Twoja instrukcja użytkownika SONY STR-DG520

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika SONY STR-DG520 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1156169"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: Ten symbol na baterii lub na jej opakowaniu oznacza, e bateria nie moe by traktowana jako odpad komunalny. Odpowiednio gospodarujc zuytymi bateriami, moesz zapobiec potencjalnym negatywnym wplywom na rodowisko oraz zdrowie ludzi, jakie moglyby wystpi w przypadku niewlaciwego obchodzenia si z tymi odpadami. recykling baterii pomoe chroni rodowisko naturalne. W przypadku produktów, w których ze wzgldu na bezpieczestwo, poprawne dzialanie lub integralno danych wymagane jest stale podlczenie do baterii, wymian zuytej baterii naley zleci wylcznie wykwalifikowanemu personelowi stacji serwisowej. recykling materialów pomoe w ochronie rodowiska naturalnego. W celu uzyskania bardziej szczególowych informacji na temat recyklingu tego produktu, naley skontaktowa si z lokaln jednostk samorzdu terytorialnego, ze slubami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony zostal ten produkt. Producentem tego produktu jest firma Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Japonia. autoryzowanym przedstawicielem w sprawach bezpieczestwa produktu i Normy kompatybilnoci elektromagnetycznej (EMC) jest firma Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Niemcy. Aby uzyska informacje na temat dowolnych uslug lub gwarancji, naley zapozna si z adresami podanymi w oddzielnych dokumentach o uslugach i gwarancji. W tej instrukcji model z kodem rejonowym CEL uywany jest w celach ilustracyjnych, chyba e stwierdzono inaczej. Moesz take uywa regulatorów na amplitunerze, jeeli maj te same lub podobne nazwy, jak na pilocie. HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface s znakami towarowymi lub zastrzeonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC. W tym amplitunerze zastosowano systemy Dolby* Digital i Pro Logic Surround oraz DTS** Digital Surround. * Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, oraz symbol podwójnego D s znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories. Wybór trybu wejcia, gdy takie same urzdzenia s podlczone jednoczenie do gniazd cyfrowych i analogowych (str. Nacinij ponownie przycisk MUTING, aby przywróci dwik (str. Nacinij, aby wlczy lub wylczy gloniki (str. 15). Pokazuje biecy stan wybranego urzdzenia lub list urzdze do wyboru (str. Wieci, gdy odtwarzana plyta zawiera kanal LFE (Low Frequency Effect) i sygnal kanalu LFE jest rzeczywicie odtwarzany. Zaczyna wieci, kiedy odbiornik dekoduje sygnaly Dolby Digital. Uwaga W przypadku odtwarzania plyty nagranej w formacie Dolby Digital naley si upewni, e zastosowano polczenia cyfrowe, a dla trybu INPUT MODE wybrano opcj,,auto" (str. Napis,,; PL" jest wywietlany, gdy urzdzenie wykorzystuje przetwarzanie w systemie Pro Logic sygnalów dwukanalowych w celu odtwarzania sygnalów w kanalach rodkowym i przestrzennym. po uaktywnieniu dekodera Pro Logic II Movie/Music wywietlany jest napis,,; PLII". Wskaniki te nie wiec, gdy dla glonika rodkowego i gloników dwiku przestrzennego zostalo wybrane ustawienie,,no" (str. Mimo tego jeli przez gniazdo OPTICAL nie jest odbierany sygnal cyfrowy, na wywietlaczu pojawi si napis,,unlock". Wskanik,,OPT" zaczyna wieci równie wtedy, gdy wybrano wejcie SAT, oraz tryb INPUT MODE jest ustawiony na opcj,,auto", a sygnal ródlowy jest sygnalem cyfrowym odbieranym przez gniazdo OPTICAL. Uwaga W przypadku odtwarzania plyty nagranej w formacie DTS naley si upewni, e zastosowano polczenia cyfrowe, a dla trybu INPUT MODE wybrano opcj,,auto" (str. 61). Wieci, gdy wlczona jest funkcja pamici Preset Memory (str. Uwaga Wskanik,,RDS" jest wywietlany tylko w modelach oznaczonych kodem strefy CEL, CEK lub ECE. Wiec podczas ustawiania zaprogramowanych stacji radiowych przy uyciu odbiornika. Szczególowe informacje na temat programowania stacji radiowych, patrz str. Mimo tego jeli przez gniazdo COAXIAL nie jest odbierany sygnal cyfrowy, na wywietlaczu pojawi si napis,,unlock". Wieci, gdy odbiornik rozpozna urzdzenie podlczone za pomoc gniazda HDMI IN (str. ) oznaczaj kanalu kanaly, z których odtwarzany odtwarzania jest dwik. Obramowania wokól liter róni si w zalenoci od tego, jak urzdzenie miksuje dwik ródlowy (na podstawie ustawie gloników). L Przedni lewy R Przedni prawy C rodkowy (monofoniczny) SL Przestrzenny lewy SR Przestrzenny prawy S Przestrzenny (monofoniczny lub efekt przestrzenny uzyskany na drodze przetwarzania Pro Logic) Przyklad: Format nagrywania (przód/ dwik przestrzenny): 3/2. Moe on równie sluy do sterowania innymi urzdzeniami audio/wideo firmy Sony, jeeli przypisano im odpowiednie przyciski (str. * Wybrany obraz wejciowy mona oglda po podlczeniu gniazda HDMI OUT lub MONITOR OUT do telewizora lub projektora (str. Nacinij, aby wywietli menu plyty DVD lub Bluray na ekranie telewizora. Nastpnie uyj przycisków V, v, B, b oraz (P), aby wykona czynnoci menu. Nacinij, aby pomin plyt podczas korzystania z urzdzenia ze zmieniaczem plyt. Nastpnie uyj przycisków V, v, B, b oraz (P), aby wykona czynnoci menu. zapisanie stacji w pamici urzdzenia. Nacinij, aby wprowadzi warto po wybraniu kanalu, plyty lub cieki za pomoc przycisków numerycznych telewizora, magnetowidu lub tunera satelitarnego. nacinij, aby tymczasowo wylczy dwik. Nacinij ponownie przycisk MUTING, aby przywróci dwik. /1 Wlczanie lub wylczanie (wlczone/ urzdze audio/wideo firmy oczekiwanie) Sony sterowanych przy uyciu pilota (str. /1 zmienia si automatycznie po kadym naciniciu przycisków wyboru wejcia (C). C Przyciski wyboru wejcia Nacinicie jednego z przycisków umoliwia wybór urzdzenia, które ma by uywane. Nacinij, aby przej do kolejnych cieek odtwarzacza CD, odtwarzacza DVD lub odtwarzacza dysków Blu-ray. REPLAY < / Nacinij, aby powtórzy ADVANCE < poprzedni scen lub szybko przewin do przodu biec scen magnetowidu, odtwarzacza DVD lub odtwarzacza dysków Bluray. M/Mb) Nacinij, aby wyszukiwa utwory odtwarzacza DVD do przodu lub do tylu. szybko przewin do przodu/do tylu magnetowid, odtwarzacz CD lub odtwarzacz dysków Blu-ray. Nacinij, aby rozpocz odtwarzanie cieek magnetowidu, odtwarzacza CD, odtwarzacza DVD lub odtwarzacza dysków Bluray. Nacinij, aby wstrzyma odtwarzanie lub nagrywanie cieek magnetowidu, odtwarzacza CD, odtwarzacza DVD lub odtwarzacza dysków Bluray. (Powoduje równie rozpoczcie nagrywania w przypadku urzdze znajdujcych si w trybie oczekiwania na nagrywanie. ) Nacinij, aby zatrzyma odtwarzanie cieek magnetowidu, odtwarzacza CD, odtwarzacza DVD lub odtwarzacza dysków Bluray. Wybór odbioru monofonicznego lub stereofonicznego w zakresie FM. N MENU/HOME Nacinij, aby wywietli menu magnetowidu, odtwarzacza DVD, tunera satelitarnego lub odtwarzacza dysków Bluray na ekranie telewizora. nacinij jednoczenie przyciski MENU/HOME i TV (M), aby wywietli menu telewizora.

3 Nastpnie uyj przycisków V, v, B, b oraz (P), aby wykona czynnoci menu. O RETURN/ EXIT O Nacinij, aby wróci do poprzedniego menu. wyj z menu, gdy na ekranie telewizora jest wywietlane menu lub ekranowa instrukcja magnetowidu, odtwarzacza DVD, tunera satelitarnego lub odtwarzacza dysków Bluray. Nacinij jednoczenie przyciski RETURN/EXIT O i TV (M), aby powróci do poprzedniego menu lub wyj z menu telewizora, gdy na ekranie telewizora jest wywietlane menu. Aby wybra ustawienia, po naciniciu przycisku DVD/ BD MENU (E), AMP MENU (H) lub MENU/ HOME (N) naley nacisn V, v, B lub b. Jeeli nacinito wczeniej przycisk DVD/BD MENU lub MENU/HOME, nacinij przycisk, aby uzyska dostp do wybranej pozycji. Nacinij take klawisz, aby wprowadzi wybrane ustawienia odbiornika, magnetowidu, tunera satelitarnego, odtwarzacza CD, odtwarzacza DVD lub odtwarzacza dysków Blu-ray. Nacinij, aby wybra informacje magnetowidu, tunera satelitarnego, odtwarzacza CD, odtwarzacza DVD lub odtwarzacza dysków Blu-ray wywietlane na ekranie telewizora. Nacinij jednoczenie przyciski DISPLAY i TV (M), aby wywietli na ekranie telewizora informacje dotyczce telewizji. Nacinij, aby wywietli i wybra opcje odtwarzacza DVD lub odtwarzacza dysków Blu-ray. Nacinicie tego przycisku umoliwia wybór trybu wprowadzania kanalu w magnetowidzie, jednocyfrowy lub dwucyfrowy. Jednoczesne nacinicie przycisku -/-- i TV (M) umoliwia wybór trybu wprowadzania numeru kanalu TV, jedno- lub dwucyfrowego. Nacinij, aby wybra numery utworów wiksze ni 10 w przypadku magnetowidu, tunera satelitarnego lub odtwarzacza CD. numery kanalów w przypadku cyfrowego odbiornika telewizji kablowej. Nacinij, aby usun bld w przypadku nacinicia nieprawidlowego przycisku numerycznego. Nacinij przycisk 0/10, aby wybra utwór numer 10. wybiera numery kanalów w przypadku magnetowidu lub tunera satelitarnego. naciskaj jednoczenie przyciski numeryczne i przycisk TV (M), aby wybiera kanaly TV. U TV INPUT Jednoczesne nacinicie przycisku TV INPUT i TV (M) umoliwia wybór sygnalu wejciowego (wejcie TV lub wideo). B)Przycisk ten jest te dostpny w przypadku uywania adaptera DIGITAL MEDIA PORT. Aby w pelni odbiera efekt wielokanalowego dwiku przestrzennego sali kinowej, wymagane jest podlczenie piciu gloników (dwóch gloników przednich, glonika rodkowego i dwóch gloników dwiku przestrzennego) oraz subwoofera (system 5. Dlatego, w zalenoci od urzdzenia zestawu, powysze funkcje mog nie dziala lub mog dziala w sposób inny ni to opisano powyej. Ze wzgldu na to, e subwoofer nie emituje dwiku w jednym, okrelonym kierunku, moe by ustawiony w dowolnym miejscu. Gloniki mona wlczy lub wylczy przy uyciu przycisku SPEAKERS (ON/OFF) (str. Na poniszej ilustracji pokazano sposób podlczenia odtwarzacza Super Audio CD lub odtwarzacza CD. Przed podlczeniem tych przewodów upewnij si, e odlczono przewód zasilajcy (przewód sieciowy). W tej czci opisano sposób podlczania urzdze wideo do odbiornika. Przed rozpoczciem zapoznaj si z tabel,,podlczane urzdzenie", w której podano strony z opisem sposobu podlczenia kadego urzdzenia. Przed podlczeniem tych przewodów upewnij si, e odlczono przewód zasilajcy (przewód sieciowy). Dwik wydobywa si z glonika telewizora tylko wtedy, gdy odtwarzacz i ten odbiornik oraz ten odbiornik i telewizor s polczone za pomoc gniazda HDMI. Aby odtwarza dwik z gloników i skorzysta z wielokanalowego dwiku przestrzennego, naley upewni si, e gniazdo cyfrowego sygnalu audio w odtwarzaczu zostalo podlczone do odbiornika, dwik telewizora zostal wylczony lub wyciszony. Jeli obraz jest zlej jakoci lub z urzdzenia podlczonego za pomoc kabla HDMI nie wydobywa si dwik, sprawd konfiguracj podlczonego urzdzenia. Szczególowe informacje na ten temat mona znale w instrukcji obslugi kadego podlczonego urzdzenia. Naley upewni si, e odbiornik jest wlczony, gdy sygnaly wideo i audio odtwarzacza s wyprowadzane na telewizor za pomoc odbiornika. Bez wlczonego zasilania nie bd transmitowane ani sygnaly wideo, ani audio. Cyfrowych przewodów optycznych nie wolno zgina ani zwizywa. Podlczenie wszystkich kabli nie jest konieczne. podlcz przewody audio i wideo zgodnie z gniazdaminiu glonika w kierunku mikrofonu uywanego do optymalizacji, pomiar bdzie bardziej dokladny. Nacinij przycisk lub przycisk b, aby otworzy menu. Nacinij przycisk lub przycisk b, aby otworzy parametr. Z tego powodu wszystkie ustawienia subwoofera zostan zachowane. W przypadku zmiany pozycji gloników zalecane jest ponowne wykonanie automatycznej kalibracji w celu dostosowania ustawie dwiku przestrzennego. Upewnij si, e mikrofon optymalizacyjny jest prawidlowo podlczony i ponownie wykonaj automatyczn kylko lekk kompresj. Dlatego ustawieniem zalecanym jest,,comp. max". Daje ono efekt znacznej kompresji zakresu dynamiki i umoliwia ogldanie filmów póno w nocy przy niskim poziomie glonoci. Inaczej ni w przypadku ograniczników analogowych, poziomy s wstpnie zdefiniowane i zapewniaj kompresj o bardzo naturalnym brzmieniu. Parametr ten umoliwia ustawienie poziomów glonoci i balansu gloników podczas sluchania dwiku testowego z miejsca odsluchu. Aby uzyska szczególowe informacje, patrz,,7: Ustawianie poziomów glonoci i balansu gloników (TEST TONE -- dwik testowy)" (str. uzyska szczególowe informacje na ten temat, patrz,,sluchanie dwiku przestrzennego" (str. Odbiornik umoliwia zastosowanie ostatnio wybranego pola akustycznego dla danego sygnalu wejciowego za kadym razem, kiedy zostanie ono wybrane (funkcja Sound Field Link). Na przyklad po wybraniu ustawienia,,hall" dla wejcia SA-CD/CD, wybraniu innego wejcia i powrocie do wejcia SA-CD/ CD, zostanie automatycznie zastosowane ustawienie,,hall". Ten parametr umoliwia regulacj,,natenia" efektu przestrzennego w polach akustycznych wybranych za pomoc przycisków MOVIE i MUSIC oraz w polu akustycznym,,hp THEA". AUTO Odbiornik bdzie dekodowal sygnal jako stereofoniczny, gdy stacja radiowa nadaje sygnal stereo. FM MONO Odbiornik bdzie dekodowal sygnal jako monofoniczny niezalenie od rodzaju sygnalu. Jednak gdy do wejcia docieraj sygnaly innego typu, moe wystpi brak dwiku zalenie od danego formatu. ) jest przerywany, naley zmieni ustawienie na,,dec. Aby uzyska szczególowe informacje, patrz,,nadawanie nazw zaprogramowanym stacjom" (str. Parametr umoliwia wybranie jzyka, który ma by uywany podczas przekazu cyfrowego. Aby uzyska szczególowe informacje, patrz,,nadawanie nazw wejciom" (str. w normalnych warunkach wybierz ustawienie,,large". uzyska szczególowe informacje, patrz str. chocia wyniki mog by sprzeczne z powyszym wyjanieniem, zaleca si odtwarzanie plyt z wielokanalowym dwikiem przestrzennym, wybierajc ustawienia dajce dobre odczucie przestrzennoci i spójnoci midzy dwikiem z gloników dwiku przestrzennego oraz dwikiem z gloników przednich.

4 Nie majc pewnoci, która opcja zapewnia lepsz jako dwiku, naley wybra opcj,,behd/lo" lub,,behd/hi", a nastpnie ustawi odpowiedni odleglo glonika i poziom glonoci, aby uzyska odpowiedni balans. Jest on dostpny tylko wtedy, gdy dla co najmniej jednego glonika wybrano ustawienie,,small", a na wywietlaczu miga odpowiadajcy mu wskanik. Aby uzyska szczególowe informacje, patrz,,6: Automatyczne kalibrowanie wlaciwych ustawie (AUTO CALIBRATION)" (str. Aby uzyska szczególowe informacje, patrz,,typy trybu A. AUTO] (Wykrywany automatycznie) Dwik jest odtwarzany tak, jak zostal nagrany/ zakodowany, bez dodatkowych efektów. 1-kanalowym w przypadku dubbingowanych lub starych filmów. Odbiornik wygeneruje sygnal o niskiej czstotliwoci dla subwoofera, jeli w materiale ródlowym nie ma sygnalu LFE bdcego niskotonowym efektem dwikowym odtwarzanym przez subwoofer dla sygnalów 2-kanalowych. Aby korzysta z dwiku przestrzennego, wystarczy wybra jedno ze wstpnie zaprogramowanych pól akustycznych odbiornika. Pozwalaj one slucha w warunkach domowych silnego i ekscytujcego brzmienia charakterystycznego dla kina czy sali koncertowej. Naciskaj przycisk MOVIE, aby wybra pole akustyczne dla filmów, lub przycisk MUSIC, aby wybra pole akustyczne dla muzyki. Aby uzyska szczególowe informacje, patrz,,typy dostpnych pól akustycznych" (str. Tryb ten idealnie nadaje si do ogldania filmów muzycznych lub filmów, w których muzyka nagrana jest w postaci cieki dwikowej. odtwarza czysty dwik o lepszej jakoci z przenonego urzdzenia audio. Ten tryb jest idealny w przypadku plików MP3 i innych ze skompresowan muzyk. Ten tryb jest wybierany automatycznie przy korzystaniu ze sluchawek w trybie 2-kanalowym (str. W przypadku standardowych ródel sygnalu stereofonicznego przetwarzanie pola akustycznego jest calkowicie pomijane, a wielokanalowy dwik przestrzenny jest miksowany do postaci sygnalu dwukanalowego. Odtwarzanie sygnalów analogowych bez przetwarzania przy uyciu korekty barwy dwiku, pola akustycznego itp. HEADPHONE THEATER Ten tryb jest wybierany automatycznie podczas DCS uywania sluchawek przy wybranym polu akustycznym [HP THEA] dla filmów lub muzyki. zapewnia wraenie dwiku zblione do akustyki sali kinowej przy korzystaniu ze sluchawek. * To pole akustyczne mona wybra tylko wówczas, gdy do odbiornika s podlczone sluchawki. Podczas sluchania dwiku przy uyciu pól akustycznych wykorzystujcych gloniki wirtualne bezporednio z gloników dwiku przestrzennego nie bd odtwarzane adne dwiki. Po wybraniu jednego z nastpujcych pól akustycznych dla muzyki subwoofer nie emituje dwiku, jeli w menu SYSTEM dla wszystkich gloników jest ustawiona opcja,,large". Dwik bdzie jednak odtwarzany przez subwoofer, jeli cyfrowe sygnaly wejciowe zawieraj sygnal LFE. W tym trybie dwik odtwarzany jest tylko z gloników przednich, lewego i prawego. brak jest dwiku z subwoofera. kilkakrotnie przycisk TUNER, aby wybra zakres FM lub AM. nacinij przycisk TUNING + lub TUNING. wybra zakres FM lub AM. sprawdzi, czy wprowadzona czstotliwo jest prawidlowa. kilkakrotnie przycisk TUNER, aby wybra zakres FM lub AM. Istnieje moliwo zaprogramowania maksymalnie 30 stacji z zakresu FM oraz 30 stacji z zakresu AM. Po zaprogramowaniu czsto sluchanych stacji ich wybór jest póniej bardzo latwy. Moesz równie naciska przycisk PRESET + lub PRESET, aby wybra zaprogramowany wczeniej numer. Jeli wskanik,,memory" zganie przed wyborem zaprogramowanego numeru, naley rozpocz ponownie od punktu 3. Stacja zostanie zapisana w pamici pod wybranym numerem. Jeli wskanik,,memory" zganie przed naciniciem przycisku ENTER, naley rozpocz ponownie od punktu 3. Naciskaj przycisk TUNER, aby wybra zakres FM lub AM. Aby wybra zakres FM lub AM. 2 Nacinij kilkakrotnie przycisk TUNING + lub TUNING, aby wybra dan zaprogramowan stacj. Nacinij kilkakrotnie przycisk TUNER, aby wybra zakres FM lub AM. Nacinij kilkakrotnie przycisk PRESET + lub PRESET, aby ustawi dan zaprogramowan stacj. Nacinij kilkakrotnie przycisk TUNER, aby wybra zakres FM lub AM. Aby wprowadzi wybór, naley nacisn przycisk ENTER. Dostrój zaprogramowan stacj, dla której chcesz utworzy nazw indeksu (str. Uwaga (dotyczy wylcznie modeli z kodem obszaru CEL, CEK oraz ECE) Po nadaniu nazwy i dostrojeniu stacji RDS zamiast wprowadzonej nazwy wywietlana jest nazwa programu. (Nie mona zmieni nazwy programu. Wprowadzona nazwa zostanie zastpiona przez nazw programu. Nacinij przycisk lub przycisk b, aby otworzy menu. nacinij kilkakrotnie przycisk V/v, aby wybra parametr,,name IN". Nacinij przycisk lub przycisk b, aby otworzy parametr. Kursor zacznie miga i bdzie mona dokona wyboru znaku. Nacinij przycisk V/v, aby wybra znak, a nastpnie nacinij przycisk B/b, aby przesun kursor do nastpnej pozycji. Naciskaj przycisk B/b, a dany znak zacznie miga, a nastpnie nacinij przycisk V/v, aby wybra odpowiedni znak. Aby wprowadzi spacj, mona nacisn przycisk b bez wprowadzania znaku. Niniejszy odbiornik pozwala na korzystanie z systemu RDS, który umoliwia stacjom nadawczym emitowanie dodatkowych informacji równolegle z normalnym sygnalem ich programów. System RDS jest dostpny tylko dla stacji nadajcych programy w zakresie FM. Nie wszystkie stacje zakresu FM oferuj uslugi RDS i nie wszystkie oferuj te same uslugi. Po kadym naciniciu przycisku informacje RDS na wywietlaczu zmieniaj si cyklicznie w nastpujcy sposób: Nazwa programu t Czstotliwo t Wskanik rodzaju programua) t Wskanik informacji tekstowychb) t Wskanik biecej godziny (w systemie 24godzinnym) t Aktualne pole akustyczne W przypadku odbierania komunikatów alarmowych nadawanych przez wladze, na wywietlaczu miga wskanik,,alarm". Po ustawieniu czstotliwoci stacji nadajcej informacje w systemie RDS wskanik,,rds" wieci, a na wywietlaczu pojawia si nazwa rodzaju programu. uwaga System RDS moe nie dziala prawidlowo, jeli wybrana stacja nie nadaje sygnalu RDS we wlaciwy sposób lub sygnal jest zbyt slaby. Programy o ludziach i czynnikach, jakie maj na nich wplyw Programy o tematyce religijnej Programy, w których sluchacze wyraaj swoje pogldy przez telefon lub na forum publicznym Programy o tematyce podróniczej. nie s to programy podajce komunikaty. Tym zajmuj si programy TP/TA Programy zwizane z rekreacj typu praca w ogrodzie, wdkarstwo, gotowanie itp. Programy z muzyk jazzow Programy z muzyk country Programy prezentujce popularn muzyk danego kraju lub regionu Programy prezentujce stare przeboje Programy z muzyk ludow Programy prezentujce odkrycia i badania naukowe Programy, które nie zostaly opisane w adnej z powyszych kategorii Programy informacyjne Komentarze do aktualnych wydarze Programy oferujce informacje z rónych dziedzin, jak np.

5 Informacje konsumenckie lub porady medyczne Programy sportowe Programy edukacyjne, np.,,zrób to sam" i porady Sluchowiska radiowe (sztuki i seriale) Programy zwizane ze wszystkimi aspektami kultury narodowej i regionalnej, np. Programy jzykowe i dotyczce spraw spolecznych Programy o naukach przyrodniczych i technice Pozostale rodzaje programów, takie jak wywiady z gwiazdami, konkursy i komedie Programy z muzyk popularn Programy z muzyk rockow Programy z muzyk relaksujc Muzyka instrumentalna, utwory wokalne oraz utwory wykonywane przez chóry Wykonania najlepszych utworów symfonicznych, kameralnych, a take operowych itp. Muzyka, której nie mona zakwalifikowa do adnej z powyszych kategorii, jak np. W przypadku braku sygnalu cyfrowego audio zostaje wybrany sygnal analogowy audio. Port DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT) umoliwia odtwarzanie dwiku z podlczonego do niego urzdzenia, takiego jak przenony odtwarzacz audio lub komputer. Przed podlczeniem tych przewodów upewnij si, e odlczono przewód zasilajcy (przewód sieciowy). Nie naley podlcza ani odlcza adaptera DIGITAL MEDIA PORT przy wlczonym odbiorniku. Naley zapewni pewne polczenie z gniazdem DMPORT, wkladajc prosto zlcze do gniazda. Poniewa zlcze adaptera DIGITAL MEDIA PORT jest delikatne, naley ostronie ustawia lub przesuwa odbiornik. Dwik jest odtwarzany w odbiorniku, a obraz wywietlany w telewizorze. Niektóre rodzaje adaptera DIGITAL MEDIA PORT umoliwiaj obslug podlczonego urzdzenia za pomoc pilota. Szczególowe informacje na temat dzialania pilota mona znale na str. Podczas sluchania z przenonego ródla dwiku muzyki w formacie MP3 lub innej muzyki skompresowanej, mona poprawi jako dwiku. Nacinij jeden z przycisków wyboru wejcia, aby wybra wejcie, dla którego ma zosta utworzona nazwa indeksu. Nacinij przycisk lub przycisk b, aby otworzy menu. nacinij kilkakrotnie przycisk V/v, aby wybra parametr,,name IN". Nacinij przycisk lub przycisk b, aby otworzy parametr. Kursor zacznie miga i bdzie mona dokona wyboru znaku. Nazwa programub) lub nazwa zaprogramowanej stacjia) t Czstotliwo t Wskanik rodzaju programub) t Wskanik informacji tekstowychb) t Wskanik biecej godziny (w systemie 24godzinnym)b) t Aktualne pole akustyczne Indeksu jest wywietlana tylko wówczas, jeli zostala przypisana jednemu z wej lub zaprogramowanej stacji (str. 57, 64). Nazwa indeksu nie jest wywietlana, gdy wprowadzone zostaly jedynie spacje lub jest ona taka sama jak nazwa wejcia. B) Tylko podczas odbioru stacji RDS (dotyczy wylcznie modeli oznaczonych kodem obszaru CEL, CEK oraz ECE) (str. Odbiornik mona zaprogramowa w taki sposób, aby wylczal si automatycznie o okrelonej godzinie. Nacinij jeden z przycisków wyboru wejcia, aby wybra urzdzenie odtwarzajce. Aby sprawdzi czas pozostaly do wylczenia odbiornika, naley nacisn przycisk SLEEP. Niektóre ródla zawieraj zabezpieczenia przed kopiowaniem uniemoliwiajce nagrywanie. Istnieje moliwo zmiany fabrycznych ustawie przycisków wyboru wejcia, aby odpowiadaly one urzdzeniom posiadanego zestawu. jeli np. Nagrywarka DVD zostanie podlczona do gniazd VIDEO odbiornika, mona dla przycisku VIDEO na pilocie ustawi obslugiwanie nagrywarki DVD. Nacinij i przytrzymaj przycisk wyboru wejcia, któremu chcesz zmieni przypisanie. Po wykonaniu tej czynnoci mona obslugiwa nagrywark DVD za pomoc przycisku VIDEO. Magnetowidy firmy Sony s obslugiwane w trybach VTR 2 lub VTR 3, które odpowiadaj standardom 8 mm i VHS. B)Obsluga nagrywarek DVD firmy Sony odbywa si przy uyciu ustawienia DVD1 lub DVD3. Szczególowe informacje na ten temat mona znale w instrukcji obslugi dostarczonej z nagrywark DVD. C) Szczególowe informacje na temat ustawie BD1 oraz BD3 mona znale w instrukcji obslugi dostarczonej z odtwarzaczem dysków Blu-ray lub nagrywark dysków Blu-ray. Aby wyczyci wszystkie funkcje przypisane przyciskom na pilocie Tryb dwiku przestrzennego, który mona postrzega jako kompilacj technologii Digital Cinema Sound, zapewnia dwik studia dubbingowego z wykorzystaniem trzech technologii:,,virtual Multi Dimensions",,,Screen Depth Matching" i,,cinema Studio Reverberation".,,Screen Depth Matching" to technologia odtwarzania tlumienia wysokich tonów, wypelnienia oraz glbokoci dwiku osiganych w kinie przez emitowanie dwiku zza ekranu. dwik jest dodawany do kanalów przednich i rodkowego.,,cinema Studio Reverberation" to technologia odtwarzania charakterystyki akustycznej najwyszej klasy studiów dubbingowych i nagraniowych, w tym studiów dubbingowych firmy Sony Pictures Entertainment. Proces ten nazywa si próbkowaniem, a liczba próbek w cigu sekundy, z jak nastpuje kwantyzacja sygnalu analogowego, jest wlanie czstotliwoci próbkowania. Na standardowej plycie CD z muzyk dane s próbkowane razy na sekund, co odpowiada czstotliwoci próbkowania 44,1 khz. Ogólnie mona przyj, e im wysza czstotliwo próbkowania, tym lepsza jako dwiku. Unikatowa technologia odtwarzania dwiku dla kina domowego opracowana przez firm Sony przy wspólpracy z firm Sony Pictures Entertainment, zapewniajca uzyskanie ekscytujcego i glonego dwiku znanego z kin w domu. Dziki wykorzystaniu technologii,,digital Cinema Sound", opracowanej w wyniku zintegrowania procesora sygnalu cyfrowego (DSP, Digital Signal Processor) oraz danych pomiarowych, idealne pole dwikowe podane przez twórców filmów mona uzyska w domu. Jest to powszechnie przyjty standard zapisu dwiku na plytach DVDvideo, znany równie jako 5. 1-kanalowy dwik przestrzenny. Dziki temu, e sygnal kanalów dwiku przestrzennego jest rejestrowany i odtwarzany stereofonicznie, uzyskuje si bardziej realistyczne brzmienie z silniejszym wraeniem,,obecnoci" pozornych ródel dwiku, ni w przypadku standardu Dolby Surround. Dostpne s tryby MOVIE dla filmów i MUSIC dla ródel sygnalu stereofonicznego, np. Sygnal kanalu rodkowego i monofonicznych kanalów dwiku przestrzennego jest zakodowany matrycowo w sygnale dwóch kanalów stereofonicznych. Przy odtwarzaniu dwik przestrzenny jest dekodowany 4kanalowo. jest to najpopularniejsza metoda przetwarzania sygnalu dwikowego stosowana na plytach DVDvideo. Sposób transmisji sygnalu wideo w postaci trzech osobnych sygnalów skladowych: luminancji Y, chrominancji Pb i chrominancji Pr. Stosuje si w niej mniejsz kompresj sygnalu ni w przypadku formatu Dolby Digital, dziki czemu zapewnia ona wysz jako brzmienia. Jeli do wntrza urzdzenia dostanie si przypadkowo obcy przedmiot lub substancja plynna, naley odlczy przewód zasilajcy i przed ponownym uruchomieniem zleci sprawdzenie urzdzenia wykwalifikowanej osobie. Przed uruchomieniem odbiornika naley sprawdzi, czy napicie robocze odpowiada napiciu w sieci lokalnej. Urzdzenie pozostaje podlczone do ródla zasilania prdem zmiennym (sieci), dopóki jest podlczone do gniazda ciennego, nawet jeli samo urzdzenie zostalo wylczone.

6 Powered by TCPDF ( Jeli odbiornik nie bdzie uywany przez dluszy czas, naley upewni si, e zostal odlczony od gniazda ciennego. Aby zapobiec nadmiernemu nagrzewaniu si wntrza i przedluy okres eksploatacji odbiornika, naley ustawi go w miejscu zapewniajcym wlaciw wymian powietrza. Nie naley ustawia odbiornika w pobliu ródel ciepla ani w miejscach naraonych na bezporednie dzialanie promieni slonecznych, nadmiernych iloci kurzu lub wstrzsów mechanicznych. Nie naley ustawia odbiornika w pobliu takich urzdze jak telewizor, magnetowid czy magnetofon. (Jeli odbiornik byl uywany w polczeniu z telewizorem, magnetowidem lub magnetofonem i znajdowal si zbyt blisko takiego sprztu, mog wystpi szumy i pogorszenie jakoci obrazu. Jest to szczególnie prawdopodobne w przypadku uywania anteny pokojowej. Nagrzewanie si odbiornika podczas pracy nie jest usterk. Jeli odbiornik jest uywany przez dluszy czas przy duej glonoci, temperatura górnej, bocznej i dolnej czci obudowy zauwaalnie wzrasta. Przed podlczeniem innych urzdze zestawu naley wylczy odbiornik i odlczy zasilanie. Nie naley uywa materialów ciernych, proszków do czyszczenia ani rozpuszczalników, takich jak alkohol czy benzyna. W przypadku jakichkolwiek pyta lub problemów dotyczcych odbiornika naley skontaktowa si z najbliszym punktem sprzeday produktów firmy Sony. Jeli podczas uytkowania urzdzenia wystpi jeden z opisanych poniej problemów, naley skorzysta z poniszych informacji dotyczcych usuwania usterek. Nie slycha adnego dwiku lub tylko dwik o bardzo niskim poziomie glonoci niezalenie od tego, które urzdzenie zostalo wybrane. Sprawd, czy odbiornik oraz wszystkie urzdzenia s wlczone. dwiku w jednym z gloników przednich. Podlcz sluchawki do gniazda PHONES, aby sprawdzi, czy dwik jest odtwarzany przez sluchawki. Jeli w sluchawkach jest odtwarzany tylko jeden kanal, urzdzenie moe by nieprawidlowo podlczone do odbiornika. Sprawd, czy wtyki wszystkich przewodów s do koca wsunite w gniazda odbiornika i danego urzdzenia. Sprawd, czy zostaly podlczone wtyczki lewa (L) i prawa (R) przewodu z sygnalem z urzdzenia analogowego, a nie tylko jedna z nich. Sprawd, czy opcja ANALOG DIRECT nie jest wlczona. si, e dla glonika rodkowego i gloników dwiku przestrzennego wybrane jest ustawienie,,small" lub,,large" (str. Sprawd, czy subwoofer jest podlczony prawidlowo i starannie. Upewnij si, e dla subwoofera wybrane jest ustawienie,,yes" (str. Brak dwiku z gloników odbiornika po podlczeniu odbiornika i odtwarzacza przez polczenie HDMI. Upewnij si, e funkcja pola akustycznego jest wlczona (nacinij przycisk MOVIE lub MUSIC). Dwik wielokanalowy w systemie Dolby Digital lub DTS nie jest odtwarzany. Jest nagrana w formacie Dolby Digital lub DTS. Brak obrazu lub niewyrany obraz na ekranie odbiornika TV. Wybierz odpowiednie ródlo sygnalu za pomoc przycisków wyboru wejcia. Wybierz ródlo sygnalu za pomoc przycisków wyboru wejcia. Odbiór w zakresie FM jest slaby. Naley uy 75-omowego kabla koncentrycznego (nie naley do wyposaenia), aby podlczy do odbiornika zewntrzn anten FM, jak pokazano poniej. Jeli odbiornik jest podlczony do anteny zewntrznej, naley go uziemi w celu zabezpieczenia przed skutkami wyladowa atmosferycznych. Sygnal stacji jest zbyt slaby (podczas dostrajania za pomoc funkcji strojenia automatycznego). Upewnij si, czy ustawiono wlaciwy interwal strojenia (podczas strojenia stacji w zakresie AM za pomoc funkcji strojenia bezporedniego). Skontaktuj si z dan rozgloni i sprawd, czy oferuje ona okrelon uslug. Jeli nie mona usun problemu, korzystajc z informacji dotyczcych usuwania usterek Naley jednak pamita, e wszystkim zapisanym ustawieniom zostan przywrócone wartoci fabryczne i trzeba bdzie ponownie dostosowa wszystkie ustawienia odbiornika. Jeli podczas automatycznej kalibracji pojawia si komunikat o bldzie, zobacz,,kody bldu i ostrzeenia" (str. 0,09%) 85 W + 85 W Wyjciowa moc w trybie stereo (8 omów przy 1 khz, calk. 1%) 100 W W Wyjciowa moc w trybie dwiku przestrzennego2) (8 omów przy 1 khz, calk. 0,09%) 70 W + 70 W Wyjciowa moc w trybie stereo (8 omów przy 1 khz, calk. 1%) 100 W W Wyjciowa moc w trybie dwiku przestrzennego2) (8 omów przy 1 khz, calk. Moc odniesienia dla gloników przednich, glonika rodkowego i gloników dwiku przestrzennego. Aby uzyska szczególowe informacje na temat kodu obszaru uywanego urzdzenia, patrz str. 3. Konstrukcja oraz dane techniczne mog ulec zmianie bez powiadomienia. Moc wyjciowa (DIGITAL MEDIA PORT) DC OUT: 5 V, 0,7 A MAX Pobór mocy.

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LENCO SCD-37 USB. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LENCO SCD-37 USB (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MAXCOM KXT40VOIP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MAXCOM KXT40VOIP (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1330SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1330SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1330SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1330SA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi LX7500R Dostarczane akcesoria Skrócona instrukcja obsługi 1 1 1 1 Polski 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 Zestaw kina domowego z nagrywarką DVD jest dostarczany wraz z następującymi akcesoriami: 1 2 głośniki

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS LX710 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1002921

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS LX710 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1002921 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY DVP-SR100 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2806555

Twoja instrukcja użytkownika SONY DVP-SR100 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2806555 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40W3000 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2805164

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40W3000 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2805164 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6116EU http://pl.yourpdfguides.com/dref/4154623

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6116EU http://pl.yourpdfguides.com/dref/4154623 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6116EU. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6116EU

Bardziej szczegółowo

dekoder tv SHD 85 instrukcja instalacji

dekoder tv SHD 85 instrukcja instalacji dekoder tv SHD 85 instrukcja instalacji Gratulujemy wyboru usługi telewizja! Korzystając z tej instrukcji, szybko i sprawnie przejdziesz przez kolejne etapy instalacji dekodera tv SHD 85. 2 spis treści

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MIO C210. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MIO C210 (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS DVP3100V http://pl.yourpdfguides.com/dref/3422090

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS DVP3100V http://pl.yourpdfguides.com/dref/3422090 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Przycisk pracy. Przycisk stopu/kasowanie

Przycisk pracy. Przycisk stopu/kasowanie RUN STOP/RST ELEMENT KLWAIARTURY PRZYCISK RUN PRZYCISK STOP/RST POTENCJOMETR min-max PRZEŁCZNIK NPN/PNP PRZEŁCZNIK 4-KIERUNKOWY FUNKCJA Przycisk pracy Przycisk stopu/kasowanie Czstotliwo Wybór Przycisk

Bardziej szczegółowo

s FAQ: NET 09/PL Data: 01/08/2011

s FAQ: NET 09/PL Data: 01/08/2011 Konfiguracja ihop na urzdzeniach SCALANCE W Konfiguracja ihop na urzdzeniach SCALANCE W. ihop, to funkcjonalno zaimplementowana w moduach radiowych produkcji SIEMENS AG, pozwala na prac urzdze radiowych,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

(1) Home Theatre System. Instrukcja obsługi PL. Istruzioni per l uso IT HTR-6600 HTR Sony Corporation

(1) Home Theatre System. Instrukcja obsługi PL. Istruzioni per l uso IT HTR-6600 HTR Sony Corporation 2-342-683-42(1) Home Theatre System Instrukcja obsługi PL Istruzioni per l uso IT HTR-6600 HTR-6100 2004 Sony Corporation OSTRZEŻENIE Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem, należy chronić urządzenie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG LE70F96BD http://pl.yourpdfguides.com/dref/773017

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG LE70F96BD http://pl.yourpdfguides.com/dref/773017 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG DVD-HR755 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789706

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG DVD-HR755 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789706 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG DVD-HR755. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SAMSUNG DVD-HR755 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI Nr produktu 1424954 Strona 1 z 9 Główne elementy sterujące VOLUME UP 12. MONO/STEREO 1. 2. FUNCTION 13. MODE: REPEAT/ REPEAT ALL/ RANDOM

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do sklepu AUDIOPIONEER

Zapraszamy do sklepu AUDIOPIONEER Zapraszamy do sklepu AUDIOPIONEER sklep@audiopioneer.pl www.audiopioneer.pl tel. +48 22 256 87 97 tel. +48 697 865 383 SONY BDP-S4200 ODTWARZACZ BLU-RAY USB 3D Producent: Sony Cena brutto: 339,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni:

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: Instalacja karty TechniSat Sky Star 2 Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: DriverVer = 07/08/2003 4.2.8.9999 Po zainstalowaniu karty na złczu

Bardziej szczegółowo

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-599-618-41(2) DVD Home Theatre System Instrukcja obsługi PL Istruzioni per l uso IT HTR-210SS HTR-110SS HTP-32SS HTD-710SS HTD-710SF 2005 Sony Corporation OSTRZEŻENIE Aby uniknąć pożaru lub porażenia

Bardziej szczegółowo

MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD

MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD 82224. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DEKODERÓW. SELTEKA CCX 10x IP

INSTRUKCJA OBSŁUGI DEKODERÓW. SELTEKA CCX 10x IP INSTRUKCJA OBSŁUGI DEKODERÓW SELTEKA CCX 10x IP Spis treści 1.OPIS SPRZĘTU... 3 1.1 PORTY WEJŚCIA/WYJŚCIA... 3 1.2 SCHEMAT PODŁĄCZENIA DEKODERA... 4 1.3 PILOT... 5 2. AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA DEKODERA...

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SV20DI http://pl.yourpdfguides.com/dref/3266366

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SV20DI http://pl.yourpdfguides.com/dref/3266366 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Tam, gdzie powstaje jako

Tam, gdzie powstaje jako Tam, gdzie powstaje jako Seria TeVeMaster Cyfrowe ODBIORNIKI kablowe 1 Wywietlacz LCD Czytnik kart typu CONAX smart card. Ostronie włoy kart (pozłacanym chipem do dołu, zgodnie z kierunkiem wkładania)

Bardziej szczegółowo

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi. 35 03 13 Przed podłączeniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi. Nadajnik Odbiornik I. Zastosowanie. Zestaw do bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

4 kanałowy rejestrator NVR. Szybka instrukcja obsługi!

4 kanałowy rejestrator NVR. Szybka instrukcja obsługi! 4 kanałowy rejestrator NVR. Szybka instrukcja obsługi! 1 A. SPECYFIKACJA TRYB PRACY WYWIETLANE KANAŁY ROZDZIELCZO IP KAMERY LICZBA WYWIETLANYCH KL/S VIDEO Triplex Maksymalnie 4 kanały do 1600 x 1200 (2

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Pilot wielofunkcyjny. Instrukcja instalowania i użytkowania. Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85

Pilot wielofunkcyjny. Instrukcja instalowania i użytkowania. Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85 Pilot wielofunkcyjny kod: 6700003 Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85 Delta Dore Polska Sp. z o.o. ul. Brodowicza 8/4, 31-518 Kraków e-mail: biuro@deltadore.pl Gwarancja

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AQUOS LC-15SH1E http://pl.yourpdfguides.com/dref/3882519

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AQUOS LC-15SH1E http://pl.yourpdfguides.com/dref/3882519 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP AQUOS LC-15SH1E. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB 163. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KONICA MINOLTA

Bardziej szczegółowo

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847 DOUBLEPHONE Dwie komórki w jednej MT847 Instrukcja obsługi Widok ogólny Widok z dołu Mikrofon Głośnik słuchawki Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Menu/lewy przycisk funkcyjny Przyciski nawigacyjne:

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PANASONIC TX-P50X20E http://pl.yourpdfguides.com/dref/3003569

Twoja instrukcja użytkownika PANASONIC TX-P50X20E http://pl.yourpdfguides.com/dref/3003569 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA. Opis przedmiotu zamówienia sprzętu audiowizualnego

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA. Opis przedmiotu zamówienia sprzętu audiowizualnego Załącznik nr 1C do SIWZ CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia sprzętu audiowizualnego I. Rodzaj sprzętu audiowizualnego Lp. Nazwa Ilość Jedn. miary 1. Aparat cyfrowy 13 szt. 2. Radio z odtwarzaczem

Bardziej szczegółowo

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O,

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O, 1 WMX-x17 WMX-x22 Szerokopasmowy wzmacniacz budynkowy Instrukcja Obsługi 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Normy ochrony rodowiska... 3 1.2 Ogólne warunki uytkowania... 3 2. Charakterystyka produktu... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika OLYMPUS LS-5 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3607038

Twoja instrukcja użytkownika OLYMPUS LS-5 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3607038 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi TWIN PHONE MT843 Instrukcja obsługi PL Widok ogólny Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Głośnik słuchawki Przyciski nawigacyjne: lewo/prawo/ góra/dół Głośnik zewnętrzny Obiektyw aparatu cyfrowego Dioda

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG PS50C6900YW http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380347

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG PS50C6900YW http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380347 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG PS50C6900YW. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Łatwy w obsłudze zestaw kina domowego DVD z funkcją odtwarzania muzyki / filmów przez interfejs USB

Łatwy w obsłudze zestaw kina domowego DVD z funkcją odtwarzania muzyki / filmów przez interfejs USB Łatwy w obsłudze zestaw kina domowego DVD z funkcją odtwarzania muzyki / filmów przez interfejs USB www.sony-europe.com 1 Funkcje Łatwy w obsłudze, pasujący do telewizora BRAVIA zestaw kina domowego DVD

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie programów

Wyszukiwanie programów Wyszukiwanie programów A następnie ikonę wyszukiwanie programów Wybierz SZYBKIE WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW Sprawdź poziom i jakość sygnału. Jeśli wskaźniki mają kolor zielony, rozpocznij aktualizację listy

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TRENDNET TEW-432BRP http://pl.yourpdfguides.com/dref/948756

Twoja instrukcja użytkownika TRENDNET TEW-432BRP http://pl.yourpdfguides.com/dref/948756 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TRENDNET TEW-432BRP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TRENDNET TEW-432BRP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP AR-5731. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SHARP AR-5731 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika COMPRO V200

Twoja instrukcja użytkownika COMPRO V200 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla COMPRO V200. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla COMPRO V200 (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 6 Regulacja dźwięku Ważne Informacje dodatkowe Twój produkt Rozwiązywanie problemów 46.

Spis treści. 6 Regulacja dźwięku Ważne Informacje dodatkowe Twój produkt Rozwiązywanie problemów 46. Spis treści 1 Ważne 28 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa 28 6 Regulacja dźwięku 43 Regulowanie poziomu głośności 43 Synchronizacja odtwarzania dźwięku i obrazu 43 Włączanie dźwięku przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi.

Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi. Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi. I. Opis przycisków, gniazd wejść i wyjść urządzenia. Rys 1. 1. Włącznik / Wyłącznik 2. Komora kasety VHS 3. Tacka nagrywarki DVD 4. Przycisk EJECT

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja podłączania i obsługi. HDD Network Audio Component NAC-HD1E. Połączenia Słuchanie płyt CD lub stacji radiowych...

Skrócona instrukcja podłączania i obsługi. HDD Network Audio Component NAC-HD1E. Połączenia Słuchanie płyt CD lub stacji radiowych... 3-213-272-81(1) Skrócona instrukcja podłączania i obsługi Połączenia... 2 Słuchanie płyt CD lub stacji radiowych... 5 HDD Network Audio Component NAC-HD1E Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS MCM530 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3433599

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS MCM530 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3433599 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS MCM530. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS MCM530 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG DVD-SH893 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2846999

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG DVD-SH893 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2846999 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika BLAUPUNKT HAMBURG 420 BT http://pl.yourpdfguides.com/dref/4303251

Twoja instrukcja użytkownika BLAUPUNKT HAMBURG 420 BT http://pl.yourpdfguides.com/dref/4303251 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla BLAUPUNKT HAMBURG 420 BT. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD

PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD INSTRUKCJA OBSŁUGI MTW-756 TWIN NB PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD www.facebook.com/denverelectronics Przed podłączeniem, obsługą lub regulacją niniejszego urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z całością

Bardziej szczegółowo

Radio z odtwarzaczem CD Lenco

Radio z odtwarzaczem CD Lenco INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio z odtwarzaczem CD Lenco Nr produktu 325823 Strona 1 z 9 1. Przycisk CD Program 2. Przycisk CD Repeat 3. Przycisk BBS 4. Wskaźnik zasilania 5. Wyświetlacz CD 6. Głośnik 7. Pokrywa

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 420P http://pl.yourpdfguides.com/dref/3645390

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 420P http://pl.yourpdfguides.com/dref/3645390 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla DYMO LABELMANAGER 420P. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla DYMO LABELMANAGER

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SILVERCREST KH 6517 HDMI DVD-PLAYER http://pl.yourpdfguides.com/dref/3035578

Twoja instrukcja użytkownika SILVERCREST KH 6517 HDMI DVD-PLAYER http://pl.yourpdfguides.com/dref/3035578 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SILVERCREST KH 6517 HDMI DVD-PLAYER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SILVERCREST

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Przełączanie źródła sygnału audio

Przełączanie źródła sygnału audio Przełączanie źródła sygnału audio Przełączanie źródła sygnału audio Kończenie pracy w trybie audio Naciśnij przycisk. Naciśnij przycisk. Wybierz tryb audio, którego chcesz użyć. Dotknij przycisku Audio

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wył czanie/wł czanie 1.4. Funkcje

Spis tre ci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wył czanie/wł czanie 1.4. Funkcje Spis treci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wyłczanie/Włczanie 1.4. Funkcje 1.4.1. Jednostki pomiarowe przełczanie C/ F 1.4.2. Kalibracja (ustawianie offsetu) 1.5. Przywołanie informacji

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Odtwarzacz audio Philips GoGear PL SA1MXX02B SA1MXX02K SA1MXX02KN SA1MXX02W SA1MXX04B SA1MXX04K SA1MXX04KN SA1MXX04P SA1MXX04W SA1MXX04WS SA1MXX08K Skrócona instrukcja obsługi Czynności wstępne Opis głównego

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LG 427000.BEU http://pl.yourpdfguides.com/dref/1257705

Twoja instrukcja użytkownika LG 427000.BEU http://pl.yourpdfguides.com/dref/1257705 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY HDR-CX110E http://pl.yourpdfguides.com/dref/4060258

Twoja instrukcja użytkownika SONY HDR-CX110E http://pl.yourpdfguides.com/dref/4060258 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. I. Zestaw wieża z kolumnami i odtwarzaczem CD - szt.11 CPV32342410-9

Opis przedmiotu zamówienia. I. Zestaw wieża z kolumnami i odtwarzaczem CD - szt.11 CPV32342410-9 Załącznik Nr 2 Opis przedmiotu zamówienia I. Zestaw wieża z kolumnami i odtwarzaczem CD - szt.11 CPV32342410-9 1.Zestaw wieża z kolumnami i odtwarzaczem CD, 2.pilot, 3.kabel zasilający. 1.radio cyfrowe

Bardziej szczegółowo

Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951. Instrukcja obsługi

Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951. Instrukcja obsługi Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951 Instrukcja obsługi GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. Spis ul. Mickiewicza treci 5/7 80-425 Gdask Infolinia: 0801 011 311 e-mail: handlowy@telmor.pl,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika OLYMPUS VN-712PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/4292916

Twoja instrukcja użytkownika OLYMPUS VN-712PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/4292916 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

WIELOKANA OWY AMPLITUNER AUDIO-VIDEO

WIELOKANA OWY AMPLITUNER AUDIO-VIDEO WIELOKANA OWY AMPLITUNER AUDIO-VIDEO Dziêkujemy za zakup tego produktu firmy Pioneer i równoczeœnie gratulujemy trafnego wyboru. Prosimy uwa nie przeczytaæ niniejsz¹ instrukcjê, aby dok³adnie opanowaæ

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 360D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2817012

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 360D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2817012 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla DYMO LABELMANAGER 360D. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla DYMO LABELMANAGER

Bardziej szczegółowo

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne Nr produktu 352353 Strona 1 z 13 Radio kuchenne DAB2035 PLL 1. Ogólny opis - Pasmo DAB + / FM - Zapewniona nazwa stacji radiowej

Bardziej szczegółowo

SIEMENS GIGASET REPEATER

SIEMENS GIGASET REPEATER SIEMENS GIGASET REPEATER Wane wskazówki Wane wskazówki Wskazówki bezpieczestwa Gigaset repeater nie jest urzdzeniem wodoodpornym, nie naley wic umieszcza go w wilgotnych pomieszczeniach. Tylko dostarczony

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON EMP-62 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1121588

Twoja instrukcja użytkownika EPSON EMP-62 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1121588 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+

Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+ INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+ Nr produktu 326458 Strona 1 z 10 Obsługa radia DAB 1. Ostrożnie wysuń antenę teleskopową. 2. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć radio. Na

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY Załącznik nr 5.3. do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY ZADANIE 3 - zakup i dostawa sprzętu 1. Zadanie obejmuje dostawę następującego sprzętu: Lp. Rodzaj sprzętu, wymagane parametry Ilość Miejsce dostawy

Bardziej szczegółowo

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Przed przystpieniem do liczenia deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-O i zestawienia PIT-D naley zapozna si z objanieniami do powyszych deklaracji. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

Multiroom Link. podręcznik użytkownika. wyobraź sobie możliwości

Multiroom Link. podręcznik użytkownika. wyobraź sobie możliwości Link podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung W celu uzyskania pełniejszej obsługi produkt należy zarejestrować na stronie internetowej www.samsung.com/register

Bardziej szczegółowo

Radio kieszonkowe Sangean DT-250

Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Instrukcja obsługi Nr produktu: 343718 Instrukcja obsługi radia kieszonkowego DT-250 2 pasma AM/FM stereo, tuner PLL Przyciski 1. Wtyk słuchawek/anteny Aby polepszyć odbiór

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Instrukcja Obsáugi. Wersja 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Instrukcja Obsáugi. Wersja 1.0 PRESENTATION VIEWER Instrukcja Obsáugi Wersja 1.0 Prawo autorskie )adnej czci niniejszej instrukcji nie mo*na reprodukowaü lub przekazywaü *adnymi rodkami elektrycznymi lub mechanicznymi, takimi jak kserokopiowaniem

Bardziej szczegółowo

ul. Piastowska 19 tel Pszczyna fax

ul. Piastowska 19 tel Pszczyna fax Model na rok Linia Kolor Załaczone wyposażenie Gwarancja Cena 2007 Informacja o roku w którym dany produkt był lub jest w ofercie sprzedaży producenta. "Wycofany z oferty" oznacza, że producent zaprzestał

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TOMTOM GO 920 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2355494

Twoja instrukcja użytkownika TOMTOM GO 920 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2355494 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS PET720 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3424768

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS PET720 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3424768 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo