na dostawę sprzętu do zabezpieczenia serwerów i transmisji sieciowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "na dostawę sprzętu do zabezpieczenia serwerów i transmisji sieciowej"

Transkrypt

1 Okręgowy Szpital Kolejowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Kruczkowskiego 21, Lublin Znak sprawy: 21/P/13 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY w postępowaniu konkursowym o wartości poniżej euro na dostawę sprzętu do zabezpieczenia serwerów i transmisji sieciowej Lublin 2013 rok 1

2 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Okręgowy Szpital Kolejowy SPZOZ, ul. Kruczkowskiego 21, Lublin Tel. (81) , Fax. (81) Nr KRS: , NIP: , REGON: , godziny pracy: II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do zabezpieczenia serwerów i transmisji sieciowej, tj: 1) switch 48 portowy typu LinkSys SRW2048 lub równoważny szt. 1, zgodny ze sprzętem zarządzalnym posiadanym przez Zamawiającego Wymagane cechy przełącznika: - 48 portów GigabitEthernet, - 4 porty mini-gbic (współdzielone z GE), samokrosujące się porty (Auto-MDI/MDIX) z autonegocjacją dupleksu i prędkości, tablica adresów MAC - 8k, - przepustowość wewnętrzna - 96Gbps, - VLAN q - do 256 grup (static / dynamic*), obsługa ipv6 - QoS (Quality ot Service) - przyporządkowywanie wag WRR (Weight Round Robin) dla 4 kolejek na każdym porcie przełącznika, - CoS (Class ot Service) - port based, p VLAN priority based, IP TOS/DSCP based, IPv4 Traffic Class based COS, - Port Mirroring - przekierowywanie ruchu z fizycznego portu na inny port, - Spanning Tree - IEEE 802.1d Spanning Tree, IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree, Fast Linkover, - Storm Control - Broadcast, Multicast, Unknown Unicast, - agregacja portów - do 8 portów w 8 grupach, obsługa LACP, - bezpieczeństwo - uwierzytelnianie użytkowników za pomocą protokołu 802.1x - Radius Authentication (Radius/Local/Tacacs), MD5 Encryption, - PVE (Private VLAN Edge) - port skonfigurowany jako PVE ignoruje wpisy w tablicy MAC i przesyła cały ruch do wskazanego interfejsu (fizycznego portu lub zagregowanego linku) określonego jako uplink. Ruch z interfejsu uplink przesyłany jest na wszystkie pozostałe interfejsy, - konfiguracja z poziomu przeglądarki WWW (http / https), telnet, ssh,rs232 - aktualizacja firmware'u przez HTTP / TFTP, - zasilanie wewnętrzne. 2) router typu mikrotik Routerboard 450G lub równoważny szt. 2, spełniający poniższe wymagania: - interfejsy sieciowe: 5x 10/100/1000mbit/s - prędkość procesora 680mhz - pamięć 256mb - obsługa zasilania przez poe 9-28v. - obsługa protokołów: IP tunel, GRE Tunel, EoIP, VLAN, VLAN tag, VPN (OVPN, PPTP, L2TP, SSTP), 3) urządzenie do transmisji 5gHz NanoBridge M5 lub równoważny szt. 1, spełniająca poniższe wymagania: - bezprzewodowy punkt dostępowy - standard: ieee a, ieee 802.3u; - porty: 1x 10/100 mbps rj-45; - tryby pracy: access point, bridge, client, wds, router; - chipset: atheros mips 24kc, 400mhz; - pamięć operacyjna: 32 mb sdram; - pamięć flash: 8 mb; - antena: wbudowana, 25 dbi; - vswr: 1,4; - średnica: 420mm; waga: 1,6 kg; - mocowanie: maszt, ściana za pomocą uchwytu antenowego; - max. pobór mocy: 5,5 w; - zasilanie: poe 24v 1a; - dopuszczalna temperatura pracy: -30 c 75 c; - dopuszczalna wilgotność powietrza: 5% 95%, kondensująca; 2

3 4) Obudowa dysku sieciowego szt. 1, wymagane cechy macierzy dyskowej: - praca z systemami windows, macos, linux (samba) - obsługa protokołu iscsi - obudowa desktop - procesor Intel Dual Core D GHz - pamięć 1 GB DDR RAM - Sieć 2 x Gigabit LAN - Funkcje RAID rozbudowa i zmiana trybu RAID "on-line" bez restaru urządzenia - szyfrowanie wolumenów kluczem aes 256bit - instalacja do 2 dysków 3.5" sata ii, obsługa dysków do 4tb każdy - konfiguracja raid 0,1 + z funkcją rozbudowy i zmiany trybu online - kopiowanie przez usb jednym przyciskiem z pamięci zewnętrznych i na dyski zewnętrzne - backup danych na zewnętrzne dyski i macierze poprzez interfejs usb - wbudowana funkcja zdalnej replikacji do prowadzenia szybkiego backupu - wbudowany serwer wydruku, serwer ftp oraz serwer www (php, sql, html) - pobieranie plików bez włączania pc (zarówno z ftp jak i http) - certyfikat zgodności z systemami wirtualizacyjnymi vmware vsphere4 (esx 4.0 i nowsze). - współpraca z microsoft active directory w zakresie autoryzacji dostępu userów - szyfrowany dostęp ssl/tls dla serwera ftp - kontrola dostępu na podstawie adresów ip (dozwolone / zabronione) - dostęp i administracja poprzez https (ssl) - szyfrowane połączenie z innymi serwerami serii ts-x09 w celu replikacji danych - współpraca z zasilaczami awaryjnymi ups (protokół smnp - lub usb hid) - szyfrowanie całych wolumenów dyskowych kluczem aes 256bit - obsługa acl oraz chap (dla iscsi), dodatkowo ldap i active directory - obsługa serwera vpn (natywnie), - dostęp poprzez protokoły SSH i Telnet 5) Karty sieciowe typu PCI-E lub równoważne szt. 2, spełniające poniższe wymagania: - 10/100/1000 Mbps 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, RJ-45, slot PCI-e zgodna z: IEEE 802.3z, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q VLAN, obsługa: WfM Baseline v2.0, DMI 2.0 zarządzania energią zgodną z ACPI 1.0 Wake On LAN, obsługiwane systemy operacyjne: Windows Server 2008, Linux Kernel version , RHEL 5.1, 6) Urządzenie wielofunkcyjne szt. 1, spełniające poniższe wymagania: technologia druku - laserowa monochromatyczna maks. rozmiar nośnika - A4 rozdzielczość druku w czerni x 600 dpi maks. szybkość druku mono - 26 str./min. gramatura papieru g/m² typ skanera - płaski rozdzielczość skanera x 1200 dpi głębia koloru - 48 bit obszar skanowania x 356 mm szybkość kopiarki w czerni - 25 str./min. rozdzielczość kopiarki x 600 dpi funkcje specjalne kopiarki - liczba kopii 1-99 Funkcja FAX - tak pojemność pamięci faksu str. rozdzielczość faksu x 300 dpi interfejs - USB 2.0 Ethernet 10/100 Mbps zainstalowane opcje - duplex inne cechy : - obsługiwane nośniki: koperty, przeźrocza, Papier 10x15, Papier 13x18, papier A4, papier A5, papier B5 Pojemność tacy odbiorczej: 100 szt. Pojemność podajnika dokumentów: 35 szt. Pojemność podajnika papieru: 250 szt. Prędkość procesora: 500 MHz Zainstalowana pamięć: 128 MB 2-line LCD (text) display Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3

4 III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia będzie zrealizowany w terminie do 10 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy. IV. WYKAZ DOKUMENTÓW JAKIE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY 1. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania działalności w zakresie objętym zamówieniem jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Formularz ofertowy Załącznik nr 1 4. Oświadczenie Załącznik nr 2 V. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ STRON 1. W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują drogą pisemną, elektroniczną lub faksem. 2. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Ofertę w przedmiotowym postępowaniu można złożyć wyłącznie w formie pisemnej. 4. Korespondencję pisemną należy kierować wyłącznie na adres Szpitala Kolejowego w Lublinie, korespondencję w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: natomiast korespondencję w formie faksowej na numer faksu 81/ Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: - Mariusz Musiatowicz, Daniel Długoszek w sprawach technicznych, tel. 81/ Sylwia Domagała w sprawach proceduralnych, tel. 81/ Dni i godziny udzielania informacji: poniedziałek piątek w godz VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w Kancelarii Szpitala Kolejowego ul. Kruczkowskiego 21, Lublin w terminie do dnia 15 października 2013 roku, do godz Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. VII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium cenowym. Oferta z najniższą ceną zostanie uznana za najkorzystniejszą. Lublin, dnia 10 października 2013 roku Zatwierdzam: Dyrektor Okręgowego Szpitala Kolejowego /podpis nieczytelny/ mgr Karol Tarkowski 4

5 Znak sprawy: 21/P/13 Załącznik Nr 1 do Zaproszenia FORMULARZ OFERTOWY na dostawę sprzętu do zabezpieczenia serwerów i transmisji sieciowej Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa Siedziba... Nr telefonu/fax/ NIP... REGON W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty, oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: cena brutto:...zł (słownie:...) Lp Przedmiot zamówienia Ilość w szt. Cena jedn. Netto 1. Switch 48 portowy 1 2. Router 2 3. Antena do transmisji 5gHz 1 4. Obudowa dysku sieciowego 1 5. Karty sieciowe 2 6. Urządzenie wielofukncyjne 1 RAZEM Wartość netto % VAT Wartość brutto W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy. Oświadczamy, że upoważnionym pełnomocnikiem do reprezentowania Wykonawcy/ów w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia oraz do podpisywania oferty i innych dokumentów związanych z postępowaniem i podejmowaniem decyzji w imieniu Wykonawcy jest/są: imię i nazwisko, stanowisko rodzaj upoważnienia 5

6 Znak sprawy: 21/P/13 Załącznik Nr 2 do Zaproszenia Oświadczenie Wykonawcy Wykonawca:... adres:... Przystępując do postępowania konkursowego na dostawę sprzętu do zabezpieczenia serwerów i transmisji sieciowej oświadczam/y w imieniu Wykonawcy, że: 1. posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. posiadam/y wiedzę i doświadczenie; 3. dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4.znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia. data :... podpis/y:... 6

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Nr sprawy: VII G 261 / 7 / 13 Zamawiający: PROKURATURA OKRĘGOWA w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 36 80-853 Gdańsk Nr telefonu /58/ 304 01 08 Nr faksu /58/ 304 01 08 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA. Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA. Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A dla zamówienia publicznego nr

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH Załącznik Nr 2 FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa serwera i sprzętu do rozbudowy infrastruktury sieciowej oraz skanera

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O RÓWNOWARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zamek Królewski w Warszawie Pomnik Historii i Kultury Narodowej

Bardziej szczegółowo

Uwaga: ( należy zwrócić uwagę na wskazane minimalne i maksymalne parametry) Transfer Buffer To Host (Serial ATA) 6 Gb/s

Uwaga: ( należy zwrócić uwagę na wskazane minimalne i maksymalne parametry) Transfer Buffer To Host (Serial ATA) 6 Gb/s ZAŁĄCZNIK NR 1 Opis przedmiotu zamówienia minimalne i maksymalne parametry Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. : Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania

Bardziej szczegółowo

1. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 28 dni liczonych od dnia udzielenia zamówienia, tj. podpisania umowy.

1. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 28 dni liczonych od dnia udzielenia zamówienia, tj. podpisania umowy. BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP-271-2/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na : Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu Rozdział Nazwa i adres Zamawiającego Małopolski

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BZP.271.3.2014 GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór Wykonawcy zamówienia: Rozbudowa systemu IT w Puławskim Parku Naukowo - Technologicznym

Bardziej szczegółowo

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, fax. 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup, dostarczenie i montaż

Bardziej szczegółowo

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, fax. 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup, dostarczenie i montaż

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPRZĘT

OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPRZĘT OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPRZĘT Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego i peryferyjnego ( między innymi serwery, stacje robocze, drukarki, sprzęt sieciowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-514 Katowice ul. Ceglana 35 Znak sprawy : D/ZP/381/8B/14 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia minimalne i maksymalne parametry ZAŁĄCZNIK NR 1

Opis przedmiotu zamówienia minimalne i maksymalne parametry ZAŁĄCZNIK NR 1 ZAŁĄCZNIK NR 1 Opis przedmiotu zamówienia minimalne i maksymalne parametry postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. : Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA Powiat Otwocki Wydział Administracji, Inwestycji i zamówień Publicznych ul. Górna 130 05 400 Otwock tel. (22) 778-15-34,35,37 wew.378 fax (22) 778-15-34,35,37 wew 379 www.powiat-otwocki.pl Otwock, dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. 03-335 Warszawa, ul. Władysława Syrokomli 6 Z A T W I E R D Z A M... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na sprzedaż i dostawę sprzętu i osprzętu komputerowego.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na sprzedaż i dostawę sprzętu i osprzętu komputerowego. Urząd Transportu Kolejowego 00 928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na sprzedaż i dostawę sprzętu i osprzętu komputerowego. Znak postępowania: BAF 233 7/2012 Warszawa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DZ/14/2012 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Informatyzacja Pawilonu 1 Przedmiot zamówienia będzie realizowany według założeń określonych w niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu OKE / WOA / 150 / 3 / 013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ),,Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 43 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061/ 8270-500, fax. 0-61/ 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO URZĘDU DO SPRAW

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ 00-611 WARSZAWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją. Zatwierdził: ZASTĘPCA DYREKTORA ds. Organizacyjno-Administracyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Adres: Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, Telefon: +48 91 440 34 23, faks: +48 91 440 34 41, NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych Załącznik nr 1. Oświadczenie o braku powiązań Wykonawca/pieczątka:, dn. NIP REGON Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:...(wypełnić zgodnie z zapytaniem)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2013 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (RCKiK) ul. Zyty 21 65-046 Zielona

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Warszawa, dnia 8 lipca 2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego. I. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo