ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku l skiego S.A. za III kwartał 2008 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku l skiego S.A. za III kwartał 2008 roku"

Transkrypt

1

2 Spis tre ci I. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 1 1. Skonsolidowany rachunek zysków i strat Skonsolidowany bilans Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Skonsolidowany rachunek przepływów pieni nych II. Najwa niejsze osi gni cia Grupy Kapitałowej ING Banku l skiego S.A. w III kwartale 2008 r III. Wyniki finansowe 8 IV. Rozwój biznesu Bankowo Detaliczna Bankowo Korporacyjna Elektroniczne kanały dystrybucji 4. Wskazanie czynników, które mog mie wpływ na wyniki finansowe w kolejnych kwartałach V. Informacje uzupełniaj ce Informacje o Banku i Grupie Kapitałowej Zgodno z Mi dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo ci Finansowej Warto ci szacunkowe Porównywalno danych finansowych Dane uzupełniaj ce do rachunku zysków i strat i pozycji bilansowych Jako portfela kredytowego Pozycje pozabilansowe Emisje, wykup i spłaty dłu nych i kapitałowych papierów warto ciowych Wypłacone dywidendy Nabycie lub zbycie pozycji rzeczowych aktywów trwałych Rozliczenia z tytułu spraw spornych Sezonowo lub cykliczno działalno ci Istotne zdarzenia po zako czeniu okresu ródrocznego Transakcje z jednostkami powi zanymi Segmentacja osi gni tych przychodów i wyników finansowych Grupy Wybrane dane finansowe ze sprawozdania finansowego VI. Jednostkowe sprawozdanie finansowe

3 I. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tys. PLN) Numer noty III kwartał kwartały 2008 III kwartał kwartały 2007 okres od do okres od do okres od do okres od do Przychody z tytułu odsetek Koszty odsetek Wynik z tytułu odsetek Przychody z tytułu prowizji Koszty prowizji Wynik z tytułu prowizji Wynik na inwestycyjnych aktywach finansowych Wynik na instrumentach finansowych wycenianych przez rachunek zysków i strat oraz rewaluacja Pozostałe przychody i koszty operacyjne Wynik na działalno ci podstawowej Koszty działania banku Pozostałe koszty Odpisy na utrat warto ci aktywów finansowych i rezerwy na zobowiazania pozabilansowe Udział w zyskach netto jednostek stowarzyszonych wycenianych metod praw własno ci Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy Zysk (strata) netto przypadaj cy na akcjonariuszy jednostki dominuj cej przypadaj cy na udziały mniejszo ci Zysk (strata) netto przypadaj cy na akcjonariuszy jednostki dominujacej rednia wa ona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł) 44,15 40,99 rednia wa ona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł) 44,15 40,99 1

4 SKONSOLIDOWANY BILANS (w tys. PLN) Numer noty 3 kwartały kwartały 2008 koniec roku kwartały kwartały A K T Y W A - Kasa, rodki w Banku Centralnym Kredyty i inne nale no ci udzielone innym bankom Aktywa finansowe wyceniane do warto ci godziwej przez rachunek zysków i strat Inwestycje dost pne do sprzeda y utrzymywane do terminu wymagalno ci Pochodne instrumenty zabezpieczaj ce Kredyty i inne nale no ci udzielone klientom Inwestycje w jednostki podporz dkowane Nieruchomo ci inwestycyjne Rzeczowe aktywa trwałe Warto ci niematerialne Aktywa trwałe przeznaczone do sprzeda y Aktywa z tytułu bie cego podatku dochodowego Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne aktywa A k t y w a r a z e m P A S Y W A ZOBOWI ZANIA - Zobowi zania wobec innych banków Zobowi zania finansowe wyceniane do warto ci godziwej przez rachunek zysków i strat Pochodne instrumenty zabezpieczaj ce Zobowi zania wobec klientów Rezerwy Zobowi zania z tytułu bie cego podatku dochodowego Inne zobowi zania Z o b o w i z a n i a o g ó ł e m KAPITAŁY - Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy - nadwy ka ze sprzeda y akcji powy ej ich warto ci nominalnej - Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów finansowych dost pnych do sprzeda y Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów trwałych Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczaj cych przepływy pieni ne Zyski zatrzymane K a p i t a ł y w ł a s n e j e d n o s t k i d o m i n u j c e j Kapitały mniejszo ci K a p i t a ł y w ł a s n e o g ó ł e m P a s y w a r a z e m Współczynnik wypłacalno ci 11,91% 11,22% 13,12% 13,05% 13,41% Warto ksi gowa Liczba akcji Warto ksi gowa na jedn akcj ( w zł) 328,81 305,74 295,06 293,65 278,39 2

5 ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM (w tys. PLN) 3 kwartały 2008 okres od do Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy - nadwy ka ze sprzeda y akcji powy ej ich warto ci nominalnej Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów finansowych dost pnych do sprzeda y Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów trwałych Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów Zyski zatrzymane zabezpieczaj cych przepływy pieni ne Kapitały mniejszo ci Kapitały razem Kapitał na pocz tek okresu zyski/straty z rewaluacji aktywów finansowych dost pnych do sprzeda y odniesione na kapitał własny - przeniesienie na wynik finansowy w wyniku sprzeda y aktywów finansowych z portfela dost pnych do sprzeda y zbycie rodków trwałych aktualizacja wyceny rodków trwałych efektywna cz powi zania zabezpieczaj cego w rachunkowo ci zabezpiecze przepływów pieni nych wypłata dywidendy wynik netto bie cego okresu udział akcjonariuszy mniejszo ciowych w wyniku finansowym netto Kapitał na koniec okresu koniec roku 2007 okres od do Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy - nadwy ka ze sprzeda y akcji powy ej ich warto ci nominalnej Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów finansowych dost pnych do sprzeda y Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów trwałych Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów Zyski zatrzymane zabezpieczaj cych przepływy pieni ne Kapitały mniejszo ci Kapitały razem Kapitał na pocz tek okresu zyski/straty z rewaluacji aktywów finansowych dost pnych do sprzeda y odniesione na kapitał własny - przeniesienie na wynik finansowy w wyniku sprzeda y aktywów finansowych z portfela dost pnych do sprzeda y zbycie rodków trwałych aktualizacja wyceny rodków trwałych nabycie od udziałowców mniejszo ciowych udziałów w jednostce zale nej wypłata dywidendy wynik netto bie cego okresu udział akcjonariuszy mniejszo ciowych w wyniku finansowym netto Kapitał na koniec okresu kwartały 2007 okres od do Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy - nadwy ka ze sprzeda y akcji powy ej ich warto ci nominalnej Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów finansowych dost pnych do sprzeda y Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów trwałych Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów Zyski zatrzymane zabezpieczaj cych przepływy pieni ne Kapitały mniejszo ci Kapitały razem Kapitał na pocz tek okresu zyski/straty z rewaluacji aktywów finansowych dost pnych do sprzeda y odniesione na kapitał własny - przeniesienie na wynik finansowy w wyniku sprzeda y aktywów finansowych z portfela dost pnych do sprzeda y zbycie rodków trwałych aktualizacja wyceny rodków trwałych nabycie od udziałowców mniejszo ciowych udziałów w jednostce zale nej wypłata dywidendy wynik netto bie cego okresu udział akcjonariuszy mniejszo ciowych w wyniku finansowym netto Kapitał na koniec okresu

6 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENI NYCH (w tys. PLN) 3 kwartały kwartały 2007 okres od do okres od do DZIAŁALNO OPERACYJNA Zysk (strata) netto Korekty Zyski (straty) udziałowców mniejszo ciowych uj te w wyniku finansowym Udział w zyskach netto jednostek stowarzyszonych Niezrealizowane zyski (straty) z tytułu ró nic kursowych Amortyzacja Odsetki naliczone (z rachunku zysków i strat) Odsetki otrzymane / zapłacone Dywidendy otrzymane Zyski (straty) z działalno ci inwestycyjnej Podatek dochodowy (z rachunku zysków i strat) Podatek dochodowy zapłacony Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu kredytów i innych nale no ci udzielonych innym bankom Zmiana stanu aktywów finansowych wycenianych do warto ci godziwej przez rachunek zysków i strat Zmiana stanu aktywów finansowych dost pnych do sprzeda y Zmiana stanu aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalno ci Zmiana stanu pochodnych instrumentów zabezpieczaj cych Zmiana stanu kredytów i innych nale no ci udzielonych klientom Zmiana stanu pozostałych aktywów Zmiana stanu zobowi za wobec innych banków Zmiana stanu zobowi za wycenianych do warto ci godziwej przez rachunek zysków i strat Zmiana stanu zobowi za wobec klientów Zmiana stanu pozostałych zobowi za Przepływy pieni ne netto z działalno ci operacyjnej DZIAŁALNO INWESTYCYJNA - Nabycie rzeczowych aktywów trwałych Zbycie rzeczowych aktywów trwałych Nabycie warto ci niematerialnych Nabycie udziałów w jednostkach podporz dkowanych Zbycie aktywów trwałych przeznaczonych do sprzeda y Otrzymane dywidendy Przepływy netto zwi zane z działalno ci inwestycyjn DZIAŁALNO FINANSOWA - Spłata kredytów długoterminowych Spłata odsetek od kredytów długoterminowych Dywidendy wypłacone Przepływy pieni ne netto z działalno ci finansowej Zmiana stanu rodków pieni nych z tytułu ró nic kursowych Zwi kszenie / zmniejszenie rodków pieni nych netto rodki pieni ne na pocz tek okresu rodki pieni ne na koniec okresu

7 II. Najwa niejsze osi gni cia Grupy Kapitałowej ING Banku l skiego w III kwartale 2008 r. Dynamiczny wzrost wolumenu depozytów klientów detalicznych oraz liczby kont internetowych: Wzrost warto ci depozytów bankowych klientów detalicznych do poziomu ,1 mln zł (wzrost o 4 238,0 mln zł, tj. 13,9% w stosunku do czerwca br. oraz o 9 482,6 mln zł, tj. o 37,6% w uj ciu rocznym), Liczba internetowych Kont Direct wzrosła do 123 tys. na koniec III kwartału br. Intensyfikacja sprzeda y produktów kredytowych: Wzrost warto ci kredytów dla klientów detalicznych do poziomu 6 357,5 mln zł (wzrost o 706,9 mln zł, tj. 12,5% w porównaniu do czerwca br. oraz o 2 137,2 mln zł, tj. 50,6% w uj ciu rocznym), Wzrost warto ci kredytów hipotecznych do poziomu 3 722,7 mln zł (wzrost o 495,0 mln zł, tj. 15,3% w stosunku do czerwca br. oraz o 1 472,3 mln zł, tj. 65,4% w uj ciu rocznym), Wzrost warto ci kredytów dla klientów korporacyjnych do poziomu ,1 mln zł, (wzrost o 1 585,9 mln zł, tj. 10,7% w porównaniu do czerwca br. oraz o 4 274,4 mln zł, tj. o 35,1% w uj ciu rocznym). Utrzymanie wysokiej jako ci obsługi klientów: Wzrost liczby placówek partnerskich do 102 na koniec III kwartału br., Zwi kszenie ilo ci stref samoobsługowych do 313 na koniec wrze nia br. (w oddziałach Banku i placówkach partnerskich), Wdro enie kolejnych modułów aplikacji Front-End (system wspieraj cy sprzeda produktów i obsług klienta). Rozwój oferty produktowej: Wprowadzenie do oferty atrakcyjnie oprocentowanej terminowej lokaty oszcz dno ciowej, 5

8 Wzbogacenie oferty bankowej o produkty ubezpieczeniowe towarzysz ce kredytom gotówkowym i hipotecznym, Wprowadzenie do oferty kolejnych produktów strukturyzowanych. Przeło enie działa biznesowych na wyniki finansowe: Wzrost dochodów z działalno ci operacyjnej o 14,1% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, Poprawa warto ci wska nika C/I, Wzrost wyniku netto o 7,7% w stosunku do wrze nia 2007 r. 6

9 Najwa niejsze osi gni cia biznesowe mln zł mln zł mln zł Zmiana / Zmiana / Depozyty bankowe segmentu detalicznego ogółem * , , ,5 13,9% 37,6% Aktywa TFI dystrybuowane przez ING Bank l ski 3 691, , ,9-16,6% -55,4% Wolumen kredytów hipotecznych** 3 722, , ,4 15,3% 65,4% Kredyty dla klientów detalicznych ogółem 6 357, , ,3 12,5% 50,6% Depozyty klientów korporacyjnych ogółem* , , ,9-4,1% 14,0% Kredyty dla klientów korporacyjnych ogółem , , ,7 10,7% 35,1% */ bez uwzgl dniania aktywów TFI **/ bez ING Bank Hipoteczny Wyniki Grupy ING Banku l skiego mln zł mln zł Zmiana / Dochody z działalno ci operacyjnej* 1 825, ,0 14,1% Koszty ogółem 1 161, ,8 12,3% Wynik przed kosztami ryzyka 663,3 565,1 17,4% Koszty ryzyka 50,9 98,0-48,1% Zysk brutto 714,3 663,1 7,7% Zysk netto** 574,4 533,2 7,7% Zysk na 1 akcj zwykł (zł) 44,2 41,0 7,8% Wska nik rentowno ci (%) 24,9 31,0-6,1 p.p. Wska nik zwrotu na aktywach (%) 1,3 1,4-0,1 p.p. Wska nik zwrotu z kapitału (%) 21,8 21,5 0,3 p.p. Wska nik udziału kosztów (%) 63,6 64,7-1,1 p.p. Współczynnik wypłacalno ci (%) 11,91 13,05-1,14 p.p. */ wł czaj c udział w zyskach netto jednostek stowarzyszonych wykazywanych metod praw własno ci **/ zysk netto przypadaj cy na akcjonariuszy jednostki dominuj cej Wska nik rentowno ci - stosunek zysku brutto do kosztów ogółem. Wska nik zwrotu na aktywach (ROA) - stosunek zysku netto przypadaj cego na akcjonariuszy jednostki dominuj cej do redniego stanu aktywów. Wska nik zwrotu z kapitału (ROE) - stosunek zysku netto przypadaj cego na akcjonariuszy jednostki dominuj cej do redniego stanu kapitałów i funduszy własnych. Wska nik udziału kosztów (C/I) relacja kosztów ogółem do dochodów z działalno ci operacyjnej w układzie rodzajowym. Współczynnik wypłacalno ci - relacja mi dzy funduszami własnymi a aktywami i zobowi zaniami pozabilansowymi z uwzgl dnieniem wag ryzyka. 7

10 Otrzymane nagrody i wyró nienia ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Wrzesie 2008, III miejsce w rankingu tygodnika Newsweek Przyjazny Bank, Wrzesie 2008 konkurs Lider Informatyki, ING Bank l ski został jednym z trzech finalistów w kategorii Finanse i Bankowo, Czerwiec 2008, strona internetowa ING Banku l skiego najlepsz polsk witryn bankow w rankingu magazynu Marketing & More, Maj 2008, nagroda w kategorii Projekt Roku 2007 dla bankujesz-kupujesz w konkursie Ambasador Gospodarki Elektronicznej, Partner roku i Projekt roku organizowanym przez Zwi zek Banków Polskich Marzec 2008, pierwsza nagroda w kategorii Systemy transakcyjne w konkursie na Najlepszy projekt informatyczny w instytucjach finansowych 2007 (Gazeta Bankowa), Marzec 2008, Lamparty 2007, nagroda bankowców za najbardziej podziwian kreacj wizerunku marki bankowej, Luty 2008, Laury Buildera, wyró nienie w kategorii Produkty i Usługi Finansowe dla Budownictwa po ród banków, Luty 2008, nagroda dla Banku jako Firmy Bliskiej rodowisku" w konkursie organizowanym przez Europejskie Forum Odpowiedzialno ci Ekologicznej, Luty 2008, trzecie miejsce w rankingu Giełdowa Spółka Roku (Puls Biznesu), Stycze 2008, status TOP RATED, wyró nienie w dziedzinie usług powierniczych przyznane przez ameryka skie wydawnictwo Global Custodian. III. Wyniki finansowe Zmiany w MSR/MSSF Grupa podj ła decyzj o nie skorzystaniu z mo liwo ci reklasyfikacji aktywów finansowych, która została dopuszczona przez poprawk do MSR 39 i MSSF 7 opublikowan 14 pa dziernika 2008 r. w zwi zku z nasilaj cym si kryzysem finansowym. Dochody z działalno ci operacyjnej 9M 2008 mln zł 9M M 2008 / 9M 2007 mln zł mln zł % Odsetki * 937,4 720,2 217,2 130,2% Prowizje 650,8 686,4-35,6 94,8% Pozostałe dochody * 236,8 193,4 43,4 122,4% Dochody z działalno ci operacyjnej** 1 825, ,0 225,0 114,1% */ Dochody odsetkowe uwzgl dniaj punkty swapowe, które w sprawozdaniu finansowym prezentowane s w pozycji Wynik na instrumentach finansowych wycenianych przez rachunek zysków i strat oraz rewaluacja **/ Kategoria Dochody z działalno ci operacyjnej obejmuje wynik na działalno ci podstawowej powi kszony o udział w zyskach netto jednostek stowarzyszonych. 8

11 Dochody z działalno ci operacyjnej uzyskane przez Grup kapitałow ING Banku l skiego S.A. na koniec wrze nia 2008 r. wyniosły 1 825,0 mln zł i były wy sze o 225,0 mln zł, tj. o 14,1% w porównaniu do wyniku osi gni tego w analogicznym okresie roku ubiegłego. Dochody odsetkowe na koniec wrze nia 2008 r. wyniosły 937,4 mln zł i były wy sze o 217,2 mln zł, tj. o 30,2% w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego. Wzrost dochodów odsetkowych był efektem wprowadzania nowych produktów i intensyfikacji działa sprzeda owych, co przeło yło si na wzrost wolumenów generuj cych przychody odsetkowe. Dochody z tytułu prowizji i opłat na koniec wrze nia 2008 r. wyniosły 650,8 mln zł, co oznacza spadek o 35,6 mln zł, tj. o 5,2% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Główn przyczyn spadku były ni sze dochody prowizyjne zwi zane z dystrybucj jednostek uczestnictwa TFI oraz dochody prowizyjne zwi zane z działalno ci maklersk (ł czny spadek wyniósł 115,5 mln zł). Spadek ten został cz ciowo skompensowany przez wy sze o 33,0 mln zł prowizje zwi zane z kartami płatniczymi (wzrost aktywno ci klientów) oraz prowizje od subskrypcji depozytów strukturyzowanych w wysoko ci 18,8 mln zł. Struktura przychodów prowizyjnych na koniec wrze nia br. i w analogicznym okresie roku poprzedniego przedstawiała si nast puj co: Przychody prowizyjne w mln zł Prowadzenie rachunków Karty Kredyty Dystrybucja TFI Wymiana walut Prowizje maklerskie Pozostałe Dep. strukturyzowane Pozostałe dochody na koniec wrze nia 2008 r. wyniosły 236,8 mln zł i były wy sze o 43,4 mln zł, tj. o 22,4% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Na kształtowanie si pozostałych dochodów znacz cy wpływ miał bardzo dobry wynik ze sprzeda y produktów Pionu Rynków Finansowych oraz sprzeda akcji MasterCard Incorporated (w II kwartale br.), na której zrealizowano dochód w wysoko ci 25,3 mln zł. Ponadto, w III kwartale br. utworzono rezerw na nierozliczone transakcje wymiany walut zawarte z bankiem Lehman Brothers Inc. w wysoko ci 32,8 mln zł. 9

12 Poni sza tabela prezentuje udział poszczególnych linii biznesowych w tworzeniu dochodu z działalno ci operacyjnej. 9M 2008 mln zł 9M M 2008 /9M 2007 mln zł mln zł % Bankowo detaliczna 946,6 906,2 40,4 104,5% Bankowo korporacyjna 617,8 540,9 76,9 114,2% Operacje własne 260,6 152,9 107,7 170,4% Dochody z działalno ci operacyjnej 1 825, ,0 225,0 114,1% W strukturze dochodów z działalno ci operacyjnej najwy szy udział stanowiły dochody wypracowane przez segment bankowo ci detalicznej. Ich warto na koniec wrze nia br. wyniosła 946,6 mln zł, co oznacza wzrost o 40,4 mln zł, tj. o 4,5% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wyniki uzyskane w omawianym okresie przez bankowo detaliczn były wypadkow : wzrostu dochodów ze sprzeda y produktów Pionu Rynków Finansowych o 49,1 mln zł, tj. o 94,7%, obni enia dochodów prowizyjnych zwi zanych z dystrybucj jednostek uczestnictwa TFI (spadek o 79,9 mln zł), cz ciowo skompensowanego przez wy sze prowizje zwi zane z kartami płatniczymi (wzrost o 33,0 mln zł), sprzeda y akcji MasterCard (na transakcji tej zrealizowano dochód w wysoko ci 25,3 mln zł), prowizji od subskrypcji depozytów strukturyzowanych (18,8 mln zł). Dochody w obszarze bankowo ci korporacyjnej na koniec wrze nia 2008 r. wyniosły 617,8 mln zł i były wy sze o 76,9 mln zł, tj. o 14,2% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost dochodów wynikał przede wszystkim z: dobrych wyników w zakresie sprzeda y produktów Pionu Rynków Finansowych, dochód z tego tytułu wzrósł o 60,0 mln zł, tj. o 52,7%, wzrostu dochodów z działalno ci depozytowo-kredytowej i rozliczeniowej o 33,4 mln zł, tj. 8,8%, spadku dochodów uzyskanych z transakcji na rynkach kapitałowych o 16,4 mln zł, tj. o 33,7%. Dochody z operacji własnych Grupy po 9 miesi cach 2008 r. wyniosły 260,6 mln zł i wzrosły o 107,7 mln zł, tj. o 70,4% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego co wynikało z: dobrych wyników z działalno ci handlowej na własny rachunek, dochody z tego tytułu wzrosły o 71,0 mln zł, tj. o 130,6%, wzrostu o 36,7 mln zł, tj. o 37,3% dochodów generowanych w obszarze ALCO 1. 1 Dochód ALCO (Komitet Zarz dzania Aktywami i Pasywami) ł cznie z wynikiem na działalno ci inwestycyjnej. 10

13 Koszty 9M 2008 mln zł 9M M 2008 / 9M 2007 mln zł mln zł % Koszty osobowe 572,9 501,6 71,3 114,2% Pozostałe koszty 588,7 533,2 55,5 110,4% Koszty ogółem 1 161, ,8 126,8 112,3% Koszty ogółem na koniec wrze nia 2008 roku wyniosły 1 161,6 mln zł i były wy sze o 126,8 mln zł, tj. o 12,3% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost kosztów spowodowany był: zwi kszeniem skali operacji, urynkowieniem płac, realizacj projektów zmierzaj cych do optymalizacji procesów. Koszty osobowe po 9 miesi cach 2008 r. wyniosły 572,9 mln zł i były wy sze o 71,3 mln zł, tj. o 14,2% od kosztów poniesionych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Do wzrostu kosztów osobowych przyczyniło si urynkowienie płac, w efekcie czego podniesione zostało minimalne wynagrodzenie w Banku, jak równie wzrost zatrudnienia wynikaj cy z ekspansji rynkowej. Pozostałe koszty na koniec wrze nia 2008 r. wyniosły 588,7 mln zł i były wy sze o 55,5 mln zł, tj. o 10,4 % w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Koszty ryzyka Saldo odpisów na utrat warto ci aktywów finansowych i rezerw na zobowi zania pozabilansowe na koniec wrze nia 2008 r. było dodatnie (dochody) i wyniosło 50,9 mln zł. Na wysoko salda odpisów wpłyn ła sprzeda w II kwartale br. wierzytelno ci w sytuacji nieregularnej (umowa z Bison Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni ty), w efekcie której Bank rozwi zał rezerwy na kwot 43,0 mln zł. W porównywalnym okresie roku ubiegłego saldo odpisów na utrat warto ci aktywów finansowych i rezerw na zobowi zania pozabilansowe było równie dodatnie i wyniosło 98,0 mln zł. Wynik finansowy Wynik finansowy brutto uzyskany na koniec wrze nia 2008 r. wyniósł 714,3 mln zł wobec 663,1 mln zł w porównywalnym okresie roku ubiegłego. Wynik finansowy netto przypadaj cy na akcjonariuszy jednostki dominuj cej ukształtował si na poziomie 574,4 mln zł i był o 41,1 mln zł, tj. o 7,7% wy szy w stosunku do wrze nia 2007 r. 11

14 IV. Rozwój biznesu 1. Bankowo Detaliczna Realizowane projekty, nowe produkty W obszarze detalicznym ING Bank l ski w III kwartale br. kontynuował realizacj projektów, istotnych z punktu widzenia dalszego podniesienia jako ci obsługi klientów, jak równie zwi kszenia dost pno ci usług: Front End, którego zadaniem jest uproszczenie procesów akwizycji, sprzeda y i obsługi klienta oraz obni enie ryzyka operacyjnego. Efektem projektu było wdro enie w ubiegłym roku w sieci placówek nowoczesnej aplikacji ł cz cej procesy produktowe i działania prosprzeda owe. W III kwartale br. wdro one zostały nowe funkcjonalno ci aplikacji zwi zane z obsług rachunków, bankowo ci elektronicznej, kart debetowych oraz usług dodatkowych dla klientów indywidualnych i małych firm. Pod koniec bie cego roku planowane jest udost pnienie kolejnych procesów dotycz cych mi dzy innymi obsługi lokat terminowych, funduszy inwestycyjnych oraz inwestycyjnego planu ubezpieczeniowego. Docelowo aplikacja ma obejmowa coraz wi kszy zakres funkcjonalno ci eliminuj c potrzeb pracy w kilku programach równocze nie. We wrze niu br. rozpocz to proces udost pniania aplikacji Front End w sieci placówek partnerskich, Self Banking, którego celem jest wydzielenie stref samoobsługowych czynnych przez cał dob, w których klienci mog samodzielnie (dzi ki zainstalowanym w nich urz dzeniom) dokonywa wpłat i wypłat gotówkowych, zrobi przelew przez ING BankOnLine, połaczy si z serwisem Halo l ski lub porozmawia z konsultantem z Call Centre. W III kwartale br. kontynuowano tworzenie kolejnych stref samoobsługowych, w efekcie czego ich liczba wzrosła do 313 na koniec wrze nia br. z 248 na koniec czerwca br., Loan Express, sprzeda produktów charakteryzuj cych si wysokim stopniem standaryzacji, których obsługa odbywa si według zautomatyzowanego procesu sprzeda owego z udziałem Partnerów Biznesowych. Pocz tkowo oferta kredytów hipotecznych Express ograniczała si do kredytów złotówkowych, natomiast od sierpnia br. s równie dost pne kredyty indeksowane kursem franka szwajcarskiego, Przebudowa ING BankOnLine w III kwartale br. trwały prace zmierzaj ce do zaimplementowania nowych funkcjonalno ci w systemie ING BankOnLine (mi dzy innymi mo liwo automatycznego otwierania lokat terminowych). Nowe funkcjonalno ci s dost pne od 13 pa dziernika br. W III kwartale br. ING Bank l ski modyfikował swoj ofert produktow skierowan do klienta detalicznego, w efekcie czego gama produktów została wzbogacona o: nowy produkt ubezpieczeniowy Zysk bez ryzyka. Jest to innowacyjne poł czenie produktu oszcz dno ciowego, strukturyzowanego i ubezpieczeniowego, 12

15 terminow lokat oszcz dno ciow Ekstra premia 1 dla posiadaczy Otwartego Konta Oszcz dno ciowego z oprocentowaniem 8% w skali roku, kolejn propozycj produktów strukturyzowanych (Inwestycyjny Plan Ubezpieczeniowy WIG20 produkt oferowany we współpracy z ING Towarzystwem Ubezpiecze na ycie), produkty ubezpieczeniowe towarzysz ce kredytom gotówkowym (Program ubezpieczeniowy Bezpieczna Po yczka) oraz hipotecznym (Program ubezpieczeniowy Mini/Maxi, ubezpieczenie pomostowe, ubezpieczenie niskiego wkładu własnego oraz ubezpieczenie nieruchomo ci). Oferta powstała we współpracy z TU Europa S.A. oraz TU na ycie Europa S.A., produkty ubezpieczeniowe Towarzystwa Ubezpiecze EUROPA S.A. dedykowane rachunkom oszcz dno ciowo-rozliczeniowym i oszcz dno ciowym w PLN. Wolumeny i pozycja rynkowa rodki powierzone przez klientów Na koniec wrze nia 2008 r. warto depozytów bankowych klientów segmentu detalicznego wyniosła ,1 mln zł i była o 13,9% wy sza w stosunku do czerwca 2008 r. oraz o 37,6% wy sza w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Obserwowany wzrost bazy depozytowej wynikał przede wszystkim z wprowadzenia do oferty Banku 3-miesi cznej lokaty terminowej oprocentowanej na poziomie 8% w skali rocznej. Nowy, atrakcyjnie oprocentowany produkt w poł czeniu ze skuteczn reklam pozwoliły na pozyskanie nowych rodków z rynku. Struktura rodków powierzonych przez klientów segmentu detalicznego (mln zł) Rachunki bie ce 4 049, , , , ,9 Rachunki oszcz dno ciowe , , , , ,2 Rachunki i lokaty terminowe 5 947, , , , ,4 Depozyty bankowe segmentu detalicznego , , , , ,5 Aktywa TFI 3 691, , , , ,9 rodki powierzone przez klientów segmentu detalicznego , , , , ,4 W celu zapewnienia ró norodno ci oferty ING Bank l ski poprzez swoje kanały dystrybucji sprzedaje równie jednostki uczestnictwa ING TFI. Spadek indeksów giełdowych spowodował obni enie atrakcyjno ci tego produktu i zmian preferencji klientów w zakresie lokowania rodków. W efekcie saldo pozyskanych jednostek funduszy inwestycyjnych ING TFI spadło o 16,6% w porównaniu do ko ca czerwca 2008 r. Dynamika przyrostu depozytów gospodarstw domowych w ING Banku l skim była znacznie wy sza ni w sektorze, w efekcie czego udział w rynku na koniec wrze nia br. wyniósł 10,25% wobec 9,40% na koniec czerwca br. 13

16 Bank Wolumeny oraz udział w rynku depozytów gospodarwstw domowych (w mld zł) ING Bank l ski - grupa Ry nek 8,77% 8,90% 9,20% 8,97% 9,40% 9,42% 9,38% 10,25% XII 2006 III VI IX XII 2007 III VI IX 2008 Rynek Liczba prowadzonych przez Bank rachunków osobistych na koniec wrze nia 2008 roku wyniosła 1 269,4 tys. i wzrosła o 4,4% w porównaniu do czerwca 2008 r. oraz o 13,6% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego , ,6 Liczba ROR-ów (w tys. szt) 1 183, , ,4 IX XII 2007 III VI IX 2008 Kredyty Stałe podnoszenie atrakcyjno ci produktów kredytowych przyniosło efekty w postaci wzrostu wolumenu kredytów detalicznych. Ich warto na koniec wrze nia 2008 r. wyniosła 6 357,5 mln zł, co oznacza wzrost o 12,5% w porównaniu do ko ca czerwca 2008 r. oraz o 50,6% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Na przyspieszenie akcji kredytowej w obszarze detalicznym wpłyn ły dobre wyniki w zakresie sprzeda y: kredytów hipotecznych (szczególnie indeksowanych kursem CHF), po yczek pieni nych, kredytów dla Small Business. Struktura kredytów dla klientów sektora detalicznego (mln zł) Kredyty hipoteczne 3 775, , , , ,5 Pozostałe kredyty detaliczne 2 582, , , , ,8 Segment detaliczny razem 6 357, , , , ,3 14

17 Dynamika kredytów udzielonych przez ING Bank l ski gospodarstwom domowym była zbli ona do dynamiki w sektorze, w efekcie czego udział w rynku na koniec wrze nia br. wyniósł 2,00% wobec 1,95% na koniec I półrocza br. Bank 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 Wolum e n y or az udział w ryn k u k re d ytów gos podars tw d om ow ych (w m ld zł) 1,87% 1,81% IN G Bank l sk i - grupa R y nek 1,83% 1,85% 1,87% 1,89% 1,95% 2,00% XII 2006 III VI IX XII 2007 III VI IX 2008 Rynek Karty bankowe Oferta ING Banku l skiego S.A. w zakresie kart bankowych obejmuje karty debetowe, karty charge, karty kredytowe oraz karty przedpłacone. Pod koniec ubiegłego roku ING Bank l ski jako jeden z pierwszych rozpocz ł wydawanie kart debetowych z mikroprocesorem. Od 29 wrze nia br. równie karty kredytowe wydawane przez Bank zostały wyposa one w chip, co wpłyn ło na zwi kszenie bezpiecze stwa dokonywanych nimi transakcji. Na koniec wrze nia br. liczba wydanych kart kredytowych 2 wzrosła z 274 tys. kart na koniec czerwca 2008 r. do 277 tys. kart na dzie 30 wrze nia 2008 r. Liczba aktywnych kart kredytowych (w tys. szt) 260,9 267,1 273,7 277,4 220,2 IX XII 2007 III VI IX Bankowo Korporacyjna Realizowane projekty, nowe produkty W zakresie bankowo ci korporacyjnej ING Bank l ski kontynuował działania zmierzaj ce do optymalizacji procesów w najistotniejszych obszarach obsługi klientów tego segmentu, jak równie do poszerzenia oferty produktowej: 2 Ł cznie z kartami VE Credit oraz VE Credit NN-P 15

18 w faz wdro enia wszedł program Corporate Lending 2008, którego celem jest uproszczenie i zautomatyzowanie procesu kredytowego dla klientów korporacyjnych, pozwalaj ce na zwi kszenie jego efektywno ci. W ramach programu w III kwartale br. wprowadzono wzór nowej dokumentacji kredytowej, wdro ono równie now aplikacj do generowania dokumentacji kredytowej dla klientów korporacyjnych, w III kwartale br. poszerzono ofert Banku w zakresie transakcji walutowych (4 nowe waluty). Obecnie klienci maj mo liwo przeprowadzania transakcji w 19 walutach obcych, we wrze niu br. wprowadzono now funkcjonalno dla Polecenia Zapłaty PZ dla Wspólnot Mieszkaniowych. Dzi ki nowej usłudze zarz dca wspólnot mieszkaniowych mo e w łatwy sposób obsługiwa polecenie zapłaty dla klientów. Zautomatyzowany proces rozlicze pozwala na dostarczenie do Banku jednego pliku elektronicznego ze zleceniami oraz odebranie pliku wynikowego ze szczegółami wszystkich transakcji, w III kwartale br. przeprowadzono trzeci akcj szybkiej cie ki kredytowej. Fast Track to nowe podej cie do procesu kredytowego dla klientów korporacyjnych, polegaj ce na automatycznym wyliczeniu limitów dla wybranych, wystandaryzowanych produktów kredytowych, co pozwala na uproszczenie i skrócenie procesu udzielania kredytu, w III kwartale br. rozszerzono funkcjonalno w systemie ING BusinessOnLine (wdro ono funkcj stałych zlece ), trwały równie prace zmierzaj ce do optymalizacji działania aplikacji. Wolumeny i pozycja rynkowa rodki powierzone przez klientów Warto rodków ulokowanych przez klientów segmentu korporacyjnego na koniec wrze nia br. wyniosła ,3 mln zł i była o 4,2% ni sza w porównaniu do czerwca 2008 r. W III kwartale br. odnotowano spadek depozytów klientów strategicznych, spadły równie depozyty du ych i rednich firm. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego depozyty klientów korporacyjnych wzrosły o 12,8%. Struktura rodków powierzonych przez klientów segmentu korporacyjnego (mln zł) Klienci strategiczni 9 137, , , , ,3 Du e i rednie firmy 7 175, , , , ,6 Aktywa TFI 76,9 101,1 123,5 158,8 227,3 Segment korporacyjny razem , , , , ,2 Dynamika depozytów podmiotów gospodarczych w ING Banku l skim była ni sza ni w sektorze, w efekcie czego na koniec wrze nia br. odnotowano spadek udziału w rynku do 7,87% z 8,32% na dzie r. 16

19 Bank Wolumeny oraz udział w rynku depozytów korporacyjnych (w mld zł) 8,34% ING Bank l ski - grupa Ry nek 7,84% 7,70% 8,33% 7,96% 8,32% 7,87% Rynek ,32% XII 2006 III VI IX XII 2007 III VI IX Kredyty W okresie 9 miesi cy br. obserwowany był wzrost popytu na kredyty ze strony klientów korporacyjnych. W efekcie kredyty segmentu korporacyjnego wzrosły o 10,7% w stosunku do czerwca br. oraz o 35,1% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Głównym motorem wzrostu wolumenu kredytów segmentu korporacyjnego były kredyty dla klientów strategicznych, które w stosunku do czerwca zwi kszyły si o 13,5%. Wzrost o 7,4% odnotowano równie w obszarze kredytów dla du ych i rednich firm. Struktura kredytów dla klientów segmentu korporacyjnego (mln zł) Klienci strategiczni 8 900, , , , ,0 Du e i rednie firmy 7 118, , , , ,8 Pozostałe 437,8 403,9 484,0 389,1 312,9 Segment korporacyjny razem , , , , ,7 Tempo przyrostu kredytów dla przedsi biorstw w ING Banku l skim było zbli one do dynamiki w sektorze, w efekcie udział w rynku kredytów korporacyjnych na koniec wrze nia br. wyniósł 6,34% wobec 6,31% na koniec czerwca br. Bank Wolumeny oraz udział w rynku kredytów korporacyjnych (w mld zł) ING Bank l ski - grupa Ry nek 6,31% 6,34% Rynek ,96% ,79% 5,76% 5,62% 5,91% 5,80% XII 2006 III VI IX XII 2007 III VI IX

20 3. Elektroniczne kanały dystrybucji Rozwój elektronicznych kanałów dystrybucji jest jednym z priorytetów Banku. Stałe unowocze nianie oferty w tym zakresie przynosi efekty w postaci systematycznego wzrostu liczby klientów zainteresowanych bankowo ci elektroniczn. Dane dotycz ce liczby klientów 3 bankowo ci elektronicznej kształtuj si nast puj co: ING BankOnLine, ING OnLine i MultiCash Halo l ski SMS W III kwartale 2008 r. odnotowano dalszy wzrost klientów ING BankOnLine, kluczowego produktu w obszarze bankowo ci elektronicznej, istotnie wzrosła równie liczba klientów korzystaj cych z usługi SMS oraz liczba klientów Halo l ski. Miesi czna ilo transakcji realizowanych za pomoc systemów bankowo ci elektronicznej we wrze niu 2008 r. osi gn ła poziom 6,4 miliona. W analogicznym okresie roku poprzedniego ilo transakcji realizowanych za pomoc systemów bankowo ci elektronicznej wyniosła 4,9 miliona. 4. Wskazanie czynników, które mog mie wpływ na wyniki finansowe w kolejnych kwartałach Do najwa niejszych czynników o charakterze makroekonomicznym mog cych mie wpływ na wyniki w kolejnych kwartałach nale y zaliczy : utrzymywanie si kryzysu na rynkach finansowych, co mo e skłania klientów do poszukiwania alternatywnych form lokowania oszcz dno ci, ewentualno spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego w Polsce, co mo e mie negatywny wpływ na kondycj finansow firm, a tym samym na zapotrzebowanie na kredyty ze strony przedsi biorstw (wg prognoz 4 PKB wzrósł w III kwartale br. o 4,4% wobec 6,0% w I kwartale i 5,8% w II kwartale. Prognozowane tempo przyrostu PKB na przyszły rok wynosi 3,5%), powolny spadek inflacji i utrzymanie obecnego poziomu stóp przez Rad Polityki Pieni nej ( Rada ), co z jednej strony b dzie wpływało na wzrost skłonno ci klientów do lokowania swych oszcz dno ci w bankach, z drugiej natomiast mo e hamowa popyt na kredyty złotowe (wobec rosn cej presji inflacyjnej Rada ju czterokrotnie w bie cym roku podwy szała stopy procentowe, w efekcie czego stopa referencyjna wzrosła z 5,0% na koniec 2007 r. do 6,0% na koniec wrze nia 2008 r.), wzrost stawek WIBOR powoduj cy nieplanowane zacie nienie polityki pieni nej i mog cy przyczyni si do obni enia tempa wzrostu inwestycji w 2009 roku (wg prognoz 3 Liczba klientów nie jest to sama z liczb u ytkowników, jeden klient mo e posiada kilku u ytkowników w danym systemie. 4 Prognozy Głównego Ekonomisty ING Banku l skiego. 18

Wzrost przychodów powtarzalnych

Wzrost przychodów powtarzalnych Katowice, 08 sierpnia 2007 Wzrost przychodów powtarzalnych W I półroczu 2007 roku ING Banku Śląski osiągnął skonsolidowany zysk netto w wysokości 335,2 mln zł w porównaniu z 332,1 mln zł w analogicznym

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Wzrost sprzedaży i umocnienie pozycji na rynku

Wzrost sprzedaży i umocnienie pozycji na rynku Warszawa, 07 listopada 2007 Wzrost sprzedaży i umocnienie pozycji na rynku Po trzech kwartałach br. skonsolidowany zysk netto ING Banku Śląskiego wyniósł 533,2 mln zł, czyli 9,1% więcej niż w analogicznym

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporz dzone na dzie 31-12-2008 Nazwa zakładu ubezpiecze Ś SKANDIA YCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZE S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowegoś

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku

Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu raportu. 1.1. Fortis Bank Polska S.A. prowadzi rachunkowość na zasadach

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 2003 A k t y w a I. Aktywa trwałe 75 405 64 124 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 663 499 wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3 363

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 10 lutego 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

BNP Paribas Bank Polska SA

BNP Paribas Bank Polska SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA za trzeci kwartał 2014 roku BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej Eugeniusz Gostomski Ryzyko stopy procentowej 1 Stopa procentowa Stopa procentowa jest ceną pieniądza i wyznacznikiem wartości pieniądza w czasie. Wpływa ona z jednej strony na koszt pozyskiwania przez

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Wyniki po III kwartałach 2014 r. Podsumowanie III kwartałów Wzrost poziomu

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania)

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania) ) Wybrane skonsolidowane dane finansowe, zawierajce podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE I kwartał / 2006 2006-01-01

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Tytuł testowy. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding H1 2012. Warszawa, 30 sierpnia 2012 r.

Tytuł testowy. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding H1 2012. Warszawa, 30 sierpnia 2012 r. Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding H1 2012 Warszawa, 30 sierpnia 2012 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q2 2012 0,5 mld PLN zysku netto i finalizacja

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Poz z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1)

Poz z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1) Poz. 459 z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1) - - - 1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - nych. - - - - - - - - - - - - - M. Szczurek z dnia 27 marca 2015

Bardziej szczegółowo

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego po I półroczu 2007 r. Nr 18/2007 Wysoka dynamika wzrostu zysku netto i brutto Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów Rybnickiego Banku Spółdzielczego (obowiązuje dla kredytów udzielonych od dnia 05.03.2015 1 )

Tabela oprocentowania kredytów Rybnickiego Banku Spółdzielczego (obowiązuje dla kredytów udzielonych od dnia 05.03.2015 1 ) Załącznik do uchwały zarządu nr 204 /2015 z dnia 30.12.2015 r. wchodzi w życie z dniem 01.01.2016. r. Tabela kredytów Rybnickiego Banku Spółdzielczego (obowiązuje dla kredytów udzielonych od dnia 05.03.2015

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2013 NAJLEPSZY KWARTALNY WYNIK KOMERCYJNY

WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2013 NAJLEPSZY KWARTALNY WYNIK KOMERCYJNY WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2013 NAJLEPSZY KWARTALNY WYNIK KOMERCYJNY Warszawa, 8 listopada 2013 r. Najlepszy kwartał pod względem działalności komercyjnej w ostatnim roku 3 miliardy złotych nowych

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

Roczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego za okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 roku

Roczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego za okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 roku Nota-1 Polityka Rachunkowości Funduszy Sprawozdanie finansowe Funduszu na dzień 31 grudnia 2007 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji rachunek z premi. 1. Organizator Promocji

Regulamin Promocji rachunek z premi. 1. Organizator Promocji Regulamin Promocji rachunek z premi 1. Organizator Promocji 1. Promocja rachunek z premi zwana dalej Promocj organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank) z siedzib w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. sporządzona zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych z późniejszymi zmianami

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 4 920 869 5 600 261 1. Lokaty 4 920 869 5 600 261 Środki pienięŝne 3. NaleŜności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3. Pozostałe naleŝności

Bardziej szczegółowo

Fundacja Zielony Przylądek. Brogi 2, 95 082 Dobroń

Fundacja Zielony Przylądek. Brogi 2, 95 082 Dobroń Fundacja Zielony Przylądek Brogi 2, 95 082 Dobroń Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS II. III. RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJA DODATKOWA 1 OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu.

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. Warszawa, 3 sierpnia 2011 AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. ZAŁĄCZNIK 2 KLUCZOWE

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

AEDES Spółka Akcyjna

AEDES Spółka Akcyjna AEDES Spółka Akcyjna Skrócone sprawozdanie finansowe na dzień 31.05.2015 r., zawierające bilans oraz rachunek zysków i strat ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 19/2015 Z DNIA 16. LIPCA 2015 ROKU Kraków,

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Uchwała Rady Nadzorczej nr 161/08 z dnia 20.11.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 197/08 z dnia 18.12.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 23/09 z dnia 29.01.2009r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 99/09 z dnia

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ) - KRS NR 0000019468 ORAZ EQUITY SERVICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. ANEKS NR 2 Z DNIA 9 MAJA 2016 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 ORAZ 008 FUNDUSZU MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ?

JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ? JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ? Za pośrednictwem platformy inwestycyjnej DIF Freedom istnieje wiele sposobów inwestowania w ropę naftową. Zacznijmy od instrumentu, który jest związany z najmniejszym ryzykiem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie konta 0,10%

Oprocentowanie konta 0,10% KONTA Konto osobiste konta 0,10% Brak kwoty minimalnej. zmienne obowiązuje od 18.05.2015 r. Miesięczna kapitalizacja odsetek. Odsetki za niedozwolone saldo debetowe - 4-krotność stopy kredytu lombardowego

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny)

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI: Skrócone

Bardziej szczegółowo