SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:"

Transkrypt

1 Rzeszów, dnia r. NO-223/XXI/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:,, Dostaw serwera oraz modernizacja infrastruktury sprz towej wraz z us ug migracji systemowej bazy danych i przeniesieniem danych na now platform I. Zamawiaj cy Miejskie Przedsi biorstwo Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o. o. al. gen. W adys awa Sikorskiego 428, Rzeszów, wpisane do rejestru przedsi biorców prowadzonego przez d Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego pod nr KRS , o kapitale zak adowym , 00 z NIP; , REGON; tel.(0 17) , fax (0 17) , II. Tryb udzielenia zamówienia Post powanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o warto ci mniejszej od kwot okre lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz z pó n. zm.). III. Opis przedmiotu zamówienia 1 Przedmiotem zamówienia jest:,,dostawa serwera oraz modernizacja infrastruktury sprz towej wraz z us ug migracji systemowej bazy danych i przeniesieniem danych na now platform. Zakres rzeczowy obejmuje migracj bazy danych IBM DB2 Workgroup ywanej przez Zamawiaj cego, dostaw, instalacj, konfiguracj i uruchomienie sprz tu informatycznego wraz z oprogramowaniem. 2 Zamawiaj cy wymaga: dostarczenia sprz tu i oprogramowania w ramach prowadzonego post powania, uruchomienia oraz konfiguracji sprz tu i oprogramowania dostarczonego w ramach prowadzonego post powania zgodnie z wymaganiami Zamawiaj cego dostarczenia sprz tu i oprogramowania fabrycznie nowego, pochodz cego z oficjalnego kana u sprzeda y Producenta na rynek polski dostarczenia wszystkich kabli i przewodów niezb dnych do pod czenia i uruchomienia zamówionego sprz tu i oprogramowania wykonania migracji bazy danych b cej w u ytkowaniu Zamawiaj cego na now platform sprz tow zgodnie z wymaganiami Zamawiaj cego, uruchomienia aplikacji u ywanej przez Zamawiaj cego w nowym rodowisku sprz towo programowym przeniesienia wszystkich danych niezb dnych dla prawid owego funkcjonowania aplikacji posiadanej przez Zamawiaj cego 3 Szczegó owy zakres prac okre la Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia stanowi cy za cznik nr 6 do SIWZ.

2 4 Nazwa i kod stosowany we Wspólnym S owniku Zamówie (CPV); Nadmiarowa macierz niezale nych dysków (RAID) Jednostki Pami ci Ta mowej Urz dzenia sieciowe Modernizacja Sieci Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania Serwery Us ugi konfiguracji oprogramowania Systemy operacyjne IV. Termin wykonania zamówienia W terminie: od dnia podpisania umowy do r. V. Warunki wymagane od wykonawców ubiegaj cych si o zamówienie oraz sposób dokonywania oceny spe niania tych warunków. 1. W post powaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia mog wzi udzia wykonawcy, nie wykluczeni z post powania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 i spe niaj cy warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych: 1) posiadaj uprawnienia do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli ustawy nak adaj obowi zek posiadania takich uprawnie, 2) posiadaj niezb dn wiedz i do wiadczenie oraz dysponuj potencja em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowi zanie innych podmiotów do udost pnienia potencja u technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegaj wykluczeniu z post powania o udzielenie zamówienia. 2. Wyka si odpowiednim do wiadczeniem, tj. wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszcz cia post powania o udzielenie zamówienia, a je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy w tym okresie, minimum; a) jednego wdro enia platformy opartej o system AIX dokumenty potwierdzaj ce nale yte wykonanie dostawy i uruchomienia nale y do czy do oferty b) jednego wdro enia bazy danych IBM DB2 Workgroup na minimum 50 ytkowników dokumenty potwierdzaj ce nale yte wykonanie dostawy, uruchomienia i konfiguracji nale y do czy do oferty c) dwa wdro enia platformy sprz towej odpowiadaj ce swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o warto ci co najmniej ,00 z ka da. d) posiadaj status IBM Certified Solution Developer - DB2 9.5 SQL Procedure Developer dokumenty potwierdzajace nale y do czy do oferty. 3. Wyka si dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawi pisemne zobowi zanie innych podmiotów do udost pnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia; a) Certyfikowany specjalista DB2 minimum wersji 9.5 b) Certyfikowany specjalista AIX c) Certyfikowany specjalista minimum Windows 2008 Server Zamawiaj cy wyklucza uwzgl dnianie w potencjale kadrowym osób posiadaj cych uko czone szkolenia bez zdanie egzaminów certyfikuj cych. 2

3 4. Zamawiaj cy dokona oceny spe niania warunków na podstawie z onych wraz z ofert wiadcze i ni ej wskazanych dokumentów spe nia /nie spe nia VI. Wykaz o wiadcze i dokumentów, potwierdzaj cych spe nianie warunków udzia u w post powaniu jakie powinna zawiera OFERTA: 1. Zamawiaj cy wymaga z enia o wiadczenia wykonawcy, e spe nia on warunki udzia u w post powaniu okre lone w art. 22 ust. 1 oraz o nie podlega wykluczeniu z post powania na podstawie art. 24 ust. 1,2 ustawy Prawo zamówie publicznych (Za cznik nr 1 do oferty), 2. W celu potwierdzenia, e wykonawca posiada uprawnienie do wykonania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zam. publ. Zamawiaj cy da nast puj cych dokumentów; 1) aktualny odpis z w ciwego rejestru albo aktualne za wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia alno ci gospodarczej, je eli odr bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub zg oszenia do ewidencji dzia alno ci gospodarczej - wystawiony nie wcze niej ni 6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert, 3. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiaj cego warunku posiadania przez wykonawc niezb dnej wiedzy i do wiadczenia oraz dysponowania potencja em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiaj cy da nast puj cych dokumentów; 1) wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszcz cia post powania o udzielenie zamówienia, a je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy - w tym okresie, sporz dzony wed ug wzoru stanowi cego za cznik nr 2 do niniejszej SIWZ, zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt 2. rozdz. V SIWZ, (Za cznik nr 2 do oferty) wraz z dokumentami potwierdzaj cymi, e zosta y wykonane nale ycie. 2) wykaz osób (zgodnie z pkt 3. rozdz. V SIWZ), którymi dysponuje lub b dzie dysponowa Wykonawca i które b uczestniczy w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, (Za cznik nr 3 do oferty), 3) pisemne zobowi zanie innych podmiotów do udost pnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, je eli w wykazie o którym mowa w ppkt 2) Wykonawca przewidzia mo liwo korzystania z tych osób. 4. W celu potwierdzenia, e oferowana dostawa odpowiada wymaganiom okre lonym przez zamawiaj cego; 1) Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia (Za cznik nr 6 do oferty) wraz z podaniem producenta, PN, szczegó owego opisu. 5. Pozosta e dokumenty stanowi ce ofert : 1) Dane dotycz ce zakresu powierzonych podwykonawcom cz ci zamówienia (Za cznik nr 4 do oferty), 2) Formularz cenowy opracowany na podstawie do czonego wzoru (Za cznik nr 5 do oferty), 3) Pe nomocnictwo do z enia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów z onych wraz z ofert. Tre pe nomocnictwa musi jednoznacznie okre la czynno ci, co do wykonania których pe nomocnik jest upowa niony. Pe nomocnictwo musi by przedstawione w formie orygina u lub po wiadczonej notarialnie za zgodno z orygina em kopii. 4) Pe nomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w post powaniu albo do reprezentowania Wykonawców w post powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dotyczy tylko Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si 3

4 o uzyskanie zamówienia. Pe nomocnictwo musi by przedstawione w formie orygina u lub po wiadczonej notarialnie za zgodno z orygina em kopii. 5) Dowód wniesienia wadium (zgodnie z rozdz. X SIWZ). 6. Je eli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2. ppkt.1) rozdz. VI. SIWZ sk ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj ce odpowiednio, e nie otwarto likwidacji ani nie og oszono upad ci - wystawione nie wcze niej ni 6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert. Je eli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt. 1). zast puje si je dokumentem zawieraj cym o wiadczenie z one przed notariuszem, ciwym organem s dowym, administracyjnym albo organem samorz du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania. VII. Podwykonawcy 1. Zamawiaj cy da wskazania przez Wykonawc cz ci zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 2. Wykonawca winien okre li w (Za czniku nr 4 - Podwykonawcy) zakres rzeczowy powierzonych podwykonawcom cz ci zamówienia. VIII. Oferta wspólna 1. Zamawiaj cy dopuszcza z enie oferty wspólnej przez wykonawców ( konsorcjum). 2. Wykonawcy ustanowi pe nomocnika do reprezentowania ich w post powaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w post powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Orygina pe nomocnictwa lub kopi po wiadczon notarialnie nale y do czy do oferty. 3. aden z wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie zamówienia nie mo e podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 4. Ka dy z partnerów oddzielnie z y dokumenty wymagane w rozdziale VI pkt 2. SIWZ. Pozosta e dokumenty potwierdzaj ce spe nianie warunków zawartych w SIWZ partnerzy mog z wspólnie. IX. Sposób porozumiewania si zamawiaj cego z wykonawcami oraz przekazywanie wiadcze i dokumentów, a tak e osoby uprawnione do porozumiewania si z wykonawcami 1. Zamawiaj cy ustala, i wszelkiego rodzaju o wiadczenia, protesty, rozstrzygni cia protestów, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp. (tzw. korespondencja) Zamawiaj cy i Wykonawcy przekazuj pisemnie lub faksem. Dopuszczalny jest równie odbiór korespondencji w siedzibie Zamawiaj cego przez przedstawiciela Wykonawcy. Zamawiaj cy przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urz dowania od 7 00 do od poniedzia ku do pi tku. 2. Forma pisemna zastrze ona jest dla z enia oferty wraz z za cznikami, w tym o wiadcze i dokumentów potwierdzaj cych spe nianie warunków udzia u w post powaniu oraz wiadcze i dokumentów potwierdzaj cych spe nianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymaga okre lonych przez Zamawiaj cego, a tak e zmiany lub wycofania oferty. 4

5 3. Zamawiaj cy nie dopuszcza porozumiewania si drog elektroniczn. 4. Zamawiaj cy da ka dorazowego potwierdzenia przez Wykonawc faktu otrzymania faksem korespondencji od Zamawiaj cego, niezw ocznie po jej otrzymaniu z podaniem daty jej otrzymania - nr faksu (0 17) Wykonawca mo e zwróci si na pi mie do Zamawiaj cego o wyja nienie SIWZ. Zamawiaj cy udzieli wyja nie, je eli wniosek wp ynie do niego nie pó niej ni na 6 dni przed up ywem terminu sk adania ofert. Zamawiaj cy prze le tre zapyta i wyja nie, bez ujawniania ród a zapytania, wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ. 6. Tre zapyta wraz z wyja nieniami Zamawiaj cy, bez ujawniania ród a zapytania, umie ci na stronie internetowej 7. W uzasadnionych przypadkach przed up ywem terminu sk adania ofert Zamawiaj cy mo e zmieni tre Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ka da wprowadzona przez Zamawiaj cego zmiana stanie si cz ci SIWZ oraz zostanie niezw ocznie dor czona wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej 8. Pracownikami uprawnionym do bezpo redniego kontaktu z wykonawcami s : Sprawy merytoryczne; Dariusz Jarecki - tel. (017) , Sprawy formalne; Teresa Kami ska tel. (0-17) X. Wymagania dotycz ce wadium oraz zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy 1. Oferta powinna by zabezpieczona wadium w wysoko ci: ,00 PLN (s ownie; dziesi tysi cy z otych). 1) Wadium mo e by wniesione w: - pieni dzu (wadium wnoszone w pieni dzu wp aca si przelewem na nast puj cy rachunek bankowy: Bank Pekao S.A. II O/Rzeszów Nr Wadium w formie pieni nej nale y wnie przed up ywem terminu sk adania ofert, tak aby rodki pieni ne w chwili otwarcia ofert znajdowa y si na rachunku zamawiaj cego. - por czeniach bankowych lub por czeniach spó dzielczej kasy oszcz dno ciowokredytowej, z tym e por czenie kasy jest zawsze por czeniem pieni nym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - por czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi biorczo ci (Dz. U. z 2007 r. Nr 42oz. 1158, z pó n. zm.). 2) Wadium wniesione w innej formie ni pieni dz: orygina nale y z w kasie MPGK- Rzeszów al. gen. W adys awa Sikorskiego 428, pok. nr. 104, kserokopi potwierdzon przez wykonawc za zgodno z orygina em nale y do czy do oferty. 3) Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie przez Zamawiaj cego wykluczony z post powania. 4) Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiaj cego, je eli: odmówi podpisania umowy na warunkach okre lonych w ofercie, nie wniesie zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy lub zawarcie umowy stanie si niemo liwe z przyczyn le cych po stronie Wykonawcy. 5) Zamawiaj cy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, je eli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie z y dokumentów lub wiadcze, o, których mowa w art. 25 ust. 1, lub pe nomocnictw, chyba, e udowodni, e wynika to z przyczyn niele cych po jego stronie. 5

6 2. Wykonawca, którego oferta zosta a wybrana zobowi zany jest przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy na sum stanowi 10 % maksymalnej warto ci nominalnej zobowi zania zamawiaj cego wynikaj cego z umowy. Dopuszczaln form jest: - pieni dz - por czenia bankowe - gwarancje bankowe, - gwarancje ubezpieczeniowe - por czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi biorczo ci. Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy w formie pieni nej nale y wnie na konto, tak aby rodki pieni ne na dzie zawarcia umowy znajdowa y si na rachunku Zamawiaj cego (przelew Bank Pekao S.A. II O/Rzeszów Nr ) 2.1. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy okre lone zostan w umowie Zwolnienie 70 % zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy nast pi w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawc i przyj cia przez Zamawiaj cego przedmiotu umowy, jako nale ycie wykonanego. Zwolnienie pozosta ej cz ci zabezpieczenia w wysoko ci 30 % nast pi w terminie 15 dni po up ywie okresu kojmi wskazanego w umowie. XI. Termin zwi zania ofert Okres zwi zania ofert wynosi 30 dni. Bieg terminu zwi zania ofert rozpoczyna si wraz z up ywem terminu sk adania ofert. XII. Opis przygotowania oferty 1. Oferta winna by sporz dzona w formie pisemnej na Formularzu oferty OFERTA (za cznik do SIWZ) w j zyku polskim, pismem czytelnym. 2. Oferta winna by podpisana i opiecz towana przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli Wykonawcy, upowa nionego do podejmowania zobowi za w imieniu Wykonawcy zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniaj cym do wyst powania w obrocie prawnym lub udzielonym pe nomocnictwem. Wszystkie za czniki zgodne z wymogami SIWZ winny by podpisane przez umocowanych przedstawicieli Wykonawcy. Pe nomocnictwo musi by przed one w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. 3. Poprawki w ofercie musz by naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisuj cej ofert. 4. Dokument wielostronicowy przed ony w formie kserokopii winien by potwierdzony za zgodno z orygina em na ka dej stronie i opiecz towany. 5. Tre oferty musi odpowiada tre ci Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia. 6. Ka dy Wykonawca mo e z w niniejszym przetargu tylko jedn ofert. 7. Ofert nale y z w nieprzejrzystym, zamkni tym opakowaniu w siedzibie zamawiaj cego: Miejskie Przedsi biorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o.o. al. gen. W adys awa Sikorskiego 428, Rzeszów sekretariat pok. nr 227. Opakowanie zawieraj ce ofert powinno by zaadresowane do zamawiaj cego na adres: Miejskie Przedsi biorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o.o. al. gen. adys awa Sikorskiego 428, Rzeszów, oraz napis Oferta na:,, Dostaw serwera oraz modernizacja infrastruktury sprz towej wraz z us ug migracji systemowej bazy 6

7 danych i przeniesieniem danych na now platform. - Nie otwiera przed terminem r. do godz oraz opatrzone nazw i dok adnym adresem wykonawcy. 8. Wymagane dokumenty wykonawca przedk ada w oryginale lub w postaci kserokopii po wiadczonej,,za zgodno z orygina em. Do po wiadczenia niezb dny jest podpis uprawnionej osoby. 9. Wykonawcy ponosz wszystkie koszty zwi zane ze sporz dzeniem i z eniem oferty niezale nie od wyników post powania przetargowego. 10. Wykonawca mo e wprowadzi zmiany lub wycofa z on przez siebie ofert pod warunkiem, e Zamawiaj cy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem sk adania ofert. 11. Wykonawca nie mo e wycofa oferty i wprowadzi zmian w ofercie po up ywie terminu sk adania ofert. 12. Dokumenty niejawne za czone do oferty, wykonawca mo e z w odr bnej (niejawnej) cz ci oferty. W takim przypadku wykonawca winien z dodatkowe o wiadczenia, e te strony oferty stanowi tajemnic przedsi biorstwa. Wykonawca nie mo e zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówie publicznych. XIII. Oferty cz ciowe i wariantowe Zamawiaj cy nie dopuszcza mo liwo ci sk adania ofert cz ciowych ani te wariantowych. XIV. Miejsce i termin sk adania ofert Ofert sporz dzon ci le w/g wymaga okre lonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nale y sk ada w siedzibie MPGK Rzeszów Sp. z o.o. al. gen. adys awa Sikorskiego 428, Rzeszów w sekretariacie pokój 227 do dnia r. do godz Oferty z one po tym terminie zostan zwrócone bez otwierania, po up ywie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. XV. Miejsce i termin otwarcia ofert Otwarcie ofert nast pi w siedzibie Miejskiego Przedsi biorstwa Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o.o. al. gen. W adys awa Sikorskiego 428, Rzeszów, pokój 334 w dniu r. godz XVI. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Cena podana w ofercie powinna zawiera wszystkie koszty zwi zane z realizacj przedmiotu zamówienia i wynika z wymaga zawartych w SIWZ. 2. Cena oferty winna by podana z zaokr gleniem do dwóch miejsc po przecinku i podana w otych polskich cyframi i s ownie. 3. Rozliczenie mi dzy Zamawiaj cym a Wykonawc dzie prowadzone w PLN. 4. W toku dokonywania oceny z onych ofert zamawiaj cy mo e da udzielenia przez wykonawców wyja nie dotycz cych tre ci z onych przez nich ofert. 5. Od wykonawców oczekuje si gotowo ci udzielenia wszelkich danych wyja nie. 6. Zamawiaj cy, zgodnie z art. 87 ust. 2 poprawia w ofercie: - oczywiste omyki pisarskie, -oczywiste omy ki rachunkowe, z uwzgl dnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, - inne omy ki polegaj ce na niezgodno ci oferty ze specyfikacj istotnych warunków zamówienia, nie powoduj ce istotnych zmian w tre ci oferty niezw ocznie zawiadamiaj c o tym wykonawc, którego oferta zosta a poprawiona. 7

8 XVII. Kryteria oceny ofert ich znaczenie oraz sposób oceny ofert Przy wyborze oferty Zamawiaj cy b dzie si kierowa jedynym kryterium: Cena ofertowa %. Kryterium procentowe zostanie zmienione na punkty wed ug nast puj cego wzoru: cena = cena najni sza / cena badana x 100% Za ofert najkorzystniejsz uznana zostanie oferta, która b dzie posiada najni sz cen. Zamawiaj cy udzieli zamówienia Wykonawcy, który spe ni wszystkie przedstawione wymagania oraz którego oferta oka e si najkorzystniejsza. XVIII. Informacja o trybie otwarcia i ocenie ofert oraz formalno ciach jakie zostan dope nione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 1. Wykonawcy mog by obecni przy otwieraniu ofert. 2. Bezpo rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj cy poda kwot, jak zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia. 3. Podczas otwierania kopert z ofertami, Zamawiaj cy poda nazwy wykonawców, adresy ich siedzib oraz ceny ofertowe. 4. Informacje, o których mowa w pkt. 3 Zamawiaj cy dor czy Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich wniosek. 5. Niezw ocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj cy powiadomi wykonawców, którzy z yli oferty, o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podaj c nazw (firm ), siedzib i adres wykonawcy, którego ofert wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a tak e nazwy(firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy z yli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania z onych ofert zawieraj cym punktacj przyznan ofertom, b) wykonawcach, których oferty zosta y odrzucone, podaj c uzasadnienie faktyczne i prawne, c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z post powania o udzielenie zamówienia, podaj c uzasadnienie faktyczne i prawne. 6. W powiadomieniu skierowanym do wykonawcy, którego oferta zosta a wybrana, Zamawiaj cy wska e termin i miejsce zawarcia umowy. 7. Informacje o których mowa w pkt. 5 a) Zamawiaj cy umie ci na stronie internetowej oraz na tablicy og osze w siedzibie Zamawiaj cego. 8. Wybrany w post powaniu Wykonawca zobowi zany b dzie najpó niej w dniu zawarcia umowy dostarczy Zamawiaj cego o wiadczenie o numerze konta bankowego, na które dokonywane przelewy nale no ci za wykonanie przedmiotu zamówienia. 9. W przypadku wyboru w post powaniu oferty z onej przez wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci zobowi zani b przed zawarciem umowy dostarczy Zamawiaj cemu umow reguluj ich wspó prac. XIX. Warunki umowy Wzór umowy stanowi za cznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowi zany b dzie do podpisania umowy na warunkach okre lonych we wzorze umowy. Dopuszcza si w porozumieniu z wykonawc wprowadzenie do tre ci umowy drobnych zmian i korekt, jednak wy cznie w zakresie nie powoduj cym zasadniczych zmian przedstawionych warunków handlowych niekorzystnych dla zamawiaj cego. 8

9 XX. rodki ochrony prawnej. Wykonawcom, a tak e innym osobom, których interes prawny dozna lub mo e dozna uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiaj cego przepisów ustawy Prawo zamówie publicznych przys uguj rodki ochrony prawnej przewidziane cytowan wy ej ustaw. 1. Protest wnosi si w terminie 7 dni od dnia, w którym powzi to lub przy zachowaniu nale ytej staranno ci mo na by o powzi wiadomo o okoliczno ciach stanowi cych podstaw jego wniesienia. Protest uwa a si za wniesiony z chwil, gdy dotar on do Zamawiaj cego w taki sposób, e móg zapozna si z jego tre ci. 2. Protest dotycz cy tre ci og oszenia oraz postanowie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi si w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia og oszenia w Biuletynie Zamówie Publicznych lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 3. Protest winien wskazywa oprotestowan czynno lub zaniechanie Zamawiaj cego, zawiera danie, zwi e przytoczenie zarzutów oraz okoliczno ci faktycznych i prawnych uzasadniaj cych wniesienie protestu. 4. Wniesienie protestu mo liwe jest jedynie przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Rozstrzygni cie protestu przez Zamawiaj cego nast puje w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia, a je eli protest dotyczy: tre ci og oszenia, postanowie SIWZ, wykluczenia wykonawcy, odrzucenia ofert lub wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie 10 dni od up ywu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. 5. Wykonawcy przys uguje wniesienie odwo ania od rozstrzygni cia protestu dotycz cego: 1) opisu sposobu oceny spe niania warunków udzia u w post powaniu; 2) wykluczenia wykonawcy z post powania o udzielenie zamówienia; 3) odrzucenia oferty. 6. Odwo anie wnosi si do Prezesa Urz du Zamówie Publicznych w terminie 5 dni od dnia dor czenia rozstrzygni cia protestu lub up ywu terminu rozstrzygni cia protestu, jednocze nie przekazuj c jego kopi Zamawiaj cemu. 7. Odwo anie rozpatruje Krajowa Izba Odwo awcza w sk adzie trzyosobowym w terminie 15 dni od dnia jego dor czenia Prezesowi Urz du. Prezes Izby mo e zarz dzi czne rozpoznanie przez Izb odwo, je eli zosta y z one w tym samym post powaniu o udzielenie zmówienia lub dotycz tych samych czynno ci Zamawiaj cego. 8. Uwzgl dniaj c odwo anie Izba mo e nakaza wykonanie, powtórzenie lub uniewa nienie czynno ci Zamawiaj cego lub uniewa ni post powanie o udzielenie zamówienia. 9. Strony ponosz koszty post powania odwo awczego stosownie do jego wyniku. 10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post powania odwo awczego przys uguje skarga do S du Okr gowego w Rzeszowie. 11. Skarg wnosi si za po rednictwem Prezesa Urz du Zamówie Publicznych w terminie 7 dni od dnia dor czenia orzeczenia Izby, przesy aj c jednocze nie jej odpis przeciwnikowi skargi. XXI. Za czniki stanowi ce integraln cz SIWZ; 1. Wzór umowy 2. Formularz ofertowy - (OFERTA) wraz z za.(1),(2),(3),(4) 3. Formularz cenowy za. (5) 4. Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia - za. (6) 9

10 Za cznik do SIWZ UMOWA /WZÓR/ zawarta w dniu r. pomi dzy Miejskim Przedsi biorstwem Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o.o. al. gen. W adys awa Sikorskiego 428, Rzeszów wpisanym do Krajowego Rejestru S dowego, prowadzonego przez S d Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego pod nr , wysoko kapita u zak adowego; ,00 z. NIP; REGON; , reprezentowanym przez: zwanym w tre ci umowy,,zamawiaj cym a...z siedzib w... * wpisan /ym w dniu... do Krajowego Rejestru S dowego, prowadzonego przez S d Rejonowy w... Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego pod numerem... wysoko kapita u zak adowego.. NIP;. REGON;.reprezentowanym przez: * wpisan /ym w dniu... do rejestru ewidencji dzia alno ci gospodarczej.... pod nr... zwan /ym dalej,,wykonawc Po przeprowadzeniu post powania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w rozumieniu ustawy Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz z pó n. zm.), zawarta zosta a umowa o nast puj cej tre ci: 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Zamawiaj cy powierza Wykonawcy do wykonania zadanie pt.: Dostawa serwera oraz modernizacja infrastruktury sprz towej wraz z us ug migracji systemowej bazy danych i przeniesieniem danych na now platform w zakresie dostawy, instalacji, konfiguracji, przeniesienia danych i uruchomienia sprz tu i oprogramowania w nowej strukturze informatycznej okre lonym w: 1) opisie przedmiotu zamówienia stanowi cym integraln cz niniejszej umowy, 2) ofercie Wykonawcy, i na warunkach okre lonych w niniejszej umowie. 2. W zakresie wzajemnego wspó dzia ania przy realizacji niniejszej umowy strony obowi zuj si dzia niezw ocznie przestrzegaj c obowi zuj cych przepisów i ustalonych zwyczajów. 3. Wykonawca wykona przedmiot umowy z nale yt staranno ci. 10

11 2 TERMINY REALIZACJI Strony ustalaj, e Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 1. Wykonawca dostarczy przedmiot Umowy fabrycznie nowy, bez adnych wad wynikaj cych z projektowania, materia ów z których zosta wykonany czy wykonawstwa do siedziby Zamawiaj cego tj. al. gen. W adys awa Sikorskiego 428 w Rzeszowie do pomieszcze serwerowni. 2. Wykonawca gwarantuje, e przedmiot Umowy nie posiada adnych wad wynikaj cych z projektowania, materia ów z których zosta wykonany czy wykonawstwa. 3. Materia y u yte do wykonania przedmiotu umowy oraz przedmiot umowy powinny odpowiada wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, co do jako ci oraz posiada stosowne certyfikaty zgodno ci z obowi zuj cymi normami. 4 WYNAGRODZENIE 1. Za wykonanie przedmiotu umowy okre lonego w 1 Wykonawca otrzyma od Zamawiaj cego wynagrodzenie zgodnie z ofert w wysoko ci; cena netto:...z podatek VAT stawka (...%)...z cena brutto:... z (s ownie:....) 1. Rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy b dzie si odbywa o na podstawie faktury ko cowej wystawionej po dokonaniu odbioru ko cowego. 2. Podstaw do wystawienia przez wykonawc faktury stanowi b dzie podpisany przez Zamawiaj cego protokó odbioru ko cowego przedmiotu umowy. 3. Strony postanawiaj, e termin zap aty faktury Wykonawcy b dzie wynosi 30 dni od daty jej dor czenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Zap ata zostanie dokonana przelewem na konto Wykonawcy... (nazwa banku, numer rachunku bankowego) 11

12 5 ZABEZPIECZENIE NALE YTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Tytu em nale ytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w dniu zawarcia umowy kwot zabezpieczenia w wysoko ci 10 % wynagrodzenia brutto tj.... w formie Zwrot 70 % kwoty zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy wniesiony w dniu zawarcia umowy nast pi w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawc i przyj cia przez Zamawiaj cego przedmiotu umowy, jako nale ycie wykonanego. 3. Zwrot pozosta ej cz ci zabezpieczenia w wysoko ci 30 % nast pi w terminie 15 dni po up ywie okresu r kojmi. 6 GWARANCJA i R KOJMIA 1. Dostarczony sprz t obj ty jest gwarancj producenta sprz tu z zachowaniem nast puj cych parametrów: a) okres trwania gwarancji 36 miesi cy b) obowi zki gwaranta zgodne z zakresem opisanym w ust. 9 c) przez okres dwóch lat po gwarancji producent zapewnia mo liwo kupienia oryginalnych cz ci zamiennych d) wszelkie wady zg aszane b za po rednictwem Wykonawcy 2. Oprogramowanie oraz us uga migracji systemowej bazy danych i przeniesienia danych na now platform obj ta jest gwarancj Wykonawcy z zachowaniem nast puj cych parametrów: a) okres trwania gwarancji 12 miesi cy b) obowi zki gwaranta zgodnie z zakresem opisanym w ust Wykonawca por cza za wykonanie gwarancji przez producenta zgodnie z warunkami zastrze onymi niniejsz umow. W tym celu Wykonawca wska e w asne dane kontaktowe na potrzeby wykonania gwarancji. 4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno z tytu u r kojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy: a) przez okres 36 miesi cy w odniesieniu do dostarczonego sprz tu b) przez okres 12 miesi cy w odniesieniu do wykonanej us ugi 5. W/w terminy gwarancji i r kojmi liczone b od daty podpisania protoko u ko cowego. Pod W/w poj ciem Wad rozumie si awarie i usterki zdefiniowane w ust. 9. i ust Wybór przys uguj cych uprawnie Zamawiaj cemu na podstawie jednego z tytu ów, o których mowa w ust. 1-4., nale y do Zamawiaj cego. 7. Wykonawca w dniu podpisania protokó u odbioru przeka e Zamawiaj cemu, sporz dzon w j zyku polskim, pisemn gwarancj, która w szczególno ci b dzie zawiera : 1) Nazw (firm ) i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczpospolitej Polskiej, 2) Obowi zki gwaranta, w szczególno ci wymienione w ust. 9 niniejszego paragrafu, 3) Okres trwania gwarancji, 8. Zamawiaj cy w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu Umowy (podczas jego u ytkowania) lub w przypadku wyst pienia awarii w okresie r kojmi za wady i gwarancji przed y Wykonawcy stosown reklamacj w formie pisemnej, faksem lub telefonicznie. Reklamacja przekazana faksem lub telefonicznie zostanie bezzw ocznie potwierdzona pismem. 9. W ramach serwisu gwarancyjnego, Gwarant jest zobowi zany do: 1) W przypadku wyst pienia awarii (nieprawid owe dzia anie sprz tu, urz dze 12

13 oprogramowania, które uniemo liwia ich funkcjonowanie) lub usterki (nieprawid owe dzia anie sprz tu, urz dze oprogramowania utrudniaj ce ich funkcjonowanie) - do podj cia usuwania skutków awarii lub usterki w ci gu 2 godzin od chwili zg oszenia i zako czenia usuwania ich skutków nie pó niej ni w ci gu 48 godzin od momentu zg oszenia, 2) Awarie lub usterki b zg aszane w formie pisemnej faxem pod nr tel.... Wykonawcy. Odbiór zg oszenia zostanie niezw ocznie potwierdzony przez Wykonawc. 3) W przypadku stwierdzenia ewentualnych wad wydanego przedmiotu umowy - do jej usuni cia w terminie wyznaczonym przez Zamawiaj cego, 4) Do naprawy sprz tu lub usuni cia wad w siedzibie Zamawiaj cego lub na w asny koszt przewiezienie sprz tu do w asnej siedziby. 5) Wykonawca w okresie gwarancji poniesie wszystkie koszty zwi zane z usuwaniem awarii i usterek, w szczególno ci naprawy uszkodzonego sprz tu, urz dze, oprogramowania (wady technologiczne), pod warunkiem, e sprz t, urz dzenia, oprogramowanie b eksploatowane zgodnie z dostarczon przez Wykonawc instrukcj obs ugi i eksploatacji. 6) Je eli w okresie gwarancji podczas eksploatacji wyst pi, co najmniej trzy awarie tego samego sprz tu (uszkodzenia spowodowane wadami technologicznymi) dostarczonego przez Wykonawc, winien on wymieni uszkodzony sprz t na nowy wolny od wad, ca kowicie na w asny koszt Wykonawcy. 10. W ramach r kojmi wykonawca zobowi zany jest w szczególno ci do: 1) W przypadku wyst pienia awarii (nieprawid owe dzia anie sprz tu, urz dze oprogramowania, które uniemo liwia ich funkcjonowanie) lub usterki (nieprawid owe dzia anie sprz tu, urz dze oprogramowania utrudniaj ce ich funkcjonowanie) - do podj cia usuwania skutków awarii lub usterki w ci gu 2 godzin od chwili zg oszenia i zako czenia usuwania ich skutków nie pó niej ni w ci gu 48 godzin od momentu zg oszenia, 2) Awarie lub usterki b zg aszane w formie pisemnej faxem pod nr tel.... Wykonawcy. Odbiór zg oszenia zostanie niezw ocznie potwierdzony przez Wykonawc. 3) W przypadku stwierdzenia ewentualnych wad wydanego przedmiotu umowy - do jej usuni cia w terminie wyznaczonym przez Zamawiaj cego, 4) Do naprawy sprz tu lub usuni cia wad w siedzibie Zamawiaj cego lub na w asny koszt przewiezienie sprz tu do w asnej siedziby. 5) Wykonawca w okresie gwarancji poniesie wszystkie koszty zwi zane z usuwaniem awarii i usterek, w szczególno ci naprawy uszkodzonego sprz tu, urz dze, oprogramowania (wady technologiczne), pod warunkiem, e sprz t, urz dzenia, oprogramowanie b eksploatowane zgodnie z dostarczon przez Wykonawc instrukcj obs ugi i eksploatacji. 11. W razie opó nienia si z wykonaniem obowi zków gwarancyjnych Zamawiaj cy - po uprzedzeniu Wykonawcy mo e powierzy usuni cie wady osobie trzeciej i obci kosztami Wykonawc. 7 KARY UMOWNE 1. Strony postanawiaj, e obowi zuj je form odszkodowania stanowi kary umowne. 2. Kary te b naliczane w nast puj cych wypadkach i wysoko ciach: 1) Wykonawca p aci Zamawiaj cemu kary umowne przez potr cenie bezpo rednio z wynagrodzenia lub poprzez osobn zap at, wed ug wyboru Zamawiaj cego: a) za zw ok w wykonaniu okre lonego w umowie przedmiotu odbioru w wysoko ci 0,5% wynagrodzenia brutto za ka dy dzie zw oki, 13

14 b) za odst pienie od umowy z przyczyn zale nych od Wykonawcy - w wysoko ci 10% wynagrodzenia brutto, c) Za zw ok w wykonaniu obowi zków z gwarancji i r kojmi w wysoko ci 0,5% wynagrodzenia brutto za ka dy dzie zw oki. 2) Zamawiaj cy p aci Wykonawcy kar umown za odst pienie od umowy z przyczyn niezale nych od Wykonawcy spowodowanych wy cznie dzia aniem umy lnym (czyli z winy umy lnej) Zamawiaj cego w wysoko ci 5% wynagrodzenia brutto, 3. Strony zastrzegaj sobie prawo do odszkodowania uzupe niaj cego, przenosz cego wysoko kar umownych do wysoko ci rzeczywi cie poniesionej szkody. ODSTAPIENIE OD UMOWY 1. Zamawiaj cemu przys uguje prawo do odst pienia od umowy: 1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno ci powoduj cej, e wykonanie umowy nie le y w interesie publicznym, czego nie mo na by o przewidzie w chwili zawarcia umowy; odst pienie od umowy w tym wypadku mo e nast pi w terminie 30 dni od powzi cia wiadomo ci o powy szych okoliczno ciach, 2) gdy Wykonawca nie rozpocz wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje wykonywania przedmiotu umowy pomimo wezwania Zamawiaj cego z onego na pi mie, 2. Wykonawcy przys uguje prawo odst pienia od umowy w szczególno ci, je eli: 1) Zamawiaj cy odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokó u odbioru, 2) Zamawiaj cy zawiadomi Wykonawc, i wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno ci nie b dzie móg spe ni swoich zobowi za umownych wobec Wykonawcy. 3. Odst pienie od umowy powinno nast pi w formie pisemnej pod rygorem niewa no ci takiego o wiadczenia i powinno zawiera uzasadnienie. 4. Strony mog odst pi od umowy w terminie jednego miesi ca od powzi cia wiadomo ci o okoliczno ciach stanowi cych podstaw odst pienia. 5. W wypadku odst pienia od umowy Wykonawca w terminie 7 dni od daty odst pienia od umowy przy udziale Zamawiaj cego sporz dzi szczegó owy protokó inwentaryzacji wykonanych elementów przedmiotu umowy na dzie odst pienia 9 8 POSTANOWIENIA KO COWE 1. W sprawach nieuregulowanych niniejsz umow zastosowanie mie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówie publicznych, 2. Integraln cz ci umowy jest: 1) Oferta Wykonawcy wraz z za cznikami, w tym Formularz cenowy. 2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Ewentualne spory mog ce powsta na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane b przez w ciwy rzeczowo s d w Rzeszowie. 4. Umow sporz dzono w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach, jeden dla Zamawiaj cego i jeden dla Wykonawcy. Wykonawca: Zamawiaj cy: 14

15 NO-223/XXI/09 OFERTA Dane dotycz ce wykonawcy : Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faksu... Dane dotycz ce zamawiaj cego: Miejskie Przedsi biorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o.o. al. gen. W adys awa Sikorskiego 428, Rzeszów(017) , fax (017) Zobowi zania wykonawcy: 1. Nawi zuj c do og oszenia o przetargu nieograniczonym na:,, Dostaw serwera oraz modernizacja infrastruktury sprz towej wraz z us ug migracji systemowej bazy danych i przeniesieniem danych na now platform zobowi zujemy si do wykonania prac zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w cenie (zgodnie z formularzem cenowym): cena netto:...z podatek VAT stawka (...%)...z cena brutto:... z (s ownie:....) 2. O wiadczamy, e spe niamy warunki udzia u w post powaniu. 3. O wiadczamy, e uwa amy si za zwi zanych niniejsz ofert przez 30 dni. 5. O wiadczamy, e zawarty w SIWZ wzór umowy zosta przez nas zaakceptowany i zobowi zujemy si w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach, miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiaj cego. 6. Za cznikami do niniejszej oferty s : (1)... (2)... (3)... (4)... (Data) (Podpis i piecz tki(a) upowa nionych(ego) przedstawicieli(a) wykonawcy) 15

16 (data). Za cznik nr 1 WIADCZENIE W TRYBIE Art. 22 UST.1 i ART. 24 UST. 1 i 2 PRAWA ZAMÓWIE PUBLICZNYCH Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy wiadczam, e: posiadam uprawnienia do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli ustawy nak adaj obowi zek posiadania takich uprawnie, 2. posiadam niezb dn wiedz i do wiadczenie oraz dysponuj potencja em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia / przedstawi em pisemne zobowi zanie innych podmiotów do udost pnienia potencja u technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia*, 3. znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej wykonanie zamówienia, 4. nie podlegam wykluczeniu z post powania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i (Podpis i piecz tki(a) upowa nionych(ego) przedstawicieli(a) wykonawcy) * niepotrzebne skre li 16

17 Za cznik nr 2 DO WIADCZENIE ZAWODOWE Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... Uwaga: Wype ni zgodnie z zapisem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Lp. Rodzaj zamówienia-dostaw (nazwa, opis) Warto zamówienia (nale y wyszczególni bez podatku VAT) Nazwa Zamawiaj cego Adres na rzecz, którego dostawy zosta y wykonane Data (dzie -miesi crok) wykonania zamówienia Pocz tek (data) Zako cze nie (data) W za czeniu dokumenty potwierdzaj ce, e zosta y wykonane nale ycie.... (Podpis i piecz tki(a) upowa nionych(ego) przedstawicieli(a) wykonawcy) 17

18 Za cznik nr 3 POTENCJA KADROWY Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... Lp. Warunki udzia u w post powaniu Sposób spe niania warunków udzia u w post powaniu Imi i nazwisko, posiadane certyfikaty DYSPONUJ DYSPONOWA Uwaga: 1. Nale y wype ni zgodnie z zapisem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. W kolumny 3 lub 4 wpisa s owo TAK. W przypadku nie wpisania w kolumny 3 lub 4 s owa TAK, Zamawiaj cy winien przyj, e w tre ci niniejszego dokumentu zosta o z one o wiadczenie wynikaj ce z kol. 3, czyli,,dysponuj osobami zdolnymi do wykonania zamówienia... (Podpis i piecz tki(a) upowa nionych(ego) przedstawicieli(a) wykonawcy) 18

19 Za cznik nr 4 PODWYKONAWCY Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Lp. Rodzaj powierzonej cz ci zamówienia Uwaga: W przypadku niewype nienia powy szej tabeli Zamawiaj cy winien przyj, e w tre ci niniejszego dokumentu zosta o z one o wiadczenie, e Wykonawca przyst pi do realizacji zamówienia samodzielnie.... (Podpis i piecz tki(a) upowa nionych(ego) przedstawicieli(a) wykonawcy) 19

20 Za cznik nr 5 Formularz cenowy Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... Dostawa serwera oraz modernizacja infrastruktury sprz towej wraz z us ug migracji systemowej bazy danych i przeniesieniem danych na now platform L.p. Opis Oznaczenie oferowanego produktu (pe na nazwa, typ, model, producent) Jedn. miary Ilo Cena jednostkowa ( bez podatku VAT) w z Warto (bez podatku VAT) w z Dostawa Serwer bazodanowy kpl Macierz dyskowa kpl Urz dzenie do wykonywania kopii zapasowych wraz z oprogramowaniem kpl Konsola LCD kpl UPS, zasilacz awaryjny kpl Prze cznik sieciowy kpl Modu wiat owodowy kpl Zintegrowane rozwi zanie ochronne kpl Okablowanie Patchord linka Kat. 6: kpl. 200 Oprogramowanie

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiaj cego. 1. Uniwersytet Jagiello ski, ul. Go bia 24, 31-007 Kraków. 2. Jednostka prowadz ca spraw

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

Pozna, czerwiec 2013 r.

Pozna, czerwiec 2013 r. Regulamin funkcjonowania mi dzynarodowych przedp aconych kart p atniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych w zrzeszonych bankach spó dzielczych i SGB-Banku S.A. Pozna, czerwiec 2013 r. SPIS TRE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Spis tre

Bardziej szczegółowo

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie;

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie; ZA CZNIK NR 1 REGULAMIN WYDAWANIA I OBS UGI KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH W HSBC BANK POLSKA S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje Niniejszy Regulamin wydawania i obs ugi Kart Kredytowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich w zakresie zagranicznych instrumentów

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA PREAMBU A Niniejszy Regulamin okre la zasady funkcjonowania Funduszu Po yczkowego Bi gorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA Andrzej Michór * UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA WST P Rynek finansowy stanowi jedn ze sfer gospodarki, które podlegaj najbardziej dynamicznym zmianom.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych

Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych 1. Ogólne zasady/warunki/przedmiot wynajmu. 1. Poni sze warunki wynajmu urz dzenia okre laj prawa i obowi zki Najemcy oraz Wynajmuj cego w zakresie wynajmu urz

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM)

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM) Za cznik Nr 1 do uchwa y Nr Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓ OWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ David Ml ák I. Ramy prawne dotycz ce prowadzenia dzia alno ci gospodarczej W Republice Czeskiej obowi zuje wiele przepisów

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r.

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r. NR SPRAWY: OIPo - 2800-2(1)/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY w KŁODZKU ul. St. Okrzei 8 57-300 Kłodzko tel. (074) 865 74 10, fax (074) 865 74 34, tel/fax (074) 865 74 19 sekretariat@pup.klodzko.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa www.wilanow-palac.art.pl Znak sprawy: 15/2015/PN/SD Warszawa, 2015-06-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A.

Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A. Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Postanowienia wstêpne 1.1.1 Zakres regulacji Regulamin Rachunków określa warunki otwierania, prowadzenia i zamykania

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania po yczek

Regulamin udzielania po yczek Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa tel. 022 636 25 70-75, fax. 022 636 62 70 fww@fww.org.pl Program po yczkowy wspierania przedsi biorczo ci w województwie podkarpackim Regulamin

Bardziej szczegółowo