Pan Janusz Zimak Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Zapobiegania Narkomanii Maraton w Głogowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pan Janusz Zimak Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Zapobiegania Narkomanii Maraton w Głogowie"

Transkrypt

1 NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA WE WROCŁAWIU ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/ WROCŁAW tel./fax , tel Wrocław, dnia 22 sierpnia 2008 r. P/08/096 LWR /2008 Pan Janusz Zimak Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Zapobiegania Narkomanii Maraton w Głogowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz ze zm.), zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu, w ramach kontroli realizacji rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, skontrolowała Fundację na Rzecz Zapobiegania Narkomanii Maraton w Głogowie, zwaną dalej Fundacją. W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 30 czerwca 2008 roku, NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Prezesowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia, realizację zadań określonych w umowach o przyznane Fundacji dotacje w ramach rządowego programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO), pomimo stwierdzenia uchybień w tym zakresie, w szczególności w kwestii wykorzystania części dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, nie mających jednak zasadniczego wpływu na zrealizowanie przyjętych zadań. Ocena ogólna wynika z ocen cząstkowych i uwag zaprezentowanych poniŝej. 1. Fundacja powstała z woli Fundatorów w dniu 6 grudnia 1990 roku i prowadzi działania statutowe na obszarze RP. W ramach Fundacji działa: Centrum Kompetencyjne, Profilaktyczno Interwencyjny Ośrodek Wczesnej Terapii UzaleŜnień Fundacji Maraton w Głogowie, Poradnia Profilaktyki Społecznej Maraton w Warszawie, Poradnia Profilaktyki Środowiskowej Maraton II Warszawie oraz Dom Terapeutyczno Hostelowy Przystań w Głogowie. Celami Fundacji jest m.in.: gromadzenie środków finansowych i materialnych na rzecz zapobiegania patologiom społecznym.

2 - 2 - W latach Fundacja osiągnęła przychody z następujących źródeł: darowizn od osób fizycznych i prawnych ,83 zł, dotacji ,84 zł, działalności odpłatnej ,74 zł. W badanym okresie na cele statutowe przeznaczyła ,39 zł, na wydatki administracyjne ,75 zł, na działalność odpłatną ,52 zł. Na umowę o pracę w Fundacji zatrudnionych było średnio 9 osób, w innych formach średnio 57 osób. Stosownie do załoŝeń programu FIO, Fundacja posiadała uprawnienia do otrzymywania przedmiotowych dotacji. 2. W latach Fundacja otrzymała 83 dotacje ze środków publicznych na łączną kwotę ,24 zł, w tym w 2005 r ,58 zł, w 2006 r ,41 zł, w 2007 r ,25 zł. Od jednostek samorządu terytorialnego Fundacja otrzymała ,50 zł, co stanowiło 48,32% wszystkich otrzymanych środków, od ministerstw ,16 zł (23,44%), od Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii ,00 zł (24,09%) oraz od innych podmiotów publicznych ,58 zł (4,15%). Otrzymane dotacje przeznaczone były na cele statutowe Fundacji i dotyczyły głównie: programów wsparcia dla osób uzaleŝnionych od narkotyków i alkoholu, programów dla osób chorych na HIV/AIDS, aktywizacji dzieci i młodzieŝy, porad rodzinnych, psychologicznych i prawnych, pomocy osobom doświadczającym przemocy domowej. Dotacje otrzymywane od innych podmiotów publicznych były zbieŝne z zakresem zadań realizowanych w ramach projektów FIO i były wykazywane jako wkład własny pozyskany przy ubieganiu się o środki FIO. Rozliczanie tych środków było proporcjonalne, finansowane z jednego źródła i zgodne z załoŝeniami określonymi w umowie FIO. 3. W latach Fundacja wnioskowała o przyznanie dotacji w ramach FIO w stosunku do pięciu projektów. Łącznie wnioskowała o przyznanie 718,8 tys. zł, a otrzymała 481, 3 tys. zł. Składane wnioski (oferty) o dotacje były zgodne ze wzorem oferty określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (zwanym dalej rozporządzeniem) 1. Wszystkie koszty przewidziane w ramach 5 projektów FIO były 1 Dz. U. z 2003 r. nr 193, poz oraz obowiązujące od 1 stycznia 2006 r. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. nr 264, poz. 2207)

3 - 3 - kosztami kwalifikowalnymi do objęcia dotacją i nie przekraczały limitów określonych w zasadach przyznawania dotacji FIO na poszczególne lata. 4. W wyniku zawartych umów, zgodnych formalnie z określonymi w rozporządzeniu, Fundacja realizowała 5 projektów o łącznej wartości 717,6 tys. zł, z czego wartość dotacji wynosiła 481,3 tys. zł, pozostała kwota stanowiła wkład własny Fundacji. Projekty te dotyczyły głównie prowadzenia porad rodzinnych, prawnych, psychoterapii indywidualnej, terapii rodzinnej, zajęć psychoedukacyjnych i socjoterapeutycznych dla osób dotkniętych problemem narkomanii, alkoholizmu i przemocy w rodzinie. Fundacja w kaŝdym z projektów wykazała wymagany wkład własny, który pochodził z dotacji otrzymywanych przez Fundację od innych podmiotów, m.in. jednostek samorządu terytorialnego, czy Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. 5. Pozytywnie, pomimo formalnych uchybień, naleŝy ocenić realizację projektów i sposób dokumentowania ich przebiegu w zakresie merytorycznym i finansowym. Wszystkie wskaźniki merytoryczne i finansowe były zgodne z zakładanymi we wniosku oraz dokumentacją źródłową. Dokumenty źródłowe podpisane były przez osobę sporządzającą, opatrzone datą sporządzenia oraz podpisane przez osoby odpowiedzialne za nadzór merytoryczny nad danym projektem. Przeprowadzanie poszczególnych działań w ramach projektów FIO udokumentowane było raportami z wykonania zadań, kartami czasu pracy, listami obecności. Terminy wykonania zadań były zgodne z zakładanymi w projektach. Wszystkie sprawozdania składane były w terminach przewidzianych w umowach oraz na wzorach określonych w rozporządzeniu. W przypadku dwóch sprawozdań stwierdzono rozbieŝność pomiędzy dokumentacją a wskaźnikami (w zakresie zrealizowanych godzin porad i zajęć) wykazanymi w sprawozdaniach, jednak weryfikacja dokumentacji źródłowej wykazała prawidłową realizację, tj. zgodnie z załoŝeniami przyjętymi w projekcie. 6. NajwyŜsza Izba Kontroli, nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej słuŝącej do obsługi finansowo - księgowej wydatków ponoszonych w ramach FIO. Prowadzone subkonta analityczne pozwalały na wyodrębnienie i przypisanie kwoty wydatku (lub jego części) do danego projektu FIO czy teŝ innej otrzymywanej dotacji. Skontrolowane dowody księgowe ujęte w rozliczeniach posiadały elementy określone w artykule 21 ustawy o rachunkowości. Faktury ujęte w rozliczeniu były opatrzone na odwrocie pieczęcią jednostki, zawierały opis z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta

4 - 4 - oraz jakie było przeznaczenie zakupów. Środki wykorzystane były w terminach przewidzianych w umowach a rozliczane faktury odpowiadały okresowi realizacji projektu. 7. NajwyŜsza Izba Kontroli stwierdziła natomiast uchybienia w zakresie rozliczania wydatków w ramach 3 otrzymanych dotacji. W projekcie Nie dajmy się zwariować poniesione wydatki finansowane z dotacji w 3 pozycjach nie odpowiadały załoŝeniom przyjętym w ofercie. Fundacja ujęła w rozliczeniu następujące wydatki, które nie występowały w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy: program kadrowo płacowy na kwotę 244 zł, koszty prowizji bankowych na kwotę 23 zł. Wydatki te zaklasyfikowano do kategorii materiały biurowe. Ponadto w rozliczeniu czynszu w kategorii czynsz ujęto wydatki związane z telefonem nie przewidziane w projekcie na kwotę 300 zł. W projekcie MłodzieŜowe Kluby Inicjatyw Twórczych poniesione wydatki w 3 pozycjach nie odpowiadały załoŝeniom przyjętym w ofercie. Fundacja w kategorii wynajem ujęła kwoty za rozmowy telefoniczne (które były przewidziane w innej kategorii i tam rozliczone innymi rachunkami wg kwoty w kosztorysie), wynikające z 3 rachunków na łączną kwotę 412,31 zł. Nie kwalifikowany wydatek wystąpił równieŝ w rozliczeniu projektu Czas na zmianę. Fundacja ujęła w rozliczeniu wydatek, który nie występował w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy - koszty opłat bankowych na kwotę 68,90 zł. Wprawdzie, jak wyjaśniły osoby odpowiedzialne za dokonanie rozliczenia [...] 2 Prezes Fundacji oraz [...] 3., Główny Księgowy, wydatki te były pośrednio związane z realizacją projektów FIO, niemniej jednak nie zostały one uwzględnione w kosztorysach stanowiących załączniki do umów. Stosownie do postanowień zawartych umów wykonane zadanie zleceniobiorca zobowiązał się wykonać zgodnie z ofertą, harmonogramem merytorycznym oraz budŝetem zadania. Zobowiązał się równieŝ do wykorzystania przekazanych środków finansowych zgodnie z celem, na jaki je uzyskał, i na warunkach określonych w umowie. Zatem łączna kwota tych wydatków w ramach otrzymanych dotacji w wysokości 1.047,39 zł jest kwotą wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem. W myśl artykułu art. 145 ustawy o finansach publicznych 4 dotacje udzielone z budŝetu państwa: 1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, 2) pobrane nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości - podlegają zwrotowi do budŝetu państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie do dnia 28 lutego roku następującego po roku, w którym 2 wyłączono dane osobowe. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm., zwanej dalej uodip, 3 wyłączono dane osobowe. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie art.5 ust.2 uodip, 4 ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz ze zm.)

5 - 5 - udzielono dotacji. Zwrotowi do budŝetu państwa podlega ta część dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nienaleŝnie udzielona lub pobrana w nadmiernej wysokości. Zgodnie z art. 9 pkt 1 ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych 5 wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 8. NajwyŜsza Izba Kontroli nie wnosi uwag do wykorzystania nieruchomości otrzymanej przez Fundację od Skarbu Państwa na cele statutowe. W wyniku dokonanych oględzin ustalono, iŝ przedmiotowa nieruchomość słuŝyła realizacji celów Fundacji i prowadzona w niej była działalność hostelowo terapeutyczną dla osób dotkniętych patologiami społecznymi. Przedstawiając powyŝsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o: 1. Wykazywanie w sprawozdaniach z realizacji projektów danych wynikających z dokumentacji przeprowadzenia poszczególnych działań. 2. Zwrot nienaleŝnie otrzymanych dotacji w kwocie 1.047,39 zł na rachunki bankowe wskazane w umowach o przyznanie dotacji, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Prezesa w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczyn niepodjęcia takich działań. Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Delegatury NajwyŜszej Izby Kontroli we Wrocławiu umotywowanych zastrzeŝeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. W razie zgłoszenia zastrzeŝeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o którym mowa wyŝej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK. 5 ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 14, poz. 114 ze zm.).

Zarząd Przedsiębiorstwa Rolnego AGRO-FERM Spółka z o.o. w Wierzbicy Górnej

Zarząd Przedsiębiorstwa Rolnego AGRO-FERM Spółka z o.o. w Wierzbicy Górnej Opole, dnia 26 lipca 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w Opolu 45-075 Opole, ul. Krakowska 28 (077) 4003000, fax (077) 4545330 P/07/112 LOP-41005-2-2007 Zarząd Przedsiębiorstwa Rolnego AGRO-FERM

Bardziej szczegółowo

LSZ 4101-18-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4101-18-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4101-18-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca ontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/036 ZadłuŜenie wybranych

Bardziej szczegółowo

Pan Rafał Szczepaniak Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim

Pan Rafał Szczepaniak Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim KPS-4114-01-01/2011 Warszawa, dnia 12 stycznia 2012 r. Pan Rafał Szczepaniak Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia lutego 2011 r. I/10/006 LLO-4114-05-01/2010 Pani Henryka GAWROŃSKA Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW Nr kontroli KBF-41006/06 Nr ewid. 121/2006/P/05/040/KBF Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku Część 13 INSTYTUT PAMIĘCI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 20 1407 Poz. 103 103 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie

Bardziej szczegółowo

Pan gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej StraŜy PoŜarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej StraŜy PoŜarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWR-4101-02-01/2012 P/12/184 Warszawa, dnia 4 stycznia 2013r. Pan gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej StraŜy PoŜarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 30 grudnia 2009 r. Podsekretarz Stanu Akceptuję: Jarosław Pawłowski SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW W RAMACH PO KL... 4

Bardziej szczegółowo

stworzenie nowej strony internetowej, współpraca zagraniczna oraz współpraca z mediami, a także realizacja projektów dofinansowanych ze środków Unii

stworzenie nowej strony internetowej, współpraca zagraniczna oraz współpraca z mediami, a także realizacja projektów dofinansowanych ze środków Unii Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia października 2011 r. LLU-4101-23-03/2011 P/11/005 Pan Paweł Pikula Starosta Lubelski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Pani Krystyna Barbara Kozłowska Rzecznik Praw Pacjenta

Pani Krystyna Barbara Kozłowska Rzecznik Praw Pacjenta WICEPREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI Marek Zająkała Warszawa, kwietnia 2009 r. P/09/099 KPZ 4100-04-02/2010 Pani Krystyna Barbara Kozłowska Rzecznik Praw Pacjenta WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-17-01/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-17-01/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-17-01/2013 P/13/196 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/196 Trwałość projektów współfinansowanych z funduszy

Bardziej szczegółowo

LSZ 4110-01-04/2013 R/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4110-01-04/2013 R/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4110-01-04/2013 R/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli R/13/002 Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2012 Data wejścia w Ŝycie: 1 stycznia 2013 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-10-042013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-10-042013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-10-042013 P/13/181 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/13/181 Efektywność ekologiczna

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT NAUKI, OŚWIATY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO KNO-4100-001-05/2014 Nr ewid. 134/2014/P/14/001/KNO Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie Szczecin, dnia sierpnia 2011 r. P/11/107 LSZ- 4101-04-03/2011 Pan Janusz śmurkiewicz Prezydent Miasta Świnoujście WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

LBY 4101-26-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY 4101-26-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 4101-26-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Organ założycielski P/12/036

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWR-4101-20-02 /2011 P/11/170 Wrocław, dnia 20 marca 2012 r. Pan Sławomir Gonciarz p. o. Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Wystąpienie pokontrolne

SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŁÓDZKI SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Pani Sandra Kurkiewicz Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wystąpienie pokontrolne Na podstawie 6 umowy nr 4 zawartej w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych na pomoc materialną dla uczniów

Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych na pomoc materialną dla uczniów Spis treści N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych na pomoc materialną dla uczniów Nr ewid. 144/2011/P/10074/KNO 1. Wprowadzenie 1 2.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zeszyt 20 RZESZÓW 2013 Redakcja: prof. dr hab. Adam CZUDEC (dział ekonomiczny) mgr Lucyna KUŚNIERZ (sekretarz redakcji) mgr Waldemar

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015

REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 Numer naboru: RPLD.08.01.00-IP.01-10-001/15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4965/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2014 r.

Uchwała Nr 4965/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2014 r. Uchwała Nr 4965/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie: ogłoszenia II edycji otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dotacji

Ogólne warunki umowy dotacji Załącznik nr 3 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Ogólne warunki umowy dotacji 1. Warunki ogólne, przeznaczenie dotacji 1.1. Wszelkie środki pochodzące z dotacji MSZ mogą

Bardziej szczegółowo