Badanie emisji elektromagnetycznej wybranych telefonów komórkowych The electromagnetic emission test of chosen cellular telephones

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badanie emisji elektromagnetycznej wybranych telefonów komórkowych The electromagnetic emission test of chosen cellular telephones"

Transkrypt

1 Badanie emisji elektromagnetycznej wybranych telefonów komórkowych The electromagnetic emission test of chosen cellular telephones Andrzej Wac-Włodarczyk, Paweł A. Mazurek, Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii, Politechnika Lubelska Tobiasz Parys, Łukasz Ziętek, Michał Bernat, Grzegorz Masłowski Studenckie Koło Naukowe Elmecol, Politechnika Lubelska Streszczenie Dynamiczny rozwój systemów telefonii komórkowej spowodował ogromny wzrost zainteresowania problematyką oddziaływania niejonizującego pola elektromagnetycznego na człowieka i środowisko, wytwarzanego przez urządzenia tych systemów. W artykule przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące działania systemu telefonii komórkowej oraz jej wpływu na otoczenie. W artykule zamieszczono wyniki badań emisji elektromagnetycznej aparatów telefonicznych, przeprowadzonych w Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej na Politechnice Lubelskiej. Abstract The dynamic expansion of the telephone GSM systems caused the huge growth of the interest the problems of the electromagnetic field influence on the environment. In the article were presented the basic questions of relating workings of telephone and GSM systems. The results of the investigations of the electromagnetic emission of few telephone were present too. Investigations were executed in the Electromagnetic Compatibility Laboratory at Technical University of Lublin. Słowa kluczowe: emisja elektromagnetyczna, kompatybilność elektromagnetyczna, telefony komórkowe Keywords: electromagnetic emission, electromagnetic compatibility, GSM phones. Wprowadzenie Gwałtowny rozwój technologii telekomunikacyjnych przekłada się na duże zainteresowanie łącznością bezprzewodową, w tym radiokomunikacją ruchową. Wtórnym efektem jest sytuacja, w której źródła pola elektromagnetycznego, jakimi są radiotelefony, znalazły się w powszechnym użyciu. Już kilkuletnie dzieci wykorzystują w zabawie walkie-talkie, służby

2 cywilne i mundurowe - profesjonalne radiotelefony do łączności wewnętrznej, a statystycznie co czwarty Polak nie rozstaje się z telefonem komórkowym. Zainteresowanie problematyką oddziaływania na człowieka i środowisko niejonizującego pola elektromagnetycznego (PEM) wytwarzanego przez tego typu urządzenia więc wzrasta [8,10]. Jest to zrozumiałe, ponieważ bierze się z troski ludzi o własne zdrowie; ma ono także racjonalne podstawy, ponieważ biologiczna aktywność pola PEM jest faktem od wielu lat. Pola elektromagnetyczne traktuje się jako czynnik nieobojętny dla organizmów żywych, wiele instytucji prowadzi szereg badań związanych z interakcjami pól i materii ożywionej. Metodykę badań uzależnia się od charakteru źródła pola, specyfiki oddziaływania czy oczekiwanych efektów. Ważne są również czynniki techniczne - bardzo kosztowna aparatura [1,2,5,7,9,11-13]. W niniejszej pracy poddano analizie radiotelefony (11 komórek) i odniesiono zmierzone wartości ich emisji do dopuszczalnych limitów. Telefonia komórkowa - system GSM Telefonia komórkowa jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin telekomunikacji. Ma ona zadanie przesyłania informacji do i od użytkowników, którzy są lub mogą być w ruchu. Pierwszy publiczny system telefonii komórkowej uruchomiono w Japonii w 1979 roku. Po dwóch latach system zawitał do Europy - oddano do komercyjnego użytku skandynawski Nordic Mobile Telephony (NMT 450). W 1983 roku dołączyły do nich amerykański Advanced Mobile Phone System (AMPS) i jego brytyjska odmiana Total Access Cellular System (TACS). W Polsce od 1992 roku działał system NMT 450 pod komercyjną nazwą Centertel. Wszystkie wymienione systemy, określane dzisiaj jako systemy pierwszej generacji (1G), były oparte na technice analogowej. Zakres świadczonych usług był mniejszy niż w publicznych sieciach stałych, a ich cena stosunkowo wysoka, co skutecznie odstraszało potencjalnych abonentów do systemów 1G. Rozbudzone i rosnące zapotrzebowanie na nowe i bardziej zaawansowane usługi, przyczyniły się do przyśpieszenia prac nad następną generacją systemów telefonii komórkowej - tym razem cyfrową. Obecnie mamy ponad 4 miliardy użytkowników komórek, na szacowane 6 miliardów ludzi ogółem na naszym globie. Dominującą rolę na globalnym rynku komórkowym odgrywa obecnie system GSM drugiej generacji. Istnieje także sieć trzeciej generacji (3G) o nazwie UMTS, która docelowo zastąpi sieć GSM, ale przez długi czas oba systemy będą wykorzystywane równolegle [1,2,7,11-13]. Telefonia komórkowa udostępnia w dowolnym miejscu i czasie znaczną ilość usług począwszy od przesyłania mowy i danych. Systemy radiokomunikacji komórkowej oparte są na podziale, objętej usługami powierzchni, na komórki (rys. 1).

3 Każda komórka wyposażona jest w stację bazową, odpowiedzialną za gromadzenie i aktualizację danych o użytkowniku oraz pośredniczenie w połączeniu użytkownika z wybranym abonentem tej samej sieci, innej sieci, bądź sieci publicznej. Do zapewnienia łączności na terenie jednej komórki stosuje się anteny dookólne lub sektorowe, natomiast do łączności między stacjami bazowymi anteny kierunkowe w większości przypadków paraboliczne. Podział terenu na komórki umożliwia zmniejszenie mocy nadajników i wielokrotne wykorzystanie tego samego zakresu częstotliwości [2,11,12,13]. Rysunek 1 prezentuje uproszczony schemat systemu GSM. Rys. 1. Uproszczony schemat systemu GSM [13] W telefonii komórkowej systemów pracujących w Polsce i w większości krajów świata obecnie wykorzystywane są, dla stacji bazowych, następujące pasma częstotliwości [2,6,7,11,12,13]: GSM 900 pracujące w zakresie częstotliwości MHz, GSM 1800 pracujące w zakresie częstotliwości MHz, UMTS pracujące w zakresie częstotliwości MHz. Są to pasma radiowe z zakresu niejonizującego, zwanego mikrofalowym. Sygnał ma strukturę cyfrową z modulacją TDMA (ang. time division modulation acces). Moce nominalne nadajników są określone w normach międzynarodowych. Stosowane nadajniki mają następujące moce nominalne: dla pasma 900 MHz do 50 W, dla pasma 1800 MHz 35 W,

4 dla UMTS 40 W (2 20 W). W rzeczywistości moc doprowadzona do anteny jest pomniejszona o straty występujące w tzw. trakcie antenowym [13]. Ważnym parametrem opisującym specyfikę emitowanego pola elektromagnetycznego jest charakterystyka kierunkowa anteny (charakterystyka promieniowania). Od jej kształtu zależy, w którym kierunku zostanie skierowana większość energii emitowanego pola. Dopuszczalne wartości pól EM emitowanych w pasmach telefonii komórkowej W Polsce dopuszczalne wartości parametrów pól elektromagnetycznych dla pasma telefonii komórkowej reguluje ustawa Dz. U. Nr 192 z dn r. poz Wartości przedstawione w tabelach 1 i 2 są obecnie obowiązującymi limitami. Na podstawie tych wartości należy oceniać ewentualne przekroczenia norm przez operatorów sieci telefonicznej, bądź też producentów aparatów telefonicznych korzystających z dostępnych pasm przedzielonych dla sieci komórkowych. Istotne jest, że dla pasm wysokich częstotliwości jako jeden z parametrów podaje się gęstość mocy wyrażoną w watach na metr (W/m 2 ) natomiast nie określa się dopuszczalnego limitu składowej magnetycznej pola elektromagnetycznego. Tab. 1. Dopuszczalne wartości parametrów pola elektromagnetycznego dla częstotliwości użytkowanych przez sieci telefonii komórkowej Zakres częstotliwości pola Składowa Składowa Gęstość mocy elektromagnetycznego elektryczna magnetyczna 300 MHz 300 GHz 7 V/m - 0,1 W/m 2 Tab. 2. Limity ekspozycji na PEM dla częstotliwości użytkowanych w systemach telefonii komórkowych. Przedstawione wartości to limit gęstości mocy wyrażony w W/m 2 [11,13] Kraj 900 MHz 1800 MHz 2100 MHz Belgia 1,125 2,25 2,625 Francja 4,5 9 10,5 Hiszpania 4,5 9 10,5 Japonia Korea 4,5 9 10,5 Polska 0,1 0,1 0,1 Szwajcaria 0,01 0,02 0,016

5 Powyższe zestawienie wskazuje jak bardzo Polskie normy są restrykcyjne na tle innych państw. W odniesieniu do Japonii limit gęstości mocy jest 60 razy większy dla pasma 900MHz, a nawet 1000 razy większy dla pasma 2,1GHz. Z drugiej strony ustawy szwajcarskie nakładają jeszcze mniejsze poziomy emisji niż Polskie. SAR Każdy człowiek na Ziemi jest stale poddawany działaniu promieniowania elektromagnetycznego, zarówno naturalnemu jak i sztucznemu będącego wynikiem działalności człowieka (zamierzonej lub nie) [8-10]. Promieniowanie elektromagnetyczne w całym zakresie GSM jest promieniowaniem niejonizującym, co oznacza, że ma zbyt małą energię by spowodować jonizację cząstek będących podstawowym budulcem żywej materii. W odróżnieniu od promieniowania jonizującego pochłanianie promieniowania niejonizującego nie ma charakteru kumulacyjnego, jednak dawka pochłoniętego promieniowania niejonizującego może generować w obiekcie inne efekty o działaniu długotrwałym, np. nagrzewanie. Z biologicznego punktu widzenia ważne bez wątpienia jest to, co dzieje się w obiekcie oraz poznanie wartości energii wydzielanej w obiekcie. Efekty oddziaływania pola elektromagnetycznego nie są do końca poznane, wiele ośrodków naukowych na całym świecie zajmuje się tą problematyką od kilkudziesięciu lat, a uzyskiwane wyniku ciągle obarczone są dużą niepewnością [1-13]. Podstawowym parametrem opisującym procesy energetyczne w organizmach żywych pod wpływem przyłożonego pola elektromagnetycznego jest współczynnik pochłaniania właściwego SAR (specific absorption rate) [3,4,7]. W zakresie częstotliwości radiowych i mikrofalowych wartość współczynnika pochłaniania liczonego lokalnie zależy od kwadratu skutecznej wartości natężenia pola elektrycznego E w wybranym obszarze ciała człowieka. γe 2 SAR = ρ gdzie: γ to przewodność uogólniona materiału (tkanki), ρ jest gęstością masy, a E natężeniem pola elektrycznego. Średnia wartość współczynnika pochłaniania w wybranym obszarze ciała (tzw. average SAR lub whole-body SAR) opisuje całkowitą dawkę mocy pochłoniętej przez ciało absorbujące promieniowanie elektromagnetyczne, odniesioną do całkowitej masy ciała M.

6 Wyznaczenie współczynnika SAR wymaga wyznaczenia energii wydzielanej w obiekcie lub wyznaczenia natężenia pola elektrycznego E w obiekcie. SAR jest miarą pochłoniętej energii. Współczynnik ten w organizmach żywych zależy od parametrów padającej fali i parametrów obiektu. Stosowane są dwie wzajemnie uzupełniające się metody oceny narażenia związanego z ekspozycją ludzi na pole elektromagnetyczne pochodzące od urządzeń telefonii komórkowej; pomiary na fizycznych modelach człowieka - fantomach oraz symulacje komputerowe [3,4,7]. Metody te określa się, odpowiednio, jako dozymetrię eksperymentalną i dozymetrię numeryczną. Zaletą podejścia eksperymentalnego jest to, że umożliwia ono badanie rzeczywistych urządzeń. Wadą natomiast jest to, że fantomy materialne, są bardzo proste (homogeniczne) i nie odwzorowują silnie niejednorodnej budowy wewnętrznej ciała człowieka (np. zbudowane są ze specjalistycznego żelu, który niezbyt dokładnie odwzorowuje układy kości, warstwy mięśni, krew ) [3,4]. Lepiej wygląda natomiast modelowanie komputerowe. Istnieją precyzyjne, anatomiczne modele człowieka które wykorzystujemy w dozymetrii numerycznej, a w ich efekcie możliwe jest śledzenie rozkładu SAR w różnych częściach ciała i w różnych tkankach. Ideę dozymetrii eksperymentalnej w odniesieniu do doręcznych telefonów komórkowych poglądowo objaśnia rysunek 2, na którym pokazano część systemu pomiarowego do badania rozkładu pola i mocy pochłanianej na jednostkę masy w głowie użytkownika telefonu z wykorzystaniem fantomu [7]. Do fantomu wlewana jest znormalizowana ciecz - roztwór glikolu. Fantom jest poddawany odpowiedniej ekspozycji np. 900/1800, a poprzez zestaw czujników lub jeden umieszczony na ramieniu robota zbierana jest wartość natężenia pola w środku fantomu. Badanie narażeń powodowanych przez telefony komórkowe nie wymaga sporządzania modelu całego człowieka, lecz tylko najbardziej narażonych części jego ciała np. głowy. Normy europejskie bardzo dokładnie określają kształt i wymiary skorupy fantomu oraz parametry elektryczne płynu, którym należy tę skorupę wypełnić. System ten, opracowano w szwajcarskim Federalnym Instytucie Technologicznym w Zurichu. Obecnie istnieje już kilka tego typu stanowisk pomiarowych w Polsce (rys. 2).

7 Rys. 2. Analiza SAR z wykorzystaniem fantomu (Centralne Laboratorium Badań Technicznych Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Boruczy) Badania SAR producenci telefonów komórkowych realizują już od lat dziewięćdziesiątych zeszłego wieku. Obecnie obowiązek takich badań narzucają na producentów europejskich dyrektywy unijne i krajowe normy. Pod koniec roku 2009 Environmental Working Group - amerykańska organizacja zbierająca dane na temat środowiska oraz wpływu otaczającego nas świata na nasze zdrowie opublikowała raport, który przedstawił listę tysiąca komórek pogrupowanych według współczynnika SAR. Wybrane modele zaprezentowano na poniższym diagramie, z pozostałymi wynikami testów można się zapoznać na stronie [6]. Rys.3. Wartości SAR dla wybranych modeli telefonów komórkowych [6]

8 Pomiary emisji elektromagnetycznej Pole elektromagnetyczne charakteryzuje szereg parametrów, które można poddawać analizie. Parametry te można umownie sklasyfikować w trzech grupach: widmo, amplituda i polaryzacja. Klasyczne pomiary promieniowania wykonuje się w zakresie częstotliwości od 30 MHz do kilkudziesięciu gigaherców, stosując miernik zakłóceń z detektorem wartości quasi-szczytowej lub średniej. Miernik zakłóceń powinien spełniać wymagania określone w publikacji CISPR 16. W zależności od relacji odległości, pomiary realizujemy w polu bliskim lub dalekim. Wymaga to wykorzystania różnych dodatkowych akcesoriów pomiarowych. W przypadku pomiarów w polu dalekim wykorzystywany jest system anten pomiarowych, dla pola bliskiego (taki przypadek jest rozpatrywany w naszych testach) wykorzystywany jest układ sond pola bliskiego dla składowej magnetycznej i elektrycznej. Pomiary sondami wykonujemy w najbliższej odległości od źródła emisji w zakresie mili-, centymetrów [9]. Rys. 4. Stanowisko pomiarowe (zdjęcia umiejscowienia sondy pomiarowej przy telefonie oraz zdjęcie odbiornika pomiarowego ESCI3, Laboratorium EMC w Politechnice Lubelskiej) Pomiary emisji promieniowanej są jednym z trudniejszych i prawdopodobnie najkosztowniejszym badaniem, ponieważ wymagają specjalnego stanowiska pomiarowego o

9 pomijalnym poziomie tła elektromagnetycznego. Zalecenia większości norm dotyczących emisyjności urządzeń zakładają, że pomiary emisji promieniowanej powinny być przeprowadzane na tzw. otwartym poligonie pomiarowym (ang. OATS Open Area Test Site) lub w ekranowanych pomieszczeniach bezodbiciowych [9]. Prezentowane badania zostały wykonane w ekranowanym pomieszczeniu Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Lubelskiej zlokalizowanego w Centrum Doskonałości ASPPECT. Badaniom poddano 11 modeli telefonów komórkowych. Oceniane modele to produkty czołowych producentów aparatów telefonicznych na rynku europejskim. Do badań wybrano zarówno nowe modele, aktualnie dostępne na rynku, jak i kilkuletnie (ciągle sprawne) aparaty. Pełny wykaz badanych telefonów prezentuje poniższa tabela. Wszystkie modele były badane w dwóch pozycjach. Sonda pomiarowa umieszczana była centralnie z przodu telefonu lub z tyłu. Na rysunku 4 zaprezentowano ułożenie sondy w czasie badań. Jeżeli było to możliwe (brak Simlocka) aparat podczas badania pracował w kilku sieciach (Orange, Era, Plus). Dla każdego aparatu pomiary realizowano w dwóch pasmach 900 MHz i 1800 MHz. Tab. 3. Prezentacja badanych modeli aparatów W zależności od generacji telefonu, jeżeli była taka możliwość, ręcznie przestawiano system nawiązywania komunikacji z BTS na zgodny z realizowanym pomiarem (przy pomiarze pasma 900 ręcznie ustawiano połączenie aparatu z operatorem w standardzie 900). Wybrane wyniki dwóch telefonów prezentują wykresy na rysunkach 5 i 6, natomiast zestawienie najwyższych zmierzonych wartości dla wszystkich badanych telefonów prezentuje tabela 4.

10 Rys. 5. Charakterystyka widmowa w paśmie 900 telefonu N70 (detektor maksymalny i średni), pomiary dla sondy z przodu i tyłu aparatu Rys. 6. Charakterystyka widmowa pasma 1800 telefonu N85, detektor max i średni Tabela 4. Zestawienie maksymalnych zmierzonych wartości promieniowania Testowany model Producent Model Operator Ustawienie sondy Emisja dbµv/m 1 Nokia 1208 Era Tył 119,3 Nokia 1208 Plus Tył 49,5 2 Nokia 2610 Era Przód 105,5 3 Nokia N70 Orange Tył 51,6 Nokia N70 Era Tył 119,1 4 Nokia N80 Plus Przód 114,2 5 Nokia N85 Era Tył 118,5 6 Nokia N95 Plus Tył 54,3 7 Nokia 6670 Era Tył 116,2

11 Nokia 6670 Orange Tył 54,4 8 Sagem My1x Era Tył 117,7 9 Samsung E250 Orange Przód 50,4 Samsung E250 Era Przód 118,8 10 Samsung Omnia Plus Tył 47,6 Samsung Omnia Era Tył 118,8 11 Sony Ericsson T290i Orange Przód 45,5 Sony Ericsson T290i Era Przód 118,7 Pomiary przeprowadzano w kilku stanach pracy. Typowy pomiar trwał około 2 minut. Najczęściej i najdłużej badany był czas czuwania telefonu. Badania emisji wykonywano również w trakcie połączenia telefonu do biura obsługi sieci danego operatora. W jednym tylko przypadku (Nokia 1208) badano emisje w trakcie prawdziwej rozmowy. Uzyskane wyniki nie są proste w weryfikacji i formułowaniu ogólnych wniosków, niemniej jako pozytywny wynik należy podkreślić, że żaden z testowanych modeli nie przekroczył dopuszczalnych limitów. Wnioski Przedstawiony przegląd aktualnych informacji na temat możliwości oddziaływania systemów telefonii komórkowej i samych telefonów na nasze zdrowie pozwala na sformułowanie wstępnych wniosków: systemy telefonii komórkowej, obejmujące stacje bazowe i (przede wszystkim) telefony komórkowe, emitują do środowiska promieniowanie mikrofalowe i są stosunkowo nowym czynnikiem środowiska, mogącym potencjalnie oddziaływać na stan zdrowia ludności i użytkowników; zmierzone promieniowania mikrofalowe występujące wokół telefonów komórkowych nie przekroczyły dopuszczalnym limitów, nie wykryto też prostej relacji zmniejszania wartości emisji w nowych modelach aparatów telefonicznych; ocena oddziaływania systemów telefonii komórkowej na stan zdrowia ludności i użytkowników telefonów jest przedmiotem intensywnych badań specjalistów od kilkunastu lat i wraz ze zmieniającymi się wynikami tych badań zarówno sama ocena, jak i zalecenia ulegają pewnym zmianom. Prezentowane wyniki to pierwszy etap badań realizowanych przez studentów koła naukowego i pracowników Politechniki Lubelskiej, a dotyczących oddziaływania telefonii komórkowej na środowisko. W przyszłości planowane są dalsze pomiary promieniowania kolejnych modeli telefonów i wybranych masztów stacji bazowych telefonii GSM.

12 Literatura [1] Bieńkowski P., Pole elektromagnetyczne od stacji bazowych GSM i ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym w Polsce [2] Bieńkowski P., Wpływ stacji bazowych GSM generacji 2.5 Na środowisko elektromagnetyczne, XIX Sympozjum Środowiskowe, Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce, Worliny, ISBN [3] Ciosk K., Calculation of SAR in biological objects with different parameters, XVIII Sympozjum środowiskowe PTZE, Warszawa-Zamość 2008, s [4] Ciosk K., Krawczyk A., Wpływ polaryzacji pola na współczynnik SAR w obiekcie biologicznym, [5] Dackiewicz A., Pola elektromagnetyczne a środowisko, [6] Gruszka M., Komórka, palenie i picie skraca życie, Twoja Komórka, 12/142 Grudzień [7] Karwowski A., Ochrona przed promieniowaniem urządzeń radiokomunikacji ruchomej - aktualny stan prac normalizacyjnych w CENELEC i IEC, [8] Mazurek P. A., Wac-Włodarczyk A., Parys T., Rojek J., Stroński K., B. Solecki, M. Wójcik, M. Stępniewski, Wybrane zagadnienia pomiarów natężeń pól elektrycznych i magnetycznych niskiej częstotliwości na przykładzie miasta Lublin, XIX Sympozjum Środowiskowe, zastosowania Elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce, Woliny 2009, ISBN , ISSN , str [9] Mazurek P., Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej, skrypt laboratoryjny na prawach rękopisu, Politechnika Lubelska 2009/2010. [10] Parys T., Rojek J., Solecki B., Mazurek P., Wybrane zagadnienia pomiarów natężeń pól elektrycznych i magnetycznych niskiej częstotliwości oraz hałasu, Lubelski Kongres Studenckich Kół Naukowych TYGIEL 2009 czyli jak rozwijać naukę?, Wydawnictwa Uczelniane Politechniki Lubelskiej, ISBN , 2009, str [11] Szmigielski S., Sobiczewska E., Oddziaływanie stacji bazowych telefonii komórkowej na środowisko i stan zdrowia ludności, [12] Szuba M., Stacje bazowe telefonii komórkowej fakty i mity, Atest 2001, Nr. 6. [13] Wnuk M., Anteny stacji bazowych telefonii komórkowej, XVIII Sympozjum Środowiskowe, zastosowania Elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce, Zamość 2008, s [14] Zmyślony M., Mechanizmy biologiczne i efekty zdrowotne PEM w świetle wymagań raportu oddziaływaniu obiektu na środowisko. Medycyna Pracy, 58 (Nr.1) 2007, s

O czym producenci telefonów komórkowych wolą Ci nie mówić?

O czym producenci telefonów komórkowych wolą Ci nie mówić? Politechnika Lubelska Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii www.ipee.pollub.pl O czym producenci telefonów komórkowych wolą Ci nie mówić? Koło Naukowe ELMECOL www.elmecol.pollub.pl Parys

Bardziej szczegółowo

Anna Szabłowska. Łódź, r

Anna Szabłowska. Łódź, r Rozporządzenie MŚ z dnia 30 października 2003r. W sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych oraz sposobów sprawdzania dotrzymywania tych poziomów (Dz.U. 2003 Nr 192 poz. 1883) 1 Anna Szabłowska

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie techniczne zaproponowanych rozwiązań projektowanych zmian w

Uzasadnienie techniczne zaproponowanych rozwiązań projektowanych zmian w Uzasadnienie techniczne zaproponowanych rozwiązań projektowanych zmian w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie stacji bazowych telefonii komórkowej na tle pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez duże ośrodki radiowo-telewizyjne

Promieniowanie stacji bazowych telefonii komórkowej na tle pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez duże ośrodki radiowo-telewizyjne Promieniowanie stacji bazowych telefonii komórkowej na tle pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez duże ośrodki radiowo-telewizyjne Fryderyk Lewicki Telekomunikacja Polska, Departament Centrum Badawczo-Rozwojowe,

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie elektromagnetyczne w środowisku pracy. Ocena możliwości wykonywania pracy w warunkach oddziaływania pól elektromagnetycznych

Promieniowanie elektromagnetyczne w środowisku pracy. Ocena możliwości wykonywania pracy w warunkach oddziaływania pól elektromagnetycznych Promieniowanie elektromagnetyczne w środowisku pracy Ocena możliwości wykonywania pracy w warunkach oddziaływania pól elektromagnetycznych Charakterystyka zjawiska Promieniowanie elektromagnetyczne jest

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktualnych norm EMC przetłumaczonych przez Komitet Techniczny 104 na język polski (stan: luty 2013)

Wykaz aktualnych norm EMC przetłumaczonych przez Komitet Techniczny 104 na język polski (stan: luty 2013) Wykaz aktualnych norm EMC przetłumaczonych przez Komitet Techniczny 104 na język polski (stan: luty 2013) 1. W nawiasach podano rok przyjęcia normy oryginalnej, na podstawie której przyjęto PN. 2. Dla

Bardziej szczegółowo

Niniejsze wyjaśnienia dotyczą jedynie instalacji radiokomunikacyjnych, radiolokacyjnych i radionawigacyjnych.

Niniejsze wyjaśnienia dotyczą jedynie instalacji radiokomunikacyjnych, radiolokacyjnych i radionawigacyjnych. Wyjaśnienia do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych

Bardziej szczegółowo

9. Oddziaływanie pola elektromagnetycznego

9. Oddziaływanie pola elektromagnetycznego 9. Oddziaływanie pola elektromagnetycznego 9.1. Uwarunkowania ogólne... 2 9.2. Pola o częstotliwości 50 Hz... 3 9.3. Źródła fal radiowych... 4 9.4. Stacje bazowe telefonii komórkowej... 4 9.5. Stacje radiolokacyjne...

Bardziej szczegółowo

POMIARY POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA

POMIARY POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA POMIARY POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO PRZEPROWADZONE W 2011 ROKU Opracowanie przygotował: Grzegorz Popławski Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie elektromagnetyczne

Promieniowanie elektromagnetyczne . PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE (Tomasz Rybak).1. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE I JEGO ŹRÓDŁA Promieniowanie elektromagnetyczne występujące w środowisku pochodzi ze źródeł naturalnych i sztucznych.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie telefonii komórkowej do przeszukiwania baz bibliograficznych.

Wykorzystanie telefonii komórkowej do przeszukiwania baz bibliograficznych. Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych Temat seminarium: Wykorzystanie telefonii komórkowej do przeszukiwania baz bibliograficznych. Autor: Łukasz Gientka Wykorzystanie telefonii komórkowej do przeszukiwania

Bardziej szczegółowo

Pomiary analizatorem widma PEM szczegółowa analiza widma w badanych punktach

Pomiary analizatorem widma PEM szczegółowa analiza widma w badanych punktach Pomiary analizatorem widma PEM szczegółowa analiza widma w badanych punktach W 2013 roku WIOŚ w Katowicach w wybranych 10 punktach pomiarowych wykonał pomiary uzupełniające analizatorem widma NARDA SRM

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 r.

Warszawa, październik 2013 r. GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku OCENA POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W POLSCE NA PODSTAWIE POMIARÓW WOJEWÓDZKICH INSPEKTORATÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

Wpływ pola elektromagnetycznego na { zdrowie }

Wpływ pola elektromagnetycznego na { zdrowie } Wpływ pola elektromagnetycznego na { zdrowie } Czym jest w ogóle promieniowane? Jest to zjawisko polegające na wysyłaniu i przekazywaniu energii na odległość. Energia ta może być wysyłana w postaci cząstek,

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA ELEKTROMAGNETYZMU W NOWOCZESNYCH TECHNIKACH I INFORMATYCE

ZASTOSOWANIA ELEKTROMAGNETYZMU W NOWOCZESNYCH TECHNIKACH I INFORMATYCE POLSKIE TOWARZYSTWO ZASTOSOWAŃ ELEKTROMAGNETYZMU Współorganizatorzy: POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie elektromagnetyczne

Promieniowanie elektromagnetyczne promieniowanie elektromagnetyczne RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2014 roku Promieniowanie elektromagnetyczne Presje Regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 23 Data wydania: 4 września 2017 r. Nazwa i adres: OŚRODEK BADAŃ

Bardziej szczegółowo

Leszek Kachel, Jan M. Kelner, Kamil Bechta Instytut Telekomunikacji Wojskowa Akademia Techniczna. Mieczysław Laskowski WUSM Politechnika Warszawska

Leszek Kachel, Jan M. Kelner, Kamil Bechta Instytut Telekomunikacji Wojskowa Akademia Techniczna. Mieczysław Laskowski WUSM Politechnika Warszawska Leszek Kachel, Jan M. Kelner, Kamil Bechta Instytut Telekomunikacji Wojskowa Akademia Techniczna Mieczysław Laskowski WUSM Politechnika Warszawska Metodyka badania poziomu emitowanych zaburzeń radioelektrycznych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, kwiecień 2015 rok

Wrocław, kwiecień 2015 rok WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU 51 117 Wrocław, ul. Paprotna 14, tel./fax 71 322-16-17, 71 372-13-06 e-mail: wios@wroclaw.pios.gov.pl BADANIA POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W

Bardziej szczegółowo

OPINIA. Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.

OPINIA. Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych. OPINIA Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] Nadmiernie rygorystyczne krajowe przepisy dotyczące stacji bazowych. Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych. 1. Wstęp W Polsce obowiązują

Bardziej szczegółowo

ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO PRZEPROWADZONE W 2009 ROKU

ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO PRZEPROWADZONE W 2009 ROKU POMIARY POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO PRZEPROWADZONE W 2009 ROKU Fot. G. Popławski Opracowanie przygotował: Grzegorz Popławski Warmińsko-Mazurski Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 października 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 października 2003 r. Dz.U.2003.192.1883 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 grudnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 2 585 Poz. 8 6. 57,0 66,0 GHz 40 dbm e.i.r.p. oraz gęstość mocy 13 dbm/mhz e.i.r.p. 25 dbm e.i.r.p. oraz gęstość mocy -2 dbm/mhz e.i.r.p. b) w aneksie nr 6 dodaje się poz. 12 w brzmieniu:

Bardziej szczegółowo

2. PROMIENIOWANIE Promieniowanie niejonizujace. Alina Bujak (Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie) Wstęp. Uregulowania prawne w Polsce

2. PROMIENIOWANIE Promieniowanie niejonizujace. Alina Bujak (Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie) Wstęp. Uregulowania prawne w Polsce 2. PROMIENIOWANIE 2.1. Promieniowanie niejonizujace Alina Bujak (Lubelski Urząd Wojewódzki Wstęp Promieniowanie niejonizujące to emisja energii elektromagnetycznej w postaci pól elektromagnetycznych, spowodowana

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ELEKTROENERGETYCZNE W ŚRODOWISKU CZŁOWIEKA

INWESTYCJE ELEKTROENERGETYCZNE W ŚRODOWISKU CZŁOWIEKA INWESTYCJE ELEKTROENERGETYCZNE W ŚRODOWISKU CZŁOWIEKA dr inż. Marek Szuba Poznań, 14 czerwca 2016 r. Oddziaływanie inwestycji infrastrukturalnych na środowisko - w tym na zdrowie człowieka HAŁAS (30-45

Bardziej szczegółowo

ul. Prądzyńskiego nr 157/ ŚWIDNICA STOWARZYSZENIE ZWYKŁE NR REJ. 22 tel ;

ul. Prądzyńskiego nr 157/ ŚWIDNICA STOWARZYSZENIE ZWYKŁE NR REJ. 22 tel ; ul. Prądzyńskiego nr 157/ 4 58-5 ŚWIDNICA STOWARZYSZENIE ZWYKŁE NR REJ. 22 tel. 74-852 66 79; 640 84 44 htpp: //www.iddd.de/umtsno/swidnica.htm e-mail: alstako@gmail.com.11.2012r. OBLICZENIA Wydanie III

Bardziej szczegółowo

Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń górniczych w świetle doświadczeń

Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń górniczych w świetle doświadczeń mgr inż. ROMAN PIETRZAK Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń górniczych w świetle doświadczeń Omówiono problemy wynikłe w pracy urządzeń podczas oceny ich funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Pola elektromagnetyczne

Pola elektromagnetyczne Materiały szkoleniowe Krzysztof Gryz, Jolanta Karpowicz Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych CIOP PIB, Warszawa krgry@ciop.pl, jokar@ciop.pl +22 623 46 50 1. Czym są pola elektromagnetyczne? tzw. fizyczny

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1 z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

POMIARY TŁUMIENIA I ABSORBCJI FAL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

POMIARY TŁUMIENIA I ABSORBCJI FAL ELEKTROMAGNETYCZNYCH LŁ ELEKTRONIKI WAT POMIARY TŁUMIENIA I ABSORBCJI FAL ELEKTROMAGNETYCZNYCH dr inż. Leszek Nowosielski Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Elektroniki Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej LŁ

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA GSM. Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski.

ARCHITEKTURA GSM. Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski. 1 ARCHITEKTURA GSM Wykonali: Alan Zieliński, Maciej Żulewski, Alex Hoddle- Wojnarowski. SIEĆ KOMÓRKOWA Sieć komórkowa to sieć radiokomunikacyjna składająca się z wielu obszarów (komórek), z których każdy

Bardziej szczegółowo

7.3 Ocena zagrożenia elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym

7.3 Ocena zagrożenia elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym 7.3 Ocena zagrożenia elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym 7.3.1 Cel i zakres opracowania W niniejszym rozdziale zawarto analizę zagadnienia wpływu na stan klimatu elektromagnetycznego przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E

P O S T A N O W I E N I E PWIS-NS-OZNS-476/108/07 696, 900 Łódź, dnia...2007 r. Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 5 90-365 Łódź P O S T A N O W I E N I E Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE. Presje. Raport o stanie województwa lubelskiego w 2013 roku

PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE. Presje. Raport o stanie województwa lubelskiego w 2013 roku PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE Presje Fot. Archiwum WIOŚ Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) przez pola elektromagnetyczne (PEM) rozumie

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZAWIERAJĄCY INFORMACJĘ O TERENACH, NA KTÓRYCH STWIERDZONO PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W ŚRODOWISKU

REJESTR ZAWIERAJĄCY INFORMACJĘ O TERENACH, NA KTÓRYCH STWIERDZONO PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W ŚRODOWISKU REJESTR ZAWIERAJĄCY INFORMACJĘ O TERENACH, NA KTÓRYCH STWIERDZONO PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W ŚRODOWISKU Zgodnie z art. 124 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze Krosno - Sucha Góra. Stacja elektroenergetyczna w Boguchwale V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE NIEJONIZUJĄCE

Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze Krosno - Sucha Góra. Stacja elektroenergetyczna w Boguchwale V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE NIEJONIZUJĄCE Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze Krosno - Sucha Góra Stacja elektroenergetyczna w Boguchwale V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE STAN ŒRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LATACH 999-28 4 Pola

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie. elektromagnetycznego. Presje. Stan. RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2011 roku

Promieniowanie. elektromagnetycznego. Presje. Stan. RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2011 roku Promieniowanie elektromagnetyczne RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2011 roku Promieniowanie elektromagnetyczne Presje Promieniowanie elektromagnetyczne jest naturalnym elementem natury

Bardziej szczegółowo

Fizyczne podstawy działania telefonii komórkowej

Fizyczne podstawy działania telefonii komórkowej Fizyczne podstawy działania telefonii komórkowej Tomasz Kawalec 12 maja 2010 Zakład Optyki Atomowej, Instytut Fizyki UJ www.coldatoms.com Tomasz Kawalec Festiwal Nauki, IF UJ 12 maja 2010 1 / 20 Podstawy

Bardziej szczegółowo

PWIS-NS-OZNS-476/102/07/08 668,751 Łódź, dnia r. P O S T A N O W I E N I E

PWIS-NS-OZNS-476/102/07/08 668,751 Łódź, dnia r. P O S T A N O W I E N I E PWIS-NS-OZNS-476/102/07/08 668,751 Łódź, dnia 07.07.2008r. Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa ul. Wileńska 53/55 94-016 Łódź P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 3, art. 10

Bardziej szczegółowo

METROLOGIA PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH MODULOWANYCH IMPULSOWO MIERNIKAMI DIODOWYMI*

METROLOGIA PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH MODULOWANYCH IMPULSOWO MIERNIKAMI DIODOWYMI* Medycyna Pracy, 2007;58(1):57 62 57 Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi http://medpr.imp.lodz.pl Roman Kubacki Jarosław Kieliszek Jaromir Sobiech Robert Puta METROLOGIA PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Stacja bazowa transmisji danych HSPA+ Szkoła Podstawowa nr 1. im.władysława Szafera Mielec ulica Kilińskiego 37

Stacja bazowa transmisji danych HSPA+ Szkoła Podstawowa nr 1. im.władysława Szafera Mielec ulica Kilińskiego 37 Stacja bazowa transmisji danych HSPA+ Szkoła Podstawowa nr 1 im.władysława Szafera Mielec ulica Kilińskiego 37 Stacja transmisji danych Mielec Pisarka RZE22888 zlokalizowana przy ul. Kilińskiego 37 w Mielcu

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE Electromagnetic fields

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE Electromagnetic fields IX. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE Electromagnetic fields Pola elektromagnetyczne (PEM) to pola elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz. Pola te wytwarzają promieniowanie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 Wyniki badań dla miasta Lublin

Załącznik nr 10 Wyniki badań dla miasta Lublin Załącznik nr 10 Wyniki badań dla miasta Lublin Mapa obrazująca poziom energii symbolu informacji (Ec/Io w db) dla UMTS wraz z parametrem określającym jakość połączenia Class - operator Polska Telefonia

Bardziej szczegółowo

Pomiary pola elektromagnetycznego wielkiej częstotliwości w środowisku

Pomiary pola elektromagnetycznego wielkiej częstotliwości w środowisku Pomiary pola elektromagnetycznego wielkiej częstotliwości w środowisku Paweł Bieńkowski Pracownia Ochrony Środowiska Elektromagnetycznego Politechnika Wrocławska Współpraca: Katarzyna Moskalik, GIOŚ Joanna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Wyniki badań dla miasta Opole

Załącznik nr 5 Wyniki badań dla miasta Opole Załącznik nr 5 Wyniki badań dla miasta Opole Mapa obrazująca poziom energii symbolu informacji (Ec/Io w db) dla UMTS wraz z parametrem określającym jakość połączenia Class - operator Polska Telefonia Cyfrowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NATĘŻENIA PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA TERENIE POZNANIA I OKOLIC W ROKU 2007 Część I

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NATĘŻENIA PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA TERENIE POZNANIA I OKOLIC W ROKU 2007 Część I SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NATĘŻENIA PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA TERENIE POZNANIA I OKOLIC W ROKU 2007 Część I Opracował: Stefan Klimaszewski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 4.1. Rys Lokalizacja miasta Siemianowice Śląskie w województwie śląskim

ZAŁĄCZNIK 4.1. Rys Lokalizacja miasta Siemianowice Śląskie w województwie śląskim ZAŁĄCZNIK 4.1 Rys. 4.1. Lokalizacja miasta Siemianowice Śląskie w województwie śląskim Siemianowice Śląskie Rys. 4.1. Położenie miasta Siemianowice Śląskie w województwie śląskim ZAŁĄCZNIK 5.1 Podział

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Nr 2. Pomiar przewodzonych zakłóceń radioelektrycznych za pomocą sieci sztucznej

Ćwiczenie Nr 2. Pomiar przewodzonych zakłóceń radioelektrycznych za pomocą sieci sztucznej str. 1/6 Ćwiczenie Nr 2 Pomiar przewodzonych zakłóceń radioelektrycznych za pomocą sieci sztucznej 1. Cel ćwiczenia: zapoznanie się ze zjawiskiem przewodzonych zakłóceń radioelektrycznych, zapoznanie się

Bardziej szczegółowo

Możliwość zastosowania materiałów absorpcyjnych do eliminacji zakłóceń w pracy systemów automatycznej identyfikacji w oparciu o fale radiowe RFID

Możliwość zastosowania materiałów absorpcyjnych do eliminacji zakłóceń w pracy systemów automatycznej identyfikacji w oparciu o fale radiowe RFID Adam Maćkowiak 1, Krzysztof Sieczkarek 2, Monika Łobaziewicz Instytut Logistyki i Magazynowania, DataConsult Sp. z o.o. 3 Możliwość zastosowania materiałów absorpcyjnych do eliminacji zakłóceń w pracy

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 20.12.2016 L 345/67 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/2317 z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniająca decyzję 2008/294/WE i decyzję wykonawczą 2013/654/UE w celu uproszczenia działania łączności ruchomej

Bardziej szczegółowo

WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE URZ

WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE URZ ĆWICZENIE 6EMC 1. Wstęp. WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE URZĄDZEŃ W SYSTEMIE (Analiza EMC systemu) Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze zjawiskami oddziaływania wybranych urządzeń na inne urządzenia pracujące

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.03 Podstawowe zasady modulacji amlitudy na przykładzie modulacji DSB 1. Podstawowe zasady modulacji amplitudy

Bardziej szczegółowo

CDMA w sieci Orange. Warszawa, 1 grudnia 2008 r.

CDMA w sieci Orange. Warszawa, 1 grudnia 2008 r. CDMA w sieci Orange Warszawa, 1 grudnia 2008 r. Dlaczego CDMA? priorytetem Grupy TP jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu jak największej liczbie użytkowników w całym kraju Grupa TP jest

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZAWIERAJĄCY INFORMACJĘ O TERENACH, NA KTÓRYCH STWIERDZONO PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W ŚRODOWISKU

REJESTR ZAWIERAJĄCY INFORMACJĘ O TERENACH, NA KTÓRYCH STWIERDZONO PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W ŚRODOWISKU REJESTR ZAWIERAJĄCY INFORMACJĘ O TERENACH, NA KTÓRYCH STWIERDZONO PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W ŚRODOWISKU Zgodnie z art. 124 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Licznik Geigera - Mülera

Licznik Geigera - Mülera Detektory gazowe promieniowania jonizującego. Licznik Geigera - Mülera Instrukcję przygotował: dr, inż. Zbigniew Górski Poznań, grudzień, 2004. s.1/7 ` Politechnika Poznańska, Instytut Chemii i Elektrochemii

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Opracowanie na postawie: Frank Karlsen, Nordic VLSI, Zalecenia projektowe dla tanich systemów, bezprzewodowej transmisji danych cyfrowych, EP

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNY SPRZĘT AGD UŻYWANY W KUCHNI DO PRZYGOTOWYWANIA POTRAW I WYKONYWANIA PODOBNYCH CZYNNOŚCI.

ELEKTRYCZNY SPRZĘT AGD UŻYWANY W KUCHNI DO PRZYGOTOWYWANIA POTRAW I WYKONYWANIA PODOBNYCH CZYNNOŚCI. ELEKTRYCZNY SPRZĘT AGD UŻYWANY W KUCHNI DO PRZYGOTOWYWANIA POTRAW I WYKONYWANIA PODOBNYCH CZYNNOŚCI. 1. POLSKIE NORMY NA BEZPIECZEŃSTWO: 1.1. PN-EN 60335-1:2004+A1:2005+Ap1:2005+Ap2:2006+A2:2008+A12:2008+A13:2009+

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 listopada 2003 r. Nr 192 Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

Warszawa, dnia 14 listopada 2003 r. Nr 192 Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) Warszawa, dnia 14 listopada 2003 r. Nr 192 Poz. 1883 z dnia 30 października 2003 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU WYNIKI BADAŃ PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA TERENIE WOJ. PODLASKIEGO W 2009 ROKU WIOŚ Białystok, marzec 2010 1 Pola elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

Badane cechy i metody badawcze/pomiarowe

Badane cechy i metody badawcze/pomiarowe Zakres akredytacji dla Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej i Pomiarów Pól Elektromagnetycznych (LBEMC) Nr AB 171 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji ważny do 16 maja 2018 r. Badane

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. sposobu przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

Informacja nt. sposobu przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy Informacja nt. sposobu przeprowadzenia oceny zawodowego na stanowiskach pracy Pojęcie zawodowego, zostało ustalone w dyrektywie z dnia 12 czerwca 1989 r. o wprowadzaniu środków w celu zwiększania bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

I. PROMIENIOWANIE CIEPLNE

I. PROMIENIOWANIE CIEPLNE I. PROMIENIOWANIE CIEPLNE - lata '90 XIX wieku WSTĘP Widmo promieniowania elektromagnetycznego zakres "pokrycia" różnymi rodzajami fal elektromagnetycznych promieniowania zawartego w danej wiązce. rys.i.1.

Bardziej szczegółowo

Wykaz terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, na których stwierdzono przekroczenie wartości dopuszczalnych PEM (1 kv/m) - stan na 2011 rok

Wykaz terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, na których stwierdzono przekroczenie wartości dopuszczalnych PEM (1 kv/m) - stan na 2011 rok Zgodnie z art. 24 ustawy Prawo ochrony środowiska wojewódzki inspektor ochrony środowiska prowadzi, aktualizowany corocznie, rejestr zawierający informację o terenach, na których stwierdzono przekroczenie

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób i układ do modyfikacji widma sygnału ultraszerokopasmowego radia impulsowego. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL

PL B1. Sposób i układ do modyfikacji widma sygnału ultraszerokopasmowego radia impulsowego. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL PL 219313 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219313 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391153 (51) Int.Cl. H04B 7/00 (2006.01) H04B 7/005 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Systemy telekomunikacyjne

Systemy telekomunikacyjne Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej Systemy telekomunikacyjne prezentacja specjalności Łódź, maja 006 r. Sylwetka absolwenta Studenci specjalności Systemy telekomunikacyjne zdobywają wiedzę z zakresu

Bardziej szczegółowo

Rys.1 Rozkład mocy wnikającej do dielektryka przy padaniu fali płaskiej Natężenie pola wewnątrz dielektryka maleje wykładniczo. Określa to wzór: (1)

Rys.1 Rozkład mocy wnikającej do dielektryka przy padaniu fali płaskiej Natężenie pola wewnątrz dielektryka maleje wykładniczo. Określa to wzór: (1) Temat nr 22: Badanie kuchenki mikrofalowej 1.Wiadomości podstawowe Metoda elektrotermiczna mikrofalowa polega na wytworzeniu ciepła we wsadzie głównie na skutek przepływu prądu przesunięcia (polaryzacji)

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy: Data Wydział Elektryczny Studia dzienne Nr grupy:

Wykonawcy: Data Wydział Elektryczny Studia dzienne Nr grupy: POLITECHNIKA POZNAŃSKA INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej Laboratorium Podstaw Telekomunikacji Ćwiczenie nr 3 Temat: Pomiar charakterystyki

Bardziej szczegółowo

APARATURA DO TERAPII POLEM MAGNETYCZNYM W.CZ.

APARATURA DO TERAPII POLEM MAGNETYCZNYM W.CZ. Laboratorium Elektronicznej Aparatury Medycznej Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki Katedra Inżynierii Biomedycznej ĆWICZENIE NR 2 APARATURA DO TERAPII POLEM MAGNETYCZNYM W.CZ.

Bardziej szczegółowo

Różne dziwne przewodniki

Różne dziwne przewodniki Różne dziwne przewodniki czyli trzy po trzy o mechanizmach przewodzenia prądu elektrycznego Przewodniki elektronowe Metale Metale (zwane również przewodnikami) charakteryzują się tym, że elektrony ich

Bardziej szczegółowo

Stacja bazowa GSM przy ul. Starorudzkiej, Łódź, fot. A Wachowiec PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE

Stacja bazowa GSM przy ul. Starorudzkiej, Łódź, fot. A Wachowiec PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE Stacja bazowa GSM przy ul. Starorudzkiej, Łódź, fot. A Wachowiec PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE 1. MONITORING PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO Pole elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Promieniowanie elektromagnetyczne (fala elektromagnetyczna) rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie pola elektromagnetycznego. Zaburzenie to ma charakter fali poprzecznej, w której składowa elektryczna

Bardziej szczegółowo

Marek Szuba. Środowiskowe aspekty oddziaływania pól elektromagnetycznych w świetle ostatnich zmian w prawodawstwie polskim

Marek Szuba. Środowiskowe aspekty oddziaływania pól elektromagnetycznych w świetle ostatnich zmian w prawodawstwie polskim Biuro Konsultingowo-Inżynierskie EKO-MARK www.eko-mark.com.pl eko-mark@eko-mark.com.pl Marek Szuba Środowiskowe aspekty oddziaływania pól elektromagnetycznych w świetle ostatnich zmian w prawodawstwie

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 2 APARATURA DO TERAPII POLEM MAGNETYCZNYM W.CZ.

ĆWICZENIE NR 2 APARATURA DO TERAPII POLEM MAGNETYCZNYM W.CZ. ĆWICZENIE NR 2 PRTUR DO TERPII POLEM MGNETYCZNYM W.CZ. Cel ćwiczenia Zapoznanie się z budową, zasadą działania urządzenia. Identyfikacja i pomiary zakłóceń generowanych przez urządzenie do otoczenia. Zbadanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp...13

Spis treści. Wstęp...13 Spis treści Wstęp...13 ROZDZIAŁ 1. ROZWÓJ TECHNIK INFORMATYCZNYCH... 17 1.1. Próba zdefiniowania informacji...17 1.2. StaroŜytne urządzenia liczące...20 1.3. Maszyny licząco-analityczne... 21 1.4. Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na:

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na: RGNiOŚ. 7624/ 6/7/09 Oleśnica, dnia 24 sierpnia 2009 r DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 73 ust.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczoodbiorczych, które mogą być

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczoodbiorczych, które mogą być ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczoodbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia. (Dz. U. Nr 38, poz. 6 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM BADAŃ RADIACYJNYCH. Wykaz metod akredytowanych Aktualizacja:

LABORATORIUM BADAŃ RADIACYJNYCH. Wykaz metod akredytowanych Aktualizacja: LABORATORIUM BADAŃ RADIACYJNYCH Wykaz metod akredytowanych Aktualizacja: 2014-02-05 Badane obiekty / Grupa obiektów Wyroby konsumpcyjne - w tym żywność Produkty rolne - w tym pasze dla zwierząt Woda Środowisko

Bardziej szczegółowo

Ogólna prezentacja telefonu

Ogólna prezentacja telefonu Ogólna prezentacja telefonu Dziękujemy za wybór smartfonu HUAWEI. W pierwszej kolejności przedstawimy parę podstawowych cech urządzenia. Przytrzymaj wciśnięty klawisz zasilania, aby włączyć telefon. Po

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 Wyniki badań dla miasta Poznań

Załącznik nr 8 Wyniki badań dla miasta Poznań Załącznik nr 8 Wyniki badań dla miasta Poznań Mapa obrazująca poziom energii symbolu informacji (Ec/Io w db) dla UMTS wraz z parametrem określającym jakość połączenia Class - operator Polska Telefonia

Bardziej szczegółowo

Laboratorium techniki światłowodowej. Ćwiczenie 3. Światłowodowy, odbiciowy sensor przesunięcia

Laboratorium techniki światłowodowej. Ćwiczenie 3. Światłowodowy, odbiciowy sensor przesunięcia Laboratorium techniki światłowodowej Ćwiczenie 3. Światłowodowy, odbiciowy sensor przesunięcia Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych, WETI, Politechnika Gdaoska Gdańsk 2006 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Badania kompatybilności elektromagnetycznej pojazdów w trakcyjnych w świetle obecnie zujących norm oraz przyszłych ych wymagań normatywnych

Badania kompatybilności elektromagnetycznej pojazdów w trakcyjnych w świetle obecnie zujących norm oraz przyszłych ych wymagań normatywnych Badania kompatybilności elektromagnetycznej pojazdów w trakcyjnych w świetle obecnie obowiązuj zujących norm oraz przyszłych ych wymagań normatywnych mgr inż.. Artur DłużniewskiD 1 1 Dlaczego badania taboru

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 23/09. TOMASZ DŁUGOSZ, Bielsko-Biała, PL HUBERT TRZASKA, Wrocław, PL

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 23/09. TOMASZ DŁUGOSZ, Bielsko-Biała, PL HUBERT TRZASKA, Wrocław, PL PL 215545 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215545 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 385094 (22) Data zgłoszenia: 05.05.2008 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU WYNIKI BADAŃ PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2010 ROKU WIOŚ Białystok, marzec 2011 Pola

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Wyniki badań dla Trójmiasta

Załącznik nr 3 Wyniki badań dla Trójmiasta Załącznik nr 3 Wyniki badań dla Trójmiasta Mapa obrazująca poziom energii symbolu informacji (Ec/Io w db) dla UMTS wraz z parametrem określającym jakość połączenia Class - operator Polska Telefonia Cyfrowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POIG 2.8 nr 02/10/2015 POIG.01.04.00-24-275/13

ZAPYTANIE OFERTOWE POIG 2.8 nr 02/10/2015 POIG.01.04.00-24-275/13 Zabrze 2015-10-06 ZAPYTANIE OFERTOWE POIG 2.8 nr 02/10/2015 POIG.01.04.00-24-275/13 W związku z realizacją projektu badawczego Innowacyjne stanowisko sprzedaży detalicznej, w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Redukcja poziomu emisji zaburzeo elektromagnetycznych urządzenia zawierającego konwerter DC/DC oraz wzmacniacz audio pracujący w klasie D

Redukcja poziomu emisji zaburzeo elektromagnetycznych urządzenia zawierającego konwerter DC/DC oraz wzmacniacz audio pracujący w klasie D Szymon Ratajski, W2 Włodzimierz Wyrzykowski Redukcja poziomu emisji zaburzeo elektromagnetycznych urządzenia zawierającego konwerter DC/DC oraz wzmacniacz audio pracujący w klasie D Badanym obiektem jest

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 Wyniki badań dla miasta Bydgoszcz

Załącznik nr 11 Wyniki badań dla miasta Bydgoszcz Załącznik nr 11 Wyniki badań dla miasta Bydgoszcz Mapa obrazująca poziom energii symbolu informacji (Ec/Io w db) dla UMTS wraz z parametrem określającym jakość połączenia Class - operator Polska Telefonia

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE DROGOWYM RADIOKOMUNIKACJA AMATORSKA

LABORATORIUM TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE DROGOWYM RADIOKOMUNIKACJA AMATORSKA ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE DROGOWYM INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA KATEDRA STEROWANIA I INŻYNIERII SYSTEMÓW

POLITECHNIKA POZNAŃSKA KATEDRA STEROWANIA I INŻYNIERII SYSTEMÓW POLITECHNIKA POZNAŃSKA KATEDRA STEROWANIA I INŻYNIERII SYSTEMÓW Pracownia Układów Elektronicznych i Przetwarzania ELEKTRONICZNE SYSTEMY POMIAROWE Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Badanie transoptora

Bardziej szczegółowo

Systemy satelitarne Paweł Kułakowski

Systemy satelitarne Paweł Kułakowski Systemy satelitarne Paweł Kułakowski Kwestie organizacyjne Prowadzący wykłady: Paweł Kułakowski D5 pokój 122, telefon: 617 39 67 e-mail: kulakowski@kt.agh.edu.pl Wykłady: czwartki godz. 12:30 14:00 Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Problemy pomiarowe związane z wyznaczaniem poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) w otoczeniu stacji bazowej telefonii komórkowej

Problemy pomiarowe związane z wyznaczaniem poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) w otoczeniu stacji bazowej telefonii komórkowej Problemy pomiarowe związane z wyznaczaniem poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) w otoczeniu stacji bazowej telefonii komórkowej INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI Państwowy Instytut Badawczy Zakład Badań Systemów i

Bardziej szczegółowo

Znaki ostrzegawcze: Źródło pola elektromagnetycznego

Znaki ostrzegawcze: Źródło pola elektromagnetycznego Podstawowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla użytkowników urządzeń wytwarzających pole i promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości 0-300 GHz. Podstawy prawne krajowe uregulowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Wyniki badań dla miasta Kielce

Załącznik nr 1 Wyniki badań dla miasta Kielce Załącznik nr 1 Wyniki badań dla miasta Kielce Mapa obrazująca poziom energii symbolu informacji (Ec/Io w db) dla UMTS wraz z parametrem określającym jakość połączenia Class - operator Polska Telefonia

Bardziej szczegółowo

Radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe (RTTE)

Radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe (RTTE) Dyrektywa 1 PN-EN 41003:2012 Podstawowe wymagania bezpieczeństwa dotyczące urządzeń przeznaczonych do podłączenia do sieci telekomunikacyjnych i/lub kablowego systemu rozdzielczego EN 41003:2008 10.08.2010

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań dla miasta Kraków

Wyniki badań dla miasta Kraków Załącznik nr 2 Wyniki badań dla miasta Kraków Mapa obrazująca poziom energii symbolu informacji (Ec/Io w db) dla UMTS wraz z parametrem określającym jakość połączenia Class - operator Polska Telefonia

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Obecny stan prawny

UZASADNIENIE Obecny stan prawny UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie ma na celu harmonizację wartości polskich limitów narażenia pracowników na pole elektromagnetyczne z wartościami określonymi w dyrektywie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

WYNIKI POMIARÓW MONITORINGU PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W 2014 ROKU

WYNIKI POMIARÓW MONITORINGU PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W 2014 ROKU WYNIKI POMIARÓW MONITORINGU PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W 2014 ROKU Stacja bazowa koło Jezior Wysokich (fot. Przemysław Susek) maj 2015 r. Od roku 2005 Wojewódzki Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Systemy telekomunikacyjne

Systemy telekomunikacyjne Systemy telekomunikacyjne Prezentacja specjalności Łódź, 27 maja 2009 Sylwetka absolwenta Studenci specjalności Systemy telekomunikacyjne zdobywają wiedzę z zakresu teorii telekomunikacji, a także poznają

Bardziej szczegółowo

Konferencja: Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce

Konferencja: Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce Konferencja: Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce Temat pracy doktorskiej: Analiza i badania wpływu technik modulacji w układach z falownikami napięcia na elektromagnetyczne zaburzenia przewodzone

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki

Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki Temat ćwiczenia: Przetwornica impulsowa DC-DC typu buck

Bardziej szczegółowo