PIONEER OBLIGACJI DOLAROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PIONEER OBLIGACJI DOLAROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY"

Transkrypt

1 PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDUSZU PIONEER OBLIGACJI DOLAROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES ROCZNY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2009 ROKU

2 Sprawozdanie finansowe Spis treści Oświadczenie Zarządu List do Uczestników Wprowadzenie Zestawienie lokat Bilans Rachunek wyniku z operacji Zestawienie zmian w aktywach netto Noty objaśniające Informacje dodatkowe Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta Oświadczenie Depozytariusza Zatwierdzenie sprawozdania - uchwały Walnego Zgromadzenia Pioneer Pekao TFI SA z dnia

3 PIONEER Obligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty 3

4 4 Sprawozdanie finansowe

5 PIONEER Obligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty 5

6 6 Sprawozdanie finansowe

7 PIONEER Obligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty 7

8 Sprawozdanie finansowe Wprowadzenie A. Fundusz Nazwa Funduszu, typ oraz konstrukcja Funduszu Pioneer Obligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym. Fundusz zbywa jednostki uczestnictwa różnych kategorii. Podstawy prawne działania, informacje rejestrowe Funduszu, utworzenie Funduszu Podstawy prawne działania Funduszu określone są w Ustawie z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. nr 146, poz z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawą. Zgodnie z Ustawą nadzór nad rynkiem sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego (dalej: Komisja ) wcześniej Komisja Papierów Wartościowych i Giełd. Fundusz prowadzi działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe. Statut PIONEER Obligacji Dolarowych Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zatwierdzony został decyzją Komisji Papierów Wartościowych i Giełd DFI /12-1/ z dnia 10 września 2002 roku o udzieleniu zezwolenia na utworzenie funduszu oraz zatwierdzeniu Statutu Funduszu i wybór depozytariusza. Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny i Rejestrowy pod numerem RFi 126 w dniu 10 października 2002 roku. Fundusz został utworzony w drodze zapisów polegających na dokonaniu wpłaty kwoty 4 milionów złotych przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Cena nabycia Jednostki Uczestnictwa w ramach zapisów wynosiła zł. Data rozpoczęcia zbywania Jednostek Uczestnictwa: 24 października 2002 roku. Zgodnie ze Statutem Fundusz został utworzony na czas nieograniczony. Wskazane w treści niniejszego sprawozdania finansowego odwołania lub odniesienia do postanowień Statutu odnoszą się do Statutu w brzmieniu obowiązującym w dniu podpisania niniejszego sprawozdania finansowego. Informacja o założeniu kontynuowania działalności Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Funduszu. Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji Funduszu Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Realizując cel inwestycyjny Fundusz może również, o ile nie jest to sprzeczne z założonym celem inwestycyjnym, podejmować działania mające na celu ochronę realnej wartości Aktywów Funduszu oraz osiąganie dochodu Funduszu z lokowania Aktywów Funduszu. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Aktywa Funduszu są lokowane przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe znajdujące się w obrocie w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Udział lokat innych niż lokaty w dopuszczone do obrotu na rynku w Stanach Zjednoczonych Ameryki dłużne papiery wartościowe, obligacje zamienne i denominowane w dolarach amerykańskich: instrumenty rynku pieniężnego lub depozyty bankowe, nie może przekroczyć 20 % Aktywów Funduszu. Polityka inwestycyjna Funduszu, w szczególności kryteria doboru lokat, będzie prowadzona przy zachowaniu zasady ograniczonego ryzyka dokonywanych lokat. Zarządzający dąży do odzwierciedlenia polityki inwestycyjnej Pioneer Bond Fund (fundusz inwestycyjny utworzony w Bostonie i zarządzany przez Pioneer Global Asset Management) z uwzględnieniem przepisów Ustawy. Dla realizacji celów inwestycyjnych funduszu, przy doborze instrumentów do portfela, Za- 8

9 PIONEER Obligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty rządzający bierze pod uwagę zarówno szeroko pojęte czynniki ekonomicznie, jak i czynniki charakterystyczne dla poszczególnych emitentów papierów wartościowych. Przy określaniu odpowiedniej zapadalności portfela funduszu oraz udziału instrumentów reprezentujących poszczególne sektory oraz ratingi w portfelu funduszu, Zarządzający bierze pod uwagę w szczególności: wskaźniki wzrostu gospodarczego i wskaźnik inflacji, aktualną politykę monetarną oraz względną wartość dolara USA w stosunku do innych walut. Dokonując wyboru poszczególnych papierów wartościowych Zarządzający bierze pod uwagę warunki emisji (takie jak rentowność do wykupu w porównaniu do rentowności obligacji rządowych USA lub innych porównywalnych emitentów), płynność, rating emitenta, sektor jego działalności oraz dywersyfikację portfela. Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych Zarządzający stosuje analizę fundamentalną oraz dokonuje oceny zdolności kredytowej emitenta. Zarządzający dokonuje wyboru papierów wartościowych do portfela biorąc pod uwagę ryzyko kredytowe emitenta oceniane na podstawie ratingu uznanych międzynarodowych agencji ratingowych (np. Standard & Poor s, Moody s itp.). Fundusz koncentruje się na inwestowaniu w wierzycielskie papiery wartościowe z ratingiem Standard & Poor s na poziomie BBB lub wyższym lub z odpowiadającym mu ratingem innych uznanych agencji ratingowych. Fundusz może także lokować aktywa w papiery wartościowe posiadające ocenę inwestycyjną, dokonaną przez Zarządzającego, porównywalną do ratingu, o którym mowa powyżej, o ile zarządzający uzna inwestycję za korzystną. Do 20 % aktywów Fundusz może lokować w wierzycielskie papiery wartościowe posiadające rating niższy od ratingu, o którym mowa powyżej lub w wierzycielskie papiery wartościowe nie posiadające ratingu, jeżeli posiadają porównywalną ocenę dokonaną przez zarządzającego. Opis stosowanych ograniczeń inwestycyjnych Funduszu Pełna i szczegółowa informacja o ograniczeniach inwestycyjnych, którym podlegają lokaty Funduszu oraz zasady polityki inwestycyjnej i zasady lokowania zawarte zostały w Rozdziale II Statutu. Ponadto, Fundusz stosuje ograniczenia inwestycyjne zgodne z Ustawą. Poniżej zaprezentowane zostały wyłącznie wybrane ograniczenia inwestycyjne. Z zastrzeżeniami określonymi w Statucie Fundusz nie może lokować więcej niż 5 % wartości swoich aktywów w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot. Fundusz nie może lokować więcej niż 20 % wartości swoich aktywów w depozyty w tym samym banku krajowym lub tej samej instytucji kredytowej. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, depozyty w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 20 % wartości aktywów Funduszu. Fundusz utrzymuje część swoich aktywów na pieniężnych rachunkach bankowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokajania bieżących zobowiązań Funduszu. Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, pod warunkami określonymi w Statucie. Fundusz może lokować do 100 % wartości aktywów Funduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Stany Zjednoczone Ameryki i jego agendy rządowe, Kanadę, państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie. B. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Firma Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, siedziba i adres Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Siedziba i adres: Warszawa, ul. Wołoska 5. Dane rejestrowe Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem

10 Sprawozdanie finansowe C. Okres sprawozdawczy i dzień bilansowy Prezentowane Sprawozdanie Finansowe Pioneer Obligacji Dolarowych Funduszu Inwestycyjnego Otwartego obejmuje okres roczny kończący się 31 grudnia 2009 roku. Dniem bilansowym był dzień 31 grudnia 2009 roku. D. Biegły rewident funduszu Zgodnie z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pioneer Pekao TFI SA z dnia roku biegłym rewidentem wskazanym do przeprowadzania badania oraz - odpowiednio przeglądu - sprawozdania Funduszu jest KPMG Audyt Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chłodnej 51. KPMG Audyt Sp. z o.o. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów (na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych) prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 458. E. Jednostki Uczestnictwa Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa następujących kategorii (w rozumieniu art. 158 Ustawy): Jednostki Uczestnictwa kategorii A Jednostki Uczestnictwa kategorii I Jednostki uczestnictwa tych kategorii mogą różnić się między sobą: (i) stawkami określającymi wynagrodzenie za zarządzanie...(art.18 Statutu) (ii) faktycznie stosowanymi stawkami opłat manipulacyjnych pobieranych przy zbywaniu...(art.24 Statutu) (iii) progiem minimalnym wartości inwestycji...(art.22 Statutu) (iv) wskazaniem prowadzących dystrybucję (siecią dystrybucji)...(art.22 Statutu) Fundusz przyjmuje wpłaty na Jednostki Uczestnictwa w złotych oraz w Dolarach USA (US $). Jednostki Uczestnictwa zbywane są (i odkupywane) w Dni Wyceny, to jest w dni, w których odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 10

11 PIONEER Obligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty Lista tabel Zestawienie lokat Tabela główna Tabele uzupełniające Tabele dodatkowe Bilans Rachunek wyniku z operacji Zestawienie zmian w aktywach netto

12 Sprawozdanie finansowe Zestawienie lokat tabela główna (tysiące złotych) Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień Zestawienie lokat na dzień Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Akcje Warranty subskrypcyjne Prawa do akcji Prawa poboru Kwity depozytowe Listy zastawne Dłużne papiery wartościowe Instrumenty pochodne Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialności Jednostki uczestnictwa Certyfikaty inwestycyjne Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwest. mające siedzibę za granicą Wierzytelności Weksle Depozyty Waluty Nieruchomości Statki morskie Inne Razem

13 PIONEER Obligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zestawienie lokat tabele uzupełniające (tysiące złotych) na dzień Wartość według Wartość według Procentowy udział Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w wyceny na dzień w aktywach Akcje tys. bilansowy w tys. ogółem Akcje - RAZEM US ( Bank of America Corp) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext 830 Stany Zjednoczone US (Delphi Financial Group Inc) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Stany Zjednoczone US ( Lear Corp) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Stany Zjednoczone III. Podsumowania Aktywny rynek - rynek regulowany Inny aktywny rynek Nienotowane na rynku aktywnym Wartość według Wartość według Procentowy udział Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w wyceny na dzień w aktywach Warranty subskrypcyjne tys. bilansowy w tys. ogółem Warranty subskrypcyjne - RAZEM Warrant Lear Corp Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Stany Zjednoczone Wartość według Wartość według Procentowy udział Rodzaj rynku Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w wyceny na dzień w aktywach Nazwa rynku Liczba Prawa do akcji tys. bilansowy w tys. ogółem Prawa do akcji - RAZEM Wartość według Wartość według Procentowy udział Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w wyceny na dzień w aktywach Prawa poboru tys. bilansowy w tys. ogółem Prawa poboru - RAZEM Wartość według Wartość według Procentowy udział Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w wyceny na dzień w aktywach Kwity depozytowe tys. bilansowy w tys. ogółem Kwity depozytowe - RAZEM Wartość Wartość według według Warunki Procentowy udział w aktywach Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba ceny nabycia w wyceny na oprocentowania ogółem tys. dzień Listy zastawne bilansowy w Listy zastawne - RAZEM Odsetki naliczone od listów zastawnych notowanych na rynku aktywnym Odsetki naliczone od listów zastawnych nienotowanych na rynku aktywnym Wartość według Wartość według Procentowy udział Warunki Wartość ceny nabycia w wyceny na dzień w aktywach Dłużne papiery wartościowe Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu oprocentowania Nominalna Liczba tys. bilansowy w tys. ogółem Dłużne papiery wartościowe - RAZEM O terminie wykupu do 1 roku a) Obligacje US912828JS05 (T 1 1/4 11/30/10) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID United States Treasury Stany Zjednoczone % (stałe) US912828EM89 (T 4 1/2 11/15/10) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID United States Treasury Stany Zjednoczone % (stałe) US912828DX53 (T 3 5/8 06/15/10) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID United States Treasury Stany Zjednoczone % (stałe) b) Bony skarbowe c) Bony pieniężne d) Inne O terminie wykupu powyżej 1 roku a) Obligacje US767201AF38 (RIOLN /01/14) Aktywny rynek - rynek nieregulowany New York Listed Rio Tinto Finance USA Ltd Australia % (stałe) US45687AAE29 (IR 9 1/2 04/15/14) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Ingersoll-Rand Global Holding Co Ltd Bermudy % (stałe) USG23491AA40 (CEMEX /31/49) Aktywny rynek - rynek nieregulowany Dublin OTC C10 Capital SPV Ltd Brytyjskie W.Dziewicze nieokreślony % (zmienne) US893830AU32 (RIG 1 5/8 12/15/37) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Transocean Inc Kajmany % (stałe) US893830AV15 (RIG 1 1/2 12/15/37) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Transocean Inc Kajmany % (stałe) USG70474AE48 (PETBRA /01/15) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID PF Export Receivables Master Trust Kajmany % (stałe) US008916AH15 (AGU 6 3/4 01/15/19) Aktywny rynek - rynek nieregulowany New York Listed Agrium Inc Kanada % (stałe) US136385AN18 (CNQCN /01/18) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Canadian Natural Resources Ltd Kanada % (stałe) US67000XAB29 (HINDAL 7 1/4 02/15/15) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Novelis Inc Kanada % (stałe) USM8222MAB83 (RASGAS /30/16) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co Ltd III Katar % (stałe) US302154AU32 (EIBKOR 5 7/8 01/14/15) Aktywny rynek - rynek nieregulowany SGX-ST Export-Import Bank of Korea Korea Południowa % (stałe) US902133AF42 (TEL /01/17) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Tyco Electronics Group SA Luksemburg % (stałe) US902118BL18 (TYC 8 1/2 01/15/19) Aktywny rynek - rynek nieregulowany New York Listed Tyco International Finance SA Luksemburg % (stałe) XS (GAZPRU /01/20) Aktywny rynek - rynek nieregulowany Dusseldorf SE Gazprom International SA Luksemburg % (stałe) XS (TMENRU 7 1/2 07/18/16) Aktywny rynek - rynek nieregulowany Luksemburg TNK-BP Finance SA Luksemburg % (stałe) US485161AD52 (KSU 7 5/8 12/01/13) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Kansas City Southern de Mexico SA de CV Meksyk % (stałe) NO (SEVAN 0 05/14/13) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Sevan Marine ASA Norwegia % (zmienne) US912828JY72 (T 0 7/8 01/31/11) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID United States Treasury Stany Zjednoczone % (stałe) US912828KE99 (T 0 7/8 02/28/11) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID United States Treasury Stany Zjednoczone % (stałe) US912828EA42 (TII 1 7/8 07/15/15) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID United States Treasury Stany Zjednoczone % (stałe) US912828KD17 (T 2 3/4 02/15/19) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID United States Treasury Stany Zjednoczone % (stałe) US912828LY45 (T 3 3/8 11/15/19) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID United States Treasury Stany Zjednoczone % (stałe) US912810FT08 (T 4 1/2 02/15/36) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID United States Treasury Stany Zjednoczone % (stałe) US912810PX00 (T 4 1/2 05/15/38) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID United States Treasury Stany Zjednoczone % (stałe) US912810QB70 (T 4 1/4 05/15/39) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID United States Treasury Stany Zjednoczone % (stałe) US912810QC53 (T 4 1/2 08/15/39) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID United States Treasury Stany Zjednoczone % (stałe) US46625HHA14 (JPM /29/49) Aktywny rynek - rynek nieregulowany Frankfurt Stock Exchange JPMorgan Chase & Co Stany Zjednoczone nieokreślony 7.9 % (zmienne) US02580ECN13 (AXP 5 1/2 04/16/13) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID American Express Bank FSB Stany Zjednoczone % (stałe) US02635PTS29 (AIG /15/17) Aktywny rynek - rynek nieregulowany New York Listed American General Finance Corp Stany Zjednoczone % (stałe) US00846UAC53 (A 6 1/2 11/01/17) Aktywny rynek - rynek nieregulowany New York Listed Agilent Technologies Inc Stany Zjednoczone % (stałe) US09062XAA19 (BIIB 6 03/01/13) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Biogen Idec Inc Stany Zjednoczone % (stałe) US118230AG61 (BPL /15/18) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Buckeye Partners LP Stany Zjednoczone % (stałe) US21036PAG37 (STZ 8 3/8 12/15/14) Aktywny rynek - rynek nieregulowany New York Listed Constellation Brands Inc Stany Zjednoczone % (stałe) US140420MV96 (COF /15/19) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Capital One Bank USA NA Stany Zjednoczone % (stałe)

14 Sprawozdanie finansowe US165167CD78 (CHK 9 1/2 02/15/15) Aktywny rynek - rynek nieregulowany New York Listed Chesapeake Energy Corp Stany Zjednoczone % (stałe) US202795HS28 (EXC /15/17) Aktywny rynek - rynek nieregulowany New York Listed Commonwealth Edison Co Stany Zjednoczone % (stałe) US14912L4D09 (CAT /01/18) Aktywny rynek - rynek nieregulowany New York Listed Caterpillar Financial Services Corp Stany Zjednoczone % (stałe) US15189XAJ72 (CNP 7 03/01/14) Aktywny rynek - rynek nieregulowany New York Listed CenterPoint Energy Houston Electric LLC Stany Zjednoczone % (stałe) US232820AH32 (CYT /01/17) Aktywny rynek - rynek nieregulowany New York Listed Cytec Industries Inc Stany Zjednoczone % (stałe) US201723AJ25 (CMC /15/18) Aktywny rynek - rynek nieregulowany New York Listed Commercial Metals Co Stany Zjednoczone % (stałe) US14043DAB73 (COF 8 7/8 05/15/40) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Capital One Capital VI Stany Zjednoczone % (stałe) US231021AD84 (CMI 6 3/4 02/15/27) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Cummins Inc Stany Zjednoczone % (stałe) US26439RAC07 (SE 6 3/4 07/15/18) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Spectra Energy Capital LLC Stany Zjednoczone % (stałe) US247916AB56 (DNR 9 3/4 03/01/16) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Denbury Resources Inc Stany Zjednoczone % (stałe) US25746UBE82 (D /15/18) Aktywny rynek - rynek nieregulowany New York Listed Dominion Resources Inc/VA Stany Zjednoczone % (stałe) US29078EAB11 (CTL /01/16) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Embarq Corp Stany Zjednoczone % (stałe) US29364LAU61 (ETR /01/15) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Entergy Gulf States Inc Stany Zjednoczone % (stałe) US278265AC73 (EV 6 1/2 10/02/17) Aktywny rynek - rynek nieregulowany New York Listed Eaton Vance Corp Stany Zjednoczone % (stałe) US35906AAA60 (FTR 8 1/4 05/01/14) Aktywny rynek - rynek nieregulowany New York Listed Frontier Communications Corp Stany Zjednoczone % (stałe) US345550AD99 (FCE 7 5/8 06/01/15) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Forest City Enterprises Inc Stany Zjednoczone % (stałe) US361448AF09 (GMT 6 02/15/18) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE GATX Corp Stany Zjednoczone % (stałe) US381427AA15 (GS /29/49) Aktywny rynek - rynek nieregulowany New York Listed Goldman Sachs Capital II Stany Zjednoczone nieokreślony % (zmienne) US435765AB83 (HEP 6 1/4 03/01/15) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Holly Energy Partners LP Stany Zjednoczone % (stałe) US42225BAA44 (HR 6 1/2 01/17/17) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Healthcare Realty Trust Inc Stany Zjednoczone % (stałe) US410867AA35 (THG 7 5/8 10/15/25) Aktywny rynek - rynek nieregulowany New York Listed Hanover Insurance Group Inc/The Stany Zjednoczone % (stałe) US740816AC76 (HARVRD /01/13) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID President and Fellows of Harvard College Stany Zjednoczone % (stałe) US44106MAP77 (HPT 7 7/8 08/15/14) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Hospitality Properties Trust Stany Zjednoczone % (stałe) US740816AB93 (HARVRD /01/37) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID President and Fellows of Harvard College Stany Zjednoczone % (stałe) US47102XAF24 (JNS /15/17) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Janus Capital Group Inc Stany Zjednoczone % (stałe) US49306CAH43 (KEY /01/14) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE KeyBank NA Stany Zjednoczone % (stałe) US49326EEB56 (KEY 6 1/2 05/14/13) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Keycorp Stany Zjednoczone % (stałe) US496820AB70 (KFSCN 7 1/2 02/01/14) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Kingsway America Inc Stany Zjednoczone % (stałe) US482480AA80 (KLAC /01/18) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Kla-Tencor Corp Stany Zjednoczone % (stałe) US494550AY25 (KMP /15/18) Aktywny rynek - rynek nieregulowany New York Listed Kinder Morgan Energy Partners LP Stany Zjednoczone % (stałe) US521ESC9Q88 (Lear Corp 8.75% Default Right) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Lear Corp Stany Zjednoczone (zerokuponowe) US527288BC75 (LUK 7 1/8 03/15/17) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Leucadia National Corp Stany Zjednoczone % (stałe) US534187AX79 (LNC 8 3/4 07/01/19) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Lincoln National Corp Stany Zjednoczone % (stałe) US576203AJ29 (MEE 3 1/4 08/01/15) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Massey Energy Co Stany Zjednoczone % (stałe) US585515AE93 (BK 5 1/2 11/15/18) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Mellon Funding Corp Stany Zjednoczone % (stałe) US59156RAV06 (MET 10 3/4 08/01/39) Aktywny rynek - rynek nieregulowany New York Listed MetLife Inc Stany Zjednoczone % (stałe) US59018YM403 (BAC /05/13) Aktywny rynek - rynek nieregulowany New York Listed Merrill Lynch & Co Inc Stany Zjednoczone % (stałe) US565849AF34 (MRO /15/18) Aktywny rynek - rynek nieregulowany New York Listed Marathon Oil Corp Stany Zjednoczone % (stałe) US55448QAJ58 (CLI 5 1/8 02/15/14) Aktywny rynek - rynek nieregulowany New York Listed Mack-Cali Realty LP Stany Zjednoczone % (stałe) US55448QAK22 (CLI 5 1/8 01/15/15) Aktywny rynek - rynek nieregulowany New York Listed Mack-Cali Realty LP Stany Zjednoczone % (stałe) US Q77 (MS 6 5/8 04/01/18) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Morgan Stanley Stany Zjednoczone % (stałe) US652482AJ95 (NWS /30/28) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE News America Inc Stany Zjednoczone % (stałe) US635405AW30 (PNC 4 02/01/11) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE National City Corp Stany Zjednoczone % (stałe) US641423BW76 (NVE 6 1/2 08/01/18) Aktywny rynek - rynek nieregulowany New York Listed Nevada Power Co Stany Zjednoczone % (stałe) US637432KT10 (NRUC /01/18) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE National Rural Utilities Cooperative Finance Corp Stany Zjednoczone % (stałe) US69349LAD01 (PNC 6 12/07/17) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE PNC Bank NA Stany Zjednoczone % (stałe) US72447XAD93 (PBI /15/18) Aktywny rynek - rynek nieregulowany New York Listed Pitney Bowes Inc Stany Zjednoczone % (stałe) US74432QBE44 (PRU /15/13) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Prudential Financial Inc Stany Zjednoczone % (stałe) US693475AJ49 (PNC 8 1/4 05/29/49) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID PNC Financial Services Group Inc Stany Zjednoczone nieokreślony 8.25 % (zmienne) US743674AX19 (PL 7 3/8 10/15/19) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Protective Life Corp Stany Zjednoczone % (stałe) US744499AP93 (PNM /15/18) Aktywny rynek - rynek nieregulowany New York Listed Public Service Co of New Mexico Stany Zjednoczone % (stałe) US72766CAD83 (PTP 7 1/2 06/01/17) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Platinum Underwriters Finance Inc Stany Zjednoczone % (stałe) US74836HAC16 (STR /01/18) Aktywny rynek - rynek nieregulowany New York Listed Questar Pipeline Co Stany Zjednoczone % (stałe) US84603MXU51 (SOV 8 3/4 05/30/18) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Sovereign Bank Stany Zjednoczone % (stałe) US78442FCT30 (SLMA 0 07/25/14) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE SLM Corp Stany Zjednoczone % (zmienne) US857689AZ67 (STN 6 5/8 03/15/18) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Station Casinos Inc Stany Zjednoczone % (inne) US85748BAB99 (STT 8 1/4 03/15/42) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE State Street Capital Trust III Stany Zjednoczone % (zmienne) US844030AH97 (SUG /01/66) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Southern Union Co Stany Zjednoczone % (zmienne) US096629AA80 (BWP 5 1/2 02/01/17) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Boardwalk Pipelines LP Stany Zjednoczone % (stałe) US88732JAP30 (TWC 8 3/4 02/14/19) Aktywny rynek - rynek nieregulowany New York Listed Time Warner Cable Inc Stany Zjednoczone % (stałe) US91324PBH47 (UNH 4 7/8 02/15/13) Aktywny rynek - rynek nieregulowany New York Listed UnitedHealth Group Inc Stany Zjednoczone % (stałe) US902911AN65 (MO 5 3/4 03/01/18) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE UST Inc Stany Zjednoczone % (stałe) US91913YAN04 (VLO 9 3/8 03/15/19) Aktywny rynek - rynek nieregulowany New York Listed Valero Energy Corp Stany Zjednoczone % (stałe) US92276MAK18 (VTR 7 1/8 06/01/15) Aktywny rynek - rynek nieregulowany New York Listed Ventas Realty LP/Ventas Capital Corp Stany Zjednoczone % (stałe) US929903DT69 (WFC 5 3/4 06/15/17) Aktywny rynek - rynek nieregulowany New York Listed Wachovia Corp Stany Zjednoczone % (stałe) US94986EAA82 (WFC /29/49) Aktywny rynek - rynek nieregulowany New York Listed Wells Fargo Capital XIII Stany Zjednoczone nieokreślony 7.7 % (zmienne) US96332HCA59 (WHR 5 1/2 03/01/13) Aktywny rynek - rynek nieregulowany New York Listed Whirlpool Corp Stany Zjednoczone % (stałe) US04541GQV76 (ABSHE 2005-HE3 M2) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Asset Backed Securities Corp Home Equity Stany Zjednoczone % (zmienne) US12669EKJ46 (CWALT CB 2A1) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Countrywide Alternative Loan Trust Stany Zjednoczone % (stałe) US126697AC56 (CWL A1) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Countrywide Asset-Backed Certificates Stany Zjednoczone % (zmienne) US126673B438 (CWL MV1) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Countrywide Asset-Backed Certificates Stany Zjednoczone % (zmienne) US126673ZC97 (CWL M1) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Countrywide Asset-Backed Certificates Stany Zjednoczone % (zmienne) US G68 (CWL MV1) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Countrywide Asset-Backed Certificates Stany Zjednoczone % (zmienne) US126670EG91 (CWL A3) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Countrywide Asset-Backed Certificates Stany Zjednoczone % (zmienne) US20774UPP48 (CH 5 42/07/01) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Connecticut State Stany Zjednoczone % (stałe) US172973S678 (CMSI A2) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Citicorp Mortgage Securities Inc Stany Zjednoczone % (stałe) US H87 (CMSI A1) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Citicorp Mortgage Securities Inc Stany Zjednoczone % (stałe) US17309MAB90 (CMLTI 2006-WFH2 A2A) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Citigroup Mortgage Loan Trust Inc Stany Zjednoczone % (zmienne) US14453MAB00 (CARR 2006-NC4 A2) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Carrington Mortgage Loan Trust Stany Zjednoczone % (zmienne) US13077CRF31 (CASHGR 5%) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID California State Stany Zjednoczone % (stałe) US12667FAH82 (CWALT CB 1A2) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Countrywide Alternative Loan Trust Stany Zjednoczone % (stałe) US32027NMH16 (FFML 2004-FF10 A3) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID First Franklin Mortgage Loan Asset Backed CertificaStany Zjednoczone % (zmienne) US362334FS87 (FFML 2006-FF4 A2) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID First Franklin Mortgage Loan Asset Backed CertificaStany Zjednoczone % (zmienne) US362341KB49 (GSAMP 2005-HE4 A2C) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID GSAMP Trust Stany Zjednoczone % (zmienne) US46626LEJ52 (JPMAC 2005-OPT2 A3) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID JP Morgan Mortgage Acquisition Corp Stany Zjednoczone % (zmienne) US59020VAV53 (MLMI 2006-AR1 A2C) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Merrill Lynch Mortgage Investors Inc Stany Zjednoczone % (zmienne) US617463AA25 (MSIX A1) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Morgan Stanley IXIS Real Estate Capital Trust Stany Zjednoczone % (zmienne) US617538AA18 (MSAC 2007-HE3 A2A) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Morgan Stanley ABS Capital I Stany Zjednoczone % (zmienne) USU13123AA97 (CROCK /30/25) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Crockett Cogeneration LP Stany Zjednoczone % (stałe) USU2583EAB30 (DPABS M1) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Dominos Pizza ABS Stany Zjednoczone % (stałe) USU34839AA56 (FPL /27/17) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID FPL Energy Wind Funding LLC Stany Zjednoczone % (stałe) USU34681AA14 (FPL /20/23) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID FPL Energy American Wind LLC Stany Zjednoczone % (stałe) USU37818AA62 (GLENCR 6 04/15/14) Aktywny rynek - rynek nieregulowany Frankfurt Stock Exchange Glencore Funding LLC Stany Zjednoczone % (stałe) USU49476AB77 (TENOK /30/21) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Kiowa Power Partners LLC Stany Zjednoczone % (stałe) US53079EAS37 (LIBMUT /15/14) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Liberty Mutual Group Inc Stany Zjednoczone % (stałe) USU52932AK37 (LIBMUT 7 03/15/37) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Liberty Mutual Insurance Co Stany Zjednoczone % (zmienne) USU6696YAA65 (NSGHLD 7 3/4 12/15/25) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID NSG Holdings LLC / NSG Holdings Inc Stany Zjednoczone % (stałe) USU7317GAA23 (POWER /01/12) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Power Receivable Finance LLC Stany Zjednoczone % (stałe) USU8040AAL36 (SBAC X F) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID SBA CMBS Trust Stany Zjednoczone % (stałe) USU8801PAA31 (TENALA 7 06/30/21) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Tenaska Alabama Partners LP Stany Zjednoczone % (stałe) US898404AB48 (GE 7 1/2 04/01/15) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Trustreet Properties Inc Stany Zjednoczone % (stałe) US05948KEJ43 (BOAA CB1) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Banc of America Alternative Loan Trust Stany Zjednoczone % (stałe) US22540VQ704 (CSFB M1) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID CS First Boston Mortgage Securities Corp Stany Zjednoczone % (zmienne) US16163HBC43 (CHASE 2007-S3 2A1) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Chase Mortgage Finance Corp Stany Zjednoczone % (stałe) US22541QHE52 (CSFB A6) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID CS First Boston Mortgage Securities Corp Stany Zjednoczone % (stałe) US12669G4V05 (CWHL 2005-J3 2A4) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Countrywide Home Loan Mortgage Pass Through T Stany Zjednoczone % (stałe) USU23998AB06 (DUNKN X M1) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Dunkin Securitization Stany Zjednoczone % (stałe) US233046AB75 (DUNKN M1) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Dunkin Securitization Stany Zjednoczone % (stałe) US32051DTD48 (FHASI A1) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID First Horizon Asset Securities Inc Stany Zjednoczone % (stałe) US31397B6X49 (FHR 3211 PB) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Freddie Mac REMICS Stany Zjednoczone % (stałe) US36185ND806 (GMACM 2003-J7 A10) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID GMAC Mortgage Corp Loan Trust Stany Zjednoczone % (stałe) US36242DA521 (GSAMP 2005-HE2 M1) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID GSAMP Trust Stany Zjednoczone % (zmienne) US45254TPX62 (IMSA A4) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Impac Secured Assets CMN Owner Trust Stany Zjednoczone % (zmienne) US466247EN96 (JPMMT 2004-S1 1A4) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID JP Morgan Mortgage Trust Stany Zjednoczone % (stałe) US466247EV13 (JPMMT 2004-S1 2A1) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID JP Morgan Mortgage Trust Stany Zjednoczone % (stałe) US46625MRC54 (JPMCC 2002-C3 B) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Stany Zjednoczone % (zmienne) US33736LAU98 (FULB 1997-C2 D) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID First Union Commercial Mortgage Securities Inc Stany Zjednoczone % (stałe) US53957DAA19 (LIMAA A A2) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Local Insight Media Finance LLC Stany Zjednoczone % (stałe)

15 PIONEER Obligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty US576434SK19 (MALT A1) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID MASTR Alternative Loans Trust Stany Zjednoczone % (stałe) US761118GE20 (RALI 2005-QA10 A41) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Residential Accredit Loans Inc Stany Zjednoczone % (zmienne) US76111XZV80 (RFMSI 2005-S7 A5) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Residential Funding Mortgage Securities I Stany Zjednoczone % (stałe) US929766MV29 (WBCMT 2003-C9 B) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust Stany Zjednoczone % (zmienne) US929766TP87 (WBCMT 2004-C14 A2) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust Stany Zjednoczone % (stałe) US94983MAG06 (WFMBS A1) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust Stany Zjednoczone % (stałe) US949775AB65 (WFMBS A2) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust Stany Zjednoczone % (stałe) US94980XAA28 (WFMBS 2003-N 1A1) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust Stany Zjednoczone % (zmienne) US94980PAF80 (WFMBS 2004-L A6) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust Stany Zjednoczone % (zmienne) US94981BAA98 (WFMBS 2004-T A1) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust Stany Zjednoczone % (zmienne) US939336HZ97 (WAMMS 2002-MS8 2A1) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Washington Mutual MSC Mortgage Pass-Through CStany Zjednoczone % (stałe) US92922FDG00 (WAMU 2003-S8 A4) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID WaMu Mortgage Pass Through Certificates Stany Zjednoczone % (stałe) US939336R542 (WAMMS 2004-RA2 2A) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Washington Mutual MSC Mortgage Pass-Through CStany Zjednoczone % (stałe) US92922FJ251 (WAMU 2005-AR6 2A1A) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID WaMu Mortgage Pass Through Certificates Stany Zjednoczone % (zmienne) US947075AF47 (WFT 9 5/8 03/01/19) Aktywny rynek - rynek nieregulowany New York Listed Weatherford International Ltd Szwajcaria % (stałe) b) Bony skarbowe c) Bony pieniężne d) Inne US31296RUW68 (FG A16897) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Federal Home Loan Mortgage Corp. Stany Zjednoczone % (stałe) US312938HQ90 (FG A90239) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Federal Home Loan Mortgage Corp. Stany Zjednoczone % (stałe) US312963E720 (FG B11058) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Federal Home Loan Mortgage Corp. Stany Zjednoczone % (stałe) US31292HS961 (FG C01444) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Federal Home Loan Mortgage Corp. Stany Zjednoczone % (stałe) US31292H5Q31 (FG C01755) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Federal Home Loan Mortgage Corp. Stany Zjednoczone % (stałe) US31293KT482 (FG C22371) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Federal Home Loan Mortgage Corp. Stany Zjednoczone % (stałe) US31288B2R34 (FG C73484) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Federal Home Loan Mortgage Corp. Stany Zjednoczone % (stałe) US31288DTW91 (FG C75065) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Federal Home Loan Mortgage Corp. Stany Zjednoczone % (stałe) US31288FET75 (FG C76446) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Federal Home Loan Mortgage Corp. Stany Zjednoczone % (stałe) US31288GKR29 (FG C77504) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Federal Home Loan Mortgage Corp. Stany Zjednoczone % (stałe) US31288HSY70 (FG C78635) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Federal Home Loan Mortgage Corp. Stany Zjednoczone % (stałe) US3128GSUS47 (FG E89593) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Federal Home Loan Mortgage Corp. Stany Zjednoczone % (stałe) US31283HTS49 (FG G01461) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Federal Home Loan Mortgage Corp. Stany Zjednoczone % (stałe) US31283HUA12 (FG G01477) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Federal Home Loan Mortgage Corp. Stany Zjednoczone % (stałe) US3128MMBW26 (FG G18052) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Federal Home Loan Mortgage Corp. Stany Zjednoczone % (stałe) US3128MMCA96 (FG G18064) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Federal Home Loan Mortgage Corp. Stany Zjednoczone % (stałe) US3128PG2V40 (FG J05288) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Federal Home Loan Mortgage Corp. Stany Zjednoczone % (stałe) US3128PHBV21 (FG J05452) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Federal Home Loan Mortgage Corp. Stany Zjednoczone % (stałe) US31371K3B51 (FN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Federal National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US31374SY475 (FN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Federal National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US31391PNH54 (FN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Federal National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US31391WFG15 (FN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Federal National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US31391XPW38 (FN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Federal National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US31400GRW77 (FN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Federal National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US31401HES76 (FN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Federal National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US31401XH836 (FN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Federal National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US31407FC997 (FN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Federal National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US31411YME04 (FN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Federal National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US31412WZV17 (FN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Federal National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36202DZZ76 (G2 3460) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36202D5D96 (G2 3544) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36202D5S65 (G2 3557) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36202D7G00 (G2 3595) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36202EAU38 (G2 3619) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36207KLY46 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36208S6E73 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36209KVG02 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36210ARN99 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36210AWZ64 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36210QW656 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36213RW377 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36200QUZ52 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36200Q4D36 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36200RYJ57 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36200UCQ67 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36200WNG23 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36201FBQ90 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36201KBH86 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36201MJA18 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36201P2Z73 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36201Q2J14 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36200CDF95 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36200DBK81 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36200FJB58 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36200H3K86 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36200KB308 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36200KSS77 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36200MQY20 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36200NB757 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36200NRJ27 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36200NYP04 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36202SBY37 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36202SB646 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36202SYA04 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36202W2E80 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36290N6R85 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36290RP981 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36290VWU42 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36290V4D37 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36290YUW64 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36291KY358 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36291PAY25 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36291QBM50 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36291RNU22 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36225BHP67 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) Aktywny rynek - rynek regulowany Aktywny rynek - rynek nieregulowany Nienotowane na rynku aktywnym Odsetki naliczone od papierów dłużnych notowanych na rynku aktywnym Odsetki naliczone od papierów dłużnych nienotowanych na rynku aktywnym * Instrumenty wyceniane z wykorzystaniem modelu dla oszacowania wartości godziwej ** Instrumenty dopuszczone do obrotu rynku 15

16 Sprawozdanie finansowe Wartość według Procentowy udział Kraj siedziby emitenta Wartość według wyceny na Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Instrument bazowy Liczba ceny nabycia w w aktywach (wystawcy) dzień bilansowy w tys. tys. ogółem Instrumenty pochodne Instrumenty pochodne - RAZEM I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne Forward Nienotowane na aktywnym rynku Nie dotyczy Bank Pekao SA Polska USD Forward Nienotowane na aktywnym rynku Nie dotyczy Bank Pekao SA Polska USD Forward Nienotowane na aktywnym rynku Nie dotyczy Bank Pekao SA Polska USD Wartość według Wartość według Procentowy udział Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba ceny nabycia w wyceny na dzień w aktywach Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne tys. bilansowy w tys. ogółem I. Jednostki uczestnictwa II. Certyfikaty inwestycyjne Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Temin wymagalności Rodzaj świadczenia Wierzytelności Wartość Wartość według Procentowy udział Liczba świadczenia w tys. ceny nabycia w Wartość według wyceny na w aktywach tys. dzień bilansowy w tys. ogółem Procentowy udział Wartość według wyceny w aktywach Weksle Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. na dzień bilansowy w tys. ogółem Wartość według Wartość według Procentowy udział Wartość według ceny wyceny na dzień Wartość według wyceny na Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowa-nia ceny nabycia w w aktywach nabycia w tys. bilansowy w danej dzień bilansowy w tys. danej walucie ogółem Depozyty walucie I. W walutach państw należacych do OECD Lokata w PLN Bank Pekao SA Polska PLN Lokata w USD Bank Pekao SA Polska USD II. W walutach państw nienależacych do OECD Emitent ( wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Inne Wartość według Procentowy udział Wartość według wyceny na dzień w aktywach ceny bilansowy w tys. ogółem Procentowy udział Wartość według wyceny Waluty Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w aktywach na dzień bilansowy w tys. ogółem W walutach państw należacych do OECD W walutach państw nienależacych do OECD

17 PIONEER Obligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zestawienie lokat tabele dodatkowe (tysiące złotych) na dzień Gwarantowane składniki lokat Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należace do OECD (z wyłaczeniem Rzeczpospolitej Polskiej) Inne dlużne Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z państw należacych do OECD Instrumenty rynku pieniężnego Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Grupy kapitałowe, o których mowa w art. 98 ustawy Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wells Fargo & Co JPMorgan Chase & Co Bank of America Corp Citigroup Inc Liberty Mutual Group Inc Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art.107 ustawy Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z państw należacych do OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 17

18 Sprawozdanie finansowe Bilans na dzień (tysiące złotych) Bilans I. Aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty a) Środki na bieżących rachunkach bankowych b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe Należności a) Zbyte lokaty b) Zbyte jednostki uczestnictwa 0 69 c) Odsetki 0 0 d) Dywidendy e) Należności inne Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Nieruchomości Pozostałe aktywa 0 0 II. Zobowiązania Nabyte lokaty Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych Odkupione jednostki uczestnictwa Wpłaty na jednostki uczestnictwa Zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych Zobowiązania pozostałe, w tym w szczególności: Wynagrodzenie za zarządzanie Opłata manipulacyjna Zobowiązania z tytułu przekroczenia salda na rachunku III. Aktywa netto IV. Kapitał funduszu Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) V. Dochody zatrzymane Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat - w tym z tytułu różnic kursowych VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia w tym z tytułu różnic kursowych VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji Kategorie jednostek uczestnictwa Liczba Jednostki uczestnictwa kategorii A Jednostki uczestnictwa kategorii I Kategorie jednostek uczestnictwa Wartość aktywów netto na jednostke uczestnictwa Jednostki uczestnictwa kategorii A Jednostki uczestnictwa kategorii I Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. 18

19 PIONEER Obligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rachunek Wyniku z Operacji (tysiące złotych) Rachunek wyniku z operacji od do od do I. Przychody z lokat Dywidendy i inne udziały w zyskach Przychody odsetkowe Dodatnie saldo różnic kursowych Pozostałe 1 7 II. Koszty Funduszu Wynagrodzenie dla Towarzystwa Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję Opłaty dla depozytariusza Opłaty zwiazane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu Opłaty za zezwolenie oraz rejestracyjne Usługi w zakresie rachunkowości Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu Usługi prawne Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne Koszty odsetkowe Ujemne saldo różnic kursowych Pozostałe III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 IV. Koszty funduszu netto (II-III) V. Przychody z lokat netto (I-IV) VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym: z tytułu różnic kursowych Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat w tym: - z tytułu różnic kursowych VII. Wynik z operacji Kategoria jednostek uczestnictwa Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa (w zł) Jednostki uczestnictwa kategorii A Jednostki uczestnictwa kategorii I Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. 19

20 Sprawozdanie finansowe Zestawienie zmian w aktywach netto (tysiące złotych) Zestawienie zmian w aktywach netto I. Zmiana wartości aktywów netto za okres od do za okres od do Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem) w tym: a) przychody z lokat netto b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat c) wzrost spadek niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 a) przychodów z lokat netto 0 0 b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 c) z przychodów ze zbycia lokat Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) w tym: a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa) b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa) Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu zmian w kapitale Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa A. Jednostki uczestnictwa kategorii A 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo zmian Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa D. Jednostki uczestnictwa kategorii I 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo zmian Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa A. Jednostki uczestnictwa kategorii A 1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym data wyceny maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym data wyceny wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym data wyceny D. Jednostki uczestnictwa kategorii I 1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym data wyceny maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym data wyceny wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym data wyceny IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto (pa) procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję procentowy udział opłat dla depozytariusza procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszy procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu Zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. 20

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku 2 3 4 5 6 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 2 3 4 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł II kwartał 2016 II kwartał I. Przychody z lokat II. Koszty funduszu netto

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł II kwartał 2016 II kwartał I. Przychody z lokat II. Koszty funduszu netto KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B, C, D I E KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzony decyzją

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumny z danymi za I kwartał 2016 r. oraz za I kwartał 2015 r.

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumny z danymi za I kwartał 2016 r. oraz za I kwartał 2015 r. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 marca

Bardziej szczegółowo

Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty

Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU (w tys. PLN z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa podanych w sztukach oraz wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa podanej w PLN) I. Aktywa 31122004

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny P-FIZ-P-E

Raport półroczny P-FIZ-P-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny P-FIZ-P-E za 1 półrocze 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do oraz poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujące okres od 2015-01-01 do Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH ZA OKRES OD 8 LIPCA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU 2014-12-31 SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w Wartość wg wyceny

Bardziej szczegółowo

pobrano z mojefundusze.pl

pobrano z mojefundusze.pl Jednostkowe zestawienie lokat Subfunduszu na dzień 30 czerwca 2016 r. w tys. zł TABELA GŁÓWNA Na dzień bilansowy Subfundusz nie posiadał składników lokat. TABELE UZUPEŁNIAJĄCE Na dzień bilansowy Subfundusz

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PAPIERÓW DŁUŻNYCH POLONEZ za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PAPIERÓW DŁUŻNYCH POLONEZ za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PAPIERÓW DŁUŻNYCH POLONEZ za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie finansowe obejmuje: I. Wprowadzenie. II. Bilans sporządzony

Bardziej szczegółowo

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ZA OKRES OD 1 SIERPNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (dalej zwany Funduszem ) jest funduszem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU Wprowadzenie do sprawozdania finansowego NOVO Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty NOVO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

PIONEER ZMIENNEJ ALOKACJI SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

PIONEER ZMIENNEJ ALOKACJI SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDUSZU PIONEER ZMIENNEJ ALOKACJI SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM OBLIGACJI

OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM OBLIGACJI SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM OBLIGACJI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2014-12-31 2013-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz DB

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach:

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Dolarowych ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Euro Poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Z 2002 r. nr 76, poz. 694, z późniejszymi zmianami) Zarząd Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Akcji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 742 199 14 525 205 1. Lokaty 6 708 559 14 374 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA I. OGÓLNE ZASADY Procedury wyceny stosowane przez fundusz są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

PIONEER OBLIGACJI PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

PIONEER OBLIGACJI PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDUSZU PIONEER OBLIGACJI PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES ROCZNY

Bardziej szczegółowo

PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA

PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER DYNAMICZNEJ OCHRONY KAPITAŁU SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,465,443.22 2,016,467.71 1. Lokaty 1,465,443.22 2,016,467.71 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2008 31.12.2009. 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym 0,00 0,00

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2008 31.12.2009. 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym 0,00 0,00 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2008 I Aktywa 0,00 64 661,87 1. Lokaty 0,00 64 661,87 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 135/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23/11/2011

OGŁOSZENIE 135/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23/11/2011 OGŁOSZENIE 135/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23/11/2011 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 127/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPEN FINANCE FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPEN FINANCE FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPEN FINANCE FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU LIST ZARZĄDU DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w tys. 2015-06-30 2014-12-31

Bardziej szczegółowo

OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ EUROGEDDON

OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ EUROGEDDON SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ EUROGEDDON ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU SKŁADNIKI LOKAT ceny nabycia w 2014-12-31 2013-12-31 wyceny

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Obligacji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 11 097 285 5 055 814 1. Lokaty 11 097 285 5 055 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 179,79 2 228,13 1. Lokaty 6 179,79 2 228,13 2. Środki pieniężne 3. Należności, w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

OPERA NGO SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

OPERA NGO SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA NGO SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU Wprowadzenie do sprawozdania finansowego - OPERA NGO Specjalistyczny Fundusz

Bardziej szczegółowo

MSIG 74/2013 (4191) X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. 4. Depozytariusz

MSIG 74/2013 (4191) X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. 4. Depozytariusz Poz. 5224. Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Olsztynie. [BMSiG-4926/2013] 1. Informacje o Funduszu Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundusz działa pod nazwą Ostoja VII Fundusz Inwestycyjny. W

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 13 712 208 19 0956 1. Lokaty 13 712 208 19 090 118 2. Środki pieniężne 0-62 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 887,81 2 180,53 1. Lokaty 1 887,81 2 180,53 2. Środki pieniężne 3. Należności, w

Bardziej szczegółowo

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Bilans na dzień (tysiące złotych)

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Bilans na dzień (tysiące złotych) ktywa Lokaty Inwestycje w papiery wartościowe Środki pieniężne Bilans na dzień 31.12.2004 31.12.2004 588 960 Środki na bieżących rachunkach bankowych 1 384 Należności Zbyte jednostki uczestnictwa 1 125

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 110 309,66 1 963 784,71 1. Lokaty 1 096 982,70 1 958 361,30 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2007 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 749,82 768,72 Lokaty 749,82 768,72 Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3. Z tytułu

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Rynku Pieniężnego

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Rynku Pieniężnego Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Rynku Pieniężnego za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 ZESTAWIENIE LOKAT...

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 6 182,86 6 179,79 1. Lokaty 6 182,86 6 179,79 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 504 178,49 797 234,27 1. Lokaty 502

Bardziej szczegółowo

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2016 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia 2016-06-30 2015-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 768,72 770,64 1. Lokaty 768,72 770,64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2007 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 4,972.64 1. Lokaty 0.00 4,972.64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

, ,86

, ,86 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2004 I Aktywa 1. Lokaty 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA AKCJI. I. Aktywa netto funduszu (w zł)

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA AKCJI. I. Aktywa netto funduszu (w zł) I. Aktywa netto funduszu (w zł) I. Aktywa 126 808 161 363 1. Lokaty 126 808 161 363 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności

Bardziej szczegółowo

15 829 224,25 23 264 890,45

15 829 224,25 23 264 890,45 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 I Aktywa 15 829 224,25 23 264 890,45 1. Lokaty 15 829 224,25 23 264 890,45 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 15 309 500,41 16 048 400,88 1. Lokaty 15 309 500,41 16 048 400,88 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. PENTON IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 1.01.2013-31.12.

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. PENTON IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 1.01.2013-31.12. MSIG 123/2014 (4502) poz. 8526 8526 Poz. 8526. PENTON IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-6447/2014] PENTON IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 1.01.2013-31.12.2013

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. Aktywa Lokaty 159 266,21 157 765,44 535 112,77 508 536,08 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 1 500,77 26 576,69 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Informacja o zmianie statutu Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 16 726,85 19 210,08 1. Lokaty 16 726,85 19 210,08 2. Środki pieniężne 3. Należności,

Bardziej szczegółowo

OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ EUROGEDDON

OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ EUROGEDDON SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ EUROGEDDON ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2014 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2014-06-30 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 15 589,63 9 119,05 1. Lokaty 15 589,63 9 119,05 2. Środki pieniężne 3. Należności,

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2009 r. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: PKO/CREDIT SUISSE Akcje I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU (w zł)

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 119 699 374,24 56 340 526,88 1. Lokaty

Bardziej szczegółowo

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Bilans na dzień 30.06.2004 (tysiące złotych)

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Bilans na dzień 30.06.2004 (tysiące złotych) ktywa Lokaty Inwestycje w papiery wartościowe Środki pieniężne Bilans na dzień 3.6.24 3.6.24 Środki na bieżących rachunkach bankowych 1 Lokaty pieniężne krótkoterminowe 4 1 Należności Odsetki ktywa (razem)

Bardziej szczegółowo

OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA AVISTA-PLUS.PL

OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA AVISTA-PLUS.PL SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA AVISTA-PLUS.PL ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2010 ROKU BILANS I. Aktywa 6 650 50 316 1. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Senior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Senior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Senior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE ŚWIATOWY FUNDUSZ WALUTOWY SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTCYJNEGO OTWARTEGO Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE ŚWIATOWY FUNDUSZ WALUTOWY SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTCYJNEGO OTWARTEGO Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE ŚWIATOWY FUNDUSZ WALUTOWY SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTCYJNEGO OTWARTEGO Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2008 r.

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO. Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku

PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO. Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku WIELKOPOLSKIEGI TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL SA UBEZPIECZENIOWY

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC Parasol Funduszu

Bardziej szczegółowo

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 31.12.2004 I Aktywa. 12 365,59 25 839,36 1. Lokaty

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 31.12.2004 I Aktywa. 12 365,59 25 839,36 1. Lokaty I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 I Aktywa 12 365,59 25 839,36 1. Lokaty 12 365,59 25 839,36 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2006 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA PECUNIA.PL ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2015-06-30 2014-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu Rachunkowość Funduszu prowadzona jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku Nr 76 poz. 694 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO. Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku

PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO. Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku WIELKOPOLSKIEGI TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL SA UBEZPIECZENIOWY

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

MSIG 123/2014 (4502) poz

MSIG 123/2014 (4502) poz MSIG 123/2014 (4502) poz. 8528 8528 Poz. 8528. PENTON V Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-6445/2014] PENTON V Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 1.01.2013 r. - 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA AVISTA.PL ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2012-12-31 2011-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo

MSIG 219/2014 (4598) poz. 15212 15212

MSIG 219/2014 (4598) poz. 15212 15212 Poz. 15212. FORUM 50 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-14689/2014] ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FORUM 50 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Warszawa, 2014-07-18 Na podstawie 42 pkt 4 statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus ( Fundusz ) Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

7. Rozliczenia międzyokresowe. 4. Rozliczenia międzyokresowe. 4. zobowiązania wobec towarzystwa. 6. pozostałe. Dziennik Ustaw Nr 53-2913-

7. Rozliczenia międzyokresowe. 4. Rozliczenia międzyokresowe. 4. zobowiązania wobec towarzystwa. 6. pozostałe. Dziennik Ustaw Nr 53-2913- Dziennik Ustaw Nr 53-2913- Poz. 559 Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 maja 1999 r. (poz. 559) Załącznik nr 1 BILANS FUNDUSZU 3XII... 3XII... (stan na koniec (stan na koniec roku

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Subfunduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Data utworzenia

L.p. Nazwa Subfunduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Data utworzenia Wprowadzenie Nazwa Funduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej Funduszem. Fundusz został utworzony 6 lipca 2007 r. i zarejestrowany pod numerem RFi 305. Fundusz jest otwartym funduszem

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 223/2014 (4602) poz. 15423 15423 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15423. FORUM XX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-14833/2014] WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku, Nr 76, poz.

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1.

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 1 195 393,48 1 191 084,21 0,00 1 979 762,61 1 973 234,62 0,00 3. Należności, w tym 4 309,27 6 527,99 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00

(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1, zwany dalej Funduszem. Fundusz może używać

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Rachunkowość Funduszu. Aktywa, zobowiązania Funduszu i ustalanie Wartości Aktywów Netto Funduszu

Rozdział IV. Rachunkowość Funduszu. Aktywa, zobowiązania Funduszu i ustalanie Wartości Aktywów Netto Funduszu Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546)

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.10.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

33 604 482,35 44 822 009,57

33 604 482,35 44 822 009,57 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 I Aktywa 33 604 482,35 44 822 009,57 1. Lokaty 33 604 482,35 44 822 009,57 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM OBLIGACJI

OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM OBLIGACJI SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM OBLIGACJI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2015-12-31 2014-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

PKO RYNKU PIENIĘŻNEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

PKO RYNKU PIENIĘŻNEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PKO RYNKU PIENIĘŻNEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Zawartość: Opinia niezależnego biegłego rewidenta przygotowana przez PricewaterhouseCoopers

Bardziej szczegółowo

Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzień 30.06.2004 (tysiące złotych)

Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzień 30.06.2004 (tysiące złotych) Bilans na dzień 3.6.24 ktywa Lokaty nwestycje w papiery wartościowe Środki pieniężne Należności 3.6.24 13 27 Środki na bieżących rachunkach bankowych 829 Lokaty pieniężne krótkoterminowe 1 883 Zbyte jednostki

Bardziej szczegółowo

COMMERCIAL UNION FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ CU DEPOZYT PLUS SUBFUNDUSZ CU OBLIGACJI SUBFUNDUSZ CU OCHRONY KAPITAŁU PLUS

COMMERCIAL UNION FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ CU DEPOZYT PLUS SUBFUNDUSZ CU OBLIGACJI SUBFUNDUSZ CU OCHRONY KAPITAŁU PLUS COMMERCIAL UNION FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ CU DEPOZYT PLUS SUBFUNDUSZ CU OBLIGACJI SUBFUNDUSZ CU OCHRONY KAPITAŁU PLUS SUBFUNDUSZ CU STABILNEGO INWESTOWANIA SUBFUNDUSZ CU POLSKICH AKCJI POŁĄCZONE

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 103/2014 (4482) poz. 6950 6950 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 6950. AMATHUS 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-6210/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo