SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY im. Krysi Niżyńskiej - "Zakurzonej"

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY im. Krysi Niżyńskiej - "Zakurzonej""

Transkrypt

1 SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY im. Krysi Niżyńskiej - "Zakurzonej" "INFLANCKA" SP ZOZ Warszawa, 02.lc.<t.~o 2011 r. Do wszystkich Wykonawców przetargu nieograniczonego P/611SERVICE/2010 Dotyczy: zapytania do postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zapewnienie profesjonalnego serwisu instalacji i urządzeń nowowybudowanego budynku "B" Szpitala Ginekologiczno-Położniczego "INFLANCKA" Działając zgodnie z przepisem art. 38 ust. 2 p.z.p. Szpital Ginekologiczno-Położniczy "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej-i.Zakurzonej" S.P.Z.O.Z. w Warszawie ul. Inflancka 6 w odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wlw przetargu nieograniczonego udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Pytanie nr 1 brzmi: Prosimy o wskazanie wg, którego zestawienia należy wycenić zakres przeglądów okresowych, czy zgodnie z SIWZ, tj Roz I 1 pkt. 2a, czy zgodnie z załącznikiem nr 2 do wzoru umowy, a tym samym wskazanie zgodnie, z którym załącznikiem mają być świadczone usługi serwisu, czy tym w treści SIWZ ( 1 ust. 2 czy tym, który stanowi załącznik nr 2 do Umowy). W odpowiedzi proszę również o wprowadzenie odpowiednich korekt we wzorze umowy 4 pkt. 1 z racji niezgodności odnośników. Zakres przeglądów okresowych należy wycenić zgodnie z zapisem Rozdz. I 1 pkt. 2a. Zamawiający wprowadza korektę w zapisie umowy w zakresie odnośników. Zamawiający przypomina jednak, iż na Wykonawcy spoczywa obowiązek zagwarantowania wykonywania zadań Pytanie nr 2 brzmi: Prosimy o potwierdzenie, że materiały eksploatacyjne rozumiane, jako części zamienne nie wchodzą w cenę ryczałtową, o której mówi zarówno SIWZ jak jego załączniki, a w szczególności Wzór oferty i wzór umowy. W związku z powyższym prosimy o zmianę następujących zapisów w Załączniku wzór umowy I 11 pkt. 3 słowa eksploatacyjne na pomocnicze. Zamawiający potwierdza, że materiały eksploatacyjne rozumiane, jako części zamienne nie wchodzą w cenę ryczałtową. Niniejszym Zamawiający modyfikuje zapis we Wzorze Umowy zastępując słowo "eksploatacyjne" słowem "pomocnicze".

2 Pytanie nr 3 brzmi: Prosimy o potwierdzenie, że bieżąca eksploatacja jest wymagana i ograniczona wyłącznie do pobytu na obiekcie administratora w dni robocze w godzinach określonych w Załączniku l do wzoru umowy. Zamawiający potwierdza zapis w Załączniku nr 1. Pytanie nr 4 brzmi: Prosimy o potwierdzenie, że wskazanie w SIWZ Roz I 1 pkt. 2a są wymogami, do których odnosi się 8 pkt. 2 wzór umowy a tym samym, że dokonanie czynności tych przeglądów serwisowych nie zdejmuje gwarancji. Zamawiający potwierdza zapis w Załączniku nr 1. Zamawiający przypomina jednak, iż na Wykonawcy spoczywa obowiązek zagwarantowania wykonywania zadań "obsługi codziennej" Pytanie nr 5 brzmi: Prosimy o określenie daty ekspiracji gwarancji opisanej w 8 pkt. 2 wzoru umowy. Do wglądu w dokumentacji. Generalnie co do zasady budynku zainstalowanych w nim systemów objęte są S-letnią gwarancją Pytanie nr 6 brzmi: Prosimy o wyjaśnienie, czego dotyczy ll pkt. 10 wzoru umowy. Zamawiający usuwa powyższy zapis ze wzoru umowy. Pytanie nr 7 brzmi: Prosimy o wyjaśnienie, na jakich zasadach ma być rozliczane wynagrodzenie za świadczenie przeglądów okresowych, nasze pytanie wynika z zauważonych przez nas sprzeczności w przedstawionych do Zamówienia dokumentach: a) w pkt. 1 wzoru oferty wskazano cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, (jako całości wskazanej w 1 SIWZ) b) w 11 ust. 1 w odniesieniu do ust. 2, w którym jest wskazane, iż przeglądy okresowe będą rozliczane zgodnie z ofertą wskazano natomiast, iż za świadczenia przeglądów jest dodatkowe wynagrodzenie zgodnie z ofertą, którego to wynagrodzenie nie wycenia się odrębnie. Prosimy o dokładne wyjaśnienie, w jaki sposób i na jakich zasadach należy obliczyć i rozpisać cenę oferty, aby była ona zgodna ze wzorem umowy również z uwzględnieniem wcześniejszych odpowiedzi. W pkt. 1 wzoru oferty zaznaczono, iż cena za wykonanie przedmiotu umowy WynOSI ROCZNIE... W 11 ust. 1 określa opłatę miesięczną stanowiącą 1/12 kwoty rocznej.

3 Pytanie nr 8 brzmi: W Rozdziale I 1 ust. 4 SIWZ wskazano, że części zamienne będą dostarczane na podstawie odrębnych zleceń na zasadach określonych umową, natomiast we wzorze umowy nie ma szczególnych zapisów tego dotyczących. W odniesieniu do powyższego prosimy o doprecyzowanie wzoru umowy w taki sposób, aby jego zapisy były spójne z wymaganiami i warunkami wskazanymi w SIWZ w powyższym zakresie. Zamawiający dostosuje zapisy umowy. Wnosimy o rozważenie możliwości usunięcia z SIWZ warunków mówiących o konieczności posiadania (poniższych 3 zapisów): Pytanie nr 9 brzmi: Posiadania uprawnień do wykonywania działalności tj. posiadania aktualnej koncesji wydanej przez MSWiA na potwierdzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia (art. 15 ust. 1 Ustawy o ochronie osób i mienia) Wyrażamy zgodę na usunięcie zapisu. Pytanie nr 10 brzmi: Posiadania przez trzech naszych pracowników licencji pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia Nie wyraża zgody. Wykonawca w ramach prowadzonej działalności będzie miał dostęp do miejsc i urządzeń przechowywania objętej zgodnie z odnośnymi przepisami z zastrzeżeniem dokumentacji medycznej o danych wrażliwych, a także elementów bezpieczeństwa "PZ" M. ST. Warszawy. Zakres rzeczowy ujęty w SIWZ zawiera systemy i czynności w stosunku, do których posiadanie licencji pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia jest wymagane. Pytanie nr 11 brzmi: Posiadania minimum jednego konsultanta z certyfikatem ITIL Foundation. Wyrażamy zgodę na usunięcie zapisu. Pytanie nr 12 brzmi: W tabeli przeglądów okresowych Rozdział I 1. 2 wymieniono elementy infrastruktury (systemy, instalacje, urządzenia). Prosimy o przekazanie pełnej informacji dotyczącej warunków gwarancji w tym w szczególności: termin obowiązywania gwarancji, wymagania gwarancyjne zawarte w dokumentacji powykonawczej lubli umowie inwestycyjnej zgodnie, z którymi należy dokonywać czynności serwisowych. Patrz odp. na pytanie 5. Pytanie nr 13 brzmi:

4 Prosimy o przesłanie kompletnego zestawienia wykonywania czynności codziennych serwisowanych urządzeń i elementów, o których mowa 8.1 wzoru umowy stanowiącej załącznik do SIWZ. Czynności obsługi codziennej są wymienione w DTR do poszczególnych systemów urządzeń. Należy postąpić zgodnie z zaleceniem 1 pkt 6 SIWZ. Pytanie nr 14 brzmi: Jakie warunki (w tym wymagania techniczne) są niezbędne, aby można było wykonywać zdalny nadzór nad systemami wentylacji i klimatyzacji, klap pożarowych, kontroli dostępu i telewizji dozorowej? Zdalny nadzór na systemami wentylacji, klimatyzacji, klap pożarowych, kontroli dostępu i telewizji dozorowej może być realizowany za pomocą połączenia VPN (od strony wykonawcy darmowy klient CIS CO) + zdalny pulpit lub bezpośrednio za pomocą zdalnego pulpitu (od strony wykonawcy darmowy klient) do serwera z odpowiednimi aplikacjami. Pytanie nr 15 brzmi: Czy Zamawiający ponosi koszty wszystkich materiałów i części oraz podzespołów eksploatacyjnych? Jeżeli nie prosimy o przekazanie wykazu stanowiącego koszt Wykonawcy. Tak Pytanie nr 16 brzmi: Jakie kryteria(np. która wersja, jaki poziom) będą podstawą do uznania przez Zamawiającego spełnienia warunku posiadania certyfikatu ITIL przez Wykonawcę? Patrz odp. do pytania 9 Pytanie nr 17 brzmi: Prosimy o pełną definicję zapisu dotyczącego usług związanych z diagnozowaniem systemu tj. w szczególności: "... przywracanie jego sprawności technicznej, tj. potencjalnie niezbędnych napraw wykrytych w trakcie przeprowadzonej konserwacji". Czy zakres potencjalnie niezbędnych napraw będzie uzgadniany z zamawiającym np.: wg zapisów umowy określonych w 6. 2 c? Jeżeli nie to prosimy o określenie warunków i zasad regulujących wzajemne obowiązki stron umowy. Tak, wymóg będzie uzgadniany z Zamawiającym. Pytanie nr 18 brzmi: Czy BMS steruje wszystkimi urządzeniami, instalacjami i systemami? Prosimy o przesłanie wszystkich grafik BMS-u.

5 BMS składa się ze stacji zarządzania systemem wentylacji i klimatyzacji (Desigolnsight) oraz stacji monitorowania i sterowania klap pożarowych (Gemos). Zamawiający przypomina, iż zalecał w SIWZ zapoznanie się z systemami w naturze oraz gwarantował dostęp do dokumentacj i powykonawczej. Pytanie nr 19 brzmi: Jakie parametry związane z działaniem w/w urządzeń i instalacji będą rejestrowane w BMS, a w szczególności: temperatury, ilości nawiewanego i wyciąganego powietrza, wielkości dostarczanych mediów, itp.? Dokumentacja techniczno-ruchowa do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający przypomina, iż zalecał w SIWZ zapoznanie się z systemami w naturze oraz gwarantował dostęp do dokumentacji powykonawczej. Pytanie nr 20 brzmi: Jakie trendy rejestrowane będą w BMS-ie? Prosimy o podanie wszystkich parametrów takich jak np.: wielkości fizyczne, czas, ilość punktów jednocześnie, w tym danych o możliwości archiwizacji danych zapisanych w trendach. Dokumentacja techniczno-ruchowa do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający przypomina, iż zalecał w SIWZ zapoznanie się z systemami w naturze oraz gwarantował dostęp do dokumentacji powykonawczej. Pytanie nr 21 brzmi: Prosimy o przekazanie listy punktów BMS, w tym w szczególności: typu wyjścia/wejścia, opisu punktów, rodzaju instalacji, itp. listy wejść/wyjść BMS, Dokumentacja techniczno-ruchowa do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający przypomina, iż zalecał w SIWZ zapoznanie się z systemami w naturze oraz gwarantował dostęp do dokumentacji powykonawczej. Pytanie nr 22 brzmi: Prosimy o przekazanie danych sterowników systemu BMS. Automatyka Siemens oparta o sterowniki PXC-64U. Zamawiający przypomina, iż zalecał w SIWZ zapoznanie się z systemami w naturze oraz gwarantował dostęp do dokumentacji powykonawczej. Pytanie nr 23 brzmi: Prosimy o podanie danych technicznych central wentylacyjnych w tym w szczególności: typ, wydajności nawiewu, wyciągu, wydajność cieplna nagrzewnicy, wydajność chłodnicy, rodzaj i ilości filtrów powietrza, typ pasków napędowych, czynnik chłodniczy, itp.

6 Dokumentacja techniczno-ruchowa do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający przypomina, iż zalecał w SIWZ zapoznanie się z systemami w naturze oraz gwarantował dostęp do dokumentacji powykonawczej. Pytanie nr 24 brzmi: Prosimy o podanie danych technicznych urządzeń klimatyzacyjnych dedykowanych dla aparatury medycznej lub/i pomieszczeń technicznych z aparaturą medyczną, w tym w szczególności: typ i rodzaj urządzenia, producenta urządzenia, parametry techniczne urządzeń klimatyzacyjnych, czynnik chłodniczy, itp. Zamawiający przypomina, iż zalecał w SIWZ zapoznanie się z systemami w naturze oraz gwarantował dostęp do dokumentacji powykonawczej. Pytanie nr 25 brzmi: Prosimy o podanie danych technicznych agregatu chłodniczego York, w tym w szczególności: typ i rodzaj urządzenia, producenta urządzenia, parametry techniczne agregatu i chłodni wentylatorowej, czynnik chłodniczy, itp. Zespół chillera chłodzony powietrzem YLAE0450 SELS z modułem hydraulicznym typu 27, glikol 30%. Zamawiający przypomina, iż zalecał w SIWZ zapoznanie się z systemami w naturze oraz gwarantował dostęp do dokumentacji powykonawczej. Pytanie nr 26 brzmi: Prosimy o podanie danych technicznych oraz ilości elementów systemu przeciwpożarowego, w tym w szczególności: ilości, typ i rodzaj urządzenia, producenta urządzenia i elementów instalacji, parametry techniczne, itp. Centrala pożarowa BMS Integral z wyposażeniem opisanym w dokumentacji powykonawczej - do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający przypomina, iż zalecał w SIWZ zapoznanie się z systemami w naturze oraz gwarantował dostęp do dokumentacji powykonawczej. Pytanie nr 27 brzmi: Jak często wykonywany jest rozruch agregatu prądotwórczego CAT 250 pod obciążeniem? Prosimy o podanie wielkości obciążenia. Agregat poddany był rozruchowi sprawdzającemu pod obciążeniem przez Generalnego Wykonawcę dla uzyskania niezbędnych odbiorów. Poddawany jest comiesięcznym uruchomieniom sprawdzającym. Pytanie nr 28 brzmi:

7 Czy system p.poż. współpracuje z BMS? Jeżeli tak to w jakim zakresie.? Prosimy o podanie tych elementów i urządzeń systemu p.poż., które "widzi" BMS. W razie alarmu, SAP zatrzymuje klimatyzację i zwalnia klapy pożarowe. Zamawiający przypomina, iż zalecał w SIWZ zapoznanie się z systemami w naturze oraz gwarantował dostęp do dokumentacji powykonawczej. Pytanie nr 29 brzmi: Kto odpowiada za zarządzanie systemem kontroli dostępu? Wyznaczony pracownik Zamawiającego Pytanie nr 30 brzmi: Prosimy o podanie parametrów technicznych urządzeń w kotłowni (w tym. m.m. kotły, palniki, stacja uzdatniania wody, itd.), a szczególności wydajności, moce, itp. Kotły Viessmann Vitomax 200HS - 2 szt. wyposażone w palniki dwupaliwowe Rielo RLS100 Stacja uzdatniania wody Epuro. Szczegółowe dane techniczne zawarte są w dokumentacji powykonawczej kotłowni. Zamawiający przypomina, iż zalecał w SIWZ zapoznanie się z systemami w naturze oraz gwarantował dostęp do dokumentacji powykonawczej. Pytanie nr 31 brzmi: Jakie odbiory są rezerwowane z agregatu prądotwórczego i UPS? Wydzielone obwody zasilania i wentylacji mechanicznej, specyfikacja w dokumentacji powykonawczej. Zamawiający przypomina, iż zalecał w SIWZ zapoznanie się z systemami w naturze oraz gwarantował dostęp do dokumentacji powykonawczej. Pytanie nr 32 brzmi: Jakie materiały eksploatacyjne i części zamienne zostały zużyte do wykonywania prac konserwacyjnych i naprawczych wykonanych w 2010 roku? Prosimy o przesłanie zestawienia zawierającego rodzaj i ilości materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych. Materiały wymieniono zgodnie z zaleceniami gwarantów, a fakt ten odnotowano w stosownej dokumentacji technicznej. Zamawiający przypomina, iż zalecał w SIWZ zapoznanie się z systemami w naturze oraz gwarantował dostęp do dokumentacji powykonawczej. Pytanie nr 33 brzmi: Czy wdrożony jest harmonogram przeglądu urządzeń, instalacji i systemów oraz wyposażenia obiektu? Jeżeli tak prosimy o przesłanie takiego harmonogramu.

8 Harmonogram w zakresie rzeczowym wynika z zaleceń producentów i ujęty jest w niniejszym SIWZ. Harmonogram w ujęciu kalendarzowym zostanie uzgodniony z Wykonawcą, Pytanie nr 34 brzmi: Czy Wykonawca ponosi koszty dotyczące UDT? Koszty ewentualnego UDT obciążenie Zamawiającego. innych wymaganych traktowane będą jako dodatkowe Pytanie nr 35 brzmi: Jakie urządzenia podlegają UDT? Prosimy o przekazanie dokumentu opłata roczna UDT. listy urządzeń np.: na bazie W związku z odpowiedzią 34 pytanie bezzasadne. Pytanie nr 36 brzmi: Kto ze strony Zamawiającego będzie dokonywał czynności zgłoszeń usterek i awarii dla elementów infrastruktury nie wymienionych w przedmiocie zamówienia tj. tabeli w rozdziale I 1. 2a. Pytanie nie dotyczy przedmiotu zamówienia. Pytanie nr 37 brzmi: W dokumentacji SIWZ oraz Projekcie umowy umieszczono informacje tylko o niektórych urządzeniach. Bardzo prosimy o podanie szczegółowej listy urządzeń przeznaczonych do obsługi w ramach przetargu (wchodzącym w skład Systemu wg Definicji z Propozycji umowy) z podaniem producenta, ilości, typu urządzenia szczególnie dotyczy to : - okablowanie strukturalne - szczegółowe ilości elementów systemu przeznaczone do obsługi (producent, typ, ilość) w szczególności dotyczy to komputerów co sugeruje 6 ust. 4 Propozycji umowy. - system BMS -jakie podsystemy są z nim zintegrowane? - system interkomowy (typ oraz składniki systemu) - system przyzywowy (typ oraz składniki systemu) - zasilanie UPS - ilość urządzeń - systemu alarmu pożaru - producent, typ oraz ilość poszczególnych elementów systemu (czujki itp.) fi

9 - klap pożarowych producent, ilość i typ - System CCTV - producent, typ oraz ilość poszczególnych elementów systemu - System kontroli dostępu - producent, typ oraz ilość poszczególnych elementów systemu - System wentylacji i klimatyzacji - typ central, ilość, wydajność, czy są nawilżacze, ilość klimatyzatorów typu split. - instalacja chłodu - typ agregatu z podaniem mocy urządzenia - kotłownia - typ kotłów, ilość i czym są opalane - Stacje uzdatniania wody - producent, typ urządzeń Zamawiający przypomina, iż zalecał w SIWZ zapoznanie się z systemami w naturze oraz gwarantował dostęp do dokumentacji powykonawczej. Pytanie nr 38 brzmi: Prosimy o informację czy koszt serwisow gwarancyjnych dotyczących urządzeń przeznaczonych do obsługi w ramach przetargu mają być zawarte w cenie ryczałtowej? Jeśli tak, to prosimy o podanie listy gwarantów na poszczególne urządzenia oraz wymogów/zapisów gwarancyjnych dotyczących świadczenia tych serwisów (częstotliwość, wymagany udział autoryzowanych serwisów itp.) Tak. Lista gwarantów i wymogów gwarancyjnych do wglądu w siedzibie Zamawiającego Pytanie nr 39 brzmi: W jakim zakresie będą przeznaczone do obsługi systemy umieszczone w tabeli w załączniku nr 2? W przypadku odpowiedzi "NIE" na pytanie zadane w punkcie 2, czy pracownicy naszej firmy mają wyłącznie koordynować wykonywanie zewnętrznych autoryzowanych serwisów gwarancyjnych? Tak - koordynować oraz w miarę możliwości niwelować kłopoty w okresie oczekiwania na serwis. Pytanie nr 40 brzmi: Z uwagi na niespójność zapisów dotyczących kosztów materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych przytaczanych poniżej: - W Projekcie umowy w 11, punkt 3. podano informację że w powyższą cenę wliczono koszt"... materiałów eksploatacyjnych(... ), niezbędnych do czyszczenia(... ), sprawdzania parametrów technicznych urządzeń systemu (... )"

10 - w Załączniku 2 do Wzoru umowy "Spis czynności serwisowych i zakresu usługi konserwacji" - w uwagach pod tabelą umieszczono tekst" W cenę nie są wkalkulowane materiały eksploatacyjne i zastępcze. " - W Projekcie umowy w 20, punkt 2. Napisano że " W cenie oferty należy uwzględnić m.in. koszty materiałów... " - W SIWZ w Rozdziale I Przedmiot zamówienia w l, punkt 2 podpunkt e) napisano"... w tym bieżące uzupełnienie i wymiana materiałów eksploatacyjnych także dostarczanych przez Zamawiającego" - W SIWZ w l, punkt 4 umieszczono informację" Przedmiot zamówienia obejmuje także działania związane z dostarczeniem części zamiennych zużywających się podczas normalnej eksploatacji oraz części zamiennych niezbędnych do przywrócenia sprawności technicznej systemów. Wymienione powyżej elementy będą dostarczane na podstawie odrębnych zleceń na zasadach określonych umową" - W 6, punkt l, podpunkt c) Projektu umowy umieszczono informację że: umowa nie obejmuje" kosztów części zużywających się podczas normalnej eksploatacji oraz części zamiennych podokresie gwarancyjnym, niezbędnych do przywrócenia sprawności technicznej Systemu. Za ww. elementy będą wystawione odrębne faktury... " Na podstawie powyższych nieścisłości/wątpliwości Bardzo prosimy o wyjaśnienie niezgodności zapisów dotyczących kosztów części i materiałów eksploatacyjnych umieszczonych w treści SIWZ oraz Projekcie umowy - czy koszt części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych (ewentualnie których spośród nich ma być zawarty/nie zawarty) w proponowanej cenie ryczałtowej? Umowa zostanie doprecyzowana na podstawie oferty Zamawiającego. Pytanie nr 41 brzmi: Prosimy o wyjaśnienie, dlaczego przy procedurach dotyczących zgłaszania awarii w 3 Projektu umowy proponuje się archaiczne sposoby zgłaszania usterek za pomocą telefonu i faxu a nie w zgodzie z nowoczesnymi zasadami dotyczącymi zarządzania zgłoszeniami umożliwiającymi zgłaszanie w formie elektronicznej? Jak się ma do tego stosowanie standardów ITIL? Zamawiający dołącza jako możliwą formę przesyłania zgłoszeń serwisowych Pytanie nr 42 brzmi: W załączniku nr l do Propozycji umowy umieszczono zapis o świadczeniu prac administracyjnych. Z opisu zakresu świadczonych usług wynika, że obsługa dotyczy świadczenia prac obsługi technicznej. Bardzo prosimy o wyjaśnienie czy to tylko kwestia

11 terminologii, czy też części zakresu naszych usług, który nie został zdefiniowany w Innym miejscu? W zakresie usług jest m.in.: założenie prowadzenie dzienników obsługi dziennej oraz "protokoły usunięcia awarii systemu". Zamawiający modyfikuje SIWZ poprzez usunięcie (wykreślenie) zapisu 17 ust. 1 pkt. 1.1, 17 ust. 1 pkt. 1.3 firet 3 oraz 18 ust. 1 pkt. a Zamawiający modyfikuje treść zapisu 20 ust. 4" Wartość zamówienia do oceny kryterium (wartość brutto) jest to cena roczna brutto. Roczna cena brutto będzie brana pod uwagę przez Komisję przetargową w trakcie oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty i wpisana do umowy. Zgodnie z 11 ust. 1 wzoru umowy płatności będą odbywały się w cyklach miesięcznych. umowy zostanie wpisana 1/12 kwoty rocznej wpisanej w ofercie. Zamawiający modyfikuje treść 22 SIWZ. Roczna cena oferty brutto - znaczenie 100 %. Zamawiający modyfikuje treść 28 ust. 3 pkt 1 - Sposób przydzielania punktów i wymogi dotyczące oceny: - wzór Roczna cena brutto oferty naj tańszej Roczna cena oferty = x 100 x 100% Roczna cena brutto oferty badanej Do W związku tym, iż sporządzenie ofert w/w postępowaniu wymaga dłuższego czasu niż przewidziany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy p.z.p przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do przygotowania ofert. Zamawiający ustala termin składania ofert na 07 -k~' r. godz. 9,00. Odpowiedź stanowi integralną część SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. Do wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ Do wykonawców, którym zamawiający przekazał SIWZ Do zamieszczenia na stronie internetowej WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZADANIA PN. SERWEROWNI DOTACJE NA INNOWACJE

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZADANIA PN. SERWEROWNI DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZADANIA PN. DOSTAWA, ROZMIESZCZENIE, INSTALACJA I URUCHOMIENIE KOMPLETNEJ SERWEROWNI WROCŁAW, DNIA 08.07.2015 R. DOTACJE NA INNOWACJE Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Odpowiedź:

Pytanie 1 Odpowiedź: 15.05.2015 r. dotyczy: postępowania nr 8/PN/DEG/AS/2015 na wprowadzenie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia jakości i dostępności

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Warszawa, dnia 07.11.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r.

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ na zadanie pod nazwą: Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania WPWiK Sp. z o.o. w zakresie digitalizacji dokumentacji oraz wsparcia procesu inwestycyjnego, w tym dostawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Tryb postępowania: Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia I Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na konserwację instalacji alarmowych, sygnalizacyjnych i audiowizualnych oraz pogotowie techniczne w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Serwis infrastruktury w CPOD i serwerowni rezerwowej systemu chłodzenia klimatyzacja ZNAK POSTĘPOWANIA: 140/GL/LZA/AB/2015 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 23 październik 2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Nr sprawy: 27/3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com.

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com. WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl REGON 290856791 NIP 959 116 49 32 Sąd Rejonowy w Kielcach X

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 40/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: USŁUGĘ ROZBUDOWY I REKONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy:

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim - reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-58/10 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego)

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego) S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A CZĘŚĆ I INFORMACJA OGÓLNA 1. I n f o r m a c j e o Z a m a w i a j ą c y m i p r z e d m i o c i e p r z e t a r g u. 1.1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Centrum Kształcenia Sportowego 70-424 Szczecin, ul. Mazurska 40 mazurska@cks.szczecin.pl ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr 56 58-500 Jelenia Góra

Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr 56 58-500 Jelenia Góra Jelenia Góra 14 września 2011 r. Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr 56 58-500 Jelenia Góra Identyfikator: OG/ZP 3/2011 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY SP. Z O.O. ISO 9001:2008 www.attis.com.pl. Zawiadomienie

CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY SP. Z O.O. ISO 9001:2008 www.attis.com.pl. Zawiadomienie CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY SP. Z O.O. ISO 9001:2008 www.attis.com.pl FZP/Zp-22/Rb/5/14 www.attis.com.pl Warszawa, dn. 10.02.2013r. Do wszystkich Wykonawców Zawiadomienie W postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia. Wdrożenie nowoczesnych aplikacji wspomagających prowadzenie badań naukowych

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia. Wdrożenie nowoczesnych aplikacji wspomagających prowadzenie badań naukowych Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 82/ZP/2013 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy 139/2013 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku ul. Sportowa 2 05-190 Nasielsk tel. (23) 691 25 03 fax. (23) 691 26 06 w 27 www.zoz.nasielsk.pl e-mail: sekretariat@zoz.nasielsk.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W JAWORZU ULICA WAPIENICKA 142 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock

ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock Otwock, dnia 04.04.2014r. LO342.1.2014 Dotyczy przetargu nr LO342.1.2014 na : Wykonanie robót budowlanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo