REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści Regulaminu (dalej: Konkurs ). 1.2 Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Konkurs, w szczególności określa warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki uczestników Konkursu (dalej: Regulamin ). 1.3 Organizatorem Konkursu jest NUTRICIA Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 6, Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , posiadająca NIP , wysokość kapitału zakładowego: ,00 PLN, adres strony internetowej: (dalej: Organizator ) Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest w Internecie poprzez stronę internetową Pełna treść niniejszego Regulaminu znajduje się w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej przez cały czas trwania Konkursu Osoby biorące udział w Konkursie, poprzez zaakceptowanie oświadczeń zawartych w Formularzu Konkursowym potwierdzają zapoznanie się, akceptację i przyjęcie do stosowania postanowień niniejszego Regulaminu. 1.7 Nadzór nad prawidłowym i zgodnym z Regulaminem przebiegiem Konkursu, czynnościami wyłaniania Laureatów oraz wydawania nagród, sprawować będzie Komisja Konkursowa (dalej: Komisja Konkursowa ). 1.8 Terminy Konkursu: a) Termin nadsyłania Formularzy Konkursowych: od r. do r. b) Obrady Komisji Konkursowej i wyłonienie przez Komisję 20 Laureatów Konkursu: od r. do r.; c) Ogłoszenie wyników Konkursu i Listy wszystkich Laureatów Konkursu: r. 2. UCZESTNICY KONKURSU 2.1 Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, spełniająca łącznie następujące warunki (dalej: Uczestnik ): a) jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, b) zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 1

2 c) jest rodzicem dziecka w wieku 0-36 miesięcy lub rodzicem spodziewającym się dziecka, d) jest uczestnikiem Serwisu BebiProgram, według definicji uczestnika Serwisu zawartej w Regulaminie Serwisu BebiProgram, dostępnym na stronie Zasady uczestnictwa w Serwisie BebiProgram określa Regulamin Serwisu BebiProgram, e) wypełniła w całości formularz zamieszczony na stronie internetowej (dalej: Formularz Konkursowy ) i wysłała prawidłowo wypełniony Formularz, z zastrzeżeniem pkt 2.2 poniżej. 2.2 W Konkursie nie mogą brać udziału: a) pracownicy Organizatora oraz pracownicy następujących podmiotów: Nutricia Zakłady Produkcyjne sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, Present Service S.A. z siedzibą w Luboniu, agencji reklamowej Ars Thanea Rozbicki s.k.a. z siedzibą w Warszawie, tj. podmiotów współpracujących z Organizatorem przy przygotowaniu i realizacji Konkursu, b) współpracownicy podmiotów wskazanych w lit. a) powyżej (tj. podmioty współdziałające na podstawie umów cywilnoprawnych), ani też członkowie organów spółek wskazanych w lit. a) powyżej, c) inne niż wymienione w lit. a) i b) powyżej podmioty biorące udział w zorganizowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, d) osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a c) powyżej, przez które rozumie się małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych do drugiego stopnia, osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub ich małżonków. 2.3 Udział w Konkursie jest dobrowolny Uczestnik, który spełni warunki określone w pkt 2.1. lit. a) d), powinien w okresie od r. do r.: a) poprawnie wypełnić Formularz Konkursowy zamieszczony na stronie b) złożyć oświadczenia o wyrażeniu zgód, o których mowa w pkt 2.7 Regulaminu, c) wykonać zadanie konkursowe polegające na: udzieleniu odpowiedzi pisemnej na 8 (osiem) Pytań Zamkniętych (quiz) oraz 1 (jedno) Pytanie Otwarte. Odpowiedź na Pytanie Otwarte zwana jest dalej Pracą Konkursową, d) wysłać prawidłowo wypełniony Formularz Konkursowy wraz z zadaniem konkursowym, o którym mowa w pkt c) powyżej za pośrednictwem strony Każdy Uczestnik może wysłać jeden prawidłowo wypełniony Formularz Konkursowy. Po wypełnieniu ankiety i udzieleniu odpowiedzi na pytanie otwarte Uczestnik otrzyma wynik quizu. 2

3 2.6. Spełnienie wszystkich wymagań z pkt powyżej, w tym wysłanie prawidłowo wypełnionego Formularza Konkursowego stanowić będzie zgłoszenie udziału w Konkursie (dalej: Zgłoszenie Konkursowe ) Formularz Konkursowy zawiera oświadczenia obowiązkowe zgodnie z formułami: a) Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin Konkursu Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! w tym: postanowienia dotyczące praw autorskich do treści zgłoszonych w Konkursie oraz udzielenia niewyłącznej licencji na korzystanie i rozporządzanie treściami w zakresie wskazanym w Regulaminie, potwierdzam, że postanowienia te mają do mnie zastosowanie i zobowiązuję się do ich przestrzegania. b) Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów Konkursu Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! przez NUTRICIA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 6 oraz podmioty działające na zlecenie NUTRICIA Polska Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami), w tym na publikację danych w ramach Listy Laureatów oraz w celu ich wykorzystania do przekazania Nagród. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych, prawo ich poprawiania oraz wniesienia sprzeciwu, co do ich przetwarzania, a podanie danych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do udziału w Konkursie Uczestnik może przesłać w Zgłoszeniu Konkursowym wyłącznie Pracę Konkursową (odpowiedź na Pytania Otwarte), do której posiada pełne i wyłączne prawo autorskie. Niedopuszczalne jest zgłoszenie przez Uczestnika do Konkursu Pracy Konkursowej, do której prawa przysługują osobom trzecim Niedopuszczalne jest zgłoszenie przez Uczestnika do Konkursu Pracy Konkursowej, która zawiera treści sprzeczne z prawem, uznawane powszechnie za społecznie niewłaściwe, naganne moralnie, obsceniczne, obraźliwe, wulgarne, sprzeczne z dobrymi obyczajami lub z zasadami współżycia społecznego, a także, jeżeli zawierają treści reklamujące konkurentów Organizatora lub produkty konkurentów Organizatora Organizatorowi przysługuje prawo do usunięcia Prac Konkursowych, co do których poweźmie uzasadnione podejrzenie, iż zawarte w nich treści mogą stanowić naruszenie praw autorskich lub innych praw, w tym praw osobistych osoby trzeciej, bądź ich umieszczenie jest niedopuszczalne, zgodnie z postanowieniami pkt 2.9. powyżej. 3. ZASADY WYŁANIANIA LAUREATÓW 3.1. Wybór Laureatów Konkursu nastąpi podczas obrad Komisji Konkursowej, które odbędą się na następujących zasadach: 3

4 a) Obrady Komisji Konkursowej odbędą się w dniach od r. do r. b) Komisja Konkursowa będzie się składała z 3 (słownie: trzech) osób, powoływanych przez Organizatora, przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia bezstronności i przejrzystości Konkursu. Na każdego członka Komisji Konkursowej przypada 1 (słownie: jeden) głos, przy czym decyzje Komisji Konkursowej zapadają zwykłą większością głosów. c) Komisja Konkursowa ocenia udzielone odpowiedzi na Pytania Otwarte (Pracę Konkursową). d) Spośród wszystkich nadesłanych przez Uczestników Prac Konkursowych Komisja wybierze łącznie 20 (słownie: dwudziestu) Laureatów, tj.: - Pięciu Laureatów Nagród Głównych; - Pięciu Laureatów Wyróżnienia I stopnia; - Dziesięciu Laureatów Wyróżnienia II stopnia. e) Komisja Konkursowa dokona oceny Prac Konkursowych według następujących kryteriów: zgodność z tematyką pytania otwartego, pomysłowość, kreatywność, oryginalność wypowiedzi, poprawność językowa i stylistyczna, (słownictwo, stylistyka zgodne z regułami języka polskiego), liczba znaków w odpowiedzi na pytanie otwarte nie przekraczająca 1000 znaków. f) Na podstawie kryteriów wskazanych w pkt e) powyżej, Komisja przyznaje każdej Pracy Konkursowej odpowiednią liczbę punktów, przy czym maksymalnie za Pracę Konkursową można uzyskać 100 (słownie: sto) punktów. g) Z posiedzenia Komisji, podczas którego zostanie wybranych w sumie 20 (słownie: dwudziestu) Laureatów, sporządzony zostanie pisemny protokół, który zostanie podpisany przez wszystkich członków Komisji Opublikowanie listy wszystkich nagrodzonych w Konkursie Laureatów odbędzie się w dniu r. na stronie internetowej, za pośrednictwem której prowadzony jest Konkurs, tj. (dalej: Lista Laureatów ), na co Uczestnicy wyrażają zgodę poprzez zaznaczenie stosownego oświadczenia na Formularzu Konkursowym Po opublikowaniu Listy Laureatów nastąpi weryfikacja ich danych osobowych, w sposób wskazany poniżej w pkt 5 Regulaminu. 4. NAGRODY 4.1. Nagrodami w Konkursie są: (a) 5 (słownie: pięć) Nagród Głównych każda w postaci zegarka Fossil o wartości 280 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt złotych) - dla 5 (pięciu) najwyżej ocenionych przez Komisję Konkursową Prac Konkursowych; (b) 5 (słownie: pięć) Nagród Wyróżnienia I stopnia każda w postaci przedpłaconej karty Visa o wartości 200 złotych (słownie: dwieście złotych) 4

5 dla kolejnych 5-ciu po Laureatach Nagrody Głównej - najwyżej ocenionych przez Komisję Prac Konkursowych; (c) 10 (słownie: dziesięć) Nagród Wyróżnienia II stopnia każda w postaci kocyka o wartości 80 złotych (słownie: osiemdziesiąt złotych) dla kolejnych 10-ciu po Laureatach Nagrody Głównej oraz Laureatach Wyróżnienia I stopnia najwyżej ocenionych przez Komisję Prac Konkursowych Jeden Uczestnik może zostać Laureatem tylko jednej Nagrody przyznanej przez Komisję Konkursową Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagród ani otrzymania ich ekwiwalentu (pieniężnego lub rzeczowego) lub zamiany Nagród Każdy Uczestnik Konkursu może zaprosić do udziału w Konkursie swoich znajomych poprzez wysłanie na adres swojego znajomego zaproszenia do udziału w Konkursie. W tym celu na stronie dostępna jest aplikacja do zaproszenia znajomego. Liczba wysłanych zaproszeń jest nieograniczona. Pierwszych 300 Uczestników Konkursu, za których pośrednictwem zarejestruje się w Serwisie BebiProgram i przystąpi do Konkursu kolejnych 3 (trzech) Uczestników otrzyma ramkę na zdjęcie o wartości 20 złotych (słownie: dwadzieścia złotych). Ramkę można otrzymać tylko raz Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 Nr 51 poz. 307 t.j. z późn. zm.) łączna wartość przekazanych Laureatom Nagród, o których mowa w pkt 4.1. lit. a) c) i 4.4. Regulaminu podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody. Organizator, jako Płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Laureatowi Nagrody, o której mowa w pkt 4.1. lit. a) c) i 4.4. Regulaminu obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. W tym celu do wartości Nagrody, o której mowa w pkt 4.1. lit. a) c) i 4.4. Regulaminu zostanie dodana nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, w kwocie stanowiącej 11,11% wartości Nagrody, o której mowa w pkt 4.1. lit. a) c) i 4.4. Regulaminu. Laureat zgadza się, że kwota nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie, obciążającego Laureata. Laureat Konkursu jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika. 5. WERYFIKACJA DANYCH LAUREATÓW I WYDANIE NAGRÓD 5.1. Weryfikacja danych osobowych Laureatów Konkursu nastąpi w sposób wskazany poniżej W terminie 10 dni od daty ogłoszenia Listy Laureatów, tj. do dnia 3 lutego 2014 roku Organizator skontaktuje się z każdym z Laureatów, za pomocą 5

6 wiadomości wysłanej na adres podany przez niego w Formularzu Konkursowym (dalej: Wiadomość ) w celu: a) poinformowania Laureata o przyznaniu Nagrody; b) ustalenia adresu Laureata w Polsce dla doręczeń, danych kontaktowych, t.j. numeru telefonu, a także danych wynikających z dokumentu tożsamości, tj.: imię, nazwisko, adres zameldowania, numer i seria dowodu osobistego lub paszportu Każdy Uczestnik, który otrzymał Wiadomość zobowiązany jest: podać poprzez wysłanie wiadomości na wskazany w treści Wiadomości adres Organizatora, następujące dane osobowe, niezbędne do wydania Nagrody: (i) imię i nazwisko Laureata, (ii) adres zamieszkania (miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania) Laureata, (iii) numer PESEL celem rozliczenia podatku od nagrody (dalej: Dane osobowe ). W przypadku zmiany miejsca zamieszkania, zmiany podanego adresu do korespondencji lub zmiany innych danych niezbędnych do doręczenia Nagrody Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tych zmianach Organizatora Nagrody zostaną wysłane każdemu Laureatowi, po podaniu lub potwierdzeniu przez Laureata wszystkich danych wymienionych w pkt 5.3 powyżej. Laureat zobowiązany jest do podania lub potwierdzenia wszystkich danych wskazanych w pkt 5.3. powyżej, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wysłania przez Organizatora Wiadomości Po otrzymaniu od Laureata, potwierdzenia wszystkich informacji, o których mowa w pkt 5.3 Regulaminu, Organizator wyśle Laureatowi przyznaną nagrodę, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesyłką kurierską, w terminie nie dłuższym niż 45 dni od dnia potwierdzenia danych, o których mowa w ust powyżej na adres podany przez Laureata, z zastrzeżeniem ust Regulaminu Nagroda zostanie wysłana wyłącznie na wskazany przez Laureata adres, mieszczący się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Organizator nie wyraża zgody na wysyłanie Nagród poza granice Rzeczpospolitej Polskiej W przypadku, gdy Laureat poda błędne lub nieprawdziwe dane, a przesyłka wysłana przez Organizatora na wskazany przez niego adres zostanie zwrócona Organizatorowi z uwagi na nie podjęcie przez Laureata, Organizator składa nagrodę w swojej siedzibie do czasu jej odebrania przez Laureata Laureat zobowiązuje się do nie przenoszenia roszczenia o wydanie Nagrody na osobę trzecią Laureat Konkursu zobowiązany jest po otrzymaniu nagrody potwierdzić Odbiór Nagrody na załączonym formularzu (Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu). 6. DANE OSOBOWE, ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 6.1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami), na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, 6

7 wyłonienia Laureatów oraz dostarczenia i realizacji nagród, jak również, zgodnie z oświadczeniami zawartymi w Formularzu Konkursowym, o których mowa w pkt 2.7 Regulaminu Administratorem danych osobowych jest Organizator, tj. NUTRICIA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bobrowieckiej 6. Dane mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom działającym na zlecenie NUTRICIA Polska Sp. z o.o Udostępnienie danych osobowych na potrzeby wskazane w pkt 6.1. powyżej, jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, w tym do otrzymania Nagrody Oświadczenie o wyrażeniu zgody przez Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów Konkursu ma treść i znaczenie takie, jak zostało określone w pkt 2.7 lit. b) Regulaminu Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych Organizator jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 w/w ustawy. Organizator świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem Organizator za pośrednictwem strony internetowej udostępnia Uczestnikom usługę polegająca na dostępie do aplikacji Konkursu Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! która umożliwia Uczestnikowi złożenie drogą elektroniczną Formularza Konkursowego oraz wzięcie udziału w Konkursie Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator Uczestnik musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne: a) komputer z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologię JavaScript, b) połączenie z siecią Internet, c) poprawnie skonfigurowana poczta elektroniczna Organizator zastrzega, że korzystanie z usług określonych w niniejszym Regulaminie może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Uczestnikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Organizator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, a także jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Organizator ma prawo powiadomić o nich Uczestnika poprzez udostępniony mu adres lub ogólnie na stronie internetowej. 7

8 6.10. Celem zapobieżenia pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, udostępnia się następujące środki techniczne: a) kodowanie transmisji danych protokołem SSL z podpisanym kluczem; b) zabezpieczenie bazy danych przed niepowołanym dostępem Rozpoczęcie przez Uczestnika korzystania z usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Zgoda Uczestnika na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną świadczonej w oparciu o niniejszy Regulamin dokonuje się na podstawie prośby Uczestnika o usunięcie konta Uczestnik zobowiązuje się nie dostarczać poprzez serwis treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści obscenicznych, sprzecznych z dobrymi obyczajami, moralnością publiczną, zasadami współżycia społecznego jak również treści reklamujących konkurentów Organizatora lub produktów konkurentów Organizatora, a także treści, do których prawa przysługują osobom trzecim Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia pkt Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami). 7. PRAWA AUTORSKIE 7.1. Do Konkursu mogą być zgłaszane przez Uczestnika jedynie takie treści (dalej zwane: Pracą Konkursową ), których wykorzystanie przez Organizatora zgodnie z Regulaminem i udzielonymi na podstawie Regulaminu zezwoleniami jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich oraz praw osobistych. W szczególności poprzez zgłoszenie treści do Konkursu oraz poprzez złożenie oświadczenia wskazanego w pkt 2.7 lit a) Regulaminu Uczestnik oświadcza, że: a) Przysługuje mu prawo do zgłoszenia Pracy Konkursowej do Konkursu i udzielenia oświadczeń i zezwoleń zgodnie z Regulaminem, b) Udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji oraz nieodpłatnych zezwoleń zgodnie z punktem 7.2. Regulaminu Z chwilą przesłania przez Uczestnika Pracy Konkursowej do Konkursu, Uczestnik udziela a Organizator nabywa nieodpłatną, niewyłączną licencję oraz nieodpłatne zezwolenia i zgody, bez ograniczeń czasowych i 8

9 terytorialnych, na korzystanie i rozporządzanie Pracą Konkursową Uczestnika na wszystkich istniejących polach eksploatacji, w tym polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zaś w szczególności na polach określonych w pkt a) g) poniżej, tj. Organizator będzie uprawniony do korzystania i rozporządzania Pracami Konkursowymi na następujących polach eksploatacji: a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie; b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Prace Konkursowe, w całości lub w części utrwalono - wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy; c) w zakresie rozpowszechniania Prac Konkursowych, w całości lub w części, w sposób inny niż określony powyżej w pkt b) - publiczne wykonanie, wystawienie, odtworzenie, nadawanie, i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Prac Konkursowych, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w tym rozpowszechnianie w Internecie; d) wykorzystywanie Prac Konkursowych do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych Organizatora, bez ograniczenia, w tym w ulotkach, direct mailingu, Internecie, prasie, telewizji i poprzez inne środki techniczne odpowiednie ze względu na potrzeby promocji i reklam; e) wprowadzanie Prac Konkursowych w całości lub części do: sieci komputerowych, w tym do sieci Internet oraz do innych sieci, bez ograniczenia, wprowadzanie Prac Konkursowych w całości lub w części do pamięci komputerów oraz przetwarzanie w pamięci komputerów, bez ograniczenia; f) dokonywanie tłumaczeń Prac Konkursowych na różne wersje językowe oraz rozpowszechnianie Prac Konkursowych w każdym języku, na dowolnym nośniku; g) rozpowszechnianie i umieszczenie Prac Konkursowych na stronie Korzystanie z Prac Konkursowych na polach eksploatacji określonych w punkcie 7.2 lit. a) g), może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym, jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji Organizatorowi przysługuje prawo do rozpowszechniania Prac Konkursowych bez podawania imienia i nazwiska bądź pseudonimu twórcy Licencja, o której mowa w pkt 7.2 Regulaminu obejmuje prawo do wykonywania autorskich praw zależnych do Prac Konkursowych jak również 9

10 prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do Prac Konkursowych, w tym prawo dokonywania i zezwalania na dokonywanie wszelkich przeróbek, zmian w nagrodzonych Pracach Konkursowych, według uznania Organizatora, a w szczególności na łączenie z innymi elementami w materiałach reklamowych, prawo do korzystania i rozpowszechnia opracowań Licencja, o której mowa w pkt 7.2. Regulaminu obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji), w szczególności Organizator ma prawo przeniesienia uzyskanych praw, zezwoleń i upoważnień na inne podmioty według własnego uznania, bez wynagrodzenia z tego tytułu dla Uczestnika Organizator nie jest zobowiązany do publikowania treści Prac Konkursowych, a odmowa rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych oraz zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał uprawnień z tytułu autorskich praw osobistych w stosunku do Organizatora i jego następców. Oznaczanie Prac Konkursowych nazwiskiem (pseudonimem) ich twórców zależy od uznania Organizatora, na co Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę Niniejsza licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony. 8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 8.1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane listownie na adres: Serwis Konsumencki NUTRICIA Polska, Opole, ul. Marka z Jemielnicy 1 lub na adres z dopiskiem, że reklamacja dotyczy Konkursu Wyjatkowe święta to Twoja zasługa!. Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania Konkursu oraz w terminie 80 dni od dnia ogłoszenia Listy Laureatów, tj. od dnia 24 stycznia 2014 r. Datą zgłoszenia reklamacji jest data nadania reklamacji lub wysłania drogą elektroniczną reklamacji do Organizatora Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, aktualny adres Uczestnika oraz dokładny opis i wskazanie powodu reklamacji wraz z dopiskiem, że reklamacja dotyczy Konkursu Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! Organizator po otrzymaniu reklamacji zgodnie z punktem 8.1 i 8.2 powyżej, ustosunkowuje się do niej w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji do Organizatora. Odpowiedź na reklamację jest udzielana pisemnie za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną, w zależności od tego, w jaki sposób została wysłana reklamacja Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego Postępowaniem reklamacyjnym zajmuje się Komisja Konkursowa, której zadaniem jest również nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu. 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 9.1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 10

11 Warszawa, dnia 26 listopada 2013 r. Organizator Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Wyjątkowe święta to Twoja zasługa!. Wzór Potwierdzenie odbioru nagrody w Konkursie Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! organizowanym przez NUTRICIA Polska Sp. z o.o., dnia / /2013 Miejscowość Ja, Imię i Nazwisko Nr dowodu osobistego Adres zameldowania (ulica, nr, miasto, kod) niniejszym: a) potwierdzam odbiór nagrody w postaci., o wartości..pln brutto; b) potwierdzam przyznanie mi dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 11,11% wartości nagrody w konkursie, tj. PLN, którą pozostawiam w dyspozycji Organizatora na poczet opłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Jednocześnie zobowiązuje się przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika podatku zgodnie z Regulaminem Konkursu organizowanego pod nazwą Wyjątkowe święta to Twoja zasługa!. UWAGA: Pieniężna część nagrody zgodna z pkt b) zostanie pobrana odpowiednio przez organizatora Konkursu, jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w Konkursie nagród (art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazana do właściwego urzędu skarbowego... Imię i Nazwisko Odbiorcy Nagrody (Czytelny podpis) - niepotrzebne skreślić 11

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Program nosi nazwę Satysfakcja gwarantowana i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Między nami kobietami 1. Postanowienia ogólne 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: a) Konkurs konkurs Między nami kobietami prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ "

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ " Zaprojektuj autorską kolekcję drzwi, paneli podłogowych i systemów ściennych. Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Woda dla bohatera 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Woda dla bohatera (dalej: Konkurs ) jest Heureka Huge Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji marketingowej pod nazwą Drink or Die, zwanej dalej Konkursem, jest Orangina Schweppes Polska Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków 1. Organizator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem Promocji organizowanego pod nazwą "Festiwal wypieków", zwanego dalej "Konkursem" jest Brand Support Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Wypieki idealne (dalej również: Konkurs ) oraz przyrzekającym nagrodę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Plastycznego Czarodzieje Uśmiechu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym Czarodzieje Uśmiechu, zwanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój"

REGULAMIN KONKURSU Jedyny taki Dodge może być Twój REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój" I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jedyny taki Dodge może być Twój" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Poczuj smak podróży w deserach E.Wedel

Regulamin konkursu Poczuj smak podróży w deserach E.Wedel Regulamin konkursu Poczuj smak podróży w deserach E.Wedel 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Poczuj smak

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Ładuj się na wakacje

Regulamin Konkursu Ładuj się na wakacje Regulamin Konkursu Ładuj się na wakacje A. Postanowienia ogólne. Organizatorem konkursu pod nazwą "Ładuj się na wakacje ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE 1. Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną przez spółkę: Red8Digital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska 45D, 02-384 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

posiada konto w sklepie internetowym Organizatora; spełni warunki, o których mowa w 3 Regulaminu.

posiada konto w sklepie internetowym Organizatora; spełni warunki, o których mowa w 3 Regulaminu. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w Konkursie, prowadzonym pod nazwą Bukiet na Dzień Kobiet (zwanym dalej: Konkursem

Bardziej szczegółowo