AUDYT INFORMATYCZNY JAKO NARZĘDZIE DOSKONALENIA FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI. Beata Hysa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AUDYT INFORMATYCZNY JAKO NARZĘDZIE DOSKONALENIA FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI. Beata Hysa"

Transkrypt

1 AUDYT INFORMATYCZNY JAKO NARZĘDZIE DOSKONALENIA FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI Beata Hysa 1. Wprowadzenie Celem artykułu jest przedstawienie pojęcia audytu informatycznego oraz jego znaczenia w doskonaleniu funkcjonowania organizacji. We wstępnej części wyjaśniono termin audyt, i jego rodzaje. Następnie omówiono istotną róŝnicę pomiędzy audytem informatycznym a audytem bezpieczeństwa. Na koniec przedstawiono korzyści z przeprowadzania audytu informatycznego w organizacji. 2. Pojęcie audytu Rosnące uzaleŝnienie współczesnych przedsiębiorstw i innych organizacji od sprawnego funkcjonowania systemów informacyjnych, przy coraz większej złoŝoności rozwiązań informatycznych wchodzących w skład tych systemów, dało impuls do rozwoju tzw. audytu informatycznego usług polegających na niezaleŝnej ocenie rozwiązań informatycznych i organizacyjnych składających się na systemy informacyjne działające w organizacjach [Zale05]. Przed omówieniem znaczenia audytu informatycznego w organizacji warto wyjaśnić termin audyt. Słowo audyt jest powszechnie znane i bardzo często nieprawidłowo uŝywane, kojarzone głównie z kontrolą dokumentów księgowych przed-

2 siębiorstwa. Podstawowym powodem tych nieporozumień moŝe być fakt, iŝ audyt jest zapoŝyczony wprost z języka angielskiego audit. W publikacjach moŝna spotkać pisownię audyt i audit, choć ten pierwszy jest powszechnie uŝywany. Nawet Polski Komitet Normalizacyjny nie jest jednoznaczny, jeśli chodzi o pisownię, w normie PN-EN ISO 9000:2001 terminologia [PN-EN01] przyjmuje pisownie audit w innej PN-I [PN-I-98] juŝ audyt. Przeglądając witryny internetowe moŝna natknąć się na przeróŝne przymiotniki odnoszące się do tego terminu (audyt systemu, procesu, informatyczny, bezpieczeństwa, wewnętrzny, zewnętrzny, finansowy i inne), co jeszcze bardziej komplikuje zrozumienie pojęcia audyt. Norma PN-EN ISO 9000:2001 [PN-EN01] definiuje audit jako usystematyzowany, niezaleŝny i udokumentowany proces uzyskania dowodu z auditu i obiektywnej oceny w celu określenia, w jakim stopniu spełniono uzgodnione kryteria auditu. Audyty moŝemy ogólnie podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne. Audyt wewnętrzny moŝe mieć charakter audytu systemu, procesu lub wyrobu. Jest przeprowadzony przez osobę zazwyczaj pracującą w organizacji, czasami nazywany audytem pierwszej strony. Audyty zewnętrzne określane są auditami drugiej lub trzeciej strony. Audyt drugiej strony jest przeprowadzany przez przedsiębiorstwo u swojego podwykonawcy, natomiast, jeśli audyt jest wykonywany przez jednostkę niezaleŝną od dostawcy lub poddostawcy nazywany jest audytem trzeciej strony, zazwyczaj jest to organizacja poświadczająca certyfikacją lub rejestracją zgodność z wymaganiami takimi jak ISO 9001 lub ISO 14001:1996.

3 Według klasyfikacji IIA (Institute of Internal Auditors) Instytut Audytorów Wewnętrznych wyróŝnia następujące typy audytów [Lide04]: 1. Finansowy jest to analiza działalności organizacji dotycząca wyników finansowych i zagadnień księgowych, Polega na niezaleŝnej i obiektywnej weryfikacji i wyraŝeniu opinii o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego. Audyt ten jest wykonywany przez biegłego rewidenta na podstawie Ustawy o biegłych rewidentach oraz zgodnie z Normami wykonywania zawodu. MoŜemy wyróŝnić: audyt sprawozdań finansowych, audyt prawidłowości realizacji projektu w zakresie wydatkowania i rozliczenia otrzymanego dofinansowania, dotacji lub poŝyczek, audyt podatkowy, audyt wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych, 2. Zgodności jest to analiza kontroli finansowych i operacyjnych oraz transakcji pod kątem ich zgodności z przepisami, planami procedurami i standardami. Na przykład audyt w systemach zarządzania jakością. 3. Operacyjny jest to analiza wszystkich lub wybranych funkcji organizacji pod kątem wydajności ekonomiczności oraz efektywności z jaką są te funkcje realizowane w celu osiągnięcia celów biznesowych organizacji. 3. Audyt informatyczny a audyt bezpieczeństwa Na szczególną uwagę zasługuje audyt informatyczny, wykorzystywanych w procesach biznesowych organizacji systemów informatycznych

4 oraz projektów takich systemów. naleŝący do trzeciego typu audytu operacyjnego. Autyt informatyczny wykonuje się przede wszystkim, aby: zweryfikować zgodność działania systemów informatycznych z wymogami Prawa (ustawa o rachunkowości, ochronie danych osobowych, itp.), dokonać weryfikacji stanu bezpieczeństwa systemów informatycznych lub pojedynczych aplikacji oraz zaimplementowanych procedur kontrolnych i ich efektywności, przeanalizować ryzyko związane z prowadzeniem projektu informatycznego. Audyt informatyczny powinien przebiegać następująco [Lide03] : 1. Zapoznanie się z procesem poznanie, jakie mechanizmy kontrolne zaplanowano, przewidziano. 2. Ocena zaplanowanych, przewidzianych mechanizmów kontrolnych pod kątem ich adekwatności (wystarczalności i siły) w stosunku do potrzeb. 3. Ocena zgodności zastanej praktyki z planami i przewidywaniami (czy mechanizmy są stosowane i/lub jak dobrze działają), inaczej testowanie zgodności (testy mechanizmów kontrolnych). 4. Ocena ryzyka uzyskanie dowodów, Ŝe podatności i braki (błędy struktury i realizacji) w systemie kontroli mogą prowadzić do strat (nie osiągnięcia celów biznesowych). 5. Opracowanie raportu z audytu z oceną osiągnięcia kaŝdego z celów kontroli. Zakres przedmiotowy audytu informatycznego jest bardzo szeroki od oceny zarządzania bezpieczeństwem pojedynczego systemu operacyjnego

5 do oceny zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych całej firmy. Trzeba jednak podkreślić, Ŝe audyt informatyczny to nie tylko określenie bezpieczeństwa informacji, choć moŝna odnieść takie wraŝenie przeglądając witryny niektórych firm. Równie błędnie interpretowany jest audyt bezpieczeństwa. Wiele firm, oferujących swoje usługi pod nazwą audyt informatyczny lub audyt bezpieczeństwa oferuje wykonanie spisu inwentaryzacyjnego zasobów informatycznych klienta poprzez wykorzystanie tzw. skanerów inwentaryzacyjnych (GASP, KeyAudit, Languard network Security Scaner). Aby wyjaśnić, jaka jest róŝnica między audytem informatycznym a informacyjnym i jak poprawnie naleŝy rozmieć te pojęcia moŝna posłuŝyć się standardem COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) opracowanym i rozwijanym w ramach ISACA (Information Systems Audit and Control Association). Standard ten zawiera Control Objectives, czyli tak zwane Punkty Kontrolne, gdzie określone są 302 szczegółowe wymagania przypisane do 34 procesów przebiegających w systemach informatycznych. Osoba przeprowadzająca audyt musi znaleźć uzasadnione potwierdzenie ich spełnienia lub niespełnienia w ramach ocenianej organizacji. W Tabeli 1 poszczególne wiersze zawierają procesy biznesowe organizacji związane z wykorzystaniem informatyki, w kolumnach kryteria oceny tych procesów (1-7) oraz zasoby, których dotyczą (I-V). JeŜeli audyt będzie dotyczył wszystkich 34 procesów wymienionych w tabeli, ocenianych zarówno przez pryzmat pierwszo jak i drugorzędnych kryteriów, będzie to pełny audyt informatyczny. JeŜeli procesy będą oceniane tylko według wybranych kryteriów, np. poufności, integralności i dostępności to moŝemy mówić o audycie bezpieczeństwa informatycznego. MoŜemy, zatem powiedzieć, iŝ audyt bezpieczeństwa jest tylko częścią audytu informatycz-

6 nego [Lide04]. Przy okazji naleŝałoby wyjaśnić inne pojęcia audytu związane w jakiś sposób z informatyką.: Audyt informacyjny jako diagnoza stanu posiadania strategii biznesowej, ocena jej poprawności oraz ocena postrzegania i stopnia jej akceptacji wśród pracowników firmy. Audyt informatyczny e biznes jako analiza moŝliwości wejścia firmy na rynek e biznesu. Praca audytorów dotyczy szacowania kosztów, oceny korzyści, doboru odpowiednich narzędzi informatycznych. Audyt telekomunikacyjny jako ocena wykorzystania infrastruktury telekomunikacyjnej Audyt bezpieczeństwa jako niezaleŝny przegląd i ocena działania systemu komputerowego pod kątem adekwatności istniejących zabezpieczeń do ustalonej polityki oraz w celu wykrycia potencjalnych zagroŝeń (zgodnie z uznanym standardem.

7 Tabela 1. Audyt informatyczny według COBIT Kryteria Zasoby informatyczne PROCES NAZWA I II III IV V Planowanie i organizowanie P01 Definiowanie planu strategicznego IT P S X X X X X P02 Definiowanie architektury IT P S S S X X P03 Determinowanie kierunku technologicznego P S X X P04 Definiowanie organizacji i relacji IT P S X P05 Zarządzanie inwestycjami IT P P S X X X X P06 Przedstawienie celów i kierunków rozwoju formułowanych przez kierownictwo P S X P07 Zarządzanie zasobami ludzkimi P P X P08 Zapewnienie zgodności z wymogami otoczenia P P S X X X P09 Szacowanie ryzyka S S P P P S S X X X X X P10 Zarządzanie projektami P P X X X X P11 Zarządzanie jakością P P P S X X Nabywanie i wdraŝanie A11 Identyfikacja rozwiązań P S X X X A12 Nabywanie i utrzymywanie oprogramowania aplikacyjnego A13 Nabywanie i utrzymywanie architektury technologicznej P P S S S X P P S X A14 Rozwijanie i utrzymywanie procedur IT P P S S S X X X X A15 Instalowanie i akredytowanie systemów P S S X X X X X XA16 Zarządzanie zmianami P P P P S X X X X X Dostarczanie i wspieranie DS1 Definiowanie poziomów serwisowych P P S S S S S X X X X X

8 DS2 Zarządzenie obcym serwisem P P S S S S S X X X X X DS3 Zarządzanie efektywnością i wydajnością P P S X X X DS4 Zapewnienie ciągłości serwisu P S P X X X X X DS5 Zapewnienie bezpieczeństwa systemów P P S S S X X X X X DS6 Identyfikowanie i przypisywanie kosztów P P X X X X X DS7 Edukowanie i szkolenia uŝytkowników P S X DS8 Asystowanie i pomaganie klientom IT P X X DS9 Zarządzanie konfiguracją P S S X X X DS10 Zarządzanie problemami i incydentami P P S X X X X X DS11 Zarządzanie danymi P P X DS12 Zarządzanie urządzeniami P P X DS13 Zarządzanie operacjami P P S S X X X X Monitorowanie M1 Monitorowanie procesów P S S S S S S X X X X X M2 Ocena odpowiedniości kontroli wewnętrznej P P S S S S S X X X X X M3 Uzyskiwanie niezaleŝnej opinii P P S S S S S X X X X X M4 Zapewnienie niezaleŝnego audytu P P S S S S S X X X X X Źródło: Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki, 21/2004 Oznaczenia w tabeli: P znaczenie pierwszorzędne dla oceny procesu wykorzystania i przetwarzania informacji S znaczenie drugorzędne dla oceny procesu wykorzystania i przetwarzania informacji Kryteria oceny procesu i przetwarzania informacji; 1 skuteczność, 2- wydajność, 3 poufność, 4 integralność, 5 dostępność, 6 zgodność, 7- rzetelność. Zasoby informatyczne: I ludzie, II-aplikacje, III-technologia, IV-urządzenia, V-dane

9 4. Znaczenie audytu informatycznego w funkcjonowaniu organizacji NaleŜy podkreślić fakt, iŝ audyt zajmuje się przede wszystkim badaniem, ocenianiem sprawności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej dla róŝnych procesów występujących w firmie. Celem tego działania jest usprawnienie funkcjonowania całej organizacji firmy. Z punktu widzenia wykonywanych działań, sposobu przeprowadzenia audytu, poszczególne jego rodzaje są do siebie podobne. Audyt słuŝy organizacjom w zarządzaniu ryzykiem niepowodzenia w realizacji celów biznesowych. Zasoby informatyczne, od których zaleŝne są całe branŝe, nabrały charakteru kluczowych czynników sukcesu dla wielu organizacji.. Czasy, w których inŝynierowie informatycy posiadali tajemną, sobie tylko znaną wiedzę, bezpowrotnie minęły. Rozwiązaniom technicznego zapewniania bezpieczeństwa muszą towarzyszyć obecnie sprawnie funkcjonujące procesy zarządzania informatyką i jej bezpieczeństwem.[kory06] Dość powszechne jest przekonanie, Ŝe audyt ma charakter kontroli, która ma słuŝyć wyciągnięciu konsekwencji wobec osób, które przyczyniły się do powstania nieprawidłowości. Tak nie jest nowoczesny audyt informatyczny opiera się na koncepcji zarządzania ryzykiem w organizacji i jako taki koncentruje się na ocenie sposobu zarządzania środkami, które zapobiegają urzeczywistnieniu się zagroŝeń, na jakie naraŝona jest organizacja. Prace audytowe powinny spełniać określone standardy, powinny przebiegać w sposób systematyczny, konsekwentny i uporządkowany. RóŜnica

10 pomiędzy poszczególnymi audytami dotyczą zasadniczo przedmiotu audytu i sposobu przeprowadzania tzw. testów dowodowych. Sposób wykonywania audytu precyzują odpowiednie standardy. W przypadku audytu informatycznego najbardziej popularnymi są te opublikowane przez Stowarzyszenie do spraw Audytu i Kontroli Systemów Informatycznych ISACA, dzięki którym ocena będąca rezultatem audytu staje się obiektywna. W duŝym uproszczeniu postępowanie audytora polega na zapoznaniu się z rzeczywistą sytuacją i porównaniu jej z ustalonymi kryteriami. Podstawowym sposobem na zachowanie obiektywizmu w tym procesie jest ustalenie jednoznacznych kryteriów oceny, które będą dla audytora podstawą do formułowania wniosków i rekomendacji [Delo05]. Do tego celu moŝe posłuŝyć się typowymi normami i standardami. Popularnym w tym zakresie standardem jest KOBIT. DuŜo audytów jest wykonywanych w odniesieniu do innych regulacji określających wymagania wobec systemów informatycznych, np. normy PN-ISO/IEC dotyczącej zarządzania bezpieczeństwem informatycznym, Ustawy o rachunkowości, Ustawy o ochronie danych osobowych, Ustawy o informacjach niejawnych, rekomendacji Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego czy dowolnie innej, w tym polityk, procedur i standardów obowiązujących wewnętrznie w organizacji. Najbardziej popularne standardy i normy (COBIT, PN-ISO/IEC czy ITIL) mają charakter otwarty. Nie podpowiadają konkretnych rozwiązań technicznych i nie odpowiedzą na pytanie, jak zapobiegać konkretnemu zagroŝeniu, (co zresztą wynika z bardzo określonych powodów). Pomogą natomiast tak zorganizować procesy zarządzania, by w organizacji moŝna było łatwo wskazać osobę, która za opracowanie i wdroŝenie tego typu rozwiązań technicznych jest

11 odpowiedzialna, jak równieŝ by kierownictwo (niedysponujące najczęściej specjalistyczną wiedzą informatyczną) mogło rozliczyć ją z realizacji tych obowiązków. 5. Podsumowanie O znaczeniu informatyki w dzisiejszym świecie nie trzeba nikogo przekonywać. MoŜna powiedzieć, Ŝe nie ma firm, których działalność nie byłaby wspomagana komputerowo. Systemy informatyczne są kluczowym elementem działania większości firm. Wartość informacji zgromadzonej i przetworzonej przez komputery firmy jest jednym z waŝniejszych a czasem najwaŝniejszym zasobem. Według badań Uniwersytetu w Chicago z grona firm, które utraciły swe dane 50% bankrutuje od razu a 30% w ciągu następnego roku. Zatem naleŝy docenić wpływ, jaki ma właściwe zarządzanie systemami informatycznymi na osiągane przez firmę wyniki. Wynika stąd równieŝ, jak istotne znaczenie moŝe mieć audyt informatyczny, który w efekcie daje bardziej skuteczne, sprawniejsze i bezpieczniejsze wykorzystanie systemów informatycznych. O wzroście zainteresowania audytem informatycznym moŝe świadczyć fakt, iŝ coraz więcej wyŝszych uczelni i róŝnych stowarzyszeń organizuje studia podyplomowe lub kursy dotyczące audytu informatycznego w organizacji. Literatura [Zale05] Zalewski A., Cegieła R., sacha K.: Modele i praktyka audytu informatycznego, Wydział Elektroniki i Technik In-

12 formacyjnych, Politechnika Warszawska, informatyka.pl [Kory06] Korytowski J.: Audyt jako narzędzie usprawniania organizacji, Forum Nowoczesnej Administracji Publicznej, [Lide03] Liderman K., Patkowski Metodyka przeprowadzania audytu z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego, Biuletyn IaiR, Nr 18,WAT, Warszawa [Lide04] Liderman K.:Czy audyt bezpieczeństwa teleinformatycznego jest tym samym co audyt informatyczny?, Biuletyn IaiR, Nr 21,WAT, Warszawa 2004 [PN-EN01] PN-EN_ISO 9000:2001: Systemy zarządzania jakością Podstawy i Terminologia. [PN-I-98] PN-I-02000: Technika informatyczna Zabezpieczenia w systemach informatycznych, [Delo05] Deloitte Polska, ://www.deloitte.com, 24 Listopada 2005 [COB98] COBIT Control Objectives, April 1998, COBIT Steering Committee and the Information Systems Audit and Control Foundation. Mgr inŝ.. Beata Hysa Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Informatyki i Ekonometrii Politechnika Śląska ul. Roosvelta Zabrze Numer telefonu) +48/32/

AUDYT WEWNĘTRZNY W DOSKONALENIU SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

AUDYT WEWNĘTRZNY W DOSKONALENIU SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ SYSTEMY WSPOMAGANIA W INŻYNIERII PRODUKCJI Innowacyjność, Jakość, Zarządzanie 2013 6 AUDYT WEWNĘTRZNY W DOSKONALENIU SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 6.1 METODOLOGIA PRZEPROWADZENIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Wraz

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO DAW 0940/1/1/2009 KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Księga procedur audytu wewnętrznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1.

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 2 Część 1. WPROWADZENIE 3 Cel prezentacji Przekazanie instytucjom otoczenia biznesu wiedzy niezbędnej do zrozumienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie audytem IT

Zarządzanie audytem IT Przewodnik Audytu Technologicznego IPPF Praktyczny Przewodnik Zarządzanie audytem IT Edycja 2 Globalny Przewodnik Audytu Technologicznego (GTAG ) 4: Zarządzanie audytem IT Edycja 2 Styczeń 2013 GTAG

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE.

PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW I METODYK ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Notka informacyjna o autorze: dr inż. Martin Daliga jest Dyrektorem Centrum Badawczo Rozwojowego InLab powołanego

Bardziej szczegółowo

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A.

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. Mgr inŝ. Ryszard Malesa Pełnomocnik PKP S.A. ds. Zarządzania Jakością METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Prace przygotowawcze 3. Realizacja wdraŝania systemu

Bardziej szczegółowo

AUDYT ZGODNOŚCI Z NORMĄ ISO/IEC 27001: 2005

AUDYT ZGODNOŚCI Z NORMĄ ISO/IEC 27001: 2005 Zeszyty Naukowe 79-93 Ewa WOLSKA 1 AUDYT ZGODNOŚCI Z NORMĄ ISO/IEC 27001: 2005 Streszczenie Niniejszy artykuł nie jest instrukcją Jak przeprowadzić audyt zgodności z normą ISO/IEC 27001, lecz próbą przybliżenia,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo informacji dylematy związane z realizacją obowiązku prowadzenia audytu wewnętrznego

Bezpieczeństwo informacji dylematy związane z realizacją obowiązku prowadzenia audytu wewnętrznego ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 833 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 72 (2014) s. 107 119 Bezpieczeństwo informacji dylematy związane z realizacją obowiązku prowadzenia audytu

Bardziej szczegółowo

ISO 20000: Co powinna zrobić firma? PRZEGLĄD NAJLEPSZYCH PROCEDUR

ISO 20000: Co powinna zrobić firma? PRZEGLĄD NAJLEPSZYCH PROCEDUR ISO 20000: Co powinna zrobić firma? PRZEGLĄD NAJLEPSZYCH PROCEDUR Spis treści Streszczenie...1 Następny krok... 2. ITIL...3. COBIT...3. BS 15000...3 ISO 20000 z bliska... 3. Znaczenie ISO 20000... 4. Czy

Bardziej szczegółowo

Maja Burzyńska Szyszko. Wprowadzenie do zarządzania jakością

Maja Burzyńska Szyszko. Wprowadzenie do zarządzania jakością Maja Burzyńska Szyszko Wprowadzenie do zarządzania jakością Warszawa 2012 Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Kierunek studiów "Edukacja techniczno informatyczna" 02-524 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Strona O NAS 3 AUDIT CERTYFIKUJĄCY 6 AUDIT WERYFIKACYJNY 10 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMAJI 11 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 12 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Zakład Sieci Konwergentnych (Z-4) Ośrodek Informatyki (OI) Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Praca statutowa Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Numer Pracy:

Bardziej szczegółowo

Metody szacowania ryzyka kluczowy element systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001

Metody szacowania ryzyka kluczowy element systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001 Scientific Journals Maritime University of Szczecin Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie 2009, 19(91) pp. 63 70 2009, 19(91) s. 63 70 Metody szacowania ryzyka kluczowy element systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

ISO 27001. Biała Księga. Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

ISO 27001. Biała Księga. Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Biała Księga Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA TECHNIKI BEZPIECZEŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI SYSTEMY ZARZĄDZANIA - WYMAGANIA SZANOWNI PAŃSTWO! Firma

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Poz. 15 KOMUNIKAT NR 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Normy i standardy z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego i teleinformatycznego

Normy i standardy z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego i teleinformatycznego BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI NR 26, 2009 Normy i standardy z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego i teleinformatycznego Krzysztof LIDERMAN Zakład Systemów Komputerowych, Instytut Teleinformatyki

Bardziej szczegółowo

Strategie analizy ryzyka w opracowywaniu polityki bezpieczeństwa systemu informatycznego

Strategie analizy ryzyka w opracowywaniu polityki bezpieczeństwa systemu informatycznego dr Jan Madej Katedra Informatyki Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Strategie analizy ryzyka w opracowywaniu polityki bezpieczeństwa systemu informatycznego WSTĘP Problem bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

LIBRARY OPTIMIZATION QUALITY ISO 9001:2008 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

LIBRARY OPTIMIZATION QUALITY ISO 9001:2008 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM Jacek Marek Radwan * Biblioteka Wydziałowa Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytet Jagielloński DOSKONALENIE USŁUG BIBLIOTECZNYCH W BIBLIOTECE WYDZIAŁOWEJ WZIKS UJ A ZNORMALIZOWANY SYSTEM

Bardziej szczegółowo

NORMA ISO/IEC 20000 W ZARZĄDZANIU SERWISEM IT

NORMA ISO/IEC 20000 W ZARZĄDZANIU SERWISEM IT Tomasz SOBESTIAŃCZYK ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH NORMA ISO/IEC 20000 W ZARZĄDZANIU SERWISEM IT Zarys treści: Ta publikacja opisuje normę ISO/IEC 20000 jej zalety oraz słabości w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo informacji jako ważny element bezpieczeństwa całej organizacji

Bezpieczeństwo informacji jako ważny element bezpieczeństwa całej organizacji Bezpieczeństwo informacji jako ważny element bezpieczeństwa całej organizacji System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą PN-ISO/IEC 27001:2007 wdrażany w Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Strategia wykorzystania zasobów informacyjnych przez NFZ oraz kierunki rozwoju systemu informatycznego NFZ na lata 2007-2010 Październik 2007 Historia zmian Wersja data strona

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT. Strona: 1 l 30

ZARZĄDZANIE CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT. Strona: 1 l 30 ZARZĄDZANIE CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT Strona: 1 l 30 Plan spotkania: Informacja o spółce Idea zarządzania ciągłością działania Podstawy formalne PDCA ciągły proces doskonalenia

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy na rok 2014

Program szkoleniowy na rok 2014 2 Bezpieczeństwo informacji Program szkoleniowy na rok 2014 chroń SERCE Twojej firmy CIS - Twój standard bezpieczeństwa 2 Spis treści 3 Profil jednostki certyfikującej CIS Certification & Information Security

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Priorytet VII Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM 1 Spis treści STRESZCZENIE...3 WPROWADZENIE...4 Zarządzanie sektorem publicznym...7 Audyt sektora publicznego...11 Komitet ds. Audytu oraz inne komisje nadzoru

Bardziej szczegółowo