SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Grudziądz, 18 sierpnia 2009 roku PUP.NOK.342/42/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu 1

2 S P I S T R E Ś C I Rozdział I - Informacje wstępne... strona 3 Rozdział II - Opis przedmiotu zamówienia... strona 3 Rozdział III - Termin realizacji zamówienia... strona 5 Rozdział IV - Warunki udziału w postępowaniu... strona 6 Rozdział V - Opis sposobu przygotowania oferty... strona 7 Rozdział VI - Opis sposobu obliczenia ceny oferty... strona 8 Rozdział VII - Termin i miejsce składania ofert... strona 8 Rozdział VIII - Termin związania ofertą... strona 8 Rozdział IX - Wadium... strona 8 Rozdział X - Otwarcie ofert... strona 9 Rozdział XI - Ocena ofert... strona 9 Rozdział XII - Tryb ogłoszenia wyników przetargu... strona 10 Rozdział XIII Zawarcie umowy i jej istotne postanowienia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy... strona 10 Rozdział XIV - Udzielanie wyjaśnień... strona 10 Rozdział XV - Sposób porozumiewania się z zamawiającym... strona 11 Rozdział XVI - Środki ochrony prawnej... strona 11 Rozdział XVII - Wykaz załączników... strona Załącznik nr 1A Szczegółowy opis oraz minimalne wymagania dla urządzeń komputerowych wymienionych w pkt. 2.3 Część A SIWZ... strona 12 - Załącznik nr 1B Szczegółowy opis oraz minimalne wymagania dla urządzeń komputerowych wymienionych w pkt. 2.3 Część B SIWZ... strona 15 - Załącznik nr 1C Szczegółowy opis oraz minimalne wymagania dla urządzeń komputerowych wymienionych w pkt. 2.3 Część C SIWZ... strona 18 - Załącznik nr 1D Szczegółowy opis oraz minimalne wymagania dla urządzeń komputerowych wymienionych w pkt. 2.3 Część D SIWZ... strona 21 - Załącznik nr 2A - Formularz ofertowy na Część A zamówienia... strona 23 - Załącznik nr 2B - Formularz ofertowy na Część B zamówienia... strona 30 - Załącznik nr 2C - Formularz ofertowy na Część C zamówienia... strona 37 - Załącznik nr 2D - Formularz ofertowy na Część D zamówienia... strona 42 - Załącznik nr 2E - Formularz ofertowy na Część E zamówienia... strona 47 - Załącznik nr 2F - Formularz ofertowy na Część F zamówienia... strona 50 - Załącznik nr 3 - Druk oświadczenia strona 53 - Załącznik nr 4 - Doświadczenie zawodowe... strona 54 - Załącznik nr 5A - Wzór umowy na Część A zamówienia... strona 55 - Załącznik nr 5B - Wzór umowy na Część B zamówienia... strona 58 - Załącznik nr 5C - Wzór umowy na Część C zamówienia... strona 61 - Załącznik nr 5D - Wzór umowy na Część D zamówienia... strona 64 - Załącznik nr 5E - Wzór umowy na Część E zamówienia... strona 67 - Załącznik nr 5F - Wzór umowy na Część F zamówienia... strona 70

3 ROZDZIAŁ I INFORMACJE WSTĘPNE 1.1 Zamawiający 3 Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu Adres: ul. Parkowa 22, Grudziądz Adres Witryna: Godziny urzędowania: od 07:00 do 15: Numer postępowania Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem PUP.NOK.342/42/09. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na powyższy znak. 1.3 Tryb postępowania Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U r. Nr 223, poz ze zm.). 1.4 Informacje uzupełniające 1) Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nieuczestniczącym w postępowaniu. 2) Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie ustawa bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U r. Nr 223, poz ze zm.). 3) W sprawach nieunormowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ma zastosowanie ustawa prawo zamówień publicznych, ustawa o finansach publicznych, kodeks cywilny oraz akty wykonawcze do ustawy. 4) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione jedynie w przypadkach określonych w art. 93 ustawy. O fakcie unieważnienia postępowania Zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców biorących w nim udział. Zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania dotyczącego tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmującego ten sam przedmiot zamówienia. 5) Niniejszy formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwany dalej SIWZ) można otrzymać nieodpłatnie na stronie internetowej lub w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 302 oraz na Wniosek Wykonawcy złożony pisemnie, faxem lub em, Zamawiający prześle SIWZ em oraz pocztą. 6) Zamawiający w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom którym przekazano SIWZ oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej. Zmiana ta będzie dla wszystkich wykonawców wiążąca. 7) Wykonawca przedkładając swoją ofertę akceptuje w całości i bez ograniczeń odpowiedni wzór umowy stanowiący załączniki nr 5A-5F do niniejszej SIWZ wraz ze wszystkimi zasadami jakim podporządkowane jest niniejsze postępowanie niezależnie od tego, jakie mogą być jego własne warunki sprzedaży, od których niniejszym odstępuje. ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych. 2.2 We Wspólnym Słowniku Zamówień, o którym mowa w art. 30 ust. 7 ustawy, przedmiot zamówienia jest oznaczony następującymi kodami: Urządzenia komputerowe

4 2.3 Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, gotowych do używania, następujących urządzeń komputerowych: 1) CZĘŚĆ A Serwer sieciowy Serwer sieciowy Szczegółowy opis oraz minimalne wymagania dla wyżej wymienionego sprzętu komputerowego, Zamawiający określił w załączniku nr 1A SIWZ. Umieszczone są tam także informacje o wymaganych dokumentach oraz warunkach gwarancji. 2) CZĘŚĆ B Urządzenia telefonii IP Urządzenia sieciowe Serwery sieciowe Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne Szczegółowy opis oraz minimalne wymagania dla wyżej wymienionego sprzętu komputerowego, Zamawiający określił w załączniku nr 1B SIWZ. Umieszczone są tam także informacje o wymaganych dokumentach oraz warunkach gwarancji. 3) CZĘŚĆ C Części, akcesoria i wyroby do komputerów Pamięć o dostępie swobodnym (RAM) Dysk magnetyczny Urządzenie do odczytu i/lub wypalania płyt kompaktowych (CD) i uniwersalnych dysków wideo (DVD) Pamięć flash Szczegółowy opis oraz minimalne wymagania dla wyżej wymienionych akcesoria komputerowych, Zamawiający określił w załączniku nr 1C SIWZ. Umieszczone są tam także informacje o wymaganych dokumentach oraz warunkach gwarancji. 4) CZĘŚĆ D Urządzenia wielofunkcyjne Drukarki laserowe Szczegółowy opis oraz minimalne wymagania dla wyżej wymienionego sprzętu, Zamawiający określił w załączniku nr 1D SIWZ. Umieszczone są tam także informacje o wymaganych dokumentach oraz warunkach gwarancji. 5) CZĘŚĆ E Materiały eksploatacyjne Uniwersalne dyski wideo (DVD) Taśmy magnetyczne lp asortyment Ilość sztuk 1. BD-R Blu-Ray 25GB 2x BOX 5 pack BD-RE Blu-Ray 25GB 2x BOX DVD+R 4.7 GB x16 slim pack technologia AZO DVD-R 4.7 GB x16 5 pack technologia AZO DVD-R 4.7 GB x8 archival grade 10 pack DVD+RW 4.7 GB x4 technologia SERL BOX DVD-RW 4.7 GB x6 technologia SERL BOX DVD-R DL 8.5 GB x8 BOX DVD+R DL 8.5 GB x8 BOX Taśma LTO2 200/400GB (HPC7972A) Taśma DDS-72 72GB (HPC8010A) 150 4

5 6) CZĘŚĆ F Oprogramowanie komputerowe Pakiety oprogramowania do serwera komunikacyjnego System zarządzania bazą danych Pakiety oprogramowania do zarządzania dokumentami Pakiety oprogramowania graficznego Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania Pakiety oprogramowania graficznego Narzędzia kompresujące Pakiety oprogramowania zabezpieczającego Pakiety oprogramowania do publikowania elektronicznego lp asortyment 1. Microsoft Windows Server Std 2008 PL MOLP GOV 2 2. Microsoft SQL Server Std 2008 PL MOLP GOV 1 3. Microsoft SQL CAL 2008 User CAL MOLP GOV 5 4. Microsoft Project Server 2007 PL MOLP GOV 1 5. Microsoft Project Pro 2007 PL MOLP GOV 5 6. Adobe Photoshop CS4 Extended PL Win 1 7. Nero 9 PL BOX CorelDraw X4 Graphics Suite Small Business (3 stanowiska) PL 1 Ilość sztuk 9. WinRAR v. 3.x Acronis Drive Cleanser Acronis True Image Echo Workstation Power Edition Adobe Acrobat 9.0 PRO PL Win Full Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 2.5 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na części zamówienia, wymienione w pkt Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 2.7 W związku z realizacją zamówienia wykonawca winien zapewnić na własny koszt i ryzyko transport zamawianych urządzeń komputerowych do siedziby Zamawiającego. Ewentualne koszty związane z transportem wykonawca winien wkalkulować w cenę jednostkową zamawianych urządzeń. 2.8 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia bądź zmiany ilościowej w trakcie realizacji umowy zakresu opisanego przedmiotu zamówienia. W takim przypadku wykonawcy będzie przysługiwać tylko wynagrodzenie wynikające ze zrealizowanych dostaw i nie będzie on zgłaszać roszczeń co do realizacji pozostałej części. 2.9 Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Dokonywanie korekt lub modyfikacji w ofercie związanych z przedmiotem zamówienia skutkować będzie odrzuceniem oferty przez Zamawiającego Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. ROZDZIAŁ III TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 3.1 Wymagany termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia zawarcia umowy- dotyczy każdej z części zamówienia. 5

6 ROZDZIAŁ IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 4.1 Zgodnie z art.22 ustawy, o zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień w zakresie przedmiotu zamówienia; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 4.2 W związku z tym, że wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, Zamawiający wymaga, aby wykonawcy ubiegający się o zamówienie spełniali następujące, szczegółowe warunki udziału w postępowaniu: 1) ocena spełniania warunków wskazanych w pkt 4.1 ppkt 1, 3, 4 nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 4.3; 2) w zakresie warunku wskazanego w pkt 4.1 ppkt 2 wymagane jest posiadanie przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie wykonania co najmniej 3 dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym część przedmiotu zamówienia, którego oferta dotyczy. Ocena spełniania warunków wskazanych w pkt 4.1 ppkt 2 nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 4.3; 4.3 W celu potwierdzenia spełniania warunków wymaganych od wykonawców Zamawiający wymaga złożenia w ofercie następujących dokumentów: Lp. Warunki wymagane od wykonawców Nazwa ( rodzaj ) dokumentu i jego cechy Uwagi 1 Warunki określone w pkt 4.1 ppkt 1 2 Warunki określone w pkt 4.1 ppkt 2 a) b) a) Oświadczenie Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykaz wykonanych trzech dostaw, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawą stanowiącym część przedmiotu zamówienia, którego oferta dotyczy, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy zostały wykonane należycie. Wzór dokumentu jest załącznikiem nr 3 do SIWZ. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot Wzór dokumentu jest załącznikiem nr 4 do SIWZ W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot. 3 4 Warunki określone w pkt 4.1 ppkt 3 Warunki określone w pkt 4.1 ppkt 4 b) Oświadczenie Oświadczenie Oświadczenie Wzór dokumentu jest załącznikiem nr 3 do SIWZ. Wzór dokumentu jest załącznikiem nr 3 do SIWZ. Wzór dokumentu jest załącznikiem nr 3 do SIWZ. 4.4 Poza dokumentami, o których mowa w pkt 4.3, wykonawcy występujący wspólnie załączają dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4.5 Dokumenty wskazane w punkcie 4.3 są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów, powinny one zostać opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 6

7 4.6 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 4.7 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 4.8 Przez poświadczenie za zgodność z oryginałem Zamawiający rozumie złożenie na kserokopii dokumentu podpisu umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli wykonawcy, upoważnionego do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem, poprzedzonego dopiskiem za zgodność z oryginałem. Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. 4.9 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt 4.3 poz. 1 lit. b składa odpowiedni dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 4.10 Dokument, o którym mowa w pkt. 4.9 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4.9, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawców potwierdzających ich spełnianie, z wykorzystaniem druku ZP-17, o którym mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 188, poz. 1154). ROZDZIAŁ V OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 5.1 Oferta musi być sporządzona zgodnie z ustawą oraz niniejszą SIWZ. 5.2 Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 5.3 Oferta musi być podpisana przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli wykonawcy, upoważnionego do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. 5.4 Każdy wykonawca, na daną część zamówienia może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje, że oferty zostaną odrzucone. 5.5 Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 5.6 Oferta winna być sporządzona na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym (długopisem lub nieścieralnym atramentem) oraz zawierać w swojej treści postanowienia określone przez Zamawiającego we właściwym Formularzu Ofertowym. 5.7 Załączniki SIWZ, które wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie, powinny zostać wypełnione przez wykonawcę bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień SIWZ. 5.8 Pola lub odpowiednie pozycje tabel przeznaczone na propozycje wykonawcy w zakresie parametrów techniczno użytkowych zamawianego asortymentu, muszą być wypełnione, nawet jeżeli wykonawca oferuje dostawę urządzeń komputerowych o parametrach techniczno użytkowych spełniających tylko minimalne wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ. W takim przypadku, w polach lub odpowiednich pozycjach tabel wykonawca winien wpisać-jako swoje propozycje- minimalne wymagania określone przez Zamawiającego. 5.9 Niedopuszczalne są modyfikacje i zmiany, które zmieniłyby treść oświadczenia, informacji oraz warunku podanego w zapisach niniejszej SIWZ Każda istotna poprawka lub zmiana w ofercie powinna być parafowana przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do podpisywania oferty Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być trwale spięta Każda strona oferty powinna być ponumerowana. 7

8 5.13 Dokumenty i informacje niejawne przedkładane wraz z ofertą, wykonawca może złożyć w odrębnej (niejawnej) części oferty. Zamawiający przyjmie, że ta część (niejawna) oferty stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie może być udostępniana innym uczestnikom postępowania. Składający ofertę nie może sobie zastrzec informacji, których jawność wynika z innych aktów prawnych Oferta na każdą część zamówienia musi być złożona w osobnej kopercie, w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie, w zaklejonym, nienaruszalnym opakowaniu i oprócz adresu Zamawiającego, nazwy i adresu wykonawcy oraz części zamówienia, której dotyczy opatrzona napisem: Oferta w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu. CZĘŚĆ.. Nie otwierać przed dniem 2 września 2009 roku, godz. 10: Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty. W przypadku dostarczenia oferty pocztą kurierską, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przesyłkę na adres podany w rozdziale 1 pkt 1.1 SIWZ Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie wykonawcę. ROZDZIAŁ VI OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 6.1 Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto cyfrowo z wyodrębnieniem stawki podatku od towarów i usług, określonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz ofertowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości. 6.2 Ewentualne bonifikaty, upusty itp., wykonawca winien uwzględnić wliczając je w cenę oferty. 6.3 Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. ROZDZIAŁ VII TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 7.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu przy ulicy Parkowej 22, w sekretariacie pokój numer 310 (II piętro), w terminie do dnia 2 września 2009 roku do godziny 10: Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt 7.1 nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania, po upływie terminu na wniesienie protestu. 7.3 O złożeniu oferty w terminie decyduje termin dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego, a nie termin np. wysłania oferty listem poleconym czy pocztą kurierską. ROZDZIAŁ VIII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 8.1 Oferent będzie związany ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert. ROZDZIAŁ IX WADIUM 9.1 W związku z tym, że wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy, Zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu. 8

9 ROZDZIAŁ X OTWARCIE OFERT 10.1 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 września 2009 roku, o godzinie 10:30, w siedzibie Zamawiającego, tj. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu przy ulicy Parkowej 22, w sali nr 308 ( II piętro ) Otwarcie ofert jest jawne Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia W trakcie otwarcia ofert zostanie sporządzona lista osób obecnych na otwarciu ofert Podczas otwarcia ofert, zostaną ogłoszone: 1) nazwa i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, 2) część zamówienia, którego oferta dotyczy, 3) cena otwieranej oferty, 4) termin wykonania zamówienia, 5) warunki płatności Wykonawca, który nie był obecny na otwarciu ofert może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. ROZDZIAŁ XI OCENA OFERT 11.1 Oceny ofert dokonywać będzie komisja przetargowa W pierwszej kolejności komisja zbada czy wykonawcy nie podlegają wykluczeniu. W następnym etapie komisja sprawdzi oferty wykonawców niewykluczonych i odrzuci oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w ustawie lub SIWZ. Na końcu komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nieodrzuconych Komisja dokona oceny ofert zgodnie z następującymi kryteriami: a) CENA BRUTTO - 80 % Ofercie najkorzystniejszej w danym kryterium przydziela się 80 punktów, pozostałe oferty otrzymują proporcjonalną ilość punktów wg następującego wzoru: najniższa cena oferty z ofert podlegających ocenie Co = x 100 x waga (80%) cena oferty badanej Otrzymany wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. b) TERMIN REALIZACJI DOSTAWY PO ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA* - 20 % Ofercie najkorzystniejszej w danym kryterium przydziela się 20 punktów, pozostałe oferty otrzymują proporcjonalną ilość punktów wg następującego wzoru: najkrótszy termin realizacji dostawy po złożeniu zamówienia z ofert podlegających ocenie Td = x 100 x waga (20%) termin realizacji dostawy po złożeniu zamówienia oferty badanej 9 * Zgodnie z zapisem w rozdziale III pkt termin dostawy liczony od dnia zawarcia umowy do dnia dostarczenia zamawianego asortymentu do siedziby Zamawiającego, określony ilością dni - nie może być dłuższy niż 30 dni kalendarzowych. Otrzymany wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Wykonawca zobowiązany będzie w terminie zakreślonym przez Zamawiającego do udzielenia wyjaśnień związanych z treścią złożonej oferty Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia warunki określone w ustawie i SIWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą, tj. uzyskała najwyższą sumę punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach, zgodnie ze wzorami określonymi w pkt 11.3 SIWZ.

10 11.6 Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny oferty, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. ROZDZIAŁ XII TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW PRZETARGU 12.1 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt 12.1 ppkt 1, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie Przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający powiadomi listem poleconym tego wykonawcę, którego oferta została wybrana o przyznaniu mu zamówienia. W powiadomieniu zostanie podany termin i miejsce zawarcia umowy. W celu zawarcia umowy wykonawca zobowiązany jest stawić się w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. ROZDZIAŁ XIII ZAWARCIE UMOWY I JEJ ISTOTNE POSTANOWIENIA, ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 13.1 Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z wykonawcą, który spełni wszystkie wymagania oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostanie zawarta w formie pisemnej Wzór umowy zawierający m.in. zapisy w sprawie wysokości kar umownych, stanowi : a) Załącznik nr 5A SIWZ b) Załącznik nr 5B SIWZ c) Załącznik nr 5C SIWZ d) Załącznik nr 5D SIWZ e) Załącznik nr 5E SIWZ f) Załącznik nr 5F SIWZ 13.4 W związku z tym, że wartość zamówienia nie przekracza kwot6y określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. ROZDZIAŁ XIV UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ 14.1 Każdy z wykonawców, który otrzymał SIWZ może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie jej treści Zamawiający przekaże treść zapytań oraz udzieli wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie internetowej. 10

11 14.3 Zamawiający może odmówić udzielenia jakichkolwiek wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, jeżeli prośba złożona przez wykonawcę wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert Zamawiający nie organizuje zebrania wykonawców. ROZDZIAŁ XV SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM 15.1 Zamawiający dopuszcza możliwość składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań, itp. faxem, jednakże wymaga od wykonawców potwierdzenia faktu ich otrzymania. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna; z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie i niniejszej SIWZ Pracownikiem uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest: Róża Oleś pok. nr 302; Dawid Gus pok. nr 206, pup.grudziadz.com.pl ROZDZIAŁ XVI ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 16.1 Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy. ROZDZIAŁ XVII WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 17.1 Załącznik nr 1A Szczegółowy opis oraz minimalne wymagania dla sprzętu komputerowego wymienionego w pkt 2.3, CZĘŚĆ A SIWZ Załącznik nr 1B Szczegółowy opis oraz minimalne wymagania dla sprzętu komputerowego wymienionego w pkt 2.3, CZĘŚĆ B SIWZ Załącznik nr 1C Szczegółowy opis oraz minimalne wymagania dla sprzętu komputerowego wymienionego w pkt 2.3, CZĘŚĆ C SIWZ Załącznik nr 1D Szczegółowy opis oraz minimalne wymagania dla sprzętu komputerowego wymienionego w pkt 2.3, CZĘŚĆ D SIWZ Załącznik nr 1E Szczegółowy opis oraz minimalne wymagania dla sprzętu komputerowego wymienionego w pkt 2.3, CZĘŚĆ E SIWZ Załącznik nr 1F Szczegółowy opis oraz minimalne wymagania dla sprzętu komputerowego wymienionego w pkt 2.3, CZĘŚĆ F SIWZ Załącznik nr 2A - Formularz ofertowy na CZĘŚĆ A zamówienia Załącznik nr 2B - Formularz ofertowy na CZĘŚĆ B zamówienia Załącznik nr 2C - Formularz ofertowy na CZĘŚĆ C zamówienia Załącznik nr 2D - Formularz ofertowy na CZĘŚĆ D zamówienia Załącznik nr 2E - Formularz ofertowy na CZĘŚĆ E zamówienia Załącznik nr 2F - Formularz ofertowy na CZĘŚĆ F zamówienia Załącznik nr 3 - Druk oświadczenia Załącznik nr 4 - Doświadczenie zawodowe Załącznik nr 5A - Wzór umowy na CZĘŚĆ A zamówienia Załącznik nr 5B - Wzór umowy na CZĘŚĆ B zamówienia Załącznik nr 5C - Wzór umowy na CZĘŚĆ C zamówienia Załącznik nr 5D - Wzór umowy na CZĘŚĆ D zamówienia Załącznik nr 5E - Wzór umowy na CZĘŚĆ E zamówienia Załącznik nr 5F - Wzór umowy na CZĘŚĆ F zamówienia. ZATWIERDZAM: 11 ( podpis Kierownika Zamawiającego )

12 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1A do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Serwer sieciowy typu ETHERNU 2 enterprise lub równoważny Ilość: 1 sztuka Serwer o parametrach nie gorszych niż ETHERNU 2 enterprise lub równoważny pod względem parametrów i funkcjonalności zawartej poniżej. obudowa rack, 2U wewnętrzny, systemowy dysk twardy [GB] ilość interfejsów sieciowych 3 - sieć LAN 1 - sieć WAN - 2 prędkość interfejsów sieciowych - 10/100/1000 [Mb/s] złącza zewnętrzne USB temperatura pracy 10 C - 40 C DODATKOWY NOŚNIK DANYCH - ilość dodatkowych dysków twardych kieszeń - 8 USB - nie limitowane rodzaj dysku do kieszeni - SATA maksymalna pojemność dysku do kieszeni [GB] SOFTWARE konfiguracja: bezpieczna strona web (https) w sieci lokalnej i zdalnie wersje językowe panelu użytkownika polska nadawanie uprawnień administracyjnych użytkownikom -TAK synchronizacja czasu z internetowych zegarów atomowych - TAK serwer WINS - TAK MAC cloning TAK Serwer zawiera następujące moduły: 1. Funkcje serwerowe a) autoryzacja (konta użytkowników) konta użytkowników i grup użytkowników nadawanie praw dostępu do zasobów/usług b) Serwer NAS autoryzacja na poziomie użytkowników i grup, limity na ilość przechowywanych danych, RAID 0,1 c) serwer wydruku autoryzacja na poziomie użytkowników i grup, drukarki USB obsługa kolejki wydruku d) serwer backupu rodzaje backupu: pełny, przyrostowy, różnicowy backup na żądanie, harmonogram backup zasobów, baz danych, poczty e) serwer WWW 12

13 obsługa PHP5 szyfrowanie SSL (certyfikat własny lub zewnętrzny) f) serwer poczty serwer poczty zewnętrznej i wewnętrznej dostęp Webmail zapis wiadomości wysłanych na serwerze filtry antyspamowe i antywirusowe g) serwer FTP połączenia szyfrowane SSL/TLS limity na ilość danych, max połączeń h) serwer DNS dla sieci LAN/WAN i) serwer baz danych MySQL FireBirdSQL PostgreSQL 2. Funkcje routera a) obsługa dwóch łączy zewnętrznych praca w trybach: load balancing, fail over, fail back, b) zarządzanie pasmem QoS priorytetyzacja ruchu reguły czasowe (harmonogram) c) firewall Stateful Packet reguły predefiniowane/użytkownika filtr aplikacyjny d) VPN Road Warrior LAN-to-LAN metoda uwierzytelniania SSL/TLS e) PROXY pamięć podręczna (cache) monitorowanie odwiedzanych stron filtrowanie oraz blokowanie dostępu do określonych serwisów internetowych, 3. Urządzenie powinno być sterowane przez panel sterujący dostępny za pośrednictwem każdej przeglądarki internetowej, 4. Dostęp do panelu powinien być możliwy zarówno z sieci LAN i z Internetu 5. Urządzenie musi współpracować z dowolnym systemem operacyjnym, 6. Urządzenie powinno posiadać automatycznych system inkrementalnych aktualizacji, 7. Urządzenie powinno posiadać możliwość obsługi nielimitowanej liczby użytkowników. Licencja powinna dotyczyć urządzenia a nie pojedynczego użytkownika, 8. Producent urządzenia musi zapewnić osobiste, telefoniczne i mailowe wsparcie techniczne oraz opiekę serwisową, 9. Powinna być możliwość opcjonalnego wykorzystywania wsparcia technicznego 24h na dobę, 10. Urządzenie powinno wymagać minimalnego nakładu pracy - raz skonfigurowane urządzenie nie wymaga administratora do poprawnego działania 11. Urządzenie powinno być obsługiwane przez panel użytkownika w polskiej wersji językowej 12. Gwarancja sprzętowa na urządzenie powinna być nie krótsza niż 2 lata z możliwością przedłużenia kolejny rok. 13. Poprzez urządzenie powinny być dostępne przejrzyste i szczegółowe graficzne statystyki, 13

14 14. Urządzenie powinno być przystosowane do obsługi baz danych takich jak MySQL i Firebird, 15. Urządzenie powinno umożliwiać obsługę oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów, 16. Urządzenie powinno zapewniać możliwość dzielenia zasobów (zwykłych, bazodanowych) w sieci lokalnej 17. Urządzenie powinno zapewniać możliwość wykorzystania prostej drukarki jako drukarki sieciowej 18. Urządzenie powinno zapewniać definiowanie uprawnień dostępu do zasobów (dostęp, odczyt, zapis) dla konkretnego użytkownika lub grupy użytkowników 19. Urządzenie powinno zawierać skaner sieci ułatwiający identyfikację komputerów 20. Urządzenie powinno zawierać funkcję serwera DHCP ułatwiającego konfigurację i podłączanie kolejnych użytkowników 21. Urządzenie powinno zapewniać bezpośrednie kopiowanie zasobów na płyty CD/DVD z poziomu urządzenia 22. Urządzenie powinno umożliwiać tworzenie kopii zapasowej zasobów na dysku wewnętrznym, dyskach dołączanych do urządzenia lub na dowolnym zasobie sieciowym, 23. Urządzenie powinno pełnić funkcję zaawansowanego routera z dzieleniem pasma oraz ustalaniem reguł ruchu oddzielnie dla każdego komputera w sieci, 24. Urządzenie powinno zapewniać możliwość definiowania dynamicznych reguł działających nawet przy rekonfiguracji całej sieci, 25. Urządzenie powinno dawać możliwość określania reguł dla konkretnego MAC adresu 26. Urządzenie powinno umożliwiać tworzenie limitów dotyczących prędkości, ilości wysyłanych/odbieranych danych, czasu ustawiane indywidualnie dla każdego komputera, 27. Urządzenie powinno zawierać czytelny status połączeń, statystyki, logi, 28. Urządzenie powinno zawierać funkcjonalności serwera VPN działającego z każdej sieci (zza każdego NAT'a, routera, firewalla) niewymagającego routowania specjalnych protokołów czy przekierowywania portów, 29. Urządzenie powinno zapewniać bezpieczną autoryzację serwera VPN za pomocą kluczy, do których dostęp można zabezpieczyć hasłem, 30. Urządzenie powinno zapewniać dostęp do darmowego oprogramowania klienckiego na różne systemy operacyjne, 31. Urządzenie powinno zawierać firewall, 32. Urządzenie powinno umożliwiać operowanie przy routerze czy firewallu na nazwach komputerów, 33. Urządzenie powinno posiadać funkcjonalność serwera poczty z możliwością dostępu do swojego konta i wiadomości z dowolnego miejsca na świecie dzięki aplikacji Webmail, 34. Urządzenie powinno zapewniać możliwość zapisywania na serwerze wszystkich wiadomości wychodzących (nie tylko z poziomu Webmaila), 35. Urządzenie powinno zapewniać funkcjonalność serwera FTP, serwera WWW oraz serwera DNS, 36. Urządzenie zapewnia możliwość tworzenia kopii zapasowych baz danych, zasobów oraz poczty. USŁUGI gwarancja na sprzęt - 24 miesiące z możliwością przedłużenia. okres wsparcia technicznego zawartego w licencji 3 miesiące zgłoszenie problemu działowi pomocy technicznej : telefonicznie, mailem, z poziomu urządzenia dostępność aktualizacji oprogramowania przez okres gwarancji 24 m-ce bezobsługowo przez Internet (update on-line) 14

15 Urządzenia telefonii IP. Załącznik Nr 1B do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Przełącznik (WS-C3560G-48PS-S) lub równoważny pod względem parametrów i funkcjonalności z obecnie skonfigurowanymi elementami telefonii IP. Ilość: 4 sztuki 1. Przełącznik o zamkniętej konfiguracji, posiadający 48 portów uniwersalnych GigaEthernet 10/100/1000 oraz 4 gniazda typu SFP pozwalające na instalacje wkładek z portami Gigabit Ethernet 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-ZX, 1000BASE LX/LH 2. Przełącznik musi posiadać co najmniej 128 MB pamięci DRAM oraz 32 MB pamięci Flash 3. Przełącznik musi zapewniać zasilanie Power over Ethernet na portach GigaEthernet 10/100/1000,zgodnie ze standardem IEEE 802.3af. 4. Dostępne w Przełączniku gniazda SFP powinny umożliwiać instalacje modułów dla zwielokrotnionej transmisji optycznej CWDM. 5. Przełącznik musi posiadać przepustowość co najmniej 38 Mpps dla 64-bajtowych pakietów; 6. Przełącznik musi zapewniać obsługę adresów MAC, tras w tablicy routingu, 1024sieci VLAN oraz 128 instancji STP. 7. Przełącznik musi zapewniać przełączanie w warstwie drugiej. 8. Przełącznik musi w standardowej wersji oprogramowania umożliwiać przełączanie w warstwie trzeciej oraz definiowanie routingu w oparciu o protokoły RIPv1/v2 oraz routing statyczny 9. Przełącznik musi posiadać możliwość rozszerzenia funkcjonalności routingu o obsługę protokołów IGRP, OSPF i BGPv4 ( poprzez wymianę oprogramowania lub zakup licencji nieobjętej niniejszym postępowaniem) 10. Przełącznik musi zapewniać podstawowa obsługę ruchu IP Multicast, w tym funkcjonalność IGMP oraz IGMP Snooping. 11. Przełącznik musi posiadać możliwość rozszerzenia funkcjonalności IP Multicast o obsługę protokołów PIM Sparse oraz PIM Dense, ( poprzez wymianę oprogramowania lub zakup licencji nieobjętej niniejszym postępowaniem). 12. Przełącznik musi posiadać możliwość uruchomienia funkcjonalności DHCP Server oraz DHCP Relay 13. Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: a. IEEE 802.1s Rapid Spanning Tree b. IEEE 802.1w Multi-Instance Spanning Tree c. Możliwość grupowania portów zgodnie ze specyfikacja IEEE 802.3ad (LACP) 14. Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: a.klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy /docelowy port TCP b. Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych na każdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek c. Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority) d. Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP. e. Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi z dokładnością do 8 Kbps (policing, rate limiting). Dla portu GigaEthernet 15

16 10/100/1000 wymagana możliwość skonfigurowania co najmniej 64 różnych ograniczeń, każde odpowiednio dla różnej klasy obsługi ruchu 15. Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: a. Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsole b. Autoryzacja użytkowników/portów w oparciu o IEEE 802.1x c. Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3 i SSHv2 d. Funkcjonalność prywatnego VLAN-u, czyli możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. porty izolowane) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzędnym. Do uzyskania wymienionej funkcjonalności dopuszcza się wymianę oprogramowania. 16. Przełącznik powinien umożliwiać lokalna obserwacje ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do urządzenia monitorującego przyłączonego do innego portu 17. Przełącznik powinien umożliwiać zdalna obserwacje ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających sie na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowana siec VLAN 18. Przełącznik powinien mięć możliwość synchronizacji zegara czasu za pomocą protokołu NTP 19. Urządzenie powinno umożliwiać zarządzanie poprzez interfejs CLI (konsole). 20. Plik konfiguracyjny urządzenia (w szczególności plik konfiguracji parametrów routingu) powinien być możliwy do edycji w trybie off-line. Tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nowa konfiguracja. W pamięci nielotnej musi być możliwość przechowywania przynajmniej 4 plików konfiguracyjnych. Zmiany aktywnej konfiguracji musza być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian. 21. Musi mieć możliwość montażu w szafie 19, wysokość nie większa niż 1RU; 22. Możliwość podłączenia zewnętrznego źródła zasalania, które w przypadku awarii wewnętrznego zasilacza dostarczy wymagany przez urządzenie poziom zasilania bez przerw w pracy sieci. Zakres wdrożenia: a. Montaż dostarczonych urządzeń w szafach rack. b. Konfiguracja sieci wirtualnych VLAN c. Konfiguracja połączeń pomiędzy przełącznikami d. Konfiguracja routingu pomiędzy sieciami VLAN e. Implementacja mechanizmów bezpieczeństwa sieci LAN f. Implementacja dostępnych mechanizmów Quality of Service zgodnie z polityką zaimplementowaną na istniejących urządzeniach g. Konfiguracja kolejkowania traktującego ruch pochodzący od telefonów IP oraz ruch zarządzający jako priorytetowy; Serwer wraz z licencją (Serwer MCS licencja) lub równoważny pod względem parametrów i funkcjonalności z obecnie skonfigurowanymi elementami telefonii IP. Ilość: 1 sztuka 1. Urządzenie powinno być dedykowanym zintegrowanym rozwiązaniem sprzętowo - programowym. 2. Urządzenie powinno być wyposażone w co najmniej jeden interfejs Fast Ethernet 10/100 dla realizacji połączenia do sieci LAN. 16

17 3. Wydajność proponowanego rozwiązania powinna umożliwiać przyłączenie do 1000 aparatów telefonicznych IP. 4. Rozwiązanie (urządzenie plus oprogramowanie) powinno mieć możliwość zestawienia w klaster z posiadanym obecnie przez Zamawiającego serwerem (Cisco CallManager MCS CUCM6.1) przetwarzania połączeń celem uzyskania redundancji oraz zwiększenia pojemności systemu. 5. Urządzenie powinno mieć możliwość montażu w szafie 19 typu rack. 6. Urządzenie powinno mieć wysokość nie więcej niż 1U 7. Urządzenie powinno wspierać obsługę dysków w standardzie RAID 0 oraz RAID 1 Zakres wdrożenia: 1. Konfiguracja dostarczanego serwera zarządzającego pracą systemu telefonii IP w zakresie: a) Współpracy z istniejącym serwerem przetwarzania połączeń (stworzenie klastra (Publisher- Subscriber Cisco CallManager MCS-7825 ). b) Konfiguracja wybranego serwera jako Publisher oraz serwer TFTP/DHCP c) Konfiguracja serwera jako główny serwer przetwarzania połączeń dla klastra d) Rekonfiguracja bramy głosowej dla potrzeb współpracy z klastrem systemu telefonicznego. Przystawki CP-7914 lub równoważne pod względem parametrów i funkcjonalności z obecnie skonfigurowanymi elementami telefonii IP. Ilość: 4 sztuki 1. Urządzenie musi pozwalać na rozszerzenie funkcjonalności Telefonów IP posiadanych przez Zamawiającego (modele CISCO 7961) o dodatkowe klawisze, które mogą zostać zdefiniowane jako dodatkowe linie aparatu lub klawisze szybkiego wybierania; 2. Urządzenie musi posiadać co najmniej 12 klawiszy rozszerzających; 3. Moduł rozszerzający musi posiadać funkcjonalność sygnalizacji stanu linii (wyświetlacz LCD lub poprzez kolor klawiatury); 4. Opisy klawiszy powinny być przedstawione na wyświetlaczu LCD; 5. Urządzenie powinno posiadać co najmniej monochromatyczny wyświetlacz ciekłokrystaliczny; 6. Powinna istnieć możliwość współpracy telefonu IP z co najmniej 2 przystawkami rozszerzającymi; 7. Wskazane przez Zamawiającego telefony IP (modele CISCO 7961) muszą zostać wyposażone w dwie przystawki rozszerzające każdy, wraz z wszelkimi niezbędnymi elementami koniecznymi do uruchomienia pełnego zestawu. Gwarancja i Serwis Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas wykonywania przedmiotu umowy wyłącznie materiałów i urządzeń posiadających wymagane atesty. 1. Gwarancja 24 miesiące czas trwania gwarancji od dnia podpisania umowy. 2. Czas naprawy w miejscu instalacji urządzenia następny dzień roboczy 3. Możliwość pobierania poprawek do oprogramowania zgodnie z posiadaną licencją z serwisu internetowego producenta sprzętu. 4. Wraz z dostawą należy dostarczyć potwierdzenie polskiego przedstawicielstwa producenta sprzętu, objęcia opieką serwisową dostarczonych i uruchomionych urządzeń rozległej transmisji danych i głosu w technologii Voice over IP 17

18 Części, akcesoria i wyroby do komputerów. Załącznik Nr 1C do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1.Pamięć RAM Kingston SO DIMM lub równoważna Ilość: 6 sztuk - standard: DDR2-667MHz (PC2-5300) - pojemność: 2 048MB - ilość kontaktów (pin): 200szt. - przepustowość: MB/s - technologia: FBGA 2. Dysk twardy Seagate Momentus G-Force lub równoważny Ilość: 1 sztuka - format: 2,5 cala - pojemność: 320 GB - interfejs: SATA/300 - prędkość obrotowa: obr/min - pamięć cache: kb - technologia NCQ: tak 3. Dysk twardy Seagate Momentus lub równoważny Ilość: 1 sztuka - format: 2,5 cala - pojemność: 500 GB - interfejs: SATA/300 - prędkość obrotowa: obr/min - pamięć cache: kb - technologia NCQ: tak 4. Dysk twardy Seagate External lub równoważny Ilość: 2 sztuki - format: 3,5 cala - pojemność: GB - interfejs: SATA/300, USB 2.0, FireWire prędkość obrotowa: obr/min - pamięć cache: kb - zasilacz, kabel USB2.0, kabel FireWire 5. Dysk twardy Seagate External lub równoważny Ilość: 3 sztuki - format: 2,5 cala - pojemność: 500 GB - interfejs: USB prędkość obrotowa: obr/min - pamięć cache: kb 6. Napęd Blu-Ray ( LG BE06LU10 BOX) lub równoważny Ilość: 1 sztuka 18

19 - zapis BD-R 6 x - zapis BD-R DL 4 - zapis BD-RE 2 x - zapis BD-RE DL 2 - zapis DVD+/-R 16 x - zapis DVD+/-RW 8 x (8x DVD+RW; 6x DVD-RW) - zapis CD-R 40 x - zapis CD-RW 24 x - odczyt BD-ROM 6 x - odczyt CD-ROM 40 x - odczyt DVD-ROM 16 x - odczyt DVD-RAM 3 x (HD DVD-ROM(SL/DL)) - czas dostępu dla BD 180 ms - czas dostępu dla CD 150 ms - czas dostępu dla DVD 160 ms - pojemność pamięci podręcznej kb - interfejs USB odczytywane formaty BD BD-ROM (SL/DL), BD-R (SL/DL), BD-RE (SL/DL) - odczytywane formaty CD CD-ROM, CD-Extra, CD-RW, CD-R, CD-DA - odczytywane formaty DVD DVD-RW, DVD-ROM, DVD+RW, DVD+R, DVD-R9, DVD-R, DVD+R9 - wsparcie technologii typu Burn-Proof tak - oprogramowanie Power2Go (CyberLink), InstantBurn (CyberLink), PowerDVD (CyberLink), PowerBackup (CyberLink), PowerProducer (CyberLink) 7. Napęd Blu-Ray ( LG GGW-H20L BOX) lub równoważny Ilość: 1 sztuka - zapis BD-R 6 x - zapis BD-R DL 6 - zapis BD-RE 2 x - zapis BD-RE DL 2 - zapis DVD+/-R 16 x - zapis DVD+/-RW 8 x (8x DVD+RW; 6x DVD-RW) - zapis DVD+/-R DL 4 x - zapis DVD-RAM 5 x - zapis CD-R 40 x - zapis CD-RW 24 x - odczyt BD-ROM 6 x (4.8x BD-ROM (DL)) - odczyt CD-ROM 40 x - odczyt DVD-ROM 16 x - odczyt DVD-RAM 5 x - czas dostępu dla BD 180 ms - czas dostępu dla CD 150 ms - czas dostępu dla DVD 180 ms - pojemność pamięci podręcznej kb - interfejs Serial ATA - metody zapisu dla BD Random Write, Sequential Recording Mode with/without Pseudo Overdrive, -metody zapisu dla CD Session at Once, Disc at Once, Track at Once, Packet Writing - metody zapisu dla DVD Random Access Writing, DAO, Incremental Recording, Sequential Writing - odczytywane formaty BD BD-RE (SL/DL), BD-R (SL/DL) - odczytywane formaty CD Photo-CD, CD-RW, CD-R, CD-Extra, Video-CD, CD-Text, CD- ROM, CD-I, CD-DA 19

20 - odczytywane formaty DVD DVD-ROM, DVD-R9, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW, DVD- RAM, DVD-R, DVD+R9, DVD-Video - oprogramowanie Power2Go (CyberLink), InstantBurn (CyberLink), PowerDVD (CyberLink), PowerBackup (CyberLink), PowerProducer (CyberLink) - cechy dodatkowe odczyt: 3x HD DVD-ROM (SL/DL) - możliwość montażu w pionie i poziomie 8. PenDrive Flash Corsair Survivor lub równoważny Ilość: 3 sztuki - pojemność: MB - interfejs: USB maks. prędkość odczytu: 31 MB/s - maks. prędkość zapisu: 15 MB/s 9. PenDrive Flash Corsair Voyager GT lub równoważny Ilość: 10 sztuk - pojemność: MB - interfejs: USB maks. pojemność odczytu: 34 MB/s - maks. pojemność zapisu: 21 MB/s - wodoszczelny, wstrząsoodporny 20

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 19.07.2011 r.

Toruń, dnia 19.07.2011 r. Toruń, dnia 19.07.2011 r. DZ.RI.332-4/11 OGŁOSZENIE Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza trzy częściowy przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik sieciowy - typ 1. (1 sztuka) Lp. 1 2 3 Minimalne wymagane parametry techniczne Zamawiającego Przełącznik w metalowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2014-09-22 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa tonerów, tuszy, taśm do urządzeń drukujących

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Załącznik nr 3 1. Kserokopiarka kolorowa z finiszerem Wymagania minimalne lub równoważne - Laserowy system powstawania obrazu - Prędkość kopiowania min. 35 kopii/min. A4 kolorowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 Znak sprawy: WAPW/7/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYDRUK ULOTEK REKRUTACYJNYCH (1000 sztuk) DLA WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania

DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania Monika Bronkau Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 10 maja 2013 r. DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania W nawiązaniu do prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.2 do SIWZ po zmianie SIWZ z dnia 02.07.2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, model. Producent Rok produkcji Drukarki laserowe I szt. 3

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A3 2szt. 1. technologia laserowa, czterobębnowa 2. format oryginału A3 3. format kopii A6-A3 4. prędkość kopiowania i druku czarno-białego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin (Regionalna Izba Obrachunkowa jest

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl 1 z 9 2015-12-01 14:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: WFA.2420.12.2015.JR Dostawa, instalacja i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY CZ. II

FORMULARZ OFERTOWY CZ. II FORMULARZ OFERTOWY CZ. II Nazwa Wykonawcy. Siedziba Wykonawcy.... Regon:... NIP:... Tel... Fax... Adres do korespondencji... Osoba wskazana do kontaktu z Zamawiającym: (Imię, Nazwisko):. Tel... Fax...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY szt.1 Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe wymagania minimalne:

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA postępowania o udzielenie zamówienia na sukcesywne dostawy pasków testowych do pomiaru poziomu cholesterolu i poziomu glukozy we krwi metodą paskową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. *- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY. *- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję... *-

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ogłoszenie o zamówieniu publicznym którego wartośćnie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (zgodnie z art. 4 pkt 8 do zamówienia nie stosuje sięustawy Prawo zamówieńpublicznych)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80 31-202 Kraków Sekretariat Dyrektora Szpitala tel.12-614-20-02 faks 12-614-22-66 sekretariat@szpitaljp2.krakow.pl www.szpitaljp2.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełącznik sieciowy spełniający poniższe wymagania minimalne szt.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprawa Nr RAP.272.44. 2013 Załącznik nr 6 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Modernizacja urządzeń aktywnych sieci komputerowej kampusu Plac Grunwaldzki Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowoczesne kształcenie- pewna przyszłość 4.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Strona 1

Projekt Nowoczesne kształcenie- pewna przyszłość 4.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Strona 1 Strona 1 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Cieplaka 1c, tel. 032 295 93 40; fax 032 295 93 44; strona internetowa: www.wsb.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Ministerstwa Sportu i Turystyki

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Ministerstwa Sportu i Turystyki Źródło: http://bip.msit.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-i-6/94,przetarg-nieograniczony-na-do stawe-sprzetu-komputerowego-dla-ministerstwa-sportu.html Wygenerowano: Wtorek, 9 lutego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, drukarek, kopiarki, urządzenia wielofunkcyjnego oraz programów komputerowych do Domu Pomocy Społecznej w Szczyrzycu Rodzaj zamówienia Dostawa Tryb

Bardziej szczegółowo

Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy w Warlubiu szt. 1

Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy w Warlubiu szt. 1 Gmina Warlubie ul. Dworcowa 15 86 160 Warlubie www.warlubie.pl, www.bip.warlubie.pl e-mail: gmina@warlubie.pl tel. 52 33 26 040, fax. 52 33 26 054 NIP: 559 10 05 054, REGON: 092351080 Warlubie, dnia 21

Bardziej szczegółowo

ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin

ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin Klub Przyrodników ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin Konto: BZ WBK SA o/świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645 tel./fax 068 3828236, e-mail: kp@kp.org.pl, http:// www.kp.org.pl Projekt i zakupy finansowane

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń drukujących.

dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń drukujących. Poznań, dnia 15 marca 2012 r. Uczestnicy postępowania 390000-ILGW-253-93/12 dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem urządzeń

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr sprawy: KN-ZZ-631/VI/LJ/2014 Bielsko-Biała, dn. 28.08.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam : Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych mgr Zbigniew Zajączkowski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na roboty budowlane o wartości do 60 000 EURO do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna. Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Numer ogłoszenia: 392064-2012; data zamieszczenia: 10.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYŚLU Ul. Lwowska 7a 37 700 Przemyśl tel/fax 6784259, tel. centr. 6768360, 6785310 Nr sprawy: PIW.ZP.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zakup usługi wiadomości SMS z dynamicznym nadpisem alfanumerycznym w polu nadawcy dla PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Łodzi Postępowanie prowadzone w trybie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz usługa drukowania (cześć 2 postępowania) Drukarki

Spis treści 2. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz usługa drukowania (cześć 2 postępowania) Drukarki Spis treści 2. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz usługa drukowania (cześć 2 postępowania) 2 2.1. Drukarki... 2 2.1.1. Drukarka wielofunkcyjna... 2 2.1.2. Drukarka laserowa monochromatyczna...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO prowadzonego w trybie art. 70 1-70 5 kodeksu cywilnego w przedmiocie: usługa serwisowa sprzętu komputerowego i archiwizowania danych dla potrzeb DPS Piłka Zamyślin

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Podnosimy kwalifikacje pielęgniarek i położnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podnosimy kwalifikacje pielęgniarek i położnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 08.07.2016 r. Zapytanie ofertowe nr 03/5.4/2016 I. ZAMAWIAJĄCY Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp z o. o., ul. Jurowiecka 56, 15 101 Białystok NIP: 542-26-22-985; REGON: 050 86 94 43

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Wprowadzenie nowej usługi w firmie Wanke Piotr Emblemat.com

Tytuł projektu: Wprowadzenie nowej usługi w firmie Wanke Piotr Emblemat.com Opole dnia 27.07.2015r. Postępowanie o udzielenie zamówienia poprzez publiczne ogłoszenie o zamówieniu nr 1/07/2015 na zakup urządzeń i oprogramowania dla firmy Wanke Piotr Emblemat.com Firma Wanke Piotr

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U.z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Zamówienie w Części 6 jest realizowane w ramach projektu pn.: "Centrum Transferu Wiedzy KUL" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VIII:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa systemu do rejestracji pola stanu odkształcenia/naprężenia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. (pieczęć zamawiającego) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. I Nazwa i adres zamawiającego Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

DZ.RI.332-8/11 OGŁOSZENIE

DZ.RI.332-8/11 OGŁOSZENIE Toruń, dnia 14.11.2011 r. : DZ.RI.332-8/11 OGŁOSZENIE Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza trzy częściowy przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu Numer sprawy: 52 / SR/ GJ / 2008 Poznań, dnia 04.06.2008 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego do Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia dla cz. II

Opis Przedmiotu Zamówienia dla cz. II Opis Przedmiotu Zamówienia dla cz. II 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z terminalami kart dostępowych, w tym 2 szt. urządzenia wielofunkcyjnego monochromatycznego oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu usług terminalowych - postępowanie zakończone

Rozbudowa systemu usług terminalowych - postępowanie zakończone Źródło: http://bip.urzadpracy.pl/bip/zamowienia-publiczne/2006/41,rozbudowa-systemu-uslug-terminalowych-postepowanie-zakonczone.html Wygenerowano: Wtorek, 5 stycznia 2016, 17:29 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=87828&rok= Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga:

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. 25-645 Kielce, ul. Piekoszowska 390 tel.: (41) 346-12-44, fax: (41) 346-03-73 e-mail: pgo_kielce@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Wojska Polskiego, Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6295271, 72, faks 022 6295273.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Wojska Polskiego, Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6295271, 72, faks 022 6295273. Warszawa: dostawa sprzętu komputerowego, drukarek, oprogramowania oraz tonerów dla MWP Numer ogłoszenia: 415118-2009; data zamieszczenia: 02.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2014-04-02 13:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl lub bip.poznan.pl Poznań: Zakup i dostawa oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Page 1 of 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiorników

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU NA BUDOWĘ FARMY WIATROWEJ CZAPLINEK W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG, PLACÓW, BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY. w przedmiocie: Dostawa tablic do rozkładów jazdy oraz słupków znaku drogowego D15. numer sprawy ZKM/PU/154/16

PRZETARG NIEOGRANICZONY. w przedmiocie: Dostawa tablic do rozkładów jazdy oraz słupków znaku drogowego D15. numer sprawy ZKM/PU/154/16 PRZETARG NIEOGRANICZONY w przedmiocie: Dostawa tablic do rozkładów jazdy oraz słupków znaku drogowego D15 numer sprawy ZKM/PU/154/16 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER FAKSU, ADRES POCZTY

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750.

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750. Łódź: Kompleksowe wykonanie i demontaż stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium, w dniach 6-8 października 2014 r., wraz z transportem materiałów na podstawie załączonego opisu technicznego warunków

Bardziej szczegółowo

ZP. 2010 07/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZP. 2010 07/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP. 2010 07/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 363-48-73 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wilczyn, ul. Strzelińska 12 D, 62-550 Wilczyn, woj. wielkopolskie, tel. 63 26 83 032,

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 7 Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU nieograniczonym o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia...

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia... Pozycja 1 - Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner) formatu A3, kolor, finiszer Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia 1. technologia druku laserowa lub oparta na diodach LED

Bardziej szczegółowo

DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24

DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24 DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24 WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia na dostawę urządzeń drukujących na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej - postępowanie nr DE.WZP.321.1.4.2014.JC

Bardziej szczegółowo

OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: przetargu nieograniczonego:

OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: przetargu nieograniczonego: OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego: Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek dla Urzędu Skarbowego w Gnieźnie. Zamawiający, stosownie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNYCH IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 Warszawa, dnia 05.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej. Warunki przetargowe

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej. Warunki przetargowe Warunki przetargowe Zakup licencji paid-up oprogramowania MasterKey Plus Base, lub równoważnego, dla Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik S.A. w Świdniku Świdnik, kwiecień 2012 r. Warunki Przetargowe

Bardziej szczegółowo