TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JUTROSINIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JUTROSINIE"

Transkrypt

1 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie Bank Spółdzielczy w Jutrosinie TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JUTROSINIE Obowiązuje od r. BS Jutrosin Strona 1

2 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie SPIS TREŚCI KLIENCI INDYWIDUALNI KLIENCI INSTYTUCJONALNI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II RACHUNKI BANKOWE ROZDZIAŁ III RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE... 9 ROZDZIAŁ IV RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH ROZDZIAŁ V USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ROZDZIAŁ VI KARTY PŁATNICZE ROZDZIAŁ VII KREDYTY I POŻYCZKI ROZDZIAŁ VIII CZYNNOŚCI W OBROCIE DEWIZOWYM 18 ROZDZIAŁ IX OPERACJE KASOWE 20 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 22 ROZDZIAŁ II RACHUNKI BANKOWE. 23 ROZDZIAŁ III RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH 29 ROZDZIAŁ IV USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ. 31 ROZDZIAŁ V KARTY PŁATNICZE. 32 ROZDZIAŁ VI KREDYTY I POŻYCZKI.. 33 ROZDZIAŁ VII CZYNNOŚCI W OBROCIE DEWIZOWYM 35 ROZDZIAŁ VIII OPERACJE KASOWE 37 ROZDZIAŁ IX INNE OPŁATY I PROWIZJE 38 ROZDZIAŁ X INNE OPŁATY I PROWIZJE 21 BS Jutrosin Strona 2

3 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie Taryfa Prowizji i Opłat KLIENCI INDYWIDUALNI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Bank Spółdzielczy w Jutrosinie pobiera opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych zgodnie z niniejszą,, Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie 2. Pojęcia stosowane w niniejszej taryfie oznaczają: Zarząd Zarząd Banku Spółdzielczego w Jutrosinie elektroniczny kanał dostępu sposób komunikacji posiadacza rachunku z bankiem lub banku z posiadaczem na odległość za pośrednictwem sieci teleinformatycznej lub urządzeń elektronicznych, obejmujący w szczególności ( kanał WWW) i serwis SMS udostępniony na podstawie odrębnej umowy. taryfa Taryfa prowizji i opłat za czynności usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie. SGB (Spółdzielcza Grupa Bankowa) zrzeszenie, które tworzą SGBBank S.A. oraz banki spółdzielcze, które zawarły z nim umowy zrzeszenia, 4) Środek identyfikacji elektronicznej zabezpieczenie przy uŝyciu którego bank uniemoŝliwia dostęp do systemu osobom nieupowaŝnionym, w szczególności hasło jednorazowe. 3. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych. 4.Kwoty prowizji podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy, na następujących zasadach: kwoty mniejsze niŝ 0,5 grosza pomija się, a kwoty od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się do pełnego grosza w górę. 5. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej. 6. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciąŝenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej. 7. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w cięŝar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłaty w cięŝar innego rachunku klienta, zgodnie z dyspozycją klienta. 8. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach: niezwłocznie, w dniu złoŝenia albo wykonania dyspozycji, cyklicznie, w innych terminach wskazanych w niniejszej taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a Bankiem Spółdzielczym w Jutrosinie. 9. Bank moŝe pobrać w terminie późniejszym naleŝne mu prowizje lub opłaty, których nie pobrał w trybie wynikającym z postanowień niniejszej Tabeli. 10. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 8 pkt 2, pobierane są w następujących terminach: 22 dnia kaŝdego miesiąca,w przypadku gdy 22 przypada na sobotę lub dzień wolny od pracy, prowizje pobiera się następnego dnia roboczego w przypadku opłat za prowadzenie rachunków w dniu miesiąca odpowiadającym dniowi pierwszego pobrania danej opłaty w przypadku pozostałych opłat, z zastrzeŝeniem, Ŝe w przypadku klientów indywidualnych opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez Bank Spółdzielczy w Jutrosinie, a opłaty roczne są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeŝeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty, za usługę SMS ostatniego dnia roboczego miesiąca, 4) za uŝytkowanie karty ostatniego dnia roboczego miesiąca. 11. Klienci indywidualni mogą wybrać dowolny pakiet taryfowy z zastrzeŝeniem pakietu: Konto młodzieŝowe przeznaczonego dla klientów indywidualnych od 13 roku Ŝycia do 26 roku Ŝycia. Konto Senior przeznaczonego dla klientów indywidualnych pobierających świadczenia emerytalne 12. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 13. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyraŝonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 14. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie Banku Spółdzielczego w Jutrosinie. 15. Dokonanie z rachunku wypłaty środków pienięŝnych w wysokości przekraczającej ,00 zł w drodze realizacji gotówkowej wymaga zaawizowania przez posiadacza rachunku lub jego pełnomocnika zamiaru wypłaty, na co najmniej 2 dni robocze przed zamierzonym terminem podjęcia środków pienięŝnych z rachunku. 16.Dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, mając na uwadze jeden lub więcej z wymienionych czynników: pozyskanie nowego klienta, współpracę z dotychczasowym klientem, ofertę innych banków, 4) poziom ryzyka kredytowego, 5) inne warunki określone indywidualnie wobec klienta; mogą ustalić indywidualnie stawki opłat i prowizji inne niŝ określone w Taryfie opłat i prowizji. BS Jutrosin Strona 3

4 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie ROZDZIAŁ II RACHUNKI BANKOWE STAWKA OBOWIĄZUJACA Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY ROR STANDARD PAKIET MŁODZIEŻOWY DO 26 ROKU ŻYCIA Konto SENIOR 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 7,00 zł Pierwsze 12 miesięcy bez opłat, po upływie tego okresu 2,00 zł(*) 3. Wypłaty gotówkowe z rachunku ROR dokonywane w BS w Jutrosinie lub O/ Pakosław 4. Wpłaty gotówkowe na rachunek: Prowadzony w BS w Jutrosinie lub O/Pakosław 5. Operacje bezgotówkowe (przelewy): ZłoŜony w formie papierowej a) na rachunek prowadzony w BS w Jutrosinie lub O/Pakosław b) na rachunek prowadzony w innym banku c) na rachunek ZUS, Urząd Skarbowy d) opłaty na rzecz Poczty Polskiej (abonament RTV) e) opłaty na rzecz Komunalnego Związku Gmin Rejonu Leszczyńskiego f) realizowanych w systemie SORBNET g) na cele uŝyteczności publicznej, których wniesienie upowaŝnia ofiarodawcę na mocy przepisów ogólnych do ich odliczenia od podstawy podatku dochodowego Za kaŝdy przelew Za kaŝdy przelew 3,50 zł 2,00 zł 3,50 zł 2,00 zł Pierwsze 12 miesięcy od dnia załoŝenia bez opłat, po upływie tego okresu opłaty jak przy ROR, tj.: (*) 3,50 zł 2,00 zł BS Jutrosin Strona 4

5 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie ZłoŜony za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej: Za kaŝdy przelew a) na rachunek prowadzony w BS w Jutrosinie lub O/Pakosław b) na rachunek prowadzony w innym banku 1,50 zł 1,50 zł 6. Zlecenia stałe Przyjęcie, odwołanie, modyfikacja Za kaŝdą dyspozycję Realizacja usługi za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł Realizacja zlecenia na rachunek w BS w Jutrosinie lub O/Pakosław 4) Realizacja zlecenia na rachunek prowadzony w innym banku 3,50 zł 3,50 zł 1,50 zł 7. Polecenie zapłaty ZłoŜenie zlecenia polecenia zapłaty Za kaŝdą dyspozycję 4,00 zł 4,00 zł 2,00 zł Realizacja zlecenia polecenia zapłaty z rachunku dłuŝnika 1,50 zł Odmowa wykonania zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłuŝnika 4,00 zł 4,00 zł 2,00 zł 8. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem Za kaŝdą dyspozycję 7,00 zł 7,00 zł BS Jutrosin Strona 5

6 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie 9. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: Poprzez usługi bankowości elektronicznej W formie papierowej: a) Wyciąg odbierany raz w miesiącu w siedzibie BS w Jutrosinie lub O/Pakosław b) Za kaŝdy następny wyciąg odbierany w siedzibie BS w Jutrosinie lub O/Pakosław c) Wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu na adres wskazany przez klienta d) Wysyłany listem zwykłym częściej niŝ raz w miesiącu na adres wskazany przez klienta (za kaŝdy list) 10. Sporządzenie zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta: Za kaŝde zestawienie Za miesiąc 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł Z bieŝącego roku kalendarzowego Z kaŝdego poprzedniego roku + po 10,00 zł za kaŝdy poprzedni rok + po 10,00 zł za kaŝdy poprzedni rok + po 10,00 zł za kaŝdy poprzedni rok BS Jutrosin Strona 6

7 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie 11. Sporządzenie kopii: wyciągu bankowego lub obrotów na rachunku (bez załączników): Za kaŝdy dokument a) z bieŝącego roku kalendarzowego b) z lat poprzednich 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł kaŝdego załącznika do wyciągu 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł pojedynczej dyspozycji złoŝonej przez klienta, gdy: a) klient określi datę dokonania operacji b) klient nie określi daty dokonania operacji 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł UWAGA! Opłaty nie pobiera się w przypadku, gdy odpis sporządzany jest na zlecenie sądu lub prokuratury dla potrzeb spraw karnych, karno skarbowych, o alimenty lub rentę mającą charakter alimentacyjny 12. Wystawienie zaświadczenia o obrotach, posiadanych rachunkach, występowaniu zajęć komorniczych, wysokości salda Za kaŝde zaświadczenie 13. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu. Od kaŝdego przelewu 0,5% nie mniej niŝ 10,00 zł nie więcej niŝ 100,00 zł 0,5% nie mniej niŝ 10,00 zł nie więcej niŝ 100,00 zł 0,5% nie mniej niŝ 10,00 zł nie więcej niŝ 100,00 zł 14. Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci Za kaŝde przyjęcie, odwołanie lub zmianę 15. Realizacja dyspozycji spadkobierców 16. Za zmianę pakietu rachunku BS Jutrosin Strona 7

8 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie 17. Za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu powstania niedopuszczalnego salda debetowego na rachunku (po upływie spłaty terminu) Bank moŝe pobierać opłatę tylko jeden raz w okresie rozliczeniowym wynikającym z umowy Za kaŝdy monit 18. Za dokonanie blokady na rachunku: Z tytułu zabezpieczenia umów między posiadaczem a BS w Jutrosinie Z tytułu blokady środków na rachunku klienta na rzecz innego banku lub innych instytucji 19. Czeki w obrocie krajowym Za 25 szt. blankietów czekowych 12,50 zł 12,50 zł 12,50 zł 20. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku 21. Działania banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza błędnego numeru rachunku bankowego miesięcznie 22. Zmianę karty wzorów podpisu 23. Wydanie kserokopii umowy Za kaŝdy dokument (*) Osobom, które załoŝyły konto SENIOR do dnia r. opłaty ulegną zmianie od r. i będą wynosić tyle samo jak przy rachunkach SENIOR. BS Jutrosin Strona 8

9 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie ROZDZIAŁ III RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE/ RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE A`VISTA Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1. Otwarcie rachunków oszczędnościowych 2. Prowadzenie rachunków oszczędnościowych 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek oszczędnościowy 4. Wypłaty gotówkowe z rachunku oszczędnościowego Za kaŝdą wypłatę Jedna wypłata w miesiącu kalendarzowym bez opłat, kaŝda kolejna 10,00 zł ** 5. Ustanowienie/ zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem oszczędnościowym 6. Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci Za kaŝde przyjęcie, odwołanie lub zmianę 7,00 zł 7. Realizacja dyspozycji spadkobierców 8. Za zmianę pakietu rachunku 9. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: W formie papierowej: a) Wyciąg odbierany raz w miesiącu w siedzibie BS w Jutrosinie lub O/Pakosław b) Za kaŝdy następny wyciąg odbierany w siedzibie BS w Jutrosinie lub O/Pakosław c) Wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu na adres wskazany przez klienta d) Wysyłany listem zwykłym częściej niŝ raz w miesiącu na adres wskazany przez klienta (za kaŝdy list) BS Jutrosin Strona 9

10 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie 10. Sporządzenie zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta: Za miesiąc Za kaŝde zestawienie 10,00 zł Z bieŝącego roku kalendarzowego Z kaŝdego poprzedniego roku + po 10,00 zł za kaŝdy poprzedni rok 11. Sporządzenie kopii: wyciągu bankowego lub obrotów na rachunku (bez załączników): c) z bieŝącego roku kalendarzowego d) z lat poprzednich kaŝdego załącznika do wyciągu pojedynczej dyspozycji złoŝonej przez klienta, gdy: c) klient określi datę dokonania operacji d) klient nie określi daty dokonania operacji UWAGA! Opłaty nie pobiera się w przypadku, gdy odpis sporządzany jest na zlecenie sądu lub prokuratury dla potrzeb spraw karnych, karno skarbowych, o alimenty lub rentę mającą charakter alimentacyjny Za kaŝdy dokument 40,00 zł 6,00 zł 10,00 zł 12. Wystawienie zaświadczenia o obrotach, posiadanych rachunkach, występowaniu zajęć komorniczych, wysokości salda Za kaŝde zaświadczenie 13. Za dokonanie blokady na rachunku: Z tytułu zabezpieczenia umów między posiadaczem a BS w Jutrosinie Z tytułu blokady środków na rachunku klienta na rzecz innego banku lub innych instytucji 14. Likwidacja ksiąŝeczki oszczędnościowej a`vista Za kaŝdą ksiąŝeczkę 15. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie 16. Działania banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza błędnego numeru rachunku bankowego 17. Zmianę karty wzorów podpisu 18. Wydanie kserokopii umowy Za kaŝdy dokument 1 ** nie dotyczy rachunków oszczędnościowych a`vista BS Jutrosin Strona 10

11 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie ROZDZIAŁ IV RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1. Otwarcie rachunków terminowych lokat oszczędnościowych 2. Prowadzenie rachunków terminowych lokat oszczędnościowych 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek 4. Wypłaty gotówkowe z rachunku 5. Likwidacja ksiąŝeczki oszczędnościowej Za kaŝdą ksiąŝeczkę 6. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem lokaty 7,00 zł 7. Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci Za kaŝde przyjęcie, odwołanie lub zmianę 8. Realizacja dyspozycji spadkobierców 9. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności Za kaŝde zaświadczenie 10. Wyciąg z rachunku lokaty Za kaŝdy wyciąg 11. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta: Za kaŝde zestawienie Z bieŝącego roku kalendarzowego Z kaŝdego poprzedniego roku + po 10,00 zł za kaŝdy poprzedni rok 12. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 13. Ustanowienie blokady na zabezpieczenie wierzytelności na rachunku lokaty terminowej 14. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie BS Jutrosin Strona 11

12 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie 15. Działania banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza błędnego numeru rachunku bankowego 16. Zmianę karty wzorów podpisu 17. Wydanie kserokopii umowy Za kaŝdy dokument 1 ROZDZIAŁ V USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ STAWKA OBOWIĄZUJACA Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY ROR STANDARD PAKIET MŁODZIEŻOWY DO 26 ROKU ŻYCIA Konto SENIOR 1. Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu: jednorazowo Kanał WWW Serwis SMS Banking 2. Opłata za listę haseł jednorazowych Za kaŝdą listę Wydanie pierwszej listy haseł jednorazowych Wydanie kolejnej listy haseł jednorazowych 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 3. Opłata za wysłanie hasła SMS Za kaŝdy SMS 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 4. Zablokowanie/ odblokowanie dostępu do konta internetowego bez zmiany hasła z ponownym wydaniem hasła BS Jutrosin Strona 12

13 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie 5. a) b) Przesłanie środków identyfikacji elektronicznej za pośrednictwem Poczty Polskiej drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru za granicę, drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru Opłata za wysłanie wiadomości SMS Za kaŝdy SMS 0,45 zł 0,45 zł 0,45 zł 7. Zmiana parametrów SMS Banking 2 ROZDZIAŁ VI KARTY PŁATNICZE STAWKA OBOWIĄZUJACA Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY Visa Electron/ Maestro Visa Electron młodzieżowa MasterCard Debit Paypass MasterCard Debit Paypass,,młodzieżowa Visa Electron paywave Visa Electron PayWave,,młodzieżowa 1. Wydanie karty dla: posiadacza rachunku współposiadacza rachunku osoby wskazanej 2. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia 3. Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej ( Uwaga: Dotyczy drugiej i następnych kart wydanych do danego konta) 4. UŜytkowanie karty opłata miesięczna (pobierana od drugiego roku uŝytkowania, liczona od dnia wydania karty) Za kaŝdą kartę 10,00 zł 10,00 zł Nie dotyczy Nie dotyczy 2 Nie dotyczy Nie dotyczy Za kaŝdą kartę Za kaŝdą kartę miesięcznie 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 5. ZastrzeŜenie karty BS Jutrosin Strona 13

14 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie 6. Zmiana parametrów karty Za kaŝdą zmianę 7. 4) 5) Opłata za wypłatę gotówki: w bankomatach banków Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej w bankomatach innych niŝ wskazane w pkt 1 w kasach innych banków, niŝ wskazane w pkt 2 za granicą Za kaŝdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji naliczana od wypłaconej kwoty 8. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back Za kaŝdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji 9. Wydanie numeru PIN Za kaŝdy numer PIN 10. Zmiana PIN : w bankomatach sieci SGB Za kaŝdą zmianę 5,00 5,00 1,50 zł 1,30 zł 3% min.4,50zł 3% min.4,50zł 1,50 zł 1,30 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 1,50 zł 1,30 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 1,50 zł 1,30 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 1,50 zł 2% min. 2% min. 4,50 zł 3% min. 10,00zł 1,50 zł 2% min. 2% min. 4,50 zł 3% min. 10,00 zł 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 0,00 zł 0,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł w bankomatach innych niŝ wskazane w pkt Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł miesięcznie 12. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na Ŝyczenie klienta Za kaŝde zestawienie 13. Transakcje bezgotówkowe Bez prowizji Bez prowizji Bez prowizji Bez prowizji Bez prowizji Bez prowizji 14. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach w bankomatach SGB Za kaŝde sprawdzenie w bankomatach innych niŝ wskazane w pkt.1 BS Jutrosin Strona 14

15 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie Karty przedpłacone Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY MasterCard 1. Wydanie karty i numeru PIN Za kaŝdą kartę 3 2. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia Za kaŝdą kartę 3 3. Zasilenie rachunku karty 4. Kwota minimalnej pierwszej wpłaty na rachunek karty 5. ZastrzeŜenie karty 6. Zmiana PIN : w bankomatach sieci SGB w bankomatach innych niŝ wskazane w pkt.1 Za kaŝdą zmianę 4,50 zł 7,00 zł 7. 4) 5) Opłata za wypłatę gotówki: w bankomatach banków Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej w bankomatach innych niŝ wskazane w pkt 1 w kasach innych banków, niŝ wskazane w pkt 2 za granicą Za kaŝdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji naliczana od wypłaconej kwoty 1,50 zł 1,30 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 8. Zestawienie transakcji przesłane do klienta (opłata miesięczna) miesięcznie 9. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na Ŝyczenie klienta Za kaŝde zestawienie 10. Transakcje bezgotówkowe BS Jutrosin Strona 15

16 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie ROZDZIAŁ VII KREDYTY I POŻYCZKI STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY 1. Prowizja za czynności związane z udzieleniem kredytu w tym: Kredyt konsumencki gotówkowy: a) na okres do 36 miesięcy b) na okres powyŝej 36 miesięcy do 72 miesięcy c) okolicznościowego Prosty i szybki * d) okolicznościowego LATO 2015 ** Naliczana od kwoty przyznanego kredytu/ poŝyczki lub od kwoty odnowienia kredytu (dotyczy kredytów odnawialnych w ROR), płatna jednorazowo, przed lub przy postawieniu kredytu do dyspozycji kredytobiorcy. DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH ROR W BS JUTROSIN 2,0% 2,5% 1,0% 2,0% DLA POZOSTAŁYCH KLIENTÓW 2,5% 3,0% 1,5% 2,0% Kredyt konsumencki odnawialny w ROR: a) za udzielenie b) za odnowienie na kolejne 12 miesięcy 2,5% 2,0% 4) 5) Kredyt mieszkaniowy Kredyt mieszkaniowy Mieszkanie dla młodych PoŜyczka hipoteczna*** 2,0% 2,0% 0,0% 2,5% 2,5% 0,0% 2. Za zmianę na wniosek klienta warunków umowy kredytowej wymagających sporządzenia aneksu: PodwyŜszenie kwoty kredytu Zmiana zabezpieczenia kredytu Naliczana od kwoty podwyŝszenia kredytu/ poŝyczki, płatna jednorazowo Za kaŝdą zmianę 2,0% nie mniej niŝ 100,00 zł 100,00 zł Inne warunki umowy: inne niŝ w pkt. i Za kaŝdą zmianę 100,00 zł 3. Za prolongatę w spłacie kredytu: do 3 miesięcy powyŝej 3 miesięcy do 6 miesięcy powyŝej 6 miesięcy Naliczana od kwoty prolongowania, płatna jednorazowo 1,0% nie mniej niŝ 100,00 zł 2,0% nie mniej niŝ 100,00 zł 3,0% nie mniej niŝ 100,00 zł 4. Za sporządzenie umowy przejęcia długu Naliczana od kwoty przejmowanego długu 2,0% nie mniej niŝ 100,00 zł BS Jutrosin Strona 16

17 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie 5. Za sporządzenie umowy ugody na spłatę zadłuŝenia Naliczana od kwoty zadłuŝenia na jaką została zawarta ugoda 2,0% nie mniej niŝ 100,00 zł 6. Za wydanie kserokopii umowy kredytowej Za kaŝdą kserokopię 1 7. Za wydanie klientowi na jego wniosek zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłuŝenia lub zaświadczenia, Ŝe klient figuruje jako dłuŝnik Za kaŝde zaświadczenie 40,00 zł 8. Za rozpatrzenie wniosku o bezcięŝarowe odłączenie działki Za kaŝdy wniosek 150,00 zł 9. Za wydanie duplikatu dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zestawu rejestrowego lub przewłaszczenia Za kaŝdy duplikat 10. Za sporządzenie i wysłanie monitu/wezwania Od kaŝdego wezwania wysłanego raz w miesiącu 6,60 zł 11. Za wydanie promesy udzielenia kredytu Uwaga! Prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu. Za kaŝdą promesę 200,00 zł 12. Za wydanie opinii bankowej na wniosek klienta Za kaŝdą opinię 100,00 zł 13. Za sporządzenie historii rachunku kredytowego Z roku bieŝącego Od kaŝdej dyspozycji 1 Z lat poprzednich ( za kaŝdy rok) 2 * udzielany od r. do r. ** udzielany od r. do r. *** udzielana od r. do r. BS Jutrosin Strona 17

18 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie ROZDZIAŁ VIII CZYNNOŚCI W OBROCIE DEWIZOWYM Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1. Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków dewizowych w kraju tryb normalny (TOMNEXT) przekazy do 5.000, euro przekazy przekraczające 5.000, euro Za kaŝde zlecenie 6 2. Pobranie zwrotnego pokwitowania odbioru kwoty polecenia wypłat***** Za kaŝde pokwitowanie 1 3. Zwrot niepodjętej kwoty polecenia wypłaty***** ( Uwaga: JeŜeli zwrot niepodjętej kwoty jest wynikiem postępowania wyjaśniającego, to pobiera się tylko jedną opłatę.) 4. Prowizja od zleceń w trybie ekspresowym opłata dodatkowa z datą waluty dziś (OVERNIGHT)*****/ ******* 5. Euro transfer realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę z datą waluty TomNext, spełniających łącznie następujące warunki: rachunek beneficjenta znajduje się w jednym z krajów EOG, bezbłędnie wpisany IBAN beneficjenta, bezbłędnie wpisany BIC banku beneficjenta, określona opcja kosztowa SHA*****. 6. Anulowanie lub zmiana zrealizowanego polecenia wypłaty za granicę lub do banku krajowego przez klienta BS Jutrosin***** Za kaŝdy zwrot Za kaŝde zlecenie Za kaŝde zlecenie 100,00 zł 100,00 zł 4,80 zł (opłata SGBBank) (opłata BS Jutrosin) 4 plus koszty banków pośredniczących 7. Odwołanie polecenia wypłaty za granicę lub do banku krajowego na Ŝądanie klienta, jeśli nie zostało jeszcze zrealizowane lub nie zostały zapewnione środki na jego realizacje.****** BS Jutrosin Strona 18

19 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie 8. Zryczałtowana opłata z tytułu kosztów pobieranych przez banki zagraniczne pośredniczące w wykonaniu przekazów (OUR)***** przekazy do równowartości euro przekazy przekraczając równowartość euro ( Uwaga: Równowartość w Euro oblicza się przy zastosowaniu kursów średnich NBP z dnia realizacji przekazu) 9. Opłata,, Non STP pobierana w sytuacji gdy zlecenidawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: kodu BIC banku beneficjenta lub numeru Rachunku Bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. (Uwaga: Opłatę pobiera się niezaleŝnie od prowizji pobranej z pkt Realizacja przekazów w obrocie dewizowym w przypadku, gdy zarówno zleceniodawca jak i beneficjent są klientami banków SGB***** ) 5) 6) 7) Inkaso***** inkaso dokumentów, czeków, weksli, akcept traty, zmiana warunków inkasa, przeniesienie praw własności do towaru / cesja lub upowaŝnienie wydanie dokumentów bez zapłaty, zwrot dokumentów niezainkasowanych, protest weksla lub traty, przekazanie inkasa do realizacji w innym banku. Zlecenia róŝne wystawienie zaświadczenia uprawniającego do wywozu wartości dewizowych za granicę czynności niestandardowe (wyjaśnienie wszystkich niezgodności powstałych w toku realizacji płatności w obrocie dewizowym, poszukiwanie płatności, wyjaśnienie kosztów, zmiany szczegółów płatności, zmiany danych nadawcy lub odbiorcy płatności itd.) 13. Zryczałtowana opłata pobierana z tytułu ponoszonych przez bank kosztów związanych z korzystaniem łączy telekomunikacyjnych******** 14. Zmiana/ korekty do zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na Ŝyczenie klienta Za kaŝdy przekaz Za kaŝdy przekaz 60,00 zł 40,00 zł 0,2% min. max. 200,00 zł 0,2% min. 50,00 zł max. 150,00 zł (opłata SGB Banku), plus (opłata BS Jutrosin) 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 150,00 plus opłata notarialna 50,00 zł plus opłaty telekomunikacyjne 100,00 zł 10,00 zł 40,00 zł plus opłaty telekomunikacyjne oraz koszty banków trzecich BS Jutrosin Strona 19

20 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie ***** Opłata pobierana przez bank współpracujący z BS Jutrosin w zakresie ww. czynności. ****** Odwołanie jest moŝliwe na zasadach i w terminach określonych w umowie ramowej na mocy, której polecenie wypłaty za granicę lub do banku krajowego jest realizowane przez Bank. ******* Opłata dodatkowa pobierana od opłaty określonej w pkt.5 ******** Nie dotyczy przelewów typu Eurotransfer ( +Vat) ROZDZIAŁ IX OPERACJE KASOWE Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY STAWKA OBOWIĄZUJACA 1. Wypłaty gotówkowe z rachunku ROR dokonywane w BS w Jutrosinie lub O/ Pakosław 2. Wpłaty gotówkowe na rachunek: Prowadzony w BS w Jutrosinie lub O/Pakosław 3. Operacje gotówkowe: ZłoŜony w formie papierowej a) na rachunek prowadzony w BS w Jutrosinie lub O/Pakosław b) na rachunek prowadzony w innym banku c) na rachunek samorządu terytorialnego prowadzony w BS w Jutrosinie lub O/Pakosław d) na rachunek ZUS, Urząd Skarbowy e) na rachunek Gminnych Wodociągów w Pakosławiu f) opłaty na rzecz Poczty Polskiej (abonament RTV) g) opłaty na rzecz Komunalnego Związku Gmin Rejonu Leszczyńskiego h) na cele uŝyteczności publicznej, których wniesienie upowaŝnia ofiarodawcę na mocy przepisów ogólnych do ich odliczenia od podstawy podatku dochodowego Za kaŝdy przelew naliczona od wpłaconej kwoty Za kaŝdy przelew 0,6% nie mniej jak 0,6% nie mniej jak 3,50 zł 2,00 zł BS Jutrosin Strona 20

21 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie ROZDZIAŁ X INNE OPŁATY I PROWIZJE Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1. Za zastrzeŝenie dokumentów w systemie MIG DZ Za kaŝdą dyspozycje 1 2. Gwarancje, poręczenia, regwarancje i awale Od kwoty udzielonych gwarancji, poręczeń, regwarancji, awali lub od kwoty czynnych gwarancji, poręczeń, regwarancji, awali Miesięcznie/ kwartalnie/ rocznie/ za cały okres waŝności od 3 % do 5 % Z tytułu zmiany warunków gwarancji, poręczeń, regwarancji od 1 % do 5 % BS Jutrosin Strona 21

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały nr 50/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grabowie z dnia 19.09.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRABOWIE

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim Załącznik do Uchwały nr 117/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 24.11.2015 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU Załącznik do Uchwały Nr 28/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lipsku z dnia 26-11-2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE- WALUTA WYMIENIALNA- KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W TCZEWIE. - tekst ujednolicony

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE- WALUTA WYMIENIALNA- KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W TCZEWIE. - tekst ujednolicony Załącznik nr uchały nr 73/01 Zarzadu Banku Spółdzielczego w Tczewie z dnia 0.09.01 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE- WALUTA WYMIENIALNA- KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W TCZEWIE -

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS

BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Rozdział. Obsługa rachunków rozliczeniowych Wyszczególnienie czynności Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ DZIAŁ II Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie obowiązuje od 31 października 016 roku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie . Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 15.09.2015 r. 1 Postanowienia ogólne Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w 1. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 26 sierpnia 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci indywidualni Obowiązuje od dnia 24 października 2012 Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe i rozliczenia pienięŝne. Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca

Rachunki bankowe i rozliczenia pienięŝne. Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca Uchwała nr 6/14/2012 Zarządu z dnia 18.10.2012 r. w sprawie wprowadzenia taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe obowiązującej w Banku Spółdzielczym w Lubyczy Królewskiej. Lp Wyszczególnienie czynności

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne Załacznik do Uchwały 80/2014 Zarządu Banku z dnia 17.11.2014 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne WYSZCZEGÓLNIONE CZYNNOŚCI STAWKA Podstawowa Minimalna Maksymalna

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE. obowiązuje od 28 grudnia 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE. obowiązuje od 28 grudnia 2015 roku Załącznik do Decyzji nr 149/015 Prezesa Zarządu SGB-Banku S.A. Ryszarda Lorka z dnia 17 grudnia 015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 8 grudnia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI.

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I Rachunki Bieżące i Pomocnicze. OTWARCIE I PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE Załącznik do Uchwały nr 7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żurominie z dnia 26.01.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 28/2015 z 12.02.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 maja 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 534/2015 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 02.07.2015 r. Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 13.07.2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Sokołach Nr 37 z dnia 11.12.2013 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH Obowiązuje od 02.01.2014r. Sokoły, grudzień 2013 r. Dział I. Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych STAWKA OBOWIĄZUJĄCA LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW CZĘŚĆ I DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW 4 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne tekst jednolity - obowiązuje od 3 listopada 2016 r.

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne tekst jednolity - obowiązuje od 3 listopada 2016 r. Załącznik nr 7 do "Zasad przyjmowania zleceń w zakresie niektórych czynności dewizowych wykonywanych przez Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie" Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe -

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY Załącznik do uchwały nr 47/2015 Zarządu BSZŁ w Łęczycy z dnia 14.05.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY ( w walucie krajowej)

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej Załącznik nr 1 do Uchwały nr 51/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Teresinie z dnia 19 września 2012 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 12.06.2013 r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych dla umów

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych LP. Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30 ROR Standard ROR Senior ROR Net 1) ROR Net 2.0.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity BANK SPÓŁDZIELCZY W SKARYSZEWIE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala Tekst jednolity Skaryszew 2015 Opłaty i prowizje obowiązują od 01.04.2015r

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5%

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 02 kwietnia 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 02 kwietnia 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH Obowiązuje od dnia 02 kwietnia 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH Załącznik do Uchwały Nr 9 Zarządu BS w Sokołach z dnia 20.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH obowiązuje od dnia 01.04.2015 r.. marzec 2015 Dział I. Zasady pobierania opłat

Bardziej szczegółowo

Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych

Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Wyciąg z "Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe waluty wymienialne" (opłaty pobierane przez SGB Bank S.A.) obowiązuje od 31 października 2016 roku Dział I. Postanowienia ogólne 1. SGBBank

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 01.01.2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 12 stycznia 2012 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOSCIOWO- ROZLICZENIOWE ROR Konta

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 142/2015 z r.

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 142/2015 z r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. RACHUNKI Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 21.07.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 24.10.2012 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0%

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% IV. KREDYTY A. Pobiera się prowizję i opłaty za następujące czynności i usługi bankowe: 1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% b) za udzielenie gwarancji

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 31 października 2016r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 31 października 2016r. 1.. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 13. 14. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 31 października 016r. Dział I. Postanowienia ogólne SGB-Bank S.A. pobiera

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej

BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu nr 8/2009 z dnia 23-02-2009 r. /2008Aneks nr 2 Uchwała Zarządu BS w Białej Nr 23/200 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów instytucjonalnych Obowiązuje od dnia 01.04.2015 r. 1 Spis treści Zasady pobierania i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 10/2014 Zarządu BS Szczucin z dnia 28.11.2014r. Rozdział I Rachunki bankowe i rozliczenia pienięŝne Dla

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH (tekst jednolity wg stanu na dzień 14.09.2012 r.) Mosina, wrzesień 2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 R a c h u n k i b a

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY Załącznik do uchwały nr 7/2013 Zarządu BSZŁ w Łęczycy z dnia 21.02.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY ( w walucie krajowej) Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 01.02015 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty Załącznik do umowy rachunku bankowego wyciąg z Uchwały Nr 99/2012 Zarządu BS Susz z dnia 15.10.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych pobieranych od klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Suszu

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów indywidualnych Obowiązuje od dnia 22.12.2014 r. 1 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 69 / 2016 Zarządu BS Augustów z dnia 31.10.2016r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 52 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 30.11.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Nakło nad Notecią - luty 2013 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/1/BS/Z/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 26 października 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Siemiatycze,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 79/BS/Z/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 08.12.2014 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami: Nr 12/BS/Z/15 z dnia 05.03.2015 r.,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI Banku Spółdzielczego w Gąsocinie

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI Banku Spółdzielczego w Gąsocinie Załącznik do Uchwały Zarządu nr 18/2015 z 17.06.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI Banku Spółdzielczego w Gąsocinie SPIS TREŚCI DZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 23.03.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 23.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 23.03.2015 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Konta osobiste

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 2 listopada 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 17 marca 2014r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 17 marca 2014r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 17 marca 2014r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo