SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa serwerów oraz urządzeń sieciowych wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem, instalacją oraz uruchomienie systemu w ramach projektu Budowa Lotniczego Parku Kulturowego w Krakowie w tym Gmachu Głównego Muzeum Lotnictwa Polskiego Zatwierdzam Krzysztof Radwan Dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego Kraków, 17 czerwca 2010 r. Znak sprawy DA.24-18/10

2 I. Informacje o Zamawiającym. Muzeum Lotnictwa Polskiego z siedzibą: Al. Jana Pawła II 39, Kraków zwane w dalszej części Zamawiającym zaprasza do składania ofert na: Dostawa serwerów oraz urządzeń sieciowych wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem, instalacją oraz uruchomienie systemu w ramach projektu Budowa Lotniczego Parku Kulturowego w Krakowie w tym Gmachu Głównego Muzeum Lotnictwa Polskiego. II. Tryb udzielenia zamówienia. Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późniejszymi zmianami), zwaną dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego. III. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wdrożenie: Dwóch serwerów wraz z oprogramowaniem, jeden router, pięć access point, zasilacz awaryjny (UPS) zakup współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , Oznaczenie wg CPV: Serwery Routery sieciowe Urządzenia sieciowe Usługi konfiguracji oprogramowania Systemy i serwery informacyjne Pakiety oprogramowania dla sieci, internetu i intranetu Pakiety oprogramowania użytkowego Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe 2. Warunki realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Szczegółowa specyfikacja techniczna sprzętu i wykaz oprogramowania zawarte są w załączniku nr 5 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Wykonawca dostarczy oraz wdroży przedmiot zamówienia w siedzibie Zamawiającego w Krakowie, w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 5. Wykonawca winien udzielić gwarancji na dostarczony sprzęt zgodnie ze specyfikacją, licząc od daty pozytywnego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. IV. Składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. V. Termin realizacji przedmiotu zamówienia. Zamówienie należy wykonać w terminie do 28 dni od daty podpisania umowy. VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy. 2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w formule spełnia nie spełnia, w oparciu o dokumenty załączone do oferty, a których wykaz zawiera punkt VII niniejszej SIWZ. 3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo), chyba, że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia czego niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Warunki udziału w postępowaniu, dotyczące Wykonawcy, odnoszą się odpowiednio do Wykonawców, którzy ubiegają się wspólnie o zamówienie publiczne. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane 2

3 będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. VII. Oświadczenia i dokumenty jakie mają załączyć do oferty Wykonawcy. 1. Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według załącznika nr 2 do SIWZ oraz aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z Wykonawców, musi załączyć do oferty dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, wskazanych w pozycjach ust. 1 składa odpowiednio dokumenty wskazane w 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 4. Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć również oświadczenie o spełnieniu przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego według załącznika nr 3 do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych wymagań: a) opis - specyfikację techniczną oferowanego sprzętu oraz zestawienie oferowanego oprogramowania potwierdzające spełnianie wymagań zamówienia przez oferowany sprzęt i oprogramowanie. Specyfikacja oferowanego sprzętu musi podawać: producenta, model urządzeń, opis parametrów. Zestawienie oferowanego oprogramowania powinno wskazywać nazwę oprogramowania. Wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 5. Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 7.Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 189 poz z późniejszymi zmianami). VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 1. Wszelkie zawiadomienia, wnioski, oświadczenia i informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie w formie pisemnej lub faksem. 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Adres Zamawiającego do korespondencji: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie Al. Jana Pawła II Kraków 4. Nr faksu Zamawiającego: +48 (12) Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Piotr Gój Kierownik Działu Administracji IX. Wymagania dotyczące wadium. 1. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium. X. Termin związania ofertą. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni kalendarzowych, licząc od upływu terminu składania ofert. XI. Opis sposobu przygotowywania ofert. 1. Na ofertę składają się następujące dokumenty: - formularz oferty załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, 3

4 - zestawienie cen jednostkowych - załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. 2. W formularzu oferty oprócz ceny należy podać: a) proponowany termin wykonania zamówienia, który nie może być dłuższy od terminu wymaganego w zamówieniu, b) proponowany okres gwarancji, który nie może być krótszy od okresu wymaganego w zamówieniu. 3. Do oferty należy również załączyć wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. VII niniejszej SIWZ. 4. Pozostałe informacje dotyczące przygotowania oferty: 4.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 4.2 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej. 4.3 Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 4.4 Jeżeli Wykonawca składając ofertę, zastrzega sobie prawo do nie udostępnienia innym uczestnikom postępowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, musi to wyraźnie wskazać w ofercie, poprzez złożenie stosownego oświadczenia zawierającego wykaz zastrzeżonych dokumentów. Dokumenty opatrzone klauzulą; Dokument zastrzeżony winny być załączone łącznie z oświadczeniem, o którym mowa powyżej na końcu oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 4.5 Forma oferty winna spełniać następujące wymagania: a) wszystkie strony oferty oraz oświadczenia i dokumenty należy spiąć lub zeszyć w sposób uniemożliwiający przypadkowe ich rozpięcie, b) poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy, c) wszystkie strony zawierające treść należy kolejno ponumerować, d) ofertę należy składać w jednym egzemplarzu, w opakowaniu lub kopercie. Na kopercie lub opakowaniu należy zamieścić informacje: Nazwa i adres Wykonawcy Nazwa i adres Zamawiającego Adres na który należy składać oferty Oferta na: Dostawa serwerów oraz urządzeń sieciowych wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem, instalacją oraz uruchomienie systemu w ramach projektu Budowa Lotniczego Parku Kulturowego w Krakowie w tym Gmachu Głównego Muzeum Lotnictwa Polskiego Nie otwierać przed: godz. 14:00 dnia 28 czerwca 2010 r. 5. W dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy Wykonawca może zmienić lub wycofać swoją ofertę. XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. XII.1. Miejsce oraz termin składania ofert. Oferty należy składać nie później niż do dnia 28 czerwca 2010 r. do godz. 13:30, w następujący sposób: - osobiście lub pocztą kurierską w siedzibie Zamawiającego sekretariat Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, al. Jana Pawła II 39, Kraków - przesłać pocztą (operator publiczny) na adres korespondencyjny Zamawiającego: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, al. Jana Pawła II 39, Kraków XII.2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert. 1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 28 czerwca 2010 r. o godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, al. Jana Pawła II 39, Kraków 2. Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie art. 86 ust. 2, 3 i 4 ustawy. XIII. Opis sposobu obliczenia ceny. Cena wykonania zamówienia podana w ofercie musi być ceną brutto (razem z podatkiem VAT). Cena winna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo 4

5 starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia. XIV. Opis kryteriów, którymi będzie kierował się Zamawiający przy wyborze ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1. Oferty będą oceniane według jedynego kryterium, którym jest cena brutto wykonania zamówienia. Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta z najniższą ceną i otrzyma ona najwyższą ocenę. Pozostałe oferty zostaną ocenione jako iloraz najniższej ceny spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i ceny oferty ocenianej. Wynik przedstawiany będzie w punktach. 2. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. XV. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty, na zasadach i w trybie art. 92 ustawy. 2. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. 3. Wykonawcy występujący wspólnie winni, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, dostarczyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 4. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy jak również o wszelkich ewentualnych dodatkowych formalnościach, jakie winny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy. XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XVII. Istotne dla stron postanowienia treści umowy - wzór umowy. 1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. 2. Zamawiający nie dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 1. Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy. 2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść odwołanie, zgodnie z działem VI ustawy. 3. Wykonawcy przysługuje skarga do sądu, zgodnie z działem VI ustawy. XIX. Zamówienia uzupełniające. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających do niniejszego postępowania, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy. XX. Oferty wariantowe. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej. 5

6 XXI. Udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Wykonawca winien w ofercie wskazać części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. XXII. Wykaz załączników do specyfikacji. 1. Formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Oświadczenie o spełnieniu przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego - załącznik nr 3 do SIWZ. 4. Wzór umowy - załącznik nr 4 do SIWZ. 5. Opis przedmiotu zamówienia - warunki techniczne załącznik nr 5 do SIWZ. 6. Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu załącznik nr 6 do SIWZ. 7. Zestawienie cen jednostkowych załącznik nr 7 do SIWZ. 6

7 1. Dane Wykonawcy: a) Nazwa Wykonawcy: FORMULARZ OFERTY b) Adres Wykonawcy: tel.... fax... REGON... NIP... Nr konta:... Załącznik nr 1 do SIWZ 2. Oferta na temat: Dostawa serwerów oraz urządzeń sieciowych wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem, instalacją oraz uruchomienie systemu w ramach projektu Budowa Lotniczego Parku Kulturowego w Krakowie w tym Gmachu Głównego Muzeum Lotnictwa Polskiego 3. Cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia:...zł (cena wraz z podatkiem VAT) 4. Termin realizacji zamówienia: dni od daty podpisania umowy. 5. Okres gwarancji dostarczone urządzenia wynosi: serwery... m-cy router... m-cy punkty dostępowe Access point... m-cy zasilacz awaryjny UPS... m-cy od daty pozytywnego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, 6. Warunki płatności zgodne z ustanowionymi w zamówieniu. 7. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń. 9. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie informacje, konieczne do zawarcia umowy, oraz że zapoznaliśmy się ze wszystkimi czynnikami, mogącymi mieć wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. 10. Oświadczamy, że akceptujemy warunki załączonego do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzoru umowy i zobowiązujemy się do podpisania umowy w przypadku wyboru naszej oferty. 11. Oświadczamy, że wycena przedmiotu umowy uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia - jest kompletna. 12. Oferta zawiera:... stron (miejsce, data) (podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy) 7

8 Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Dostawa serwerów oraz urządzeń sieciowych wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem, instalacją oraz uruchomienie systemu w ramach projektu Budowa Lotniczego Parku Kulturowego w Krakowie w tym Gmachu Głównego Muzeum Lotnictwa Polskiego znak sprawy DA.24-18/10 Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Oświadczam że spełniam warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust 1 oraz nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późniejszymi zmianami): miejsce i data podpis 8

9 Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego Dostawa serwerów oraz urządzeń sieciowych wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem, instalacją oraz uruchomienie systemu w ramach projektu Budowa Lotniczego Parku Kulturowego w Krakowie w tym Gmachu Głównego Muzeum Lotnictwa Polskiego znak sprawy DA.24-18/10 Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Oświadczam że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego miejsce i data podpis 9

10 Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA (wzór) Zawarta w dniu r. w Krakowie pomiędzy: Muzeum Lotnictwa Polskiego z siedzibą w Krakowie przy al. Jana Pawła II 39, posiadającym NIP: , reprezentowanym przez: Pana Krzysztofa Radwana - Dyrektora Muzeum zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a z siedzibą w wpisanym do EDG / KRS pod nr...., nr NIP., nr REGON, nr tel., nr fax..., reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą. Niniejsza umowa została zawarta z zastosowaniem art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późniejszymi zmianami ) w trybie przetargu nieograniczonego. 1 Przedmiotem umowy jest Dostawa serwerów oraz urządzeń sieciowych wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem, instalacją oraz uruchomienie systemu w ramach projektu Budowa Lotniczego Parku Kulturowego w Krakowie w tym Gmachu Głównego Muzeum Lotnictwa Polskiego zgodnego ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i złożoną ofertą, określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy, o którym mowa w 1 w terminie do dnia r Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za zrealizowanie umowy w kwocie:. złotych brutto (słownie:.. złotych), netto.. złotych (słownie:..złotych), podatek VAT wg. % stawki. 2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy:.. na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę faktur VAT, nie później niż 30 dni od terminu ich otrzymania. 3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy zostanie dostarczony Zamawiającemu w jednym terminie. 4. Wykonawca wystawi fakturę na dostarczony przedmiot umowy, na podstawie protokołu odbioru, podpisanego przez obydwie strony umowy. 5. Ze strony Zamawiającego osobami odpowiedzialnymi za realizację postanowień niniejszej umowy oraz odbiór przedmiotu umowy są: Faktury należy wystawić na: 7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 8. Zamawiający jest podatnikiem VAT Gotowość dostawy sprzętu Wykonawca zgłosi telefonicznie Zamawiającemu, co najmniej dwa dni przed dniem dostawy. 2. Wykonawca dostarczy sprzęt własnym transportem i na własny koszt w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 3. Wykonawca dostarczy nośniki z oprogramowaniem oraz sprzęt komputerowy fabrycznie nowy, nieużywany, bez wad i uszkodzeń. 4. Dostarczony sprzęt musi posiadać wszystkie wymagane prawem polskim certyfikaty bezpieczeństwa Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone urządzenia na okres: serwery, router..., punkty dostępowe..., zasilacz awaryjny.... Okres gwarancji liczony będzie o daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w 3 pkt 4 niniejszej umowy. 10

11 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania naprawy gwarancyjnej sprzętu na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii. W razie niemożności dotrzymania terminu naprawy Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu niezwłocznie na czas naprawy sprzętu o identycznych parametrach technicznych, jednak czas naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 14 dni. 3. W przypadku niedotrzymania terminu naprawy gwarancyjnej określonego w ust. 2 lub nie dostarczenia sprzętu zastępczego Zamawiający będzie naliczał karę umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 1% wartości sprzętu objętego naprawą, maksymalnie do 10% wartości sprzętu. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust.1 ujawnią się takie wady fizyczne przedmiotu umowy, które nie kwalifikują się do ich usunięcia, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu wolnego od wad o identycznych parametrach Za niedotrzymanie terminu wykonania umowy lub przedstawienie sprzętu nie nadającego się do odbioru ze względu na stwierdzone wady i usterki Zamawiający będzie naliczał karę umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,2% od kwoty brutto wynagrodzenia określonego w 3 ust. 1 do dnia odbioru przedmiotu umowy. 2. W przypadku opóźnienia w odbiorze sprzętu w terminie określonym w 2 przekraczającego 3 dni z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od umowy. 3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % kwoty, o której mowa w 3 ust Naliczone kary umowne podlegają potrąceniu z kwoty faktury przedstawionej do zapłaty przez Wykonawcę. 5. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesione straty przewyższają wysokość zastrzeżonych kar umownych wymienionych w ust. 1 i 5 ust. 3 niniejszej umowy. 7 Wykonawca umowy zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonaniem umowy, także po zakończeniu realizacji umowy. Obowiązek ten nie dotyczy informacji, co do których Zamawiający ma nałożony ustawowy obowiązek publikacji lub która stanowi informację jawną, publiczną, opublikowaną przez Zamawiającego W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2. Spory mogące wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 11

12 Załącznik nr 5 do SIWZ Warunki techniczne do przetargu nieograniczonego Dostawa serwerów oraz urządzeń sieciowych wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem, instalacją oraz uruchomienie systemu w ramach projektu Budowa Lotniczego Parku Kulturowego w Krakowie w tym Gmachu Głównego Muzeum Lotnictwa Polskiego a) Zakup współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata : 1. Serwer 1 o parametrach nie gorszych: CPU: Płyta główna: Sloty: Pamięć: Obudowa: Wnęki: Napędy: Dyski: RAID: LAN: Zasilanie: Porty dodatkowe jeden procesor klasy x86; czterordzeniowy; częstotliwość minimum 2,26GHz; FSB min. 1066MHz, cache minimum 8MB; lub równoważny o nie gorszej wydajności. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badania wydajności sprzętu zaoferowanego przez Oferentów. Sprzęt do testów powinien być dostarczony przez oferenta w przeciągu 3 dni od wystąpienia o testy przez zamawiającego. W przyszłości musi być możliwe rozszerzenie konfiguracji o dodatkowy procesor. Zaprojektowana i wyprodukowana przez Producenta serwera. Trwale oznaczona jego logiem. Minimum 4 x PCI-Express x8 z możliwością konwersji 2 slotów PCI- Express na 2 sloty PCI-X. Co najmniej 3 sloty musza być pełnej długości i szerokości. 4GB DDR3 1333MHz FB ECC z możliwością rozszerzenia do max. 128 GB Rack; maks 2U min. 8 x 2,5 hot-swap (dyski), z możliwością rozbudowy co najmniej do 12; 1 x 5,25 napęd optyczny. Serwer musi posiadać możliwość integracji w obudowie streamera DAT5. DVDRW 4 x 500GB 7.2krpm SATA hot-swap 0/1/10/5/50 zintegrowany, z pamięcią cache co najmniej 256 MB; w przypadku kontrolera nie zintegrowanego serwer musi posiadać o jeden slot więcej 2 x 10/100/1000 (porty zintegrowane) z możliwością rozbudowy do 4 bez zajmowania gniazd PCI Redundantne zasilacze o mocy max. 680W każdy Minimum 4 porty USB 2.0 (w tym 2 z przodu serwera), 1x port szeregowy, 2x VGA, jeden port Ethernet interfejsu zarządzającego 12

13 Zarządzanie Serwer musi posiadać wbudowaną kartę zarządzającą obsługującą protokoły TPM 1.2 / ASR / SOL / IPMI 2.0 / SMASH, pozwalającą na zdalne monitorowanie parametrów serwera, jego włączenie i wyłączenie, przejecie pełnej konsoli tekstowej systemu z możliwością rozbudowy o przejęcie konsoli graficznej i możliwość podpinania urządzeń zewnętrznych (DVD, obrazy systemów)jako lokalne zasoby poprzez interfejs zarządzający. Serwer musi być wyposażony w moduł TPM 1.2. Wspierane systemy: Microsoft Windows Server 2008, Windows 2003, Red Hat Linux, SUSE Linux,, VMware ESX Server System operacyjny: Windows Server Standard 2008 R2 Eng 64Bit Licencje dla system Windows Server CAL sztuk (user) operacyjnego: Oprogramowanie Rozwiązanie zapewniające skuteczną ochronę serwerów działających antywirusowe: pod kontrolą systemów Microsoft Windows. Gwarancja: Min. 36 miesięcy on-site z czasem naprawy nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia awarii. Serwis gwarancyjny musi być świadczony przez Producenta serwera. 2. Serwer 2 o parametrach nie gorszych: CPU: Płyta główna: Sloty: Pamięć: Obudowa: Wnęki: Napędy: Dyski: RAID: LAN: Zasilanie: jeden procesor klasy x86; czterordzeniowy; częstotliwość minimum 2,26GHz; FSB min. 1066MHz, cache minimum 8MB; lub równoważny o nie gorszej wydajności. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badania wydajności sprzętu zaoferowanego przez Oferentów. Sprzęt do testów powinien być dostarczony przez oferenta w przeciągu 3 dni od wystąpienia o testy przez zamawiającego. W przyszłości musi być możliwe rozszerzenie konfiguracji o dodatkowy procesor. Zaprojektowana i wyprodukowana przez Producenta serwera. Trwale oznaczona jego logiem. Minimum 4 x PCI-Express x8 z możliwością konwersji 2 slotów PCI- Express na 2 sloty PCI-X. Co najmniej 3 sloty musza być pełnej długości i szerokości. 4GB DDR3 1333MHz FB ECC z możliwością rozszerzenia do max. 128 GB Rack; maks 2U min. 8 x 2,5 hot-swap (dyski), z możliwością rozbudowy co najmniej do 12; 1 x 5,25 napęd optyczny. Serwer musi posiadać możliwość integracji w obudowie streamera DAT5. DVDRW 5 x 500GB 7.2krpm SATA hot-swap 0/1/10/5/50 zintegrowany, z pamięcią cache co najmniej 256 MB; w przypadku kontrolera nie zintegrowanego serwer musi posiadać o jeden slot więcej 2 x 10/100/1000 (porty zintegrowane) z możliwością rozbudowy do 4 bez zajmowania gniazd PCI Redundantne zasilacze o mocy max. 680W każdy 13

14 Porty dodatkowe Minimum 4 porty USB 2.0 (w tym 2 z przodu serwera), 1x port szeregowy, 2x VGA, jeden port Ethernet interfejsu zarządzającego Zarządzanie Serwer musi posiadać wbudowaną kartę zarządzającą, pozwalającą na zdalne monitorowanie parametrów serwera, jego włączenie i wyłączenie, przejecie pełnej konsoli tekstowej systemu z możliwością rozbudowy o przejęcie konsoli graficznej i możliwość podpinania urządzeń zewnętrznych (DVD, obrazy systemów)jako lokalne zasoby poprzez interfejs zarządzający. Serwer musi być wyposażony w moduł TPM 1.2. Wspierane systemy: Microsoft Windows Server 2008, Windows 2003, Red Hat Linux, SUSE Linux,, VMware ESX Server System operacyjny: Windows Server Standard 2008 R2 Eng 64Bit Oprogramowanie Rozwiązanie zapewniające skuteczną ochronę serwerów działających antywirusowe: pod kontrolą systemów Microsoft Windows. Gwarancja: Min. 36 miesięcy on-site z czasem naprawy nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia awarii. Serwis gwarancyjny musi być świadczony przez Producenta serwera. 3. Router o parametrach nie gorszych niż: Interfejsy Pamięć RAM Pamięć Flash Oprogramowanie/system operacyjny Minimum dwa interfejsy FastEthernet (RJ-45) zamontowane na płycie Minimum jeden interfejs USB Minimum 256 MB (z możliwością rozbudowy do 384 MB) Minimum 64 MB ( z możliwością rozbudowy do 128 MB) Oprogramowanie/system operacyjny dostępny u producenta zapewniający możliwość konfiguracji przetwarzania pakietów na poziomie warstwy trzeciej modelu ISO a ponadto wspierać protokoły/mechanizmy: ACL (listy dostępowe), DHCP (klient, serwer), Frame Relay, GRE, IGMP v3, L2TP, LLQ, NAT, NetFlow, OSPF, PIM, PPP, RIP, SNMP, Firewall, IPS, VPN (IPSec), IP SLA, IS-IS, EIGRP (lub równoważny) Wbudowany moduł Wbudowany moduł sprzętowego wsparcia szyfracji DES, 3DES, szyfracji AES128, AES192, AES256. Moduł wspierający Moduł wspierający szyfrowanie o minimalnej wydajności 90 Mbps dla szyfrowanie dużych pakietów oraz możliwością stworzenia minimum 750 jednoczesnych tuneli IPSec. Wydajność Urządzenie musi przetwarzać pakiety IPv4z wydajnością nie mniejszą niż 65 kpps. Montaż Urządzenie musi mieć możliwość montażu na ścianie, oraz w szafie 19 zajmując przestrzeń nie większą jak 1RU. Do montażu w szafie 19 wymagane jest użycie dodatkowych uchwytów, które są przedmiotem zamówienia. Zasilanie Urządzenie musi być zasilane ze źródła zmiennoprądowego 230V. Zasilacz musi być zintegrowany w urządzeniu. Port zarządzania Urządzenie musi posiadać minimum jeden port dedykowany dla zarządzania: port konsoli. 14

15 Pliki konfiguracji urządzenia Plik konfiguracyjny urządzenia (w szczególności plik konfiguracji parametrów routingu) powinien być możliwy do edycji w trybie offline, tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Plik konfiguracyjny powinien być przechowywany w pamięci nieulotnej. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się restartów urządzenia po dokonaniu zmian. Rozbudowa Urządzenie musi być rozwiązaniem modularnym umożliwiającym przyszłą rozbudowę. Urządzenie musi posiadać minimum 2 porty zewnętrzne na karty rozszerzeń mogące być w przyszłości obsadzone kartami wymienionymi w pkt. Karty rozszerzeń. Karty rozszerzeń Przykłady kart rozszerzeń jakie w przyszłości mogą być zainstalowane w portach Zewnętrznych 1. Karta z interfejsami FastEthernet o gęstości 4 interfejsy na kartę. 2. Karta z interfejsami szeregowymi o gęstości 2 interfejsy na kartę ze zintegrowanym modemem ADSL - o gęstości co najmniej 1 port na moduł ze zintegrowanym modemem SHDSL - o gęstości co najmniej 1 port na moduł z interfejsem ISDN BRI (styk S/T) - o gęstości co najmniej 1 port na moduł ze zintegrowanym punktem dostępowym b/g Gwarancja Min. 12 miesięcy dostawa urządzenia z czasem nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia awarii. Serwis gwarancyjny musi być świadczony przez Producenta. W serwisie gwarancyjnym musi być zawarte prawo do sygnatur IPS. 4. Punkty dostępowe Access point (5 szt.) o parametrach nie gorszych niż: Obsługiwane standardy Punktem dostępowym pracującym zgodnie ze standardami b oraz g Budowa Urządzenie musi posiadać obudowę niemodularną (o stałej konfiguracji fizycznej) o maksymalnych wymiarach: 20 cm x 20 cm x 4 cm (szerokość x długość x wysokość). Moduł radiowy Urządzenie musi posiadać jeden moduł radiowy dla g. Antena Urządzenie musi być wyposażone w zintegrowaną antenę 3 dbi (dla 2,4 GHz) o poziomej szerokości wiązki 360. Interfejsy Urządzenie musi być wyposażone w minimum 1 port typu 10/100 Ethernet (RJ-45) dedykowany do połączenia z siecią przewodową. Pamięć RAM Minimum 32 MB Pamięć Flash Minimum 16 MB Sygnalizacja diodowa Urządzenie musi posiadać diodową sygnalizację stanu pracy z możliwością deaktywacji. 15

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego)

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego) S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A CZĘŚĆ I INFORMACJA OGÓLNA 1. I n f o r m a c j e o Z a m a w i a j ą c y m i p r z e d m i o c i e p r z e t a r g u. 1.1.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Nr sprawy: VII G 261 / 7 / 13 Zamawiający: PROKURATURA OKRĘGOWA w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 36 80-853 Gdańsk Nr telefonu /58/ 304 01 08 Nr faksu /58/ 304 01 08 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/28/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/28/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, dnia 9 września 2014 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/28/2014 Tryb postępowania: Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, fax. 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup, dostarczenie i montaż

Bardziej szczegółowo

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, fax. 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup, dostarczenie i montaż

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach Zamawiający - Sąd Rejonowy w Kartuzach ul. Kościuszki 26 83-300 Kartuzy Zatwierdził: Piotr Kryszewski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania:

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania: SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację zadania: Dostawa elementów telefonii IP do systemu firmy Cisco użytkowanego przez

Bardziej szczegółowo

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka. znak sprawy: ZO-261-08-2013 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-10/2012 Tarnobrzeg. 14.11. 2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa sprzętu informatycznego do Sądu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-58/10 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 30.05.2014 roku PREZYDENT Miasta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-514 Katowice ul. Ceglana 35 Znak sprawy : D/ZP/381/8B/14 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO URZĘDU DO SPRAW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na sprzedaż i dostawę sprzętu i osprzętu komputerowego.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na sprzedaż i dostawę sprzętu i osprzętu komputerowego. Urząd Transportu Kolejowego 00 928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na sprzedaż i dostawę sprzętu i osprzętu komputerowego. Znak postępowania: BAF 233 7/2012 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.000 Prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zamek Królewski w Warszawie Pomnik Historii i Kultury Narodowej

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 14.05.2015 roku PREZYDENT MIASTA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego Specyfikację zatwierdzono: dnia 04.05.2012 roku PREZYDENT Miasta Kalisza /---/ dr inż.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel/fax 86-2156949 NIP 718-16 - 85-955 ZP- komputery /2011 07.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa www.wilanow-palac.art.pl Znak sprawy: 15/2015/PN/SD Warszawa, 2015-06-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na modernizację istniejącej infrastruktury serwerowej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo