Zapytanie ofertowe. Jerzmanowice Przeginia, dn r. Znak sprawy OR AK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe. Jerzmanowice Przeginia, dn. 28.05.2014 r. Znak sprawy OR.271.2.3.2014.AK"

Transkrypt

1 Jerzmanowice Przeginia, dn r. Znak sprawy OR AK Zapytanie ofertowe na zamówienie o wartości nieprzekraczającej EURO prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z póź.zm./ I. Zamawiający: Gmina Jerzmanowice - Przeginia Jerzmanowice 372B woj. małopolskie, powiat krakowski NIP: REGON: Telefony: (główny) Fax: zwany dalej Zamawiającym. Zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Zakup i dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.:,,e-urząd w Gminie Jerzmanowice-Przeginia" zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym. Projekt pn. e-urząd w Gminie Jerzmanowice-Przeginia jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego. II. Podstawa prawna: Tryb postępowania: art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 907 z póź.zm.) - do euro. Zaproszenie opublikowano na stronie

2 III. Opis przedmiotu zamówienia: Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu i dostawy sprzętu komputerowego zgodnie z poniższym wykazem w ramach projektu pn.:,,e-urząd w Gminie Jerzmanowice-Przeginia". Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne sprzętu komputerowego zostały opisane w załączniku numer 1 do niniejszego zapytania. Lp. Nazwa produktu/usługi Ilość 1 Serwer bazodanowy 1 szt. 2 Serwer aplikacje 3W( 3 serwery wirtualne ) 1 szt. 3 Stacje robocze 4 szt. 4 Monitor 4 szt. 5 Router zarządzalny 1 szt. 6 Drukarka 2 szt. 7 Skaner 2 szt. 8 Czytniki kodów kreskowych 2 szt. IV. Termin realizacji zamówienia: do dnia 20 czerwca 2014r. V. Kryteria wyboru oferty: 1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się jedynym kryterium jakim jest cena brutto oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty : L.p. Kryterium Liczba punktów (waga) 1. całkowita cena ryczałtowa brutto = 100% 100 RAZEM 100 2) Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę spośród ofert nieodrzuconych. Liczba punktów dla każdej następnej oferty zostanie obliczona w następujący sposób:

3 Cena brutto najniższej oferty x 100 Liczba punktów oferty ocenianej = Cena brutto oferty ocenianej 3) Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów. 5) W przypadku złożenia ofert o tych samych cenach, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach 6) Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym koszty transportu oraz koszty świadczenia gwarancji. 7) Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. VI. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty: Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty: 1) wypełniony przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy wg. załączonego wzoru załącznik numer 2 2) wykaz oferowanego sprzętu komputerowego wraz z oświadczeniem o spełnieniu minimalnych parametrów technicznych i funkcjonalnych wg. załączonego wzoru - załącznik numer 3 3) podpisane oświadczenie wg załączonego wzoru - załącznik numer 4 VII. Miejsce i termin złożenia ofert: 1) Ofertę cenową należy doręczyć osobiście, pocztą lub kurierem na adres: Urząd Gminy Jerzmanowice Przeginia Jerzmanowice 372B woj. małopolskie, powiat krakowski w terminie do dnia r. do godziny 9.00 W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem nie decyduje data stempla pocztowego/nadania. Oferta powinna zostać doręczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Zakup i dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.:,,e-urząd w Gminie Jerzmanowice- Przeginia" 2) Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 3) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

4 VIII. Informacje o formalnościach 1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 2) Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych. 3) Zakupiony sprzęt ma zostać dostarczony do: Urząd Gminy Jerzmanowice Przeginia Jerzmanowice 372B woj. małopolskie, powiat krakowski IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. 1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. 2) Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami w sprawie zamówienia publicznego jest Pan Jacek Krawczyk X. Załączniki: 1) Załącznik numer 1 Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne sprzętu komputerowego 2) Załącznik numer 2 Wzór formularza cenowo-ofertowego 3) Załącznik numer 3 Wykaz oferowanego sprzętu komputerowego wraz z oświadczeniem o spełnieniu minimalnych parametrów technicznych i funkcjonalnych 4) Załącznik numer 4 Oświadczenie podpis

5 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne sprzętu komputerowego Lp. Nazwa produktu Ilość 1 Serwer bazodanowy 1 szt. 2 Serwer aplikacje 3W( 3 serwery wirtualne ) 1 szt. 3 Stacje robocze 4 szt. 4 Monitory 4 szt. 5 Router zarządzalny 1 szt. 6 Drukarki 2 szt. 7 Skanery 2 szt. 8 Czytniki kodów kreskowych 2 szt. 1 Serwer bazodanowy 1 szt. Wymagane minimalne parametry techniczne Obudowa Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) Procesor Wydajność dla dwóch procesorów wg Passmark CPU Mark = min Pojemność pamięci 12 MB cache [L3] Pamięć operacyjna Minimum 4 GB Ilość banków Min 18 szt gniazd DIMM pamięci: Elementy Hot-Swap Wentylatory, Zasilacze, Dyski twarde Sloty rozszerzeń Min. 4 porty PCI-E Dysk twardy 5 x dysk min. 900 GB typ SAS obr/min Maksymalna ilość 8 dysków Kontroler Kontroler macierzowy SAS wyposażony w pamięć cache 1 GB FBWC, zapewniający obsługę 8 napędów dyskowych SAS oraz obsługujący poziomy RAID 0/1/1+0/5/5+0

6 Karty sieciowe 4 porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s z funkcją Wake-On-LAN, RJ45, zintegrowane z płytą główną. Karta graficzna ATI RN50 (ES1000) [64MB]; Opcje Opcjonalny moduł TPM Porty 1 x szeregowy, 5 x USB 2.0 (w tym jeden wewnętrzny), 2 x VGA (jeden z przodu obudowy, drugi z tyłu obudowy) 2 x PS/2, 4 x RJ-45 (LAN) 1 x SD, 1 x RJ45 do zdalnego zarządzania Zasilacz 2 szt., typ Hot-plug, redundantny o mocy 750W Chłodzenie Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug Napęd optyczny DVD-RW System operacyjny Red Hat Enterprise Linux Server, Self Support (1-2 sockets) (Up to 1 guest) 1 rok 1 sztuka lub równoważny 2 Serwer aplikacje 3W( 3 serwery wirtualne ) 1 szt. Obudowa Procesor Pojemność pamięci cache [L3] Pamięć operacyjna Wymagane minimalne parametry techniczne Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) Wydajność dla dwóch procesorów wg Passmark CPU Mark = min MB Minimum MB z możliwością rozbudowy do MB, DDR3, Registered, Min 18 szt gniazd DIMM Ilość banków pamięci: Elementy Hot-Swap Wentylatory, Zasilacze, Dyski twarde Sloty rozszerzeń Min. 4 porty PCI-E Dysk twardy Maksymalna ilość dysków Kontroler Karty sieciowe 5 x dysk min. 500 GB typu SAS, 8 Kontroler macierzowy SAS wyposażony w pamięć cache 1 GB FBWC, zapewniający obsługę 8 napędów dyskowych SAS oraz obsługujący poziomy RAID 0/1/1+0/5/5+0 4 porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s z funkcją Wake-On-LAN,

7 RJ45, zintegrowane z płytą główną. Karta graficzna ATI RN50 (ES1000) [64MB]; Opcje Opcjonalny moduł TPM Porty 1 x szeregowy, 5 x USB 2.0 (w tym jeden wewnętrzny), 2 x VGA (jeden z przodu obudowy, drugi z tyłu obudowy) 2 x PS/2, 4 x RJ-45 (LAN) 1 x SD, 1 x RJ45 do zdalnego zarządzania Zasilacz 2 szt., typ Hot-plug, redundantny o mocy 750W Chłodzenie Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug Napęd optyczny DVD-RW Systemy operacyjne Windows Server Standard 2012 GOV 2Proc - 2 sztuki lub równoważny Windows Server External Connector 2012 Gov 1 sztuka lub równoważny Windows Server CAL 2012 OLP NL Gov UsrCAL lub równoważny suma użytkowników musi wynosić min. 30 szt. 3 Stacja robocza 4 szt. Płyta główna Procesor (opis) Wymagane minimalne parametry techniczne matx W architekturze x86, czterordzeniowy, dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych. Wydajność procesora wg Passmark CPU Mark = min GB Pamięć zainstalowana (pojemność) Karta graficzna zintegrowana Karta muzyczna zintegrowana Napęd optyczny (rodzina) DVD-REC (Dual Layer) Dysk twardy (pojemność) 1000 GB SATA III 64MB Klawiatura Klawiatura czarna USB Mysz Mysz optyczna przewodowa Wyposażenie dodatkowe ZASILACZ 400W Złącza zewnętrzne: VGA; DVI; HDMI; 2xPS2; 2xUSB 3.0 Złącza wewnętrzne: PCI Ex x16 ; PCI Ex x1; COM; LPT; TPM; USB 3.0; 2x SATA 3

8 Karta sieciowa: 10/100/1000 Mbps WoL, PXE, Oprogramowanie Microsoft Windows 7 64-bit lub równoważny Microsoft OFFICE 2013 H&B 32/64 lub równoważny 4 Monitor 4 szt. Wymagane minimalne parametry techniczne Format ekranu monitora Panoramiczny Przekątna ekranu 21,5 cali Wielkość plamki 0,248 mm Typ panela LCD TFT TN Technologia podświetlenia LED Zalecana rozdzielczość obrazu 1920 x 1080 pikseli Widoczny obszar ekranu 477 x 268 mm Częstotliwość odchylania poziomego khz Częstotliwość odchylenia pionowego Hz Czas reakcji matrycy 5 ms Jasność 250 cd/m2 Kontrast :1 1000:1 Kąt widzenia poziomy 170 stopni Kąt widzenia pionowy 160 stopni Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln Certyfikaty CE TUV/Bauart VCCI-B CU EPA Energy Star Regulacja cyfrowa (OSD) Tak Głośniki Tak Ilość wbudowanych głośników 2 szt. Moc głośnika 1 Wat Złącza wejściowe DVI-D (z HDCP) 15-stykowe D-Sub Pozostałe złącza 1 x wejście audio (stereo mini-jack) 1 x wyjście słuchawkowe (stereo mini-jack) Wbudowany zasilacz Tak Pobór mocy (praca/spoczynek) 20/0,5 Wat Możliwość pochylenia panela (tilt) Tak Montaż na ścianie (VESA) 100 x 100 mm Możliwość zabezpieczenia (Kensington) Tak Masa netto 2,8 kg

9 Kolor Dodatkowe informacje Czarny Kontrast: :1 (dynamiczny) Kontrast: 1000:1 (typowy) 5 Router zarządzalny 1 szt. Wymagane minimalne parametry techniczne Zapora sieciowa z certyfikatem ICSA Wykrywanie i zapobieganie włamaniom Ochrona antywirusowa Hybrydowe rozwiązanie VPN Listy kontroli dostępu oparte na strefach Strefy bezpieczeństwa Stanowa inspekcja pakietów Ochrona przed atakami DoS/DDoS Egzekwowanie polityki bezpieczeństwa opartej na profilach użytkowników Brama aplikacyjna (ALG) obsługująca porty niestandardowe Tryb in-line (routing/bridge) Inspekcja IDP oparta na strefach Konfigurowalne profile ochrony Głęboka inspekcja pakietów oparta na sygnaturach Automatyczna aktualizacja sygnatur** Sygnatury niestandardowe Wykrywanie i zapobieganie anomaliom w ruchu sieciowym Wykrywanie i zapobieganie celowemu przeciążaniu sieci Wykrywanie i zapobieganie anomaliom w protokołach HTTP/ICMP/TCP/UDP Oprogramowanie ZyXEL Anti-Virus lub Kaspersky Anti-Virus Strumieniowa ochrona przeciwwirusowa Obejmuje najaktywniejsze wirusy na liście WildList Skanuje protokoły HTTP/FTP/SMTP/POP3/IMAP4 Automatyczna aktualizacja sygnatur** Nieograniczony rozmiar pliku Obsługa czarnych i białych list IPSec VPN z certyfikatem ICSA - Szyfrowanie: AES/3DES/DES - Uwierzytelnianie: SHA-1/MD5 - Zarządzanie kluczem: ręczne/ike

10 - Perfect Forward Secrecy: grupy DH 1/2/5 - NAT over IPSec VPN - Dead Peer Detection/Relay Detection - Obsługa certyfikatów PKI (X.509) - Generowanie certyfikatów (CMP/SCEP) - Uwierzytelnianie Xauth - Obsługa L2TP over IPSec SSL VPN - Bezpieczny dostęp zdalny bez klienta (tryb Reverse Proxy) - SecuExtender (Tryb Full Tunnel) - Możliwość podwójnej autoryzacji (wykorzystania tokenów) - Konfigurowalny portal użytkownika Application Patrol Kontrola dostępu do aplikacji IM/P2P Harmonogramy, zarządzanie pasmem Profile użytkowników Obsługa aktualnych aplikacji IM/P2P (na podstawie sygnatur IDP)** Raporty w czasie rzeczywistym Zarządzanie pasmem Określanie priorytetów Kształtowanie ruchu Maksymalne/gwarantowane pasmo Pożyczanie pasma Ochrona antyspamowa Ochrona międzystrefowa Przezroczyste przechwytywanie poczty przesyłanej protokołami SMTP/POP3 Obsługa czarnych i białych list Obsługa DNSBL Raporty Wysoka dostępność Wysoka dostępność urządzeń (tryb activepassive) Wykrywanie awarii urządzeń Monitorowanie stanu łącza Automatyczne synchronizowanie konfiguracji Równoważenie obciążenia wielu łączy WAN Wysoka dostępność VPN (nadmiarowe zdalne bramy VPN) Filtrowanie treści Blokowanie adresów URL, blokowanie słów kluczowych Lista wyjątków (biała i czarna lista) Blokowanie apletów Javy, plików cookie i Active X Dynamiczna baza danych dla filtrowania

11 adresów URL (dostarczana przez BlueCoat)** Licencje użytkownika Nieograniczone Sieć Tryb router/bridge/mixed Grupowanie portów w warstwie L2 Ethernet/PPPoE/PPTP Tag VLAN (802.1Q) Interfejs wirtualny (alias interfejsu) Policy Routing (zależny od użytkownika) Translacja adresów (SNAT/DNAT) RIP v1/v2 OSPF IP Multicasting (IGMP v1/v2) DHCP client/server/relay Wbudowany serwer DNS Dynamiczny DNS Uwierzytelnianie Wewnętrzna baza użytkowników Microsoft Windows Active Directory Zewnętrzna baza użytkowników LDAP/RADIUS ZyWALL OTP (hasła jednorazowe) Zarządzanie systemem Administracja oparta na rolach Jednoczesne logowanie się wielu administratorów Wielojęzyczny interfejs WWW (HTTPS/HTTP) Konfiguracja obiektowa Interfejs wiersza poleceń (konsola/konsola WWW/SSH/TELNET) Lokalne rejestrowanie zdarzeń Syslog (wysyłanie danych do 4 serwerów) Alarmy (wysyłanie wiadomości do 2 serwerów) SNMP v2c (MIB-II) Monitorowanie ruchu w czasie rzeczywistym Przywracanie konfiguracji systemu Tekstowy plik konfiguracyjny Aktualizacja wbudowanego oprogramowania przez FTP/FTP-TLS/graficzny interfejs WWW Zaawansowane raportowanie (Vantage Report) Scentralizowane zarządzanie siecią (Vantage CNM) Obsługa 3G PCMCIA: Sierra Wireless AC850* USB: Huawei E220* Certyfikaty Zapora sieciowa z certyfikatem ICSA

12 IPSec VPN z certyfikatem ICSA Ochrona antywirusowa z certyfikatem ICSA Zgodność ze standardami Niebezpieczne substancje : RoHS i WEEE Zgodność elektromagnetyczna: FCC Part 15 Class B, CE-EMC Class B, C-Tick Class B, VCCI Class B Bezpieczeństwo: CSA International (ANS/UL ,CSA , EN , IEC ) Specyfikacja sprzętowa Pamięć: 256 MB DDR2 RAM/256 MB Flash Interfejs: GbE x 7 (RJ-45) Interfejs: autonegocjacja i auto MDI/MDI-X Konsola: RS-232 (DB9F) AUX: RS-232 (DB9M) Wskaźniki LED: PWR, SYS, AUX, CARD Przycisk resetu Gniazdo rozszerzeń 2 porty USB Specyfikacja fizyczna Montaż w szafie 19 (dołączony zestaw do montażu) Wymiary: 242 (S) x 175 (D) x 35,5 (H) mm Waga: 1,2 kg Specyfikacja środowiskowa Temperatura pracy: 0ºC ~ 50ºC Temperatura przechowywania: -30ºC ~ 60ºC Wilgotność pracy: 5% ~ 90% (bez kondensacji) Zasilanie Wejście: 100 ~ 240 V; 1,2 A, 50 ~ 60 Hz Wyjście: 12 V; 3,5 A 6 Drukarka 2 szt. Wymagane minimalne parametry techniczne Obszar zastosowań Biurowy Druk w kolorze Nie Obsługiwane języki drukarek HP PCL 5c HP PCL 6 PDF 1.7 Emulacje PostScript Level 3 Maksymalny rozmiar papieru A4 Rozdzielczość w pionie (mono) 1200 dpi Rozdzielczość w poziomie (mono) 1200 dpi

13 Maksymalna wydajność mi. 33 str./min. Maksymalna wydajność str./mies. Pojemność podajników papieru 300 szt. Maks. pojemność podajników papieru 800 szt. Pojemność tac odbiorczych papieru 150 szt. Maks. pojemność tac odbiorczych papieru 150 szt. Automatyczny dupleks Tak Gramatura papieru 60- g/m2 Prędkość procesora 800 MHz Zainstalowana pamięć 256 MB Maksymalna wielkość pamięci 256 MB USB szt. PictBridge Nie Karta sieciowa (LAN/GBLAN) 10/100/1000 Bezprzewodowa karta sieciowa Nie Bluetooth Nie Kabel PC Nie Masa netto 11 kg Cechy dodatkowe 9,89 cm dotykowy panel sterujący CGD (kolorowy wyświetlacz graficzny) 7 Skaner 2 szt. Wymagane minimalne parametry techniczne Klasa skanera Obszar zastosowań Typ skanera Element światłoczuły Optyczna rozdzielczość skanowania Maksymalna rozdzielczość skanowania Przyciski szybkiego dostępu Maksymalna prędkość skanowania (mono) Maksymalna prędkość skanowania (kolor) Pionowy wymiar obszaru skanowania Poziomy wymiar obszaru skanowania Zainstalowane opcje A4 Zaawansowany Biurowy Sieciowy Kolorowy Stolikowy Dupleks Brak danych 1200 x 1200 dpi 1200 x 1200 dpi Tak 25 str./min. 25 str./min mm 210 mm Automatyczny podajnik dokumentów (100 arkuszy)

14 USB 2.0 Karta sieciowa (LAN) Obsługiwane systemy operacyjne Dołączone oprogramowanie Masa netto Dupleks 1 szt. Tak Microsoft Windows XP Microsoft Windows Vista Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 2003 Server Microsoft Windows Server 2008 Mac OS Xv10.5 lub nowszy Mac OS Xv lub nowszy Mac OS 10.6 lub nowszy Sterowniki na CD Epson Document Capture Pro ABBYY FineReader 8.0 Sprint (Mac) ABBYY FineReader 9.0 Sprint (PC) Epson SCAN lub równoważne 9,8 kg 8 Czytnik kodów kreskowych 2 szt. Wymagane minimalne parametry techniczne Wersja usb / rs232 / ps2 Kolor Czarno- jasny Technologia odczytu 1D laserow Zasięg odczytu 43 cm Szybkość skanowania 100 skanów/sek. Szerokość 62 mm Głębokość 84 mm Wysokość 152 mm Min. kontrast kodu 20 % Waga 0,145 kg Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia były nowe, nieużywane. Całość dostarczonego sprzętu musi być objęta gwarancją producentów lub ich autoryzowanych przedstawicieli w zakresie serwisu partnerów w okresie min 36 miesięcy. Oferowane urządzenia i oprogramowanie w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. Wskazane powyżej wymagania stanowią minimalne wymagania Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza dostawę równoważną spełniającą opisane powyżej minimalne parametry i wymagania opisane w zapytaniu ofertowym.

15 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego FORMULARZ CENOWO-OFERTOWY Nazwa i adres Wykonawcy: FAX REGON:... NIP... Nawiązując do zapytania ofertowego na zadanie pod nazwą: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.:,,e-urząd w Gminie Jerzmanowice-Przeginia 1. Oferujemy wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia za cenę: cena brutto zł słownie:... cena netto. Słownie:. Podatek VAT(..%) w wysokości słownie:.. w tym:

16 Lp. Nazwa produktu Ilość Cena netto Wartość netto Wartość brutto 1 Serwer bazodanowy 1 szt. 2 Serwer aplikacje 3W( 3 serwery wirtualne ) 1 szt. 3 Stacje robocze 4 szt. 4 Monitory 4 szt. 5 Router zarządzalny 1 szt. 6 Drukarki 2 szt. 7 Skanery 2 szt. 8 Czytniki kodów kreskowych 2 szt. Oświadczamy, że wycena przedmiotu zamówienia uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia zawarte w zapytaniu ofertowym znak OR AK 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym znak OR AK i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte. 3. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania przedmiotowego zamówienia. 4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 5. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 6. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie do dnia 20 czerwca 2014r. 7. Udzielamy gwarancji na dostarczony sprzęt, który stanowi przedmiot umowy na okres 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego. (miejsce, data). (pieczątka i podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli)

17 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Nazwa produktu Nazwa producenta Model / Typ Oświadczenie o spełnianiu minimalnych parametrów technicznych i funkcjonalnych zgodnych z zapytaniem ofertowym Lp. (wpisać SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA) 1 Serwer bazodanowy 2 Serwer aplikacji 3W 3 Stacje robocze 4 Monitory 5 Router zarządzalny 6 Drukarki 7 Skanery 8 Czytniki kodów kreskowych Uwaga: Do wykazu należy dołączyć karty katalogowe/specyfikacje techniczne/certyfikaty wydruki ze stron internetowych/ wydruki z testów potwierdzające spełnienie minimalnych parametrów technicznych i funkcjonalnych zaoferowanego sprzętu komputerowego.

18 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego Oświadczenie oferenta Jako potencjalny wykonawca zamówienia oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo oraz kapitałowo z Gminą Jerzmanowice Przeginia /zw. dalej Beneficjentem/ lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy. Oświadczam iż: nie uczestniczę w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej z Beneficjentem nie posiadam co najmniej 10% udziałów lub akcji w spółce z Beneficjentem, nie pełnię funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika wspólnie z Beneficjentem. nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z Beneficjentem. (podpis oferenta) miejscowość, data

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza: 4 szt Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza 4 sztuki Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

Zapytanie sondaż rynku Nr MGOPS-POKL. 01-KIS/2014

Zapytanie sondaż rynku Nr MGOPS-POKL. 01-KIS/2014 Zapytanie sondaż rynku Nr MGOPS-POKL. 01-KIS/2014 1. Zamawiający Gmina Bodzentyn/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie realizujący projekt systemowy pod nazwą: Klub Integracji Społecznej

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT)

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT) ... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji j (AIT) 1. Stacja graficzna/komputer stacjonarny obsługujący system operacyjny OS X 1 szt. 1 Nazwa produktu Stacja graficzna/komputer stacjonarny

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja Opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonych znaków towarowych czy rodzajów, które są przedmiotem zamówienia. Przedstawione parametry są minimalnymi dopuszczalnymi i maja charakter informacyjny,

Bardziej szczegółowo

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK P/56/KOMP.OION/2011-ZAŁĄCZNIK 1A 1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH Przedmiot zamówienia: Komputery klasy PC wraz z dodatkowym osprzętem (14 szt.) VAT za 1 szt. zł Cena brutto za 1 szt...zł

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice Nr zapytania ofertowego 37/2015 Zapytanie ofertowe W związku z zamiarem zakupu przez BetaMed S.A. z siedzibą w Katowicach zestawów

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/11/09 Załącznik nr 2 do formularza oferty Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. A. Komputer stacjonarny (1 szt.)typ*.. procesor stacjonarny, czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Pieczątka firmowa Wykonawcy Nr fax:... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie pn.: Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 63/ZP/2013 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Notebook

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO ... Wykonawca SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO Typ/ Procesor Płyta główna zegara Ilość pamięci cache L2 szyny danych (FSB) Liczba rdzeni Procesor z rodziny procesorów serwerowych

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE RYNKU NA ZAKUP SPRZĘTU NA POTRZEBY CZŁONKÓW LPA

ROZEZNANIE RYNKU NA ZAKUP SPRZĘTU NA POTRZEBY CZŁONKÓW LPA Ostrołęka, 13.07.2012r. (miejscowość, data) ROZEZNANIE RYNKU NA ZAKUP SPRZĘTU NA POTRZEBY CZŁONKÓW LPA Nazwa i adres Zamawiającego: Logos Centrum Edukacyjne Jan Romańczuk, Tomasz Wysocki s.c. 07-410 Ostrołęka,

Bardziej szczegółowo

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11.

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11. Załącznik nr 6 A Część A Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.1 SIWZ I. Zestaw komputerowy ( Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami ) - 10 szt. o poniżej wskazanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Dla części I ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Przedmiot 1. Urządzenie wielofunkcyjne Urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor laser spełnianie wymagań określonych przez Podstawowe funkcje urządzenia Drukowanie

Bardziej szczegółowo

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. Jerzmanowice Przeginia, dn. 07.10.2014 r. Znak sprawy OR.271.2.4.2014.AK Zapytanie ofertowe na zamówienie o wartości nieprzekraczającej 30 000 EURO prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance Olszanka 42 08-207 Olszanka ops.olszanka@poczta.fm Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - MINIMALNE WYMAGANIA (ZAŁ. NR 1 DO UMOWY) ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ BZP-

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - MINIMALNE WYMAGANIA (ZAŁ. NR 1 DO UMOWY) ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ BZP- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - MINIMALNE WYMAGANIA (ZAŁ. NR DO UMOWY) ZAŁĄCZNIK NR 2 L.P. NAZWA ASORTYMENTU ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1 Załącznik nr 8 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

Zestawienie Sprzętu Komputerowego

Zestawienie Sprzętu Komputerowego Zestawienie Sprzętu Komputerowego Komputer AXP 2000,00 zł Obudowa: SFF - Small Form Factor Wymiary max.: 110x340x380 mm Waga max.: 8,5 kg Procesor klasy Intel Celeron 440 2.0GHz, 512kb L2 cache Pamięć

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron 1 L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana

Bardziej szczegółowo

2. Zamawiający informuje, iż wynagrodzenie będzie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Zamawiający informuje, iż wynagrodzenie będzie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń Toruń, dnia 20 listopada 2013r. Zapytanie ofertowe 3/WSB/LOG/2013 dot. dostawy laptopów w ramach projektu Logistyka w nowoczesnej gospodarce-

Bardziej szczegółowo

Cykl roboczy (miesięcznie, format A4): Szybkość procesora: Standardowa pojemność podajnika papieru: Standardowa pojemność odbiornika papieru:

Cykl roboczy (miesięcznie, format A4): Szybkość procesora: Standardowa pojemność podajnika papieru: Standardowa pojemność odbiornika papieru: L.P. NAZWA ASORTYMENTU ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 Dział Płac Drukarka laserowa mono 2 Technologia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U.z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny, dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Laserowa min. 1600dpi z rolką na PS2 lub USB. Zgodna z zaproponowanym procesorem

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Laserowa min. 1600dpi z rolką na PS2 lub USB. Zgodna z zaproponowanym procesorem Załącznik Nr 2 do SIWZ... Pieczątka firmowa wykonawcy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. 1. Stacje robocze: ilość sztuk - 2 Napęd optyczny Karta sieciowa Klawiatura Mysz DVD-RW FastEthernet 100Mb

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik Nr 3 Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Pakiet nr 3 Formularz cenowy Lp. Wyszczególnienie Cena netto Zestaw nr 1 Zestaw nr 2 Drukarka

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Pawłów, 27-225 Pawłów tel. 41 272 16 20 fax. 41 272 16 20 Pawłów, dn. 11.06.2012 r. Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na

Bardziej szczegółowo

Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt.

Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt. Załącznik nr 3 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt. Zastosowanie Procesor Opis Komputer będzie wykorzystywany do pracy w domenie zamawiającego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA Część I przedmiotu zamówienia. Cena jednostkowa netto (zł)

ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA Część I przedmiotu zamówienia. Cena jednostkowa netto (zł) Część I przedmiotu 1. tasiemki RDX 500GB [IO MEGA 500GB lub równoważny] Typ, model Tasiemki RDX 500GB. (szt.) 6 netto Format RDX spełnia / nie spełnia * Pojemność 500GB nominalna Gwarancja 2 lata Część

Bardziej szczegółowo

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej Załącznik do decyzji Rektora-Komendanta AMW Nr 51 z dnia 28.06.2013 r. Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej I. Sprzęt komputerowy 1. Komputer stacjonarny z monitorem

Bardziej szczegółowo

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo...

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo... Z a ł ą c z n i k n r 2 S I W Z OFERTA Sprawa nr ZDW-DI-3-271-82/12 1. Dane wykonawcy : a) Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków www.zdw.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan).

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan). GMINA LUBYCZA KRÓLEWSKA ul. Kolejowa 1 22-680 Lubycza Królewska Tel. 84 66 17 002 Lubycza Królewska, 10.10.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja,

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mogilany: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z nośnikami Numer ogłoszenia: 313839-2008; data zamieszczenia: 14.11.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Specyfikacja przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 6. Specyfikacja przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 6 Specyfikacja przedmiotu Zamówienia Część I. Dostawa wraz montażem (uruchomieniem) i serwisem gwarancyjnym. 1. Szafa Rack 19 : wolno stojąca ilość miejsc U: 27 max wysokość: 160 cm, max szerokość:

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro Gdańsk, dnia. 08.12.2011 r. SE.EA/24/241/02/TK/11 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro 1. Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! W specyfikacji technicznej należy wypełnić każdy wiersz tabeli, opisując dokładnie każdy parametr wymagany przez Zamawiającego.

UWAGA!!! W specyfikacji technicznej należy wypełnić każdy wiersz tabeli, opisując dokładnie każdy parametr wymagany przez Zamawiającego. Załącznik nr 1 do SIWZ UWAGA!!! Wykonawca zobowiązany jest wpisać m. in. model, typ urządzenia, nazwę producenta, nazwę producenta zastosowanych podzespołów oraz inne wymagane parametry, ich liczbę i wielkość.

Bardziej szczegółowo

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA:

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: Załącznik nr 6 C Część C Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.3 SIWZ I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: 1. Procesor

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Zestaw komputerowy (jednostka centralna + monitor) Wymagany, minimalny parametr z rodziny x86, min. dwurdzeniowy, pamięć podręczna 3MB, 1 Procesor

Zestaw komputerowy (jednostka centralna + monitor) Wymagany, minimalny parametr z rodziny x86, min. dwurdzeniowy, pamięć podręczna 3MB, 1 Procesor 1. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem i monitorem Zestaw komputerowy (jednostka centralna + monitor) Wymagany, minimalny parametr z rodziny x86, min. dwurdzeniowy, pamięć podręczna 3MB, 1 Procesor

Bardziej szczegółowo

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ZESTAWY KOMPUTEROWE I KOMPUTERY PRZENOŚNE A. ZESTAWY KOMPUTEROWE ZESTAW KOMPUTEROWY I szt. 49 1. Komputer

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego z dnia 12.02.2014r.. Szczecin,.02.2014 r.. (Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin (Zamawiający) FORMULARZ OFERTY Szanowni Państwo, W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Zamość, dnia 21.12.2009r.

Zamość, dnia 21.12.2009r. Zamość, dnia 21.12.2009r. Ogłoszenie dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 14 000 euro Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, jako podmiot, który

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 05.09.2013 r. Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego 12 38-100 Strzyżów NIP: 819-14-77-213 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu zestawu komputerowego dla TRITON s.c.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy. Zał. 6. Komputer biurkowy - 10 szt.

Zakres rzeczowy. Zał. 6. Komputer biurkowy - 10 szt. Zakres rzeczowy Zał. 6 Komputer biurkowy - 10 szt. Wydajność obliczeniowa Pamięć operacyjna Karta graficzna Pamięć masowa Napęd optyczny Karat dźwiękowa Porty I/O Sieć Zasilanie Niezawodność i jakość wytwarzania

Bardziej szczegółowo

MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT

MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT GK. 271.19.2012 Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Doposażenie szkól w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

Cześć 1 akcesoria Powyższe wymagania spełnia np. Urządzenie wielofunkcyjne Samsung SL- C2620DW lub inne równoważne

Cześć 1 akcesoria Powyższe wymagania spełnia np. Urządzenie wielofunkcyjne Samsung SL- C2620DW lub inne równoważne Cześć 1 akcesoria 1 Drukarka: Kolorowa laserowa Wyświetlacz z funkcją ekranu dotykowego: tak Rozdzielczość druku - czerń [dpi]: 9600 x 600 Rozdzielczość druku - kolor [dpi]: 9600 x 600 Prędkość druku -

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014 Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1 Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. *- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY. *- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję... *-

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w Waszą przyszłość Zapytanie ofertowe Zakup serwera niezbędnego do lokalizacji platformy e-learningowej w Wyższej Szkole Finansów i

Bardziej szczegółowo

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia: 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie numer: WIChiP/390-4/14 Szczególne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: Sprzęt powinien być produktem wysokiej jakości, musi być fabrycznie nowy, wolny od wad

Bardziej szczegółowo

5. Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna. bez zmian 6. Wbudowane porty 4x USB 2.0 lub 3.0; bez zmian

5. Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna. bez zmian 6. Wbudowane porty 4x USB 2.0 lub 3.0; bez zmian UZUPEŁNIENIE SIWZ Zestaw serwerowy 1 szt. 1. Obudowa Nazwa komponentu 2. Płyta główna 3. Procesor 4. Pamięć operacyjna Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja podstawowa

Specyfikacja podstawowa Specyfikacja podstawowa Opis produktu HPE ProLiant ML350e Gen8 v2 Base - Xeon E5-2407V2 2.2 GHz - 4 GB - 0 GB Wysokość (jednostek w stojaku) Lokalizacja Skalowalność serwera Server - tower 5U Europa Podwójny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Publiczna Szkoła Podstawowa w Repkach 08-307 Repki ul. Szkolna 3 tel./fax.: (25) 787-51-80 e-mail: zespolszkolwrepkach@wp.pl Repki, dnia 25.11.2011r. Zapytanie ofertowe 03/2011 dotyczące zakupu zestawu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ Poniższe zestawienie zawiera opis parametrów minimalnych, jakie powinien spełniać oferowany sprzęt komputerowy. 1 Komputer osobisty PC 10 szt.

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI ZAŁĄCZNIK NUMER 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI III ( WZÓR OFERTY SZCZEGÓLOWEJ) Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do oprogramowania 1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Mogilany: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z nośnikami Numer ogłoszenia: 202849-2008; data zamieszczenia: 28.08.2008 Rodzaj zamówienia Dostawa Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

16x. Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1. Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny. Ilość 1 sztuka

16x. Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1. Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny. Ilość 1 sztuka Pakiet nr 1 Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny Ilość 1 sztuka Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany do obsług wielu aplikacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa 1 sztuki drukarki atramentowej kolorowej dla Dziekanatu WIL Politechniki Krakowskiej.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa 1 sztuki drukarki atramentowej kolorowej dla Dziekanatu WIL Politechniki Krakowskiej. Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy KA-2/021/2008 Zadanie częściowe nr 1/1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa 1 sztuki drukarki atramentowej kolorowej dla Dziekanatu WIL Politechniki - jakość

Bardziej szczegółowo

Pieczęć Wykonawcy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE WYMAGANIA Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Zestaw komputerowy mini-pc

Pieczęć Wykonawcy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE WYMAGANIA Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Zestaw komputerowy mini-pc nr postępowania: BZP.2420.4.2016.AB Załącznik nr 6 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE WYMAGANIA WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYPEŁNIENIA FORMULARZA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer Znak sprawy: SP.253.07.16 Przytoczna, dnia 20.07.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

Część I. Notebook I 1 szt. Napęd DVD+/ RW SuperMulti DL

Część I. Notebook I 1 szt. Napęd DVD+/ RW SuperMulti DL Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Opis przedmiotu zamówienia Część I I 1 szt. Lp. Element konfiguracji 1. Procesor Co najmniej Intel Core i5 2.30 GHz drugiej generacji 2. Karta graficzna Zintegrowana

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu drukarek, laptopów z oprogramowaniem i stacji roboczych z oprogramowaniem

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu drukarek, laptopów z oprogramowaniem i stacji roboczych z oprogramowaniem Popowo, dnia 14 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu drukarek, laptopów z oprogramowaniem i stacji roboczych z oprogramowaniem Dotyczy projektu: Wdrożenie technologii i uruchomienie produkcji

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ostrowiec Św., dnia 21 października 2013 Znak sprawy: ARL/PZP/PN/KOMP/2013/8 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Nr RI Pieczęć firmowa Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 1 do SIWZ Nr RI Pieczęć firmowa Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY Pieczęć firmowa Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ Nr RI. 272.3.2014 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa (imię i nazwisko) Siedziba (adres). Tel.. Faks.. E-mail.... NIP...PESEL *...REGON:...Ser.

Bardziej szczegółowo

Zestaw układów Chipset Intel C600. Taktowanie procesora. Liczba zainstalowanych procesorów. Maksymalna liczba procesorów. Zapytanie ofertowe

Zestaw układów Chipset Intel C600. Taktowanie procesora. Liczba zainstalowanych procesorów. Maksymalna liczba procesorów. Zapytanie ofertowe Rzeszów, dnia 11.09.2013r. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Betad-Leasing Sp. z o.o. Ul. Wita Stwosza 64 35-113 Rzeszów II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

SuperMemo World sp. z o.o. ul. Romana Maya Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE

SuperMemo World sp. z o.o. ul. Romana Maya Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE SuperMemo World sp. z o.o. ul. Romana Maya 6-37 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCY: SuperMemo World spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Romana Maya w Poznaniu (6-37), spółka

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Komputer 1 szt.

Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Komputer 1 szt. Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Komputer 1 szt. LAN 10/100, zintegrowana karta dźwiękowa, częstotliwość szyny FSB 800 MHz, cache min. 2MB, złącza zewnętrzne:

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron 1 L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana

Bardziej szczegółowo