DOSTAWĘ SYSTEMU UCYFROWIENIA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOSTAWĘ SYSTEMU UCYFROWIENIA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ"

Transkrypt

1 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/40RTG/11/2012 O WARTOŚCI PONIśEJ EURO NA DOSTAWĘ SYSTEMU UCYFROWIENIA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ Warszawa 2012 ul. Wolska 37, centrala (22) Warszawa, Dyrektor (22) fax (22)

2 1. Informacje o Zamawiającym Nazwa: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zakaźny Adres: Warszawa, ul. Wolska 37 Strona internetowa: Numer telefonu: (022) ,212 Numer faksu: (022) Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony o wartości poniŝej euro. 3. Opis przedmiotu zamówienia 3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego systemu ucyfrowienia Zakładu Diagnostyki Obrazowej (ZDO) metodą pośrednią, polegająca na ucyfrowieniu klasycznego aparatu Rtg i aparatu do wykonywania badań ultrasonograficznych wraz z archiwizacją i dystrybucją obrazów, integracji systemu OPTIMED z ZDO oraz dostosowaniu pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia. Szczegółowe wytyczne określone zostały w załączniku nr 7 Zestawienie warunków koniecznych. 3.2 Wspólny słownik zamówień (CPV) Rentgenowskie urządzenia przetwarzające Rentgenowskie urządzenia przeglądowe Usługi instalowania sprzętu obrazującego Usługi instalowania urządzeń komputerowych i przetwarzania informacji 3.3 Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówienia uzupełniającego - art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych z późn. zm. 3.4 Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 3.5 Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 4. Termin wykonania zamówienia Termin realizacji zamówienia: 60 dni od dnia podpisania umowy. 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Warunek powyŝszy zostanie spełniony, jeŝeli Wykonawca złoŝy oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych posiadania wiedzy i doświadczenia; 2

3 Warunek powyŝszy zostanie spełniony, jeŝeli Wykonawca wykaŝe, Ŝe zrealizował minimum 3 dostawy systemów o podobnym charakterze co przedmiot zamówienia na kwotę powyŝej zł brutto kaŝda, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania, odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe dostawy te zostały wykonane naleŝycie, np. protokoły odbioru, referencje; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Warunek powyŝszy zostanie spełniony, jeŝeli Wykonawca wykaŝe, Ŝe dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, a takŝe dołączy zakres wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami sytuacji ekonomicznej i finansowej; Warunek powyŝszy zostanie spełniony, jeŝeli Wykonawca złoŝy oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 6.1 W celu wykazania spełniania przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający Ŝąda następujących dokumentów: oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ wykazu dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (minimum 3 dostawy), o podobnym charakterze co przedmiot niniejszego zamówienia na kwotę powyŝej ,00 zł brutto wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania, a jeŝeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz odbiorców na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe dostawy te zostały wykonane naleŝycie np. protokoły odbioru, referencje wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŝe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami na formularzu stanowiącym załącznik nr JeŜeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, to zobowiązany jest przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt. 6.3 SIWZ. 6.3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Zamawiający Ŝąda następujących dokumentów: 3

4 6.3.1 oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ; aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy; aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, Ŝe nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organuwystawionego nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 6.4. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: pkt składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu Dokument, o którym mowa w pkt powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym mowa w pkt powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 6.4 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienie punktu 6.5 stosuje się odpowiednio W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty, o których mowa w punkcie 6.3 muszą być złoŝone przez kaŝdego z 4

5 Wykonawców, natomiast dokumenty, o których mowa w punkcie 6.1 mogą zostać złoŝone wspólnie W przypadku składania oferty przez podmioty ubiegające się wspólnie o udzielenie zamówienia naleŝy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Na potwierdzenie, Ŝe oferowany system spełnia wymagania Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: ulotki informacyjne, instrukcje, opis parametrów technicznych i funkcjonalności w języku polskim wraz z fotografią oferowanego sprzętu; dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań ustawy o wyrobach medycznych Dz. U. Nr 107 poz. 679 z dnia jeŝeli dotyczy. 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a takŝe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 7.1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną Wszelką pisemną korespondencję naleŝy kierować na: adres: SPZOZ Wojewódzki Szpital Zakaźny, Warszawa, ul. Wolska 37 numer faksu: (022) JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania Wykonawca zobowiązany jest przekazywać dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w sposób umoŝliwiający zapoznanie się przez Zamawiającego z ich treścią, tj. od poniedziałku do piątku w godz Do kontaktów z Wykonawcami w sprawie postępowania upowaŝniona jest: Anna Napiórkowska, Przewodnicząca Komisji Przetargowej tel.: ,212 fax.: , w godz , Strony obowiązane są informować siebie nawzajem o kaŝdej zmianie adresów. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wysłane na ostatnio podany adres Wykonawcy będą uznawane za skutecznie złoŝone temu Wykonawcy, który nie poinformował o zmianie danych teleadresowych. 8. Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy 8.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy Zamawiający Ŝąda od Wykonawców wniesienia wadium. Nr pakietu Wadium w zł ,00 SUMA 7 317,00 5

6 8.3. Łączna kwota wadium wynosi: zł Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, dopuszczalna jest jedna lub kilka następujących form: pieniądz; poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym; gwarancja bankowa; gwarancja ubezpieczeniowa; poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 punkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275). 8.5 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BANK PEKAO S.A. O/W-WA NR RACHUNKU Potwierdzona kopia dokumentu świadczącego o wniesieniu wadium musi być dołączona do oferty. 8.7 Oryginał świadczący o wniesieniu wadium, dotyczy tylko poręczenia, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, musi być złoŝony w osobnej kopercie w Dziale Zamówień Publicznych do dnia r. do godz Zamawiający zastrzega, Ŝe w przypadku złoŝenia poręczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej poręczyciel (gwarant) zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, do zapłacenia Zamawiającemu kaŝdej kwoty do łącznej maksymalnej wysokości kwoty wadium na pierwsze pisemne Ŝądanie zapłaty, podpisane przez osobę upowaŝnioną oraz zawierające oświadczenie o podstawie do zatrzymania wadium zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia z późn. zm. 8.9 Zamawiający dokonuje zwrotu wadium na warunkach określonych w art. 46 ust. 1-2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia z późn. zm Zamawiający dokonuje zatrzymania wadium na warunkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia z późn. zm. 9 Termin związania ofertą Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 10 Opis sposobu przygotowania oferty Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena. ZłoŜenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert Ofertę naleŝy sporządzić w formie pisemnej na formularzu Oferta zgodnym w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ Do oferty naleŝy załączyć: dokumenty i oświadczenia wymagane w punkcie 6 SIWZ; uzupełniony formularz Specyfikacja asortymentowo-cenowa - załącznik nr 1; ZłoŜone dokumenty i oświadczenia muszą być zgodne z wymaganiami SIWZ Oferta ma być sporządzona w języku polskim, pisemnie przy uŝyciu trwałego nośnika pisma. 6

7 10.6. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwa lub inne dokumenty uprawniające do reprezentowania Wykonawcy naleŝy złoŝyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii Wszystkie miejsca, w których naniesiono zmiany powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy wraz z datą naniesienia zmiany Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty, w tym zapisane strony wszystkich załączników, były ponumerowane kolejnymi numerami. Cała oferta powinna być zszyta lub trwale połączona w inny sposób, uniemoŝliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciąŝają wyłącznie Wykonawcę Wykonawca złoŝy ofertę w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu, oznaczoną w następujący sposób: Przetarg nieograniczony PN/40RTG/11/2012 o wartości poniŝej euro na dostawę systemu ucyfrowienia zakładu diagnostyki obrazowej Nie otwierać przed dniem r., przed godz Zaleca się, aby opakowanie było opatrzone pełną nazwą i dokładnym adresem (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) Wykonawcy składającego ofertę Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŝoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Oferta ze zmianami oprócz oznaczeń, jak w podpunkcie 10.10, będzie dodatkowo oznaczona określeniami Zmiana oferty lub Wycofanie oferty W ofercie naleŝy wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom. 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Oferty naleŝy składać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie, do dnia r. do godziny Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych, w dniu r. o godzinie Opis sposobu obliczenia ceny Wartość netto pozycji w pakiecie jest iloczynem ilości i ceny jednostkowej netto Wartość brutto pozycji w pakiecie jest sumą wartości netto i podatku VAT Sumy wartości pozycji netto i brutto w pakiecie dają odpowiednio wartości pakietu Wartości podane są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Wykonawca moŝe podać tylko jedną cenę bez moŝliwości proponowania rozwiązań wariantowych. 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena 100% Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniŝszą ceną. 7

8 14. Wymagania Zamawiającego 14.1 Zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (rok produkcji 2012) z gwarancją na okres wyznaczony w formularzu Specyfikacja asortymentowo-cenowa Oferowany system musi być kompletny po zainstalowaniu i uruchomieniu gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem, bez Ŝadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych Oferowane urządzenia, oprócz spełniania odpowiednich parametrów, muszą gwarantować bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego Zaoferowana przez Wykonawcę cena brutto jest stała przez cały okres trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury, w której poda nazwę towaru oraz numer katalogowy zgodny z formularzem Specyfikacja asortymentowo-cenowa (załącznik nr 1) Wykonanie przedmiotu umowy z naleŝytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, dokumentacją, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy Przestrzeganie poleceń przedstawiciela Zamawiającego Wykonanie niezbędnych prac instalacyjnych i montaŝowych w celu ustawienia i podłączenia zakupionych urządzeń Uruchomienie i przetestowanie systemu i wszystkich urządzeń Zapewnienie moŝliwości ingerencji informatyków Zamawiającego w konfiguracje sprzętowe bez utraty gwarancji po wcześniejszym przeszkoleniu i uzgodnieniu z Wykonawcą Zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego Dostarczenie w terminie 10 dni od daty podpisania umowy, uzgodnionego z Zamawiającym, planu instalacji urządzeń i okablowania sieciowego w pomieszczeniach oraz harmonogramu dostaw i instalacji urządzeń Nieodpłatne przeglądy gwarancyjne urządzeń i oprogramowania w okresie gwarancji (łącznie z dojazdem serwisu) minimum 2 przeglądy na rok Instalacja aktualizacji i nowych wersji oprogramowania aplikacyjnego w okresie gwarancji Udzielenie gwarancji na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia na minimum 18 miesiący - od dnia podpisania protokołu odbioru Dostarczenie przy odbiorze końcowym wszelkich wymaganych dokumentów licencyjnych Dostarczenie wraz z dostawą instrukcji obsługi w języku polskim do wszystkich urządzeń, stanowisk i oprogramowania w formie drukowanej lub elektronicznej na CD Zagwarantowanie dostawy części zamiennych do systemu CR przez okres minimum 10 lat od daty podpisania kontraktu Zagwarantowanie dostawy części zamiennych do systemów komputerowych przez okres minimum 5 lat od daty podpisania kontraktu Zapewnienie zdalnego monitoringu systemu PACS/RIS/WEB Zapewnienie pomocy telefonicznej (minimum w godzinach od do ) Pomoc w usunięciu awarii oprogramowania powstałej z winy Zamawiającego lub w skutek wypadków losowych, w czasie gwarantującym uŝytkownikowi wykonanie codziennych prac Czas reakcji na zgłoszenie maksymalnie 24 godziny Czas usunięcia awarii (błędu krytycznego, uniemoŝliwiającego korzystanie z podstawowych funkcji systemu) maksymalnie 24 godziny w dni robocze W przypadku nieusunięcia awarii, o której mowa w pkt 14.24, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia do Zamawiającego sprzętu zastępczego na czas naprawy Czas usunięcia usterki (błędu niekrytycznego) oraz niedopracowania programistycznego maksymalnie 14 dni Praktyczne i teoretyczne przeszkolenie personelu obsługującego urządzenia oraz oprogramowanie Szkolenie lekarzy i techników zakładu diagnostyki obrazowej z systemu CR (min. 2 dni szkoleniowe po min. 5 godzin kaŝdy) Szkolenie uŝytkowników i administratorów z zakresu działania oraz uŝywania dostarczonych urządzeń i oprogramowania bezpośrednio po instalacji systemu minimum 2 dni robocze Szkolenie uŝytkowników z zakresu dostarczonych urządzeń i oprogramowania po 2 tygodniach od instalacji systemu minimum 2 dni robocze. 8

9 14.31 Szkolenie uŝytkowników z zakresu dostarczonych urządzeń i oprogramowania po 4 tygodniach od instalacji systemu minimum 2 dni robocze. 15. Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą, w terminie nie krótszym niŝ określony w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana o konkretnym terminie i miejscu podpisania umowy po ostatecznym rozstrzygnięciu przetargu. 16. Wzór umowy Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Ochronę prawną Wykonawców reguluje dział VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych z późn. zm. 18. Pozostałe informacje Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych W kwestiach, które nie zostały uregulowane w niniejszej SIWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych z późn. zm. 19. Załączniki do SIWZ Formularz Specyfikacja asortymentowo cenowa (zał. nr 1) Formularz Oferta (zał. nr 2) Formularz Oświadczenie (zał. nr 3) Formularz Oświadczenie (zał. nr 4) Formularz Wykaz dostaw (zał. nr 5) Formularz Wykaz osób (zał. nr 6) Zestawienie warunków koniecznych (zał. nr 7) Wzór umowy (zał. nr 8). 9

10 PN/40RTG/11/2012 Załącznik nr 2 OFERTA W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu ucyfrowienia zakładu diagnostyki obrazowej informujemy, iŝ: 1. Oferujemy wykonanie dostaw zgodnie z formularzem Specyfikacja asortymentowo cenowa za kwotę brutto: Pakiet nr 1 słownie: 2. Termin płatności: 30 dni. 3. Zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej uwag. 4. Spełniamy wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w SIWZ. 5. UwaŜamy się związani niniejszą ofertą przez 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 6. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy przedłoŝonej przez Szpital. 7. W przypadku wybrania naszej oferty osobami reprezentującymi firmę w umowie są: W przypadku wybrania naszej oferty podajemy nazwę banku oraz numer rachunku bankowego, który naleŝy wpisać do umowy: Osobą upowaŝnioną do kontaktów z Zamawiającym w związku z postępowaniem o zamówienie publiczne jest: nr telefonu :... nr faksu : Oferta zawiera... stron. 11. Załącznikami do oferty są: miejscowość i data pieczątka i podpis

11 PN/40RTG/11/2012 Załącznik nr 3... /pieczęć firmy/ OŚWIADCZENIE W związku z przystąpieniem naszej firmy do przetargu nieograniczonego na system ucyfrowienia zakładu diagnostyki obrazowej oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.... /data i podpis/

12 PN/40RTG/11/2012 Załącznik nr 4... /pieczęć firmy/ OŚWIADCZENIE W związku z przystąpieniem naszej firmy do przetargu nieograniczonego na system ucyfrowienia zakładu diagnostyki obrazowej oświadczamy, Ŝe nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku.... /data i podpis/

13 PN/40RTG/11/2012 Załącznik nr 5.. pieczęć Wykonawcy Wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, zgodnie z pkt SIWZ, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie z podaniem ich wartości, dat i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe dostawy zostały wykonane naleŝycie Lp. Opis wykonanych dostaw Zleceniodawca Wartość zadania Miejsce i data realizacji /data i podpis/

14 PN/40RTG/11/2012 Załącznik nr 6. pieczęć Wykonawcy Informacja na temat osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia Lp. Imię i nazwisko Podstawa dysponowania osobami / zatrudnienie Zakres wykonywanych czynności Kwalifikacje zawodowe i posiadane uprawnienia (numer uprawnień) StaŜ pracy / doświadczenie Wykształcenie /data i podpis/

15 Załącznik nr 7 Zestawienie warunków koniecznych I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu radiografii cyfrowej składającego się z: 1. skanera do płyt obrazowych 1 szt., 2. kaset z płytami obrazowymi, 3. stacji/konsoli dla techników 1 szt., 4. kamery/drukarki laserowej do wydruku zdjęć na filmach 1 szt., 5. systemu archiwizacji obrazów PACS/RIS/WEB 1 szt., 6. modułu archiwizacji długoterminowej HDD 1 szt. 7. stacji diagnostycznej 2 MPX 1 szt., 8. stacji roboczej RIS 1 szt., 9. stacji roboczej USG 1 szt. 10. duplikatora CD/DVD 1 szt. oraz montaŝ, pierwsze uruchomienie i przeszkolenie personelu. II. Wymagane parametry poszczególnych składników systemu: Lp. Szczegółowa specyfikacja techniczna 1 Wymagane wartości graniczne I. Skaner radiografii pośredniej CR Podać nazwę, typ i producenta Oferowane wartości parametrów (wypełnia Wykonawca) 1. Skaner do płyt obrazowych - 1 szt Skaner do płyt jednoslotowy 1.2 Skala szarości generowanych obrazów 16 bit/piksel (podać) 1.3 Skala szarości obrazów wysyłanych do archiwizacji i na stacje robocze 12bit/piksel (podać) 1.4 Wydajność skanowania płyt 35x43 cm 55 płyt/min. (podać) 1.5 Podtrzymywanie bateryjne systemu umoŝliwiające zakończenie cyklu skanowania płyty i przesłanie

16 Załącznik nr 7 obrazów w przypadku zaniku napięcia zasilającego. 1.6 MoŜliwość zdalnego nadzoru i serwisowania urządzenia. 1.7 Waga urządzenia / moŝliwość ustawienia na blacie. Max. 50 kg (podać) 1.8 MoŜliwość skanowania kaset o formatach: 20x25 cm, 24x30 cm, 35x35cm, 35x43cm 1.9 Automatyczne raportowanie przez system sytuacji awaryjnych do serwisu 1.10 Skanowanie wszystkich formatów z rozdzielczością min. 10 pikseli/mm 1.11 Urządzenie zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny lub posiadające certyfikat CE właściwy dla urządzenia oprogramowania stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC 2. Kasety z płytami obrazowymi Format 24 x 30 cm Szt Format 35 x 35 cm Szt Format 35 x 43 cm Szt Format 35 x 43 cm ze zintegrowaną kratką przeciwrozproszeniową Szt Gwarantowana przez producenta trwałość płyty (ilość cykli odczytu i kasowania) Min cykli (podać) 2.6 Kasety zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny lub posiadające certyfikat CE właściwy dla urządzenia oprogramowania stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC 3. Stacja technika 1 sztuka MoŜliwość pobierania listy pacjentów z systemu RIS poprzez mechanizm DICOM WORKLIST 3.2 MoŜliwość rejestracji pacjentów bezpośrednio na stacji MoŜliwość wydruku zdjęcia bezpośrednio ze stacji technika poprzez mechanizm DICOM Print, kompozytor wydruków. Podstawowa obróbka zeskanowanych obrazów zmiana zaczernienia i kontrastu, powiększanie, obracanie, funkcje pozytyw negatyw. MoŜliwość przywrócenia obrazu pierwotnego. 3.5 MoŜliwość współpracy z czterema aparatami. Wybór sali badań. 3.6 MoŜliwość zdefiniowania charakterystyki skanowania dla kaŝdego aparatu. 3.7 Pomiary odległości i kątów 3.8 adnotacje tekstowe wbudowane i definiowane przez uŝytkownika 2

17 Załącznik nr automatyczne usuwanie obrazu kratki przeciwrozproszeniowej 3.10 automatyczna kolimacja (czarne maskowanie tła) 3.11 MoŜliwość zdefiniowania drzewa badań w języku polskim Przekątna ekranu monitora 19 (podać) 4. Kamera/drukarka laserowa do wydruku zdjęć 1 szt. Podać nazwę i producenta Urządzenie pracujące w systemie suchym 4.2 Naświetlanie laserowe, utrwalanie termiczne 4.3 Urządzenie kompatybilne przynajmniej z czterema róŝnymi formatami filmów. W danym momencie załadowany min. jeden rozmiar/format filmu. Zmiana formatu nie wymaga interwencji serwisu. 4.4 System automatycznej densytometrycznej kontroli jakości kaŝdego pojedynczego drukowanego filmu / opisać 4.5 Licznik podający ilość czystych (nienaświetlonych) filmów znajdujących się w urządzeniu. 4.6 MoŜliwość załadunku filmów w świetle dziennym (daylight) 4.7 Rozdzielczość wydruku min. 325 DPI 4.8 Współczynnik zaczernienia Dmax nie mniejszy niŝ 3,1 dla zdjęć ogólnodiagnostycznych 4.9 Wydajność wydruku dla filmu 35x43 cm przy maksymalnej rozdzielczości 45 filmów/godzinę 4.10 Interface DICOM Print SCP 4.11 Interface uŝytkownika w języku polskim 4.12 Automatyczne raportowanie przez urządzenie sytuacji awaryjnych do centrum serwisowego bez udziału obsługi poprzez internet 4.13 Automatyczne informowanie uŝytkownika o konieczności wykonania przeglądu okresowego 4.14 Gwarantowana przez producenta trwałość obrazu na filmie min. 50 lat 4.15 Świetlna sygnalizacja braku błon w urządzeniu 4.16 Karta sieciowa Ethernet 10/100/ MoŜliwość podłączenia min. 6 urządzeń wysyłających obrazy do druku (np. CR, CT, MR, DR) 4.18 UmoŜliwienie wydruku kolejnemu urządzeniu nie wymaga udziału serwisu kamery w celu konfiguracji urządzenia drukującego. Automatyczna rejestracja urządzenia przy pierwszej próbie nawiązania komunikacji 3

18 Załącznik nr Wpis do rejestru wyrobów medycznych lub deklaracja zgodności CE stwierdzające zgodność z dyrektywą 93/42/EEC II. Stacja diagnostyczna dla RTG/CR/DR - 1 szt. Podać nazwę i producenta 1 Współpraca z systemem PACS/RIS w zakładzie Radiologii 2 MoŜliwość prowadzenia lokalnej bazy danych 3 MoŜliwość wykorzystania funkcji DICOM PRINT 4 Wprowadzenie danych z nośników zewnętrznych typu min. CD/DVD w formacie DICOM 5 Podgląd badania z moŝliwościami min.: Wyświetlania kilku zdjęć na ekranie w formatach: 1x1, 2x1, 2x2, 3x2, 3x3, 3x4, 4x4, 4x5, 4x6. Otwarcia kilku serii badań tego samego pacjenta MoŜliwość otwarcia i porównywania kilku badań tego samego pacjenta Pomiar odległości Powiększanie obrazu Przesunięcie obrazu Pomiar pola Pomiar punktowy Lupa Zmiana kontrastu obrazu Zmiana jasności obrazu Obroty obrazu w lewo i prawo o 90 stopni oraz o dowolny kąt Odbicie obrazu w pionie i poziomie Ustawienia okna obrazowania Inwersja obrazu Animacje sekwencji obrazów Interfejs oprogramowania w języku polskim, podać 6 Wysyłanie określonego obrazu na dedykowaną stację (inny serwer) 7 Nagrywanie płyt dla pacjenta na CD/DVD - współpraca z automatycznym urządzeniem nagrywającym, kompresja i anonimizacja w locie dicomdir 4

19 Załącznik nr Komputer o minimalnych parametrach: Procesor czterordzeniowy min 2.0 GHz Pamięć RAM min 3 GB Dysk twardy min. HDD 500 GB LAN min. 1Gbit/s Nagrywarka +-CD/DVD Karta graficzna do monitorów medycznych System operacyjny Klawiatura i mysz komputerowa Monitor medyczny x 2 o minimalnych wymaganiach: Monitory parowane min. 2 MPix monochromatyczne, Rozdzielczość min. 1200x1600 punktów, Przekątna min. 21" Kontrast min. 900:1, Jasność min cd/m2, Kąty widzenia min.176º/176º. Certyfikat CE (Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równowaŝne monitor diagnostyczny LCD do wyświetlania obrazów monochromatycznych oraz obrazów kolorowych na jednym panelu o przekątnej min. 29,8 i rozdzielczości min. 4 MP (2560x1600) - spełniający wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 18 lutego 2011 roku w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej - Dz.U ), podać, podać 10 Monitor LCD min. 19 do wprowadzania opisów badań 11 UPS dobrany mocą do stacji o czasie podtrzymania nie krótszym niŝ min 12 Zestaw kalibracyjny wbudowany lub zewnętrzny do monitorów medycznych 13 Drukarka laserowa 1 szt. 14 Oferowane oprogramowanie diagnostyczne stacji posiada: - Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w klasie IIb - Deklarację zgodności CE stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie IIb Podać/załączyć certyfikaty 5

20 Załącznik nr 7 III. Moduł archiwizacji PACS Podać nazwę i producenta 1 Komunikacja z RIS za pomocą protokołu HL7. 2 Ilość licencji otwartych dla urządzeń DICOM min. 4 szt., podać Przyjmowanie zleceń z RIS w tym podział zleceń ze względu na miejsce realizacji badania (gabinet) na potrzeby tworzenia list roboczych do urządzeń Przesyłanie informacji zwrotnej do RIS dotyczącej stanu realizacji zlecenia (obsługa statusów) min. Zakończone Aktualizacja zleceń na podstawie informacji otrzymanych z RIS, w szczególności: anulowanie zlecenia, zmiana daty/godziny zlecenia, zmiana gabinetu realizującego, zmiana rodzaju badania, zmiana informacji o kierującym na badanie Udostępnianie wyników badań na stanowisko lekarza opisującego - Ŝądanie wyświetlenia wyników wskazanego zlecenia przekazywane jest z RIS; lekarz logując się tylko do RIS automatycznie otrzymuje dostęp do wyników badań PACS (jednokrotne logowanie). Integracja na poziomie pulpitu. Automatyczny zapis do wyniku badania opisu przygotowanego przez lekarza w RIS, w tym aktualizacja opisu w przypadku poprawy w RIS Automatyczna aktualizacja danych pacjentów na podstawie informacji wprowadzanych w RIS (edycja, usunięcie) 9 Język interfejsu uŝytkownika język polski 10 Baza danych w technologii SQL lub równowaŝnym 11 MoŜliwość automatycznego tworzenia płyt CD/DVD dla pacjentów i wypalanie ich poprzez wbudowany interface (obrazy w formacie DICOM lub skompresowanym bezstratnie w locie, z moŝliwością ich wyświetlenia na dowolnym komputerze, dołączona przeglądarka, plik DICOMDIR, moŝliwość dołączenia pliku tekstowego z opisem badania, moŝliwość anonimizacji badań w locie ) 12 Archiwizacja danych administracyjnych pacjentów 13 Współpraca z minimum dwoma róŝnymi automatycznymi urządzeniem nagrywającym (duplikatory CD/DVD) 14 Archiwizacja obrazów i ich opisów w formacie DICOM 15 Kompresja obrazów w bazie danych bezstratna w locie w czasie archiwizacji 16 Kompresja bezstratna w locie w czasie archiwizacji długoterminowej 17 MoŜliwość prowadzenia katalogu pacjentów z informacją o dacie i typie badania oraz jego lokalizacji 6

Aparat RTG do zdjęć kostnych ze stojakiem płucnym kolumną podłogową i jednym detektorem. Nazwa urządzenia:. (wypełnia Wykonawca)

Aparat RTG do zdjęć kostnych ze stojakiem płucnym kolumną podłogową i jednym detektorem. Nazwa urządzenia:. (wypełnia Wykonawca) Załącznik Nr 2 do SIWZ. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Aparat RTG do zdjęć kostnych ze stojakiem płucnym kolumną podłogową i jednym detektorem Nazwa urządzenia:. (wypełnia Wykonawca) Producent:...

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIśEJ 4 845 000 EURO PN/27RB/07/2010 NA ROBOTY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462 NIP 627-16-69-770, REGON 000311450 Dyrektor tel.032/ 245-34-40 tel.032 /770-77-84

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BgS-321-49/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/1/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, Biuro Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Świadczenie usług operatorskich sieci teleinformatycznej

Bardziej szczegółowo

Usługa hostingu oraz udostępniania w Internecie aplikacji słuŝących do publikacji informacji

Usługa hostingu oraz udostępniania w Internecie aplikacji słuŝących do publikacji informacji SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin

Dostawę licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel/fax 86-2156949 NIP 718-16 - 85-955 ZP- komputery /2011 07.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 15/BAF-VI/PN/09 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa serwerów, dysków do macierzy dyskowej oraz obsługa serwisowa i wsparcie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena 11 50-950 Wrocław Wrocław, dnia 08.11.2013r. Z A T W I E R D Z A M : data zatwierdzenia: 12.11.2013r. Na oryginale podpisał Z-ca Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Leszek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy 139/2013 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku ul. Sportowa 2 05-190 Nasielsk tel. (23) 691 25 03 fax. (23) 691 26 06 w 27 www.zoz.nasielsk.pl e-mail: sekretariat@zoz.nasielsk.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia INTEGRACJA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SP ZOZ MSW W RZESZOWIE Z WARSTWĄ REGIONALNA PSIM PRZETARG NIEOGRANICZONY O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, 01 755 Warszawa tel. 261 85 26 89, fax. 261 85 27 15, NIP: 118 00 59-744 Numer sprawy: 17/ZP/15 Warszawa...05.2015r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIF-212-1/2012 Warszawa, 2012-05-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup macierzy dyskowych oraz Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/4/15/VBC

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 Zamawiający informuje,

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka. znak sprawy: ZO-261-08-2013 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO dla Biura Państwowej Komisji Akredytacyjnej W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-10/2012 Tarnobrzeg. 14.11. 2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa sprzętu informatycznego do Sądu

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) IP.ZP.341-32-2/06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004r

Bardziej szczegółowo