Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/35/2014 Warszawa, dn r. Zapytanie ofertowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/35/2014 Warszawa, dn. 14.11.2014 r. Zapytanie ofertowe"

Transkrypt

1 Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/35/2014 Warszawa, dn r. Zapytanie ofertowe I. Nazwa i adres Zamawiającego:,,. II. Nazwa przedmiotu zamówienia: Dostawa, instalacja, wdrożenie i utrzymanie przez minimum 18 miesięcy systemu finansowoksięgowego, a także aktualizacja systemu i wszystkich jego elementów w okresie min. 18 miesięcy od daty uruchomienia aktualizacja dotyczyć będzie w szczególności dostosowania systemu do zmieniających się przepisów prawnych, wykrytych błędów itd. III. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, wdrożenie i utrzymanie przez minimum 18 miesięcy systemu finansowo-księgowego, a także aktualizacja systemu i wszystkich jego elementów w okresie min. 18 miesięcy od daty uruchomienia aktualizacja dotyczyć będzie w szczególności dostosowania systemu do zmieniających się przepisów prawnych, wykrytych błędów itd. 2. Oferowany system musi być dostosowany do aktualnych przepisów prawnych obowiązujących podmioty prawa gospodarczego w szczególności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz podmioty rozliczające środki finansowe z UE. 3. Wymagania systemu (typu ERP): 1) Moduł ksiąg rachunkowych (2 licencje) - narzędzie do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i innymi obowiązującymi przepisami regulującymi ten zakres, umożliwiający: a) stworzenie wielopoziomowego planu kont, b) prowadzenie ewidencji z możliwością wyodrębnienia: projektów unijnych, programów operacyjnych, źródeł finansowania, wg klasyfikacji budżetowej z podziałem na części budżetowe, działy i rozdziały, c) wykorzystanie funkcji grup kont, d) księgowanie do jednego lub wielu dzienników cząstkowych, e) generowanie zestawienia obrotów i sald za dowolny okres, f) wykorzystanie schematów księgowych do automatycznego księgowania wszystkich dokumentów oraz deklaracji, g) predekretację dokumentów, h) prowadzenie pełnej ewidencji VAT oraz wydruk deklaracji VAT-7 i VAT-7K, VAT-UE i wysyłanie deklaracji do systemu e-deklaracji,

2 i) obliczanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L, CIT-8 a także obliczanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji rocznych, j) inicjalizację bilansu otwarcia na podstawie sald kont roku poprzedniego, k) oddzielne ewidencjonowanie dokumentów, które nie są fakturami VAT. np. dowody wewnętrzne, polisy ubezpieczeniowe, zlecenia itp., l) księgowanie dokumentów bezpośrednio z innych modułów, np. list płac z modułu kadrowoplacowego lub dokumentów OT, LT z modułu środków trwałych, m) parowanie ze sobą dekretów na kontach rozrachunkowych, n) tworzenie zestawień księgowych, w tym: bilans firmy, rachunek zysków i strat, przepływy środków pieniężnych itd., o) dokonywanie bieżącej analizy planu przychodów i wydatków tj. pozwalający porównywać plan przychodów i wydatków z faktycznie uzyskanymi przychodami i poniesionymi wydatkami, które zostały zaksięgowane na kontach przy wykorzystaniu funkcji kontroli budżetu; 2) Moduł kadrowo-płacowy (2 licencje), w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, umożliwiający: a) ewidencjonowanie pracowników z możliwością odnotowania przebiegu zatrudnienia, w firmie i poza nią (elektroniczne kartoteki), b) utworzenie struktury podległościowej, c) rozliczanie wypłat z uwzględnieniem nieobecności, czasu pracy, dodatków i akordów, d) import i eksport poprzez arkusz kalkulacyjny m.in. aktualnych danych kadrowych, informacji o zawartych umowach cywilnoprawnych, danych dotyczących planu pracy, czasu przepracowanego oraz nieobecności, e) zaimportowanie danych kadrowych pracowników z Programu Płatnik (na podstawie ZUS ZUA), f) rejestrację i ewidencję nieobecności z możliwością wydrukowania podstaw obliczeniowych dla: urlopu, choroby, ekwiwalentu za urlop. W tym także limit dla pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy, g) możliwość wyboru metody odnotowywania czasu pracy pracowników (w tym metoda uproszczona wpisywanie sumarycznie czasu pracy za cały miesiąc), h) ewidencjonowanie i rozliczanie nadgodzin, i) definiowanie niestandardowych składników wypłat, nieobecności oraz limitów nieobecności, j) korekty do zaksięgowanych list płac, z możliwością zachowania w programie wypłat naliczonych w pierwotnej postaci, k) powiązanie dodatków i umów cywilnoprawnych z listami płac, co umożliwia ich automatyczne naliczanie na wybranych listach płac, l) podział wynagrodzenia pracownika na wypłatę gotówkową i/lub przelew na konto bankowe, m) rozliczanie umów cywilno-prawnych, w tym zawieranych z cudzoziemcami, n) wysyłanie deklaracji podatkowych do systemu e-deklaracje,

3 o) naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych zgodnych z obowiązującymi wzorami formularzy, p) sporządzanie deklaracji dla PFRON (Wn-D wraz z załącznikami) oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0, q) sporządzanie wydruków pomocniczych do raportów GUS, r) tworzenie i przesyłanie do Płatnika formularzy zgłoszeniowych oraz deklaracji rozliczeniowych ZUS dla pracowników i właścicieli wraz z wymaganymi załącznikami, s) archiwizację wybranych formularzy kadrowych oraz archiwizacji wypłat za wskazany okres, t) brak ograniczeń liczby pozycji na liście płac, u) obsługę bieżących zadań kadrowych (np. kontrola ważności umów o pracę, badań okresowych itp.) v) ewidencję szkoleń pracowników; 3) Moduł kasowo-bankowy (2 licencje), umożliwiający: a) elektroniczną wymianę danych z bankiem zarówno poprzez eksport przelewów do pliku, jak również import zrealizowanych przelewów z pliku dostarczonego przez bank, b) rozliczenia automatyczne z listy rozliczeń kasowych/bankowych podmiotu. Wykonywanie rozliczeń i kompensat pomiędzy dokumentami wystawionymi dla tego samego podmiotu (kontrahenta, pracownika, wspólnika, banku lub urzędu), c) rozliczenia dokumentów w różnych walutach, przy czym jeden z tych dokumentów musi być wystawiony w PLN a drugi w walucie obcej, d) automatyczne tworzenie różnic kursowych podczas rozliczania dokumentów w walucie, e) seryjne rozliczenie dokumentów dla jednego lub wielu podmiotów z Listy dokumentów nierozliczonych, f) seryjne rozliczanie dokumentów z preliminarza płatności, g) wykonanie zbiorczego zestawienia wpływów i wydatków na poszczególne dni, zarówno tych już wprowadzonych (zapisów) jak i planowanych (zdarzeń), h) prowadzenie dowolnej liczby kas i rachunków bankowych, również w walutach obcych, i) wystawianie not odsetkowych, ponagleń zapłaty oraz potwierdzeń sald; 4) Moduł środków trwałych (2 licencje), umożliwiający: a) automatyczne naliczanie odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, b) generowanie planu amortyzacji dla wskazanego okresu obrachunkowego, c) zastosowanie różnych metod amortyzacji (liniowa, degresywna, jednorazowa), d) prowadzenie ewidencji wyposażenia, e) automatyczne księgowanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych i innych dokumentów środków trwałych, f) ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym dla środków trwałych i wartości materialnych i prawnych,

4 g) uwzględnianie wartości przeszacowania środków trwałych, sezonowości generowania odpisów amortyzacyjnych oraz istnienie ulg inwestycyjnych, h) ewidencję środków trwałych będących w budowie, i) przypisanie osoby odpowiedzialnej za dany środek trwały oraz miejsca jego użytkowania, j) prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, k) rejestrację historii środka trwałego, związaną ze zmianami jego wartości, l) tworzenie planu amortyzacji środka trwałego zarówno dla typowych, jak i dla niestandardowych okresów obrachunkowych, m) automatyczne księgowanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych, n) ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym dla środków trwałych i wartości materialnych i prawnych, o) brak ograniczeń liczby pozycji na liście środków trwałych; 4. Wymagania dodatkowe: 1) Wykonawca dokona analizy przedwdrożeniowej, a następnie instalacji systemu i wszystkich jego składników na komputerze Zamawiającego komputer będzie zgodny z wymaganiami producenta oprogramowania oraz z zainstalowanym systemem operacyjnym; 2) Jeśli do prawidłowego działania systemu niezbędne będą inne systemy, programy, sterowniki itp. (np. bazy danych) Wykonawca dostarczy je łącznie z pozostałymi systemami bez dodatkowych kosztów; 3) Wykonawca zapewni przeszkolenie użytkowników do obsługi systemu; 4) Wykonawca zapewni aktualizację systemu i wszystkich jego modułów w okresie min. 18 miesięcy od daty uruchomienia aktualizacja dotyczyć będzie w szczególności dostosowania systemu do zmieniających się przepisów prawnych, wykrytych błędów itd.; 5) Wykonawca zapewni zdalną usługę helpdesk dotyczącą eksploatacji systemu świadczoną poprzez konsultacje techniczne lub owe w godzinach od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy; 6) Dostarczony przez Wykonawcę system powinien zostać wyposażony w system zabezpieczeń za pomocą klucza sprzętowego, bez którego nie będzie możliwe uruchomienie systemu; 7) Dostarczony przez Wykonawcę system powinien zostać tak skonfigurowany, aby dostęp do niego był możliwy z więcej niż jednego stanowiska komputerowego; 8) System powinien umożliwiać pracę na jednej wspólnej bazie danych; 9) Instalacja systemu powinna być możliwa na darmowej wersji MS SQL Express; 10) System powinien zapewniać możliwość indywidualnego definiowania wydruków. 5. Nie później niż w dniu podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu specyfikację techniczną oprogramowania, stanowiącą załącznik nr 3 do umowy. 6. Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego określone w dokumencie, o którym mowa w 7 ust. 2 wzoru umowy, będą nie gorsze niż poniższe:

5 1) Okres gwarancji na dostarczone oprogramowanie wynosi co najmniej 18 miesięcy od daty uruchomienia systemu. 2) W ramach realizowanego zamówienia Wykonawca świadczył będzie przez okres trwania gwarancji gwarancyjne usługi serwisowe, które będą obejmować: a) nieodpłatne usuwanie błędów w oprogramowaniu, dostawę poprawionych wersji waz z niezbędną dokumentacją, instalacje wersji wolnych od błędów, b) dokonywanie bez dodatkowych opłat upgrade oprogramowania do nowszych wersji wynikających ze zmian obowiązujących przepisów prawa oraz rozszerzających funkcjonalność modułów, c) bezpośrednią diagnostykę w docelowej lokalizacji, d) pomoc na telefon (hot-line) w dni robocze , e) konsultacje/wizyty w zakresie obsługi technicznej i użytkowej oprogramowania narzędziowego i aplikacyjnego z czasem reakcji do 8- godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia, f) wykonawca będzie jedyną stroną odpowiedzialną za świadczenie usług gwarancyjnych obejmujących dostarczone przez Wykonawcę produkty i usługi. 7. Termin realizacji zamówienia: 7 dni od dnia zawarcia umowy. 8. Miejsce dostarczenia przedmiotu umowy: siedziba, Warszawa, w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 9. Koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia we wskazane miejsce pokrywa Wykonawca. 10. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. IV. Wymagania związane z wykonaniem: W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia do obowiązków Wykonawcy należało będzie: Sposób realizacji przedmiotowego zamówienia określają istotne postanowienia umowy, zawarte w części V zapytania ofertowego. V. Istotne postanowienia umowy: 1 1. Przedmiotem Umowy jest dostawa, instalacja, wdrożenie i utrzymanie przez okres co najmniej 18 miesięcy od daty uruchomienia oprogramowania systemu finansowo księgowego, obejmującego moduł ksiąg rachunkowych, moduł kadrowo - płacowy, moduł kasowo bankowy, moduł środków trwałych, a także aktualizacja systemu i wszystkich jego elementów w okresie co najmniej 18 miesięcy od daty uruchomienia systemu.

6 2. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do udzielenia licencji na oprogramowanie systemu finansowo księgowego na warunkach określonych w Umowie, w szczególności w Załączniku nr Wykonawca udziela Zamawiającemu niewyłącznej licencji na oprogramowanie systemu finansowo księgowego zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku nr 1 do Umowy. 4. Wykonawca będzie wykonywał Umowę na zasadach i warunkach ustalonych w Umowie, której integralną część stanowią nw. Załączniki: 1) Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia 2) Załącznik nr 2: Formularz oferty 3) Załącznik nr 3: Specyfikacja Techniczna Oprogramowania 2 1. Termin wykonania Umowy wynosi 7 dni od dnia podpisania Umowy. 2. Umowę uważa się za wykonana z chwila podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru bez zastrzeżeń. 3. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i wdroży system finansowo - księgowy na własny koszt bezpośrednio do siedziby Zamawiającego przy ul. Polnej 50 w Warszawie, 5 piętro Wykonawca zobowiązuje się wykonywać Przedmiot Umowy z należytą starannością. 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za Przedmiot Umowy do chwili przekazania Zamawiającemu oprogramowania na podstawie Protokołu Odbioru. 3. W każdym przypadku Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za tę część zamówienia, którą powierza podwykonawcom. 4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków określonych Umową, w tym również za szkody wyrządzone przez osoby przez niego upoważnione, osoby działające w jego imieniu lub/i na rzecz Wykonawcy. 5. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy jest należytej jakości, fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych oraz prawnych, wykonany zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. 6. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe i bezpieczne działanie dostarczonego Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne wyrządzone szkody na życiu zdrowiu i mieniu Zamawiającego, które zostały przez niego zawinione. 7. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostarczenia przedmiotu zamówienia nie później niż na 24 godziny przed planowanym dostarczeniem oraz dostarczy przedmiot zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego.

7 4 1. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację Umowy są: 1) ze strony Wykonawcy będzie Pan(i)... numer telefonu adres .; 2) ze strony Zamawiającego będzie Pan(i).... numer telefonu. adres Wymiana przez Strony bieżących informacji związanych z wykonaniem Umowy może być dokonywana w każdej powszechnie przyjętej formie, w szczególności za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej oraz telefonicznie, poprzez bezpośredni kontakt w siedzibie Zamawiającego lub Wykonawcy. 3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego oświadczenia złożonego drugiej Stronie Z tytułu prawidłowego wykonania Umowy, Wykonawcy przysługuje łączne wynagrodzenie w wysokości:... zł (słownie:...) brutto, w tym... zł (słownie:...) podatku VAT. Zastosowaną stawkę VAT na poszczególny sprzęt zawiera formularz cenowy stanowiący część oferty Wykonawcy. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym obejmującym wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz złożoną przez Wykonawcę Ofertą, nawet, jeśli czynności te nie zostały wprost wyszczególnione w treści Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia i treści Umowy. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia nawet, jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania Umowy. 3. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury VAT z tytułu prawidłowo wykonanej Umowy po podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy. 4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie 21 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod względem rachunkowym i formalnym faktury VAT. 5. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Faktura VAT wystawiona będzie na adres:,, Warszawa, NIP: , REGON: , oraz dostarczona zostanie na adres:,,, pok. 503, 5 piętro. 7. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego wad dostarczonego przez Wykonawcę oprogramowania przy jego odbiorze, płatność faktury VAT będzie odroczona aż do dnia usunięcia wad przez Wykonawcę i / lub wymiany wadliwego towaru na nowy. 8. Faktura powinna zawierać dodatkowo:

8 nazwę przedmiotu zamówienia, numer umowy, informację: projekt Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii, numer konta Wykonawcy, kod CPV: , termin płatności zgodnie z postanowieniami ust. 4, wskazywać jako nabywcę / odbiorcę Zamawiającego:, Warszawa,, NIP: Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich. 10. Przy zleceniu podwykonawcy wykonania części zamówienia, koszty usług zleconych pokrywa Wykonawca Odbioru ilościowego i jakościowego dostarczonego Przedmiotu Umowy dokonają w dniu dostawy upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego, czego potwierdzeniem będzie spisany na tę okoliczność Protokół Odbioru. 2. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze braków ilościowych lub jakościowych Przedmiotu Umowy, Zamawiający odmówi podpisania Protokołu Odbioru. Protokół taki zostanie podpisany po dostarczeniu przez Wykonawcę kompletnego i wolnego od wad Przedmiotu Umowy. 3. Zamawiający zastrzega możliwość podpisania warunkowego Protokołu Odbioru w sytuacji, gdy dostarczony kompletny Przedmiot Umowy posiada wady nieuniemożliwiające korzystania z dostarczonego sprzętu i oprogramowania. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany usunąć wskazane wady w terminie 7 dni od dnia warunkowego podpisania Protokołu Odbioru Wykonawca udzieli gwarancji jakości na dostarczony produkt na warunkach określonych w Umowie. 2. Gwarancja jakości zostanie udzielona pisemnie w formie dokumentu gwarancyjnego i przekazana Zamawiającemu. 3. Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego określone w dokumencie, o którym mowa w ust. 2, będą nie gorsze niż poniższe: 1) Okres gwarancji na dostarczone oprogramowanie wynosi co najmniej 18 miesięcy od daty uruchomienia systemu. 2) W ramach realizowanego zamówienia Wykonawca świadczył będzie przez okres trwania gwarancji gwarancyjne usługi serwisowe, które będą obejmować: a) nieodpłatne usuwanie błędów w oprogramowaniu, dostawę poprawionych wersji waz z niezbędną dokumentacją, instalacje wersji wolnych od błędów,

9 b) dokonywanie bez dodatkowych opłat upgrade oprogramowania do nowszych wersji wynikających ze zmian obowiązujących przepisów prawa oraz rozszerzających funkcjonalność modułów, c) bezpośrednią diagnostykę w docelowej lokalizacji, d) pomoc na telefon (hot-line) w dni robocze , e) konsultacje/wizyty w zakresie obsługi technicznej i użytkowej oprogramowania narzędziowego i aplikacyjnego z czasem reakcji do 8- godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia, f) wykonawca będzie jedyną stroną odpowiedzialną za świadczenie usług gwarancyjnych obejmujących dostarczone przez Wykonawcę produkty i usługi. 4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości także po upływie terminu określonego w ust. 3, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 5. Zgłoszenie awarii lub innej nieprawidłowości w działaniu oprogramowania dokonywane będzie przez Zamawiającego pisemnie, faksem lub poczta elektroniczna na adres wskazany przez Wykonawcę w dokumencie gwarancyjnym z kopią do wiadomości Zamawiającego. 6. Po dwukrotnym bezskutecznym wezwaniu do usunięcia wad i usterek, Zamawiający może zlecić ich usuniecie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. Powyższe dotyczy również nieprawidłowego wykonania napraw Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy przysługują Zamawiającemu niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji jakości. 2. Termin rękojmi wynosi 24 miesiące i rozpoczyna się z datą podpisania protokołu zdawczoodbiorczego bez zastrzeżeń. 3. Termin rękojmi za wady ulega przedłużeniu o termin usuwania wady. Termin usuwania wady rozpoczyna się z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, a kończy z dniem przekazania Przedmiotu Umowy wolnego od wad upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego. 4. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę każdorazowo o wadzie najpóźniej w terminie miesiąca od daty jej wykrycia za pośrednictwem faksu, drogą elektroniczną lub pisemnie na adres Wykonawcy. 5. Wady ujawnione w terminie rękojmi za wady usuwane będą na koszt Wykonawcy (dotyczy wszystkich materiałów, części, robocizny, transportu, ubezpieczenia, opakowania, cła oraz czynności podjętych w związku z usunięciem wady w przedmiocie umowy), w terminach ustalonych każdorazowo przez Strony. Jeżeli Strony nie ustaliły terminu usuwania wad wynosić on będzie 5 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wady. 6. Wady usuwane będą w miejscu, w którym przedmiot umowy jest używany, chyba, że sprzeciwia się temu istota wady.

10 7. W przypadku konieczności usunięcia wad w innym miejscu niż miejsce używania Przedmiotu Umowy, koszt i odpowiedzialność za jego transport ponosi Wykonawca. Koszt i odpowiedzialność Wykonawca ponosi od chwili wydania wadliwego sprzętu jego upoważnionemu przedstawicielowi, do chwili odbioru wolnego od wad Przedmiotu Umowy przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 8. Z czynności odbioru Przedmiotu Umowy po usunięciu wady zostanie spisany protokół. 9. Jeżeli wady Przedmiotu Umowy usunąć się nie da Zamawiający ma prawo, wedle swego wyboru: 1) odstąpić z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy od Umowy bez względu na charakter i rozmiar wady przekazując Przedmiot Umowy do dyspozycji Wykonawcy i żądając zwrotu zapłaconego wynagrodzenia oraz zapłaty kar umownych, o których mowa w 10 ust. 1 pkt 1), lub 2) Zamawiający zażąda wymiany Przedmiotu Umowy na wolny od wad. 10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie określonym w ust. 5, albo po usunięciu wady Przedmiot Umowy nadal wykazuje wady, Zamawiający może zlecić dokonanie naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy Wszelkie materiały przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z wykonywaniem Umowy, a także powstałe w wyniku jej wykonania pisemne, graficzne, zapisane w formie elektronicznej lub w innej formie są poufne i nie mogą być bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego udostępnione jakiejkolwiek osobie trzeciej, ani ujawnione w inny sposób. 2. Wykonawca odpowiada za zachowanie poufności, o której mowa w ust. 1, przez wszystkie osoby i podmioty, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy. 3. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie materiały otrzymane od Zamawiającego w związku z wykonywaniem Umowy na pisemne żądanie Zamawiającego, niezwłocznie po otrzymaniu takiego żądania. 4. Wykonawca jest zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy i poufności, jeżeli informacje, co do których taki obowiązek istniał: 1) w dniu ich ujawnienia były powszechnie znane bez zawinionego przyczynienia się Wykonawcy do ich ujawnienia; 2) muszą być ujawnione zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami sądów lub upoważnionych organów państwowych; 3) muszą być ujawnione w celu wykonania Umowy, a Wykonawca uzyskał zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne, o których mowa w pkt. 1)-4) bez względu na to, czy szkoda faktycznie zaistniała:

11 1) w razie wypowiedzenia niniejszej umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w 5 ust. 1 Umowy; 2) z tytułu zwłoki w wykonywaniu przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 0,25% wynagrodzenia, o którym mowa w 5 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów określonych w Umowie lub na jej podstawie; 3) w wysokości 1% wynagrodzenia, o którym mowa w 5 ust. 1 Umowy za każdy inny przypadek niż określone w pkt. 1 i 2 przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w szczególności za dostawę oprogramowania niezgodnego ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia lub dostarczonego w niewłaściwej liczbie, w niewłaściwym wymiarze, w przypadku nieuwzględnienia wcześniej zgłoszonej reklamacji. 4) w razie naruszenia przez Wykonawcę lub jego pracowników, konsultantów, doradców, podwykonawców lub inne osoby, przy pomocy których Wykonawca realizuje Umowę obowiązków dotyczących zachowania poufności określonych w 9 Umowy w wysokości ,00 zł. 2. Określone w ust. 1 kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej. 3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w 5 ust. 1 Umowy. 4. W przypadku naliczenia kar umownych, o których mowa w ust. 1, Zamawiający poinformuje Wykonawcę za pośrednictwem faksu na nr... potwierdzonego drogą pocztową, o przyczynach naliczenia i wysokości kary umownej oraz obciąży Wykonawcę karą i potrąci ją z wynagrodzenia, o którym mowa w 5 ust. 1 Umowy przy zapłacie faktury VAT wystawionej zgodnie z 5 Umowy, bądź w przypadku naliczenia kary umownej w sytuacji, gdy Wykonawca nie jest jeszcze uprawniony do wystawienia faktury VAT Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. 5. W przypadku dokonania potrącenia, Wykonawcy zostanie doręczona nota obciążeniowa wystawiona przez Zamawiającego. Jeżeli kwota kar umownych przewyższy należne wynagrodzenie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę przewyższającą w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania wezwania do zapłaty. Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie, o fakcie pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, w związku z powstaniem obowiązku zapłaty kar umownych Zamawiający ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 1) zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie Umowy; 2) trzykrotnego naruszenia warunków Umowy przez Wykonawcę;

12 3) nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wykonania Umowy, o ile bezczynność Wykonawcy trwa powyżej 3 dni; 4) zwłoki Wykonawcy w realizacji postanowień Umowy przekraczającej 5 dni. 2. Wykonawca ma obowiązek w terminie 48 godzin zawiadomić Zamawiającego o zaistnieniu zdarzenia opisanego w ust. 1 pkt Zamawiający ma prawo wypowiedzenia Umowy w przypadku przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o której mowa w 8 ust Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy w przypadku, o którym mowa w 8 ust. 9 niniejszej umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach Wykonawcy nie przysługuje prawo przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. W razie sporu związanego z realizacją niniejszej umowy, Strony będą dążyć do jego polubownego rozstrzygnięcia, a w przypadku braku porozumienia Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 4. Zmiana postanowień warunków umowy może nastąpić w następujących przypadkach: 1) w zakresie aktualizacji danych Wykonawcy poprzez zmianę w szczególności: nazwy przedsiębiorstwa, adresu siedziby, formy prawnej Wykonawcy; 2) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do niniejszego zamówienia; 3) w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez co rozumie się katastrofalne działania przyrody (np. niezwykłe mrozy), akty władzy ustawodawczej i wykonawczej (np. wywłaszczenie) oraz istotne zaburzenia życia zbiorowego (np. zamieszki uliczne) z wyłączeniem protestów pracowniczych, powodującej konieczność zmiany pierwotnych warunków realizacji usługi przewidzianej w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, gdy realizacja dostawy na dotychczasowych warunkach uniemożliwiałaby dotrzymanie przez Wykonawcę istotnych postanowień umowy, pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań. 5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. VI. Przy wyborze oferty do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium: 1. Cena 100%,

13 VII. VIII. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pocztą elektroniczną na adres: w terminie do dnia 17 listopada 2014 r. do godziny na Formularzu oferty. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Zamawiający również zwraca się z prośbą o informację pocztą elektroniczną. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego jest: Marika Czarnecka, tel.: , fax: , Mariusz Wielec /-/ Prezes Zarządu Romuald Beck /-/ Wiceprezes Zarządu ds. naukowych

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/12/2014 Warszawa, dn. 16.05.2014 r. Zapytanie ofertowe

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/12/2014 Warszawa, dn. 16.05.2014 r. Zapytanie ofertowe Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/12/2014 Warszawa, dn. 16.05.2014 r. Zapytanie ofertowe I. Nazwa i adres Zamawiającego:,,. II. III. IV. Nazwa przedmiotu zamówienia: Wykonanie usługi tłumaczenia dla Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/1/2015 Warszawa, dnia 18.09.2015 r. Zapytanie ofertowe

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/1/2015 Warszawa, dnia 18.09.2015 r. Zapytanie ofertowe Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/1/2015 Warszawa, dnia 18.09.2015 r. Zapytanie ofertowe I. Nazwa i adres Zamawiającego:,, oraz Politechnika Warszawska, Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa, w imieniu której działa

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/19/2014 Warszawa, dn. 10.06.2014 r. Zapytanie ofertowe

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/19/2014 Warszawa, dn. 10.06.2014 r. Zapytanie ofertowe Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/19/2014 Warszawa, dn. 10.06.2014 r. Zapytanie ofertowe I. Nazwa i adres Zamawiającego:,,. II. Nazwa przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług doradczych w zakresie opracowania

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/27/2014 Warszawa, dn. 24.09.2014 r. Zapytanie ofertowe

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/27/2014 Warszawa, dn. 24.09.2014 r. Zapytanie ofertowe Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/27/2014 Warszawa, dn. 24.09.2014 r. Zapytanie ofertowe I. Nazwa i adres Zamawiającego:,,. II. Nazwa przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług hotelarskich na potrzeby organizacji

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/3/2015 Warszawa, dnia 22.09.2015 r. Zapytanie ofertowe

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/3/2015 Warszawa, dnia 22.09.2015 r. Zapytanie ofertowe Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/3/2015 Warszawa, dnia 22.09.2015 r. Zapytanie ofertowe I. Nazwa i adres Zamawiającego:,, II. III. Nazwa przedmiotu zamówienia: Wykonanie i dostawa kalendarzy wieloplanszowych

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/32/2014 Warszawa, dn. 1.10.2014 r. Zapytanie ofertowe

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/32/2014 Warszawa, dn. 1.10.2014 r. Zapytanie ofertowe Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/32/2014 Warszawa, dn. 1.10.2014 r. Zapytanie ofertowe I. Nazwa i adres Zamawiającego:,,. II. III. IV. Nazwa przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi wynajęcia sali na konferencję

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/15/2014 Warszawa, dn. 22.05.2014 r. Zapytanie ofertowe

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/15/2014 Warszawa, dn. 22.05.2014 r. Zapytanie ofertowe Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/15/2014 Warszawa, dn. 22.05.2014 r. Zapytanie ofertowe I. Nazwa i adres Zamawiającego:,,. II. III. IV. Nazwa przedmiotu zamówienia: Wykonanie usługi tłumaczenia dla Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/4/2015 Warszawa, dnia r. Zapytanie ofertowe

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/4/2015 Warszawa, dnia r. Zapytanie ofertowe Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/4/2015 Warszawa, dnia 22.09.2015 r. Zapytanie ofertowe I. Nazwa i adres Zamawiającego:,, II. III. Nazwa przedmiotu zamówienia: Wykonanie i dostawa tablic pamiątkowych. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/29/2014 Warszawa, dn. 26.09.2014 r. Zapytanie ofertowe

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/29/2014 Warszawa, dn. 26.09.2014 r. Zapytanie ofertowe Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/29/2014 Warszawa, dn. 26.09.2014 r. Zapytanie ofertowe I. Nazwa i adres Zamawiającego:,,. II. Nazwa przedmiotu zamówienia: Wykonanie i dostarczenie materiałów poligraficznych

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/20/2014 Warszawa, dn r. Zapytanie ofertowe

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/20/2014 Warszawa, dn r. Zapytanie ofertowe Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/20/2014 Warszawa, dn. 10.07.2014 r. Zapytanie ofertowe I. Nazwa i adres Zamawiającego:,,. II. Nazwa przedmiotu zamówienia: Wykonanie i dostawa kalendarzy książkowych na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012

UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012 ZNAK POSTĘPOWANIA: CEZAMAT/PU/13/2012 UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012 zawarta w dniu.. 2012 roku w Warszawie pomiędzy: z siedzibą przy ul. Polnej 50,, REGON 146180411, NIP 701-034-61-75, reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia)

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie na podstawie art. / na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego UMOWA Nr /2014 W dniu.. 2013 roku w Stalowej Woli pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z siedzibą przy ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr .. NIP., reprezentowanym przez:.

UMOWA nr .. NIP., reprezentowanym przez:. Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA nr Zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Prażmowie ul. Bogusława Ostapowicza 4, 05-505 Prażmów NIP 123 08 80 904 zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY. Zamawiający:

Załącznik 1. (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY. Zamawiający: Załącznik 1 (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Zamawiający: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nawiązując do zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot umowy. 2 Termin i warunki realizacji umowy

1 Przedmiot umowy. 2 Termin i warunki realizacji umowy Załącznik nr 5b do Zapytania ofertowego nr 13/2015 UMOWA (wzór) Nr.. zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr..

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr.. Załącznik nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu.. 2015 roku, pomiędzy: Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy Załącznik nr 4 PROJEKT UMOWY Zawarta w dniu... 2015 r. w Władysławowie, pomiędzy Zespołem Szkół Nr1 im. Jana Pawła II we Władysławowie przy ulicy Morskiej 1, 84-120 Władysławowo, będący płatnikiem podatku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r.

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r. UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego nr.w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/2/2015 Warszawa, dnia 22.09.2015 r. Zapytanie ofertowe

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/2/2015 Warszawa, dnia 22.09.2015 r. Zapytanie ofertowe Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/2/2015 Warszawa, dnia 22.09.2015 r. Zapytanie ofertowe I. Nazwa i adres Zamawiającego:,, II. Nazwa przedmiotu zamówienia: Wykonanie i dostawa kalendarzy książkowych na 2016 rok.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. W dniu.. Lesznie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicz, mającym siedzibę przy ul. Łowieckiej 50 c; 64-100 Leszno, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015

Wzór umowy. UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015 Załącznik nr 2 do SIWZ ZP 15/2015/CZP Wzór umowy UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015 zawarta w Rzeszowie dnia..2015r. pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 "Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży"

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży Numer sprawy: KZp.2730.18.14 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR /KZp/14 zawarta w dniu. r. w Łomży pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą 18-400 Łomża, ul. Akademicka

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez:

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór Umowy na dostawę wyposażenia audio w postaci cyfrowego stołu mikserskiego, mikrofonów do systemów bezprzewodowych i wielokabla Umowa zawarta w dniu..grudnia 2012 r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) UMOWA Nr.

UMOWA (projekt) UMOWA Nr. UMOWA (projekt) UMOWA Nr. z dnia...2015 r. we Wrocławiu, pomiędzy: Powiatem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław posiadającym NIP: 897-16-47-961; REGON: 931-934-816,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA KUPNA nr./d/2016

UMOWA KUPNA nr./d/2016 UMOWA KUPNA nr./d/2016 W dniu..pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22- 48-481 w imieniu którego działa Prezydent m.st. Warszawy reprezentowany przez Sławomira

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ FANTOMÓW

UMOWA NA DOSTAWĘ FANTOMÓW UMOWA NA DOSTAWĘ FANTOMÓW zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Postępu 21c; 02-676 Warszawa), wpisaną

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ Zamówienie jest w części współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz Pomocy Technicznej Programu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy:

UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../ /2011. a firmą:...z siedzibą w: REGON:... NIP: I. Postanowienia ogólne

UMOWA NR.../ /2011. a firmą:...z siedzibą w: REGON:... NIP: I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 5 do siwz UMOWA NR.../ /2011 zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie przy Plac Armii Krajowej 1, NIP 851-31-36-996,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy nr. Załącznik 3

Wzór umowy nr. Załącznik 3 Wzór umowy nr Załącznik 3 zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego, określonego przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../2015. a... z siedzibą w... NIP... reprezentowaną /-ym przez: 1... zwanym dalej Wykonawcą

UMOWA NR../2015. a... z siedzibą w... NIP... reprezentowaną /-ym przez: 1... zwanym dalej Wykonawcą Załącznik Nr 2 do Zaproszenia do składania ofert Znak sprawy: IRŚ.271.2.16.2015 UMOWA NR../2015 zawarta w dniu... 2015r. w Przedborzu pomiędzy: Gminą Przedbórz z siedzibą w Przedborzu, 97-570 Przedbórz,

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.5.2015. z dn.15.01.2015r

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.5.2015. z dn.15.01.2015r UMOWA - projekt zawarta w dniu 2015r w Pleszewie pomiędzy: Powiatem Pleszewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pleszewie, z siedzibą: 63 300 Pleszew, ul. Poznańska 79 reprezentowanym przez: 1.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych

Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych załącznik nr 4 Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy Załącznik nr 6 Nr sprawy: 29/2010 UMOWA Nr..... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:.. zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CSIOZ/../2016

UMOWA NR CSIOZ/../2016 UMOWA NR CSIOZ/../2016 Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego zawarta w dniu.. 2016 r., pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00-184) przy ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr R/ /2015. Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi

UMOWA Nr R/ /2015. Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi UMOWA Nr R/ /2015 zawarta w Łodzi w dniu 2015 roku pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi 91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, NIP: 525-001-09-76, zwanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR..

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. WZÓR UMOWY UMOWA NR.. zawarta w dniu. 2015 r. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 209-00-01-440, REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015 UMOWA Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Wzór umowy Nr CSIOZ/ /2015 zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy ... ... ...

Wzór umowy ... ... ... Załącznik nr 4 Wzór umowy Umowa zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Parkiem Technologicznym sp. z o.o. z siedzibą Al. Jana Pawła II 41L, 31-864 Kraków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 Wzór UMOWY. zawarta w dniu 2011 r. pomiędzy:

ZAŁĄCZNIK 2 Wzór UMOWY. zawarta w dniu 2011 r. pomiędzy: ZAŁĄCZNIK 2 Wzór UMOWY zawarta w dniu 2011 r. pomiędzy: Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli z siedzibą w Toruniu, Aleja Solidarności 3, NIP 9562012912, reprezentowanym przez: 1. Annę Jurewicz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2... OP-IV.272.33.2016.MON UMOWA Załącznik nr 3b do SIWZ Wzór umowy część IV zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA 2016 /.. / OI (Wzór umowy)

UMOWA 2016 /.. / OI (Wzór umowy) Załącznik nr 1 UMOWA 2016 /.. / OI (Wzór umowy) zawarta w dniu...02.2016 w Katowicach pomiędzy: Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, NIP 954-25-84-048, Regon 240598856,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Umowa sprzedaży

PROJEKT Umowa sprzedaży PROJEKT Umowa sprzedaży NR z dnia roku W dniu w Olsztynie pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: a, NIP,

Bardziej szczegółowo

zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy:

zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. Umowa Nr. /2015. Państwową Inspekcją Pracy, Okręgowym Inspektoratem Pracy w Krakowie reprezentowanym przez:

PROJEKT UMOWY. Umowa Nr. /2015. Państwową Inspekcją Pracy, Okręgowym Inspektoratem Pracy w Krakowie reprezentowanym przez: Załącznik numer 5 do zapytania ofertowego nr 2AG-251-225-48/15 PROJEKT UMOWY Umowa Nr. /2015 zawarta w dniu. 2015 r. w Krakowie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy, Okręgowym Inspektoratem Pracy w Krakowie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy nr... zwanym dalej w umowie Zamawiającym, reprezentowanym przez: Józef Twardowski Prezes Zarządu

Wzór umowy nr... zwanym dalej w umowie Zamawiającym, reprezentowanym przez: Józef Twardowski Prezes Zarządu Wzór umowy nr... Zawarta w dniu...2016 r. w, pomiędzy: Agencją Rozwoju Regionalnego MARR S.A. z siedzibą przy ul. Chopina 18, 39-300 Mielec, wpisaną w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział KRS do rejestru

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą łącznie zwanymi Stronami.

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą łącznie zwanymi Stronami. WZÓR UMOWY UMOWA NR 440000-IPRW.023. 2015. zawarta w dniu...... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Izbą Celna w Warszawie z siedzibą w Warszawie, 01-443 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 14A, NIP 524-031-10-50, REGON

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy:

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: Instytutem Farmakologii PAN, z siedzibą w Krakowie przy ul. Smętnej 12, wpisanym do Rejestru Instytutów

Bardziej szczegółowo

projekt Umowa nr. na..

projekt Umowa nr. na.. Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego Nr 3/09.01.01/2015 projekt Umowa nr. na.. W dniu. 2015 r. w Urzędzie Gminy Oporów, Oporów 25, 99-322 Oporów, pomiędzy Gminą Oporów, NIP 775-24-07-021, REGON 611015804,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../...

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... Załącznik nr 5 do SIWZ zawartej w trybie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :.

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :. UMOWA NR. Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 68, 00-528 Warszawa, ul. Hoża 11/15 REGON: 016159509 NIP: 526 2382 867, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora -

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA nr..

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA nr.. UMOWA nr.. Załącznik 7. zawarta w dniu w Janowie Podlaskim pomiędzy: Zespołem Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim, ul. Siedlecka 1, 21-505 Janów Podlaski reprezentowanym przez: Dyrektora szkoły

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2015 (wzór)

Umowa nr /2015 (wzór) Załącznik 2 do SIWZ Umowa nr /2015 (wzór) w dniu r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CPE/CPI/../2014. zawarta w dniu... w Warszawie

UMOWA NR CPE/CPI/../2014. zawarta w dniu... w Warszawie UMOWA NR CPE/CPI/../2014 zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa- państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, 02-672

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA Nr... (WZÓR)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA Nr... (WZÓR) zawarta,... 2012 r. w Piszu pomiędzy: UMOWA Nr... (WZÓR) Powiatowym Zespołem Ekonomiczno Administracyjnym Szkół i Placówek w Piszu z siedzibą ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, zwanym dalej Zamawiającym" reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Umowa (dalej: Umowa ) zawarta w dniu... 2015 r. w Radzyniu Podlaskim pomiędzy: Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Radzyniu Podlaskim ul. Warszawska 100, 21-300

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Zawarta w dniu...... zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ.

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. zawarta w dniu... 2014 r., pomiędzy: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony: Usługi drukowania książek

Przetarg nieograniczony: Usługi drukowania książek Załącznik nr 9 do SWIZ Załącznik nr 3 do umowy ramowej UMOWA NR Wzór Zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu, pomiędzy: MUZEUM ARCHEOLOGICZNE z siedzibą w Poznaniu, ul. Wodna 27, 61-781 Poznań, NIP : 778-10-27-953,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ. UMOWA nr.. na dostawę urządzeń teleinformatycznych i multimedialnych

Załącznik nr 7 do SIWZ. UMOWA nr.. na dostawę urządzeń teleinformatycznych i multimedialnych UMOWA nr.. na dostawę urządzeń teleinformatycznych i multimedialnych Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu 2013 r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy Zespołem Szkół Elektrycznych ul. Dąbrowskiego 33, 66-400 Gorzów

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym dalej: Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1....

Bardziej szczegółowo