Wyboista droga do Data Governance

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyboista droga do Data Governance"

Transkrypt

1 Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH

2 Kilka słów o prelegencie Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką Blisko 10 lat pracy w Resorcie Finansów Certyfikaty: TOGAF 8/9, ArchiMate 2.1, ITIL Foundation oraz MSP Foundation Certyfikowany szkoleniowiec TOGAF 8/9 oraz ArchiMate 2.1 Uczestnik projektów z zakresu wdra ania architektury korporacyjnej dla: Firmy ubezpieczeniowej 2 x du ych firmy z bran y finansowej Firmy telekomunikacyjnej Du ego banku komercyjnego Du ej firmy informatycznej Banku Gospodarki Krajowej S.A. Resortu Finansów (program e-podatki) Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Polskich Sieci Energetycznych Operator S.A. Firmy sektora bio-tech. Informacje o prowadzącym i o wystąpieniu 2

3 Zało enie: na sali są przedstawiciele organizacji, które są na ró nym poziomie dojrzało ci w zakresie wdra ania mechanizmów Data Governance Informacje o prowadzącym i o wystąpieniu 3

4 Plan wystąpienia 1 Charakterystyka kluczowych pojęć związanych z Data Governance 2 żłówne wyzwania związane z wdra aniem Data GovernanceStan 3 Stan obecny w obszarze Data Goverannce 4 Jak przekonać organizację do wdro enia mechanizmów Data Governance? 5 Zamiast podsumowania Informacje o prowadzącym i o wystąpieniu Teoria Praktyka 4

5 W prezentacji wykorzystywane b dą motywy filmowe :) Informacje o prowadzącym i o wystąpieniu 5

6 Pełna tre ć prezentacji jest dost pna na Akademii Standardów IT AkademiaStandardowIT.pl Informacje o prowadzącym i o wystąpieniu 6

7 1 Charakterystyka kluczowych poj ć związanych z Data Governance

8 Governance Management

9 Data Governance = Ład danych = Nadzór nad danymi

10 Zagadka: Co wspólnego z Data Governance ma Michał ebrowski? żharakterystyka kluczowych pojęć związanych z Data Governance 10

11 M. ebrowski: Zupełna wolność nie jest wolnością tylko według mnie chaosem. To nie znaczy, e ktoś komu narzucono ograniczenia będzie szczęśliwy. Ale uwa am, e człowiek świadomy mówi: chciałbym ograniczyć się do tego i mo e znale ć pole do popisu.

12 żo słowa p. ebrowskiego oznaczają w praktyce? Janne J. Korhonen Helsinki University of Technology żharakterystyka kluczowych pojęć związanych z Data Governance 12

13 Czym jest Data Governance? Data Governance Spójny, obejmujący całą organizację (lub istotną jej część) mechanizm (system) ustanawiający: zasady zarządzania danymi, tak aby maksymalizować ich wartość biznesową dla organizacji, rodki realizacji tych zasad (zestaw procesów, ról/ciał i ich odpowiedzialności oraz produktów i narzędzi wspierających), mechanizmy monitorowania stosowania tych zasad i oceny ich efektywno ć. żharakterystyka kluczowych pojęć związanych z Data Governance 13

14 Jak nale y postrzegać Data Govenance? Seria procesów, produktów i narzędzi związanych z maksymalizacją wartości biznesowej dostarczanej dzięki odpowiednio zarządzanym przez organizację danym. Zbiór odpowiedzialności. Orientacja kulturowa (sposób myślenia). perspektywy żharakterystyka kluczowych pojęć związanych z Data Governance 14

15 Data Governance na tle innych mechanizmów zarządzania danymi wariant I Zarządzanie jakością danych Zarządzanie architekturą danych Zarządzanie metadanymi Zarządzanie hurtowaniami danych i BI Data Governance Zarządzanie dokumentami i treścią Tworzenie baz danych Zarządzanie bazami danych Zarządzanie danymi wolnozmiennymi (MDM) żharakterystyka kluczowych pojęć związanych z Data Governance 15

16 Data Governance na tle innych mechanizmów zarządzania danymi wariant II Data Governance (Ład danych) Data Quality (Jako ć danych) Data Security (Żezpieczeństwo danych) Data Architecture (Architektura danych) żharakterystyka kluczowych pojęć związanych z Data Governance 16

17 Na co Data Governance ma wpływ w organizacji? Strategie/polityki org.: Projekty: BI ERP CRM Szyna integracyjna 360 Customer View Migracja i standaryzacja systemów Zarządzanie klientami Integracja z partnerami Żud etowanie Polityka bezpieczeństwa Social media Big Data Cloud żharakterystyka kluczowych pojęć związanych z Data Governance 17

18 Zagadka: Jak najłatwiej jest zabić ide wdro enia Data Governance w biznesowej cz ci organizacji? żharakterystyka kluczowych pojęć związanych z Data Governance 18

19 Data Governance ma wyd więk techniczny/taktyczny. Dlatego coraz częściej mówi się o konieczności wprowadzenia mechanizmów: Zarządzania majątkiem informacyjnym organizacji. Data Governance to pierwszy krok na tej drodze.

20 2 Główne wyzwania związane z wdra aniem Data Governance

21 Jakie są korzyści obiecywane są z wdro enia mechanizmów Data Governance?

22 Budowa mechanizmów Data Governance nie gwarantuje sukcesu biznesowego organizacji. Pomaga dysponować wiarygodnymi danymi do podejmowania racjonalnych decyzji. Główne wyzwania związane z wdra aniem Data Governance 22

23 Mechanizmy Data Governance pełnią rol usługową w stosunku do innych cz ci organizacji Główne wyzwania związane z wdra aniem Data Governance 23

24 Data Governance jest jednym z enablerów efektywnego działania organizacji. Główne wyzwania związane z wdra aniem Data Governance 24

25

26 Jakie Data Governance??? My tu biznes robimy!!! Główne wyzwania związane z wdra aniem Data Governance 26

27 3 Stan obecny w obszarze Data Goverannce

28 Badanie nt. Data Governance perspektywa europejska Badania przeprowadzone w 2013 roku. Zostały one zorganizowane przez dostawcę rozwiązań BI. Badaniami objęto wybrane kraje europejskie Hiszpanię, Portugalię, Żrancję, Belgię, Holandię. W badaniach uczestniczyli: CFO, CIO, Dyrektorzy IT, osoby odpowiedzialne za jakość danych, Analitycy BI, Uzyskano 122 odpowiedzi. Stan obecny w obszarze Data Goverannce 28

29 Jaki jest status prac w obszarze Data Governance Stan obecny w obszarze Data Goverannce 29

30 Kto jest odpowiedzialny w organizacji za obszar Data Governance Stan obecny w obszarze Data Goverannce 30

31 Oczekiwane korzy ci z podjęcie działań w obszarze Data Governance Stan obecny w obszarze Data Goverannce 31

32 Główny czynnik inicjujący podjęcie działań w obszarze Data Governance Stan obecny w obszarze Data Goverannce 32

33 Główne bariery podjęcie działań w obszarze Data Governance Stan obecny w obszarze Data Goverannce 33

34 Badanie nt. Data Governance perspektywa polska Badania przeprowadzone na przełomie 2014/2015 roku. Zostały one zorganizowane przez Zakład Zarządzania IT SżH. Badaniami objęto organizacje działające w Polsce (odbiorców technologii informatycznych). W badaniach uczestniczyli: architekci korporacyjni, architekci IT, kierownicy projektów, dyrektorzy IT. Uzyskano 138 odpowiedzi. Stan obecny w obszarze Data Goverannce 34

35 Jaki jest status prac w obszarze Data Governance Stan obecny w obszarze Data Goverannce 35

36 Kto jest odpowiedzialny w organizacji za obszar Data Governance Stan obecny w obszarze Data Goverannce 36

37 Poziom opisu poszczególnych domen architektonicznych Stan obecny w obszarze Data Goverannce 37

38 Główne bariery podjęcie działań w obszarze Data Governance Stan obecny w obszarze Data Goverannce 38

39 Teza: Nie da się kupić wdro enia Data Governance

40 To mo e rodzić pytanie u Prezesa: za co ja zapłaciłem firmom doradczym taką kup pieni dzy??? Stan obecny w obszarze Data Goverannce 40

41 Wprowadzenie mechanizmów Data Governance to istotna zmiana w sposobie działania organizacji

42 ...bo dotyczy ona w wielu aspektach zagadnień kulturowych.

43 4 Jak przekonać organizacj do wdro enia mechanizmów Data Governance?

44 Nie istnieje magiczna ró d ka, której u ycie pozwala wdro yć mechanizmy Data Governance Jak przekonać organizację do wdro enia mechanizmów Data Governance? 44

45 żhciwo ć jest dobra - Gordon Gekko Jak przekonać organizację do wdro enia mechanizmów Data Governance? 45

46 Język zrozumiały dla biznesu to j zyk pieni dzy Jak przekonać organizację do wdro enia mechanizmów Data Governance? 46

47 On average, companies estimate they are losing $8.2 million dollars annually because of data quality issues with 22% of businesses estimating losses over $20 million per year. Gartner Group (8/4/2009) On average, companies estimate they lose over $5 million dollars annually due to data related problems with 20% of businesses estimating losses over $20 million per year. Forbes Insights (4/2010) We find that firms that adopt data driven decision (DDD) making have output and productivity that is 5-6% higher than what would be expected given their other investments and information technology usage. Brynjolfsson E., Hitt L. (4/2011) Jak przekonać organizację do wdro enia mechanizmów Data Governance? 47

48 Podchodząc do wdro enia Data Governance rodzi si du o nietrywialnych pytań Jak przekonać organizację do wdro enia mechanizmów Data Governance? 48

49 Wdra anie Data Governance małymi kroczkami, na zasadzie punktowych działań? Jak przekonać organizację do wdro enia mechanizmów Data Governance? 49

50 żzy wdra anie Data Governance waląc w b ben tj. odpalając du e przedsi wzi cie organizacyjne? Jak przekonać organizację do wdro enia mechanizmów Data Governance? 50

51 Rekomendacja: patrzymy daleko w przyszło ć. Jak przekonać organizację do wdro enia mechanizmów Data Governance? 51

52 . ale szybko dostarczamy owocnych rezultatów Jak przekonać organizację do wdro enia mechanizmów Data Governance? 52

53 Rekomendacja: Wdra anie Data Governance powinno zostać potraktowane jako zbiór dopasowanych do siebie przedsi wzi ć zrealizowanych w ramach jednego programu

54 Program versus projekt Program: Projekt: Ma zapewnić dostarczenie korzy ci do organizacji. Ma zapewnić dostarczenie produktów do organizacji. Program obejmuje wiele projektów. Program nakierowany jest na koordynacj realizacji konkretnych projektów. Projekt mo e składać się z podprojektów. Projekt nakierowany jest na realizacj konkretnych działań. Zarządzanie projektem ma charakter okresowy. Zarządzanie programem ma charakter okresowy. Jak przekonać organizację do wdro enia mechanizmów Data Governance? 54

55 Kluczowe zało enia realizacji programu Żudowa mechanizmów Data Governance Program ma charakter przedsięwzięcia biznesowego, a nie informatycznego źlementem programu mo e być wdro enie odpowiedniego zestawu narzędzi informatycznych ale to nie jest cel sam w sobie Nazwa programu powinna mieć charakter biznesowy (np. Budowa doskonałości organizacyjnej w obszarze nadzoru nad danymi). Program swoim zasięgiem musi objąć istotną część organizacji (a najlepiej całość) Sponsor przedsięwzięcia jest po stronie biznesowej [np. CŻO] Zakres programu powinien wychodzić np. poza ośrodek kompetencyjny BI Budowa mechanizmów Data Governance jest zaplanowane na dłu szy okres [np. 2-3 letni] bo musi nastąpić zmiana kulturowa po stronie organizacji Nale y uwzględnić czas na modyfikację działań kooperantów organizacji Jak przekonać organizację do wdro enia mechanizmów Data Governance? 55

56 Przykładowe projekty w ramach programu Data Governance Projekt: Poza zakresem programu jest np. budowa hurtowni danych, wdro enie narzędzia do raportowania Definicja pryncypiów i standardów danych. Projekt: Budowa świadomości organizacyjnej w zakresie DG Program Wdro enie mechanizmów Data Governance Projekt: Podniesienie jakości danych w systemach firmy X Projekt: Zdefiniowanie struktury i procesów Data Governance Projekt: Wdrożenie mechanizmów i narzędzi MDM Jak przekonać organizację do wdro enia mechanizmów Data Governance? 56

57 Lista projektów składowych będzie wynikać z: 1) Oczekiwanego wsparcia w realizacji określonych celów biznesowych 2) Oceny dojrzałości w zakresie DG

58 dostarczają Projekty realizowane w ramach programu Data Governance umożliwiają Produkty projektów w obszarze Data Governace Zmianę sposobu działania organizacji pozwala osiągnąć zaplanowane wspierają osiągnięcie Cele biznesowe organizacji Korzyści z realizacji programu Jak przekonać organizację do wdro enia mechanizmów Data Governance? 58

59 Model oceny dojrzało ci w zakresie Data Governance Poziom I Panuje chaos. Pojawiają się samotni bohaterowie. Poziom II Wyłania si porządek. Mechanizmy Data Governance są stosowane na poziomie linii biznesowej. Poziom III Mechanizmy są zdefiniowane. Data Governance jest wstępnie zdefiniowany i stosowany w całej organizacji. Poziom IV Poziom V Mechanizmy są zarządzane. Data Governance ma postać zintegrowanych procesów. Ich realizacja jest monitorowana. Mechanizmy są doskonalone. Data Governance stał się częścią kultury organizacyjnej. Jest on ciągle mierzony i doskonalony. Jak przekonać organizację do wdro enia mechanizmów Data Governance? 59

60 Etapy programu Żudowa mechanizmów Data Governance Budowa modelu wartości dla Data Gov. Jak przekonać organizację do wdro enia mechanizmów Data Governance? 60

61 Etapy programu Żudowa mechanizmów Data Governance Budowa modelu wartości dla Data Gov. Opracowanie wizji organizacji z wdrożonym Data Gov. Ż dzie Korzy ć Brak jednolitej terminologii w ró nych działach Wystandaryzowany, uspójniony zestaw pojęć Poprawa jakości i jednoznaczności raportów finansowych Jest Przygotowanie wstępnej wersji roadmapy programy Zdefiniowanie szczegółów projektów składowych programu? Przygotowanie finalnej wersji roadmapy Jak przekonać organizację do wdro enia mechanizmów Data Governance?? 61

62 Etapy programu Żudowa mechanizmów Data Governance Realizacja projektów programu Używanie produktów programu (zastosowanie mechanizmów Data Governace), ich monitorowanie i doskonalenie Jak przekonać organizację do wdro enia mechanizmów Data Governance? 62

63 A co z tzw. Quick wins? Jak przekonać organizację do wdro enia mechanizmów Data Governance? 63

64 Najlepiej sprawdzają si proste, TANIE narz dzia Jak przekonać organizację do wdro enia mechanizmów Data Governance? 64

65 Praszczur wielu problemów nieefektywna komunikacja spowodowana brakiem wspólnej terminologii Jak przekonać organizację do wdro enia mechanizmów Data Governance? 65

66 żzym jest i jakie korzyści dostarcza słownik poj ć? Warto jest opracować i utrzymywać (aktualizować) słownik kluczowych pojęć związanych z funkcjonowaniem firmy, który byłby dostępny w firmowym intranecie. Pojęcia dotyczą: aspektów zarządczych; aspektów merytorycznych. Jak przekonać organizację do wdro enia mechanizmów Data Governance? 66

67 Si gamy po inspiracj do biologii -> opracowujemy decyzje kierunkowe = pryncypia w obszarze danych Jak przekonać organizację do wdro enia mechanizmów Data Governance? 67

68 żzym są decyzje kierunkowe (pryncypia)? Decyzje kierunkowe (pryncypia) Zbiór trwałych, fundamentalnych zasad bazujących na celach strategicznych, które stanowią reprezentację całościowych potrzeb organizacji. UWAGA: TERAZ WIADOMIE ZAW DO OBSZARU DANYCH AMY JE Żez pryncypiów podejmowane decyzje będą optymalne lokalnie (optymalne np. ze względu kryterium czasu, kosztu,... dla wydziału / biura / departamentu) ale nie będą zapewniały efektywnego i spójnego przetwarzania danymi w organizacji. Jak przekonać organizację do wdro enia mechanizmów Data Governance? 68

69 Rola decyzji kierunkowych (pryncypiów) Ramy wyznaczone przez pryncypia Projekty i inicjatywy Pryncypia (decyzje kierunkowe) Misja, wizja, cele strategiczne Organizacja Jak przekonać organizację do wdro enia mechanizmów Data Governance? 69

70 Identyfikujemy w organizacji kapiącą rur - tj. miejsce w którym organizacja traci na braku dobrej jako ci danych Jak przekonać organizację do wdro enia mechanizmów Data Governance? 70

71 Jaki mo e być przykład kapiącej rury? Firma przetwarza miesięcznie zło onych umów (75 umów dziennie), ka da po 20 strony + załączniki. Ka da umowa opiewa na kwotę około zł. Umowy wpisywane są do systemu informatycznego. Podczas wpisywania umów do systemu w co setnym egzemplarzu popełniany jest jakiś błąd (0,01), a co w dwusetnym egzemplarzu (0,005) popełniany jest istotny błąd, rzutujący na wynik finansowy firmy (np. pojawiają się problem z dalszym procesowaniem umowy). W skali roku pojawiają się straty szacowane na ponad milion trzysta tysięc złotych - nawet, je eli zało ymy wariant optymistyczny i straty będą dziesięć razy mniejsze Jak przekonać organizację do wdro enia mechanizmów Data Governance? 71

72 Nawet Sknera CFO zerknie przychylniejszym okiem na inicjatywy związane z Data Governance ;) Jak przekonać organizację do wdro enia mechanizmów Data Governance? 72

73 LABORATORIUM ZMIANY BIZNESOWEJ pomagamy przebudować DNA organizacji Jak przekonać organizację do wdro enia mechanizmów Data Governance? 73

74 Dzienny przegląd Informacja zwrotna Zagadnienie Katalog zagadnień Iteracja Dostawy Przekazanie rozwiązań do organizacji Teza: mo liwe jest zwinne wdra anie DG w organizacji Jak przekonać organizację do wdro enia mechanizmów Data Governance? 74

75 5 Zamiast podsumowania

76 W którym miejscu macierzy źisenhowera nale y umieścić prace związane z wdra aniem Data Governance w firmie (a w której są zwykle umieszczane ;)? Zamiast podsumowania 76

77 Organizacja która potrzebuje wdro enia mechanizmów Data Governance organizacja, która jest na to gotowa Zamiast podsumowania 77

78 Czasami lepiej poczekać z wdro eniem mechanizmów Data Governance, ni zrobić to za wcześnie Zamiast podsumowania 78

79 Ten temat łatwo jest spalić pó niej niezwykle trudno jest ponownie zainteresować nim decydentów Zamiast podsumowania 79

80 Rusza nowy projekt Pulsu Biznesu : wraz z menedżerami z najwyższej półki poszukamy polskiej szkoły zarządzania firmą Zamiast podsumowania 80

81 Polska szkoła zarządzania na husarza Zamiast podsumowania 81

82 Teza: wdra anie w Polsce zaleceń regulatorów w obszarze Data Governance to w 90% przypadków stracona szansa Zamiast podsumowania 82

83 5 złotych zasad wdra ania mechanizmów Data Governance Wdro enie mechanizmów Dż nie mo e być traktowane jako przedsięwzięcie informatyczne i jego sponsorem nie mo e być osoba nadzorująca obszar IT. Dż nie da się kupić, niezbędna jest (powolna) zmiana w świadomości organizacji. Niezbędne jest dobre określenie celów i zakresu wdro enia Dż (nie da się naprawić całego świata od razu). Wdro enie mechanizmów Dż nie jest to same z wdro eniem narzędzi informatycznych (chocia mogą one istotnie pomóc). Aby utrzymać atencję decydentów niezbędne jest mierzenie postępów wdra ania mechanizmów Dż i pokazywanie okresowo korzyści (quick wins). Zamiast podsumowania 83

84 Zapraszam do dyskusji i zadawania pytań Andrzej Sobczak tel. kom.: Zamiast podsumowania 84

Architektura korporacyjna

Architektura korporacyjna Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych w Katedrze Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent Politechniki Łódzkiej oraz Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

poziom dojrzałości zarządzania zmianą IT W bankach raport z badania

poziom dojrzałości zarządzania zmianą IT W bankach raport z badania poziom dojrzałości zarządzania zmianą IT W bankach raport z badania Współpraca: Patronat: Zawartość 1 Wstęp 2 2 Charakterystyka badania 4 Grupa docelowa 4 Przyjęta metodyka 4 Cykl zarządzania zmianą 5

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja IT. Idee na czas zmiany

Optymalizacja IT. Idee na czas zmiany Optymalizacja IT Idee na czas zmiany 1 Spis treści Optymalizacja projekt nie tylko kryzysowy Robert Jesionek Optymalizacja w IT Witold Kilijański Jaka powinna być architektura IT? Marek Wiśniewski Czy

Bardziej szczegółowo

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło Załącznik nr 22 do Umowy nr... z dnia... Opis metodyki zarządzania Programem e-cło ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 58 13 fax: +48 22 694 44 41 e-mail: biuro.programueclo@mofnet.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Praca Zbiorowa pod redakcją Jana Werewki Kraków 2013 Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatycznymi http://www.wozpi.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Kluczowe informacje, jak je znaleźć?

Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Nowoczesne rozwiązania biznesowe do planowania i budżetowania, analiz i raportowania, sprawozdawczości i kontrolingu. CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM Kluczowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

Architektura korporacyjna państwa narzędzie wspomagające kreowanie wartości publicznej z zastosowaniem IT

Architektura korporacyjna państwa narzędzie wspomagające kreowanie wartości publicznej z zastosowaniem IT korporacyjna państwa narzędzie wspomagające kreowanie wartości publicznej z zastosowaniem IT Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Tomasz Skierniewski Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Raport z I etapu badania Warszawa, listopad 2008 r. ISBN: 978-83-910638-0-4 Copyright by Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

METODYKA DOKUMENTOWANIA ANALIZ BIZNESOWYCH I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW

METODYKA DOKUMENTOWANIA ANALIZ BIZNESOWYCH I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW METODYKA DOKUMENTOWANIA ANALIZ BIZNESOWYCH I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW Wszystko to co nas otacza, samo w sobie jest naturalnie proste. Złożone są, nie poszczególne rzeczy, a to, że jest ich wiele i mają na

Bardziej szczegółowo

Opracowania, Studia, Materiały. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B

Opracowania, Studia, Materiały. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B Opracowania, Studia, Materiały Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B WARSZAWA, LIPIEC 2011 Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Opracowania, Studia, Materiały Zeszyt 1 B Wydawca: Centrum

Bardziej szczegółowo

Efektywność organizacji IT w bankach

Efektywność organizacji IT w bankach Współorganizator Patron badania Efektywność organizacji IT w bankach Badanie funkcji IT w bankach Edycja pierwsza KPMG W POLSCE Efektywność organizacji IT w bankach Efektywność organizacji IT w bankach

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

IT GOVERNANCE AS MAJOR GENERATOR OF THE IT VALUE FOR ENTERPRISE

IT GOVERNANCE AS MAJOR GENERATOR OF THE IT VALUE FOR ENTERPRISE ZN WSH Zarządzanie 2015 (2), s. 151-168 Oryginalny artykuł naukowy Original Article Data wpływu/received: 12.12.2014 Data recenzji/accepted: 15.01.2015/23.01.2015 Data publikacji/published: 2.06.2015 DOI:

Bardziej szczegółowo

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY SEKTOR DORADCZY w poszukiwaniu nowej oferty wartości W ciągu ostatnich trzydziestu lat byliśmy świadkami dynamicznej ekspansji największych

Bardziej szczegółowo

Badanie CIO 2014 Nowe technologie na skrzyżowaniu. www.deloitte.com/pl/badaniecio2014

Badanie CIO 2014 Nowe technologie na skrzyżowaniu. www.deloitte.com/pl/badaniecio2014 Badanie CIO 2014 Nowe technologie na skrzyżowaniu www.deloitte.com/pl/badaniecio2014 GO Mam przyjemność przedstawić Państwu wyniki badania CIO 2014. Nasz raport prezentuje szanse i wyzwania, przed którymi

Bardziej szczegółowo

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5 Cykl życia projektu Spis treści Wstęp do modułu... 3 Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4 1.1 Czym jest projekt?... 5 1.1.1 Kilka słów o genezie historycznej... 5 1.1.2 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

r a p o r t p r z y g o t o w a n y p r z e z s e r w i s P R O C E S O W C Y. P L partnerzy merytoryczni

r a p o r t p r z y g o t o w a n y p r z e z s e r w i s P R O C E S O W C Y. P L partnerzy merytoryczni dojrzałość procesowa polskich Luty 2013 organizacji p o d s u m o w a n i e I I e d y c j i b a d a n i a d o j r z a ł o ś c i p r o c e s o w e j p o l s k i c h o r g a n i z a c j i r a p o r t p r

Bardziej szczegółowo

Przetrwają nie najsilniejsi i nie najbardziej inteligentni, lecz ci, którzy najlepiej dostosują się do zmian.

Przetrwają nie najsilniejsi i nie najbardziej inteligentni, lecz ci, którzy najlepiej dostosują się do zmian. 8 zasad doskonałości projektowej czyli Jak stworzyć organizację zarządzaną przez projekty? Warszawa, 13 listopada 2012 www.fideaeffect.com 8 zasad doskonałości projektowej Przetrwają nie najsilniejsi i

Bardziej szczegółowo

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Zarządzanie ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu Publikacja przygotowana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence. Mądrość i piękno informacji

Business Intelligence. Mądrość i piękno informacji Business Intelligence Mądrość i piękno informacji 1 2 O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU Spis treści Big Data w stronę gospodarki opartej na wiedzy Tomasz Słoniewski, IDC Poland Dokąd zmierza BI Wojciech M.

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jarosz w rozmowie ze Stanisławem Bochnakiem oraz Robertem Jesionkiem

Krzysztof Jarosz w rozmowie ze Stanisławem Bochnakiem oraz Robertem Jesionkiem Optymalizacja IT 1 2 Spis treści Optymalizacja jest koniecznością 5 kroków budowania zespołu wg Łukasza Kruczka Barbara Mejssner, it-manager.pl Redukcja kosztów w IT Jak mierzyć efektywność IT Stanisław

Bardziej szczegółowo

MODEL P3O (BIURA PORTFELI, PROGRAMÓW I PROJEKTÓW) I JEGO ROLA WE WPROWADZANIU ZMIAN W ORGANIZACJACH

MODEL P3O (BIURA PORTFELI, PROGRAMÓW I PROJEKTÓW) I JEGO ROLA WE WPROWADZANIU ZMIAN W ORGANIZACJACH MODEL P3O (BIURA PORTFELI, PROGRAMÓW I PROJEKTÓW) I JEGO ROLA WE WPROWADZANIU ZMIAN W ORGANIZACJACH Konferencja IPMA Warszawa 25.10.2013 PRINCE2, MSP, P3O, MoP, P3M3, M_o_R, ITIL, MoV są zarejestrowanymi

Bardziej szczegółowo

P3O Glossary of Terms Polish (Glosariusz Polski)

P3O Glossary of Terms Polish (Glosariusz Polski) Badanie kondycji Health check Badanie kondycji jest narzędziem jakości pozwalającym na uzyskanie obrazu statusu projektu, programu lub portfela. Przeznaczeniem badania kondycji jest uzyskanie obiektywnej

Bardziej szczegółowo

ISO 27001. Biała Księga. Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

ISO 27001. Biała Księga. Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Biała Księga Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA TECHNIKI BEZPIECZEŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI SYSTEMY ZARZĄDZANIA - WYMAGANIA SZANOWNI PAŃSTWO! Firma

Bardziej szczegółowo

IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2

IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2 IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2 W SKRÓCIE IT MAGAZINE SPIS TREŚCI Redakcja Fundacja IT Leader Club Polska ul. Zawiszy 14 lok. 72 01-167 Warszawa Redaktor Naczelna

Bardziej szczegółowo