SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY im. Krysi Niżyńskiej - "Zakurzonej"

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY im. Krysi Niżyńskiej - "Zakurzonej""

Transkrypt

1 SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY im. Krysi Niżyńskiej - "Zakurzonej" "INFLANCKA" SP ZOZ Warszawa, 02.lc.<t.~o 2011 r. Do wszystkich Wykonawców przetargu nieograniczonego P/611SERVICE/2010 Dotyczy: zapytania do postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zapewnienie profesjonalnego serwisu instalacji i urządzeń nowowybudowanego budynku "B" Szpitala Ginekologiczno-Położniczego "INFLANCKA" Działając zgodnie z przepisem art. 38 ust. 2 p.z.p. Szpital Ginekologiczno-Położniczy "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej-i.Zakurzonej" S.P.Z.O.Z. w Warszawie ul. Inflancka 6 w odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wlw przetargu nieograniczonego udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Pytanie nr 1 brzmi: Prosimy o wskazanie wg, którego zestawienia należy wycenić zakres przeglądów okresowych, czy zgodnie z SIWZ, tj Roz I 1 pkt. 2a, czy zgodnie z załącznikiem nr 2 do wzoru umowy, a tym samym wskazanie zgodnie, z którym załącznikiem mają być świadczone usługi serwisu, czy tym w treści SIWZ ( 1 ust. 2 czy tym, który stanowi załącznik nr 2 do Umowy). W odpowiedzi proszę również o wprowadzenie odpowiednich korekt we wzorze umowy 4 pkt. 1 z racji niezgodności odnośników. Zakres przeglądów okresowych należy wycenić zgodnie z zapisem Rozdz. I 1 pkt. 2a. Zamawiający wprowadza korektę w zapisie umowy w zakresie odnośników. Zamawiający przypomina jednak, iż na Wykonawcy spoczywa obowiązek zagwarantowania wykonywania zadań Pytanie nr 2 brzmi: Prosimy o potwierdzenie, że materiały eksploatacyjne rozumiane, jako części zamienne nie wchodzą w cenę ryczałtową, o której mówi zarówno SIWZ jak jego załączniki, a w szczególności Wzór oferty i wzór umowy. W związku z powyższym prosimy o zmianę następujących zapisów w Załączniku wzór umowy I 11 pkt. 3 słowa eksploatacyjne na pomocnicze. Zamawiający potwierdza, że materiały eksploatacyjne rozumiane, jako części zamienne nie wchodzą w cenę ryczałtową. Niniejszym Zamawiający modyfikuje zapis we Wzorze Umowy zastępując słowo "eksploatacyjne" słowem "pomocnicze".

2 Pytanie nr 3 brzmi: Prosimy o potwierdzenie, że bieżąca eksploatacja jest wymagana i ograniczona wyłącznie do pobytu na obiekcie administratora w dni robocze w godzinach określonych w Załączniku l do wzoru umowy. Zamawiający potwierdza zapis w Załączniku nr 1. Pytanie nr 4 brzmi: Prosimy o potwierdzenie, że wskazanie w SIWZ Roz I 1 pkt. 2a są wymogami, do których odnosi się 8 pkt. 2 wzór umowy a tym samym, że dokonanie czynności tych przeglądów serwisowych nie zdejmuje gwarancji. Zamawiający potwierdza zapis w Załączniku nr 1. Zamawiający przypomina jednak, iż na Wykonawcy spoczywa obowiązek zagwarantowania wykonywania zadań "obsługi codziennej" Pytanie nr 5 brzmi: Prosimy o określenie daty ekspiracji gwarancji opisanej w 8 pkt. 2 wzoru umowy. Do wglądu w dokumentacji. Generalnie co do zasady budynku zainstalowanych w nim systemów objęte są S-letnią gwarancją Pytanie nr 6 brzmi: Prosimy o wyjaśnienie, czego dotyczy ll pkt. 10 wzoru umowy. Zamawiający usuwa powyższy zapis ze wzoru umowy. Pytanie nr 7 brzmi: Prosimy o wyjaśnienie, na jakich zasadach ma być rozliczane wynagrodzenie za świadczenie przeglądów okresowych, nasze pytanie wynika z zauważonych przez nas sprzeczności w przedstawionych do Zamówienia dokumentach: a) w pkt. 1 wzoru oferty wskazano cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, (jako całości wskazanej w 1 SIWZ) b) w 11 ust. 1 w odniesieniu do ust. 2, w którym jest wskazane, iż przeglądy okresowe będą rozliczane zgodnie z ofertą wskazano natomiast, iż za świadczenia przeglądów jest dodatkowe wynagrodzenie zgodnie z ofertą, którego to wynagrodzenie nie wycenia się odrębnie. Prosimy o dokładne wyjaśnienie, w jaki sposób i na jakich zasadach należy obliczyć i rozpisać cenę oferty, aby była ona zgodna ze wzorem umowy również z uwzględnieniem wcześniejszych odpowiedzi. W pkt. 1 wzoru oferty zaznaczono, iż cena za wykonanie przedmiotu umowy WynOSI ROCZNIE... W 11 ust. 1 określa opłatę miesięczną stanowiącą 1/12 kwoty rocznej.

3 Pytanie nr 8 brzmi: W Rozdziale I 1 ust. 4 SIWZ wskazano, że części zamienne będą dostarczane na podstawie odrębnych zleceń na zasadach określonych umową, natomiast we wzorze umowy nie ma szczególnych zapisów tego dotyczących. W odniesieniu do powyższego prosimy o doprecyzowanie wzoru umowy w taki sposób, aby jego zapisy były spójne z wymaganiami i warunkami wskazanymi w SIWZ w powyższym zakresie. Zamawiający dostosuje zapisy umowy. Wnosimy o rozważenie możliwości usunięcia z SIWZ warunków mówiących o konieczności posiadania (poniższych 3 zapisów): Pytanie nr 9 brzmi: Posiadania uprawnień do wykonywania działalności tj. posiadania aktualnej koncesji wydanej przez MSWiA na potwierdzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia (art. 15 ust. 1 Ustawy o ochronie osób i mienia) Wyrażamy zgodę na usunięcie zapisu. Pytanie nr 10 brzmi: Posiadania przez trzech naszych pracowników licencji pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia Nie wyraża zgody. Wykonawca w ramach prowadzonej działalności będzie miał dostęp do miejsc i urządzeń przechowywania objętej zgodnie z odnośnymi przepisami z zastrzeżeniem dokumentacji medycznej o danych wrażliwych, a także elementów bezpieczeństwa "PZ" M. ST. Warszawy. Zakres rzeczowy ujęty w SIWZ zawiera systemy i czynności w stosunku, do których posiadanie licencji pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia jest wymagane. Pytanie nr 11 brzmi: Posiadania minimum jednego konsultanta z certyfikatem ITIL Foundation. Wyrażamy zgodę na usunięcie zapisu. Pytanie nr 12 brzmi: W tabeli przeglądów okresowych Rozdział I 1. 2 wymieniono elementy infrastruktury (systemy, instalacje, urządzenia). Prosimy o przekazanie pełnej informacji dotyczącej warunków gwarancji w tym w szczególności: termin obowiązywania gwarancji, wymagania gwarancyjne zawarte w dokumentacji powykonawczej lubli umowie inwestycyjnej zgodnie, z którymi należy dokonywać czynności serwisowych. Patrz odp. na pytanie 5. Pytanie nr 13 brzmi:

4 Prosimy o przesłanie kompletnego zestawienia wykonywania czynności codziennych serwisowanych urządzeń i elementów, o których mowa 8.1 wzoru umowy stanowiącej załącznik do SIWZ. Czynności obsługi codziennej są wymienione w DTR do poszczególnych systemów urządzeń. Należy postąpić zgodnie z zaleceniem 1 pkt 6 SIWZ. Pytanie nr 14 brzmi: Jakie warunki (w tym wymagania techniczne) są niezbędne, aby można było wykonywać zdalny nadzór nad systemami wentylacji i klimatyzacji, klap pożarowych, kontroli dostępu i telewizji dozorowej? Zdalny nadzór na systemami wentylacji, klimatyzacji, klap pożarowych, kontroli dostępu i telewizji dozorowej może być realizowany za pomocą połączenia VPN (od strony wykonawcy darmowy klient CIS CO) + zdalny pulpit lub bezpośrednio za pomocą zdalnego pulpitu (od strony wykonawcy darmowy klient) do serwera z odpowiednimi aplikacjami. Pytanie nr 15 brzmi: Czy Zamawiający ponosi koszty wszystkich materiałów i części oraz podzespołów eksploatacyjnych? Jeżeli nie prosimy o przekazanie wykazu stanowiącego koszt Wykonawcy. Tak Pytanie nr 16 brzmi: Jakie kryteria(np. która wersja, jaki poziom) będą podstawą do uznania przez Zamawiającego spełnienia warunku posiadania certyfikatu ITIL przez Wykonawcę? Patrz odp. do pytania 9 Pytanie nr 17 brzmi: Prosimy o pełną definicję zapisu dotyczącego usług związanych z diagnozowaniem systemu tj. w szczególności: "... przywracanie jego sprawności technicznej, tj. potencjalnie niezbędnych napraw wykrytych w trakcie przeprowadzonej konserwacji". Czy zakres potencjalnie niezbędnych napraw będzie uzgadniany z zamawiającym np.: wg zapisów umowy określonych w 6. 2 c? Jeżeli nie to prosimy o określenie warunków i zasad regulujących wzajemne obowiązki stron umowy. Tak, wymóg będzie uzgadniany z Zamawiającym. Pytanie nr 18 brzmi: Czy BMS steruje wszystkimi urządzeniami, instalacjami i systemami? Prosimy o przesłanie wszystkich grafik BMS-u.

5 BMS składa się ze stacji zarządzania systemem wentylacji i klimatyzacji (Desigolnsight) oraz stacji monitorowania i sterowania klap pożarowych (Gemos). Zamawiający przypomina, iż zalecał w SIWZ zapoznanie się z systemami w naturze oraz gwarantował dostęp do dokumentacj i powykonawczej. Pytanie nr 19 brzmi: Jakie parametry związane z działaniem w/w urządzeń i instalacji będą rejestrowane w BMS, a w szczególności: temperatury, ilości nawiewanego i wyciąganego powietrza, wielkości dostarczanych mediów, itp.? Dokumentacja techniczno-ruchowa do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający przypomina, iż zalecał w SIWZ zapoznanie się z systemami w naturze oraz gwarantował dostęp do dokumentacji powykonawczej. Pytanie nr 20 brzmi: Jakie trendy rejestrowane będą w BMS-ie? Prosimy o podanie wszystkich parametrów takich jak np.: wielkości fizyczne, czas, ilość punktów jednocześnie, w tym danych o możliwości archiwizacji danych zapisanych w trendach. Dokumentacja techniczno-ruchowa do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający przypomina, iż zalecał w SIWZ zapoznanie się z systemami w naturze oraz gwarantował dostęp do dokumentacji powykonawczej. Pytanie nr 21 brzmi: Prosimy o przekazanie listy punktów BMS, w tym w szczególności: typu wyjścia/wejścia, opisu punktów, rodzaju instalacji, itp. listy wejść/wyjść BMS, Dokumentacja techniczno-ruchowa do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający przypomina, iż zalecał w SIWZ zapoznanie się z systemami w naturze oraz gwarantował dostęp do dokumentacji powykonawczej. Pytanie nr 22 brzmi: Prosimy o przekazanie danych sterowników systemu BMS. Automatyka Siemens oparta o sterowniki PXC-64U. Zamawiający przypomina, iż zalecał w SIWZ zapoznanie się z systemami w naturze oraz gwarantował dostęp do dokumentacji powykonawczej. Pytanie nr 23 brzmi: Prosimy o podanie danych technicznych central wentylacyjnych w tym w szczególności: typ, wydajności nawiewu, wyciągu, wydajność cieplna nagrzewnicy, wydajność chłodnicy, rodzaj i ilości filtrów powietrza, typ pasków napędowych, czynnik chłodniczy, itp.

6 Dokumentacja techniczno-ruchowa do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający przypomina, iż zalecał w SIWZ zapoznanie się z systemami w naturze oraz gwarantował dostęp do dokumentacji powykonawczej. Pytanie nr 24 brzmi: Prosimy o podanie danych technicznych urządzeń klimatyzacyjnych dedykowanych dla aparatury medycznej lub/i pomieszczeń technicznych z aparaturą medyczną, w tym w szczególności: typ i rodzaj urządzenia, producenta urządzenia, parametry techniczne urządzeń klimatyzacyjnych, czynnik chłodniczy, itp. Zamawiający przypomina, iż zalecał w SIWZ zapoznanie się z systemami w naturze oraz gwarantował dostęp do dokumentacji powykonawczej. Pytanie nr 25 brzmi: Prosimy o podanie danych technicznych agregatu chłodniczego York, w tym w szczególności: typ i rodzaj urządzenia, producenta urządzenia, parametry techniczne agregatu i chłodni wentylatorowej, czynnik chłodniczy, itp. Zespół chillera chłodzony powietrzem YLAE0450 SELS z modułem hydraulicznym typu 27, glikol 30%. Zamawiający przypomina, iż zalecał w SIWZ zapoznanie się z systemami w naturze oraz gwarantował dostęp do dokumentacji powykonawczej. Pytanie nr 26 brzmi: Prosimy o podanie danych technicznych oraz ilości elementów systemu przeciwpożarowego, w tym w szczególności: ilości, typ i rodzaj urządzenia, producenta urządzenia i elementów instalacji, parametry techniczne, itp. Centrala pożarowa BMS Integral z wyposażeniem opisanym w dokumentacji powykonawczej - do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający przypomina, iż zalecał w SIWZ zapoznanie się z systemami w naturze oraz gwarantował dostęp do dokumentacji powykonawczej. Pytanie nr 27 brzmi: Jak często wykonywany jest rozruch agregatu prądotwórczego CAT 250 pod obciążeniem? Prosimy o podanie wielkości obciążenia. Agregat poddany był rozruchowi sprawdzającemu pod obciążeniem przez Generalnego Wykonawcę dla uzyskania niezbędnych odbiorów. Poddawany jest comiesięcznym uruchomieniom sprawdzającym. Pytanie nr 28 brzmi:

7 Czy system p.poż. współpracuje z BMS? Jeżeli tak to w jakim zakresie.? Prosimy o podanie tych elementów i urządzeń systemu p.poż., które "widzi" BMS. W razie alarmu, SAP zatrzymuje klimatyzację i zwalnia klapy pożarowe. Zamawiający przypomina, iż zalecał w SIWZ zapoznanie się z systemami w naturze oraz gwarantował dostęp do dokumentacji powykonawczej. Pytanie nr 29 brzmi: Kto odpowiada za zarządzanie systemem kontroli dostępu? Wyznaczony pracownik Zamawiającego Pytanie nr 30 brzmi: Prosimy o podanie parametrów technicznych urządzeń w kotłowni (w tym. m.m. kotły, palniki, stacja uzdatniania wody, itd.), a szczególności wydajności, moce, itp. Kotły Viessmann Vitomax 200HS - 2 szt. wyposażone w palniki dwupaliwowe Rielo RLS100 Stacja uzdatniania wody Epuro. Szczegółowe dane techniczne zawarte są w dokumentacji powykonawczej kotłowni. Zamawiający przypomina, iż zalecał w SIWZ zapoznanie się z systemami w naturze oraz gwarantował dostęp do dokumentacji powykonawczej. Pytanie nr 31 brzmi: Jakie odbiory są rezerwowane z agregatu prądotwórczego i UPS? Wydzielone obwody zasilania i wentylacji mechanicznej, specyfikacja w dokumentacji powykonawczej. Zamawiający przypomina, iż zalecał w SIWZ zapoznanie się z systemami w naturze oraz gwarantował dostęp do dokumentacji powykonawczej. Pytanie nr 32 brzmi: Jakie materiały eksploatacyjne i części zamienne zostały zużyte do wykonywania prac konserwacyjnych i naprawczych wykonanych w 2010 roku? Prosimy o przesłanie zestawienia zawierającego rodzaj i ilości materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych. Materiały wymieniono zgodnie z zaleceniami gwarantów, a fakt ten odnotowano w stosownej dokumentacji technicznej. Zamawiający przypomina, iż zalecał w SIWZ zapoznanie się z systemami w naturze oraz gwarantował dostęp do dokumentacji powykonawczej. Pytanie nr 33 brzmi: Czy wdrożony jest harmonogram przeglądu urządzeń, instalacji i systemów oraz wyposażenia obiektu? Jeżeli tak prosimy o przesłanie takiego harmonogramu.

8 Harmonogram w zakresie rzeczowym wynika z zaleceń producentów i ujęty jest w niniejszym SIWZ. Harmonogram w ujęciu kalendarzowym zostanie uzgodniony z Wykonawcą, Pytanie nr 34 brzmi: Czy Wykonawca ponosi koszty dotyczące UDT? Koszty ewentualnego UDT obciążenie Zamawiającego. innych wymaganych traktowane będą jako dodatkowe Pytanie nr 35 brzmi: Jakie urządzenia podlegają UDT? Prosimy o przekazanie dokumentu opłata roczna UDT. listy urządzeń np.: na bazie W związku z odpowiedzią 34 pytanie bezzasadne. Pytanie nr 36 brzmi: Kto ze strony Zamawiającego będzie dokonywał czynności zgłoszeń usterek i awarii dla elementów infrastruktury nie wymienionych w przedmiocie zamówienia tj. tabeli w rozdziale I 1. 2a. Pytanie nie dotyczy przedmiotu zamówienia. Pytanie nr 37 brzmi: W dokumentacji SIWZ oraz Projekcie umowy umieszczono informacje tylko o niektórych urządzeniach. Bardzo prosimy o podanie szczegółowej listy urządzeń przeznaczonych do obsługi w ramach przetargu (wchodzącym w skład Systemu wg Definicji z Propozycji umowy) z podaniem producenta, ilości, typu urządzenia szczególnie dotyczy to : - okablowanie strukturalne - szczegółowe ilości elementów systemu przeznaczone do obsługi (producent, typ, ilość) w szczególności dotyczy to komputerów co sugeruje 6 ust. 4 Propozycji umowy. - system BMS -jakie podsystemy są z nim zintegrowane? - system interkomowy (typ oraz składniki systemu) - system przyzywowy (typ oraz składniki systemu) - zasilanie UPS - ilość urządzeń - systemu alarmu pożaru - producent, typ oraz ilość poszczególnych elementów systemu (czujki itp.) fi

9 - klap pożarowych producent, ilość i typ - System CCTV - producent, typ oraz ilość poszczególnych elementów systemu - System kontroli dostępu - producent, typ oraz ilość poszczególnych elementów systemu - System wentylacji i klimatyzacji - typ central, ilość, wydajność, czy są nawilżacze, ilość klimatyzatorów typu split. - instalacja chłodu - typ agregatu z podaniem mocy urządzenia - kotłownia - typ kotłów, ilość i czym są opalane - Stacje uzdatniania wody - producent, typ urządzeń Zamawiający przypomina, iż zalecał w SIWZ zapoznanie się z systemami w naturze oraz gwarantował dostęp do dokumentacji powykonawczej. Pytanie nr 38 brzmi: Prosimy o informację czy koszt serwisow gwarancyjnych dotyczących urządzeń przeznaczonych do obsługi w ramach przetargu mają być zawarte w cenie ryczałtowej? Jeśli tak, to prosimy o podanie listy gwarantów na poszczególne urządzenia oraz wymogów/zapisów gwarancyjnych dotyczących świadczenia tych serwisów (częstotliwość, wymagany udział autoryzowanych serwisów itp.) Tak. Lista gwarantów i wymogów gwarancyjnych do wglądu w siedzibie Zamawiającego Pytanie nr 39 brzmi: W jakim zakresie będą przeznaczone do obsługi systemy umieszczone w tabeli w załączniku nr 2? W przypadku odpowiedzi "NIE" na pytanie zadane w punkcie 2, czy pracownicy naszej firmy mają wyłącznie koordynować wykonywanie zewnętrznych autoryzowanych serwisów gwarancyjnych? Tak - koordynować oraz w miarę możliwości niwelować kłopoty w okresie oczekiwania na serwis. Pytanie nr 40 brzmi: Z uwagi na niespójność zapisów dotyczących kosztów materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych przytaczanych poniżej: - W Projekcie umowy w 11, punkt 3. podano informację że w powyższą cenę wliczono koszt"... materiałów eksploatacyjnych(... ), niezbędnych do czyszczenia(... ), sprawdzania parametrów technicznych urządzeń systemu (... )"

10 - w Załączniku 2 do Wzoru umowy "Spis czynności serwisowych i zakresu usługi konserwacji" - w uwagach pod tabelą umieszczono tekst" W cenę nie są wkalkulowane materiały eksploatacyjne i zastępcze. " - W Projekcie umowy w 20, punkt 2. Napisano że " W cenie oferty należy uwzględnić m.in. koszty materiałów... " - W SIWZ w Rozdziale I Przedmiot zamówienia w l, punkt 2 podpunkt e) napisano"... w tym bieżące uzupełnienie i wymiana materiałów eksploatacyjnych także dostarczanych przez Zamawiającego" - W SIWZ w l, punkt 4 umieszczono informację" Przedmiot zamówienia obejmuje także działania związane z dostarczeniem części zamiennych zużywających się podczas normalnej eksploatacji oraz części zamiennych niezbędnych do przywrócenia sprawności technicznej systemów. Wymienione powyżej elementy będą dostarczane na podstawie odrębnych zleceń na zasadach określonych umową" - W 6, punkt l, podpunkt c) Projektu umowy umieszczono informację że: umowa nie obejmuje" kosztów części zużywających się podczas normalnej eksploatacji oraz części zamiennych podokresie gwarancyjnym, niezbędnych do przywrócenia sprawności technicznej Systemu. Za ww. elementy będą wystawione odrębne faktury... " Na podstawie powyższych nieścisłości/wątpliwości Bardzo prosimy o wyjaśnienie niezgodności zapisów dotyczących kosztów części i materiałów eksploatacyjnych umieszczonych w treści SIWZ oraz Projekcie umowy - czy koszt części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych (ewentualnie których spośród nich ma być zawarty/nie zawarty) w proponowanej cenie ryczałtowej? Umowa zostanie doprecyzowana na podstawie oferty Zamawiającego. Pytanie nr 41 brzmi: Prosimy o wyjaśnienie, dlaczego przy procedurach dotyczących zgłaszania awarii w 3 Projektu umowy proponuje się archaiczne sposoby zgłaszania usterek za pomocą telefonu i faxu a nie w zgodzie z nowoczesnymi zasadami dotyczącymi zarządzania zgłoszeniami umożliwiającymi zgłaszanie w formie elektronicznej? Jak się ma do tego stosowanie standardów ITIL? Zamawiający dołącza jako możliwą formę przesyłania zgłoszeń serwisowych Pytanie nr 42 brzmi: W załączniku nr l do Propozycji umowy umieszczono zapis o świadczeniu prac administracyjnych. Z opisu zakresu świadczonych usług wynika, że obsługa dotyczy świadczenia prac obsługi technicznej. Bardzo prosimy o wyjaśnienie czy to tylko kwestia

11 terminologii, czy też części zakresu naszych usług, który nie został zdefiniowany w Innym miejscu? W zakresie usług jest m.in.: założenie prowadzenie dzienników obsługi dziennej oraz "protokoły usunięcia awarii systemu". Zamawiający modyfikuje SIWZ poprzez usunięcie (wykreślenie) zapisu 17 ust. 1 pkt. 1.1, 17 ust. 1 pkt. 1.3 firet 3 oraz 18 ust. 1 pkt. a Zamawiający modyfikuje treść zapisu 20 ust. 4" Wartość zamówienia do oceny kryterium (wartość brutto) jest to cena roczna brutto. Roczna cena brutto będzie brana pod uwagę przez Komisję przetargową w trakcie oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty i wpisana do umowy. Zgodnie z 11 ust. 1 wzoru umowy płatności będą odbywały się w cyklach miesięcznych. umowy zostanie wpisana 1/12 kwoty rocznej wpisanej w ofercie. Zamawiający modyfikuje treść 22 SIWZ. Roczna cena oferty brutto - znaczenie 100 %. Zamawiający modyfikuje treść 28 ust. 3 pkt 1 - Sposób przydzielania punktów i wymogi dotyczące oceny: - wzór Roczna cena brutto oferty naj tańszej Roczna cena oferty = x 100 x 100% Roczna cena brutto oferty badanej Do W związku tym, iż sporządzenie ofert w/w postępowaniu wymaga dłuższego czasu niż przewidziany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy p.z.p przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do przygotowania ofert. Zamawiający ustala termin składania ofert na 07 -k~' r. godz. 9,00. Odpowiedź stanowi integralną część SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-01-27 15:32 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipzp.pl Warszawa: P-4-SERWIS2-2014 na serwis instalacji i urządzeń Szpitala

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 Mińsk Mazowiecki dnia 05.01.2016r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawców usług w zakresie przeglądów i konserwacji obiektów, urządzeń i instalacji

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Prace stanowiące przedmiot zamówienia I. Podstawowe informacje o przedmiocie zamówienia a. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji,

Bardziej szczegółowo

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego:

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego: Wykonywanie usług utrzymania i obsługi, tj. okresowych przeglądów i konserwacji systemu gwarantowanego zasilania i klimatyzacji, w tym z UPS i systemem wizualizacji i sterowania (BMS) I. Wykonywanie przeglądów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 dla części I i II 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą: Serwis, konserwacja i naprawa systemów klimatyzacji i wentylacji

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 1 do Umowy TE.2022/70/21/ /2013

Zał. Nr 1 do Umowy TE.2022/70/21/ /2013 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia są - Przeglądy techniczne i konserwacja oraz świadczenie usług naprawczych instalacji sygnalizacji pożarowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR W Z Ó R. nowowybudowanego budynku B Szpitala Ginekologiczno-Położniczego INFLANCKA zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu

UMOWA NR W Z Ó R. nowowybudowanego budynku B Szpitala Ginekologiczno-Położniczego INFLANCKA zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu UMOWA NR W Z Ó R Umowa na zapewnienie profesjonalnego serwisu instalacji i urządzeń nowowybudowanego budynku B Szpitala Ginekologiczno-Położniczego INFLANCKA zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu

Bardziej szczegółowo

EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r.

EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r. EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r. Do: uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dotyczy: pytań złożonych do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei SR/XV-270-28(7)-EFK/14 Poznań, dnia 24.10.2014 r. wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług serwisowych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W POZNANIU EA-ZP

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W POZNANIU EA-ZP WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W POZNANIU Telefony: - informacja o numerach Wewnętrznych 61 854-48-00 - Dyrektor WSSE 61 852-99-18 - fax 61 852-50-03 - e-mail sekretariat@wssepoznan.pl -

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji/przeglądy systemów sygnalizacji pożaru SSP, pomiar szczelności czujek izotopowych, systemów gaszenia gazem

Bardziej szczegółowo

znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r.

znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r. znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę energii elektrycznej. Do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

2. Obowiązki gwarancyjne pełni Gwarant lub Autoryzowany Serwis Gwaranta.

2. Obowiązki gwarancyjne pełni Gwarant lub Autoryzowany Serwis Gwaranta. WARUNKI GWARANCJI 1. Clima Produkt zwany Gwarantem udziela gwarancji na sprzedane urządzenia, pod warunkiem eksploatacji urządzeń zgodnej z warunkami określonymi w DTR i na warunkach określonych poniżej.

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 1 ZAKRES USŁUG EKSPLOATACYJNO - KONSERWACYJNYCH L.p. ZAKRES USŁUG OBEJMUJE: Nr. Centrala telefoniczna AASTRA MATRA NEXSPAN 3L wraz z aparatami telefonicznymi oraz dedykowanym okablowaniem telefonicznym Utrzymanie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ Załącznik nr 2 do SIWZ z dnia.. r. w Jasionce pomiędzy : WZÓR UMOWY UMOWA NR: PLRz/./ZRZ PORTEM LOTNICZYM RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 NIP :... KRS :......, kapitał zakładowy w wysokości

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ZP/UR/163/2014 Załącznik nr 1.1 do Siwz Opis przedmiotu zamówienia Usługa przeglądów technicznych, konserwacji i awaryjnych napraw urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach Uniwersytetu Rzeszowskiego

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących Zał. nr 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50730000-1 Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących 1.Przedmiotem zamówienia jest konserwacja urządzeń wentylacji

Bardziej szczegółowo

DO WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

DO WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia

PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia Załącznik Nr 6 PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia W dniu...pomiędzy: Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy ul. Oławska 14 50-313 Wrocław reprezentowanym przez: 1. Dyrektora - dr n.

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Białystok, dn. 07.10.2009 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu znak postępowania: 1/POKL/5.2.1/2009 WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy: przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa zamówienia: Świadczenie usługi serwisowej instalacji wody lodowej, instalacji klimatyzacji wraz z automatyką oraz usługi serwisowej instalacji wentylacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa zamówienia: Świadczenie usługi serwisowej instalacji wody lodowej, instalacji klimatyzacji wraz z automatyką oraz usługi serwisowej instalacji wentylacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr ZO/06/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr ZO/06/2015 Nowa Sól, dnia 23.02.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr ZO/06/2015 Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na wykonanie usługi wykonania przeglądu systemu klimatyzacji i wentylacji MZGK. 1.

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Szczecin, dn. 05.08.2015 r. Znak sprawy: ZP/220/68/15

Bardziej szczegółowo

UMOWA USŁUGI / UU / NR... / 2011 SZPITALEM OGÓLNYM W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM, WYSOKIE MAZOWIECKIE, UL.SZPITALNA

UMOWA USŁUGI / UU / NR... / 2011 SZPITALEM OGÓLNYM W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM, WYSOKIE MAZOWIECKIE, UL.SZPITALNA UMOWA USŁUGI / UU / NR... / 2011 zawarta w dniu.... pomiędzy : SZPITALEM OGÓLNYM W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM, 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE, UL.SZPITALNA 5 reprezentowanym przez : 1. Dyrektora Szpitala mgr inż.

Bardziej szczegółowo

r. data ogłoszenia na stronie

r. data ogłoszenia na stronie Załącznik Nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Domu Pomocy Społecznej w Kaniem, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro Znak sprawy: DPS.3310.13.2016 Kanie, 02.12.2016 r. (miejscowość

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Postępowanie nr AD/ZP/98/11 WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Centrum Dydaktyczne Wydziału

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości Wykonawców

Do wiadomości Wykonawców ZU-227/1/JR/ZP-614/03/SB2//15 Gdynia, dnia 27.03.2015 r. Do wiadomości Wykonawców Dotyczy: przetargu nieograniczonego pod nazwą Budowa placu składowego na granicy z GCT w formie zaprojektuj i wybuduj.

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

VI/KA/292-404 -3832 /2014 Poznań, 15 październik 2014 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

VI/KA/292-404 -3832 /2014 Poznań, 15 październik 2014 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW VI/KA/292-404 -3832 /2014 Poznań, 15 październik 2014 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/112/14 na: Ochrona

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza -Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50 556 Wrocław

ZAPROSZENIE. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza -Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50 556 Wrocław ZAPROSZENIE Wrocław, dnia 31.07.2014r. Nr sprawy. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza -Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213, 50 556 Wrocław ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ na podst.

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. znak: WAG-Z-11/2013 Gdańsk, dnia 9 października 2013 r. Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Swarożyn, dnia 27.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Swarożyn, dnia 27.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Swarożyn, dnia 27.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Prowadzone w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z póź.

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. do przetargu nieograniczonego nr 20/V/2015

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. do przetargu nieograniczonego nr 20/V/2015 ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 616 7000, fax: +48 12 616 7417,email: sekretariat@zikit.krakow.pl OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. Krosno, 06.07.2015 ul. Blich 2 38-400 Krosno NIP 6842607964

Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. Krosno, 06.07.2015 ul. Blich 2 38-400 Krosno NIP 6842607964 Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. Krosno, 06.07.2015 ul. Blich 2 38-400 Krosno NIP 6842607964 ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ SERWISOWANIA SYSTEMU KLIMATYZACJI I WENTYLACJI Przedmiot zapytania: Usługa

Bardziej szczegółowo

awarii. - Legalizacji. - Kalibracjach oraz regulacje wymagane przez producenta i obowiązujące w tym zakresie

awarii. - Legalizacji. - Kalibracjach oraz regulacje wymagane przez producenta i obowiązujące w tym zakresie 1 z 5 2015-05-28 11:51 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 120140-2015 z dnia 2015-05-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ełk Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na przeglądzie, konserwacji oraz naprawie

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: SCM/ZP/XIV/2009/3 Strzelin, dnia 4 grudnia 2009 r. NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne ul. Wrocławska 46 57-100 Strzelin Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

L. Dz. ZPUK/03/13/05 Oborniki, dnia 18.07.2013r

L. Dz. ZPUK/03/13/05 Oborniki, dnia 18.07.2013r Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach 64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2 tel.: (0-61) 29-73-600, fax. (0-61) 29-60 079 e-mail: szpital@szpital.oborniki.info L. Dz. ZPUK/03/13/05 Oborniki,

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji Zamówienia

Warunki realizacji Zamówienia Warunki realizacji Zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego i wsparcia technicznego inżyniera dla infrastruktury sieciowej eksploatowanej w ośrodkach przetwarzania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu we wszystkich niezbędnych branżach wraz z uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: W załączeniu wypełnione druki Zlecenia na dostarczanie ciepła do poszczególnych obiektów.

Odpowiedź: W załączeniu wypełnione druki Zlecenia na dostarczanie ciepła do poszczególnych obiektów. Warszawa, dn. 07.12.2015 r Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu Dot. Przetargu nieograniczonego na Dostawę i przesył/dystrybucję energii cieplnej do budynków: Przedszkola nr 337, Przedszkola

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice tel. 032/245 50 41 do 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 1. Specyfikacja warunków przetargowych na pogwarancyjny serwis Gamma kamery SPECT/CT Brightview XCT Philips z dodatkowym wyposażeniem zainstalowanych w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania

Wszyscy uczestnicy postępowania Kostrzyn nad Odrą, 14 października 2014r. Wszyscy uczestnicy postępowania Znak sprawy: ZP.271.31.2014.EK WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu Pl. Grunwaldzki 1, 58-390 Wałbrzych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu Pl. Grunwaldzki 1, 58-390 Wałbrzych 430000/ZAP/370/13/2013 Wałbrzych, 07.10.2013r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi z zakresu ochrony osób i mienia w Oddziale ZUS w Wałbrzychu Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ ORAZ MODYFIKACJA III TREŚCI SIWZ

ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ ORAZ MODYFIKACJA III TREŚCI SIWZ PGE EO-BM/4110-277/2016/ 1097/ MS Warszawa, dnia 27.12.2016 r. Wykonawcy w postępowaniu Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia Nr Nazwa Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ 1. Szczegółowe wymogi dotyczące procedury dostawczo-odbiorowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i daty jej zawarcia ) UMOWA../2006

Załącznik nr 4 Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i daty jej zawarcia ) UMOWA../2006 Załącznik nr 4 Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i daty jej zawarcia ) UMOWA../2006 Zawarta w dniu 2006 r. w Krynicy-Zdroju roku pomiędzy: 20 Wojskowym Szpitalem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 06.02.2014 roku JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2063. Nr.. 00-909 Warszawa. wg rozdzielnika

Warszawa, dnia 06.02.2014 roku JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2063. Nr.. 00-909 Warszawa. wg rozdzielnika Warszawa, dnia 06.02.2014 roku JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2063 Nr.. 00-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: przetarg nieograniczony na usługę sprzątania powierzchni biurowych i powierzchni zewnętrznych w kompleksach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cba.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cba.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cba.gov.pl Warszawa: Zakup usługi w zakresie konserwacji i usuwania awarii urządzeń klimatyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA DO UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA DO UMOWY Załącznik Nr 2 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA DO UMOWY W dniu.. 2012 roku w Gryfinie pomiędzy: Skarbem Państwa Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie mającym swoją siedzibę przy ul.

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZPZ/250/089/2016/321 Rzeszów,

SzWNr2 ZPZ/250/089/2016/321 Rzeszów, SzWNr2 ZPZ/250/089/2016/321 Rzeszów, 2016.12.12 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy sprzętu komputerowego oraz urządzeń drukujących. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO Załącznik nr 3 do Umowy nr.. z dnia r. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO 1. Definicję pojęć: Celem opisania warunków świadczenia usług serwisowych definiuje

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

A.ZP-271-2/13 Zakopane 2013-02-12 W S Z Y S C Y

A.ZP-271-2/13 Zakopane 2013-02-12 W S Z Y S C Y SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHORÓB PŁUC im. dr O. SOKOŁOWSKIEGO UL. GŁADKIE 1, 34-500 ZAKOPANE tel. (018) 20 150 45, fax. (018) 20 146 32 e-mail: administracja@szpitalsokolowski.pl www.szpitalsokolowski.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zaproszenie do udziału w konkursie ofert Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa Fax (22) 459-08-08, tel. (22) 459-06-17. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Karta gwarancyjna WZÓR

Karta gwarancyjna WZÓR Karta gwarancyjna Szanowni Państwo! Dziękujemy Państwu za wybranie urządzeń marki JunkersBosch. Gratulujemy podjęcia trafnej decyzji i życzymy satysfakcjonującego użytkowania urządzeń oraz komfortu na

Bardziej szczegółowo

DZ - 271/137/597/2014 Kraków, dnia: r. DZ-271/137/ 2014

DZ - 271/137/597/2014 Kraków, dnia: r. DZ-271/137/ 2014 DZ - 271/137/597/2014 Kraków, dnia: 24.10.2014 r. DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO DZ-271/137/ 2014 Dotyczy: Postępowania nr DZ-271/137/2014 Modernizacja przyściennych rozprężalni tlenu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna WZÓR

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna WZÓR Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Szanowni Państwo! Dziękujemy Państwu za wybranie urządzeń marki Junkers. Gratulujemy podjęcia trafnej decyzji i życzymy satysfakcjonującego użytkowania urządzeń oraz

Bardziej szczegółowo

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę rozdziału III. ust. 1 pkt. 1) SIWZ na następujący o treści:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę rozdziału III. ust. 1 pkt. 1) SIWZ na następujący o treści: Kraków, dnia 12.05.2015 r. ZP-05/15 wyjaśnienia SIWZ 1 Do wszystkich wykonawców I. Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Kotły grzewcze na paliwa stałe: Logano S111-2 Logano S111-2 + Pelet Logano S112 Logano S121-2 Logano S131 Logano S171 Logano S181 Logano G221 Logano G221 Automatic Szanowni

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA R. zawarta w dniu.. roku w... pomiędzy, adres... zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Dyrektora.

WZÓR UMOWA R. zawarta w dniu.. roku w... pomiędzy, adres... zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Dyrektora. WZÓR Załącznik nr 12 do SIWZ UMOWA R zawarta w dniu.. roku w... pomiędzy, adres... zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Dyrektora. a firmą... z siedzibą w... przy ul...., reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr / Przedmiot umowy. Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą oraz uruchomieniem u Zamawiającego

UMOWA Nr / Przedmiot umowy. Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą oraz uruchomieniem u Zamawiającego Załącznik nr 5 UMOWA Nr /2016 zawarta w Radzyminie w dniu...2016r. pomiędzy: Centrum Medycznym im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul.

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający anuluje zapis w punkcie XVIII i nadaje mu poniższe brzmienie:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający anuluje zapis w punkcie XVIII i nadaje mu poniższe brzmienie: Warszawa dnia 02.12.2014 Wykonawcy (uczestnicy postępowania) Działając na podstawie art. 38 ust.1 ustawy Pzp zamawiający informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2012. zawarta w dniu.. maja 2012 r. pomiędzy:

UMOWA Nr /2012. zawarta w dniu.. maja 2012 r. pomiędzy: UMOWA Nr /2012 zawarta w dniu.. maja 2012 r. pomiędzy: Filharmonią Świętokrzyską im. O. Kolberga z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 12, 25-369 Kielce, zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Kultury

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET ŚLĄSKI Katowice, dnia 23.02.2016 r. ul. Bankowa 12, 40-007 KATOWICE NIP 634-019-71-34; REGON 000001347 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR DZP.381.12.2016.DW ZMIANA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nazwa zadania : Dobór, sprzedaż, dostawa i montaż w miejscach wskazanych przez Zamawiającego kompaktowych urządzeń schładzających - zapewniających normatywne temperatury

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia publicznego. 1.1 Przedmiotem zamówienia publicznego jest Eksploatacja kotłowni oraz konserwacja i eksploatacja zespołów

Bardziej szczegółowo

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 znak sprawy: ZP/220/106/14

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie instalacji grzewczej nadmuchowej w budynku Sali gimnastycznej przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy ul.wojska Polskiego 17 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Pismo znak: ZOZPIAST-PW-973/2012 WYKONAWCY

Pismo znak: ZOZPIAST-PW-973/2012 WYKONAWCY Piastów, 4 maja 2012 rok Pismo znak: ZOZPIAST-PW-973/2012 WYKONAWCY Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PIASTUN, na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Łącze ISDN wpisane do centrali PABX wystąpi przy ul. Piotrkowska 147.

Łącze ISDN wpisane do centrali PABX wystąpi przy ul. Piotrkowska 147. Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Nr 17 / 2013 Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi telefonii stacjonarnej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA POMIESZCZEŃ dla Pracowni ESWL w piwnicy bloku B

KLIMATYZACJA POMIESZCZEŃ dla Pracowni ESWL w piwnicy bloku B Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający : Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 22-400 Zamość OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: BGiOŚ Grybów,

Znak sprawy: BGiOŚ Grybów, dotyczy: zapytania i wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu o zamówienie publiczne na: Stabilizacja osuwiska wraz z zabezpieczeniem ul. Chłodnej w km 0+310-0+710 i ul. Leszczynowej w km 0+170-0+450 w Grybowie

Bardziej szczegółowo

1. Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia/przedłużenie terminu składania ofert

1. Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia/przedłużenie terminu składania ofert Sygnatura postępowania: BZP/31/DRI/2015 BGK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, 8 lipiec 2015 r. Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa Biuro Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 09-400 Płock www.wszplock.pl

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 09-400 Płock www.wszplock.pl Wojewódzki Szpital Zespolony Apteka Szpitalna, tel /024/ 364 62 18 fax/024/ 364 63 72 REG.000650070; NIP 774-24-11-908 AS-2910-8(28/ZP/14)-14(1) Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu Płock, dnia

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR PKT.2370.01.2012. zawarta w dniu.. 2012 roku w Nowym Tomyślu

(PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR PKT.2370.01.2012. zawarta w dniu.. 2012 roku w Nowym Tomyślu - 1 - Załącznik nr 2 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR PKT.2370.01.2012 zawarta w dniu.. 2012 roku w Nowym Tomyślu pomiędzy: Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu 64 300

Bardziej szczegółowo

Monika Bronkau-Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. DBA-2/240-23/2012 Warszawa, 28 kwietnia 2012 r.

Monika Bronkau-Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. DBA-2/240-23/2012 Warszawa, 28 kwietnia 2012 r. Monika Bronkau-Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów DBA-2/240-23/2012 Warszawa, 28 kwietnia 2012 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o.

Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. Nr post. 104/210/KW/2013 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. 80-252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 2 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. W związku z wpłynięciem zapytań do SIWZ w postępowaniu prowadzonym w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r, poz.2164) pn. Termomodernizacja budynków użyteczności

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez:

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, Regon 000276386, NIP 813-026-80-24,

Bardziej szczegółowo

Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu Bychawa, 06.07.2015 r. Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu W związku ze skierowanymi pytaniami dotyczącymi postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNIKACYJNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNIKACYJNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNIKACYJNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 85-153 BYDGOSZCZ ul. Inowrocławska 11, skrytka poczt. B-1 nr 601 tel. centrali (52) 324 94 10, fax (52) 324 94 38 e-mail: zarz@mzk.bydgoszcz.pl,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY Nr /2008

UMOWA SPRZEDAŻY Nr /2008 Załącznik nr 5 do SIWZ wzór umowy UMOWA SPRZEDAŻY Nr /2008 Zawarta w dniu...8 r. w Chełmnie, pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Chełmnie przy Pl. Dr L. Rydygiera 1, 86-200 Chełmno, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ I. Opieka nad serwerami TAK/NIE 1 Prace konserwacyjne przynajmniej dwa razy do roku (prócz rakcji na awarie) Całodobowy monitoring pracy

Bardziej szczegółowo

Mogilno, dnia r. Znak pisma: MS.1.PN.2015.P2.BIP-TO

Mogilno, dnia r. Znak pisma: MS.1.PN.2015.P2.BIP-TO Mogilno, dnia 01.10.2015 r. Znak pisma: MS.1.PN.2015.P2.BIP-TO Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.,,dostawa, montaż i uruchomienie, w formie leasingu operacyjnego, kręgielni dwutorowej sznurowej wraz

Bardziej szczegółowo

1) Czy w ramach działalności Szpitala został wprowadzony plan naprawczy lub restrukturyzacyjny? W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej, prosimy o

1) Czy w ramach działalności Szpitala został wprowadzony plan naprawczy lub restrukturyzacyjny? W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej, prosimy o 1) Czy w ramach działalności Szpitala został wprowadzony plan naprawczy lub restrukturyzacyjny? W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej, prosimy o udostępnienie powyższej dokumentacji. 2) Prosimy o wskazanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Gwarancji. Zasady ogólne

Ogólne Warunki Gwarancji. Zasady ogólne Ogólne Warunki Gwarancji Zasady ogólne 1. Niniejsze warunki gwarancji stanowią integralną część wszystkich Umów Sprzedaży zawieranych pomiędzy firmą (zwaną dalej Gwarantem) a Nabywcą, jeśli nie uzgodniono

Bardziej szczegółowo

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy.

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest hosting

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 3. Z jakiego materiału należy wykonać kołnierze luźne w zestawie pompowym i na wymienianych rurociągach ssawnym i tłocznym?

WYJAŚNIENIA NR 3. Z jakiego materiału należy wykonać kołnierze luźne w zestawie pompowym i na wymienianych rurociągach ssawnym i tłocznym? Konin, dnia 24.05.2016 r. WYJAŚNIENIA NR 3 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Modernizację pompowni II stopnia Stacji Uzdatniania Wody (SUW) zlokalizowanej w Koninie przy ulicy Łąkowej 1. Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. Nazwa inwestycji: Dostawa i montaż klimatyzacji dla pomieszczenia Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Knurowie przy ulicy Niepodległości

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PYTAŃ DO SIWZ,

ZESTAWIENIE PYTAŃ DO SIWZ, ZESTAWIENIE PYTAŃ DO SIWZ, które wpłynęły do dnia 11 czerwca 2013 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Budowa budynku administracyjno-biurowego przy ul. Świeckiej 45 w Tucholi

Bardziej szczegółowo

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE SYSTEMY ELEKTRYCZNE Uruchomienie układu następuje automatycznie po zadziałaniu czujek dymowych lub temperaturowych, które są

Bardziej szczegółowo

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Urządzenia gazowe: Wiszące kotły kondensacyjne o mocy do 100 kw Stojące kotły kondensacyjne o mocy do 100 kw Wiszące kotły konwencjonalne o mocy do 100 kw Przepływowe

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, 2006-10-25. wg rozdzielnika

Tarnowskie Góry, 2006-10-25. wg rozdzielnika Tarnowskie Góry, 2006-10-25 wg rozdzielnika Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie instalacji przeciwpożarowego systemu alarmowego służącego do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji

Bardziej szczegółowo