UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG. PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG. PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych KIERUNEK STUDIÓW EKONOMIA ROK AKADEMICKI 2005/2006

2 W roku akademickim 2005/2006: studentów I roku - obowiązuje pakiet przygotowany na rok akademicki 2005/2006 studentów II roku - obowiązuje pakiet przygotowany na rok akademicki 2004/2005 studentów III roku - obowiązuje pakiet przygotowany na rok akademicki 2003/2004 studentów IV roku - obowiązuje pakiet przygotowany na rok akademicki 2002/2003 studentów V roku - obowiązuje pakiet przygotowany na rok akademicki 2001/2002 2

3 SPIS TREŚCI Wprowadzenie do ECTS... 4 Informacje o Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług... 7 Wykaz jednostek dydaktycznych Wydziału Prowadzone kierunki studiów Misja Wydziału Sylwetka absolwenta Wydziału Wymogi stawiane pracom magisterskim Zasady kodowania przedmiotów Numery dyscyplin naukowych według kodu SOCRATESA Układ przedmiotów według siatki studiów studia dzienne Układ przedmiotów według siatki studiów studia zaoczne Układ przedmiotów według siatki studiów studia wieczorowe Układ przedmiotów wraz kodami i punktami ECTS Wykaz przedmiotów fakultatywnych w roku 2005/ Opisy przedmiotów obowiązkowych Opisy przedmiotów dla specjalności: Ekonomika transportu i logistyka Ekonomika i organizacja łączności Turystyka i hotelarstwo Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwami Finanse i zarządzanie administracją publiczną E-biznes i ekonomika informacji Komunikacja w biznesie międzynarodowym Opisy przedmiotów fakultatywnych 230 3

4 WPROWADZENIE DO ECTS A. Co to jest system ECTS? Wyjazdy polskich studentów do zagranicznych ośrodków badawczych stały się faktem, a budowanie Europy bez granic umożliwi też studentom zza granicy podjęcie studiów w polskich uczelniach wyższych. Istotnym warunkiem dla pełnego rozwoju tej formy kształcenia jest pełne uznawanie okresu studiów odbywanych za granicą i uzyskanych dyplomów. Temu celowi ma służyć opracowany jako projekt pilotażowy w ramach Programu Erasmus tzw. Europejski System Transferu Punktów (European Credit Transfer System) zwany dalej ECTS, mający się przyczynić do udoskonalenia procedur i pełnego uznawania okresu studiów odbywanych za granicą. Opracowany projekt ma także ułatwić polskim studentom studiowanie na tym samym kierunku w uczelniach polskich wprowadzających system ECTS. Pełne uznawanie studiów oznacza, że okres studiów odbyty za granicą lub w innej polskiej uczelni zastępuje porównywalny okres studiów odbyty w uczelni macierzystej niezależnie od różnic w treści programów. Stosowanie ECTS opiera się na wzajemnym zaufaniu pomiędzy współpracującymi ze sobą uczelniami i każda uczelnia sama wybiera sobie partnerów do tej współpracy. B. Jak działa system ECTS? Stosowanie systemu ECTS opiera się o następujące dokumenty: Pakiet Informacyjny w którym zawarte są informacje o kierunkach studiów, programach nauczania, regulaminie studiów, zasadach przyjęcia oraz przepisach administracyjnych uczelni. Pakiet będący swego rodzaju przewodnikiem adresowany jest do studentów i nauczycieli akademickich w uczelniach partnerskich. Ma pomóc im w wyborze odpowiedniego programu zajęć i zaplanowaniu studiów a także uzyskać praktyczne informacje. Pakiet aktualizowany jest co roku, najczęściej dostępny jest w formie publikacji lub w wersji elektronicznej. 4

5 Porozumienie o planach i programach zajęć obowiązuje zarówno uczelnię macierzystą jak i zagraniczną oraz studenta. Student, po wybraniu uczelni w której zamierza odbyć pewien okres studiów, wypełnia formularz zgłoszeniowy. W porozumieniu z koordynatorem ECTS wydziału macierzystego, ustala na podstawie pakietu informacyjnego uczelni przyjmującej program zajęć w tejże uczelni. Po przyjęciu wniosku studenta przez uczelnię przyjmującą, student oraz uczelnia macierzysta i przyjmująca podpisują porozumienie o programie zajęć, w jakich student ma uczestniczyć oraz liczbę punktów ECTS, jaka ma być przyznana za ich zaliczenie. Wykaz zaliczeń jest podstawowym dokumentem uprawniającym studenta do ubiegania się o pełne zaliczenie okresu studiów za granicą. Stanowi także potwierdzenie faktu odbycia studiów za granicą dla przyszłych pracodawców. W wykazie odnotowuje się wszystkie przedmioty i zajęcia w których student uczestniczył wraz z uzyskaną liczbą punktów oraz ocenami przyznanymi zgodnie ze skalą ocen stosowaną w danej uczelni. Połączenie punktów i stopni daje odpowiednio ilościowy i jakościowy opis pracy studenta w okresie studiów za granicą. Wykazy zaliczeń studenta z uczelni macierzystej dołączane do formularzy zgłoszeniowych są szczególnie pomocne przy podejmowaniu decyzji przez uczelnie przyjmującą. C. Punkty ECTS i zasada ich przyznawania Punkty ECTS są wartością liczbową (od 1 do 60) przyporządkowaną poszczególnym przedmiotom na podstawie pracy, jaką musi wykonać student, aby je zaliczyć. Odzwierciedlają one pracę, jakiej wymaga każdy przedmiot w stosunku do całkowitej ilości pracy, jaką musi wykonać student aby zaliczyć pełny rok akademicki studiów w danej uczelni. Punkty są zatem przyporządkowywane wykładom, ćwiczeniom praktycznym, seminariom, konsultacjom, zajęciom grupowym i indywidualnym, pracom terenowym, pracy samodzielnej w bibliotece i domu oraz egzaminom. Punkty ECTS są relatywnym a nie bezwzględnym miernikiem ilości pracy wymaganej od studenta, ponieważ określają, jaka część z całości pracy wymaganej w danym roku akademickim przypada na określony przedmiot w programie. W ramach ECTS ilość pracy wymaganej w całym roku akademickim odpowiada 60 punktom, na 5

6 semestr zazwyczaj przypada po 30 punktów. Punkty przyporządkowuje się wszystkim nauczanym przedmiotom, jeśli stanowią one integralną część programu studiów i pod warunkiem, że podlegają one ocenie. Punkty ECTS przyporządkowywane są przedmiotom, natomiast przyznawane są studentom, dopiero po zaliczeniu przedmiotów zgodnie z wymogami uczelni przyjmującej. Punkty nie są przyznawane za dobre oceny liczba punktów za dany przedmiot jest z góry ustalona i taka sama dla wszystkich studentów, którzy ten przedmiot zaliczyli. Jakość pracy jaka została włożona w zaliczenie przedmiotu wyrażana jest w postaci ocen. Uczelnia wysyłająca i przyjmująca przygotowuje, dla każdego studenta biorącego udział w ECTS, wykaz zaliczeń przed jego wyjazdem na studia do innej uczelni i po jego powrocie. Uczelnia macierzysta uznaje liczbę punktów uzyskanych za konkretne przedmioty w partnerskich uczelniach i wówczas punkty za przedmioty zaliczone w uczelni przyjmującej zastępują punkty, które normalnie studenci uzyskaliby w uczelni macierzystej. W ten sposób uczelnia macierzysta uznaje okres studiów odbyty przez studenta w uczelni przyjmującej. UWAGA!: PAKIETY INFORMACYJNE ECTS SĄ PUBLIKOWANE CO ROKU. Rok akademicki umieszczony na stronie tytułowej pakietu informuje, że pakiet obejmuje program dla studentów rozpoczynających studia w danym roku akademickim. Wcześniejsze wersje pakietów są dostępne u odpowiednich koordynatorów ECTS 6

7 Adres: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług ul. Cukrowa 8, Szczecin Dziekanat studia dzienne fax (091) , tel. (091) , Dziekanat studia zaoczne (jednolite studia magisterskie) tel. 091) Dziekanat studia zaoczne (USM i Europeistyka) tel. 091) Dziekanat studia wieczorowe tel. 091) lub

8 INFORMACJE OGÓLNE Historia wyższego szkolnictwa w Szczecinie wiąże się nierozerwalnie z obecnym Wydziałem Zarządzania i Ekonomiki Usług, którego początek sięga okresu powojennego. W 1946 roku, mając na uwadze potrzebę kształcenia kadr dla gospodarki Pomorza Zachodniego, powołano oddział Akademii Handlowej w Poznaniu. Od początku istnienia siedzibą Wydziału był budynek przy ul. Mickiewicza 66. W 1950 roku Oddział Akademii Ekonomicznej uzyskuje status samodzielnej uczelni, stając się Wyższą Szkołą Ekonomiczną. W 1955 roku nastąpiło włączenie Wyższej Szkoły Ekonomicznej o do nowopowstałej Politechniki Szczecińskiej, jako Wydziału Inżynieryjno - Ekonomicznego Transportu Drogowego. W 1964 roku zmieniono nazwę na Wydział Inżynieryjno - Ekonomiczny Transportu. W 1975 roku siedziba Wydziału powiększyła się o nowy budynek przy ul. Mickiewicza 64, znalazły się tu nowe sale dydaktyczne oraz gabinety dla pracowników. W 1985 roku Wydział wszedł w skład nowopowstałego Uniwersytetu Szczecińskiego przyjmując nazwę Wydziału Ekonomicznego. W 1990 roku Instytut Ekonomiki Transportu osiągnął samodzielność akademicką. Na Uniwersytecie Szczecińskim z Wydziału Ekonomicznego wyodrębniony zostaje Wydział Transportu i Łączności. Dnia 1 lutego 1999 roku na podstawie Zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej Wydział zyskuje nową nazwę - Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług. W tym samy czasie Wydział zmienia swoją siedzibę z ulicy Mickiewicza 64 na ulicę Cukrową 8. W nowym budynku wydziału znajduje się 28 sal dydaktycznych, 3 sale wykładowe, 4 laboratoria komputerowe, nowoczesna biblioteka i czytelnia oraz ok. 70 gabinetów pracowników. Obecnie wydział posiada pełne uprawnienia akademickie w zakresie nadawania stopni naukowych tj. doktora i doktora habilitowanego oraz może występować z wnioskami o nadanie tytułu profesora. 8

9 WYBRANE UWAGI O DYDAKTYCE 1. Kandydat na studia obowiązkowo deklaruje zarówno kierunek jak i specjalność w ramach której zamierza studiować. Limity przyjęć na studia określane są wyłączne w odniesieniu do kierunków studiów. 2. Rozliczenie studentów z wyników nauki odbywa się semestralnie. Wyjątek stanowią osoby uczestniczące w programach: ERASMUS SOKRATES (wymiana zagraniczna), MOST (wymiana krajowa), dla których opcjonalnie wprowadzone może być rozliczenie roczne. 3. Wszystkie przedmioty wykładane na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług (z wyjątkiem wychowania fizycznego) kończą się oceną bez względu na formę zajęć (ćwiczenia, wykłady). Oceny wpisywane są do indeksów po każdym semestrze. 9

10 WYKAZ JEDNOSTEK DYDAKTYCZNYCH WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Dziekan - dr hab. prof. US Aleksander Panasiuk Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą - dr hab. prof. US Beata Filipiak Prodziekan ds. studiów dziennych - dr hab. prof. US Piotr Niedzielski Prodziekan ds. studiów zaocznych - dr hab. prof. US Grażyna Rosa 1. KATEDRA EKONOMII PORÓWNAWCZEJ dr hab. prof. US Stanisław FLEJTERSKI Kierownik Katedry Zakład Ekonomii i Polityki Gospodarczej 1. dr Magdalena MAJCHRZAK Kierownik Zakładu 2. dr Anna Grzelak st. wykładowca 3. prof. zw. dr hab. Waldemar Grzywacz profesor 4. dr Anna Grabowska-Pieśla adiunkt 5. dr Przemysław Pluskota adiunkt 6. dr Karolina Drela adiunkt 7. dr Ireneusz Jaźwiński adiunkt 8. mgr Agnieszka Kwarcińska asystent 9. mgr Agnieszka Kiernożycka-Sobejko asystent 10. mgr Wioletta Bekisz asystent Zakład Bankowości i Finansów Porównawczych 1. dr hab. prof. US Stanisław FLEJTERSKI Kierownik Zakładu 2. dr Beata Świecka adiunkt 3. dr Zbigniew Miklewicz adiunkt 4. dr Robert Rumiński adiunkt 5. dr Izabela Kidacka adiunkt 6. mgr Katarzyna Stieger asystent 7. mgr Agnieszka Bretyn asystent 2. KATEDRA EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTW 1. prof. zw. dr hab. Juliusz ENGELHARDT Kierownik Katedry 2. dr Mariusz Szczepankowski st. wykładowca 3. dr Małgorzata Brojak-Trzaskowska adiunkt 4. dr Jolanta Lubomska-Kalisz adiunkt 5. mgr Anna Surmacz asystent 6. mgr Aneta Rzążewska asystent 7. mgr Małgorzata Rochoń asystent 10

11 3. KATEDRA EFEKTYWNOŚCI INNOWACJI 1. dr hab. Prof. US Piotr NIEDZIELSKI Kierownik Katedry 2. dr inż. Jerzy Gracz st. wykładowca 3. dr Adam Stecyk adiunkt 4. dr Tomasz Norek adiunkt 5. mgr Tomasz Rzewuski asystent 6. mgr Tomasz Grzelak asystent 7. mgr Rafał Szymański asystent 10. mgr Joanna Markiewicz asystent 11. mgr Grzegorz Zapert asystent 4. KATEDRA POLITYKI GOSPODARCZEJ ŁĄCZNOŚCI 1. prof. zw. dr hab. Roman CZAPLEWSKI Kierownik Katedry 2. dr Jacek Buko adiunkt 3. dr Grażyna Wolska adiunkt 4. dr Tomasz Sondej adiunkt 5. dr Anna Drab-Kurowska adiunkt 5. KATEDRA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA 1. prof. dr hab. Wojciech BĄKOWSKI Kierownik Katedry 2. dr Wojciech Downar adiunkt 3. dr Maciej Cieślicki adiunkt 4. dr Rafał Gizdra adiunkt 5. dr Marcin Olkiewicz adiunkt 6. dr Adam Kowalczyk adiunkt 7. mgr Jeremi Piela asystent 6. KATEDRA EKONOMIKI I ORGANIZACJI TELEKOMUNIKACJI 1. dr hab. prof. US Henryk BABIS Kierownik Katedry 2. dr Jerzy Markow st. wykładowca 3. dr Kazimierz Pogoda st. wykładowca 4. dr Wiesław Maziarz adiunkt 5. dr Iwona Windekilde adiunkt 6. dr Piotr Ładny adiunkt 7. dr Joanna Drobiazgiewicz adiunkt 8. mgr Agnieszka Budziewicz asystent 9. mgr Joanna Wieczorek asystent 10. mgr Maciej Czaplewski asystent 11

12 7. KATEDRA MARKETINGU USŁUG 1. prof. zw. dr hab. Józef PERENC Kierownik Katedry 2. dr hab. prof. US Grażyna Rosa profesor 3. dr Joanna Hołub-Iwan adiunkt 4. dr Agnieszka Smalec adiunkt 5. mgr Leszek Gracz asystent 6. mgr Anna Szwajlik asystent 7. mgr Ewa Flejterska asystent 8. KATEDRA ZARZĄDZANIA FINANSAMI prof. zw. dr hab. Adam SZEWCZUK Kierownik Katedry Zakład Finansów Publicznych 1. dr hab. prof. US Beata FILIPIAK Kierownik Zakładu 2. prof. zw. dr hab. Adam Szewczuk profesor 3. dr Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj adiunkt 4. dr Marek Dylewski adiunkt 5 dr Magdalena Zioło adiunkt 6. mgr Magdalena Kogut asystent Zespół Rachunkowości 7. dr Magdalena Ossowska adiunkt 8 dr Piotr Szczypa adiunkt 9. mgr Agnieszka Kubiak asystent 10. mgr Elżbieta Brodowska asystent 9. KATEDRA FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTWA 1. prof. zw. dr hab. Aurelia BIELAWSKA Kierownik Katedry 2. dr hab. prof. US Bogusław Walczak profesor 3.. dr Krzysztof Michaluk adiunkt 4. dr Sławomir Zarębski adiunkt 5. dr Anna Bera adiunkt 6. dr Ilona Grabań asystent 10. KATEDRA ZARZĄDZANIA TURYSTYKĄ 1. dr hab. prof. US Aleksander PANASIUK Kierownik Katedry 2. dr Beata Meyer adiunkt 3. dr Dawid Milewski adiunkt 4. dr Daniel Szostak adiunkt 5. dr Anna Tokarz adiunkt 6. mgr Agnieszka Lewandowska asystent 7. mgr Adam Pawlicz asystent 12

13 11. KATEDRA METOD ILOŚCIOWYCH 1. prof. zw. dr hab. Jan PURCZYŃSKI Kierownik Katedry 2. dr Olgierd Rakowski st. wykładowca 3. dr Urszula Grześkowiak st. wykładowca 4. dr Rafał Czyżycki adiunkt 5. dr Rafał Klóska adiunkt 6. dr Robert Kubicki wykładowca 7. dr Marcin Hundert adiunkt 8. mgr Maria Dobek st. wykładowca 9. mgr Anna Dumańska-Małyszko wykładowca 10. mgr Magdalena Kulbaczewska asystent 13

14 INSTYTUT TRANSPORTU I LOGISTYKI Dyrektor instytutu: dr hab. prof. US Henryk SALMONOWICZ 1. KATEDRA SYSTEMÓW I POLITYKI TRANSPORTOWEJ 1. dr hab. prof. US Elżbieta ZAŁOGA Kierownik Katedry 2. dr Dariusz Milewski adiunkt 3. dr Tomasz Kwarciński adiunkt 2. KATEDRA TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO 1. dr inż. Józef Gontarz starszy wykładowca 2. dr Jerzy Rozwadowski starszy wykładowca 3. KATEDRA TRANSPORTU KOLEJOWEGO 1. dr Piotr Siedlecki adiunkt 2. mgr Arkadiusz Drewnowski asystent 4. KATEDRA LOGISTYKI 1. dr hab. prof. US Mariusz JEDLIŃSKI Kierownik Katedry 2. dr Beata Milewska adiunkt 3. dr Izabela Dembińska-Cyran adiunkt 4. mgr Blanka Tundys asystent 5. KATEDRA HISTORII I GEOGRAFII TRANSPORTU 1. prof. dr hab. Józef STANIELEWICZ Kierownik Katedry 2. dr hab. prof. US Eugeniusz Mazur profesor 3. dr hab. Andrzej Mielcarek adiunkt 4. dr Krzysztof Małachowski adiunkt 6. KATEDRA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I TRANSPORTU MORSKIEGO 1. dr hab. prof. US Henryk SALMONOWICZ Kierownik Katedry 2. prof. zw. dr hab. Franciszek Gronowski profesor 3. dr hab. prof. US Jerzy Wronka profesor 4. dr Zenon Sosnowski starszy wykładowca 5. dr Michał Pluciński adiunkt 6. dr Wojciech Drożdż adiunkt 7. ZESPÓŁ PRAWA TRANSPORTOWEGO I UBEZPIECZEŃ 1. dr Krzysztof WESOŁOWSKI Kierownik Zespołu 2. dr Iwona Szymczak adiunkt 3. mgr Dorota Ambrożuk asystent 4. mgr Magdalena Bronk asystent 5. mgr Daniel Dąbrowski asystent 6. mgr Justyna Wojciechowska asystent 14

15 PROWADZONE KIERUNKI STUDIÓW Dzienne studia magisterskie - kierunek Ekonomia specjalności: 1. Ekonomika transportu i logistyka 2. Ekonomika i organizacja łączności 3. Turystyka i hotelarstwo 4. Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwami 5. Finanse i zarządzanie administracją publiczną 6. Komunikacja w biznesie międzynarodowym 7. E-biznes i ekonomika informacji 8. Gospodarka regionalna i lokalna Wybierając kierunek Ekonomia, kandydat może w miejsce specjalności zdeklarować podjęcie studiów w potoku anglojęzycznym. Dzienne studia licencjackie - kierunek Europeistyka specjalności: 1. Biznes i finanse międzynarodowe 2. Europejska integracja gospodarcza 3. Transport międzynarodowy i logistyka Zaoczne studia magisterskie - kierunek Ekonomia specjalności: 1. Ekonomika transportu i logistyka 2. Ekonomika i organizacja łączności 3. Turystyka i hotelarstwo 4. Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwami 5. Finanse i zarządzanie administracją publiczną 6. Komunikacja w biznesie międzynarodowym 7. E-biznes i ekonomika informacj 8. Gospodarka regionalna i lokalna Zaoczne studia licencjackie - kierunek Europeistyka specjalności: 1. Biznes i finanse międzynarodowe 2. Europejska integracja gospodarcza 3. Transport międzynarodowy i logistyka Wieczorowe studia magisterskie - kierunek Ekonomia specjalności: 1. Turystyka i hotelarstwo 2. Komunikacja w biznesie międzynarodowym 3. E-biznes i ekonomika informacji 15

16 Wieczorowe studia licencjackie - kierunek Europeistyka Specjalność: 1. Transport międzynarodowy i logistyka Uzupełniające zaoczne studia magisterskie - kierunek Ekonomia specjalności: 1. Ekonomika transportu i logistyka 2. Ekonomika i organizacja łączności 3. Turystyka i hotelarstwo 4. Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwami 5. Finanse i marketing w małych i średnich przedsiębiorstwach 6. Gospodarka regionalna i lokalna Uzupełniające wieczorowe studia magisterskie - kierunek Ekonomia Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Dębnie 1. Zaoczne studia magisterskie 4,5 letnie - kierunek EKONOMIA 2. zaoczne studia licencjackie 3 letnie EUROPEISTYKA, specjalność:europejska integracja gospodarcza (zajęcia odbywają się w Kostrzynie). 3. Zaoczne magisterskie studia uzupełniające 1,5 roczne Kierunek EKONOMIA Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Słupsku Zaoczne magisterskie studia uzupełniające 1,5 roczne Kierunek EKONOMIA specjalności: Zarządzanie finansami w podmiotach gospodarczych, Zarządzanie przedsiębiorstwem usługowym Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Świnoujściu 1. Zaoczne studia magisterskie 4,5 letnie Kierunek EKONOMIA specjalność: Finanse i marketing w małych i średnich przedsiębiorstwach Turystyka i hotelarstwo Finanse i zarządzanie administracją publiczną 2. Zaoczne magisterskie studia uzupełniające 1,5 roczne Kierunek EKONOMIA 16

17 MISJA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO Jesteśmy jedyną na Pomorzu Zachodnim, a także w Polsce uniwersytecką jednostką naukowo dydaktyczną ukierunkowaną na badania naukowe i kształcenie w zakresie problematyki usług, a przede wszystkim: transportu i logistyki, poczty i telekomunikacji, turystyki, finansów, bankowości i ubezpieczeń, administracji publicznej oraz biznesu międzynarodowego uwzględniając w szczególności procesy integracji europejskiej. Odwołujemy się do blisko 60-letnich tradycji akademickich wyższego szkolnictwa ekonomicznego na Pomorzu Zachodnim. Dzięki partnerskiej atmosferze na Wydziale tworzymy więzi pomiędzy kadrą naukowo dydaktyczną, studentami i pracownikami administracji w celu pozyskania najlepszych kandydatów na studia oraz dążenia do utrzymania wysokiego europejskiego standardu kształcenia i badań naukowych. Kształcimy specjalistów dla regionu i kraju przy pomocy nowoczesnych metod nauczania, łącząc wiedzę teoretyczną i pragmatyczną, na potrzeby gospodarki i administracji publicznej. Podstawą naszej działalności dydaktycznej są badania naukowe oraz współpraca z praktyką gospodarczą, instytucjami publicznymi, a także partnerami zagranicznymi. 17

18 O pozycji Wydziału w US i w środowisku decyduje jego kadra i jej aktywność naukowa. Istotnym jest rozkwit życia naukowego, w szczególności poprzez: pielęgnowanie dotychczasowych i rozwijanie nowych specjalizacji naukowych Wydziału, jakość i liczbę monografii, artykułów oraz referatów naukowych (chodzi o wzrost liczby publikacji w uznanych wydawnictwach krajowych i Wydawnictwie Naukowym US), poziom i liczbę rozpraw habilitacyjnych i doktorskich, liczbę grantów KBN, organizowanie wydziałowych seminariów naukowych, organizowanie gościnnych wykładów, organizowanie na Wydziale corocznie kilku ogólnopolskich konferencji naukowych, z udziałem gości zagranicznych i przedstawicieli praktyki gospodarczej (planuje się ponadto organizowanie co roku konferencji doktorantów), 18

19 Sylwetka Absolwenta kierunku Ekonomia Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego 1. Absolwent legitymujący się dyplomem ukończenia studiów na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego powinien posiadać zasób uniwersyteckiej wiedzy ekonomicznej, prawnej, społecznej i humanistycznej umożliwiający jemu szybki awans życiowy oraz podejmowanie odpowiedzialnych obowiązków w pracy zawodowej lub społecznej. 2. Absolwent Wydziału powinien opanować w stopniu przynajmniej dobrym jeden język obcy, posiadać biegłą znajomość korzystania z podstawowych narzędzi informatycznych (edytor, arkusz kalkulacyjny, Internet), umieć przygotowywać projekty ekonomiczne i wykonywać analizy efektywności przedsięwzięć gospodarczych, posiadać umiejętności analizy otoczenia przedsiębiorstwa (środowiska rynkowego), planowania strategii rozwoju i działania przedsiębiorstwa, znać systemy finansowe, podatkowe i bankowe, umieć posługiwać się przepisami prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa w zakresie wybranej specjalności studiów, orientować się w sytuacji gospodarczej Polski i świata oraz w procesach integracyjnych krajów Unii Europejskiej i państw stowarzyszonych. 3. Uzyskanie dyplomu magistra na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego powinno otwierać drogę do pracy zawodowej w praktyce gospodarczej jak i w instytucjach oraz pracy naukowej w ośrodkach badawczych oraz instytutach badawczo - naukowych w kraju i za granicą. 4. Dyplom ukończenia studiów powinien być symbolem uniwersalnej wiedzy akademickiej, legitymacją tradycji środowiska akademickiego Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług, jak również społeczności akademickiej całego Uniwersytetu Szczecińskiego, w tym etyki i dobrych obyczajów. 5. Absolwent kierunku Ekonomia powinien być wyspecjalizowany w określonej - szczególnej dziedzinie zastosowań ekonomii, głównie w obszarze sektora usługowego (ekonomika i organizacja transportu, ekonomika i organizacja łączności, ekonomika turystyki, ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwami). Przygotowanie merytoryczne absolwenta powinno być przydatne do pracy w instytucjach i organizacjach gospodarczych oraz administracji gospodarczej na stanowiskach szczebla niższego i wyższego kierowniczego, a także stanowiskach analitycznych i operacyjnych. 19

20 Wymogi stawiane pracom magisterskim na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego Zgodnie z regulaminem studiów Uniwersytetu Szczecińskiego, praca magisterska którą student wykonuje pod kierunkiem nauczyciela akademickiego (promotora), stanowi samodzielne opracowanie problemu naukowego. Temat pracy magisterskiej powinien być ustalony w porozumieniu z promotorem pracy w trakcie zajęć dydaktycznych seminarium magisterskiego. Temat pracy powinien posiadać cechy istotności i aktualności. Problematyka objęta jego obszarem nie powinna być powielana w stosunku do prac już istniejących lub powstających w tym samym czasie. Praca magisterska nie powinna ograniczać się wyłączenie do analiz teoretycznych. Praca magisterska powinna spełniać następujące wymogi: 1. Merytoryczne: metodyka pracy (teza, cel, metody badawcze, okres badawczy), krytyczny stosunek do bazy materiałowej z obszaru tematyki pracy (teoretycznej i empirycznej), problem badawczy powinien być zrealizowany w stopniu wyczerpującym, wykorzystanie odpowiedniego (aktualnego i satysfakcjonującego) zakresu literatury naukowej z danej dziedziny ekonomii i/lub zarządzania, prezentującego poglądy autorytetów w danej dziedzinie, umiejętność posługiwania się aparatem pojęciowym (kategoriami ekonomicznym), zaprezentowanie analiz empirycznych dotyczących zagadnień objętych tematyką pracy (na przykładzie przedsiębiorstwa, instytucji, rynku, sektora, gospodarki itp.) próba formułowania własnych ocen, poglądów, wniosków, prognoz itp., 2. Formalne: konstrukcja pracy wstęp, rozdziały (teoria, analiza, postulaty), zakończenie, odpowiednia redakcja i korekta naukowa pracy, poprawność językowa, w tym umiejętność posługiwania się stylem naukowym, umiejętność przygotowywania przypisów literaturowych, wykorzystywanie innych form przypisów (polemicznych, dygresyjnych, objaśniających, odsyłających i mieszanych), poprawność spisów bibliograficznych, rysunków, tabel, załączników, określenie słów kluczowych dla pracy. 20

21 ZASADY KODOWANIA PRZEDMIOTÓW Numer kodowy przedmiotu składa się z 11 znaków rozdzielonych kropkami, np.: 14.3VI23K0108 Oznaczenia: trzy pierwsze znaki rozdzielone kropką są numerem dyscypliny naukowej według kodu SOCRATESA (14.3), rzymskie cyfry oznaczają numer wydziału (VI-WZiEU), następne dwie cyfry oznaczają kierunek studiów (23-Ekonomia), kolejna duża litera oznacza typ przedmiotu (K - kanon, S - specjalistyczny), kolejne dwie cyfry oznaczają numery jednostek dydaktycznych Wydziału (01 - Katedra Efektywności Innowacji) ostatnie dwie cyfry są kolejnymi numerami przedmiotów w planie studiów (08) Oznaczenia jednostek dydaktycznych Wydziału 01 Katedra Efektywności Innowacji 02 Katedra Ekonomii Porównawczej 03 Katedra Ekonomiki i Organizacji Telekomunikacji 04 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw 05 Katedra Finansów Przedsiębiorstwa 06 Katedra Gospodarki Światowej i Transportu Morskiego 07 Katedra Historii i Geografii Transportu 08 Katedra Logistyki 09 Katedra Marketingu Usług 10 Katedra Metod Ilościowych 11 Katedra Organizacji i Zarządzania 12 Katedra Polityki Gospodarczej Łączności 13 Katedra Systemów i Polityki Transportowej 14 Katedra Transportu Kolejowego 15 Katedra Transportu Samochodowego 16 Katedra Zarządzania Finansami 17 Katedra Zarządzania Turystyką 18 Zespół Prawa Transportowego i Ubezpieczeń 21

22 Numery dyscyplin naukowych według kodu SOCRATESA Subject area Codes 01 AGRICULTURAL SCIENCES 01.0 Agricultural sciences 01.1 Agriculture 01.2 Agricultural economics 01.3 Food Science and Technology 01.4 Horticulture 01.5 Fisheries 01.6 Forestry 01.7 Animal Hausbandry 01.8 Tropical / Subtropical Agriculture 01.9 Others Agricultural sciences 02 ARCHITECTURE, URBAN AND REGIONAL PLANNING 02.0 Architecture, Urban and Regional Planning 02.1 Architecture 02.2 Interior Design 02.3 Urban Planning 02.4 Regional Planning 02.5 Landscape Architecture 02.6 Transport and Traffic Studies 02.9 Others Architecture, Urban and Regional Planning 03 ART AND DESIGN 03.0 Art and Design 03.1 Fine Art (Painting, Sculpture, Printmaking) 03.2 Music and Musicology 03.3 Performing Arts 03.4 Photography, Cinematography 03.5 Design (Graphic, Design, Industrial design, Fashion, Textile) 03.6 History of Art 03.9 Others Art and Design 04 BUSINESS STUDIES AND MANAGEMENT SCIENCES 04.0 Business Studies and Management Science 04.1 Business Studies with languages 04.2 Business Studies with technology 04.3 Accountancy, Financial Management 04.4 Tourism, Catering, Hotel Management 04.5 Industrial Relations and Personnel Management 04.6 Secretarial Studies 04.7 Marketing and Sales Management 04.9 Others Business Studies and Management Science 22

23 05 EDUCATION, TEACHER TRAINING 05.0 Education, Teacher Training 05.1 Teacher Training 05.2 Primary Education 05.3 Secondary Education 05.4 Vocational and Technical Education 05.5 Adult Education 05.6 Special Education 05.7 Educational Science, Comperative Education 05.8 Educational Psychology 05.9 Others Education, Teacher Training 06 ENGINEERING, TECHNOLOGY 06.0 Engineering, Technology 06.1 Mechanical Engineering 06.2 Electrical Engineering 06.4 Civil Engineering 06.5 Electronic Engineering, Telecomunications 06.6 Manufacturing Sciences (including CAD, CAM, CAE) 06.7 Materiales Science 06.8 Aeronautical Engineering 06.9 Others Engineering, Technology 07 GEOGRAPHY, GEOLOGY 07.0 Geography, Geology 07.1 Geography 07.2 Environmental sciences. Ecology 07.3 Geology 07.4 Soil and Water Sciences 07.6 Geodesy, Cartography, remote Sensing 07.7 Meteorology 07.9 Others Geography, Geology 08 HUMANITES 08.0 Humanites 08.1 Philosophy 08.2 Theology 08.3 History 08.4 Archaeology 08.9 Others Humanites 09 LANGUAGES AND PHILOGICAL SCIENCES 09.0 Languages and Philogical Sciences 09.1 Modern EC Languages 09.2 General and comparative literature 23

24 09.3 Linguistics 09.4 Translation, Interpretation 09.5 Classical Philology 09.6 Non- EC Languages 09.8 Less Widely Taught Languages 09.9 Others Languages and Philogical Sciences 10 LAW 10.0 Law 10.1 Comparative Law, Law with Languages 10.2 International Law 10.3 Civil Law 10.4 Criminal Law, Criminology 10.5 Constitutional/Public Law 10.6 Public Administration 10.7 European Community/ EU Law 10.9 Others Law 11 MATHEMATICS, INFORMATICS 11.0 Mathematics, Informatics 11.1 Mathematics 11.2 Statistics 11.3 Informatics, Computer Science 11.4 Artificial Intelligence 11.5 Acturial Science 11.9 Others Mathematics, Informatics 12 MEDICAL SCIENCES 12.0 Medical Sciences 12.1 Medicine 12.2 Psychiatry and Clinical Psychology 12.3 Dentistry 12.4 Veterinary Medicine 12.5 Pharmacy 12.6 Nursing, Midwifery, Physiotherapy 12.7 Public Health 12.8 Medical Technology 12.9 Others Medical Sciences 13 NATURAL SCIENCES 13.0 Natural Sciences 13.1 Biology 13.2 Physics 13.3 Chemistry 13.4 Microbiology, Biotechnology 13.5 Nuclear and High Energy Physiotherapy 24

25 13.6 Biochemistry 13.7 Astronomy, Astrophysics 13.8 Oceanography 13.9 Others Natural Sciences 14 SOCIAL SCIENCES 14.0 Social Sciences 14.1 Political Science 14.2 Sociology 14.3 Economics 14.4 Psychology and Behavioural Sciences 14.5 Social Work 14.6 International Relations, European Studies, Area Studies 14.7 Antropology 14.8 Development Studies 14.9 Others Social Sciences 15 COMMUNICATION AND INFORMATION SCIENCS 15.0 Communication and Information Sciencs 15.1 Journalism 15.2 Radio/TVBroadcasting 15.3 Public Relations, Publicity, Adverstising 15.4 Library Science 15.5 Documentation, Archiving 15.6 Museum Studies, Cinservation 15.9 Others Communication and Information Sciencs 16 OTHER AREAS OF STUDY 16.0 Other Areas Of Study 16.1 Physical Education, Sport Science 16.2 Leisure Studies 16.3 Home Economics, Nutrition 16.4 Nautical Science, Navigation 16.9 Others in Other Areas Of Study 25

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK AKADEMICKI 2002/2003 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO ECTS...3

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII Pakiet Informacyjny ECTS Kierunek Mikrobiologia Studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2012/2013 1 E C T S M i k r o b i o l o g i a r o k a k a d e m i c

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl

STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl STUDIA PODYPLOMOWE Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego www.wzieu.pl KRAKOWSKA Kontakt: mgr Kinga Cieślicka Dziekanat WZiEU(pokój 014) ul. Cukrowa 8, 71-004 Zapraszamy do elektronicznej

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności Dla Kandydatów 2015/2016 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata 13 ABC

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Towaroznawstwa

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Towaroznawstwa Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008 Wydział Towaroznawstwa Opracowanie na podstawie materiałów przygotowanych przez jednostki organizacyjne Uczelni: Grażyna Wójcik Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE LICENCJACKIE MAGISTERSKIE Non scholae, sed vitae discimus. Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia SZANOWNI PAŃSTWO! prof. dr hab. Kamila Wilczyńska

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie i funkcjonowanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Niemczech na przykładzie IUBH School of Business and Management w Bad Honnef k.

Wdrażanie i funkcjonowanie Krajowych Ram Kwalifikacji w Niemczech na przykładzie IUBH School of Business and Management w Bad Honnef k. Draft jednej z części badań w ramach grantu pt. Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich. Społeczno-pedagogiczne uwarunkowania implementacji zmian w programach

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: Zasady Rekrutacji Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: 1. ankieta osobowa kandydata oraz podanie (formularze ankiety oraz podania zamieszczone są na stronie

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji

I. (A) Informacje o instytucji I. (A) Informacje o instytucji Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu (PWSB) Poznan University College of Business Ul. Niedziałkowskiego 18, 61-579 Poznań, Polska (Poland) I.1 Nazwa i adres Telefon/faks: +48

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również SŁUPSK OLSZTYN 43 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKONOMIA I FINANSE MARKETING I ZARZĄDZANIE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji / Information about institution

I. (A) Informacje o instytucji / Information about institution I. (A) Informacje o instytucji / Information about institution Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu i Języków Obcych (PWSBIJO) Poznan University College of Business and Foreign Languages Ul. Niedziałkowskiego

Bardziej szczegółowo

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA Załącznik nr 1a do uchwały NR R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Wstęp 2. Zatwierdzanie, monitoring

Bardziej szczegółowo

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne.

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne. Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej w dniach 25-26 marca 2010 r. dotyczącej oceny jakości kształcenia na kierunku informatyka prowadzonym na Wydziale

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r.

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r. INFORMATORECTS WYDZIAŁINFORMATYKIiZARZĄDZANIA StudiastacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Opracowanie: KrystynaFryc inż.urszulalaskowska mgrmarzenasegeth mgrinż.andrzejłubiech PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo