Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm."

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY: Znak sprawy: TI/1/PN/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości szacunkowej poniŝej równowartości kwoty EURO na dostawę urządzeń systemu sieci bezprzewodowej Wi-Fi w trybie przetargu nieograniczonego. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) I. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. Gen. Sikorskiego32, Grudziądz II. Tryb udzielenia zamówienia: - przetarg nieograniczony. III. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie fabrycznie nowych urządzeń systemu sieci bezprzewodowej Wi-Fi wyprodukowanych nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed ich dostawą wraz z systemem monitoringu oprogramowania, opisanych w Załączniku Nr 1 do SIWZ, w ilościach podanych w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ Zakres zamówienia obejmuje równieŝ utylizację poniŝszych urządzeń sieciowych będących w posiadaniu Zamawiającego: Punkt dostępu bezprzewodowego Netgear WNDAP szt. Kontroler Sieci Bezprzewodowej Netgear WC szt. Licencje dla kontrolerów Netgear WC szt. Przełącznik Netgear GSM 7252 PS - 6 szt. Wykonawca zobowiązany będzie takŝe do opracowania projektu realizacyjnego zgodnie z zakresem prac opisanym w Załączniku Nr 1 do SIWZ. Zaoferowany sprzęt i oprogramowania muszą pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaŝy od producentów na terenie Unii Europejskiej. Przedmiot zamówienia musi być objęty gwarancją opartą o świadczenia gwarancyjne producentów w okresie wymaganym w SIWZ. Zaoferowane urządzenia na dzień składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaŝy. Zaleca się przed złoŝeniem oferty przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej w celu zapoznania się z warunkami i miejscem montaŝu przedmiotu zamówienia.

2 CPV (Wspólny Słownik Zamówień): urządzenia sieciowe. Miejsce realizacji zamówienia: obiekty Zamawiającego przy ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i do uŝywania w Polsce. IV. Opis części zamówienia, jeŝeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. V. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie przewiduje moŝliwości zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Ustawy Prawo zamówień publicznych. VI. VII. VIII. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musi odpowiadać oferta wariantowa, jeŝeli Zamawiający dopuszcza jej składanie. Zamawiający nie dopuszcza złoŝenia oferty wariantowej. Termin wykonania zamówienia: dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie przedmiotu zamówienia do 6 tygodni od daty zawarcia umowy. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy: 1. Spełniający warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy - Prawo zamówień publicznych. 2. Posiadający wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia wynikające z wykonania w okresie ostatnich trzech lat co najmniej jednej dostawy urządzeń sieciowych dla sieci kampusowej wraz z usługą wdroŝenia sieci kampusowej i wdroŝenia mechanizmów bezpieczeństwa dla sieci - o wartości całkowitej nie mniejszej niŝ PLN netto. 3. Dysponujący osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. a. Co najmniej 1 kierownikiem projektu spełniającym poniŝsze wymagania: - znajomość metodyki ITIL potwierdzona co najmniej certyfikatem ITIL Foundation in IT Service Management wydanym przez APMG lub instytucję przez niego akredytowaną, - w ciągu ostatnich 3 lat odpowiedzialność za kierowanie co najmniej 2 projektami informatycznymi o wartości co najmniej PLN netto kaŝdy, - biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie oraz języka angielskiego co najmniej w stopniu umoŝliwiającym swobodne posługiwanie się dokumentacją techniczną. b. Co najmniej 1 ekspertem ds. sieci spełniającym poniŝsze wymagania: - wyŝsze wykształcenie informatyczne lub telekomunikacyjne, - kwalifikacje w zakresie konfiguracji urządzeń aktywnych (przełączniki, routery) na najwyŝszym stopniu certyfikacyjnym oferowanych urządzeń, - w ciągu ostatnich 3 lat odpowiedzialność za konfigurację urządzeń aktywnych (przełączniki, routery) w co najmniej 2 projektach informatycznych o wartości co najmniej PLN netto kaŝdy, - biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie oraz języka angielskiego co najmniej w stopniu umoŝliwiającym swobodne posługiwanie się dokumentacją techniczną.

3 c. Co najmniej 2 specjalistami ds. sieci spełniającymi poniŝsze wymagania: - wyŝsze wykształcenie informatyczne lub telekomunikacyjne, - kwalifikacje w zakresie konfiguracji urządzeń aktywnych (przełączniki, routery) na poziomie profesjonalisty z oferowanych urządzeń, - w ciągu ostatnich 3 lat odpowiedzialność za konfigurację urządzeń aktywnych (przełączniki, routery) w co najmniej 2 projektach informatycznych o wartości co najmniej PLN netto kaŝdy, - biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie oraz języka angielskiego co najmniej w stopniu umoŝliwiającym swobodne posługiwanie się dokumentacją techniczną. d. Co najmniej 2 ekspertami ds. bezpieczeństwa sieci spełniającymi poniŝsze wymagania: - wyŝsze wykształcenie informatyczne lub telekomunikacyjne, - kwalifikacje w zakresie projektowania systemów bezpieczeństwa sieci, potwierdzone posiadaniem aktywnego certyfikatu CISSP, - w ciągu ostatnich 3 lat odpowiedzialność za projektowanie bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej w co najmniej 2 projektach informatycznych o wartości co najmniej PLN netto kaŝdy, - biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie oraz języka angielskiego co najmniej w stopniu umoŝliwiającym swobodne posługiwanie się dokumentacją techniczną. e. Co najmniej 1 audytorem bezpieczeństwa sieci spełniającym poniŝsze wymagania: - wyŝsze wykształcenie informatyczne lub telekomunikacyjne, - kwalifikacje w zakresie prowadzenia audytu bezpieczeństwa informacji, potwierdzone posiadaniem aktywnego certyfikatu CISA, - w ciągu ostatnich 3 lat odpowiedzialność za bezpieczeństwo w co najmniej 2 projektach informatycznych o wartości co najmniej PLN netto kaŝdy. - w ciągu ostatnich 3 lat udział w co najmniej 2 projektach audytu systemu informatycznego o wartości co najmniej PLN netto kaŝdy, - biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie oraz języka angielskiego co najmniej w stopniu umoŝliwiającym swobodne posługiwanie się dokumentacją techniczną. Zamawiający dopuszcza łączenie w/w funkcji przez jedną osobę. Przy czym zespół projektowy nie moŝe składać się z mniej niŝ 5 osób. 4. Ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przynajmniej na kwotę 700 tys. zł 5. Wobec których brak podstaw do wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy - Prawo zamówień publicznych. Oceny spełniania wymaganych warunków Zamawiający dokona na podstawie niŝej wymienionych dokumentów, na zasadzie spełnia - nie spełnia. Spełnienie warunku 1. potwierdza dokument nr 1. Spełnienie warunku 2. potwierdza dokument nr 2. Spełnienie warunku 3. potwierdza dokument nr 3. Spełnienie warunku 4 potwierdza dokument nr 4. Spełnienie warunku 5. potwierdzają dokumenty nr 5, 6.

4 IX. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz innych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania: 1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych formularz załączony do niniejszej SIWZ. 2. Wykaz wykonanych dostaw i usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 1 dostawy urządzeń sieciowych dla sieci kampusowej wraz z usługą wdroŝenia sieci kampusowej i wdroŝenia mechanizmów bezpieczeństwa dla sieci - o wartości całkowitej nie mniejszej niŝ PLN netto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy i usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane naleŝycie. 3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym co najmniej 1 kierownik projektu, 1 ekspert ds. sieci, 2 specjalistów ds. sieci, 2 ekspertów ds. bezpieczeństwa sieci, 1 audytor bezpieczeństwa sieci wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, dodatkowo informacji wskazanych w pkt. VIII. 3, a w przypadku: a) kierownika projektu wraz z załączeniem co najmniej certyfikatu ITIL Foundation in IT Service Management wydanym przez APMG lub instytucję przez niego akredytowaną, b) ekspertów ds. bezpieczeństwa sieci wraz z załączeniem aktywnego certyfikatu CISSP c) audytora bezpieczeństwa sieci wraz z załączeniem aktywnego certyfikatu CISA - a takŝe zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 4. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przynajmniej na kwotę 700 tys. zł. 5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy - Prawo zamówień publicznych formularz załączony do niniejszej SIWZ. 6. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu o rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy - Prawo zamówień publicznych wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. Informacja w sprawie grupy kapitałowej - formularz załączony do SIWZ. 8. Oświadczenie Wykonawcy, Ŝe zaoferowany sprzęt i oprogramowania pochodzą z autoryzowanego kanału sprzedaŝy od producentów na terenie Unii Europejskiej. 9. Oświadczenie Wykonawcy, Ŝe zaoferowany przedmiot zamówienia jest objęty gwarancją opartą o świadczenia gwarancyjne producentów w okresie wymaganym w SIWZ. 10. Formularz cenowy wg Załącznika Nr 2 do niniejszej SIWZ. 11. Oferta wg formularza załączonego do niniejszej SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku w odniesieniu do dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oświadczenie ( dokumenty nr 1) składa kaŝdy z Wykonawców w zakresie w jakim go dotyczy, dokumenty 5-7 powinien złoŝyć kaŝdy z Wykonawców, a dokumenty nr 2, 3, 4, przynajmniej jeden z nich. WyŜej wymienione dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z wyjątkiem formularza oferty i formularza cenowego, które naleŝy złoŝyć w formie oryginału. W przypadku działania przez pełnomocnika Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku pełnomocnictwo w postaci oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

5 Dodatkowo w sytuacji, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie jakiejś części zamówienia podwykonawcom, zobligowany jest do wskazania tej części w ofercie. Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia w formie oryginału. X. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a takŝe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem: (056) , z wyjątkiem dokumentów/oświadczeń wymienionych w pkt. IX SIWZ, które naleŝy złoŝyć na piśmie wraz z ofertą. Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niŝ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszczać będzie na stronie internetowej: XI. Do kontaktów z Wykonawcami upowaŝnieni są: Pan Tomasz Witkowski kierownik działu teletransmisji i telemedycyny, tel lub kom , Pan Dariusz Łuszaj tel. (56) , Pan Arkadiusz Gora tel. (56) w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia. Pani Maria Kurowska st. specjalista w dziale zamówień publicznych, tel. (56) , faks (56) w sprawach związanych z procedurą. Wymagania dotyczące wadium: nie dotyczy niniejszego postępowania XII. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu złoŝenia oferty. XIII. Opis sposobu przygotowywania oferty: Oferta powinna być napisana w j. polskim, maszynowo, komputerowo lub nieścieralnym atramentem. Wszystkie stronice oferty powinny być podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Ofertę naleŝy zamieścić w zamkniętej kopercie, która będzie posiadać oznaczenia: Przetarg nieograniczony dostawa urządzeń systemu sieci bezprzewodowej Wi-Fi oraz Nie otwierać przed r. godz. 12:00 XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Ofertę naleŝy złoŝyć w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. Sikorskiego 32, Grudziądz, pok. nr 16 (sekretariat), codziennie od godz do godz (oprócz dni wolnych od pracy), nie później niŝ do r. godz. 11:30 Otwarcie ofert nastąpi w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Sikorskiego 32, I piętro, Dział Zamówień Publicznych - sala konferencyjna, w dniu r. o godz Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

6 XV. XVI. Opis sposobu obliczenia ceny: Cena oferty to wartość brutto obejmująca w szczególności dostawę przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zamieszczonym w Załączniku Nr 1, jego instalację, konfigurację i uruchomienie, a takŝe przeszkolenie personelu, słuŝb technicznych, koszty gwarancji, wymianę urządzeń na nowe wolne od wad w wypadku ich uszkodzenia w okresie gwarancji oraz utylizację wymienionych w pkt. III. SIWZ urządzeń sieciowych. Cena oferty musi uwzględniać płatność w systemie ratalnym za zaoferowany przedmiot zamówienia. Cena oferty obejmuje wszystkie zobowiązania finansowe Zamawiającego względem Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia i powinna być wyraŝona w PLN. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: Cena oferty 100 % Ocena ofert według kryterium ceny dokonana będzie w następujący sposób: Ocena punktowa danej oferty = cena najniŝsza x 100 cena danej oferty XVII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Po wyborze oferty Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy. XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy nie dotyczy niniejszego postępowania. XIX. Ogólne warunki umowy. 1. Wykonanie umowy: Przez wykonanie umowy rozumiana jest dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie fabrycznie nowych urządzeń systemu sieci bezprzewodowej Wi-Fi wyprodukowanych nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed ich dostawą wraz z systemem monitoringu oprogramowania, opisanych w Załączniku Nr 1 do SIWZ, w ilościach podanych w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ Zakres zamówienia obejmuje równieŝ utylizację poniŝszych urządzeń sieciowych będących w posiadaniu Zamawiającego: Punkt dostępu bezprzewodowego Netgear WNDAP szt. Kontroler Sieci Bezprzewodowej Netgear WC szt. Licencje dla kontrolerów Netgear WC szt. Przełącznik Netgear GSM 7252 PS - 6 szt. Wykonawca zobowiązany będzie takŝe do opracowania projektu realizacyjnego zgodnie z zakresem prac opisanym w Załączniku Nr 1 do SIWZ. Dostarczony sprzęt i oprogramowanie muszą pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaŝy od producentów na terenie Unii Europejskiej.

7 Przedmiot zamówienia musi być objęty gwarancją opartą o świadczenia gwarancyjne producentów w okresie wymaganym w SIWZ. Dostarczone urządzenia muszą być nowe (tzn. wyprodukowane nie dawniej niŝ 6 miesięcy przed ich dostarczeniem) oraz nieuŝywane (przy czym Zamawiający dopuszcza, by urządzenia były rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem wyłącznie przez Wykonawcę i wyłącznie w celu weryfikacji działania urządzenia, przy czym Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o zamiarze rozpakowania sprzętu, a Zamawiający ma prawo inspekcji sprzętu przed jego rozpakowaniem). Dostarczone oprogramowanie musi być oprogramowaniem w wersji aktualnej tzn. opublikowanej przez producenta nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed dniem składania ofert. Dostarczony przedmiot umowy musi być dopuszczony do obrotu i do uŝywania w Polsce. Wykonawca zapewnia, Ŝe korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonych produktów nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich (czego przykładem moŝe być zaoferowanie urządzeń i systemów, które są zarejestrowane w bazach producentów jako przeznaczone do sprzedaŝy lub sprzedane innemu klientowi końcowemu). W wypadku powzięcia wątpliwości co do zgodności dostarczonych produktów z umową, w szczególności w zakresie legalności oprogramowania, Zamawiający jest uprawniony do: zwrócenia się do producenta dostarczonych produktów o potwierdzenie ich zgodności z umową (w tym takŝe do przekazania producentowi niezbędnych danych umoŝliwiających weryfikację), oraz zlecenia niezaleŝnej firmie lub wskazanemu przez producenta podmiotowi, inspekcji produktów pod kątem ich zgodności z umową oraz waŝności i zakresu uprawnień licencyjnych. JeŜeli inspekcja produktów wykaŝe niezgodność produktów z przedmiotową umową lub stwierdzi, Ŝe korzystanie z produktów narusza majątkowe prawa autorskie osób producenta, koszt inspekcji zostanie pokryty przez Wykonawcę, według rachunku przedstawionego przez podmiot wykonujący inspekcję. Prawo zlecenia inspekcji nie ogranicza ani nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego, w szczególności prawa do Ŝądania dostarczenia produktów zgodnych z umową oraz roszczeń odszkodowawczych. 2. Warunki dostawy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy na swój koszt i ryzyko oraz go zainstalować, skonfigurować i uruchomić w terminie do 6 tygodni od daty zawarcia umowy. Dostawa urządzeń będących przedmiotem umowy odbywać się będzie zgodnie z etapami przyjętymi w projekcie realizacyjnym. Prace wykonywane będą etapowo zgodnie z harmonogramem prac przyjętym w projekcie realizacyjnym. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy wszelką dokumentację dostarczaną przez producenta urządzeń w szczególności instrukcję obsługi w języku polskim lub angielskim w wersji papierowej i w wersji elektronicznej po 1 szt. Dostarczone urządzenia, okablowanie i inne części, które Wykonawca dostarcza Zamawiającemu, muszą posiadać certyfikaty oraz spełniać wszelkie wymogi i normy zastrzeŝone przez obowiązujące w Polsce przepisy.

8 Do czasu przetestowania urządzeń i sieci oraz podpisania protokołu odbioru końcowego Wykonawca ponosi ryzyko ich niesprawności lub wystąpienia innych wad, chyba Ŝe niesprawność lub wada została wyrządzona z winy Zamawiającego. Wykonawca zapewni w ramach ceny szkolenia: dla 2 osób obejmujące 5 dni szkoleń wykłady teoretyczne oraz laboratorium praktyczne. Uczestnikom szkolenia naleŝy dostarczyć materiały szkoleniowe w języku polskim. Szkolenia powinny się odbyć w siedzibie Zamawiającego lub autoryzowanym centrum szkoleniowym. Szkolenia muszą obejmować zakres wdraŝanych u Zamawiającego technologii i muszą to być szkolenia autoryzowane przez producenta dostarczanych urządzeń lub szkolenia autorskie przygotowane na bazie szkoleń autoryzowanych. W przypadku organizowania szkoleń w autoryzowanym centrum szkoleniowym, Wykonawca musi skalkulować w ofercie wszystkie koszty: szkolenia, delegacji, noclegu, wyŝywienia dla pracowników Zamawiającego. Szkolenia muszą być podzielone na część teoretyczną oraz część praktyczną tj. laboratoria, przy czym podział czasu powinien być taki aby około połowa czasu trwania szkolenia przeznaczona była na część teoretyczną a około połowa na część praktyczną. Minimalny zakres szkoleń to: 1. Podstawy technologii radiowej Pojęcia takie jak: Częstotliwość, długość fali Amplituda Free Path loss Zjawisko odbicia Absorpcja Wielodrogowość Decybele, Dbi, dbd Bilans energetyczny SSID Sieć ad-hoc 2. Typy anten, anteny dookólne, kierunkowe, sektorowe, charakterystyki anten, dobór anten do projektowanego rozwiązania. 3. Standard opis róŝnic między standardami a,b,g,n nowe rozwiązania w standardzie n (MIMO) 4. Mechanizmy warstwy drugiej w sieciach bezprzewodowych dostęp do medium ( CSMA/CA ) ramki danych ( opis przesyłania i struktury ramek ) ramki zarządzające ( Beacon, Probe, Authenticaton Request, Association Request ) ramki kontrolne 5. Architektura sieci bezprzewodowych komponenty składowe AP w trybie light i standalone rola kontrolera rola systemu WCS i WCS Navigator protokół LWAPP i CAPWAP

9 6. Ligthweight AP mechanizm wykrywania kontrolera tryby pracy AP ( local, monitor sniffer, rogue detector, H-REAP, bridge ) sprzęt: oferowane AP 7. Konfiguracja i eksploatacja kontrolera wireless interfejsy fizyczne i logiczne kontrolera wstępna konfiguracja interfejs graficzny dodawanie interfejsów dodawanie sieci WLAN serwis dhcp strona monitorowania zarządzanie AP-kami zarządzanie uŝytkownikami Sprzęt, rodzaje i parametry oferowanych kontrolerów Cisco 8. Konfiguracja oprogramowania klienckiego na przykładzie systemu Windows 9. Zagadnienia bezpieczeństwa Pojęcia uwierzytelniania i szyfrowania ( symetryczne, asymetryczne ) Sieci open ( z oraz bez WEP ) konfiguracja z uŝyciem WLC sieci z PSK oraz konfiguracja przy uŝyciu WLC sieci z centralnym uwierzytelnianiem ( enterprise WLAN ), technologia 802.1x, EAP, Radius, local-eap, rodzaje EAP( EAPTLS, EAP-Fast, PEAP ) róŝnica między WPE i WPA oraz WPA2 konfiguracja kontrolera wireless do obsługi róŝnorakich typów zabezpieczeń konfiguracja serwera Radius na przykładzie Network Policy Server konfiguracja klienta na przykładzie systemu Windows MFP management frame protection 10. Podstawy systemu WCS grupowe zarządzanie kontrolerami ( szablony ) funkcja radio planning 11. Planowanie sieci WLAN dla konkretnego budynku ( informacje niezbędne, krótki opis procesu site-survey ) Dodatkowo naleŝy przewidzieć: 2 - dniowe szkolenie wstępne przedwdroŝeniowe omawiające sposób prowadzenia wdroŝenia w szpitalu 2 - dniowe szkolenie powdroŝeniowe omawiające wdroŝenie, ewentualne problemy, sposoby ich obejścia, rady dla administratorów itd. 4 vouchery na egzamin dla 2 osób do zdawania w centrum Pearson VUE. Osoby przewidywane do przeprowadzenia szkolenia winny posiadać najwyŝszy poziom certyfikacji danego producenta oraz udokumentowane doświadczenie w zakresie szkoleń.

10 Osoby przeszkolone otrzymają świadectwa o odbytym szkoleniu. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z 3 dniowym wyprzedzeniem o gotowości do przeprowadzenia testów przed odbiorem końcowym przedmiotu zamówienia. Testy odbędą się w siedzibie Zamawiającego w godzinach roboczych Zamawiającego, w uzgodnionym przez Strony terminie, przy wykorzystaniu dostarczonych przez Wykonawcę w ramach zamówienia programów, narzędzi i systemów pomiarowych i monitoringowych, oraz na Ŝyczenie Zamawiającego programów, narzędzi i systemów pomiarowych i monitoringowych dostarczonych przez Zamawiającego. W trakcie testów Zamawiający uprawniony będzie do korzystania z usług osób trzecich, w szczególności biegłych oraz przedstawiciela producenta sprzętu. W trakcie testów przetestowana zostanie w szczególności komunikacja w sieci, tj. czy wszystkie urządzenia zostały podłączone zgodnie z umową, czy dostarczone urządzenia posiadają wymagane przez przepisy normy i certyfikaty, czy zgodne są z SIWZ, ofertą Wykonawcy, dokumentacją techniczną i powykonawczą, czy wykonane przez Wykonawcę prace zostały wykonane w zgodnie z przepisami prawa i warunkami umowy. Z przeprowadzonych testów Strony sporządzą protokół, w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności. W przypadku, gdy w wyniku testów wyjdzie na jaw, iŝ wdroŝenie nie spełnia wymogów wskazanych w SIWZ lub ofercie Wykonawcy, a w szczególności gdy sieć lub urządzenia nie spełniają wymaganych parametrów technicznych wskazanych w SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, lecz nie później niŝ w ciągu 7 dni zapewnić spełnienie tych wymogów i parametrów. Wszelkie prace związane z dostarczaniem, uruchamianiem, serwisowaniem oraz wsparciem technicznym muszą się odbywać przy udziale Zamawiającego oraz firm, które obecnie serwisują i utrzymują sieć kampusową Szpitala. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji w której podczas wdroŝenia, serwisu, czy wsparcia dwie firmy serwisujące sieć kampusową będą wykonywały jakiekolwiek zmiany konfiguracji lub dołączanie sprzętu sieciowego bez wiedzy i zgody Zamawiającego i innych firm serwisujących sieć kampusową szpitala. Zamawiający nie moŝe takŝe utracić prawa do serwisu czy wsparcia technicznego z powodu działań Wykonawców. Po dokonaniu dostawy, montaŝu, skonfigurowaniu i uruchomieniu przedmiotu umowy oraz po przeprowadzeniu szkoleń personelu Wykonawca sporządzi protokół przekazania. 3. Warunki gwarancji i serwisu. Wykonawca zobowiązany jest do wydania Zamawiającemu razem z przedmiotem umowy dokumentów gwarancyjnych oferowanego przedmiotu umowy uprawniających do korzystania z min. 36-miesięcznej gwarancji dotyczącej dostarczonych urządzeń oraz wykonanych prac. Zamawiający wymaga, by serwis był autoryzowany przez producenta urządzeń, to jest by zapewniona była naprawa lub wymiana urządzeń lub ich części na części nowe i oryginalne, zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta. Serwis gwarancyjny świadczony ma być w miejscu instalacji sprzętu przez okres 36 miesięcy. Zamawiający musi mieć moŝliwość zgłaszania problemów przez 7 dni w tygodniu. Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon (w godzinach pracy Zamawiającego tj ) oraz faksem i em (przez całą dobę). Czas reakcji na zgłoszony problem (rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym) nie moŝe przekroczyć 8 godzin, a usunięcie usterki (naprawa lub wymiana wadliwego podzespołu lub urządzenia) musi zostać wykonane w przeciągu dwóch dni roboczych od

11 momentu potwierdzenia przyjęcia usterki. Wykonawca musi udostępnić jeden punkt przyjmowania zgłoszeń dla wszystkich dostarczanych rozwiązań. W przypadku sprzętu, dla którego jest wymagany dłuŝszy czas na naprawę, Zamawiający dopuszcza podstawienie na czas naprawy sprzętu o nie gorszych parametrach funkcjonalnych. Naprawa w takim przypadku nie moŝe przekroczyć 14 dni od momentu zgłoszenia usterki Zamawiający otrzyma dostęp do pomocy technicznej Wykonawcy przez okres 36 miesięcy (telefon, lub WWW) w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bieŝącą eksploatacją dostarczonych rozwiązań w godzinach pracy Zamawiającego, Zamawiający uzyska dostęp do chronionych hasłem stron internetowych producenta dla dostarczonych produktów przez okres 36 miesięcy umoŝliwiający: - pobieranie nowych wersji oprogramowania - dostęp do narzędzi konfiguracyjnych i dokumentacji technicznej - dostęp do pomocy technicznej producenta - bezpośrednie zgłaszanie awarii i problemów Wykonawca zobowiązany jest do wymiany urządzeń na nowe wolne od wad w wypadku ich uszkodzenia w okresie gwarancji. Wykonawca zobowiązuje się po upływie okresu gwarancji do zapewnienia serwisu pogwarancyjnego i dostępu do sprzętu zamiennego o parametrach nie gorszych niŝ uŝytkowany. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług wsparcia obejmujących : - usługi związane z administrowaniem infrastrukturą sieciową oraz konsultacje i usługi doradcze świadczone zdalnie w wymiarze 16 godzin kwartalnie w trakcie trwania gwarancji (36 miesięcy), - usługi związane z administrowaniem infrastrukturą sieciową oraz konsultacje i usługi doradcze świadczone u Zamawiającego w wymiarze 16 godzin kwartalnie w trakcie trwania gwarancji (36 miesięcy), - w szczególności, w zakresie usług doradczych Wykonawca zobowiązany jest na Ŝyczenie Zamawiającego udzielać kwalifikowanych konsultacji w zakresie merytorycznym, dotyczącym uruchomionych rozwiązań lub urządzeń oraz podejmować wstępne działania diagnostyczne w odniesieniu do przypadków obniŝenia parametrów funkcjonowania sieci zaobserwowanego przez pracowników Zamawiającego i zgłoszonych do Wykonawcy jako problem. - termin świadczenia usług związanych z konsultacjami i usługami doradczymi zostanie kaŝdorazowo ustalony z Zamawiającym, jednak nie później niŝ 2 dni robocze od dnia poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego. - godziny nie wykorzystane w danym kwartale nie przechodzą na późniejsze okresy. 4. Warunki płatności. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za dostarczony przedmiot umowy wg cen ustalonych w ofercie złoŝonej przez Wykonawcę i umieszczonych w formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy, które są obowiązującymi przez cały okres trwania umowy. Strony dopuszczają moŝliwość zmiany cen w przypadku zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku zmiana ceny nastąpi z dniem wejścia w Ŝycie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT z zachowaniem ceny netto, która pozostaje bez zmian. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie w systemie ratalnym w 6 równych miesięcznych ratach. Pierwsza rata płatna w terminie 30 dni od daty przedłoŝenia faktury Zamawiającemu.

12 Podstawą do wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany protokół przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami oraz protokołami przeprowadzonych szkoleń. W przypadku ewentualnych opóźnień w zapłacie wpłaty Zamawiającego będą zaliczane na poczet naleŝności głównej najdalej wymagalnej. Wykonawca zobowiązuje się nie sprzedawać wierzytelności przypadających mu względem Zamawiającego jak równieŝ nie dokonywać ich przekazu oraz czynności innych podobnych zmierzających do zmiany podmiotowej, uprawnień po stronie Wykonawcy, wynikających z zawartej umowy. Wykonawca nie moŝe korzystać z instytucji poręczenia (art Kodeksu Cywilnego) przy realizacji niniejszej umowy w trakcie jej trwania, jak i po wykonaniu umowy. 5. Kary umowne. Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych: - za zwłokę w kompleksowym uruchomieniu i oddaniu przedmiotu umowy do uŝytkowania, 0,1 % wartości netto umowy za kaŝdy dzień zwłoki, - w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 5 % wartości netto oferty. 6. Zmiany treści umowy. Dopuszcza się nieistotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, a takŝe zmiany istotne, jeŝeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 7. Rozwiązanie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 145 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. Klauzula arbitraŝowa. W sprawach nie uregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji umowy poddane będą pod rozstrzygnięcie Sądu miejscowego właściwego dla Zamawiającego. XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia: Wykonawcy, a takŝe innemu podmiotowi, jeŝeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŝe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp), przysługują środki ochrony prawnej przewidziane cytowaną ustawą. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują równieŝ organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 Pzp. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2. wykluczenia Odwołującego z postępowania o udzielenia zamówienia; 3. odrzucenia oferty Odwołującego. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,

13 określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iŝ Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeŝeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Pzp. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeŝeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp, albo w terminie 10 dni jeŝeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niŝ wyŝej wymienione wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŝytej staranności moŝna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. ZłoŜenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych. Grudziądz, dnia r.

14 FORMULARZ OŚWIADCZENIE Znak sprawy: TI/1/PN/14 Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń systemu sieci bezprzewodowej Wi-Fi. Nazwa Wykonawcy:... Adres Wykonawcy:... REGON...Telefon... Fax... Adres Niniejszym zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (teks jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki dotyczące: - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; - posiadania wiedzy i doświadczenia; - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; - sytuacji ekonomicznej i finansowej data podpis upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy

15 FORMULARZ OŚWIADCZENIE Znak sprawy: TI/1/PN/14 Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń systemu sieci bezprzewodowej Wi-Fi Nazwa Wykonawcy:... Adres Wykonawcy:... REGON...Telefon... Fax... Adres Niniejszym oświadczamy, Ŝe brak jest podstaw do wykluczenia nas jako Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24. ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), który brzmi: 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŝycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeŝeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niŝ 5 % wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeŝeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŝeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo

16 udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, 10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osoba prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku data podpis upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy

17 FORMULARZ INFORMACJA W SPRAWIE GRUPY KAPITAŁOWEJ Znak sprawy: TI/1/PN/14 Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń systemu sieci bezprzewodowej Wi-Fi Nazwa Wykonawcy:... Adres Wykonawcy:... REGON...Telefon... Fax... Adres Na podstawie art. 26 ust. 2d Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) oświadczamy, Ŝe: Nie naleŝymy* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z poźn. zm.) NaleŜymy* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z poźn. zm.), w skład której wchodzą następujące podmioty:..... * zaznaczyć właściwy kwadrat data podpis upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2 do SIWZ... Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Pełne dane adresowe Wykonawcy OŚWIADCZENIE (BPW) o nawierzchni tłuczniowej na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP...

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP... Załącznik do SIWZ nr 1...., dnia... OFERTA 1. Dane Wykonawcy Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax.... E-mail... Regon... NIP... 2. Przedmiot oferty Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

/ wzór / (miejscowość, data)

/ wzór / (miejscowość, data) ... (pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) / wzór /... (miejscowość, data) Dolnośląski Urząd Wojewódzki Pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

Nazwa wykonawcy :...

Nazwa wykonawcy :... ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU Nazwa wykonawcy :... Adres wykonawcy :... Miejscowość :... Data :... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia...

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia... Załącznik nr 1 do SIWZ (imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa) ( adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy) Oferta cenowa Lp. Niniejszym oferuję wykonanie usług poligraficznych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO Załącznik numer 1... dnia... 2014 roku 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 http://www.powiat.tatry.pl e-mail: zp@powiat.tatry.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Załącznik nr 2 do SIWZ /nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Nr sprawy: BPM.ZZP.340-522/10 Załącznik nr 3 do ogłoszenia BPM.ZZP.342-522/10 /oznaczenie wykonawcy/, dnia WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ W związku z ogłoszeniem Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:...

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont sanitariatów dla uczniów oraz zaplecza socjalnego przy świetlicy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli

Bardziej szczegółowo

1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych formularz załączony do SIWZ.

1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych formularz załączony do SIWZ. 27/01/2015 S18 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Grudziądz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 018-028311 Regionalny

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł: Załącznik nr 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie układu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 pieczęć wykonawcy Znak Sprawy: ZP.271.01.2014 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja, o braku przynależności do grupy kapitałowej 1.... (pełna nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 1 OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY:. Pełna nazwa.................................................................. 2. Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

zamówienie sektorowe DNZ/64/2015

zamówienie sektorowe DNZ/64/2015 Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 Prawa zamówień publicznych /PZP/, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PZP, zamówienie sektorowe DNZ/64/2015

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon...

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Nr sprawy: 341-5/2010 FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dane dotyczące wykonawcy : Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Dane dotyczące Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Komputerowa obsługa magazynu z uprawnieniami kierowcy wózków jezdniowych dla 10 osób

Komputerowa obsługa magazynu z uprawnieniami kierowcy wózków jezdniowych dla 10 osób Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku ul. Okrzei 8, 57 300 Kłodzko tel. 74 865 74 10, fax 74 865 74 34, 74 865 74 19 www.pup.klodzko.pl, sekretariat@pup.klodzko.pl,przetargi@pup.klodzko.pl ogłasza przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...... [pełna

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW

ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW Zawartość: CZĘŚĆ 1 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Załącznik nr 1 2 Załącznik nr 2 3 Załącznik nr 3 4 Załącznik nr 4 Formularz Oferty. Kosztorys ofertowy.

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

G.271.2.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA. z dnia.. telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:...

G.271.2.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA. z dnia.. telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:... Załącznik nr 1... (pieczątka firmowa Wykonawcy) OFERTA z dnia.. Nazwa i adres Wykonawcy telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:... I. Oferujemy wykonanie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 )

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 ) Nr sprawy: 420000-ILGW-253-8/10/BK Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równie lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania:

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania: Nr ZP/WIM-341-2-60/10 Nazwa zadania: Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym Tucznawa

Bardziej szczegółowo

o Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata.

o Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata. ZAPYTANIE OFERTOWE - usługi Numer sprawy: 2710.1. 2014 Nazwa zamówienia: Stała obsługa prawna na rzecz Urzędu Gminy Dąbrówka, Gminnych Jednostek Organizacyjnych i Rady Gminy Dąbrówka, dnia 20.11.2014r.

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Sosnowiec: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO. Numer ogłoszenia: 226755-2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Znak sprawy: IN/1/PN/14

ZAMAWIAJĄCY: Znak sprawy: IN/1/PN/14 ZAMAWIAJĄCY: Znak sprawy: IN/1/PN/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości szacunkowej poniŝej równowartości kwoty 207 000 EURO na dostawę wyposaŝenia informatycznego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

III.4) INFORMACJA O O

III.4) INFORMACJA O O Legnica: Przewóz niepełnosprawnych mieszkańców Legnicy w oparciu o -Regulamin korzystania przez osoby niepełnosprawne z indywidualnego przewozu wykonywanego w Legnicy w oparciu o mikrobusy przystosowane

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. 1 z 6 2013-10-18 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: ROBOTY BUDOWLANE DOT. WYMIANY

Bardziej szczegółowo

Rodzaj Instytucji Zamawiającej i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Inny: Instytut Polskiej Akademii Nauk

Rodzaj Instytucji Zamawiającej i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Inny: Instytut Polskiej Akademii Nauk Sopot, dnia 18 maja 2010 roku INSTYTUT OCEANOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK ul. Powstańców Warszawy 55 ogłasza przetarg nieograniczony - znak:io/dt/1304/2010 na : usługi porządkowe w budynku Zakładu Ekologii

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Szkolenia informatyczne Numer ogłoszenia: 196790-2015; data zamieszczenia: 03.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wrocław: Szkolenia informatyczne Numer ogłoszenia: 196790-2015; data zamieszczenia: 03.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 7 2015-08-03 13:09 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamowienia.dco.com.pl/; www.it-med.eu Wrocław: Szkolenia informatyczne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Biura Projektów Zagranicznych Uniwersytetu Wrocławskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2012-08-10 14:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pm.waw.pl Warszawa: Wykonanie instalacji solarnej do podgrzewania wody

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Sztum, 28.08.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Sztum, 28.08.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE Sztum, 28.08.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze, dla kandydatów do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Łódź: Usługi szkolenia komputerowego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Łódź: Usługi szkolenia komputerowego 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:100796-2011:text:pl:html PL-Łódź: Usługi szkolenia komputerowego 2011/S 62-100796 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:298221-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Numer umowy: UDA POKL.04.01.01-00-328/09-01 BZPSA 532-2/09 Wrocław: Przeprowadzenie audytu dostępności serwisu dla osób niepełnosprawnych oraz przystosowanie strony Uniwersytetu Wrocławskiego do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony (zamieszczone w BZP w dniu 24.06.2009, nr ogłoszenia: 205966-2009)

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony (zamieszczone w BZP w dniu 24.06.2009, nr ogłoszenia: 205966-2009) Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony (zamieszczone w BZP w dniu 24.06.2009, nr ogłoszenia: 205966-2009) Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach Raciborska 37 40-074 Katowice ogłasza przetarg

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 2015-05-18 15:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php Katowice: Zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zamówienie o wartości szacunkowej poniŝej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych) Działając w oparciu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 11.03.2009r. zmiana 12.03.2009r., zmiana 16.03.2009r. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Opole: Usługi restauracyjne i hotelarskie oraz udostępnianie sal konferencyjnych dla Sądu Okręgowego w Opolu w podziale na zadania Numer ogłoszenia: 195152-2011; data zamieszczenia: 12.07.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.kalety.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.kalety.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.kalety.pl Kalety: Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Gaz ziemny 2014/S 121-214980. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Wrocław: Gaz ziemny 2014/S 121-214980. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:214980-2014:text:pl:html Polska-Wrocław: Gaz ziemny 2014/S 121-214980 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. res strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Usługa drukowania i dostawa druków szkolnictwa wyŝszego: Pakiet I - dyplomy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Andrzej Jagusiewicz Warszawa, dnia 2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: aktualizacja zasad, produkcja i dostawa edukacyjnej gry planszowej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Brzeźnio: Usługa bankowa w zakresie udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku w Nowej Wsi na Centrum Inicjatyw Obywatelskich Numer

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106762-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr-sanok.pl/?p=299

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr-sanok.pl/?p=299 Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr-sanok.pl/?p=299 Sanok: Organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ukw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ukw.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ukw.edu.pl Bydgoszcz: Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej z dostawą telefonów komórkowych,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

metoda warunku spełnienia - nie spełnienia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia opisane

metoda warunku spełnienia - nie spełnienia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia opisane 1 z 6 2013-10-18 13:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: ROBOTY BUDOWLANE DOT. ROZBIÓRKI

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Zamawiający: Trzebińskie Centrum Administracyjne, ul. Św. Stanisława 1, 32-540 Trzebinia 2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 3. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 060-100234

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 060-100234 1/16 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:100234-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 060-100234 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ:

FORMULARZ OFERTOWY DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: IN.251.1.1212 Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą przy 1. ZAMAWIAJĄCY: Przedszkole Miejskie

Bardziej szczegółowo

Radziszów: Dostawa oprogramowania dla MCRD Numer ogłoszenia: 168613-2009; data zamieszczenia: 02.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Radziszów: Dostawa oprogramowania dla MCRD Numer ogłoszenia: 168613-2009; data zamieszczenia: 02.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Radziszów: Dostawa oprogramowania dla MCRD Numer ogłoszenia: 168613-2009; data zamieszczenia: 02.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-55-47-123, fax 58-552-17-92

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-55-47-123, fax 58-552-17-92 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-55-47-123, fax 58-552-17-92 Gdańsk, 08.03.2010r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 193 000,00

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008

Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008 1 z 5 2008-05-27 12:18 Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

BZP.271.1695.2011.SH Radom. 02.02.2012r. Wszyscy Wykonawcy

BZP.271.1695.2011.SH Radom. 02.02.2012r. Wszyscy Wykonawcy BZP.271.1695.2011.SH Radom. 02.02.2012r. Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania na usługę przeprowadzenia zajęć z indywidualnej terapii psychologicznej w ramach projektu Rewitalizacja młodych ludzi-nasza

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Cel realizacji projektu: Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnej w skali świata uchylnej bramy garażowej

ZAPYTANIE OFERTOWE. Cel realizacji projektu: Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnej w skali świata uchylnej bramy garażowej Wojnicz, 10.12.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup systemu IT do kompleksowego zarządzania firmą w ramach projektu pt. Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnej w skali świata uchylnej bramy garażowej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Katowice: Rozbudowa Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo