Wyboista droga do Data Governance

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyboista droga do Data Governance"

Transkrypt

1 Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH

2 Kilka słów o prelegencie Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką Blisko 10 lat pracy w Resorcie Finansów Certyfikaty: TOGAF 8/9, ArchiMate 2.1, ITIL Foundation oraz MSP Foundation Certyfikowany szkoleniowiec TOGAF 8/9 oraz ArchiMate 2.1 Uczestnik projektów z zakresu wdra ania architektury korporacyjnej dla: Firmy ubezpieczeniowej 2 x du ych firmy z bran y finansowej Firmy telekomunikacyjnej Du ego banku komercyjnego Du ej firmy informatycznej Banku Gospodarki Krajowej S.A. Resortu Finansów (program e-podatki) Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Polskich Sieci Energetycznych Operator S.A. Firmy sektora bio-tech. Informacje o prowadzącym i o wystąpieniu 2

3 Zało enie: na sali są przedstawiciele organizacji, które są na ró nym poziomie dojrzało ci w zakresie wdra ania mechanizmów Data Governance Informacje o prowadzącym i o wystąpieniu 3

4 Plan wystąpienia 1 Charakterystyka kluczowych pojęć związanych z Data Governance 2 żłówne wyzwania związane z wdra aniem Data GovernanceStan 3 Stan obecny w obszarze Data Goverannce 4 Jak przekonać organizację do wdro enia mechanizmów Data Governance? 5 Zamiast podsumowania Informacje o prowadzącym i o wystąpieniu Teoria Praktyka 4

5 W prezentacji wykorzystywane b dą motywy filmowe :) Informacje o prowadzącym i o wystąpieniu 5

6 Pełna tre ć prezentacji jest dost pna na Akademii Standardów IT AkademiaStandardowIT.pl Informacje o prowadzącym i o wystąpieniu 6

7 1 Charakterystyka kluczowych poj ć związanych z Data Governance

8 Governance Management

9 Data Governance = Ład danych = Nadzór nad danymi

10 Zagadka: Co wspólnego z Data Governance ma Michał ebrowski? żharakterystyka kluczowych pojęć związanych z Data Governance 10

11 M. ebrowski: Zupełna wolność nie jest wolnością tylko według mnie chaosem. To nie znaczy, e ktoś komu narzucono ograniczenia będzie szczęśliwy. Ale uwa am, e człowiek świadomy mówi: chciałbym ograniczyć się do tego i mo e znale ć pole do popisu.

12 żo słowa p. ebrowskiego oznaczają w praktyce? Janne J. Korhonen Helsinki University of Technology żharakterystyka kluczowych pojęć związanych z Data Governance 12

13 Czym jest Data Governance? Data Governance Spójny, obejmujący całą organizację (lub istotną jej część) mechanizm (system) ustanawiający: zasady zarządzania danymi, tak aby maksymalizować ich wartość biznesową dla organizacji, rodki realizacji tych zasad (zestaw procesów, ról/ciał i ich odpowiedzialności oraz produktów i narzędzi wspierających), mechanizmy monitorowania stosowania tych zasad i oceny ich efektywno ć. żharakterystyka kluczowych pojęć związanych z Data Governance 13

14 Jak nale y postrzegać Data Govenance? Seria procesów, produktów i narzędzi związanych z maksymalizacją wartości biznesowej dostarczanej dzięki odpowiednio zarządzanym przez organizację danym. Zbiór odpowiedzialności. Orientacja kulturowa (sposób myślenia). perspektywy żharakterystyka kluczowych pojęć związanych z Data Governance 14

15 Data Governance na tle innych mechanizmów zarządzania danymi wariant I Zarządzanie jakością danych Zarządzanie architekturą danych Zarządzanie metadanymi Zarządzanie hurtowaniami danych i BI Data Governance Zarządzanie dokumentami i treścią Tworzenie baz danych Zarządzanie bazami danych Zarządzanie danymi wolnozmiennymi (MDM) żharakterystyka kluczowych pojęć związanych z Data Governance 15

16 Data Governance na tle innych mechanizmów zarządzania danymi wariant II Data Governance (Ład danych) Data Quality (Jako ć danych) Data Security (Żezpieczeństwo danych) Data Architecture (Architektura danych) żharakterystyka kluczowych pojęć związanych z Data Governance 16

17 Na co Data Governance ma wpływ w organizacji? Strategie/polityki org.: Projekty: BI ERP CRM Szyna integracyjna 360 Customer View Migracja i standaryzacja systemów Zarządzanie klientami Integracja z partnerami Żud etowanie Polityka bezpieczeństwa Social media Big Data Cloud żharakterystyka kluczowych pojęć związanych z Data Governance 17

18 Zagadka: Jak najłatwiej jest zabić ide wdro enia Data Governance w biznesowej cz ci organizacji? żharakterystyka kluczowych pojęć związanych z Data Governance 18

19 Data Governance ma wyd więk techniczny/taktyczny. Dlatego coraz częściej mówi się o konieczności wprowadzenia mechanizmów: Zarządzania majątkiem informacyjnym organizacji. Data Governance to pierwszy krok na tej drodze.

20 2 Główne wyzwania związane z wdra aniem Data Governance

21 Jakie są korzyści obiecywane są z wdro enia mechanizmów Data Governance?

22 Budowa mechanizmów Data Governance nie gwarantuje sukcesu biznesowego organizacji. Pomaga dysponować wiarygodnymi danymi do podejmowania racjonalnych decyzji. Główne wyzwania związane z wdra aniem Data Governance 22

23 Mechanizmy Data Governance pełnią rol usługową w stosunku do innych cz ci organizacji Główne wyzwania związane z wdra aniem Data Governance 23

24 Data Governance jest jednym z enablerów efektywnego działania organizacji. Główne wyzwania związane z wdra aniem Data Governance 24

25

26 Jakie Data Governance??? My tu biznes robimy!!! Główne wyzwania związane z wdra aniem Data Governance 26

27 3 Stan obecny w obszarze Data Goverannce

28 Badanie nt. Data Governance perspektywa europejska Badania przeprowadzone w 2013 roku. Zostały one zorganizowane przez dostawcę rozwiązań BI. Badaniami objęto wybrane kraje europejskie Hiszpanię, Portugalię, Żrancję, Belgię, Holandię. W badaniach uczestniczyli: CFO, CIO, Dyrektorzy IT, osoby odpowiedzialne za jakość danych, Analitycy BI, Uzyskano 122 odpowiedzi. Stan obecny w obszarze Data Goverannce 28

29 Jaki jest status prac w obszarze Data Governance Stan obecny w obszarze Data Goverannce 29

30 Kto jest odpowiedzialny w organizacji za obszar Data Governance Stan obecny w obszarze Data Goverannce 30

31 Oczekiwane korzy ci z podjęcie działań w obszarze Data Governance Stan obecny w obszarze Data Goverannce 31

32 Główny czynnik inicjujący podjęcie działań w obszarze Data Governance Stan obecny w obszarze Data Goverannce 32

33 Główne bariery podjęcie działań w obszarze Data Governance Stan obecny w obszarze Data Goverannce 33

34 Badanie nt. Data Governance perspektywa polska Badania przeprowadzone na przełomie 2014/2015 roku. Zostały one zorganizowane przez Zakład Zarządzania IT SżH. Badaniami objęto organizacje działające w Polsce (odbiorców technologii informatycznych). W badaniach uczestniczyli: architekci korporacyjni, architekci IT, kierownicy projektów, dyrektorzy IT. Uzyskano 138 odpowiedzi. Stan obecny w obszarze Data Goverannce 34

35 Jaki jest status prac w obszarze Data Governance Stan obecny w obszarze Data Goverannce 35

36 Kto jest odpowiedzialny w organizacji za obszar Data Governance Stan obecny w obszarze Data Goverannce 36

37 Poziom opisu poszczególnych domen architektonicznych Stan obecny w obszarze Data Goverannce 37

38 Główne bariery podjęcie działań w obszarze Data Governance Stan obecny w obszarze Data Goverannce 38

39 Teza: Nie da się kupić wdro enia Data Governance

40 To mo e rodzić pytanie u Prezesa: za co ja zapłaciłem firmom doradczym taką kup pieni dzy??? Stan obecny w obszarze Data Goverannce 40

41 Wprowadzenie mechanizmów Data Governance to istotna zmiana w sposobie działania organizacji

42 ...bo dotyczy ona w wielu aspektach zagadnień kulturowych.

43 4 Jak przekonać organizacj do wdro enia mechanizmów Data Governance?

44 Nie istnieje magiczna ró d ka, której u ycie pozwala wdro yć mechanizmy Data Governance Jak przekonać organizację do wdro enia mechanizmów Data Governance? 44

45 żhciwo ć jest dobra - Gordon Gekko Jak przekonać organizację do wdro enia mechanizmów Data Governance? 45

46 Język zrozumiały dla biznesu to j zyk pieni dzy Jak przekonać organizację do wdro enia mechanizmów Data Governance? 46

47 On average, companies estimate they are losing $8.2 million dollars annually because of data quality issues with 22% of businesses estimating losses over $20 million per year. Gartner Group (8/4/2009) On average, companies estimate they lose over $5 million dollars annually due to data related problems with 20% of businesses estimating losses over $20 million per year. Forbes Insights (4/2010) We find that firms that adopt data driven decision (DDD) making have output and productivity that is 5-6% higher than what would be expected given their other investments and information technology usage. Brynjolfsson E., Hitt L. (4/2011) Jak przekonać organizację do wdro enia mechanizmów Data Governance? 47

48 Podchodząc do wdro enia Data Governance rodzi si du o nietrywialnych pytań Jak przekonać organizację do wdro enia mechanizmów Data Governance? 48

49 Wdra anie Data Governance małymi kroczkami, na zasadzie punktowych działań? Jak przekonać organizację do wdro enia mechanizmów Data Governance? 49

50 żzy wdra anie Data Governance waląc w b ben tj. odpalając du e przedsi wzi cie organizacyjne? Jak przekonać organizację do wdro enia mechanizmów Data Governance? 50

51 Rekomendacja: patrzymy daleko w przyszło ć. Jak przekonać organizację do wdro enia mechanizmów Data Governance? 51

52 . ale szybko dostarczamy owocnych rezultatów Jak przekonać organizację do wdro enia mechanizmów Data Governance? 52

53 Rekomendacja: Wdra anie Data Governance powinno zostać potraktowane jako zbiór dopasowanych do siebie przedsi wzi ć zrealizowanych w ramach jednego programu

54 Program versus projekt Program: Projekt: Ma zapewnić dostarczenie korzy ci do organizacji. Ma zapewnić dostarczenie produktów do organizacji. Program obejmuje wiele projektów. Program nakierowany jest na koordynacj realizacji konkretnych projektów. Projekt mo e składać się z podprojektów. Projekt nakierowany jest na realizacj konkretnych działań. Zarządzanie projektem ma charakter okresowy. Zarządzanie programem ma charakter okresowy. Jak przekonać organizację do wdro enia mechanizmów Data Governance? 54

55 Kluczowe zało enia realizacji programu Żudowa mechanizmów Data Governance Program ma charakter przedsięwzięcia biznesowego, a nie informatycznego źlementem programu mo e być wdro enie odpowiedniego zestawu narzędzi informatycznych ale to nie jest cel sam w sobie Nazwa programu powinna mieć charakter biznesowy (np. Budowa doskonałości organizacyjnej w obszarze nadzoru nad danymi). Program swoim zasięgiem musi objąć istotną część organizacji (a najlepiej całość) Sponsor przedsięwzięcia jest po stronie biznesowej [np. CŻO] Zakres programu powinien wychodzić np. poza ośrodek kompetencyjny BI Budowa mechanizmów Data Governance jest zaplanowane na dłu szy okres [np. 2-3 letni] bo musi nastąpić zmiana kulturowa po stronie organizacji Nale y uwzględnić czas na modyfikację działań kooperantów organizacji Jak przekonać organizację do wdro enia mechanizmów Data Governance? 55

56 Przykładowe projekty w ramach programu Data Governance Projekt: Poza zakresem programu jest np. budowa hurtowni danych, wdro enie narzędzia do raportowania Definicja pryncypiów i standardów danych. Projekt: Budowa świadomości organizacyjnej w zakresie DG Program Wdro enie mechanizmów Data Governance Projekt: Podniesienie jakości danych w systemach firmy X Projekt: Zdefiniowanie struktury i procesów Data Governance Projekt: Wdrożenie mechanizmów i narzędzi MDM Jak przekonać organizację do wdro enia mechanizmów Data Governance? 56

57 Lista projektów składowych będzie wynikać z: 1) Oczekiwanego wsparcia w realizacji określonych celów biznesowych 2) Oceny dojrzałości w zakresie DG

58 dostarczają Projekty realizowane w ramach programu Data Governance umożliwiają Produkty projektów w obszarze Data Governace Zmianę sposobu działania organizacji pozwala osiągnąć zaplanowane wspierają osiągnięcie Cele biznesowe organizacji Korzyści z realizacji programu Jak przekonać organizację do wdro enia mechanizmów Data Governance? 58

59 Model oceny dojrzało ci w zakresie Data Governance Poziom I Panuje chaos. Pojawiają się samotni bohaterowie. Poziom II Wyłania si porządek. Mechanizmy Data Governance są stosowane na poziomie linii biznesowej. Poziom III Mechanizmy są zdefiniowane. Data Governance jest wstępnie zdefiniowany i stosowany w całej organizacji. Poziom IV Poziom V Mechanizmy są zarządzane. Data Governance ma postać zintegrowanych procesów. Ich realizacja jest monitorowana. Mechanizmy są doskonalone. Data Governance stał się częścią kultury organizacyjnej. Jest on ciągle mierzony i doskonalony. Jak przekonać organizację do wdro enia mechanizmów Data Governance? 59

60 Etapy programu Żudowa mechanizmów Data Governance Budowa modelu wartości dla Data Gov. Jak przekonać organizację do wdro enia mechanizmów Data Governance? 60

61 Etapy programu Żudowa mechanizmów Data Governance Budowa modelu wartości dla Data Gov. Opracowanie wizji organizacji z wdrożonym Data Gov. Ż dzie Korzy ć Brak jednolitej terminologii w ró nych działach Wystandaryzowany, uspójniony zestaw pojęć Poprawa jakości i jednoznaczności raportów finansowych Jest Przygotowanie wstępnej wersji roadmapy programy Zdefiniowanie szczegółów projektów składowych programu? Przygotowanie finalnej wersji roadmapy Jak przekonać organizację do wdro enia mechanizmów Data Governance?? 61

62 Etapy programu Żudowa mechanizmów Data Governance Realizacja projektów programu Używanie produktów programu (zastosowanie mechanizmów Data Governace), ich monitorowanie i doskonalenie Jak przekonać organizację do wdro enia mechanizmów Data Governance? 62

63 A co z tzw. Quick wins? Jak przekonać organizację do wdro enia mechanizmów Data Governance? 63

64 Najlepiej sprawdzają si proste, TANIE narz dzia Jak przekonać organizację do wdro enia mechanizmów Data Governance? 64

65 Praszczur wielu problemów nieefektywna komunikacja spowodowana brakiem wspólnej terminologii Jak przekonać organizację do wdro enia mechanizmów Data Governance? 65

66 żzym jest i jakie korzyści dostarcza słownik poj ć? Warto jest opracować i utrzymywać (aktualizować) słownik kluczowych pojęć związanych z funkcjonowaniem firmy, który byłby dostępny w firmowym intranecie. Pojęcia dotyczą: aspektów zarządczych; aspektów merytorycznych. Jak przekonać organizację do wdro enia mechanizmów Data Governance? 66

67 Si gamy po inspiracj do biologii -> opracowujemy decyzje kierunkowe = pryncypia w obszarze danych Jak przekonać organizację do wdro enia mechanizmów Data Governance? 67

68 żzym są decyzje kierunkowe (pryncypia)? Decyzje kierunkowe (pryncypia) Zbiór trwałych, fundamentalnych zasad bazujących na celach strategicznych, które stanowią reprezentację całościowych potrzeb organizacji. UWAGA: TERAZ WIADOMIE ZAW DO OBSZARU DANYCH AMY JE Żez pryncypiów podejmowane decyzje będą optymalne lokalnie (optymalne np. ze względu kryterium czasu, kosztu,... dla wydziału / biura / departamentu) ale nie będą zapewniały efektywnego i spójnego przetwarzania danymi w organizacji. Jak przekonać organizację do wdro enia mechanizmów Data Governance? 68

69 Rola decyzji kierunkowych (pryncypiów) Ramy wyznaczone przez pryncypia Projekty i inicjatywy Pryncypia (decyzje kierunkowe) Misja, wizja, cele strategiczne Organizacja Jak przekonać organizację do wdro enia mechanizmów Data Governance? 69

70 Identyfikujemy w organizacji kapiącą rur - tj. miejsce w którym organizacja traci na braku dobrej jako ci danych Jak przekonać organizację do wdro enia mechanizmów Data Governance? 70

71 Jaki mo e być przykład kapiącej rury? Firma przetwarza miesięcznie zło onych umów (75 umów dziennie), ka da po 20 strony + załączniki. Ka da umowa opiewa na kwotę około zł. Umowy wpisywane są do systemu informatycznego. Podczas wpisywania umów do systemu w co setnym egzemplarzu popełniany jest jakiś błąd (0,01), a co w dwusetnym egzemplarzu (0,005) popełniany jest istotny błąd, rzutujący na wynik finansowy firmy (np. pojawiają się problem z dalszym procesowaniem umowy). W skali roku pojawiają się straty szacowane na ponad milion trzysta tysięc złotych - nawet, je eli zało ymy wariant optymistyczny i straty będą dziesięć razy mniejsze Jak przekonać organizację do wdro enia mechanizmów Data Governance? 71

72 Nawet Sknera CFO zerknie przychylniejszym okiem na inicjatywy związane z Data Governance ;) Jak przekonać organizację do wdro enia mechanizmów Data Governance? 72

73 LABORATORIUM ZMIANY BIZNESOWEJ pomagamy przebudować DNA organizacji Jak przekonać organizację do wdro enia mechanizmów Data Governance? 73

74 Dzienny przegląd Informacja zwrotna Zagadnienie Katalog zagadnień Iteracja Dostawy Przekazanie rozwiązań do organizacji Teza: mo liwe jest zwinne wdra anie DG w organizacji Jak przekonać organizację do wdro enia mechanizmów Data Governance? 74

75 5 Zamiast podsumowania

76 W którym miejscu macierzy źisenhowera nale y umieścić prace związane z wdra aniem Data Governance w firmie (a w której są zwykle umieszczane ;)? Zamiast podsumowania 76

77 Organizacja która potrzebuje wdro enia mechanizmów Data Governance organizacja, która jest na to gotowa Zamiast podsumowania 77

78 Czasami lepiej poczekać z wdro eniem mechanizmów Data Governance, ni zrobić to za wcześnie Zamiast podsumowania 78

79 Ten temat łatwo jest spalić pó niej niezwykle trudno jest ponownie zainteresować nim decydentów Zamiast podsumowania 79

80 Rusza nowy projekt Pulsu Biznesu : wraz z menedżerami z najwyższej półki poszukamy polskiej szkoły zarządzania firmą Zamiast podsumowania 80

81 Polska szkoła zarządzania na husarza Zamiast podsumowania 81

82 Teza: wdra anie w Polsce zaleceń regulatorów w obszarze Data Governance to w 90% przypadków stracona szansa Zamiast podsumowania 82

83 5 złotych zasad wdra ania mechanizmów Data Governance Wdro enie mechanizmów Dż nie mo e być traktowane jako przedsięwzięcie informatyczne i jego sponsorem nie mo e być osoba nadzorująca obszar IT. Dż nie da się kupić, niezbędna jest (powolna) zmiana w świadomości organizacji. Niezbędne jest dobre określenie celów i zakresu wdro enia Dż (nie da się naprawić całego świata od razu). Wdro enie mechanizmów Dż nie jest to same z wdro eniem narzędzi informatycznych (chocia mogą one istotnie pomóc). Aby utrzymać atencję decydentów niezbędne jest mierzenie postępów wdra ania mechanizmów Dż i pokazywanie okresowo korzyści (quick wins). Zamiast podsumowania 83

84 Zapraszam do dyskusji i zadawania pytań Andrzej Sobczak tel. kom.: Zamiast podsumowania 84

Architektura korporacyjna państwa a nowoczesna administracja publiczna

Architektura korporacyjna państwa a nowoczesna administracja publiczna Architektura korporacyjna państwa a nowoczesna administracja publiczna Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH Kilka

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej

Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH Gospodarczej SGH

Bardziej szczegółowo

Globalne podejście do transformacji organizacji z wykorzystaniem IT. Prof. SGH, dr. hab. Andrzej Sobczak Katedra Informatyki Gospodarczej SGH

Globalne podejście do transformacji organizacji z wykorzystaniem IT. Prof. SGH, dr. hab. Andrzej Sobczak Katedra Informatyki Gospodarczej SGH z wykorzystaniem IT Prof. SGH, dr. hab. Andrzej Sobczak Katedra Informatyki Gospodarczej SGH Kilka słów o prowadzącym Dr hab. Andrzej Sobczak Profesor w Katedrze Informatyki Gospodarczej SGH Blisko 10

Bardziej szczegółowo

Dlaczego modele architektoniczne to zamało? Wprowadzeniedo ładu architekturykorporacyjnej

Dlaczego modele architektoniczne to zamało? Wprowadzeniedo ładu architekturykorporacyjnej Dlaczego modele architektoniczne to zamało? Wprowadzeniedo ładu architekturykorporacyjnej Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI

ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI XVIII posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej ZARZĄDZANIE DANYMI PRZESTRZENNYMI UKIERUNKOWANE NA UŻYTKOWNIKA agenda

Bardziej szczegółowo

dr Mariusz Ulicki Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji Centrali KRUS

dr Mariusz Ulicki Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji Centrali KRUS Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jako e-urząd zorientowany usługowo dr Mariusz Ulicki Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji Centrali KRUS 1 Cel prezentacji Celem prezentacji jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

BI 2 T. Transformacja podmiotu administracji publicznej w świadomy, zorientowany na cele eurząd CASE STUDY

BI 2 T. Transformacja podmiotu administracji publicznej w świadomy, zorientowany na cele eurząd CASE STUDY Transformacja podmiotu administracji publicznej w świadomy, zorientowany na cele eurząd CASE STUDY Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Mariusz Ulicki Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 1 Cel

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji. Borys Stokalski

Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji. Borys Stokalski Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji Borys Stokalski 2011 Wiodący dostawca usług doradczych i rozwiązań IT w Polsce Połączenie doświadczenia i wiedzy ekspertów branżowych i technologicznych

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak Zakład Zarządzania Informatyką Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak Zakład Zarządzania Informatyką Szkoła Główna Handlowa w Warszawie analityków i architektów w polskich organizacjach (zrealizowanych w ramach V warsztatów z cyklu AKTYWATOR ) Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak Zakład Zarządzania Informatyką Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze

Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH

Bardziej szczegółowo

Pryncypia architektury korporacyjnej

Pryncypia architektury korporacyjnej Pryncypia architektury korporacyjnej Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH E-mail: sobczak@sgh.waw.pl Plan prezentacji Czym

Bardziej szczegółowo

Nasze kompetencje. Co nas wyróżnia. Skuteczne wdrożenie - dopasowanie do strategii klientów

Nasze kompetencje. Co nas wyróżnia. Skuteczne wdrożenie - dopasowanie do strategii klientów Grupa Codec Codec jest europejskim liderem w zakresie usług doradczych i wdrażania rozwiązań wspierających efektywność organizacji. Pełniąc rolę ogniwa łączącego strategię, controlling i nowoczesne technologie

Bardziej szczegółowo

BAKER TILLY POLAND CONSULTING

BAKER TILLY POLAND CONSULTING BAKER TILLY POLAND CONSULTING Wytyczne KNF dla firm ubezpieczeniowych i towarzystw reasekuracyjnych w obszarze bezpieczeństwa informatycznego An independent member of Baker Tilly International Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie TOGAF do definiowania i nadzoru architektury zorientowanej na usługi (SOA)

Zastosowanie TOGAF do definiowania i nadzoru architektury zorientowanej na usługi (SOA) Zastosowanie TOGAF do definiowania i nadzoru architektury zorientowanej na usługi (SOA) Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH

Bardziej szczegółowo

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011 Architektura informacji w ochronie zdrowia Warszawa, 29 listopada 2011 Potrzeba Pomiędzy 17 a 19 kwietnia 2011 roku zostały wykradzione dane z 77 milionów kont Sony PlayStation Network. 2 tygodnie 25 milionów

Bardziej szczegółowo

Korzyści z integracji danych klienta. Seminarium PIU Jakość danych w systemach informatycznych ZU Warszawa 25.03.2009 Przygotowała Ewa Galas

Korzyści z integracji danych klienta. Seminarium PIU Jakość danych w systemach informatycznych ZU Warszawa 25.03.2009 Przygotowała Ewa Galas Korzyści z integracji danych klienta Seminarium PIU Jakość danych w systemach informatycznych ZU Warszawa 25.03.2009 Przygotowała Ewa Galas Definicje CDI ( Customer Data Integration) koncepcja integracji

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji Publicznej STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ

Bardziej szczegółowo

1. Planowanie strategiczne. 4. Monitorowanie i ewaluacja. 3. Wdrażanie polityk. 2. Tworzenie polityk. Wybrane dziedziny. Ochrona klimatu i atmosfery

1. Planowanie strategiczne. 4. Monitorowanie i ewaluacja. 3. Wdrażanie polityk. 2. Tworzenie polityk. Wybrane dziedziny. Ochrona klimatu i atmosfery Usprawnienie: Wprowadzenie Procedury planowania i raportowania strategicznego i operacyjnego w resortach Usprawnienie w cyklu polityk publicznych 4. Monitorowanie i ewaluacja 1. Planowanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA D Rok PO Rok PRZED

REKOMENDACJA D Rok PO Rok PRZED REKOMENDACJA D Rok PO Rok PRZED Praktyczne aspekty procesu weryfikacji i zapewnienia zgodności z zaleceniami REKOMENDACJA D Jacek Więcki, Bank BGŻ S.A., Wydział Strategii i Procesów IT e mail: jacek.wiecki@bgz.pl

Bardziej szczegółowo

BPM vs. Content Management. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów

BPM vs. Content Management. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów BPM vs. Content Management Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Cel prezentacji Celem prezentacji jest zwrócenie uwagi na istotne różnice pomiędzy tym co nazywamy: zarzadzaniem dokumentami,

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011 III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011 INTERIM MANAGEMENT JAKO ROZWIĄZANIE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Prowadzący: Zbigniew Brzeziński, Prezes Zarządu, Simple Solution, Robert Loranc, Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

Kierunek cyfryzacji w Polsce praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli oraz przestrzeni publicznej

Kierunek cyfryzacji w Polsce praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli oraz przestrzeni publicznej Kierunek cyfryzacji w Polsce praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli oraz przestrzeni publicznej Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Sobczak Dyrektor Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem Agenda wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstw Energetycznych w świetle II badań ankietowych

Przedsiębiorstw Energetycznych w świetle II badań ankietowych Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw Energetycznych w świetle II badań ankietowych Wstępne wyniki badań II Ogólnopolska Konferencja Odpowiedzialność sektora energetycznego a wyzwania społeczno gospodarcze

Bardziej szczegółowo

ISTOTNYCH. o COBIT 5

ISTOTNYCH. o COBIT 5 ISTOTNYCH 5FAKTÓW o COBIT 5 Informacja jest kluczowym zasobem wszystkich organizacji. Od momentu powstania informacji do jej zniszczenia, technologie informatyczne odgrywają znaczącą rolę w jej przetwarzaniu

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów współpracy z kontrahentami i ich optymalizacja przez ICT

Analiza procesów współpracy z kontrahentami i ich optymalizacja przez ICT 2012 Analiza procesów współpracy z kontrahentami i ich optymalizacja przez ICT Rafał Moś KAELMO Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Agenda Procesy współpracy z kontrahentami Możliwości

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji 9 Plan działania Komunikacja w procesie tworzenia i wdrażania lokalnej strategii rozwoju jest warunkiem nieodzownym w osiąganiu założonych efektów. Podstawowym warunkiem w planowaniu skutecznej jest jej

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

Założenia modelu dostarczenia wartości z budowy inteligentnego miasta

Założenia modelu dostarczenia wartości z budowy inteligentnego miasta Założenia modelu dostarczenia wartości z budowy inteligentnego miasta Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką SGH Agenda prezentacji 1 2 3 4 Definicyjne ujęcie inteligentnego miasta Czym jest model dostarczania

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

COBIT 5 WHITE PAPER WSTĘP

COBIT 5 WHITE PAPER WSTĘP COBIT 5 1 CTPartners 2014 Dokument stanowi przedmiot prawa autorskiego przysługującego CTPartners S.A. z siedzibą w Warszawie. Zwielokrotnianie i rozpowszechnianie publikacji jest dozwolone wyłącznie za

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe zarządzanie jakością informacji Warunek konieczny efektywności wdrożenia systemów informacyjnych

Kompleksowe zarządzanie jakością informacji Warunek konieczny efektywności wdrożenia systemów informacyjnych Kompleksowe zarządzanie jakością informacji Warunek konieczny efektywności wdrożenia systemów informacyjnych Dorota Kazanecka Pieńkosz dyrektor pionu Business Intelligence Grupa Antares Plan Potrzeba kompleksowego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016.

Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016. systemy.aplikom.com.pl Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016. województwo śląskie Aplikom zajmuje się integracją systemów CAD z innymi systemami IT. Wdrażamy rozwiązania typu ERP, CAM,

Bardziej szczegółowo

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim 1 Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Kujawsko- Pomorskim 18 grudnia 2008 r. podpisanie Porozumienia z Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

Jakich liderów i jakich technologii potrzebuje biznes w dobie cyfrowej transformacji?

Jakich liderów i jakich technologii potrzebuje biznes w dobie cyfrowej transformacji? Mariusz K.Kaczmarek 11 czerwca 2015 Jakich liderów i jakich technologii potrzebuje biznes w dobie cyfrowej transformacji? Nasza misja CompFort Meridian Polska dostarcza innowacyjne usługi i rozwiązania,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością

Zarządzanie jakością Zarządzanie jakością VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o.o. Świat profesjonalnej wiedzy VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o.o. Œwiat profesjonalnej wiedzy al. Krakowska

Bardziej szczegółowo

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011 Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego Wrocław, 20 stycznia 2011 Agenda Definicja pojęć: Analiza biznesowa oraz analityk biznesowy Co kryje się za hasłem BPM? Organizacja zarządzana procesowo

Bardziej szczegółowo

Podstawy organizacji systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji dokumenty podstawowe

Podstawy organizacji systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji dokumenty podstawowe Podstawy organizacji systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji dokumenty podstawowe Autor Anna Papierowska Praca magisterska wykonana pod opieką dr inż. Dariusza Chaładyniaka mgr inż. Michała Wieteski

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii Strategiczna Karta Wyników jako element systemu zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa Piotr Białowąs Dyrektor Departamentu Strategii Pełnomocnik Zarządu EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Przyczyny

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

Akademia Rodzinnych Finansów

Akademia Rodzinnych Finansów Akademia Rodzinnych Finansów Program edukacyjny zainicjowany przez Provident Polska w drugiej połowie 2007 roku. Ma na celu szerzenie wiedzy, rozwijanie umiejętności i kształtowanie pozytywnych nawyków

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie podejścia architektonicznego jako narzędzia przeprowadzenia transformacji jednostek administracji publicznej

Zastosowanie podejścia architektonicznego jako narzędzia przeprowadzenia transformacji jednostek administracji publicznej Zastosowanie podejścia architektonicznego jako narzędzia przeprowadzenia transformacji jednostek administracji publicznej Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki Statystycznej. Strategia Informatyzacji Systemu Informacyjnego Polskiej Statystyki Publicznej do roku 2020 WPROWADZENIE OTOCZENIE

Centrum Informatyki Statystycznej. Strategia Informatyzacji Systemu Informacyjnego Polskiej Statystyki Publicznej do roku 2020 WPROWADZENIE OTOCZENIE Centrum Informatyki Statystycznej Strategia Informatyzacji Systemu Informacyjnego Polskiej Statystyki Publicznej do roku 2020 WPROWADZENIE Cel powstania strategii: Zaplanowanie działań związanych z informatyzacją;

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

ISO/IEC 20000 OD USŁUG POPRZEZ SYSTEM DO CERTYFIKACJI

ISO/IEC 20000 OD USŁUG POPRZEZ SYSTEM DO CERTYFIKACJI ISO/IEC 20000 OD USŁUG POPRZEZ SYSTEM DO CERTYFIKACJI GRZEGORZ KULISZ Bydgoszcz, 1 kwietnia 2011 r. 1. ISO/IEC 20000 o co w tym wszystkim chodzi 2. Droga do certyfikacji 3. W czym możemy pomóc? 4. A jeżeli

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl 1 z 5 2012-05-21 15:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Kraków: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Transportowe (ITS) Integracja oraz standaryzacja

Zintegrowane Systemy Transportowe (ITS) Integracja oraz standaryzacja Zintegrowane Systemy Transportowe (ITS) Integracja oraz standaryzacja - Wstęp - Czy systemy ITS są standaryzowane? - Standaryzacja w transporcie - Jakie wartości daje standaryzacja w rozwiązaniach ITS?

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji

Bardziej szczegółowo

Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Załącznik Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 I. Poprawki do: Rozdział 1. Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 3-CPI-WZP-44/13 Lp. Zakres wykonywanych czynności Liczba osób Imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje wykonawca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rekomendacja D UKNF SPIS TREŚCI Rekomendacja Nr 4: Zasady współpracy obszarów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

Egzamin Foundation. Sample Paper 1 - Polish. Arkusz egzaminu 40 minut. 1. Wymagane jest udzielenie odpowiedzi na wszystkie 50 pytań.

Egzamin Foundation. Sample Paper 1 - Polish. Arkusz egzaminu 40 minut. 1. Wymagane jest udzielenie odpowiedzi na wszystkie 50 pytań. Egzamin Foundation Sample Paper 1 - Polish January 2012 Test wyboru Arkusz egzaminu 40 minut Instrukcja 1. Wymagane jest udzielenie odpowiedzi na wszystkie 50 pytań. 2. Wszystkie odpowiedzi powinny być

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA AUDYT ZGODNOŚCI Z REKOMENDACJĄ D WYMAGANĄ PRZEZ KNF

OFERTA NA AUDYT ZGODNOŚCI Z REKOMENDACJĄ D WYMAGANĄ PRZEZ KNF OFERTA NA AUDYT ZGODNOŚCI Z REKOMENDACJĄ D WYMAGANĄ PRZEZ KNF w zakresie zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach www.bakertilly.pl WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Firmowe Call Center krok po kroku

Firmowe Call Center krok po kroku OFERTA SZKOLENIOWA Firmowe Call Center krok po kroku TELEAKADEMIA to profesjonalne centrum szkoleniowe mające swoją siedzibę w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. TELEAKADEMIA realizuje szkolenia

Bardziej szczegółowo

Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów

Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Modele wdrażania i zarządzania projektami ERP Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów (c) Jarosław Żeliński IT-Consulting 1 Cel prezentacji Wskazanie kluczowych ryzyk projektów wdrożenia

Bardziej szczegółowo

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN Curriculum Vitae MARTIN DALIGA JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! Curriculum Vitae MARTIN DALIGA INFORMACJE OSOBISTE: imię: Martin nazwisko: Daliga data urodzenia: 08.06.1978

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Netwise S.A.

Raport Kwartalny Netwise S.A. Raport Kwartalny Netwise S.A. za I kwartał 2013 roku (dane za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku) Warszawa, dnia 15 maja 2013 r. Spis treści 1. INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1 ORGANY SPÓŁKI... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Egzamin ITIL Foundation

Egzamin ITIL Foundation Egzamin ITIL Foundation Przykładowy arkusz egzaminacyjny A, wersja 5.1 Test wielokrotnego wyboru (tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa) Instrukcja 1. Należy udzielić odpowiedzi na wszystkie 40 pytań.

Bardziej szczegółowo

Otwarte dane dla Krakowa i Małopolski Zarys. Tomasz Gubała

Otwarte dane dla Krakowa i Małopolski Zarys. Tomasz Gubała Otwarte dane dla Krakowa i Małopolski Zarys Tomasz Gubała Otwarte Dane (OpenData, OD) Dane publiczne, które są Łatwo dostępne Otwarty odczyt dla wszystkich (bez konieczności rejestracji) Kompletne Zazwyczaj

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Bank uniwersalny

Studium przypadku Bank uniwersalny Studium przypadku Bank uniwersalny Przedsiębiorstwo będące przedmiotem studium przypadku jest bankiem uniwersalnym. Dominującą strategią banku jest przywództwo produktowe. Cele banku koncentrują się, zatem

Bardziej szczegółowo

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r.

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r. Nie o narzędziach a o rezultatach czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT Władysławowo, 6 października 2011 r. Dlaczego taki temat? Ci którzy wykorzystują technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie pryncypiów i budowa architektury korporacyjnej doświadczenia ZUS. Helena Zbijewska

Wprowadzanie pryncypiów i budowa architektury korporacyjnej doświadczenia ZUS. Helena Zbijewska Wprowadzanie pryncypiów i budowa architektury korporacyjnej doświadczenia ZUS Helena Zbijewska 1 2 Wprowadzenie XXI wiek to okres w którym organizacje społeczne stanęły w obliczu nowych problemów związanych

Bardziej szczegółowo

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych siedziba MDDP Business Consulting, Warszawa, 6 lutego 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Opis szkoleń z obszaru INFORMATYKA planowanych

Bardziej szczegółowo

Rynek IT w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek IT w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020 2 Język: polski, angielski Data publikacji: sierpień 2015 Format: pdf Cena od: 2000 Sprawdź w raporcie Jaka jest wartość rynku IT w Polsce? Jakie są prognozy dla rynku IT w Polsce do roku 2020? Jaka jest

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Departament Zarządzania Informatyką i Projektami BPS S.A. IX Spotkanie Liderów Informatyki Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY WIELOKRYTERIALNE W ZARZĄDZANIU PROGRAMAMI INFORMATYCZNYMI

PROBLEMY WIELOKRYTERIALNE W ZARZĄDZANIU PROGRAMAMI INFORMATYCZNYMI POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 80 Electrical Engineering 2014 Michał SZYMACZEK* Sławomir ISKIERKA** PROBLEMY WIELOKRYTERIALNE W ZARZĄDZANIU PROGRAMAMI INFORMATYCZNYMI Autorzy identyfikują

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka. Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r.

Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka. Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r. Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r. Zarządzanie ryzykiem - agenda Zarządzanie ryzykiem - definicje Ryzyko - niepewne

Bardziej szczegółowo

Jako Współpracownicy jesteśmy odpowiedzialni za siebie i firmę. Jako firma jesteśmy odpowiedzialni za naszych Klientów.

Jako Współpracownicy jesteśmy odpowiedzialni za siebie i firmę. Jako firma jesteśmy odpowiedzialni za naszych Klientów. Jesteśmy butikiem inwestycyjnym oraz niezależną polską firmą doradztwa finansowego dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Naszym celem jest wspieranie Klientów w podejmowaniu kluczowych decyzji,

Bardziej szczegółowo

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Autor: Artur Lewandowski Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Przegląd oraz porównanie standardów bezpieczeństwa ISO 27001, COSO, COBIT, ITIL, ISO 20000 Przegląd normy ISO 27001 szczegółowy opis wraz

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Zarządzanie jakością usług IT wg ISO 20000

KONFERENCJA. Zarządzanie jakością usług IT wg ISO 20000 KONFERENCJA Zarządzanie jakością usług IT wg ISO 20000 ORGANIZATORZY SPONSOR GŁÓWNY KONFERENCJI SPONSORZY KONFERENCJI Data: 27-28 listopada 2007 r. Adres: KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania jednostki, wprowadzenie nowego systemu zarządzania i wynagradzania

Przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania jednostki, wprowadzenie nowego systemu zarządzania i wynagradzania zakres rzeczowy zał. 6 Przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania jednostki, wprowadzenie nowego systemu zarządzania i wynagradzania Zamawiający: ZIKiT w Krakowie, zatrudniający ok. 500

Bardziej szczegółowo

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych Rola architektury systemów IT Wymagania udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu metod modelowania architektury systemów IT - UML, systemów zorientowanych na usługi, systemów

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Ustawa o rewitalizacji

Ustawa o rewitalizacji Ustawa o rewitalizacji W przypadku ubiegania się beneficjentów o wsparcie FUE wystarczy przygotowanie programu rewitalizacji w oparciu o Wytyczne (okres przejściowy wskazany w ustawie o rewitalizacji mija

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r.

Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r. Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r. w sprawie: ustalenia kwot dofinansowania zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Miary jakości w Call Center

Miary jakości w Call Center OFERTA SZKOLENIOWA Miary jakości w Call Center TELEAKADEMIA to profesjonalne centrum szkoleniowe mające swoją siedzibę w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. TELEAKADEMIA realizuje szkolenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Koszty związane z tworzeniem aplikacji on demand versus zakup gotowych rozwiązań

Koszty związane z tworzeniem aplikacji on demand versus zakup gotowych rozwiązań 2012 Koszty związane z tworzeniem aplikacji on demand versus zakup gotowych rozwiązań Mateusz Kurleto NEOTERIC Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Mateusz Kurleto Od 2005 r. właściciel NEOTERIC,

Bardziej szczegółowo