Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena (zł) Termin wykonania zamówienia Dostawy b. pilne (godz.)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena (zł) Termin wykonania zamówienia Dostawy b. pilne (godz.)"

Transkrypt

1 Gdynia, a roku dot: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na sukcesywne dostawy protez i asortymentu do chirurgii naczyniowej, znak: SW/ZP/251/N/3/2015 A Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z a 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907, z późn. zm.), zw. dalej ustawą, informuje o wynikach postępowania. 1. W niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące : 1) grupa 1) 10 Jotec Polska Sp. z o. o. ul. Pory Warszawa Grupa , ) grupa 2 10 Jotec Polska Sp. z o. o. ul. Pory Warszawa Grupa , ) grupa 3 12 Abbott Laboratories Poland Sp. z o. o. ul Postępu 21B Warszawa Grupa , ul. Powstania Styczniowego 1, 819 Gdynia, tel./faks (58)

2 4) grupa 4 12 Abbott Laboratories Poland Sp. z o. o. ul Postępu 21B Warszawa Grupa , ) grupa 5 8 Johnson&Johnson Poland Sp. z o. o. Grupa , ) grupa 6 8 Johnson&Johnson Poland Sp. z o. o. Grupa , ) grupa 8 8 Johnson&Johnson Poland Sp. z o. o. Grupa , ) grupa ul. Powstania Styczniowego 1, 819 Gdynia, tel./faks (58)

3 8 Johnson&Johnson Poland Sp. z o. o. 9) grupa 10 Grupa ,00 6 ProCardia Medical Sp. z o. o. ul. Pileckiego Warszawa Grupa , ) grupa EFmed Sp. z o. o. ul. Marynarki Polskiej Gdańsk Grupa , ) grupa 12 4 Viomedical Sp. z o. o. ul. Mielczarskiego Warszawa 8 Johnson&Johnson Poland Sp. z o. o. Grupa ,00 Grupa , ) grupa 13 9 Arteriae Sp. z o. o. Sp.k. ul. Jaracza Łódź Grupa , ul. Powstania Styczniowego 1, 819 Gdynia, tel./faks (58)

4 13) grupa 14 7 Maquet Polska Sp. z o. o. ul. Osmańska Warszawa Grupa , ) grupa 16 1 Zakład Tworzyw Sztucznych Hagmed Zając i Tomaszewski Sp. Jawna ul. Tomaszowska Rawa Mazowiecka Grupa , ) grupa 17 3 Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia Nowy Tomyśl Grupa , Color Trading Sp. Z o. o. ul. Żołny Warszawa Grupa ,40 16) grupa 18 3 Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia Nowy Tomyśl Grupa , ul. Powstania Styczniowego 1, 819 Gdynia, tel./faks (58)

5 17) grupa 19 5 Comesa Polska Sp. z o. o. ul. Wolińska Warszawa Grupa , ) grupa 20 9 Arteriae Sp. z o. o. Sp.k. ul. Jaracza Łódź Grupa , ) grupa Boston Scientific Polska Sp. z o. o. Al. Jana Pawła II Warszawa Grupa , ) grupa 22 3 Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia Nowy Tomyśl Grupa , ul. Powstania Styczniowego 1, 819 Gdynia, tel./faks (58)

6 21) grupa 23 2 Biotronik Polska Sp. z o. o. ul. Murawa Poznań Grupa , Odrzucono : 1) w zakresie grup 17, 18 i 22 : Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia Nowy Tomyśl Uzasaenie Zgoe z 4 ust. 4 pkt 2 i 3 SIWZ, Wykonawca został zobowiązany do załączenia do, w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane wyroby wymagań określonych przez Zamawiającego, m.in.: - karty technicznej producenta wraz z opisem wyrobu pozwalającym na jednoznaczne potwierdzenie wymagań SIWZ - opisu użycia produktu (instrukcja, ulotka). Do Wykonawcy, złożonej w zakresie Grup 17, 18 i 22, nie załączono w/w dokumentów. Wobec powyższego, pismem z a r., przesłanym w u r., Wykonawca został wezwany do uzupełnienia dokumentów. W wyznaczonym terminie, Wykonawca złożył wyjaśnienie dotyczące klasy wyrobów oraz zapisów Dyrektywy Rady 93/42/EWG, z a 14 czerwca 1993 r., podnosząc, iż wyroby zaklasyfikowane do klasy IIa nie posiadają instrukcji obsługi i kart technicznych i mogą być bezpiecznie używane bez takiej instrukcji. Do złożonych wyjaśnień załączono karty katalogowe, nie załączono zaś wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, wymienionych powyżej. Zgoe z przywołaną przez Wykonawcę dyrektywą Instrukcje używania muszą być dołączone do opakowania zbiorczego każdego wyrobu. W drodze wyjątku nie są konieczne instrukcje dla wyrobów klasy I lub IIa, jeśli mogą one być używane bezpiecznie bez takich instrukcji. Jak wynika z cytowanego przepisu, nie jest to zapis bezwzględny, lecz może być stosowany wyłącznie w drodze wyjątku. Podkreślenia wymaga fakt, iż Zamawiający nie odstąpił od wymogu załączenia do w/w dokumentów, natomiast Wykonawca na etapie postępowania przed złożeniem, nie składał pytań w trybie ustawowym, dotyczących wymaganych dokumentów. Uwzglęając powyższe, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 oferta podlega odrzuceniu z uwagi na fakt, iż jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji istotnych warunków. 2) w zakresie grupy 12 Viomedical Sp. z o. o. ul. Mielczarskiego Warszawa Uzasaenie Zgoe z załącznikiem nr 1b do SIWZ, w którym zawarto szczegółowy opis przedmiotu, Wykonawca został zobowiązany do zaoferowania w zakresie grupy 12 Urządzenia do zamykania tętnicy udowej wyposażonego w wewnętrzny nitynolowy prowak umożliwiający dokładne pozycjonowanie. Urządzenie powinno posiadać okno z markerami określającymi pozycje przed uwolnieniem gąbki hemostatycznej. Wykonawca zaoferował urządzenie produkcji St. Jude Medical o numerach katalogowych oraz , potwierdzając jednocześnie w formularzu cenowym zaoferowanie urządzenia o parametrach wymaganych przez Zamawiającego. Na podstawie załączonych do dokumentów, tj. kart katalogowych, kart technicznych oraz instrukcji użytkowania, Zamawiający stwierdził, że oferowany produkt nie jest wyposażony w okno z markerami określającymi pozycje przed uwolnieniem gąbki hemostatycznej. ul. Powstania Styczniowego 1, 819 Gdynia, tel./faks (58)

7 Z uwagi na fakt potwierdzenia przez Wykonawcę powyższego wymogu w formularzu cenowym, pismem z a r. Wykonawca został wezwany do wyjaśnienia treści, celem usunięcia rozbieżności i zweryfikowania, czy oferowane urządzenie posiada element wyposażenia w postaci w/w okna z markerami. W wyznaczonym terminie Wykonawca złożył pismo, w którym wyjaśniono, iż oferowane urządzenie Angio Seal posiada wskaźniki prawidłowego lub błędnego ustawienia oraz pozycjonowania. Dodatkowo, przed uwolnieniem gąbki kolagenowej na rurce utykacza pojawia się czarny marker informujący operatora o prawidłowym upakowaniu gąbki kolagenowej. Po zapoznaniu się ze złożonymi wyjaśnieniami, Zamawiający stwierdza, że oferowany produkt nie spełnia wymogów zawartych w SIWZ, ponieważ nie jest wyposażony w pozycjonowanie wewnątrznaczyniowe lecz jedynie we wskaźnik otwarcia systemu. Uwzglęając powyższe, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 oferta podlega odrzuceniu z uwagi na fakt, iż jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji istotnych warunków. 3. Unieważniono postępowanie: 1) w zakresie grup: 7, 15, 18 i 22 Uzasaenie Zamawiający, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, unieważnia postępowanie o udzielenie, jeżeli nie złożono żadnej niepodlegającej odrzuceniu. W zakresie grup 7 i 15 nie wpłynęła żadna oferta, natomiast w zakresie grup 18 i 22 wpłynęła jedna oferta, która została odrzucona, w związku z powyższym postępowanie podlega unieważnieniu. 2) w zakresie grupy 13 Uzasaenie Zgoe z art. 93 ust. pkt 4 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie, jeżeli cena najkorzystniejszej lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej. W zakresie grupy 13 Zamawiający przeznaczył na realizację kwotę 9.0,00 zł brutto, wartość jedynej złożonej dla tej grupy to ,00 zł brutto (przekroczenie w wysokości 8.424,00 zł 93%). Z uwagi na fakt, iż zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację tej części, do ceny najkorzystniejszej, unieważnia postępowanie w zakresie grupy Oferty sklasyfikowano następująco: W związku z faktem, iż w zakresie grupy 1-6, 8-12, 14, 16, 19-21, 23 wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, komisja odstępuje od klasyfikacji ofert w oesieniu do tych grup. 5. Dokonano wyboru ofert: 1) Grupa 1 i 2 Jotec Polska Sp. z o. o. ul. Pory Warszawa Cena w zakresie grupy 1: ,40 zł Cena w zakresie grupy 2: ,20 zł Uzasaenie Dokonano wyboru Wykonawcy, który jako jedyny złożył ofertę w zakresie w/w grup. 2) Grupa 3 i 4 Abbott Laboratories Poland Sp. z o. o. ul Postępu 21B Warszawa Cena w zakresie grupy 3: ,00 zł Cena w zakresie grupy 4: ,00 zł Uzasaenie Dokonano wyboru Wykonawcy, który jako jedyny złożył ofertę w zakresie w/w grup. 3) Grupa 5, 6, 8, 9 i 12 Johnson&Johnson Poland Sp. z o. o. ul. Powstania Styczniowego 1, 819 Gdynia, tel./faks (58)

8 Cena w zakresie grupy 5: ,00 zł Cena w zakresie grupy 6: ,00 zł Cena w zakresie grupy 8: 7.020,00 zł Cena w zakresie grupy 9: ,00 zł Cena w zakresie grupy 12: ,00 zł Uzasaenie Dokonano wyboru Wykonawcy, który jako jedyny złożył ofertę w zakresie grup 5,6,8 i 9 oraz który złożył ofertę najkorzystniejszą w zakresie grupy 12, przy uwzglęeniu kryteriów oceny ofert zawartych w SIWZ. 4) Grupa 10 ProCardia Medical Sp. z o. o. ul. Pileckiego Warszawa Cena : ,00 zł Uzasaenie Dokonano wyboru Wykonawcy, który jako jedyny złożył ofertę w zakresie grupy 10. 5) Grupa 11 EFmed Sp. z o. o. ul. Marynarki Polskiej Gdańsk Cena : ,20 zł Uzasaenie Dokonano wyboru Wykonawcy, który jako jedyny złożył ofertę w zakresie grupy 11. 6) Grupa 14 Maquet Polska Sp. z o. o. ul. Osmańska Warszawa Cena : 5.670,00 zł Uzasaenie Dokonano wyboru Wykonawcy, który jako jedyny złożył ofertę w zakresie grupy 14. 7) Grupa 16 Zakład Tworzyw Sztucznych Hagmed Zając i Tomaszewski Sp. Jawna ul. Tomaszowska Rawa Mazowiecka Cena : 7.128,00 zł Uzasaenie Dokonano wyboru Wykonawcy, który jako jedyny złożył ofertę w zakresie grupy 16. 8) Grupa 17 Color Trading Sp. Z o. o. ul. Żołny Warszawa Cena : 2.246,40 zł Uzasaenie Dokonano wyboru Wykonawcy, który jako jedyny złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu w zakresie grupy 17. 9) Grupa 19 Comesa Polska Sp. z o. o. ul. Wolińska Warszawa Cena : ,00 zł Uzasaenie Dokonano wyboru Wykonawcy, który jako jedyny złożył ofertę w zakresie grupy ) grupa 20 Arteriae Sp. z o. o. Sp.k. ul. Jaracza Łódź Cena w zakresie grupy 20: ,28 zł Uzasaenie Dokonano wyboru Wykonawcy, który jako jedyny złożył ofertę w zakresie w/w grup. ul. Powstania Styczniowego 1, 819 Gdynia, tel./faks (58)

9 11) Grupa 21 Boston Scientific Polska Sp. z o. o. Al. Jana Pawła II Warszawa Cena : ,00 zł Uzasaenie Dokonano wyboru Wykonawcy, który jako jedyny złożył ofertę w zakresie grupy ) Grupa 23 Biotronik Polska Sp. z o. o. ul. Murawa Poznań Cena : 198.0,00 zł Uzasaenie Dokonano wyboru Wykonawcy, który jako jedyny złożył ofertę w zakresie grupy 21. Uprzejmie dziękuję za złożenie i informuję, iż zgoe z treścią art. zgoe z treścią art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy, podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 10 od a przesłania niniejszej informacji w formie faksu lub maila, natomiast w oesieniu do grup, w których złożono tylko jedna ofertę oraz w oesieniu do grup w których nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej, na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, podpisanie umowy nastąpi niezwłocznie, po uzgoeniu terminu z wyłonionym Wykonawcą. Jednocześnie informuję, iż podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego (Gdynia, ul. Wójta Radtkego 1, Dział ds. zamówień publicznych, pok. nr 11, budynek gospodarczy). W przypadku niestawiennictwa, w wyznaczonym terminie, przedstawiciela wybranej firmy upoważnionego do podpisania umowy, umowa zostanie wysłana do Wykonawcy pocztą. Z poważaniem ul. Powstania Styczniowego 1, 819 Gdynia, tel./faks (58)

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla osób niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla osób niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. NR ZP/PCPR/1/2012 Jarocin, dnia 16.07.2012 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Zorganizowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻYWCU 34-300 Żywiec ul. Krasińskiego 3. Informacja o wyniku postępowania

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻYWCU 34-300 Żywiec ul. Krasińskiego 3. Informacja o wyniku postępowania PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻYWCU 34-300 Żywiec ul. Krasińskiego 3 Centrala : 033 / 866-67-72, 033 / 861-21- 37, 033 / 860-23-91 fax: 033 / 866-67-73 e- mail ; psse.zywiec@pis.gov.pl; pssezywiec@wp.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup licencji ERP (50 szt.), baz danych (100 szt.) oraz serwer aplikacji (100 szt.) na nazwanego użytkownika wraz z rocznym wsparciem technicznym dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro) Znak sprawy: ATZ_ZG_NZT_2015_EL_1669_2015 I. ZAMAWIAJĄCY: Warszawski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: AG-I.272.1.11.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP/PUK/13/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o. ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyń Podlaski Przedmiot zamówienia: Udzielenie i obsługa długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp. z o.o. w Unieściu ul. Świerczewskiego 44 76-032 Mielno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO W KWOCIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotycząca postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie Art.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero

Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero ZATWIERDZIŁ: 26.07.2012r. NADLEŚNICZY Mgr inz. Andrzej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 Zamawiający informuje,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro Udzielenie kredytu w wysokości 1 100 000,00 PLN ZAMAWJĄJACY: Gmina Trzebiechów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr: OL ZP / 05 / 2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : DOSTAWA OPROGRAMOWANIA DLA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO WE WROCŁAWIU Zamawiający: Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/08/2015

PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/08/2015 Warszawa, dnia.10.06.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na dostawę: komputerowej

Bardziej szczegółowo

DZ.RI.332-8/11 OGŁOSZENIE

DZ.RI.332-8/11 OGŁOSZENIE Toruń, dnia 14.11.2011 r. : DZ.RI.332-8/11 OGŁOSZENIE Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza trzy częściowy przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 19 stycznia 2015 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 19 stycznia 2015 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2774/12 Sygn. akt: KIO 2781/12 WYROK z dnia 19 stycznia 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 19.07.2011 r.

Toruń, dnia 19.07.2011 r. Toruń, dnia 19.07.2011 r. DZ.RI.332-4/11 OGŁOSZENIE Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza trzy częściowy przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

D/DL/LP/1262/2011 Strona 1 z 111

D/DL/LP/1262/2011 Strona 1 z 111 Strona 1 z 111 Strona 2 z 111 S P E C Y F I K AC J A I S T O T N Y C H W AR U N K Ó W Z AM Ó W I E N I A DOTYCZĄCA ZAKUPU SPRZĘTU TECHNOLOGICZNEGO (zamówienie wspólne liniowe Oddziałów PGE Górnictwo i

Bardziej szczegółowo

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni Zamawiający: Nowy Styl Sp. z o.o. 38-400 Krosno ul. Pużaka 49 Województwo podkarpackie www.nowystylgroup.com SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika ul. Kościelna 3, 73-260 Pełczyce, tel./fax 957685429 REGON 320424867

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika ul. Kościelna 3, 73-260 Pełczyce, tel./fax 957685429 REGON 320424867 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika ul. Kościelna 3, 73-260 Pełczyce, tel./fax 957685429 REGON 320424867 II TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA Przetarg

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo