SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Grudziądz, 18 sierpnia 2009 roku PUP.NOK.342/42/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu 1

2 S P I S T R E Ś C I Rozdział I - Informacje wstępne... strona 3 Rozdział II - Opis przedmiotu zamówienia... strona 3 Rozdział III - Termin realizacji zamówienia... strona 5 Rozdział IV - Warunki udziału w postępowaniu... strona 6 Rozdział V - Opis sposobu przygotowania oferty... strona 7 Rozdział VI - Opis sposobu obliczenia ceny oferty... strona 8 Rozdział VII - Termin i miejsce składania ofert... strona 8 Rozdział VIII - Termin związania ofertą... strona 8 Rozdział IX - Wadium... strona 8 Rozdział X - Otwarcie ofert... strona 9 Rozdział XI - Ocena ofert... strona 9 Rozdział XII - Tryb ogłoszenia wyników przetargu... strona 10 Rozdział XIII Zawarcie umowy i jej istotne postanowienia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy... strona 10 Rozdział XIV - Udzielanie wyjaśnień... strona 10 Rozdział XV - Sposób porozumiewania się z zamawiającym... strona 11 Rozdział XVI - Środki ochrony prawnej... strona 11 Rozdział XVII - Wykaz załączników... strona Załącznik nr 1A Szczegółowy opis oraz minimalne wymagania dla urządzeń komputerowych wymienionych w pkt. 2.3 Część A SIWZ... strona 12 - Załącznik nr 1B Szczegółowy opis oraz minimalne wymagania dla urządzeń komputerowych wymienionych w pkt. 2.3 Część B SIWZ... strona 15 - Załącznik nr 1C Szczegółowy opis oraz minimalne wymagania dla urządzeń komputerowych wymienionych w pkt. 2.3 Część C SIWZ... strona 18 - Załącznik nr 1D Szczegółowy opis oraz minimalne wymagania dla urządzeń komputerowych wymienionych w pkt. 2.3 Część D SIWZ... strona 21 - Załącznik nr 2A - Formularz ofertowy na Część A zamówienia... strona 23 - Załącznik nr 2B - Formularz ofertowy na Część B zamówienia... strona 30 - Załącznik nr 2C - Formularz ofertowy na Część C zamówienia... strona 37 - Załącznik nr 2D - Formularz ofertowy na Część D zamówienia... strona 42 - Załącznik nr 2E - Formularz ofertowy na Część E zamówienia... strona 47 - Załącznik nr 2F - Formularz ofertowy na Część F zamówienia... strona 50 - Załącznik nr 3 - Druk oświadczenia strona 53 - Załącznik nr 4 - Doświadczenie zawodowe... strona 54 - Załącznik nr 5A - Wzór umowy na Część A zamówienia... strona 55 - Załącznik nr 5B - Wzór umowy na Część B zamówienia... strona 58 - Załącznik nr 5C - Wzór umowy na Część C zamówienia... strona 61 - Załącznik nr 5D - Wzór umowy na Część D zamówienia... strona 64 - Załącznik nr 5E - Wzór umowy na Część E zamówienia... strona 67 - Załącznik nr 5F - Wzór umowy na Część F zamówienia... strona 70

3 ROZDZIAŁ I INFORMACJE WSTĘPNE 1.1 Zamawiający 3 Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu Adres: ul. Parkowa 22, Grudziądz Adres Witryna: Godziny urzędowania: od 07:00 do 15: Numer postępowania Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem PUP.NOK.342/42/09. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na powyższy znak. 1.3 Tryb postępowania Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U r. Nr 223, poz ze zm.). 1.4 Informacje uzupełniające 1) Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nieuczestniczącym w postępowaniu. 2) Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie ustawa bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U r. Nr 223, poz ze zm.). 3) W sprawach nieunormowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ma zastosowanie ustawa prawo zamówień publicznych, ustawa o finansach publicznych, kodeks cywilny oraz akty wykonawcze do ustawy. 4) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione jedynie w przypadkach określonych w art. 93 ustawy. O fakcie unieważnienia postępowania Zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców biorących w nim udział. Zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania dotyczącego tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmującego ten sam przedmiot zamówienia. 5) Niniejszy formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwany dalej SIWZ) można otrzymać nieodpłatnie na stronie internetowej lub w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 302 oraz na Wniosek Wykonawcy złożony pisemnie, faxem lub em, Zamawiający prześle SIWZ em oraz pocztą. 6) Zamawiający w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom którym przekazano SIWZ oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej. Zmiana ta będzie dla wszystkich wykonawców wiążąca. 7) Wykonawca przedkładając swoją ofertę akceptuje w całości i bez ograniczeń odpowiedni wzór umowy stanowiący załączniki nr 5A-5F do niniejszej SIWZ wraz ze wszystkimi zasadami jakim podporządkowane jest niniejsze postępowanie niezależnie od tego, jakie mogą być jego własne warunki sprzedaży, od których niniejszym odstępuje. ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych. 2.2 We Wspólnym Słowniku Zamówień, o którym mowa w art. 30 ust. 7 ustawy, przedmiot zamówienia jest oznaczony następującymi kodami: Urządzenia komputerowe

4 2.3 Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, gotowych do używania, następujących urządzeń komputerowych: 1) CZĘŚĆ A Serwer sieciowy Serwer sieciowy Szczegółowy opis oraz minimalne wymagania dla wyżej wymienionego sprzętu komputerowego, Zamawiający określił w załączniku nr 1A SIWZ. Umieszczone są tam także informacje o wymaganych dokumentach oraz warunkach gwarancji. 2) CZĘŚĆ B Urządzenia telefonii IP Urządzenia sieciowe Serwery sieciowe Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne Szczegółowy opis oraz minimalne wymagania dla wyżej wymienionego sprzętu komputerowego, Zamawiający określił w załączniku nr 1B SIWZ. Umieszczone są tam także informacje o wymaganych dokumentach oraz warunkach gwarancji. 3) CZĘŚĆ C Części, akcesoria i wyroby do komputerów Pamięć o dostępie swobodnym (RAM) Dysk magnetyczny Urządzenie do odczytu i/lub wypalania płyt kompaktowych (CD) i uniwersalnych dysków wideo (DVD) Pamięć flash Szczegółowy opis oraz minimalne wymagania dla wyżej wymienionych akcesoria komputerowych, Zamawiający określił w załączniku nr 1C SIWZ. Umieszczone są tam także informacje o wymaganych dokumentach oraz warunkach gwarancji. 4) CZĘŚĆ D Urządzenia wielofunkcyjne Drukarki laserowe Szczegółowy opis oraz minimalne wymagania dla wyżej wymienionego sprzętu, Zamawiający określił w załączniku nr 1D SIWZ. Umieszczone są tam także informacje o wymaganych dokumentach oraz warunkach gwarancji. 5) CZĘŚĆ E Materiały eksploatacyjne Uniwersalne dyski wideo (DVD) Taśmy magnetyczne lp asortyment Ilość sztuk 1. BD-R Blu-Ray 25GB 2x BOX 5 pack BD-RE Blu-Ray 25GB 2x BOX DVD+R 4.7 GB x16 slim pack technologia AZO DVD-R 4.7 GB x16 5 pack technologia AZO DVD-R 4.7 GB x8 archival grade 10 pack DVD+RW 4.7 GB x4 technologia SERL BOX DVD-RW 4.7 GB x6 technologia SERL BOX DVD-R DL 8.5 GB x8 BOX DVD+R DL 8.5 GB x8 BOX Taśma LTO2 200/400GB (HPC7972A) Taśma DDS-72 72GB (HPC8010A) 150 4

5 6) CZĘŚĆ F Oprogramowanie komputerowe Pakiety oprogramowania do serwera komunikacyjnego System zarządzania bazą danych Pakiety oprogramowania do zarządzania dokumentami Pakiety oprogramowania graficznego Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania Pakiety oprogramowania graficznego Narzędzia kompresujące Pakiety oprogramowania zabezpieczającego Pakiety oprogramowania do publikowania elektronicznego lp asortyment 1. Microsoft Windows Server Std 2008 PL MOLP GOV 2 2. Microsoft SQL Server Std 2008 PL MOLP GOV 1 3. Microsoft SQL CAL 2008 User CAL MOLP GOV 5 4. Microsoft Project Server 2007 PL MOLP GOV 1 5. Microsoft Project Pro 2007 PL MOLP GOV 5 6. Adobe Photoshop CS4 Extended PL Win 1 7. Nero 9 PL BOX CorelDraw X4 Graphics Suite Small Business (3 stanowiska) PL 1 Ilość sztuk 9. WinRAR v. 3.x Acronis Drive Cleanser Acronis True Image Echo Workstation Power Edition Adobe Acrobat 9.0 PRO PL Win Full Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 2.5 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na części zamówienia, wymienione w pkt Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 2.7 W związku z realizacją zamówienia wykonawca winien zapewnić na własny koszt i ryzyko transport zamawianych urządzeń komputerowych do siedziby Zamawiającego. Ewentualne koszty związane z transportem wykonawca winien wkalkulować w cenę jednostkową zamawianych urządzeń. 2.8 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia bądź zmiany ilościowej w trakcie realizacji umowy zakresu opisanego przedmiotu zamówienia. W takim przypadku wykonawcy będzie przysługiwać tylko wynagrodzenie wynikające ze zrealizowanych dostaw i nie będzie on zgłaszać roszczeń co do realizacji pozostałej części. 2.9 Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Dokonywanie korekt lub modyfikacji w ofercie związanych z przedmiotem zamówienia skutkować będzie odrzuceniem oferty przez Zamawiającego Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. ROZDZIAŁ III TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 3.1 Wymagany termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia zawarcia umowy- dotyczy każdej z części zamówienia. 5

6 ROZDZIAŁ IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 4.1 Zgodnie z art.22 ustawy, o zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień w zakresie przedmiotu zamówienia; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 4.2 W związku z tym, że wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, Zamawiający wymaga, aby wykonawcy ubiegający się o zamówienie spełniali następujące, szczegółowe warunki udziału w postępowaniu: 1) ocena spełniania warunków wskazanych w pkt 4.1 ppkt 1, 3, 4 nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 4.3; 2) w zakresie warunku wskazanego w pkt 4.1 ppkt 2 wymagane jest posiadanie przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie wykonania co najmniej 3 dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym część przedmiotu zamówienia, którego oferta dotyczy. Ocena spełniania warunków wskazanych w pkt 4.1 ppkt 2 nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 4.3; 4.3 W celu potwierdzenia spełniania warunków wymaganych od wykonawców Zamawiający wymaga złożenia w ofercie następujących dokumentów: Lp. Warunki wymagane od wykonawców Nazwa ( rodzaj ) dokumentu i jego cechy Uwagi 1 Warunki określone w pkt 4.1 ppkt 1 2 Warunki określone w pkt 4.1 ppkt 2 a) b) a) Oświadczenie Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykaz wykonanych trzech dostaw, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawą stanowiącym część przedmiotu zamówienia, którego oferta dotyczy, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy zostały wykonane należycie. Wzór dokumentu jest załącznikiem nr 3 do SIWZ. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot Wzór dokumentu jest załącznikiem nr 4 do SIWZ W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot. 3 4 Warunki określone w pkt 4.1 ppkt 3 Warunki określone w pkt 4.1 ppkt 4 b) Oświadczenie Oświadczenie Oświadczenie Wzór dokumentu jest załącznikiem nr 3 do SIWZ. Wzór dokumentu jest załącznikiem nr 3 do SIWZ. Wzór dokumentu jest załącznikiem nr 3 do SIWZ. 4.4 Poza dokumentami, o których mowa w pkt 4.3, wykonawcy występujący wspólnie załączają dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4.5 Dokumenty wskazane w punkcie 4.3 są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów, powinny one zostać opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 6

7 4.6 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 4.7 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 4.8 Przez poświadczenie za zgodność z oryginałem Zamawiający rozumie złożenie na kserokopii dokumentu podpisu umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli wykonawcy, upoważnionego do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem, poprzedzonego dopiskiem za zgodność z oryginałem. Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. 4.9 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt 4.3 poz. 1 lit. b składa odpowiedni dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 4.10 Dokument, o którym mowa w pkt. 4.9 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4.9, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawców potwierdzających ich spełnianie, z wykorzystaniem druku ZP-17, o którym mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 188, poz. 1154). ROZDZIAŁ V OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 5.1 Oferta musi być sporządzona zgodnie z ustawą oraz niniejszą SIWZ. 5.2 Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 5.3 Oferta musi być podpisana przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli wykonawcy, upoważnionego do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. 5.4 Każdy wykonawca, na daną część zamówienia może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje, że oferty zostaną odrzucone. 5.5 Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 5.6 Oferta winna być sporządzona na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym (długopisem lub nieścieralnym atramentem) oraz zawierać w swojej treści postanowienia określone przez Zamawiającego we właściwym Formularzu Ofertowym. 5.7 Załączniki SIWZ, które wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie, powinny zostać wypełnione przez wykonawcę bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień SIWZ. 5.8 Pola lub odpowiednie pozycje tabel przeznaczone na propozycje wykonawcy w zakresie parametrów techniczno użytkowych zamawianego asortymentu, muszą być wypełnione, nawet jeżeli wykonawca oferuje dostawę urządzeń komputerowych o parametrach techniczno użytkowych spełniających tylko minimalne wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ. W takim przypadku, w polach lub odpowiednich pozycjach tabel wykonawca winien wpisać-jako swoje propozycje- minimalne wymagania określone przez Zamawiającego. 5.9 Niedopuszczalne są modyfikacje i zmiany, które zmieniłyby treść oświadczenia, informacji oraz warunku podanego w zapisach niniejszej SIWZ Każda istotna poprawka lub zmiana w ofercie powinna być parafowana przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do podpisywania oferty Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być trwale spięta Każda strona oferty powinna być ponumerowana. 7

8 5.13 Dokumenty i informacje niejawne przedkładane wraz z ofertą, wykonawca może złożyć w odrębnej (niejawnej) części oferty. Zamawiający przyjmie, że ta część (niejawna) oferty stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie może być udostępniana innym uczestnikom postępowania. Składający ofertę nie może sobie zastrzec informacji, których jawność wynika z innych aktów prawnych Oferta na każdą część zamówienia musi być złożona w osobnej kopercie, w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie, w zaklejonym, nienaruszalnym opakowaniu i oprócz adresu Zamawiającego, nazwy i adresu wykonawcy oraz części zamówienia, której dotyczy opatrzona napisem: Oferta w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu. CZĘŚĆ.. Nie otwierać przed dniem 2 września 2009 roku, godz. 10: Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty. W przypadku dostarczenia oferty pocztą kurierską, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przesyłkę na adres podany w rozdziale 1 pkt 1.1 SIWZ Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie wykonawcę. ROZDZIAŁ VI OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 6.1 Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto cyfrowo z wyodrębnieniem stawki podatku od towarów i usług, określonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz ofertowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości. 6.2 Ewentualne bonifikaty, upusty itp., wykonawca winien uwzględnić wliczając je w cenę oferty. 6.3 Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. ROZDZIAŁ VII TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 7.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu przy ulicy Parkowej 22, w sekretariacie pokój numer 310 (II piętro), w terminie do dnia 2 września 2009 roku do godziny 10: Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt 7.1 nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania, po upływie terminu na wniesienie protestu. 7.3 O złożeniu oferty w terminie decyduje termin dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego, a nie termin np. wysłania oferty listem poleconym czy pocztą kurierską. ROZDZIAŁ VIII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 8.1 Oferent będzie związany ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert. ROZDZIAŁ IX WADIUM 9.1 W związku z tym, że wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy, Zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu. 8

9 ROZDZIAŁ X OTWARCIE OFERT 10.1 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 września 2009 roku, o godzinie 10:30, w siedzibie Zamawiającego, tj. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu przy ulicy Parkowej 22, w sali nr 308 ( II piętro ) Otwarcie ofert jest jawne Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia W trakcie otwarcia ofert zostanie sporządzona lista osób obecnych na otwarciu ofert Podczas otwarcia ofert, zostaną ogłoszone: 1) nazwa i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, 2) część zamówienia, którego oferta dotyczy, 3) cena otwieranej oferty, 4) termin wykonania zamówienia, 5) warunki płatności Wykonawca, który nie był obecny na otwarciu ofert może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. ROZDZIAŁ XI OCENA OFERT 11.1 Oceny ofert dokonywać będzie komisja przetargowa W pierwszej kolejności komisja zbada czy wykonawcy nie podlegają wykluczeniu. W następnym etapie komisja sprawdzi oferty wykonawców niewykluczonych i odrzuci oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w ustawie lub SIWZ. Na końcu komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nieodrzuconych Komisja dokona oceny ofert zgodnie z następującymi kryteriami: a) CENA BRUTTO - 80 % Ofercie najkorzystniejszej w danym kryterium przydziela się 80 punktów, pozostałe oferty otrzymują proporcjonalną ilość punktów wg następującego wzoru: najniższa cena oferty z ofert podlegających ocenie Co = x 100 x waga (80%) cena oferty badanej Otrzymany wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. b) TERMIN REALIZACJI DOSTAWY PO ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA* - 20 % Ofercie najkorzystniejszej w danym kryterium przydziela się 20 punktów, pozostałe oferty otrzymują proporcjonalną ilość punktów wg następującego wzoru: najkrótszy termin realizacji dostawy po złożeniu zamówienia z ofert podlegających ocenie Td = x 100 x waga (20%) termin realizacji dostawy po złożeniu zamówienia oferty badanej 9 * Zgodnie z zapisem w rozdziale III pkt termin dostawy liczony od dnia zawarcia umowy do dnia dostarczenia zamawianego asortymentu do siedziby Zamawiającego, określony ilością dni - nie może być dłuższy niż 30 dni kalendarzowych. Otrzymany wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Wykonawca zobowiązany będzie w terminie zakreślonym przez Zamawiającego do udzielenia wyjaśnień związanych z treścią złożonej oferty Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia warunki określone w ustawie i SIWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą, tj. uzyskała najwyższą sumę punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach, zgodnie ze wzorami określonymi w pkt 11.3 SIWZ.

10 11.6 Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny oferty, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. ROZDZIAŁ XII TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW PRZETARGU 12.1 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt 12.1 ppkt 1, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie Przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający powiadomi listem poleconym tego wykonawcę, którego oferta została wybrana o przyznaniu mu zamówienia. W powiadomieniu zostanie podany termin i miejsce zawarcia umowy. W celu zawarcia umowy wykonawca zobowiązany jest stawić się w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. ROZDZIAŁ XIII ZAWARCIE UMOWY I JEJ ISTOTNE POSTANOWIENIA, ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 13.1 Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z wykonawcą, który spełni wszystkie wymagania oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostanie zawarta w formie pisemnej Wzór umowy zawierający m.in. zapisy w sprawie wysokości kar umownych, stanowi : a) Załącznik nr 5A SIWZ b) Załącznik nr 5B SIWZ c) Załącznik nr 5C SIWZ d) Załącznik nr 5D SIWZ e) Załącznik nr 5E SIWZ f) Załącznik nr 5F SIWZ 13.4 W związku z tym, że wartość zamówienia nie przekracza kwot6y określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. ROZDZIAŁ XIV UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ 14.1 Każdy z wykonawców, który otrzymał SIWZ może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie jej treści Zamawiający przekaże treść zapytań oraz udzieli wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie internetowej. 10

11 14.3 Zamawiający może odmówić udzielenia jakichkolwiek wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, jeżeli prośba złożona przez wykonawcę wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert Zamawiający nie organizuje zebrania wykonawców. ROZDZIAŁ XV SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM 15.1 Zamawiający dopuszcza możliwość składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań, itp. faxem, jednakże wymaga od wykonawców potwierdzenia faktu ich otrzymania. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna; z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie i niniejszej SIWZ Pracownikiem uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest: Róża Oleś pok. nr 302; Dawid Gus pok. nr 206, pup.grudziadz.com.pl ROZDZIAŁ XVI ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 16.1 Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy. ROZDZIAŁ XVII WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 17.1 Załącznik nr 1A Szczegółowy opis oraz minimalne wymagania dla sprzętu komputerowego wymienionego w pkt 2.3, CZĘŚĆ A SIWZ Załącznik nr 1B Szczegółowy opis oraz minimalne wymagania dla sprzętu komputerowego wymienionego w pkt 2.3, CZĘŚĆ B SIWZ Załącznik nr 1C Szczegółowy opis oraz minimalne wymagania dla sprzętu komputerowego wymienionego w pkt 2.3, CZĘŚĆ C SIWZ Załącznik nr 1D Szczegółowy opis oraz minimalne wymagania dla sprzętu komputerowego wymienionego w pkt 2.3, CZĘŚĆ D SIWZ Załącznik nr 1E Szczegółowy opis oraz minimalne wymagania dla sprzętu komputerowego wymienionego w pkt 2.3, CZĘŚĆ E SIWZ Załącznik nr 1F Szczegółowy opis oraz minimalne wymagania dla sprzętu komputerowego wymienionego w pkt 2.3, CZĘŚĆ F SIWZ Załącznik nr 2A - Formularz ofertowy na CZĘŚĆ A zamówienia Załącznik nr 2B - Formularz ofertowy na CZĘŚĆ B zamówienia Załącznik nr 2C - Formularz ofertowy na CZĘŚĆ C zamówienia Załącznik nr 2D - Formularz ofertowy na CZĘŚĆ D zamówienia Załącznik nr 2E - Formularz ofertowy na CZĘŚĆ E zamówienia Załącznik nr 2F - Formularz ofertowy na CZĘŚĆ F zamówienia Załącznik nr 3 - Druk oświadczenia Załącznik nr 4 - Doświadczenie zawodowe Załącznik nr 5A - Wzór umowy na CZĘŚĆ A zamówienia Załącznik nr 5B - Wzór umowy na CZĘŚĆ B zamówienia Załącznik nr 5C - Wzór umowy na CZĘŚĆ C zamówienia Załącznik nr 5D - Wzór umowy na CZĘŚĆ D zamówienia Załącznik nr 5E - Wzór umowy na CZĘŚĆ E zamówienia Załącznik nr 5F - Wzór umowy na CZĘŚĆ F zamówienia. ZATWIERDZAM: 11 ( podpis Kierownika Zamawiającego )

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA. Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA. Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A dla zamówienia publicznego nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP-271-2/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na : Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu Rozdział Nazwa i adres Zamawiającego Małopolski

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r.

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r. NR SPRAWY: OIPo - 2800-2(1)/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Adres: Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, Telefon: +48 91 440 34 23, faks: +48 91 440 34 41, NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu OKE / WOA / 150 / 3 / 013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ),,Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem

na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem ZATWIERDZAM... /-/ Leszek Grabarczyk Warszawa, dnia 05 grudnia 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/33/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowa platformy EWD Wartość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa www.wilanow-palac.art.pl Znak sprawy: 15/2015/PN/SD Warszawa, 2015-06-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.000 Prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zamek Królewski w Warszawie Pomnik Historii i Kultury Narodowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) G-2150-8/13 Dostawa urządzeń dla SR i SO Opole Strona 1 z 54 Zamawiający: Sąd Okręgowy w Opolu pl. Daszyńskiego 1 45-064 Opole Znak sprawy: G-2150-8/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Bardziej szczegółowo

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO URZĘDU DO SPRAW

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na sprzedaż i dostawę sprzętu i osprzętu komputerowego.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na sprzedaż i dostawę sprzętu i osprzętu komputerowego. Urząd Transportu Kolejowego 00 928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na sprzedaż i dostawę sprzętu i osprzętu komputerowego. Znak postępowania: BAF 233 7/2012 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ul. Barbary 21A 40-053 Katowice tel. 48 32-743-84-01 faks 48 32-251-97-45 www.kzkgop.com.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-58/10 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-514 Katowice ul. Ceglana 35 Znak sprawy : D/ZP/381/8B/14 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ 00-611 WARSZAWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją. Zatwierdził: ZASTĘPCA DYREKTORA ds. Organizacyjno-Administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2013 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo