SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na Wdrożenie Systemu Bezpiecznego Dostępu Część II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na Wdrożenie Systemu Bezpiecznego Dostępu Część II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH ARUNKÓ ZAMÓIENIA Na drożenie Systemu Bezpiecznego Dostępu Część II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓIENIA Zamówienie niepubliczne, Przetarg nieograniczony

2 stęp SPIS ZAARTOŚCI CZĘŚCI II 1. stęp Słownik terminów i skrótów przedmiotu zamówienia ymagania techniczne i funkcjonalne ymagania dla redundancji Systemu (RS) ymagania dla sprzętu (SP) ymagania techniczne dot. systemu ymagania ogólne dla wszystkich aplikacji klienckich wspólne dla wszystkich platform (PC i mobilnych) ymagania szczegółowe dla aplikacji klienckich urządzenia klasy PC ymagania szczegółowe dla aplikacji klienckich urządzenia mobilne Specyfikacja techniczna Zobowiązania Zamawiającego ymagania dotyczące realizacji prac Ramowy harmonogram Przebieg wdrożenia Miejsce wdrożenia eryfikacyjne testy funkcjonalne ymagane produkty Produkty Projekt Techniczny System zgodny z Projektem Technicznym Instrukcja instalacji Systemu Instrukcja backupu i odtwarzania Systemu Instrukcje instalacji klientów VPN na wymagane systemy operacyjne Dokumentacja powykonawcza Instruktaże stanowiskowe (SZK) ymagania dotyczące powdrożeniowego wsparcia technicznego i gwarancji Bank PEKAO SA Oddział w arszawie ul. Nowogrodzka 11, arszawa 2

3 stęp 1. STĘP 1.1. Słownik terminów i skrótów Tabela 1. Słownik terminów i skrótów Lp. Termin/Skrót 1. AD Active Directory usługa Microsoft zapewniająca LDAP 2. CPD Centrum Przetwarzania Danych (ang. Data Center) ośrodek składający się z jednej lub więcej serwerowni 3. Dokumentacja standardowa Typowa dokumentacja dostarczana przez ykonawcę lub Producenta wraz z wytwarzanym przez niego oprogramowaniem w celu opisu funkcji i sposobu używania tego oprogramowania w wersji, jaką ykonawca lub Producent zrealizował i oferuje swoim potencjalnym klientom i która będzie stanowiła podstawę jego oferty. 4. Dokumentacja testowa Szczegółowy opis wszystkich testów poszczególnych funkcji aplikacji. każdego testu powinien zawierać: warunki wykonania testu, kroki (czynności) testowe, spodziewane wyniki testu. 5. GK PSE Grupa Kapitałowa PSE 6. Instrukcja Instalacji Systemu Kompletny zestaw procedur, na podstawie którego oraz dostępnych nośników z oprogramowaniem administrator Systemu jest w stanie przeprowadzić kompletną instalację Systemu. 7. Lokalizacje szystkie siedziby Zamawiającego: Siedziba główna, siedziba zapasowa, Spółki Obszarowe 8. Lokalizacje Centralne Siedziba główna i siedziba zapasowa Zamawiającego 9. Producent ytwórca Systemu 10. Retest Ponowny test wg. uzgodnionego scenariusza testów lub opisu błędu po zgłoszeniu przez ykonawcę błędu do weryfikacji lub po uzgodnieniu ponownego testu przez Zamawiającego lub ykonawcę 11. Serwerownia ydzielone pomieszczenie będące środowiskiem pracy komputerów pełniących rolę serwerów, a także aktywnych i pasywnych elementów sieci komputerowych (ikipedia) 12. Siedziba główna Zamawiającego Oznacza siedzibę Zamawiającego (znajdującą się Konstancinie-Jeziornej, ul. arszawska 165) Bank PEKAO SA Oddział w arszawie ul. Nowogrodzka 11, arszawa 3

4 stęp Lp. Termin/Skrót 13. Siedziba zapasowa Zamawiającego Rezerwowe Centrum Przetwarzania Danych w arszawie, ul. Mysia 2 lub w innej wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji w arszawie. 14. SIZ Specyfikacja Istotnych arunków Zamówienia w rozumieniu Regulaminu Udzielania Zamówień w PSE S.A. 15. Spółki obszarowe/ spółki zależne Oznacza: PSE - Północ S.A. w Bydgoszczy, PSE - Południe S.A. w Katowicach, PSE - Zachód S.A. w Poznaniu, PSE - schód S.A. w Radomiu, PSE - Centrum S.A. w arszawie. 16. SSO Single Sign On - możliwość jednorazowego zalogowania się do usługi sieciowej i uzyskania dostępu do wszystkich autoryzowanych zasobów zgodnych z tą usługą. 17. System Zespół/grupa urządzeń realizujących bezpieczny dostęp VPN do zasobów informatycznych Zamawiającego zgodnie z niniejszą specyfikacją SIZ; Urządzenia wzajemnie się rezerwują tzn. pracują w klastrze z jedną bazą konfiguracyjną i użytkowników końcowych oraz zapewniają dostęp użytkownikom wyłącznie do udostępnianych serwisów. 18. System produkcyjny System zainstalowany i użytkowany przez Zamawiającego w sieci wewnętrznej w Lokalizacjach Centralnych i nie będący przedmiotem SIZ 19. VPN Virtual Private Network szyfrowana sieć prywatna pomiędzy Lokalizacjami Centralnymi, a autoryzowanym klientem końcowym realizowana za pośrednictwem sieci publicznej, zapewniająca dostęp wyłącznie do udostępnianych serwisów 20. ykonawca Osoba fizyczna lub prawna dostarczająca, wdrażająca i uruchamiająca System Bank PEKAO SA Oddział w arszawie ul. Nowogrodzka 11, arszawa 4

5 przedmiotu zamówienia 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓIENIA 2.1. ymagania techniczne i funkcjonalne ymagania dla redundancji Systemu (RS) RS1. RS2. RS3. RS4. RS5. ymaganie 1 Realizacja 2 System składać się będzie z dwóch niezależnych, odseparowanych zestawów urządzeń zainstalowanych w Lokalizacjach Centralnych. System produkcyjny będzie rozmieszczony w dwóch Lokalizacjach, po dwa urządzenia (serwery) w każdej Lokalizacji Centralnej. Tryb pracy systemu: active-active (pomiędzy CPD) t.j. oba zestawy urządzeń Systemu biorą udział w obsłudze sesji użytkowników. Tryb pracy węzła: active/standby w obrębie jednego CPD Musi być zapewniona możliwość prowadzenia prac serwisowych na pojedynczym elemencie Systemu przy zachowaniu ciągłości działania/dostępności usługi w danej Lokalizacji. 1 bezwzględnie wymagane - brak spełnienia powoduje odrzucenie oferty. Punktacja: 2 kolumnie Realizacja proszę podać informację co do możliwości realizacji : A ymaganie będzie zrealizowane w pełni. B ymaganie nie będzie zrealizowane w pełni (proszę podać komentarz wyjaśniający). C ymaganie niemożliwe do zrealizowania (proszę podać komentarz wyjaśniający). Bank PEKAO SA Oddział w arszawie ul. Nowogrodzka 11, arszawa 5

6 przedmiotu zamówienia ymagania dla sprzętu (SP) SP1. SP2. Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie fabrycznie nowy, zakupiony w oficjalnym kanale sprzedaży producenta oraz będzie posiadał stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych również do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej, a Dostawca posiadał będzie autoryzację producenta na sprzedaż oferowanych urządzeń. Jeżeli będą konieczne dodatkowe licencje do realizacji Systemu, Dostawca dostarczy te licencje w cenie Umowy. ymaganie Realizacja ymagania techniczne dot. systemu OP1. OP2. OP3. OP4. OP5. ymagane rozmiary systemu: 500 równoczesnych sesji. ymagana skalowalność: do 2500 równoczesnych sesji w razie rozszerzenia wymagane będzie jedynie dokupienie licencji przez Zamawiającego, dostarczony sprzęt umożliwi obsługę takiej ilości sesji. System będzie zintegrowany z usługą katalogową Active Directory eksploatowaną przez Zamawiającego (system wykorzystuje bazę użytkowników AD, przynależność do grup AD) - zarządzanie uprawnieniami w VPN za pomocą grup AD w zakresie wszystkich kont Systemu, możliwość łączenia wielu uprawnień, jeśli użytkownik jest członkiem wielu grup. Uprawnienia użytkowników określają grupy w AD. Systemie grupy AD zostaną przez ykonawcę odzwierciedlone w regułach udostępniających zasoby Systemów Produkcyjnych (nie więcej niż 30 systemów) System musi umożliwiać wybór sposobu autentykacji (AD+RSA lub AD+certyfikat) ymaganie Realizacja Bank PEKAO SA Oddział w arszawie ul. Nowogrodzka 11, arszawa 6

7 przedmiotu zamówienia OP6. OP7. System musi zapewnić możliwość jednoczesnej: a) konfiguracji systemu autentykacji użytkowników w oparciu o rozwiązania RSA (SDI Token), b) konfiguracji systemu autoryzacji użytkowników w oparciu o system Active Directory (AD). System musi zostać uruchomiony z funkcjonalnością zdalnego dostępu przy użyciu standardu SSL VPN w oparciu o SSL AnyConnect i Clientless SSL VPN ymaganie Realizacja ymagania ogólne dla wszystkich aplikacji klienckich wspólne dla wszystkich platform (PC i mobilnych) K1. K2. System musi zapewniać mechanizm pozwalający na przypisanie każdemu użytkownikowi korzystającemu z Systemu, indywidualnego, stałego i powtarzalnego (takiego samego dla każdej sesji danego użytkownika) adresu IP z sieci wskazanej przez Zamawiającego. Adres ten musi być konfigurowalny w atrybutach AD przez Administratora Systemu i może być dowolnie zmieniany (w ramach wskazanej sieci). System musi zapewniać funkcjonalność zintegrowanego logowania współpracującego z AD (SSO) użytkownik musi funkcjonować z poświadczeniami w AD podczas sesji VPN niezależnie od sposobu autentykacji ymaganie Realizacja System musi dostarczać mechanizmów zapewniających następujące metody uwierzytelniania: K3. K4. Certyfikat osobisty: certyfikat cyfrowy X.509 V.3 wydawany przez PKI w indows Server 2008 R2 (lub wyższym) dla użytkownika, Certyfikat urządzenia: certyfikat cyfrowy X.509 V.3 wydawany przez PKI w indows Server 2008 R2 (lub wyższym) dla urządzenia Bank PEKAO SA Oddział w arszawie ul. Nowogrodzka 11, arszawa 7

8 przedmiotu zamówienia ymagania szczegółowe dla aplikacji klienckich urządzenia klasy PC KM1. ykonawca uruchomi funkcjonalność Systemu na systemach operacyjnych: MS indows co najmniej XP, Apple OSX wersja co najmniej 10.6, Linux kernel co najmniej 2.6. ymaganie Realizacja System musi dodatkowo dostarczać mechanizmów zapewniające następujące metody uwierzytelniania: KM2. Z użyciem tokenów RSA zintegrowanych z AD KM3. KM4. Z użyciem Certyfikatów, zgodnie z X.509 tak jak określono w K3 i K4. System musi dostarczać mechanizmów pozwalających na współpracę z kartą typu smart (chip) umożliwiającą przechowywanie wielu certyfikatów PKI i uruchamianie aplikacji o funkcjonalności zarządzania tożsamością ymagania szczegółowe dla aplikacji klienckich urządzenia mobilne T1. ykonawca uruchomi funkcjonalność Systemu na systemach operacyjnych: ios minimum 6.0, Android i 4.1.x ymaganie Realizacja 2.2. Specyfikacja techniczna Zamawiający wymaga dostarczenia Systemu według poniższej specyfikacji: Lp Nazwa Ilość 1 ASA5545-K9 ASA 5545-X with S 8GE Data 1GE Mgmt AC 3DES/AES 4 a CON-SNT-A45K9 SMARTNET 8X5XNBD ASA 5545-X with S 4 b ASA-VPN-CLNT-K9 Cisco VPN Client Software (indows Solaris Linux Mac) 4 c ASA-PR-AC ASA 5545-X/5555-X AC Power Supply 4 Bank PEKAO SA Oddział w arszawie ul. Nowogrodzka 11, arszawa 8

9 przedmiotu zamówienia d ASA5500-ENCR-K9 ASA 5500 Strong Encryption License (3DES/AES) 4 e ASA-ANYCONN-CSD-K9 ASA 5500 AnyConnect Client + Cisco Security Desktop Software 4 f CAB-ACE AC Power Cord (Europe) C13 CEE 7 1.5M 4 g SF-ASA-8.6-K8 ASA 5500 Series Software Ver. 8.6 for ASA 5512X--5555X DES 4 h ASA-PR-AC ASA 5545-X/5555-X AC Power Supply 4 i CAB-ACE AC Power Cord (Europe) C13 CEE 7 1.5M 4 j ASA5545-MB ASA 5545 IPS Part Number with which PCB Serial is associated ASA-VPNS-500= Premium Shared VPN Server License users ASA-VPNP-5545= Premium Shared VPN Participant License - ASA 5545-X ASA-AC-M-5545= AnyConnect Mobile - ASA 5545-X (req. Essentials or Premium) BASE-T SFP transceiver module for Category 5 copper wire, 5.0 GLC-T= RJ-45 connector 8 lub rozwiązania równoważnego Zobowiązania Zamawiającego Zamawiający zapewni: dostęp do systemów teleinformatycznych oraz miejsca pracy w siedzibie Zamawiającego inżynierom realizującym prace, dostęp do instalowanego lub konfigurowanego sprzętu z wymaganymi uprawnieniami niezbędnymi do przeprowadzenia prac przez administratora wdrażającego pod nadzorem administratora Zamawiającego, przygotowanie infrastruktury serwerowni tj. okablowania LAN, zasilania elektrycznego oraz szaf teleinformatycznych ymagania dotyczące realizacji prac Ramowy harmonogram.lp Etap I - DOSTAA Termin realizacji 1 Dostawa urządzeń zgodnie z SIZ 6 tygodni od daty zawarcia Umowy Bank PEKAO SA Oddział w arszawie ul. Nowogrodzka 11, arszawa 9

10 przedmiotu zamówienia Lp Etap II - DROŻENIE Termin realizacji 1. Opracowanie projektu Systemu z wykorzystaniem dostarczonych przez ykonawcę urządzeń oraz infrastruktury zamawiającego 8 tygodni od daty zawarcia Umowy 2. Instalacja i konfiguracja systemu oraz migracja i testy oraz opracowanie dokumentacji i instruktaże stanowiskowe 20 tygodni od daty zawarcia Umowy Przebieg wdrożenia ykonawca ma obowiązek wykonać następujące zadania: 1. Opracowanie Projektu Technicznego spełniającego techniczne i funkcjonalne opisane w p.2.1 SIZ Cz.II 2. Montaż urządzeń w obydwu CPD 3. Dostawa wymaganych certyfikatów SSL od publicznych i zaufanych dostawców 4. Konfiguracja VPN zgodnie z przyjętymi w Projekcie Technicznym założeniami i mi z p.2.1 SIZ Cz.II 5. Integracja AD z RSA i certyfikatami 6. Migracja reguł obecnie wykorzystanych systemów do nowego systemu VPN (OP4) 7. Migracja 50 użytkowników ze starego systemu dostępowego do nowego 8. Konfiguracja SSO dla wskazanych na etapie projektu stron intranetowych Zamawiającego (nie więcej niż 30) 9. Testy i ewentualne retesty 10. Opracowanie instrukcji jak w oraz dokumentacji powykonawczej 11. Przeprowadzenie instruktaży stanowiskowych szystkie prace wykonywane przez ykonawcę wykonywane są pod nadzorem Zamawiającego Miejsce wdrożenia Dostawa, montaż, instalacja, testy i wszelkie prace wykonywane są przez ykonawcę w Lokalizacjach Centralnych. Bank PEKAO SA Oddział w arszawie ul. Nowogrodzka 11, arszawa 10

11 przedmiotu zamówienia 2.5. eryfikacyjne testy funkcjonalne Zamawiający rezerwuje sobie prawo do przetestowania wybranych wg. rozdziału 2.1 wybranych funkcjonalności zaoferowanego Systemu przed zawarciem Umowy z ykonawcą. przypadku niespełnienia któregokolwiek z obowiązkowych wymagań (oznaczonych symbolem ) Zamawiający rezerwuje sobie prawo do odrzucenia oferty jako niezgodnej z SIZ. Bank PEKAO SA Oddział w arszawie ul. Nowogrodzka 11, arszawa 11

12 ymagane produkty 3. YMAGANE PRODUKTY ykonawca dostarczy następujące produkty: Lp. 1. Projekt Techniczny 2. System zgodny z Projektem Technicznym 3. Instrukcja instalacji Systemu 4. Instrukcja backupu i odtwarzania Systemu 5. Instrukcje instalacji klientów VPN na wymagane systemy operacyjne 6. Dokumentacja powykonawcza 7. Instruktaże stanowiskowe Bank PEKAO SA Oddział w arszawie ul. Nowogrodzka 11, arszawa 12

13 Produkty 4. PRODUKTY 4.1. Projekt Techniczny Projekt Techniczny będzie zawierał: Lp. 1. Architekturę rozwiązania i opis poszczególnych elementów funkcjonalnych: Funkcje podstawowe, Mechanizmy niezawodności, Mechanizmy bezpieczeństwa koncepcja konfiguracji klastrów serwerów dostępowych VPN, Koncepcja konfiguracji serwera licencyjnego, Koncepcja konfiguracji VPN w Lokalizacjach Centralnych. 2. Topologię fizyczną i logiczną Systemu z uwzględnieniem obecnej infrastruktury sieci: Połączenie dostarczanych urządzeń, Integracja z istniejącą infrastrukturą. 3. Propozycje konfiguracji dla poszczególnych urządzeń i oprogramowania oraz wytyczne do ich implementacji: Adresacja urządzeń, Nazewnictwo urządzeń, eryfikacja dostępności wymaganej funkcjonalności w odniesieniu do danego urządzenia i wersji oprogramowania, Integracja z systemami autoryzacji/autentykacji (m.in.rsa, AD, X.509), Opracowanie planu backupu archiwizacji konfiguracji. 4. Rozlokowanie urządzeń w szafach przemysłowych (rack 19 ) 5. ymagania dotyczące zasilania i klimatyzacji 6. Inne techniczne niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy 7. Szczegółowy harmonogram realizacji zadania z podziałem na poszczególne etapy zadania zakończone testami i odbiorami 8. testów Systemu: Scenariusze testów niezawodnościowych i funkcjonalnych służących do odbiorów poszczególnych zadań, Procedura prowadzenia testów (w tym dokumentowania, poprawiania błędów oraz retestów). Zakres testów: testy redundancji całej nowej konfigurowanej infrastruktury, Bank PEKAO SA Oddział w arszawie ul. Nowogrodzka 11, arszawa 13

14 Produkty Lp. testy redundancji LAN i zasilania elektrycznego, oraz redundancji na poziomie sprzętowym i programowym. Testy wykonuje Zamawiający, ze strony ykonawcy zapewniona jest asysta. Dotyczy to wszystkich testów. Zakres testów uzgodniony z Zamawiającym przed przystąpieniem do testów. Zakres testów może obejmować wszystkie aspekty wdrożenia. Przed przystąpieniem do testów wykonywanych przez Zamawiającego. ykonawca przedstawi uzgodnioną z Zamawiającym dokumentację opisującą przebieg testów i scenariusze, na podstawie której będą wykonywane testy. Projekt powinien być sporządzony w języku polskim System zgodny z Projektem Technicznym Lp. 1. Kompletacja wszystkich dostarczonych podzespołów Systemu 2. Montaż fizyczny wszystkich elementów w szafach montażowych (wskazanych przez Zamawiającego) 3. Podłączenie całości okablowania niezbędnego do pracy Systemu (zasilanie, okablowanie miedziane, okablowanie światłowodowe) w Lokalizacjach 4. Aktualizacja oprogramowania w dostarczonych urządzeniach 5. Implementacja docelowej konfiguracji zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego Projektem Technicznym: Systemu, w tym integracja AD z RSA i certyfikatami, migracja reguł obecnie wykorzystanych systemów do nowego systemu VPN, migracja 50 użytkowników ze starego systemu dostępowego do nowego, stacji klienckich, SSO dla wskazanych na etapie projektu stron intranetowych Zamawiającego (nie więcej niż 30), polityk dostępowych dla wybranych zasobów, zdefiniowanie odpowiednich grup użytkowników i wymaganych przez Zamawiającego polityk dostępu określających te grupy na podstawie konfiguracji AD, konfiguracja ma zapewnić pełną integrację w RSA i AD z uwzględnieniem mapowania użytkowników i grup dostępu w odniesieniu do użytych technologii SSL (AnyConnect i Clientless), dostosowanie elementów portali, klientów zdalnego dostępu do wymagań Bank PEKAO SA Oddział w arszawie ul. Nowogrodzka 11, arszawa 14

15 Produkty Lp. graficznych Zamawiającego. 6. Testy rozwiązania (asysta przeprowadza Zamawiający): Testy połączeń między urządzeniami Backup konfiguracji Odtworzenie konfiguracji w przypadku awarii Testy redundancji (pojedyncze urządzenia, klastry) Testy całości Systemu Testy polityk dostępowych szelkie inne uzgodnione z Zamawiającym na etapie Projektu Technicznego Testy niestrukturalne testy wprowadzone przez Zamawiającego ad hoc, nie opisane wcześniej w planie testów Testy będą prowadzone wg. opracowanych scenariuszy testowych a wyniki odnotowywane w arkuszach testowych (produkt Projektu Technicznego). szelkie błędy będą opisywane w trakcie testów w systemie służącym do śledzenia błędów udostępnionym wg. uzgodnień na etapie Projektu Technicznego 7. Korekta konfiguracji i naprawienie błędów oraz ponowne testy w celu weryfikacji poprawności 8. szelkie inne prace niezbędne w celu uruchomienia dostarczonego Systemu 4.3. Instrukcja instalacji Systemu ykonawca dostarczy Instrukcję Instalacji systemu, która zostanie zweryfikowana przez Zamawiającego, a ykonawca po przeprowadzeniu tej weryfikacji naniesie w niej stosowne korekty Instrukcja backupu i odtwarzania Systemu ykonawca dostarczy Instrukcję Backupu systemu, która zostanie zweryfikowana przez Zamawiającego, a ykonawca po przeprowadzeniu tej weryfikacji naniesie w niej stosowne korekty Instrukcje instalacji klientów VPN na wymagane systemy operacyjne ykonawca dostarczy instrukcję opisującą instalację i konfigurację klienta VPN dla każdego z wymaganych systemów włącznie z konfiguracją dla wersji clientless. Bank PEKAO SA Oddział w arszawie ul. Nowogrodzka 11, arszawa 15

16 Produkty 4.6. Dokumentacja powykonawcza Dokumentacja powykonawcza będzie zawierać: Lp. 1. Architekturę rozwiązania 2. Topologię fizyczną i logiczną rozwiązania 3. Adresację IP i nazewnictwo urządzeń 4. Dokumentację konfiguracji poszczególnych urządzeń 5. Spis wszystkich dostarczonych licencji i oprogramowania 6. Rozlokowanie sprzętu w szafach przemysłowych 7. ymagania dotyczące zasilania i klimatyzacji 8. Zweryfikowaną przez Zamawiającego Instrukcję Instalacji Systemu 9. Zweryfikowaną przez Zamawiającego Instrukcję tworzenia kopii bezpieczeństwa konfiguracji urządzeń i oprogramowania wraz z procedurami odtwarzania po awarii. 10. Protokoły testów obejmujące wszystkie przeprowadzone testy i ich wyniki, opisy wszystkich błędów i sposobów ich korekty/usunięcia oraz wyniki retestów Instruktaże stanowiskowe (SZK) ramach wdrożenia ykonawca przeprowadzi instruktaże stanowiskowe dla 12 przedstawicieli Zamawiającego: SZK1 Instruktaż w siedzibie Zamawiającego lub innym uzgodnionym miejscu dla co najmniej dwóch turach dla personelu administrującego Systemem ze strony Zamawiającego. ymaganie Realizacja Bank PEKAO SA Oddział w arszawie ul. Nowogrodzka 11, arszawa 16

17 Produkty SZK2 SZK3 Instruktaż o długości co najmniej 4 dni wg. poniższego zakresu: a. konfiguracja oferowanego systemu VPN w typowym środowisku sieciowym, b. omówienie technologii dostępu poprzez Secure Sockets Layer (SSL) i IPSEC i innych stosowanych przez System, c. podstawowe wdrożenie i konfigurację (opcje wdrożenia i integracji), d. opcje zarządzania (konsola, interfejs administracyjny), e. zarządzanie użytkownikami, ich rolami oraz politykami dostępu do zasobów, f. proces i konfiguracja uwierzytelniania, g. konfiguracja SSO oraz wykorzystanie certyfikatów, h. konfiguracja aplikacji klienckiej i. konfiguracja bezpieczeństwa stanu stacji zdalnej, j. administracja, logowanie zdarzeń i rozwiązywanie zaawansowanych problemów, k. konfiguracja klastrów (load balancing). Instruktaż musi obejmować pokazy i warsztaty praktyczne oraz umożliwić zdobycie doświadczenia w konfiguracji, testowaniu i rozwiązywaniu podstawowych i zaawansowanych problemów i aspektów obsługi oferowanych systemów dostępowych. ymaganie Realizacja Bank PEKAO SA Oddział w arszawie ul. Nowogrodzka 11, arszawa 17

18 Produkty SZK4 Instruktaż musi uwzględniać konfigurację wdrożonego Systemu (bramy, serwery, routery, moduły serwisowe, itd.). ymaganie Realizacja Bank PEKAO SA Oddział w arszawie ul. Nowogrodzka 11, arszawa 18

19 ymagania dotyczące powdrożeniowego wsparcia technicznego i gwarancji 5. YMAGANIA DOTYCZĄCE PODROŻENIOEGO SPARCIA TECHNICZNEGO I GARANCJI ykonawca zapewni: P1. P2. P3. P4. Pomoc techniczną w rozwiązywaniu problemów technicznych oraz koordynacja zgłoszeń realizowanych przez centra wsparcia technicznego poszczególnych producentów. Konsultacje i optymalizację wdrożonego Systemu na miejscu u Zamawiającego 80 godzin w okresie świadczenia wsparcia technicznego. Świadczenie opieki i serwisu sprzętu oraz oprogramowania w języku polskim przez organizację serwisową producenta lub firmę z nią współpracującą, mającą swoją placówkę serwisową na terenie Polski. Całe dostarczone oprogramowanie do sprzętu objęte opieką producenta na okres równy przynajmniej okresowi wsparcia serwisowego sprzętu. okresie opieki dostęp do wszystkich najnowszych wersji oprogramowania, w tym nowych wersji głównych. ymaganie Realizacja Bank PEKAO SA Oddział w arszawie ul. Nowogrodzka 11, arszawa 19

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓIENIA Część II SIZ Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia Uruchomienie Systemu Zarządzania Poświadczeniami Strona 1 z 36 SPIS ZAARTOŚCI CZĘŚCI II: 1 stęp...4 1.1 Słownik

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia I. Opis zakresu i implementacji systemu Zamawiany System składa się z elementów sprzętowych i oprogramowania (infrastruktura), które muszą zostać rozmieszczone

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy CUI/ /./.../2015. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy CUI/ /./.../2015. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wdrożeniem centralnego systemu backupu i odtwarzania, obejmująca: 1. Dostawę licencji na oprogramowanie Systemu wraz ze

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Funkcjonalność Systemu do szyfrowania danych. 2. Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji Projektu. 3. Dokumentacja i filmy instruktażowe. 4. Szkolenia.

Bardziej szczegółowo

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Spis treści: Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 32/DI/PN/2013 Słownik pojęć... 2 Rozdział 1. Wstęp... 3 Rozdział 2. Sytuacja aktualna... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ (FOT)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ (FOT) Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ (FOT) 1. Wymagania dla systemu balansowania ruchu. 1.1 Informacja o modelu, wersji i producencie oferowanych produktów.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Umowy) Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Spis treści 1. Cel zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowa (budowa) i wdrożenie systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NAZWA ZAMÓWIENIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Zakup i wdrożenie central VoIP z licencjami dostępowymi do centrali jako rozbudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie niepubliczne Przetarg nieograniczony SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) S t r o n a 1 Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) BEZPIECZNA BRAMA DOSTĘPOWA DLA UMM (SMDB) S t r o n a 2 Spis treści OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)... 1 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia po Modyfikacji I

Opis Przedmiotu Zamówienia po Modyfikacji I Załącznik nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia po Modyfikacji I 1. Przedmiot zamówienia Lp. Opis 1.1. Kompletne rozwiązanie techniczno-organizacyjne Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI) w oparciu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część II SIWZ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: 1 WSTĘP... 3 1.1 SŁOWNIK TERMINÓW I SKRÓTÓW... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji i wsparcia technicznego dla sprzętu i oprogramowania sieciowego.

Warunki gwarancji i wsparcia technicznego dla sprzętu i oprogramowania sieciowego. Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 3 miesięcy przed dostawą), nieużywana we wcześniejszych projektach; Całość sprzętu musi być

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: Spis treści: Spis treści:... 2 I. Definicje... 3 II. Przedmiot zamówienia... 3 II. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia...

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. 1.1. Rozbudowa lokalnej sieci komputerowej Zamawiającego. str. 1

Załącznik nr 1.1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. 1.1. Rozbudowa lokalnej sieci komputerowej Zamawiającego. str. 1 Załącznik nr 1.1. Kompletny system pracy grupowej z oprzyrządowaniem serwerowym wysokiej dostępności i serwer NAS oraz rozbudowa wyposażenia nowej serwerowni Instytutu o dwa przełączniki 1 kpl. SZCZEGÓŁOWA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt.

Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt. Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt. Wykonawca dostarczy urządzenia umożliwiające zestawienie połączeń

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ Informacje ogólne Instytut Ochrony Środowiska Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 września 2005 r. został wyznaczony na Krajowego Administratora Systemu

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Niniejszy dokument przedstawia Opis Przedmiotu Zamówienia, zawierający w szczególności wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne wobec Nowej Bankowości Elektronicznej dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA str. 1 Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i modernizacja platform wirtualizacyjnych. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia Zamówienie podzielone zostało

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Numer zamówienia: OZ/321/09/11 CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Numer zamówienia: OZ/321/09/11 CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III Opis Przedmiotu Zamówienia 1 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. PL 20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 NIP: 712-015-02-95, Regon: 430981982, kapitał zakładowy:

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa brzegu oraz rdzenia sieci LAN, CCTV oraz telefonii IP w hali Ergo Arena.

Rozbudowa brzegu oraz rdzenia sieci LAN, CCTV oraz telefonii IP w hali Ergo Arena. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozbudowa brzegu oraz rdzenia sieci LAN, CCTV oraz telefonii IP w hali Ergo Arena. Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Infrastruktura Wymaganie Globalne Normy Oznakowanie Wymagania ogólne Parametry minimalne Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Muszą być wyprodukowane

Bardziej szczegółowo

1. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowanie planu wdrożenia zawierającego:

1. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowanie planu wdrożenia zawierającego: Część II Zaprojektowanie i wykonanie sieci bezprzewodowej WiFi Część II obejmuje zaprojektowanie, instalację, konfiguracja oraz wdrożenie systemu WiFi w budynku Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora

Bardziej szczegółowo

( WZÓR UMOWY) NIP., REGON zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

( WZÓR UMOWY) NIP., REGON zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: UMOWA ( WZÓR UMOWY) zawarta w dniu 2012 r. w Krasnem pomiędzy: Gminą Krasne, 36-007 Krasne 121, NIP 517-00-42-253 REGON 690582111 zwanej w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez Alfreda

Bardziej szczegółowo