WYROK z dnia 23 sierpnia 2013 r. Przewodniczący:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYROK z dnia 23 sierpnia 2013 r. Przewodniczący:"

Transkrypt

1 Sygn. akt: KIO 1939/13 WYROK z dnia 23 sierpnia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Rzońca Protokolant: Cyprian Świś po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 sierpnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 sierpnia 2013 r. przez Odwołującego Sodexo Motivation Solutions Polska Sp. z o.o., ul. Kłobucka 25, Warszawa, w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21, Lublin, przy udziale wykonawcy Edenred Polska Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 30, Warszawa, zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie; 2. kosztami postępowania obciąża Odwołującego Sodexo Motivation Solutions Polska Sp. z o.o. z Warszawy, ul. Kłobucka 25, Warszawa, i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego - Sodexo Motivation Solutions Polska Sp. z o.o., ul. Kłobucka 25, Warszawa, tytułem wpisu od odwołania. 1

2 Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Lublinie. Przewodniczący:.. 2

3 Sygn. akt KIO 1939/13 U z a s a d n i e n i e Zamawiającego PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21, Lublin (dalej: zamawiający lub PGE ), prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oraz zasilanie kart przedpłaconych dla pracowników PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok oraz spółek: PP-HEKTO Sp. z o.o., PT-UETRA Sp. z o.o. i ESP Sp. z o.o. Postępowanie prowadzone jest w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub Pzp. Szacunkowa wartość zamówienia jest wyższa od kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 30 lipca 2013 r. w formie pisemnej zamawiający poinformował wykonawcę Sodexo Motivation Solutions Polska Sp. z o.o., ul. Kłobucka 25, Warszawa (dalej: odwołujący lub Sodexo ) o wyniku postępowania, tj. o wyborze najkorzystniejszej oferty za którą uznano ofertę wykonawcy Edenred Polska Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 30, Warszawa (dalej: przystępujący lub Edenred ), a także o odrzuceniu oferty odwołującego jako niezgodnej ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz lub specyfikacja ). 9 sierpnia 2013 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie Sodexo wobec bezprawnego odrzucenia oferty odwołującego, zaniechania odrzucenia oferty przystępującego, a także czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu. Odwołujący zgodnie z dyspozycją art. 180 ust. 5 Pzp przekazał kopię odwołania zamawiającemu. W treści odwołania odwołujący zarzucał zamawiającemu naruszenie: 1. art. 7 ust. 1 Pzp, w świetle którego zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, 2. art. 7 ust. 3 Pzp, zgodnie z którym zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy, 3. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, w świetle którego zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść 3

4 nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp. Odwołujący wnosił o 1. unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, 2. nakazanie dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej z zachowaniem zasad określonych Pzp, w szczególności uczciwej konkurencji, 3. zwrot kosztów postępowania. W uzasadnieniu odwołujący wskazywał, że w dniu 30 lipca 2013 r. zamawiający poinformował o wyniku postępowania. Z zawiadomienia wynikało, iż najkorzystniejszą ofertę złożył Edenred, pomimo że oferta tego wykonawcy zdaniem Sodexo - nie odpowiada siwz. Odwołujący twierdził, że ofertę wykonawcy uznano za najkorzystniejszą, ponieważ ofertę odwołującego odrzucono, mimo iż spełnia warunki siwz i w świetle zawartych w niej kryteriów to oferta odwołującego powinna być uznana za najkorzystniejszą. Zdaniem Sodexo wadliwie i krzywdząco dokonano oceny ofert w postępowaniu, gdyż w złożonej ofercie nie ma sprzeczności z siwz. Zamawiający stwierdził, że: I. w ofercie odwołującego zwarta jest tylko informacja co do jednej sieci bankomatów i uznał, że jest to tylko część informacji wymaganej przez zamawiającego (nie podał jednak o jaką informację chodzi i na jakiej podstawie); II. w ofercie nie wskazano wskaźnika procentowego wysokości opłat pobieranych od użytkowników kart przedpłaconych w przypadku dokonywania przez nich wypłat; III. uniemożliwia to dokonanie oceny ofert, a ponadto dokonanie uzupełnień ww. braków spowodowałoby naruszenie art. 87 Pzp. Sodexo przede wszystkim twierdził, iż złożona przez niego oferta nie zawiera braków i niezgodności z siwz. Dla wyjaśnienia tej kwestii przytaczał brzmienie pkt 7 z formularza oferty zawartego w siwz, a także formularza oferty w złożonej przez Sodexo. W formularzu ofertowym w siwz podano: 7. Koszt wypłaty środków pieniężnych zgromadzonych na karcie przedpłaconej z bankomatu wynosi...%, nie mniej niż... zł.. W ofercie odwołującego zawarto zapis: 7. Koszt wypłaty środków pieniężnych zgromadzonych na karcie przedpłaconej z bankomatu wynosi... %, nic mniej niż O zł. (dotyczy sieci Banku BPH). 4

5 W opinii odwołującego przy wskazanym w jego ofercie brzmieniu pkt 7 formularza ofertowego nie można stwierdzić sprzeczności z siwz. Podnosił, że zamawiający nie wskazał w zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej postanowienia siwz, które zostałoby naruszone. W szczególności za takie naruszenie, zdaniem odwołującego, nie można uznać stwierdzenia, że Koszt wypłaty środków pieniężnych zgromadzonych na karcie przedpłaconej z bankomatu wynosi 0 zł. Zero złotych (0 zł) wskazane jednoznacznie jako kwota ostateczna i bezwzględna, a nie jako kwota minimalna, oznacza także zero procent (0%). Nie ma więc tu żadnych przeszkód do uznania oferty za zgodnej z wymaganiami siwz, a także do dokonania oceny ofert. Co do stwierdzenia, że w ofercie odwołującego zwarta jest tylko informacja co do jednej sieci bankomatów i, że jest to tylko część informacji, odwołujący zauważał, iż w postępowaniu jednym z kryteriów, które decydowało o wyborze oferty było kryterium "koszt wypłaty z bankomatów, ale brak zastrzeżenia, że koszt ten ma się odnosić do wszystkich zaoferowanych bankomatów. Z siwz wynika, że wykonawcy mają zaoferować możliwości wypłaty z określonej liczby bankomatów, co jednym z kryteriów, a także określić koszt wypłaty, co jest jednym odrębnym kryterium. Jak wiadomo na rynku istnieje kilku operatorów i nie ma jednej, wielkiej, ogólnopolskiej sieci bankomatów. Zamawiający nie podał informacji, o którą sieć chodzi. Odwołujący wyjaśniał, że podana został sieć reprezentatywna. Wskazanie jej nie jest sprzeczne z siwz, w szczególności, że posiadacz karty będzie miał faktycznie możliwość wypłaty środków pieniężnych w całości, czyli nie ponosząc żadnych kosztów. Sodexo podkreślał, że w ofercie zaoferował 0,00 zł za wypłatę z sieci bankomatów, a mimo to uznano ofertę odwołującego za niezgodna z siwz i podlegająca odrzuceniu. Jednocześnie wybrano ofertę konkurującego wykonawcy, która zakłada pobieranie opłaty w wysokości minimum 2 złotych od każdej wypłaty środków. Wskazywał, że w zbiorczym zestawieniu złożonych ofert zamawiający podał, że w ofercie Edenred, w odniesieniu do nadmienionego powyżej kryterium dotyczącego wypłaty środków z bankomatów i kosztów tej czynności: 2 zł/1szt. W momencie wypłaty środków zostanie systemowo pobrana prowizja w wysokości 2,9% nie mniej niż 4 zł. Na karty użytkowników będzie zwracana różnica wynikająca z zaproponowanej a pobranej opłaty. Zdaniem odwołującego powyższe oznacza, że oferta Edenred nie spełnia wymagań siwz, co to możliwości wypłaty środków zgromadzonych na karcie, a ponadto nie prawdą jest, że zostanie naliczona opłaty we wskazanej powyżej kwocie, ponieważ nawet jeżeli różnica zostanie zwrócona na kartę, to posiadacz karty będzie musiał ponownie dokonać pobrania środków, a w tedy okaże się, że żeby pobrać będące różnicą np. 2 złote, naliczona zostanie mu systemowo opłaty 4 złote, czyli wyższa niż kwota posiadanych w tym przypadku środków. Zakładając znowu zwrot różnicy w istocie okaże się że zostanie mu pobrane 2 zł + 2 zł, co równa się 4 zł, a nie 2 zł 5

6 jak zapisał w swojej ofercie wykonawca. Odwołujący wyjaśniał, że przykład opiera się o kwoty minimalne, w celu zaprezentowania wymyślonego przez wykonawcę mechanizmu. Oczywiście przy większych kwotach koszty będą wyższe - zgodnie ze wskaźnikiem procentowym. Nie zmienia to jednak faktu, iż wymuszona będzie ponowna wylata związana z ponownym pobraniem prowizji. Użytkownik powinien mieć możliwości wypłaty do wysokości zgromadzonych na karcie środków (patrz: pkt III. 11 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, a także 1 ust. 11, 13 i 15 Istotny postanowień umowy). Powyższe oznacza, że w przypadku oferty odwołującego posiadacz karty ma możliwość wypłaty wszystkich środków za 0 zł, a w przypadku konkurencyjnego wykonawcy nie. Wbrew temu co wykonawca ten, a następnie zamawiający w Zbiorczym zestawieniu złożonych ofert zapisał, faktyczna prowizja będzie wyższa i jednocześnie nie będzie możliwości wypłaty środków do wysokości posiadanych na rachunku karty środków, co jest ewidentnie niezgodne z siwz. Jednocześnie podkreślał, iż opłaty za wypłatę środków nie mogą przekroczyć indywidualnego limitu karty zasilonej trzecią ratą zasilenia. Ze względu na powyższe doszło do naruszenia wskazanych przepisów oraz zasad równego traktowania i uczciwej konkurencji, ponieważ oferta odwołującego pomimo, iż korzystniejsza została odrzucona. Zamawiający dokonał jej odrzucenia, bo uznał, że istniejące w niej uchybienia stanowią rzekomo o niezgodności z siwz, a wszelkie próby ich usunięcia stanowiłyby niedozwolone uzupełnienie treści oferty. Następnie odwołujący szeroko powołał orzecznictwo Izby wskazujące na możliwość i okoliczności poprawienia oferty w oparciu o art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp. 12 sierpnia 2013 r. do Izby wpłynęło w formie pisemnej przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego ze strony wykonawcy Endered. Uwzględniając dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia, oferty odwołującego i przystępującego oraz stanowiska stron a także przystępującego przedstawione na rozprawie, Izba ustaliła i zważyła, co następuje. Okoliczności faktyczne sprawy, w szczególności związane z treścią siwz oraz ofert Sodexo i Endered złożonych w postępowaniu oraz treścią pism zamawiającego zostały prawidłowo przytoczone w odwołaniu, co zostało zreferowane powyżej. Ponadto Izba ustaliła, że w części pierwszej Instrukcji dla Wykonawców (IDW) 1) w rozdziale III zamawiający sprecyzował: - w pkt 6 Karty przedpłacowe powinny uprawniać do dokonania zakupów bezgotówkowych we wszystkich placówkach handlowych i usługowych, w których akceptowana jest płatność 6

7 kartą Visa/Visa Elektron, MasterCard i American Express, również poza granicami Polski oraz podczas transakcji internetowych. - w pkt 11 użytkownicy kart muszą mieć możliwość sprawdzenia ich salda oraz wypłaty gotówki w bankomatach do wysokości zgromadzonych na karcie środków. - w pkt 15 zamawiający nie dopuszcza jakichkolwiek opłat związanych z użytkowaniem lub obsługą karty, w szczególności za ( ) z wyjątkiem przypadków, o których mowa w pkt w pkt 16 zamawiający dopuszcza możliwość obciążenia użytkownika opłatą w przypadku: b) obsługi związanej z monitorowaniem salda kart oraz wypłaty środków pieniężnych na nich zgromadzonych z bankomatów w Polsce i poza jej granicami. 2) w rozdziale XX zamawiający określił jako jedno kryteriów oceny ofert w pkt 1 lit e) koszt wypłaty środków z bankomatu waga kryterium 20%. Zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik nr 1 do IDW wykonawca powinien podać w pkt 7 koszt wypłaty środków pieniężnych zgromadzonych na karcie przedpłacowej z bankomatu w postaci odpowiedniego procentu, nie mniej niż określoną wartość w złotych. W 1 ust. 15 projektu umowy zamawiający określił, że karty przedpłacowe uprawniają do sprawdzenia salda i wypłaty gotówki do wysokości zgromadzonych na karcie środków w następujących bankomatach na świecie: a).. b). Z oferty złożonej przez odwołującego (pkt 5 formularza ofertowego str. 2) wynika, że odwołujący zaoferował wypłatę środków pieniężnych w bankomatach w Polsce. W toku rozprawy pełnomocnik odwołującego oświadczył, że w ramach w skład zaoferowanej liczby bankomatów wchodzą nie tylko bankomaty sieci banku BPH ale również innych sieci. Izba zważyła, co następuje. W pierwszej kolejności Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, że odwołujący legitymuje się uprawnieniem do korzystania ze środków ochrony prawnej, o którym stanowi art. 179 ust. 1 Pzp. Skład orzekający Izby stwierdził również, że nie zaistniały przesłanki do odrzucenia odwołania wskazane w art. 189 ust. 2 ustawy, zatem odwołanie podlegało merytorycznemu rozpoznaniu. 7

8 Izba potwierdziła również skuteczność przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego wykonawcy Edenred. Izba włączyła w poczet materiału dowodowego dokumentację przedmiotowego postępowania. Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. Izba, dokonując oceny zarzutów podniesionych w odwołaniu w oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, stwierdziła, że zarzuty w zakresie naruszenia przez zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, w związku z czynnością odrzucenia oferty odwołującego a także zaniechaniem odrzucenia oferty przystępującego, nie potwierdziły się. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy. Natomiast art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy stanowi, że zamawiający poprawia w ofercie omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Według ustaleń Izby, potwierdzonych również oświadczeniami na rozprawie, bezspornym jest, że zamawiający treścią pkt 7 formularza oferty (załącznik nr 1 do IDW) wymagał aby wykonawcy w złożonych ofertach podali koszt wypłaty środków pieniężnych zgromadzonych na karcie przedpłacowej z bankomatu w postaci odpowiedniego procentu, nie mniej niż określoną wartość w złotych. Podkreślić należy, że zamawiający w treści IDW nie sprecyzował wymagań dotyczących bankomatów. Po zbadaniu treści oferty odwołującego w omawianym zakresie Izba stwierdziła, że zaoferował on możliwość wypłaty środków pieniężnych w bankomatach, które funkcjonują w ramach różnych sieci bankowych. Natomiast w pkt 7 formularza ofertowego wykonawca podał Koszt wypłaty środków pieniężnych zgromadzonych na karcie przedpłaconej z bankomatu wynosi... %, nic mniej niż 0 zł. (dotyczy sieci Banku BPH). Rozpoznając powyższy zarzut Izba stanęła na stanowisku, że oferta złożona przez Sodexo jest niezgodna z treścią siwz, gdyż podanie kosztu wypłaty środków pieniężnych zgromadzonych na karcie przedpłaconej z bankomatu tylko dla jednej sieci bankomatów banku BPH nie spełnia wymagania zamawiającego opisanego w specyfikacji odnoszącego 8

9 się do podania kosztu wypłaty środków pieniężnych zgromadzonych na karcie przedpłacowej. Zgodzić się należy, że odwołującym, że zamawiający w treści siwz nie sprecyzował szczegółowych wymagań co do sieci bankomatów za pomocą, których będzie następowała wypłata środków pieniężnych zgromadzonych na karcie przepłaconej. Jednakże nie budzi wątpliwości Izby, że wykonawca składający ofertę winien był w niej podać koszty wypłaty środków pieniężnych dla wszystkich zaoferowanych bankomatów, a nie tylko dla wybranej, najbardziej korzystnej grupy bankomatów, w tym przypadku sieci bankomatów baku BPH. Podanie wybiórczych informacji w tym zakresie wskazuje na ich niepełność, co powoduje, że zamawiający nie jest w stanie właściwie ocenić oferty złożonej przez Sodexo i przyznać jej odpowiedniej liczby punktów w obszarze kryterium koszt wypłaty środków z bankomatu. Brak podania w treści złożonej oferty pełnej informacji dotyczącej wypłaty środków pieniężnych zgromadzonych na karcie przepłaconej dla wszystkich zaoferowanych przez Sodexo bankomatów kwalifikuję jej treść jako nieodpowiadającą treści siwz. Zgodzić się należy także z przystępującym, że w omawianym stanie faktycznym za niedopuszczalne należy uznać zwrócenie się do Sodexo z prośbą o udzielenie wyjaśnień, gdyż prowadziłoby to niedopuszczalnej zmiany treści oferty złożonej przez odwołującego. Za nietrafną Izba uznała argumentację odwołującego, który w oparciu o 1 ust. 15 istotnych postanowień umowy podnosił, że kwestę kosztów wypłaty w odpowiedniej sieci bankomatów można doprecyzować na etapie podpisania umowy. Izba wskazuje, że powołane przez odwołującego postanowienie umowne uprawnia jedynie do wstawienia w treści umowy odpowiedniego rodzaju bankomatów oferowanych przez wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, i nie zwalania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia z obowiązku złożenia oferty zgodnej ze specyfikacją. Natomiast w kwestii podania w treści oferty złożonej przez Sodexo jedynie wartości 0 zł bez podania wskaźnika procentowego, którego podania zamawiający wymagał Izba w pełni podzieliła stanowisko prezentowane przez odwołującego, który podnosił, że oczywistym jest, że skoro w pkt 7 formularza ofertowego zaoferował 0 zł za wypłatę środków pieniężnych zgromadzonych na karcie przedpłacowej to wskaźnik procentowy wynosi 0 %. Następnie Izba odniosła się zarzutu zaniechania przez zamawiającego odrzucenia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp ofert przystępującego jako niezgodnej z treścią siwz. Izba po zbadaniu całokształtu okoliczności sprawy oraz materiały dowodowego zgromadzonego w sprawie stwierdziła, że zgłoszony zarzut należy uznać za niezasadny. 9

10 Powyższy zarzut odwołujący opierał na tym, że oferta Edenred nie spełnia wymagań siwz, co to możliwości wypłaty środków zgromadzonych na karcie. Bezspornym jest, że w części pierwszej Instrukcji dla Wykonawców (IDW) w pkt 11 zamawiający wskazał, że użytkownicy kart muszą mieć możliwość sprawdzenia ich salda oraz wypłaty gotówki w bankomatach do wysokości zgromadzonych na karcie środków. Natomiast z pkt 15 ww. dokumentu wynika, że zamawiający nie dopuszcza jakichkolwiek opłat związanych z użytkowaniem lub obsługą karty, w szczególności za ( ) z wyjątkiem przypadków, o których mowa w pkt 16. Zgodnie z powołanym pkt. 16 lit. b) dopuszczalna jest możliwość obciążenia użytkownika opłatą w przypadku obsługi związanej z monitorowaniem salda kart oraz wypłaty środków pieniężnych na nich zgromadzonych z bankomatów w Polsce i poza jej granicami. Izba po dokonaniu analizy powyższych postanowień specyfikacji, jak również biorąc pod uwagę argumentację przedstawioną w toku rozprawy stwierdziła, że za prawidłowe należy uznać stanowisko prezentowane przez zamawiającego i przystępującego, którzy zgodnie twierdzili, że posiadacz karty będzie mógł dokonać wypłaty pełnej kwoty środków zgromadzonych na karcie. Przede wszystkim wskazać należy, że przywołane powyżej postanowienie siwz z pkt. 11 dotyczące wypłaty środków zgromadzonych na karcie należy rozumieć w ten sposób, że każdorazowo jest to kwota, która będzie pomniejszana o opłatę z tytułu wypłaty środków pieniężnych. Możliwość obciążania użytkownika karty tego rodzaju opłatą wynika wprost z rozdziału III pkt 16 lit b IDW. W zakresie kosztów związanych z wypłatą środków pieniężnych z bankomatu Izba ustalił, że przystępujący ustalił koszt wypłaty na kwotę 2 zł/1 transakcję wypłaty. Natomiast stwierdzenia mieszczące się pod oznaczeniem * uznał jedynie za dodatkową treść wyjaśniającą kwotę podaną w pkt 6 formularza ofertowego. Izba uznała za wiarygodne i przekonywujące wyjaśnienia przystępującego, który wskazywał, że zasilenie karty będzie odbywać się tak jak w przypadku karty podarunkowej i nie będzie płatne, gdyż jest to częsta praktyka firm z uwagi na konkurencyjność. Natomiast użytkownik może sprawdzić dostępność i wysokość środków zgromadzonych na karcie poprzez sprawdzenie salda karty, które jest bezpłatne. 10

11 Podsumowując, Izba nie stwierdziła naruszenia przez zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, a tym samym potwierdziła prawidłowość czynności zamawiającego w kwestii uznania oferty Edenred za niepodlegającą odrzuceniu na podstawie ww. przepisu. W konsekwencji Izba nie dopatrzyła się także naruszenia art. 7 ust 1 i 3 Pzp. Uwzględniając powyższe, na podstawie art. 192 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy, orzeczono jak w sentencji. O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, oraz w oparciu o przepisy 1 ust. 1 pkt 2, 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238). Przewodniczący: 11

POSTANOWIENIE z dnia 25 maja 2015 roku. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 25 maja 2015 roku. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 991/15 Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: POSTANOWIENIE z dnia 25 maja 2015 roku Przewodniczący: Justyna Tomkowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 27 stycznia 2014 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 27 stycznia 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 46/14 WYROK z dnia 27 stycznia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 stycznia

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 19 lutego 2014 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 19 lutego 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 231/14 WYROK z dnia 19 lutego 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Cyprian Świś po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 lutego 2014 r.

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 16 września 2013 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 16 września 2013 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2082/13 WYROK z dnia 16 września 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu w na rozprawie w dniu 16 września 2013

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 25 czerwca 2012 r.

POSTANOWIENIE. z dnia 25 czerwca 2012 r. Sygn. akt: KIO 1285/12 POSTANOWIENIE z dnia 25 czerwca 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący - członek Krajowej Izby Odwoławczej : Barbara Bettman po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 23 sierpnia 2013 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 23 sierpnia 2013 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1945/13 WYROK z dnia 23 sierpnia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bogdan Artymowicz Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 14 stycznia 2015 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 14 stycznia 2015 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2687/14 WYROK z dnia 14 stycznia 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Brzeska Protokolant: Natalia Dominiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 stycznia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 15 września 2015 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE. z dnia 15 września 2015 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1940/15 POSTANOWIENIE z dnia 15 września 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Anna Chudzik Katarzyna Brzeska Dagmara Gałczewska-Romek Protokolant: Paweł

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 9 lipca 2014 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 9 lipca 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1302/14 WYROK z dnia 9 lipca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Magdalena Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 lipca 2014 r. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący: orzeka:

Przewodniczący: orzeka: Sygn. akt KIO 790/12 WYROK z dnia 2 maja 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bogdan Artymowicz Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 kwietnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 2 czerwca 2014 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 2 czerwca 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 996/14 WYROK z dnia 2 czerwca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 czerwca

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 20 października 2014 r. Przewodniczący:.

POSTANOWIENIE z dnia 20 października 2014 r. Przewodniczący:. Sygn. akt: KIO 2113/14 POSTANOWIENIE z dnia 20 października 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Grzegorz Matejczuk po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 17 lipca 2014 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 17 lipca 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1379/14 WYROK z dnia 17 lipca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bogdan Artymowicz Protokolant: Magdalena Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 lipca 2014

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 15 września 2014 r. Przewodniczący: orzeka:

WYROK. z dnia 15 września 2014 r. Przewodniczący: orzeka: Sygn. akt: KIO 1820/14 WYROK z dnia 15 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Paweł Puchalski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący: orzeka:

Przewodniczący: orzeka: Sygn. akt: KIO 2414/13 WYROK z dnia 24 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek Protokolant: Magdalena Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie w dniu

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 29 maja 2014 r.

WYROK z dnia 29 maja 2014 r. Sygn. akt: KIO 929/14 WYROK z dnia 29 maja 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Izabela Niedziałek-Bujak Andrzej Niwicki Protokolant: Mateusz Michalec

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 21 maja 2012 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 21 maja 2012 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 934/12 WYROK z dnia 21 maja 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 maja 2012

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt: KIO 149/12 U z a s a d n i e n i e

Sygn. akt: KIO 149/12 U z a s a d n i e n i e Sygn. akt: KIO 149/12 WYROK z dnia 6 lutego 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 lutego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 4 listopada 2014 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 4 listopada 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2239/14 Sygn. akt: KIO 2242/14 POSTANOWIENIE z dnia 4 listopada 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Beata Pakulska-Banach Protokolant: Marta Polkowska wobec cofnięcia:

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 30 listopada 2005 r. Arbitrzy: Jan Obrzut. Protokolant Wioletta Wierzejska

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 30 listopada 2005 r. Arbitrzy: Jan Obrzut. Protokolant Wioletta Wierzejska Sygn. akt UZP/ZO/0-3538/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 30 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Łukasz Paweł Radomyski Arbitrzy: Jan Obrzut Anna Magdalena Piechota

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 24 listopada 2006 r.

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 24 listopada 2006 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-2810/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 24 listopada 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Iwona Polecka arbitrzy: Wacław Drzymała Tomasz Maria Iżyk protokolant

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 19 stycznia 2012 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 19 stycznia 2012 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 56/12 WYROK z dnia 19 stycznia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Dagmara Gałczewska - Romek Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt: KIO 2568/11 WYROK z dnia 13 grudnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Andrzej Niwicki. Przewodniczący:

Sygn. akt: KIO 2568/11 WYROK z dnia 13 grudnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Andrzej Niwicki. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2568/11 WYROK z dnia 13 grudnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 grudnia 2011

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 15 listopada 2013r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 15 listopada 2013r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2562/13 POSTANOWIENIE z dnia 15 listopada 2013r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Małgorzata Rakowska Protokolant: Cwyl Magdalena po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący: postanawia:

Przewodniczący: postanawia: Sygn. akt: KIO 878/14 POSTANOWIENIE z dnia 15 maja 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Przemysław Dzierzędzki Paulina Nowicka po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 3 czerwca 2015 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 3 czerwca 2015 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1027/15 POSTANOWIENIE z dnia 3 czerwca 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz Protokolant: Paweł Puchalski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 9 maja 2012 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 9 maja 2012 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 840/12 POSTANOWIENIE z dnia 9 maja 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agata Mikołajczyk Mateusz Michalec po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 27 marca 2013 r.

POSTANOWIENIE z dnia 27 marca 2013 r. Sygn. akt: KIO 594/13 POSTANOWIENIE z dnia 27 marca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Brzeska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 21 lipca 2014 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 21 lipca 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1369/14 WYROK z dnia 21 lipca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Luiza Łamejko Protokolant: Magdalena Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 lipca 2014 r. w Warszawie odwołania

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 27 lipca 2012 r.

WYROK. z dnia 27 lipca 2012 r. Sygn. akt: KIO 1427/12 WYROK z dnia 27 lipca 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Rzońca Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 lipca 2012 r.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 7 stycznia 2014 roku. Przewodniczący: Ewa Sikorska

POSTANOWIENIE. z dnia 7 stycznia 2014 roku. Przewodniczący: Ewa Sikorska Sygn. akt: KIO 2859/13, KIO 2881/13 KIO 2882/13 POSTANOWIENIE z dnia 7 stycznia 2014 roku Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 11 grudnia 2013 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 11 grudnia 2013 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2729/13 WYROK z dnia 11 grudnia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 grudnia 2013

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 6 kwietnia 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 6 kwietnia 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 295/10 WYROK z dnia 6 kwietnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Izabela Niedziałek-Bujak Aneta Mlącka Andrzej Niwicki Protokolant: Przemysław

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 27 sierpnia2014 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 27 sierpnia2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1661/14 WYROK z dnia 27 sierpnia2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Natalia Dominiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 13 lipca 2007 r.

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 13 lipca 2007 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-830/07 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 13 lipca 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Łukasz Paweł Radomyski arbitrzy: Violetta Ewa Morasiewicz Sebastian

Bardziej szczegółowo

W Y R O K. Zespołu Arbitrów z dnia 12 maja 2004 r. Arbitrzy: Tadeusz Henryk Ciszewski. Protokolant Rafał Oksiński

W Y R O K. Zespołu Arbitrów z dnia 12 maja 2004 r. Arbitrzy: Tadeusz Henryk Ciszewski. Protokolant Rafał Oksiński Sygn. akt UZP/ZO/0-584/04 W Y R O K Zespołu Arbitrów z dnia 12 maja 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Krystyna Maria Trafalska Arbitrzy: Tadeusz Henryk Ciszewski Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 28 czerwca 2012 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 28 czerwca 2012 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 1278/12 WYROK z dnia 28 czerwca 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Andrzej Niwicki Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 czerwca 2012 r. odwołania

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 8 stycznia 2014 r. Przewodniczący: Anna Packo

WYROK. z dnia 8 stycznia 2014 r. Przewodniczący: Anna Packo Sygn. akt: KIO 2963/13 WYROK z dnia 8 stycznia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Protokolant: Magdalena Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 stycznia 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt KIO 1417/14 POSTANOWIENIE. z dnia 22 lipca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Sygn. akt KIO 1417/14 POSTANOWIENIE. z dnia 22 lipca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Sygn. akt KIO 1417/14 POSTANOWIENIE z dnia 22 lipca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący członek Krajowej Izby Odwoławczej: Barbara Bettman Protokolant: Natalia Dominiak po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

WYROK. Przewodniczący:

WYROK. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2215/13 WYROK z dnia 1 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska Romek Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 15 lipca 2013 r.

POSTANOWIENIE z dnia 15 lipca 2013 r. Sygn. akt: KIO 1573/13 POSTANOWIENIE z dnia 15 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Rzońca po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 15 lipca 2013

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 19 października 2012 r.

WYROK. z dnia 19 października 2012 r. Sygn. akt: KIO 2151/12 WYROK z dnia 19 października 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Katarzyna Brzeska Radosław Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 października

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 17 lipca 2013 r.

WYROK. z dnia 17 lipca 2013 r. Sygn. akt: KIO 1598/13 WYROK z dnia 17 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska - Romek Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 15 czerwca 2016 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 15 czerwca 2016 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 988/16 POSTANOWIENIE z dnia 15 czerwca 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Jolanta Markowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 15 czerwca 2016 r. w Warszawie odwołania

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 6 września 2006 r. Arbitrzy: Krzysztof Ciemniewski. Protokolant Adam Andrzejewski

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 6 września 2006 r. Arbitrzy: Krzysztof Ciemniewski. Protokolant Adam Andrzejewski Sygn. akt UZP/ZO/0-2420/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 6 września 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Tomasz Lubaczewski Arbitrzy: Krzysztof Ciemniewski Sebastian Piotr

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 10 sierpnia 2011 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 10 sierpnia 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1638/11 WYROK z dnia 10 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bogdan Artymowicz Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 27 października 2005 r. Arbitrzy: Tomasz Ireneusz Bąk. Protokolant Magdalena Pazura

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 27 października 2005 r. Arbitrzy: Tomasz Ireneusz Bąk. Protokolant Magdalena Pazura Sygn. akt UZP/ZO/0-3057/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 października 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Lubomira Matczuk- Mazuś Arbitrzy: Tomasz Ireneusz Bąk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 20 marca 2015 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 20 marca 2015 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 432/15 WYROK z dnia 20 marca 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marek Szafraniec Protokolant: Natalia Dominiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 18 marca 2015

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 31 maja 2006 r. Arbitrzy: Piotr Paweł Stolarski. Protokolant Katarzyna Kawulska

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 31 maja 2006 r. Arbitrzy: Piotr Paweł Stolarski. Protokolant Katarzyna Kawulska Sygn. akt UZP/ZO/0-1548/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 31 maja 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Beata Małgorzata Madaj-Lorek Arbitrzy: Piotr Paweł Stolarski Jarosław

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 27 marca 2009 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 27 marca 2009 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 331/09 POSTANOWIENIE z dnia 27 marca 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Członkowie: Protokolant: Izabela Kuciak Dagmara Gałczewska-Romek Przemysław

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt KIO 2154/13 POSTANOWIENIE. z dnia 25 września 2013 r. Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś

Sygn. akt KIO 2154/13 POSTANOWIENIE. z dnia 25 września 2013 r. Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Sygn. akt KIO 2154/13 POSTANOWIENIE z dnia 25 września 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Protokolant: Magdalena Cwyl po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

Bardziej szczegółowo

WYROK. Przewodniczący: orzeka:

WYROK. Przewodniczący: orzeka: Sygn. akt: KIO 2335/13 WYROK z dnia 15 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 9 września 2013 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 9 września 2013 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2069/13 WYROK z dnia 9 września 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 września

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2195/14 POSTANOWIENIE z dnia 31 października 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Sylwester Kuchnio po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udział stron w dniu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 10 lutego 2015 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 10 lutego 2015 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 193/15 POSTANOWIENIE z dnia 10 lutego 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Marta Polkowska po rozpoznaniu na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. orzeka:

POSTANOWIENIE. orzeka: Sygn. akt: KIO 2463/13 POSTANOWIENIE z dnia 29 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący członek Krajowej Izby Odwoławczej: Barbara Bettman Po rozpoznaniu na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 26 listopada 2012 r.

WYROK z dnia 26 listopada 2012 r. Sygn. akt: KIO 2513/12 WYROK z dnia 26 listopada 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 listopada 2012

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 09 stycznia 2007 r.

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 09 stycznia 2007 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-3058/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 09 stycznia 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Krzysztof Szydłowski arbitrzy: Tadeusz Andrzej Ignatowicz Grzegorz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 10 marca 2014 r.

POSTANOWIENIE. z dnia 10 marca 2014 r. Sygn. akt: KIO 365/14 POSTANOWIENIE z dnia 10 marca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący - członek Krajowej Izby Odwoławczej: Barbara Bettman Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 8 lutego 2012 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 8 lutego 2012 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 146/12 POSTANOWIENIE z dnia 8 lutego 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Renata Tubisz Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 2 lutego 2005 r. Arbitrzy: Krzysztof Błachut. Protokolant Paweł Kaczkan

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 2 lutego 2005 r. Arbitrzy: Krzysztof Błachut. Protokolant Paweł Kaczkan Sygn. akt UZP/ZO/0-152/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 2 lutego 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Irena Natalia Skubiszak-Kalinowska Arbitrzy: Krzysztof Błachut Piotr

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 21 czerwca 2007 r.

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 21 czerwca 2007 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-708/07 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 21 czerwca 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Roman Bogdan Kuciapski arbitrzy: Andrzej Bolesław Erenz Piotr Stanisław

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 5 stycznia 2015 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 5 stycznia 2015 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2662/14 WYROK z dnia 5 stycznia 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 stycznia

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 23 marca 2011 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 23 marca 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 502 /11 WYROK z dnia 23 marca 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Protokolant: Andrzej Niwicki Przemysław Łaciński po rozpoznaniu na posiedzeniu/rozprawie w dniu 23 marca 2011

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 23 stycznia 2007 r.

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 23 stycznia 2007 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-48/07 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 23 stycznia 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Waldemar Maciej Stodolak arbitrzy: Leszek Witold Natora Monika Hirszfeld-Szczyrbak

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 10 grudnia 2014 r.

WYROK. z dnia 10 grudnia 2014 r. Sygn. akt: KIO 2494/14 WYROK z dnia 10 grudnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marek Szafraniec Protokolant: Marta Polkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 15 stycznia 2014 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 15 stycznia 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2976/13 WYROK z dnia 15 stycznia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 stycznia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 23 lutego 2006 r. Arbitrzy: Aleksander Leszek Gamracy. Protokolant Magdalena Sierakowska

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 23 lutego 2006 r. Arbitrzy: Aleksander Leszek Gamracy. Protokolant Magdalena Sierakowska Sygn. akt UZP/ZO/0-479/06 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 23 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Waldemar Piotr Jankowski Arbitrzy: Aleksander Leszek Gamracy

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 4 lipca 2006 r. Arbitrzy: Marian Smolec. Protokolant Wioletta Wierzejska

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 4 lipca 2006 r. Arbitrzy: Marian Smolec. Protokolant Wioletta Wierzejska Sygn. akt UZP/ZO/0-1883/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 4 lipca 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Robert Konstanty Rudnicki Arbitrzy: Marian Smolec Stanisław Chudecki

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 6 października 2004 r. Arbitrzy: Krzysztof Ciemniewski. Protokolant Rafał Oksiński

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 6 października 2004 r. Arbitrzy: Krzysztof Ciemniewski. Protokolant Rafał Oksiński Sygn. akt UZP/ZO/0-1623/04 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 6 października 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Bożena Ankiewicz-Filipczuk Arbitrzy: Krzysztof Ciemniewski Ewa

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 24 marca 2006 r. Arbitrzy: Marian Smolec. Protokolant Adam Andrzejewski

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 24 marca 2006 r. Arbitrzy: Marian Smolec. Protokolant Adam Andrzejewski Sygn. akt UZP/ZO/0-827/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 24 marca 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Maria Karaś-Batko Arbitrzy: Marian Smolec Grażyna Opalińska

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 27 września 2004 r. Arbitrzy: Paweł Marian Chodkiewicz. Protokolant Jarosław Świątek

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 27 września 2004 r. Arbitrzy: Paweł Marian Chodkiewicz. Protokolant Jarosław Świątek Sygn. akt UZP/ZO/0-1547/04 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 27 września 2004 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Anna Kułaga Arbitrzy: Paweł Marian Chodkiewicz Grzegorz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. orzeka:

POSTANOWIENIE. orzeka: Sygn. akt: KIO 974/14 POSTANOWIENIE z dnia 26 maja 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący - członek Krajowej Izby Odwoławczej: Barbara Bettman po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziału

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 31 sierpnia 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 31 sierpnia 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/1765/10 WYROK z dnia 31 sierpnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Niedziałek-Bujak Protokolant: Agata Dziuban w sprawie wniesionego do Prezesa Krajowej

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 16 sierpnia 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 16 sierpnia 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1633/10 WYROK z dnia 16 sierpnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Bogdan Artymowicz Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 sierpnia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 20 marca 2014 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 20 marca 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 471/14, KIO 472/14 POSTANOWIENIE z dnia 20 marca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Rams po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 11 lipca 2006 r. Arbitrzy: Władysław Kazimierz Buda. Protokolant Urszula Pietrzak

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 11 lipca 2006 r. Arbitrzy: Władysław Kazimierz Buda. Protokolant Urszula Pietrzak Sygn. akt UZP/ZO/0-1957/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 11 lipca 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Irena Grażyna Arlet Arbitrzy: Władysław Kazimierz Buda Danuta Renata

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 26 lutego 2015 r. Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś

POSTANOWIENIE z dnia 26 lutego 2015 r. Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Sygn. akt KIO 332/15 POSTANOWIENIE z dnia 26 lutego 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 16 listopada 2015 roku. Przewodniczący: Ewa Sikorska

POSTANOWIENIE. z dnia 16 listopada 2015 roku. Przewodniczący: Ewa Sikorska Sygn. akt: KIO 2379/15 POSTANOWIENIE z dnia 16 listopada 2015 roku Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 listopada 2015 roku

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 7 lutego 2013 r.

POSTANOWIENIE z dnia 7 lutego 2013 r. Sygn. akt: KIO 176/13 POSTANOWIENIE z dnia 7 lutego 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Izabela Kuciak Sylwester Kuchnio Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 2 stycznia 2014 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 2 stycznia 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2857/13 POSTANOWIENIE z dnia 2 stycznia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Anna Chudzik Barbara Bettman Magdalena Grabarczyk po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziałem

Bardziej szczegółowo

Wyrok. z dnia 19 listopada 2013 r. Przewodniczący:

Wyrok. z dnia 19 listopada 2013 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2592/13 Wyrok z dnia 19 listopada 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie dnia 19 listopada 2013

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 29 stycznia 2014 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE. z dnia 29 stycznia 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 86/14 POSTANOWIENIE z dnia 29 stycznia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Marzena Teresa Ordysińska Mateusz Michalec po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 22 kwietnia 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 22 kwietnia 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 505/10 WYROK z dnia 22 kwietnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 30 kwietnia 2013 r.

WYROK z dnia 30 kwietnia 2013 r. Sygn. akt: KIO 880/13 WYROK z dnia 30 kwietnia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Marek Koleśnikow Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

Stanisław Biłat Jacek Wojtaś Sławomir Mazurowski spółka jawna, ul.

Stanisław Biłat Jacek Wojtaś Sławomir Mazurowski spółka jawna, ul. Sygn. akt KIO/36/11 WYROK z dnia 21 stycznia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Andrzej Niwicki Protokolant: Przemysław Łaciński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 stycznia 2011 r. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 13 kwietnia 2011 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 13 kwietnia 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 699/11 POSTANOWIENIE z dnia 13 kwietnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 13 kwietnia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt KIO 2793/14

Sygn. akt KIO 2793/14 POSTANOWIENIE z dnia 7 stycznia 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 stycznia 2015 r. w Warszawie odwołania wniesionego

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 28 listopada 2013 r. Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Andrzej Niwicki Katarzyna Prowadzisz

WYROK z dnia 28 listopada 2013 r. Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Andrzej Niwicki Katarzyna Prowadzisz Sygn. akt KIO 2651/13 WYROK z dnia 28 listopada 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Andrzej Niwicki Katarzyna Prowadzisz Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 11 czerwca 2015 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 11 czerwca 2015 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1028/15 Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: WYROK z dnia 11 czerwca 2015 r. Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 i 10

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 26 marca 2012 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 26 marca 2012 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 495/12 WYROK z dnia 26 marca 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Brzeska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 marca 2012 r.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 28 lipca 2014 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 28 lipca 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1476/14 POSTANOWIENIE z dnia 28 lipca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Małgorzata Rakowska Beata Pakulska Katarzyna Prowadzisz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 27 sierpnia 2008 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 27 sierpnia 2008 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 837/08 WYROK z dnia 27 sierpnia 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Stanisław Sadowy Członkowie: Protokolant: Małgorzata Rakowska Klaudia Szczytowska-Maziarz

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 12 marca 2007 r.

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 12 marca 2007 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-218/07 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 12 marca 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Waldemar Maciej Stodolak arbitrzy: Piotr Jan Budziński Klaudia Monika

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 27 września 2005 r. Arbitrzy: Joanna Teresa Gontarska. Protokolant Katarzyna Kawulska

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 27 września 2005 r. Arbitrzy: Joanna Teresa Gontarska. Protokolant Katarzyna Kawulska Sygn. akt UZP/ZO/0-2642/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 września 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Roman Bochenek Arbitrzy: Joanna Teresa Gontarska Dorota

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 13 września 2011 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 13 września 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 1927/11 POSTANOWIENIE z dnia 13 września 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Marzena Teresa Ordysińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 13 września

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 7 marca 2012 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 7 marca 2012 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 379/12 WYROK z dnia 7 marca 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 marca 2012

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 30 maja 2006 r. Arbitrzy: Jolanta Maria Zaborowska. Protokolant Filip Orczykowski

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 30 maja 2006 r. Arbitrzy: Jolanta Maria Zaborowska. Protokolant Filip Orczykowski Sygn. akt UZP/ZO/0-1513/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 30 maja 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Barbara Maria Loba Arbitrzy: Jolanta Maria Zaborowska Bogdan Piotr Kozioł

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 6 czerwca 2014 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 6 czerwca 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1044/14 POSTANOWIENIE z dnia 6 czerwca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 31 października 2007 r.

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 31 października 2007 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-1292/07 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 31 października 2007 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Piotr Andrzej Pieczonka arbitrzy: Marek Tomasz Karzun Jarosław

Bardziej szczegółowo