Bank Spółdzielczy w Pleszewie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bank Spółdzielczy w Pleszewie"

Transkrypt

1 Bank Spółdzielczy w Pleszewie Spółdzielcza Grupa Bankowa w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pleszewie Tekst jednolity Pleszew, kwiecień 2015 rok 1

2 Postanowienia ogólne w Banku Spółdzielczym w Pleszewie Bank Spółdzielczy w Pleszewie pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z niniejszą Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi świadczone w walucie krajowej. Pojęcia stosowane w niniejszej taryfie oznaczają: Bank Bank Spółdzielczy w Pleszewie Zarząd Zarząd Banku Spółdzielczego w Pleszewie Taryfa Taryfa prowizji i opłat za czynności usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pleszewie Bankowość internetowa forma usług oferowanych przez Bank, polegająca na umożliwieniu dostępu do rachunku za pomocą urządzenia elektronicznego. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych. 4. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej. 5. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku klienta. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą. Prowizje i opłaty pobierane są: - niezwłocznie, w dniu złożenia lub wykonania operacji, - cyklicznie, - w innych terminach wskazanych w umowach zawartych pomiędzy klientem a Bankiem Spółdzielczym w Pleszewie, - prowizje i opłaty z tytułu wpłat i wypłat gotówkowych pobierane są wskaźnikiem określonym w Taryfie opłat i prowizji, - prowizje i opłaty od czynności takich jak: np.: przelewy, zaświadczenia itp. (zrealizowane/wydane) pobierane są od każdej sztuki. 8. Opłaty cykliczne, o których mowa powyżej, pobierane są w następujących terminach: - za prowadzenie rachunku bankowego ostatniego dnia każdego miesiąca, - za usługę SMS 1-go dnia roboczego miesiąca (za poprzedni miesiąc), - za użytkowanie karty ostatniego dnia każdego miesiąca. 9. W przypadku rachunku otwartego w danym miesiącu, pierwsza opłata za prowadzenie rachunku pobrana zostanie w miesiącu następnym (po miesiącu otwarcia) i za ten następny miesiąc. 10. Opłaty uiszczone z góry podlegają proporcjonalnemu zwrotowi. 1 Klienci mogą wybrać pakiet taryfowy. - Klienci indywidualni: Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy: - pakiet ROR STANDARD - przeznaczony dla osób fizycznych, - pakiet ROR MŁODZIEŻOWY - przeznaczony dla dzieci, młodzieży oraz osób do 30 roku życia, - pakiet ROR VIP - przeznaczony dla osób zamożnych i oczekujących od Banku przywilejów VIP-a, których miesięczne wpływy na rachunek wynoszą min złotych, - pakiet ROR SENIOR - przeznaczony dla osób w wieku powyżej 60 lat, pobierających świadczenia z tytułu emerytury lub renty, - Klienci Instytucjonalni: Rachunki bieżące: - pakiet RB BUSINESS - służy do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, - pakiet RB ROLNIK - służy do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - przeznaczony dla rolnika indywidualnego, - pakkiet RB PLUS - pakiet przeznaczony dla fundacji i stowarzyszeń oraz innych organizacji pożytku publicznego. 1 Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych realizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 1 Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych 14. Warunki ubezpieczenia określone są w Szczególnych warunkach ubezpieczenia dostępnych w placówkach Banku. 15. Dokonanie z rachunku wypłaty środków pieniężnych w wysokości przekraczającej 30.00zł w drodze realizacji dyspozycji gotówkowej wymaga zaawizowania przez posiadacza rachunku lub jego pełnomocnika zamiaru wypłaty, na co najmniej 2 dni robocze przed zamierzonym terminem podjęcia środków pieniężnych z rachunku. 1 Za czynności i usługi związane z działalnością kredytową Bank pobiera prowizje i opłaty zgodnie z Taryfą opłat i prowizji. 1 Zarząd Banku może podjąć decyzje o zastosowaniu innych stawek opłat i prowizji niż wynikające z Taryfy opłat i prowizji... 2

3 I. Obsługa rachunków oszczędnościowych, wkładów terminowych i przeprowadzanie rozliczeń - osoby fizyczne Rachunek Oszczędnościowo - Rozliczeniowy ROR. ROR STANDARD ROR MŁODZIEŻOWY ROR VIP ROR SENIOR OTWARCIE I PROWADZENIE Otwarcie rachunku bankowego Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku 7,00 1 WPŁATY I WYPŁATY Wpłata gotówkowa na rachunek 4. Wypłata gotówkowa z rachunku PRZELEWY (opłata pobierana za 1 szt. przelewu) 5. Na rachunek prowadzony w BS Pleszew (wewnętrzny) 1 Na rachunek w innym banku 3,50 1,50 Dodatkowa opłata za realizację przelewów w systemie Sorbnet (przelewy wysokokwotowe) 28,00 28,00 28,00 28,00 ZLECENIA STAŁE (automatyczne przelewy z rachunku bankowego w terminie wskazanym przez Klienta) 8. Przyjęcie zlecenia stałego Realizacja zlecenia stałego (opłata pobierana od każdego zrealizowanego zlecenia) 9. 1) na rachunek BS Pleszew 2) na rachunek w innym banku 1,50 1, Odwołanie / zmiana zlecenia stałego POLECENIA ZAPŁATY 1 Przyjecie polecenia zapłaty 1 Realizacja polecenia zapłaty 1,50 1,50 1 Odwołanie polecenia zapłaty lub aktualizacja polecenia Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku srodków na rachunku 14. 0,50 dłuznika POZOSTAŁE CZYNNOŚCI Wyciąg z rachunku w formie papierowej (opłata pobierana za każdy wyciąg) 1) sporządzenie wyciągu bankowego 15. 2) przesyłany listem zwykłym raz w m-cu 3) przesyłany listem zwykłym częściej niż raz w m-cu 4) przesyłany listem poleconym częściej niż raz w m-cu 4,50 4,50 4,50 4,50 1 Opłata za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym) lub wezwania do spłaty zadłużenia - w przypadkach określonych w umowie o kartę 1 Telesaldo - telefoniczna usługa na hasło (opłata miesięczna) 18. Usługa Saldo SMS (opłata za każdą wysłaną wiadomość) 0,30 0,30 0,30 0, Zamkniecie rachunku na życzenie klienta Karty płatnicze - Dział VII (załączniki 1-15) Ubezpieczenia - Dział VIII 1 Opłaty nie pobiera się w przypadku przelewów realizowanych na rachunki kredytowe i lokaty terminowej Rachunek Oszczędnościwo - Rozliczeniowy ROR - dla Klientów korzystających z usługi ebanknet (bankowość internetowa) ROR STANDARD ROR MŁODZIEŻOWY ROR VIP ROR SENIOR OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI ebanknet Aktywacja usługi, nadanie identyfikatora i hasła dostępu (opłata pobierana jednorazowo w dniu zawarcia umowy o usługę ebanknet z rachunku Posiadacza) Abonament za korzystanie z usługi ebanknet (opłata pobierana miesięcznie do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca następnego po uruchomieniu usługi) Opłata za wygenerowanie listy haseł jednorazowych na zlecenie klienta: 1) wysłanej listem poleconym na adres posiadacza ) odebranej osobiście w placówce banku 4. Zablokowanie dostępu do rachunku na zlecenie klienta 5. Odblokowanie dostępu do rachunku na zlecenie klienta Zmiana uprawnień (za każdą zmianę) na wniosek klienta OTWARCIE I PROWADZENIE Otwarcie rachunku bankowego 8. Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku 7,00 1 WPŁATY I WYPŁATY 9. Wpłata gotówkowa na rachunek 10. Wypłata gotówkowa z rachunku PRZELEWY (opłata pobierana za 1 szt. przelewu) 1 Na rachunek prowadzony w BS Pleszew (wewnętrzny) 1 Na rachunek w innym banku 0,90 0,90 0,90 0,90 Złożone w formie papierowej w placówce prowadzącej konto 1 1) na rachunek prowadzony w BS Pleszew (wewnetrzny) 1 2) na rachunek w innym banku 3,50 1,50 Dodatkowa opłata za realizację przelewów w systemie Sorbnet (przelewy 14. wysokokwotowe) 28,00 28,00 28,00 28, Potwierdzenie dokonania przelewu wystawione w oddziale ZLECENIA STAŁE (automatyczne przelewy z rachunku bankowego w terminie wskazanym przez Klienta) 1 Przyjęcie zlecenia stałego Realizacja zlecenia stałego (opłata pobierana od każdego zrealizowanego zlecenia) 1 1) na rachunek w BS Pleszew 2) na rachunek w innym banku 1,50 1, Odwołanie / zmiana zlecenia stałego POLECENIA ZAPŁATY 19. Przyjęcie polecenia zapłaty 20. Realizacja polecenia zapłaty 1,50 1,50 2 Odwołanie polecenia zapłaty lub aktualizacja polecenia Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku 2 dłużnika 0,50 3

4 POZOSTAŁE CZYNNOŚCI Wyciąg z rachunku w formie papierowej (opłata pobierana za każdy wyciąg) 1) sporządzenie wyciagu bankowwgo 2 2) przesyłany listem zwykłym raz w m-cu 3) przesyłany listem zwykłym częściej niż raz w m-cu 4) przesyłany listem poleconym częściej niż raz w m-cu 4,50 4,50 4,50 4,50 Opłata za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym) 24. lub wezwania do spłaty zadłużenia - w przypadkach określonych w umowie o kartę 25. Telesaldo - telefoniczna usługa na hasło (opłata miesięczna) 2 Usługa Saldo SMS (opłata za każdą wysłaną wiadomość) 0,30 0,30 0,30 0,30 2 Zamknięcie rachunku na życzenie klienta Karty płatnicze - Dział VII (załączniki 1-15) Ubezpieczenia - Dział VIII 1 Opłaty nie pobiera się w przypadku przelewów realizowanych na rachunki kredytowe i lokaty terminowej Rachunki oszczędnościowe Rachunki terminowych Rachunki oszczędnościowe (bez książeczek) lokat oszczędnościowych OTWARCIE I OBSŁUGA Otwarcie rachunku Prowadzenie rachunku Wystawienie potwierdzenia założenia rachunku WPŁATY I WYPŁATY 4. Wpłaty gotówkowe 5. Wypłaty gotówkowe PRZELEWY Na rachunek prowadzony w BS Pleszew Na rachunek prowadzony w innym banku jedna wypłata w miesiącu, każda kolejna 1* jeden przelew w miesiącu, każdy kolejny 1* jeden przelew w miesiącu, każdy kolejny 1* Dodatkowa opłata za realizację przelewów w systemie Sorbnet (przelewy 8. 28,00 jeden przelew w miesiącu*, każdy wysokokwotowe) kolejny 28,00* * Bank nie pobiera opłaty od jedne joperacji w miesiącu kalendarzowym niezależnie od tego czy jest to operacja w formie gotówkowej czy też w formie bezgotówkowej 1 4. Książeczki oszczędnościowe Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych potwierdzonych wystawieniem książeczki Rachunki płatne na każde żądanie (a'vista) OTWARCIE I OBSŁUGA Otwarcie rachunku Prowadzenie rachunku Likwidacja wkładu 4. Wystaienie książeczki 5. Przyjęcie zawiadomienia o utracie książeczki Wystwienie nowej książeczki w miejsce utraconej lub zniszczonej Umorzenie książeczki utraconej lub zniszczonej 8. Dokonanie zastrzeżenia książeczki 9. Realizacja cesji z rachunku WPŁATY I WYPŁATY 10. Wpłaty 1 Wypłaty PRZELEWY (opłata pobierana za 1 szt. przelewu) 1 Na rachunek w BS Pleszew 1 Na rachunek w innym banku ,50 5. Pozostałe czynności i usługi bankowe związane z obsługą rachunków bankowych osób fizycznych WYPŁATY Przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku 1) Nie odebranie w uzgodnionym terminie wcześniej zamówionej gotówki (prowizja pobierana jest od kwoty gotówki przygotowanej do wypłaty) Wypłata gotówkowa z rachunku bankowego w przypadku nie dokonania przez Klienta wymaganego awizowania wypłaty 1) (prowizję nalicza się od kwoty wypłaty stanowiącej nadwyzkę ponad kwotę niewymagającą awizowania wypłaty) WYCIAGI I POTWIERDZENIA Sporządzenie: 1) odpisu wyciągu bankowego 4. 2) odpisu każdego dokumentu 3) sporządzenie zestawienia obrotów na jednym rachunku 5. Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia INNE CZYNNOŚCI Ustanowienie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym (opłata pobierana za każdego pełnomocnika) Zmiana/Odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym (opłata pobierana za każdego pełnomocnika) 8. Złożenie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci 9. Zmiana dyspozycji wkładem na wypadek śmierci 10. Odwołanie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci 1 Realizacja dyspozycji spodkobierców (od każdego spodkobiercy) Dokonanie blokady na rachunku 1 - z tytułu zabezpieczenia umów między posiadaczem a BS - pozostałe 2 1) Klienci BS zobowiązani są awizować wypłaty gotówkowe (limity dotyczą łącznej kwoty wypłat gotówkowych w ciągu jednego dnia z jednego rachunku bankowego Klienta w jednej placówce Banku, kwoty wypłat cząstkowych sumują się): - powyżej kwoty zł - na 2 dni robocze przed planowaną wypłatą (nie później niż do godziny 10.00) - powyżej kwoty określonej w umowach zawartych z Klientami, w sposób i na zasadach wynikających z umowy 0,10% 0,10% min

5 Pozostałe prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od Klientów Banku Spółdzielczego w Pleszewie WPŁATY I WYPŁATY GOTÓWKOWE Wpłaty na rachunek w innym banku Wpłata za telefon na rachunek Telekomunikacji Polskiej S.A. (Orange Polska S.A.) Wpłata za energię elektryczną 4. Wpłata za gaz na rachunek Zakładów Gazowniczych w Kaliszu 5. Wpłata RTV Wpłata na rachunek PUK w Pleszewie Wpłata na rachunek KRUS Ostrów Wlkp. 8. Wpłata na rzecz użyteczniości publicznej Wpłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego posiadających rachunek w BS Pleszew (od każdej wpłaty). 9. a) z tytułu opłat za odpady komunalne b) pozostałe opłaty Wypłata gotówki osobom nie posiadającym rachunku bankowego 10. prowadzonego przez BS Pleszew INNE CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE 0,5% min 3,00 max 10 1,5 Przygotowanie, sporządzenie i przesłanie informacji stanowiących tajemnicę bankową osobom, organom i instytucjom uprawniomym na podstawie art ust.1 pkt.1,pkt.1a i pkt.1b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.140 poz.939 z późn.zm.). (Dopuszcza się możliwość odstąpienia od pobierania opłaty od Banków na zasadach wzajemności. Opłat nie pobiera się od organów wymienionych w art Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe Dz.U.140 poz.939 z późn.zm. Opłata pobierana jest od podmiotu występującego o informację) 1) w jednym Oddziale 2) w każdym następnym Oddziale Wymiana krajowych znaków pieniężnych wymagających liczenia 1 i/lub paczkowania 3 2 0,4% min Za usługę pośrednictwa w realizacji poleceń wypłaty TOMNEXT, spełniających następujące awrunki (łącznie): - rachunek beneficjenta znajduje się w jednym z krajów EOG 1 - bezbłędnie wpisany IBAN beneficjenta 3,50 - bezbłędnie wpisany BIC banku beneficjenta - określona opcja kosztowa SHA Za usługę pośrednictwa w realizacji poleceń wypłaty (przekazów) za granicę- tryb normalny (TOMNEXT): 14. 1) przekazy do euro 2) przekazy przekraczające euro 3,50 7,00 ZASTRZEŻENIA 15. Zastrzeżenie dokumentu tożsamości Klienta BS Pleszew 1 Zastrzeżenie dokumentu tożsamości osoby nie bedącej Klientem BS 1 II. Obsługa rachunków bankowych, lokat terminowych oraz przeprowadzenie rozliczeń pieniężnych - KLIENT INSTYTUCJONALNY (osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz rolnicy) Rachunki Bieżące i Pomocnicze 1,75 0,5% min 0,5% min 0,5% min 0,5% min 0,5% min RB BUSINESS RB ROLNIK RB PLUS OTWARCIE I PROWADZENIE Otwarcie 1) pierwszego rachunku 2) każdego kolejnego 1 1 Prowadzenie rachunku bankowego (opłata miesięczna) 2 8,00 8,00 WPŁATY i WYPŁATY Wpłata gotówkowa na rachunek 4. Wypłata gotówkowa z rachunku do kwoty niewymagającej awizowania lub wypłata awizowana * Wypłata gotówkowa z rachunku do kwoty niewymagającej awizowania 5. lub wypłata awizowana * (prowizje pobiera się niezależnie od prowizji w pkt.4, prowizję nalicza się od kwoty wypłaty stanowiącej nadwyżkę ponad kwotę niewymagającą awizowania wypłaty) Przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku zgodnie z awizacją Klienta* Nie odebranie w uzgodnionym terminie wcześniej zamówionej gotówki (prowizja pobierana jest od kwoty gotówki przygotowanej do wypłaty) 0,10% 0,10% 0,10% PRZELEWY (opłata/prowizja pobierana za 1 szt. przelewu) 8. Na rachunek prowadzony w BS Pleszew (wewnętrzny) 1 9. Na rachunek w innym banku 3,70 3,70 3,70 Dodatkowa opłata za realizację przelewów w systemie Sorbnet (przelewy 10. wysokokwotowe) Przelewy realizowane z wpływów bieżących na rachunki bankowe (dodatkowa opłata) 28,00 28,00 28,00 1 (pobierana niezależnie od opłat wymienionych w pkt.8-10) 1) prowadzone w BS 2) prowadzone w innych bankach ZLECENIA STAŁE (automatyczne przelewy z rachunku bankowego w terminie wskazanym przez Klienta) 1 Przyjecie zlecenia stałego Realizacja zlecenia stałego (opłata pobierana od każdego zrealizowanego zlecenia) 1 1) na rachunek BS 2) na rachunek w innym banku 14. Modyfikacja kwoty zlecenia stałego 15. Odwołanie zlecenia stałego POLECENIA ZAPŁATY 1 Przyjęcia polecenia zapłaty Realizacja polecenia zapłaty (opłata pobierana z rachunku bankowego 1 dłużnika, za każde zrealizowane polecenie) Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku 18. dłużnika Odwołanie polecenia zapłaty (za złożenie jednego odwołania zgody) 19. lub aktualizacja polecenia zapłaty POZOSTAŁE CZYNNOŚCI Ustanowienie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym (opłata pobierana za każdego pełnomocnika) Zmiana/Odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym (opłata pobierana za każdego pełnomocnika) 2 Wydanie ksiażeczki czekowej 2 Potwierdzenie czeku gotówkowego i/lub rozrachunkowego 0,25% min max 20 0,20% min max 5 0,25% min max 5 0,25% min max 20 0,25% min max 10 0,25% min max 5 0, min 5,0 0, min 5,0 0, min

6 24. Przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych 25. Zastrzeżenie blankietów czekowych oraz odwołanie zastrzeżenia Wyciąg z rachunków w formie papierowej (opłata pobierana za każdy wyciąg) 1) przesyłany listem zwykłym lub odbierany w oddziale BS raz w miesiącu 2 2) odbierany w oddziale BS częściej niż raz w miesiącu 3) przesyłany listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu 4) przesyłany listem poleconym 2 Wysłanie wezwania do zapłaty lub upomnienia Likwidacja rachunku na wniosek Klienta przed upływem 3 miesięcy od dnia 28. złożenia 29. Telesaldo - telefoniczna usługa na hasło (uzyskanie informacji o stanie rachunku, opłata miesięczna) 30. Usługa Saldo SMS (opłata za każdą wysłaną wiadomość) Karty płatnicze - Dział VII (załączniki 1-15) Ubezpiecznia - Dział VIII * Klienci BS zobowiązani są awizować wypłaty gotówkowe (limity dotyczące łącznej kwoty wypłat gotówkowych w ciągu jednego dnia z jednego rachunku bankowego Klienta w jednej placówce Banku, kwoty wypłaty cząstkowych sumują się) : - powyżej kwoty zł - na 2 dni robocze przed planowaną wypłatą (nie później niż do godziny 1) - powyżej kwoty okreslonej w umowach zawartych z Klientami, w sposób i na zasadach wynikających z umowy. 1 Opłaty nie pobiera się w przypadku przelewów realizowanych na rachunki kredytowe i lokaty terminowej 0,30 0,30 0,30 Rachunki Bieżące i Pomocnicze - dla Klientów korzystających z usługi bankowości internetowej (ebanknet, ecorponet) RB BUSINESS RB ROLNIK RB PLUS OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH ZA POŚREDNICTWEM USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ (ebanknet,ecorponet) Aktywacja usługi, nadanie identyfikatora i hasła dostępu (opłata pobierana jednorazowo w dniu zawarcia umowy o usługę bankowości internetowej z rachunku Posiadacza Abonament za korzystanie z usługi bankowości internetowej (opłata pobierana miesięcznie do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca następnego po uruchomieniu usługi) Opłata za wygenerowanie listy haseł jednorazowych na zlecenie klienta: 1) wysłanej listem poleconym na adres posiadacza 2) odebranej osobiście w placówce banku 4. Zablokowanie dostępu do rachunku na zlecenie klienta 5. Odblokowanie dostępu do rachunku na zlecenie klienta Zmiana uprawnień (za każdą zmianę) na wniosek klienta OTWARCIE I PROWADZENIE Otwarcie 1) pierwszego rachunku 2) każdego kolejnego 8. Prowadzenie rachunku bankowego (opłata miesięczna) WPŁATY I WYPŁATY 9. Wpłata gotówkowa na rachunek Wypłata gotówkowa z rachunku do kwoty niewymagającej awizowania 10. lub wypłata awizowana * Wypłata gotówkowa z rachunku do kwoty niewymagającej awizowania 1 lub wypłata awizowana * (prowizje pobiera się niezależnie od prowizji w pkt.4, prowizję nalicza się od kwoty wypłaty stanowiącej nadwyżkę ponad kwotę niewymagającąawizowania wypłaty) Przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku zgodnie z awizacją 1 Klienta* Nie odebranie w uzgodnionym terminie wcześniej zamówionej gotówki 1 (prowizja pobierana jest od kwoty gotówki przygotowanej do wypłaty) PRZELEWY (opłata pobierana za 1szt. przelewu) 14. Na rachunek prowadzony w BS Pleszew (wewnętrzny) 15. Na rachunek w innym banku Złożone w formie papierowej w placówce prowadzącej konto 1 1) na rachunek w BS Pleszew (wewnętrzny) 1 2) na rachunek w innym banku Dodatkowa opłata za realizację przelewów w systemie Sorbnet (przelewy 1 wysokokwotowe) 18. Potwierdzenie dokonania przelewu wystawione w oddziale Przelewy realizowane z wpływów bieżących na rachunki bankowe (dodatkowa opłata) (pobierana niezależnie od opłat wymienionych w pkt.8-10) 19. 1) prowadzone w BS 2) prowadzone w innych bankach POZOTAŁE CZYNNOŚCI Ustanowienie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym 28. (opłata pobierana za każdego pełnomocnika) Zmiana/Odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym 29. (opłata pobierana za każdego pełnomocnika) 30. Wydanie ksiażeczki czekowej 3 Potwierdzenie czeku gotówkowego i/lub rozrachunkowego 3 Przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych 3 Zastrzeżenie blankietów czekowych oraz odwołanie zastrzeżenia Wyciąg z rachunków w formie papierowej (opłata pobierana za każdy wyciąg) 1) przesyłany listem zwykłym lub odbierany w oddziale BS raz w miesiącu 34. 2) odbierany w oddziale BS częściej niż raz w miesiącu 3) przesyłany listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu 4) przesyłany listem poleconym 35. Wysłanie wezwania do zapłaty lub upomnienia Likwidacja rachunku na wniosek Klienta przed upływem 3 miesięcy od dnia 3 złożenia Telesaldo - telefoniczna usługa na hasło 3 (uzyskanie informacji o stanie rachunku, opłata miesięczna) 38. Usługa Saldo SMS (opłata za każdą wysłaną wiadomość) ,00 8,00 8, ,00 8,00 0,25% min max 20 0,20% min max 5 0,25% min max 5 0,25% min max 20 0,25% min max 10 0,25% min max 5 0, min 5,0 0, min 5,0 0, min 3,70 3,70 3,70 28,00 28,00 28, ,30 0,30 0,30 Karty płatnicze - Dział VII (załączniki 1-15) Ubezpieczenia - Dział VIII 1 Opłaty nie pobiera się w przypadku przelewów realizowanych na rachunki kredytowe i lokaty terminowej 6 0,10% 0,10% 0,10% 0,90 0,90 0,90 ZLECENIA STAŁE (automatyczne przelewy z rachunku bankowego w terminie wskazanym przez Klienta) 20. Przyjęcie zlecenia stałego Realizacja zlecenia stałego (opłat pobierana od każdego zrealizowanego zlecenia) 2 1) na rachunek w BS Pleszew 2) na rachunek w innym banku 2 Odwołanie / zmiana zlecenia stałego POLECANIA ZAPŁATY 2 Przyjęcie polecenia zapłaty Realizacja polecenia zapłaty (opłata pobierana z rachunku bankowego 24. dłużnika, za każde zrealizowane polecenie) Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku 25. dłużnika Odwołanie polecenia zapłaty (za złożenie jednego odwołania zgody) 2 lub aktualizacja polecenia zapłaty OBSŁUGA PŁATNOŚCI MASOWYCH 1) opłata aktywacyjna (jednorazowo) 2) opłata za korzystanie z usługi (miesięcznie) 2 (pobierana ostatniego dnia roboczego kończącego miesiąc kalendarzowy lub wg umowy z Klientem) (do neocjacji) (do neocjacji) (do neocjacji)

7 Rachunki bankowe Rachunek a'vista (organizacje) Rachunki lokat terminowych OTWARCIE I OBSŁUGA Otwarcie rachunku Prowadzenie rachunku Wystawienie potwierdzenia złożenia rachunku 4. Likwidacja rachunku/wkładu 5. Wystawienie książeczki Przyjęcie zawiadomienia o utracie książeczki Wystawienie nowej książeczki w miejsce utraconej lub zniszczonej 8. Umorzenie książeczki utraconej lub zniszczonej 9. Dokonanie zastrzeżenia książeczki 10. Realizacja cesji z rachunku WPŁATY I WYPŁATY 1 Wpłaty 1 Wypłaty Przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku zgodnie z awizacją 1 Klienta 14. Nie odebranie w uzgodnionym terminie zamównionej gotówki PRZELEWY (opłata pobierana za 1 szt. przelewu) 15. Na rachunek BS 1 Na rachunek w innym banku X 1 X X X 2 X , Pozostałe czynności i usługi związane z obsługą rachunków bankowych klientów WYCIAGI I POTWIERDZENIA Sporządzenie z bieżącego roku obrotowego (za lata poprzednie opłata powiększona jest o 50% za każdy rok) 1) odpisu wyciągu bankowego (bez załączników) 2) odpisu każdego załącznika 3) odpisu dokumentu pozostającego w archiwum banku, w przypadku, gdy: - Klient określił datę dokonania operacji - Klient nie określił daty dokonania operacji Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o posiadaniu rachunku Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda 4. Wydanie opini o prowadzonych wszystkich rachunkach (obroty, stan, prawidłowość obsługi, itp.) Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku z bieżącego roku obrotowego 5. (- za poprzednie lata obrotowe opłata powiększana jest o 50 % za każdy rok, - opłaty nie pobiera się za rok kalendarzowy, w którym jedyną operacją było dopisanie odsetek, - opłaty nie pobiera się, gdy odpis sporządzony jest na zlecnie sądu lub prokuratury dla potrzeb spraw karnych,karnoskarbowych, o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów) INNE CZYNNOŚCI Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunku bankowego Za ustanowienie blokady środków na rachunku bankowym na rzecz innego banku 8. Obsługa jednostek samorządu terytorialnego 9. Otwarcie akredytywy kredytowej 5. Pozostałe prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od Klientów Banku Spółdzielczego w Pleszewie 1 3, zgodnie z zawartymi umowami 2% WPŁATY I WYPŁATY GOTÓWKOWE Wpłaty na rachunek w innym banku Wpłata za telefon na rachunek Telekomunikacji Polskiej S.A. (Orange Polska S.A.) Wpłata za energię elektryczną 4. Wpłata za gaz na rachunek Zakładów Gazowniczych w Kaliszu 5. Wpłata RTV Wpłata na rachunek PUK w Pleszewie Wpłata na rachunek KRUS Ostrów Wlkp. 8. Wpłata na rzecz użyteczniości publicznej 0,5% min 0,5% min 0,5% min Wpłaty na rzecz jednostek samorządu terytolialnego posiadajacych rachunek w BS Pleszew (od każdej wpłaty) 9. 1) z tytułu opłat za odpady komunalne 2) pozostałe opłaty 1,50 Wypłata gotówki osobom nie posiadającym rachunku bankowego 10. prowadzonego przez BS Pleszew 0,5% min INNE CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Przygotowanie, sporządzenie i przesłanie informacji stanowiących tajemnicę bankową osobom, orgnom i instytucjom uprawniomym na podstawie art ust.1 pkt.1,pkt.1a i pkt.1b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.140 poz.939 z późn.zm.) 1 (Dopuszcza się możliwość odstąpienie od pobierania opłaty od Banków na zasadach wzajemności. Opłat nie pobiera się od organów wymienionych w art.110 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe Dz.U.140 poz.939 z póź.zm. Opłata pobierana jest od podmiotu występującego o informację) 1) w jednym Oddziale 2) w każdym następnym Oddziale Wymiana krajowych znaków pieniężnych wymagających liczenia 1 i/lub paczkowania 1 Wydanie zaświadczenia 3 2 0,4% min zł Za usługę pośrednictwa w realizacji poleceń wypłaty TOMNEXT, spełniających następujące awrunki (łącznie): - rachunek beneficjenta znajduje się w jednym z krajów EOG - bezbłędnie wpisany IBAN beneficjenta - bezbłędnie wpisany BIC banku beneficjenta - określona opcja kosztowa SHA 0,5% min 3,00 max 10 1,75 0,5% min 3,50 7

8 Za usługę pośrednictwa w realizacji poleceń wypłaty (przekazów) za granicę- tryb normalny (TOMNEXT): 15. 1) przekazy do euro 2) przekazy przekraczające euro ZASTRZEŻENIA 1 Zastrzeżenie dokumentu tożsamości Klienta BS Pleszew 1 Zastzreżenie dokumentu tożsamości osoby nie bedącej Klientem BS 3,50 7,00 1 III. Udzielanie kredytów i pożyczek Klienci Indywidualni Prowizja przygotowawcza za czynności zwiazane z udzieleniem kredytu/pożyczki i zawarciem umowy ( naliczana od kwoty udzielonego kredytu/pożyczki lub kwoty zwiększajacej przyznany kredyt/pożyczkę, płatną jednorazowo przed postawieniem kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy) 1) Kredyty odnawialne w ROR - za odnowienie kredytu na kolejny 12 - miesięczny okres 1,90% 1,70% 2) Kredyty odnawialne - dopuszczalne saldo debetowe w ROR % Kredyty konsumpcyjne gotówkowe: a) z okresem spłaty do 12 miesięcy % b) z okresem spłaty do 36 miesięcy 3,50% c) z okresem spłaty powyżej 36 miesięcy 4,00% 3) Kredyty konsumpcyjne gotówkowe zabezpieczone blokadą na rachunku bankowym lub umową o ustaonienie kaucji pieniężnej a) z okresem spłaty do 6 miesięcy % b) z okresem spłaty do 12 miesięcy 3,00% c) z okresem spłaty powyżej 12 miesięcy 3,50% 4) Kredyty mieszkaniowe: a) z okresem spłaty do 5 lat włacznie 1,50% b) z okresem spłaty powyżej 5 lat do 10 lat % c) z okresem spłaty powyżej 10 lat % 5) Pożyczki hipoteczne: a) z okresem spłaty do 5 lat włącznie 1,90% b) z okresem spłaty powyżej 5 lat do 10 lat % c) z okresem spłaty powyżej 10 lat 3,00% 6) Kredyty konsolidacyjne: a) z okresem spłaty do 5 lat włacznie 3,00% b) z okresem spłaty powyżej 5 lat do 10 lat 3,50% c) z okresem spłay powyżej 10 lat 4,00% 7) Kredyty na zakup i montaż kolektorów słonecznych 3,00% Pozostałe czynności i usługi bankowe związane z udzielaniem i administrowaniem kredytów/pożyczek 1) Prowizja z tytułu gotowości (od niewykorzystanej kwoty kredytu) % 2) Prowizja rekompensacyjna (naliczana od kwoty spłaconej przed terminem spłaty okresłonym w harmonogramie spłat, płatna w dniu przedterminowej spłaty kredytu/pożyczki) % 3) Zmiana warunków umowy kredytowej na wniosek Klienta: a) prolongowanie spłaty rat kredytu/pożyczki i/lub odsetek (naliczana od kwoty prolongowanej) - do 1 miesiaca % - od 1 miesiaca do 3 miesięcy 1,50% - powyżej 3 miesięcy % b) wydłużenie okresu kredytowania poza przewidziany w umowie kredytu, % c) zmiana pozostałych warunków umowy kredytowej w okresie jej trwania 1 zł 4) Prowizja za restrukturyzację zadłużenia na wniosek Klienta dotycząca np.sporządzenie umowy przejęcia długu lub kredytu, umowy ugody, porozumienia (liczona od kwoty objetej umową) 5) Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu lub kredytu przez innego dłużnika, przystąpnienie do długu % 1 zł osoby trzeciej 6) Opłata za przechowywanie weksla w depozycie przyjętego na zabezpieczenie kredytu 7) Za obsługe weksli - przedstawienie weksli do zapłaty, inkaso weksli itp. (za każdą czynność) 8) Za zgłoszenie weksla do protestu w razie nie zapłacenia 9) Za wydanie klientom - na ich wniosek zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświdczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik. 10) Za wydanie zaświadczenia, promesy kredytowej, dokumentu stanowiącego podstawę wpisu hipoteki lub ustanowienia innego zabezpieczenia. 11) Za wydanie kserokopii umowy o kredyt/pożyczkę 12) Za wydanie odpisu umowy o kredyt/pożyczkę 13) Sporządzenie i wydanie dokumentu zwalniającego hipoteki lub zastawu rejestrowego, przewłaszczenia i innych zwiazanych ze zwolnieniem zabezpieczenia 14) Za przygotowanie i wysłanie do dłużnika (kredytobiorcy, poręczyciela, i inne) : 15) a) upomnienia (nie więcej niż jednego w okresie rozliczeniowym) w przypadkach określonych w umowie kredytu/pożyczki - za każde upomnienie b) wezwania do zapłaty w przypadkach określonych w umowie kredytu/pożyczki (za każde wezwanie) Za przeprowadzenie inspekcji nieruchomości przed uruchomieniem kredytu/pożyczki i/lub jego(jej) kolejnej transzy (za każdą inspekcję) 16) Rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie działki Inne czynności wykonywane na życzenie kredytobiorcy\pożyczkobiorcy 17) lub za kredytobiorcę\pożyczkobiorcę 8,00 zł 2 zł koszty opłaty notarialnej zł 2 zł zł 1 zł 2 zł 1 zł 6,60 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.) 6,60 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.) 2 zł 3 zł 2 zł 8

9 Klienci instytucjonalni i rolnicy indywidualni Prowizja wstępna (Za rozpatrzenie wniosku kredytowego, płatna w dniu złożenia wniosku, pobierana od kwoty wnioskowanego kredytu. W razie odmowy udzielenia kredytu lub rezygnacji kredytobiorcy z podpisania umowy kredytu, prowizja ta nie podlega zwrotowi. W przypadku udzielenia kredytu, prowizja zaliczana jest na poczet prowizji przygotowawczej.) 0,50% 1) 2) 3) 4) 5) Prowizja przygotowawcza za czynnosci związane z udzieleniem kredytu/pożyczki i zawarciem umowy ( naliczana od kwoty udzielonego kredytu/pożyczki lub kwoty zwiększajacej przyznany kredyt/pożyczkę, płatna jednorazowo przed postawieniem kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy) Kredyty obrotowe w rachunku bieżacym (prowizja dotyczy poszczególnych rocznych okresów umownych) oraz kredyty obrotowe w rachunku bieżącym "AGRO PLON" (prowizja za odnowienie kredytu na kolejny 12-miesięczny okres) Kredyty obrotowe na,,na hektary" % Kredyty obrotowe: a) z okresem spłaty do 12 miesięcy 2,30% b) z okresem spłaty powyżej 12 miesięcy 3,00% Kredyty inwestycyjne komercyjne % Kredyty preferencyjne: a) kredyty z dopłatą do oprocentowania ARiMR 1,85% b) kredyty z częściową spłatą kapitału ze środków ARiMR (CSK) 1,85% 6) Kredyty Unijne SGB 1,60% 7) Kredyty udzielane ze środków EFRWP % - w ramach linii,,kredytowanie przedsięwzięć inwestycyjnych na terenach wiejskich w zakresie 1,50% 8) Kredyty inwestycyjne "AGRO ZIEMIA" % % Pozostałe czynności i usługi bankowe związane z udzielaniem i administrowaniem kredytów/pożyczek 1) 2) 3) 4) 5) Prowizja z tytułu gotowości (od niewykorzystanej kwoty kredytu) % Prowizja rekompensacyjna (naliczana od kwoty spłaconej przed terminem spłaty okreslonym % Zmiana warunków umowy kredytowej na wniosek Klienta: a) prolongowanie spłaty rat kredytu/pożyczki i/lub odsetek (naliczana od kwoty prolongowanej) - do 1 miesiaca - od 1 miesiaca do 3 miesiecy 1,70% - powyżej 3 miesięcy % b) wydłużenie okresu kredytowania poza przewidziany w umowie, % c) zmiana pozostałych warunków umowy kredytowej w okresie jej trwania 3 zł Prowizja za restrukturyzację zadłużenia na wniosek Klienta dotycząca np.sporządzenie umowy % Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu lub kredytu przez innego dłużnika, przystąpnienie do długu 1 zł 6) Opłaty za administrowanie kredytami: 1,20% 7) a) opłata za admininstrowanie kredytami długoterminowymi (dotyczy kredytów obrotowych i inwestycyjnych powyżej 3 lat, udzielonych do dnia r, z wyjątkiem kredytów preferencyjnych z pomocą ARiMR zawartych od dnia r. do dnia r.) pobierana kwartalnie w m-cu kończącym kwartał, począwszy od pierwszego kwartału po wypłacie ostatniej transzy kredytu b) opłata za administrowanie kredytami długoterminowymi (dotyczy kredytów obrotowych i inwestycyjnych powyżej 3 lat,udzielonych od dnia r. z wyjątkiem kredytów preferencyjnych z pomoca ARiMR zawartych od dnia r. do dnia r. ) naliczana miesięcznie począwszy od pierwszego miesiąca po dacie zawarcia umowy, pobierana miesięcznie w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca - kredyty Unijne SGB c) opłata za admininstrowanie kredytami udzielonymi z pomocą ARiMR, naliczana miesięcznie począwszy od pierwszego miesiąca po dacie zawarcia umowy, pobierana miesięcznie w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca (dotyczy umów zawartych od dnia r. do dnia r.) Opłata za przechowywanie weksla w depozycie przyjętego na zabezpieczenie kredytu 1 zł 0,015% od kwoty kredytu z umowy nie mniej niż zł 0,015% naliczana po roku od daty podpisania umowy, od kwoty kredytu na tę datę 0,02% od kwoty kredytu z umowy nie mniej niż zł 8,00 zł 8) 9) 10) 11) 12) Za obsługe weksli - przedstawienie weksli do zapłaty, inkaso weksli itp. (za każdą czynność) 2 zł Za zgłoszenie weksla do protestu w razie nie zapłacenia koszt opłaty notarialnej zł Za świadczenie usług faktoringowych do % Za wydanie klientom - na ich wniosek zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia 4 zł Za wydanie zaświadczenia, promesy kredytowej, dokumentu stanowiącego podstawę wpisu hipoteki lub ustanowienia innego zabezpieczenia 1 zł - wydanie promesy do kredytu unijnego SGB 5 zł rolnicy, 10 zł pozostali 13) 14) Za wydanie kserokopii umowy o kredyt/pożyczkę Za wydanie odpisu umowy o kredyt/pożyczkę 15) Sporządzenie i wydanie dokumentu zwalniającego hipoteki lub zastawu rejestrowego, przewłaszczenia i innych zwiazanych ze zwolnieniem zabezpieczenia 16) Za wydanie oceny sytuacji ekonomiczno-finasowej (zdolnosci kredytowej) podmiotu na jego wniosek 2 zł 3 zł 3 zł od 2 zł do 10 zł 17) Za przygotowanie i wysłanie do dłużnika (kredytobiorcy, poręczyciela, i inne) : 18) 19) 20) a) upomnienia (monitu) o niedopłacie, braku spłaty kredytu/pożyczki i odsetek (od każdego egzemplarza) 1 zł b) wezwania do zapłaty zaległych odsetek lub rat kredytu/pożyczki 1 zł c) wezwań o dostarczenie dokumentów lub informacji, które Kredytobiorca był zobowiązany dostarczyć 1 zł Rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie działki 5 zł Inne czynności wykonywane na życzenie kredytobiorcy\pożyczkobiorcy lub za kredytobiorcę\pożyczkobiorcę 3 zł Sporzadzenie i wydanie historii operacji na rachunku kredytowym 3 zł 21) Stawki prowizji i opłat dla JST negocjowane indywidualnie 9

10 IV. Gwarancje, poręczenia, regwarancje, awale Od kwoty udzielonych gwarancji, poręczeń, regwarancji i awalii lub kwoty czynnych gwarancji, poręczeń, regwarancji i awalii - do roku - powyżej roku (za każdy kolejny rok trwania gwarancji) Z tytułu zmiany warunków gwarancji, poręczenia, regwarancji. Awizowanie beneficjentom treści przekazu telegraficznego. 3,00% % % 3 zł V. Przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnienie skrytek sejfowych Przechowywanie depozytu wartościowego w postaci banku oszczędnościowego, akcji, obligacji, itp. (od kazdego depozytu). (miesięcznie) Przechowywanie duplikatów kluczy jednostek - posiadaczy rachunków bankowych od każdego posiadacza. Uwaga! Opłatę pobiera się za każdy rozpoczety miesiąc. Opłata nie dotyczy wymienionych depozytów składanych z urzędu, np. przez instytucję wymiaru sprawiedliwości, urzędy celne, zabezpieczenie kredytu itp. Opłata za portfel do skarbca nocnego oraz klucz do drzwiczek wrzutowych skarbca nocnego za worek do pieniędzy, kopertę bezpieczną. (miesięcznie) wg.ceny zakupu plus 10% tej ceny z tytułu kosztów banku VI. Inne opłaty Opłata za sporządzenie informacji o kliencie na zapytanie innego banku w trybie art..105 Prawa bankowego (nie dotyczy banków SGB) Home banking 1) udostępnienie 2) abonament 3) zmiana karty uprawnień do autoryzacji zleceń 4) wydanie nowych w zamian uszkodzonych lub utraconych środków dostępu 5) nie zwrócenie środków dostępu i elementów zabezpieczeń w przypadku rozwiązania umowy przed upływem okresu wypowiedzenia 6) reinstalacja systemu u klienta Opłata manipulacujna za przesłanie zestawu do e-podpisu 2 zł 50 zł 10 zł zł 1 zł 5 zł 10 zł 3 zł VII. Obsługa kart płatniczych - wg zał Klienci - Karta Maestro Załącznik 1 Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej Wzonowienie, wydanie kolejnej karty płatniczej 5. Użytkowanie karty, 2) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej,,,. 10. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 1 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 1 Transakcje bezgotówkowe 1 Opłata za wydanie nowego PIN-u (bez konieczności zamawiania duplikatu karty) 2 zł 2 zł 2 zł zł miesięcznie zł Klienci - Karta MaestroCard Standard Załącznik 2 Wydanie nowej karty w miejsce 1) uszkodzonej 2) utraconej Wznowienie karty 5. Użytkowanie karty 2) w kasach Spódzielczej Grupy Bankowej 1 Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 1 Transakcje bezgotówkowe 14. Przekroczenie limitu trnsakcyjnego Za odroczony termin płatności od transakcji sprzedaży i wypłaty gotówki (prowizja pobierana miesięcznie) dokonanych: 15. 1) w kraju 4 zł 4 zł 4 zł 2 zł 4 zł 4 zł zł 2% 2% min. 3% min. 2% kwoty przekroczenia 10

11 15. 2) za grnicą 1 Nie zapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia 1 Nie odebranie karty w terminie określonym w Regulaminie 18. Opłata za monit listowy 3 zł 4 zł 1 zł Klienci - Karta MaestroCard Business Załącznik 3 Wydanie nowej karty w miejsce 1) uszkodzonej 2) utraconej Wznowienie karty 5. Używanie karty 2) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej 1 Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 1 Nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z Oddziału 14. Transakcje bezgotówkowe 15. Przekroczenie limitu transakcyjnego Za odroczony termin płatności od transakcji sprzedaży i wypłaty gotówki (prowizja pobierana miesięcznie) dokonanych: 1 1) w kraju 2) zagranicą 1 Nie zapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia 18. Nie odebranie karty w terminie określonym w Regulaminie 19. Opłata za monit listowy 20. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju 2 Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju *) okreslona wg kursu sprzedaży z tabeli kursów SGB-Bank z dnia rozliczenia płatności 8 zł 8 zł 8 zł 2 zł 8 zł 8 zł zł 2% 2% min. 3% min. zł 5 zł 5% kwoty przekroczenia 5 zł 8 zł 1 zł Równowartość w PLN 150 USD*) plus koszty operacyjne MasterCard Równowartość w PLN 95 USD*) plus koszty operacyjne MasterCard Klienci - Karta MaestroCard Business Gold Załącznik 4 Wydanie nowej karty w miejsce 1) uszkodzonej 2) utraconej Wznowienie karty 5. Używanie karty 2) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej 1 Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 1 Nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z Oddziału 14. Transakcje bezgotówkowe 15. Przekroczenie limitu transakcujnego Za odroczony termin płatności od transakcji sprzedaży i wypłaty gotówki (prowizja pobierana miesięcznie) dokonanych: 1 1) w kraju 2) zagranicą 1 Nie zapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia 18. Nie odebranie karty w terminie określonym w Regulaminie 19. Opłata za monit listowy 20. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju 2 Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju *) okreslona wg kursu sprzedaży z tabeli kursów GBW S.A.z dnia rozliczenia płatności 25 zł 25 zł 25 zł 2 zł 4 zł 25 zł zł 2% 2% min. 3% min. zł 5 zł 5% kwoty przekroczenia 10 zł 25 zł 1 zł Równowartość w PLN 150 USD*) plus koszty operacyjne MasterCard Równowartość w PLN 95 USD*) plus koszty operacyjne MasterCard Klienci - Karta VISA Electron "młodzieżowa" Załącznik 5 Wydanie karty dla posiadacza rachunku Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej Wznowienie karty 5. Używanie karty 2 zł zł miesięcznie zł 11

12 2) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej 1 Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 1 Transakcje bezgotówkowe Klienci - Karta VISA Electron dla osób fizycznych Załącznik 6 Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej Wzonowienie, wydanie kolejnej karty płatniczej 5. Używanie karty 2) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej 1 Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 1 Transakcje bezgotówkowe 2 zł 2 zł 2 zł zł (miesięcznie) zł Karta Visa Classic Załącznik 7 Wydanie nowej karty w miejsce 1) uszkodzonej 2) utraconej Wznowienie karty 5. Używanie karty 2) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej 1 Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 1 Transakcje bezgotówkowe 14. Przekroczenie limitu transakcyjnego Za odroczony termin płatności od transakcji sprzedaży i wypłaty gotówki (prowizja pobierana miesięcznie) dokonanych: 15. 1) w kraju 2) zagranicą 1 Nie zapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia 1 Nie odebranie karty w terminie określonym w Regulaminie 18. Opłata za monit listowy 4 zł 4 zł 4 zł 2 zł 4 zł 4 zł zł 2% 2% min. 3% min. 2% kwoty przekroczenia 3 zł 4 zł 1 zł Karta VISA Business Eletron Załącznik 8 Wydanie nowej karty w miejsce 1) uszkodzonej 2) utraconej Wzonowienie, wydanie kolejnej karty płatniczej 5. Używanie karty 4 zł 2 zł 4 zł 4 zł 3,20 zł (miesięcznie) zł 12

13 2) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej 1 Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 1 Nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z Oddziału 14. Transakcje bezgotówkowe 3% min. zł 5 zł Karta MasterCard Gold - dla osób fizycznych Załącznik 9 Wydanie nowej karty w miejsce 1) uszkodzonej 2) utraconej Wznowienie karty 5. Używanie karty 2) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej 1 Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 1 Transakcje bezgotówkowe 14. Przekroczenie limitu transakcyjnego Za odroczony termin płatności od transakcji sprzedaży i wypłaty gotówki (prowizja pobierana miesięcznie) dokonanych: 15. 1) w kraju 2) zagranicą 1 Nie zapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia 1 Nie odebranie karty w terminie określonym w Regulaminie Opłata za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jednego w cyklu rozliczeniowym) lub wezwania do zapłaty w przypadkach określonych w umowie o kartę (za każde 18. upomnienie/wezwanie) 19. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju 17 zł 17 zł 17 zł 2 zł 17 zł 17 zł zł 2% 2% min. 3% min. 5% kwoty przekroczenia 5 zł 17 zł 6,60 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.) Równowartość w PLN 150 USD*) plus koszty operacyjne MasterCard 20. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju *) okreslona wg kursu sprzedaży z tabeli kursów GBW S.A.z dnia rozliczenia płatności Równowartość w PLN 95 USD*) plus koszty operacyjne MasterCard Karta przedpłacona MasterCard - dla osób fizycznych Załącznik 10 Wydanie karty wraz z numerem PIN Zasilenie rachunku karty Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek 5. Użytkowanie karty (opłata miesięczna) 2) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB 8. Opłata za wydanie nowego PIN-u (bez konieczności zamawiania duplikatu karty) 8. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 9. Transakcje bezgotówkowe 2 zł 3 zł zł Krajowa świadczeniowa karta płatnicza MasterCard Załącznik 11 Wydanie karty wraz z numerem PIN Zasilenie rachunku karty Zastrzeżenie karty 4. Użytkowanie karty (opłata miesięczna) 5. Opłata za wypłate gotówki w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej wg indywidualnych stawek wg indywidualnych stawek zł Karta MasterCard - Paypass Załącznik 12 Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej Wzonowienie, wydanie kolejnej karty płatniczej 5. Użytkowanie karty 2 zł 2 zł 2 zł zł miesięcznie zł 13

14 , 2) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej,,,. 1 Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 1 Transakcje bezgotówkowe Karta Visa Electron paywave (wydane do ROR) Załącznik 13 Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej: 5. Użytkowanie karty (opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty) Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 2) w kasach banków SGB 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt.1 4) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt.2 5) w bankomatach zagranicą 8. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back 9. Wydanie pierwszego numeru PIN 10. Wydanie nowego numeru PIN 1 Zmiana PIN w bankomatach banków SGB 1 Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 1 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 14. Transakcje bezgotówkowe 15. Opłata za przeliczanie transakcji dokonanej w walucie obcej 2 zł 2 zł zł 2% min. 5 zł 2% min. 3% min. 10 zł zł Karta Visa Electron paywave "młodzieżowa" (wydane do ROR) Załącznik 14 Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej: 5. Użytkowanie karty (opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty) Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 2) w kasach banków SGB 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt.1 4) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt.2 5) w bankomatach zagranicą 8. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back 9. Wydanie pierwszego numeru PIN 10. Wydanie nowego numeru PIN 1 Zmiana PIN w bankomatach banków SGB 1 Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 1 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 14. Transakcje bezgotówkowe 15. Opłata za przeliczanie transakcji dokonanej w walucie obcej 1 Opłata jednorazowa za wysyłke karty do klienta nie dotyczy nie dotyczy 2 zł zł 2% min. 5 zł 2% min. 3% min. 10 zł zł Karta Visa Business paywave (wydane do RB - debetowe) Załącznik 15 Wydanie karty do rachunku bieżącego a) pierwszej b) kolejnej Wydanie: 1) duplikat karty w przypadku uszkodzenia 2) nowej karty w miejsce utraconej Wznowienie karty do rachunku bieżącego 5. Użytkowanie karty (opłata miesięczna) Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta 1 zł 2 zł 4 zł 1 zł zł 14

15 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 2) w kasach banków SGB 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt.1 4) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt.2 5) w bankomatach zagranicą 8. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back 9. Wydanie pierwszego numeru PIN 10. Wydanie nowego numeru PIN 1 Zmiana PIN w bankomatach banków SGB 1 Zestawienie transakcji przesyłane do klienta 1 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta Niezwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z placówki BS 14. Pleszew. 15. Transakcje bezgotówkowe 1 Opłata za przeliczanie transakcji dokonanej w walucie obcej 1 Opłata jednorazowa za wysyłkę karty do klienta Karta MasterCard Business Paypass (wydane do RB - debetowe) 2% min. 5 zł 3% min. 10 zł 3% min. 10 zł zł zł 5 zł Załącznik 16 Wydanie karty do rachunku bieżącego a) pierwszej b) kolejnej Wydanie: 1) duplikat karty w przypadku uszkodzenia 2) nowej karty w miejsce utraconej 2 zł 4 zł Wznowienie karty do rachunku bieżącego 5. Użytkowanie karty (opłata miesięczna) (opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania karty) Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 1 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt.1 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt.2 (przy użyciu terminala 5) w bankomatach zagranicą 8. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back zł 2% min. 1,30 zł 9. Wydanie pierwszego numeru PIN 10. Wydanie nowego numeru PIN 1 Zmiana PIN w bankomatach banków SGB 1 Zestawienie transakcji przesyłane do klienta 1 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczone w ciągu 3 dni 14. roboczych) 15. Transakcje bezgotówkowe 1 Opłata za przeliczanie transakcji dokonanej w walucie obcej 1 Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS zł 5 zł Karty kredytowe - klient instytucjonalny Załącznik 17 Wydanie karty (głównej lub dołączonej) Użytkowanie karty (opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania Wydanie nowej karty w miejsce utraconej 4. Wydanie duplitaku karty z PIN lub bez PIN 5. Wznowienie kart Zastrzeżenie karty 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków 2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 1 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt.1 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt.2 (przy użyciu terminala POS) 1 5) w bankomatach zagranicą 8. Zmiana PIN w bankomatach 9. Wydanie nowego numeru PIN 10. Zmiana limitu kredytowego 1 Minimanlna kwota do zapłaty 1 Opłata za wysłanie upomnienia lub wezwania do zapłaty w przypadkach określonych w umowie o kartę 1 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 1 Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS Tryb pobierania opłaty za każdą kartę rocznie, z góry za każdy rok ważności za każdą kartę za każdą kartę - - naliczana od wypłaconej kwoty, pobierana w dniu rozliczenia operacji za każdą zmianę za każdy numer PIN - naliczana zgodnie z regulaminem za każde upomnienie/wezwanie za każde zestawienie STAWSKA OBOWIĄZUJĄCA MasterCard Business 7 zł 7 zł 7 zł 3 zł 4% min. 1 zł 4% min. 1 zł 4% min. 1 zł 4% min. 1 zł 4% min. 1 zł 5% min. 5 zł 2 zł zł VIII. Ubezpieczenia Klienci indywidualni Ubezpieczenie posiadacza/uzytkownika karty płatniczej Ubezpieczenia dla kredytów mieszkaniowych, kredytów konsolidacyjnych oraz pożyczek hipotecznych Ubezpieczenia na życie do kredytów w rachunku ROR 4. Ubezpieczenia do kredytów gotówkowych 5. Ubezpieczenia ASSISTANCE Klienci instytucjonalni 4. Ubezpieczenie posiadacza/uzytkownika karty płatniczej Ubezpieczenia na życie do kredytów w rachunku bieżącym Ubezpieczenia do kredytów obrotowych oraz inwestycyjnych Ubezpieczenia ASSISTANCE Szczegółowe informacje o warunkach ubezpieczeń, wysokości opłat i prowizji dostępne w placówkach Banku. 15

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pleszewie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pleszewie Postanowienia ogólne w Banku Spółdzielczym w Pleszewie Bank Spółdzielczy w Pleszewie pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pleszewie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pleszewie w Banku Spółdzielczym w Pleszewie Postanowienia ogólne Bank Spółdzielczy w Pleszewie pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pleszewie

Bank Spółdzielczy w Pleszewie Bank Spółdzielczy w Pleszewie Spółdzielcza Grupa Bankowa w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pleszewie Tekst jednolity Pleszew, kwiecień 2015 rok 1 w Banku Spółdzielczym w Pleszewie Postanowienia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI.

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I Rachunki Bieżące i Pomocnicze. OTWARCIE I PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0%

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% IV. KREDYTY A. Pobiera się prowizję i opłaty za następujące czynności i usługi bankowe: 1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% b) za udzielenie gwarancji

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 24.10.2012 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH (tekst jednolity wg stanu na dzień 14.09.2012 r.) Mosina, wrzesień 2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 R a c h u n k i b a

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE IV.B. KREDYTY KLIENCI INSTYTUCJONALNI Lp. Rodzaj czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 1. za udzielenie kredytu lub pożyczki: 1.1. do 1 roku od kwoty kredytu 2,0% 1.2. do 2 lat od kwoty

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW CZĘŚĆ I DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW 4 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU Załącznik do Uchwały Nr 28/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lipsku z dnia 26-11-2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych STAWKA OBOWIĄZUJĄCA LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 26 sierpnia 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych LP. Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30 ROR Standard ROR Senior ROR Net 1) ROR Net 2.0.

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat

Taryfa Prowizji i Opłat zał. do Uchwały Zarzadu Banku nr 18/I/2014 Taryfa Prowizji i Opłat DZIAŁ VI. USŁUGI W ZAKRESIE WYDAWANIA I OBSŁUGI KART PŁATNICZYCH Rozdział 1. Karty dla Klientów indywidualnych Karty wydawane do rachunku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 28/2015 z 12.02.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 maja 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Rozdział 4. Karty płatnicze a)karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe) Visa Business Electron Visa Business Electron PayWave 1. Wydanie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie: 1) Rachunek bieżący

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

CZĘŚĆ II TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CZĘŚĆ II DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 13 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH 1.1. Rachunki bieżące dla przedsiębiorstw Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA VISA Business Electron VISA Business Electron paywave MasterCard Business PayPass 1. Wydanie karty dla: za każdą kartę 1) Posiadacza i współposiadacza 30,00 zł 30,000

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE Załącznik do Uchwały nr 7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żurominie z dnia 26.01.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY Załącznik do uchwały nr 47/2015 Zarządu BSZŁ w Łęczycy z dnia 14.05.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY ( w walucie krajowej)

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r.

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Rozdział Przed zmianą Po zmianie Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki własne Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej Załącznik nr 1 do Uchwały nr 51/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Teresinie z dnia 19 września 2012 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów indywidualnych Obowiązuje od dnia 22.12.2014 r. 1 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów instytucjonalnych Obowiązuje od dnia 01.04.2015 r. 1 Spis treści Zasady pobierania i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci indywidualni Obowiązuje od dnia 24 października 2012 Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 01.01.2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 1 sierpnia 2014 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH A KARTY DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO I Karta bankomatowa Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego lokalna 1 Wydanie karty 5 zł 2 Wydanie nowej karty w

Bardziej szczegółowo

Zarządu BS w Kobierzycach z dnia

Zarządu BS w Kobierzycach z dnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 130/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kobierzycach z dnia 29.10.2014r. Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU Pułtusk, 2011 r. 1 Rozdział 1 Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały nr 50/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grabowie z dnia 19.09.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRABOWIE

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH A KARTY DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO I Karta bankomatowa Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego lokalna 1 Wydanie karty 5 zł 2 Wydanie nowej karty w

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 27/2014 z dnia 28.02.2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik do Uchwały nr 27/2014 z dnia 28.02.2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Rozdział 6. Kredyty i pożyczki 1. Prowizja przygotowawcza: 1) udzielenie kredytu gotówkowego 1,5% - 4,0% 2) udzielenie kredytu w ROR a) udzielenie 2,5% b) odnowienie naliczana od kwoty udzielonego kredytu/pożyczki

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Wołczynie Nr 29/2016 z dnia 18.03.2016 r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY Załącznik do uchwały nr 7/2013 Zarządu BSZŁ w Łęczycy z dnia 21.02.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY ( w walucie krajowej) Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 17 marca 2014r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 17 marca 2014r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 17 marca 2014r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od dnia 7 maja 2015 r. Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJII BRANIEWSKO-PASŁĘCKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z SIEDZIBĄ W PASŁĘKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJII BRANIEWSKO-PASŁĘCKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z SIEDZIBĄ W PASŁĘKU Załącznik do Uchwały Nr 31/2013 Zarządu B-PBS z s. w Pasłęku z dnia 04.04. 2013. TARYFA OPŁAT I PROWIZJII BRANIEWSKO-PASŁĘCKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z SIEDZIBĄ W PASŁĘKU Pasłęk, kwiecień 2013 r 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Stan na 3 października 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 18/B/01 z dnia 9.11.01r. zmieniony Uchwałą Nr 139/B/01 z dnia 1.1.01r. Nr 7/B/013 z dnia 08.03.013r. Nr 71/B/013 z dnia 1.06.013r. Nr 81/B/013 z dnia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 142/2015 z r.

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 142/2015 z r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. RACHUNKI Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 10 WRZEŚNIA 2015 R.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 10 WRZEŚNIA 2015 R. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 10 WRZEŚNIA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

CZĘŚĆ II TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CZĘŚĆ II DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 13 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH 1.1. Rachunki bieżące dla przedsiębiorstw Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Pomorskim Banku Spółdzielczym i w jego Oddziałach

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Pomorskim Banku Spółdzielczym i w jego Oddziałach Załącznik do Uchwały nr 12/VIII/2010 Zarządu PBS w Świdwinie z dnia 20 sierpnia 2010 roku uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą 2/V/2011 z dnia 02.05.2011r Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Załącznik do Uchwały 4/97/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach. z dnia 23.12.2015r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Prowadzenie rachunków bankowych - instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla rolników indywidualnych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla rolników indywidualnych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Wołczynie Nr 35/2015 z dnia 12.03.2015 r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla rolników indywidualnych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 128/B/2012 z dnia 29.11.2012r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Obowiązuje od 10.12.2012r. Białystok, grudzień 2012r. S p

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 2 listopada 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 120/PB/14 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Łowiczu z dnia 31.12.2014 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 76/PB/12 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 01.02015 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 69 / 2016 Zarządu BS Augustów z dnia 31.10.2016r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI Banku Spółdzielczego w Gąsocinie

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI Banku Spółdzielczego w Gąsocinie Załącznik do Uchwały Zarządu nr 18/2015 z 17.06.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI Banku Spółdzielczego w Gąsocinie SPIS TREŚCI DZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Wołczynie Nr 152/2016 z dnia 10.11.2016 r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 2 listopada 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo