Opis produktu: dwuwalutowy swap odsetkowy. Product Description: Cross Currency Swap

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis produktu: dwuwalutowy swap odsetkowy. Product Description: Cross Currency Swap"

Transkrypt

1 Opis produktu: dwuwalutowy swap odsetkowy Product Description: Cross Currency Swap

2 Opis produktu: dwuwalutowy swap odsetkowy Niniejszy opis przedstawia ogólne informacje na temat dwuwalutowych odsetkowych kontraktów swap, jakie można zawierać za pośrednictwem Danske Banku. Dwuwalutowe odsetkowe kontrakty swap można przeprowadzać jako transakcje OTC z Danske Bankiem jako drugą stroną transakcji. Na czym polega dwuwalutowy swap odsetkowy? Dwuwalutowy swap odsetkowy to kontrakt, jaki zawierają pomiędzy sobą dwie strony na wymianę płatności w dwóch różnych walutach. Oto kilka sposobów wykorzystania dwuwalutowych odsetkowych kontraktów swap: Zapłata stałej stawki oprocentowania w jednej walucie w zamian za stałą stawkę oprocentowania w innej walucie Otrzymanie stałej stawki oprocentowania w jednej walucie i zapłata zmiennej stawki oprocentowania w innej walucie Zapłata zmiennej stawki oprocentowania w jednej walucie w zamian za zmienną stawkę oprocentowania w innej walucie. Ostatni z wymienionych powyżej sposobów stanowi najbardziej powszechną formę dwuwalutowych swapów odsetkowych i określany jest mianem swapa bazowego. Zasadniczo swap bazowy wbudowany jest we wszystkie rodzaje dwuwalutowych odsetkowych kontraktów swap. Na przykład transakcja, w której Strona A zobowiązuje się do płatności według stałej stopy procentowej w EUR, w zamian za którą ma otrzymać kwotę w PLN według zmiennej stopy procentowej, składa się z: Odsetkowego swapa w EUR, gdzie płatność wg stałej stopy procentowej kompensuje płatność wg zmiennej stopy procentowej; Swapa bazowego w EUR/PLN, w którym płatność wg zmiennej stopy procentowej w jednej walucie jest równoważona przez płatność w innej walucie wg zmiennej stopy procentowej. Więcej informacji na ten temat zamieszono w opisie jednowalutowych transakcji odsetkowych typu swap. W chwili zawarcia dwuwalutowego odsetkowego kontraktu swap, nominał transakcji ustalany jest na podstawie kursu wymiany walut kontraktu obowiązującego w dniu rozpoczęcia kontraktu. Dokonywane są dwie wymiany nominału transakcji początkowa i końcowa, odpowiednio w dniu rozpoczęcia i zakończenia kontraktu. Nominał transakcji stanowi również podstawę do wyliczenia płatności odsetkowych w całym okresie trwania kontraktu swap. Product Description: Cross Currency Swap This fact sheet provides general information about cross currency swaps that can be traded through Danske Bank. Cross currency swaps may be concluded as an OTC transaction with us as the counterparty. What is a cross currency swap? A cross currency swap is an agreement between two parties to swap payments in two different currencies. These are some of the ways a cross currency swap can be used: to pay a fixed rate of interest in one currency and receive a fixed rate of interest in another currency to receive a fixed rate of interest in one currency and pay a floating rate of interest in another currency to pay a floating rate of interest in one currency and receive a floating rate of interest in another currency. The latter type is the most frequently used cross currency swap and is referred to as a base swap. In principle, a base swap is embedded in all cross currency swaps. A cross currency swap in which Part A e.g. pays a fixed rate of interest in EUR and receives a floating rate of interest in PLN consists of: an interest rate swap in EUR in which the fixed-rate payment is offset by the floating-rate payment; a base swap in EUR/PLN in which the floating-rate payment in one currency is offset by the floating-rate payment in another currency. See the fact sheet on interest rate swaps for more information. On the conclusion of a cross currency swap, the size of the principal (notional amount) is determined on the basis of the exchange rate of the relevant currencies at the date the swap transaction is set up. The notional amounts are exchanged initially and finally at the effective date and the termination date respectively. The notional amounts will also represent the calculation base for interest rate payments throughout the term of the swap. 2

3 Przystępując do dwuwalutowego odsetkowego kontraktu swap ustala się datę rozpoczęcia, datę zakończenia, nominały transakcji, a także ewentualny wzrost lub spadek tych kwot w trakcie trwania okresu transakcji oraz częstotliwość wymian odsetkowych. Stawka stała dwuwalutowego odsetkowego kontraktu swap odzwierciedla stopę rynkową dla wybranego okresu, gdy tymczasem stawka zmienna ustalana jest w odniesieniu do stopy referencyjnej w wybranym dniu (dniu resetowania oprocentowania). Strony mogą ustalić płatności odsetkowe na poziomie innym niż stopa oprocentowania w dniu zawarcia kontraktu. W takiej sytuacji, w celu kompensowania, dokonywana jest płatność z góry w dnu zawarcia kontraktu. Strona, na której korzyść ustalono stopy procentowe, dokonuje płatności z góry na rzecz drugiej strony. Zastosowanie dwuwalutowego swapu odsetkowego. Oto przykładowe wykorzystanie dwuwalutowego swapu odsetkowego: Zmiana waluty kredytu Dwuwalutowy swap odsetkowy może być zastosowany w celu zmiany waluty kredytu. W ten sposób można uniknąć fizycznej zmiany formuły spłaty zadłużenia kredytu. Przykładowo, Strona A zaciągnęła pięcioletni kredyt o zmiennej stopie oprocentowania ustalanej co trzy miesiące. Strona A dokonuje płatności odsetek co trzy miesiące według stopy WIBOR plus marża kredytu. When entering into an agreement to trade a cross currency swap, you determine the effective date, the termination date, the notional amounts and whether the notional amount should increase or decrease during the term of the transaction and the payment frequency of interest payments. The fixed rate of a cross currency swap reflects the market rate for the selected term while the floating rate is determined relative to a reference rate at a given date (interest-reset date). Interest payments may be agreed that do not correspond to the interest rate level at the time the transaction is set up. This would then be offset by an upfront payment at the time the transaction is set up. The party in whose favour the rates have been fixed will pay the upfront amount to the other party. Using cross currency swaps Here is an example of how cross currency swaps can be used. Converting loans into another currency A cross currency swap can be used to convert a loan into another currency. That way, physical debt rescheduling can be avoided. In the example, Part A has raised a loan with a maturity of five years. The interest rate is floating and fixed every three months. Part A has an overall interest payment every third month equal to the WIBOR rate plus a loan margin. 3

4 Przystępując do dwuwalutowego odsetkowego kontraktu swap, Strony A i B ustalają, że Strona A będzie płacić kwartalnie Stronie B stałą stopę odsetkową w CHF przez okres pięciu lat. Natomiast Strona B płaci w zamian stawkę LIBOR. Z chwilą przystąpienia do dwuwalutowego odsetkowego kontraktu swap Strona A zrefinansowała zobowiązanie dotyczące płatności wg stopy zmiennej w PLN, zamieniając je na płatność wg stałej stopy w CHF. W dniu rozpoczęcia kontraktu swap, Strona A otrzyma ustalony nominał transakcji w CHF i zapłaci nominał transakcji w PLN Stronie B, zgodnie z kursem wymiany CHF/PLN obowiązującym w dniu zawarcia kontraktu swap. Jeśli Strona A nie chce otrzymać nominału transakcji w CHF, kwota ta może być wymieniona w jej imieniu na PLN, a następnie przekazana przez Stronę A Stronie B. Wymiana dostanie dokonana zgodnie z obowiązującym w banku zwykłym kursem wymiany dla sprzedaży i kupna plus marża Klienta. Elastyczny instrument Dwuwalutowy swap odsetkowy można dostosowywać do indywidualnych potrzeb. Oto przykłady parametrów, które strony mogą uzgadniać podczas zawierania transakcji: Konwencja bazy odsetkowej dla stopy stałej; Konwencja bazy odsetkowej pozwala ustalić wysokość płatności wynikającej ze stopy stałej ustalonej przez strony. Inaczej mówiąc, wysokość płatności zależy od tego, czy do jej wyliczenia przyjęto rok odsetkowy liczący 360 dni, czy też rzeczywistą liczbę dni w roku kalendarzowym. Częstotliwość ustalania stopy zmiennej oraz forma płatności odsetek z góry lub z dołu; Częstotliwość płatności stałej i zmiennej stopy oprocentowania; Profil nominału transakcji w okresie transakcji. When entering into the cross currency swap, Part A and Part B agree that Part A will pay quarterly fixed interest rate in CHF for five years to Part B. By way of consideration, Part B pays the WIBOR rate. On entering into the currency swap, Part A has refinanced the floating-rate payment obligation in PLN into a fixed-rate payment obligation in CHF. On the effective date of the cross currency swap, Part A will receive the agreed principal in CHF and pay the principal in PLN to Part B, on the basis of the prevailing CHF/PLN exchange rate at the date the swap is set up. If Part A does not wish to receive the notional amount in CHF, the amount will be exchanged into PLN on behalf of Part A, who will subsequently pay the sum to Part B. The currency exchange will be effected at the bank s ordinary exchange rate for buying and selling plus a client margin. A flexible instrument A cross currency swap may be adjusted to suit individual needs. Examples of parameters that can be agreed at the establishment of the transaction include: the daycount convention for the fixed interest rate; The daycount convention determines the payment resulting from the price fixed by the parties. In other words, there is a difference whether the payment is calculated on the basis of a 360-day interest year or the actual number of days in the calendar year. the frequency for determining the floating rate and whether interest should be paid in advance or in arrears; the frequency for payment of the fixed and the floating rate; the profile of the notional amount during the term of the transaction. 4

5 Może to być tzw. profil bullet (jednorazowy), co oznacza, że wartość nominalna nie podlega żadnym odpisom w okresie transakcji. Jego alternatywą jest profil częściowy, który przewiduje odpisywanie równych kwot od kwoty nominalnej w okresie transakcji. Ponadto, profil rozliczenia również można ustalać indywidualnie. Wycena dwuwalutowych odsetkowych kontraktów swap oraz zmienność ceny Podstawową zasadą ustalania ceny swapów walutowych jest to, że wartość obu strumieni pieniężnych powinna być taka sama, a więc transakcja nie ma żadnej wartości rynkowej w chwili, kiedy strony do niej przystępują. Jeśli jeden ze strumieni jest oparty na stawce zmiennej, to oczywiście wysokość tej stopy w całym okresie transakcji nie jest znana. Wykorzystując jednak strukturę krzywej rentowności w chwili zawarcia transakcji, można przewidywać jej rozwój w czasie. Jeśli jeden ze strumieni pieniężnych kontraktu walutowego swap jest wyliczany według stałej stopy oprocentowania, to stopa ta będzie odzwierciedlać stopę rynkową w wybranym okresie. Kiedy stopy stałe i zmienne zostaną już przyjęte, do transakcji dodawana jest marża, co powoduje powstanie ujemnej wartości rynkowej w chwili przystąpienia do transakcji, odpowiadającej bieżącej wartości marży w całym okresie ważności kontraktu. Okres transakcji Okres transakcji waha się w zależności od waluty, jednak zazwyczaj może wynosić do 30 lat. Jeśli transakcja zostaje rozwiązana przed ustaloną datą zapadalności, to jej wartość rynkowa może być ujemna. Strona, dla której transakcja ma ujemną wartość rynkową musi skompensować to drugiej stronie poprzez zapłacenie kwoty będącej wartością absolutną powstałej ujemnej wartości rynkowej Czynniki ryzyka i jego wpływ na ryzyko utraty inwestycji, możliwość zaciągnięcia przez Klienta zobowiązań finansowych oraz ewentualnych zobowiązań dodatkowych Ryzyko towarzyszące dwuwalutowym odsetkowym kontraktom swap związane jest z kształtowaniem się długo- i krótkoterminowych stóp procentowych oraz kursów wymiany obu walut. Największym ryzykiem, z jakim powinien liczyć się płatnik stałej stopy procentowej w swapie dwuwalutowym, jest ogólny spadek krótko- i długoterminowych stóp procentowych, który zwiększyłby bieżącą wartość przyszłego zobowiązania płatniczego. Odwrotność tego ma miejsce podczas wzrostu stóp procentowych. W omówionym przykładzie, gdzie Strona A przystąpiła do dwuwalutowego swapa odsetkowego w celu zmiany formuły spłaty zadłużenia ze zmiennej stopy oprocentowania w PLN na zobowiązanie w CHF o stałej stopie procentowej, zachodzi This may be a so-called bullet profile, for which the notional amount is not written down during the term of the transaction. An alternative is a serial profile, for which the notional amount is written down by equal amounts during the term. However, the settlement profile may also be fixed individually. Pricing currency swaps and the fluctuation of price The basic principle of determining the price of currency swaps is that the values of the two cash flows should be identical so that the transaction has no market value when it is entered into. If one of the cash flows of the cross currency swap relates to a floating rate, the floating rate during the term is of course unknown. However, using the structure of the yield curve at the time the transaction is set up, you can develop an expectation of how the floating rate will develop. If one of the cash flows of the cross currency swap relates to a fixed rate, the fixed rate will reflect the market rate for the selected term. After the floating and fixed rates have been fixed, a client margin is added to the transaction, which results in a negative market value at the time the transaction is entered into, corresponding to the present value of the client margin during the entire term of the transaction. Term The term of a cross currency swap varies from one currency to the other, but is typically up to 30 years. If a transaction is terminated prior its scheduled maturity, the market value may be negative. The party to whom the transaction has a negative market value must compensate the other party by an amount equal to the absolute value of the negative market value. Risk factors and its impact on the risk of the loss of the investment or the on the possibility of additional financial obligations from the Customer s side. The risk of a cross currency swap relates to the future development in short and longterm interest rates and movements between the two currencies. The greatest risk for a payer of fixed interest in a cross currency swap is a general decline in short and long-term interest rates, which would increase the present value of the future payment obligation. The opposite applies when interest rates go up. In the example where Part A enters into a cross currency swap to reschedule a floating-rate payment obligation in PLN to a fixed-rate payment obligation in CHF the risk relates to CHF appreciating by a wider margin than PLN. The greatest risk to 5

6 ryzyko, że wzrost wartości CHF może być większy niż wzrost wartości PLN. Jednakże jeszcze większe ryzyko może pojawić się w sytuacji, kiedy spadkowi stóp procentowych CHF będzie towarzyszyć aprecjacja tej waluty większa niż aprecjacja PLN. Zabezpieczenie Klientów przystępujących do transakcji jako strona kontraktu możemy poprosić o przedstawienie zabezpieczenia. Szczególne warunki rynkowe W szczególnych warunkach rynkowych zlikwidowanie pozycji może okazać się trudne lub niemożliwe. Sytuacja taka może mieć miejsce w okresach gwałtownie zmieniających się cen, jeśli spadki i wzrosty cen będą na tyle duże, że uniemożliwią nam wyliczenie ceny, lub kiedy obrót instrumentami finansowymi zostanie zawieszony albo ograniczony na mocy przepisów rządzących regulowanym rynkiem. Opodatkowanie Opodatkowanie zysków i strat wynikających z dwuwalutowych swapów odsetkowych zależy od tego, czy strona transakcji jest osobą fizyczną czy firmą. Ze względu na złożony charakter przepisów podatkowych sugerujemy, aby osoby i podmioty zainteresowane transakcjami skonsultowały się z księgowym, doradcą podatkowym lub innym profesjonalistą w tej dziedzinie w celu wyjaśnienia podatkowych i księgowych implikacji. Part A, however, is a combination of falling CHF interest rates and that the exchange rate of CHF appreciates by a wider margin than PLN. Collateral We may require you to provide collateral when you enter into a transaction with us as counterparty. Special market conditions Under special market conditions it may be difficult or impossible to liquidate a position. This may occur, for example, at times of rapid price movements if the prices rises or falls to such extent that we are unable to stipulate a price or trading of financial instruments are suspended or restricted under the rules of the regulated market place. Taxation The tax treatment of gains and losses on cross currency swaps depends on whether you a dealing as a private individual or a company. Due to the complex nature of the tax rules, we recommend that you consult an accountant, tax-advisor or other professional adviser to clarify the tax and accounting consequences. 6

Opis produktu: jednowalutowy swap odsetkowy. Product Description: Interest Rate Swap

Opis produktu: jednowalutowy swap odsetkowy. Product Description: Interest Rate Swap Opis produktu: jednowalutowy swap odsetkowy Product Description: Interest Rate Swap Opis produktu: jednowalutowy swap odsetkowy Niniejszy opis przedstawia ogólne informacje na temat jednowalutowych odsetkowych

Bardziej szczegółowo

Opis produktu: opcja walutowa. Product Description: Currency Option

Opis produktu: opcja walutowa. Product Description: Currency Option Opis produktu: opcja walutowa Product Description: Currency Option Opis produktu: Opcje walutowe Product Description: Currency Options Niniejszy informator przedstawia ogólne informacje na temat zawierania

Bardziej szczegółowo

Opis produktu: walutowa transakcja terminowa. Product Description: Forward Currency Transaction (FX Forward)

Opis produktu: walutowa transakcja terminowa. Product Description: Forward Currency Transaction (FX Forward) Opis produktu: walutowa transakcja terminowa Product Description: Forward Currency Transaction (FX Forward) Opis produktu: (FX Forward) walutowa transakcja terminowa Product Description: Forward Currency

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i

Bardziej szczegółowo

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Final Terms dated 19 January 2015 ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Any person making or intending to make an offer of the Certificates

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT TERMS AND CONDITIONS Safecap Investments Limited RETAIL CLIENT AGREEMENT Note: The English version of this agreement is the governing version and shall prevail whenever there is any discrepancy between

Bardziej szczegółowo

FINAL TERMS. Series No. 4527. dated 4 June 2014

FINAL TERMS. Series No. 4527. dated 4 June 2014 FINAL TERMS Series No. 4527 dated 4 June 2014 Issue of 100,000,000 units Step-Up Certificates with Barrier Digital interest ( Siła Dalekiego Wschodu ) on an Equity Basket (the Securities ) under the Structured

Bardziej szczegółowo

Table of Content. Spis treści TELETRADE REGULATIONS. Wprowadzenie..2. Introduction. 2. Margin trading...3. Dźwignia handlu 3

Table of Content. Spis treści TELETRADE REGULATIONS. Wprowadzenie..2. Introduction. 2. Margin trading...3. Dźwignia handlu 3 Table of Content Spis treści Introduction. 2 Wprowadzenie..2 Margin trading...3 Dźwignia handlu 3 Types of Orders.7 Rodzaje Zleceń/Zlecenia..7 Sending and execution of market orders.5 Zwroty realizacji

Bardziej szczegółowo

POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013

POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013 POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013 Poland USA Canada Mexico China POLSKA I USA PODPISAŁY KONWENCJĘ O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA POLAND AND US SIGNED CONVENTION FOR THE AVOIDANCE

Bardziej szczegółowo

UMOWA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA END USER - CLIENT AGREEMENT. 1 Wstęp. 1. Introduction

UMOWA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA END USER - CLIENT AGREEMENT. 1 Wstęp. 1. Introduction UMOWA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA 1 Wstęp 1.1 xsocial jest znakiem handlowym spółki DUB Investments Ltd. Niniejsza Umowa zostaje zawarta pomiędzy DUB Investments Ltd (w dalszej części dokumentu zwanej

Bardziej szczegółowo

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą Skrill Ltd 25 Canada Square London E14 5LQ hereinafter zwaną dalej Skrill

Bardziej szczegółowo

Przykładowe sprawozdanie finansowe

Przykładowe sprawozdanie finansowe KPMG W POLSCE Przykładowe sprawozdanie finansowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej kpmg.pl Przykładowe sprawozdanie finansowe a O publikacji Wersja oryginalna anglojęzyczna niniejszego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOOCOWY z badania ewaluacyjnego pn. Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

RAPORT KOOCOWY z badania ewaluacyjnego pn. Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego RAPORT KOOCOWY z badania ewaluacyjnego pn. Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Kutno, grudzieo 2014 Streszczenie W

Bardziej szczegółowo

- 1 - 2) outlet the Bank s outlet servicing Account Holders,

- 1 - 2) outlet the Bank s outlet servicing Account Holders, Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Bankowości Korporacyjnej w Banku Millennium S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 4 7 7 8 9 12 13 15 18 21 23 24 24 27 30 30 31 33 34 35 36 36 37 38 40 41 43 46 50 52 53 List Prezesa Zarządu Informacja Głównego Ekonomisty Banku Wzrost gospodarczy i inflacja Stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

Formularz wniosku o otwarcie rachunku korporacyjnego Corporate Account Application Form

Formularz wniosku o otwarcie rachunku korporacyjnego Corporate Account Application Form Formularz wniosku o otwarcie rachunku korporacyjnego Corporate Account Application Form Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i w

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe oferowane przez Obszar Skarbu Getin Noble Bank SA i związane z nimi ryzyka. Definicje. Przykładowe rodzaje ryzyk

Instrumenty finansowe oferowane przez Obszar Skarbu Getin Noble Bank SA i związane z nimi ryzyka. Definicje. Przykładowe rodzaje ryzyk Instrumenty finansowe oferowane przez Obszar Skarbu Getin Noble Bank SA i związane z nimi ryzyka Getin Noble Bank SA informuje, że ryzyka są nierozłącznie związane z każdą transakcją instrumentami finansowymi.

Bardziej szczegółowo

EWA LESZCZYŃSKA RYNEK KONTRAKTÓW SWAP W POLSCE

EWA LESZCZYŃSKA RYNEK KONTRAKTÓW SWAP W POLSCE EWA LESZCZYŃSKA RYNEK KONTRAKTÓW SWAP W POLSCE Składam serdeczne podziękowania prof. dr hab. Witoldowi Małeckiemu za cenne rady dotyczące treści merytorycznych oraz konstrukcji pracy. 2 Streszczenie Dynamiczny

Bardziej szczegółowo

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A.

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A. OPISY PRODUKTÓW Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 Wymiana walut (Foreign Exchange) Wymiana walut jest umową pomiędzy bankiem a klientem, w której strony zobowiązują się wymienić w ustalonym dniu

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw 1 Zakres Zastosowania 1. Wszystkie transakcje sprzedaży i dostaw towarów realizowane przez Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, Kronospan Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. 1 SPIS TREŚCI A. Transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe 3 Transakcje FX Forward 3 B. Transakcje zabezpieczające

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT TABLE OF CONTENTS. List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT TABLE OF CONTENTS. List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2007 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 6 7 9 13 24 List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board Wprowadzenie Introduction

Bardziej szczegółowo

REAL ESTATE REVIEW. Nieruchomości komercyjne w Polsce. The Polish commercial. Cena 98 (w tym 8% VaT) issn 2081-1683

REAL ESTATE REVIEW. Nieruchomości komercyjne w Polsce. The Polish commercial. Cena 98 (w tym 8% VaT) issn 2081-1683 The Polish commercial 2012 REAL ESTATE REVIEW Nieruchomości komercyjne w Polsce issn 2081-1683 Cena 98 (w tym 8% VaT) 6-7-8-9 march 2 01 2 Cannes Palais des Festivals 4 days to attend the leading Real

Bardziej szczegółowo

ECHO INVESTMENT S.A. FINANCIAL STATEMENT FOR THE PERIOD FROM JANUARY 1, 2005 TO JUNE 30, 2005

ECHO INVESTMENT S.A. FINANCIAL STATEMENT FOR THE PERIOD FROM JANUARY 1, 2005 TO JUNE 30, 2005 ECHO INVESTMENT S.A. FINANCIAL STATEMENT FOR THE PERIOD FROM JANUARY 1, 2005 TO JUNE 30, 2005 "Echo Investment" S.A. SA-P 2005 Introduction 1. The basic range of activity of the company registered under

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

RYNEK INSTRUMENTÓW POCHODNYCH instrumenty liniowe. dr Piotr Mielus Szkoła Główna Handlowa

RYNEK INSTRUMENTÓW POCHODNYCH instrumenty liniowe. dr Piotr Mielus Szkoła Główna Handlowa RYNEK INSTRUMENTÓW POCHODNYCH instrumenty liniowe dr Piotr Mielus Szkoła Główna Handlowa DATA WALUTY (value date) Data, w której następuje rozliczenie transakcji walutowej (poprzez dostawę walut lub rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland. raport / report. listopad november CMYK: RGB: PANTONE: C: 0 M: 100 Y: 100 K: 40 C: 0 M:0 Y:0 K:60

Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland. raport / report. listopad november CMYK: RGB: PANTONE: C: 0 M: 100 Y: 100 K: 40 C: 0 M:0 Y:0 K:60 CMYK: RGB: PANTONE: C: 0 M: 100 Y: 100 K: 40 C: 0 M:0 Y:0 K:60 R: 60 G:0 B:0 R: 102 G:102 B:102 Pantone 188 PC Pantone 7540 EC BSJP Colors 2013 2013 raport / report listopad november Energetyka wiatrowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL PROVISIONS 1.1. DEFINICJE 1.1.1. ARKOP: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r.

Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r. Wrzesień 2013 r. Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce Warszawa, 2013 r. Opracował: Departament Systemu Finansowego Copyright

Bardziej szczegółowo