Cele operacyjne i instrumenty polityki pienięŝnej. Zbigniew Polański Katedra Polityki PienięŜnej, SGH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cele operacyjne i instrumenty polityki pienięŝnej. Zbigniew Polański Katedra Polityki PienięŜnej, SGH"

Transkrypt

1 Cele operacyjne i instrumenty polityki pienięŝnej Zbigniew Polański Katedra Polityki PienięŜnej, SGH 1

2 Plan Uwagi wprowadzające Cel operacyjny: baza monetarna czy stopa procentowa? Instrumenty polityki pienięŝnej Zagadnienie kursu walutowego i interwencji walutowych Zamiast zakończenia: niestandardowe instrumenty polityki pienięŝnej w czasie kryzysu lat

3 I. Uwagi wprowadzające

4 Przypomnienie: triada celów i instrumenty PP instrumenty BC cel operacyjny cel pośredni cel ostateczny Instrumenty: zmienne (1) nad którymi BC posiada pełną, bezpośrednią kontrolę i (2) które wpływają na realizację celów PP Cel operacyjny: zmienna, (1) na którą BC moŝe natychmiast w znacznym stopniu wpływać wykorzystując posiadane instrumenty i (2) o której kształtowaniu się moŝe mieć bieŝącą informację 4

5 II. Cel operacyjny: baza monetarna czy stopa procentowa?

6 Cele operacyjne Czasami zwane instrumentami w sensie instrumentarium makroekonomicznego BC (podręczniki makroekonomii!) W. Poole (1970): analiza w kontekście modelu IS-LM Podstawowy dylemat: baza monetarna czy stopa procentowa? 6

7 Baza monetarna Pieniądz BC, pieniądz rezerwowy (B, M0) Obecnie nie jest wykorzystywana w roli celu operacyjnego!! Szwajcaria (poł. lat 70. poł. lat 90.), USA ( ), Polska ( ) W jakich warunkach BC moŝe próbować kształtować B? Co z kontroli B wynika dla M (stabilność mnoŝnika!) i π? Zob. wykład 3 i aneks do roz. 2 w podręczniku! 7

8 Stopa procentowa Krótkoterminowe, nominalne stopy procentowe międzybankowego rynku pienięŝnego są obecnie zazwyczaj wykorzystywane w roli celu operacyjnego!! Głębszy sens: Ŝyjemy w świecie kredytowej kreacji pieniądza i rynków finansowych! Stopa procentowa wewnętrzną ceną pieniądza! Reguła Taylora (wykład 8) zasada wyznaczania celu operacyjnego w postaci stopy procentowej 8

9 Przykłady wykorzystywania stóp procentowych jako celu operacyjnego Fed: federal (fed) funds rate Stopa O/N ( na 1 dzień ) The Federal Funds rate is the interest rate on overnight loans between banks. Effective średnia waŝona stóp tych poŝyczek EBC: EONIA (Euro Overnight Index Average) (nieoficjalny cel operacyjny!) Miara efektywnej stopy procentowej w transakcjach overnight na rynku międzybankowym strefy euro. Obliczana jako średnia waŝona stawek oprocentowania niezabezpieczonych poŝyczek overnight w euro, na podstawie informacji uzyskiwanych od banków 9 wchodzących w skład grupy sprawozdawczej. (EBC)

10 10

11 Przykłady wykorzystywania stóp NBP (nieoficjalny cel operacyjny) Od 2008 stawka POLONIA (Polish Overnight Index Average) Wcześniej: WIBOR SW (Spot Week) (7-dniowy) i o dłuŝszych terminach zapadalności POLONIA: średnia stopa O/N waŝona wielkością transakcji na rynku depozytów międzybankowych Cel: odzwierciedlenie rzeczywistego (efektywnego) oprocentowania krótkoterminowych lokat międzybankowych 11

12 Dlaczego najkrótsze stopy (O/N) celem operacyjnym? Stopy długie mają większe znaczenie dla gospodarki! Argumenty za stopą O/N: Rynek O/N jest najbardziej płynny Zazwyczaj największy segment międzybankowego rynku pienięŝnego UmoŜliwia natychmiastowe zaspokojenie potrzeb (lub zagospodarowanie) środków PoŜyczki niezabezpieczone Czysta teoria oczekiwań struktury stóp procentowych wskazuje, Ŝe stopy O/N przełoŝą się na stopy długie! (wykład 4) Warunki: prawdziwość teorii, wiarygodność BC i kontrola oczekiwań inflacyjnych 12

13 8,5% Stopy podstawowe NBP oraz stawka rynku międzybankowego WIBOR SW w 2005 r. 7,5% 6,5% 5,5% 4,5% 3,5% 2,5% 13 sty 05 sty 05 sty 05 lut 05 lut 05 mar 05 mar 05 kwi 05 kwi 05 maj 05 maj 05 cze 05 cze 05 lip 05 lip 05 sie 05 sie 05 sie 05 wrz 05 wrz 05 paź 05 paź 05 lis 05 lis 05 gru 05 gru 05 Źródło: NBP. WIBOR SW Stopa referencyjna NBP Stopa lombardowa NBP Stopa depozytowa NBP

14 Stopy procentowe NBP oraz WIBOR SW, ,0 6,5 6,0 5,5 5,0 % 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 sty 07 lut 07 mar 07 kwi 07 maj 07 cze 07 lip 07 sie 07 wrz 07 paź 07 lis 07 gru 07 WIBOR SW Stopa lombardow a NBP Stopa ref erencyjna NBP Stopa depozytow a NBP 14

15 15

16 III. Instrumenty polityki pienięŝnej

17 Ogólny podział Administracyjne O charakterze mieszanym Rynkowe 17

18 1. Instrumenty administracyjne Zazwyczaj stosowane w warunkach słabo rozwiniętych rynków finansowych i ich niesprawności Nie ma tu celu operacyjnego Inicjatywa po stronie BC ( ręczne sterowanie ) Przykłady Pułapy stóp procentowych i pułapy (plafony) kredytowe USA: regulacja Q (1933-pocz. lat 80.), Polska: Tendencja do omijania (np. powstanie eurorynku w Londynie) Naciski nieformalne, perswazja moralna (moral suasion) Japonia, Hiszpania (do lat 70.), Austria (do 1999!) Polska: Rada Banków ( ) Regulacje nadzorcze mogą mieć wpływ na przebieg procesów pienięŝnych Polska: np. rekomendacje S i T 18

19 2. Instrumenty o charakterze mieszanym : rezerwy obowiązkowe Inicjatywa po stronie BC Rodzaj parapodatku Ale: rezerwy nieoprocentowane i oprocentowane W USA od 1863: zapewnienie płynności banków (instrument stabilności finansowej) Wielki Kryzys, po II wojnie światowej rezerwy instrumentem PP (Keynes 1930) Manipulowanie stopą obowiązkowych rezerw wpływa na płynność rynku międzybankowego i potencjał banków do kreacji kredytu i pieniądza 19

20 Rezerwy obowiązkowe Obecnie przypisuje się im 2 główne funkcje: Kreacja popytu na pieniądz BC Dlatego stopy O/N mogą być celem operacyjnym! Stabilizowanie krótkoterminowych stóp międzybankowego rynku pienięŝnego Jeśli zasada uśrednionego utrzymywania środków! Wpływ na podaŝ pieniądza - dwa ujęcia: Mechanizm mnoŝnikowy (M = m B) Przez stopę procentową i popyt na kredyt Tendencje: (1) likwidacja, (2) oprocentowanie rezerw Obecnie instrument w znacznym stopniu pasywny rzadko kiedy manipuluje się jej stopą 20

21 Polska a strefa euro Strefa euro: Oprocentowanie rezerw jest powiązane z główną stopą procentową EBC (od OOR!) Stopy rezerw: 2% i 0% Polska: po wejściu do UE podobnie jak w strefie euro Oprocentowane (od ) 0,9 stopy redyskonta weksli (od ) Stopa redyskonta weksli: 3,75% (od )» To nie jest podstawowa stopa NBP! RóŜnica z EBC! Stopa rezerw: 3% (od , obniŝenie z 3,5% ) 0% od środków uzyskanych z tytułu sprzedaŝy papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (repo) (od ) 21

22 Zmiany w poziomie rezerwy obowiązkowej i odchylenia od rezerwy wymaganej, 2008 w mln zł okresy rezerwowe Źródło: NBP. Rezerwa wymagana odchylenia od r.w. 22

23 23

24 3. Instrumenty rynkowe Operacje depozytowokredytowe Operacje otwartego rynku Inne instrumenty rynkowe 24

25 3.1. Operacje depozytowokredytowe (Standing facilities) Standing facilities w kaŝdej chwili dostępne ułatwienia (kredytowe i depozytowe dla banków komercyjnych) Inicjatywa po stronie banku komercyjnego Historia RóŜnego rodzaju kredyty refinansowe (redyskontowe, lombardowe) Najstarszy instrument PP (i stabilizacji systemu bankowego!) Operacje depozytowe Od końca XX w.; 1999 Eurosystem Ułatwiają bankom zarządzanie nadwyŝką płynności Funkcja: ograniczenie wahań krótkoterminowych stóp procentowych na rynku międzybankowym 25 Stopy procentowe wyznaczają przedział wahań stóp

26 Podstawowe stopy procentowe NBP, proc. stopa referencyjna stopa lombardowa stopa depozytowa sty 04 maj 04 wrz 04 sty 05 maj 05 wrz 05 sty 06 maj 06 wrz 06 sty 07 maj 07 wrz 07 sty 08 maj 08 wrz Źródło: NBP.

27 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% Podstawowe stopy procentowe NBP i stopy rynkowe, Stopa referencyjna Stopa lombardowa Stopa depozytowa Polonia (O/N) W IBOR1M Źródło: NBP.

28 Podstawowe stopy procentowe NBP oraz stawka POLONIA, ,0% 7,5% 7,0% 6,5% 6,0% 5,5% 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% sty 08 sty 08 sty 08 lut 08 lut 08 mar 08 mar 08 kwi 08 kwi 08 maj 08 maj 08 cze 08 cze 08 lip 08 lip 08 lip 08 sie 08 sie 08 wrz 08 wrz 08 paź 08 paź 08 lis 08 lis 08 gru 08 gru 08 gru 08 POLONIA Stopa referencyjna NBP Stopa lombardowa NBP Stopa depozytowa NBP Źródło: NBP. 28

29 Operacje Kredyty refinansowe: 3 aspekty Cenowy: stopa procentowa Ilościowy: wartość papierów wartościowych przyjmowanych jako zabezpieczenie (kontyngenty) Jakościowy: jakie papiery wartościowe przyjmowane jako zabezpieczenie (stawiane wymogi jakościowe) Listy papierów wartościowych (Tier 1 and 2) w Eurosystemie! Operacje depozytowe: tylko aspekt cenowy Bank Szwecji ( ): -0,25%! Operacje depozytowo-kredytowe w Polsce NBP: stopy lombardowa i depozytowa (od ) Przedział (zazwyczaj): ±1,5 pkt. proc. (względem stopy referencyjnej) EBC: ±1,0; ± 0,75 pkt. proc. (względem stopy podstawowej) 29

30 Podstawowe stopy procentowe NBP Stopa lombardowa koszt pozyskania przez banki środków w NBP (kredyt pod zastaw papierów wartościowych). Ogranicza od góry wahania stóp overnight (jednodniowych) Stopa depozytowa oprocentowanie jednodniowego depozytu dla banków w NBP. Ogranicza od dołu wahania stóp overnight Stopa referencyjna minimalna rentowność podstawowych operacji otwartego rynku (emisja 7-dniowych bonów pienięŝnych) 30

31 Wykorzystanie depozytu na koniec dnia w NBP, 2008 (dane dzienne) w mln zł Źródło: NBP. 31

32 3.2. Operacje otwartego rynku Historia (OOR) Anglosaski system finansowy Wielka Brytania (XIX w.), USA (lata 20. XX w.) Dlaczego otwartego? Obecnie nie są juŝ otwarte dla wszystkich! NBP: wybrane banki pełnią funkcje dealera rynku pienięŝnego (Fed: primary dealers; 32 EBC: counterparties)

33 Operacje otwartego Transakcje kupna/sprzedaŝy instrumentów finansowych przez BC wpływające na płynność systemu bankowego tak, aby stopa procentowa (cel operacyjny) osiągała poziom uznany za sprzyjający realizacji załoŝonego celu PP Inicjatywa po stronie BC Transakcje w oparciu o mechanizm aukcyjny (przetargi): zob. roz. 5 w podręczniku! Płynność środki banków komercyjnych na ich rachunkach bieŝących w BC Popyt na te środki/ich podaŝ stopa procentowa 33

34 Operacje otwartego 3 aspekty: cenowy, ilościowy, jakościowy Aspekt cenowy: stopa procentowa Stopa referencyjna: wyznacza minimalną rentowność 7-dniowych (od 2005) bonów pienięŝnych NBP sprzedawanych w ramach OOR Bank zarabia nie mniej niŝ ta rentowność Stopa interwencyjna: faktyczna stopa zwrotu z OOR 34

35 Rodzaje OOR (1) Bezwarunkowe (Outright purchase/outright sale) (2) Warunkowe (repo, reverse repo) Repo (repurchase agreement) warunkowy zakup Reverse repo (reverse repurchase agreement) warunkowa sprzedaŝ NBP: operacje krótkoterminowe na 7-dniowych bonach pienięŝnych BC Krótkoterminowe operacje typu outright, 35 funkcjonujące w praktyce jak operacje warunkowe!

36 Średnie w miesiącu saldo OOR 35 NBP, m ld z ł I VII I VII I V II I VII I VII I VII I VII I VII bony pienięŝne NBP operacje warunkow e

37 37

38 Stopy procentowe EBC a stopy międzybankowego rynku pienięŝnego,

39 3.3. Inne instrumenty rynkowe Historycznie np. przyjmowanie przez NBP depozytów od gospodarstw domowych w 1997 w sytuacji problemów z transmisją stóp procentowych NBP konkurował z bankami, aby wymusić zmianę ich stóp procentowych Obecnie ich celem bezpośrednie kształtowanie płynności na rynku międzybankowym! 39

40 Inne Kredyt techniczny Cel: ułatwić zarządzanie płynnością w ciągu dnia Nieoprocentowany, zabezpieczony papierami, inicjatywa po stronie banku komercyjnego Swapy walutowe (FX Swap) BC kupuje (sprzedaje) walutę krajową za walutę obcą na rynku kasowym przy jednoczesnej odsprzedaŝy (odkupie), w ramach transakcji terminowej, w określonym terminie Depozyt w jednej walucie zabezpieczony depozytem w innej walucie, z których jeden jest spotowy, a drugi - terminowy Inicjatywa po stronie BC Bundesbank (lata 60. XX w.), Narodowy Bank Szwajcarii, Bank Rosji (od 2002), NBP (od do NBP przeprowadza ostatnią operację swapową na parze walut CHF/PLN) 40

41 Saldo transakcji typu swap walutowy, 2008 (dane dzienne, równowartość w zł) w mln zł Źródło: NBP. 41

42 IV. Zagadnienie kursu walutowego i interwencji walutowych

43 Czy kurs i interwencje walutowe są instrumentem PP? BC nie mogą całkowicie ignorować tego się dzieje na rynku walutowym! Instrumenty: zmienne (1) nad którymi BC posiada pełną, bezpośrednią kontrolę i (2) które wpływają na realizację celów PP ReŜim (system) kursowy jego zmiany wychodzą poza kompetencje BC! Ale w jego ramach BC moŝe wykorzystywać kurs do realizacji celów PP! Kurs walutowy moŝe być wskaźnikiem (indykatorem), celem operacyjnym lub pośrednim 43

44 Czy kurs i interwencje... Interwencje walutowe instrumentem PP? Tak, ale wtedy kurs walutowy staje się wskaźnikiem lub celem operacyjnym/pośrednim! Interwencja walutowa staje się OOR, gdy jej celem jest wyłącznie kształtowanie płynności systemu bankowego Wykorzystywanie instrumentów pochodnych w interwencjach walutowych przez BC Transakcje forward i swap (kryzysy ), opcje walutowe (Meksyk , Kolumbia , Australia 1998) 44

45 Czy kurs i interwencje... Kurs walutowy jest instrumentem polityki, gdy jest ustalany administracyjnie lub gdy w systemie kursowym występuje element administracyjnego sterowania kursem Np. w Polsce: stały (sztywny) kurs walutowy ( ), mechanizm pełzającej dewaluacji ( ), system pełzającego pasma ( ), ale tylko w odniesieniu 45 do kursu centralnego!

46 Kurs walutowy instrumentem PP? Polska, Deprecjacja Wprowadzenie przedziału wahań Zmiana koszyka 3.0 Upłynnienie kursu 2.0 Dewaluacja i wprowadzenie koszyka Rewaluacja 1.0 Dewaluacja Dewaluacja Parytet centralny Kurs rynkowy Przedział wahań

47 47

48 V. Zamiast zakończenia: niestandardowe instrumenty PP w czasie kryzysu lat

49 Jak prowadzić PP, gdy stopy procentowe są bliskie zeru... i jednocześnie ograniczyć rozwój recesji (i deflacji)? Pierwsza poł. lat 30. XX w., Japonia od lat 90. XX w., od 2007 większość krajów wysoko rozwiniętych Inne instrumenty niŝ w normalnych czasach niestandardowe instrumenty (metody) PP 49

50 Zmiany w działalności operacyjnej BC od 2007 r. Źródło: The monetary-policy maze, The Economist,

51 Niestandardowe instrumenty PP w czasie kryzysu lat Zmiany w działalności kredytowej BC (lending operations) Rozszerzenie zakresu: (1) instytucji korzystających z kredytów BC, (2) instrumentów finansowych przyjmowanych jako zabezpieczenie, (4) wykorzystywania swapów walutowych oraz (3) wydłuŝenie operacji poŝyczkowych Bezpośrednie zakupy przez BC instrumentów finansowych Polityka poluzowania ilościowego (quantitative easing) Pomoc (ratunek) dla instytucji finansowych (bail-outs, capital injections) Nie tylko dla banków komercyjnych! (USA) 51

52 Poluzowanie ilościowe: przykład Banku Anglii Fundusz Asset Purchase Facility (APF) ( program zakupu aktywów ) ZałoŜony w , zmiana w (faza II) Cel: zakup aktywów finansowych od sektora prywatnego W praktyce: głównie obligacje skarbowe, teŝ obligacje przedsiębiorstw Finansowany przez emisję nowego pieniądza BC ( R, B = G + R), od Zyski z programu przekazywane do Treasury (MF), który z kolei pokrywa ewentualne straty 52

53 Poluzowanie ilościowe: Bank Anglii Źródło: Quantitative Easing, Quarterly Bulletin 2009 Q2. 53

54 Brytyjski program zakupu aktywów (APF) c.d. Zakupy APF nakierowane głównie na nie-bankowy sektor prywatny Banki komercyjne niechętnie udzielają nowych kredytów! Bezpośrednie zwiększenie ich rezerw nic nie da... Nie-banki otrzymane środki inwestują w inne aktywa (akcje, obligacje przedsiębiorstw), podnosząc ich kursy (ceny) i tym samym obniŝając koszty ich emisji dla przedsiębiorstw, co powinno zachęcić je do inwestycji Rozmiary zakupów w 2009: ok. 12% PKB Ale czy skuteczne? Stopy zwrotu od aktywów spadły, gospodarka przestała się kurczyć w ostatnim kwartale Ale teŝ ogromny deficyt budŝetowy (ok. 14% PKB)... Był pomocny w ograniczaniu recesji! 54

55 55

56 56

57 Mechanizm transmisji poluzowania ilościowego wg Banku Anglii Źródło: Quantitative Easing, Quarterly Bulletin 2009 Q2. 57

58 2010: Inicjatywy EBC w okresie kryzysu fiskalnego Zawieszenie strategii odejścia (exit strategy) Maj : Wszyskie instrumenty dłuŝne wyemitowane przez rząd grecki lub przez niego gwarantowane mogą być przyjmowane jako zabezpieczenia : (1) skup państwowych i prywatnych instrumentów dłuŝnych na rynku wtórnym (Securities Markets Programme), (2) 3- i 6- miesięczne OOR, (3) reaktywacja linii swapowej z Fed (1) Ale czy to jeszcze PP? 58

59 Co się zmieni w instrumentarium PP w wyniku kryzysu? Generalnie: rozszerzenie instrumentarium BC dziedzictwem kryzysu Swapy walutowe normalnym instrumentem Wzrost znaczenia interwencji walutowych? Ograniczona rola w tradycyjnej strategii BCI Wzrost znaczenia manipulowania zabezpieczeniem kredytu przez BC czy to de facto nie zrobił się juŝ nowy instrument PP? Stopa procentowa pozostanie kluczowym instrumentem BC trudno, aby było inaczej w świecie pieniądza kredytowego! 59

60 Dziękuję! Zbigniew Polański Katedra Polityki PienięŜnej, SGH 60

7. Cel operacyjny i instrumenty polityki pienięŝnej. Zbigniew Polański Katedra Polityki PienięŜnej, SGH

7. Cel operacyjny i instrumenty polityki pienięŝnej. Zbigniew Polański Katedra Polityki PienięŜnej, SGH 7. Cel operacyjny i instrumenty polityki pienięŝnej Zbigniew Polański Katedra Polityki PienięŜnej, SGH Plan 1. Uwagi wprowadzające 2. Cel operacyjny: baza monetarna czy stopa procentowa? 3. Instrumenty

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

Podział rynku finansowego. Podział rynku finansowego. Rynek pienięŝny. Rynek lokat międzybankowych

Podział rynku finansowego. Podział rynku finansowego. Rynek pienięŝny. Rynek lokat międzybankowych Podział rynku finansowego Podział rynku finansowego 1. Ze względu na rodzaj instrumentów będących przedmiotem obrotu: rynek pienięŝny rynek kapitałowy rynek walutowy rynek instrumentów pochodnych 2. Ze

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MONETARNA BANKU CENTRALNEGO

POLITYKA MONETARNA BANKU CENTRALNEGO POLITYKA MONETARNA BANKU CENTRALNEGO PRZEWODNIK METODYCZNY OPRACOWAŁA dr hab. Mirosława CAPIGA 1 Ogólne informacje o przedmiocie: Cel przedmiotu: 1. Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami z zakresu

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY POLITYKI PIENIĘŻNEJ NBP W KONTEKŚCIE DOSTOSOWAŃ DO WYMOGÓW ESBC

INSTRUMENTY POLITYKI PIENIĘŻNEJ NBP W KONTEKŚCIE DOSTOSOWAŃ DO WYMOGÓW ESBC Wiesława Bogusławska Katedra Makroekonomii Uniwersytet Szczeciński INSTRUMENTY POLITYKI PIENIĘŻNEJ NBP W KONTEKŚCIE DOSTOSOWAŃ DO WYMOGÓW ESBC 1. Wprowadzenie Podpisanie w grudniu 1991 roku Układu Europejskiego,

Bardziej szczegółowo

FINANSE. Rezerwa obowiązkowa. Instrumenty polityki pienięŝnej - podsumowanie. dr Bogumiła Brycz

FINANSE. Rezerwa obowiązkowa. Instrumenty polityki pienięŝnej - podsumowanie. dr Bogumiła Brycz Rezerwa obowiązkowa FINANSE dr Bogumiła Brycz Zakład Analiz i Planowania Finansowego Rezerwa obowiązkowa - częśćśrodków pienięŝnych zdeponowanych na rachunkach bankowych, jaką banki komercyjne muszą przekazać

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Bankowość Zajęcia nr 1

Bankowość Zajęcia nr 1 Motto zajęć: "za złoty dukat co w słońcu błyszczy" Bankowość Zajęcia nr 1 Bankowość centralna, przemiany w pośrednictwie finansowym System bankowy Dwuszczeblowość: bank centralny + banki komercyjne (handlowe);

Bardziej szczegółowo

Integracja walutowa. Wykład 7: Podaż pieniądza, instrumenty, kanały transmisji

Integracja walutowa. Wykład 7: Podaż pieniądza, instrumenty, kanały transmisji Integracja walutowa Wykład 7: Podaż pieniądza, instrumenty, kanały transmisji Mechanizm zmian podaży pieniądza przez bank centralny M1 (M2, M3) zależy od M0 i depozytów, a M0 zależy od gotówki i rezerw;

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Część pierwsza. Rynek walutowy i pieniężny. Rozdział 1. Geneza rynku walutowego i pieniężnego

Wstęp. Część pierwsza. Rynek walutowy i pieniężny. Rozdział 1. Geneza rynku walutowego i pieniężnego Wstęp Część pierwsza. Rynek walutowy i pieniężny Rozdział 1. Geneza rynku walutowego i pieniężnego Rynki natychmiastowe Rynek pieniężny Transakcje na rynku pieniężnym Rynek walutowy Geneza rynku walutowego

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski. Wykład nr 5

Narodowy Bank Polski. Wykład nr 5 Narodowy Bank Polski Wykład nr 5 NBP podstawy prawne NBP reguluje ustawa z dn.29.08.1997 roku o Narodowym Banku Polskim (Dz.U nr 140 z późn.zm). Cel działalności NBP Podstawowym celem działalności NBP

Bardziej szczegółowo

RAPORT INSTRUMENTY POLITYKI PIENIĘŻNEJ NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO W 2007 ROKU PŁYNNOŚĆ SEKTORA BANKOWEGO Warszawa 2008 r.

RAPORT INSTRUMENTY POLITYKI PIENIĘŻNEJ NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO W 2007 ROKU PŁYNNOŚĆ SEKTORA BANKOWEGO Warszawa 2008 r. RAPORT INSTRUMENTY POLITYKI PIENIĘŻNEJ NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO W 2007 ROKU PŁYNNOŚĆ SEKTORA BANKOWEGO Warszawa 2008 r. Synteza Zgodnie z art.227 ust. 1 Konstytucji RP Narodowy Bank Polski odpowiada

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2014. Płynność sektora bankowego Instrumenty polityki pieniężnej NBP

Raport Roczny 2014. Płynność sektora bankowego Instrumenty polityki pieniężnej NBP Raport Roczny 2014 Płynność sektora bankowego Instrumenty polityki pieniężnej NBP Raport Roczny 2014 Płynność sektora bankowego Instrumenty polityki pieniężnej NBP Warszawa, 2015 Opracował: Departament

Bardziej szczegółowo

Polityka monetarna państwa

Polityka monetarna państwa Polityka monetarna państwa Definicja pieniądza To miara wartości dóbr i usług To ustawowy środek zwalniania od zobowiązań Typy pieniądza Pieniądz materialny: monety, banknoty, czeki, weksle, akcje, obligacje

Bardziej szczegółowo

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA [AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA :Y Podręcznik akademicki Spis treś«wprowadzenie 11 Rozdział 1 System bankowy w Polsce 13 1.1. Organizacja i funkcjonowanie systemu bankowego 13 1.2. Instytucje centralne

Bardziej szczegółowo

Katedra Prawa Finansowego Wydział Prawa i Administracji UMCS USTALANIE WYSOKOŚCI STÓP PROCENTOWYCH PRZEZ NARODOOWY BANK POLSKI

Katedra Prawa Finansowego Wydział Prawa i Administracji UMCS USTALANIE WYSOKOŚCI STÓP PROCENTOWYCH PRZEZ NARODOOWY BANK POLSKI Katedra Prawa Finansowego Wydział Prawa i Administracji UMCS USTALANIE WYSOKOŚCI STÓP PROCENTOWYCH PRZEZ NARODOOWY BANK POLSKI Art. 227 ust. 1 Konstytucji Centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowopieniężny. Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego

Rynek kapitałowopieniężny. Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego Rynek kapitałowopieniężny Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego Uczestnicy rynku finansowego Gospodarstwa domowe Przedsiębiorstwa Jednostki administracji państwowej i lokalnej Podmioty zagraniczne

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2012. Płynność sektora bankowego Instrumenty polityki pieniężnej NBP

Raport roczny 2012. Płynność sektora bankowego Instrumenty polityki pieniężnej NBP Raport roczny 2012 Płynność sektora bankowego Instrumenty polityki pieniężnej NBP 2 Spis treści WPROWADZENIE... 5 1. PŁYNNOŚĆ SEKTORA BANKOWEGO... 9 1.1. SYTUACJA PŁYNNOŚCIOWA W 2012 R.... 9 1.2. WPŁYW

Bardziej szczegółowo

Kreacja pieniądza. Prof. dr hab. Zbigniew Polański Katedra Polityki PienięŜnej, SGH

Kreacja pieniądza. Prof. dr hab. Zbigniew Polański Katedra Polityki PienięŜnej, SGH Kreacja pieniądza Prof. dr hab. Zbigniew Polański Katedra Polityki PienięŜnej, SGH Plan Uwagi wprowadzające Kreacja pieniądza depozytowego przez banki komercyjne MnoŜnikowe ujęcie kreacji pieniądza Kreacja

Bardziej szczegółowo

System bankowy i tworzenie wkładów

System bankowy i tworzenie wkładów System bankowy i tworzenie wkładów Wykład nr 4 Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach 2011-03-29 mgr Wojciech Bugajski 1 Prawo bankowe z dn.27.08.1997 Definicja banku osoba prawna

Bardziej szczegółowo

System operacyjny polityki pieniężnej NBP

System operacyjny polityki pieniężnej NBP N a r o d o w y B a n k P o l s k i System operacyjny polityki pieniężnej NBP Warszawa, wrzesień 2010 r. Spis treści 1. Ogólne zasady funkcjonowania systemu operacyjnego polityki pieniężnej NBP... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

=Dá F]QLN QU s}ï v] }o] Çl] ] v]'ïv i v }l îìíï

=Dá F]QLN QU s}ï v] }o] Çl] ] v]'ïv i v }l îìíï 736 M. Belka Narodowy Bank Polski Warszawa, r. Z nia na rok 2013 przed do projektu u Z nia. W ch realizowanej przez Narodowy Bank Polski 3 r. Ponadto i W na rok 2013 10 2012 r. p 2. W 2013 r. olskim w

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki., Ideą prezentowanej publikacji jest całościowa analiza działalności operacyjnej banków komercyjnych zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy?

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Łukasz Tarnawa Departament Strategii i Analiz Warszawa, 6 listopada 2008 1 Gospodarka globalna kryzys sektora finansowego w gospodarkach

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2013. Płynność sektora bankowego Instrumenty polityki pieniężnej NBP

Raport Roczny 2013. Płynność sektora bankowego Instrumenty polityki pieniężnej NBP Raport Roczny 2013 Płynność sektora bankowego Instrumenty polityki pieniężnej NBP Raport Roczny 2013 Płynność sektora bankowego Instrumenty polityki pieniężnej NBP Warszawa, 2014 Opracował: Departament

Bardziej szczegółowo

Międzybankowy rynek pieniężny. okresie kwiecień 09 styczeń 10

Międzybankowy rynek pieniężny. okresie kwiecień 09 styczeń 10 Julian Wasik Dealer Rynku Pieniężnego Międzybankowy rynek pieniężny PLN podsumowanie zmian w ACI Diploma, ACI Settlement, ACI Dealer PRMIA Professional Risk Manager AIMS Certified Islamic Banker julian.wasik@bph.pl

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione SYSTEM FINANSOWY W POLSCE Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak Wydanie*drugie zmienione Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008 Spis treści Przedmowa do drugiego wydania

Bardziej szczegółowo

RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ

RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ Wstęp Część I. Ogólna charakterystyka rynków finansowych 1. Istota i funkcje rynków finansowych 1.1. Pojęcie oraz podstawowe rodzaje rynków 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2011. Płynność sektora bankowego Instrumenty polityki pieniężnej NBP

Raport roczny 2011. Płynność sektora bankowego Instrumenty polityki pieniężnej NBP Raport roczny 2011 Płynność sektora bankowego Instrumenty polityki pieniężnej NBP 2 Spis treści WPROWADZENIE... 5 1. PŁYNNOŚĆ SEKTORA BANKOWEGO... 9 1.1. SYTUACJA PŁYNNOŚCIOWA W 2011 R.... 9 1.2. WPŁYW

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA

MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA WYKŁAD V PIENIĄDZ Pieniądz i polityka pieniężna Czym jest pieniądz? Podaż pieniądza Zarządzanie portfelem i popyt na aktywa Popyt na pieniądz Prowadzenie polityki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 października 2016 r. Poz. 947 UCHWAŁA NR 5/2016 RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ. z dnia 7 września 2016 r.

Warszawa, dnia 3 października 2016 r. Poz. 947 UCHWAŁA NR 5/2016 RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ. z dnia 7 września 2016 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 października 2016 r. Poz. 947 UCHWAŁA NR 5/2016 RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ z dnia 7 września 2016 r. w sprawie ustalenia założeń

Bardziej szczegółowo

Unia bankowa skutki dla UE, strefy euro i dla Polski. Warszawa, 29 listopada 2012 r.

Unia bankowa skutki dla UE, strefy euro i dla Polski. Warszawa, 29 listopada 2012 r. Unia bankowa skutki dla UE, strefy euro i dla Polski Warszawa, 29 listopada 2012 r. Unia bankowa skutki dla UE i dla strefy euro Andrzej Raczko Narodowy Bank Polski Strefa euro Strefa euro doświadcza bardzo

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA POLITYKI PIENIĘŻNEJ NA ROK 2000

ZAŁOŻENIA POLITYKI PIENIĘŻNEJ NA ROK 2000 ZAŁOŻENIA POLITYKI PIENIĘŻNEJ NA ROK 2000 Zgodnie ze Średniookresową strategią polityki pieniężnej na lata 1999-2003, przyjętą przez Radę Polityki Pieniężnej, najważniejszym celem polityki pieniężnej realizowanej

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165 SYSTEM BANKOWY Finanse Plan wykładu Rodzaje i funkcje bankowości Bankowość centralna Banki komercyjne i inwestycyjne Finanse Funkcje banku centralnego(1) Bank dla państwa Bank dla banków Emisja pieniądza

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

Kursy walutowe wprowadzenie

Kursy walutowe wprowadzenie Kursy walutowe wprowadzenie Krzysztof Radojewski Koło Naukowe Zarządzania Finansami http://knmanager.ae.wroc.pl e-mail: knmanager@ae.wroc.pl Spis treści podstawowe pojęcia, ewolucja międzynarodowego systemu

Bardziej szczegółowo

alność antykryzysowa banków w centralnych w dobie globalnego kryzysu finansowego Jerzy Pruski Prezes Zarządu PKO BPB awa, 5 marca 2009

alność antykryzysowa banków w centralnych w dobie globalnego kryzysu finansowego Jerzy Pruski Prezes Zarządu PKO BPB awa, 5 marca 2009 Działalno alność antykryzysowa banków w centralnych w dobie globalnego kryzysu finansowego Jerzy Pruski Prezes Zarządu PKO BPB 101 Seminarium BRE-CASE Warszaw awa, 5 marca 2009 1 Agenda I. Globalny kryzys

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

Kreacja pieniądza. Plan

Kreacja pieniądza. Plan Kreacja pieniądza Prof. dr hab. Zbigniew Polański Katedra Polityki Pieniężnej, SGH Plan Uwagi wprowadzające Kreacja pieniądza bezgotówkowego przez banki komercyjne Mnożnikowe ujęcie kreacji pieniądza Kreacja

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 3 Podaż pieniądza gospodarce

Plan wykładu 3 Podaż pieniądza gospodarce Plan wykładu 3 Podaż pieniądza gospodarce 1. Agregaty pieniężne M1,M2,M3. 2. Mnożnik kreacji pieniądza.. 3. Podaż pieniądza i Baza Monetarna w Polsce.. Współczesny pieniądz jest instrumentem finansowym

Bardziej szczegółowo

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A.

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A. OPISY PRODUKTÓW Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 Wymiana walut (Foreign Exchange) Wymiana walut jest umową pomiędzy bankiem a klientem, w której strony zobowiązują się wymienić w ustalonym dniu

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Warszawa, styczeń 29 r. 1 Ewolucja systemu finansowego (1) Aktywa światowego systemu finansowego bln USD 22 2 18

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Listopad 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Miesięczny kalendarz emisji... 2 Komentarze MF... 8 ul.

Bardziej szczegółowo

Powstanie i funkcje banków Kreacja pieniądza Bank centralny Czynniki determinujące podaż pieniądza Równowaga na rynku pieniężnym

Powstanie i funkcje banków Kreacja pieniądza Bank centralny Czynniki determinujące podaż pieniądza Równowaga na rynku pieniężnym email: anna.kowalska@pwr.wroc.pl Powstanie i funkcje banków Kreacja pieniądza Bank centralny Czynniki determinujące podaż pieniądza Równowaga na rynku pieniężnym dr inż. Anna Kowalska-Pyzalska Lichwa

Bardziej szczegółowo

POLITYKA FISKALNA PAŃSTWA - pojęcia podstawowe:

POLITYKA FISKALNA PAŃSTWA - pojęcia podstawowe: POLITYKA FISKALNA PAŃSTWA - pojęcia podstawowe: Budżet państwa plan finansowy zawierający dochody i wydatki państwa zatwierdzany na okres 1 roku przez władze ustawodawcze. Polityka fiskalna (budżetowa)

Bardziej szczegółowo

Sytuacja polskiego sektora bankowego. Warszawa, 22 listopada 2012

Sytuacja polskiego sektora bankowego. Warszawa, 22 listopada 2012 Sytuacja polskiego sektora bankowego Warszawa, 22 listopada 2012 Plan prezentacji Struktura rynku finansowego Uwarunkowania makroekonomiczne Struktura sektora bankowego w Polsce Bilans Należności brutto

Bardziej szczegółowo

Polityka gospodarcza materiały do wykładu Cz. III Pieniądz, polityka pieniężna i walutowa

Polityka gospodarcza materiały do wykładu Cz. III Pieniądz, polityka pieniężna i walutowa Polityka gospodarcza materiały do wykładu Cz. III Pieniądz, polityka pieniężna i walutowa Dr hab. Krzysztof Oplustil, prof. UJ Katedra Polityki Gospodarczej UJ Pojęcie i ewolucja pieniądza Pojęcie: powszechnie

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii SYSTEM BANKOWY I POLITYKA MONETARNA. Opracowanie: dr Tomasz Taraszkiewicz

Podstawy ekonomii SYSTEM BANKOWY I POLITYKA MONETARNA. Opracowanie: dr Tomasz Taraszkiewicz Podstawy ekonomii SYSTEM BANKOWY I POLITYKA MONETARNA Opracowanie: dr Tomasz Taraszkiewicz Przegląd podstawowych definicji Bankowość: system instytucji finansowych pompujących fundusze od poŝyczkodawców

Bardziej szczegółowo

Ryzyko walutowe i zarządzanie nim. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Ryzyko walutowe i zarządzanie nim. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Ryzyko walutowe i zarządzanie nim 2 Istota ryzyka walutowego Istota ryzyka walutowego sprowadza się do konieczności przewalutowania należności i zobowiązań (pozycji bilansu banku) wyrażonych w walutach

Bardziej szczegółowo

W ocenie banków kandydujących do pełnienia funkcji DRP w 2015 r. NBP zwiększa w porównaniu do wyboru DRP na rok 2014 wagę kryterium III do 30 punktów.

W ocenie banków kandydujących do pełnienia funkcji DRP w 2015 r. NBP zwiększa w porównaniu do wyboru DRP na rok 2014 wagę kryterium III do 30 punktów. Kryteria wyboru przez Narodowy Bank Polski banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych i oddziałów instytucji kredytowych do pełnienia funkcji Dealera Rynku Pieniężnego Wybór przez NBP kontrahentów

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R.

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. POTWIERDZENIE SIŁY RYNKOWEJ Warszawa, 4 sierpnia 20 r. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. Działalność kontynuowana (*) ZYSK NETTO (mln zł) ROE (%) 1H 20 1H 20 Zmiana

Bardziej szczegółowo

Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach. Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014

Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach. Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014 Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014 Agenda Wprowadzenie Definicja kontraktu Czynniki wpływające

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Sierpień 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Miesięczny kalendarz emisji... 2 Komentarz MF... 7 ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki

System finansowy gospodarki System finansowy gospodarki Zajęcia nr 9 Rynek pieniężny, faktoring, forfaiting, leasing, sekurytyzacja Rodzaje rynków finansowych (hybrydowe kryterium podziału: przedmiot obrotu oraz zapadalność instrumentu)

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA Blok IV. Pieniądz i polityka monetarna

MAKROEKONOMIA Blok IV. Pieniądz i polityka monetarna MAKROEKONOMIA Blok IV Pieniądz i polityka monetarna Krótka historia pieniądza 1. Ekwiwalent towary powszechnie uważane przez daną społeczność za najbardziej przydatne (pecunia pecus). 2. Płacidła z reguły

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

Pieniądz. Polityka monetarna

Pieniądz. Polityka monetarna Pieniądz. Polityka monetarna Definicja Pieniądz można więc najogólniej zdefiniować jako powszechnie akceptowany w danym kraju środek płatniczy. Istota pieniądza przejawia się w jego funkcjach: środka wymiany

Bardziej szczegółowo

/I'iio I 80,4. B 375915. Wydaimie III zmkelome. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

/I'iio I 80,4. B 375915. Wydaimie III zmkelome. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne /I'iio I 80,4. o o Wydaimie III zmkelome B 375915 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 15 Rozdział 1 POLSKI SYSTEM BANKOWY 17 1.1. System bankowy jako cząść systemu finansowego 18 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

wartość wszystkich transakcji zawartych na poszczególnych rynkach, z uwzględnieniem wspomnianych wag.

wartość wszystkich transakcji zawartych na poszczególnych rynkach, z uwzględnieniem wspomnianych wag. Kryteria wyboru przez Narodowy Bank Polski banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych i oddziałów instytucji kredytowych do pełnienia funkcji Dealera Rynku Pieniężnego Wybór przez NBP kontrahentów

Bardziej szczegółowo

Rada Polityki Pieniężnej. Założenia polityki pieniężnej na rok 2016

Rada Polityki Pieniężnej. Założenia polityki pieniężnej na rok 2016 Rada Polityki Pieniężnej Założenia polityki pieniężnej na rok 2016 Założenia polityki pieniężnej na rok 2016 Warszawa, 2015 r. Ustalając Założenia polityki pieniężnej na rok 2016, Rada Polityki Pieniężnej

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 29 roku - 1 - Znaczący wzrost wyniku netto na przestrzeni 29 r. 3 285 25 2 3% 92 Wpływ zdarzenia jednorazowego* 15 1 5 172% 193 54% 71

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

Polityka pieniężna i fiskalna

Polityka pieniężna i fiskalna Polityka pieniężna i fiskalna Spis treści: 1. Ekspansywna i restrykcyjna polityka gospodarcza...2 2. Bank centralny i jego polityka: operacje otwartego rynku, zmiany stopy dyskontowej, zmiany stopy rezerw

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa WPROWADZENIE

Spis treści. Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa WPROWADZENIE Spis treści Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa xiii xv WPROWADZENIE l Rozdział l. Ekonomiczne opisanie świata 3 1.1. Stany Zjednoczone 4 1.2. Unia Europejska 10 1.3. Chiny 15 1.4. Spojrzenie na inne

Bardziej szczegółowo

pieniężnej. Jak wpłynie to na: krzywą LM... krajową stopę procentową... kurs walutowy... realny kurs walutowy ( przyjmij e ) ... K eksport netto...

pieniężnej. Jak wpłynie to na: krzywą LM... krajową stopę procentową... kurs walutowy... realny kurs walutowy ( przyjmij e ) ... K eksport netto... ZADANIA, TY I 1. Rozważmy model gospodarki otwartej (IS-LM i B), z płynnym kursem walutowym, gdy (nachylenie LM > nachylenie B). aństwo decyduje się na prowadzenie ekspansywnej polityki krzywą LM krajową

Bardziej szczegółowo

Materiał informacyjny. nt. wybranych segmentów krajowego międzybankowego rynku walutowego w latach 2006-2010

Materiał informacyjny. nt. wybranych segmentów krajowego międzybankowego rynku walutowego w latach 2006-2010 N a r o d o w y B a n k P o l s k i D e p a r t a m e n t O p e r a c j i K r a j o w y c h Materiał informacyjny nt. wybranych segmentów krajowego międzybankowego rynku walutowego w latach 26-21 Marzec

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1. Wykład 3. Bilans płatniczy i kurs walutowy

Makroekonomia 1. Wykład 3. Bilans płatniczy i kurs walutowy Makroekonomia 1 Wykład 3. Bilans płatniczy i kurs walutowy Plan wykładu 3. Bilans płatniczy Definicja Zasady księgowania transakcji Struktura bilansu Polski bilans płatniczy Kurs walutowy Systemy kursowe

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Wykład 2 SYSTEM FINANSOWY Co to jest system finansowy? System finansowy obejmuje rynki pośredników, firmy usługowe oraz inne instytucje wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego.

Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego. Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego. dr Agnieszka Tułodziecka Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego Historyczne

Bardziej szczegółowo

Założenia polityki pieniężnej na rok 2011

Założenia polityki pieniężnej na rok 2011 Narodowy Bank Polski Rada Polityki Pieniężnej Założenia polityki pieniężnej na rok 2011 Warszawa, wrzesień 2010 r. 2 Ustalając Założenia polityki pieniężnej na rok 2011 Rada Polityki Pieniężnej wypełnia

Bardziej szczegółowo

29.11.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 319/23

29.11.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 319/23 29.11.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 319/23 SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1071/2013 z dnia 24 września 2013 r. dotyczące bilansu sektora

Bardziej szczegółowo

Wykład 20: Model Mundella-Fleminga, część II (sztywne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska

Wykład 20: Model Mundella-Fleminga, część II (sztywne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne Makroekonomia gospodarki otwartej i finanse międzynarodowe Wykład 20: Model Mundella-Fleminga, część II (sztywne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska Plan wykładu Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Euro a polscy przedsiębiorcy

Wprowadzenie Euro a polscy przedsiębiorcy Wprowadzenie Euro a polscy przedsiębiorcy Co zazwyczaj się mówi o wejściu do Strefy Euro? Polska musi spełniać 5 kryteriów z Maastricht Wejście Polski do strefy Euro jest generalnie korzystne Musimy wejść

Bardziej szczegółowo

Prezes NajwyŜszej Izby Kontroli Jacek Jezierski

Prezes NajwyŜszej Izby Kontroli Jacek Jezierski Prezes NajwyŜszej Izby Kontroli Jacek Jezierski Warszawa, dnia 29 kwietnia 2010 r. KBF-4101-01-01/2010 P/10/022 Pan Piotr Wiesiołek Pierwszy Zastępca Prezesa Narodowego Banku Polskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 września 2015 r. Poz. 903 UCHWAŁA NR 6/2015 RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ. z dnia 15 września 2015 r.

Warszawa, dnia 29 września 2015 r. Poz. 903 UCHWAŁA NR 6/2015 RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ. z dnia 15 września 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 września 2015 r. Poz. 903 UCHWAŁA NR 6/2015 RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ z dnia 15 września 2015 r. w sprawie ustalenia założeń

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

105 seminarium awa, 19 listopada 2009

105 seminarium awa, 19 listopada 2009 Dynamika kredytu w Polsce w okresie kryzysu załamanie, amanie, czy tylko korekta? Andrzej Bratkowski Polkomtel SA 105 seminarium BRE-CASE Warszaw awa, 19 listopada 2009 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0%

Bardziej szczegółowo

Bankowość Zbigniew Dobosiewicz

Bankowość Zbigniew Dobosiewicz Bankowość Zbigniew Dobosiewicz Autor, Zbigniew Dobosiewicz, przedstawił najważniejsze problemy bankowości, ujęte w sposób syntetyczny, a w niektórych przypadkach bardzo skrótowy. W praktyce każdy rozdział,

Bardziej szczegółowo

Kreacja pieniądza: mity i rzeczywistość Czy banki centralne kreują pieniądze? Czy QE to masowe drukowanie pieniędzy?

Kreacja pieniądza: mity i rzeczywistość Czy banki centralne kreują pieniądze? Czy QE to masowe drukowanie pieniędzy? Andrzej Sławiński Kreacja pieniądza: mity i rzeczywistość Czy banki centralne kreują pieniądze? Czy QE to masowe drukowanie pieniędzy? 1. Czy banki centralne emitują pieniądze? Warszawa.gazeta.pl Bilans

Bardziej szczegółowo

Stopa procentowa. Prof. dr hab. Zbigniew Polański Katedra Polityki PienięŜnej, SGH

Stopa procentowa. Prof. dr hab. Zbigniew Polański Katedra Polityki PienięŜnej, SGH Stopa procentowa Prof. dr hab. Zbigniew Polański Katedra Polityki PienięŜnej, SGH Plan Uwagi wprowadzające Pojęcie procentu i stopy procentowej Nominalna a realna stopa procentowa Teorie stopy procentowej

Bardziej szczegółowo

Skuteczne rozwiązania w zarządzaniu płynnością firm i przedsiębiorstw Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa marzec 2013 r.

Skuteczne rozwiązania w zarządzaniu płynnością firm i przedsiębiorstw Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa marzec 2013 r. Skuteczne rozwiązania w zarządzaniu płynnością firm i przedsiębiorstw Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa marzec 2013 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. marzec 2013 2 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 października 2014 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 października 2014 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 października 2014 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat bieżącej i przyszłych decyzji dotyczących polityki

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE KONTRAKTÓW CIRS W MECHANIZMIE CURRENCY CARRYTRADES

ZASTOSOWANIE KONTRAKTÓW CIRS W MECHANIZMIE CURRENCY CARRYTRADES Katedra Rynków Kapitałowych Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Jacek Tomaszewski ZASTOSOWANIE KONTRAKTÓW CIRS W MECHANIZMIE CURRENCY CARRYTRADES Rynek kapitałowy, a koniunktura gospodarcza Łódź, 3 4 grudnia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PIENIĘŻNA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO W LATACH 2012-2013

POLITYKA PIENIĘŻNA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO W LATACH 2012-2013 Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ISSN 2083-8611 Nr 211 2015 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wydział Ekonomii Katedra Ekonomii mateusz.rolski@ue.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Wiśniewska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Elżbieta Wiśniewska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 6 8 września 2005 w Toruniu Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

Forward, FX Swap & CIRS

Forward, FX Swap & CIRS Forward, FX Swap & CIRS Andrzej Kulik andrzej.kulik@pioneer.com.pl +22 321 4106/ 609 691 729 1 Plan prezentacji Bob Citron & Orange County Transakcje forward FX Swap CIRS FRA 2 Orange County & Bob Citron

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 1 Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca się duża podaż taniego

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Warszawa, 1 grudnia 29 r. 1 Ewolucja systemu finansowego Aktywa światowego systemu finansowego w latach 2-28 bln

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4101-01-01/2012 P/12/034 Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Pan Marek Belka Prezes Narodowego Banku Polskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej

Bardziej szczegółowo

% w skali roku. Bezpieczna inwestycja i szybki zysk mogą iść w parze. KOS. Wysokie oprocentowanie. Tylko w listopadzie

% w skali roku. Bezpieczna inwestycja i szybki zysk mogą iść w parze. KOS. Wysokie oprocentowanie. Tylko w listopadzie Bezpieczna inwestycja i szybki zysk mogą iść w parze. 1% w pierwszych 5 miesiącach 3% od 6. do 12. miesiąca 13% w 13. miesiącu 3 ACJE LIG Wysokie oprocentowanie RESOWE OB OK W AR A KOS O SK nowa 13-miesięczna

Bardziej szczegółowo

Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane

Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane www.pwcacademy.pl Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane Jan Domanik Instrumenty pochodne ogólne zasady ujmowania i wyceny 2 Instrument pochodny definicja. to instrument finansowy: którego wartość

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE SWAP: - PROCENTOWE - WALUTOWE - WALUTOWO-PROCENTOWE - KREDYTOWE

TRANSAKCJE SWAP: - PROCENTOWE - WALUTOWE - WALUTOWO-PROCENTOWE - KREDYTOWE TRANSAKCJE SWAP: - PROCENTOWE - WALUTOWE - WALUTOWO-PROCENTOWE - KREDYTOWE 1 SWAP - fixed-to-floating rate IRS - swap procentowy jest umową, w której dwie strony uzgadniają, że będą w ustalonych terminach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ. z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2011

UCHWAŁA RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ. z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2011 Monitor Polski Nr 72 4017 Poz. 915 915 UCHWAŁA RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2011 Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Korekta nierównowagi zewnętrznej

Korekta nierównowagi zewnętrznej Wykład 4 Korekta nierównowagi zewnętrznej Plan wykładu 1. System kursu walutowego 2. Korekta przy sztywnym kursie 1. System kursu walutowego W systemie płynnych kursów walutowych cena waluty jest wyznaczona

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo