SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa serwerów oraz urządzeń sieciowych wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem, instalacją oraz uruchomienie systemu w ramach projektu Budowa Lotniczego Parku Kulturowego w Krakowie w tym Gmachu Głównego Muzeum Lotnictwa Polskiego Zatwierdzam Krzysztof Radwan Dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego Kraków, 17 czerwca 2010 r. Znak sprawy DA.24-18/10

2 I. Informacje o Zamawiającym. Muzeum Lotnictwa Polskiego z siedzibą: Al. Jana Pawła II 39, Kraków zwane w dalszej części Zamawiającym zaprasza do składania ofert na: Dostawa serwerów oraz urządzeń sieciowych wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem, instalacją oraz uruchomienie systemu w ramach projektu Budowa Lotniczego Parku Kulturowego w Krakowie w tym Gmachu Głównego Muzeum Lotnictwa Polskiego. II. Tryb udzielenia zamówienia. Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późniejszymi zmianami), zwaną dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego. III. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wdrożenie: Dwóch serwerów wraz z oprogramowaniem, jeden router, pięć access point, zasilacz awaryjny (UPS) zakup współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , Oznaczenie wg CPV: Serwery Routery sieciowe Urządzenia sieciowe Usługi konfiguracji oprogramowania Systemy i serwery informacyjne Pakiety oprogramowania dla sieci, internetu i intranetu Pakiety oprogramowania użytkowego Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe 2. Warunki realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Szczegółowa specyfikacja techniczna sprzętu i wykaz oprogramowania zawarte są w załączniku nr 5 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Wykonawca dostarczy oraz wdroży przedmiot zamówienia w siedzibie Zamawiającego w Krakowie, w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 5. Wykonawca winien udzielić gwarancji na dostarczony sprzęt zgodnie ze specyfikacją, licząc od daty pozytywnego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. IV. Składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. V. Termin realizacji przedmiotu zamówienia. Zamówienie należy wykonać w terminie do 28 dni od daty podpisania umowy. VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy. 2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w formule spełnia nie spełnia, w oparciu o dokumenty załączone do oferty, a których wykaz zawiera punkt VII niniejszej SIWZ. 3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo), chyba, że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia czego niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Warunki udziału w postępowaniu, dotyczące Wykonawcy, odnoszą się odpowiednio do Wykonawców, którzy ubiegają się wspólnie o zamówienie publiczne. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane 2

3 będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. VII. Oświadczenia i dokumenty jakie mają załączyć do oferty Wykonawcy. 1. Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według załącznika nr 2 do SIWZ oraz aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z Wykonawców, musi załączyć do oferty dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, wskazanych w pozycjach ust. 1 składa odpowiednio dokumenty wskazane w 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 4. Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć również oświadczenie o spełnieniu przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego według załącznika nr 3 do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych wymagań: a) opis - specyfikację techniczną oferowanego sprzętu oraz zestawienie oferowanego oprogramowania potwierdzające spełnianie wymagań zamówienia przez oferowany sprzęt i oprogramowanie. Specyfikacja oferowanego sprzętu musi podawać: producenta, model urządzeń, opis parametrów. Zestawienie oferowanego oprogramowania powinno wskazywać nazwę oprogramowania. Wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 5. Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 7.Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 189 poz z późniejszymi zmianami). VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 1. Wszelkie zawiadomienia, wnioski, oświadczenia i informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie w formie pisemnej lub faksem. 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Adres Zamawiającego do korespondencji: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie Al. Jana Pawła II Kraków 4. Nr faksu Zamawiającego: +48 (12) Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Piotr Gój Kierownik Działu Administracji IX. Wymagania dotyczące wadium. 1. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium. X. Termin związania ofertą. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni kalendarzowych, licząc od upływu terminu składania ofert. XI. Opis sposobu przygotowywania ofert. 1. Na ofertę składają się następujące dokumenty: - formularz oferty załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, 3

4 - zestawienie cen jednostkowych - załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. 2. W formularzu oferty oprócz ceny należy podać: a) proponowany termin wykonania zamówienia, który nie może być dłuższy od terminu wymaganego w zamówieniu, b) proponowany okres gwarancji, który nie może być krótszy od okresu wymaganego w zamówieniu. 3. Do oferty należy również załączyć wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. VII niniejszej SIWZ. 4. Pozostałe informacje dotyczące przygotowania oferty: 4.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 4.2 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej. 4.3 Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 4.4 Jeżeli Wykonawca składając ofertę, zastrzega sobie prawo do nie udostępnienia innym uczestnikom postępowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, musi to wyraźnie wskazać w ofercie, poprzez złożenie stosownego oświadczenia zawierającego wykaz zastrzeżonych dokumentów. Dokumenty opatrzone klauzulą; Dokument zastrzeżony winny być załączone łącznie z oświadczeniem, o którym mowa powyżej na końcu oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 4.5 Forma oferty winna spełniać następujące wymagania: a) wszystkie strony oferty oraz oświadczenia i dokumenty należy spiąć lub zeszyć w sposób uniemożliwiający przypadkowe ich rozpięcie, b) poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy, c) wszystkie strony zawierające treść należy kolejno ponumerować, d) ofertę należy składać w jednym egzemplarzu, w opakowaniu lub kopercie. Na kopercie lub opakowaniu należy zamieścić informacje: Nazwa i adres Wykonawcy Nazwa i adres Zamawiającego Adres na który należy składać oferty Oferta na: Dostawa serwerów oraz urządzeń sieciowych wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem, instalacją oraz uruchomienie systemu w ramach projektu Budowa Lotniczego Parku Kulturowego w Krakowie w tym Gmachu Głównego Muzeum Lotnictwa Polskiego Nie otwierać przed: godz. 14:00 dnia 28 czerwca 2010 r. 5. W dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy Wykonawca może zmienić lub wycofać swoją ofertę. XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. XII.1. Miejsce oraz termin składania ofert. Oferty należy składać nie później niż do dnia 28 czerwca 2010 r. do godz. 13:30, w następujący sposób: - osobiście lub pocztą kurierską w siedzibie Zamawiającego sekretariat Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, al. Jana Pawła II 39, Kraków - przesłać pocztą (operator publiczny) na adres korespondencyjny Zamawiającego: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, al. Jana Pawła II 39, Kraków XII.2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert. 1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 28 czerwca 2010 r. o godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, al. Jana Pawła II 39, Kraków 2. Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie art. 86 ust. 2, 3 i 4 ustawy. XIII. Opis sposobu obliczenia ceny. Cena wykonania zamówienia podana w ofercie musi być ceną brutto (razem z podatkiem VAT). Cena winna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo 4

5 starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia. XIV. Opis kryteriów, którymi będzie kierował się Zamawiający przy wyborze ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1. Oferty będą oceniane według jedynego kryterium, którym jest cena brutto wykonania zamówienia. Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta z najniższą ceną i otrzyma ona najwyższą ocenę. Pozostałe oferty zostaną ocenione jako iloraz najniższej ceny spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i ceny oferty ocenianej. Wynik przedstawiany będzie w punktach. 2. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. XV. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty, na zasadach i w trybie art. 92 ustawy. 2. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. 3. Wykonawcy występujący wspólnie winni, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, dostarczyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 4. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy jak również o wszelkich ewentualnych dodatkowych formalnościach, jakie winny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy. XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XVII. Istotne dla stron postanowienia treści umowy - wzór umowy. 1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. 2. Zamawiający nie dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 1. Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy. 2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść odwołanie, zgodnie z działem VI ustawy. 3. Wykonawcy przysługuje skarga do sądu, zgodnie z działem VI ustawy. XIX. Zamówienia uzupełniające. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających do niniejszego postępowania, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy. XX. Oferty wariantowe. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej. 5

6 XXI. Udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Wykonawca winien w ofercie wskazać części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. XXII. Wykaz załączników do specyfikacji. 1. Formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Oświadczenie o spełnieniu przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego - załącznik nr 3 do SIWZ. 4. Wzór umowy - załącznik nr 4 do SIWZ. 5. Opis przedmiotu zamówienia - warunki techniczne załącznik nr 5 do SIWZ. 6. Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu załącznik nr 6 do SIWZ. 7. Zestawienie cen jednostkowych załącznik nr 7 do SIWZ. 6

7 1. Dane Wykonawcy: a) Nazwa Wykonawcy: FORMULARZ OFERTY b) Adres Wykonawcy: tel.... fax... REGON... NIP... Nr konta:... Załącznik nr 1 do SIWZ 2. Oferta na temat: Dostawa serwerów oraz urządzeń sieciowych wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem, instalacją oraz uruchomienie systemu w ramach projektu Budowa Lotniczego Parku Kulturowego w Krakowie w tym Gmachu Głównego Muzeum Lotnictwa Polskiego 3. Cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia:...zł (cena wraz z podatkiem VAT) 4. Termin realizacji zamówienia: dni od daty podpisania umowy. 5. Okres gwarancji dostarczone urządzenia wynosi: serwery... m-cy router... m-cy punkty dostępowe Access point... m-cy zasilacz awaryjny UPS... m-cy od daty pozytywnego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, 6. Warunki płatności zgodne z ustanowionymi w zamówieniu. 7. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń. 9. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie informacje, konieczne do zawarcia umowy, oraz że zapoznaliśmy się ze wszystkimi czynnikami, mogącymi mieć wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. 10. Oświadczamy, że akceptujemy warunki załączonego do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzoru umowy i zobowiązujemy się do podpisania umowy w przypadku wyboru naszej oferty. 11. Oświadczamy, że wycena przedmiotu umowy uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia - jest kompletna. 12. Oferta zawiera:... stron (miejsce, data) (podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy) 7

8 Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Dostawa serwerów oraz urządzeń sieciowych wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem, instalacją oraz uruchomienie systemu w ramach projektu Budowa Lotniczego Parku Kulturowego w Krakowie w tym Gmachu Głównego Muzeum Lotnictwa Polskiego znak sprawy DA.24-18/10 Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Oświadczam że spełniam warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust 1 oraz nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późniejszymi zmianami): miejsce i data podpis 8

9 Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego Dostawa serwerów oraz urządzeń sieciowych wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem, instalacją oraz uruchomienie systemu w ramach projektu Budowa Lotniczego Parku Kulturowego w Krakowie w tym Gmachu Głównego Muzeum Lotnictwa Polskiego znak sprawy DA.24-18/10 Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Oświadczam że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego miejsce i data podpis 9

10 Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA (wzór) Zawarta w dniu r. w Krakowie pomiędzy: Muzeum Lotnictwa Polskiego z siedzibą w Krakowie przy al. Jana Pawła II 39, posiadającym NIP: , reprezentowanym przez: Pana Krzysztofa Radwana - Dyrektora Muzeum zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a z siedzibą w wpisanym do EDG / KRS pod nr...., nr NIP., nr REGON, nr tel., nr fax..., reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą. Niniejsza umowa została zawarta z zastosowaniem art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późniejszymi zmianami ) w trybie przetargu nieograniczonego. 1 Przedmiotem umowy jest Dostawa serwerów oraz urządzeń sieciowych wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem, instalacją oraz uruchomienie systemu w ramach projektu Budowa Lotniczego Parku Kulturowego w Krakowie w tym Gmachu Głównego Muzeum Lotnictwa Polskiego zgodnego ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i złożoną ofertą, określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy, o którym mowa w 1 w terminie do dnia r Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za zrealizowanie umowy w kwocie:. złotych brutto (słownie:.. złotych), netto.. złotych (słownie:..złotych), podatek VAT wg. % stawki. 2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy:.. na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę faktur VAT, nie później niż 30 dni od terminu ich otrzymania. 3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy zostanie dostarczony Zamawiającemu w jednym terminie. 4. Wykonawca wystawi fakturę na dostarczony przedmiot umowy, na podstawie protokołu odbioru, podpisanego przez obydwie strony umowy. 5. Ze strony Zamawiającego osobami odpowiedzialnymi za realizację postanowień niniejszej umowy oraz odbiór przedmiotu umowy są: Faktury należy wystawić na: 7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 8. Zamawiający jest podatnikiem VAT Gotowość dostawy sprzętu Wykonawca zgłosi telefonicznie Zamawiającemu, co najmniej dwa dni przed dniem dostawy. 2. Wykonawca dostarczy sprzęt własnym transportem i na własny koszt w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 3. Wykonawca dostarczy nośniki z oprogramowaniem oraz sprzęt komputerowy fabrycznie nowy, nieużywany, bez wad i uszkodzeń. 4. Dostarczony sprzęt musi posiadać wszystkie wymagane prawem polskim certyfikaty bezpieczeństwa Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone urządzenia na okres: serwery, router..., punkty dostępowe..., zasilacz awaryjny.... Okres gwarancji liczony będzie o daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w 3 pkt 4 niniejszej umowy. 10

11 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania naprawy gwarancyjnej sprzętu na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii. W razie niemożności dotrzymania terminu naprawy Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu niezwłocznie na czas naprawy sprzętu o identycznych parametrach technicznych, jednak czas naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 14 dni. 3. W przypadku niedotrzymania terminu naprawy gwarancyjnej określonego w ust. 2 lub nie dostarczenia sprzętu zastępczego Zamawiający będzie naliczał karę umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 1% wartości sprzętu objętego naprawą, maksymalnie do 10% wartości sprzętu. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust.1 ujawnią się takie wady fizyczne przedmiotu umowy, które nie kwalifikują się do ich usunięcia, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu wolnego od wad o identycznych parametrach Za niedotrzymanie terminu wykonania umowy lub przedstawienie sprzętu nie nadającego się do odbioru ze względu na stwierdzone wady i usterki Zamawiający będzie naliczał karę umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,2% od kwoty brutto wynagrodzenia określonego w 3 ust. 1 do dnia odbioru przedmiotu umowy. 2. W przypadku opóźnienia w odbiorze sprzętu w terminie określonym w 2 przekraczającego 3 dni z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od umowy. 3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % kwoty, o której mowa w 3 ust Naliczone kary umowne podlegają potrąceniu z kwoty faktury przedstawionej do zapłaty przez Wykonawcę. 5. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesione straty przewyższają wysokość zastrzeżonych kar umownych wymienionych w ust. 1 i 5 ust. 3 niniejszej umowy. 7 Wykonawca umowy zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonaniem umowy, także po zakończeniu realizacji umowy. Obowiązek ten nie dotyczy informacji, co do których Zamawiający ma nałożony ustawowy obowiązek publikacji lub która stanowi informację jawną, publiczną, opublikowaną przez Zamawiającego W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2. Spory mogące wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 11

12 Załącznik nr 5 do SIWZ Warunki techniczne do przetargu nieograniczonego Dostawa serwerów oraz urządzeń sieciowych wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem, instalacją oraz uruchomienie systemu w ramach projektu Budowa Lotniczego Parku Kulturowego w Krakowie w tym Gmachu Głównego Muzeum Lotnictwa Polskiego a) Zakup współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata : 1. Serwer 1 o parametrach nie gorszych: CPU: Płyta główna: Sloty: Pamięć: Obudowa: Wnęki: Napędy: Dyski: RAID: LAN: Zasilanie: Porty dodatkowe jeden procesor klasy x86; czterordzeniowy; częstotliwość minimum 2,26GHz; FSB min. 1066MHz, cache minimum 8MB; lub równoważny o nie gorszej wydajności. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badania wydajności sprzętu zaoferowanego przez Oferentów. Sprzęt do testów powinien być dostarczony przez oferenta w przeciągu 3 dni od wystąpienia o testy przez zamawiającego. W przyszłości musi być możliwe rozszerzenie konfiguracji o dodatkowy procesor. Zaprojektowana i wyprodukowana przez Producenta serwera. Trwale oznaczona jego logiem. Minimum 4 x PCI-Express x8 z możliwością konwersji 2 slotów PCI- Express na 2 sloty PCI-X. Co najmniej 3 sloty musza być pełnej długości i szerokości. 4GB DDR3 1333MHz FB ECC z możliwością rozszerzenia do max. 128 GB Rack; maks 2U min. 8 x 2,5 hot-swap (dyski), z możliwością rozbudowy co najmniej do 12; 1 x 5,25 napęd optyczny. Serwer musi posiadać możliwość integracji w obudowie streamera DAT5. DVDRW 4 x 500GB 7.2krpm SATA hot-swap 0/1/10/5/50 zintegrowany, z pamięcią cache co najmniej 256 MB; w przypadku kontrolera nie zintegrowanego serwer musi posiadać o jeden slot więcej 2 x 10/100/1000 (porty zintegrowane) z możliwością rozbudowy do 4 bez zajmowania gniazd PCI Redundantne zasilacze o mocy max. 680W każdy Minimum 4 porty USB 2.0 (w tym 2 z przodu serwera), 1x port szeregowy, 2x VGA, jeden port Ethernet interfejsu zarządzającego 12

13 Zarządzanie Serwer musi posiadać wbudowaną kartę zarządzającą obsługującą protokoły TPM 1.2 / ASR / SOL / IPMI 2.0 / SMASH, pozwalającą na zdalne monitorowanie parametrów serwera, jego włączenie i wyłączenie, przejecie pełnej konsoli tekstowej systemu z możliwością rozbudowy o przejęcie konsoli graficznej i możliwość podpinania urządzeń zewnętrznych (DVD, obrazy systemów)jako lokalne zasoby poprzez interfejs zarządzający. Serwer musi być wyposażony w moduł TPM 1.2. Wspierane systemy: Microsoft Windows Server 2008, Windows 2003, Red Hat Linux, SUSE Linux,, VMware ESX Server System operacyjny: Windows Server Standard 2008 R2 Eng 64Bit Licencje dla system Windows Server CAL sztuk (user) operacyjnego: Oprogramowanie Rozwiązanie zapewniające skuteczną ochronę serwerów działających antywirusowe: pod kontrolą systemów Microsoft Windows. Gwarancja: Min. 36 miesięcy on-site z czasem naprawy nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia awarii. Serwis gwarancyjny musi być świadczony przez Producenta serwera. 2. Serwer 2 o parametrach nie gorszych: CPU: Płyta główna: Sloty: Pamięć: Obudowa: Wnęki: Napędy: Dyski: RAID: LAN: Zasilanie: jeden procesor klasy x86; czterordzeniowy; częstotliwość minimum 2,26GHz; FSB min. 1066MHz, cache minimum 8MB; lub równoważny o nie gorszej wydajności. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badania wydajności sprzętu zaoferowanego przez Oferentów. Sprzęt do testów powinien być dostarczony przez oferenta w przeciągu 3 dni od wystąpienia o testy przez zamawiającego. W przyszłości musi być możliwe rozszerzenie konfiguracji o dodatkowy procesor. Zaprojektowana i wyprodukowana przez Producenta serwera. Trwale oznaczona jego logiem. Minimum 4 x PCI-Express x8 z możliwością konwersji 2 slotów PCI- Express na 2 sloty PCI-X. Co najmniej 3 sloty musza być pełnej długości i szerokości. 4GB DDR3 1333MHz FB ECC z możliwością rozszerzenia do max. 128 GB Rack; maks 2U min. 8 x 2,5 hot-swap (dyski), z możliwością rozbudowy co najmniej do 12; 1 x 5,25 napęd optyczny. Serwer musi posiadać możliwość integracji w obudowie streamera DAT5. DVDRW 5 x 500GB 7.2krpm SATA hot-swap 0/1/10/5/50 zintegrowany, z pamięcią cache co najmniej 256 MB; w przypadku kontrolera nie zintegrowanego serwer musi posiadać o jeden slot więcej 2 x 10/100/1000 (porty zintegrowane) z możliwością rozbudowy do 4 bez zajmowania gniazd PCI Redundantne zasilacze o mocy max. 680W każdy 13

14 Porty dodatkowe Minimum 4 porty USB 2.0 (w tym 2 z przodu serwera), 1x port szeregowy, 2x VGA, jeden port Ethernet interfejsu zarządzającego Zarządzanie Serwer musi posiadać wbudowaną kartę zarządzającą, pozwalającą na zdalne monitorowanie parametrów serwera, jego włączenie i wyłączenie, przejecie pełnej konsoli tekstowej systemu z możliwością rozbudowy o przejęcie konsoli graficznej i możliwość podpinania urządzeń zewnętrznych (DVD, obrazy systemów)jako lokalne zasoby poprzez interfejs zarządzający. Serwer musi być wyposażony w moduł TPM 1.2. Wspierane systemy: Microsoft Windows Server 2008, Windows 2003, Red Hat Linux, SUSE Linux,, VMware ESX Server System operacyjny: Windows Server Standard 2008 R2 Eng 64Bit Oprogramowanie Rozwiązanie zapewniające skuteczną ochronę serwerów działających antywirusowe: pod kontrolą systemów Microsoft Windows. Gwarancja: Min. 36 miesięcy on-site z czasem naprawy nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia awarii. Serwis gwarancyjny musi być świadczony przez Producenta serwera. 3. Router o parametrach nie gorszych niż: Interfejsy Pamięć RAM Pamięć Flash Oprogramowanie/system operacyjny Minimum dwa interfejsy FastEthernet (RJ-45) zamontowane na płycie Minimum jeden interfejs USB Minimum 256 MB (z możliwością rozbudowy do 384 MB) Minimum 64 MB ( z możliwością rozbudowy do 128 MB) Oprogramowanie/system operacyjny dostępny u producenta zapewniający możliwość konfiguracji przetwarzania pakietów na poziomie warstwy trzeciej modelu ISO a ponadto wspierać protokoły/mechanizmy: ACL (listy dostępowe), DHCP (klient, serwer), Frame Relay, GRE, IGMP v3, L2TP, LLQ, NAT, NetFlow, OSPF, PIM, PPP, RIP, SNMP, Firewall, IPS, VPN (IPSec), IP SLA, IS-IS, EIGRP (lub równoważny) Wbudowany moduł Wbudowany moduł sprzętowego wsparcia szyfracji DES, 3DES, szyfracji AES128, AES192, AES256. Moduł wspierający Moduł wspierający szyfrowanie o minimalnej wydajności 90 Mbps dla szyfrowanie dużych pakietów oraz możliwością stworzenia minimum 750 jednoczesnych tuneli IPSec. Wydajność Urządzenie musi przetwarzać pakiety IPv4z wydajnością nie mniejszą niż 65 kpps. Montaż Urządzenie musi mieć możliwość montażu na ścianie, oraz w szafie 19 zajmując przestrzeń nie większą jak 1RU. Do montażu w szafie 19 wymagane jest użycie dodatkowych uchwytów, które są przedmiotem zamówienia. Zasilanie Urządzenie musi być zasilane ze źródła zmiennoprądowego 230V. Zasilacz musi być zintegrowany w urządzeniu. Port zarządzania Urządzenie musi posiadać minimum jeden port dedykowany dla zarządzania: port konsoli. 14

15 Pliki konfiguracji urządzenia Plik konfiguracyjny urządzenia (w szczególności plik konfiguracji parametrów routingu) powinien być możliwy do edycji w trybie offline, tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Plik konfiguracyjny powinien być przechowywany w pamięci nieulotnej. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się restartów urządzenia po dokonaniu zmian. Rozbudowa Urządzenie musi być rozwiązaniem modularnym umożliwiającym przyszłą rozbudowę. Urządzenie musi posiadać minimum 2 porty zewnętrzne na karty rozszerzeń mogące być w przyszłości obsadzone kartami wymienionymi w pkt. Karty rozszerzeń. Karty rozszerzeń Przykłady kart rozszerzeń jakie w przyszłości mogą być zainstalowane w portach Zewnętrznych 1. Karta z interfejsami FastEthernet o gęstości 4 interfejsy na kartę. 2. Karta z interfejsami szeregowymi o gęstości 2 interfejsy na kartę ze zintegrowanym modemem ADSL - o gęstości co najmniej 1 port na moduł ze zintegrowanym modemem SHDSL - o gęstości co najmniej 1 port na moduł z interfejsem ISDN BRI (styk S/T) - o gęstości co najmniej 1 port na moduł ze zintegrowanym punktem dostępowym b/g Gwarancja Min. 12 miesięcy dostawa urządzenia z czasem nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia awarii. Serwis gwarancyjny musi być świadczony przez Producenta. W serwisie gwarancyjnym musi być zawarte prawo do sygnatur IPS. 4. Punkty dostępowe Access point (5 szt.) o parametrach nie gorszych niż: Obsługiwane standardy Punktem dostępowym pracującym zgodnie ze standardami b oraz g Budowa Urządzenie musi posiadać obudowę niemodularną (o stałej konfiguracji fizycznej) o maksymalnych wymiarach: 20 cm x 20 cm x 4 cm (szerokość x długość x wysokość). Moduł radiowy Urządzenie musi posiadać jeden moduł radiowy dla g. Antena Urządzenie musi być wyposażone w zintegrowaną antenę 3 dbi (dla 2,4 GHz) o poziomej szerokości wiązki 360. Interfejsy Urządzenie musi być wyposażone w minimum 1 port typu 10/100 Ethernet (RJ-45) dedykowany do połączenia z siecią przewodową. Pamięć RAM Minimum 32 MB Pamięć Flash Minimum 16 MB Sygnalizacja diodowa Urządzenie musi posiadać diodową sygnalizację stanu pracy z możliwością deaktywacji. 15

16 Obsługiwane protokoły i tryby pracy Obsługiwane protokoły/mechanizmy bezpieczeństwa sieci Waga Zasilanie Informacje dodatkowe Urządzenie musi obsługiwać protokół LWAPP i umożliwiać współpracę z kontrolerem sieci bezprzewodowej (Wireless LAN Controller) jak również urządzenie musi zapewniać możliwość pracy autonomicznej i, WPA, WPA X (EAP-FAST, PEAP-GTC, PEAP-MSCHAP, EAP-TLS, EAP- TTLS, EAP-SIM - AES wspierane sprzętowo Waga urządzenia nie powinna przekraczać 0,7 kg Obsługiwane opcje zasilania urządzenia to: zasilanie lokalne jak i zgodnie ze standardami Inline Power lub 802.3af (PoE). Urządzenie musi być dostarczone z zasilaczem sieciowym 230 V oraz elementami mocującymi. Dodatkowo w skład zestawu musi wchodzić urządzenie (konwerter mediów), który umożliwi zasilanie urządzenia przez kabel sieciowy: Media konwerter musi spełniać następujące wymagania: - połączenie z wykorzystaniem kalbla Cat 5 o maksymalnej długości do 100 m od przełącznika do urządzenia, - musi posiadać diodową sygnalizację zasilania oraz połaczenia z urządzeniem, - zasilanie z zewnętrznego zasilacza 48 VDC ± 10%, 18 W, - zasilanie wyjściowe 48 VDC, - posiadać obudowę niemodularną (o stałej konfiguracji fizycznej) o maksymalnych wymiarach: 14 cm x 5,5 cm x 3,5 cm (długość x szerokość x wysokość). Zamawiający wymaga aby wszystkie komponenty zestawu (punkt dostępowy, zasilacz oraz media konwerter) pochodziły od jednego producenta. Gwarancja Min. 12 miesięcy dostawa urządzenia z czasem nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia awarii. Serwis gwarancyjny musi być świadczony przez Producenta. 5. Zasilacz awaryjny UPS o parametrach nie gorszych niż: Moc wyjściowa 1980W / 2200 VA Maksymalna moc, jaką 1980W / 2200 VA można skonfigurować Napięcie wyjściowe 230V Informacja o napięciu Konfigurowalne dla 220 : 230 lub 240 napięcia wyjściowego wyjściowym Wydajność przy pełnym 95% obciążeniu Zniekształcenia napięcia Mniej niż 5% przy pełnym obciążeniu wyjściowego Częstotliwość na wyjściu Hz przy częstotliwości nominalnej 50 Hz,57 63 Hz przy (synchronicznie z siecią) częstotliwości nominalnej 60 Hz Współczynnik szczytu Do 5 : 1 16

17 Typ przebiegu sinusoida Gniazda wyjściowe (8) IEC 320 C13, (1) IEC 320 C19 Nominalne napięcie 230V wejściowe Częstotliwość na wejściu 50/60 Hz +/- 5 Hz ( autodetekcja ) Typ gniazda wejściowego Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym Zmienny zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym Typ akumulatora Akumulator Czas podtrzymania Czas podtrzymania (rozbudowa) Typowy czas pełnego ładowania akumulatora Ładowanie Akumulatory zamienne Port komunikacyjny IEC-320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P British BS1363A V V Bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe Akumulatory wymienialne przez użytkownika na gorąco bez przerywania pracy systemu 9 min. przy obciążeniu 1980W Możliwość przedłużenia czasu podtrzymania w przyszłości, (do 9h przy pełnym obciążeniu) 3 godziny Temperaturowa kompensacja ładowania akumulatorów Możliwość dokupienia akumulatorów zamiennych. DB-9 RS-232,USB Panel przedni Alarm dźwiękowy Awaryjny wyłącznik zasilania Zarządzanie Znamionowa energia przepięcia (w dżulach) Diody LED wskazują stan obciążenia, stan prac z sieci : prace z baterii : stan wymiany baterii : stan przeciążenia Alarm podczas pracy na baterii: znaczny stan wyczerpania baterii: ustawialne przez użytkownika opóźnienia Dodatkowe Możliwość instalacji karty komunikacyjnej z obsługą protokołów HTPP, SNMP, Syslog, obsługa Radius Możliwość instalacji karty do monitorowania parametrów środowiska w tym w szczególności temperatury 480 Dżule Filtracja Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 Maksymalna wysokość mm Maksymalna szerokość Maksymalna głębokość Wysokość w szafie przemysłowej Waga UPSa mm mm 5U do KG 17

18 Kolor czarne Obudowa Wersja wolnostojąca, z możliwością instalacji w szafie przemysłowej, wysokość max. 5U Środowisko operacyjne 0-40 C Wilgotność względna podczas pracy Wysokość n.p.m. podczas pracy Temperatura (przechowywanie) Wilgotność względna (przechowywanie) Wysokość n.p.m. (przechowywanie) Poziom hałasu w odległości 1 m od powierzchni urządzenia Odprowadzanie ciepła Potwierdzenia zgodności Okres gwarancji Zgodność środowiskowa 0-95% metry C 0-95% metry dba BTU/godz. Znak C,CE,EN ,EN ,GOST,VDE 24 miesiące, serwis door-to-door, w razie awarii wymiana UPSa na nowy model RoHS 7b Exemption 6. Zakres wdrożenia systemu informatycznego Serwer Windows 2008 Server Standard R2 64bit Eng Active Directory Konfiguracja Raid 10, Instalacja fizyczna w szafie rack, Instalacja system operacyjnego, Instalacja system antywirusowego, Konfiguracja serwera: -Konfiguracja Active Directory, -Konfiguracja serwera plików, -Konfiguracja serwera DHCP, -Konfiguracja serwera wydruku, -Konfiguracja serwera DNS, -Stworzenie skryptów logowania -Stworzenie struktury katalogowej, -Implementacja uprawnień, -Utworzenie użytkowników, Dodanie komputerów użytkowników do domeny wraz z backup em danych przechowywanych na komputerach klienckich. Konfiguracja backup u danych do drugiego 18

19 Serwer Windows 2008 Server Standard R2 64bit Eng Aplikacja/Backup serwera Aplikacja/Backup Konfiguracja grup Raid 1 i 5 Instalacja fizyczna w szafie rack, Instalacja system operacyjnego, Instalacja system antywirusowego, Konfiguracja serwera Instalacja aplikacji Sieć Router x 1: -Konfiguracja dostępu do Internetu -Konfiguracja zapory w systemie operacyjnym routera -Konfiguracja IPS w systemie operacyjnym routera -Konfiguracja serwera DHCP -Konfiguracja 20 połączeń VPN Client to Site -Konfiguracja VLAN ów oraz routing u Switch x 4 -Konfiguracja adresacji IP -Przydzielenie poszczególnych portów do VLAN ów Access Point x 5 -Konfiguracja IP urządzeń -Konfiguracja sieci Wi-Fi na poszczególnych urządzeniach wraz z zabezpieczeniami Zasilanie awaryjne Montaż w szafie rack Instalacja i konfiguracja 19

20 UWAGA! NALEŻY WYPEŁNIĆ KAŻDĄ POZYCJĘ! Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu Załącznik nr 6 do SIWZ Zakup współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Serwer 1: Producent serwera: Model serwera: CPU: jeden procesor klasy x86; czterordzeniowy; częstotliwość minimum 2,26GHz; FSB min. 1066MHz, cache minimum 8MB; lub równoważny o nie gorszej wydajności. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badania wydajności sprzętu 1. zaoferowanego przez Oferentów. Sprzęt do testów powinien być dostarczony przez oferenta w przeciągu 3 dni od wystąpienia o testy przez zamawiającego. W przyszłości musi być możliwe rozszerzenie konfiguracji o dodatkowy procesor. 2. Płyta główna: Zaprojektowana i wyprodukowana przez Producenta serwera. Trwale oznaczona jego logiem. 3. Sloty: Minimum 4 x PCI-Express x8 z możliwością konwersji 2 slotów PCI-Express na 2 sloty PCI-X. Co najmniej 3 sloty musza być pełnej długości i szerokości. 4. Pamięć: 4GB DDR3 1333MHz FB ECC z możliwością rozszerzenia do max. 128 GB 5. Obudowa: Rack; maks 2U 6. Wnęki: min. 8 x 2,5 hot-swap (dyski), z możliwością rozbudowy co najmniej do 12; 1 x 5,25 napęd optyczny. Serwer musi posiadać możliwość integracji w obudowie streamera DAT5. 7. Napędy: DVDRW 8. Dyski: 4 x 500GB 7.2krpm SATA hot-swap 9. RAID: 0/1/10/5/50 zintegrowany, z pamięcią cache co najmniej 256 MB; w przypadku kontrolera nie zintegrowanego serwer musi posiadać o jeden slot więcej 10. LAN: 2 x 10/100/1000 (porty zintegrowane) z możliwością rozbudowy do 4 bez zajmowania gniazd PCI 11. Zasilanie: Redundantne zasilacze o mocy max. 680W każdy Porty dodatkowe: Minimum 4 porty USB 2.0 (w tym 2 z przodu 12. serwera), 1x port szeregowy, 2x VGA, jeden port Ethernet interfejsu zarządzającego Zarządzanie: Serwer musi posiadać wbudowaną kartę zarządzającą 13. obsługującą protokoły TPM 1.2 / ASR / SOL / IPMI 2.0 / SMASH, pozwalającą na zdalne monitorowanie parametrów 20

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. dotyczy zakupu poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami.

Zapytanie ofertowe. dotyczy zakupu poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami. Płock 4.02.2014. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku 09-402 Płock ul. 1 Maja 11 Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami.

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 23 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 23 listopad 2014 Model : - Producent : - BE400-CP Zalety Powiadomienie o awarii akumulatora Analiza uszkodzeń akumulatorów z funkcją wczesnego ostrzegania, co pozwala na podjęcie prewencyjnych czynności konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR..

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. WZÓR UMOWY UMOWA NR.. zawarta w dniu. 2015 r. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 209-00-01-440, REGON

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup.

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup. OP-IV.272.82.2014.LK (Projekt) UMOWA Załącznik nr 3 do SIWZ zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP 712-290-45-45, REGON 431028631,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG_8.2/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG_8.2/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG_8.2/2014 Warszawa, 7.04.2014 r. Szanowni Państwo! W związku z realizacją projektu Stymulowanie współpracy Spółki Centrum Diagnostyki Medycznej MULTI-MED z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 WZÓR. UMOWA nr..

Załącznik 2 WZÓR. UMOWA nr.. Załącznik 2 WZÓR UMOWA nr.. zawarta w dniu 2014 r. w Białymstoku, pomiędzy: Szkołą Podstawową Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku z siedzibą: 15-863 Białystok ul. Radzymińska 11, Regon: 000735635,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Specyfikacja przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 6. Specyfikacja przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 6 Specyfikacja przedmiotu Zamówienia Część I. Dostawa wraz montażem (uruchomieniem) i serwisem gwarancyjnym. 1. Szafa Rack 19 : wolno stojąca ilość miejsc U: 27 max wysokość: 160 cm, max szerokość:

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

Zestaw układów Chipset Intel C600. Taktowanie procesora. Liczba zainstalowanych procesorów. Maksymalna liczba procesorów. Zapytanie ofertowe

Zestaw układów Chipset Intel C600. Taktowanie procesora. Liczba zainstalowanych procesorów. Maksymalna liczba procesorów. Zapytanie ofertowe Rzeszów, dnia 11.09.2013r. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Betad-Leasing Sp. z o.o. Ul. Wita Stwosza 64 35-113 Rzeszów II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Warszawa, 16.12.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostarczenie urządzeń stanowiących podstawę do budowy macierzy dyskowych w/g specyfikacji do celów wdrożenia wyników prac B+R dla K2 Internet S.A na potrzeby

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakup oraz dostawa papieru kserograficznego formatu A3 i A4 dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakup oraz dostawa papieru kserograficznego formatu A3 i A4 dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Kraków, 18.04.2016 r. DO.230-1/16 /Znak sprawy/ ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Nazwa, adres, dane kontaktowe zamawiającego: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków, woj. małopolskie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE. L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę

Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE. L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę ZADANIE NR 2 Załącznik nr 2 do SIWZ Serwer 1 szt. Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę 1 Obudowa 2 Płyta główna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1490/2009-II Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane (Wymienić: nazwę, typ, model ilość sztuk oferowanych podzespołów) OBUDOWA Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/03/MF/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP MEBLI BIUROWYCH MIĘKKICH - KRZESEŁ OBROTOWYCH 1.Nazwa i adres Zamawiającego. Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony Wymagania techniczne - Część 3 AP - Access Point Standard 802.11b/g/n Częstotliwość 2,4-2,483 GHz ilość portów LAN 10/100 4 Ilość anten 3 Konfiguracja przez WWW tak Obsługa VPN tak Szyfrowanie WEP, WPA,

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 Nazwa i adres Wykonawcy FORMULARZ OFERTY...... REGON:..... NIP:... Nr tel.:... fax:... e-mail:... Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko):...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo...

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo... Z a ł ą c z n i k n r 2 S I W Z OFERTA Sprawa nr ZDW-DI-3-271-82/12 1. Dane wykonawcy : a) Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków www.zdw.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IGM-ZP.. 1. Starosty Lubelskiego - Pawła Pikuli, 2. Członka Zarządu Dariusz Gajo. zwanym dalej Zamawiającym. a firmą. reprezentowaną przez

UMOWA Nr IGM-ZP.. 1. Starosty Lubelskiego - Pawła Pikuli, 2. Członka Zarządu Dariusz Gajo. zwanym dalej Zamawiającym. a firmą. reprezentowaną przez Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie zadania pn. Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Lublinie. UMOWA Nr IGM-ZP.. W dniu..

Bardziej szczegółowo

Nasz znak DAI.../15 Kostrzyn nad Odrą, r.

Nasz znak DAI.../15 Kostrzyn nad Odrą, r. Nasz znak DAI.../15 Kostrzyn nad Odrą, 11.12.2015 r. Dotyczy: Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą proszą o złożenie oferty w postępowaniu sektorowym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR DP/DI/

WZÓR UMOWY NR DP/DI/ Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY NR DP/DI/ /2013/K Zawarta w dniu w Bytomiu pomiędzy: Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o., pl. T. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, Zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. *- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY. *- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję... *-

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZTM.KZP.3410-18/14. Postanowienia ogólne umowy

Znak sprawy: ZTM.KZP.3410-18/14. Postanowienia ogólne umowy Postanowienia ogólne umowy zawarta w dniu.. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Bogusław Bajoński Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w Waszą przyszłość Zapytanie ofertowe Zakup serwera niezbędnego do lokalizacji platformy e-learningowej w Wyższej Szkole Finansów i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Zawartość 1. CEL ZAMÓWIENIA:... 2 1.1. Przedmiot zamówienia... 2 1.2. Warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr R/ /2015. Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi

UMOWA Nr R/ /2015. Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi UMOWA Nr R/ /2015 zawarta w Łodzi w dniu 2015 roku pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi 91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, NIP: 525-001-09-76, zwanym

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma:

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma: Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne umowy

Postanowienia ogólne umowy Postanowienia ogólne umowy zawarta w dniu.. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Bogusław Bajoński Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego UMOWA Nr /2014 W dniu.. 2013 roku w Stalowej Woli pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z siedzibą przy ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia: 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do składania ofert na zadanie:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do składania ofert na zadanie: ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do składania ofert na zadanie: Dostawa oprogramowania komputerowego niestandardowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 tys. euro w ramach realizowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance Olszanka 42 08-207 Olszanka ops.olszanka@poczta.fm Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW Nowy zmodyfikowany Załącznik nr A Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne dla Serwer bazodanowy szt. 1 (podać nazwę producenta

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza Załącznik nr 3.2 do SIWZ dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4a do SIWZ WyposaŜenie serwerowi (dwa serwery + montaŝ wyposaŝenia serwerowi) wraz z oprogramowaniem i montaŝem klimatyzatora Minimalne wymagane parametry

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nazwa zamówienia: Usługa prenumeraty czasopism

Bardziej szczegółowo

<po zmianach z 12 sierpnia 2015 r.> Numer sprawy: DP-7-5/05 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego Część zamówienia Dostawa sprzętu sieciowego i serwerów. Serwer

Bardziej szczegółowo

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. 1 Przedmiot umowy

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (wzór) Nr SP1/ /2013 Zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Marii Konopnickiej ul. Partyzancka 15, 63-400 Ostrów Wielkopolski reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Nazwa oraz adres zamawiającego: Instytut Fizyki Molekularnej PAN, ul. Mariana Smoluchowskiego 17, 60-179 Poznań REGON: 000 557 990 kod, miejscowość: 60-179

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja podstawowa

Specyfikacja podstawowa Specyfikacja podstawowa Opis produktu HPE ProLiant ML350e Gen8 v2 Base - Xeon E5-2407V2 2.2 GHz - 4 GB - 0 GB Wysokość (jednostek w stojaku) Lokalizacja Skalowalność serwera Server - tower 5U Europa Podwójny

Bardziej szczegółowo

Podnosimy kwalifikacje pielęgniarek i położnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podnosimy kwalifikacje pielęgniarek i położnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 08.07.2016 r. Zapytanie ofertowe nr 03/5.4/2016 I. ZAMAWIAJĄCY Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp z o. o., ul. Jurowiecka 56, 15 101 Białystok NIP: 542-26-22-985; REGON: 050 86 94 43

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. My/Ja* niżej podpisani... /imię i nazwisko/ reprezentując... /pełna nazwa i adres wykonawcy/

FORMULARZ OFERTY. My/Ja* niżej podpisani... /imię i nazwisko/ reprezentując... /pełna nazwa i adres wykonawcy/ ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ... / pieczęć wykonawcy/ FORMULARZ OFERTY /wzór/ 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA ul. Marsa 110 04 470 Warszawa My/Ja* niżej podpisani... /imię i nazwisko/ reprezentując... /pełna nazwa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan).

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan). GMINA LUBYCZA KRÓLEWSKA ul. Kolejowa 1 22-680 Lubycza Królewska Tel. 84 66 17 002 Lubycza Królewska, 10.10.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja,

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA nr. PRZEDMIOT UMOWY zawarta w dniu. 2015 r. pomiędzy: UMOWA nr. Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 209-00-01-440, REGON 631257822,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ WYPOSAśENIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ WYPOSAśENIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NO-0420-08/KM/06 Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ WYPOSAśENIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 1. Switch 48-portowy - 1szt. Wydajność Przepustowość przełączania 13,6 Gb/s 10,1 mln pakietów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. zwanego dalej Wykonawcą

Załącznik nr 2. zwanego dalej Wykonawcą 1 Załącznik nr 2 UMOWA NR../ 2015/Wzór zawarta w dniu r. w Obornikach Śląskich pomiędzy: Gminą Oborniki Śląskie z siedzibą w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej 1, reprezentowaną przez: Arkadiusza

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Kostrzyn nad Odrą, 21.04.2015 r. Dotyczy: Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą proszą o złożenie oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30.000

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Załącznik nr 2 do SIWZ... miejscowość, data OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Tabela nr 1. ELEMENTY I URZĄDZENIA DO ROZBUDOWY MACIERZY: ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą AGRO-PARTNER a partnerami handlowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą AGRO-PARTNER a partnerami handlowymi Gorzyce Wielkie, dnia 03.12.2012 r. Nr Sprawy: 01/12/AGRO-PARTNER/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY na przedłużenie licencji/dostawę oprogramowania antywirusowego

FORMULARZ OFERTOWY na przedłużenie licencji/dostawę oprogramowania antywirusowego Świdnik, dnia 05 grudnia 2014 r. FORMULARZ OFERTOWY na przedłużenie licencji/dostawę oprogramowania antywirusowego I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/23/2015 Załącznik nr 3 do SIWZ PROJEKT UMOWY Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nie używanego, różnego sprzętu np. kamer, akcesoriów do kamer, serwera,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14000 euro netto

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14000 euro netto PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. 44-300 WODZISŁAW ŚL. ul. MARKLOWICKA 15 tel: 0-32/ 455 26 34, 455 27 55 sekretariat tel./fax 0-32/455 46 65 e-mail: poczta@pwik-wodzislaw.pl. www.pwik-wodzislaw.pl

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr... zawarta w dniu... pomiędzy:... reprezentowan... przez: ... ... reprezentowan... przez: ... płatnikiem podatku VAT, nr NIP...

U M O W A Nr... zawarta w dniu... pomiędzy:... reprezentowan... przez: ... ... reprezentowan... przez: ... płatnikiem podatku VAT, nr NIP... - WZÓR - Załącznik nr 2 U M O W A Nr... zawarta w dniu... pomiędzy:... reprezentowan... przez:... nr NIP...,... zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a... reprezentowan... przez:...... płatnikiem

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. 44-300 WODZISŁAW ŚL., ul. MARKLOWICKA 15 tel.: 32/ 455 26 34, 455 27 55 sekretariat tel./fax 32/456 38 80 e-mail: poczta@pwik-wodzislaw.pl www.pwik-wodzislaw.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... ... wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy

UMOWA NR... ... wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy Załącznik nr 3 do siwz wzór UMOWA NR... zawarta w dniu... 2008 r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin - Miejskim Zakładem Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Czesława

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ.

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. zawarta w dniu... 2014 r., pomiędzy: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Liniewo, 22.07.2014 r. Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Rodzaj zamówienia: usługa Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie o wartości nie przekraczającej kwoty 30000 Euro na podstawie art. 4 ust 8 przepisów

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego :

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego : Katowice, dnia 0.09.204 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bumerang Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice, NIP: 635-0-9-784, REGON: 27220875, Szanowni Państwo, W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu poleasingowych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami.

Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu poleasingowych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami. Płock 6.12.2012r Szkoła Podstawowa im. Druha Wacława Milke w Płocku 09-402 Płock ul. 1 Maja 11 Telefon: 24/2624015 NIP 774-26-62-473 www.sp6plock.pl Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu poleasingowych zestawów

Bardziej szczegółowo