REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C. Filip Raczyński Sebastian Przybylski z siedzibą w Poznaniu, kod: , ul. Długa 19/3, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 30251/99/S prowadzonej przez Urząd Miasta Poznania, NIP: REGON: , zwana dalej: Organizatorem Organizator działa na zlecenie spółki AMICA Handel i Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Bułgarskiej 17 ( Poznań), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: (zwanej dalej: AMICA) Promocja trwa od 23 października 2014 r. do 31 stycznia 2015 r W ramach Promocji zorganizowany jest konkurs z Nagrodą Główną, zwany dalej Konkursem Organizator jest przyrzekającym Nagrodę Gwarantowaną oraz Nagrodę Główną w rozumieniu art. 919 oraz art. 921 Kodeksu cywilnego Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Promocja ma zasięg ogólnopolski Promocją objęte są wyłącznie produkty nowe, w stosunku do których Gwarantem jest AMICA Wronki S.A. we Wronkach, zakupione w punktach sprzedaży, w tym także przez Internet Organizator odpowiedzialny jest za przyjmowanie i przechowywanie zgłoszeń Uczestników Promocji oraz przesłanie do Uczestnika Nagrody Gwarantowanej na wskazany przez niego adres na zasadach określonych przez Organizatora w niniejszym Regulaminie Podczas trwania Promocji uruchomiona jest infolinia pod numerem: , czynna w godzinach , pod którym można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące Promocji. Koszt połączenia: wg aktualnych stawek operatora telefonii dzwoniącego. 2. WARUNKI UCZESTNICTWA 2.1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art Kodeksu cywilnego, zwanych dalej Uczestnikami W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy i osoby reprezentujące Organizatora, AMICA lub inne spółki z grupy kapitałowej Amica Wronki S.A. W Promocji nie mogą brać udziału również członkowie rodzin osób powyżej wymienionych. Przez członków rodziny, o których

2 mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia W Promocji nie mogą brać udziału osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej lub osoby fizyczne dokonujące zakupu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Promocja obejmuje zakup jednego z Zestawów Promocyjnych (pkt 3.1. a), złożonego z produktów AMICA objętych promocją, zwanych dalej Produktami Promocyjnymi Promocją objęte są wymienione poniżej produkty sprzedawane pod marką AMICA (Produkty Promocyjne): Piekarniki Płyty Okap Zmywarki BI Lodówki ZIM 448E BK ZZM 447E BK AA Wszystkie Wszystkie Wszystkie ZIA 648 BK FA dostępne dostępne dostępne ZZM 647E FK GWAA modele modele modele ZIM 629E FK GBAA FK GBDZAA 2.6. Warunkami uczestnictwa w Promocji i odebrania Nagrody Gwarantowanej określonej w punkcie 3.1 a są: a) dokonanie zakupu wybranego Zestawu Promocyjnego w okresie trwania Promocji wskazanym w pkt. 1.3., oraz b) zgłoszenie uczestnictwa w Promocji poprzez: zarejestrowanie się na stronie internetowej - wypełnienie prawidłowo i w całości Formularza Zgłoszeniowego oraz załączenie skanu/kopii dowodu zakupu Produktów Promocyjnych zawierającego opis modeli albo wysłanie prawidłowo i w całości wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego z ulotki Promocyjnej lub pobranego ze strony internetowej oraz załączenie kopii dowodu zakupu Produktów Promocyjnych - przesyłką poleconą na adres: STOKROTKA Ul. Długa 19/ Poznań z dopiskiem Kuchnia lepiej wygląda w całości!, albo przesłanie skanu/kopii wypełnionego prawidłowo i w całości Formularza Zgłoszeniowego z ulotki Promocyjnej lub pobranego ze strony internetowej oraz kopii dowodu zakupu Produktów Promocyjnych poprzez Internet na adres mailowy: oraz c) zachowanie do okazania oryginału paragonu lub/i faktury VAT i Kart Gwarancyjnych zakupionych Produktów Promocyjnych potwierdzających spełnienie powyższych warunków oraz d) zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu. (Przyjmuje się, że Uczestnik biorący udział w Promocji zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na udział w Promocji na zasadach w nim określonych) oraz

3 e) wypełnienie innych obowiązków wynikających z treści niniejszego Regulaminu Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie wymagań określonych w paragrafie 2, punkt 2.6. podpunkty a) do e) oraz rozwiązanie zadania Konkursowego (5.3) znajdującego się na stronie internetowej oraz w ulotce Promocyjnej Wymagane zgodnie z pkt podpunkt b) dokumenty należy załączyć/wysłać najpóźniej w terminie do 21 dni od daty zakończenia Promocji (w zależności od sposobu dostarczenia tych dokumentów w kwestii dochowania ww. terminu decyduje data rejestracji na stronie internetowej data stempla pocztowego albo data dostarczenia wiadomości e- mail na adres: Niedotrzymanie terminu dostarczenia wymaganych dokumentów skutkuje utratą prawa do Nagrody Gwarantowanej oraz do uczestnictwa w Konkursie - określonych w niniejszym Regulaminie Udział w Promocji jest całkowicie dobrowolny Uczestnik korzystający z Promocji, po otrzymaniu Nagrody Gwarantowanej może zrezygnować z wzięcia udziału w Konkursie o Nagrodę Główną W promocji nie będą brały udziału zgłoszenia wypełnione niezupełnie, nieprawidłowo, niezawierające wszystkich danych osobowych, a w przypadku Formularzy Zgłoszeniowych wysłanych przesyłką poleconą niepodpisane własnoręcznie przez Uczestnika. Także zgłoszenia zawierające dane nieprawdziwe lub dane więcej niż jednej osoby nie będą brały udziału w Promocji Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia opóźnione lub utracone z przyczyn niezależnych od Organizatora. 3. NAGRODY 3.1. Nagrody a) Nagroda Gwarantowana nagroda pieniężna w postaci karty przedpłaconej Visa, przyznawana w wysokości zależnej od składu zakupionego Zestawu Promocyjnego na następujących zasadach: Zestaw Zasady Skład Nagroda Zestaw 1 zakup dwóch Produktów Promocyjnych Piekarnik + płyta gazowa 250 zł Zestaw 2 zakup dwóch Produktów Promocyjnych Piekarnik + płyta indukcyjna 350 zł Zestaw 3 zakup trzech Produktów Promocyjnych Piekarnik + płyta gazowa + okap 400 zł Zestaw 4 Zestaw 5 zakup trzech Produktów Promocyjnych zakup czterech Produktów Promocyjnych Piekarnik + płyta indukcyjna + okap Piekarnik + płyta gazowa + okap + zmywarka lub lodówka 500 zł 600 zł

4 Zestaw 6 zakup czterech Produktów Promocyjnych Piekarnik + płyta indukcyjna + okap + zmywarka lub lodówka 700 zł b) Nagroda Główna zestaw złożony z Produktów małego AGD Amica o wartości 740 zł brutto każdy oraz nagrody pieniężnej na poczet podatku dochodowego o wysokości wynikającej z łącznej wartości Nagrody Gwarantowanej oraz Głównej (obliczanej na podstawie przepisów prawa i zależnej od wartości Nagrody Gwarantowanej): Produkt Robot wielofunkcyjny Amica Sokowirówka Amica Blender ręczny Amica Model RK 3011 JK 3011 BK 3014 Czajnik Amica KO 2011 Nagroda pieniężna na poczet podatku dochodowego (opłaty do Urzędu dokona Agencja) 3.2. Ilość Nagród Głównych jest ograniczona do 16 zestawów Jednorazowa wartość Nagrody Gwarantowanej nie przekracza kwoty 760 zł, w związku z czym na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. 361 z późn. zm.) nagroda ta jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych Suma wartości Nagrody Gwarantowanej i Nagrody Głównej otrzymanej przez jedną osobę, przekracza kwotę 760 zł i podlega opodatkowaniu Nagroda pieniężna stanowiąca element zestawu składającego się na Nagrodę Główną w Konkursie zostanie przekazana przez Organizatora na rzecz należnego, zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego, na podstawie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu Łączna ilość premiowanych gotówką Zestawów w Promocji jest ograniczona do puli: a) Zestawy 1 i sztuk, b) Zestawy 3 i sztuk, c) Zestawy 5 i sztuk Wyczerpanie puli Zestawów jest jednoznaczne z zakończeniem Promocji. Po wyczerpaniu puli, Nagrody Gwarantowane nie przysługują, pomimo spełnienia kryteriów określonych w niniejszym Regulaminie Uczestnikom Promocji nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani do otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego Ilość Nagród Głównych jest ograniczona do 16 zestawów. 4. WERYFIKACJA ZGŁOSZEŃ I WYSYŁKA NAGRODY GWARANTOWANEJ.

5 4.1. Organizator dokona weryfikacji zgłoszeń nadsyłanych przez Uczestników pod kątem ich prawdziwości, poprawności oraz kompletności Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu z Uczestnikiem celem weryfikacji lub uzupełnienia danych zawartych w zgłoszeniu. Organizatorowi przysługuje ponadto prawo żądania okazania oryginału paragonu lub faktury VAT potwierdzającej zakup Produktów Promocyjnych oraz numerów seryjnych urządzeń Nagroda Gwarantowana będzie wysyłana do Uczestnika Promocji po otrzymaniu przez Organizatora nadesłanego (internetowo lub przesyłką poleconą) przez Uczestnika Formularza Zgłoszeniowego wraz ze skanem/kopią paragonu lub skanem/kopią faktury VAT, nazwą Produktów Promocyjnych oraz po potwierdzeniu zgodności zgłoszenia z Regulaminem i weryfikacji faktury VAT lub paragonu przez Organizatora Nagroda Gwarantowana zostanie wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej w terminie do jednego miesiąca od daty zweryfikowania zgłoszenia Nagroda Gwarantowana zostanie wysłana na adres wskazany przez Uczestnika na Formularzu Zgłoszeniowym W przypadku nieodebrania w terminie, przez Uczestnika, przesyłki zawierającej Nagrodę Gwarantowaną, Nagroda Gwarantowana przepada. Za nieodebranie przesyłki w terminie uważa się jej zwrot Organizatorowi przez firmę kurierską. Firma kurierska po nieudanej próbie doręczenia zostawia u odbiorcy awizo z informacją o przesyłce oraz ponawia próbę dostarczenia dnia następnego. W przypadku nieodebrania przesyłki z Nagrodą zostaje ona odesłana do nadawcy. 5. ZASADY KONKURSU I WRĘCZENIE NAGRODY GŁÓWNEJ 5.1. Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu sprawować będzie wewnętrzna komisja nadzoru, zwana Komisją, którą powoła Organizator. W jej skład wchodzą: przedstawiciel Organizatora oraz przedstawiciel AMICA Do zadań Komisji będzie należało w szczególności: a) zapewnienie uczestnictwa w Konkursie wszystkim prawidłowym zgłoszeniom, b) sprawdzanie zgodności zgłoszeń z warunkami wymienionymi wyżej w ust. 1 i 2, c) zabezpieczenie zgodności przebiegu wydawania nagród z Regulaminem i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzanych czynności, d) podpisanie protokołu Konkursowego zawierającego dane laureatów, e) udział w czynnościach wydawania wygranych Przedmiotem Konkursu jest rozwiązanie zadania Konkursowego polegającego na: a) napisaniu odpowiedzi na podany temat: Napisz, dlaczego warto urządzić kuchnię z AMICA. oraz b) przesłaniu zdjęcia swojej urządzonej sprzętami Amica kuchni (lub jej fragmentu) Odpowiedź na zadanie konkursowe należy wpisać na Formularzu Zgłoszeniowym we wskazanym miejscu (niezależnie od formy zgłoszenia pkt 2.6 b) Zdjęcie w zależności o formy zgłoszenia (pkt 2.6 b) może być załączone elektronicznie lub w formie tradycyjnej.

6 5.6. W konkursie wyłonionych zostanie 16 zwycięzców. Każdy z Uczestników może otrzymać jedną Nagrodę Główną (ust b) Głównymi kryteriami oceny i wyłonienia zwycięzcy będą: a) kreatywność odpowiedzi, b) ciekawe ujęcie zadania Konkursowego Uczestnik Konkursu może zapoznać się z protokołem Konkursowym na swoje pisemne żądanie w siedzibie Organizatora: Stokrotka S.C. Filip Raczyński Sebastian Przybylski w Poznaniu, kod: , ul. Długa 19/ Każdy z 16 Laureatów Konkursu zostanie poinformowany o wygranej poprzez wiadomość , stronę Internetową Promocji oraz telefonicznie w terminie do 14 dni od daty zakończenia przyjmowania dokumentów zgłoszeniowych (21 lutego 2015) Nagrody Główne zostaną wysłana do laureatów przesyłką kurierską (na zasadach jak w pkt 4.5, 4.6) do dnia 20 marca 2015r W przypadku braku odbioru Nagrody Głównej i braku możliwości skontaktowania się z Laureatem Konkursu drogą mailową, pocztową i telefoniczną komisja zbierze się ponownie i wyłoni kolejnego zwycięzcę Nagroda Główna zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE W PROMOCJI 6.1. Organizator Promocji nie ponosi odpowiedzialności za: a) nieprawidłowe wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego przez Uczestnika, b) za zmianę miejsca pobytu Uczestnika w czasie trwania Promocji lub zmianę innych danych osobowych i informacji zawartych na Formularzu Zgłoszeniowym, uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika Reklamacje dotyczące funkcjonowania Promocji mogą być zgłaszane najpóźniej do dnia 22 lutego 2015 roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Promocji w ich indywidualnej sprawie. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji Reklamacje mogą być zgłaszane, wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym na adres Organizatora podmiotu odpowiedzialnego za realizację Promocji: Stokrotka S.C. Filip Raczyński Sebastian Przybylski z siedzibą w Poznaniu, kod: , ul. Długa 19/ Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia doręczenia Organizatorowi Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie.

7 7. DANE OSOBOWE 7.1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszej Promocji jest AMICA HiM AMICA powierza przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi w zakresie i czasie niezbędnym do przeprowadzenia Promocji Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby prowadzenia Promocji przez Organizatora i obsługi reklamacji. Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów marketingowych własnych produktów i usług AMICA (stosownie do art. 24 ust. 2 pkt. 2) ustawy wskazanej w ust powyżej Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, jak również żądania ich poprawiania Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne dla udziału w Promocji Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na publikowanie danych osobowych (imienia i nazwiska) laureatów Konkursu w mediach, także na stronie Wyrażają także zgodę na fotografowanie laureatów w czasie wręczania nagród i publikację wizerunków laureatów w mediach w celach promocyjnych i reklamowych AMICA. Publikacja utrwalonego wizerunku laureata nastąpi bez wynagrodzenia lub odszkodowania dla laureata Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż jest autorem nadesłanych zdjęć, iż przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz, że jego zdjęcia nie naruszają praw osób trzecich ani bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Dokonując zgłoszenia uczestnictwa w konkursie, każdy uczestnik deklaruje przeniesienie autorskich praw majątkowych do rozwiązania konkursowego, jeżeli rozwiązanie to zostanie nagrodzone nagrodą. Z chwilą wydania nagrody w Konkursie uczestnik przenosi na organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do tego rozwiązania zadania konkursowego, na podstawie art Kodeksu cywilnego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, b) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, c) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,

8 d) rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w lit. a) c) publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych, e) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, f) wykorzystanie w utworach multimedialnych, g) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, h) wykorzystanie utworu i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamy, i) wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej. Ponadto uczestnik upoważnia organizatora bez dodatkowego wynagrodzenia do wykonywania praw zależnych do utworu, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem utworu na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA 8.1. Odpowiedzialność Organizatora względem Uczestnika ograniczona jest do wysokości wartości Nagrody przysługującej Uczestnikowi w Promocji Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez firmę kurierską przesyłki, a także za wszelkie inne działania firmy kurierskiej, w szczególności uszkodzenia przesyłki i jej zawartości Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem Nagrody Gwarantowanej lub Głównej, wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu na Formularzu Zgłoszeniowym, na który to adres została wysłana Nagroda Gwarantowana lub Główna Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy lub błędy w działaniu strony Promocji spowodowane działaniami siły wyższej, przerwami w działaniu usług hostingowych, awariami serwerów, atakami DoS (denial of service), problemami związanymi z przesyłem danych, w szczególności związanych z zakłóceniami oraz błędami dotyczącymi strony Promocji, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika lub osób trzecich. 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 9.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora: Stokrotka S.C. Filip Raczyński Sebastian Przybylski z siedzibą w Poznaniu, kod: , ul. Długa 19/3 oraz na stronie internetowej Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.

9 9.3. Udział uczestnika w Promocji oznacza akceptację zasad Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, z tym że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez uczestników Promocji.

10 Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji Kuchnia lepiej wygląda w całości. OŚWIADCZENIE ODBIORU NAGRODY GŁÓWNEJ Dane Zwycięzcy: Imię i nazwisko:. ul. Kod pocztowy.. Miasto.. PESEL:.. NIP:. Dane Urzędu Skarbowego Zwycięzcy: Nazwa Urzędu:.. ul. Kod pocztowy.. Miasto.. Niniejszym potwierdzam odbiór nagrody o wartości brutto.. złotych, na którą składają się: a) nagroda pieniężna w postaci karty przedpłaconej Visa o wartości., b) nagroda rzeczowa Zestaw Małego AGD o wartości 740 złotych brutto. Jednocześnie upoważniam Organizatora Promocji Kuchnia lepiej wygląda w całości do potrącenia kwoty należnego podatku z nagrody pieniężnej i przekazania na konto właściwego Urzędu Skarbowego. Nagroda została odebrana dnia... Czytelny podpis...

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Philips LED. Wybór profesjonalistów

REGULAMIN KONKURSU Philips LED. Wybór profesjonalistów REGULAMIN KONKURSU Philips LED. Wybór profesjonalistów 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Philips LED. Wybór profesjonalistów. (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków 1. Organizator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem Promocji organizowanego pod nazwą "Festiwal wypieków", zwanego dalej "Konkursem" jest Brand Support Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Między nami kobietami 1. Postanowienia ogólne 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: a) Konkurs konkurs Między nami kobietami prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Woda dla bohatera 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Woda dla bohatera (dalej: Konkurs ) jest Heureka Huge Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ "

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ " Zaprojektuj autorską kolekcję drzwi, paneli podłogowych i systemów ściennych. Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Program nosi nazwę Satysfakcja gwarantowana i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji marketingowej pod nazwą Drink or Die, zwanej dalej Konkursem, jest Orangina Schweppes Polska Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) Postanowienia ogólne: REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) 1. Nazwa loterii Loteria jest prowadzona pod nazwą CINEMIX. 2. Nazwa Organizatora loterii Organizatorem loterii jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Plastycznego Czarodzieje Uśmiechu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym Czarodzieje Uśmiechu, zwanym

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo