DOKUMENTACJA TECHNICZNA (WYKONAWCZA)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENTACJA TECHNICZNA (WYKONAWCZA)"

Transkrypt

1 AUDYTY IT MENADŻEROWANIE PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH PROJEKTOWANIE SIECI TI DOKUMENTACJA TECHNICZNA (WYKONAWCZA) BUDOWA SYSTEMÓW TELETECHNICZNYCH NA POTRZEBY TEATRU STUDIO Obiekt : PKiN Teatr Studio Zlecający : Teatr Studio i. St. I. Witkiewicza Warszawa, Plac Defilad 1 Wykonawca : P.H.U ROOB-SOFT Integrator Systemów IT Warszawa ul. Lubelska 20/20A Warszawa-2015

2 OPERAT KOSZTOWY PROJEKTU PROJEKT SIECI TELETECHNICZNEJ TEATR STUDIO - 2 -

3 Spis zawartości str. 1. Przedmiot opracowania 4 2. Podstawa opracowania 4 3. Zakres opracowania 4 4. Normy i przepisy 5 5. Stan istniejącej struktury sieci teletechnicznej obiektu instalacja teleinformatyczna dane elektroenergetyczne obiektu dane pomieszczenia dedykowanego na serwerownie sieci LAN system dozoru wizyjnego bilans mocy czynnej dokumentacja obiektu i dokumentacja posiadanych zasobów IT lokalizacja przestrzenna dla realizacji projektu 8 6. Zalecenia wykonawcze budowy lokalnej sieci strukturalnej Standard wykonania i prowadzenia tras kablowych Drogi prowadzenia tras kablowych Podejście tras kablowych do serwerowni Wykonanie struktury sieci logicznej Zalecenia wykonawcze budowy sieci monitoringu CCTV IP Trasy kablowe miejsca podłączeń urządzeń systemu Rodzaje urządzeń przewidzianych w projekcie Zalecenia wykonawcze budowy serwerowni Trasy kablowe w serwerowni standard wykonania Zalecenia wykonawcze budowy systemu KD na potrzeby serwerowni System zabezpieczenia dostępu standard wykonania Zalecenia konfiguracji urządzeń Uwagi końcowe Schematy i Diagramy Diagram Blokowy Infrastruktury Teleinformatycznej Legenda użytych symboli na schematach i diagramach projektu Schemat segmentu sieci teleinformatycznej - poziom Schemat segmentu sieci teleinformatycznej - poziom Schemat segmentu sieci teleinformatycznej - poziom Schemat segmentu sieci teleinformatycznej - poziom Schemat segmentu sieci teleinformatycznej - poziom Schemat segmentu sieci teleinformatycznej - poziom 5 40 PROJEKT SIECI TELETECHNICZNEJ TEATR STUDIO - 3 -

4 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna na poziomie projektu wykonawczego realizacji prac związanych z budową wewnętrznej sieci teletechnicznej w pomieszczeniach eksploatowanych przez Teatr Studio im. St. I. Witkiewicza - będąca wytycznymi do realizacji prac na obiekcie dla wykonawcy usługi. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania stanowią : Umowa z Inwestorem na zakres usługi opracowania dokumentacji technicznej Uzgodniony z Inwestorem zakres celów i potrzeb do ujęcia w projekcie technicznym ( załącznik integralny umowy ) Dostarczone podkłady budowlane pięter obiektu posiadana przez Inwestora nie zawierające aktualizacji stanu faktycznego zastanego. Warunki i wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej Warunki i wymagania dotyczące ochrony BHP Uzgodnienia międzybranżowe Obowiązujące normy i przepisy w zakresie poszczególnych instalacji teletechnicznych 3. ZAKRES OPRACOWANIA Zakres opracowania obejmuje: Opis stanu zastanego w zakresie sieci teletechnicznych poprzedzony audytem technicznym na obiekcie w obszarze objętym projektem Opracowanie zaleceń wykonawczych w zakresie przyjętych standardów realizacji torów kablowych i przyjętych przy ich wykonaniu poszczególnych elementów dla systemów objętych projektem tj. systemu przewodowej lokalnej sieci strukturalnej ( sieć LAN ) systemu bezprzewodowej sieci w technologii Wi-Fi systemu obiektowego dozoru wizyjnego CCTV

5 4. NORMY I PRZEPISY Wszelkie instalacje należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi normami i przepisami szczegółowymi WT Prawa Budowlanego. Użyte w wykonaniu projektu elementy i urządzenia powinny być zgodne z normami IEC określającymi ich działanie. Wszystkie urządzenia oraz elementy powinny spełniać normy europejskie dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej oraz powinny posiadać stosowne certyfikaty CE. 5. STAN ISTNIEJĄCEJ STRUKTURY SIECI TELETECHNICZNEJ OBIEKTU 5.1 Instalacja teleinformatyczna Instalacja teletechniczna obiektu w obszarze objętym projektem jest siecią o przestarzałej organizacji logicznej. Wiele odcinków poprowadzonych jest z użyciem pośrednich węzłów komunikacji opartych o przełączniki niezarządzane o niskiej wydajności zapewniające obsługę lokalnych użytkowników w zakresie usług sieciowych. W pomieszczeniach wiele z gniazd logicznych sieci komputerowej jest zastawionych meblami, z racji priorytetu użytkowników pomieszczeń w zakresie przechowywanych dokumentów gromadzonych metodami tradycyjnymi. Taki stan faktycznie ogranicza możliwości wykorzystania, jak i wspierania technicznego potrzeb użytkowników przez personel IT. Brak optymalnej ilości gniazd logiczne sieci komputerowej w pomieszczeniach powoduje notoryczne jej rozwijanie przez wtórne dzielenie dostępu do usług sieciowych z wykorzystaniem małych przełączników lokalnych. Odbiorniki sieciowe zasilane są z różnych źródeł napięcia często z wykorzystaniem pokojowych przedłużaczy napięcia dedykowanych dla sprzętu RTV, a nie do zasilania urządzeń komputerowych. Występuje zjawisko zasilania urządzeń z różnych obwodów napięciowych na poziomie sąsiadujących ze sobą pomieszczeń tym samym występuje PROJEKT SIECI TELETECHNICZNEJ TEATR STUDIO - 5 -

6 możliwość zaistnienia niebezpiecznego zjawiska znacznej różnicy potencjałów napięcia statycznego tak bardzo szkodliwego dla pracy urządzeń aktywnych w sieci IT. Biorąc pod uwagę stan administracyjny obiektu ( charakter zabytkowy oraz fakt najmu przestrzeni obiektu od właściciela obiektu ) nie istnieje możliwość wydzielenie dedykowanej fazy zasilania wyłącznie dla odbiorników sieci komputerowej podtrzymywanej centralnym układem zasilania awaryjnego UPS. Możliwość wykonania dedykowanej sieci zasilania oraz przebudowy zasobów tablic TK na poszczególnych piętrach obiektu pod potrzeby projektu sieci logicznej została świadomie odrzucona przez Inwestora na etapie wykazu zaleceń stanowiących załącznik integralny do umowy projektu wykonawczego i nie będzie stanowić przedmiotu dalszego rozważania. Od strony węzła komunikacyjnego sieci w serwerowni (piętro I ) sieć jest zakończona na punktowo bez krosownic osadzonych w dedykowanych dla rozwiązania sieciowego konstrukcyjnych szafach 19 rack. Obecnie do tego pomieszczenia doprowadzane jest dedykowane łącze światłowodowe przez dostawcę usług ISP- które to łącze stanowić będzie główne przyłącze węzła komunikacyjnego, jaki jest przewidziany w projekcie dla połączenia z siecią publiczną projektowanej sieci LAN Inwestora. Łącze światłowodowe zakończone przełącznicą światłowodową będzie wyprowadzało sygnał w standardzie Ethernet dla wyjścia typu RJ-45 gotowego do wpięcia w struktury lokalnej sieci teletechnicznej. Uruchomienie łączą przewidziane jest do końca roku Okablowanie teletechniczne prowadzone jest w wielu miejscach bezpośrednio niechronionym przewodem logicznym bez użycia ochronnej powłoki instalacyjnej tj. kablowych koryt natynkowych dla torów kablowych, dróg podwieszeń koryt siatkowych lub rur PCV. W wielu miejscach kabel logiczny jest przeprowadzany przez ściany lub stropy obiektu bez wykorzystania ochronnych peszli PCV lub stalowych odcinków rur. Obiekt jest pozbawiony dedykowanych przepustów oraz kanałów teletechnicznych w obszarze pionów międzypiętrowych. Ich trasa jest wypadkową doświadczeń technicznych pracowników o lokalnym układzie przestrzennym obiektu oraz występujących nieudokumentowanych możliwości prowadzenia duktów kablowych bez naruszenia bezpieczeństwa istniejących instalacji technicznych lub zabytkowych obszarów obiektu. PROJEKT SIECI TELETECHNICZNEJ TEATR STUDIO - 6 -

7 5.2 Dane elektroenergetyczne obiektu System sieci nn: Napięcie zasilania odbiorników sieci : Ochrona od porażeń : TN-S 400/230V, 50 Hz Samoczynne szybkie wyłączenia (AZS) Rozdzielnice piętrowe TP posiadają dedykowane rozdzielone obwody zasilania odbiorników końcowych dla poszczególnych pomieszczeń. Obwody zabezpieczone są : - Wyłącznikami zasilania oświetlenia - Wyłącznikami przepięciowymi zasilania gniazd odbiorników lokalnych Obwody zabezpieczone są na poziomie rozdzielnic TP przed prądami przeciążeniowymi i zwarciowymi za pomocą wyłączników nadmiarowo-prądowych. 5.3 Dane pomieszczenia dedykowanego na zabudowę serwerowni sieci LAN Pomieszczenie pokoju ( piętro I ) zostało zaadoptowane do funkcji pomieszczenia o szczególnym znaczeniu w bezpieczeństwie technicznym systemów teletechnicznych obiektu. Pełni rolę serwerowni. Pomieszczenie posiada dużą kubaturę wystarczającą do poprawnej eksploatacji przyszłego Głównego Węzła Logicznego sieci teletechnicznej. Pomieszczenie, jako takie jest nadzorowane wyłącznie w zakresie dostępu fizycznego przez kontrolę wydawania klucza od drzwi pomieszczenia ( drzwi nie spełniają wymagań klasy C zamków i nie mają certyfikatu przeciwpożarowego klasy 30 ), fizyczny dostęp do istniejących zasobów technicznych sieci ( przełączniki sieci, serwery oraz punkty dostępu ) jest swobodny. Urządzenia nie są lokowane w dedykowanej szafie instalacyjnej. Urządzenia podtrzymuje lokalny UPS. 5.4 System dozoru wizyjnego Obiekt w zakresie eksploatowanym na piętrach przewidzianych projektem nie posiada jednorodnego i skutecznego systemu monitoringu wizyjnego. Ochrona wejścia odbywa się z wykorzystaniem służby porządkowej ( w okolicach drzwi wejściowych ). Wejście na obiekt od strony publicznej ( kawiarnia parter ) jest zabezpieczona przez autonomiczny system kontroli dostępu zainstalowany przez niezależną firmę instalacji zabezpieczeń. System pracuje w oparciu o lokalnie zapisaną bazę uprawnień dla kart dostępowych. PROJEKT SIECI TELETECHNICZNEJ TEATR STUDIO - 7 -

8 5.5 Bilans mocy czynnej Inwestor z racji podpisanej umowy najmu zapewniającej duży zapas mocy dla użytkowanej sieci elektrycznej nie prowadzi inwentaryzacji odbiorników i wykorzystywanego przez nich zakresu mocy. Biorąc pod uwagę sposób rozliczenia Inwestora z mocy zużywanej na obiekcie w sposób ryczałtowy na podstawie umowy Stron oraz skuteczne zabezpieczanie mocy potrzebnej do eksploatacji przez Wynajmującego obiekt decyzją Inwestora nie wykonuje się bilansu energetycznego dla istniejącego stanu eksploatacji odbiorników, jak i nie będzie robiony taki audyt określający zapotrzebowanie na moc po realizacji przedmiotu wykonania niniejszego projektu. 5.6 Dokumentacja obiektu i dokumentacja posiadanych zasobów IT Inwestor nie posiada technicznej dokumentacji budowlanej obiektu aktualnej na czas realizacji niniejszego projektu co wskazuje na konieczność prowadzenia inwentaryzacji przestrzeni przewidzianych projektem do zabudowy poszczególnych elementów systemów IT oraz miejsc prowadzenie duktów kablowych przez wykonawcę przedmiotu projektu przed podjęciem czynności realizacyjnych. 5.7 Lokalizacja przestrzenna dla realizacji projektu Inwestor przewidział realizację założonych celów projektu w zakresie poniżej wymienionych przestrzeni użytkowo-administracyjnych obiektu - PKiN Teatr Studio : Parter -* I piętro -* II piętro-* III piętro-* IV piętro-* V piętro PROJEKT SIECI TELETECHNICZNEJ TEATR STUDIO - 8 -

9 6. ZALECENIA WYKONAWCZE BUDOWY LOKALNEJ SIECI STRUKTURALNEJ 6.1 Standard wykonania i prowadzenia tras kablowych W obecnym stanie obiektu przy braku inwentaryzacji przestrzeni budowlanych oraz istniejącej infrastruktury technicznej zabudowanej w przestrzeni poddanej niniejszemu projektowi koniecznym jest narzucenie wymogu wykonania stosownej inwentaryzacji przedwykonawczej na obiekcie w celu poprawnego dobrania ostatecznej metody użytych materiałów i sposobu ich montażu przez wykonawcę. Wykonawca użyje stosownie do potrzeb projektowanych przestrzeni wymienionych materiałów instalacyjnych, w których poprowadzi dukty kablowe: - koryto siatkowe - koryto natynkowe PVC - peszel prosty PVC - rura karbowana z pilotem Wykonawca zastosuje adekwatne do potrzeb i charakterystyki pomieszczeń wymienione powyżej materiały przy zachowaniu wskazanego klucza doboru : - pomieszczenia biurowo-administracyjne (listwy natynkowe) - pomieszczenia techniczne, zaplecza (koryta siatkowe lub peszel) - przepusty (rura karbowana z pilotem) Wykonawcę obowiązuje wyspecyfikowany poniżej standard użytych materiałów I wskazanych wymogów wykonania usługi: 01. Zastosować należy profile wykonane w technice ocynku galwanicznego z montażem bocznym w oparci o wysięgniki wzmocnione o systemie montażu zatrzaskowego lub śrubowoklinowego. PROJEKT SIECI TELETECHNICZNEJ TEATR STUDIO - 9 -

10 02. Wymagany profil kanału siatkowego do montażu duktów kablowych w przestrzeni korytarza : Szerokość : min. 100 mm Wysokość boku montażowego : 60 mm Długość panelu : 3000 mm Wykończenie : ocynk galwaniczny 03. Elementy segmentów koryt siatkowych oraz wszelkie ich elementy montażowe powinny pochodzić od jednego producenta stanowiąc system instalacyjny na który producent posiada produkcyjny certyfikat jakości ISO 04. Montaż koryt siatkowych boczny z wykorzystaniem wysięgników 05. Na poziomie serwerowni należy dokonać zastosowania kanału siatkowego o szerokości minimum 2 x 200 mm 06. Przejścia o zmiennej szerokości kanałów siatkowych należy realizować zgodnie z zalecaną metodyką producenta 07. Segmenty koryt siatkowych powinny być uziemione z wykorzystaniem istniejącej sieci obiektowej. 08. Krawędzie zejść okablowania strukturalnego sieci z koryt siatkowych do segmentów natynkowych należy wykonywać nie pozostawiając kątów ostrych na krawędziach oczek siatki. W tym celu wykonawca powinien używać szczypiec krawędziowych do siatek zalecanych przez producenta systemu. 09. Wszystkie wiązki należy po rozprowadzenie opaskować i osadzić w kanałach siatkowych uniemożliwiając przemieszczenie. 10. Montaż przejść w ścianach do pomieszczeń po obu stronach korytarza realizować przez przepusty odcinków peszla prostego niekarbowanego. 11. Kanały kablowe natynkowe w pokojach wykonać należy w standardzie listew PVC o szerokości nie mniejszej niż 50x20, a moduły osadzenia PEL montować w odcinkach koryt PVC o wymiarach 105 x 50 z wykorzystaniem montażu ramek zespolonych osadzonych w listwie. PROJEKT SIECI TELETECHNICZNEJ TEATR STUDIO

11 12. Zestawienie pojedynczego punktu logicznego (PEL ) dla projektu przyjmuje się jako zestaw o poniższej konfiguracji funkcjonalnej : 1PEL = 1 GL GL gniazdo logiczne standardu 6 ( KOMPUTER lub inny odbiornik ) 13. Gniazda GL nie powinny być montowane w odległości bliższej niż 30 cm od gniazd istniejącej sieci zasilania odbiorników na obiekcie. 6.2 Drogi prowadzenia tras kablowych 14. Dukty kablowe sieci należy poprowadzić zgodnie z załączonym do projektu schematem sieci dla poszczególnych kondygnacji. (pkt. 10 ). 15. Wszelkie odstępstwa od zaznaczonych dróg prowadzenia duktów kablowych należy przed wykonaniem uzgadniać z przedstawicielem Inwestora odpowiedzialnym za nadzór wykonawcy projektu. 16. Kanały w pomieszczeniach to kanały PVC o profilu 50x20 które zapewnić powinny zakryte doprowadzenie struktury kablowej bezpośrednio do miejsc wyznaczenia punktów PEL w pokojach. 17. Należy przed wykonaniem prac dokonywać rozpoznania trasy ostatecznej położenia duktu kablowego w celu wykluczenia sytuacji kryzysowych, w tym naruszenia istniejących innych instalacji teletechnicznych lub naruszenia elementów elewacji zabytkowych. Nie ma identycznych dróg prowadzenia torów kablowych w pokojach. Stan taki jest konieczny z racji specyfiki pracy pracowników i ustawienia stałego mebli oraz istniejących szaf o zabudowie wnękowej. 6.3 Podejście tras kablowych do serwerowni 18. Odcinki struktury logicznej sieci powinny zostać zakończone na krosownicach 1U UTP kat. 6 zabudowanych w przestrzeni szafy komunikacyjnej U x GWL S1 zainstalowanej w serwerowni w obszarze chronionym. PROJEKT SIECI TELETECHNICZNEJ TEATR STUDIO

12 19. Podejście tras kablowych do szafy komunikacyjnej powinno zostać zrealizowane z zastosowaniem podwójnego kanału siatkowego o szerokości 300 mm zainstalowanego z wykorzystaniem dedykowanego systemu montażu symetrycznie do szerokości szafy komunikacyjnej. 20. Zejście do wnętrza szafy krosowniczej dokonać - pionowo. 21. Wiązki sieci podzielić w grupy po 10-ć odcinków linków logicznych 22. Wykonanie zakrosowania segmentów logicznych na krosownicy utrzymać w standardzie T-568 B Rys.1 Standard T-568 B 23. Zachować niekolizyjne prowadzenie torów kablowych logicznych z kablami zasilającymi w obszarze szafy komunikacyjnej. 6.4 Wykonanie struktury sieci logicznej 24. Standard wykonania sieci logicznej - zgodny z wymaganiami klasy Wszystkie elementy użyte w zakresie montażu toru logicznego( tj. gniazdo UTP po stronie PEL + krosownica w szafie komunikacyjnej ) powinny być zgodne z klasą 6 i pochodzić od jednego producenta. PROJEKT SIECI TELETECHNICZNEJ TEATR STUDIO

13 26. Wszystkie elementy toru logicznego powinny spełniać wymagania normy CE i kategorii 6, a stosowne certyfikaty i potwierdzenia powinien wykonawca dołączyć do dokumentacji powykonawczej projektu. 27. Po zakończeniu instalacji torów logicznych poszczególnych PEL, a przed ich zakryciem wykonawca dokona prezentacji dróg prowadzenia Inwestorowi lub osobie przez nie go upoważnionej. 28. Pomiary struktury logicznej sieci wykonawca powinien wykonać miernikiem posiadającym certyfikat i kalibrację w kategorii 6 której kopie wykonawca jest zobowiązany dołączyć do załącznika z pomiarami poszczególnych PLN. 29. Wszystkie obwody zasilania poszczególnych PEL powinny zostać pomierzone miernikiem o certyfikacie zgodności i kalibracji pomiarowej ważnej na dzień dokonywania pomiarów. 30. Wyniki pomiarów należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej wraz z kopia ksero certyfikatów wymienionych w pkt Rozłożenie poszczególnych dystrybucyjnych węzłów logicznych sieci ( DWL) w obszarze pięter obiektu obrazuje załączony w pkt Diagram obiektowy infrastruktury sieci. 32. Sieć logiczną należy wybudować z topologii płatka śniegowego. 33. Zastosować segmentowanie sieci w oparciu o szybkie przełączanie pakietów z wykorzystaniem, w tym celu wysokiej klasy przełączników zarządzanych poziomu L Użyć przełączników szkieletowych z wymaganą ilością portów o wysokiej charakterystyce prądowej dla realizacji zasilania obwodów przeznaczonych dla uruchomienia w węźle dystrybucyjnym punktów dostępu do sieci Wi-Fi w technice PoE. 35. Użyć przełączników sieciowych do zabudowy w szafie 19 rack. 36. Ukompletowanie poszczególnych węzłów DWL dokonać zgodnie z wykazem ilościowym zamieszczonym w operacie kosztowym projektu. 37. Dla zapewnienia poprawnej temperatury środowiska pracy urządzeń w węzłach DWL zachować sugerowaną w projekcie kolejność montażu elementów i urządzeń w szafach wiszących U8. ( patrz pkt.10 ) 38. Na poziomie zabudowanych w węzłach DWL przełącznikach uruchomić przyjętą politykę bezpieczeństwa pracy sieci i dostępności usług z PROJEKT SIECI TELETECHNICZNEJ TEATR STUDIO

14 wykorzystaniem wbudowanych w nich cechach produktowych: VLAN, definiowanie IP-MAC, VPN 39. Zasilanie węzłów DWL zrealizować z wykorzystaniem lokalnego dostępu do sieci energetycznej właściwego dla miejsca instalacji przewidzianego schematem instalacyjnym przy wykorzystaniu klasycznego kabla zasilania podpiętego do listwy napięciowej 19 rack 8GN zabudowanej w przestrzeni szafy Zarobienie wtyków paneli krosowych oraz przewodów patchcord wykonać zgodnie ze standardem T-586B Rys.2 połączenie standardu T-568 B na poziomie gniazda Rys.3 Połączenie standardu T-568 B na poziomie wtyczki PROJEKT SIECI TELETECHNICZNEJ TEATR STUDIO

15 7. ZALECENIA WYKONAWCZE BUDOWY SIECI MONITORINGU CCTV IP Z powodu znacznych odległości miejsc koniecznych do poddania monitoringowi na wszystkich piętrach objętych projektem po analizie możliwości jakie dają systemy analogowe i ich ograniczenia technologiczne zdecydowano zostało w uzgodnieniu z Inwestorem, że system dla Teatru Studio będzie realizowany w technologii urządzeń rejestratorów i kamer IP co znaczy, że wykorzystane zostaną możliwości istniejącej sieci lokalnej, która powstanie w ramach projektu. Ważnym elementem porawności projektu jest umiejscowienie rejestratora danych w systemie. Zgodnie z zaleceniami poprawnej polityki ochrony danych osobowych rejestrator powinien zostać zainstalowany w obszarze o kontrolowanym dostępie, jakim będzie wybudowana serwerownia- a właściwie jej serwerowa szafa GWL S Trasy kablowe miejsca podłączeń urządzeń systemu Wszystkie urządzenia w przyjętym modelu systemu wizyjnego opartego o protokół IP umożliwiają ich instalację w obrębie powstałej sieci logicznej opartej o protokół Ethernet z możliwością pracy we wspólnym lub wydzielonym segmencie sieci IP: 41. Rejestrator należy zabudować w przestrzeni chronionej szafy serwerowej w pokoju dedykowanym na serwerownie ( 1piętro). 42. Kamery montować w układzie dedykowanych uchwytów sufitowych z rodzaju obudów kopułkowych, 43. Wykorzystać możliwość zasilania kamer na obiekcie w technice PoE ( Power ower Ethernet ) podłączając bezpośrednio do odpowiednio przygotowanych portów przełączników węzłów DWL ( wymagania prądowe na port/ na urządzenie ) 7.2 Rodzaje urządzeń przewidzianych w projekcie Wykonawca podczas doboru urządzeń powinien mieć na uwadze jednorodność rozwiązania w zakresie stosowanych kamer i optymalizacji parametrów poszczególnych elementów systemu mając na uwadze skuteczny przydział dedykowanego dla systemu PROJEKT SIECI TELETECHNICZNEJ TEATR STUDIO

16 wizyjnego zakresu zajętości pasma na drodze kamera rejestrator. Optymalizacja nie może zaniżyć podanych w projekcie parametrów użytkowych zgodnych z przyjętą polityką bezpieczeństwa przez Inwestora: 44. Zastosować kamery IP o poniższych cechach : - rozdzielczość 2 Mpx - funkcja dzień/noc - czułość 0 lx ( przy włączonym IR) - oświetlacz IR w zakresie do 15 mb - obiektyw z automatyczną przysłoną typu D - interfejs sieciowy Ethernet złącze = RJ-45, 10/100 Mbit/s 45. Zastosować rejestrator IP o poniższych cechach głównych : - Typ architektury PC- base - system operacyjny embeddowany Windows lub Linux - ilość minimalna kanałów obsługiwanych 40 przy zachowaniu rozdzielczości 1280x 1024 video - prędkość nagrywania 25 kl/s - interfejs sieciowy ( 2 karty Ethernet 10/100/1000 Mbit/s - wsparcie detekcji ruchu w kamerach - wbudowane dyski do rejestracji HDD 3,5 x 3 TB SATA - interfejs USB do zgrywania na zewnętrzne pamięci masowe - typ pracy : PENTAPLEX - mocowanie : zabudowa w szafach rack 19 - wsparcie wej/wyj alarmowych w kamerach - wsparcie funkcjonalności detekcji ruchu w kamerach - obudowa nie większa niż : 4 U 46. Poniżej zamieszczona została wyliczona wielkość kontrolna, jaką powinien zabezpieczyć wykonawca w strukturze sieci lokalnej dla poprawności pracy systemu wizyjnego IP: PROJEKT SIECI TELETECHNICZNEJ TEATR STUDIO

17 - łączna wielkość strumienia danych zapisu z przewidywanych kamer systemu - sumaryczna wielkość powierzchni gwarantowanej da nagrania ze wszystkich kamer Przyjęte parametry brzegowe do wyliczeń wynikające z omówionej z Inwestorem polityki ochrony obiektu przy wykorzystaniu systemu monitoringu wizyjnego CCTV: - ilość kamer przewidziana w systemie do uruchomienia początkowego: 16 - zastosowany typ kompresji strumienia danych : H rozdzielczość : 1,3 Mpix - zapewnienie przekazu zobrazowania do stacji klienckiej w jakości Full HD - typ nagrywania : ciągły Wyliczenia zostały przedstawione na 16 stronie dokumentacji. Uwaga!: Wykonawca nie może dopuścić do wystąpienia zjawiska nasycenia pasma sieci. Wykonawca powinien dokonać wg zamieszczonych wyliczeń odpowiedniego skonfigurowania przełączników szkieletowych by zapewnić skuteczne osiągnięcie wydajności systemu wizyjnego i nie wpłynąć na pogorszenie wszystkich innych usług sieciowych realizowanych w segmentach gdzie będą podłączone kamery. Zaleca się, że poprawnie pracujący system wizyjny oparty o rozwiązania IP oparty o współdzielenie pasma sieci z odbiornikami sieci IP w tym samym segmencie nie może zabierać na swoje potrzeby wartości 30 % całości dostępnego pasma. PROJEKT SIECI TELETECHNICZNEJ TEATR STUDIO

18

19 47. Zastosować stacji klienckiej CCTV o poniższych cechach głównych : Mając na względzie zachowanie wysokiego poziomu gwarantowanej niezawodności użytkowej oraz wymaganego bezpieczeństwa zapewnianego również na wysuniętych stanowiskach przeznaczonych do monitoringu pracy systemu ( doposażenie stanowiska pracownika ochrony na obiekcie) przewidziano doposażenie w/w stanowiska ochrony w dedykowane rozwiązanie klienckie, a nie otwarty system nadzoru wizyjnego lub znany do tej pory z systemów analogowych zintegrowany moduł kontroli z pulpitem sterowania ( wada rozwiązania wyeliminowana w proponowanym doborze urządzeń zmuszająca wykonawcę do porzucenia koncepcji umieszczenia rejestratora w oddalonej serwerowni). Stacja kliencka powinna posiadać poniższe parametry : - jednoczesna możliwość monitorowania wszystkich 16 kamer jednocześnie - zobrazowania 16 kamer jednocześnie na ekranie - wspieranie protokołu RTSP - wyjście HDMI - wsparcie dla pracy dwustrumieniowej - interfejs sieciowy Ethernet Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbit/s - praca w sieci w obsłudze kamer IP - tryby pracy : monitorowanie i archiwizacja - automatyczna kontrola połączenia z kamerami aktywnymi w systemie

20 8. ZALECENIA WYKONAWCZE BUDOWY SERWEROWNI Projektowany system teletechniczny oparty o model z zastosowaniem infrastruktury światłowodowej w szkielecie sieci wymaga poprawnego zakończenia połączeń na poziomie centralnego węzła przetwarzania danych i obsługi procesów sieciowych. Takim miejscem w projekcie został pokój 220 na kondygnacji I-piętra wskazany przez Inwestora : PROJEKT SIECI TELETECHNICZNEJ TEATR STUDIO

21 8.1 Trasy kablowe w serwerowni standard wykonania 48. Trasy kablowe prowadzić w duktach natynkowych otwartych typu siatkowego 49. Wymagany profil kanału siatkowego do realizacji podejść w przestrzeni szaf S! oraz S2 : Szerokość : min. 100 mm Wysokość boku montażowego : 60 mm Długość panelu : 3000 mm Wykończenie : ocynk galwaniczny 50. W serwerowni wykonać instalację gniazd technicznych osadzonych na poziomie jednego modułu duktu PVC z wykorzystaniem klasycznych gniazd logicznych i zasilających z kluczem instalacja z przeznaczeniem technicznym na potrzeby administratora sieci do wykorzystania w działaniach naprawczych i organizacyjnych na poziomie pomieszczenia serwerowni. Rys.4 Przykład realizacji modułu technicznego w serwerowni dla potrzeb administratora PROJEKT SIECI TELETECHNICZNEJ TEATR STUDIO

22 51. Lokację szaf dystrybucyjnych zrealizować zgodnie z załączonym planem pozycyjnym dla pomieszczenia 220 I p. załączony do projektu poniżej : S-1 S-2 S-1 szafa serwerowa i urządzenia aktywne sieci S-2 szafa komunikacyjna Rys.5 Zalecany plan rozmieszczenia elementów sieci w pok 220 przeznaczonym na serwerownie sytemu teleinformatycznego PROJEKT SIECI TELETECHNICZNEJ TEATR STUDIO

23 52. Zastosowane szafy 19 rack z racji przyjętej filozofii budowy jednorodnej farmy szaf dystrybucyjnych powinny pozwalać na dokonanie skręcenia szaf jedną z płaszczyzn bocznych. 53. Zastosowane szafy powinny mieć jednorodne wymiaru i pochodzić od jednego producenta 54. Szafy powinny posiadać na wyposażeniu zespół 4 ch wiatraków i termostat zabudowany w obszarze szafy. 55. Szafy skręcić licując przed zabudową i uruchomieniem urządzeń dla nich dedykowanych 56. Szafy i urządzenia w nich zabudowanych powinny mieć jeden potencjał ładunku statycznego bezwzględnie zwrócić uwagę na zastosowanie właściwie przewodów wyrównawczych i ich zamontowanie na masę poszczególnych szaf montażowych S1- S2 sprowadzając ładunek statyczny ze wszystkich urządzeń i wyposażenie dodatkowego szaf. 1U 2U Listwa zasilająca 8 GN 3U 4U PRZEŁĄCZNIK 48 ports 5U 6U 7U 8U ORGANIZER KABLI PATCHPANEL 24XRJ45 PATCHPANEL 24XRJ45 9U- 12U Rys. 6 Widok szafy - DWL 19 12U x 600 PROJEKT SIECI TELETECHNICZNEJ TEATR STUDIO

24 1U 1U 2U UTM ( Firewall, ISP, AV, VPN, WF ) 2U PRZEŁĄCZNIK 48 ports 3U ORGANIZER KABLI 3U ORGANIZER KABLI 5U Listwa zasilająca 8 GN 5U Listwa zasilająca 8 GN 6U Listwa zasilająca 8 GN 6U Listwa zasilająca 8 GN KONCENTRATOR WLAN 7U-10U Pamięć masowa 7U REJESTRATOR CCTV IP 11U-12U 8U- 9U 13U-14U 10U- 11U 15U-18U UPS Local 12U- 13U ORGANIZER KABLI SERVER -01 SERWER U 42U SERWER -03 O Cokół dolny techniczny O Cokół dolny techniczny Szafa serwerowa S1 Rack 19 42U 800x1000 Szafa komunikacyjna S2 Rack 19 42U 800x1000

25 9. ZALECENIA WYKONAWCZE BUDOWY SYSTEMU KD NA POTRZEBY BEZPIECZEŃSTWA SERWEROWNI 9.1 System zabezpieczenia dostępu standard wykonania 57. W ramach realizacji projektu wykonawca dokona zabudowy i uruchomienia systemu kontroli dostęp w zakresie zabezpieczenia pomieszczenia specjalnego tzn. pokoju nr 220 pełniącego rolę serwerowni całego systemu ICT 58. Należy zdemontowac obecnie używany zamek i zamontować elektrozawór z modułem podtrzymania napięcia po stronie wewnętrznej pomieszczenia. 59. Połączenia systemu KD poprowadzić w wewnętrznej stronie przestrzeni chronionej serwerowni w taki sposób by wszelkie doprowadzenia oraz układ zasilania były niedostępne dla osób trzecich. 60. Użyć jako czytnik kart dostępu urządzenia pracującego w oparciu o karty RFID typu Mifare. 9.2 Zalecenie konfiguracji urządzenia 61. Po instalacji systemu KD należy dokonać zakodowania kart dostępu typu Mifare, 62. Karty w formie breloczków lub kart plastikowych z wyraźnym oznakowaniem przeznaczenia dostarczy wykonawca po uprzednim oprogramowaniu dostępu do pomieszczenia zgodnie z polityką bezpieczeństwa Inwestora przekazaną na moment wdrożenia 63. system musi przechowywać bez nadpisywania co najmniej historię 2000 zdarzeń. 64. Kodowanie dostępu do pomieszczenia powinno być możliwe jedynie z wykorzystaniem uprawnień lokalnego administratora systemu. 65. Konfiguracja systemu powinna zapewnić możliwość wariantowania schematu dostępu w opcjach : jeden, jeden dwa; 66. Podsystem KD powinien mieć podtrzymanie pracy w przypadku zaniku na obiekcie zasilania elektrycznego z przyczyn losowych.

Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni

Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni Autor: piotr 08.10.2007. Zmieniony 08.10.2007. Piotr Witczak - audyt bezpieczenstwa informacji, systemów IT Przedstawiony

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE

DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE DZIAŁ ST-T 01 System sieci strukturalnej i urządzenia aktywne 1 DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim

,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis:

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis: Tytuł: Projekt na modernizację sieci logicznej, elektrycznej, alarmowej i przeciwpożarowej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli Branża: OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE,

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ul. E. Orzeszkowej 2; 80-208 Gdańsk tel. (48 58) 522 09 90; fax. (48 58) 522 09 99 www.menos.gda.pl faza projektu PROJEKT BUDOWLANY (z uszczegółowieniem wykonawczym) branża elektryczna i teletechniczna

Bardziej szczegółowo

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 1 NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO... 2 2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3 KARTA UZGODNIEŃ BRANŻOWYCH... 2 II CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 STADION PIŁKARSKI MOSIR GDAŃSK PROJEKT WYKONAWCZY INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 WYKONAWCA : EKO Elektronik Zakład Urządzeń i Systemów Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu: Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Nazwa i adres t inwestycji: Szpital Specjalistyczny Im. Świętej Rodziny SP ZOZ ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa dz.ew.nr 13 obręb 0120 Obiekt: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3, Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dla sieci bezprzewodowej dla realizacji programu Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ZAŁĄCZNIK nr 1 DO SIWZ 1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI Celem podjętego działania jest integracja realizowanych przez miasto usług elektronicznych i

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno-Użytkowy

Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik nr 1 do SIWZ Program Funkcjonalno-Użytkowy Zadanie realizowane w ramach projektu PO IG 8.3 Wersja 1.0 1 SPIS TREŚCI KODY CPV... 5 I CZĘŚĆ OPISOWA WYMAGANIA TECHNICZNE... 7 1 WIADOMOŚCI OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul.

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Projekt budowlano-wykonawczy Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Piłsudskiego 47 Obiekt: Sąd Rejonowy w Obornikach

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE IVa. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE Opis techniczny projektu 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Podstawa opracowania * Instalacja pożarowa SAP * Instalacja

Bardziej szczegółowo

SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ

SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ Łódź dn. 31.05.2012 PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ INWESTOR : CENTRALNY OŚRODEK SPORTU ul. Łazienkowska 6a 00-449 Warszawa OBIEKT : CENTRALNY OŚRODEK SPORTU ul. Łazienkowska 6a 00-449 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE SST IN Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE Dla obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach Dokumentację opracowali: Krzysztof Duda Przemysław Marek Adam Wiej Katowice,

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji i wsparcia technicznego dla sprzętu i oprogramowania sieciowego.

Warunki gwarancji i wsparcia technicznego dla sprzętu i oprogramowania sieciowego. Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 3 miesięcy przed dostawą), nieużywana we wcześniejszych projektach; Całość sprzętu musi być

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. CZĘŚĆ OGÓLNA a) Przedmiot i zakres stosowania Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest zadanie polegające na budowie sieci bezprzewodowej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: 11.1220.7 Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP

TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP na zadanie pn.: Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica Opis przedmiotu zamówienia sporządzono za pomocą dokumentów:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Synthos S.A. w Oświęcimiu zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo