SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:"

Transkrypt

1 Rzeszów, dnia r. NO-223/XXI/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:,, Dostaw serwera oraz modernizacja infrastruktury sprz towej wraz z us ug migracji systemowej bazy danych i przeniesieniem danych na now platform I. Zamawiaj cy Miejskie Przedsi biorstwo Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o. o. al. gen. W adys awa Sikorskiego 428, Rzeszów, wpisane do rejestru przedsi biorców prowadzonego przez d Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego pod nr KRS , o kapitale zak adowym , 00 z NIP; , REGON; tel.(0 17) , fax (0 17) , II. Tryb udzielenia zamówienia Post powanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o warto ci mniejszej od kwot okre lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz z pó n. zm.). III. Opis przedmiotu zamówienia 1 Przedmiotem zamówienia jest:,,dostawa serwera oraz modernizacja infrastruktury sprz towej wraz z us ug migracji systemowej bazy danych i przeniesieniem danych na now platform. Zakres rzeczowy obejmuje migracj bazy danych IBM DB2 Workgroup ywanej przez Zamawiaj cego, dostaw, instalacj, konfiguracj i uruchomienie sprz tu informatycznego wraz z oprogramowaniem. 2 Zamawiaj cy wymaga: dostarczenia sprz tu i oprogramowania w ramach prowadzonego post powania, uruchomienia oraz konfiguracji sprz tu i oprogramowania dostarczonego w ramach prowadzonego post powania zgodnie z wymaganiami Zamawiaj cego dostarczenia sprz tu i oprogramowania fabrycznie nowego, pochodz cego z oficjalnego kana u sprzeda y Producenta na rynek polski dostarczenia wszystkich kabli i przewodów niezb dnych do pod czenia i uruchomienia zamówionego sprz tu i oprogramowania wykonania migracji bazy danych b cej w u ytkowaniu Zamawiaj cego na now platform sprz tow zgodnie z wymaganiami Zamawiaj cego, uruchomienia aplikacji u ywanej przez Zamawiaj cego w nowym rodowisku sprz towo programowym przeniesienia wszystkich danych niezb dnych dla prawid owego funkcjonowania aplikacji posiadanej przez Zamawiaj cego 3 Szczegó owy zakres prac okre la Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia stanowi cy za cznik nr 6 do SIWZ.

2 4 Nazwa i kod stosowany we Wspólnym S owniku Zamówie (CPV); Nadmiarowa macierz niezale nych dysków (RAID) Jednostki Pami ci Ta mowej Urz dzenia sieciowe Modernizacja Sieci Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania Serwery Us ugi konfiguracji oprogramowania Systemy operacyjne IV. Termin wykonania zamówienia W terminie: od dnia podpisania umowy do r. V. Warunki wymagane od wykonawców ubiegaj cych si o zamówienie oraz sposób dokonywania oceny spe niania tych warunków. 1. W post powaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia mog wzi udzia wykonawcy, nie wykluczeni z post powania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 i spe niaj cy warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych: 1) posiadaj uprawnienia do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli ustawy nak adaj obowi zek posiadania takich uprawnie, 2) posiadaj niezb dn wiedz i do wiadczenie oraz dysponuj potencja em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowi zanie innych podmiotów do udost pnienia potencja u technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegaj wykluczeniu z post powania o udzielenie zamówienia. 2. Wyka si odpowiednim do wiadczeniem, tj. wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszcz cia post powania o udzielenie zamówienia, a je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy w tym okresie, minimum; a) jednego wdro enia platformy opartej o system AIX dokumenty potwierdzaj ce nale yte wykonanie dostawy i uruchomienia nale y do czy do oferty b) jednego wdro enia bazy danych IBM DB2 Workgroup na minimum 50 ytkowników dokumenty potwierdzaj ce nale yte wykonanie dostawy, uruchomienia i konfiguracji nale y do czy do oferty c) dwa wdro enia platformy sprz towej odpowiadaj ce swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o warto ci co najmniej ,00 z ka da. d) posiadaj status IBM Certified Solution Developer - DB2 9.5 SQL Procedure Developer dokumenty potwierdzajace nale y do czy do oferty. 3. Wyka si dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawi pisemne zobowi zanie innych podmiotów do udost pnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia; a) Certyfikowany specjalista DB2 minimum wersji 9.5 b) Certyfikowany specjalista AIX c) Certyfikowany specjalista minimum Windows 2008 Server Zamawiaj cy wyklucza uwzgl dnianie w potencjale kadrowym osób posiadaj cych uko czone szkolenia bez zdanie egzaminów certyfikuj cych. 2

3 4. Zamawiaj cy dokona oceny spe niania warunków na podstawie z onych wraz z ofert wiadcze i ni ej wskazanych dokumentów spe nia /nie spe nia VI. Wykaz o wiadcze i dokumentów, potwierdzaj cych spe nianie warunków udzia u w post powaniu jakie powinna zawiera OFERTA: 1. Zamawiaj cy wymaga z enia o wiadczenia wykonawcy, e spe nia on warunki udzia u w post powaniu okre lone w art. 22 ust. 1 oraz o nie podlega wykluczeniu z post powania na podstawie art. 24 ust. 1,2 ustawy Prawo zamówie publicznych (Za cznik nr 1 do oferty), 2. W celu potwierdzenia, e wykonawca posiada uprawnienie do wykonania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zam. publ. Zamawiaj cy da nast puj cych dokumentów; 1) aktualny odpis z w ciwego rejestru albo aktualne za wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia alno ci gospodarczej, je eli odr bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub zg oszenia do ewidencji dzia alno ci gospodarczej - wystawiony nie wcze niej ni 6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert, 3. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiaj cego warunku posiadania przez wykonawc niezb dnej wiedzy i do wiadczenia oraz dysponowania potencja em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiaj cy da nast puj cych dokumentów; 1) wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszcz cia post powania o udzielenie zamówienia, a je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy - w tym okresie, sporz dzony wed ug wzoru stanowi cego za cznik nr 2 do niniejszej SIWZ, zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt 2. rozdz. V SIWZ, (Za cznik nr 2 do oferty) wraz z dokumentami potwierdzaj cymi, e zosta y wykonane nale ycie. 2) wykaz osób (zgodnie z pkt 3. rozdz. V SIWZ), którymi dysponuje lub b dzie dysponowa Wykonawca i które b uczestniczy w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, (Za cznik nr 3 do oferty), 3) pisemne zobowi zanie innych podmiotów do udost pnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, je eli w wykazie o którym mowa w ppkt 2) Wykonawca przewidzia mo liwo korzystania z tych osób. 4. W celu potwierdzenia, e oferowana dostawa odpowiada wymaganiom okre lonym przez zamawiaj cego; 1) Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia (Za cznik nr 6 do oferty) wraz z podaniem producenta, PN, szczegó owego opisu. 5. Pozosta e dokumenty stanowi ce ofert : 1) Dane dotycz ce zakresu powierzonych podwykonawcom cz ci zamówienia (Za cznik nr 4 do oferty), 2) Formularz cenowy opracowany na podstawie do czonego wzoru (Za cznik nr 5 do oferty), 3) Pe nomocnictwo do z enia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów z onych wraz z ofert. Tre pe nomocnictwa musi jednoznacznie okre la czynno ci, co do wykonania których pe nomocnik jest upowa niony. Pe nomocnictwo musi by przedstawione w formie orygina u lub po wiadczonej notarialnie za zgodno z orygina em kopii. 4) Pe nomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w post powaniu albo do reprezentowania Wykonawców w post powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dotyczy tylko Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si 3

4 o uzyskanie zamówienia. Pe nomocnictwo musi by przedstawione w formie orygina u lub po wiadczonej notarialnie za zgodno z orygina em kopii. 5) Dowód wniesienia wadium (zgodnie z rozdz. X SIWZ). 6. Je eli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2. ppkt.1) rozdz. VI. SIWZ sk ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj ce odpowiednio, e nie otwarto likwidacji ani nie og oszono upad ci - wystawione nie wcze niej ni 6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert. Je eli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt. 1). zast puje si je dokumentem zawieraj cym o wiadczenie z one przed notariuszem, ciwym organem s dowym, administracyjnym albo organem samorz du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania. VII. Podwykonawcy 1. Zamawiaj cy da wskazania przez Wykonawc cz ci zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 2. Wykonawca winien okre li w (Za czniku nr 4 - Podwykonawcy) zakres rzeczowy powierzonych podwykonawcom cz ci zamówienia. VIII. Oferta wspólna 1. Zamawiaj cy dopuszcza z enie oferty wspólnej przez wykonawców ( konsorcjum). 2. Wykonawcy ustanowi pe nomocnika do reprezentowania ich w post powaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w post powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Orygina pe nomocnictwa lub kopi po wiadczon notarialnie nale y do czy do oferty. 3. aden z wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie zamówienia nie mo e podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 4. Ka dy z partnerów oddzielnie z y dokumenty wymagane w rozdziale VI pkt 2. SIWZ. Pozosta e dokumenty potwierdzaj ce spe nianie warunków zawartych w SIWZ partnerzy mog z wspólnie. IX. Sposób porozumiewania si zamawiaj cego z wykonawcami oraz przekazywanie wiadcze i dokumentów, a tak e osoby uprawnione do porozumiewania si z wykonawcami 1. Zamawiaj cy ustala, i wszelkiego rodzaju o wiadczenia, protesty, rozstrzygni cia protestów, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp. (tzw. korespondencja) Zamawiaj cy i Wykonawcy przekazuj pisemnie lub faksem. Dopuszczalny jest równie odbiór korespondencji w siedzibie Zamawiaj cego przez przedstawiciela Wykonawcy. Zamawiaj cy przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urz dowania od 7 00 do od poniedzia ku do pi tku. 2. Forma pisemna zastrze ona jest dla z enia oferty wraz z za cznikami, w tym o wiadcze i dokumentów potwierdzaj cych spe nianie warunków udzia u w post powaniu oraz wiadcze i dokumentów potwierdzaj cych spe nianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymaga okre lonych przez Zamawiaj cego, a tak e zmiany lub wycofania oferty. 4

5 3. Zamawiaj cy nie dopuszcza porozumiewania si drog elektroniczn. 4. Zamawiaj cy da ka dorazowego potwierdzenia przez Wykonawc faktu otrzymania faksem korespondencji od Zamawiaj cego, niezw ocznie po jej otrzymaniu z podaniem daty jej otrzymania - nr faksu (0 17) Wykonawca mo e zwróci si na pi mie do Zamawiaj cego o wyja nienie SIWZ. Zamawiaj cy udzieli wyja nie, je eli wniosek wp ynie do niego nie pó niej ni na 6 dni przed up ywem terminu sk adania ofert. Zamawiaj cy prze le tre zapyta i wyja nie, bez ujawniania ród a zapytania, wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ. 6. Tre zapyta wraz z wyja nieniami Zamawiaj cy, bez ujawniania ród a zapytania, umie ci na stronie internetowej 7. W uzasadnionych przypadkach przed up ywem terminu sk adania ofert Zamawiaj cy mo e zmieni tre Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ka da wprowadzona przez Zamawiaj cego zmiana stanie si cz ci SIWZ oraz zostanie niezw ocznie dor czona wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej 8. Pracownikami uprawnionym do bezpo redniego kontaktu z wykonawcami s : Sprawy merytoryczne; Dariusz Jarecki - tel. (017) , Sprawy formalne; Teresa Kami ska tel. (0-17) X. Wymagania dotycz ce wadium oraz zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy 1. Oferta powinna by zabezpieczona wadium w wysoko ci: ,00 PLN (s ownie; dziesi tysi cy z otych). 1) Wadium mo e by wniesione w: - pieni dzu (wadium wnoszone w pieni dzu wp aca si przelewem na nast puj cy rachunek bankowy: Bank Pekao S.A. II O/Rzeszów Nr Wadium w formie pieni nej nale y wnie przed up ywem terminu sk adania ofert, tak aby rodki pieni ne w chwili otwarcia ofert znajdowa y si na rachunku zamawiaj cego. - por czeniach bankowych lub por czeniach spó dzielczej kasy oszcz dno ciowokredytowej, z tym e por czenie kasy jest zawsze por czeniem pieni nym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - por czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi biorczo ci (Dz. U. z 2007 r. Nr 42oz. 1158, z pó n. zm.). 2) Wadium wniesione w innej formie ni pieni dz: orygina nale y z w kasie MPGK- Rzeszów al. gen. W adys awa Sikorskiego 428, pok. nr. 104, kserokopi potwierdzon przez wykonawc za zgodno z orygina em nale y do czy do oferty. 3) Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie przez Zamawiaj cego wykluczony z post powania. 4) Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiaj cego, je eli: odmówi podpisania umowy na warunkach okre lonych w ofercie, nie wniesie zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy lub zawarcie umowy stanie si niemo liwe z przyczyn le cych po stronie Wykonawcy. 5) Zamawiaj cy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, je eli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie z y dokumentów lub wiadcze, o, których mowa w art. 25 ust. 1, lub pe nomocnictw, chyba, e udowodni, e wynika to z przyczyn niele cych po jego stronie. 5

6 2. Wykonawca, którego oferta zosta a wybrana zobowi zany jest przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy na sum stanowi 10 % maksymalnej warto ci nominalnej zobowi zania zamawiaj cego wynikaj cego z umowy. Dopuszczaln form jest: - pieni dz - por czenia bankowe - gwarancje bankowe, - gwarancje ubezpieczeniowe - por czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi biorczo ci. Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy w formie pieni nej nale y wnie na konto, tak aby rodki pieni ne na dzie zawarcia umowy znajdowa y si na rachunku Zamawiaj cego (przelew Bank Pekao S.A. II O/Rzeszów Nr ) 2.1. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy okre lone zostan w umowie Zwolnienie 70 % zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy nast pi w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawc i przyj cia przez Zamawiaj cego przedmiotu umowy, jako nale ycie wykonanego. Zwolnienie pozosta ej cz ci zabezpieczenia w wysoko ci 30 % nast pi w terminie 15 dni po up ywie okresu kojmi wskazanego w umowie. XI. Termin zwi zania ofert Okres zwi zania ofert wynosi 30 dni. Bieg terminu zwi zania ofert rozpoczyna si wraz z up ywem terminu sk adania ofert. XII. Opis przygotowania oferty 1. Oferta winna by sporz dzona w formie pisemnej na Formularzu oferty OFERTA (za cznik do SIWZ) w j zyku polskim, pismem czytelnym. 2. Oferta winna by podpisana i opiecz towana przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli Wykonawcy, upowa nionego do podejmowania zobowi za w imieniu Wykonawcy zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniaj cym do wyst powania w obrocie prawnym lub udzielonym pe nomocnictwem. Wszystkie za czniki zgodne z wymogami SIWZ winny by podpisane przez umocowanych przedstawicieli Wykonawcy. Pe nomocnictwo musi by przed one w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. 3. Poprawki w ofercie musz by naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisuj cej ofert. 4. Dokument wielostronicowy przed ony w formie kserokopii winien by potwierdzony za zgodno z orygina em na ka dej stronie i opiecz towany. 5. Tre oferty musi odpowiada tre ci Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia. 6. Ka dy Wykonawca mo e z w niniejszym przetargu tylko jedn ofert. 7. Ofert nale y z w nieprzejrzystym, zamkni tym opakowaniu w siedzibie zamawiaj cego: Miejskie Przedsi biorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o.o. al. gen. W adys awa Sikorskiego 428, Rzeszów sekretariat pok. nr 227. Opakowanie zawieraj ce ofert powinno by zaadresowane do zamawiaj cego na adres: Miejskie Przedsi biorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o.o. al. gen. adys awa Sikorskiego 428, Rzeszów, oraz napis Oferta na:,, Dostaw serwera oraz modernizacja infrastruktury sprz towej wraz z us ug migracji systemowej bazy 6

7 danych i przeniesieniem danych na now platform. - Nie otwiera przed terminem r. do godz oraz opatrzone nazw i dok adnym adresem wykonawcy. 8. Wymagane dokumenty wykonawca przedk ada w oryginale lub w postaci kserokopii po wiadczonej,,za zgodno z orygina em. Do po wiadczenia niezb dny jest podpis uprawnionej osoby. 9. Wykonawcy ponosz wszystkie koszty zwi zane ze sporz dzeniem i z eniem oferty niezale nie od wyników post powania przetargowego. 10. Wykonawca mo e wprowadzi zmiany lub wycofa z on przez siebie ofert pod warunkiem, e Zamawiaj cy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem sk adania ofert. 11. Wykonawca nie mo e wycofa oferty i wprowadzi zmian w ofercie po up ywie terminu sk adania ofert. 12. Dokumenty niejawne za czone do oferty, wykonawca mo e z w odr bnej (niejawnej) cz ci oferty. W takim przypadku wykonawca winien z dodatkowe o wiadczenia, e te strony oferty stanowi tajemnic przedsi biorstwa. Wykonawca nie mo e zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówie publicznych. XIII. Oferty cz ciowe i wariantowe Zamawiaj cy nie dopuszcza mo liwo ci sk adania ofert cz ciowych ani te wariantowych. XIV. Miejsce i termin sk adania ofert Ofert sporz dzon ci le w/g wymaga okre lonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nale y sk ada w siedzibie MPGK Rzeszów Sp. z o.o. al. gen. adys awa Sikorskiego 428, Rzeszów w sekretariacie pokój 227 do dnia r. do godz Oferty z one po tym terminie zostan zwrócone bez otwierania, po up ywie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. XV. Miejsce i termin otwarcia ofert Otwarcie ofert nast pi w siedzibie Miejskiego Przedsi biorstwa Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o.o. al. gen. W adys awa Sikorskiego 428, Rzeszów, pokój 334 w dniu r. godz XVI. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Cena podana w ofercie powinna zawiera wszystkie koszty zwi zane z realizacj przedmiotu zamówienia i wynika z wymaga zawartych w SIWZ. 2. Cena oferty winna by podana z zaokr gleniem do dwóch miejsc po przecinku i podana w otych polskich cyframi i s ownie. 3. Rozliczenie mi dzy Zamawiaj cym a Wykonawc dzie prowadzone w PLN. 4. W toku dokonywania oceny z onych ofert zamawiaj cy mo e da udzielenia przez wykonawców wyja nie dotycz cych tre ci z onych przez nich ofert. 5. Od wykonawców oczekuje si gotowo ci udzielenia wszelkich danych wyja nie. 6. Zamawiaj cy, zgodnie z art. 87 ust. 2 poprawia w ofercie: - oczywiste omyki pisarskie, -oczywiste omy ki rachunkowe, z uwzgl dnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, - inne omy ki polegaj ce na niezgodno ci oferty ze specyfikacj istotnych warunków zamówienia, nie powoduj ce istotnych zmian w tre ci oferty niezw ocznie zawiadamiaj c o tym wykonawc, którego oferta zosta a poprawiona. 7

8 XVII. Kryteria oceny ofert ich znaczenie oraz sposób oceny ofert Przy wyborze oferty Zamawiaj cy b dzie si kierowa jedynym kryterium: Cena ofertowa %. Kryterium procentowe zostanie zmienione na punkty wed ug nast puj cego wzoru: cena = cena najni sza / cena badana x 100% Za ofert najkorzystniejsz uznana zostanie oferta, która b dzie posiada najni sz cen. Zamawiaj cy udzieli zamówienia Wykonawcy, który spe ni wszystkie przedstawione wymagania oraz którego oferta oka e si najkorzystniejsza. XVIII. Informacja o trybie otwarcia i ocenie ofert oraz formalno ciach jakie zostan dope nione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 1. Wykonawcy mog by obecni przy otwieraniu ofert. 2. Bezpo rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj cy poda kwot, jak zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia. 3. Podczas otwierania kopert z ofertami, Zamawiaj cy poda nazwy wykonawców, adresy ich siedzib oraz ceny ofertowe. 4. Informacje, o których mowa w pkt. 3 Zamawiaj cy dor czy Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich wniosek. 5. Niezw ocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj cy powiadomi wykonawców, którzy z yli oferty, o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podaj c nazw (firm ), siedzib i adres wykonawcy, którego ofert wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a tak e nazwy(firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy z yli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania z onych ofert zawieraj cym punktacj przyznan ofertom, b) wykonawcach, których oferty zosta y odrzucone, podaj c uzasadnienie faktyczne i prawne, c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z post powania o udzielenie zamówienia, podaj c uzasadnienie faktyczne i prawne. 6. W powiadomieniu skierowanym do wykonawcy, którego oferta zosta a wybrana, Zamawiaj cy wska e termin i miejsce zawarcia umowy. 7. Informacje o których mowa w pkt. 5 a) Zamawiaj cy umie ci na stronie internetowej oraz na tablicy og osze w siedzibie Zamawiaj cego. 8. Wybrany w post powaniu Wykonawca zobowi zany b dzie najpó niej w dniu zawarcia umowy dostarczy Zamawiaj cego o wiadczenie o numerze konta bankowego, na które dokonywane przelewy nale no ci za wykonanie przedmiotu zamówienia. 9. W przypadku wyboru w post powaniu oferty z onej przez wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci zobowi zani b przed zawarciem umowy dostarczy Zamawiaj cemu umow reguluj ich wspó prac. XIX. Warunki umowy Wzór umowy stanowi za cznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowi zany b dzie do podpisania umowy na warunkach okre lonych we wzorze umowy. Dopuszcza si w porozumieniu z wykonawc wprowadzenie do tre ci umowy drobnych zmian i korekt, jednak wy cznie w zakresie nie powoduj cym zasadniczych zmian przedstawionych warunków handlowych niekorzystnych dla zamawiaj cego. 8

9 XX. rodki ochrony prawnej. Wykonawcom, a tak e innym osobom, których interes prawny dozna lub mo e dozna uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiaj cego przepisów ustawy Prawo zamówie publicznych przys uguj rodki ochrony prawnej przewidziane cytowan wy ej ustaw. 1. Protest wnosi si w terminie 7 dni od dnia, w którym powzi to lub przy zachowaniu nale ytej staranno ci mo na by o powzi wiadomo o okoliczno ciach stanowi cych podstaw jego wniesienia. Protest uwa a si za wniesiony z chwil, gdy dotar on do Zamawiaj cego w taki sposób, e móg zapozna si z jego tre ci. 2. Protest dotycz cy tre ci og oszenia oraz postanowie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi si w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia og oszenia w Biuletynie Zamówie Publicznych lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 3. Protest winien wskazywa oprotestowan czynno lub zaniechanie Zamawiaj cego, zawiera danie, zwi e przytoczenie zarzutów oraz okoliczno ci faktycznych i prawnych uzasadniaj cych wniesienie protestu. 4. Wniesienie protestu mo liwe jest jedynie przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Rozstrzygni cie protestu przez Zamawiaj cego nast puje w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia, a je eli protest dotyczy: tre ci og oszenia, postanowie SIWZ, wykluczenia wykonawcy, odrzucenia ofert lub wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie 10 dni od up ywu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. 5. Wykonawcy przys uguje wniesienie odwo ania od rozstrzygni cia protestu dotycz cego: 1) opisu sposobu oceny spe niania warunków udzia u w post powaniu; 2) wykluczenia wykonawcy z post powania o udzielenie zamówienia; 3) odrzucenia oferty. 6. Odwo anie wnosi si do Prezesa Urz du Zamówie Publicznych w terminie 5 dni od dnia dor czenia rozstrzygni cia protestu lub up ywu terminu rozstrzygni cia protestu, jednocze nie przekazuj c jego kopi Zamawiaj cemu. 7. Odwo anie rozpatruje Krajowa Izba Odwo awcza w sk adzie trzyosobowym w terminie 15 dni od dnia jego dor czenia Prezesowi Urz du. Prezes Izby mo e zarz dzi czne rozpoznanie przez Izb odwo, je eli zosta y z one w tym samym post powaniu o udzielenie zmówienia lub dotycz tych samych czynno ci Zamawiaj cego. 8. Uwzgl dniaj c odwo anie Izba mo e nakaza wykonanie, powtórzenie lub uniewa nienie czynno ci Zamawiaj cego lub uniewa ni post powanie o udzielenie zamówienia. 9. Strony ponosz koszty post powania odwo awczego stosownie do jego wyniku. 10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post powania odwo awczego przys uguje skarga do S du Okr gowego w Rzeszowie. 11. Skarg wnosi si za po rednictwem Prezesa Urz du Zamówie Publicznych w terminie 7 dni od dnia dor czenia orzeczenia Izby, przesy aj c jednocze nie jej odpis przeciwnikowi skargi. XXI. Za czniki stanowi ce integraln cz SIWZ; 1. Wzór umowy 2. Formularz ofertowy - (OFERTA) wraz z za.(1),(2),(3),(4) 3. Formularz cenowy za. (5) 4. Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia - za. (6) 9

10 Za cznik do SIWZ UMOWA /WZÓR/ zawarta w dniu r. pomi dzy Miejskim Przedsi biorstwem Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o.o. al. gen. W adys awa Sikorskiego 428, Rzeszów wpisanym do Krajowego Rejestru S dowego, prowadzonego przez S d Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego pod nr , wysoko kapita u zak adowego; ,00 z. NIP; REGON; , reprezentowanym przez: zwanym w tre ci umowy,,zamawiaj cym a...z siedzib w... * wpisan /ym w dniu... do Krajowego Rejestru S dowego, prowadzonego przez S d Rejonowy w... Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego pod numerem... wysoko kapita u zak adowego.. NIP;. REGON;.reprezentowanym przez: * wpisan /ym w dniu... do rejestru ewidencji dzia alno ci gospodarczej.... pod nr... zwan /ym dalej,,wykonawc Po przeprowadzeniu post powania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w rozumieniu ustawy Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz z pó n. zm.), zawarta zosta a umowa o nast puj cej tre ci: 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Zamawiaj cy powierza Wykonawcy do wykonania zadanie pt.: Dostawa serwera oraz modernizacja infrastruktury sprz towej wraz z us ug migracji systemowej bazy danych i przeniesieniem danych na now platform w zakresie dostawy, instalacji, konfiguracji, przeniesienia danych i uruchomienia sprz tu i oprogramowania w nowej strukturze informatycznej okre lonym w: 1) opisie przedmiotu zamówienia stanowi cym integraln cz niniejszej umowy, 2) ofercie Wykonawcy, i na warunkach okre lonych w niniejszej umowie. 2. W zakresie wzajemnego wspó dzia ania przy realizacji niniejszej umowy strony obowi zuj si dzia niezw ocznie przestrzegaj c obowi zuj cych przepisów i ustalonych zwyczajów. 3. Wykonawca wykona przedmiot umowy z nale yt staranno ci. 10

11 2 TERMINY REALIZACJI Strony ustalaj, e Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 1. Wykonawca dostarczy przedmiot Umowy fabrycznie nowy, bez adnych wad wynikaj cych z projektowania, materia ów z których zosta wykonany czy wykonawstwa do siedziby Zamawiaj cego tj. al. gen. W adys awa Sikorskiego 428 w Rzeszowie do pomieszcze serwerowni. 2. Wykonawca gwarantuje, e przedmiot Umowy nie posiada adnych wad wynikaj cych z projektowania, materia ów z których zosta wykonany czy wykonawstwa. 3. Materia y u yte do wykonania przedmiotu umowy oraz przedmiot umowy powinny odpowiada wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, co do jako ci oraz posiada stosowne certyfikaty zgodno ci z obowi zuj cymi normami. 4 WYNAGRODZENIE 1. Za wykonanie przedmiotu umowy okre lonego w 1 Wykonawca otrzyma od Zamawiaj cego wynagrodzenie zgodnie z ofert w wysoko ci; cena netto:...z podatek VAT stawka (...%)...z cena brutto:... z (s ownie:....) 1. Rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy b dzie si odbywa o na podstawie faktury ko cowej wystawionej po dokonaniu odbioru ko cowego. 2. Podstaw do wystawienia przez wykonawc faktury stanowi b dzie podpisany przez Zamawiaj cego protokó odbioru ko cowego przedmiotu umowy. 3. Strony postanawiaj, e termin zap aty faktury Wykonawcy b dzie wynosi 30 dni od daty jej dor czenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Zap ata zostanie dokonana przelewem na konto Wykonawcy... (nazwa banku, numer rachunku bankowego) 11

12 5 ZABEZPIECZENIE NALE YTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Tytu em nale ytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w dniu zawarcia umowy kwot zabezpieczenia w wysoko ci 10 % wynagrodzenia brutto tj.... w formie Zwrot 70 % kwoty zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy wniesiony w dniu zawarcia umowy nast pi w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawc i przyj cia przez Zamawiaj cego przedmiotu umowy, jako nale ycie wykonanego. 3. Zwrot pozosta ej cz ci zabezpieczenia w wysoko ci 30 % nast pi w terminie 15 dni po up ywie okresu r kojmi. 6 GWARANCJA i R KOJMIA 1. Dostarczony sprz t obj ty jest gwarancj producenta sprz tu z zachowaniem nast puj cych parametrów: a) okres trwania gwarancji 36 miesi cy b) obowi zki gwaranta zgodne z zakresem opisanym w ust. 9 c) przez okres dwóch lat po gwarancji producent zapewnia mo liwo kupienia oryginalnych cz ci zamiennych d) wszelkie wady zg aszane b za po rednictwem Wykonawcy 2. Oprogramowanie oraz us uga migracji systemowej bazy danych i przeniesienia danych na now platform obj ta jest gwarancj Wykonawcy z zachowaniem nast puj cych parametrów: a) okres trwania gwarancji 12 miesi cy b) obowi zki gwaranta zgodnie z zakresem opisanym w ust Wykonawca por cza za wykonanie gwarancji przez producenta zgodnie z warunkami zastrze onymi niniejsz umow. W tym celu Wykonawca wska e w asne dane kontaktowe na potrzeby wykonania gwarancji. 4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno z tytu u r kojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy: a) przez okres 36 miesi cy w odniesieniu do dostarczonego sprz tu b) przez okres 12 miesi cy w odniesieniu do wykonanej us ugi 5. W/w terminy gwarancji i r kojmi liczone b od daty podpisania protoko u ko cowego. Pod W/w poj ciem Wad rozumie si awarie i usterki zdefiniowane w ust. 9. i ust Wybór przys uguj cych uprawnie Zamawiaj cemu na podstawie jednego z tytu ów, o których mowa w ust. 1-4., nale y do Zamawiaj cego. 7. Wykonawca w dniu podpisania protokó u odbioru przeka e Zamawiaj cemu, sporz dzon w j zyku polskim, pisemn gwarancj, która w szczególno ci b dzie zawiera : 1) Nazw (firm ) i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczpospolitej Polskiej, 2) Obowi zki gwaranta, w szczególno ci wymienione w ust. 9 niniejszego paragrafu, 3) Okres trwania gwarancji, 8. Zamawiaj cy w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu Umowy (podczas jego u ytkowania) lub w przypadku wyst pienia awarii w okresie r kojmi za wady i gwarancji przed y Wykonawcy stosown reklamacj w formie pisemnej, faksem lub telefonicznie. Reklamacja przekazana faksem lub telefonicznie zostanie bezzw ocznie potwierdzona pismem. 9. W ramach serwisu gwarancyjnego, Gwarant jest zobowi zany do: 1) W przypadku wyst pienia awarii (nieprawid owe dzia anie sprz tu, urz dze 12

13 oprogramowania, które uniemo liwia ich funkcjonowanie) lub usterki (nieprawid owe dzia anie sprz tu, urz dze oprogramowania utrudniaj ce ich funkcjonowanie) - do podj cia usuwania skutków awarii lub usterki w ci gu 2 godzin od chwili zg oszenia i zako czenia usuwania ich skutków nie pó niej ni w ci gu 48 godzin od momentu zg oszenia, 2) Awarie lub usterki b zg aszane w formie pisemnej faxem pod nr tel.... Wykonawcy. Odbiór zg oszenia zostanie niezw ocznie potwierdzony przez Wykonawc. 3) W przypadku stwierdzenia ewentualnych wad wydanego przedmiotu umowy - do jej usuni cia w terminie wyznaczonym przez Zamawiaj cego, 4) Do naprawy sprz tu lub usuni cia wad w siedzibie Zamawiaj cego lub na w asny koszt przewiezienie sprz tu do w asnej siedziby. 5) Wykonawca w okresie gwarancji poniesie wszystkie koszty zwi zane z usuwaniem awarii i usterek, w szczególno ci naprawy uszkodzonego sprz tu, urz dze, oprogramowania (wady technologiczne), pod warunkiem, e sprz t, urz dzenia, oprogramowanie b eksploatowane zgodnie z dostarczon przez Wykonawc instrukcj obs ugi i eksploatacji. 6) Je eli w okresie gwarancji podczas eksploatacji wyst pi, co najmniej trzy awarie tego samego sprz tu (uszkodzenia spowodowane wadami technologicznymi) dostarczonego przez Wykonawc, winien on wymieni uszkodzony sprz t na nowy wolny od wad, ca kowicie na w asny koszt Wykonawcy. 10. W ramach r kojmi wykonawca zobowi zany jest w szczególno ci do: 1) W przypadku wyst pienia awarii (nieprawid owe dzia anie sprz tu, urz dze oprogramowania, które uniemo liwia ich funkcjonowanie) lub usterki (nieprawid owe dzia anie sprz tu, urz dze oprogramowania utrudniaj ce ich funkcjonowanie) - do podj cia usuwania skutków awarii lub usterki w ci gu 2 godzin od chwili zg oszenia i zako czenia usuwania ich skutków nie pó niej ni w ci gu 48 godzin od momentu zg oszenia, 2) Awarie lub usterki b zg aszane w formie pisemnej faxem pod nr tel.... Wykonawcy. Odbiór zg oszenia zostanie niezw ocznie potwierdzony przez Wykonawc. 3) W przypadku stwierdzenia ewentualnych wad wydanego przedmiotu umowy - do jej usuni cia w terminie wyznaczonym przez Zamawiaj cego, 4) Do naprawy sprz tu lub usuni cia wad w siedzibie Zamawiaj cego lub na w asny koszt przewiezienie sprz tu do w asnej siedziby. 5) Wykonawca w okresie gwarancji poniesie wszystkie koszty zwi zane z usuwaniem awarii i usterek, w szczególno ci naprawy uszkodzonego sprz tu, urz dze, oprogramowania (wady technologiczne), pod warunkiem, e sprz t, urz dzenia, oprogramowanie b eksploatowane zgodnie z dostarczon przez Wykonawc instrukcj obs ugi i eksploatacji. 11. W razie opó nienia si z wykonaniem obowi zków gwarancyjnych Zamawiaj cy - po uprzedzeniu Wykonawcy mo e powierzy usuni cie wady osobie trzeciej i obci kosztami Wykonawc. 7 KARY UMOWNE 1. Strony postanawiaj, e obowi zuj je form odszkodowania stanowi kary umowne. 2. Kary te b naliczane w nast puj cych wypadkach i wysoko ciach: 1) Wykonawca p aci Zamawiaj cemu kary umowne przez potr cenie bezpo rednio z wynagrodzenia lub poprzez osobn zap at, wed ug wyboru Zamawiaj cego: a) za zw ok w wykonaniu okre lonego w umowie przedmiotu odbioru w wysoko ci 0,5% wynagrodzenia brutto za ka dy dzie zw oki, 13

14 b) za odst pienie od umowy z przyczyn zale nych od Wykonawcy - w wysoko ci 10% wynagrodzenia brutto, c) Za zw ok w wykonaniu obowi zków z gwarancji i r kojmi w wysoko ci 0,5% wynagrodzenia brutto za ka dy dzie zw oki. 2) Zamawiaj cy p aci Wykonawcy kar umown za odst pienie od umowy z przyczyn niezale nych od Wykonawcy spowodowanych wy cznie dzia aniem umy lnym (czyli z winy umy lnej) Zamawiaj cego w wysoko ci 5% wynagrodzenia brutto, 3. Strony zastrzegaj sobie prawo do odszkodowania uzupe niaj cego, przenosz cego wysoko kar umownych do wysoko ci rzeczywi cie poniesionej szkody. ODSTAPIENIE OD UMOWY 1. Zamawiaj cemu przys uguje prawo do odst pienia od umowy: 1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno ci powoduj cej, e wykonanie umowy nie le y w interesie publicznym, czego nie mo na by o przewidzie w chwili zawarcia umowy; odst pienie od umowy w tym wypadku mo e nast pi w terminie 30 dni od powzi cia wiadomo ci o powy szych okoliczno ciach, 2) gdy Wykonawca nie rozpocz wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje wykonywania przedmiotu umowy pomimo wezwania Zamawiaj cego z onego na pi mie, 2. Wykonawcy przys uguje prawo odst pienia od umowy w szczególno ci, je eli: 1) Zamawiaj cy odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokó u odbioru, 2) Zamawiaj cy zawiadomi Wykonawc, i wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno ci nie b dzie móg spe ni swoich zobowi za umownych wobec Wykonawcy. 3. Odst pienie od umowy powinno nast pi w formie pisemnej pod rygorem niewa no ci takiego o wiadczenia i powinno zawiera uzasadnienie. 4. Strony mog odst pi od umowy w terminie jednego miesi ca od powzi cia wiadomo ci o okoliczno ciach stanowi cych podstaw odst pienia. 5. W wypadku odst pienia od umowy Wykonawca w terminie 7 dni od daty odst pienia od umowy przy udziale Zamawiaj cego sporz dzi szczegó owy protokó inwentaryzacji wykonanych elementów przedmiotu umowy na dzie odst pienia 9 8 POSTANOWIENIA KO COWE 1. W sprawach nieuregulowanych niniejsz umow zastosowanie mie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówie publicznych, 2. Integraln cz ci umowy jest: 1) Oferta Wykonawcy wraz z za cznikami, w tym Formularz cenowy. 2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Ewentualne spory mog ce powsta na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane b przez w ciwy rzeczowo s d w Rzeszowie. 4. Umow sporz dzono w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach, jeden dla Zamawiaj cego i jeden dla Wykonawcy. Wykonawca: Zamawiaj cy: 14

15 NO-223/XXI/09 OFERTA Dane dotycz ce wykonawcy : Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faksu... Dane dotycz ce zamawiaj cego: Miejskie Przedsi biorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o.o. al. gen. W adys awa Sikorskiego 428, Rzeszów(017) , fax (017) Zobowi zania wykonawcy: 1. Nawi zuj c do og oszenia o przetargu nieograniczonym na:,, Dostaw serwera oraz modernizacja infrastruktury sprz towej wraz z us ug migracji systemowej bazy danych i przeniesieniem danych na now platform zobowi zujemy si do wykonania prac zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w cenie (zgodnie z formularzem cenowym): cena netto:...z podatek VAT stawka (...%)...z cena brutto:... z (s ownie:....) 2. O wiadczamy, e spe niamy warunki udzia u w post powaniu. 3. O wiadczamy, e uwa amy si za zwi zanych niniejsz ofert przez 30 dni. 5. O wiadczamy, e zawarty w SIWZ wzór umowy zosta przez nas zaakceptowany i zobowi zujemy si w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach, miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiaj cego. 6. Za cznikami do niniejszej oferty s : (1)... (2)... (3)... (4)... (Data) (Podpis i piecz tki(a) upowa nionych(ego) przedstawicieli(a) wykonawcy) 15

16 (data). Za cznik nr 1 WIADCZENIE W TRYBIE Art. 22 UST.1 i ART. 24 UST. 1 i 2 PRAWA ZAMÓWIE PUBLICZNYCH Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy wiadczam, e: posiadam uprawnienia do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli ustawy nak adaj obowi zek posiadania takich uprawnie, 2. posiadam niezb dn wiedz i do wiadczenie oraz dysponuj potencja em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia / przedstawi em pisemne zobowi zanie innych podmiotów do udost pnienia potencja u technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia*, 3. znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej wykonanie zamówienia, 4. nie podlegam wykluczeniu z post powania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i (Podpis i piecz tki(a) upowa nionych(ego) przedstawicieli(a) wykonawcy) * niepotrzebne skre li 16

17 Za cznik nr 2 DO WIADCZENIE ZAWODOWE Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... Uwaga: Wype ni zgodnie z zapisem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Lp. Rodzaj zamówienia-dostaw (nazwa, opis) Warto zamówienia (nale y wyszczególni bez podatku VAT) Nazwa Zamawiaj cego Adres na rzecz, którego dostawy zosta y wykonane Data (dzie -miesi crok) wykonania zamówienia Pocz tek (data) Zako cze nie (data) W za czeniu dokumenty potwierdzaj ce, e zosta y wykonane nale ycie.... (Podpis i piecz tki(a) upowa nionych(ego) przedstawicieli(a) wykonawcy) 17

18 Za cznik nr 3 POTENCJA KADROWY Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... Lp. Warunki udzia u w post powaniu Sposób spe niania warunków udzia u w post powaniu Imi i nazwisko, posiadane certyfikaty DYSPONUJ DYSPONOWA Uwaga: 1. Nale y wype ni zgodnie z zapisem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. W kolumny 3 lub 4 wpisa s owo TAK. W przypadku nie wpisania w kolumny 3 lub 4 s owa TAK, Zamawiaj cy winien przyj, e w tre ci niniejszego dokumentu zosta o z one o wiadczenie wynikaj ce z kol. 3, czyli,,dysponuj osobami zdolnymi do wykonania zamówienia... (Podpis i piecz tki(a) upowa nionych(ego) przedstawicieli(a) wykonawcy) 18

19 Za cznik nr 4 PODWYKONAWCY Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Lp. Rodzaj powierzonej cz ci zamówienia Uwaga: W przypadku niewype nienia powy szej tabeli Zamawiaj cy winien przyj, e w tre ci niniejszego dokumentu zosta o z one o wiadczenie, e Wykonawca przyst pi do realizacji zamówienia samodzielnie.... (Podpis i piecz tki(a) upowa nionych(ego) przedstawicieli(a) wykonawcy) 19

20 Za cznik nr 5 Formularz cenowy Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... Dostawa serwera oraz modernizacja infrastruktury sprz towej wraz z us ug migracji systemowej bazy danych i przeniesieniem danych na now platform L.p. Opis Oznaczenie oferowanego produktu (pe na nazwa, typ, model, producent) Jedn. miary Ilo Cena jednostkowa ( bez podatku VAT) w z Warto (bez podatku VAT) w z Dostawa Serwer bazodanowy kpl Macierz dyskowa kpl Urz dzenie do wykonywania kopii zapasowych wraz z oprogramowaniem kpl Konsola LCD kpl UPS, zasilacz awaryjny kpl Prze cznik sieciowy kpl Modu wiat owodowy kpl Zintegrowane rozwi zanie ochronne kpl Okablowanie Patchord linka Kat. 6: kpl. 200 Oprogramowanie

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy Znak sprawy: DNE 50/13/2011 Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy 32 047 OJCÓW 9, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl www.ojcowskiparknarodowy.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wasz znak: Nasz znak: DZ/3840/1/2/2016 Wrocław, dnia 05 lutego 2016 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY Numer ogłoszenia: 397380-2009; data zamieszczenia: 17.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY WdroŜenie systemu kolejkowego, informowania klienta i badania opinii Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Lublin: Dostawa mebli dla warsztatów szkolnych na terenie Schroniska dla Nieletnich

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR. z siedzibą w... NIP nr, REGON... wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego nr... w Sądzie...

WZÓR UMOWY UMOWA NR. z siedzibą w... NIP nr, REGON... wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego nr... w Sądzie... Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu pomiędzy: Prezesem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z siedzibą w Warszawie, przy Al. Niepodległości 190, reprezentowanym przez: dyrektora

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=29412&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania oferty cenowej

Zaproszenie do składania oferty cenowej UZP Procedura udzielania zamówień publicznych Załącznik nr 4 Wersja: 2 Strona: 1 z 3 Zaproszenie do składania oferty cenowej Podstawa prawna: zgodnie z przepisem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA)

UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) Załącznik nr do Siwz UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) Zawarta w dniu......2014 r. w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ Łódź: Zakup asysty technicznej dla produktów (licencji) firmy

Bardziej szczegółowo

UMOWA. a firmą. reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą.

UMOWA. a firmą. reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą. UMOWA Zawarta w Rzeszowie dnia r. roku pomiędzy: Oficyna Wydawnicza Press-Media ul. Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec reprezentowaną przez: Romana Oraczewskiego zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. 1 Przedmiot umowy

Umowa nr.. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta w dniu... roku w Łomży, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne...2014 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39-46 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Nasielsk: Dostawa na podstawie umowy leasingu finansowego fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2011 roku 1szt. sprzętu medycznego - aparatu ultrasonograficznego. Numer ogłoszenia: 325940-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298. 1 z 5 2012-05-29 12:30 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Dostawa mebli biurowych i gabinetowych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 27.11.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/33USM/11/2014 o wartości poniżej 207 000 EURO na Dostosowanie istniejących izolatoriów w związku

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWY SPRZĘPU, OPROGRAMOWANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYDGOSZCZY

(PROJEKT) UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWY SPRZĘPU, OPROGRAMOWANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYDGOSZCZY POWIATOWY URZĄD PRACY W BYDGOSZCZY 85-950 Bydgoszcz, ul. Toruńska 147 tel. 52 36 04 300, fax 52 36 04 341 e-mail: sekretariat@pup.bydgoszcz.pl www.pup.bydgoszcz.pl Załącznik nr 7 do SIWZ Znak : PUP-OA-2510-06/JG/12

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mc.bip.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mc.bip.gov.pl/ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mc.bip.gov.pl/ Warszawa: Przeprowadzenie indywidualnych kursów języka angielskiego i

Bardziej szczegółowo

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego Istotne postanowienia umowy ------------------------------------------------- W dniu. r w Jastrzębiu Zdroju pomiędzy ZLO dla Dzieci BETLEJEM zwanym dalej Zamawiającym w imieniu którego działa s. Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl 1 z 5 2014-03-18 10:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl Sława: Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń biurowych

Bardziej szczegółowo

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1 Rozdział 2 Wzór umowy Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót R O Z D Z I A Ł 1 Wzór umowy WZÓR UMOWY U M O W A NR.

Bardziej szczegółowo

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A zał. nr 4 U M O W A zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: WyŜszym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40 055) przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 31, NIP: 634-10-87-040, REGON: 00033224, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip 1 z 5 2013-11-28 13:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, macierzy dyskowej

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 239403-2011; data zamieszczenia: 07.09.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 239403-2011; data zamieszczenia: 07.09.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 239403-2011; data zamieszczenia: 07.09.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 228027-2011 data 25.08.2011

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 wzór Formularza Oferty FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 wzór Formularza Oferty FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 wzór Formularza Oferty FORMULARZ OFERTY w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie: Modernizacji zblokowanego urządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Jaraczewo: Dostawa i montaż mebli na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy. Numer ogłoszenia: 200094-2011; data zamieszczenia: 14.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w

zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w Sosnowiec: Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w Sosnowcu poprzez wymianę dźwigów osobowych w trzonie komunikacyjnym Numer ogłoszenia: 130927-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:...... Dostawa infrastruktury do wirtualizacji usług

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:...... Dostawa infrastruktury do wirtualizacji usług Sprawa Nr RAP / 151/ 2011 Załącznik Nr 1b do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:...... Dostawa infrastruktury do wirtualizacji usług Lp. Parametry

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.gda.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.gda.pl Gdańsk: usługa zorganizowania i przeprowadzenia kolonii/obozu dla dzieci pracowników, emerytów i rencistów Politechniki Gdańskiej. Numer ogłoszenia: 106266-2014; data zamieszczenia: 28.03.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA CZĄSTKOWEGO O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA CZĄSTKOWEGO O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ODDZIAŁ TERENOWY W SZCZECINIE FILIA W KOSZALINIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA CZĄSTKOWEGO O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na: " Zawarcie umów cząstkowych na usługi

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI-271-18/16 ZADANIE I / II / III / IV / V

WZÓR UMOWY DZI-271-18/16 ZADANIE I / II / III / IV / V WZÓR UMOWY DZI-271-18/16 ZADANIE I / II / III / IV / V Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych zawarta w dniu......2016 r.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2014 r. w Warszawie pomiędzy:

WZÓR UMOWY. U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2014 r. w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego WZÓR UMOWY U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2014 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Sprawiedliwości statio fisci Skarbu Państwa z siedzibą w Warszawie (00-567)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl 1 z 6 2012-03-08 14:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Rzeszów: Wynajem i obsługa przenośnych toalet przy drogach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppnt.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppnt.pl 1 z 6 2015-07-29 13:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppnt.pl Gdynia: Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro

Bardziej szczegółowo

Polska-Łańcut: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 246-433931. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

Polska-Łańcut: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 246-433931. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:433931-2014:text:pl:html Polska-Łańcut: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 246-433931 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr CSIOZ/ /2016

UMOWA nr CSIOZ/ /2016 UMOWA nr CSIOZ/ /2016 Wzór Umowy zawarta w dniu 2016 r., pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5 A, 00-184 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Remont dachu, przebudowa wentylacji mechanicznej w centralnym laboratorium, remont pomieszczeń i korytarza oraz remont klatki schodowej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl Namysłów: Zakup i dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem i/lub grawerem.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Dostawa i wdrożenie programu egzekucyjnego na potrzeby Urzędu Miasta Stalowa Wola

UMOWA Dostawa i wdrożenie programu egzekucyjnego na potrzeby Urzędu Miasta Stalowa Wola UMOWA zawarta dnia.2013 r. w Stalowej Woli pomiędzy: Gminą Stalowa Wola (37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7), NIP: 865 239 87 25, REGON: 830409086 reprezentowaną przez: Pana Andrzeja Szlęzaka - Prezydenta

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych Numer ogłoszenia: 52649-2012; data zamieszczenia: 06.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Małkinia Górna, dn. 24.09.2015 r. Znak sprawy: 4/2015/D/ZP Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania: Dostawa

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług konferencyjnych i towarzyszących na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl 1 z 5 2013-10-04 13:41 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl Poznań: Dostawa wraz z instalacją i skonfigurowaniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Warszawa: przeprowadzenie szkolenia realizowanego w ramach projektu Aktywny Targówek

Bardziej szczegółowo

Wykonanie podziału geodezyjnego działek na terenie powiatu gryfińskiego z podziałem na 2 zadania.

Wykonanie podziału geodezyjnego działek na terenie powiatu gryfińskiego z podziałem na 2 zadania. A / I N S T R U K C J A D L A W Y K O N A W C Ó W 1. Zamawiający Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin, tel. 94 342

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.wroc.pl 1 z 5 2014-10-17 15:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.wroc.pl Wrocław: Przetarg nr UMW/AZ/PN-65/14: Sukcesywna dostawa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: dostawa toreb i kubków papierowych z logo Muzeum Warszawy Numer ogłoszenia: 66360-2016; data zamieszczenia: 23.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

sieci komórkowych oraz inny ruch do sieci publicznej taki: jak serwisy informacyjne, połączenia z biurami

sieci komórkowych oraz inny ruch do sieci publicznej taki: jak serwisy informacyjne, połączenia z biurami Warszawa: Świadczenie drogą kablową usług telekomunikacyjnych w gmachu Sądów przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie Numer ogłoszenia: 381173-2008; data zamieszczenia: 29.12.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298. 2012-08-09 14:20 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Dostawa i montaż klimatyzatorów, nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/15/2013 z 17.05.2013r.

UMOWA. Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/15/2013 z 17.05.2013r. Załącznik nr 2 UMOWA Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/15/2013 z 17.05.2013r. pomiędzy: Zamawiającym: EKOM Maciejczyk spółka jawna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA Nr /2007. W dniu... 2007r. pomiędzy: Skarbem Państwa-Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu, ul. 11-go Listopada 37/59

WZÓR UMOWA Nr /2007. W dniu... 2007r. pomiędzy: Skarbem Państwa-Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu, ul. 11-go Listopada 37/59 WZÓR UMOWA Nr /2007 W dniu... 2007r. pomiędzy: Skarbem Państwa-Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu, ul. 11-go Listopada 37/59 reprezentowaną przez: przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - zwaną

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: Dostawa wraz z instalacją urządzeń drukujących i skanujących (plotery, drukarki i skanery) Numer ogłoszenia: 283633-2011; data zamieszczenia: 28.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.sa.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.sa.gov.pl 1 z 6 2014-10-31 15:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.sa.gov.pl Białystok: Dostawa monitorów LCD, tabletów, komputera

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Publicznych 33-270 Wietrzychowice tel.: (014) 641-80-15 NIP: 871-13-91-921 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Świadczenie usług transportowych autobusami

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 8758-2013; data zamieszczenia: 07.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Numer ogłoszenia: 8758-2013; data zamieszczenia: 07.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Andrychów: Sukcesywna sprzedaż paliw płynnych na potrzeby Gminy Andrychów oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Andrychów Numer ogłoszenia: 8758-2013; data zamieszczenia: 07.01.2013

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24. Tarnów: Dostawy błon do drukarek obsługujących tomograf komputerowy i rezonans magnetyczny wraz z dzierżawą jednej drukarki do tych błon Numer ogłoszenia: 315248-2010; data zamieszczenia: 01.10.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące zakupu bawełnianych koszulek dziecięcych T-shirt z nadrukiem

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące zakupu bawełnianych koszulek dziecięcych T-shirt z nadrukiem ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące zakupu bawełnianych koszulek dziecięcych T-shirt z nadrukiem Szanowni Państwo, Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ 2/2012/pn BR-X-2/2121/3/2012 Usługi introligatorskie dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu w 2012r.

Załącznik nr 6 do SIWZ 2/2012/pn BR-X-2/2121/3/2012 Usługi introligatorskie dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu w 2012r. Załącznik nr 6 do SIWZ 2/2012/pn BR-X-2/2121/3/2012 Usługi introligatorskie dla Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu w 2012r. Projekt U M O W Y zawarta w dniu... w Poznaniu pomiędzy Biblioteką Raczyńskich

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl Poznań: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej frezarki

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. UMOWA nr...

Istotne postanowienia umowy. UMOWA nr... Załącznik 3 do SIWZ Istotne postanowienia umowy UMOWA nr... zawarta w dniu... roku pomiędzy: Centrum Informatycznym Edukacji, z siedzibą w Warszawie, Al. Szucha 25 reprezentowanym przez: Dyrektora Centrum

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public 1 z 5 2013-05-16 15:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public Czerwonak: Sadzenie drzew, krzewów i bylin, załoŝenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWY Nr zamówienia MZK/ZP/02/2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWY Dostawa 3 sztuk używanych, trzydrzwiowych autobusów komunikacji miejskiej marki Mercedes Benz O 530 Citaro, pokrytych powłoką lakierniczą w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzoz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzoz.pl 1 z 5 2012-04-05 09:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzoz.pl Włocławek: ODBIÓR, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW MEDYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/1.2.B/2016

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/1.2.B/2016 Wrocław, 27.04.2016 r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/1.2.B/2016 "AREA COOLING SOLUTIONS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Relaksowa 27, 55-080 Nowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej w dniu 25 maja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl 1 z 6 2015-12-10 10:52 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Odnowienie subskrypcji dla urządzeń sieciowych Numer

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161398-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy

Bardziej szczegółowo

Za cznik Nr 1 do zapytania ofertowego OFERTA. z dnia. Nazwa i siedziba Wykonawcy. telefon... NIP... REGON...

Za cznik Nr 1 do zapytania ofertowego OFERTA. z dnia. Nazwa i siedziba Wykonawcy. telefon... NIP... REGON... Za cznik Nr 1 do zapytania ofertowego... (nazwa i adres Wykonawcy) Nazwa i siedziba Wykonawcy OFERTA z dnia telefon... fax...e-mail:...@... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentuj ce Wykonawc :... I. Nawi

Bardziej szczegółowo

03-301 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 542 20 00, faks 0-22 698 31 57.

03-301 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 542 20 00, faks 0-22 698 31 57. Warszawa: Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarki do kart identyfikacyjnych dla Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych Numer ogłoszenia: 318210-2011; data zamieszczenia: 04.10.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: UTWORZENIE PODSTRONY INTERNETOWEJ POWIATU RYCKIEGO DLA PROJEKTU PN. KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W POWIECIE RYCKIM WRAZ Z JEJ UTRZYMANIEM

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Nr post. 6/CHMURA/2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy POSTĘPOWANIE PONIŻEJ 30 000 EURO NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków, tel: 12

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Urządzenia sieciowe 2014/S 221-390168

Polska-Katowice: Urządzenia sieciowe 2014/S 221-390168 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390168-2014:text:pl:html Polska-Katowice: Urządzenia sieciowe 2014/S 221-390168 Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kujawsko-pomorska.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kujawsko-pomorska.policja.gov. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl Bydgoszcz: Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia WZÓR UMOWY na opracowanie projektu Strategii rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

W umowie określone zostaną odpowiednie części zamówienia, na które Wykonawca złoży ofertę

W umowie określone zostaną odpowiednie części zamówienia, na które Wykonawca złoży ofertę Załącznik nr 4 UMOWA NR... (wzór) zawarta w dniu..r. w Kielcach pomiędzy: 1/ Województwem Świętokrzyskim - Zespołem Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach z siedzibą ulica Łódzka

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w dniu.. 2012 r. w Gostyniu. pomiędzy:

UMOWA zawarta w dniu.. 2012 r. w Gostyniu. pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA zawarta w dniu.. 2012 r. w Gostyniu pomiędzy:., z siedzibą w (..- ), przy ul.. reprezentowanym przy zawieraniu umowy przez:. na podstawie pełnomocnictwa Nr z dnia stanowiącego

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2016.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2016. Strona 1 z 4 Warszawa: Zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie, przetestowanie, uruchomienie aplikacji mobilnej Parkowy Detektyw Numer ogłoszenia: 323918-2015; data zamieszczenia: 30.11.2015 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Kraków: Dostawa paliw do pojazdów służbowych i agregatów prądotwórczych Straży Miejskiej Miasta Krakowa Numer ogłoszenia: 326484-2015; data zamieszczenia: 01.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poddebice.biuletyn.net Poddębice: Aktualizacja gleboznawcza klasyfikacji gruntów i użytków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 PCPR-PR-23-2014 Tarnów, dnia 01.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 Przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej dla 4 osób, uczestników projektu Twój los w twoich rękach współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

... pieczątka firmowa Wykonawcy OŚWIADCZENIE

... pieczątka firmowa Wykonawcy OŚWIADCZENIE Załącznik nr 4... o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.infish.com.pl/przetargi Olsztyn-Kortowo: Dostawa i montaż pompy ciepła wraz z wyposażeniem i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl 1 z 6 2013-11-15 07:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Kompleksowa ochrona osób i mienia w siedzibie Agencji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsp8.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsp8.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsp8.pl Wrocław: Świadczenie usług żywieniowych dla dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Oceny Technologii Medycznych, ul. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5667200, faks 22 5667202.

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Oceny Technologii Medycznych, ul. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5667200, faks 22 5667202. Warszawa: Przygotowanie i obsługa konferencji organizowanej w ramach projektu EUnetHTA wraz z przygotowaniem i obsługą gali (kolacji konferencyjnej) w Centrum Stocznia Gdańska - sprawa nr 3/2011 Numer

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wszp.pl Przemyśl: Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z PN-EN ISO 9001:2009 branża

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE z dnia 17 lipca 2008 roku PRZETARG NIEOGRANICZONY. na wykonanie następującej usługi:

OGŁOSZENIE z dnia 17 lipca 2008 roku PRZETARG NIEOGRANICZONY. na wykonanie następującej usługi: URZĄD GMINY RĘDZINY ZESPÓŁ DS. GEODEZJI I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OGŁOSZENIE z dnia 17 lipca 2008 roku 1. WÓJT GMINY RĘDZINY 42-242 RĘDZINY, ul Wolności 87, tel,/fax. 32-79-014, 32-79-085, 32-79-441,

Bardziej szczegółowo

19 / 2008. Wysokie Mazowieckie, 2008-06-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy 19/2008

19 / 2008. Wysokie Mazowieckie, 2008-06-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy 19/2008 19 / 2008 Wysokie Mazowieckie, 2008-06-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy 19/2008 nazwa zamówienia : zakup oleju napędowego, oleju do silnika,

Bardziej szczegółowo