RADIOKOMUNIKACJA, Usługi Elektroniczne Sławomir Sadłocha Nowy Dwór Mazowiecki ul. Obwodowa 345/21

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RADIOKOMUNIKACJA, Usługi Elektroniczne Sławomir Sadłocha 05 160 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Obwodowa 345/21"

Transkrypt

1 RADIOKOMUNIKACJA, Usługi Elektroniczne Sławomir Sadłocha Nowy Dwór Mazowiecki ul. Obwodowa 345/21 Inwestor: Powiat Płocki Starostwo Powiatowe w Płocku Ul. Bielska Płock Projekt wdrożenia Zintegrowanego Systemu Alarmowania i Ochrony Ludności Pracujący w systemie Obrony Cywilnej dla Doliny Iłowsko Dobrzykowskiej: gminy Gąbin i Słubice Nowy Dwór Mazowiecki r. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Europa Środkowa, Priorytet III Odpowiedzialne korzystanie ze środowiska, obszar interwencji 3.2 Redukcja ryzyka i skutków zagrożeń naturalnych i wywołanych działalnością człowieka CO-OPERATING FOR SUCCESS

2 Opis Techniczny Systemy CZK wspomagają pracę Centrów Zarządzania Kryzysowego pozwalając na łatwe sterowanie systemem ostrzegania ludności w miastach, gminach i województwach. Umożliwiają uruchomienie alarmowych sygnałów dźwiękowych obowiązujących w systemach Obrony Cywilnej oraz Zarządzania Kryzysowego po przez mechaniczne syreny alarmowe oraz przy zastosowaniu syren elektronicznych ogłaszanie komunikatów głosowych w czasie rzeczywistym lub stałych wprowadzonych do pamięci syreny elektronicznej rozmieszczonych w miastach, gminach. Przebieg instalacji i wyposażenie 1. Stanowisko kierowania w Starostwie Powiatowym w Płocku. Stanowisko kierowania powinno być wyposażone w następujące urządzenia: wielo systemowa, komputerowa stacja bazowa z mapą rastrową powiatu płockiego oraz podległych gmin serwer systemowy zawierający wszystkie dane związane z systemem ostrzegania i alarmowania ludności, połączony adresami IP z podległymi terminalami dyspozytorskimi w powiecie radiotelefon stacjonarny analogowo cyfrowy na pasmo VHF zasilacz z podtrzymaniem bateryjnym 13,8 V dookulna antena bazowa z zabezpieczeniami odgromowymi 2. Stacja obiektowa punkt alarmowy Stacja obiektowa punkt alarmowy powinno być wyposażone w następujące urządzenia stację obiektową sterującą syrenami mechanicznymi i elektronicznymi, dowolnie programowane wejścia/wyjścia do których można podłączyć dowolne urządzenia: terminal GSM, kompresor, oświetlenie itp. Zasilanie Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Europa Środkowa, Priorytet III Odpowiedzialne korzystanie ze środowiska, obszar interwencji 3.2 Redukcja ryzyka i skutków zagrożeń naturalnych i wywołanych działalnością człowieka CO-OPERATING FOR SUCCESS

3 rezerwowe: akumulator bezobsługowy 12V wraz z automatycznym układem kontroli ładowania i rozładowania; oprogramowanie do celów alarmowania pożarowego, alarmowania OC; radiotelefon stacjonarny analogowo cyfrowy syrenę elektroniczną o mocy 600 W służą do generowania alarmów we wszystkich trybach alarmowania Państwowej Straży Pożarnej i Obrony Cywilnej. terminal GS dookulna antena bazowa z osprzętem Opis systemu CZK /IP 1. Architektura systemu wielopoziomowa hierarchia systemu (podział na centrale nadrzędne i podrzędne); możliwość definiowania podsystemów, podsieci i grup (hierarchizacja) dwa niezależne media transmisyjne: sieć IP i cyfrowe łącze radiowe VHF/UHF re-konfigurowalność systemu w przypadku awarii (dowolną centralę podrzędną można przekonfigurować do pracy w trybie centrali nadrzędnej) kanał rezerwowy GSM/GPRS Transmisja IP transmisja przez sieć LAN/WAN (VPN, światłowód, skrętka), WiFi, WiMAX. prędkość transmisji IP: 10/100 Mbit/s zabezpieczenie każdego medium transmisyjnego uniemożliwiającego nieuprawnione podłączenie się do systemu poprzez szyfrowanie informacji unikatowy klucz szyfrujący możliwość zastosowania algorytmu szyfrowania o sile nie mniejszej niż AES-128 oraz zdalnej wymianie kluczy poprzez szyfrowanie asymetryczne realizowane algorytmem RSA (z parą kluczy: publicznego i prywatnego) (opcja) Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Europa Środkowa, Priorytet III Odpowiedzialne korzystanie ze środowiska, obszar interwencji 3.2 Redukcja ryzyka i skutków zagrożeń naturalnych i wywołanych działalnością człowieka CO-OPERATING FOR SUCCESS

4 re-konfigurowalność systemu w przypadku awarii (dowolną centralę podrzędną można przekonfigurować do pracy w trybie centrali nadrzędnej) Transmisja radiowa sterowanie syren za pomocą cyfrowego sygnału radiowego VHF z wykorzystaniem cyfrowych platform MOTOTRBO (Motorola), NEXEDGE (Kenwood), IDAS (Icom) prędkość transmisji 2kbit/s czas transmisji sygnału poniżej 500ms Sposoby alarmowania włączanie sygnałów alarmowych w syrenach elektronicznych DSE rozgłaszanie komunikatów głosowych w czasie rzeczywistym w technologii VoIP przez pojedyncze syreny i ich grupy lokalne rozgłaszanie komunikatów głosowych przez mikrofon podłączony do syreny integracja istniejących syren elektromechanicznych (opcja) przekazywanie komunikatów głosowych informujących o konkretnych zdarzeniach: komunikaty nagrane w pamięci syreny oraz przekazywane przez dyspozytora w czasie rzeczywistym 12 predefiniowanych alarmów z możliwością zmiany parametrów: czas trwania, narastania, opadania, częstotliwość do 200 różnych alarmów definiowanych przez użytkownika w postaci makr zapisanych w pamięci syreny (pamięć 8MB) alarm antysabotażowy - automatyczne wykrycie otwarcia drzwi bloku sterującego syreny powiadamianie osób na telefony komórkowe (opcja) Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Europa Środkowa, Priorytet III Odpowiedzialne korzystanie ze środowiska, obszar interwencji 3.2 Redukcja ryzyka i skutków zagrożeń naturalnych i wywołanych działalnością człowieka CO-OPERATING FOR SUCCESS

5 Funkcje oprogramowania sterującego wizualizacja syren alarmowych na mapie rastrowej: lokalizacja, zasięg, stan (włączony/wyłączony alarm, rodzaj zasilania), parametry stanu syren sterowanie syrenami elektronicznymi i mechanicznymi z poziomu mapy rastrowej: włączanie alarmów, przekazywanie komunikatów głosowych, sprawdzanie statusu syreny sposób zaznaczania/wyboru syren: z mapy, z listy, po numerze pełna informacja o syrenie: adres, zdjęcie lokalizacji, numer identyfikacyjny, moc, typ zainstalowanego radiotelefonu, informacja o ostatnim przeglądzie serwisowym, inne regulacja poziomu głośności syren funkcja trening - aktywacja alarmów/testów bez włączania dźwięku w syrenach zabezpieczenie dostępu do programu hasłem lub kluczem sprzętowym (USB) zróżnicowanie uprawnień dla administratora i użytkowników systemu dziennik wszystkich zdarzeń występujących w systemie z pełną archiwizacją, sortowaniem i możliwością wydruku Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Europa Środkowa, Priorytet III Odpowiedzialne korzystanie ze środowiska, obszar interwencji 3.2 Redukcja ryzyka i skutków zagrożeń naturalnych i wywołanych działalnością człowieka CO-OPERATING FOR SUCCESS

6 możliwość zdalnej konfiguracji syren (numeracja, przydział do grup, rodzaje alarmów definiowanie makr itp.) (opcja) możliwość zdalnego zaprogramowania załączenia syren o zadanej godzinie (synchroniczne załączanie syren) (opcja) ROZMIESZCZENIE STACJI OBIEKTOWYCH DLA GMIN: Gmina Gąbin. 1. Lokalizacja stacji obiektowych punktów alarmowych - budynek OSP Dobrzyków - budynek OSP Troszyn Polski Gmina Słubice 1. Lokalizacja stacji obiektowych punktów alarmowych - budynek OSP Juliszew - budynek OSP Wiączemin Polski Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Europa Środkowa, Priorytet III Odpowiedzialne korzystanie ze środowiska, obszar interwencji 3.2 Redukcja ryzyka i skutków zagrożeń naturalnych i wywołanych działalnością człowieka CO-OPERATING FOR SUCCESS

7 ce]rmat EUROPE COOPCTAfl I{G FON SJCCESS. EURWEAII UI{ION TUROPEAN REGIONAT DTVELOPMENT FUND Opis element6w systemu digitexgzklp i parametry techniczne Systemy Alarmowania i Ostrzegania Ludnofici - digitexczkip System digitexczlflp umo2liwia sterowanie Punktami Alarmowymi (syrenami) ro2nych producent6w popzez r62norodne media transmisyjne. Sterowanie Punktami Alarmowymi bqdzie sig odbywafza pomoc l:. cyfrowej sieci radiowejw standardzie FDMA. analogowej sieci radiowei (sterowanie syrenami w standardzie RSSS- 2000/3000 Podstawowe funkcje systemu digitexczlvl P:. wtqczanie sygnal6w alarmowych w syrenach elektronicznych DSE. rozglaszanie komunikat6w glosowych w czasie zeczywistym w technologii VolP przez pojedyncze syreny i ich grupy. rozglaszanie komunikatow glosowych w czasie rzeczywistym w poprzez kanal radiowy pzez pojedyncze syreny i ich grupy o lokalne rozglaszanie komunikat6w gtosowych przez mikrofon podfqczony do syreny. pzekazywanie komunikat6w glosowych informujqcych o konkretnych zdarzeniach: a) komunikaty nagrane w pamiqci syreny b) nagrania odtwarzane/przekazywane przez dyspozytora w czasie rzeczywistym przez sie6 lp /RF o 16 predefiniowanych alarm6w / komunikat6w - przygotowywanych fabrycznie o 16 alarm6w / komunikat6w uzytkownika mo2liwo56 samodzielnego przygotowani alarm6w (komunikat6w) przez u2ytkownika na typowej karcie SD w formacie WAV lub MP3. alarm antysabotahovry - automatyczne wykrycie otwarcia drzwi bloku sterujqcego syreny, wyzwolenie alarmu lokalnego w syrenie, sygnalizacja na terminalu dyspozytorskim, powiadamianie os6b na telefony kom6rkowe o integracja z systemami ostrzegania innych producent6w - RSSS-2000/3000 o integracja syren elektromechanicznych, elektronicznych! Projek finonsowony jest ze irodk6w furopejskiego Funduszu Rozwoiu Regionolnego w romoch Progromu furogo fipcntto, Priorytet ill Odpowiedziolne korzystonie ze lrodowisko, obszar interwencji 3.2,Redukcja rylko iskutkdw zogro2ert noturolnych iwywolonych dziolalnotciq czlowiekaa

8 G} E]ITRAI coopenatlilc FOn 'UCCESS. EUROPE IUROPEAI{ U}IION TUROPEAN REGIONAT DEVELOPMENT FUND Terminal Dyspozylora bowiato![) Terminal Dyspozytora Hb Sysbm RSSS-2000F000 wofevr6ddtl ll \ \ rl,4 ( ","-b9 tobilny Termlnal ak Qy' *"o,o ilae "W\6' ceivp ffi ffi Transmisia lp Podlqczenie systemowych stanowisk Dyspozytorskich (Terminal Dyspozytora) poprzez sie6 lp umozliwi staty dostqp wszystkich dyspozytorow do systemu, umo2liwia podglqd na 2ywo aktualnego stanu systemu. Parametry transmisji lp'. transmisja przez sie6 LANMAN (VPN, Swiatlow6d, skrqtka), WiFi, WiMAX' o prgdko6dtransmisji lp: 10/100 MbiUs. zabezpieczenie kanai6w transmisyjnych, uniemozliwiajqce nieuprawnione podlqczenie sig do system u popzez szyfrowanie informacji - unikatowy klucz szyfrujqcy o zastosowania algoymu szyfrowania o sile nie mniejszei ni? AES-128 oraz zdalnej wymianie kluczy popzez szyfrowanie asymetryczne realizowane algorytmem RSA (z parqkluczy: publicznego i prywatnego) o wym?9ana PrzeptYwno66 kanafu lp : - 12g kb / pa dla mo2liwosciwyglaszania komunikat6w glosowych - bez kompresji. projekt finonsowony jest ze irodk^w Europejskiego Funduszu Rozwoiu Regionolnego w romoch Progromu Europo Srodkowo, Priorytet ttl Odpowiedziolne korzystonie ze Srodowiska, obszor interwencji 3.2,,Redukcjo ryzyka iskutk6w zogro2eri noturolnych i wywolonych dziololnoiciq czlowieko"

9 CE]TTNAI EUROPE coo9ctanilg Fo't ' JccESg. EUROPEAI{ UI{ION EUROPEAN REGIONAT DEVELOPMENT FUND kompresjq - 24kb /PA dla mozliwo6ci wyglaszania komunikat6w glosowych - z -2.4kb /PA samo sterowanie Transmisja Radiowa VHF/UHF System umo2liwia sterowanie syren za pomocq cyfrowego sygnalu radiowego VHF z wykorzystaniem cyfrowej platformy:. NEXEDGE (Kenwood) Parametry: o prgdko56 transmisji 2kbiUs o czas transmisji sygnalu ponizej 500ms Komunikacja systemu z PA dostgpnymi poprzez kanal radiowy odbywa siq poprzez Radiowy Punkt Dostqpowy. System digitexczlflp do tqczno6ci radiowej wykorzystuje technologiq cyfrowej radiowej transmisji danych zgodnq ze standardem ETSI TS Rozwiqzanie to ma szereg zalet w por6wnaniu do dotychcza stosowanych metod transmisji danych w kanale analogowym, a tak2e w por6wnaniu do innych standard6w transmisii cyfrowej w kanale radiowym. Przesytane dane oraz glos sq zabezpieczone przed podsfuchaniem przez niepowolane osoby, a jako56 d2wigku dziqki kodekowi AMBE++ jest caty czas bardzo wysokiejako5ci - nie nastqpuje jej degradacjawraz ze wzrostem odleglo6ci od stacji nadawczej bqdl te2 wzrostu poziomu zakl6cei tak jak to ma miejsce w systemach analogowych. Do obslugi platform cyfrowych zostal opracowany protokotransmisji danych w eterze - dsplprfp. Protokol ten przy zachowaniu wszystkich zalet radiowej transmisji cyfrowej pracuje szybko i bez ograniczefi w zakresie Wznaczania grup, v,ryznaczania pojedynczych syren - w my6l zasady -,jedna akcja jedna ramka". Zasada ta odnosi siq zar6wno do procesu w{qczania I vrylqcznie syren jak tez do testowania stanu pracy syreny. Jednq komendq w radiu mamy mo2liwos6 zlecenia wykonania test6w wszystkich syren dostqpnych w systemie pracujqcych opisanym protokole. Odczytanie wynikow pzeprowadzenia testu - pobranie stanu syreny, mo2e nastqpid pozniej w dowolnym czasie. UZytkownik mo2e otrzymywa6 informacje o stanie syren co najwyzej p6lgodzinnym op62nieniem - czas op62nienia jest konfigurowalny, celem zmniejszenia ruchu w kanale radiowym czgstotliwo66 od6wie2ania stanu syren mo2e by6 np. raz na dobq, a przy tym wszystkim kanat radiowy nie jest pzez caly czas projekt finonsowany jest ze Srodkilw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionolnego w romoch Progromu Europo Srodkowo, Priorytet lll Odpowiedzialne korzystonie ze Srodowisko, obszor intenuencji 3.2,Redukcjo ryzyko i skutkiw zogro2ert noturolnych iwywolonych dziotolnotciq czlowieko"

10 CETTNAT EUROPE FON $'CCESS. EUROPEAI{ UiIION EUROPEAN REGIONAT DTVELOPMENT FUND zeew co umozliwia wqczenie alarmu pzez dyspozytora, czy te2 zgtoszenie stanu afarmowego przez syrenq np. w sytuacji wftamania. Kolejnq zaletq systemu jest bardzo kr6tki czas wlqezenia alarmu w dowolnej grupie syren wybranej pzez dyspozytora. Wynosi on mniej niz sekundq niezaleznie od typu wywotania i ilo6ci syren w grupie. W odroznieniu od innych system6w nie ma potrzeby wysylania pojedynczych polecefi do ka2dej syreny lub wcze6niejszego wyznaczania syren przed ich wlqczeniem. Poprzez lqcze radiowe dostgpna sq nastgpujqce funkcje systemu digitexczlflp tj.: wlqczanielwylqczanie predefiniowanych przez producenta oraz ptzez uzytkownika alarm6w, przesylanie komunikat6w gtosowych w czasie rzeczywistym, monitorowanie stanu syren w czasie rzeczywistym (z opoznieniem odswie2enia stanu syreny do maksymalnie p6l godziny), zlecanie akustycznych w syrenie, odczyt danych ze stacji syreny, pzesylanie harmonogram6w zadafi do syreny (celem automatycznego wqczania alarm6w bqd2 przeprowadzania test6w tor6w akustycznych o okre6lonej godzinie). W stosunku do lqcza lp mo2liwy jeilny upgrade oprogramowania oraz przesyl plik6w do oraz od syreny (ze w[ na niskq prqdko66 transmisji charakterystycznq dla wszelkich transmisji danych w kanale radiowym). Cyfrowy system transmisji radiowej jest dobrym zabezpieczeniem przesylanych informacji, jednakze nie zabezpiecza systemu przed nagraniem transmisji a nastqpnie jej odtworzeniem co mogloby np. spowodowa6 nieautoryzowane uruchomienie syreny. System digitexczlflp jest w petni zabezpieczony przed takq ewentualno6ciq w kazdej transmisji danych wykorzystywany jest zmienny unikatowy kod jednokrotnego uzytku - nagrana transmisja ponownie odtwozona w eter nie spowoduje jakiejkolwiek reakqi ze strony systemu digitexczlflp. Dodatkowo wszystkie dane sq dodatkowo szyfrowane algorytmem AES. Projekt finonsowony jest ze Srodkdw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionolnego w romoch Progromu Europo fuodkowo, Priorytet ill Odpowiedziolne korzystonie ze irodowiska, obszor intenuencji 3.2,Redukcjo ryzyko i skutk6w zogro2ei noturolnych i wywotonych dzialalnoiciq czlowieka"

11 CE]ITNAI EUROPE COOPCRATII{G FON SUCCESS. EUROPEAI{ UiIION IUROPEAN REGIONAT DEVETOPMENT FUND Elementy skladowe systemu SSK Systemowy Serwer Komunikacyjny Systemowy Serwer Komunikacyjny stanowi serce systemu digitexczlflp. t-qczy on w sobie funkcjonalnos6:. Serwera uslug realizowanych przez system w zakresie sterowania szeregiem urzqdzen dolqczonych do systemu. serwera Audio - w zakresie realizacji potqczefi radiowych oraz telefonicznych o serwera Danych, Autoryzacji, Rejestracji zdarze(t w zakresie pzechowywania danych konfiguracyjnych systemu,. Autoryzacji u2ytkown ik6w system u oraz rejestracji zdarzefi. Mobilny Terminal Dyspozytora \ q-r\ \--1l *A { lg -8 Systemowy Proiekt finonsowony iest ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionolnego w romoch progromu Europo Srodkowo, Priorytet lil Odpowiedziolne korzystanie ze Srodowiska, obszor intemtencii 3.2,Redukcjo ry4ko i skutkiw zogro2ert noturolnych i wywolonych dziotalno1ciq czlowieko,,

12 CE]ITRAI EUROPE coopctattflc Fo* 3t cce35. EUROPEAII UI{ION EUROPEAN REGIONAT DEVELOPMENT IUND SSK wspolpracuje i umozliwia pracujqcym dyspozytorom zalqczanie syren alarmowych pracujqcych w systemie RSSS-2000/3000 jak r6wnie2 w oferowanym roanri4zaniu opartym na cyfrowej transmisji radiowej digitexlp Serwer IIsIug systemu digitexczk/ip. Serwer ten stanowi interfejs do zasob6w sytemu digitexclvlp dla Systemowych Stanowisk Dyspozytorskich. SU odpowiedzialny jest w gtownej mierze za przekazyranie - dystrybucjg bie2qcych informacji przychodzqcych od Stacji Obiektowych do stanowisk SSD. Do zadafi SU nale2y r6wniez nadzorowanie pracy wszystkich istotnych element6w systemu oraz ciqgle badanie dostgpno6ci tych uzqdzefi popzez prowadzenie komunikacji z nimi. su jest miejscem w systemie, w kt6rym spotykajq sie zqdania plynqce od uzytkownik6w systemu z odpowiedziami punkt6w wykonawczych. Na podstawie odpowiedzi (bqd2 ich braku) SU dystrybuuje pzechowywane informacje do SSD oraz jest 2r6dlem detekcji zdazefi w systemie. Zdazenia te sq zapisyrvane na biezqco w systemowej bazie danych poptzez aplikacjq SD. Wykrywane izapisywane zdarzenia to m.in.:. Pojawienie sig dowolnego zlecenia od SSD:,,wlqcz alarm,',,,wykonaj test". NawiEzanie polqczenia z SO o Utrata pol"4czenia z SO. Wykonanie zlecenia wtqczeni alarmu, wykonania testu przez SO Wszefkie zapisywane w SD informacje dotyczqce zdarzefi zawierajq dane strony inicjujqcej zlecenie, czas wykonania zlecenia. Mozliwe jest dzigki temu np.: okre6lenie kto i kiedy zlecil wykonanie okre6lonego zadania na pojedynczej syrenie bqd2grupie syren. Proiekt finonsowony iest ze irodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionolnego w romach progromu Europo Srodkowo, Priorytet lll Odpowiedziolne korzystonie ze Srodowisko, obszar intenuencii 3.2,Redukcio ryzyko i skutk6w zogro2efi noturolnych i wywolonych dziololnoiciq czlowieko'

13 cetmar EUROPE COOPCTANilG FON $JCCESs. EUROPEAiI UlrllON EUROPEAN REGIONAT DEVELOPMENT FUND Serwer Danych systemu digitexczk/ip Senrer Danych systemu digitexczlflp to element systemu odpowied zialny za gromadzenie danych statystycznych, status6w, alarm6w zdarzefi pochodzqcych z calego systemu. SD jest jednocze6nie elementem autoryzacji uzytkownikow logujqcych sie w systemie. Dane uzytkownika: haslo i login przesylane sq w zaszyfrowanym kanale z aplikacji ssd do sd, gdzie nastgpuje autoryzacja okreslonego uzytkownika oraz przydzielenie mu uprawnie6. Wszelkie dane zapisane sq w bazie SD w spos6b zaszyfrowany. SD pzechowuje r6wnie2 konflguracjq wigkszo5ci zainstalowanych urzqdzefi w systemie poczynajqc od aplikacji SSD pop%ez SU, SA na WPD koficzqc. Wymienion elementy systemu po uruchomieniu, zestawiajq szyfrowany kanal do SD i rozpoczynajq procedurq pobierania konfiguracji. Zadaniem serwera danych jest gromadzenie nastqpujqcych danych: o zlecenia wlqczenialarmu o zlecenia wykonania testu syreny o historia logowari do CZK o wynikitest6w syren, zapis przychodzqcych status6w o inne zdarzenia systemowe Dane zapisywane sq w bazie danych SQLite. Baza danych przechowywana jest w dwoch niezaleznych plikach: o plik z konfiguracjq systemu o plik z danymi zarejestrowanymiw czasie pracy systemu Serwer Audio rystemu digitexczk/ip Gl6wnym zadaniem Serwera Audio sytemu digitexczlflp jest pzyjmowanie akustyki ze stanowisk SSD oraz innych urzqdzefi podtqczonych do systemu. Odbior kanalow audio po kanale lp, Jednocze6nie odpowiedzialny jest za dystrybucjg strumieni akustycznych do urzqdzefi podlqczonych do systemu, posiadajqcych funkcjonalnos6 odbioru bqd2 nadawania strumieni audio; Serwer Audio jest miejscem w systemie gdzie nastgpuje arbitra2, kt6re strumienie audio pzychodzqce od ssd zostanq wyslane do podtqczonych so (stacji Obiektowych). Arbitra2 strumieni audio moze odbywa6 sig na podstawie okre6lonej polityki: o Kto pierwszy ten lepszy Proiekt finansowony iest ze srodk6w Europeiskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w romoch progromu Europa Srodkowa, Priorytet lil Odpowiedziolne korzystonie ze irodowisko, obszor intenpencji 3.2,Redukcio ryzyko iskutk1w zogro2ert noturolnych iwywolonych dziololnoiciq czlowieko.

14 tt CETTRAT EUROPE COOPETAfl ilg FON SUCCE'S. EUROPEAITI UI.IION EUROPEAN REGIONAL DEVETOPMENT FUND o W zale2no6ci od priorytetu uzytkownika SSD - z wywlaszczeniem SSD - Systemowe Stanowisko Dyspozytora (Terminal Dyspozytora) Punkt styku dyspozytor6w z Systemem digitexczvlp. Zalicza sig tu jednoczenie sprzgt jak i oprogramowanie stanowiqce wyposazenie Systemowych Stanowisk Dyspozytorskich. SSD Funkcjonalno6d SSD pozwala na realizacjg wszelkich zadafi operacyjnych dyspozytor6w systemu. SSD jest podstawowym narzqdziem pracy operatora systemu digitexczlflp. Funkcjonalno66 SSD umo2liwia sterowanie prace syren tj. zalqczanie, testowanie, wizualizacjq podtqczonych stacji meteorologicznych, opcjonalnie czujnik6w poziomu wody, czujnikow skazefi. otr oattr @O 1g GSSSq{6&1a ortdc 16 0&1$ Fsssml{sat#+18 0d.8 Il7 llo Fssl0q4W6wd!e It1.FssSollcLh3 t12fsssoad rt Fssso!r' tt#n tla FSSsOa)dVdawdEG rlifssso$1m1t 1tl FsSSOnaZm9H 1re F95i O&(zcfus 2&? rz FsssDld tdst4q5^ r4* Ndez rx 1aFsss6dKffi5 1Z d h P*. I la F'd.i1 laesssqd ffi.1^ L&r la FSSS Blr' ncd.t W#rS ragsssm! otu2 gtur0 rb r.t&$ ser! TRYB: ALARIOWAIIIE Abm a o d..idch tr ffilryrd.ntrw lbnilardrdmf. rd.ssssgltdjfutr 1{ FSSSUtJ l.l*' 15m55SgSJ k#-r0 lsfsssnd DdH9D rr7 6sss ilt d Rd wd I r Fssss9dJ nsd(*sc ra Mg 1i FSSSGTI! g8.a 19 Fsss6ld0a.3ba l$ 6555mr' 6ffi1 tt Gsss6nd tutu 15 ra Fsss 6qa shzle! ra rf msss6lds&ta re hth5 dlgitlx' Przykladowy wyglqd interfejsu uzytkown ika Projekt finonsowony iest ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionolnego w romoch Progromu Europo Srodkowo, Priorytet lll Odpowiedziolne korzystonie ze irodowisko, obszor intenuencji 3.2.Redukcio ryzyko i skutk6w zogro2efi not.lfrlnych iwywotonych dziololnoiciq czlowieko"

15 CE]INAI EUROPE cooperanilc For tucce's. EUROPEAI{ UlrllON TUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT IUND.RPD/A Radiowy punkt dostqpowy do obstugi systemu pracujqcego po analogowych kanalach radiowych RSSS-2000/3000 Terminal Dyepozytora (powiatoury) Terminal Oyspozytora eb System RSSS-2000'Un0 wqlew6dzkl -iak * Systemowy \y' *,o,o Urzqdzenie umozliwia sterowanie istniejqcych syren pracujqcych w standardzie RSSS-2000/3000 przez dyspozytorow lub z poziomu wojewodztwa. Projekt finonsowony jest ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w romach progromu Europo Srodkowo, Priorytet ill Odpowiedziolne korzystonie ze trodowisko, obszor interwencii 3.2.Redukcio ryzyka i skutk6w zogro2efi naturolnych iwywolonych dziololno1ciq czlowieko.

16 r# CElIIn/il EUROPE cooper Trrrc Fot tuccess. EUROPEAN UI{ION EUROPEAN REGIONAT DEVETOPMENT FUND RPD/C - Radiowy punkt dostgpowy do obslugi syren w systemie digitexgzklp z wykorzystaniem cyfrowego kanalu radiowego w standardzie FDMA Systefil RSSS.2000r:)000 wolol6ddrl Ko*"o,o Terminal Dysporytora ln tn'ifll \ tt)'l A----r---.^ rry- E {,>-\- lll \ Yl - E\\7 \\v\ E?I\- )v Jrl "*'*lt& / o //J --- & tobilny Termin.l (l s# syslemowy,.9-8 -RF \l/ 5M+ RpD/c Urzqdzenie steruje punktami alarmowymi poprzez radiowq sie6 cyfrowq jak rcwnie? z poziom u wojew6dztwa w stand ardzie RSSS-2000/3000. Projekt finonsowony jest ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionolnego w romoch Progromu Europo Srodkowo, Priorytet lll Odpowiedziolne korzystonie ze irodowisko, obszor interwencji 3.2.Redukcja ryzyka iskutk6w zagro2efi noturalnych ivuywotonych dziololnoiciq czlowieko"

17 CE]TTNAI EUNOPE cooper fltgfor$jcce33. EUROPEAII UilIOH EUROPEAN REGIONAT DEVELOPMENT FUND Punkt Alarmowy - syrena elektroniczna Syrena elektroniczna koficowe urzqdzenie systemu alarmowania slu2qcy do generowania standardowych alarm6w OC jak r6wnie2 do przekazywania na 2ywo komunikat6w glosovqych i tych nagranych w pamiqci uzqdzenia. Opisany powy2ej system digitexlp jest najnowocze6niejszym systemem alarmowania ludno6cijakijest obecnie w Polsce, a oferowane w nim elementy mogq by6 w przyszlo6ci wykozystane jako element og6lnopolskiego systemu alarmowania i ostrzegania ludnosci (rys. ponizej) Projek finansowony jest ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionolnego w romoch Progromu EuroBo Srodkowo, Priorytet lil Odpowiedziolne korzystonie ze lrodowisko, obszar interwencii 3.2.Redukcjo ryzyko i skutkhw zogroiert noturolnych iwywolonych dzialolnoiciq czlowieko*

18 I, CE]UTRAL EUROPE coopenatrrtc Fot tuccesg. EUROPEAI{ U]IIION EUROPEAN REGIONAT DEVELOPMENT FUND STRUKTURA cyfrowego SYSTEMU ostrzegai{ A I lt{fori,towailta LuotOScl dtgtrcxgzk/tp. ' Integracja system6w Sterow.nla syrenaml ' ktfn IoNrfr.(zI Ca( fd.roq66ld (kts5.lczx 096lnopolski system oitrr.gtrni! ludno{ci.i:;fl;:::....;::[::;". :{;lt;r-^. o T.,fi. t tt a a_ 'tr"" Tcrminal S I Dyspozpora ll l,. ol'#l1,"nt I I DSP-50, drgil xclk/lsk B5SS 2000'30m MOsA 24 ta '-.1 MobllnyTerminal Dyspozytor. \\ I I I. J,;i:;3#;3iilliifi-;.f l. RRoll \l ssk t,r ' / 'og *$H tuh ' I l, RID/A q I E RPD/C E f"wro Sterowanie l...'..'-..'-'..--,,j Ul<zna eygnrlizacta twletlna 5Ftenty wy('q9u!prlin Errmy drzwl Sygnalizacjr l'lhfutl-r Powrrdrm n,e piqery. 6SM Pomiary Mrernrh FzDmu wdy Projekt finansowony iest ze lrodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionolnego w romoch progromu Europo Srodkowa, Priorytet lll Odpowiedziolne korzystonie ze irodowiska, obszor intemencii 3.2,,Redukcjo ryzyko i skutk6w zogroiert noturolnych i wywolanych dziololnoiciq czlowieka,,

19 PARAMETRY TECHNICZNE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW SYSTEMU Systemowy serwer komunikacyjny Parametry serwera nie gorsze niż np.: HP DL180G6 lub porównywalne: Obudowa: typu RACK 2U Platforma: dwuprocesorowa CPU: 1 x Intel 4 Core XEON e GHz RAM: HP 4 GB (2 x 2 GB)DDR MHz RDIMM ECC Kontroler dysków: RAID B110i SATA (RAID 0,1,10) Dyski: 2 x HP 500GB SATA 7,2k rpm 3,5" Hot-Plug Napęd optyczny: DVD-RW Karta sieciowa: 2 x GbE (wbudowany) Zasilanie: 2 x 460 W (1+1 ) Hot-Plug Oprogramowanie: Microsoft Windows Server 2008 R2 (5 CAL) Gwarancja: 36 miesięcy Zasilacz awaryjny UPS Typ obudowy: RACK Wysokość: 2U Moc czynna: min W Moc pozorna: min VA Topologia: Line interactive Kształt przebiegu sinus: sinusoida pełna Zabezpieczenia: autotestowanie i ochrona przed całkowitym rozładowaniem akumulatora Czas podtrzymania dla 100% mocy: min. 6 min. Czas podtrzymania dla 50% mocy: min. 12 min. Gwarancja: 24 miesiące SSD - Systemowe Stanowisko Dyspozytora (Terminal Dyspozytora) Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Europa Środkowa, Priorytet III Odpowiedzialne korzystanie ze środowiska, obszar interwencji 3.2 Redukcja ryzyka i skutków zagrożeń naturalnych i wywołanych działalnością człowieka CO-OPERATING FOR SUCCESS

20 Notebook o parametrach: Typ procesora: Intel Core i5, 2.4 GHz lub równoważny, Wielkość matrycy: min. 17 cali, Rodzaj matrycy Full HD (LED) Rozdzielczość: min x 1080, Dysk twardy: min. 500 GB, Pamięć RAM: min. 4 GB, Głośniki: wbudowane stereo, Mikrofon, Kamera internetowa, Karta sieciowa LAN: 10/100/1000, Karta bezprzewodowa WLAN: b/g/n, Bluetooth, Porty wejścia/wyjścia: słuchawkowe, mikrofonowe, USB min. 4 szt., VGA, HDMI, czytnik kart pamięci (SD, MMC), Mysz bezprzewodowa, System operacyjny: Microsoft Windows 7 Home Premium (64 bit) Microsoft Office 2010 Home and Business - dla użytkowników domowych i małych firm 32-bit/x64 PL, Torba, Gwarancja 24 miesiące, RPD/A - Radiowy punkt dostępowy do obsługi systemu pracującego po analogowych kanałach radiowych RSSS-2000/3000 Parametry punktu dostępowego nie gorsze niż lub porównywalne: radiotelefon Motorola CM-140 (pasmo VHF) modem MMB-4000 (Wer. 2) do komunikacji z systemem RSSS-2000/3000 i Systemowym Serwerem Komunikacyjnym SSK GSE-24 Zasilanie: pełno wydajny zasilacz 13,8V; 10A z wejściem na akumulator i układem kontroli ładowania i rozładowania akumulatora Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Europa Środkowa, Priorytet III Odpowiedzialne korzystanie ze środowiska, obszar interwencji 3.2 Redukcja ryzyka i skutków zagrożeń naturalnych i wywołanych działalnością człowieka CO-OPERATING FOR SUCCESS

21 Zasilanie rezerwowe: akumulator żelowy 12V 33 Ah Obudowa: metalowa zamykana na 2 zamki patentowe z czujnikiem otwarcia drzwi Centralka antywłamaniowa z wbudowaną syreną alarmową i manipulatorem RPD/C - Radiowy punkt dostępowy do obsługi syren w systemie digitexlp z wykorzystaniem cyfrowego kanału radiowego w standardzie FDMA Parametry punktu dostępowego nie gorsze niż lub porównywalne: radiotelefon cyfrowy Kenwood (pasmo VHF) moduł PC-550 A do komunikacji z punktami alarmowymi pracującymi w standardzie digitexlp i Systemowym Serwerem Komunikacyjnym SSK Zasilanie: pełno wydajny zasilacz 13,8V; 10A z wejściem na akumulator i układem kontroli ładowania i rozładowania akumulatora Zasilanie rezerwowe: akumulator żelowy 12V 33 Ah Obudowa: metalowa zamykana na 2 zamki patentowe z czujnikiem otwarcia drzwi Centralka antywłamaniowa z wbudowaną syreną alarmową Punkt Alarmowy - syrena elektroniczna Parametry punktu dostępowego nie gorsze niż lub porównywalne: Model DSE-600 S Moc wyjściowa 600 W Natężenie dźwięku (SPL -Sound Pressure Level) 109 db(a) /30m Ilość głośników szczelinowych 4 Ilość modułów wzmacniaczy 2 x 300 W Zasilanie główne 230V ± 10%, 50 Hz Zasilanie rezerwowe 2 x 33 Ah, 13,8 V (aku. bezobsługowe) Liczba alarmów na zasilaniu rezerwowym Czas pracy bez zasilania (standby) min. 1 miesiąc min. 10 trzy-minutowych alarmów (po 48 h od zaniku zasilania) Standardowe alarmy OC Rodzaje alarmów DUAL TONE 16 predefiniowanych alarmów / komunikatów - przygotowywanych fabrycznie 16 alarmów / komunikatów użytkownika (w formacie WAV lub Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Europa Środkowa, Priorytet III Odpowiedzialne korzystanie ze środowiska, obszar interwencji 3.2 Redukcja ryzyka i skutków zagrożeń naturalnych i wywołanych działalnością człowieka CO-OPERATING FOR SUCCESS

Słychać nas wszędzie

Słychać nas wszędzie Słychać nas wszędzie Cyfrowy System Alarmowania i Informowania Ludności digitexczk/ System digitexczk/ został stworzony w oparciu o nowoczesne technologie na podstawie autorskiego projektu Działu Konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP

Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP Wymagania funkcjonalne i założenia techniczne załącznik nr 8 do siwz zadanie: Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP I. Pojęcia i skróty stosowane w SIWZ KW PSP Komenda Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 1 Wymagania do projektu Budowa nowej strażnicy dla Komendy Miejskiej PSP w Świnoujściu

Zał. Nr 1 Wymagania do projektu Budowa nowej strażnicy dla Komendy Miejskiej PSP w Świnoujściu Zał. Nr 1 Wymagania do projektu Budowa nowej strażnicy dla Komendy Miejskiej PSP w Świnoujściu Opis wyposażenia Miejskiego Stanowiska Kierowania Przedmiotem jest zakup i budowa zintegrowanego systemu łączności

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dostawy sprzętu

Specyfikacja dostawy sprzętu 1. Projektor multimedialny szt. 1 Specyfikacja dostawy sprzętu Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Jasność 3500 lumenów (wg standardu ANSI) 2. Współczynnik Kontrast

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Oznaczenie sprawy 15/ŁĄCZ/2011 Załącznik nr 2 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Notebook 4 szt. Ekran Chipset Procesor Pamięć Dysk twardy Karta graficzna Audio Karta sieciowa Wbudowane porty/złącza Klawiatura

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

WND-RPOP.02.02.00-16-027/13 Wprowadzenie e-usług w WSZN Opole i SWSNPC w Branicach. Pozycja 1. Czytnik OCR 1 szt.

WND-RPOP.02.02.00-16-027/13 Wprowadzenie e-usług w WSZN Opole i SWSNPC w Branicach. Pozycja 1. Czytnik OCR 1 szt. Nr i data umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WO 2007 2013 w ramach: Osi priorytetowej RPOP.02.02.00 Społeczeństwo informacyjne Działania RPOP.02.02.00 Moduły informacyjne, platformy e-usługi

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. Dostawa dotyczy: stacji roboczych, monitorów, drukarek, zasilaczy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Zakup 45 zestawów komputerowych, uruchomienie 47 publicznych punktów dostępu do Internetu oraz wdrożenie systemu łączności VoIP w oparciu o centralę

Bardziej szczegółowo

30213300-8) 4 9020 MT

30213300-8) 4 9020 MT Część I Zestaw komputerowy (CPV: 30213300-8) 4 szt. DELL OptiPlex 9020 MT wraz z monitorem LCD lub równoważny o parametrach technicznych podanych w poniższej tabeli Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Wykonawcy Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych

Oświadczenie Wykonawcy Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych Załącznik nr 11 Oświadczenie Wykonawcy Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych Działając w imieniu........(nazwa wykonawcy) i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania,

Bardziej szczegółowo

,,Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża

,,Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża Załącznik nr 9 do SIWZ Zamawiający: Miasto Łomża - Urząd Miejski w Łomży Siedziba: ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża Szczegółowe wymagania realizacji przedmiotu zamówienia Opracowanie zgodne z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W KUL

INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W KUL PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W KUL Lublin, luty 2009 1 Zawartość Zawartość...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ROZDZIAŁ III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego. Dostawa i instalacja infrastruktury technicznej na potrzeby systemów IT Instytutu Techniki Budowlanej

Bardziej szczegółowo

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA , Działanie 1.4 : Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji, Schemat I Kompleksowe wsparcie świadczenia usług dla przedsiębiorstw Numer sprawy: FEIWNT 1/5/2015 ZAKRES RZECZOWY

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu sieciowego, akcesoriów komputerowych, oprogramowania oraz licencji. 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.... 3 2. OPIS PARAMETRÓW

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. Specyfikacja ilościowa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Wyposażenie sieci informatycznej: 1.1. Przełączniki sieciowe szt. 2 1.1.1. Przełącznik sieciowy główny 1.1.2. Przełącznik sieciowy pomocniczy

Bardziej szczegółowo

, 2. Zasilacz model 1 - 12 szt.

, 2. Zasilacz model 1 - 12 szt. ZAŁĄCZNIK NR 2 Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę serwerów i sprzętu komputerowego dla Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-II/2012

Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-II/2012 pieczęć adresowa Oferenta Załącznik nr 1 Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-II/2012 Nazwa Oferenta: Adres: Kod pocztowy i miejscowość: - NIP i REGON: Telefon: Fax: ( ) - - ( ) -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Specyfikacja 2.1 Stacja Robocza Łącznie 68 szt. Oferowany model... Producent... LP. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne monitora 1 Typ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Wyposażenie serwerowni i biura w budynku administracji terminala kontenerowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Wyposażenie serwerowni i biura w budynku administracji terminala kontenerowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Wyposażenie serwerowni i biura w budynku administracji terminala kontenerowego Założenia Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą wyposażenia serwerowni

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest: Wyposażenie w urządzenia do poboru opłat za parkowanie (parkomaty) oraz obsługa strefy płatnego parkowania w Krakowie. II. III. IV. Definicje:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie 1. Przedmiot zamówienia 2. Ilość Zad. 1 Zad. 2 Zad. 3 Zad. 4 Zad. 5 Zad.

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPRZĘT

OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPRZĘT OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPRZĘT Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego i peryferyjnego ( między innymi serwery, stacje robocze, drukarki, sprzęt sieciowy

Bardziej szczegółowo

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu Załącznik Nr 4 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Dokument techniczny Nazwa komponentu Obudowa Płyta główna Procesor Pamięć RAM Sloty PCI Express Wbudowane porty Karta graficzna Interfejsy sieciowe Kontroler

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 do SIWZ/ załącznik do umowy Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wykonanie instalacji nowych urządzeń radiowej sieci przemiennikowej, w skład których wchodzi

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis:

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis: Tytuł: Projekt na modernizację sieci logicznej, elektrycznej, alarmowej i przeciwpożarowej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli Branża: OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Instrukcja wypełniania tabeli: Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia kolumny 4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją podaną w tabeli

Bardziej szczegółowo