TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JUTROSINIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JUTROSINIE"

Transkrypt

1 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie Bank Spółdzielczy w Jutrosinie TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JUTROSINIE Obowiązuje od r. BS Jutrosin Strona 1

2 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie SPIS TREŚCI KLIENCI INDYWIDUALNI KLIENCI INSTYTUCJONALNI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II RACHUNKI BANKOWE ROZDZIAŁ III RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE... 9 ROZDZIAŁ IV RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH ROZDZIAŁ V USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ROZDZIAŁ VI KARTY PŁATNICZE ROZDZIAŁ VII KREDYTY I POŻYCZKI ROZDZIAŁ VIII CZYNNOŚCI W OBROCIE DEWIZOWYM 18 ROZDZIAŁ IX OPERACJE KASOWE 20 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 22 ROZDZIAŁ II RACHUNKI BANKOWE. 23 ROZDZIAŁ III RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH 29 ROZDZIAŁ IV USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ. 31 ROZDZIAŁ V KARTY PŁATNICZE. 32 ROZDZIAŁ VI KREDYTY I POŻYCZKI.. 33 ROZDZIAŁ VII CZYNNOŚCI W OBROCIE DEWIZOWYM 35 ROZDZIAŁ VIII OPERACJE KASOWE 37 ROZDZIAŁ IX INNE OPŁATY I PROWIZJE 38 ROZDZIAŁ X INNE OPŁATY I PROWIZJE 21 BS Jutrosin Strona 2

3 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie Taryfa Prowizji i Opłat KLIENCI INDYWIDUALNI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Bank Spółdzielczy w Jutrosinie pobiera opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych zgodnie z niniejszą,, Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie 2. Pojęcia stosowane w niniejszej taryfie oznaczają: Zarząd Zarząd Banku Spółdzielczego w Jutrosinie elektroniczny kanał dostępu sposób komunikacji posiadacza rachunku z bankiem lub banku z posiadaczem na odległość za pośrednictwem sieci teleinformatycznej lub urządzeń elektronicznych, obejmujący w szczególności ( kanał WWW) i serwis SMS udostępniony na podstawie odrębnej umowy. taryfa Taryfa prowizji i opłat za czynności usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie. SGB (Spółdzielcza Grupa Bankowa) zrzeszenie, które tworzą SGBBank S.A. oraz banki spółdzielcze, które zawarły z nim umowy zrzeszenia, 4) Środek identyfikacji elektronicznej zabezpieczenie przy uŝyciu którego bank uniemoŝliwia dostęp do systemu osobom nieupowaŝnionym, w szczególności hasło jednorazowe. 3. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych. 4.Kwoty prowizji podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy, na następujących zasadach: kwoty mniejsze niŝ 0,5 grosza pomija się, a kwoty od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się do pełnego grosza w górę. 5. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej. 6. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciąŝenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej. 7. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w cięŝar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłaty w cięŝar innego rachunku klienta, zgodnie z dyspozycją klienta. 8. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach: niezwłocznie, w dniu złoŝenia albo wykonania dyspozycji, cyklicznie, w innych terminach wskazanych w niniejszej taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a Bankiem Spółdzielczym w Jutrosinie. 9. Bank moŝe pobrać w terminie późniejszym naleŝne mu prowizje lub opłaty, których nie pobrał w trybie wynikającym z postanowień niniejszej Tabeli. 10. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 8 pkt 2, pobierane są w następujących terminach: 22 dnia kaŝdego miesiąca,w przypadku gdy 22 przypada na sobotę lub dzień wolny od pracy, prowizje pobiera się następnego dnia roboczego w przypadku opłat za prowadzenie rachunków w dniu miesiąca odpowiadającym dniowi pierwszego pobrania danej opłaty w przypadku pozostałych opłat, z zastrzeŝeniem, Ŝe w przypadku klientów indywidualnych opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez Bank Spółdzielczy w Jutrosinie, a opłaty roczne są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeŝeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty, za usługę SMS ostatniego dnia roboczego miesiąca, 4) za uŝytkowanie karty ostatniego dnia roboczego miesiąca. 11. Klienci indywidualni mogą wybrać dowolny pakiet taryfowy z zastrzeŝeniem pakietu: Konto młodzieŝowe przeznaczonego dla klientów indywidualnych od 13 roku Ŝycia do 26 roku Ŝycia. Konto Senior przeznaczonego dla klientów indywidualnych pobierających świadczenia emerytalne 12. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 13. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyraŝonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 14. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie Banku Spółdzielczego w Jutrosinie. 15. Dokonanie z rachunku wypłaty środków pienięŝnych w wysokości przekraczającej ,00 zł w drodze realizacji gotówkowej wymaga zaawizowania przez posiadacza rachunku lub jego pełnomocnika zamiaru wypłaty, na co najmniej 2 dni robocze przed zamierzonym terminem podjęcia środków pienięŝnych z rachunku. 16.Dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, mając na uwadze jeden lub więcej z wymienionych czynników: pozyskanie nowego klienta, współpracę z dotychczasowym klientem, ofertę innych banków, 4) poziom ryzyka kredytowego, 5) inne warunki określone indywidualnie wobec klienta; mogą ustalić indywidualnie stawki opłat i prowizji inne niŝ określone w Taryfie opłat i prowizji. BS Jutrosin Strona 3

4 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie ROZDZIAŁ II RACHUNKI BANKOWE STAWKA OBOWIĄZUJACA Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY ROR STANDARD PAKIET MŁODZIEŻOWY DO 26 ROKU ŻYCIA Konto SENIOR 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 7,00 zł Pierwsze 12 miesięcy bez opłat, po upływie tego okresu 2,00 zł(*) 3. Wypłaty gotówkowe z rachunku ROR dokonywane w BS w Jutrosinie lub O/ Pakosław 4. Wpłaty gotówkowe na rachunek: Prowadzony w BS w Jutrosinie lub O/Pakosław 5. Operacje bezgotówkowe (przelewy): ZłoŜony w formie papierowej a) na rachunek prowadzony w BS w Jutrosinie lub O/Pakosław b) na rachunek prowadzony w innym banku c) na rachunek ZUS, Urząd Skarbowy d) opłaty na rzecz Poczty Polskiej (abonament RTV) e) opłaty na rzecz Komunalnego Związku Gmin Rejonu Leszczyńskiego f) realizowanych w systemie SORBNET g) na cele uŝyteczności publicznej, których wniesienie upowaŝnia ofiarodawcę na mocy przepisów ogólnych do ich odliczenia od podstawy podatku dochodowego Za kaŝdy przelew Za kaŝdy przelew 3,50 zł 2,00 zł 3,50 zł 2,00 zł Pierwsze 12 miesięcy od dnia załoŝenia bez opłat, po upływie tego okresu opłaty jak przy ROR, tj.: (*) 3,50 zł 2,00 zł BS Jutrosin Strona 4

5 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie ZłoŜony za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej: Za kaŝdy przelew a) na rachunek prowadzony w BS w Jutrosinie lub O/Pakosław b) na rachunek prowadzony w innym banku 1,50 zł 1,50 zł 6. Zlecenia stałe Przyjęcie, odwołanie, modyfikacja Za kaŝdą dyspozycję Realizacja usługi za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł Realizacja zlecenia na rachunek w BS w Jutrosinie lub O/Pakosław 4) Realizacja zlecenia na rachunek prowadzony w innym banku 3,50 zł 3,50 zł 1,50 zł 7. Polecenie zapłaty ZłoŜenie zlecenia polecenia zapłaty Za kaŝdą dyspozycję 4,00 zł 4,00 zł 2,00 zł Realizacja zlecenia polecenia zapłaty z rachunku dłuŝnika 1,50 zł Odmowa wykonania zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłuŝnika 4,00 zł 4,00 zł 2,00 zł 8. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem Za kaŝdą dyspozycję 7,00 zł 7,00 zł BS Jutrosin Strona 5

6 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie 9. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: Poprzez usługi bankowości elektronicznej W formie papierowej: a) Wyciąg odbierany raz w miesiącu w siedzibie BS w Jutrosinie lub O/Pakosław b) Za kaŝdy następny wyciąg odbierany w siedzibie BS w Jutrosinie lub O/Pakosław c) Wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu na adres wskazany przez klienta d) Wysyłany listem zwykłym częściej niŝ raz w miesiącu na adres wskazany przez klienta (za kaŝdy list) 10. Sporządzenie zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta: Za kaŝde zestawienie Za miesiąc 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł Z bieŝącego roku kalendarzowego Z kaŝdego poprzedniego roku + po 10,00 zł za kaŝdy poprzedni rok + po 10,00 zł za kaŝdy poprzedni rok + po 10,00 zł za kaŝdy poprzedni rok BS Jutrosin Strona 6

7 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie 11. Sporządzenie kopii: wyciągu bankowego lub obrotów na rachunku (bez załączników): Za kaŝdy dokument a) z bieŝącego roku kalendarzowego b) z lat poprzednich 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł kaŝdego załącznika do wyciągu 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł pojedynczej dyspozycji złoŝonej przez klienta, gdy: a) klient określi datę dokonania operacji b) klient nie określi daty dokonania operacji 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł UWAGA! Opłaty nie pobiera się w przypadku, gdy odpis sporządzany jest na zlecenie sądu lub prokuratury dla potrzeb spraw karnych, karno skarbowych, o alimenty lub rentę mającą charakter alimentacyjny 12. Wystawienie zaświadczenia o obrotach, posiadanych rachunkach, występowaniu zajęć komorniczych, wysokości salda Za kaŝde zaświadczenie 13. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu. Od kaŝdego przelewu 0,5% nie mniej niŝ 10,00 zł nie więcej niŝ 100,00 zł 0,5% nie mniej niŝ 10,00 zł nie więcej niŝ 100,00 zł 0,5% nie mniej niŝ 10,00 zł nie więcej niŝ 100,00 zł 14. Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci Za kaŝde przyjęcie, odwołanie lub zmianę 15. Realizacja dyspozycji spadkobierców 16. Za zmianę pakietu rachunku BS Jutrosin Strona 7

8 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie 17. Za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu powstania niedopuszczalnego salda debetowego na rachunku (po upływie spłaty terminu) Bank moŝe pobierać opłatę tylko jeden raz w okresie rozliczeniowym wynikającym z umowy Za kaŝdy monit 18. Za dokonanie blokady na rachunku: Z tytułu zabezpieczenia umów między posiadaczem a BS w Jutrosinie Z tytułu blokady środków na rachunku klienta na rzecz innego banku lub innych instytucji 19. Czeki w obrocie krajowym Za 25 szt. blankietów czekowych 12,50 zł 12,50 zł 12,50 zł 20. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku 21. Działania banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza błędnego numeru rachunku bankowego miesięcznie 22. Zmianę karty wzorów podpisu 23. Wydanie kserokopii umowy Za kaŝdy dokument (*) Osobom, które załoŝyły konto SENIOR do dnia r. opłaty ulegną zmianie od r. i będą wynosić tyle samo jak przy rachunkach SENIOR. BS Jutrosin Strona 8

9 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie ROZDZIAŁ III RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE/ RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE A`VISTA Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1. Otwarcie rachunków oszczędnościowych 2. Prowadzenie rachunków oszczędnościowych 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek oszczędnościowy 4. Wypłaty gotówkowe z rachunku oszczędnościowego Za kaŝdą wypłatę Jedna wypłata w miesiącu kalendarzowym bez opłat, kaŝda kolejna 10,00 zł ** 5. Ustanowienie/ zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem oszczędnościowym 6. Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci Za kaŝde przyjęcie, odwołanie lub zmianę 7,00 zł 7. Realizacja dyspozycji spadkobierców 8. Za zmianę pakietu rachunku 9. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: W formie papierowej: a) Wyciąg odbierany raz w miesiącu w siedzibie BS w Jutrosinie lub O/Pakosław b) Za kaŝdy następny wyciąg odbierany w siedzibie BS w Jutrosinie lub O/Pakosław c) Wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu na adres wskazany przez klienta d) Wysyłany listem zwykłym częściej niŝ raz w miesiącu na adres wskazany przez klienta (za kaŝdy list) BS Jutrosin Strona 9

10 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie 10. Sporządzenie zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta: Za miesiąc Za kaŝde zestawienie 10,00 zł Z bieŝącego roku kalendarzowego Z kaŝdego poprzedniego roku + po 10,00 zł za kaŝdy poprzedni rok 11. Sporządzenie kopii: wyciągu bankowego lub obrotów na rachunku (bez załączników): c) z bieŝącego roku kalendarzowego d) z lat poprzednich kaŝdego załącznika do wyciągu pojedynczej dyspozycji złoŝonej przez klienta, gdy: c) klient określi datę dokonania operacji d) klient nie określi daty dokonania operacji UWAGA! Opłaty nie pobiera się w przypadku, gdy odpis sporządzany jest na zlecenie sądu lub prokuratury dla potrzeb spraw karnych, karno skarbowych, o alimenty lub rentę mającą charakter alimentacyjny Za kaŝdy dokument 40,00 zł 6,00 zł 10,00 zł 12. Wystawienie zaświadczenia o obrotach, posiadanych rachunkach, występowaniu zajęć komorniczych, wysokości salda Za kaŝde zaświadczenie 13. Za dokonanie blokady na rachunku: Z tytułu zabezpieczenia umów między posiadaczem a BS w Jutrosinie Z tytułu blokady środków na rachunku klienta na rzecz innego banku lub innych instytucji 14. Likwidacja ksiąŝeczki oszczędnościowej a`vista Za kaŝdą ksiąŝeczkę 15. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie 16. Działania banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza błędnego numeru rachunku bankowego 17. Zmianę karty wzorów podpisu 18. Wydanie kserokopii umowy Za kaŝdy dokument 1 ** nie dotyczy rachunków oszczędnościowych a`vista BS Jutrosin Strona 10

11 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie ROZDZIAŁ IV RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1. Otwarcie rachunków terminowych lokat oszczędnościowych 2. Prowadzenie rachunków terminowych lokat oszczędnościowych 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek 4. Wypłaty gotówkowe z rachunku 5. Likwidacja ksiąŝeczki oszczędnościowej Za kaŝdą ksiąŝeczkę 6. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem lokaty 7,00 zł 7. Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci Za kaŝde przyjęcie, odwołanie lub zmianę 8. Realizacja dyspozycji spadkobierców 9. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności Za kaŝde zaświadczenie 10. Wyciąg z rachunku lokaty Za kaŝdy wyciąg 11. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta: Za kaŝde zestawienie Z bieŝącego roku kalendarzowego Z kaŝdego poprzedniego roku + po 10,00 zł za kaŝdy poprzedni rok 12. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 13. Ustanowienie blokady na zabezpieczenie wierzytelności na rachunku lokaty terminowej 14. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie BS Jutrosin Strona 11

12 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie 15. Działania banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza błędnego numeru rachunku bankowego 16. Zmianę karty wzorów podpisu 17. Wydanie kserokopii umowy Za kaŝdy dokument 1 ROZDZIAŁ V USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ STAWKA OBOWIĄZUJACA Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY ROR STANDARD PAKIET MŁODZIEŻOWY DO 26 ROKU ŻYCIA Konto SENIOR 1. Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu: jednorazowo Kanał WWW Serwis SMS Banking 2. Opłata za listę haseł jednorazowych Za kaŝdą listę Wydanie pierwszej listy haseł jednorazowych Wydanie kolejnej listy haseł jednorazowych 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 3. Opłata za wysłanie hasła SMS Za kaŝdy SMS 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 4. Zablokowanie/ odblokowanie dostępu do konta internetowego bez zmiany hasła z ponownym wydaniem hasła BS Jutrosin Strona 12

13 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie 5. a) b) Przesłanie środków identyfikacji elektronicznej za pośrednictwem Poczty Polskiej drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru za granicę, drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru Opłata za wysłanie wiadomości SMS Za kaŝdy SMS 0,45 zł 0,45 zł 0,45 zł 7. Zmiana parametrów SMS Banking 2 ROZDZIAŁ VI KARTY PŁATNICZE STAWKA OBOWIĄZUJACA Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY Visa Electron/ Maestro Visa Electron młodzieżowa MasterCard Debit Paypass MasterCard Debit Paypass,,młodzieżowa Visa Electron paywave Visa Electron PayWave,,młodzieżowa 1. Wydanie karty dla: posiadacza rachunku współposiadacza rachunku osoby wskazanej 2. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia 3. Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej ( Uwaga: Dotyczy drugiej i następnych kart wydanych do danego konta) 4. UŜytkowanie karty opłata miesięczna (pobierana od drugiego roku uŝytkowania, liczona od dnia wydania karty) Za kaŝdą kartę 10,00 zł 10,00 zł Nie dotyczy Nie dotyczy 2 Nie dotyczy Nie dotyczy Za kaŝdą kartę Za kaŝdą kartę miesięcznie 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 5. ZastrzeŜenie karty BS Jutrosin Strona 13

14 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie 6. Zmiana parametrów karty Za kaŝdą zmianę 7. 4) 5) Opłata za wypłatę gotówki: w bankomatach banków Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej w bankomatach innych niŝ wskazane w pkt 1 w kasach innych banków, niŝ wskazane w pkt 2 za granicą Za kaŝdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji naliczana od wypłaconej kwoty 8. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back Za kaŝdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji 9. Wydanie numeru PIN Za kaŝdy numer PIN 10. Zmiana PIN : w bankomatach sieci SGB Za kaŝdą zmianę 5,00 5,00 1,50 zł 1,30 zł 3% min.4,50zł 3% min.4,50zł 1,50 zł 1,30 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 1,50 zł 1,30 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 1,50 zł 1,30 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 1,50 zł 2% min. 2% min. 4,50 zł 3% min. 10,00zł 1,50 zł 2% min. 2% min. 4,50 zł 3% min. 10,00 zł 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 0,00 zł 0,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł w bankomatach innych niŝ wskazane w pkt Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł miesięcznie 12. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na Ŝyczenie klienta Za kaŝde zestawienie 13. Transakcje bezgotówkowe Bez prowizji Bez prowizji Bez prowizji Bez prowizji Bez prowizji Bez prowizji 14. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach w bankomatach SGB Za kaŝde sprawdzenie w bankomatach innych niŝ wskazane w pkt.1 BS Jutrosin Strona 14

15 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie Karty przedpłacone Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY MasterCard 1. Wydanie karty i numeru PIN Za kaŝdą kartę 3 2. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia Za kaŝdą kartę 3 3. Zasilenie rachunku karty 4. Kwota minimalnej pierwszej wpłaty na rachunek karty 5. ZastrzeŜenie karty 6. Zmiana PIN : w bankomatach sieci SGB w bankomatach innych niŝ wskazane w pkt.1 Za kaŝdą zmianę 4,50 zł 7,00 zł 7. 4) 5) Opłata za wypłatę gotówki: w bankomatach banków Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej w bankomatach innych niŝ wskazane w pkt 1 w kasach innych banków, niŝ wskazane w pkt 2 za granicą Za kaŝdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji naliczana od wypłaconej kwoty 1,50 zł 1,30 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 8. Zestawienie transakcji przesłane do klienta (opłata miesięczna) miesięcznie 9. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na Ŝyczenie klienta Za kaŝde zestawienie 10. Transakcje bezgotówkowe BS Jutrosin Strona 15

16 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie ROZDZIAŁ VII KREDYTY I POŻYCZKI STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY 1. Prowizja za czynności związane z udzieleniem kredytu w tym: Kredyt konsumencki gotówkowy: a) na okres do 36 miesięcy b) na okres powyŝej 36 miesięcy do 72 miesięcy c) okolicznościowego Prosty i szybki * d) okolicznościowego LATO 2015 ** Naliczana od kwoty przyznanego kredytu/ poŝyczki lub od kwoty odnowienia kredytu (dotyczy kredytów odnawialnych w ROR), płatna jednorazowo, przed lub przy postawieniu kredytu do dyspozycji kredytobiorcy. DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH ROR W BS JUTROSIN 2,0% 2,5% 1,0% 2,0% DLA POZOSTAŁYCH KLIENTÓW 2,5% 3,0% 1,5% 2,0% Kredyt konsumencki odnawialny w ROR: a) za udzielenie b) za odnowienie na kolejne 12 miesięcy 2,5% 2,0% 4) 5) Kredyt mieszkaniowy Kredyt mieszkaniowy Mieszkanie dla młodych PoŜyczka hipoteczna*** 2,0% 2,0% 0,0% 2,5% 2,5% 0,0% 2. Za zmianę na wniosek klienta warunków umowy kredytowej wymagających sporządzenia aneksu: PodwyŜszenie kwoty kredytu Zmiana zabezpieczenia kredytu Naliczana od kwoty podwyŝszenia kredytu/ poŝyczki, płatna jednorazowo Za kaŝdą zmianę 2,0% nie mniej niŝ 100,00 zł 100,00 zł Inne warunki umowy: inne niŝ w pkt. i Za kaŝdą zmianę 100,00 zł 3. Za prolongatę w spłacie kredytu: do 3 miesięcy powyŝej 3 miesięcy do 6 miesięcy powyŝej 6 miesięcy Naliczana od kwoty prolongowania, płatna jednorazowo 1,0% nie mniej niŝ 100,00 zł 2,0% nie mniej niŝ 100,00 zł 3,0% nie mniej niŝ 100,00 zł 4. Za sporządzenie umowy przejęcia długu Naliczana od kwoty przejmowanego długu 2,0% nie mniej niŝ 100,00 zł BS Jutrosin Strona 16

17 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie 5. Za sporządzenie umowy ugody na spłatę zadłuŝenia Naliczana od kwoty zadłuŝenia na jaką została zawarta ugoda 2,0% nie mniej niŝ 100,00 zł 6. Za wydanie kserokopii umowy kredytowej Za kaŝdą kserokopię 1 7. Za wydanie klientowi na jego wniosek zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłuŝenia lub zaświadczenia, Ŝe klient figuruje jako dłuŝnik Za kaŝde zaświadczenie 40,00 zł 8. Za rozpatrzenie wniosku o bezcięŝarowe odłączenie działki Za kaŝdy wniosek 150,00 zł 9. Za wydanie duplikatu dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zestawu rejestrowego lub przewłaszczenia Za kaŝdy duplikat 10. Za sporządzenie i wysłanie monitu/wezwania Od kaŝdego wezwania wysłanego raz w miesiącu 6,60 zł 11. Za wydanie promesy udzielenia kredytu Uwaga! Prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu. Za kaŝdą promesę 200,00 zł 12. Za wydanie opinii bankowej na wniosek klienta Za kaŝdą opinię 100,00 zł 13. Za sporządzenie historii rachunku kredytowego Z roku bieŝącego Od kaŝdej dyspozycji 1 Z lat poprzednich ( za kaŝdy rok) 2 * udzielany od r. do r. ** udzielany od r. do r. *** udzielana od r. do r. BS Jutrosin Strona 17

18 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie ROZDZIAŁ VIII CZYNNOŚCI W OBROCIE DEWIZOWYM Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1. Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków dewizowych w kraju tryb normalny (TOMNEXT) przekazy do 5.000, euro przekazy przekraczające 5.000, euro Za kaŝde zlecenie 6 2. Pobranie zwrotnego pokwitowania odbioru kwoty polecenia wypłat***** Za kaŝde pokwitowanie 1 3. Zwrot niepodjętej kwoty polecenia wypłaty***** ( Uwaga: JeŜeli zwrot niepodjętej kwoty jest wynikiem postępowania wyjaśniającego, to pobiera się tylko jedną opłatę.) 4. Prowizja od zleceń w trybie ekspresowym opłata dodatkowa z datą waluty dziś (OVERNIGHT)*****/ ******* 5. Euro transfer realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę z datą waluty TomNext, spełniających łącznie następujące warunki: rachunek beneficjenta znajduje się w jednym z krajów EOG, bezbłędnie wpisany IBAN beneficjenta, bezbłędnie wpisany BIC banku beneficjenta, określona opcja kosztowa SHA*****. 6. Anulowanie lub zmiana zrealizowanego polecenia wypłaty za granicę lub do banku krajowego przez klienta BS Jutrosin***** Za kaŝdy zwrot Za kaŝde zlecenie Za kaŝde zlecenie 100,00 zł 100,00 zł 4,80 zł (opłata SGBBank) (opłata BS Jutrosin) 4 plus koszty banków pośredniczących 7. Odwołanie polecenia wypłaty za granicę lub do banku krajowego na Ŝądanie klienta, jeśli nie zostało jeszcze zrealizowane lub nie zostały zapewnione środki na jego realizacje.****** BS Jutrosin Strona 18

19 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie 8. Zryczałtowana opłata z tytułu kosztów pobieranych przez banki zagraniczne pośredniczące w wykonaniu przekazów (OUR)***** przekazy do równowartości euro przekazy przekraczając równowartość euro ( Uwaga: Równowartość w Euro oblicza się przy zastosowaniu kursów średnich NBP z dnia realizacji przekazu) 9. Opłata,, Non STP pobierana w sytuacji gdy zlecenidawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: kodu BIC banku beneficjenta lub numeru Rachunku Bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. (Uwaga: Opłatę pobiera się niezaleŝnie od prowizji pobranej z pkt Realizacja przekazów w obrocie dewizowym w przypadku, gdy zarówno zleceniodawca jak i beneficjent są klientami banków SGB***** ) 5) 6) 7) Inkaso***** inkaso dokumentów, czeków, weksli, akcept traty, zmiana warunków inkasa, przeniesienie praw własności do towaru / cesja lub upowaŝnienie wydanie dokumentów bez zapłaty, zwrot dokumentów niezainkasowanych, protest weksla lub traty, przekazanie inkasa do realizacji w innym banku. Zlecenia róŝne wystawienie zaświadczenia uprawniającego do wywozu wartości dewizowych za granicę czynności niestandardowe (wyjaśnienie wszystkich niezgodności powstałych w toku realizacji płatności w obrocie dewizowym, poszukiwanie płatności, wyjaśnienie kosztów, zmiany szczegółów płatności, zmiany danych nadawcy lub odbiorcy płatności itd.) 13. Zryczałtowana opłata pobierana z tytułu ponoszonych przez bank kosztów związanych z korzystaniem łączy telekomunikacyjnych******** 14. Zmiana/ korekty do zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na Ŝyczenie klienta Za kaŝdy przekaz Za kaŝdy przekaz 60,00 zł 40,00 zł 0,2% min. max. 200,00 zł 0,2% min. 50,00 zł max. 150,00 zł (opłata SGB Banku), plus (opłata BS Jutrosin) 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 150,00 plus opłata notarialna 50,00 zł plus opłaty telekomunikacyjne 100,00 zł 10,00 zł 40,00 zł plus opłaty telekomunikacyjne oraz koszty banków trzecich BS Jutrosin Strona 19

20 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie ***** Opłata pobierana przez bank współpracujący z BS Jutrosin w zakresie ww. czynności. ****** Odwołanie jest moŝliwe na zasadach i w terminach określonych w umowie ramowej na mocy, której polecenie wypłaty za granicę lub do banku krajowego jest realizowane przez Bank. ******* Opłata dodatkowa pobierana od opłaty określonej w pkt.5 ******** Nie dotyczy przelewów typu Eurotransfer ( +Vat) ROZDZIAŁ IX OPERACJE KASOWE Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY STAWKA OBOWIĄZUJACA 1. Wypłaty gotówkowe z rachunku ROR dokonywane w BS w Jutrosinie lub O/ Pakosław 2. Wpłaty gotówkowe na rachunek: Prowadzony w BS w Jutrosinie lub O/Pakosław 3. Operacje gotówkowe: ZłoŜony w formie papierowej a) na rachunek prowadzony w BS w Jutrosinie lub O/Pakosław b) na rachunek prowadzony w innym banku c) na rachunek samorządu terytorialnego prowadzony w BS w Jutrosinie lub O/Pakosław d) na rachunek ZUS, Urząd Skarbowy e) na rachunek Gminnych Wodociągów w Pakosławiu f) opłaty na rzecz Poczty Polskiej (abonament RTV) g) opłaty na rzecz Komunalnego Związku Gmin Rejonu Leszczyńskiego h) na cele uŝyteczności publicznej, których wniesienie upowaŝnia ofiarodawcę na mocy przepisów ogólnych do ich odliczenia od podstawy podatku dochodowego Za kaŝdy przelew naliczona od wpłaconej kwoty Za kaŝdy przelew 0,6% nie mniej jak 0,6% nie mniej jak 3,50 zł 2,00 zł BS Jutrosin Strona 20

21 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie ROZDZIAŁ X INNE OPŁATY I PROWIZJE Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1. Za zastrzeŝenie dokumentów w systemie MIG DZ Za kaŝdą dyspozycje 1 2. Gwarancje, poręczenia, regwarancje i awale Od kwoty udzielonych gwarancji, poręczeń, regwarancji, awali lub od kwoty czynnych gwarancji, poręczeń, regwarancji, awali Miesięcznie/ kwartalnie/ rocznie/ za cały okres waŝności od 3 % do 5 % Z tytułu zmiany warunków gwarancji, poręczeń, regwarancji od 1 % do 5 % BS Jutrosin Strona 21

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 208/2013 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 27.03.2013 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Załącznik do Uchwały Zarządu nr 123/2012 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn. 21.09.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów instytucjonalnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu SPIS TREŚCI Rozdział I. RACHUNKI BANKOWE...... 4 Tab. 1. Rachunki bieŝące i pomocnicze dla podmiotów gospodarczych, rolników oraz dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ (DEPOZYTY ROZLICZENIA) - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KONINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ (DEPOZYTY ROZLICZENIA) - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KONINIE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 51/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Koninie z dnia 30 kwietnia 2013r. Tekst jednolity TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 11/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia 31.03.2015r. POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ obowiązuje od 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały Zarządu nr 04/04/2015 z 04.03.2015r TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Rozdział I. Rachunki bankowe Część A. Rachunki bankowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZILECZYM W ZAWADZKIEM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZILECZYM W ZAWADZKIEM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I ROLNIKÓW Załącznik do Uchwały Nr 105/55/2009 Zarządu BS w Zawadzkiem z dnia 15.10.2009 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZILECZYM W ZAWADZKIEM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I ROLNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity na dzień 02 maja 2014r. RB dla rolników** / AGRO KONTO** RB i RB pomocniczy* 1. Otwarcie rachunku bankowego. 30,00 zł kwartalnie

Tekst jednolity na dzień 02 maja 2014r. RB dla rolników** / AGRO KONTO** RB i RB pomocniczy* 1. Otwarcie rachunku bankowego. 30,00 zł kwartalnie TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej Obowiązuje od 1.04.2015r. Część 1. Postanowienia ogólne 1. Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie, zwany dalej PBS,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 27/2005. Banku BS Otmuchów z dnia.06-06-2005.. w sprawie Taryfy opłat i prowizji bankowych pobieranych od podmiotów niefinansowych BANK SPÓŁDZIELCZY OTMUCHÓW TARYFA

Bardziej szczegółowo

TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych. obowiązuje od 15 maja 2010 r.

TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych. obowiązuje od 15 maja 2010 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/12/2008 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 22 grudnia 2008 roku IX zmiana Uchwała Nr 11/04/2010 z 30.04.2010 r. TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T Załącznik do Uchwały Nr 08/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 06 marca 2015 r. Z Za Załącznik do Uchwały Nr. /14,,. BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 01.02015 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 września 2013r.

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 września 2013r. Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE ( obowiązuje od 01 września 2013r.) ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią sierpień 2013

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY w STALOWEJ WOLI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE - OSOBY PRYWATNE

DZIAŁ II. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY w STALOWEJ WOLI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE - OSOBY PRYWATNE DZIAŁ II. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY w STALOWEJ WOLI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE - OSOBY PRYWATNE ROZDZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku : - ROR

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych OBOWIĄZUJE OD DNIA: 23 lipca 2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej nr 06/VII/2014 z dnia 23 lipca 2014r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 18 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 107/2014 Zarządu BS z dnia 11 grudnia 2014r. KLIENT INDYWIDUALNY. Rzepin, grudzień 2014r.

Załącznik do Uchwały nr 107/2014 Zarządu BS z dnia 11 grudnia 2014r. KLIENT INDYWIDUALNY. Rzepin, grudzień 2014r. Załącznik do Uchwały nr 107/2014 Zarządu BS z dnia 11 grudnia 2014r KLIENT INDYWIDUALNY Rzepin, grudzień 2014r Rozdział I Postanowienia ogólne Ta r y f a o p ł a t i p r o w i z j i z a c z y n n o ś c

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/BS/2015 z dnia 06.05.2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych LIPIEC 2015 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 28/15 z dnia 23.02.2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE www.bsporabka.pl Porąbka 2015 ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI 1. Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe obejmuje Klientów indywidualnych oraz

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr120/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015 roku Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo