UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM VIABOX / SUTARTIS SU NAUDOTOJU VIABOX. (dalej: Umowa / toliau: Sutartis )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM VIABOX / SUTARTIS SU NAUDOTOJU VIABOX. (dalej: Umowa / toliau: Sutartis )"

Transkrypt

1 UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM VIABOX / SUTARTIS SU NAUDOTOJU VIABOX KONTA W TRYBIE Z ODROCZONĄ PŁATNOŚCIĄ / ATIDĖTO MOKĖJIMO SĄSKAITOS KONTA W TRYBIE PRZEDPŁACONYM / IŠANKSTINIO MOKĖJIMO SĄSKAITOS Numer identyfikacyjny klienta / Kliento identifikacinis numeris Numer Umowy / Sutarties numeris Data zawarcia Umowy / Sutarties sudarymo data zawarta pomiędzy / sudaryta tarp: (dalej: Umowa / toliau: Sutartis ) Skarbem Państwa Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, Warszawa, Polska (dalej: GDDKiA ) reprezentowanym przez działającą w jego imieniu i na jego rzecz spółkę Kapsch Telematic Services sp. z o.o., Poleczki Business Park, Budynek A1, ul. Poleczki 35, Warszawa, Polska, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS , NIP: , (dalej: Spółka ) / valstybės iždo Generalinės kelių ir greitkelių direkcijos, ul. Wronia 53, Warszawa, Lenkija (toliau: GDDKiA ) atstovaujamos jos vardu ir jos naudai veikiančios bendrovės Kapsch Telematic Services sp. z o.o., Poleczki Business Park, Budynek A1, ul. Poleczki 35, Warszawa, Lenkija, užregistruotos Varšuvos apygardos teisme Varšuvoje, XIII Ekonomikos skyrius, KRS numeris , NIP: , (toliau: Įmonė ) a / ir Użytkownikiem / the Naudotojo: Przedsiębiorca lub konsument / Verslininkas arba vartotojas Nazwa (firma) przedsiębiorcy lub imię i nazwisko konsumenta / Verslininko pavadinimas (įmonė) arba vartotojo vardas ir pavardė Forma prawna / Teisinė forma 1 Sąd rejestrowy, numer KRS lub wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej / Teismas, veikiantis kaip įmonių registro tvarkytojas, KRS arba įmonių registro numeris 2 Numer i seria dokumentu tożsamości / Asmens tapatybės kortelės arba paso numeris ir serija 3 NIP/ TIN (Mokesčių mokėtojo kodas) 4 Adres przedsiębiorcy lub konsumenta ulica, numer, kod pocztowy, miasto, kraj / Verslininko arba vartotojo adresas: gatvė, Nr., pašto kodas, miestas, šalis Adres do korespondencji ulica, numer, kod pocztowy, miasto, kraj / Korespondencijos adresas: gatvė, Nr., pašto kodas, miestas, šalis 1 Dotyczy tylko przedsiębiorców / Tik verslininkams. 2 Numer KRS numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub jego odpowiednik w zagranicznym rejestrze handlowym / KRS numeris įmonės registro numeris Šalies teismų register arba jo atitikmuo užsieniošalių verso registre. 3 Dotyczy tylko osób fizycznych / Tik fiziniams asmenims. 4 NIP dla przedsiębiorców zarejestrowanych w Polsce, TIN dla przedsiębiorców zarejestrowanych poza granicami Polski / NIP Lenkijoje užregistruotiems verslininkams,tin užsienio šalyse užregistruotiems verslininkams. 1 z 5

2 Numer telefonu z numerem kierunkowym kraju i miasta / Telefono numeris su šalies ir miesto kodu Numer telefonu komórkowego z numerem kierunkowym / Mobiliojo telefono numeris su šalies kodu / el. paštas Numer fax z numerem kierunkowym / Fakso numeris su šalies ir miesto kodu Preferowany kanał kontaktu / Pageidaujamas ryšių kanalas 5 Osoba działająca w imieniu i na rzecz Użytkownika upoważniona do podpisania Umowy / Asmuo, įgaliotas pasirašyti sutratį, veikiantis Naudotojo vardu ir jo naudai Imię i nazwisko / Vardas ir pavardė Numer i seria dokumentu tożsamości / Asmens tapatybės kortelės arba paso numeris ir serija (GDDKiA i Użytkownik są dalej w Umowie łącznie zwani Stronami, a oddzielnie Stroną / GDDKiA ir Naudotojas toliau Sutartyje yra kartu vadinami Šalimis, o atskirai Šalimi ) - w związku z wynikającym z dyspozycji art. 13 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 13 ha ust. 1 w związku z art. 13hb ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115, z późn. zm.) ustawowym obowiązkiem pobierania przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych lub ich odcinkach, które to drogi określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (Dz. U. z 2011 r., Nr 80, poz. 433) (dalej: Opłata elektroniczna ) / pagal 1985 m. kovo 21 dienos įstatymo 13 str. 1 d. 3 p. pagal 13 str. 1 d. pagal 13hb str. potvarkį dėl viešųjų kelių (suvestinis tekstas, oficialusis leidinys Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115, z późn. zm.) įstatymų numatytus įpareigojimus Kelių ir greitkelių generalinei direkcijai rinkti elektroninį mokestį už važiavimą krašto keliais ir jų ruožais, šie keliai yra nurodyti 2011 m. kovo 22 dienos Ministrų tarybos potvarkyje, dėl krašto kelių ir jų ruožų, kuriuose renkamas elektroninis mokestis bei dėl elektroninių mokesčių tarifų (oficialusis leidinys Dz. U. z 2011 r., Nr 80, poz. 433) (toliau: Elektroninis mokestis ); - w związku z wynikającym z dyspozycji art. 37a w związku z art. 37c w związku z art. 37ga ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2571, z późn. zm.) ustawowym obowiązkiem zapewnienia przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad możliwości poboru opłaty za przejazd autostradami (dalej: Opłata za przejazd ) w systemie elektronicznym na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr. 19, poz. 115, z późn. zm.) / pagal 1994 m. spalio 27 dienos įstatymo 37a str. pagal 37c str. pagal 37ga str. potvarkį dėl mokamų greitkelių ir Šalies kelių fondo (suvestinis tekstas, oficialusis leidinys Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2571, z późn. zm.) įstatymų numatytus įpareigojimus Kelių ir greitkelių generalinei direkcijai užtikrinti galimybę rinkti elektroninį mokestį už važiavimą greitkeliais (toliau: Mokestis už važiavimą elektroninėje sistemoje pagal 1985 m. kovo 21 dienos įstatymo dėl viešųjų kelių nustatytas sąlygas (suvestinis tekstas, oficialusis leidinys Dz. U. z 2007 r., Nr. 19, poz. 115, z późn. zm.). 1. Przedmiot Umowy / Sutarties dalykas Przedmiotem Umowy jest określenie zasad i sposobu pobierania przez Spółkę w imieniu i na rzecz GDDKiA od Użytkownika Opłaty elektronicznej lub Opłaty za przejazd w elektronicznym systemie poboru opłat za pomocą urządzenia viabox oraz dokonywania rozliczeń między Stronami przy wykorzystaniu wybranego przez Użytkownika typu konta. / Sutarties dalykas yra apibrėžti taisykles ir būdus, kuriais remdamasi Bendrovė, veikdama GDDKiA naudai, rinks iš Naudotojo elektroninį mokestį arba mokestį už važiavimą elektroninėje kelių rinkliavos sistemoje naudojant viabox įrenginį ir rengs atsiskaitymus tarp Šalių Naudotojo pasirinktai sąskaitos rūšiai. Do Umowy znajdują zastosowanie Ogólne Warunki Umowy z Użytkownikiem określonego typu konta (Załącznik 2), które stanowią jej integralną część. / Sutarčiai taikomos Bendros sutarties su apibrėžtos saskaitos rūšies Naudotoju sąlygos (Priedas 2), esančios neatskiriama jos dalimi. 5 Preferowany sposób kontaktu wskazywany przez Użytkownika / Naudotojo nurodytas pageidaujamas kontakto būdas 2 z 5

3 Pobór Opłaty elektronicznej lub Opłaty za przejazd w elektronicznym systemie poboru opłat możliwy jest przy wykorzystaniu umieszczonego w pojeździe urządzenia viabox. Zasady i warunki udostępnienia Użytkownikowi przez Spółkę urządzenia viabox oraz sposób korzystania z viabox przez Użytkownika zostały określone w Ogólnych Warunkach Umowy z Użytkownikiem. / Elektroninio mokesčio arba mokesčio už važiavimą rinkimas elektroninėje kelių rinkliavos sistemoje yra galimas naudojant transporto priemonėje patalpintą viabox įrenginį. Bendrovės teikimo Naudotojui viabox įrenginio taisyklės ir sąlygos ir viabox įrenginio naudojimo būdas aprašyti Bendrose sutarties su Naudotoju sąlygose. 2. Metody płatności/ Mokėjimo būdai 6 a) karta debetowa / debeto kortelė c) karta flotowa (paliwowa) / Flota (degalų) kortelė b) karta kredytowa / kreditinė kortelė 7 d) gotówka, przelew / grynieji pinigai, pervedimas 3. Dokumenty powiązane / Susiję dokumentai Kopia odpisu z KRS lub kopia wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej / Išrašo iš Šalies teismų registro (KRS) arba Verslo registro išrašo kopija 8 Dokument tożsamości (kopia) / Asmens tapatybės kortelės arba paso kopija Dowód/ody rejestracyjny/e pojazdu/ów (kopia/e) / Transporto priemonės/-ių registracijos liudijimo/-ų kopija/-os Dokument/y potwierdzający/e poziom emisji spalin - EURO pojazdu/ów (kopia/e) / Transporto priemonės/- ių teršalų emisijos EURO lygį patvirtinantis/-ys dokumantas/-ai 9 Pełnomocnictwo (przedłożone) / Įgaliojimas (pateiktas) Gwarancja / Garantija Doładowanie automatyczne / Automatiškas papildymas Automatyczne doładowanie konta przedpłaconego / Automatiškas išankstinio mokėjimo sąskaitos papildymas Próg doładowania dla jednego pojazdu (minimalnie 100 PLN) / Papildymo slenskstis vienai transporto priemonei (mažiausiai 100 Lenkijos zlotų) Kwota doładowania dla jednego pojazdu (minimalnie 120 PLN a maksymalnie PLN)/ Papildymo suma vienai transporto priemonei (mažiausiai 120 Lenkijos zlotų, daugiausia Lenkijos zlotų) 6 Należy wskazać formy płatności poprzez umieszczenie znaku X przy wybranych polach a)-d); pierwszy wybór nie determinuje metod płatności, które mogą być używane przy kolejnych transakcjach / Reikia nurodyti mokėjimo būdus pasirinktuose laukeliuose a)-d) įrašant X ; pirmas pasrinkimas nelemia mokėjimo būdų, kurie gali būti naudojami atliekant sekančias operacijas. 7 W tym karta przedpłacona / įskaitant išankstinio mokėjimo kortelę. 8 Dotyczy tylko przedsiębiorców / Tik verslininkams. 9 Wpis poziomu emisji spalin - EURO na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2011 r., Nr 36, poz. 182) lub na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu (Dz. U. z 2009 r., Nr 54, poz. 443) dokonywany jest przez producenta lub importera będącego upoważnionym przedstawicielem producenta pojazdu. W przypadku braku stosownych dokumentów, określenie poziomu emisji spalin pojazdu należy dokonać zgodnie z wytycznymi określonymi w Załączniku Nr 2a 1 pkt. 2 lit a e i pkt. 3 lit. a e rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2007 r., Nr 137, poz. 968, z późn. zm.) / Teršalų emisijos EURO lygio įrašas pagal Infrastruktūros ministro 2010 m. lapkričio 17 dienoa potvarkį dailinai keičiantį potvarkį dėl įstaigų detalių veiksmų, susijusių su leidimu eksploatuoti transporto priemonę, bei dokumentų formos šiems reikalams tvarkyti (oficialusis leidinys Dz. U. z 2011 r., Nr 36, poz. 182) arba pagal Infrastruktūros ministro 2009 metų kovo 31 dienos potvarkį dėl sertifikatų, patvirtinančių, kad transporto priemonė atitinka tam tikrus saugos reikalavimus arba dėl leidimo eksploatuoti transporto priemonę sąlygų (oficialusis leidinys Dz. U. z 2009 r., Nr 54, poz. 443) atliekamas gamintojo arba importuotojo, esančio transporto priemonės gamintojo įgaliotu atstovu. Nesant reikalingiems dokumentams, teršalų emisijos lygis nustatomas pagal 2003 m. rugsėjo 27 dienos Infrastruktūros ministro potvarkio dėl įstaigų detalių veiksmų, susijusių su leidimu eksploatuoti transporto priemonę, bei dokumentų formos šiems reikalams tvarkyti (oficialusis leidinys (Dz. U. z 2007 r., Nr 137, poz. 968, z późn. zm.) Priedo Nr. 2a 1 2 p. a e dalis ir 3 p. a e dalis. 10 Dotyczy Użytkowników posiadających konto z odroczoną płatnością, z wyłączeniem Użytkowników korzystających z poręczenia ze strony dostawcy karty flotowej. / Naudotojams, turintiems atidėto mokėjimo sąskaitą, išskyrus Naudotojus, besinaudojančius Flota kortelių teikėjo garantija. 3 z 5

4 Oświadczam, że wszystkie informacje podane przeze mnie w Umowie są poprawne, prawdziwe i nie wprowadzają w błąd. Podpisując Umowę wyrażam zgodę, aby podmioty zaangażowane w funkcjonowanie i obsługę Krajowego Systemu Poboru Opłat Elektronicznych oraz Manualnego Systemu Poboru Opłat, tj. GDDKiA, Spółka oraz podmioty przez każde z nich z osobna upoważnione, miały prawo do przetwarzania i przechowywania moich danych osobowych, w tym między innymi w formie elektronicznej, dla celów realizacji Umowy, obsługi i postępowania z ewentualnymi roszczeniami, a także dla celów statystycznych, zgodnie z obowiązującym prawem. / Deklaruoju, kad visa mano Sutartyje pateikta informacija yra teisinga ir tikra bei nėra klaidinanti. Pasirašydamas sutartį sutinku, kad subjektai, dalyvaujantys Šalies elektroninės kelių rinkliavos sistemos ir Rankinės mokesčių rinkliavos sistemos veikloje ir aptarnavime, t.y GDDKiA, Bendrovė bei jų ipareigoti subjektai turėtų teisę apdoroti ir saugoti mano asmeninius duomenis inter alia elektroninėje laikmenoje su tiklsu vykdyti Sutartį, aptarnauti ir tvarkyti evantualius ieškinius bei statistiniems tikslams pagal galiojančias teises. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią aktów prawnych dotyczących obowiązku zapłaty Opłaty elektronicznej i Opłaty za przejazd, w tym dotyczących możliwości zapłaty Opłaty za przejazd w systemie elektronicznego poboru opłat, moimi prawami i obowiązkami w tym zakresie. Oświadczam, że treść tych aktów prawnych jest dla mnie w pełni zrozumiała. / Deklaruoju, kad susipažinau su teisiniais aktais, susijusiais su Elektroninio mokesčio ir Mokesčio už važiavimą mokėjimo pareiga, tame tarpe susijusiais su galimybe mokėti Mokestį už važiavimą Elektroninėje kelių rinkliavos sistemoje, su mano teisėmis ir pareigomis. Deklaruoju, kad šie teisiniai aktai yra man visiškai suprantami. Oświadczam niniejszym, że otrzymałem i zapoznałem się z treścią Ogólnych Waunków Umowy z Użytkownikiem stanowiących jej integralną część oraz akceptuję je i przyjmuję do stosowania / Deklaruoju, kad gavau ir susipažinau su Bendromis sutarties su Naudotoju salygomis, esančiomis neatskiriama jos dalimi bei kad šias sąlygas priimu ir jomis vadovausiuosi. Wyrażam zgodę na udostępnienie oraz przetwarzanie moich danych, w tym danych osobowych zawartych w Umowie dla celów marketingowych, w tym na otrzymywanie informacji handlowej np. newslettera w formie elektronicznej, w tym za pomocą poczty , na adres wskazany w niniejszej Umowie. / Sutinku, kad mano duomenys, tame tarpe Sutartyje nurodyti asmens duomenys, būtų apdorojami ir naudojami gauti verso informaciją, pvz., naujienlaiškį elektroninėje laikmenoje, taip pat el. paštu šioje sutartyje nurodytu ardesu. Wyrażam zgodę / Sutinku Nie wyrażam zgody / Nesutinku Podpis Użytkownika lub osoby upoważnionej / Naudotojo arba Umowa wraz ze wszystkimi Załącznikami stanowi wyłączne i kompletne porozumienie Stron w odniesieniu do jej przedmiotu i zastępuje wszelkie poprzednie pisemne umowy Stron z nim związane. /Sutartis kartu su visais priedais yra vienintelis ir pilnas Šalių susitarimas dėl sutarties dalyko ir keičia visas ligšiolines su juo susijusias Šalių sutartis. Umowa została sporządzona w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi wiążąca będzie wersja polska. Umowa, której integralną część stanowią załączniki wymienione poniżej, została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. / Sutartis yra sudaryta dviem kalbomomis: lenkų ir anglų. Esant neatitikams tarp šių kalbų versijų, įpareigojanti yra versija lenkų kalba. Sutartis, kurios neatskiriama dalis yra žemiau išvardinti priedai, sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčias egzemplioriais, po vieną kiekvienai iš Šalių. 4 z 5

5 Załączniki / Priedai: 1. Lista zarejestrowanych pojazdów / Užregistruotų transporto priemonių sąrašas, 2. Ogólne Warunki Umowy z Użytkownikiem / Bendros sutarties su Naudotoju sąlygos, 3. Instrukcja obsługi viabox / ViaBOX įrenginio naudojimo instrukcija, 4. Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia viabox / Pranešimo apie viabox įrenginio praradimą arbagedimą forma, 5. Aktualne stawki Opłaty elektronicznej oraz Opłaty za przejazd / Aktualūs Elektroninio mokesčio bei Mokesčio už pravažiavimą tarifai, 6. Formularz pełnomocnictwa / Įgaliojimo forma, 7. Istotne postanowienia gwarancji bankowej / Esminės banko garantijos sąlygos, 8. Formularz reklamacji / Skundo forma, 9. Kopia odpisu z KRS/wypisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej albo inny odpowiadający dokument w przypadku przedsiębiorców niezarejstrowanych w Polsce / Išrašo iš Šalies teismų registro (KRS) arba Verslo registro išrašo kopija arba kitas dokumentas, jeigu verskininkas užregistruotas už Lenkijos ribų, 10. Kopia dokumentu tożsamości osoby podpisującej Umowę / Sutartį pasirašančio asmens asmens tapatybės kortelės arba paso kopija, 11. Kopia/e dowodu/ów rejestracyjnego/ych pojazdu / Transporto priemonės/ -ių registracijos liudijimo/-ų kopija/-os, 12. Kopia/e dokumentu/ów potwierdzającego/ych poziom emisji EURO pojazdu / Transporto priemonės/-ių teršalų emisijos EURO lygį patvirtinantis/-ys dokumantas/-ai. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. / Sutartis sudaroma neribotam laikui. Miejsce, data zawarcia Umowy / Sutarties sudarymo vieta ir data Podpis osoby uprawnionej / Įgalioto asmens parašas Miejsce, data zawarcia Umowy / Sutarties sudarymo vieta ir data Czytelny podpis Użytkownika lub osoby upoważnionej / Naudotojo arba įgalioto asmens įskaitomas parašas 5 z 5

Please state how you want to receive your OBU, sign this letter and enclose it with your documents. By courier (free of charge)

Please state how you want to receive your OBU, sign this letter and enclose it with your documents. By courier (free of charge) Please state how you want to receive your OBU, sign this letter and enclose it with your documents. DKV customer number: Please mark with a cross: By courier (free of charge) Pick-up (free of charge) Important

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD (pieczątka /Partnera) NR UMOWY Nr Kartoteki Posiadacza Zawarta w dniu - - pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul.

Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul. Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul. Kijowska 10/12A, wysokość kapitału zakładowego 470 711 500,00 złotych,

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Oddział w 2... (imię i nazwisko, stanowisko, tytuł reprezentacji np.pełnomocnik) zwanym dalej Bankiem a

Oddział w <Oddział> 2... (imię i nazwisko, stanowisko, tytuł reprezentacji np.pełnomocnik) zwanym dalej Bankiem a Oddział w UMOWA o prowadzenie rachunków bankowych, kartę płatniczą i usługę bankowości elektronicznej modulo nr W dniu r. w pomiędzy Polskim Bankiem Spółdzielczym w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

Umowa Konta Osobistego

Umowa Konta Osobistego Umowa Konta Osobistego, Umowa Konta Lokacyjnego, Umowa Konta Osobistego A`vista Umowa o Elektroniczne kanały dostępu dla Klientów indywidualnych, Umowa Karty, Umowa o Naklejkę Zbliżeniową na odległość

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: Data spłaty - oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca winien spłacić Pożyczkę powiększoną o Prowizję za udzielenie Pożyczki

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE

KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE Numer Klienta: Data sporządzenia Kompleksowej Umowy o usługi bankowe: - - z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Postępu 15c, 02-676 Warszawa, spółka o kapitale zakładowym

Bardziej szczegółowo

Pozycja 12. ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r.

Pozycja 12. ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r. Pozycja 12 ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 20 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa w trybie aukcji ogłoszonej publicznie

Bardziej szczegółowo

1. Aplikacja Inis (dalej zwanej zamiennie: Aplikacją ) jest narzędziem służącym do tworzenia i wysyłania mailingów.

1. Aplikacja Inis (dalej zwanej zamiennie: Aplikacją ) jest narzędziem służącym do tworzenia i wysyłania mailingów. REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI INIS KONTO DARMOWE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Aplikacja Inis (dalej zwanej zamiennie: Aplikacją ) jest narzędziem służącym do tworzenia i wysyłania mailingów. 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta pomiędzy: 1. Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia - - w pomiędzy: Deutsche Bank Polska S.A. Biuro Maklerskie, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 12 parafka Pożyczkobiorcy..

Strona 1 z 12 parafka Pożyczkobiorcy.. I. Dane Klienta Dane Klienta Imię Drugie imię Nazwisko PESEL: Typ głównego dokumentu tożsamości: Seria i numer dokumentu tożsamości: Stan cywilny: Liczba osób w gospodarstwie domowym: Miesięczne koszty

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL zawarta w Warszawie w dniu..., pomiędzy: VIVUS FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU Umowa o kartę kredytową Meritum Banku ICB S.A. nr z dnia zawarta pomiędzy: Meritum Bank ICB Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Piastowska7, 80-332 Gdańsk wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

1. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu E-PODROZNIK BILETY, które jednocześnie

1. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu E-PODROZNIK BILETY, które jednocześnie REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW PRZEZ SYSTEM E-PODROZNIK BILETY zwany dalej Regulaminem E-PODROZNIK BILETY lub Regulaminem W niniejszym Regulaminie wszelkie określenia dotyczące systemu E-PODROZNIK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa. , ulica, numer budynku/lokalu, miasto

Umowa Ramowa. , ulica, numer budynku/lokalu, miasto W celu zawarcia niniejszej Umowy Ramowej wraz z Załącznikami stanowiącymi jej integralną część potwierdzam, że: 1. Jestem należycie umocowana/y do skutecznego reprezentowania Odbiorcy, 2. Wszystkie dane

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw, zwany

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Niniejszy Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. Mała Pożyczka Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku ul. Składowa 12 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355948,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA zawarte dnia w..pomiędzy: Panem/Panią: Imię i Nazwisko:.., PESEL:. Adres

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012

Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012 Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012 Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. na podstawie punktu 23.8 Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady sprzedaży abonamentów prowadzonej przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (SAM S.A.) za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się:

Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Regulamin Rachunków Bankowych, Lokat Terminowych i Kart Debetowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. (zastępujący również Regulamin Konta dla Małych Firm ) Niniejszy Regulamin Rachunków

Bardziej szczegółowo