WYROK z dnia 23 sierpnia 2013 r. Przewodniczący:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYROK z dnia 23 sierpnia 2013 r. Przewodniczący:"

Transkrypt

1 Sygn. akt: KIO 1939/13 WYROK z dnia 23 sierpnia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Rzońca Protokolant: Cyprian Świś po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 sierpnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 sierpnia 2013 r. przez Odwołującego Sodexo Motivation Solutions Polska Sp. z o.o., ul. Kłobucka 25, Warszawa, w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21, Lublin, przy udziale wykonawcy Edenred Polska Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 30, Warszawa, zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie; 2. kosztami postępowania obciąża Odwołującego Sodexo Motivation Solutions Polska Sp. z o.o. z Warszawy, ul. Kłobucka 25, Warszawa, i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego - Sodexo Motivation Solutions Polska Sp. z o.o., ul. Kłobucka 25, Warszawa, tytułem wpisu od odwołania. 1

2 Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Lublinie. Przewodniczący:.. 2

3 Sygn. akt KIO 1939/13 U z a s a d n i e n i e Zamawiającego PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21, Lublin (dalej: zamawiający lub PGE ), prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oraz zasilanie kart przedpłaconych dla pracowników PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok oraz spółek: PP-HEKTO Sp. z o.o., PT-UETRA Sp. z o.o. i ESP Sp. z o.o. Postępowanie prowadzone jest w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub Pzp. Szacunkowa wartość zamówienia jest wyższa od kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 30 lipca 2013 r. w formie pisemnej zamawiający poinformował wykonawcę Sodexo Motivation Solutions Polska Sp. z o.o., ul. Kłobucka 25, Warszawa (dalej: odwołujący lub Sodexo ) o wyniku postępowania, tj. o wyborze najkorzystniejszej oferty za którą uznano ofertę wykonawcy Edenred Polska Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 30, Warszawa (dalej: przystępujący lub Edenred ), a także o odrzuceniu oferty odwołującego jako niezgodnej ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz lub specyfikacja ). 9 sierpnia 2013 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie Sodexo wobec bezprawnego odrzucenia oferty odwołującego, zaniechania odrzucenia oferty przystępującego, a także czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu. Odwołujący zgodnie z dyspozycją art. 180 ust. 5 Pzp przekazał kopię odwołania zamawiającemu. W treści odwołania odwołujący zarzucał zamawiającemu naruszenie: 1. art. 7 ust. 1 Pzp, w świetle którego zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, 2. art. 7 ust. 3 Pzp, zgodnie z którym zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy, 3. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, w świetle którego zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść 3

4 nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp. Odwołujący wnosił o 1. unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, 2. nakazanie dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej z zachowaniem zasad określonych Pzp, w szczególności uczciwej konkurencji, 3. zwrot kosztów postępowania. W uzasadnieniu odwołujący wskazywał, że w dniu 30 lipca 2013 r. zamawiający poinformował o wyniku postępowania. Z zawiadomienia wynikało, iż najkorzystniejszą ofertę złożył Edenred, pomimo że oferta tego wykonawcy zdaniem Sodexo - nie odpowiada siwz. Odwołujący twierdził, że ofertę wykonawcy uznano za najkorzystniejszą, ponieważ ofertę odwołującego odrzucono, mimo iż spełnia warunki siwz i w świetle zawartych w niej kryteriów to oferta odwołującego powinna być uznana za najkorzystniejszą. Zdaniem Sodexo wadliwie i krzywdząco dokonano oceny ofert w postępowaniu, gdyż w złożonej ofercie nie ma sprzeczności z siwz. Zamawiający stwierdził, że: I. w ofercie odwołującego zwarta jest tylko informacja co do jednej sieci bankomatów i uznał, że jest to tylko część informacji wymaganej przez zamawiającego (nie podał jednak o jaką informację chodzi i na jakiej podstawie); II. w ofercie nie wskazano wskaźnika procentowego wysokości opłat pobieranych od użytkowników kart przedpłaconych w przypadku dokonywania przez nich wypłat; III. uniemożliwia to dokonanie oceny ofert, a ponadto dokonanie uzupełnień ww. braków spowodowałoby naruszenie art. 87 Pzp. Sodexo przede wszystkim twierdził, iż złożona przez niego oferta nie zawiera braków i niezgodności z siwz. Dla wyjaśnienia tej kwestii przytaczał brzmienie pkt 7 z formularza oferty zawartego w siwz, a także formularza oferty w złożonej przez Sodexo. W formularzu ofertowym w siwz podano: 7. Koszt wypłaty środków pieniężnych zgromadzonych na karcie przedpłaconej z bankomatu wynosi...%, nie mniej niż... zł.. W ofercie odwołującego zawarto zapis: 7. Koszt wypłaty środków pieniężnych zgromadzonych na karcie przedpłaconej z bankomatu wynosi... %, nic mniej niż O zł. (dotyczy sieci Banku BPH). 4

5 W opinii odwołującego przy wskazanym w jego ofercie brzmieniu pkt 7 formularza ofertowego nie można stwierdzić sprzeczności z siwz. Podnosił, że zamawiający nie wskazał w zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej postanowienia siwz, które zostałoby naruszone. W szczególności za takie naruszenie, zdaniem odwołującego, nie można uznać stwierdzenia, że Koszt wypłaty środków pieniężnych zgromadzonych na karcie przedpłaconej z bankomatu wynosi 0 zł. Zero złotych (0 zł) wskazane jednoznacznie jako kwota ostateczna i bezwzględna, a nie jako kwota minimalna, oznacza także zero procent (0%). Nie ma więc tu żadnych przeszkód do uznania oferty za zgodnej z wymaganiami siwz, a także do dokonania oceny ofert. Co do stwierdzenia, że w ofercie odwołującego zwarta jest tylko informacja co do jednej sieci bankomatów i, że jest to tylko część informacji, odwołujący zauważał, iż w postępowaniu jednym z kryteriów, które decydowało o wyborze oferty było kryterium "koszt wypłaty z bankomatów, ale brak zastrzeżenia, że koszt ten ma się odnosić do wszystkich zaoferowanych bankomatów. Z siwz wynika, że wykonawcy mają zaoferować możliwości wypłaty z określonej liczby bankomatów, co jednym z kryteriów, a także określić koszt wypłaty, co jest jednym odrębnym kryterium. Jak wiadomo na rynku istnieje kilku operatorów i nie ma jednej, wielkiej, ogólnopolskiej sieci bankomatów. Zamawiający nie podał informacji, o którą sieć chodzi. Odwołujący wyjaśniał, że podana został sieć reprezentatywna. Wskazanie jej nie jest sprzeczne z siwz, w szczególności, że posiadacz karty będzie miał faktycznie możliwość wypłaty środków pieniężnych w całości, czyli nie ponosząc żadnych kosztów. Sodexo podkreślał, że w ofercie zaoferował 0,00 zł za wypłatę z sieci bankomatów, a mimo to uznano ofertę odwołującego za niezgodna z siwz i podlegająca odrzuceniu. Jednocześnie wybrano ofertę konkurującego wykonawcy, która zakłada pobieranie opłaty w wysokości minimum 2 złotych od każdej wypłaty środków. Wskazywał, że w zbiorczym zestawieniu złożonych ofert zamawiający podał, że w ofercie Edenred, w odniesieniu do nadmienionego powyżej kryterium dotyczącego wypłaty środków z bankomatów i kosztów tej czynności: 2 zł/1szt. W momencie wypłaty środków zostanie systemowo pobrana prowizja w wysokości 2,9% nie mniej niż 4 zł. Na karty użytkowników będzie zwracana różnica wynikająca z zaproponowanej a pobranej opłaty. Zdaniem odwołującego powyższe oznacza, że oferta Edenred nie spełnia wymagań siwz, co to możliwości wypłaty środków zgromadzonych na karcie, a ponadto nie prawdą jest, że zostanie naliczona opłaty we wskazanej powyżej kwocie, ponieważ nawet jeżeli różnica zostanie zwrócona na kartę, to posiadacz karty będzie musiał ponownie dokonać pobrania środków, a w tedy okaże się, że żeby pobrać będące różnicą np. 2 złote, naliczona zostanie mu systemowo opłaty 4 złote, czyli wyższa niż kwota posiadanych w tym przypadku środków. Zakładając znowu zwrot różnicy w istocie okaże się że zostanie mu pobrane 2 zł + 2 zł, co równa się 4 zł, a nie 2 zł 5

6 jak zapisał w swojej ofercie wykonawca. Odwołujący wyjaśniał, że przykład opiera się o kwoty minimalne, w celu zaprezentowania wymyślonego przez wykonawcę mechanizmu. Oczywiście przy większych kwotach koszty będą wyższe - zgodnie ze wskaźnikiem procentowym. Nie zmienia to jednak faktu, iż wymuszona będzie ponowna wylata związana z ponownym pobraniem prowizji. Użytkownik powinien mieć możliwości wypłaty do wysokości zgromadzonych na karcie środków (patrz: pkt III. 11 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, a także 1 ust. 11, 13 i 15 Istotny postanowień umowy). Powyższe oznacza, że w przypadku oferty odwołującego posiadacz karty ma możliwość wypłaty wszystkich środków za 0 zł, a w przypadku konkurencyjnego wykonawcy nie. Wbrew temu co wykonawca ten, a następnie zamawiający w Zbiorczym zestawieniu złożonych ofert zapisał, faktyczna prowizja będzie wyższa i jednocześnie nie będzie możliwości wypłaty środków do wysokości posiadanych na rachunku karty środków, co jest ewidentnie niezgodne z siwz. Jednocześnie podkreślał, iż opłaty za wypłatę środków nie mogą przekroczyć indywidualnego limitu karty zasilonej trzecią ratą zasilenia. Ze względu na powyższe doszło do naruszenia wskazanych przepisów oraz zasad równego traktowania i uczciwej konkurencji, ponieważ oferta odwołującego pomimo, iż korzystniejsza została odrzucona. Zamawiający dokonał jej odrzucenia, bo uznał, że istniejące w niej uchybienia stanowią rzekomo o niezgodności z siwz, a wszelkie próby ich usunięcia stanowiłyby niedozwolone uzupełnienie treści oferty. Następnie odwołujący szeroko powołał orzecznictwo Izby wskazujące na możliwość i okoliczności poprawienia oferty w oparciu o art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp. 12 sierpnia 2013 r. do Izby wpłynęło w formie pisemnej przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego ze strony wykonawcy Endered. Uwzględniając dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia, oferty odwołującego i przystępującego oraz stanowiska stron a także przystępującego przedstawione na rozprawie, Izba ustaliła i zważyła, co następuje. Okoliczności faktyczne sprawy, w szczególności związane z treścią siwz oraz ofert Sodexo i Endered złożonych w postępowaniu oraz treścią pism zamawiającego zostały prawidłowo przytoczone w odwołaniu, co zostało zreferowane powyżej. Ponadto Izba ustaliła, że w części pierwszej Instrukcji dla Wykonawców (IDW) 1) w rozdziale III zamawiający sprecyzował: - w pkt 6 Karty przedpłacowe powinny uprawniać do dokonania zakupów bezgotówkowych we wszystkich placówkach handlowych i usługowych, w których akceptowana jest płatność 6

7 kartą Visa/Visa Elektron, MasterCard i American Express, również poza granicami Polski oraz podczas transakcji internetowych. - w pkt 11 użytkownicy kart muszą mieć możliwość sprawdzenia ich salda oraz wypłaty gotówki w bankomatach do wysokości zgromadzonych na karcie środków. - w pkt 15 zamawiający nie dopuszcza jakichkolwiek opłat związanych z użytkowaniem lub obsługą karty, w szczególności za ( ) z wyjątkiem przypadków, o których mowa w pkt w pkt 16 zamawiający dopuszcza możliwość obciążenia użytkownika opłatą w przypadku: b) obsługi związanej z monitorowaniem salda kart oraz wypłaty środków pieniężnych na nich zgromadzonych z bankomatów w Polsce i poza jej granicami. 2) w rozdziale XX zamawiający określił jako jedno kryteriów oceny ofert w pkt 1 lit e) koszt wypłaty środków z bankomatu waga kryterium 20%. Zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik nr 1 do IDW wykonawca powinien podać w pkt 7 koszt wypłaty środków pieniężnych zgromadzonych na karcie przedpłacowej z bankomatu w postaci odpowiedniego procentu, nie mniej niż określoną wartość w złotych. W 1 ust. 15 projektu umowy zamawiający określił, że karty przedpłacowe uprawniają do sprawdzenia salda i wypłaty gotówki do wysokości zgromadzonych na karcie środków w następujących bankomatach na świecie: a).. b). Z oferty złożonej przez odwołującego (pkt 5 formularza ofertowego str. 2) wynika, że odwołujący zaoferował wypłatę środków pieniężnych w bankomatach w Polsce. W toku rozprawy pełnomocnik odwołującego oświadczył, że w ramach w skład zaoferowanej liczby bankomatów wchodzą nie tylko bankomaty sieci banku BPH ale również innych sieci. Izba zważyła, co następuje. W pierwszej kolejności Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, że odwołujący legitymuje się uprawnieniem do korzystania ze środków ochrony prawnej, o którym stanowi art. 179 ust. 1 Pzp. Skład orzekający Izby stwierdził również, że nie zaistniały przesłanki do odrzucenia odwołania wskazane w art. 189 ust. 2 ustawy, zatem odwołanie podlegało merytorycznemu rozpoznaniu. 7

8 Izba potwierdziła również skuteczność przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego wykonawcy Edenred. Izba włączyła w poczet materiału dowodowego dokumentację przedmiotowego postępowania. Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. Izba, dokonując oceny zarzutów podniesionych w odwołaniu w oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, stwierdziła, że zarzuty w zakresie naruszenia przez zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, w związku z czynnością odrzucenia oferty odwołującego a także zaniechaniem odrzucenia oferty przystępującego, nie potwierdziły się. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy. Natomiast art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy stanowi, że zamawiający poprawia w ofercie omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Według ustaleń Izby, potwierdzonych również oświadczeniami na rozprawie, bezspornym jest, że zamawiający treścią pkt 7 formularza oferty (załącznik nr 1 do IDW) wymagał aby wykonawcy w złożonych ofertach podali koszt wypłaty środków pieniężnych zgromadzonych na karcie przedpłacowej z bankomatu w postaci odpowiedniego procentu, nie mniej niż określoną wartość w złotych. Podkreślić należy, że zamawiający w treści IDW nie sprecyzował wymagań dotyczących bankomatów. Po zbadaniu treści oferty odwołującego w omawianym zakresie Izba stwierdziła, że zaoferował on możliwość wypłaty środków pieniężnych w bankomatach, które funkcjonują w ramach różnych sieci bankowych. Natomiast w pkt 7 formularza ofertowego wykonawca podał Koszt wypłaty środków pieniężnych zgromadzonych na karcie przedpłaconej z bankomatu wynosi... %, nic mniej niż 0 zł. (dotyczy sieci Banku BPH). Rozpoznając powyższy zarzut Izba stanęła na stanowisku, że oferta złożona przez Sodexo jest niezgodna z treścią siwz, gdyż podanie kosztu wypłaty środków pieniężnych zgromadzonych na karcie przedpłaconej z bankomatu tylko dla jednej sieci bankomatów banku BPH nie spełnia wymagania zamawiającego opisanego w specyfikacji odnoszącego 8

9 się do podania kosztu wypłaty środków pieniężnych zgromadzonych na karcie przedpłacowej. Zgodzić się należy, że odwołującym, że zamawiający w treści siwz nie sprecyzował szczegółowych wymagań co do sieci bankomatów za pomocą, których będzie następowała wypłata środków pieniężnych zgromadzonych na karcie przepłaconej. Jednakże nie budzi wątpliwości Izby, że wykonawca składający ofertę winien był w niej podać koszty wypłaty środków pieniężnych dla wszystkich zaoferowanych bankomatów, a nie tylko dla wybranej, najbardziej korzystnej grupy bankomatów, w tym przypadku sieci bankomatów baku BPH. Podanie wybiórczych informacji w tym zakresie wskazuje na ich niepełność, co powoduje, że zamawiający nie jest w stanie właściwie ocenić oferty złożonej przez Sodexo i przyznać jej odpowiedniej liczby punktów w obszarze kryterium koszt wypłaty środków z bankomatu. Brak podania w treści złożonej oferty pełnej informacji dotyczącej wypłaty środków pieniężnych zgromadzonych na karcie przepłaconej dla wszystkich zaoferowanych przez Sodexo bankomatów kwalifikuję jej treść jako nieodpowiadającą treści siwz. Zgodzić się należy także z przystępującym, że w omawianym stanie faktycznym za niedopuszczalne należy uznać zwrócenie się do Sodexo z prośbą o udzielenie wyjaśnień, gdyż prowadziłoby to niedopuszczalnej zmiany treści oferty złożonej przez odwołującego. Za nietrafną Izba uznała argumentację odwołującego, który w oparciu o 1 ust. 15 istotnych postanowień umowy podnosił, że kwestę kosztów wypłaty w odpowiedniej sieci bankomatów można doprecyzować na etapie podpisania umowy. Izba wskazuje, że powołane przez odwołującego postanowienie umowne uprawnia jedynie do wstawienia w treści umowy odpowiedniego rodzaju bankomatów oferowanych przez wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, i nie zwalania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia z obowiązku złożenia oferty zgodnej ze specyfikacją. Natomiast w kwestii podania w treści oferty złożonej przez Sodexo jedynie wartości 0 zł bez podania wskaźnika procentowego, którego podania zamawiający wymagał Izba w pełni podzieliła stanowisko prezentowane przez odwołującego, który podnosił, że oczywistym jest, że skoro w pkt 7 formularza ofertowego zaoferował 0 zł za wypłatę środków pieniężnych zgromadzonych na karcie przedpłacowej to wskaźnik procentowy wynosi 0 %. Następnie Izba odniosła się zarzutu zaniechania przez zamawiającego odrzucenia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp ofert przystępującego jako niezgodnej z treścią siwz. Izba po zbadaniu całokształtu okoliczności sprawy oraz materiały dowodowego zgromadzonego w sprawie stwierdziła, że zgłoszony zarzut należy uznać za niezasadny. 9

10 Powyższy zarzut odwołujący opierał na tym, że oferta Edenred nie spełnia wymagań siwz, co to możliwości wypłaty środków zgromadzonych na karcie. Bezspornym jest, że w części pierwszej Instrukcji dla Wykonawców (IDW) w pkt 11 zamawiający wskazał, że użytkownicy kart muszą mieć możliwość sprawdzenia ich salda oraz wypłaty gotówki w bankomatach do wysokości zgromadzonych na karcie środków. Natomiast z pkt 15 ww. dokumentu wynika, że zamawiający nie dopuszcza jakichkolwiek opłat związanych z użytkowaniem lub obsługą karty, w szczególności za ( ) z wyjątkiem przypadków, o których mowa w pkt 16. Zgodnie z powołanym pkt. 16 lit. b) dopuszczalna jest możliwość obciążenia użytkownika opłatą w przypadku obsługi związanej z monitorowaniem salda kart oraz wypłaty środków pieniężnych na nich zgromadzonych z bankomatów w Polsce i poza jej granicami. Izba po dokonaniu analizy powyższych postanowień specyfikacji, jak również biorąc pod uwagę argumentację przedstawioną w toku rozprawy stwierdziła, że za prawidłowe należy uznać stanowisko prezentowane przez zamawiającego i przystępującego, którzy zgodnie twierdzili, że posiadacz karty będzie mógł dokonać wypłaty pełnej kwoty środków zgromadzonych na karcie. Przede wszystkim wskazać należy, że przywołane powyżej postanowienie siwz z pkt. 11 dotyczące wypłaty środków zgromadzonych na karcie należy rozumieć w ten sposób, że każdorazowo jest to kwota, która będzie pomniejszana o opłatę z tytułu wypłaty środków pieniężnych. Możliwość obciążania użytkownika karty tego rodzaju opłatą wynika wprost z rozdziału III pkt 16 lit b IDW. W zakresie kosztów związanych z wypłatą środków pieniężnych z bankomatu Izba ustalił, że przystępujący ustalił koszt wypłaty na kwotę 2 zł/1 transakcję wypłaty. Natomiast stwierdzenia mieszczące się pod oznaczeniem * uznał jedynie za dodatkową treść wyjaśniającą kwotę podaną w pkt 6 formularza ofertowego. Izba uznała za wiarygodne i przekonywujące wyjaśnienia przystępującego, który wskazywał, że zasilenie karty będzie odbywać się tak jak w przypadku karty podarunkowej i nie będzie płatne, gdyż jest to częsta praktyka firm z uwagi na konkurencyjność. Natomiast użytkownik może sprawdzić dostępność i wysokość środków zgromadzonych na karcie poprzez sprawdzenie salda karty, które jest bezpłatne. 10

11 Podsumowując, Izba nie stwierdziła naruszenia przez zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, a tym samym potwierdziła prawidłowość czynności zamawiającego w kwestii uznania oferty Edenred za niepodlegającą odrzuceniu na podstawie ww. przepisu. W konsekwencji Izba nie dopatrzyła się także naruszenia art. 7 ust 1 i 3 Pzp. Uwzględniając powyższe, na podstawie art. 192 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy, orzeczono jak w sentencji. O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, oraz w oparciu o przepisy 1 ust. 1 pkt 2, 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238). Przewodniczący: 11

Przewodniczący: orzeka:

Przewodniczący: orzeka: Sygn. akt: KIO 757/14 WYROK z dnia 28 kwietnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Stręciwilk Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 3 stycznia 2014 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 3 stycznia 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2831/13 Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: WYROK z dnia 3 stycznia 2014 r. Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 stycznia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

WYROK. Przewodniczący:

WYROK. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2474/13 Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: WYROK z dnia 29 października 2013 r. Przewodniczący: Protokolant: Andrzej Niwicki Magdalena Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie dnia 29 października

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt KIO 1298/12

Sygn. akt KIO 1298/12 WYROK z dnia 2 lipca 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Jakub Banasiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 lipca 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 25 kwietnia 2014 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 25 kwietnia 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 733/14 WYROK z dnia 25 kwietnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 22 stycznia 2014 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 22 stycznia 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 7/14 WYROK z dnia 22 stycznia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 stycznia

Bardziej szczegółowo

WYROK. Przewodniczący:

WYROK. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2064/14 WYROK z dnia 20 października 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Marta Polkowska po rozpatrzeniu na rozprawie dnia 20 października

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 19 stycznia 2015 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 19 stycznia 2015 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2774/12 Sygn. akt: KIO 2781/12 WYROK z dnia 19 stycznia 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 18 listopada 2014 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 18 listopada 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2307/14 WYROK z dnia 18 listopada 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Sylwester Kuchnio Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 listopada

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 3 lutego 2015 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 3 lutego 2015 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 108/15 WYROK z dnia 3 lutego 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Grzegorz Matejczuk Protokolant: Marta Polkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 lutego 2015

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 31 października 2013 r. Przewodniczący

WYROK z dnia 31 października 2013 r. Przewodniczący Sygn. akt: KIO 2459/13 WYROK z dnia 31 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Cyprian Świś po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 1 czerwca 2012 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 1 czerwca 2012 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1009/12 WYROK z dnia 1 czerwca 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant : Agnieszka Trojanowska Jakub Banasiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

WYROK. Sygn. akt: KIO 2303/13. z dnia 8 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk

WYROK. Sygn. akt: KIO 2303/13. z dnia 8 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Sygn. akt: KIO 2303/13 WYROK z dnia 8 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 października

Bardziej szczegółowo

WYROK. Sygn. akt: KIO 2826/14. z dnia 14 stycznia 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff

WYROK. Sygn. akt: KIO 2826/14. z dnia 14 stycznia 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Sygn. akt: KIO 2826/14 WYROK z dnia 14 stycznia 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Protokolant: Magdalena Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 stycznia

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 14 stycznia 2013 r.

WYROK. z dnia 14 stycznia 2013 r. Sygn. akt: KIO 2892/12 WYROK z dnia 14 stycznia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 stycznia

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 4 sierpnia 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 4 sierpnia 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1551/10 WYROK z dnia 4 sierpnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Ronikier Dolańska Protokolant: Patrycja Kaczmarska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 11 grudnia 2014 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 11 grudnia 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2495/14 WYROK z dnia 11 grudnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu i rozprawie

Bardziej szczegółowo

z dnia 19 stycznia 2012 r.

z dnia 19 stycznia 2012 r. Sygn. akt: KIO 44/12 WYROK z dnia 19 stycznia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Renata Tubisz Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 stycznia 2012r.

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 16 marca 2011 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 16 marca 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/423/11 WYROK z dnia 16 marca 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Marek Szafraniec Ryszard Tetzlaff Justyna Tomkowska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 12 maja 2009 r. Przewodniczący: Agata Mikołajczyk. Protokolant: Paulina Zalewska

WYROK z dnia 12 maja 2009 r. Przewodniczący: Agata Mikołajczyk. Protokolant: Paulina Zalewska Sygn. akt KIO/UZP 545/09 WYROK z dnia 12 maja 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Członkowie: Lubomira Matczuk-Mazuś Izabela Niedziałek-Bujak Protokolant: Paulina

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 19 listopada 2013 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 19 listopada 2013 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2550/13 WYROK z dnia 19 listopada 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marek Szafraniec Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 listopada

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 15 kwietnia 2014 r. Przewodniczący: B. w dniu 31 marca 2014 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się

WYROK. z dnia 15 kwietnia 2014 r. Przewodniczący: B. w dniu 31 marca 2014 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się Sygn. akt: KIO 649/14 KIO 655/14 WYROK z dnia 15 kwietnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 25 maja 2012 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 25 maja 2012 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 990/12 WYROK z dnia 25 maja 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Anna Chudzik Przemysław Łaciński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 maja 2012 r.

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 18 czerwca 2014 r.

WYROK z dnia 18 czerwca 2014 r. Sygn. akt KIO 1121/14 WYROK z dnia 18 czerwca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś Członkowie: Agata Mikołajczyk Aneta Mlącka Protokolant: Paulina Nowicka

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 21 czerwca 2012 r.

WYROK z dnia 21 czerwca 2012 r. Sygn. akt KIO 1192/12 WYROK z dnia 21 czerwca 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członek: Małgorzata Stręciwilk Paweł Trojan Protokolant: Łukasz Listkiewicz po

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt: KIO 724/13

Sygn. akt: KIO 724/13 Sygn. akt: KIO 724/13 WYROK z dnia 18 kwietnia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Katarzyna Brzeska Honorata Łopianowska Protokolant: Łukasz Listkiewicz po

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 1 grudnia 2014 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 1 grudnia 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 2343/14 WYROK z dnia 1 grudnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Protokolant: Marta Polkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 listopada 2014

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 17 grudnia 2009 r. Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek

WYROK z dnia 17 grudnia 2009 r. Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek Sygn. akt KIO/UZP 1559/09 WYROK z dnia 17 grudnia 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek Członkowie: Emil Kuriata Izabela NIedziałek-Bujak Protokolant: Rafał

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 19 kwietnia 2011 r.

WYROK z dnia 19 kwietnia 2011 r. Sygn. akt KIO 700/11 Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: WYROK z dnia 19 kwietnia 2011 r. Przewodniczący: Agnieszka Bartczak- śuraw Protokolant: Małgorzata Wilim po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 15 lipca 2013 roku

WYROK. z dnia 15 lipca 2013 roku Sygn. akt: KIO 1579/13; KIO 1592/13 Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: WYROK z dnia 15 lipca 2013 roku Przewodniczący: Protokolant: Justyna Tomkowska Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w

Bardziej szczegółowo