FORMULARZ OFERTOWY. Dane o wykonawcy: Nazwa (firma) wykonawcy:... Siedziba wykonawcy:...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FORMULARZ OFERTOWY. Dane o wykonawcy: Nazwa (firma) wykonawcy:... Siedziba wykonawcy:..."

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY Dane o wykonawcy: Nazwa (firma) wykonawcy: Siedziba wykonawcy: NIP.. REGON Telefon:... Faks:... Zarejestrowana/y w Sądzie Rejonowym w...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem * / wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.* Na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia: Dostawa dla potrzeb grupy zakupowej Grudziądzkiego Parku Przemysłowego serwerów i zestawów komputerowych - za cenę brutto: Numer Części Zamówienia 1. Cena brutto (zł) Okres gwarancji (w miesiącach) Okres rękojmi po okresie gwarancji (w miesiącach) Termin wykonania zamówienia (w dniach) 2. Cena brutto została obliczona zgodnie z formularzem cenowym, zawierającym oznaczenie oferowanych modeli produktów, stanowiącym integralną część oferty.... data i podpis osoby upoważnionej * niepotrzebne skreślić ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY 1

2 Załącznikami do niniejszej oferty są niżej wymienione oświadczenia i dokumenty: data i podpis osoby upoważnionej 2

3 FORMULARZ CENOWY Lp. Rodzaj produktu Model, symbol, producent Cena netto za 1 szt.(zł) Ilość szt. Cena netto łącznie(zł) Cena brutto (zł) produktu (4x5) CZĘŚĆ 1 1. Serwer webowy 2 2. Serwer aplikacyjny 2 3. Kluster bazodanowy 1 4. Macierz dyskowa 1 Suma dla Części 1: CZĘŚĆ 2 1. Serwer aplikacyjny 1 2. Zestawy komputerowe 3 Suma dla Części 2:... data i podpis osoby upoważnionej 3

4 Załącznik nr 2 do SIWZ OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oświadczamy że spełniamy warunki dotyczące: 1. posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3. sytuacji ekonomicznej i finansowej, oświadczamy, że nie występują podstawy do wykluczenia z postępowania określone w art. 24 ustawy oraz oświadczamy, że nie ogłoszono likwidacji lub upadłości wykonawcy.... data i podpis osoby upoważnionej Grudziądzki Park Przemysłowy sp. z o.o., Grudziądz, ul. Budowlanych 7 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 4

5 Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej Informuję, że firma... (nazwa Wykonawcy) nie należy do grupy kapitałowej*/należy do grupy kapitałowej w skład której wchodzą* (nazwy firm wchodzących w skład grupy kapitałowej)... data i podpis osoby upoważnionej * niewłaściwe skreślić 5

6 Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA zawarta w dniu.. roku pomiędzy Grudziądzkim Parkiem Przemysłowym sp. z o. o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul.budowlanych 7, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:. a:. z siedzibą w. wpisanym do.. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, o następującej treści: 1 1. Zgodnie ze złożoną ofertą w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiotem umowy jest dostawa serwerów i zestawów komputerowych dla potrzeb grupy zakupowej w Grudziądzkim Parku Przemysłowym sp. z o.o. w Grudziądzu przy ul. Waryńskiego w postaci - Część 1*: serwery webowe 2 szt., serwery aplikacyjne 2 szt., kluster bazodanowy, macierz dyskowy, Część 2*: serwer aplikacyjny, zestawy komputerowe 3 szt., spełniających minimalne wymogi techniczne i normy techniczne, określone w załączniku nr 5 do SIWZ wraz z montażem, skonfigurowaniem, uruchomieniem i przetestowaniem urządzeń. 2. Wykonanie umowy obejmuje: - dostawę urządzeń, - rozładunek i wniesienie urządzeń do miejsca ich montażu, - montaż, skonfigurowanie, uruchomienie (przygotowanie sprzętu do zainstalowania dołączonego systemu operacyjnego oraz wykonanie instalacji systemu dostarczonego wraz z serwerem w podstawowej konfiguracji wskazanej przez Zamawiającego) i przetestowanie urządzeń sprawdzeniu poprawności funkcjonowania wszystkich elementów (CPU, RAM, HDD itp.), - przekazanie dokumentacji użytkowej i gwarancyjnej oraz instrukcji obsługi w języku polskim (instrukcje mogą być dostarczone na nośnikach CD/DVD), - podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego. 3. Oferta wykonawcy oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami stanowi integralną część niniejszej umowy 2 Strony ustalają termin rozpoczęcia realizacji niniejszej umowy na dzień jej zawarcia, a zakończenie dla Części 1 w terminie dni od zawarcia niniejszej umowy, a dla Części 2 w terminie dni od zawarcia niniejszej umowy. 3 6

7 Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi zgodnie ze złożoną ofertą. + należny podatek od towarów i usług (słownie: złotych + należny podatek od towarów i usług) Strony postanawiają, że wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przez Zamawiającego na podstawie faktury doręczonej po całkowitym wykonaniu umowy. 2. Należności za wykonanie przedmiotu umowy zostaną uregulowane przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 3. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie przez strony umowy protokołu odbioru potwierdzającego zakończenie wykonywania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za opóźnienie w wykonaniu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, określonego w 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych w 2 umowy, 2) za opóźnienie w przystąpieniu do naprawy gwarancyjnej i wykonania naprawy (w ramach gwarancji lub rękojmi), w wysokości 0,1 % wynagrodzenia, określonego w 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w 6 pkt 2 umowy, 3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% ceny określonej w 3 ust Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% ceny określonej w Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strona umowy może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 4. Kary określone w ust. 1 podlegają kumulacji w przypadku łącznego wystąpienia zdarzeń. 5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, zapisy dotyczące zasad naliczania kar umownych zachowują ważność Wykonawca zobowiązuje się do wydania Zamawiającemu dokumentów gwarancyjnych w języku polskim, potwierdzających następujące warunku gwarancji przedmiotu umowy: 1) okres gwarancji. miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy (zgodnie z ofertą), nie mniej niż 36 miesięcy, 2) naprawy gwarancyjne wykonywane w miejscu instalacji sprzętu, z czasem przystąpienia do naprawy do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, z terminem naprawy w ciągu 24 godzin od przystąpienia do naprawy, 3) możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 telefonicznie w języku polskim, przy czym koszty połączenia nie mogą przekroczyć kosztów krajowego połączenia telefonicznego sieci stacjonarnej, 4) w przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego, 5) zobowiązanie producenta do przejęcia zobowiązań gwarancyjnych w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych przez firmę serwisującą lub Wykonawcę, 6) możliwość potwierdzenia warunków gwarancji i sprawdzenia konfiguracji sprzętu u producenta lub jego przedstawiciela, drogą telefoniczną lub elektroniczną po podaniu numeru seryjnego sprzętu. 2. Wykonawca udziela rękojmi na przedmiot umowy, zgodnie z ofertą, na okres. Miesięcy, nie krótszy niż okres gwarancji producenta. 3. W przypadku braku możliwości naprawy w ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego, Wykonawca w ramach gwarancji lub rękojmi zapewnia instalację na własny 7

8 koszt urządzeń zastępczych, pozwalających na prawidłowe działanie oprogramowania Zamawiającego W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 3. Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian umowy, poza zmianami korzystnymi dla Zamawiającego. 8 Wszystkie kwestie sporne powstałe na tle niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 9 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa zamówień publicznych. 10 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. Wykonawca Zamawiający 8

9 MINIMALNE WYMOGI TECHNICZNE I NORMY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1 Serwer webowy - 2 sztuki Komponent Minimalne wymagania 1. Obudowa Obudowa typu Rack o wysokości maksymalnie 2U z możliwością instalacji minimum 4 dysków 3.5" Hot Plug wraz z kompletem szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem kabli. Posiadająca fizyczne zabezpieczenie dedykowane przez producenta serwera uniemożliwiające wyjęcie dysków twardych przez nieuprawnionych użytkowników. 2. Płyta główna Z możliwością instalacji minimum jednego fizycznego procesora dwu, cztero, sześcio lub ośmiordzeniowego, posiadająca minimum 6 slotów na pamięci z możliwością zainstalowania do minimum 192GB pamięci RAM, możliwe zabezpieczenia pamięci: ECC, SDDC, Memory Mirroring Rank Sparing, SBEC. Płyta główna zaprojektowana przez producenta serwera. 3. Procesor Jeden procesor czterordzeniowy dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku minimum 102 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie internetowej dla konfiguracji jednoprocesorowej. Do oferty należy załączyć wydruk z wynikiem testu dla oferowanego modelu serwera. 4. Pamięć RAM Minimum 8 GB pamięci RAM 5. Sloty PCI Express Funkcjonujace sloty PCI Express: - minimum jeden slot x8 generacji trzeciej o prędkości x4 6. Wbudowane porty Minimum 5 portów USB 2.0 (2 naprzednim panelu, 2 na tylnym panelu, 1 wewnętrzny), 1x RS-232, 2x VGA D-Sub 7. Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca wyświetlanie obrazu w rozdzielczości minimum 1280x1024 pikseli 8. Interfejsy sieciowe Minimum 2 interfejsy sieciowe Gigabit Ethernet Base-T nie zajmujące żadnego z dostępnych slotów PCI Express. Dodatkowa czteroportowa karta sieciowa 1Gb Ethernet w standardzie BaseT. Dodatkowa dwuportowa karta sieciowa 1Gb Ethernet w standardzie BaseT. 9. Kontroler dyskowy Sprzętowy kontroler dyskowy, umożliwiający konfigurację poziomów RAID : 0, 1, 5, 10, Wewnętrzna pamięć masowa Możliwość instalacji dysków SATA, NearLine SAS, SAS, SSD i SED dostępnych w ofercie producenta serwera. Zainstalowane 2 dyski twarde o pojemności minimum 500GB SATA 7.2 RPM każdy skonfigurowane fabrycznie w RAID 1 Możliwość instalacji wewnętrznego modułu dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażonego w dwa jednakowe nośniki typu flash z możliwością skonfigurowania zabezpieczenia typu "mirror" pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne - zainstalowane 2 dyski SSD typu SLC skonfigurowane w zabezpieczenie RAID 1, rozwiązanie musi pozostawiać minimum 2 wolne wnęki na dyski twarde 11. Napęd optyczny Zainstalowany wewnętrzny napęd umożliwiający odczyt nośników DVD 12. Bezpieczeństwo i system diagnostyczny - Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS u, zasilaniu oraz temperaturze lub diagnostyczny zestaw diodowy LED - Zintegrowany z płytą główną moduł TPM 13. Chłodzenie i zasilanie Minimum pięć wewnętrznych wentylatorów pracujących w trybie fault tolerant. Dwa redundantne zasilacze Hot Plug o mocy minimum 350 Wat każdy 14. Oprogramowanie dodatkowe Microsoft Windows Server External Connector 2012 Government lub równoważny, upoważniający nieskończonej ilości zewnętrznych 9

10 użytkowników do uzyskiwania dostępu do konkretnego serwera danego rodzaju. Certyfikat SSL w wersji Wildcard, kontrolka ActivX i Java 15. System operacyjny Microsoft Windows Server 2012 w wersji Standard EN 64 bit (zgodnie z zaleceniem producenta oprogramowania dla grupy zakupowej) Dołączony nośnik DVD z systemem operacyjnym Zamawiający dopuszcza zaproponowanie oprogramowania równoważnego - za oprogramowanie równoważne Zamawiający uznaje Oprogramowanie posiadające tożsamą funkcjonalność co wskazane w opisie przedmiotu zamówienia (system operacyjny) oraz możliwość pełnej integracji i współpracy z Oprogramowaniem dostarczanym w ramach realizacji Projektu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do testów Oprogramowania równoważnego przed zawarciem umowy. Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne: Licencja na oprogramowanie musi pozwalać na zainstalowanie systemu na serwerze z co najmniej 2 fizycznymi procesorami. Liczba rdzeni procesorów i ilość pamięci nie mogą mieć wpływu na liczbę wymaganych licencji. Licencja musi uprawniać do uruchamiania serwerowego systemu operacyjnego (SSO) w środowisku fizycznym. Licencja musi uprawniać do instalacji starszych wersji oferowanego Serwerowego systemu operacyjnego. Serwerowy system operacyjny (SSO) musi posiadać następujące, wbudowane cechy: - Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego. - Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading. - Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które: 1. pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu, 2. umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów, 3. umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów, 4. umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL). - Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość. - Wbudowane szyfrowanie dysków. - Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych. - Graficzny interfejs użytkownika. - Możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu systemu, dla co najmniej 10 języków poprzez wybór z listy dostępnych lokalizacji w tym język polski. - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, obciążenia serwerów. - Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6), - Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. - Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa. - Możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta SSO umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet. - Ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu 10

11 logowania użytkownika na przykład typu certyfikatu użytego do logowania 16. Karta zarządzająca Niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego, zintegrowana z płytą główną posiadająca port RJ45 lub jako dodatkowa karta rozszerzeń (Zamawiający dopuszcza zastosowanie karty instalowanej w slocie PCI Express jednak nie może ona powodować zmniejszenia minimalnej ilości wymaganych slotów w serwerze), posiadająca minimalną funkcjonalność : - komunikacja poprzez dedykowany interfejs RJ45 - podstawowe zarządzanie serwerem poprzez protokół IPMI 2.0, SNMP, VLAN tagging - wbudowana diagnostyka - wbudowane narzędzia do instalacji systemów operacyjnych - dostęp poprzez interfejs graficzny Web karty oraz z linii poleceń - monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji - lokalna oraz zdalna konfiguracja serwera - zdalna instalacja systemów operacyjnych - wsparcie dla IPv4 i IPv6 - zapis zrzutu ekranu z ostatniej awarii - integracja z Active Directory - wirtualna konsola z dostępem do myszy i klawiatury - udostępnianie wirtualnej konsoli - autentykacja poprzez publiczny klucz (dla SSH) - możliwość obsługi poprzez dwóch administratorów równocześnie - wysyłanie do administratora powiadomienia o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej 17. Inne Zapewnienie jednodniowego wsparcia inżyniera posiadającego co najmniej certyfikat potwierdzający kompetencje w zakresie instalacji i konfiguracji dostarczonego systemu operacyjnego, instalacja sprzętu w szafie rackowej, przygotowanie dokumentacji instalacyjnej. 18. Gwarancja Gwarancja realizowana w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 w języku polskim poprzez linię telefoniczną (koszty połączeń krajowych). W przypadku braku możliwości naprawy w ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego, Wykonawca w ramach gwarancji lub rękojmi zapewnia instalację na własny koszt urządzeń zastępczych, pozwalających na prawidłowe działanie oprogramowania Zamawiającego. W przypadku awarii, dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego. Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Możliwość telefonicznego i elektronicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta oraz poprzez stronę internetową producenta lub jego przedstawiciela. Dokumentacja dostarczona wraz z serwerem dostępna w języku polskim. 19. Certyfikaty Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO (dokumenty załączyć do oferty) Serwer musi posiadać deklaracja CE (dokument załączyć do oferty) Zgodność urządzenia serwerowego z systemami Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 x86, Midrosoft Windows Server 2012 potwierdzone statusem "Certified for WIndows" i wpisem na liście WIndows Server Catalog Zgodność z systemami SUSE Linux Enterprise Server, RedHat Enterprise Linux, Citrix XenServer, VMware vsphere. 11

12 Serwer aplikacyjny - 2 sztuki Komponent Minimalne wymagania 1. Obudowa O budowa typu Rack o wysokości maksymalnie 2U z możliwością instalacji minimum 4 dysków 3.5" Hot Plug wraz z kompletem szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem kabli. Posiadająca fizyczne zabezpieczenie dedykowane przez producenta serwera uniemożliwiające wyjęcie dysków twardych przez nieuprawnionych użytkowników. 2. Płyta główna Z możliwością instalacji minimum dwóch fizycznych procesorów cztero, sześcio lub ośmiordzeniowych, posiadająca minimum 12 slotów na pamięci z możliwością zainstalowania do minimum 384GB pamięci RAM, możliwe zabezpieczenia pamięci: ECC, SDDC, Memory Mirroring Rank Sparing, SBEC. Płyta główna rekomendowana przez producenta serwera. 3. Procesor Dwa procesory czterordzeniowe dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku minimum 199 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie internetowej dla konfiguracji dwuprocesorowej. Do oferty należy załączyć wydruk z wynikiem testu dla oferowanego modelu serwera. 4. Pamięć RAM Minimum 8 GB pamięci RAM 5. Sloty PCI Express Funkcjonujące sloty PCI Express: - minimum dwa sloty x16 generacji 3, w tym minimum jeden slot dla kart pełnej wysokości 6. Wbudowane porty Minimum 5 portów USB 2.0 (2 naprzednim panelu, 2 na tylnym panelu, 1 wewnętrzny), 1x RS-232, 2x VGA D-Sub 7. Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca wyświetlanie obrazu w rozdzielczości minimum 1280x1024 pikseli 8. Interfejsy sieciowe Minimum 2 interfejsy sieciowe Gigabit Ethernet Base-T nie zajmujące żadnego z dostępnych slotów PCI Express. Dodatkowa czteroportowa karta sieciowa 1Gb Ethernet w standardzie BaseT. Dodatkowa dwuportowa karta sieciowa 1Gb Ethernet w standardzie BaseT 9. Kontroler dyskowy Sprzętowy kontroler dyskowy, umożliwiający konfigurację poziomów RAID : 0, 1, 5, 10, Wewnętrzna pamięć masowa Możliwość instalacji dysków SATA, NearLine SAS, SAS, SSD i SED dostępnych w ofercie producenta serwera. Zainstalowane 2 dyski twarde o pojemności minimum 500GB SATA 7.2 RPM każdy skonfigurowane fabrycznie w RAID 1 Możliwość instalacji wewnętrznego modułu dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażonego w dwa jednakowe nośniki typu flash z możliwością skonfigurowania zabezpieczenia typu "mirror" pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne - zainstalowane 2 dyski SSD typu SLC skonfigurowane w zabezpieczenie RAID 1, rozwiązanie musi pozostawiać minimum 2 wolne wnęki na dyski twarde. 11. Napęd optyczny Możliwość instalacji wewnętrznego napędu optycznego 12. Bezpieczeństwo i system diagnostyczny - Panel LCD lub LED umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS u, zasilaniu oraz temperaturze - Zintegrowany z płytą główną moduł TPM 13. Chłodzenie i zasilanie Minimum pięć wewnętrznych wentylatorów pracujących w trybie fault tolerant. Dwa redundantne zasilacze Hot Plug o mocy minimum 550 Wat każdy 14. System operacyjny Zgodnie z zaleceniami dostawcy oprogramowania dla grupy zakupowej: 12

13 Microsoft Windows Server 2012 w wersji Standard EN 64 bit. Dołączony nośnik DVD z systemem operacyjnym Tomcat 7.0 dołączony nośnik CD Zamawiający dopuszcza zaproponowanie oprogramowania równoważnego - za oprogramowanie równoważne Zamawiający uznaje Oprogramowanie posiadające tożsamą funkcjonalność co wskazane w opisie przedmiotu zamówienia (system operacyjny) oraz możliwość pełnej integracji i współpracy z Oprogramowaniem dostarczanym w ramach realizacji Projektu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do testów Oprogramowania równoważnego przed zawarciem umowy. Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne: Licencja na oprogramowanie musi pozwalać na zainstalowanie systemu na serwerze z co najmniej 2 fizycznymi procesorami. Liczba rdzeni procesorów i ilość pamięci nie mogą mieć wpływu na liczbę wymaganych licencji. Licencja musi uprawniać do uruchamiania serwerowego systemu operacyjnego (SSO) w środowisku fizycznym. Licencja musi uprawniać do instalacji starszych wersji oferowanego Serwerowego systemu operacyjnego. Serwerowy system operacyjny (SSO) musi posiadać następujące, wbudowane cechy: - Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego. - Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading. - Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które: 1. pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu, 2. umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów, 3. umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów, 4. umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL). - Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość. - Wbudowane szyfrowanie dysków. - Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych. - Graficzny interfejs użytkownika. - Możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu systemu, dla co najmniej 10 języków poprzez wybór z listy dostępnych lokalizacji w tym język polski. - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, obciążenia serwerów. - Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6), - Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. - Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa. - Możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta SSO umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet. - Ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika na przykład typu certyfikatu użytego do logowania 15. Karta zarządzająca Niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego, zintegrowana z płytą główną posiadająca port RJ45 lub jako dodatkowa karta 13

14 rozszerzeń (Zamawiający dopuszcza zastosowanie karty instalowanej w slocie PCI Express jednak nie może ona powodować zmiejszenia minimalnej ilości wymaganych slotów w serwerze), posiadająca minimalną funkcjonalność : - komunikacja poprzez dedykowany interfejs RJ45 - podstawowe zarządzanie serwerem poprzez protokół IPMI 2.0, SNMP, VLAN tagging - wbudowana diagnostyka - wbudowane narzędzia do instalacji systemów operacyjnych - dostęp poprzez interfejs graficzny Web karty oraz z linii poleceń - monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji - lokalna oraz zdalna konfiguracja serwera - zdalna instalacja systemów operacyjnych - wsparcie dla IPv4 i IPv6 - zapis zrzutu ekranu z ostatniej awarii - integracja z Active Directory - wirtualna konsola z dostępem do myszy i klawiatury - udostępnianie wirtualnej konsoli - autentykacja poprzez publiczny klucz (dla SSH) - możliwość obsługi poprzez dwóch administratorów równocześnie - wysyłanie do administratora powiadomienia o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej 16. Inne Zapewnienie jednodniowego wsparcia inżyniera posiadającego co najmniej certyfikat potwierdzający kompetencje w zakresie instalacji i konfiguracji dostarczonego systemu operacyjnego, instalacja sprzętu w szafie rackowej, przygotowanie dokumentacji instalacyjnej. Instalacja i konfiguracja aplikacji Tomcat Gwarancja Gwarancja realizowana w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 w języku polskim poprzez linię telefoniczną (koszty połączeń krajowych). W przypadku braku możliwości naprawy w ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego, Wykonawca w ramach gwarancji lub rękojmi zapewnia instalację na własny koszt urządzeń zastępczych, pozwalających na prawidłowe działanie oprogramowania Zamawiającego W przypadku awarii, dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego. Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Możliwość telefonicznego i elektronicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta oraz poprzez stronę internetową producenta lub jego przedstawiciela. Dokumentacja dostarczona wraz z serwerem dostępna w języku polskim. 18. Certyfikaty Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO (dokumenty załączyć do oferty) Serwer musi posiadać deklaracja CE (dokument załączyć do oferty) Zgodność urządzenia serwerowego z systemami Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 x86, Midrosoft Windows Server 2012 potwierdzone statusem "Certified for WIndows" i wpisem na liście WIndows Server Catalog Zgodność z systemami SUSE Linux Enterprise Server, RedHat Enterprise Linux, Citrix XenServer, VMware vsphere. 14

15 Kluster bazodanowy - 1 sztuka Komponent Minimalne wymagania 1. Typ Klaster bazodanowy typu activ-activ utworzony z dwóch identycznych serwerów fizycznych o konfiguracji jak poniżej 2. Obudowa Obudowa typu Rack o wysokości maksymalnie 2U z możliwością instalacji minimum 4 dysków 3.5" Hot Plug wraz z kompletem szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem kabli. Posiadająca fizyczne zabezpieczenie dedykowane przez producenta serwera uniemożliwiające wyjęcie dysków twardych przez nieuprawnionych użytkowników. 3. Płyta główna Z możliwością instalacji minimum jednego fizycznego procesora dwu, cztero, sześcio lub ośmiordzeniowego, posiadająca minimum 6 slotów na pamięci z możliwością zainstalowania do minimum 192GB pamięci RAM, możliwe zabezpieczenia pamięci: ECC, SDDC, Memory Mirroring Rank Sparing, SBEC. Płyta główna zaprojektowana przez producenta serwera. 4. Procesor Dwa procesory czterordzeniowe dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku minimum 199 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie internetowej dla konfiguracji dwuprocesorowej. Do oferty należy załączyć wydruk z wynikiem testu dla oferowanego modelu serwera. 5. Pamięć RAM Minimum 8 GB pamięci RAM 6. Sloty PCI Express Funkcjonujace sloty PCI Express: - minimum jeden slot x8 generacji trzeciej o prędkości x4 7. Wbudowane porty Minimum 5 portów USB 2.0 (2 naprzednim panelu, 2 na tylnym panelu, 1 wewnętrzny), 1x RS-232, 2x VGA D-Sub 8. Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca wyświetlanie obrazu w rozdzielczości minimum 1280x1024 pikseli 9. Interfejsy sieciowe Minimum 2 interfejsy sieciowe Gigabit Ethernet Base-T nie zajmujące żadnego z dostępnych slotów PCI Express. Dodatkowe dwie czteroportowe karty sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT. 10. Kontroler dyskowy Sprzętowy kontroler dyskowy, umożliwiający konfigurację poziomów RAID : 0, 1, 5, 10, Wewnętrzna pamięć masowa Możliwość instalacji dysków SATA, NearLine SAS, SAS, SSD i SED dostępnych w ofercie producenta serwera. Zainstalowane 2 dyski twarde o pojemności minimum 500GB SATA 7.2 RPM każdy skonfigurowane fabrycznie w RAID 1 Możliwość instalacji wewnętrznego modułu dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażonego w dwa jednakowe nośniki typu flash z możliwością skonfigurowania zabezpieczenia typu "mirror" pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne - zainstalowane 2 dyski SSD typu SLC skonfigurowane w zabezpieczenie RAID 1, rozwiązanie musi pozostawiać minimum 2 wolne wnęki na dyski twarde. 12. Napęd optyczny Zainstalowany wewnętrzny napęd umożliwiający odczyt nośników DVD 13. Bezpieczeństwo i system diagnostyczny - Panel LCD lub LED umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS u, zasilaniu oraz temperaturze - Zintegrowany z płytą główną moduł TPM 14. Chłodzenie i zasilanie Minimum pięć wewnętrznych wentylatorów pracujących w trybie fault tolerant. Dwa redundantne zasilacze Hot Plug o mocy minimum 350 Wat każdy 15. System operacyjny Zgodnie z zaleceniami dostawcy oprogramowania dla grupy zakupowej: Microsoft SQL Server 2008 w wersji Standard per Core z możliwością stworzenia Clustra MSCS (Cluster DB active-active) - 15

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Część 1. Przełączniki sieciowe. Przełącznik (typ 48 G10) 21 sztuk Zgodność/Model Wymagania podstawowe 1. Przełącznik posiadający min 48 portów 10/100/1000BASE-T PoE+ 2. Przełącznik

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt.

Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt. Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt. Wykonawca dostarczy urządzenia umożliwiające zestawienie połączeń

Bardziej szczegółowo

TAK TAK TAK TAK TAK TAK. - minimum jeden slot x16 generacji 3 o prędkości x16 pełnej długości i wysokości

TAK TAK TAK TAK TAK TAK. - minimum jeden slot x16 generacji 3 o prędkości x16 pełnej długości i wysokości Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 1. Serwer wirtualizacyjny np. Dell R720 Wymóg Oferowane Cena Obudowa: typu Rack o wysokości maksymalnie 2U z możliwością instalacji minimum 16 dysków 2.5" Hot Plug

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do specyfikacji

Załącznik nr 1 do specyfikacji Załącznik nr 1 do specyfikacji CZĘŚĆ A Urządzenie typu Network-attached storage o następujących parametrach minimalnych Dyski 4 dyski SATA 2 o pojemności 3TB - 7200 obr./min, wymieniane podczas pracy Możliwość

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu Załącznik Nr 4 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Dokument techniczny Nazwa komponentu Obudowa Płyta główna Procesor Pamięć RAM Sloty PCI Express Wbudowane porty Karta graficzna Interfejsy sieciowe Kontroler

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia. Część III SIWZ Dostawa zintegrowanego urządzenia sieciowego typu UTM Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest: a. dostarczenie do siedziby Zamawiającego sprzętu i oprogramowania zgodnego

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowo-techniczny

Formularz cenowo-techniczny Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy Formularz cenowo-techniczny A. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu UTM wraz w wdrożeniem 2. Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry

Bardziej szczegółowo

WND-RPOP.02.02.00-16-027/13 Wprowadzenie e-usług w WSZN Opole i SWSNPC w Branicach. Pozycja 1. Czytnik OCR 1 szt.

WND-RPOP.02.02.00-16-027/13 Wprowadzenie e-usług w WSZN Opole i SWSNPC w Branicach. Pozycja 1. Czytnik OCR 1 szt. Nr i data umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WO 2007 2013 w ramach: Osi priorytetowej RPOP.02.02.00 Społeczeństwo informacyjne Działania RPOP.02.02.00 Moduły informacyjne, platformy e-usługi

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań zamawianego sprzętu.

Opis wymagań zamawianego sprzętu. Załącznik Nr 2 do SIWZ Opis wymagań zamawianego sprzętu. 1) Komputery przenośne dla uczniów 54 sztuki 1. Procesor umożliwiający uzyskanie minimum 190 punktów w teście wydajnościowym Bapco MobileMark 2007

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy:

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów Zarządem Transportu Miejskiego w Rzeszowie ul. Trembeckiego 3, 35-234

Bardziej szczegółowo

Wzór specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu.

Wzór specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu. Wzór specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu. Załącznik Nr 5 do SIWZ 1) Komputery przenośne dla uczniów 54 sztuki Producent, model i numer katalogowy oferowanego produktu: Lp. Cecha Wymagane parametry

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2

Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2 Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2 1. Zamawiający wymaga dostarczenia i wdrożenia 2 szt. urządzeń bezpieczeństwa klasy UTM, pracujących redundantnie w układzie klastra wraz z 1 szt. urządzenia

Bardziej szczegółowo

Oferowany sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Oferowany sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Oferowany sprzęt komputerowy i oprogramowanie. 1. Komputery stacjonarne 4 sztuki. lp Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów komponentu 1 Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro Zamawiający: Powiat Prudnicki,

Bardziej szczegółowo

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych.

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. 1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. Integralność systemu musi być zapewniona także w przypadku różnych

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS SzWNr2 ZP/250/100/395 /10 Rzeszów, 20101108 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS Zamawiający

Bardziej szczegółowo

II. budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z remontem dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu

II. budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z remontem dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu Załącznik nr 11 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na rozbudowę systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Piszu wraz z dostawą sprzętu komputerowego i biurowego. Zawartość: I. stworzenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W wypadku wystąpienia w poniższym opisie wymaganych minimalnych parametrów, zastrzeżonych nazw własnych producentów lub produktów, zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP, dopuszcza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do specyfikacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu

Załącznik nr 1 do specyfikacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu Typ Procesor Chipset Załącznik nr 1 do specyfikacji Wymagane minimalne parametry techniczne stacji komputerowej Komputer

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego:

Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego: Załącznik nr 5 do SIWZ Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego: PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY I 4 szt. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametr oferowany Producent Nazwa producenta: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Projekt e-urząd w Gminie Bukowina Tatrzańska zakłada planowy rozwój systemów informatycznych Urzędu Gminy. W szczególności dostarczony sprzęt komputerowy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab.

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Zał. Nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA , Działanie 1.4 : Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji, Schemat I Kompleksowe wsparcie świadczenia usług dla przedsiębiorstw Numer sprawy: FEIWNT 1/5/2015 ZAKRES RZECZOWY

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab.

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Zaktualizowany Załącznik Nr 3 do SIWZ z dnia 23 lipca 2015 r. Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Spis treści 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 8 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem dostawy są : 2 szt. urządzeń UTM skonfigurowane do pracy w klastrze dla KW PSP w Katowicach stanowiące jednostkę centralna systemu

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 22 października 2013 r. D.ZP-2820/8/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP-271-2/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na : Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu Rozdział Nazwa i adres Zamawiającego Małopolski

Bardziej szczegółowo