Zapytanie ofertowe. Jerzmanowice Przeginia, dn r. Znak sprawy OR AK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe. Jerzmanowice Przeginia, dn. 28.05.2014 r. Znak sprawy OR.271.2.3.2014.AK"

Transkrypt

1 Jerzmanowice Przeginia, dn r. Znak sprawy OR AK Zapytanie ofertowe na zamówienie o wartości nieprzekraczającej EURO prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z póź.zm./ I. Zamawiający: Gmina Jerzmanowice - Przeginia Jerzmanowice 372B woj. małopolskie, powiat krakowski NIP: REGON: Telefony: (główny) Fax: zwany dalej Zamawiającym. Zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Zakup i dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.:,,e-urząd w Gminie Jerzmanowice-Przeginia" zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym. Projekt pn. e-urząd w Gminie Jerzmanowice-Przeginia jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego. II. Podstawa prawna: Tryb postępowania: art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 907 z póź.zm.) - do euro. Zaproszenie opublikowano na stronie

2 III. Opis przedmiotu zamówienia: Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu i dostawy sprzętu komputerowego zgodnie z poniższym wykazem w ramach projektu pn.:,,e-urząd w Gminie Jerzmanowice-Przeginia". Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne sprzętu komputerowego zostały opisane w załączniku numer 1 do niniejszego zapytania. Lp. Nazwa produktu/usługi Ilość 1 Serwer bazodanowy 1 szt. 2 Serwer aplikacje 3W( 3 serwery wirtualne ) 1 szt. 3 Stacje robocze 4 szt. 4 Monitor 4 szt. 5 Router zarządzalny 1 szt. 6 Drukarka 2 szt. 7 Skaner 2 szt. 8 Czytniki kodów kreskowych 2 szt. IV. Termin realizacji zamówienia: do dnia 20 czerwca 2014r. V. Kryteria wyboru oferty: 1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się jedynym kryterium jakim jest cena brutto oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty : L.p. Kryterium Liczba punktów (waga) 1. całkowita cena ryczałtowa brutto = 100% 100 RAZEM 100 2) Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę spośród ofert nieodrzuconych. Liczba punktów dla każdej następnej oferty zostanie obliczona w następujący sposób:

3 Cena brutto najniższej oferty x 100 Liczba punktów oferty ocenianej = Cena brutto oferty ocenianej 3) Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów. 5) W przypadku złożenia ofert o tych samych cenach, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach 6) Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym koszty transportu oraz koszty świadczenia gwarancji. 7) Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. VI. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty: Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty: 1) wypełniony przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy wg. załączonego wzoru załącznik numer 2 2) wykaz oferowanego sprzętu komputerowego wraz z oświadczeniem o spełnieniu minimalnych parametrów technicznych i funkcjonalnych wg. załączonego wzoru - załącznik numer 3 3) podpisane oświadczenie wg załączonego wzoru - załącznik numer 4 VII. Miejsce i termin złożenia ofert: 1) Ofertę cenową należy doręczyć osobiście, pocztą lub kurierem na adres: Urząd Gminy Jerzmanowice Przeginia Jerzmanowice 372B woj. małopolskie, powiat krakowski w terminie do dnia r. do godziny 9.00 W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem nie decyduje data stempla pocztowego/nadania. Oferta powinna zostać doręczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Zakup i dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.:,,e-urząd w Gminie Jerzmanowice- Przeginia" 2) Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 3) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

4 VIII. Informacje o formalnościach 1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 2) Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych. 3) Zakupiony sprzęt ma zostać dostarczony do: Urząd Gminy Jerzmanowice Przeginia Jerzmanowice 372B woj. małopolskie, powiat krakowski IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. 1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. 2) Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami w sprawie zamówienia publicznego jest Pan Jacek Krawczyk X. Załączniki: 1) Załącznik numer 1 Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne sprzętu komputerowego 2) Załącznik numer 2 Wzór formularza cenowo-ofertowego 3) Załącznik numer 3 Wykaz oferowanego sprzętu komputerowego wraz z oświadczeniem o spełnieniu minimalnych parametrów technicznych i funkcjonalnych 4) Załącznik numer 4 Oświadczenie podpis

5 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne sprzętu komputerowego Lp. Nazwa produktu Ilość 1 Serwer bazodanowy 1 szt. 2 Serwer aplikacje 3W( 3 serwery wirtualne ) 1 szt. 3 Stacje robocze 4 szt. 4 Monitory 4 szt. 5 Router zarządzalny 1 szt. 6 Drukarki 2 szt. 7 Skanery 2 szt. 8 Czytniki kodów kreskowych 2 szt. 1 Serwer bazodanowy 1 szt. Wymagane minimalne parametry techniczne Obudowa Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) Procesor Wydajność dla dwóch procesorów wg Passmark CPU Mark = min Pojemność pamięci 12 MB cache [L3] Pamięć operacyjna Minimum 4 GB Ilość banków Min 18 szt gniazd DIMM pamięci: Elementy Hot-Swap Wentylatory, Zasilacze, Dyski twarde Sloty rozszerzeń Min. 4 porty PCI-E Dysk twardy 5 x dysk min. 900 GB typ SAS obr/min Maksymalna ilość 8 dysków Kontroler Kontroler macierzowy SAS wyposażony w pamięć cache 1 GB FBWC, zapewniający obsługę 8 napędów dyskowych SAS oraz obsługujący poziomy RAID 0/1/1+0/5/5+0

6 Karty sieciowe 4 porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s z funkcją Wake-On-LAN, RJ45, zintegrowane z płytą główną. Karta graficzna ATI RN50 (ES1000) [64MB]; Opcje Opcjonalny moduł TPM Porty 1 x szeregowy, 5 x USB 2.0 (w tym jeden wewnętrzny), 2 x VGA (jeden z przodu obudowy, drugi z tyłu obudowy) 2 x PS/2, 4 x RJ-45 (LAN) 1 x SD, 1 x RJ45 do zdalnego zarządzania Zasilacz 2 szt., typ Hot-plug, redundantny o mocy 750W Chłodzenie Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug Napęd optyczny DVD-RW System operacyjny Red Hat Enterprise Linux Server, Self Support (1-2 sockets) (Up to 1 guest) 1 rok 1 sztuka lub równoważny 2 Serwer aplikacje 3W( 3 serwery wirtualne ) 1 szt. Obudowa Procesor Pojemność pamięci cache [L3] Pamięć operacyjna Wymagane minimalne parametry techniczne Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) Wydajność dla dwóch procesorów wg Passmark CPU Mark = min MB Minimum MB z możliwością rozbudowy do MB, DDR3, Registered, Min 18 szt gniazd DIMM Ilość banków pamięci: Elementy Hot-Swap Wentylatory, Zasilacze, Dyski twarde Sloty rozszerzeń Min. 4 porty PCI-E Dysk twardy Maksymalna ilość dysków Kontroler Karty sieciowe 5 x dysk min. 500 GB typu SAS, 8 Kontroler macierzowy SAS wyposażony w pamięć cache 1 GB FBWC, zapewniający obsługę 8 napędów dyskowych SAS oraz obsługujący poziomy RAID 0/1/1+0/5/5+0 4 porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s z funkcją Wake-On-LAN,

7 RJ45, zintegrowane z płytą główną. Karta graficzna ATI RN50 (ES1000) [64MB]; Opcje Opcjonalny moduł TPM Porty 1 x szeregowy, 5 x USB 2.0 (w tym jeden wewnętrzny), 2 x VGA (jeden z przodu obudowy, drugi z tyłu obudowy) 2 x PS/2, 4 x RJ-45 (LAN) 1 x SD, 1 x RJ45 do zdalnego zarządzania Zasilacz 2 szt., typ Hot-plug, redundantny o mocy 750W Chłodzenie Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug Napęd optyczny DVD-RW Systemy operacyjne Windows Server Standard 2012 GOV 2Proc - 2 sztuki lub równoważny Windows Server External Connector 2012 Gov 1 sztuka lub równoważny Windows Server CAL 2012 OLP NL Gov UsrCAL lub równoważny suma użytkowników musi wynosić min. 30 szt. 3 Stacja robocza 4 szt. Płyta główna Procesor (opis) Wymagane minimalne parametry techniczne matx W architekturze x86, czterordzeniowy, dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych. Wydajność procesora wg Passmark CPU Mark = min GB Pamięć zainstalowana (pojemność) Karta graficzna zintegrowana Karta muzyczna zintegrowana Napęd optyczny (rodzina) DVD-REC (Dual Layer) Dysk twardy (pojemność) 1000 GB SATA III 64MB Klawiatura Klawiatura czarna USB Mysz Mysz optyczna przewodowa Wyposażenie dodatkowe ZASILACZ 400W Złącza zewnętrzne: VGA; DVI; HDMI; 2xPS2; 2xUSB 3.0 Złącza wewnętrzne: PCI Ex x16 ; PCI Ex x1; COM; LPT; TPM; USB 3.0; 2x SATA 3

8 Karta sieciowa: 10/100/1000 Mbps WoL, PXE, Oprogramowanie Microsoft Windows 7 64-bit lub równoważny Microsoft OFFICE 2013 H&B 32/64 lub równoważny 4 Monitor 4 szt. Wymagane minimalne parametry techniczne Format ekranu monitora Panoramiczny Przekątna ekranu 21,5 cali Wielkość plamki 0,248 mm Typ panela LCD TFT TN Technologia podświetlenia LED Zalecana rozdzielczość obrazu 1920 x 1080 pikseli Widoczny obszar ekranu 477 x 268 mm Częstotliwość odchylania poziomego khz Częstotliwość odchylenia pionowego Hz Czas reakcji matrycy 5 ms Jasność 250 cd/m2 Kontrast :1 1000:1 Kąt widzenia poziomy 170 stopni Kąt widzenia pionowy 160 stopni Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln Certyfikaty CE TUV/Bauart VCCI-B CU EPA Energy Star Regulacja cyfrowa (OSD) Tak Głośniki Tak Ilość wbudowanych głośników 2 szt. Moc głośnika 1 Wat Złącza wejściowe DVI-D (z HDCP) 15-stykowe D-Sub Pozostałe złącza 1 x wejście audio (stereo mini-jack) 1 x wyjście słuchawkowe (stereo mini-jack) Wbudowany zasilacz Tak Pobór mocy (praca/spoczynek) 20/0,5 Wat Możliwość pochylenia panela (tilt) Tak Montaż na ścianie (VESA) 100 x 100 mm Możliwość zabezpieczenia (Kensington) Tak Masa netto 2,8 kg

9 Kolor Dodatkowe informacje Czarny Kontrast: :1 (dynamiczny) Kontrast: 1000:1 (typowy) 5 Router zarządzalny 1 szt. Wymagane minimalne parametry techniczne Zapora sieciowa z certyfikatem ICSA Wykrywanie i zapobieganie włamaniom Ochrona antywirusowa Hybrydowe rozwiązanie VPN Listy kontroli dostępu oparte na strefach Strefy bezpieczeństwa Stanowa inspekcja pakietów Ochrona przed atakami DoS/DDoS Egzekwowanie polityki bezpieczeństwa opartej na profilach użytkowników Brama aplikacyjna (ALG) obsługująca porty niestandardowe Tryb in-line (routing/bridge) Inspekcja IDP oparta na strefach Konfigurowalne profile ochrony Głęboka inspekcja pakietów oparta na sygnaturach Automatyczna aktualizacja sygnatur** Sygnatury niestandardowe Wykrywanie i zapobieganie anomaliom w ruchu sieciowym Wykrywanie i zapobieganie celowemu przeciążaniu sieci Wykrywanie i zapobieganie anomaliom w protokołach HTTP/ICMP/TCP/UDP Oprogramowanie ZyXEL Anti-Virus lub Kaspersky Anti-Virus Strumieniowa ochrona przeciwwirusowa Obejmuje najaktywniejsze wirusy na liście WildList Skanuje protokoły HTTP/FTP/SMTP/POP3/IMAP4 Automatyczna aktualizacja sygnatur** Nieograniczony rozmiar pliku Obsługa czarnych i białych list IPSec VPN z certyfikatem ICSA - Szyfrowanie: AES/3DES/DES - Uwierzytelnianie: SHA-1/MD5 - Zarządzanie kluczem: ręczne/ike

10 - Perfect Forward Secrecy: grupy DH 1/2/5 - NAT over IPSec VPN - Dead Peer Detection/Relay Detection - Obsługa certyfikatów PKI (X.509) - Generowanie certyfikatów (CMP/SCEP) - Uwierzytelnianie Xauth - Obsługa L2TP over IPSec SSL VPN - Bezpieczny dostęp zdalny bez klienta (tryb Reverse Proxy) - SecuExtender (Tryb Full Tunnel) - Możliwość podwójnej autoryzacji (wykorzystania tokenów) - Konfigurowalny portal użytkownika Application Patrol Kontrola dostępu do aplikacji IM/P2P Harmonogramy, zarządzanie pasmem Profile użytkowników Obsługa aktualnych aplikacji IM/P2P (na podstawie sygnatur IDP)** Raporty w czasie rzeczywistym Zarządzanie pasmem Określanie priorytetów Kształtowanie ruchu Maksymalne/gwarantowane pasmo Pożyczanie pasma Ochrona antyspamowa Ochrona międzystrefowa Przezroczyste przechwytywanie poczty przesyłanej protokołami SMTP/POP3 Obsługa czarnych i białych list Obsługa DNSBL Raporty Wysoka dostępność Wysoka dostępność urządzeń (tryb activepassive) Wykrywanie awarii urządzeń Monitorowanie stanu łącza Automatyczne synchronizowanie konfiguracji Równoważenie obciążenia wielu łączy WAN Wysoka dostępność VPN (nadmiarowe zdalne bramy VPN) Filtrowanie treści Blokowanie adresów URL, blokowanie słów kluczowych Lista wyjątków (biała i czarna lista) Blokowanie apletów Javy, plików cookie i Active X Dynamiczna baza danych dla filtrowania

11 adresów URL (dostarczana przez BlueCoat)** Licencje użytkownika Nieograniczone Sieć Tryb router/bridge/mixed Grupowanie portów w warstwie L2 Ethernet/PPPoE/PPTP Tag VLAN (802.1Q) Interfejs wirtualny (alias interfejsu) Policy Routing (zależny od użytkownika) Translacja adresów (SNAT/DNAT) RIP v1/v2 OSPF IP Multicasting (IGMP v1/v2) DHCP client/server/relay Wbudowany serwer DNS Dynamiczny DNS Uwierzytelnianie Wewnętrzna baza użytkowników Microsoft Windows Active Directory Zewnętrzna baza użytkowników LDAP/RADIUS ZyWALL OTP (hasła jednorazowe) Zarządzanie systemem Administracja oparta na rolach Jednoczesne logowanie się wielu administratorów Wielojęzyczny interfejs WWW (HTTPS/HTTP) Konfiguracja obiektowa Interfejs wiersza poleceń (konsola/konsola WWW/SSH/TELNET) Lokalne rejestrowanie zdarzeń Syslog (wysyłanie danych do 4 serwerów) Alarmy (wysyłanie wiadomości do 2 serwerów) SNMP v2c (MIB-II) Monitorowanie ruchu w czasie rzeczywistym Przywracanie konfiguracji systemu Tekstowy plik konfiguracyjny Aktualizacja wbudowanego oprogramowania przez FTP/FTP-TLS/graficzny interfejs WWW Zaawansowane raportowanie (Vantage Report) Scentralizowane zarządzanie siecią (Vantage CNM) Obsługa 3G PCMCIA: Sierra Wireless AC850* USB: Huawei E220* Certyfikaty Zapora sieciowa z certyfikatem ICSA

12 IPSec VPN z certyfikatem ICSA Ochrona antywirusowa z certyfikatem ICSA Zgodność ze standardami Niebezpieczne substancje : RoHS i WEEE Zgodność elektromagnetyczna: FCC Part 15 Class B, CE-EMC Class B, C-Tick Class B, VCCI Class B Bezpieczeństwo: CSA International (ANS/UL ,CSA , EN , IEC ) Specyfikacja sprzętowa Pamięć: 256 MB DDR2 RAM/256 MB Flash Interfejs: GbE x 7 (RJ-45) Interfejs: autonegocjacja i auto MDI/MDI-X Konsola: RS-232 (DB9F) AUX: RS-232 (DB9M) Wskaźniki LED: PWR, SYS, AUX, CARD Przycisk resetu Gniazdo rozszerzeń 2 porty USB Specyfikacja fizyczna Montaż w szafie 19 (dołączony zestaw do montażu) Wymiary: 242 (S) x 175 (D) x 35,5 (H) mm Waga: 1,2 kg Specyfikacja środowiskowa Temperatura pracy: 0ºC ~ 50ºC Temperatura przechowywania: -30ºC ~ 60ºC Wilgotność pracy: 5% ~ 90% (bez kondensacji) Zasilanie Wejście: 100 ~ 240 V; 1,2 A, 50 ~ 60 Hz Wyjście: 12 V; 3,5 A 6 Drukarka 2 szt. Wymagane minimalne parametry techniczne Obszar zastosowań Biurowy Druk w kolorze Nie Obsługiwane języki drukarek HP PCL 5c HP PCL 6 PDF 1.7 Emulacje PostScript Level 3 Maksymalny rozmiar papieru A4 Rozdzielczość w pionie (mono) 1200 dpi Rozdzielczość w poziomie (mono) 1200 dpi

13 Maksymalna wydajność mi. 33 str./min. Maksymalna wydajność str./mies. Pojemność podajników papieru 300 szt. Maks. pojemność podajników papieru 800 szt. Pojemność tac odbiorczych papieru 150 szt. Maks. pojemność tac odbiorczych papieru 150 szt. Automatyczny dupleks Tak Gramatura papieru 60- g/m2 Prędkość procesora 800 MHz Zainstalowana pamięć 256 MB Maksymalna wielkość pamięci 256 MB USB szt. PictBridge Nie Karta sieciowa (LAN/GBLAN) 10/100/1000 Bezprzewodowa karta sieciowa Nie Bluetooth Nie Kabel PC Nie Masa netto 11 kg Cechy dodatkowe 9,89 cm dotykowy panel sterujący CGD (kolorowy wyświetlacz graficzny) 7 Skaner 2 szt. Wymagane minimalne parametry techniczne Klasa skanera Obszar zastosowań Typ skanera Element światłoczuły Optyczna rozdzielczość skanowania Maksymalna rozdzielczość skanowania Przyciski szybkiego dostępu Maksymalna prędkość skanowania (mono) Maksymalna prędkość skanowania (kolor) Pionowy wymiar obszaru skanowania Poziomy wymiar obszaru skanowania Zainstalowane opcje A4 Zaawansowany Biurowy Sieciowy Kolorowy Stolikowy Dupleks Brak danych 1200 x 1200 dpi 1200 x 1200 dpi Tak 25 str./min. 25 str./min mm 210 mm Automatyczny podajnik dokumentów (100 arkuszy)

14 USB 2.0 Karta sieciowa (LAN) Obsługiwane systemy operacyjne Dołączone oprogramowanie Masa netto Dupleks 1 szt. Tak Microsoft Windows XP Microsoft Windows Vista Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 2003 Server Microsoft Windows Server 2008 Mac OS Xv10.5 lub nowszy Mac OS Xv lub nowszy Mac OS 10.6 lub nowszy Sterowniki na CD Epson Document Capture Pro ABBYY FineReader 8.0 Sprint (Mac) ABBYY FineReader 9.0 Sprint (PC) Epson SCAN lub równoważne 9,8 kg 8 Czytnik kodów kreskowych 2 szt. Wymagane minimalne parametry techniczne Wersja usb / rs232 / ps2 Kolor Czarno- jasny Technologia odczytu 1D laserow Zasięg odczytu 43 cm Szybkość skanowania 100 skanów/sek. Szerokość 62 mm Głębokość 84 mm Wysokość 152 mm Min. kontrast kodu 20 % Waga 0,145 kg Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia były nowe, nieużywane. Całość dostarczonego sprzętu musi być objęta gwarancją producentów lub ich autoryzowanych przedstawicieli w zakresie serwisu partnerów w okresie min 36 miesięcy. Oferowane urządzenia i oprogramowanie w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. Wskazane powyżej wymagania stanowią minimalne wymagania Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza dostawę równoważną spełniającą opisane powyżej minimalne parametry i wymagania opisane w zapytaniu ofertowym.

15 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego FORMULARZ CENOWO-OFERTOWY Nazwa i adres Wykonawcy: FAX REGON:... NIP... Nawiązując do zapytania ofertowego na zadanie pod nazwą: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.:,,e-urząd w Gminie Jerzmanowice-Przeginia 1. Oferujemy wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia za cenę: cena brutto zł słownie:... cena netto. Słownie:. Podatek VAT(..%) w wysokości słownie:.. w tym:

16 Lp. Nazwa produktu Ilość Cena netto Wartość netto Wartość brutto 1 Serwer bazodanowy 1 szt. 2 Serwer aplikacje 3W( 3 serwery wirtualne ) 1 szt. 3 Stacje robocze 4 szt. 4 Monitory 4 szt. 5 Router zarządzalny 1 szt. 6 Drukarki 2 szt. 7 Skanery 2 szt. 8 Czytniki kodów kreskowych 2 szt. Oświadczamy, że wycena przedmiotu zamówienia uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia zawarte w zapytaniu ofertowym znak OR AK 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym znak OR AK i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte. 3. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania przedmiotowego zamówienia. 4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 5. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 6. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie do dnia 20 czerwca 2014r. 7. Udzielamy gwarancji na dostarczony sprzęt, który stanowi przedmiot umowy na okres 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego. (miejsce, data). (pieczątka i podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli)

17 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Nazwa produktu Nazwa producenta Model / Typ Oświadczenie o spełnianiu minimalnych parametrów technicznych i funkcjonalnych zgodnych z zapytaniem ofertowym Lp. (wpisać SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA) 1 Serwer bazodanowy 2 Serwer aplikacji 3W 3 Stacje robocze 4 Monitory 5 Router zarządzalny 6 Drukarki 7 Skanery 8 Czytniki kodów kreskowych Uwaga: Do wykazu należy dołączyć karty katalogowe/specyfikacje techniczne/certyfikaty wydruki ze stron internetowych/ wydruki z testów potwierdzające spełnienie minimalnych parametrów technicznych i funkcjonalnych zaoferowanego sprzętu komputerowego.

18 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego Oświadczenie oferenta Jako potencjalny wykonawca zamówienia oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo oraz kapitałowo z Gminą Jerzmanowice Przeginia /zw. dalej Beneficjentem/ lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy. Oświadczam iż: nie uczestniczę w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej z Beneficjentem nie posiadam co najmniej 10% udziałów lub akcji w spółce z Beneficjentem, nie pełnię funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika wspólnie z Beneficjentem. nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z Beneficjentem. (podpis oferenta) miejscowość, data

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA. Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA. Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A dla zamówienia publicznego nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 43 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061/ 8270-500, fax. 0-61/ 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

2. Tryb udzielenia zamówienia. Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy.

2. Tryb udzielenia zamówienia. Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy. Rozdział : INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW.. Nazwa oraz adres zamawiającego. Zamawiający: Powiat Rzeszowski; 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 5 Obsługę postępowania zapewnia: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O RÓWNOWARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Projekt e-urząd w Gminie Bukowina Tatrzańska zakłada planowy rozwój systemów informatycznych Urzędu Gminy. W szczególności dostarczony sprzęt komputerowy

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania. Urząd Miasta Czeladź 41-250 Czeladź, ul. Katowicka 45 tel. 76 37 974 fax.76-33-694 e-mail administracyjny@um.czeladz.pl ZP / 17 / D / SE-AG / 08 Czeladź, marzec 2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 14.05.2015 roku PREZYDENT MIASTA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

Dokument chroniony prawem autorskim Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Dokument chroniony prawem autorskim Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-V/2013 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP-271-2/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na : Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu Rozdział Nazwa i adres Zamawiającego Małopolski

Bardziej szczegółowo

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Ap VI G 25/6/13 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Prokuratura Apelacyjna w Warszawie, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 30.05.2014 roku PREZYDENT Miasta

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/NZP/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/NZP/2012 Kraków, 20 listopada 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/NZP/2012 Przedmiot: Dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowań systemowych i specjalistycznych wraz z świadczeniem usług gwarancyjnych i usług

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ul. Barbary 21A 40-053 Katowice tel. 48 32-743-84-01 faks 48 32-251-97-45 www.kzkgop.com.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.000 Prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy OKE-WOA-222-1 /13/ WK / 07 Warszawa, dnia 26.10.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy OKE-WOA-222-1 /13/ WK / 07 Warszawa, dnia 26.10.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy OKE-WOA-222- /3/ WK / 07 Warszawa, dnia 26.0.2007 r. Zatwierdzam. Data zatwierdzenia 29.0.2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Informacje ogólne Przetarg nieograniczony, którego wartość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zamek Królewski w Warszawie Pomnik Historii i Kultury Narodowej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Zielonej Górze. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Zielonej Górze. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Zielonej Górze ul.wyspiańskiego 15, 65-036 Zielona Góra, fax: (+48)(68) 327 01 11, tel.: 325 56 95, 456 56 10, tel. centrala: 456 56 56; E-mail: wup@wup.zgora.pl NO-0420-05/BW/06

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Adres: Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, Telefon: +48 91 440 34 23, faks: +48 91 440 34 41, NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia poniżej kwoty 14 000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia poniżej kwoty 14 000 euro Zabrze, 31.10.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia poniżej kwoty 14 000 euro na zakup, dostawę, instalacja oraz uruchomienie sprzętu komputerowego do wyposażenia pracowni multimedialnej składającej się

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ 00-611 WARSZAWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją. Zatwierdził: ZASTĘPCA DYREKTORA ds. Organizacyjno-Administracyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-514 Katowice ul. Ceglana 35 Znak sprawy : D/ZP/381/8B/14 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Płyta główna Chipset Procesor Pamięć RAM Dysk twardy Karta graficzna Karta dźwiękowa Karta sieciowa Porty Klawiatura Mysz Napęd optyczny Wymagane minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. 03-335 Warszawa, ul. Władysława Syrokomli 6 Z A T W I E R D Z A M... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo