UNIKAP system kadrowo-płacowy Import danych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIKAP system kadrowo-płacowy Import danych"

Transkrypt

1 UNIKAP system kadrowo-płacowy Import danych data aktualizacji pliku 29/12/2011 Źródło Polskie litery Daty Nazwy pól Pola typu znacznik Pola powiązane ze słownikami Inne wymagania Zmiana kodów Źródłem danych kadrowych są pliki CSV o określonych nazwach, zgromadzone w jednym folderze, który wybiera się podczas wykonywania importu Polskie litery w plikach muszą być w standardzie WIN1250 Pola zawierające daty muszą być wypełnione według następującego wzorca: RRRR-MM-DD (na przykład ) Pliki CSV muszą mieć wiersz nagłówkowy. Ważne jest występowanie pól o określonej nazwie, nie jest istotna ich kolejność w pliku jak również nie są istotne ewentualne nadmiarowe pola Pola oznaczone w specyfikacjach do pliku jako ZNACZNIK należy wypełnić DOWOLNYM znakiem, jeżeli konkretna osoba ma być tak oznaczona (wartość.t. pola). Jeżeli znacznik nie ma wystąpić dla tej osoby to pole trzeba zostawić puste (spacja lub brak znaku) Tak oznaczone pola muszą zawierać kody odpowiadające konkretnym słownikom. Jeżeli będą zaimportowane kody, których nie będzie w słowniku to system sam dopisze te kody do słownika wpisując jako nazwę tekst BRAK NAZWY Pola oddzielane przecinkami, w polach liczbowych używamy kropki dziesiętnej a nie przecinka, pola tekstowe muszą być w cudzysłowie (chr(34)). Zdecydowanie zalecanym rozwiązaniem jest stosowanie kodów, które są w wersji instalacyjnej programu. Używane do tej pory kody program jest w stanie automatycznie wymienić. Sposób wymiany zapisujemy w plikach tekstowych, w których pojedyncza linia składa się z zapisu: starykod=nowykod (na przykład linia w pliku staze.ini J15=S04 oznacza, że dotychczasowy kod J15 chcemy zamienić na używany w UNIKAPie S04 oznaczający staż zaliczany do stażu w skarbowości). Pliki *.ini muszą się znaleźć w tym samym folderze co pozostałe importowane pliki. Lista interpretowanych plików: dodatki.ini dodatki płącowe (przy angażach). absencje.ini kody absencji. stale_placowe_prac.ini stałe płacowe pracownika. staze.ini kody stażów pracy. stanowiska.ini kody stanowisk pracy. urzedy_skarbowe kody urzędów skarbowych. tytuly.ini kody tytułów naukowych. wyksztalcenie.ini rodzaje wykształcenia. Strona 1 z 13

2 jezyki.ini kody języków obcych. socjal.ini słownik akcji socjalnych miejsca.ini słownik miejsc pracy przyjecie.ini słownik przyjęć do pracy rozw.ini słownik sposobów rozwiązania umowy o pracę terminy.ini mapowanie słownika terminów Listy płac Wykonanie importu list płac Wsadowy import list płac Zmiany numerów ewidencyjnych PLIK KADRY.CSV ANGAZ.CSV ANGAZD.CSV RSTAZY.CSV Każda lista która, ma być zaimportowana musi być zapisana do pliku CSV (nazwa dowolna). Każda linia w pliku to pojedynczy pracownik. Plik bez wiersza nagłówkowego. W linii musi być numer ewidencyjny pracownika. Umiejscowienie informacji w poszczególnych kolumnach jest dowolne ale musi istnieć plik mapowanie_list.ini, w którym opisujemy gdzie znajdują się interesujące nas informacje. W pliku musi się znaleźć zapis: Numer ewid.=kol? określający, w której kolumnie jest zapisany numer ewidencyjny pracownika (na przykład linie Numer ewid.=kol7 oznacza, że w siódmej kolumnie program ma szukać numeru ewidencyjnego pracownika) Pozostałe wpisy w tym pliku konfiguracyjnym mają strukturę: KOD SKŁADNIKA=kolumna z pliku. Można stosować wyrażenia. Przykłady wpisów określających co z pliku CSV z listy ma trafić do składników w nowym programie : A20=kol18 A21=kol2*kol18/100 A99=kol2+kol3+kol4+kol5+kol6+kol7+kol19 Import list wykonać należy po zaimportowaniu danych kadrowych. Po niezbędnych ustawieniach (plik konfiguracyjny mapowanie_list.ini), dopisujemy listę płac i wybieramy (F2 na spisie list) czynność Import danych do listy płac. Pracownicy zostaną do listy dopisani automatycznie. Wykonywany jest jedynie wówczas gdy istnieje plik LISTY.CSV a razem z nim pliki powiązane. Jeżeli z jakiś powodów numery pracowników w systemie PCBEST mają być inne niż w dotychczasowym (na przykład w dotychczasowym były alfanumeryczne a w UNIKAPie muszą być numeryczne) to należy przygotować specjalny plik CSV (z wierszem nagłówkowym) o nazwie numery_ewid.csv, który musi zawierać następujące kolumny: p_nrewold i p_nrewnew oznaczające odpowiednio stary i nowy numer ewidencyjny. Numery które mają pozostać niezmienione nie muszą się znajdować w tej bazie. Zawartość Zawiera podstawowe dane o wszystkich pracownikach Przebieg pracy pracownika w naszej firmie (kolejne angaże) Lista wszystkich dodatków płacowych do angaży (powiązanie z angażami poprzez numer pracownika oraz datę) Lista rodzajów staży, do których zaliczany jest dany okres Strona 2 z 13

3 FIRMY.CSV RFIRMY.CSV ABSENCJE.CSV TERMINY.CSV NAGRODY.CSV KARY.CSV SOCJAL.CSV JEZYKI.CSV EDUKACJA.CSV KURSY.CSV STALE.CSV SCYWIL.CSV IKS.CSV BZ.CSV RODZINA.CSV Słowniki: PIONY.CSV WYDZIAL.CSV DZIAL.CSV SLJEZYK.CSV SLWYKSZT.CSV SLTYTULY.CSV SLSZKOLY.CSV SLDODATKI.CSV SLSOCJAL.SCV SLKATEG.CSV SLMIEJSCA.CSV SLSPOS.CSV SLROZW.CSV SLSTAN.CSV SLTERMIN.CSV Słowniki gotowe: Grupy stanowisk Staże pracy Kody czasów pracy Grupy czasów pracy Absencje Historia zatrudnienia pracownika w innych firmach Lista rodzajów staży, do których zaliczany jest dany okres zatrudnienia w innej firmie Lista wszystkich absencji (urlopy, zwolnienia lekarskie ale również delegacje jeśli są przetwarzane etc). Lista odnotowanych zjawisk związanych z terminami jak BHP, badania okresowe, tymczasowe uprawnienia do pracy na wysokości etc.. Lista nagród Lista kar Lista udzielonych świadczeń socjalnych Informacje o językach obcych i stopniu ich znajomości Informacje o wykształceniu i ukończonych szkołach/uczelniach Wykaz odbytych szkoleń Lista stałych płacowych, innych niż dodatki przy angażu (na przykład ulgi, specyficzne potrącenia,...) Informacje kolejnych stopniach w służbie cywilnej Informacje o kolejnych stopniach Inspektora Służby Cywilnej Informacje o przypisaniu pracowników do konkretnych działań Informacje o członkach rodziny Słownik zawierający podział organizacyjny pierwszego szczebla (domyślnie nazywany PIONAMI, nazwa możliwa do zmiany w systemie) Słownik zawierający podział organizacyjny 2-go szczebla (domyślnie nazywany wydziałami, nazwa możliwa do zmiany w systemie) Słownik zawierający podział organizacyjny 3-go szczebla (domyślnie nazywany 'działami', nazwa możliwa do zmiany w systemie) Języki obce Rodzaje wykształcenia (wyższe, zawodowe etc) Słownik tytułów naukowych Słownik szkół/uczelni. Nie jest obowiązkowy, do baz można wpisywać nazwy szkół bez wiązania ze słownikiem. Słownik nie wypełniany automatycznie. Słownik dodatków płacowych Słownik zawierający kody akcji socjalnych. Nie jest wypełniany automatycznie. Słownik kategorii zaszeregowania Słownik miejsc pracy Słownik sposobów przyjęcia do pracy Słownik sposobów rozwiązania umów o pracę Słownik stanowisk pracy (w zastosowaniach budżetowych wymaga przywiązania do gotowego słownika grup stanowisk pracy dla uzyskania właściwych statystyk) Słowik terminów (BHP, uprawnienia, badania,...) Strona 3 z 13

4 KADRY.CSV dane podstawowe p_nrew Numer ewidencyjny liczba 12 p_akta Numer akt znak 10 opcjonalne (domyślnie nie używane) p_imie imię znak 16 p_drugieim drugie imię znak 16 p_nazwisko nazwisko znak 32 p_rodowe nazwisko rodowe znak 32 p_ojciec imię ojca znak 16 p_matka imię matki znak 16 p_panienskie Nazwisko panieńskie matki znak 32 p_plec płeć p_dataur data urodzenia data p_mur miejsce urodzenia znak 20 p_pesel PESEL znak ewentualne spacje, myślniki,... zostaną 11 pominięte p_nip NIP znak ewentualne spacje, myślniki,... zostaną 10 pominięte p_dowod Seria i numer dowodu osobistego znak 9 p_wydany przez kogo wydany dowód znak 30 p_paszport seria i numer paszportu znak 12 p_paszportd data ważności data p_sfk_id Identyfikator Sfinksa znak 15 p_wykszt wykształcenie powiązanie ze słownikiem rodzajów wykształcenia p_tytul tytuł naukowy powiązanie ze słownikiem tytułów naukowych p_przyjecie przyjęcie do pracy powiązanie ze słownikiem sposobów przyjęć do pracy p_ror1 numer rachunku bankowego znak 28 ewentualne spacje, myślniki,... zostaną numer dodatkowego rachunku p_ror2 znak 28 pominięte bankowego p_datazwol data zwolnienia pracownika data p_kodzwol powód zwolnienia kod ze słownika sposobów rozwiązania umów o pracę p_archiw informacja czy pracownik jest z wartość wypełnić trzeba jedynie gdy pracownik jest archiwum logiczna archiwalny. Wówczas wpisujemy.t. p_zlec informacja czy jest to pracownik wartość logiczna zleceniowy dane do kontaktu ko_telstac prywatny telefon stacjonarny liczba 9 ko_telslu prywatny telefon komórkowy liczba 9 ko_ prywatny tekst 40 ko_telfir służbowy telefon stacjonarny liczba 9 ko_komfir służbowy telefon służbowy liczba 9 ko_ fir służbowy tekst 40 adres zameldowania: am_ulica ulica znak??? am_dom numer domu znak??? am_nm numer mieszkania znak??? am_kod kod pocztowy znak 5 am_miast miejscowość znak??? am_poczta poczta znak??? am_gmina gmina/dzielnica znak??? am_powiat powiat znak??? am_woj województwo znak??? am_tel telefon stacjonarny liczba 9 adres zamieszkania: wypełnić trzeba jedynie gdy pracownik jest zleceniowy. Wówczas wpisujemy.t. Strona 4 z 13

5 KADRY.CSV pola analogiczne jak w adresie az_* zameldowania. Jeżeli adres jest identyczny jak adres zameldowania, nie muszą być adres do korespondencji: wypełniane pola analogiczne jak w adresie ak_* zameldowania. Jeżeli adres jest identyczny jak adres zameldowania, nie muszą być inne wypełniane in_skarbowy Urząd Skarbowy in_obyw obywatelstwo jeśli brak wpisywane jest domyślnie polskie in_karta Czy cudzoziemiec posiada kartę stałego znacznik pobytu in_status Czy cudzoziemiec posiada kartę stałego pobytu w związku z udzieleniem statusu znacznik uchodźcy dane dla ZUS zus_ktu Kod tytułu ubezpieczenia znak??? wypełnienie zgodnie z nomenklaturą ZUS zus_praworenta wypełnienie zgodnie z nomenklaturą ZUS, Ustalone/nieustalone prawo do znak??? jeśli pola brak wypełniane jest wartością renty/emerytury domyślną 0 zus_niepelno Stopień niepełnosprawności znak??? wypełnienie zgodnie z nomenklaturą ZUS, jeśli pola brak wypełniane jest wartością domyślną 0 zus_dataobs data powstania obowiązku ubezpieczeń data społecznych zus_emerytalne obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne jeśli nie wypełniono zostanie zaznaczone zus_rentowe ob.ubezpieczenie rentowe znacznik zus_chorobowe ob.ubezpieczenie chorobowe znacznik zus_wypadkowe ob.ubezpieczenie wypadkowe znacznik zus_emerytalnen od kiedy dobrowolne ub.emerytalne data zus_rentowen od kiedy dobrowolne ub.rentowe data zus_chorobowen od kiedy dobrowolne ub.chorobowe data zus_dataobz data powstania obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego data zus_zdrowien data rozpoczęcia dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego data zus_nfz kod oddziału NFZ znak??? wypełnienie zgodnie z nomenklaturą ZUS zus_mpips kod wykonywanego zawodu znak??? wypełnienie zgodnie z nomenklaturą MPiPS zus_szczegol kod pracy w szczególnych warunkach znak??? wypełnienie zgodnie z nomenklaturą ZUS zus_kodwyr kod przyczyny wyrejestrowania wypełnienie zgodnie z nomenklaturą ZUS zus_datawyr data wyrejestrowania data zatrudnienie u nas Te pola dotyczą BIEŻĄCEGO angażu pracownika. Nie muszą być importowane razem z pracownikiem. Jeżeli importujemy fir_angaz rodzaj angażu znacznik WSZYSTKIE angaże pracowników to program sam wie, który angaż jest bieżący. 0-na czas nieograniczony, 1-na czas nieokreślony, 2-na okres próbny, 3 na czas wykonania określonej pracy (jeśli brak fir_etatl wymiar etatu (licznik) liczba wpisywane jest domyślnie 1 ) jeśli brak wpisywane jest domyślnie 1 fir_etatm wymiar etatu (mianownik) liczba jeśli brak wpisywane jest domyślnie 1 fir_od data angażu od_ data tam gdzie data_do nie jest wypełniona program wpisze automatycznie datę o jeden dzień wcześniejszą od następnego okresu. Tylko jeden ostatni okres może mieć pustą datę do fir_do data angażu do_ data fir_stanowisko Zajmowane stanowisko powiązanie ze słownikiem stanowisk pracy Strona 5 z 13

6 KADRY.CSV fir_kat kategoria zaszeregowania powiązanie ze słownikiem kategorii zaszeregowania fir_stawka Wynagrodzenie stawka miesięczna liczba 10(2) fir_godzinowo Wynagrodzenie stawka godzinowa liczba 10(2) fir_mnoznik Wynagrodzenie mnożnik liczba 8(4) zatrudnienie w innych firmach import przez bazę dodatkową FIRMY.CSV absencje import przez bazę dodatkową ABSENCJE.CSV abs_zalegly dni urlopu zaległego na początek bieżącego roku (BO) liczba 4 abs_urlop limit dni urlopu w bieżącym roku liczba 4 służba cywilna sc_numer numer identyfikacyjny znak 6 sc_legit numer legitymacji znak 12 stopnie służby cywilnej import przez bazę SCYWIL.CSV stopnie inspektora kontroli skarbowej import przez bazę IKS.CSV budżet zadaniowy import przez bazę BZ.CSV Strona 6 z 13

7 Bazy dodatkowe zatrudnienie u nas fir_angaz rodzaj angażu znacznik fir_etatl wymiar etatu (licznik) liczba fir_etatm wymiar etatu (mianownik) liczba jeśli brak wpisywane jest domyślnie 1 fir_poziom1 Pierwszy poziom organizacyjny powiązanie ze słownikiem pionów fir_poziom2 Drugi poziom organizacyjny powiązanie ze słownikiem wydziałów fir_poziom3 Trzeci poziom organizacyjny powiązanie ze słownikiem działów fir_miejsce Miejsce pracy znak fir_od data angażu od_ data Plik ANGAZ.CSV 0-na czas nieokreślony, 1-na czas określony, 2-na okres próbny, 3 na czas wykonania określonej pracy (jeśli brak wpisywane jest domyślnie 1 ) jeśli brak wpisywane jest domyślnie 1 fir_do data angażu do_ data fir_stanowisko Zajmowane stanowisko powiązanie ze słownikiem stanowisk pracy fir_stan zajmowane stanowisko wyrażone tekstem znak 80 fir_kat kategoria zaszeregowania powiązanie ze słownikiem kategorii zaszeregowania fir_stawka Wynagrodzenie stawka miesięczna liczba 10(2) fir_godzinowo Wynagrodzenie stawka godzinowa liczba 10(2) fir_mnoznik Wynagrodzenie mnożnik liczba 8(4) zatrudnienie u nas dodatki płacowe Plik ANGAZD.CSV fir_od data angażu od_ data fir_dodatek Rodzaj dodatku płacowego fir_stawka Wynagrodzenie stawka miesięczna liczba 10(2) fir_godzinowo Wynagrodzenie stawka godzinowa liczba 10(2) fir_mnoznik Wynagrodzenie mnożnik liczba 8(4) zatrudnienie u nas rodzaje stażu fir_od data angażu od_ data ta data razem z numerem ewidencyjnym wiąże dodatek z konkretnym angażem fir_staz Rodzaj stażu znak powiązanie ze słownikiem stażów pracy historia zatrudnienie w innych firmach his_od data zatrudnienia od data rekordy z pustą datą będą pomijane his_do data zatrudnienia do data rekordy z pustą datą będą pomijane, jeżeli wypełnione jest his_rozw his_fir nazwa firmy znak 40 his_stan stanowisko znak 30 his_rozw Sposób rozwiązania umowy o pracę powiązanie ze słownikiem sposobów rozwiązania his_sposob sposób rozwiązania umowy tekstem na wypadek gdyby pole nie miało słownika his_url dni urlopu bezpłatnego (na św.pracy) liczba 4 his_nieb dni nieobecności nieusprawiedliwionej liczba 4 zatrudnienie u innych rodzaje stażu Plik RFIRMY.CSV his_od data zatrudnienia od data ta data razem z numerem ewidencyjnym wiąże dodatek z konkretnym angażem powiązanie ze słownikiem dodatków płacowych Plik RSTAZY.CSV Plik FIRMY.CSV ta data razem z numerem ewidencyjnym wiąże dodatek z konkretnym wpisem w firmy.csv Strona 7 z 13

8 Bazy dodatkowe his_staz Rodzaj stażu znak powiązanie ze słownikiem stażów pracy absencje Plik ABSENCJE.CSV abs_od data absencji od data rekordy z pustą datą będą pomijane abs_do data absencji do data rekordy z pustą datą będą pomijane abs_rod rodzaj absencji Kod ze słownika absencji abs_zus kod ZUS absencji liczba 3 abs_zusch kod ZUS choroby liczba 5 abs_szpital ilość dni w szpitalu liczba 3 abs_wypadek czy wypadek przy pracy? znacznik abs_chorniep czy chorobowe niepłatne? znacznik abs_pozno czy doręczono z opóźnieniem? znacznik abs_poznod data doręczenia data czytana wyłącznie gdy jest abs_pozno abs_kwota wypłacona kwota zasiłku liczba 10(2) abs_platnik płatnik zasiłku 1-ZUS, 2-pracodawca, 3-niepłatne abs_plan Czy urlop planowany? znacznik ans_nz czy to urlop na żądanie? znacznik abs_numerdel Numer delegacji znak 15 abs_dokad Dokąd delegowano? znak 35 abs_cel Cel wyjazdu służbowego znak 30 abs_realizacja Czy wyjazd zrealizowano? znacznik abs_dnr dni robocze przerwy liczba abs_dnk dni kalendarzowe przerwy liczba abs_prch procent chorobowego liczba abs_podstm podstawa miesięczna naliczenia liczba abs_podstd podstawa dzienna naliczenia liczba abs_rodzo rodzaj opieki znacznik abs_rodzi nazwisko i imię członka rodziny znak abs_pokr kod pokrewieństwa wg ZUS kod zus abs_seria seria zwolnienia lekarskiego znak abs_numer numer zwolnienia lekarskiego znak abs_wypdroga Czy wypadek był w drodze do pracy? znacznik terminy (BHP, badania okresowe,...) Plik TERMINY.CSV ter_typ rodzaj terminu (co to jest) Kod ze słownika terminów ter_od data od data rekordy z pustą datą będą pomijane ter_do data do data nie musi być wypełniona nagrody Plik NAGRODY.CSV nag_data data data nag_co za co znak 60 kary kar_data data data kar_co za co znak 60 socjal Plik KARY.CSV Plik SOCJAL.CSV soc_data data świadczenia data soc_typ rodzaj świadczenia znak 8(4) Kod ze słownika akcji socjalnej soc_ile ilość świadczeń liczba 10 ilość udzielonych świadczeń (jeśli brak wpisywane jest 1) soc_wartosc wartość świadczeń liczba 10(2) soc_uwagi dodatkowe uwagi znak 30 oceny okresowe Plik OCENY.CSV Strona 8 z 13

9 Bazy dodatkowe oo_datarozm data rozmowy data data przeprowadzenia rozmowy z ocenianym oo_od okres oceny data rozpoczęcia data oo_do okres oceny data zakończenia data oo_stan nazwa stanowiska oceniającego znak kod ze słownika stanowisk oo_imie imię oceniającego znak 30 imię oceniającego oo_nazw nazwisko oceniającego znak 30 nazwisko oceniającego oo_stanod data objęcia stanowiska przez oceniającego oo_kier znacznik czy oceniany jest na wyższym.t. oznacza że oceniany zajmuje wyższe znacznik stanowisku kierowniczym stanowisko oo_data data oceny data data oceny okresowej oo_ocena ocena okresowe liczba 6(3) maksymalnie trzy miejsca po przecinku oo_pozytywna czy otrzymana ocena jest pozytywna znacznik.t. oznacza ocenę pozytywną oo_koniec status oceny znacznik.t. oznacza ocenę już zakończoną oo_awans znacznik znacznik.t. oznacza, że wnioskowano o awans oo_awansst stopień s.c. o który wnioskowano tekst np. II, IV itp. języki obce Plik JEZYKI.CSV jez_kod nazwa języka kod ze słownika języków obcych jez_st poziom znajomości języka liczba 1 Od 0 (najniższy) do 9 edukacja Plik EDUKACJA.CSV edu_kod rodzaj wykształcenia kod ze słownika rodzajów wykształcenia edu_ucz nazwa uczeli/szkoły kod ze słownika uczelni edu_data data zakończenia nauki data edu_opis dodatkowy opis znak 60 szkolenia Plik KURSY.CSV szk_data data szkolenia data szk_nazwa opis szkolenia znak 30 stałe płacowe Plik STALE.CSV sp_kod rodzaj kod ze słownika stałych płacowych sp_od data obowiązywania od data w rekordach z pustą datą zostanie wpisane 1 stycznia b.r. sp_do data obowiązywania do data sp_wartosc wartość stałej płacowej liczba 10(2) służba cywilna Plik SCYWIL.CSV iks_data data osiągnięcia stopnia data kod ze słownika stałych płacowych dopuszczalne znaki to liczby rzymskie od I do IX lub nic. Jeden znak może wystąpić iks_stopien stopień znak 4 tylko raz (kolejne zostaną pominięte). Stopnie muszą być w chronologii i program nie dopisze rekordu, który tego warunku nie spełnia. iks_opis dowolny dodatkowy opis znak 50 Inspektor Kontroli Skarbowej Plik IKS.CSV sc_data data osiągnięcia stopnia data kod ze słownika stałych płacowych dopuszczalne znaki to liczby rzymskie od I do IV. Jeden znak może wystąpić tylko raz sc_stopien stopień znak 4 (kolejne zostaną pominięte). Stopnie muszą być w chronologii i program nie dopisze rekordu, który tego warunku nie spełnia. sc_opis dowolny dodatkowy opis znak 50 Strona 9 z 13

10 Bazy dodatkowe Budżet zadaniowy Plik BZ.CSV bz_od od kiedy obowiązuje ten podział data jeżeli puste to program wpisze 1 stycznia br bz_do do kiedy data ewentualne kropki, spacje i inne znaki bz_kod kod działania znak 8 rozdzielające wewnątrz kodu, program sam usunie bz_procent procent w jakim ten kod obowiązuje dla liczba tej osoby 6(2) jeżeli jest zero to program wpisze 100,00 rodzina ro_imie imię znak 16 ro_nazwisko nazwisko znak 32 jeżeli puste zostanie wpisane p_nazwisko ro_dataur data urodzenia data ro_pesel PESEL znak ewentualne spacje, myślniki,... zostaną 11 pominięte ro_nip NIP znak ewentualne spacje, myślniki,... zostaną 10 pominięte ro_dowod Seria i numer dowodu osobistego znak 9 ro_paszport seria i numer paszportu znak 12 ro_tel telefon komórkowy 9 ro_ 40 ro_pokrew kod pokrewieństa (kod ZUS) znak 3 ro_utrzym czy pozostaje na wyłącznym utrzymaniu znacznik osoby ubezpieczonej? ro_gospod czy pozostaje we wspólnym gospodarstwie z os.ub.? znacznik ro_niepelno kod niepełnosprawności (kod ZUS) znak 3 ro_dataubod data uzyskania uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego data ro_dataubdo data utraty uprawnień do ubezpieczenia data zdrowotnego ro_* adres zamieszkania: Plik RODZINA.CSV pola analogiczne jak w adresie zameldowania. Jeżeli adres jest identyczny jak u pracownika, nie muszą być wypełniane Strona 10 z 13

11 Bazy słownikowe nazwa opis typ wielkość uwagi podział organizacyjny szczebel I Plik PIONY.CSV sl_pi_kod kod znak 16 rekordy z pustym tym polem będą pomijane nazwa pionu (jednostki organizacyjnej sl_pi_nazwa znak 30 Igo szczebla) sl_pi_konto konto księgowe liczba 30 podział organizacyjny szczebel II sl_wy_kod kod znak 16 rekordy z pustym tym polem będą pomijane nazwa wydziału (jednostki sl_wy_nazwa znak 30 organizacyjnej 2go szczebla) sl_wy_konto konto księgowe liczba 30 podział organizacyjny szczebel III sl_od_kod kod znak 13 rekordy z pustym tym polem będą pomijane nazwa oddziału (jednostki sl_od_nazwa znak 30 organizacyjnej 3go szczebla) sl_od_konto konto księgowe liczba 30 Słownik języków obcych sl_je_kod kod znak 8 rekordy z pustym tym polem będą pomijane sl_je_nazwa nazwa znak 30 Słownik rodzajów wykształcenia sl_rw_kod kod znak 8 rekordy z pustym tym polem będą pomijane sl_rw_nazwa nazwa znak 30 Słownik tytułów naukowych sl_tn_kod kod znak 8 rekordy z pustym tym polem będą pomijane sl_tn_nazwa nazwa znak 30 Słownik uczelni/szkół sl_sz_kod kod znak 8 rekordy z pustym tym polem będą pomijane sl_sz_nazwa nazwa znak 80 Słownik dodatków płacowych sl_do_kod kod znak 8 rekordy z pustym tym polem będą pomijane sl_do_nazwa nazwa znak 30 sl_do_rodzaj rodzaj dodatku znacznik Słownik akcji socjalnej sl_as_kod kod znak 8 rekordy z pustym tym polem będą pomijane sl_as_nazwa nazwa znak 30 Słownik kategorii zaszeregowania sl_kt_kod kod znak 8 rekordy z pustym tym polem będą pomijane sl_kt_nazwa nazwa znak 20 Słownik miejsc pracy sl_mc_kod kod znak 8 rekordy z pustym tym polem będą pomijane sl_mc_nazwa nazwa znak 20 Słownik sposobów przyjęcia do pracy sl_sp_kod kod znak 8 rekordy z pustym tym polem będą pomijane sl_sp_nazwa nazwa znak 20 Słownik sposobów rozwiązania umowy wykorzystywane przy definiowaniu dekretów Plik WYDZIAL.CSV wykorzystywane przy definiowaniu dekretów Plik DZIAL.CSV wykorzystywane przy definiowaniu dekretów Plik SLJEZYK.CSV Plik SLWYKSZT.CSV Plik SLTYTULY.CSV Plik SLSZKOLY.CSV Plik SLDODATK.CSV kwota, mnożnik, procent. Gdy nie wypełnione przyjmowane jest kwota Plik SLSOCJAL.CSV Plik SLKATEG.CSV Plik SLMIEJSC.CSV Plik SLSPOS.CSV Plik SLROZW.CSV sl_rz_kod kod znak 32 rekordy z pustym tym polem będą pomijane sl_rz_nazwa nazwa znak 60 sl_rz_zus kod ZUS (przyczyna wyrejestrowania) znak 3 zgodnie z nomenklaturą ZUS Słownik stanowisk pracy Plik SLSTAN.CSV Strona 11 z 13

12 Bazy słownikowe nazwa opis typ wielkość uwagi sl_st_kod kod znak 8 rekordy z pustym tym polem będą pomijane sl_st_nazwa nazwa znak 30 sl_st_opis dłuższy teskt opisujący stanowisko znak 80 domyślnie to samo co w nazwie sl_st_klas kod stanowiska wg klasyfikacji MPiPS znak 6 st_st_prod Czy stanowisko produkcyjne? znacznik Słownik terminów (BHP, badania,...) Plik SLTERMIN.CSV sl_te_kod kod znak 8 rekordy z pustym tym polem będą pomijane sl_te_nazwa nazwa znak 30 Grupy stanowisk Staże pracy Kody czasów pracy Grupy czasów pracy Absencje Strona 12 z 13

13 Wsadowy import list płac nazwa opis typ wielkość uwagi spis list Plik LISTY.CSV Numery które nie mogą stać się unikalnymi li_numer Numer listy płac liczba w systemie (w powiązaniu z rokiem listy) nie będą czytane. Nie będą też czytanie listy dla których nie ma pliku z danymi li_rodzaj rodzaj listy płac znak rodzaj listy płac zgodnie z właściwym słownikiem płacowym li_nazwa nazwa listy płac znak 30 nazwa listy li_data data listy data li_wod Wynagrodzenie od data li_wdo Wynagrodzenie do data okres za który lista rozliczała wynagrodzenia li_pod Przerwy od data okres z którego były uwzględniane przerwy li_pdo Przerwy do data w pracy konkretna lista plik bez rekordu nagłówkowego Plik LNNN_SSS.CSV struktura jak przy pojedynczym imporcie list płac NNN numer listy (bez zer poprzedzających) SSS numer pliku ini (bez zer poprzedzających) Brak pliku INI powoduje, że lista nie będzie importowana (nawet do samego rejestru) powiązane pliki konfiguracyjne logika pliku zgodna z plikiem mapowanie_list.ini Oprócz powiązań musi zatem być w nim linia: Numer ewid.=kol? Plik K_SSS.INI Wszystkie importowane listy mają automatycznie status ZABLOKOWANE! Strona 13 z 13

SYSTEM KADROWO-PŁACOWY

SYSTEM KADROWO-PŁACOWY SYSTEM KADROWO-PŁACOWY WF-GANG dla Windows struktury danych osobowych Wersja programu 7.70.0 Zakres dokumentu Dokument zawiera informacje przeznaczone dla administratorów systemów informatycznych, którzy

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS?

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS? Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS? Wersja 2013 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR Wersja 3.15 Radom, lipiec 2009 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace Instrukcja użytkownika

Kadry i Płace Instrukcja użytkownika Kadry i Płace Instrukcja użytkownika Ten dokument został utworzony przy wykorzystaniu programu 'HelpBreeze Document Wizard'. HelpBreeze jest znakiem towarowym firmy Solutionsoft Spis treści iii Spis treści

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.b 6 Sage Symfonia ERP Administracja 6 Dane teleinformatyczne osoby 6 Inne zmiany

Bardziej szczegółowo

Program PIK Płace i Kadry. www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl. 31-864 Kraków, al. Jana Pawła 41d tel. 012 681 43 00, fax 012 681 43 01

Program PIK Płace i Kadry. www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl. 31-864 Kraków, al. Jana Pawła 41d tel. 012 681 43 00, fax 012 681 43 01 31-864 Kraków, al. Jana Pawła 41d tel. 012 681 43 00, fax 012 681 43 01 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: 012 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl Program PIK Płace i Kadry UWAGA Prawa wynikające

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.c 7 Sage Symfonia ERP Administracja 7 Słowniki - Import/Export 7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace. Specyfikacja i opis

Kadry i Płace. Specyfikacja i opis Kadry i Płace Specyfikacja i opis Spis Treści iii Spis Treści KADRY I PŁACE 6 SPECYFIKACJA 8 Funkcje programu... 8 Wymagania sprzętowe i konfiguracyjne... 11 ZAKRES FUNKCJONALNY 12 Podstawowe koncepcje...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Kadry i Płace

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Kadry i Płace ROZDZIAŁ 9 RAKSSQL Kadry i Płace Spis treści Kadry 9-1 Umowy o pracę... 9-1 Dane podstawowe 9-3 Składniki wynagrodzenia dla umowy 9-5 Bilans otwarcia dla umowy 9-8 Umowy cywilnoprawne... 9-9 Kalendarz...

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 2 WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO oferowanego dla: ZAKŁAD WYKONASTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rzeszów marzec 2014 2

Bardziej szczegółowo

Wykaz kodów stosowanych we wzorcach wydruków programu Fakt

Wykaz kodów stosowanych we wzorcach wydruków programu Fakt Wykaz kodów stosowanych we wzorcach wydruków programu Fakt (Wersja 2014.04) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Wykaz kodów stosowanych

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Wersja 2.0.30.0 1 grudnia 2014 Metryka dokumentu: Autor: Joanna Cofałka Tytuł: Komentarz: Liczba stron: 79 Data utworzenia: 2014-12-01 Data ostatniej wersji: 2014-12-01

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ RAKSSQL CRM

ROZDZIAŁ RAKSSQL CRM ROZDZIAŁ 6 RAKSSQL CRM Spis treści Kartoteki 6-1 Grupowanie kontaktów 6-1 Firma 6-4 Dodawanie firmy 6-4 Wprowadzanie danych podstawowych 6-6 Informacje dodatkowe 6-7 Kontakty personalne 6-9 Schemat organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Opis struktury zbioru danych osobowych systemu POMOST Std w wersji GP-1.2-1-11.0

Opis struktury zbioru danych osobowych systemu POMOST Std w wersji GP-1.2-1-11.0 struktury zbioru danych osobowych systemu POMOST Std w wersji GP-1.2-1-11.0 Niniejszy dokument zawiera tabele z bazy danych oprogramowania POMOST Std w wersji GP-1.2-1-11.0, związane z gromadzeniem i przetwarzaniem

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy Program Płatnik wersja 9.01.001A Materiał Szkoleniowy Warszawa, 3 luty 2014r. 1 Spis treści: Wstęp..... str. 3 Wykaz zmian w Programie Płatnik w wersji 9.01.001....str. 4 Archiwizacja i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 24/02/2010 11:22:27 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Kartoteki 6099 Kontrahenci - selekcja Dodano możliwość wybrania kontrahentów, którzy nie są przypisani do żadnej grupy w ramach żadnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Płace i Kadry, Płace i Kadry Plus, Comarch ERP XL Kadry i Płace Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

Moduł Płace i Kadry Moduł Płace i Kadry Plus CDN XL Kadry i Płace

Moduł Płace i Kadry Moduł Płace i Kadry Plus CDN XL Kadry i Płace System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1 Moduł Płace i Kadry Moduł Płace i Kadry Plus CDN XL Kadry i Płace Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia

Bardziej szczegółowo

AD_AKTUALIZACJE Nagłówek aktualizacji. Zawiera zawsze informacje dotyczące ostatniej, prawidłowo wykonanej aktualizacji.

AD_AKTUALIZACJE Nagłówek aktualizacji. Zawiera zawsze informacje dotyczące ostatniej, prawidłowo wykonanej aktualizacji. Strona 1 z 286 Model danych zgodny z rozporządzeniem o ochronie systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe Oprogramowania do obsługi Świadczeń wersja G-1.02-1-0.5 z dnia 2014-12-05 AD_AKTUALIZACJE

Bardziej szczegółowo

ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej

ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program PIK (Płace i Kadry)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program PIK (Płace i Kadry) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program PIK (Płace i Kadry) Wersja 2014 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona.

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona. Zmiany w wersji: 9.3.4934 2013-07-05 Moduł: AWW Nowa funkcjonalność Zablokowano możliwość wykonywania konwersji bazy danych enova z poziomu MS Excel. Przy próbie wczytania do arkusza listy pochodzącej

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Formaty elektronicznej wymiany danych z bankiem (eksport/ import przelewów)

Biuletyn techniczny. Formaty elektronicznej wymiany danych z bankiem (eksport/ import przelewów) Biuletyn techniczny Data ostatniej aktualizacji: 19.12.2013 Spis treści 1 O ELEKTRONICZNEJ WYMIANIE DANYCH... 3 2 JAK WYKONAĆ IMPORT POLECEŃ PRZELEWU?... 3 3 JAK WYKONAĆ EKSPORT POLECEŃ PRZELEWU DO PLIKU?...

Bardziej szczegółowo

Zidentyfikowane wymagania funkcjonalne wraz z modelami procesów

Zidentyfikowane wymagania funkcjonalne wraz z modelami procesów Zidentyfikowane wymagania funkcjonalne wraz z modelami procesów dla systemu informatycznego obsługi wojskowych świadczeń emerytalnorentowych. Wersja 0.01 Opracowanie powstało na bazie materiałów powstałych

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ

FUNKCJONALNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ Funkcjonalność Cechy systemu... 6 Finanse Księgowość Koszty... 8 Księgi rachunkowe... 8 Obsługa kas... 9 Obsługa rachunków bankowych... 9 Kartoteka przelewów... 10 Zakup... 13 Obsługa sprzedaży... 13 Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie

Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Program rozwojowy Wyższej Szkoły Zarządzania Efektywne Zarządzanie Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo