S Ą D REJONOWY W Bydgoszczy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S Ą D REJONOWY W Bydgoszczy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 S Ą D REJONOWY W Bydgoszczy Bydgoszcz PL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 2/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawę serwerów i innych urządzeń komputerowych na rzecz Sądu Rejonowego w Szubinie CPV: Nazwa CPV: serwery, routery sieciowe, komputery przenośne, drukarki laserowe ZATWIERDZAM PRZEDKŁADANE DOKUMENTY I WYRAŻAM ZGODĘ NA ROZPOCZĘCIE POSTĘPOWANIA Bydgoszcz dnia 10 grudnia 2013 r. Andrzej Kozłowski Dyrektor Sądu Rejonowego w Bydgoszczy 1

2 Zawartość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia I. Słowniczek podstawowych pojęć i zwrotów używanych w SIWZ II. Nazwa i adres zamawiającego. III. Tryb udzielenia Zamówienia IV. Opis przedmiotu Zamówienia. V. Informacje dot. ofert wariantowych, częściowych, informacji o możliwości zawarcia umowy ramowej i aukcji elektronicznej. VI. Termin wykonania Zamówienia. VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie maja dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów. X. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami XI. Wymagania dotyczące wadium. XII. Termin związania ofertą. XIII. Opis sposobu przygotowania ofert. XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. XV. Opis sposobu obliczania ceny. XVI. Informacje dot. walut obcych przy rozliczeniach miedzy Zamawiającym a Wykonawcą. XVII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty najkorzystniejszej, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. XVIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawi Zamówienia publicznego XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy w sprawie Zamówienia publicznego. XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie Zamówienia publicznego XXII. Informacje o podwykonawcach XXIII. Pozostałe postanowienia. Załącznik Nr 1 Wzór formularza oferty Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik Nr 4 Informacja dotycząca grupy kapitałowej Załącznik Nr 5 Specyfikacja asortymentowo - techniczna Załącznik Nr 6 Wzór umowy 2

3 I. Słowniczek podstawowych pojęć i zwrotów używanych w SIWZ Ilekroć w specyfikacji istotnych warunków Zamówienia (SIWZ) i we wszystkich dokumentach do niej dołączonych, występują następujące pojęcia lub zwroty należy przez to rozumieć: a) Zamawiający Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 4, Bydgoszcz b) Wykonawca osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie Zamówienia publicznego oraz podmioty te występujące wspólnie; c) Ustawa ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.907 ze zm.) zwanej dalej Ustawą. d) Specyfikacja niniejsza SIWZ oraz wszelkie załączniki i inne dokumenty stanowiące jej integralną część; e) Przedmiot Zamówienia dostawy wynikające z opisu przedmiotu Zamówienia (rozdz. IV SIWZ) oraz załączników stanowiących integralną część SIWZ; f) Oferta przygotowany przez Wykonawcę zestaw dokumentów zawierający formularz oferty, oświadczenia i dokumenty żądane w SIWZ oraz załączniki wraz z cena za wykonanie przedmiotu zamówiania; g) Cena kwota brutto należna Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Zamówienia w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 05 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97. poz ze zmianami); h) Najkorzystniejsza oferta oferta z najniższą ceną; i) Podwykonawca osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której Wykonawca powierza wykonanie całości lub części przedmiotu Zamówienia; j) Pełnomocnictwo oświadczenie woli mocodawcy upoważniające ściśle określoną osobę lub osoby do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie (tj. do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o udzielenie Zamówienia- podpisania oferty albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia publicznego) wraz z dokumentami potwierdzającymi, że osoba wystawiająca pełnomocnictwo jest do tego uprawniona. Jako pełnomocnictwo Zamawiający uzna również aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3

4 II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Adres: Bydgoszcz, ul. Wały Jagiellońskie 4 Telefon: (52) Fax: (52) internet : Maile: Godziny urzędowania: Konto bankowe: NBP O/O Bydgoszcz Numer NIP: Numer REGON: i Sąd Rejonowy w Szubinie Adres: Szubin, pl. Wolności 4 Telefon/Fax: wew. 138 Internet: Godziny urzędowania: Konto bankowe: NBP O/O Bydgoszcz Numer NIP: Numer REGON: III. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z art.10 ust.1 w związku z art ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.907 ze zm.), zwanej dalej Ustawą Pzp lub Pzp. IV. Opis przedmiotu Zamówienia. 1. Przedmiot zamówienia. Dostawa serwerów i innych urządzeń komputerowych na rzecz Sądu Rejonowego w Szubinie. CPV: Nazwa CPV: serwery, routery sieciowe, komputery przenośne, drukarki laserowe Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i innych urządzeń komputerowych na rzecz Sądu Rejonowego w Szubinie. Miejsce dostawy sprzętu dla Sądu Rejonowego w Szubinie: Sąd Rejonowy w Szubinie pl. Wolności Szubin, Wydziały Zamiejscowe w Nakle nad Notecią ul. Sądowa Nakło nad Notecią, Wydziały Zamiejscowe w Żninie ul. Plac Wolności Żnin 2. Zakres zamówienia obejmuje: 4

5 Zamówienie zostało podzielone na dwie części a) oraz b) składające się na następujące elementy: a) Serwer szt. 2 Router szt. 3 Notebook szt. 4 b) Drukarki szt. 12 Drukarki z dodatkowym podajnikiem papieru szt. 9 Urządzenia wielofunkcyjne 4w1 szt. 9 Szczegółowy zakres i opis sprzętu komputerowego będącego przedmiotem zamówienia znajduje się w Załącznika Nr 5 do SIWZ Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z części zamówienia lub ograniczenia zamówienia do wysokości posiadanych środków. 3. Wymagania Zamawiającego 3.1. Zamawiający wymaga aby wszystkie urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia były fabrycznie nowe i nieużywane, pochodzące z bieżącej produkcji Zamawiający wymaga, aby urządzenia, stanowiące przedmiot zamówienia, zakupiono w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski oraz aby posiadały pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników na obszar Rzeczpospolitej Polskiej W pozycjach opisanych poprzez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach technicznych i wymogach jakościowych nie niższych niż przedmioty wskazane przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do naprawy, w razie wystąpienia awarii urządzeń objętych gwarancją, w sposób zgodny z wytycznymi zawartymi w 7 wzoru umowy załącznik nr 6 do SIWZ 3.5. Zamawiający wymaga udzielenia na dostarczony sprzęt minimalnych gwarancji, zawartych w Załączniku Nr 5 do oferty odrębnych dla każdego urządzenia, liczonych od dnia dostawy Wykonawca ma obowiązek protokolarnego przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu w jego siedzibie, wraz z oświadczeniem, że dostarczony sprzęt jest zgodny z umową. Pisemne oświadczenie, o którym mowa stanowić będzie m.in. podstawę do odbioru przedmiotu zamówienia Zamawiający nie zastrzega w SIWZ, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie, tej części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 3.9.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której będzie dokonany wybór Wykonawcy. 5

6 a. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy: zmiana danych podmiotowych dotyczących Wykonawcy; ustawowa zmiana stawki podatku VAT, powodująca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy; konieczność przedłużenia terminu umowy tylko i wyłącznie z przyczyn zależnych od Zamawiającego, tj. z powodu nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy; zmiana osób ze strony Wykonawcy, wskazanych do współpracy merytorycznej przy realizacji przedmiotowego zamówienia, po uzyskaniu zgody Zamawiającego; zmiana osób ze strony Zamawiającego, wskazanych do współpracy merytorycznej przy realizacji przedmiotowego zamówienia; konieczność zmiany w trakcie realizacji umowy podmiotów trzecich (podwykonawców), o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, za pomocą których Wykonawca na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zaproponowany przez Wykonawcę nowy podwykonawca, zobowiązany jest wykazać spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotychczasowy podwykonawca, załączając w tym celu odpowiednie dokumenty jakie wymagane były od podwykonawcy podczas przeprowadzania postępowania przetargowego; b. Zmiany postanowień zawartej umowy możliwe będą do dokonania na podstawie powyższych warunków w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. V. Informacje dotyczące ofert wariantowych, częściowych, informacji o możliwości zawarcia umowy ramowej i aukcji elektronicznej. 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 2. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych (część a) i część b)). 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej. 4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. VI. Termin wykonania zamówiania. Okres realizacji wykonania Zamówienia do 30 grudnia 2013r. VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione warunki. 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli Przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 6

7 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 2. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu Zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji przedmiotu Zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 5. Ponadto w postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówiania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania Zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji Zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu Zamówienia. VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ 2. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 3 i 4 SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ 3. Dokumenty i oświadczenia wykazujące brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie Zamówienia: a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy (załącznik nr 3 do SIWZ) b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c) W celu przedstawienia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 2 pkt. 5 ustawy Wykonawca składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz 331 ze zm.) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ. 4. Jeżeli Wykonawca, wykazuje spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy. Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania Zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących w szczególności: 7

8 a) Zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) Sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu Zamówienia, c) Charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) Zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu Zamówienia. 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3 lit. b (aktualnych odpis) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa wyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3 lit. b) zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 7. Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie Zamówienia składając następujące dokumenty: a) Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia składa oddzielne dokumenty wymienione w pkt. 3 niniejszego rozdziału. b) Oświadczenia o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia publicznego; c) Dokument, o którym mowa w pkt. 1,2 3 niniejszego rozdziału winni złożyć wspólnie. IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. 1. Oświadczenia, wniosku, zawiadomienia, informacje oraz wszelka inną korespondencję Wykonawcy przekazują pisemnie na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 4, Bydgoszcz 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem (52) lub droga elektroniczną z zastrzeżeniem punktu Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub pełnomocnictw również złożonych w trybie art. 26 ust. 3 ustawy, a także zmiany i wycofania oferty. 4. W tych przypadkach każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą faksu, poczty elektronicznej i potwierdziły fakt jej otrzymania. 5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków Zamówienia. Każda dokonana zmiany SIWZ zostanie przez Zamawiającego niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ. 8

9 6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 7. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, 8. Zamawiający nie przewiduje organizacji spotkania Wykonawców w celu udzielenia odpowiedzi na ewentualne pytania. X. Osoby uprawnione do porozumienia się z Wykonawcami. Do kontaktowania się z Wykonawcami uprawniony jest Pan Dariusz Pezała Pan Damian Sobczak Ze względu na obowiązkową pisemność postępowania o udzielenie Zamówienia publicznego, wszystkie ewentualne wyjaśnienia ustne nie są dla Wykonawców wiążące. XI. Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium. XII. Termin związania ofertą. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XIII. Opis sposobu przygotowania oferty. 1. Wykonawca składa jedną ofertę z zachowaniem formy pisemnej, napisana w języku polskim. 2. Oferta winna zawierać: a) Wypełniony Formularz oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, b) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, c) Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami rozdziału VIII SIWZ, d) Oświadczenia Wykonawcy lub deklaracje producenta, że oferowane produkty równoważne są wyrobami fabrycznie nowymi, nie regenerowanymi w pełni kompatybilnymi ze sprzętem do którego są przeznaczone i posiadają niezbędne zgody i certyfikaty jeżeli dotyczy. 3. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonych do oferty dokumentów należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo to winno być podpisane przez osobę/osoby upoważnione (upełnomocnione) do reprezentowania Wykonawcy. 9

10 4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części Zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom oraz jej zakres (jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców w realizacji Zamówienia) 5. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w formie elektronicznej. 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 8. Wszystkie wymagane od Wykonawców dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia powinny przedstawiać aktualny stan faktyczny i prawny na dzień otwarcia ofert. 9. Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty były podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i kolejno ponumerowane. 10. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być podpisane przez osobę (-y) podpisującą (-e) ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu, wstawienie poprawnego z podaniem daty dokonania poprawki i podpisem. 11. Wymagane w rozdziale VIII SIWZ dokumenty winy być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 12. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Wprowadzone zmiany do złożonej oferty należy umieścić w dodatkowej kopercie z napisem Zmiana do oferty oraz dane Wykonawcy (pełna nazwa firmy i adres 13. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę wyłącznie w formie pisma wycofującego ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Wymagane jest, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji były opisane i spięte w ofercie w sposób pozwalający na ich oddzielenie od reszty oferty. Przy braku wyraźnego rozdzielenia dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiający wszystkie dokumenty składające się na treść oferty uzna za jawne. 15. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale połączone i włożone do jednej koperty, która powinna być opatrzona w dane Wykonawcy oraz z napis: Oferta na Dostawę serwerów i innych urządzeń komputerowych na rzecz Sądu Rejonowego w Szubinie Nie otwierać przed godzina 9 15 dnia 18 grudnia 2013 r. Koperta musi być zaadresowana na adres Zamawiającego. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która zostanie złożona po terminie w myśl art. 84 ust. 2 ustawy. XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 4, w Oddziale Gospodarczym (I piętro, pom. 132) lub na Biurze Podawczym (parter pom. 27) w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 18 grudnia 2013r., do godziny Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie wskazanym w pkt. 1 zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 3. Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin skutecznego dostarczenia oferty Zamawiającemu. 10

11 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 grudnia 2013r. o godz w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia. 7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców a także informacje dotyczące ceny. 8. Informacje, o których mowa w pkt. 6 i 7, Zamawiający przekazuje niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich wniosek. XV. Opis sposobu obliczana ceny. 1. Ceną oferty jest cena brutto za zamówienie. 2. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia, którą Wykonawca określa w ofercie (w załączniku nr 1 do SIWZ) musi być ceną brutto za realizację całego zamówienia i powinna obejmować wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia, w tym wszelkie koszty towarzyszące, w sposób zgodny z warunkami i wytycznymi określonymi przez Zamawiającego, w tym koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia, do siedziby Zamawiającego. Cena powinna obejmować wszystkie wymagane przepisami podatki, składki i opłaty, w tym podatek VAT. 3. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem zasad zaokrągleń matematycznych. XVI. Informacje dotyczące walut obcych przy rozliczeniach między Zamawiającym a Wykonawcą. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczeń z Wykonawcą w walucie obcej. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego będą realizowane w PLN (walucie złoty polski). XVII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty najkorzystniejszej wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującymi kryteriami: 1) Cena oferty 100% 2. Ocena ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium przeprowadzona zostanie wg wzoru: P = ( Cn : Co ) x 100 pkt Cn - najniższa cena złożona przez dostawcę Co - rozpatrywana cena oferty Najkorzystniejszą jest oferta, której P jest największe. Ocena oferty wyrażona jest w punktach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 11

12 Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największa ilość punktów spośród ofert nieodrzuconych i spełniających wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w treści SIWZ. 3. Zamawiający poprawi w ofercie: a) Oczywiste omyłki pisarskie, b) Oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, c) Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, a które nie powodują istotnych zmian w treści oferty. 4. O dokonanych poprawkach w ofercie Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 5. Jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki, polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującej istotnej zmiany w treści oferty, to zgodnie z art. 89. Ust. 1 pkt. 7 ustawy jego oferta zostanie odrzucona. 6. Oferta zawierająca błędy w obliczeniu ceny, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy. XVIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli ofertę o: a. Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imie i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firm), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, który złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny oferty i łączna punktację; b. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne, d. Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 2. Ponadto Zamawiający ogłosi wyniki postępowania o udzieleniu zamówienia zamieszczając informacje, o których mowa w pkt. 1 lit. a, na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej Zamawiającego. 3. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, Wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą, najpóźniej przed zawarciem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum. 4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (faksem lub pocztą elektroniczną) albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie) 5. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem terminu o którym mowa w pkt. 4, zgodnie z zapisami art. 94 ust. 2 ustawy. 12

13 6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. XIX. Wymogi dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XX. Istotne dla storn postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy zgodnej z postanowieniami SIWZ. 2. Wzór umowy został określony w załączniku nr 6 do SIWZ XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy. 3. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamienia odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, c) odrzucenia oferty odwołującego. 4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych. 7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 13

14 zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy 8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 9. Na czynności, o których mowa w pkt. 8 niniejszego rozdziału, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt. 3 rozdziału. 10. Zgodnie z treścią art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (faksem lub drogą elektroniczną), albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób (pisemnie). 11. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 12. W przypadku wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 13. Przystąpienie do postępowania odwoławczego następuje na warunkach określonych w art. 185 ustawy. 14. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustaw nie stanowi inaczej. 15. Pozostałe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI (art ) ustawy. XXII. Informacje o podwykonawcach. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. XXIII. Pozostałe postanowienia. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia maja zastosowanie przepisy: ustawy Pzp oraz Kodeksu cywilnego (dz. U. Nr 16 z 1964r. poz. 93 ze zm.). Załącznik Nr 1 Wzór formularza oferty Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik Nr 4 Informacja dotycząca grupy kapitałowej Załącznik Nr 5 Specyfikacja asortymentowo - techniczna Załącznik Nr 6 Wzór umowy 14

15 Załącznik Nr 1 do SIWZ PN 2/ Dane DOSTAWCY Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Bydgoszcz ul. Wały Jagiellońskie 4 dot. Dostawę serwerów i innych urządzeń komputerowych na rzecz Sądu Rejonowego w Szubinie Zgodnie ze sposobem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, przestawiamy formularz cenowy: Wartość oferty w zamówieniu część a): brutto. słownie.. w tym należny podatek VAT w kwocie. słownie.. Wartość oferty w zamówieniu część b): brutto. słownie.. w tym należny podatek VAT w kwocie. słownie.. 15

16 Lp. Nazwa Nazwa katalogowa produktu Ilość (w szt.) Cena jednostkowa brutto w zł Wartość brutto w zł (kol.3xkol.4) Część a) Serwer Router 3 3. Notebook 4 4. Drukarki Część b) 12 razem: Drukarki z 5. dodatkowym podajnikiem papieru 9 6. Urządzenia wielofunkcyjne 4w1 9 razem: Składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu* / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.* Oferowana cena zawierającej stawki VAT obowiązujące od r. i uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia: w terminie do dnia 30 grudnia 2013 roku. Zobowiązujemy się, w zakresie realizacji niniejszego zamówienia, do spełnienia wymagań Zamawiającego zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia, tj. między innymi do: Dostarczenia oferowanego sprzętu, stanowiącego przedmiot zamówienia jako fabrycznie nowego i nieużywanego, pochodzącego z bieżącej produkcji; Dostarczenia oferowanego sprzętu, stanowiącego przedmiot zamówienia, zakupionego w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski, posiadającego pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników na obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Oświadczam/y, że: a) Zamówienie wykonam/y samodzielnie* b) Część zamówienia zamierzam/y powierzyć podwykonawcom* (kreślić zakres): 16

17 Lp. Nazwa części zamówienia (zakres prac powierzony podwykonawcy) Termin wykonania zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wzór Umowy Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia, został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 1. Oświadczamy, że do współpracy merytorycznej przy realizacji przedmiotowego zamówienia zostaną upoważnione niżej wymienione osoby: a...., b.. PODPISANO imię, nazwisko i podpis Wykonawcy/Wykonawców ( nazwa i adres firmy, pieczątka firmowa Wykonawcy/Wykonawców ) dnia Informacja dla Wykonawcy: Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. * Niepotrzebne skreślić 17

18 Załącznik nr 2 do SIWZ PN 2/2013 /oznaczenie wykonawcy (pieczęć)/ dn... OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Dostawę serwerów i innych urządzeń komputerowych na rzecz Sądu Rejonowego w Szubinie Ja, niżej podpisany / My niżej podpisani, reprezentujący firmę:.. jako upoważniony/eni na piśmie lub wpisany/i w odpowiednich rejestrach, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/y że: spełniamy warunki dotyczące: 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2. Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zgodnie z art.25 ust.1 pkt.2) ustawy Prawo zamówień publicznych: oferuje zrealizowanie dostawy spełniającej wymagania określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. (Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 18

19 Załącznik Nr 3 do SIWZ PN 2/2013 /oznaczenie wykonawcy (pieczęć)/ dn... OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia z powodu istnienia okoliczności o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Dostawę serwerów i innych urządzeń komputerowych na rzecz Sądu Rejonowego w Szubinie Ja, niżej podpisany / My niżej podpisani, reprezentujący firmę:.. jako upoważniony/eni na piśmie lub wpisany/i w odpowiednich rejestrach, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/y że: Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. (Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 19

20 Załącznik Nr 4 do SIWZ PN 2/2013 /oznaczenie wykonawcy (pieczęć)/ dn... Informacja dotycząca grupy kapitałowej Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Dostawę serwerów i innych urządzeń komputerowych na rzecz Sądu Rejonowego w Szubinie Ja, niżej podpisany / My niżej podpisani, reprezentujący firmę:.. Informuję/informujemy że: 1) Nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r., o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 50, poz. 331 późń. Zm.)* 2) do jednej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów należą następujące podmioty:* *niepotrzebne skreślić (Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 20

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) G-2150-8/13 Dostawa urządzeń dla SR i SO Opole Strona 1 z 54 Zamawiający: Sąd Okręgowy w Opolu pl. Daszyńskiego 1 45-064 Opole Znak sprawy: G-2150-8/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r.

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r. NR SPRAWY: OIPo - 2800-2(1)/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 013/OPR/1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 013/OPR/1 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 013/OPR/1 Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta ( Organizator Postępowania ) zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu i dostawy routerów do ochrony sieci dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa www.wilanow-palac.art.pl Znak sprawy: 15/2015/PN/SD Warszawa, 2015-06-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze Z A T W I E R D Z A M Jelenia Góra, dnia 23 listopada 2012 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Identyfikator: OG/ZP 4/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA SPRZĘTU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/28/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/28/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, dnia 9 września 2014 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/28/2014 Tryb postępowania: Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-10/2012 Tarnobrzeg. 14.11. 2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa sprzętu informatycznego do Sądu

Bardziej szczegółowo

Zakup i dostawa urządzenia zabezpieczającego sieć dla Sądu Okręgowego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 32, 61 745 Poznań.

Zakup i dostawa urządzenia zabezpieczającego sieć dla Sądu Okręgowego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 32, 61 745 Poznań. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Zakup i dostawa urządzenia zabezpieczającego sieć dla Sądu Okręgowego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 32, 61 745 Poznań.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS Znak sprawy: TZ/370/14/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu backupu platformy

Bardziej szczegółowo

Usługa hostingu oraz udostępniania w Internecie aplikacji słuŝących do publikacji informacji

Usługa hostingu oraz udostępniania w Internecie aplikacji słuŝących do publikacji informacji SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Adres: Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, Telefon: +48 91 440 34 23, faks: +48 91 440 34 41, NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-514 Katowice ul. Ceglana 35 Znak sprawy : D/ZP/381/8B/14 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ

Bardziej szczegółowo

na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem

na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem ZATWIERDZAM... /-/ Leszek Grabarczyk Warszawa, dnia 05 grudnia 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt.

Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt. Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt. Wykonawca dostarczy urządzenia umożliwiające zestawienie połączeń

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania:

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania: SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację zadania: Dostawa elementów telefonii IP do systemu firmy Cisco użytkowanego przez

Bardziej szczegółowo

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, fax. 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup, dostarczenie i montaż

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo