DZPIE/007/2014 Warszawa, 6 marca 2014 r. Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego w trybie "przetargu nieograniczonego" na System kadrowo-płacowy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZPIE/007/2014 Warszawa, 6 marca 2014 r. Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego w trybie "przetargu nieograniczonego" na System kadrowo-płacowy."

Transkrypt

1 DZPIE/007/2014 Warszawa, 6 marca 2014 r. Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego w trybie "przetargu nieograniczonego" na System kadrowo-płacowy. W trakcie prowadzonej procedury wpłynęło następujące zapytanie: Pytanie nr: 1 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego rozliczenia części projektu? Na przykład: Po dostawie serwera z oprogramowaniem. Po dostarczeniu licencji. Jeśli tak, to jaki procent wartości projektu byłby przeznaczony do wcześniejszego rozliczenia? Nie. Zamawiający nie przewiduje wcześniejszej, częściowej zapłaty za realizację zamówienia. Pytanie nr: 2 Strona 14 SIWZ: 3. W każdym roku trwania opieki autorskiej Wykonawca zapewni dla Zamawiającego 30 godzin serwisowych, które Wykonawca przeznaczać będzie na bieżące prace dostosowujące program kadrowo-płacowy do zmieniających się potrzeb Zamawiającego. Umowa: 3. W każdym roku trwania opieki autorskiej Wykonawca zapewni dla Zamawiającego 35 godzin serwisowych, które Wykonawca przeznaczać będzie na bieżące prace dostosowujące program kadrowo-płacowy do zmieniających się potrzeb Zamawiającego. Pytanie brzmi: ile powinno być godzin: 30, czy 35? Wobec oczywistej pomyłki, Zamawiający zmienia zapis w Umowie na W każdym roku trwania opieki autorskiej Wykonawca zapewni dla Zamawiającego 30 godzin serwisowych, które Wykonawca przeznaczać będzie na bieżące prace dostosowujące program kadrowopłacowy do zmieniających się potrzeb Zamawiającego Pytanie nr: 3 Strona 19 SIWZ: 10, pkt. 4.1.c zaliczenie do minimum kadrowego TAK/NIE

2 Prosimy o potwierdzenie, że wymaganie to oznacza spełnienie warunków SIWZ zawartych w punkcie: 1 -> Wymagania zamawiającego w zakresie funkcjonalności systemu kadrowo - płacowego - > Kadry -> Dane pracownicze -> punkt 5 Dane pracownicze, str. 5 SIWZ. Jeśli tak to prosimy o potwierdzenie, jeśli nie to prosimy o podanie pełnej listy danych wymaganych przez minimum kadrowe koniecznych do spełnienia wymagań zawartych w punkcie: 10, pkt. 4.1.c, str. 19 SIWZ. W zakresie funkcjonalności zaliczenie do minimum kadrowego TAK/NIE Zamawiający rozumie parametr, który wypełniany będzie dla każdego pracownika na podstawie złożonego przez pracownika oświadczenia. Celem wypełnienia tego parametru ma być możliwość wygenerowania z systemu raportu prezentującego liczbę pracowników, którzy złożyli oświadczenie w zakresie zaliczenia do minimum kadrowego na TAK oraz na NIE. Pytanie nr: 4 Wzór Umowy; paragraf 6 Opieka autorska ; pkt. 2 W okresie trwania opieki autorskiej Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usługi bieżących aktualizacji oprogramowania, w celu dostosowania do zmieniających się przepisów prawa. Pytanie: Czy Zamawiający uzna ten punkt za zrealizowany, jeśli wymagane aktualizacje wynikające ze zmiany przepisów prawa zostaną udostępnione przez Wykonawcę poprzez portal internetowy lub na nośniku optycznym np. CD, DVD? Zamawiający oczekuje aby w ramach opieki autorskiej nad wdrożonym oprogramowaniem Wykonawca świadczył usługę bieżącej aktualizacji oprogramowania w celu dostosowania go do zmieniających się przepisów prawa. W szczególności oczekuje od Wykonawcy aby dokonywał instalacji nowych wersji oprogramowania w zakresie zmian przepisów prawa. Wykonawca może udostępniać aktualizacje wynikające ze zmiany przepisów prawa poprzez portal internetowy lub na nośniku optycznym np. CD, DVD, niemniej jednak czynność wykonania aktualizacji oraz ewentualnego przeszkolenia użytkowników w ramach dokonanych zmian leży po stronie Wykonawcy. Pytanie nr: 5 Wzór Umowy; paragraf 6 Opieka autorska ; pkt. 3 W każdym roku trwania opieki autorskiej Wykonawca zapewni dla Zamawiającego 35 godzin serwisowych, które Wykonawca przeznaczać będzie na bieżące prace dostosowujące program kadrowo-płacowy do zmieniających się potrzeb Zamawiającego natomiast w SIWZ; rozdział WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE GWARANCJI ORAZ ŚWIADCZENIA OPIEKI AUTORSKIEJ NAD WDROŻONYM SYSTEMEM KADROWO-PŁACOWYM; pkt. 3 jest zapis W każdym roku trwania opieki autorskiej Wykonawca zapewni dla Zamawiającego 30 godzin serwisowych, które Wykonawca przeznaczać będzie na bieżące prace dostosowujące program kadrowo-płacowy do zmieniających się potrzeb Zamawiającego. Pytanie: Prosimy o wyjaśnienie, które zapisy dotyczące ilości godzin serwisowych jest obowiązujący?

3 Odpowiedź na to pytanie została udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 2. Pytanie nr: 6 Wzór Umowy; paragraf 1 Przedmiot Umowy i gwarancji ; pkt.7 Pytania: Czy czas naprawy jako wyłącznie czas obsługi zgłoszenia w godzinach roboczych po stronie Wykonawcy jest akceptowany przez Zamawiającego? Zamawiający akceptuje, że czas obsługi zgłoszeń liczony jest w godzinach roboczych pracy Zamawiającego tj od godz do godz Czy świadczenie usług gwarancyjnych realizowanych za pomocą poczty elektronicznej i/lub metodą udostępnienia pulpitu w przypadku obsługi błędów krytycznych odbywa się również w godzinach urzędowych ( )? Zamawiający akceptuje, że czas obsługi gwarancyjnej liczony jest w godzinach roboczych pracy Zamawiającego tj od godz do godz Jednocześnie prosimy o wskazanie upłynięcia terminu rozwiązania błędu krytycznego, zgłoszonego w : Dzień roboczy o godzinie (za pomocą poczty elektronicznej i/lub metodą udostępnienia pulpitu) Piątek o godzinie (za pomocą poczty elektronicznej i/lub metodą udostępnienia pulpitu) Upłynięcie terminu usunięcia błędu krytycznego następuje odpowiednio: a) Zgłoszenie w dzień roboczy o godz termin upływa po 12 godzinach licząc zgodnie z godzinami pracy Zamawiającego tj o godzinie drugiego dnia roboczego; b) Zgłoszenie o godz w piątek termin upływa po 12 godzinach licząc zgodnie z godzinami pracy Zamawiającego tj o godzinie we wtorek. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania obejścia umożliwiającego tymczasowe przywrócenie sprawność systemu poprzez zmianę parametrów systemu, którego dotyczył błąd krytyczny do czasu całkowitego usunięcia błędu? Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania obejścia umożliwiającego tymczasowe przywrócenie sprawności systemu poprzez zmianę parametrów systemu, którego dotyczył błąd krytyczny. Pytanie nr: 7 Wzór Umowy; paragraf 1 Przedmiot Umowy i gwarancji ; pkt 12,, W okresie opieki serwisowej Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość korzystania z usługi hot-line Pytanie:

4 Prosimy o wskazanie w jakich dniach i godzinach ma być dostępna Usługa Hot-Line dla Zamawiającego. Usługa Hot-Line ma być dostępna w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego, tj w godzinach Pytanie nr: 8 Wymagania ogólne, pkt. 7 System kadrowo-płacowy musi działać w architekturze trójwarstwowej: Serwer bazy danych-serwer aplikacji-cienki klient. Pytanie: Pytanie: Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione, jeśli w architekturze trójwarstwowej będą dostępne wyodrębnione, ze względu na charakter i grupy użytkowników, obszary funkcjonalne rozwiązania: serwis pracowniczy, system elektronicznego obiegu kart pracy? Wniosek: Wnosimy o dopuszczenie rozwiązania posiadającego w części klasycznego ERP architekturę klient-serwer, ponieważ pomimo rozwoju systemów przeglądarkowych systemy dostępne za pośrednictwem tzw. grubego klienta wciąż udostępniają użytkownikom bogatszą funkcjonalność. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania zbudowanego w architekturze dwuwarstwowej. Pytanie nr: 9 Wymagania ogólne, pkt. 12 System kadrowo-płacowy zapewni autonomiczną komunikację w sieci bez konieczności używania dodatkowego oprogramowania np. zdalnego pulpitu, terminali Windows, itp. Pytanie: Czy wszyscy użytkownicy systemu kadrowo-płacowego będą pracować w sieci LAN? Zamawiający nie ogranicza dostępu użytkowników do systemu kadrowo-płacowego wyłącznie do sieci LAN. Pytanie: Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację treści powyższego wymagania w następujący sposób: System kadrowo-płacowy zapewni autonomiczną komunikację w sieci bez konieczności używania dodatkowego oprogramowania np. zdalnego pulpitu, terminali Windows, itp., chyba że Wykonawca zapewni dostarczenie takich rozwiązań w cenie swojej oferty? Zamawiający podtrzymuje wymaganie komunikacji bez konieczności używania dodatkowego oprogramowania. Pytanie nr: 10 Wymagania ogólne, pkt. 16 Zamawiający musi mieć możliwość zakupu kodów źródłowych do systemu

5 kadrowo-płacowego w celu zagwarantowania ciągłości użytkowania systemu przez Zamawiającego i uniezależnienia się od dostawcy i producenta oprogramowania. Zakup kodów źródłowych dawać będzie prawo Zamawiającemu do pełnych zmian w kodzie aplikacji zmiany w algorytmach aplikacji, zmiany w interfejsie okienkowym, zmiany w raportach, zmiany w strukturach danych oraz możliwość samodzielnej rozbudowy systemu poprzez tworzenie nowych funkcjonalności i modyfikacji istniejących funkcji nowe funkcje/moduły, definiowanie własnego interfejsu użytkownika. Wniosek: Wnosimy o wykreślenie powyższych zapisów, ze względu na: niemożliwość określenia zakresu oddziaływania zmian w kodzie dla systemów zintegrowanych a tym samym wyłączenia konkretnego obszaru/obszarów z zakresu oddziaływania zmiany; wysoki stopień skomplikowania kodu w praktyce uniemożliwia dokonanie w nim zmian bez wcześniejszego zaawansowanego i długotrwałego szkolenia Personelu zamawiającego z technologii i modelu systemu; potencjalnie większą pracochłonność weryfikacji modyfikacji kodu niż wykonanie owych zmian przez Zamawiającego; konieczność precyzyjnego wersjonowania zmian w kodzie przez Zamawiającego i udostępniania tych informacji weryfikującemu Dostawcy; uniemożliwienie Dostawcy wywiązania się z obowiązków gwarancyjnych, tj. dostarczania aktualizacji do systemu ze względu na rozbieżność pomiędzy kodem systemu przetwarzanym przez Dostawcę i kodem modyfikowanym przez Zamawiającego. Pytanie: Czy Zamawiający uzna wymagania za spełnione w przypadku dostarczenia systemu zawierającego odseparowaną warstwę programistyczną pozwalającą na dokonywanie rozszerzeń funkcjonalnych w systemie przy pomocy skryptów VBS przez personel Zamawiającego, które nie będą wpływały na podstawowy kod źródłowy oprogramowania standardowego i pozwolą na dostarczanie aktualizacji funkcjonalnych i krytycznych dla oprogramowania standardowego przez Dostawcę? Zamawiający modyfikuje SIWZ w zakresie 1. Opis przedmiotu zamówienia, Wymagania ogólne, pkt 16. Nowe brzmienie 1 pkt 16: Zamawiający, w ramach wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy, będzie miał prawo do samodzielnego modyfikowania warstwy aplikacyjnej programów w celu zagwarantowania ciągłości użytkowania systemu przez Zamawiającego i uniezależnienia się od dostawcy i producenta oprogramowania. W szczególności, wyżej wymienione prawo będzie obejmowało zmiany w kodzie aplikacji: zmiany w algorytmach aplikacji, zmiany w interfejsie okienkowym, zmiany w raportach, zmiany w strukturach danych oraz możliwość samodzielnej rozbudowy systemu poprzez tworzenie nowych funkcjonalności i modyfikacji istniejących funkcji - nowe funkcje/moduły, definiowanie własnego interfejsu użytkownika. Pytanie nr: 11 Wymagania ogólne, pkt. 18 Oferowany system kadrowo-placowy powinien zapewniać możliwość eksportu danych do plików. W szczególności powinny być obsługiwane pliki w formatach TXT, CSV, XLS, XLSX, XML, PDF, HTML, HTMLX.

6 Pytanie: Czy zamawiający uzna wymaganie za spełnione w przypadku gdy oferowany system będzie miał możliwość eksportu danych do plików w formatach TXT, CSV, XLS, XML, PDF, HTML? Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w 1. Opis przedmiotu zamówienia, Wymagania ogólne, pkt 18. Pytanie nr: 12 Wymagania Zamawiającego w zakresie przeprowadzenia wdrożenia systemu kadrowopłacowego, pkt. 1 Przeniesienie danych z aktualnie użytkowanego systemu KALI (wersja 8.36) pracującego w środowisku DOS, przez Wykonawcę do wdrażanego programu kadrowopłacowego. Przeniesieniu podlegać będą dane kadrowe oraz płacowe z całego okresu użytkowania programu KALI wersja 8.36, tj od 1994 roku. Zamawiający zapewni niezbędne wsparcie dla Wykonawcy podczas dokonywania przeniesienia danych. Pytanie: Co do zasady, ze względu na różną logikę biznesową systemów informatycznych (struktury danych, algorytmy, powiązania między obiektami archiwalnymi i aktualnymi) przyjętą praktyką jest przenoszenie i odtwarzanie w nowych systemach ilościowo wartościowych bilansów otwarcia bez przenoszenia historycznych danych w tym transakcji (np. nie przenosi się poszczególnych historycznych operacji na elemencie majątku a jedynie odtwarza aktualny na dzień przeniesienia stan majątku, nie przenosi się historycznych transakcji magazynowych lub faktur a jedynie aktualny na dzień przeniesienia stan magazynu oraz salda dwustronne rozliczeń z kontrahentem wraz z pozycjami nierozliczonymi i rozliczonymi częściowo, nie przenosi się dekretów księgowych z lat poprzednich ani historii rozliczeń a jedynie stan na dzień). Efektem tego jest prawidłowa praca w nowym systemie, bez obciążania go archiwalnymi danymi i słownikami, wymuszająca jednakże wykorzystanie dotychczas używanych systemów jako źródeł danych archiwalnych. Zmiana systemu wspierającego zarządzanie jest doskonałą okazją do wprowadzenia zmian organizacyjnych, dostosowania do nowego otoczenia biznesowego co wiąże się często np. z rekonfiguracją planu kont. Zmiany takie uniemożliwiają przeniesienie danych i transakcji archiwalnych do nowego systemu. Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania dotyczące zakresu przeniesienia danych do nowego systemu. Przeniesieniu będą podlegać dane kadrowe oraz płacowe z całego okresu użytkowania programu KALI wersja 8.36 tj od 1994 roku. Zamawiający zapewni niezbędne wsparcie dla Wykonawcy podczas dokonywania przeniesienia danych. Pytanie nr: 13 Założenia ogólne do przeniesienia danych: kartoteka pracowników (dane osobowe oraz płace pracowników tj. listy płac oraz składniki płacowe) przeniesienie danych kadrowo-płacowych będzie realizowane dla aktualnie zatrudnionych pracowników. Czy Zamawiający akceptuje taką formę i zakres migracji danych?

7 Zamawiający nie akceptuje zaproponowanej formy i zakresu migracji danych. Zamawiający oczekuje przeniesienia wszystkich danych, nie tylko aktualnie zatrudnionych pracowników ale również pracowników zwolnionych. Pytanie: Czy Zamawiający dostarczy dane z migrowanych systemów w uzgodnionym z Wykonawcą formacie, np. csv, xls? Na konieczność dostarczenia przez Zamawiającego wszelkich niezbędnych do przeprowadzenia migracji informacji i danych od producentów lub autorów eksploatowanych baz danych, z których ma nastąpić migracja danych do KSI wskazuje m.in. wyrok KIO 1207/12 Przygotowanie danych do migracji leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający zapewni niezbędne wsparcie dla Wykonawcy podczas dokonywania przeniesienia danych. Pytanie: Czy Zamawiający dysponuje dokumentacją i/lub wiedzą wystarczającą do prawidłowego rozpoznania struktur danych i metod ich wyznaczania? Tak, Zamawiający dysponuje dokumentacją nt struktur danych. Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z migracji niektórych danych w przypadku, gdyby na etapie analizy przedwdrożeniowej zostało jednoznacznie stwierdzone, że dane te nie będą Zamawiającemu potrzebne (np. w związku ze zmianami stanu prawnego lub innej logiki realizacji zadań w Systemie)? Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z migracji niektórych danych, jednak wyłącznie w przypadku, gdyby na etapie analizy przedwdrożeniowej zostało jednoznacznie stwierdzone, że dane te nie będą Zamawiającemu potrzebne. Zamawiający podkreśla, że jego intencją jest przeniesienie do nowego systemu wszystkich danych kadrowych i płacowych od 1994 roku. Pytanie: Czy Zamawiający posiada wsparcie producentów aktualnego oprogramowania w celu przygotowania danych do migracji? Tak, Zamawiający posiada wsparcie producenta obecnego systemu kadrowo-płacowego. Pytanie nr: 14 Wymagania Zamawiającego w zakresie przeprowadzenia wdrożenia systemu kadrowopłacowego, pkt 6. Pobierania udostępnionych przez Wykonawcę aktualizacji oprogramowania oraz ich implementację do systemu kadrowo-płacowego. Pytanie: Czy dobrze rozumiemy że Zamawiający w punkcie tym wymaga przeprowadzenia szkolenia dla administratorów z pobierania udostępnionych przez Wykonawcę aktualizacji oprogramowania oraz ich implementację do systemu kadrowo-płacowego?

8 Zamawiający nie oczekuje przeszkolenia administratora z pobierania udostępnionych przez Wykonawcę aktualizacji oprogramowania oraz ich implementację do systemu kadrowopłacowego, ponieważ, zgodnie z odpowiedzią na Pytanie nr 4, aktualizacja oprogramowania oraz jej implementacja leży po stronie Wykonawcy. Oczekiwany zakres szkolenia administratora został przedstawiony w 1 Opis przedmiotu zamówienia, Wymagania Zamawiającego w zakresie przeprowadzenia wdrożenia systemu kadrowo-płacowego pkt 5. Zakres szkolenia powinien obejmować co najmniej: a) Komponenty i struktura aplikacji oraz sposoby zarządzania nimi; b) Zarządzanie kontami użytkowników do systemu (tworzenie dostępów do systemu, resetowanie haseł, ustawianie uprawnień); c) Tworzenie kopii zapasowej (zakres backup-u, mechanizmy tworzenia kopii, odtwarzanie kopii, weryfikacja poprawności); d) Mechanizmy pobierania danych z systemu i wykorzystywanie ich do raportowania. Pytanie nr: 15 Wymagania Zamawiającego w zakresie przeprowadzenia wdrożenia systemu kadrowopłacowego, pkt 8. Wykonawca przeprowadzi wdrożenie systemu kadrowo-płacowego w terminie 3 miesięcy od daty podpisania umowy z Zamawiającym. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 2. Termin wykonania zamówienia, Etap 3: Wdrożenie systemu kadrowo-placowego w terminie 3 miesięcy od daty podpisania umowy. Pytanie: Opierając się na naszym doświadczeniu w realizacji tego typu zamówień oraz z uwagi na zakres przedmiotu zamówienia, zwracamy uwagę, że założony przez Zamawiającego termin trzech miesięcy na wdrożenie Systemu w zakresie przedstawionym w SIWZ jest zbyt krótki. Przedstawiony przez Zamawiającego termin realizacji jest w naszej ocenie nierealny, nawet w przypadku zastosowania rozwiązania prekonfigurowanego. Elementem kluczowym procesu wdrożeniowego jest analiza przedwdrożeniowa, w tym uzgodnienie specyfiki procesów Zamawiającego, uzgodnienie danych podstawowych oraz ich konfiguracja w Systemie. Do powyższych prac należy dodać pracochłonność związaną z migracją danych z przejmowanych systemów, integracją, testami oraz szkoleniami użytkowników końcowych i administratorów. Przy tak znaczącej ilości zadań wdrożeniowych niezbędnych do realizacji projektu po obu stronach, Wykonawcy i Zamawiającego, w naszej ocenie wdrożenie w terminach zakreślonych przez Zamawiającego jest zadaniem niewykonalnym. Prosimy zatem o wydłużenie realizacji projektu do 5 m-cy od podpisania umowy. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający oczekuje wdrożenia systemu kadrowopłacowego w ciągu 3 miesięcy od podpisania Umowy, a następnie przez 3 miesiące system będzie testowany. Zakończenie wdrożenia nastąpi po pozytywnym zakończeniu etapu testowania oprogramowania. Pytanie nr: 16 Wymagania Zamawiającego w zakresie raportowania i prezentacji danych, pkt 6. Oferowany

9 system powinien umożliwiać umieszczanie podsumowań wartości kolumn w przypadku wyświetlania danych liczbowych. Pytanie: Czy zamawiający uzna wymaganie za spełnione gdy oferowany system będzie umożliwiał umieszczanie podsumowań wartości kolumn w przypadku wyświetlania danych liczbowych w raportach lub jako danej z formułą sumowania. Zamawiający uzna wymaganie za spełnione w okolicznościach opisanych w pytaniu. Pytanie nr: 17 Wymagania dotyczące serwerowych systemów komputerowych, pkt 11. Zastosowane systemy serwerowe powinny posiadać rezerwę zasobów umożliwiającą zainstalowanie modułu serwisu pracowniczego obsługującego do 1000 pracowników Instytutu. Pytanie: Na wydajność a więc i cenę rozwiązania serwerowego ma wpływ ilość jednoczesnych użytkowników serwisu pracowniczego. Jak rozumiemy 1000 pracowników to wszyscy użytkownicy systemu. Czy Zamawiający może określić liczbę jednoczesnych użytkowników co będzie miało wpływ na zmniejszenie zapotrzebowania na zasoby serwerowe a więc i zmniejszenie ceny rozwiązania? Zamawiający określa liczbę jednoczesnych użytkowników systemu kadrowo-płacowego na 5 osób. Zamawiający określa liczbę jednoczesnych użytkowników serwisu pracowniczego na 1000 osób. Pytanie nr: 18 Serwis pracowniczy, pkt. 2. Możliwość podglądu przez pracownika swoich danych kadrowych i płacowych w tym co najmniej: danych kadrowych, karty urlopowej z historią wykorzystania urlopów, karty zarobkowej, ubezpieczeniowej, podatkowej, planu urlopowego, powierzonego majątku trwałego, czasu pracy, zaliczek, załączników, które zostały zeskanowane i podłączone przez Dział Kadr do kartoteki pracownika (np. umowa o pracę, świadectwa, uprawnienia itd.). Pytanie: Prosimy o uszczegółowienie wymagania poprzez wskazanie zakresu informacyjnego kart urlopowej, zarobkowej, ubezpieczeniowej, podatkowej. Zamawiający wymaga aby na poszczególnych kartach znalazły się co najmniej informacje: Karta urlopowa: - urlop zaległy, podstawowy, uzupełniający, dodatkowy, naukowy w rozbiciu na dni oraz godziny;

10 - daty uzyskania prawa do urlopu : podstawowego, uzupełniającego, dodatkowego. Karta zarobkowa: - płaca zasadnicza, premie, dodatek funkcyjny, dodatek stażowy, nagrody, wynagrodzenie brutto, wynagrodzenie netto, podstawa oraz składki ubezpieczeń społecznych płaconych przez pracownika oraz pracodawcę (funduszu emerytalnego, rentowego, chorobowego, wypadkowego), podstawa oraz składki ubezpieczenia zdrowotnego, zaliczka podatku dochodowego, zasiłki ZUS: chorobowy, macierzyński. Karta ubezpieczeniowa: - podstawa ubezpieczeń oraz składki ubezpieczeń (płacone przez ubezpieczonego jak i płatnika): emerytalnych, rentowych, rentowych, chorobowych, wypadkowych, FP, zasiłki ZUS. Karta podatkowa: - przychód, koszty uzyskania przychodu ryczałtowe, koszty uzyskania od praw autorskich, ulga podatkowa, podstawa opodatkowania, zaliczka na podatek dochodowy, składka na ubezpieczenie zdrowotne odliczona i pobrana przez płatnika, ZUS od wynagrodzeń podlegających kosztom autorskim. Pytanie: Prosimy o przykład / widok docelowy takiego raportu, ponieważ wymaganie w obecnym kształcie jest niejasne, przez co oszacowanie pracochłonności wykonania jest utrudnione. Zamawiający nie narzuca szaty graficznej raportu. Zamawiający oczekuje raportów, które w przejrzysty i czytelny sposób będą prezentować dane zawarte w karcie urlopowej, ubezpieczeniowej, zarobkowej oraz podatkowej. Pytanie nr: 19 Karty pracy, pkt 1. Dostęp do funkcjonalności elektronicznego obiegu karty czasu pracy realizowane poprzez przeglądarkę internetową. Dostęp ma być zapewniony dla wszystkich pracowników Instytutu uczestniczących w procesie ewidencji, rozliczania i akceptacji kart. Pytanie: Prosimy o uszczegółowienie wymagania poprzez wskazanie czy obieg poprzez przeglądarkę internetową ma dotyczyć tylko akceptacji wypełnionych kart czasu pracy, czy także etapu ewidencjonowania? Realizowana funkcjonalność poprzez przeglądarkę internetową ma dotyczyć zarówno akceptacji jak i ewidencjonowania wypełnionych kart czasu pracy. Pytanie nr: 20 Wymagania w zakresie testowania funkcjonowania wdrożonego systemu kadrowopłacowego, pkt 2. Dokonywanie przez Wykonawcę napraw wszelkich błędów i niezgodności oraz modyfikacji i dostosowania systemu do indywidualnych wymagań Zamawiającego, nie później niż w ciągu 48 godzin po zgłoszeniu uwag przez Zamawiającego.

11 Pytanie: Czy dokonywanie przez Wykonawcę napraw błędów i niezgodności wskazanych w powyższym wymaganiu odbywa się również w godzinach urzędowych ( )? Jednocześnie prosimy o wskazanie upłynięcia terminu rozwiązania błędu i niezgodności, zgłoszonego w : a) Dzień roboczy o godzinie (za pomocą poczty elektronicznej i/lub metodą udostępnienia pulpitu) b) Piątek o godzinie (za pomocą poczty elektronicznej i/lub metodą udostępnienia pulpitu). Naprawa błędów i niezgodności oraz modyfikacji odbywa się w godzinach roboczych. Dla przykładu a) godzina po upływie 6 dni roboczych; Dla przykładu b) nie później niż poniedziałek następnego tygodnia do godziny (piątek godz dni roboczych). Pytanie nr: 21 Wymagania w zakresie testowania funkcjonowania wdrożonego systemu kadrowopłacowego, pkt 2. Dokonywanie przez Wykonawcę napraw wszelkich błędów i niezgodności oraz modyfikacji i dostosowania systemu do indywidualnych wymagań Zamawiającego, nie później niż w ciągu 48 godzin po zgłoszeniu uwag przez Zamawiającego. Pytanie: Z uwagi, iż wymagany przez Państwa czas, 48 godzin, na wykonanie modyfikacji, czy też dostosowanie systemu do indywidualnych wymagań, jest czasem zbyt krótkim, nie do dotrzymania, do tego biorąc pod uwagę, iż zakres tych zmian na dzień dzisiejszy jest nieznany. Standardowo zakres modyfikacji, czy indywidualnych zmian każdorazowo jest uzgadniamy i akceptowany przez obie strony. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie tego zapisu. W okresie testowania oprogramowania Zamawiający nie będzie oczekiwał wykonywania przez Wykonawcę nowych, nie uzgodnionych wcześniej tj na etapie analizy wdrożeniowej, funkcjonalności. W okresie testowania Zamawiający będzie testował wdrożone oprogramowanie i zgłaszał Wykonawcy błędy i niezgodności, których usunięcia będzie oczekiwał.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 6

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 6 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Olsztyn, dnia 10.01.2014 r. Do wiadomości wszystkich uczestników postępowania ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 6 Dotyczy: postępowania nr 572/2013/PN/DZP

Bardziej szczegółowo

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej:

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej: Jastrzębiec, 22. 08. 2014 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DAZ 2402/59/14 pn. Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego klasy ERP, wspierającego zarządzanie i rozliczanie badań (CSI). Do zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu Gdańsk, dnia 27.11.2013 r. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-90, fax. 58-554-72-27 Adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Strona 1 Dotyczy ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/05/2013/OnJKnP z dnia 27.05.2013 r. Poznao, dnia 11.06.2013 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA Wyższa Szkoła Logistyki z siedzibą w Poznaniu (Zamawiający) udziela odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com.

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com. WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl REGON 290856791 NIP 959 116 49 32 Sąd Rejonowy w Kielcach X

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia. Wdrożenie nowoczesnych aplikacji wspomagających prowadzenie badań naukowych

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia. Wdrożenie nowoczesnych aplikacji wspomagających prowadzenie badań naukowych Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 82/ZP/2013 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ Nr sprawy:12 /2015 ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ PYTANIE I.1. Pkt. 3. ppkt. 1 SIWZ Czy Zamawiający uzna poniższe dokumenty za spełniające wymogi postawione na str.6 SIWZ, zaczynające się od słów:

Bardziej szczegółowo

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. Do wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ Do wykonawców, którym zamawiający przekazał SIWZ Do zamieszczenia na stronie internetowej WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 Wrocław, 15.04.2014 r. RAP.272.10.2014 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest: Usługa polegająca

Bardziej szczegółowo

PYTANIE 6 ODP.: PYTANIE 7 ODP.: PYTANIE 8 ODP.: PYTANIE 9 ODP.:

PYTANIE 6 ODP.: PYTANIE 7 ODP.: PYTANIE 8 ODP.: PYTANIE 9 ODP.: Odpowiedzi na pytania dotyczące Zapytania ofertowego na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie nr 4/POKL/4.4.1/PR-WSZ/12 PYTANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 50/ZP/2012 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Klucz interpretacji wymagań: Wymagania techniczne i funkcyjne opisane w formie System musi spełniać dane wymaganie należy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania funkcjonalne i techniczne.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania funkcjonalne i techniczne. Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania funkcjonalne i techniczne. ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY WSPOMAGAJĄCY PRACĘ W UCZELNI (dalej: ZSIWPU) 1 DOSTAWA DEDYKOWANEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie

Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Program rozwojowy Wyższej Szkoły Zarządzania Efektywne Zarządzanie Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Odpowiedź:

Pytanie 1 Odpowiedź: 15.05.2015 r. dotyczy: postępowania nr 8/PN/DEG/AS/2015 na wprowadzenie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia jakości i dostępności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO.

WSTĘPNY OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO. WSTĘPNY OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO. Przedmiotem dialogu technicznego jest system informatyczny wspomagających zarządzanie Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN w obszarach: system rozliczania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy:

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim - reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

str. 2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Określenie zamówienia wg CPV:

str. 2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Określenie zamówienia wg CPV: Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) dla potrzeb Aquapark Polkowice Regionalne Centrum Rekreacyjno Rehabilitacyjne S.A. wraz z pełną dokumentacją, zrealizowaniem szkoleń, dostawą

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM wraz z dostawą infrastruktury dodatkowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2013. na zakup, instalację i wdrożenie. systemów informatycznych wspomagających system zarządzania

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2013. na zakup, instalację i wdrożenie. systemów informatycznych wspomagających system zarządzania Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2013 na zakup, instalację i wdrożenie systemów informatycznych wspomagających system zarządzania w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

BZP3/2/2013 Bydgoszcz, 01.02.2013 r.

BZP3/2/2013 Bydgoszcz, 01.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo