PIONEER OBLIGACJI DOLAROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PIONEER OBLIGACJI DOLAROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY"

Transkrypt

1 PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDUSZU PIONEER OBLIGACJI DOLAROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES ROCZNY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2009 ROKU

2 Sprawozdanie finansowe Spis treści Oświadczenie Zarządu List do Uczestników Wprowadzenie Zestawienie lokat Bilans Rachunek wyniku z operacji Zestawienie zmian w aktywach netto Noty objaśniające Informacje dodatkowe Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta Oświadczenie Depozytariusza Zatwierdzenie sprawozdania - uchwały Walnego Zgromadzenia Pioneer Pekao TFI SA z dnia

3 PIONEER Obligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty 3

4 4 Sprawozdanie finansowe

5 PIONEER Obligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty 5

6 6 Sprawozdanie finansowe

7 PIONEER Obligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty 7

8 Sprawozdanie finansowe Wprowadzenie A. Fundusz Nazwa Funduszu, typ oraz konstrukcja Funduszu Pioneer Obligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym. Fundusz zbywa jednostki uczestnictwa różnych kategorii. Podstawy prawne działania, informacje rejestrowe Funduszu, utworzenie Funduszu Podstawy prawne działania Funduszu określone są w Ustawie z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. nr 146, poz z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawą. Zgodnie z Ustawą nadzór nad rynkiem sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego (dalej: Komisja ) wcześniej Komisja Papierów Wartościowych i Giełd. Fundusz prowadzi działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe. Statut PIONEER Obligacji Dolarowych Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zatwierdzony został decyzją Komisji Papierów Wartościowych i Giełd DFI /12-1/ z dnia 10 września 2002 roku o udzieleniu zezwolenia na utworzenie funduszu oraz zatwierdzeniu Statutu Funduszu i wybór depozytariusza. Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny i Rejestrowy pod numerem RFi 126 w dniu 10 października 2002 roku. Fundusz został utworzony w drodze zapisów polegających na dokonaniu wpłaty kwoty 4 milionów złotych przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Cena nabycia Jednostki Uczestnictwa w ramach zapisów wynosiła zł. Data rozpoczęcia zbywania Jednostek Uczestnictwa: 24 października 2002 roku. Zgodnie ze Statutem Fundusz został utworzony na czas nieograniczony. Wskazane w treści niniejszego sprawozdania finansowego odwołania lub odniesienia do postanowień Statutu odnoszą się do Statutu w brzmieniu obowiązującym w dniu podpisania niniejszego sprawozdania finansowego. Informacja o założeniu kontynuowania działalności Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Funduszu. Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji Funduszu Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Realizując cel inwestycyjny Fundusz może również, o ile nie jest to sprzeczne z założonym celem inwestycyjnym, podejmować działania mające na celu ochronę realnej wartości Aktywów Funduszu oraz osiąganie dochodu Funduszu z lokowania Aktywów Funduszu. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Aktywa Funduszu są lokowane przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe znajdujące się w obrocie w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Udział lokat innych niż lokaty w dopuszczone do obrotu na rynku w Stanach Zjednoczonych Ameryki dłużne papiery wartościowe, obligacje zamienne i denominowane w dolarach amerykańskich: instrumenty rynku pieniężnego lub depozyty bankowe, nie może przekroczyć 20 % Aktywów Funduszu. Polityka inwestycyjna Funduszu, w szczególności kryteria doboru lokat, będzie prowadzona przy zachowaniu zasady ograniczonego ryzyka dokonywanych lokat. Zarządzający dąży do odzwierciedlenia polityki inwestycyjnej Pioneer Bond Fund (fundusz inwestycyjny utworzony w Bostonie i zarządzany przez Pioneer Global Asset Management) z uwzględnieniem przepisów Ustawy. Dla realizacji celów inwestycyjnych funduszu, przy doborze instrumentów do portfela, Za- 8

9 PIONEER Obligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty rządzający bierze pod uwagę zarówno szeroko pojęte czynniki ekonomicznie, jak i czynniki charakterystyczne dla poszczególnych emitentów papierów wartościowych. Przy określaniu odpowiedniej zapadalności portfela funduszu oraz udziału instrumentów reprezentujących poszczególne sektory oraz ratingi w portfelu funduszu, Zarządzający bierze pod uwagę w szczególności: wskaźniki wzrostu gospodarczego i wskaźnik inflacji, aktualną politykę monetarną oraz względną wartość dolara USA w stosunku do innych walut. Dokonując wyboru poszczególnych papierów wartościowych Zarządzający bierze pod uwagę warunki emisji (takie jak rentowność do wykupu w porównaniu do rentowności obligacji rządowych USA lub innych porównywalnych emitentów), płynność, rating emitenta, sektor jego działalności oraz dywersyfikację portfela. Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych Zarządzający stosuje analizę fundamentalną oraz dokonuje oceny zdolności kredytowej emitenta. Zarządzający dokonuje wyboru papierów wartościowych do portfela biorąc pod uwagę ryzyko kredytowe emitenta oceniane na podstawie ratingu uznanych międzynarodowych agencji ratingowych (np. Standard & Poor s, Moody s itp.). Fundusz koncentruje się na inwestowaniu w wierzycielskie papiery wartościowe z ratingiem Standard & Poor s na poziomie BBB lub wyższym lub z odpowiadającym mu ratingem innych uznanych agencji ratingowych. Fundusz może także lokować aktywa w papiery wartościowe posiadające ocenę inwestycyjną, dokonaną przez Zarządzającego, porównywalną do ratingu, o którym mowa powyżej, o ile zarządzający uzna inwestycję za korzystną. Do 20 % aktywów Fundusz może lokować w wierzycielskie papiery wartościowe posiadające rating niższy od ratingu, o którym mowa powyżej lub w wierzycielskie papiery wartościowe nie posiadające ratingu, jeżeli posiadają porównywalną ocenę dokonaną przez zarządzającego. Opis stosowanych ograniczeń inwestycyjnych Funduszu Pełna i szczegółowa informacja o ograniczeniach inwestycyjnych, którym podlegają lokaty Funduszu oraz zasady polityki inwestycyjnej i zasady lokowania zawarte zostały w Rozdziale II Statutu. Ponadto, Fundusz stosuje ograniczenia inwestycyjne zgodne z Ustawą. Poniżej zaprezentowane zostały wyłącznie wybrane ograniczenia inwestycyjne. Z zastrzeżeniami określonymi w Statucie Fundusz nie może lokować więcej niż 5 % wartości swoich aktywów w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot. Fundusz nie może lokować więcej niż 20 % wartości swoich aktywów w depozyty w tym samym banku krajowym lub tej samej instytucji kredytowej. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, depozyty w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 20 % wartości aktywów Funduszu. Fundusz utrzymuje część swoich aktywów na pieniężnych rachunkach bankowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokajania bieżących zobowiązań Funduszu. Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, pod warunkami określonymi w Statucie. Fundusz może lokować do 100 % wartości aktywów Funduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Stany Zjednoczone Ameryki i jego agendy rządowe, Kanadę, państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie. B. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Firma Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, siedziba i adres Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Siedziba i adres: Warszawa, ul. Wołoska 5. Dane rejestrowe Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem

10 Sprawozdanie finansowe C. Okres sprawozdawczy i dzień bilansowy Prezentowane Sprawozdanie Finansowe Pioneer Obligacji Dolarowych Funduszu Inwestycyjnego Otwartego obejmuje okres roczny kończący się 31 grudnia 2009 roku. Dniem bilansowym był dzień 31 grudnia 2009 roku. D. Biegły rewident funduszu Zgodnie z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pioneer Pekao TFI SA z dnia roku biegłym rewidentem wskazanym do przeprowadzania badania oraz - odpowiednio przeglądu - sprawozdania Funduszu jest KPMG Audyt Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chłodnej 51. KPMG Audyt Sp. z o.o. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów (na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych) prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 458. E. Jednostki Uczestnictwa Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa następujących kategorii (w rozumieniu art. 158 Ustawy): Jednostki Uczestnictwa kategorii A Jednostki Uczestnictwa kategorii I Jednostki uczestnictwa tych kategorii mogą różnić się między sobą: (i) stawkami określającymi wynagrodzenie za zarządzanie...(art.18 Statutu) (ii) faktycznie stosowanymi stawkami opłat manipulacyjnych pobieranych przy zbywaniu...(art.24 Statutu) (iii) progiem minimalnym wartości inwestycji...(art.22 Statutu) (iv) wskazaniem prowadzących dystrybucję (siecią dystrybucji)...(art.22 Statutu) Fundusz przyjmuje wpłaty na Jednostki Uczestnictwa w złotych oraz w Dolarach USA (US $). Jednostki Uczestnictwa zbywane są (i odkupywane) w Dni Wyceny, to jest w dni, w których odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 10

11 PIONEER Obligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty Lista tabel Zestawienie lokat Tabela główna Tabele uzupełniające Tabele dodatkowe Bilans Rachunek wyniku z operacji Zestawienie zmian w aktywach netto

12 Sprawozdanie finansowe Zestawienie lokat tabela główna (tysiące złotych) Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień Zestawienie lokat na dzień Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Akcje Warranty subskrypcyjne Prawa do akcji Prawa poboru Kwity depozytowe Listy zastawne Dłużne papiery wartościowe Instrumenty pochodne Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialności Jednostki uczestnictwa Certyfikaty inwestycyjne Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwest. mające siedzibę za granicą Wierzytelności Weksle Depozyty Waluty Nieruchomości Statki morskie Inne Razem

13 PIONEER Obligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zestawienie lokat tabele uzupełniające (tysiące złotych) na dzień Wartość według Wartość według Procentowy udział Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w wyceny na dzień w aktywach Akcje tys. bilansowy w tys. ogółem Akcje - RAZEM US ( Bank of America Corp) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext 830 Stany Zjednoczone US (Delphi Financial Group Inc) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Stany Zjednoczone US ( Lear Corp) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Euronext Stany Zjednoczone III. Podsumowania Aktywny rynek - rynek regulowany Inny aktywny rynek Nienotowane na rynku aktywnym Wartość według Wartość według Procentowy udział Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w wyceny na dzień w aktywach Warranty subskrypcyjne tys. bilansowy w tys. ogółem Warranty subskrypcyjne - RAZEM Warrant Lear Corp Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Stany Zjednoczone Wartość według Wartość według Procentowy udział Rodzaj rynku Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w wyceny na dzień w aktywach Nazwa rynku Liczba Prawa do akcji tys. bilansowy w tys. ogółem Prawa do akcji - RAZEM Wartość według Wartość według Procentowy udział Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w wyceny na dzień w aktywach Prawa poboru tys. bilansowy w tys. ogółem Prawa poboru - RAZEM Wartość według Wartość według Procentowy udział Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w wyceny na dzień w aktywach Kwity depozytowe tys. bilansowy w tys. ogółem Kwity depozytowe - RAZEM Wartość Wartość według według Warunki Procentowy udział w aktywach Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba ceny nabycia w wyceny na oprocentowania ogółem tys. dzień Listy zastawne bilansowy w Listy zastawne - RAZEM Odsetki naliczone od listów zastawnych notowanych na rynku aktywnym Odsetki naliczone od listów zastawnych nienotowanych na rynku aktywnym Wartość według Wartość według Procentowy udział Warunki Wartość ceny nabycia w wyceny na dzień w aktywach Dłużne papiery wartościowe Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu oprocentowania Nominalna Liczba tys. bilansowy w tys. ogółem Dłużne papiery wartościowe - RAZEM O terminie wykupu do 1 roku a) Obligacje US912828JS05 (T 1 1/4 11/30/10) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID United States Treasury Stany Zjednoczone % (stałe) US912828EM89 (T 4 1/2 11/15/10) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID United States Treasury Stany Zjednoczone % (stałe) US912828DX53 (T 3 5/8 06/15/10) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID United States Treasury Stany Zjednoczone % (stałe) b) Bony skarbowe c) Bony pieniężne d) Inne O terminie wykupu powyżej 1 roku a) Obligacje US767201AF38 (RIOLN /01/14) Aktywny rynek - rynek nieregulowany New York Listed Rio Tinto Finance USA Ltd Australia % (stałe) US45687AAE29 (IR 9 1/2 04/15/14) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Ingersoll-Rand Global Holding Co Ltd Bermudy % (stałe) USG23491AA40 (CEMEX /31/49) Aktywny rynek - rynek nieregulowany Dublin OTC C10 Capital SPV Ltd Brytyjskie W.Dziewicze nieokreślony % (zmienne) US893830AU32 (RIG 1 5/8 12/15/37) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Transocean Inc Kajmany % (stałe) US893830AV15 (RIG 1 1/2 12/15/37) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Transocean Inc Kajmany % (stałe) USG70474AE48 (PETBRA /01/15) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID PF Export Receivables Master Trust Kajmany % (stałe) US008916AH15 (AGU 6 3/4 01/15/19) Aktywny rynek - rynek nieregulowany New York Listed Agrium Inc Kanada % (stałe) US136385AN18 (CNQCN /01/18) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Canadian Natural Resources Ltd Kanada % (stałe) US67000XAB29 (HINDAL 7 1/4 02/15/15) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Novelis Inc Kanada % (stałe) USM8222MAB83 (RASGAS /30/16) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co Ltd III Katar % (stałe) US302154AU32 (EIBKOR 5 7/8 01/14/15) Aktywny rynek - rynek nieregulowany SGX-ST Export-Import Bank of Korea Korea Południowa % (stałe) US902133AF42 (TEL /01/17) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Tyco Electronics Group SA Luksemburg % (stałe) US902118BL18 (TYC 8 1/2 01/15/19) Aktywny rynek - rynek nieregulowany New York Listed Tyco International Finance SA Luksemburg % (stałe) XS (GAZPRU /01/20) Aktywny rynek - rynek nieregulowany Dusseldorf SE Gazprom International SA Luksemburg % (stałe) XS (TMENRU 7 1/2 07/18/16) Aktywny rynek - rynek nieregulowany Luksemburg TNK-BP Finance SA Luksemburg % (stałe) US485161AD52 (KSU 7 5/8 12/01/13) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Kansas City Southern de Mexico SA de CV Meksyk % (stałe) NO (SEVAN 0 05/14/13) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Sevan Marine ASA Norwegia % (zmienne) US912828JY72 (T 0 7/8 01/31/11) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID United States Treasury Stany Zjednoczone % (stałe) US912828KE99 (T 0 7/8 02/28/11) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID United States Treasury Stany Zjednoczone % (stałe) US912828EA42 (TII 1 7/8 07/15/15) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID United States Treasury Stany Zjednoczone % (stałe) US912828KD17 (T 2 3/4 02/15/19) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID United States Treasury Stany Zjednoczone % (stałe) US912828LY45 (T 3 3/8 11/15/19) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID United States Treasury Stany Zjednoczone % (stałe) US912810FT08 (T 4 1/2 02/15/36) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID United States Treasury Stany Zjednoczone % (stałe) US912810PX00 (T 4 1/2 05/15/38) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID United States Treasury Stany Zjednoczone % (stałe) US912810QB70 (T 4 1/4 05/15/39) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID United States Treasury Stany Zjednoczone % (stałe) US912810QC53 (T 4 1/2 08/15/39) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID United States Treasury Stany Zjednoczone % (stałe) US46625HHA14 (JPM /29/49) Aktywny rynek - rynek nieregulowany Frankfurt Stock Exchange JPMorgan Chase & Co Stany Zjednoczone nieokreślony 7.9 % (zmienne) US02580ECN13 (AXP 5 1/2 04/16/13) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID American Express Bank FSB Stany Zjednoczone % (stałe) US02635PTS29 (AIG /15/17) Aktywny rynek - rynek nieregulowany New York Listed American General Finance Corp Stany Zjednoczone % (stałe) US00846UAC53 (A 6 1/2 11/01/17) Aktywny rynek - rynek nieregulowany New York Listed Agilent Technologies Inc Stany Zjednoczone % (stałe) US09062XAA19 (BIIB 6 03/01/13) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Biogen Idec Inc Stany Zjednoczone % (stałe) US118230AG61 (BPL /15/18) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Buckeye Partners LP Stany Zjednoczone % (stałe) US21036PAG37 (STZ 8 3/8 12/15/14) Aktywny rynek - rynek nieregulowany New York Listed Constellation Brands Inc Stany Zjednoczone % (stałe) US140420MV96 (COF /15/19) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Capital One Bank USA NA Stany Zjednoczone % (stałe)

14 Sprawozdanie finansowe US165167CD78 (CHK 9 1/2 02/15/15) Aktywny rynek - rynek nieregulowany New York Listed Chesapeake Energy Corp Stany Zjednoczone % (stałe) US202795HS28 (EXC /15/17) Aktywny rynek - rynek nieregulowany New York Listed Commonwealth Edison Co Stany Zjednoczone % (stałe) US14912L4D09 (CAT /01/18) Aktywny rynek - rynek nieregulowany New York Listed Caterpillar Financial Services Corp Stany Zjednoczone % (stałe) US15189XAJ72 (CNP 7 03/01/14) Aktywny rynek - rynek nieregulowany New York Listed CenterPoint Energy Houston Electric LLC Stany Zjednoczone % (stałe) US232820AH32 (CYT /01/17) Aktywny rynek - rynek nieregulowany New York Listed Cytec Industries Inc Stany Zjednoczone % (stałe) US201723AJ25 (CMC /15/18) Aktywny rynek - rynek nieregulowany New York Listed Commercial Metals Co Stany Zjednoczone % (stałe) US14043DAB73 (COF 8 7/8 05/15/40) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Capital One Capital VI Stany Zjednoczone % (stałe) US231021AD84 (CMI 6 3/4 02/15/27) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Cummins Inc Stany Zjednoczone % (stałe) US26439RAC07 (SE 6 3/4 07/15/18) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Spectra Energy Capital LLC Stany Zjednoczone % (stałe) US247916AB56 (DNR 9 3/4 03/01/16) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Denbury Resources Inc Stany Zjednoczone % (stałe) US25746UBE82 (D /15/18) Aktywny rynek - rynek nieregulowany New York Listed Dominion Resources Inc/VA Stany Zjednoczone % (stałe) US29078EAB11 (CTL /01/16) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Embarq Corp Stany Zjednoczone % (stałe) US29364LAU61 (ETR /01/15) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Entergy Gulf States Inc Stany Zjednoczone % (stałe) US278265AC73 (EV 6 1/2 10/02/17) Aktywny rynek - rynek nieregulowany New York Listed Eaton Vance Corp Stany Zjednoczone % (stałe) US35906AAA60 (FTR 8 1/4 05/01/14) Aktywny rynek - rynek nieregulowany New York Listed Frontier Communications Corp Stany Zjednoczone % (stałe) US345550AD99 (FCE 7 5/8 06/01/15) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Forest City Enterprises Inc Stany Zjednoczone % (stałe) US361448AF09 (GMT 6 02/15/18) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE GATX Corp Stany Zjednoczone % (stałe) US381427AA15 (GS /29/49) Aktywny rynek - rynek nieregulowany New York Listed Goldman Sachs Capital II Stany Zjednoczone nieokreślony % (zmienne) US435765AB83 (HEP 6 1/4 03/01/15) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Holly Energy Partners LP Stany Zjednoczone % (stałe) US42225BAA44 (HR 6 1/2 01/17/17) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Healthcare Realty Trust Inc Stany Zjednoczone % (stałe) US410867AA35 (THG 7 5/8 10/15/25) Aktywny rynek - rynek nieregulowany New York Listed Hanover Insurance Group Inc/The Stany Zjednoczone % (stałe) US740816AC76 (HARVRD /01/13) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID President and Fellows of Harvard College Stany Zjednoczone % (stałe) US44106MAP77 (HPT 7 7/8 08/15/14) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Hospitality Properties Trust Stany Zjednoczone % (stałe) US740816AB93 (HARVRD /01/37) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID President and Fellows of Harvard College Stany Zjednoczone % (stałe) US47102XAF24 (JNS /15/17) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Janus Capital Group Inc Stany Zjednoczone % (stałe) US49306CAH43 (KEY /01/14) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE KeyBank NA Stany Zjednoczone % (stałe) US49326EEB56 (KEY 6 1/2 05/14/13) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Keycorp Stany Zjednoczone % (stałe) US496820AB70 (KFSCN 7 1/2 02/01/14) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Kingsway America Inc Stany Zjednoczone % (stałe) US482480AA80 (KLAC /01/18) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Kla-Tencor Corp Stany Zjednoczone % (stałe) US494550AY25 (KMP /15/18) Aktywny rynek - rynek nieregulowany New York Listed Kinder Morgan Energy Partners LP Stany Zjednoczone % (stałe) US521ESC9Q88 (Lear Corp 8.75% Default Right) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Lear Corp Stany Zjednoczone (zerokuponowe) US527288BC75 (LUK 7 1/8 03/15/17) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Leucadia National Corp Stany Zjednoczone % (stałe) US534187AX79 (LNC 8 3/4 07/01/19) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Lincoln National Corp Stany Zjednoczone % (stałe) US576203AJ29 (MEE 3 1/4 08/01/15) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Massey Energy Co Stany Zjednoczone % (stałe) US585515AE93 (BK 5 1/2 11/15/18) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Mellon Funding Corp Stany Zjednoczone % (stałe) US59156RAV06 (MET 10 3/4 08/01/39) Aktywny rynek - rynek nieregulowany New York Listed MetLife Inc Stany Zjednoczone % (stałe) US59018YM403 (BAC /05/13) Aktywny rynek - rynek nieregulowany New York Listed Merrill Lynch & Co Inc Stany Zjednoczone % (stałe) US565849AF34 (MRO /15/18) Aktywny rynek - rynek nieregulowany New York Listed Marathon Oil Corp Stany Zjednoczone % (stałe) US55448QAJ58 (CLI 5 1/8 02/15/14) Aktywny rynek - rynek nieregulowany New York Listed Mack-Cali Realty LP Stany Zjednoczone % (stałe) US55448QAK22 (CLI 5 1/8 01/15/15) Aktywny rynek - rynek nieregulowany New York Listed Mack-Cali Realty LP Stany Zjednoczone % (stałe) US Q77 (MS 6 5/8 04/01/18) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Morgan Stanley Stany Zjednoczone % (stałe) US652482AJ95 (NWS /30/28) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE News America Inc Stany Zjednoczone % (stałe) US635405AW30 (PNC 4 02/01/11) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE National City Corp Stany Zjednoczone % (stałe) US641423BW76 (NVE 6 1/2 08/01/18) Aktywny rynek - rynek nieregulowany New York Listed Nevada Power Co Stany Zjednoczone % (stałe) US637432KT10 (NRUC /01/18) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE National Rural Utilities Cooperative Finance Corp Stany Zjednoczone % (stałe) US69349LAD01 (PNC 6 12/07/17) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE PNC Bank NA Stany Zjednoczone % (stałe) US72447XAD93 (PBI /15/18) Aktywny rynek - rynek nieregulowany New York Listed Pitney Bowes Inc Stany Zjednoczone % (stałe) US74432QBE44 (PRU /15/13) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Prudential Financial Inc Stany Zjednoczone % (stałe) US693475AJ49 (PNC 8 1/4 05/29/49) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID PNC Financial Services Group Inc Stany Zjednoczone nieokreślony 8.25 % (zmienne) US743674AX19 (PL 7 3/8 10/15/19) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Protective Life Corp Stany Zjednoczone % (stałe) US744499AP93 (PNM /15/18) Aktywny rynek - rynek nieregulowany New York Listed Public Service Co of New Mexico Stany Zjednoczone % (stałe) US72766CAD83 (PTP 7 1/2 06/01/17) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Platinum Underwriters Finance Inc Stany Zjednoczone % (stałe) US74836HAC16 (STR /01/18) Aktywny rynek - rynek nieregulowany New York Listed Questar Pipeline Co Stany Zjednoczone % (stałe) US84603MXU51 (SOV 8 3/4 05/30/18) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Sovereign Bank Stany Zjednoczone % (stałe) US78442FCT30 (SLMA 0 07/25/14) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE SLM Corp Stany Zjednoczone % (zmienne) US857689AZ67 (STN 6 5/8 03/15/18) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Station Casinos Inc Stany Zjednoczone % (inne) US85748BAB99 (STT 8 1/4 03/15/42) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE State Street Capital Trust III Stany Zjednoczone % (zmienne) US844030AH97 (SUG /01/66) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Southern Union Co Stany Zjednoczone % (zmienne) US096629AA80 (BWP 5 1/2 02/01/17) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Boardwalk Pipelines LP Stany Zjednoczone % (stałe) US88732JAP30 (TWC 8 3/4 02/14/19) Aktywny rynek - rynek nieregulowany New York Listed Time Warner Cable Inc Stany Zjednoczone % (stałe) US91324PBH47 (UNH 4 7/8 02/15/13) Aktywny rynek - rynek nieregulowany New York Listed UnitedHealth Group Inc Stany Zjednoczone % (stałe) US902911AN65 (MO 5 3/4 03/01/18) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE UST Inc Stany Zjednoczone % (stałe) US91913YAN04 (VLO 9 3/8 03/15/19) Aktywny rynek - rynek nieregulowany New York Listed Valero Energy Corp Stany Zjednoczone % (stałe) US92276MAK18 (VTR 7 1/8 06/01/15) Aktywny rynek - rynek nieregulowany New York Listed Ventas Realty LP/Ventas Capital Corp Stany Zjednoczone % (stałe) US929903DT69 (WFC 5 3/4 06/15/17) Aktywny rynek - rynek nieregulowany New York Listed Wachovia Corp Stany Zjednoczone % (stałe) US94986EAA82 (WFC /29/49) Aktywny rynek - rynek nieregulowany New York Listed Wells Fargo Capital XIII Stany Zjednoczone nieokreślony 7.7 % (zmienne) US96332HCA59 (WHR 5 1/2 03/01/13) Aktywny rynek - rynek nieregulowany New York Listed Whirlpool Corp Stany Zjednoczone % (stałe) US04541GQV76 (ABSHE 2005-HE3 M2) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Asset Backed Securities Corp Home Equity Stany Zjednoczone % (zmienne) US12669EKJ46 (CWALT CB 2A1) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Countrywide Alternative Loan Trust Stany Zjednoczone % (stałe) US126697AC56 (CWL A1) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Countrywide Asset-Backed Certificates Stany Zjednoczone % (zmienne) US126673B438 (CWL MV1) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Countrywide Asset-Backed Certificates Stany Zjednoczone % (zmienne) US126673ZC97 (CWL M1) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Countrywide Asset-Backed Certificates Stany Zjednoczone % (zmienne) US G68 (CWL MV1) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Countrywide Asset-Backed Certificates Stany Zjednoczone % (zmienne) US126670EG91 (CWL A3) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Countrywide Asset-Backed Certificates Stany Zjednoczone % (zmienne) US20774UPP48 (CH 5 42/07/01) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Connecticut State Stany Zjednoczone % (stałe) US172973S678 (CMSI A2) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Citicorp Mortgage Securities Inc Stany Zjednoczone % (stałe) US H87 (CMSI A1) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Citicorp Mortgage Securities Inc Stany Zjednoczone % (stałe) US17309MAB90 (CMLTI 2006-WFH2 A2A) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Citigroup Mortgage Loan Trust Inc Stany Zjednoczone % (zmienne) US14453MAB00 (CARR 2006-NC4 A2) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Carrington Mortgage Loan Trust Stany Zjednoczone % (zmienne) US13077CRF31 (CASHGR 5%) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID California State Stany Zjednoczone % (stałe) US12667FAH82 (CWALT CB 1A2) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Countrywide Alternative Loan Trust Stany Zjednoczone % (stałe) US32027NMH16 (FFML 2004-FF10 A3) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID First Franklin Mortgage Loan Asset Backed CertificaStany Zjednoczone % (zmienne) US362334FS87 (FFML 2006-FF4 A2) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID First Franklin Mortgage Loan Asset Backed CertificaStany Zjednoczone % (zmienne) US362341KB49 (GSAMP 2005-HE4 A2C) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID GSAMP Trust Stany Zjednoczone % (zmienne) US46626LEJ52 (JPMAC 2005-OPT2 A3) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID JP Morgan Mortgage Acquisition Corp Stany Zjednoczone % (zmienne) US59020VAV53 (MLMI 2006-AR1 A2C) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Merrill Lynch Mortgage Investors Inc Stany Zjednoczone % (zmienne) US617463AA25 (MSIX A1) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Morgan Stanley IXIS Real Estate Capital Trust Stany Zjednoczone % (zmienne) US617538AA18 (MSAC 2007-HE3 A2A) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Morgan Stanley ABS Capital I Stany Zjednoczone % (zmienne) USU13123AA97 (CROCK /30/25) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Crockett Cogeneration LP Stany Zjednoczone % (stałe) USU2583EAB30 (DPABS M1) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Dominos Pizza ABS Stany Zjednoczone % (stałe) USU34839AA56 (FPL /27/17) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID FPL Energy Wind Funding LLC Stany Zjednoczone % (stałe) USU34681AA14 (FPL /20/23) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID FPL Energy American Wind LLC Stany Zjednoczone % (stałe) USU37818AA62 (GLENCR 6 04/15/14) Aktywny rynek - rynek nieregulowany Frankfurt Stock Exchange Glencore Funding LLC Stany Zjednoczone % (stałe) USU49476AB77 (TENOK /30/21) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Kiowa Power Partners LLC Stany Zjednoczone % (stałe) US53079EAS37 (LIBMUT /15/14) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Liberty Mutual Group Inc Stany Zjednoczone % (stałe) USU52932AK37 (LIBMUT 7 03/15/37) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Liberty Mutual Insurance Co Stany Zjednoczone % (zmienne) USU6696YAA65 (NSGHLD 7 3/4 12/15/25) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID NSG Holdings LLC / NSG Holdings Inc Stany Zjednoczone % (stałe) USU7317GAA23 (POWER /01/12) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Power Receivable Finance LLC Stany Zjednoczone % (stałe) USU8040AAL36 (SBAC X F) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID SBA CMBS Trust Stany Zjednoczone % (stałe) USU8801PAA31 (TENALA 7 06/30/21) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Tenaska Alabama Partners LP Stany Zjednoczone % (stałe) US898404AB48 (GE 7 1/2 04/01/15) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Trustreet Properties Inc Stany Zjednoczone % (stałe) US05948KEJ43 (BOAA CB1) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Banc of America Alternative Loan Trust Stany Zjednoczone % (stałe) US22540VQ704 (CSFB M1) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID CS First Boston Mortgage Securities Corp Stany Zjednoczone % (zmienne) US16163HBC43 (CHASE 2007-S3 2A1) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Chase Mortgage Finance Corp Stany Zjednoczone % (stałe) US22541QHE52 (CSFB A6) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID CS First Boston Mortgage Securities Corp Stany Zjednoczone % (stałe) US12669G4V05 (CWHL 2005-J3 2A4) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Countrywide Home Loan Mortgage Pass Through T Stany Zjednoczone % (stałe) USU23998AB06 (DUNKN X M1) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Dunkin Securitization Stany Zjednoczone % (stałe) US233046AB75 (DUNKN M1) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Dunkin Securitization Stany Zjednoczone % (stałe) US32051DTD48 (FHASI A1) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID First Horizon Asset Securities Inc Stany Zjednoczone % (stałe) US31397B6X49 (FHR 3211 PB) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Freddie Mac REMICS Stany Zjednoczone % (stałe) US36185ND806 (GMACM 2003-J7 A10) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID GMAC Mortgage Corp Loan Trust Stany Zjednoczone % (stałe) US36242DA521 (GSAMP 2005-HE2 M1) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID GSAMP Trust Stany Zjednoczone % (zmienne) US45254TPX62 (IMSA A4) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Impac Secured Assets CMN Owner Trust Stany Zjednoczone % (zmienne) US466247EN96 (JPMMT 2004-S1 1A4) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID JP Morgan Mortgage Trust Stany Zjednoczone % (stałe) US466247EV13 (JPMMT 2004-S1 2A1) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID JP Morgan Mortgage Trust Stany Zjednoczone % (stałe) US46625MRC54 (JPMCC 2002-C3 B) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Stany Zjednoczone % (zmienne) US33736LAU98 (FULB 1997-C2 D) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID First Union Commercial Mortgage Securities Inc Stany Zjednoczone % (stałe) US53957DAA19 (LIMAA A A2) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Local Insight Media Finance LLC Stany Zjednoczone % (stałe)

15 PIONEER Obligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty US576434SK19 (MALT A1) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID MASTR Alternative Loans Trust Stany Zjednoczone % (stałe) US761118GE20 (RALI 2005-QA10 A41) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Residential Accredit Loans Inc Stany Zjednoczone % (zmienne) US76111XZV80 (RFMSI 2005-S7 A5) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Residential Funding Mortgage Securities I Stany Zjednoczone % (stałe) US929766MV29 (WBCMT 2003-C9 B) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust Stany Zjednoczone % (zmienne) US929766TP87 (WBCMT 2004-C14 A2) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust Stany Zjednoczone % (stałe) US94983MAG06 (WFMBS A1) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust Stany Zjednoczone % (stałe) US949775AB65 (WFMBS A2) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust Stany Zjednoczone % (stałe) US94980XAA28 (WFMBS 2003-N 1A1) Aktywny rynek - rynek nieregulowany NASD - TRACE Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust Stany Zjednoczone % (zmienne) US94980PAF80 (WFMBS 2004-L A6) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust Stany Zjednoczone % (zmienne) US94981BAA98 (WFMBS 2004-T A1) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust Stany Zjednoczone % (zmienne) US939336HZ97 (WAMMS 2002-MS8 2A1) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Washington Mutual MSC Mortgage Pass-Through CStany Zjednoczone % (stałe) US92922FDG00 (WAMU 2003-S8 A4) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID WaMu Mortgage Pass Through Certificates Stany Zjednoczone % (stałe) US939336R542 (WAMMS 2004-RA2 2A) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Washington Mutual MSC Mortgage Pass-Through CStany Zjednoczone % (stałe) US92922FJ251 (WAMU 2005-AR6 2A1A) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID WaMu Mortgage Pass Through Certificates Stany Zjednoczone % (zmienne) US947075AF47 (WFT 9 5/8 03/01/19) Aktywny rynek - rynek nieregulowany New York Listed Weatherford International Ltd Szwajcaria % (stałe) b) Bony skarbowe c) Bony pieniężne d) Inne US31296RUW68 (FG A16897) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Federal Home Loan Mortgage Corp. Stany Zjednoczone % (stałe) US312938HQ90 (FG A90239) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Federal Home Loan Mortgage Corp. Stany Zjednoczone % (stałe) US312963E720 (FG B11058) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Federal Home Loan Mortgage Corp. Stany Zjednoczone % (stałe) US31292HS961 (FG C01444) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Federal Home Loan Mortgage Corp. Stany Zjednoczone % (stałe) US31292H5Q31 (FG C01755) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Federal Home Loan Mortgage Corp. Stany Zjednoczone % (stałe) US31293KT482 (FG C22371) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Federal Home Loan Mortgage Corp. Stany Zjednoczone % (stałe) US31288B2R34 (FG C73484) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Federal Home Loan Mortgage Corp. Stany Zjednoczone % (stałe) US31288DTW91 (FG C75065) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Federal Home Loan Mortgage Corp. Stany Zjednoczone % (stałe) US31288FET75 (FG C76446) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Federal Home Loan Mortgage Corp. Stany Zjednoczone % (stałe) US31288GKR29 (FG C77504) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Federal Home Loan Mortgage Corp. Stany Zjednoczone % (stałe) US31288HSY70 (FG C78635) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Federal Home Loan Mortgage Corp. Stany Zjednoczone % (stałe) US3128GSUS47 (FG E89593) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Federal Home Loan Mortgage Corp. Stany Zjednoczone % (stałe) US31283HTS49 (FG G01461) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Federal Home Loan Mortgage Corp. Stany Zjednoczone % (stałe) US31283HUA12 (FG G01477) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Federal Home Loan Mortgage Corp. Stany Zjednoczone % (stałe) US3128MMBW26 (FG G18052) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Federal Home Loan Mortgage Corp. Stany Zjednoczone % (stałe) US3128MMCA96 (FG G18064) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Federal Home Loan Mortgage Corp. Stany Zjednoczone % (stałe) US3128PG2V40 (FG J05288) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Federal Home Loan Mortgage Corp. Stany Zjednoczone % (stałe) US3128PHBV21 (FG J05452) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Federal Home Loan Mortgage Corp. Stany Zjednoczone % (stałe) US31371K3B51 (FN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Federal National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US31374SY475 (FN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Federal National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US31391PNH54 (FN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Federal National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US31391WFG15 (FN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Federal National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US31391XPW38 (FN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Federal National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US31400GRW77 (FN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Federal National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US31401HES76 (FN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Federal National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US31401XH836 (FN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Federal National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US31407FC997 (FN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Federal National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US31411YME04 (FN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Federal National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US31412WZV17 (FN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Federal National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36202DZZ76 (G2 3460) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36202D5D96 (G2 3544) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36202D5S65 (G2 3557) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36202D7G00 (G2 3595) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36202EAU38 (G2 3619) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36207KLY46 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36208S6E73 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36209KVG02 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36210ARN99 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36210AWZ64 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36210QW656 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36213RW377 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36200QUZ52 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36200Q4D36 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36200RYJ57 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36200UCQ67 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36200WNG23 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36201FBQ90 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36201KBH86 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36201MJA18 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36201P2Z73 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36201Q2J14 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36200CDF95 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36200DBK81 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36200FJB58 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36200H3K86 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36200KB308 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36200KSS77 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36200MQY20 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36200NB757 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36200NRJ27 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36200NYP04 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36202SBY37 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36202SB646 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36202SYA04 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36202W2E80 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36290N6R85 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36290RP981 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36290VWU42 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36290V4D37 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36290YUW64 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36291KY358 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36291PAY25 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36291QBM50 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36291RNU22 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) US36225BHP67 (GN ) Aktywny rynek - rynek nieregulowany OTC - FTID Government National Mortgage Association Stany Zjednoczone % (stałe) Aktywny rynek - rynek regulowany Aktywny rynek - rynek nieregulowany Nienotowane na rynku aktywnym Odsetki naliczone od papierów dłużnych notowanych na rynku aktywnym Odsetki naliczone od papierów dłużnych nienotowanych na rynku aktywnym * Instrumenty wyceniane z wykorzystaniem modelu dla oszacowania wartości godziwej ** Instrumenty dopuszczone do obrotu rynku 15

16 Sprawozdanie finansowe Wartość według Procentowy udział Kraj siedziby emitenta Wartość według wyceny na Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Instrument bazowy Liczba ceny nabycia w w aktywach (wystawcy) dzień bilansowy w tys. tys. ogółem Instrumenty pochodne Instrumenty pochodne - RAZEM I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne Forward Nienotowane na aktywnym rynku Nie dotyczy Bank Pekao SA Polska USD Forward Nienotowane na aktywnym rynku Nie dotyczy Bank Pekao SA Polska USD Forward Nienotowane na aktywnym rynku Nie dotyczy Bank Pekao SA Polska USD Wartość według Wartość według Procentowy udział Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba ceny nabycia w wyceny na dzień w aktywach Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne tys. bilansowy w tys. ogółem I. Jednostki uczestnictwa II. Certyfikaty inwestycyjne Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Temin wymagalności Rodzaj świadczenia Wierzytelności Wartość Wartość według Procentowy udział Liczba świadczenia w tys. ceny nabycia w Wartość według wyceny na w aktywach tys. dzień bilansowy w tys. ogółem Procentowy udział Wartość według wyceny w aktywach Weksle Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. na dzień bilansowy w tys. ogółem Wartość według Wartość według Procentowy udział Wartość według ceny wyceny na dzień Wartość według wyceny na Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowa-nia ceny nabycia w w aktywach nabycia w tys. bilansowy w danej dzień bilansowy w tys. danej walucie ogółem Depozyty walucie I. W walutach państw należacych do OECD Lokata w PLN Bank Pekao SA Polska PLN Lokata w USD Bank Pekao SA Polska USD II. W walutach państw nienależacych do OECD Emitent ( wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Inne Wartość według Procentowy udział Wartość według wyceny na dzień w aktywach ceny bilansowy w tys. ogółem Procentowy udział Wartość według wyceny Waluty Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w aktywach na dzień bilansowy w tys. ogółem W walutach państw należacych do OECD W walutach państw nienależacych do OECD

17 PIONEER Obligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zestawienie lokat tabele dodatkowe (tysiące złotych) na dzień Gwarantowane składniki lokat Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należace do OECD (z wyłaczeniem Rzeczpospolitej Polskiej) Inne dlużne Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z państw należacych do OECD Instrumenty rynku pieniężnego Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Grupy kapitałowe, o których mowa w art. 98 ustawy Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wells Fargo & Co JPMorgan Chase & Co Bank of America Corp Citigroup Inc Liberty Mutual Group Inc Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art.107 ustawy Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z państw należacych do OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 17

18 Sprawozdanie finansowe Bilans na dzień (tysiące złotych) Bilans I. Aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty a) Środki na bieżących rachunkach bankowych b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe Należności a) Zbyte lokaty b) Zbyte jednostki uczestnictwa 0 69 c) Odsetki 0 0 d) Dywidendy e) Należności inne Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Nieruchomości Pozostałe aktywa 0 0 II. Zobowiązania Nabyte lokaty Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych Odkupione jednostki uczestnictwa Wpłaty na jednostki uczestnictwa Zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych Zobowiązania pozostałe, w tym w szczególności: Wynagrodzenie za zarządzanie Opłata manipulacyjna Zobowiązania z tytułu przekroczenia salda na rachunku III. Aktywa netto IV. Kapitał funduszu Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) V. Dochody zatrzymane Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat - w tym z tytułu różnic kursowych VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia w tym z tytułu różnic kursowych VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji Kategorie jednostek uczestnictwa Liczba Jednostki uczestnictwa kategorii A Jednostki uczestnictwa kategorii I Kategorie jednostek uczestnictwa Wartość aktywów netto na jednostke uczestnictwa Jednostki uczestnictwa kategorii A Jednostki uczestnictwa kategorii I Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. 18

19 PIONEER Obligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rachunek Wyniku z Operacji (tysiące złotych) Rachunek wyniku z operacji od do od do I. Przychody z lokat Dywidendy i inne udziały w zyskach Przychody odsetkowe Dodatnie saldo różnic kursowych Pozostałe 1 7 II. Koszty Funduszu Wynagrodzenie dla Towarzystwa Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję Opłaty dla depozytariusza Opłaty zwiazane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu Opłaty za zezwolenie oraz rejestracyjne Usługi w zakresie rachunkowości Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu Usługi prawne Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne Koszty odsetkowe Ujemne saldo różnic kursowych Pozostałe III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 IV. Koszty funduszu netto (II-III) V. Przychody z lokat netto (I-IV) VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym: z tytułu różnic kursowych Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat w tym: - z tytułu różnic kursowych VII. Wynik z operacji Kategoria jednostek uczestnictwa Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa (w zł) Jednostki uczestnictwa kategorii A Jednostki uczestnictwa kategorii I Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. 19

20 Sprawozdanie finansowe Zestawienie zmian w aktywach netto (tysiące złotych) Zestawienie zmian w aktywach netto I. Zmiana wartości aktywów netto za okres od do za okres od do Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem) w tym: a) przychody z lokat netto b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat c) wzrost spadek niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 a) przychodów z lokat netto 0 0 b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 c) z przychodów ze zbycia lokat Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) w tym: a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa) b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa) Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu zmian w kapitale Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa A. Jednostki uczestnictwa kategorii A 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo zmian Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa D. Jednostki uczestnictwa kategorii I 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo zmian Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa c) saldo Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa A. Jednostki uczestnictwa kategorii A 1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym data wyceny maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym data wyceny wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym data wyceny D. Jednostki uczestnictwa kategorii I 1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym data wyceny maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym data wyceny wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym data wyceny IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto (pa) procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję procentowy udział opłat dla depozytariusza procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszy procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu Zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. 20

PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA

PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER DYNAMICZNEJ OCHRONY KAPITAŁU SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe PKO Papierów Dłużnych Plus. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe PKO Papierów Dłużnych Plus. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe PKO Papierów Dłużnych Plus za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014 roku SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 ZESTAWIENIE LOKAT... 5 BILANS...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku.

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

COMMERCIAL UNION FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ CU DEPOZYT PLUS SUBFUNDUSZ CU OBLIGACJI SUBFUNDUSZ CU OCHRONY KAPITAŁU PLUS

COMMERCIAL UNION FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ CU DEPOZYT PLUS SUBFUNDUSZ CU OBLIGACJI SUBFUNDUSZ CU OCHRONY KAPITAŁU PLUS COMMERCIAL UNION FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ CU DEPOZYT PLUS SUBFUNDUSZ CU OBLIGACJI SUBFUNDUSZ CU OCHRONY KAPITAŁU PLUS SUBFUNDUSZ CU STABILNEGO INWESTOWANIA SUBFUNDUSZ CU POLSKICH AKCJI POŁĄCZONE

Bardziej szczegółowo

P AA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA

P AA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15 OGŁASZA JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER AKTYWNEJ ALOKACJI subfunduszu w PIONEER FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe

Półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu UniStabilny Wzrost wydzielonego w ramach UniFundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego sporządzone

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY 2012

PROSPEKT INFORMACYJNY 2012 PROSPEKT INFORMACYJNY 2012 ING DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO ZARZĄDZANEGO PRZEZ ING POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A. (ING PTE S.A.) Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY UL. TOPIEL 12. INTERNET: WWW.INGIKZE.PL

Bardziej szczegółowo

Raport roczny FIZ-R-E

Raport roczny FIZ-R-E INVESTOR FIZ FIZ-R-E_20120101 2013 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny FIZ-R-E za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2012 obejmujący

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ARKA BZ WBK AKCJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ARKA BZ WBK AKCJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ARKA BZ WBK AKCJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku 1. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta......................................... 50

Bardziej szczegółowo

Raport roczny FIZ-R-E

Raport roczny FIZ-R-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny FIZ-R-E za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, Z DNIA 28 LISTOPADA 2014 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, Z DNIA 28 LISTOPADA 2014 R. OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, Z DNIA 28 LISTOPADA 2014 R. Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 6 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 131/2013 (4248) poz. 9759 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 9759. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Krzysztof Machnik w Mochnaczce Wyżnej. [BMSiG-6378/2013]

Bardziej szczegółowo

Statut Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Statut Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Statut Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rozdział I Postanowienia ogólne. Definicje. 1 Użytym w niniejszym Statucie wyrażeniom nadaje się następujące znaczenie: 1. Agent Transferowy podmiot, który

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego; Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski Funduszu Inwestycyjnego Otwartego; Legg Mason Senior Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Obligacji Skarbowych FIO Poprzednie nazwy Funduszu: Nie dotyczy Firma

Bardziej szczegółowo

ARKA BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty

ARKA BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty SPRAWOZDANIE FINANSOWE ARKA BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku Załącznikami do niniejszego sprawozdania finansowego funduszu Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Skrót prospektu informacyjnego

Skrót prospektu informacyjnego Skrót prospektu informacyjnego BPH Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Total Profit (BPH SFIO Total Profit) ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, Rzeczpospolita Polska organem Funduszu jest BPH

Bardziej szczegółowo

dziesiąty dzień roboczy danego miesiąca kalendarzowego nie jest Dniem Giełdowym, na najbliższy Dzień Giełdowy po tym dniu,

dziesiąty dzień roboczy danego miesiąca kalendarzowego nie jest Dniem Giełdowym, na najbliższy Dzień Giełdowy po tym dniu, STATUT SECUS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO INNEUTRAL 1. NAZWA I RODZAJ FUNDUSZU 1. Niniejszy Statut określa cele, sposób działania oraz organizację SECUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego InNeutral,

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe. Commercial Union Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Polskich Akcji za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2003 roku

Sprawozdanie finansowe. Commercial Union Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Polskich Akcji za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2003 roku Commercial Union Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Polskich Akcji za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2003 roku Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu sprawozdania finansowe Commercial

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER AKTYWNEJ ALOKACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Aktywnej Alokacji FIO Poprzednie nazwy Funduszu: Nie dotyczy. Firma i

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R.

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R. PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D, E, F EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. BIELAŃSKA 12, 00-085 WARSZAWA STRONA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY

PROSPEKT INFORMACYJNY CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PROSPEKT INFORMACYJNY CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PROSPEKT INFORMACYJNY CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO zarządzanego przez Credit Suisse Life

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER AKCJI EUROPEJSKICH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY. Rozdział I. Dane o Funduszu

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER AKCJI EUROPEJSKICH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY. Rozdział I. Dane o Funduszu SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER AKCJI EUROPEJSKICH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Skrót nazwy: Pioneer Akcji Europejskich FIO Siedziba Funduszu i kraj siedziby Funduszu: Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MULTI INWESTYCJA

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MULTI INWESTYCJA Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MULTI INWESTYCJA z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17, p. XIV, 00-203 Warszawa strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny

Prospekt Informacyjny Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. ul. Domaniewska 41A, 02-672 Warszawa Ogólnodostępna strona internetowa Pekao OFE znajduje się pod adresem: www.pekaopte.pl Prospekt Informacyjny Pekao

Bardziej szczegółowo

7. Imiona i nazwiska: a) członków Zarządu Towarzystwa - Tomasz Bogutyn Prezes Zarządu - Marcin Jarkiewicz - Wiceprezes Zarządu - Michał Stępniewski

7. Imiona i nazwiska: a) członków Zarządu Towarzystwa - Tomasz Bogutyn Prezes Zarządu - Marcin Jarkiewicz - Wiceprezes Zarządu - Michał Stępniewski Prospekt informacyjny PKO/CREDIT SUISSE SKARBOWY - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO/CREDIT SUISSE Skarbowy fundusz inwestycyjny otwarty i w dalszej części prospektu

Bardziej szczegółowo

7. Imiona i nazwiska: a) członków Zarządu Towarzystwa - Tomasz Bogutyn Prezes Zarządu - Marcin Jarkiewicz - Wiceprezes Zarządu - Michał Stępniewski

7. Imiona i nazwiska: a) członków Zarządu Towarzystwa - Tomasz Bogutyn Prezes Zarządu - Marcin Jarkiewicz - Wiceprezes Zarządu - Michał Stępniewski Prospekt informacyjny PKO/CREDIT SUISSE ZRÓWNOWAŻONY - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO/CREDIT SUISSE Zrównoważony fundusz inwestycyjny otwarty i w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy

Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy Organem funduszu inwestycyjnego jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Noty objaśniające. Nota 1. Polityka rachunkowości. Opis przyjętych zasad rachunkowości

Noty objaśniające. Nota 1. Polityka rachunkowości. Opis przyjętych zasad rachunkowości Noty objaśniające Nota 1. Polityka rachunkowości Opis przyjętych zasad rachunkowości a) Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo