Badanie emisji elektromagnetycznej wybranych telefonów komórkowych The electromagnetic emission test of chosen cellular telephones

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badanie emisji elektromagnetycznej wybranych telefonów komórkowych The electromagnetic emission test of chosen cellular telephones"

Transkrypt

1 Badanie emisji elektromagnetycznej wybranych telefonów komórkowych The electromagnetic emission test of chosen cellular telephones Andrzej Wac-Włodarczyk, Paweł A. Mazurek, Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii, Politechnika Lubelska Tobiasz Parys, Łukasz Ziętek, Michał Bernat, Grzegorz Masłowski Studenckie Koło Naukowe Elmecol, Politechnika Lubelska Streszczenie Dynamiczny rozwój systemów telefonii komórkowej spowodował ogromny wzrost zainteresowania problematyką oddziaływania niejonizującego pola elektromagnetycznego na człowieka i środowisko, wytwarzanego przez urządzenia tych systemów. W artykule przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące działania systemu telefonii komórkowej oraz jej wpływu na otoczenie. W artykule zamieszczono wyniki badań emisji elektromagnetycznej aparatów telefonicznych, przeprowadzonych w Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej na Politechnice Lubelskiej. Abstract The dynamic expansion of the telephone GSM systems caused the huge growth of the interest the problems of the electromagnetic field influence on the environment. In the article were presented the basic questions of relating workings of telephone and GSM systems. The results of the investigations of the electromagnetic emission of few telephone were present too. Investigations were executed in the Electromagnetic Compatibility Laboratory at Technical University of Lublin. Słowa kluczowe: emisja elektromagnetyczna, kompatybilność elektromagnetyczna, telefony komórkowe Keywords: electromagnetic emission, electromagnetic compatibility, GSM phones. Wprowadzenie Gwałtowny rozwój technologii telekomunikacyjnych przekłada się na duże zainteresowanie łącznością bezprzewodową, w tym radiokomunikacją ruchową. Wtórnym efektem jest sytuacja, w której źródła pola elektromagnetycznego, jakimi są radiotelefony, znalazły się w powszechnym użyciu. Już kilkuletnie dzieci wykorzystują w zabawie walkie-talkie, służby

2 cywilne i mundurowe - profesjonalne radiotelefony do łączności wewnętrznej, a statystycznie co czwarty Polak nie rozstaje się z telefonem komórkowym. Zainteresowanie problematyką oddziaływania na człowieka i środowisko niejonizującego pola elektromagnetycznego (PEM) wytwarzanego przez tego typu urządzenia więc wzrasta [8,10]. Jest to zrozumiałe, ponieważ bierze się z troski ludzi o własne zdrowie; ma ono także racjonalne podstawy, ponieważ biologiczna aktywność pola PEM jest faktem od wielu lat. Pola elektromagnetyczne traktuje się jako czynnik nieobojętny dla organizmów żywych, wiele instytucji prowadzi szereg badań związanych z interakcjami pól i materii ożywionej. Metodykę badań uzależnia się od charakteru źródła pola, specyfiki oddziaływania czy oczekiwanych efektów. Ważne są również czynniki techniczne - bardzo kosztowna aparatura [1,2,5,7,9,11-13]. W niniejszej pracy poddano analizie radiotelefony (11 komórek) i odniesiono zmierzone wartości ich emisji do dopuszczalnych limitów. Telefonia komórkowa - system GSM Telefonia komórkowa jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin telekomunikacji. Ma ona zadanie przesyłania informacji do i od użytkowników, którzy są lub mogą być w ruchu. Pierwszy publiczny system telefonii komórkowej uruchomiono w Japonii w 1979 roku. Po dwóch latach system zawitał do Europy - oddano do komercyjnego użytku skandynawski Nordic Mobile Telephony (NMT 450). W 1983 roku dołączyły do nich amerykański Advanced Mobile Phone System (AMPS) i jego brytyjska odmiana Total Access Cellular System (TACS). W Polsce od 1992 roku działał system NMT 450 pod komercyjną nazwą Centertel. Wszystkie wymienione systemy, określane dzisiaj jako systemy pierwszej generacji (1G), były oparte na technice analogowej. Zakres świadczonych usług był mniejszy niż w publicznych sieciach stałych, a ich cena stosunkowo wysoka, co skutecznie odstraszało potencjalnych abonentów do systemów 1G. Rozbudzone i rosnące zapotrzebowanie na nowe i bardziej zaawansowane usługi, przyczyniły się do przyśpieszenia prac nad następną generacją systemów telefonii komórkowej - tym razem cyfrową. Obecnie mamy ponad 4 miliardy użytkowników komórek, na szacowane 6 miliardów ludzi ogółem na naszym globie. Dominującą rolę na globalnym rynku komórkowym odgrywa obecnie system GSM drugiej generacji. Istnieje także sieć trzeciej generacji (3G) o nazwie UMTS, która docelowo zastąpi sieć GSM, ale przez długi czas oba systemy będą wykorzystywane równolegle [1,2,7,11-13]. Telefonia komórkowa udostępnia w dowolnym miejscu i czasie znaczną ilość usług począwszy od przesyłania mowy i danych. Systemy radiokomunikacji komórkowej oparte są na podziale, objętej usługami powierzchni, na komórki (rys. 1).

3 Każda komórka wyposażona jest w stację bazową, odpowiedzialną za gromadzenie i aktualizację danych o użytkowniku oraz pośredniczenie w połączeniu użytkownika z wybranym abonentem tej samej sieci, innej sieci, bądź sieci publicznej. Do zapewnienia łączności na terenie jednej komórki stosuje się anteny dookólne lub sektorowe, natomiast do łączności między stacjami bazowymi anteny kierunkowe w większości przypadków paraboliczne. Podział terenu na komórki umożliwia zmniejszenie mocy nadajników i wielokrotne wykorzystanie tego samego zakresu częstotliwości [2,11,12,13]. Rysunek 1 prezentuje uproszczony schemat systemu GSM. Rys. 1. Uproszczony schemat systemu GSM [13] W telefonii komórkowej systemów pracujących w Polsce i w większości krajów świata obecnie wykorzystywane są, dla stacji bazowych, następujące pasma częstotliwości [2,6,7,11,12,13]: GSM 900 pracujące w zakresie częstotliwości MHz, GSM 1800 pracujące w zakresie częstotliwości MHz, UMTS pracujące w zakresie częstotliwości MHz. Są to pasma radiowe z zakresu niejonizującego, zwanego mikrofalowym. Sygnał ma strukturę cyfrową z modulacją TDMA (ang. time division modulation acces). Moce nominalne nadajników są określone w normach międzynarodowych. Stosowane nadajniki mają następujące moce nominalne: dla pasma 900 MHz do 50 W, dla pasma 1800 MHz 35 W,

4 dla UMTS 40 W (2 20 W). W rzeczywistości moc doprowadzona do anteny jest pomniejszona o straty występujące w tzw. trakcie antenowym [13]. Ważnym parametrem opisującym specyfikę emitowanego pola elektromagnetycznego jest charakterystyka kierunkowa anteny (charakterystyka promieniowania). Od jej kształtu zależy, w którym kierunku zostanie skierowana większość energii emitowanego pola. Dopuszczalne wartości pól EM emitowanych w pasmach telefonii komórkowej W Polsce dopuszczalne wartości parametrów pól elektromagnetycznych dla pasma telefonii komórkowej reguluje ustawa Dz. U. Nr 192 z dn r. poz Wartości przedstawione w tabelach 1 i 2 są obecnie obowiązującymi limitami. Na podstawie tych wartości należy oceniać ewentualne przekroczenia norm przez operatorów sieci telefonicznej, bądź też producentów aparatów telefonicznych korzystających z dostępnych pasm przedzielonych dla sieci komórkowych. Istotne jest, że dla pasm wysokich częstotliwości jako jeden z parametrów podaje się gęstość mocy wyrażoną w watach na metr (W/m 2 ) natomiast nie określa się dopuszczalnego limitu składowej magnetycznej pola elektromagnetycznego. Tab. 1. Dopuszczalne wartości parametrów pola elektromagnetycznego dla częstotliwości użytkowanych przez sieci telefonii komórkowej Zakres częstotliwości pola Składowa Składowa Gęstość mocy elektromagnetycznego elektryczna magnetyczna 300 MHz 300 GHz 7 V/m - 0,1 W/m 2 Tab. 2. Limity ekspozycji na PEM dla częstotliwości użytkowanych w systemach telefonii komórkowych. Przedstawione wartości to limit gęstości mocy wyrażony w W/m 2 [11,13] Kraj 900 MHz 1800 MHz 2100 MHz Belgia 1,125 2,25 2,625 Francja 4,5 9 10,5 Hiszpania 4,5 9 10,5 Japonia Korea 4,5 9 10,5 Polska 0,1 0,1 0,1 Szwajcaria 0,01 0,02 0,016

5 Powyższe zestawienie wskazuje jak bardzo Polskie normy są restrykcyjne na tle innych państw. W odniesieniu do Japonii limit gęstości mocy jest 60 razy większy dla pasma 900MHz, a nawet 1000 razy większy dla pasma 2,1GHz. Z drugiej strony ustawy szwajcarskie nakładają jeszcze mniejsze poziomy emisji niż Polskie. SAR Każdy człowiek na Ziemi jest stale poddawany działaniu promieniowania elektromagnetycznego, zarówno naturalnemu jak i sztucznemu będącego wynikiem działalności człowieka (zamierzonej lub nie) [8-10]. Promieniowanie elektromagnetyczne w całym zakresie GSM jest promieniowaniem niejonizującym, co oznacza, że ma zbyt małą energię by spowodować jonizację cząstek będących podstawowym budulcem żywej materii. W odróżnieniu od promieniowania jonizującego pochłanianie promieniowania niejonizującego nie ma charakteru kumulacyjnego, jednak dawka pochłoniętego promieniowania niejonizującego może generować w obiekcie inne efekty o działaniu długotrwałym, np. nagrzewanie. Z biologicznego punktu widzenia ważne bez wątpienia jest to, co dzieje się w obiekcie oraz poznanie wartości energii wydzielanej w obiekcie. Efekty oddziaływania pola elektromagnetycznego nie są do końca poznane, wiele ośrodków naukowych na całym świecie zajmuje się tą problematyką od kilkudziesięciu lat, a uzyskiwane wyniku ciągle obarczone są dużą niepewnością [1-13]. Podstawowym parametrem opisującym procesy energetyczne w organizmach żywych pod wpływem przyłożonego pola elektromagnetycznego jest współczynnik pochłaniania właściwego SAR (specific absorption rate) [3,4,7]. W zakresie częstotliwości radiowych i mikrofalowych wartość współczynnika pochłaniania liczonego lokalnie zależy od kwadratu skutecznej wartości natężenia pola elektrycznego E w wybranym obszarze ciała człowieka. γe 2 SAR = ρ gdzie: γ to przewodność uogólniona materiału (tkanki), ρ jest gęstością masy, a E natężeniem pola elektrycznego. Średnia wartość współczynnika pochłaniania w wybranym obszarze ciała (tzw. average SAR lub whole-body SAR) opisuje całkowitą dawkę mocy pochłoniętej przez ciało absorbujące promieniowanie elektromagnetyczne, odniesioną do całkowitej masy ciała M.

6 Wyznaczenie współczynnika SAR wymaga wyznaczenia energii wydzielanej w obiekcie lub wyznaczenia natężenia pola elektrycznego E w obiekcie. SAR jest miarą pochłoniętej energii. Współczynnik ten w organizmach żywych zależy od parametrów padającej fali i parametrów obiektu. Stosowane są dwie wzajemnie uzupełniające się metody oceny narażenia związanego z ekspozycją ludzi na pole elektromagnetyczne pochodzące od urządzeń telefonii komórkowej; pomiary na fizycznych modelach człowieka - fantomach oraz symulacje komputerowe [3,4,7]. Metody te określa się, odpowiednio, jako dozymetrię eksperymentalną i dozymetrię numeryczną. Zaletą podejścia eksperymentalnego jest to, że umożliwia ono badanie rzeczywistych urządzeń. Wadą natomiast jest to, że fantomy materialne, są bardzo proste (homogeniczne) i nie odwzorowują silnie niejednorodnej budowy wewnętrznej ciała człowieka (np. zbudowane są ze specjalistycznego żelu, który niezbyt dokładnie odwzorowuje układy kości, warstwy mięśni, krew ) [3,4]. Lepiej wygląda natomiast modelowanie komputerowe. Istnieją precyzyjne, anatomiczne modele człowieka które wykorzystujemy w dozymetrii numerycznej, a w ich efekcie możliwe jest śledzenie rozkładu SAR w różnych częściach ciała i w różnych tkankach. Ideę dozymetrii eksperymentalnej w odniesieniu do doręcznych telefonów komórkowych poglądowo objaśnia rysunek 2, na którym pokazano część systemu pomiarowego do badania rozkładu pola i mocy pochłanianej na jednostkę masy w głowie użytkownika telefonu z wykorzystaniem fantomu [7]. Do fantomu wlewana jest znormalizowana ciecz - roztwór glikolu. Fantom jest poddawany odpowiedniej ekspozycji np. 900/1800, a poprzez zestaw czujników lub jeden umieszczony na ramieniu robota zbierana jest wartość natężenia pola w środku fantomu. Badanie narażeń powodowanych przez telefony komórkowe nie wymaga sporządzania modelu całego człowieka, lecz tylko najbardziej narażonych części jego ciała np. głowy. Normy europejskie bardzo dokładnie określają kształt i wymiary skorupy fantomu oraz parametry elektryczne płynu, którym należy tę skorupę wypełnić. System ten, opracowano w szwajcarskim Federalnym Instytucie Technologicznym w Zurichu. Obecnie istnieje już kilka tego typu stanowisk pomiarowych w Polsce (rys. 2).

7 Rys. 2. Analiza SAR z wykorzystaniem fantomu (Centralne Laboratorium Badań Technicznych Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Boruczy) Badania SAR producenci telefonów komórkowych realizują już od lat dziewięćdziesiątych zeszłego wieku. Obecnie obowiązek takich badań narzucają na producentów europejskich dyrektywy unijne i krajowe normy. Pod koniec roku 2009 Environmental Working Group - amerykańska organizacja zbierająca dane na temat środowiska oraz wpływu otaczającego nas świata na nasze zdrowie opublikowała raport, który przedstawił listę tysiąca komórek pogrupowanych według współczynnika SAR. Wybrane modele zaprezentowano na poniższym diagramie, z pozostałymi wynikami testów można się zapoznać na stronie [6]. Rys.3. Wartości SAR dla wybranych modeli telefonów komórkowych [6]

8 Pomiary emisji elektromagnetycznej Pole elektromagnetyczne charakteryzuje szereg parametrów, które można poddawać analizie. Parametry te można umownie sklasyfikować w trzech grupach: widmo, amplituda i polaryzacja. Klasyczne pomiary promieniowania wykonuje się w zakresie częstotliwości od 30 MHz do kilkudziesięciu gigaherców, stosując miernik zakłóceń z detektorem wartości quasi-szczytowej lub średniej. Miernik zakłóceń powinien spełniać wymagania określone w publikacji CISPR 16. W zależności od relacji odległości, pomiary realizujemy w polu bliskim lub dalekim. Wymaga to wykorzystania różnych dodatkowych akcesoriów pomiarowych. W przypadku pomiarów w polu dalekim wykorzystywany jest system anten pomiarowych, dla pola bliskiego (taki przypadek jest rozpatrywany w naszych testach) wykorzystywany jest układ sond pola bliskiego dla składowej magnetycznej i elektrycznej. Pomiary sondami wykonujemy w najbliższej odległości od źródła emisji w zakresie mili-, centymetrów [9]. Rys. 4. Stanowisko pomiarowe (zdjęcia umiejscowienia sondy pomiarowej przy telefonie oraz zdjęcie odbiornika pomiarowego ESCI3, Laboratorium EMC w Politechnice Lubelskiej) Pomiary emisji promieniowanej są jednym z trudniejszych i prawdopodobnie najkosztowniejszym badaniem, ponieważ wymagają specjalnego stanowiska pomiarowego o

9 pomijalnym poziomie tła elektromagnetycznego. Zalecenia większości norm dotyczących emisyjności urządzeń zakładają, że pomiary emisji promieniowanej powinny być przeprowadzane na tzw. otwartym poligonie pomiarowym (ang. OATS Open Area Test Site) lub w ekranowanych pomieszczeniach bezodbiciowych [9]. Prezentowane badania zostały wykonane w ekranowanym pomieszczeniu Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Lubelskiej zlokalizowanego w Centrum Doskonałości ASPPECT. Badaniom poddano 11 modeli telefonów komórkowych. Oceniane modele to produkty czołowych producentów aparatów telefonicznych na rynku europejskim. Do badań wybrano zarówno nowe modele, aktualnie dostępne na rynku, jak i kilkuletnie (ciągle sprawne) aparaty. Pełny wykaz badanych telefonów prezentuje poniższa tabela. Wszystkie modele były badane w dwóch pozycjach. Sonda pomiarowa umieszczana była centralnie z przodu telefonu lub z tyłu. Na rysunku 4 zaprezentowano ułożenie sondy w czasie badań. Jeżeli było to możliwe (brak Simlocka) aparat podczas badania pracował w kilku sieciach (Orange, Era, Plus). Dla każdego aparatu pomiary realizowano w dwóch pasmach 900 MHz i 1800 MHz. Tab. 3. Prezentacja badanych modeli aparatów W zależności od generacji telefonu, jeżeli była taka możliwość, ręcznie przestawiano system nawiązywania komunikacji z BTS na zgodny z realizowanym pomiarem (przy pomiarze pasma 900 ręcznie ustawiano połączenie aparatu z operatorem w standardzie 900). Wybrane wyniki dwóch telefonów prezentują wykresy na rysunkach 5 i 6, natomiast zestawienie najwyższych zmierzonych wartości dla wszystkich badanych telefonów prezentuje tabela 4.

10 Rys. 5. Charakterystyka widmowa w paśmie 900 telefonu N70 (detektor maksymalny i średni), pomiary dla sondy z przodu i tyłu aparatu Rys. 6. Charakterystyka widmowa pasma 1800 telefonu N85, detektor max i średni Tabela 4. Zestawienie maksymalnych zmierzonych wartości promieniowania Testowany model Producent Model Operator Ustawienie sondy Emisja dbµv/m 1 Nokia 1208 Era Tył 119,3 Nokia 1208 Plus Tył 49,5 2 Nokia 2610 Era Przód 105,5 3 Nokia N70 Orange Tył 51,6 Nokia N70 Era Tył 119,1 4 Nokia N80 Plus Przód 114,2 5 Nokia N85 Era Tył 118,5 6 Nokia N95 Plus Tył 54,3 7 Nokia 6670 Era Tył 116,2

11 Nokia 6670 Orange Tył 54,4 8 Sagem My1x Era Tył 117,7 9 Samsung E250 Orange Przód 50,4 Samsung E250 Era Przód 118,8 10 Samsung Omnia Plus Tył 47,6 Samsung Omnia Era Tył 118,8 11 Sony Ericsson T290i Orange Przód 45,5 Sony Ericsson T290i Era Przód 118,7 Pomiary przeprowadzano w kilku stanach pracy. Typowy pomiar trwał około 2 minut. Najczęściej i najdłużej badany był czas czuwania telefonu. Badania emisji wykonywano również w trakcie połączenia telefonu do biura obsługi sieci danego operatora. W jednym tylko przypadku (Nokia 1208) badano emisje w trakcie prawdziwej rozmowy. Uzyskane wyniki nie są proste w weryfikacji i formułowaniu ogólnych wniosków, niemniej jako pozytywny wynik należy podkreślić, że żaden z testowanych modeli nie przekroczył dopuszczalnych limitów. Wnioski Przedstawiony przegląd aktualnych informacji na temat możliwości oddziaływania systemów telefonii komórkowej i samych telefonów na nasze zdrowie pozwala na sformułowanie wstępnych wniosków: systemy telefonii komórkowej, obejmujące stacje bazowe i (przede wszystkim) telefony komórkowe, emitują do środowiska promieniowanie mikrofalowe i są stosunkowo nowym czynnikiem środowiska, mogącym potencjalnie oddziaływać na stan zdrowia ludności i użytkowników; zmierzone promieniowania mikrofalowe występujące wokół telefonów komórkowych nie przekroczyły dopuszczalnym limitów, nie wykryto też prostej relacji zmniejszania wartości emisji w nowych modelach aparatów telefonicznych; ocena oddziaływania systemów telefonii komórkowej na stan zdrowia ludności i użytkowników telefonów jest przedmiotem intensywnych badań specjalistów od kilkunastu lat i wraz ze zmieniającymi się wynikami tych badań zarówno sama ocena, jak i zalecenia ulegają pewnym zmianom. Prezentowane wyniki to pierwszy etap badań realizowanych przez studentów koła naukowego i pracowników Politechniki Lubelskiej, a dotyczących oddziaływania telefonii komórkowej na środowisko. W przyszłości planowane są dalsze pomiary promieniowania kolejnych modeli telefonów i wybranych masztów stacji bazowych telefonii GSM.

12 Literatura [1] Bieńkowski P., Pole elektromagnetyczne od stacji bazowych GSM i ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym w Polsce [2] Bieńkowski P., Wpływ stacji bazowych GSM generacji 2.5 Na środowisko elektromagnetyczne, XIX Sympozjum Środowiskowe, Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce, Worliny, ISBN [3] Ciosk K., Calculation of SAR in biological objects with different parameters, XVIII Sympozjum środowiskowe PTZE, Warszawa-Zamość 2008, s [4] Ciosk K., Krawczyk A., Wpływ polaryzacji pola na współczynnik SAR w obiekcie biologicznym, [5] Dackiewicz A., Pola elektromagnetyczne a środowisko, [6] Gruszka M., Komórka, palenie i picie skraca życie, Twoja Komórka, 12/142 Grudzień [7] Karwowski A., Ochrona przed promieniowaniem urządzeń radiokomunikacji ruchomej - aktualny stan prac normalizacyjnych w CENELEC i IEC, [8] Mazurek P. A., Wac-Włodarczyk A., Parys T., Rojek J., Stroński K., B. Solecki, M. Wójcik, M. Stępniewski, Wybrane zagadnienia pomiarów natężeń pól elektrycznych i magnetycznych niskiej częstotliwości na przykładzie miasta Lublin, XIX Sympozjum Środowiskowe, zastosowania Elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce, Woliny 2009, ISBN , ISSN , str [9] Mazurek P., Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej, skrypt laboratoryjny na prawach rękopisu, Politechnika Lubelska 2009/2010. [10] Parys T., Rojek J., Solecki B., Mazurek P., Wybrane zagadnienia pomiarów natężeń pól elektrycznych i magnetycznych niskiej częstotliwości oraz hałasu, Lubelski Kongres Studenckich Kół Naukowych TYGIEL 2009 czyli jak rozwijać naukę?, Wydawnictwa Uczelniane Politechniki Lubelskiej, ISBN , 2009, str [11] Szmigielski S., Sobiczewska E., Oddziaływanie stacji bazowych telefonii komórkowej na środowisko i stan zdrowia ludności, [12] Szuba M., Stacje bazowe telefonii komórkowej fakty i mity, Atest 2001, Nr. 6. [13] Wnuk M., Anteny stacji bazowych telefonii komórkowej, XVIII Sympozjum Środowiskowe, zastosowania Elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce, Zamość 2008, s [14] Zmyślony M., Mechanizmy biologiczne i efekty zdrowotne PEM w świetle wymagań raportu oddziaływaniu obiektu na środowisko. Medycyna Pracy, 58 (Nr.1) 2007, s

Promieniowanie stacji bazowych telefonii komórkowej na tle pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez duże ośrodki radiowo-telewizyjne

Promieniowanie stacji bazowych telefonii komórkowej na tle pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez duże ośrodki radiowo-telewizyjne Promieniowanie stacji bazowych telefonii komórkowej na tle pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez duże ośrodki radiowo-telewizyjne Fryderyk Lewicki Telekomunikacja Polska, Departament Centrum Badawczo-Rozwojowe,

Bardziej szczegółowo

9. Oddziaływanie pola elektromagnetycznego

9. Oddziaływanie pola elektromagnetycznego 9. Oddziaływanie pola elektromagnetycznego 9.1. Uwarunkowania ogólne... 2 9.2. Pola o częstotliwości 50 Hz... 3 9.3. Źródła fal radiowych... 4 9.4. Stacje bazowe telefonii komórkowej... 4 9.5. Stacje radiolokacyjne...

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktualnych norm EMC przetłumaczonych przez Komitet Techniczny 104 na język polski (stan: luty 2013)

Wykaz aktualnych norm EMC przetłumaczonych przez Komitet Techniczny 104 na język polski (stan: luty 2013) Wykaz aktualnych norm EMC przetłumaczonych przez Komitet Techniczny 104 na język polski (stan: luty 2013) 1. W nawiasach podano rok przyjęcia normy oryginalnej, na podstawie której przyjęto PN. 2. Dla

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie telefonii komórkowej do przeszukiwania baz bibliograficznych.

Wykorzystanie telefonii komórkowej do przeszukiwania baz bibliograficznych. Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych Temat seminarium: Wykorzystanie telefonii komórkowej do przeszukiwania baz bibliograficznych. Autor: Łukasz Gientka Wykorzystanie telefonii komórkowej do przeszukiwania

Bardziej szczegółowo

Pomiary analizatorem widma PEM szczegółowa analiza widma w badanych punktach

Pomiary analizatorem widma PEM szczegółowa analiza widma w badanych punktach Pomiary analizatorem widma PEM szczegółowa analiza widma w badanych punktach W 2013 roku WIOŚ w Katowicach w wybranych 10 punktach pomiarowych wykonał pomiary uzupełniające analizatorem widma NARDA SRM

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 r.

Warszawa, październik 2013 r. GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku OCENA POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W POLSCE NA PODSTAWIE POMIARÓW WOJEWÓDZKICH INSPEKTORATÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

Wrocław, kwiecień 2015 rok

Wrocław, kwiecień 2015 rok WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU 51 117 Wrocław, ul. Paprotna 14, tel./fax 71 322-16-17, 71 372-13-06 e-mail: wios@wroclaw.pios.gov.pl BADANIA POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 października 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 października 2003 r. Dz.U.2003.192.1883 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych

Bardziej szczegółowo

Pola elektromagnetyczne

Pola elektromagnetyczne Materiały szkoleniowe Krzysztof Gryz, Jolanta Karpowicz Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych CIOP PIB, Warszawa krgry@ciop.pl, jokar@ciop.pl +22 623 46 50 1. Czym są pola elektromagnetyczne? tzw. fizyczny

Bardziej szczegółowo

Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń górniczych w świetle doświadczeń

Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń górniczych w świetle doświadczeń mgr inż. ROMAN PIETRZAK Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń górniczych w świetle doświadczeń Omówiono problemy wynikłe w pracy urządzeń podczas oceny ich funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA GSM. Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski.

ARCHITEKTURA GSM. Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski. 1 ARCHITEKTURA GSM Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski. SIEĆ KOMÓRKOWA Sieć komórkowa to sieć radiokomunikacyjna składająca się z wielu obszarów (komórek), z których każdy

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZAWIERAJĄCY INFORMACJĘ O TERENACH, NA KTÓRYCH STWIERDZONO PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W ŚRODOWISKU

REJESTR ZAWIERAJĄCY INFORMACJĘ O TERENACH, NA KTÓRYCH STWIERDZONO PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W ŚRODOWISKU REJESTR ZAWIERAJĄCY INFORMACJĘ O TERENACH, NA KTÓRYCH STWIERDZONO PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W ŚRODOWISKU Zgodnie z art. 124 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

7.3 Ocena zagrożenia elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym

7.3 Ocena zagrożenia elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym 7.3 Ocena zagrożenia elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym 7.3.1 Cel i zakres opracowania W niniejszym rozdziale zawarto analizę zagadnienia wpływu na stan klimatu elektromagnetycznego przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Fizyczne podstawy działania telefonii komórkowej

Fizyczne podstawy działania telefonii komórkowej Fizyczne podstawy działania telefonii komórkowej Tomasz Kawalec 12 maja 2010 Zakład Optyki Atomowej, Instytut Fizyki UJ www.coldatoms.com Tomasz Kawalec Festiwal Nauki, IF UJ 12 maja 2010 1 / 20 Podstawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NATĘŻENIA PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA TERENIE POZNANIA I OKOLIC W ROKU 2007 Część I

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NATĘŻENIA PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA TERENIE POZNANIA I OKOLIC W ROKU 2007 Część I SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NATĘŻENIA PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA TERENIE POZNANIA I OKOLIC W ROKU 2007 Część I Opracował: Stefan Klimaszewski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE Electromagnetic fields

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE Electromagnetic fields IX. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE Electromagnetic fields Pola elektromagnetyczne (PEM) to pola elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz. Pola te wytwarzają promieniowanie,

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNY SPRZĘT AGD UŻYWANY W KUCHNI DO PRZYGOTOWYWANIA POTRAW I WYKONYWANIA PODOBNYCH CZYNNOŚCI.

ELEKTRYCZNY SPRZĘT AGD UŻYWANY W KUCHNI DO PRZYGOTOWYWANIA POTRAW I WYKONYWANIA PODOBNYCH CZYNNOŚCI. ELEKTRYCZNY SPRZĘT AGD UŻYWANY W KUCHNI DO PRZYGOTOWYWANIA POTRAW I WYKONYWANIA PODOBNYCH CZYNNOŚCI. 1. POLSKIE NORMY NA BEZPIECZEŃSTWO: 1.1. PN-EN 60335-1:2004+A1:2005+Ap1:2005+Ap2:2006+A2:2008+A12:2008+A13:2009+

Bardziej szczegółowo

Stacja bazowa transmisji danych HSPA+ Szkoła Podstawowa nr 1. im.władysława Szafera Mielec ulica Kilińskiego 37

Stacja bazowa transmisji danych HSPA+ Szkoła Podstawowa nr 1. im.władysława Szafera Mielec ulica Kilińskiego 37 Stacja bazowa transmisji danych HSPA+ Szkoła Podstawowa nr 1 im.władysława Szafera Mielec ulica Kilińskiego 37 Stacja transmisji danych Mielec Pisarka RZE22888 zlokalizowana przy ul. Kilińskiego 37 w Mielcu

Bardziej szczegółowo

Badane cechy i metody badawcze/pomiarowe

Badane cechy i metody badawcze/pomiarowe Zakres akredytacji dla Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej i Pomiarów Pól Elektromagnetycznych (LBEMC) Nr AB 171 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji ważny do 16 maja 2018 r. Badane

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. sposobu przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

Informacja nt. sposobu przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy Informacja nt. sposobu przeprowadzenia oceny zawodowego na stanowiskach pracy Pojęcie zawodowego, zostało ustalone w dyrektywie z dnia 12 czerwca 1989 r. o wprowadzaniu środków w celu zwiększania bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

CDMA w sieci Orange. Warszawa, 1 grudnia 2008 r.

CDMA w sieci Orange. Warszawa, 1 grudnia 2008 r. CDMA w sieci Orange Warszawa, 1 grudnia 2008 r. Dlaczego CDMA? priorytetem Grupy TP jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu jak największej liczbie użytkowników w całym kraju Grupa TP jest

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób i układ do modyfikacji widma sygnału ultraszerokopasmowego radia impulsowego. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL

PL B1. Sposób i układ do modyfikacji widma sygnału ultraszerokopasmowego radia impulsowego. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL PL 219313 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219313 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391153 (51) Int.Cl. H04B 7/00 (2006.01) H04B 7/005 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

APARATURA DO TERAPII POLEM MAGNETYCZNYM W.CZ.

APARATURA DO TERAPII POLEM MAGNETYCZNYM W.CZ. Laboratorium Elektronicznej Aparatury Medycznej Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki Katedra Inżynierii Biomedycznej ĆWICZENIE NR 2 APARATURA DO TERAPII POLEM MAGNETYCZNYM W.CZ.

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 2 APARATURA DO TERAPII POLEM MAGNETYCZNYM W.CZ.

ĆWICZENIE NR 2 APARATURA DO TERAPII POLEM MAGNETYCZNYM W.CZ. ĆWICZENIE NR 2 PRTUR DO TERPII POLEM MGNETYCZNYM W.CZ. Cel ćwiczenia Zapoznanie się z budową, zasadą działania urządzenia. Identyfikacja i pomiary zakłóceń generowanych przez urządzenie do otoczenia. Zbadanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczoodbiorczych, które mogą być

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczoodbiorczych, które mogą być ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczoodbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia. (Dz. U. Nr 38, poz. 6 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 Wyniki badań dla miasta Poznań

Załącznik nr 8 Wyniki badań dla miasta Poznań Załącznik nr 8 Wyniki badań dla miasta Poznań Mapa obrazująca poziom energii symbolu informacji (Ec/Io w db) dla UMTS wraz z parametrem określającym jakość połączenia Class - operator Polska Telefonia

Bardziej szczegółowo

Konferencja: Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce

Konferencja: Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce Konferencja: Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce Temat pracy doktorskiej: Analiza i badania wpływu technik modulacji w układach z falownikami napięcia na elektromagnetyczne zaburzenia przewodzone

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 Wyniki badań dla miasta Bydgoszcz

Załącznik nr 11 Wyniki badań dla miasta Bydgoszcz Załącznik nr 11 Wyniki badań dla miasta Bydgoszcz Mapa obrazująca poziom energii symbolu informacji (Ec/Io w db) dla UMTS wraz z parametrem określającym jakość połączenia Class - operator Polska Telefonia

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY RADIOKOMUNIKACJI AMATORSKIEJ A OCHRONA ŚRODOWISKA

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY RADIOKOMUNIKACJI AMATORSKIEJ A OCHRONA ŚRODOWISKA Warszawa, dnia 2 sierpnia 2012 r. KANCELARIA SENATU BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ DZIAŁ PETYCJI I KORESPONDENCJI BKS/DPK-134/28211/12 MK Nr: 28211 Data wpływu 1 czerwca 2012 r. Data sporządzenia informacji

Bardziej szczegółowo

Redukcja poziomu emisji zaburzeo elektromagnetycznych urządzenia zawierającego konwerter DC/DC oraz wzmacniacz audio pracujący w klasie D

Redukcja poziomu emisji zaburzeo elektromagnetycznych urządzenia zawierającego konwerter DC/DC oraz wzmacniacz audio pracujący w klasie D Szymon Ratajski, W2 Włodzimierz Wyrzykowski Redukcja poziomu emisji zaburzeo elektromagnetycznych urządzenia zawierającego konwerter DC/DC oraz wzmacniacz audio pracujący w klasie D Badanym obiektem jest

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Promieniowanie elektromagnetyczne (fala elektromagnetyczna) rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie pola elektromagnetycznego. Zaburzenie to ma charakter fali poprzecznej, w której składowa elektryczna

Bardziej szczegółowo

Systemy satelitarne Paweł Kułakowski

Systemy satelitarne Paweł Kułakowski Systemy satelitarne Paweł Kułakowski Kwestie organizacyjne Prowadzący wykłady: Paweł Kułakowski D5 pokój 122, telefon: 617 39 67 e-mail: kulakowski@kt.agh.edu.pl Wykłady: czwartki godz. 12:30 14:00 Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁYWANIA PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA ŚRODOWISKO CZŁOWIEKA

ODDZIAŁYWANIA PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA ŚRODOWISKO CZŁOWIEKA PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie SERIA: Edukacja Techniczna i Informatyczna 2012 z. VII Andrzej Roman, Maciej Drabik Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie ODDZIAŁYWANIA PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 2) Dz.U.2011.33.166 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 2) (Dz. U. z dnia 16 lutego 2011 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań dla miasta Kraków

Wyniki badań dla miasta Kraków Załącznik nr 2 Wyniki badań dla miasta Kraków Mapa obrazująca poziom energii symbolu informacji (Ec/Io w db) dla UMTS wraz z parametrem określającym jakość połączenia Class - operator Polska Telefonia

Bardziej szczegółowo

WYNIKI POMIARÓW MONITORINGU PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W 2014 ROKU

WYNIKI POMIARÓW MONITORINGU PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W 2014 ROKU WYNIKI POMIARÓW MONITORINGU PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W 2014 ROKU Stacja bazowa koło Jezior Wysokich (fot. Przemysław Susek) maj 2015 r. Od roku 2005 Wojewódzki Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 Wyniki badań dla miasta Szczecin

Załącznik nr 12 Wyniki badań dla miasta Szczecin Załącznik nr 12 Wyniki badań dla miasta Szczecin Mapa obrazująca poziom energii symbolu informacji (Ec/Io w db) dla UMTS wraz z parametrem określającym jakość połączenia Class - operator Polska Telefonia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp...13

Spis treści. Wstęp...13 Spis treści Wstęp...13 ROZDZIAŁ 1. ROZWÓJ TECHNIK INFORMATYCZNYCH... 17 1.1. Próba zdefiniowania informacji...17 1.2. StaroŜytne urządzenia liczące...20 1.3. Maszyny licząco-analityczne... 21 1.4. Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki

Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki Temat ćwiczenia: Przetwornica impulsowa DC-DC typu buck

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Wyniki badań dla miasta Kielce

Załącznik nr 1 Wyniki badań dla miasta Kielce Załącznik nr 1 Wyniki badań dla miasta Kielce Mapa obrazująca poziom energii symbolu informacji (Ec/Io w db) dla UMTS wraz z parametrem określającym jakość połączenia Class - operator Polska Telefonia

Bardziej szczegółowo

Znaki ostrzegawcze: Źródło pola elektromagnetycznego

Znaki ostrzegawcze: Źródło pola elektromagnetycznego Podstawowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla użytkowników urządzeń wytwarzających pole i promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości 0-300 GHz. Podstawy prawne krajowe uregulowania

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Obecny stan prawny

UZASADNIENIE Obecny stan prawny UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie ma na celu harmonizację wartości polskich limitów narażenia pracowników na pole elektromagnetyczne z wartościami określonymi w dyrektywie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe (RTTE)

Radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe (RTTE) Dyrektywa 1 PN-EN 41003:2012 Podstawowe wymagania bezpieczeństwa dotyczące urządzeń przeznaczonych do podłączenia do sieci telekomunikacyjnych i/lub kablowego systemu rozdzielczego EN 41003:2008 10.08.2010

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk L.dz.: WETI /4601/2011 Gdańsk, dn. 28.10.2011 Dotyczy: postępowania na dostawę aparatury badawczo-pomiarowej

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowe załoŝenia przyjęte przy opracowywaniu

4. Podstawowe załoŝenia przyjęte przy opracowywaniu 1. Wiadomości wstępne... 11 2. Pierwsze systemy łączności o strukturze komórkowej analogowe... 18 2.1. Podstawowe cechy sieci komórkowych... 18 2.2. Systemy sieci komórkowych pierwszej generacji... 22

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POIG 2.8 nr 02/10/2015 POIG.01.04.00-24-275/13

ZAPYTANIE OFERTOWE POIG 2.8 nr 02/10/2015 POIG.01.04.00-24-275/13 Zabrze 2015-10-06 ZAPYTANIE OFERTOWE POIG 2.8 nr 02/10/2015 POIG.01.04.00-24-275/13 W związku z realizacją projektu badawczego Innowacyjne stanowisko sprzedaży detalicznej, w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

7.2 Sieci GSM. Podstawy GSM. Budowa sieci GSM. Rozdział II Sieci GSM

7.2 Sieci GSM. Podstawy GSM. Budowa sieci GSM. Rozdział II Sieci GSM 7.2 Sieci GSM W 1982 roku powstał instytut o nazwie Groupe Spécial Mobile (GSM). Jego głównym zadaniem było unowocześnienie dotychczasowej i już technologicznie ograniczonej komunikacji analogowej. Po

Bardziej szczegółowo

Pomiar drogi koherencji wybranych źródeł światła

Pomiar drogi koherencji wybranych źródeł światła Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych Pomiar drogi koherencji wybranych źródeł światła Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LABORATORIUM AUTOMATYKI I TELEKOMUNIKACJI IK W ZAKRESIE PROWADZENIA BADAŃ SYSTEMU GSM-R

STRATEGIA LABORATORIUM AUTOMATYKI I TELEKOMUNIKACJI IK W ZAKRESIE PROWADZENIA BADAŃ SYSTEMU GSM-R STRATEGIA LABORATORIUM AUTOMATYKI I TELEKOMUNIKACJI IK W ZAKRESIE PROWADZENIA BADAŃ SYSTEMU GSM-R mgr inż.. Artur DłużniewskiD 1 1 Wybrane prace realizowane w Laboratorium Automatyki i Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 227 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 227 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: LexPolonica nr 2461011. Stan prawny 2014-01-12 Dz.U.2011.33.166 (R) Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność. Strona S8 & S8 Series II / VPAP III Series 1 3 S9 Series 4 6 Stellar 7 9

Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność. Strona S8 & S8 Series II / VPAP III Series 1 3 S9 Series 4 6 Stellar 7 9 Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne i odporność Strona S8 & S8 Series II / VPAP III Series 1 3 S9 Series 4 6 Stellar 7 9 Wskazówki i deklaracja producenta Emisje elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

Paulina Majczak-Ziarno, Paulina Janowska, Maciej Budzanowski, Renata Kopeć, Izabela Milcewicz- Mika, Tomasz Nowak

Paulina Majczak-Ziarno, Paulina Janowska, Maciej Budzanowski, Renata Kopeć, Izabela Milcewicz- Mika, Tomasz Nowak Pomiar rozkładu dawki od rozproszonego promieniowania wokół stanowiska gantry, w gabinecie stomatologicznym i stanowiska pomiarowego do defektoskopii przy użyciu detektorów MTS-N i MCP-N Paulina Majczak-Ziarno,

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 01.10.2012 r.

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 01.10.2012 r. (TIM) Teleinformatyka i multimedia 1. Elementy systemu multimedialnego: organizacja i funkcje. 2. Jakość usług VoIP: metody oceny jakości, czynniki wpływające na jakość. 3. System biometryczny: schemat

Bardziej szczegółowo

Ocena poziomów pól elektromagnetycznych na podstawie badań Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska w 2009 roku

Ocena poziomów pól elektromagnetycznych na podstawie badań Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska w 2009 roku GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku Ocena poziomów pól elektromagnetycznych na podstawie badań Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska w 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Wyniki badań dla miasta Zielona Góra

Załącznik nr 4 Wyniki badań dla miasta Zielona Góra Załącznik nr 4 Wyniki badań dla miasta Zielona Góra Mapa obrazująca poziom energii symbolu informacji (Ec/Io w db) dla UMTS wraz z parametrem określającym jakość połączenia Class - operator Polska Telefonia

Bardziej szczegółowo

BADANIA KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

BADANIA KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ Zakup aparatury współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Jerzy PIETRUSZEWSKI BADANIA KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ 1. Wprowadzenie Współczesne

Bardziej szczegółowo

Cele szczegółowe projektów realizowanych w ramach programu strategicznego pn. Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej

Cele szczegółowe projektów realizowanych w ramach programu strategicznego pn. Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej Cele szczegółowe projektów realizowanych w ramach programu strategicznego pn. Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej Uwaga: 1. Projekty powinny być realizowane z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń. Przedmowa 15. Wprowadzenie Ruch falowy w ośrodku płynnym Pola akustyczne źródeł rzeczywistych

Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń. Przedmowa 15. Wprowadzenie Ruch falowy w ośrodku płynnym Pola akustyczne źródeł rzeczywistych Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń u Przedmowa 15 Wprowadzenie 17 1. Ruch falowy w ośrodku płynnym 23 1.1. Dźwięk jako drgania ośrodka sprężystego 1.2. Fale i liczba falowa 1.3. Przestrzeń liczb falowych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1115

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1115 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1115 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 19 września 2014 r. Nazwa i adres EWA NICGÓRSKA-DZIERKO

Bardziej szczegółowo

Procedura techniczna wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł ultradźwiękowych

Procedura techniczna wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł ultradźwiękowych Procedura techniczna wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł ultradźwiękowych w oparciu o pomiary poziomu ciśnienia akustycznego w punktach pomiarowych lub liniach omiatania na półkulistej powierzchni

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Z NUMEREM ALARMOWYM 112 W SIECIACH GSM900/1800 i UMTS NA TRASIE POZNAŃ - WARSZAWA

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Z NUMEREM ALARMOWYM 112 W SIECIACH GSM900/1800 i UMTS NA TRASIE POZNAŃ - WARSZAWA RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Z NUMEREM ALARMOWYM 112 W SIECIACH GSM900/1800 i UMTS NA TRASIE POZNAŃ - WARSZAWA Warszawa, maj 2011 1 I. Zakres badania: Badanie polegało

Bardziej szczegółowo

VI. Elementy techniki, lasery

VI. Elementy techniki, lasery Światłowody VI. Elementy techniki, lasery BERNARD ZIĘTEK http://www.fizyka.umk.pl www.fizyka.umk.pl/~ /~bezet a) Sprzęgacze czołowe 1. Sprzęgacze światłowodowe (czołowe, boczne, stałe, rozłączalne) Złącza,

Bardziej szczegółowo

System UMTS - usługi (1)

System UMTS - usługi (1) System UMTS - usługi (1) Universal Mobile Telecommunications Sytstem Usługa Przepływność (kbit/s) Telefonia 8-32 Dane w pasmie akust. 2,4-64 Dźwięk Hi-Fi 940 Wideotelefonia 46-384 SMS 1,2-9,6 E-mail 1,2-64

Bardziej szczegółowo

Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego - wprowadzenie

Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego - wprowadzenie Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego - wprowadzenie Streszczenie Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego jest jedną z technik spektroskopii absorpcyjnej mającej zastosowanie w chemii,

Bardziej szczegółowo

Metodyka badań hałasu w zakresie słyszalnym, infradźwiękowym i ultradźwiękowym na stanowiskach pracy przy wydobyciu gazu łupkowego

Metodyka badań hałasu w zakresie słyszalnym, infradźwiękowym i ultradźwiękowym na stanowiskach pracy przy wydobyciu gazu łupkowego Metodyka badań hałasu w zakresie słyszalnym, infradźwiękowym i ultradźwiękowym na stanowiskach pracy przy wydobyciu gazu łupkowego Metodyka badań hałasu na stanowiskach pracy przy wydobyciu gazu łupkowego

Bardziej szczegółowo

Ć w i c z e n i e 1 6 BADANIE PROSTOWNIKÓW NIESTEROWANYCH

Ć w i c z e n i e 1 6 BADANIE PROSTOWNIKÓW NIESTEROWANYCH Ć w i c z e n i e 6 BADANIE PROSTOWNIKÓW NIESTEROWANYCH. Wiadomości ogólne Prostowniki są to urządzenia przetwarzające prąd przemienny na jednokierunkowy. Prostowniki stosowane są m.in. do ładowania akumulatorów,

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM. Pomiar poziomu mocy akustycznej w komorze pogłosowej. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

LABORATORIUM. Pomiar poziomu mocy akustycznej w komorze pogłosowej. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych LABORATORIUM Pomiar poziomu mocy akustycznej w komorze pogłosowej Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Kraków 2010 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Wprowadzenie teoretyczne...4 2.1. Definicje terminów...4 2.2.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM METROLOGII

LABORATORIUM METROLOGII LABORATORIUM METROLOGII POMIARY TEMPERATURY NAGRZEWANEGO WSADU Cel ćwiczenia: zapoznanie z metodyką pomiarów temperatury nagrzewanego wsadu stalowego 1 POJĘCIE TEMPERATURY Z definicji, która jest oparta

Bardziej szczegółowo

Narażenie ludności na pole elektromagnetyczne anten telefonii komórkowej

Narażenie ludności na pole elektromagnetyczne anten telefonii komórkowej ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA OCHRONĄ PRACY W KATOWICACH Nr 1(3)/2007, s. 45-54 ISSN-1895-3794 Stanisław Marzec Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu Adam Stawowy Polkomtel

Bardziej szczegółowo

KOMISJA. (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2008/432/WE) (7) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds.

KOMISJA. (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2008/432/WE) (7) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. 11.6.2008 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 151/49 KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 23 maja zmieniająca decyzję 2006/771/WE w sprawie harmonizacji widma radiowego na potrzeby urządzeń (notyfikowana jako

Bardziej szczegółowo

Szybka analiza zaburzeń krótkotrwałych. Opracowany w Instytucie Łączności Analizator ACA-4c

Szybka analiza zaburzeń krótkotrwałych. Opracowany w Instytucie Łączności Analizator ACA-4c Komunikat * Szybka analiza zaburzeń krótkotrwałych. Opracowany w Instytucie Łączności Analizator ACA-4c Marek Jermakowicz, Krzysztof Maniak, W artykule opisano opracowany i wdrożony do produkcji w Instytucie

Bardziej szczegółowo

Anteny zewnętrzne do terminali telefonii komórkowej

Anteny zewnętrzne do terminali telefonii komórkowej Notatka 33 15.03.2015 1. WSTĘP Anteny zewnętrzne do terminali telefonii komórkowej W ostatnich latach jesteśmy świadkami gwałtownego rozwoju systemów telefonii komórkowej. Oferowane w sklepach urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Badanie właściwości łuku prądu stałego

Badanie właściwości łuku prądu stałego Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A www.kueitwn.pollub.pl LABORATORIUM URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed promieniowaniem jonizującym. Źródła promieniowania jonizującego. Naturalne promieniowanie tła. dr n. med.

Ochrona przed promieniowaniem jonizującym. Źródła promieniowania jonizującego. Naturalne promieniowanie tła. dr n. med. Ochrona przed promieniowaniem jonizującym dr n. med. Jolanta Meller Źródła promieniowania jonizującego Promieniowanie stosowane w celach medycznych Zastosowania w przemyśle Promieniowanie związane z badaniami

Bardziej szczegółowo

Raport z II Ćwiczeń Dębickiej Łączności Ratunkowej

Raport z II Ćwiczeń Dębickiej Łączności Ratunkowej Dnia 12 czerwca 2010 roku w paśmie radiowym 2 metrów odbyły się II Ćwiczenia Dębickiej Łączności Ratunkowej. Ogółem uczestniczyło w nich 10 stacji w tym 1 stacja sztabowa, 1 stacja obsługująca pojazd ratunkowy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY KOMUNIKACJI MIĘDZYKOMPUTEROWEJ Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 10 września 2007 r.

Zarządzenie Nr 20 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 10 września 2007 r. Zarządzenie Nr 20 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 10 września 2007 r. w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 169,400 169,8125 MHz Na podstawie art. 112 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl WYNIKI BADAŃ PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Rodzaj promieniowania. naturalne sztuczne naturalne sztuczne. Kosmos. Wyładowania atmosferyczne

Rodzaj promieniowania. naturalne sztuczne naturalne sztuczne. Kosmos. Wyładowania atmosferyczne 7. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE (Tomasz Rybak) 7.1. ŹRÓDŁA PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO Promieniowanie elektromagnetyczne dzieli się na promieniowanie jonizujące oraz niejonizujące, które emitowane

Bardziej szczegółowo

Pomiar współczynnika pochłaniania światła

Pomiar współczynnika pochłaniania światła Politechnika Łódzka FTIMS Kierunek: Informatyka rok akademicki: 2008/2009 sem. 2. grupa II Termin: 12 V 2009 Nr. ćwiczenia: 431 Temat ćwiczenia: Pomiar współczynnika pochłaniania światła Nr. studenta:

Bardziej szczegółowo

Rozdysponowanie pasma 800 / 2600 MHz w Polsce niezbędne kroki

Rozdysponowanie pasma 800 / 2600 MHz w Polsce niezbędne kroki Rozdysponowanie pasma 800 / 2600 MHz w Polsce niezbędne kroki Częstotliwości dla systemów 4G: LTE - dziś i jutro 17 stycznia 2013 Maciej Zengel, Orange Polska Wymogi Agendy Cyfrowej W 2020 r. każdy mieszkaniec

Bardziej szczegółowo

V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE

V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE Zgodnie z art. 123 ustawy Prawo ochrony środowiska oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji zmian dokonuje się w ramach państwowego monitoringu

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów elektronika i telekomunikacja absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów elektronika i telekomunikacja absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów elektronika i telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji. Streszczenie

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji. Streszczenie Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji Ustawa Uzdrowiskowa bezzasadny zakaz budowy radiowych sieci telekomunikacyjnych Streszczenie Obecnie schyłkowym rozwiązaniem telefonii komórkowej jest technologia

Bardziej szczegółowo

EMISJA ZABURZEŃ RADIOELEKTRYCZNYCH GENEROWANYCH PRZEZ TABOR KOLEJOWY

EMISJA ZABURZEŃ RADIOELEKTRYCZNYCH GENEROWANYCH PRZEZ TABOR KOLEJOWY Problemy Kolejnictwa Zeszyt 152 51 Dr inż. Andrzej Białoń, Mgr inż. Artur Dłużniewski, Mgr inż. Łukasz John Instytut Kolejnictwa EMISJA ZABURZEŃ RADIOELEKTRYCZNYCH GENEROWANYCH PRZEZ TABOR KOLEJOWY SPIS

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2a. Pomiar napięcia z izolacją galwaniczną Doświadczalne badania charakterystyk układów pomiarowych CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY WYKONAWCZE

Ćwiczenie 2a. Pomiar napięcia z izolacją galwaniczną Doświadczalne badania charakterystyk układów pomiarowych CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY WYKONAWCZE Politechnika Łódzka Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 221/223, bud. B18 tel. 42 631 26 28 faks 42 636 03 27 e-mail secretary@dmcs.p.lodz.pl http://www.dmcs.p.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

POLE ELEKTROMAGNETYCZNE W ŚRODOWISKU CZŁOWIEKA

POLE ELEKTROMAGNETYCZNE W ŚRODOWISKU CZŁOWIEKA II Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna EKOLOGIA W ELEKTRONICE Przemysłowy Instytut Elektroniki Warszawa, 5-6.12.2002 POLE ELEKTROMAGNETYCZNE W ŚRODOWISKU CZŁOWIEKA Wiesław KICIŃSKI, Andrzej ŻERA Akademia

Bardziej szczegółowo

7. Wyznaczanie poziomu ekspozycji

7. Wyznaczanie poziomu ekspozycji 7. Wyznaczanie poziomu ekspozycji Wyznaczanie poziomu ekspozycji w przypadku promieniowania nielaserowego jest bardziej złożone niż w przypadku promieniowania laserowego. Wynika to z faktu, że pracownik

Bardziej szczegółowo

Kompatybilność elektromagnetyczna w pomiarach energii elektrycznej

Kompatybilność elektromagnetyczna w pomiarach energii elektrycznej Michał JAGUSIAK 1, Tomasz DRÓŻDŻ 2, Piotr NAWARA 2 Paweł KIEŁBASA 2 Stanisław LIS 2, Paulina WRONA 2 Krzysztof NĘCKA 2, Maciej OZIEMBŁOWSKI 3 Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON sp.z o.o.,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ SZKOLENIOWY SZKOLENIE WSTĘPNE PRACOWNIKA ZATRUDNIONEGO W NARAŻENIU NA PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE. Ochrona Radiologiczna - szkolenie wstępne 1

MATERIAŁ SZKOLENIOWY SZKOLENIE WSTĘPNE PRACOWNIKA ZATRUDNIONEGO W NARAŻENIU NA PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE. Ochrona Radiologiczna - szkolenie wstępne 1 MATERIAŁ SZKOLENIOWY SZKOLENIE WSTĘPNE PRACOWNIKA ZATRUDNIONEGO W NARAŻENIU NA PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE Ochrona Radiologiczna - szkolenie wstępne 1 Cel szkolenia wstępnego: Zgodnie z Ustawą Prawo Atomowe

Bardziej szczegółowo

Data aktualizacji: r.

Data aktualizacji: r. Nazwa ośrodka: Centrum Euro Info w Gdańsku Tytuł pakietu: Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej oznakowanie CE Grupa: Jakość - normalizacja - certyfikacja - standaryzacja Autor: Anna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 20 Data wydania: 8 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres: OŚRODEK BADAŃ

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE. Wnioski podsumowujące można sformułować następująco:

PODSUMOWANIE. Wnioski podsumowujące można sformułować następująco: PODSUMOWANIE Hałas w środowisku jest coraz silniej odczuwalnym problemem, wpływa na zdrowie ludzi i przeszkadza w codziennych czynnościach w pracy, w domu i szkole. Może powodować choroby układu krążenia,

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE KLIMATU AKUSTYCZNEGO PROJEKTOWANYCH STANOWISK PRACY Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI WSPOMAGAJĄCYCH

KSZTAŁTOWANIE KLIMATU AKUSTYCZNEGO PROJEKTOWANYCH STANOWISK PRACY Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI WSPOMAGAJĄCYCH KSTAŁTOWANIE KLIMATU AKUSTYCNEGO PROJEKTOWANYCH STANOWISK PRACY WYKORYSTANIEM NARĘDI WSPOMAGAJĄCYCH Waldemar PASKOWSKI, Artur KUBOSEK Streszczenie: W referacie przedstawiono wykorzystanie metod wspomagania

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access dr inż. Stanisław Wszelak Rodzaje dostępu szerokopasmowego Technologia xdsl Technologie łączami kablowymi Kablówka Technologia poprzez siec

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2014/C 22/02)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2014/C 22/02) 24.1.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 22/17 Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Komisji (WE) nr 244/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYKONYWANIA POMIARÓW PROMIENIOWANIA OPTYCZNEGO NA STANOWISKACH PRACY

ZASADY WYKONYWANIA POMIARÓW PROMIENIOWANIA OPTYCZNEGO NA STANOWISKACH PRACY Andrzej PAWLAK ZASADY WYKONYWANIA POMIARÓW PROMIENIOWANIA OPTYCZNEGO NA STANOWISKACH PRACY STRESZCZENIE W referacie tym, na podstawie zapisów zawartych w aktualnych normach z zakresu promieniowania optycznego,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ do wydania pozwolenia radiowego na używanie urządzeń radiokomunikacyjnych linii radiowych w służbie stałej

FORMULARZ do wydania pozwolenia radiowego na używanie urządzeń radiokomunikacyjnych linii radiowych w służbie stałej (znaczek opłaty skarbowej) LR (pieczęć wnioskodawcy) Data:... Znak:... (stempel wpływu do URTiP) (numer sprawy) Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty FORMULARZ do wydania pozwolenia radiowego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej

Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej Lp. Zakres tematyczny (forma zajęć: wykład W / ćwiczenia obliczeniowe

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE ZASADY DOTYCZĄCE BADANIA PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

AKTUALNE ZASADY DOTYCZĄCE BADANIA PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI Joanna MICHAŁOWSKA-SAMONEK AKTUALNE ZASADY DOTYCZĄCE BADANIA PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI STRESZCZENIE Zwiększające się natęŝenie źródeł pól elektromagnetycznych powoduje zarówno ogólny

Bardziej szczegółowo