ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA NA LATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA NA LATA 2007-2013"

Transkrypt

1 Łódź, r. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA NA LATA Oś priorytetowa: Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.4: Wsparcie projektów celowych Tytuł projektu: Opracowanie nowych, wysokojakościowych gatunków stopów do odlewania pod ciśnieniem. 1. Zamawiający: Nazwa: Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe Wifama-Prexer Sp. z o.o. Adres: ul. Niciarniana 45, Łódź NIP: REGON: KRS: Tel. / Fax: / strona internetowa: 2. Przedmiot zamówienia: Zakup maszyny odlewniczej (urządzenie laboratoryjne) zgodnej z parametrami określonymi w przedmiotowym zamówieniu (zakup obejmuje koszt samego zakupu środka trwałego oraz bezpłatną dostawę, instalację i uruchomienie środka trwałego w siedzibie firmy Zamawiającego). Zakres prac Zakup urządzenia laboratoryjnego w postaci maszyny odlewniczej Opis Zakres zamówienia: Sprzedaż oraz bezpłatne dostarczenie, instalacja i uruchomienie maszyny pomiarowej. Kryterium funkcjonalne: Urządzenie laboratoryjne będzie wykorzystywane do przeprowadzania prac polegających na wytwarzania wyrobów z nowych siluminów pozwalających na ich dalsze badania. Dodatkowo na urządzeniu musi być możliwe weryfikowanie poszczególnych rozwiązań zaproponowanych jako elementy nowej technologii modyfikacji i rafinacji siluminów w piecach topialnych i grzewczych, zmniejszającej istotnie porowatość odlewów.

2 Kryterium techniczne: Wymagana specyfikacja techniczna urządzenia określona w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego. Przedmiot zamówienia zostanie umieszczony w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu. Szczegółowa dokumentacja dotycząca pomieszczenia dostępna jest w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza również możliwość obejrzenia pomieszczenia po uprzednim kontakcie telefonicznym (pkt. 11) i określeniu możliwego terminu spotkania. Oferent może zapoznać się ze szczegółową dokumentacją w siedzibie firmy pod adresem ul. Niciarniana 45, Łódź, po uprzednim kontakcie telefonicznym (pkt. 11) 3. Obliczanie ceny: 1. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść w związku z nabyciem, dostawą i instalacją środka trwałego. 2. Należy wyszczególnić w ofercie cenę netto oraz cenę brutto. 3. Cena powinna być wyrażona w złotych polskich. W przypadku przedstawienia oferty w walucie obcej w celu porównania wszystkich otrzymanych ofert, cena oferty zostanie przeliczona z waluty obcej na złotówki po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień wyboru najkorzystniejszej oferty. 4. Cena podlegająca ocenie będzie łączną ceną netto za sprzedaż, bezpłatną dostawę i instalację środka trwałego. 5. Cena oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji umowy. 4. Zawartość oferty: Oferta powinna zawierać co najmniej: a. Termin wykonania zamówienia b. Ofertę należy złożyć określając czy i jakie parametry posiada urządzenie zgodnie z listą wymagań minimalnych określonych w załączniku nr 1 c. Pełną specyfikację techniczną urządzenia 5. Termin i miejsce wykonania zamówienia: Wymagany maksymalny termin realizacji zamówienia: do Miejsce wykonania zamówienia: ul. Niciarniana 45, Łódź.

3 6. Rodzaje kryteriów oceny KRYTERIUM Waga kryterium ilość punktów CENA 55% FUNKCJONALNOŚĆ 30% GWARANCJA 5% SERWIS 5% DOŚWIADCZENIE OFERENTA 5% 7. Sposób oceny ofert: KRYTERIUM: CENA WAGA 55% Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów za kryterium cena netto wyliczonych w oparciu o wzór: Cena oferty najtańszej x 100 = ilość punktów Cena rozpatrywanej oferty Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 100 pkt. KRYTERIUM: FUNKCJONALNOŚĆ WAGA 30% W ramach tego kryterium Zamawiający dokona oceny ofert pod kątem spełniania trzech warunków: a. Kryterium 1 spełnienie kryterium 50 pkt. nie spełnienie kryterium 0 pkt. b. Kryterium 2 spełnienie kryterium 30 pkt. nie spełnienie kryterium 0 pkt. c. Kryterium 3 spełnienie kryterium 20 pkt. nie spełnienie kryterium 0 pkt. Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 100 pkt. KRYTERIUM: GWARANCJA WAGA 5% W ramach tego kryterium Zamawiający dokona oceny ofert pod kątem długości okresu gwarancyjnego na przedmiot zamówienia:

4 okres gwarancji do 2 lat 0 pkt. okres gwarancji od 2 do 5 lat 50 pkt. okres gwarancji powyżej 5 lat 100 pkt. Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 100 pkt. KRYTERIUM: SERWIS WAGA 5% W ramach tego kryterium Zamawiający dokona oceny czasu naprawy przedmiotu zamówienia: czas naprawy powyżej 72h 0 pkt. czas naprawy pomiędzy 24h 72h 50 pkt. czas naprawy do 24h 100 pkt. Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 100 pkt. KRYTERIUM: DOŚWIADCZENIE OFERENTA WAGA 5% W ramach tego kryterium Zamawiający dokona oceny czy oferent posiada wdrożony System ISO 9000: spełnienie kryterium 100 pkt. nie spełnienie kryterium 0 pkt. Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 100 pkt. Zamawiający dokona oceny wszystkich ofert w oparciu o przedstawione powyżej kryteria i wagi. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ocenę końcową (największą ilość punktów). 8. Kryteria wyboru wykonawcy: Wybór zostanie dokonany w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę. Rozstrzygnięcie wyboru oferty odbędzie się w terminie 3 dni roboczych od daty zakończenia terminu składania ofert. Zamawiający przy dokonywaniu wyboru wykonawcy będzie kierował się elementarnymi zasadami obowiązującymi na wspólnotowym jednolitym rynku europejskim, min.: - zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania, - zasadą ochrony uczciwej konkurencji, - zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług, - zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku

5 Wyniki rozstrzygnięcia wyboru zostaną opublikowane na stronie internetowej zamawiającego: oraz w siedzibie firmy: ul. Niciarniana 45, Łódź. 9. Miejsce, sposób i termin składania ofert: Miejsce: ul. Niciarniana 45, Łódź. Sposób: forma elektroniczna na adres lub forma papierowa (pocztą/ kurierem lub osobiście). Datą wiążącą jest data wpływu do siedziby lub na adres mailowy Zamawiającego. Termin składania ofert: r. 10. Warunki udziału w postępowaniu: - oferta powinna być sporządzona w języku polskim z uwzględnieniem wymagań przedstawionych w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego - oferta powinna zawierać szczegółowe parametry techniczne oferowanego środka trwałego - zamówienie zostanie udzielone wykonawcy po uprzednim porównaniu i ocenie wszystkich ofert - nie dopuszcza się składania ofert częściowych - nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych 11. Sposób udzielania informacji i wyjaśnień Szczegółowych informacji nt. przedmiotu zamówienia udziela Dyrektor Marketingu Marcin Kłos, lub pod numerem telefonu: wew. 116 Z poważaniem, Andrzej Tarczyński Prezes Zarządu

6 Dane oferenta:..(miejscowość), dnia... (nazwa i adres siedziby głównej) Oferta nr. W odpowiedzi na upublicznione zapytanie ofertowe przedkładamy ofertę na: Zakup maszyny odlewniczej wraz z bezpłatną dostawą, instalacją i uruchomieniem w siedzibie Zamawiającego ( Łódź, ul. Niciarniana 45). 1. Sumaryczna wartość oferty: a. Netto:.. b. Brutto: 2. Funkcjonalność: a. Kryterium 1 b. Kryterium 2 c. Kryterium 3 TAK TAK TAK NIE NIE NIE 3. Gwarancja:. 4. Serwis:. Godzin

7 5. Doświadczenie oferenta Posiadam wdrożony certyfikat ISO 9000 (w załączeniu kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) tak nie 6. Termin realizacji 7. Termin ważności oferty. (podpis i pieczątka) Załączniki do oferty: 1. Specyfikacja techniczna przedmiotu zapytania ofertowego. 2. Certyfikat ISO 9000 jeśli dotyczy 3. Inne.

8 Załącznik nr 1 do Oferty - Specyfikacja techniczna przedmiotu zapytania ofertowego Opis: Maszyna musi posiadać zaawansowany sposób sterowania, który umożliwiać będzie kontrolę i wykonanie zadanej krzywej wtrysku w czasie rzeczywistym. Odpowiedź układu hydraulicznego na zadane wartości ze sterowania musi następować w przeciągu co najwyżej 3 mili sekund. Krzywa przebiegu prasowania musi być dowolnie programowalna, a spójność procesu musi zostać zachowana dzięki wykorzystaniu sterowania w czasie rzeczywistym. Wymagania dla funkcji zespołu zamykającego formę: wydajności z krótkimi czasami cykli i szybkich zmian w testach laboratoryjnych; zapewnienie bezpieczeństwa pracy i dużej trwałości dzięki mocnej i prostej konstrukcji; eliminacja rozerwania układu prowadnic. Wymagania dla zespołów wtryskowych: dowolnie programowana krzywa napełniania; wysoka prędkość napełniania dla stopów aluminium; minimalizacja braków dzięki sterowaniu w czasie rzeczywistym. Wymagania dla hydrauliki maszyny: wysokie bezpieczeństwo działania przez zredukowanie ilości komponentów hydraulicznych; oszczędność zużycia energii elektrycznej i zredukowanie wytwarzania ciepła; łatwość nadzoru elementów hydrauliki, łatwa obsługa. Wymagania dla systemu sterowania: komunikacja Człowiek-Maszyna; sekwencyjne sterowanie maszyny; gromadzenie danych i sterowanie w czasie rzeczywistym. Wymagania dla pulpitu sterowniczego operatora: prosta obsługa ze wspomaganiem graficznym i ukierunkowany na przedmiot szybki łańcuch procesu; wizualizacja bieżącego stanu maszyny; ekstensywna informacja o błędach czytelnie przedstawiona na pulpicie sterowniczym laboranta; protokołowanie wszystkich zdarzeń poprzez HMI, Human Machine Interface; HMI może zostać opcjonalnie wbudowane na stronie czołowej szafy sterowniczej; wizualna prezentacja krzywej zadanej i przedstawienie danych istotnych dla technologii; wykresy odlewnicze dla optymalizacji produkcji, optymalizacji jakości i diagnostyki; możliwość zdefiniowania krzywej wiodącej; ekstensywny system diagnostyczny, informacje alarmowe w czytelnie przedstawione ze wskazaniami naprawczymi, wykresy diagnostyczne do analizy technicznej; animowany schemat układu hydraulicznego na ekranie; programowanie dotykowe z klawiszami szybkiego dostępu i graficzną wizualizacją; krótsze czasy postoju dzięki systemowi ekstensywnej diagnostyki; rozbudowywalny system.

9 Wymagania dla układu hydraulicznego: zastosowanie trudno palnych płynó na bazie glikoli wodnych HFC Wymagania dla osłon: boczna osłona systemu przegubowego; górna osłona układu zwierającego zabezpieczająca przed zanieczyszczeniami; osłona tłoka wtryskowego; osłona prowadnic dla dwóch dolnych prowadnic. Wymagania dla zespołu zamykania: elektrohydrauliczne zabezpieczenie formy; dodatkowy zawór w obwodzie zamykania formy, zgodnie z EN 60204; mechaniczne zabezpieczenie zamykające formę. Wymagania dla wypychaczy: system pomiaru skoku hydraulicznych wypychaczy; szybka zmiana produkcji bez nastawnych wyłączników krańcowych; szybko - złączne sprzęgło hydraulicznego wypychacza. Wymagania dla systemu zabezpieczającego boczny wypychacz formy: zawór proporcjonalny dla dokładnego pozycjonowania wypychacza. Interfejs do podłączenia sieci do Ethernet u: możliwość połączenia z siecią za pomocą wtyczki RJ45 do LAN (Local Area Network) zgodnie ze standardem Ethernet. dane muszą być zapamiętywane ręcznie lub automatycznie na serwerze (dane bezpieczeństwa) dodatkowo wymagane cykliczne zapamiętywanie danych procesowych na serwerze (wykresy prasowania, dane ukierunkowujące, selekcje wartościowe). Wymagane interfejsy dozowania metalu: interfejs dla kadzi i pieców dozujących aluminium, interfejs dla zintegrowanego pieca interfejs dla dozowania metalu robotem w procesie SSM interfejsy dla różnych zespołów odbierających: wyciąganie części z separacją z cyfrowym interfejsem wyciąganie części z separacją ze zintegrowanym interfejsem odbieranie bez separowania obsługa części wkładanych z możliwością jednoczesnych ruchów w celu optymalizacji cyklu w obszarach: otwieranie formy, dosuw w celu wyciągnięcia odlewu, usuwanie odlewów, start cyklu natryskiwania urządzenie wyciągające umiejscowione z lewej lub z prawej strony maszyny. Wymagania dla pieca podgrzewczego: minimum prac konserwacyjnych, łatwo wymienialne elementy grzejne funkcjonalna konstrukcja; minimalne straty metalu; wysoka jakość metalu; niskie zużycie energii.

10 Wymagania dla zintegrowanej automatycznej łyżki dozującej: metalowa automatyczna łyżka dozująca do 12 lub 23 kg aluminium, specjalnie opracowana do stosowania w laboratoryjnych gniazdach odlewania ciśnieniowego, system sterowania i działania w pełni zintegrowane w systemie sterowania; wielkość dozowania, prędkości, punkty i czasy programowalne w HMI; wysoka powtarzalność i konsystencja procesu z serwo-technologią z absolutnymi koderami suwu; konstrukcja z przekładnią stożkową śrubową; bezobsługowe, asynchroniczne serwomotory z hamulcami tarczowymi i absolutnymi koderami suwu; łatwość dostosowania do różnych położeń odlewania. Wymagania dla natryskiwacza formy: duża dyspozycyjność; małe wymagania odnośnie obsługi; dedukcja czasu natrysku dzięki duża dokładność i powtarzalność pozycjonowania - absolutne kodery suwu.

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 Wrocław, 12.03.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 Priorytet 1: Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Data ogłoszenia 09.06.2015 r. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, pt.

Data ogłoszenia 09.06.2015 r. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, pt. Miechów, dnia 09.06.2015 r. Data ogłoszenia 09.06.2015 r. W związku z realizacją projektu w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura

Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Doradztwa Sp. z o.o. ul. Cegielniana 6b/2 30-404 Kraków Kraków, 29.08.2014r. Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura DOTYCZY ZADANIA: zakup urządzenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Złotokłos, dnia 31.01.2014 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest aktualizacja i rozbudowa posiadanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY DB Port Szczecin Sp. z o.o. ul. Bytomska 14, 70-603 Szczecin, Polska website: www.deutschebahn.com/portszczecin e-mail: zakupy@dbport.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INTEGRUJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Warszawa, 03.03.2014 LOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 151 LOK 9, 02-555 WARSZAWA NIP 951 233 40 22 REGON 142843056 KRS 0000379784 Firma Lobo pragnie poinformować,

Bardziej szczegółowo

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Warszaw, dnia 18.03.2015 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/02/2014

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/02/2014 Złotokłos, dnia 31.01.2014 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/02/2014 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest zakup i dostawa do Zamawiającego sprzętu

Bardziej szczegółowo

BE&W Agencja Fotograficzna Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG82/01

BE&W Agencja Fotograficzna Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG82/01 Warszawa, dnia 04.12.2013 r. BE&W Agencja Fotograficzna Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG82/01 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-290/13-00

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska ul. Hoża 86/410 00-682 Warszawa NIP 7961018683 REGON 670800405 Warszawa, 4.02.2014 Firma Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska pragnie poinformować, iż znalazła

Bardziej szczegółowo

VinoTrio Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG81/03

VinoTrio Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG81/03 VinoTrio Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG81/03 Warszawa, dnia 08.02.2014 r. Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.01.00-14-509/13-00 zawartej w dniu 23.01.2014 roku w ramach działania 8.1

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Wiśniowa Góra, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka. znak sprawy: ZO-261-08-2013 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23 Wschowa, 14.11.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23 W związku z realizacją projektu pn.: Uruchomienie produkcji innowacyjnych stacji transformatorowych ICZ-E w przedsiębiorstwie Elektrobud S.A. w ramach Pilotażu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421 Adres strony internetowej:www.chodkowska.edu.pl

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 15.12.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-086/14-00 zawartej w dniu 27.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych Zamawiający: Okres realizacji: 01.12.2013 30.06.2015

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. KRAKODLEW Spółka Akcyjna. ul. Ujastek 1 30-969 Kraków

ZAPYTANIE OFERTOWE. KRAKODLEW Spółka Akcyjna. ul. Ujastek 1 30-969 Kraków Kraków, dn. 10.05.2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE STANOWISKA DO BADAŃ NAD PROCESAMI SFEROIDYZACJI Z ODCIĄGIEM, POWIĘKSZENIE DOŁÓW ZALEWOWYCH W NAWIE II HALI PRODUKCYJNEJ,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ Eddie Consulting Groups Eger Artur Posada ul. Mickiewicza 14, Kazimierz Biskupi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA: Łódź, dn. 16.05.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA: 1) Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi (I i II etap); 2) Przygotowanie treści merytorycznych na wortal i algorytmów do modułów

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE Rzeszów, 04.07.2014r. Podkarpacka Kancelaria Rachunkowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Akacjowa 47 35-113 Rzeszów Email: krystian.sieminski@pkr.rzeszow.pl http://www.pkr.rzeszow.pl/ Tel: 698548769

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 z dnia 6 sierpnia 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 z dnia 6 sierpnia 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 z dnia 6 sierpnia 2013 r. W związku z realizacją projektu pn.: Budowa platformy do świadczenia e-usługi zarządzania produkcją w architekturze Cloud w modelu SaaS oraz udostępnienia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo