Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź"

Transkrypt

1 Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia nweg systemu wspmagająceg mnitrwanie i zarządzanie fltą pjazdów z wykrzystaniem technlgii GPS wraz z transmisją danych i dstępem d aplikacji mnitrującej Pstępwanie prwadzne w trybie przetargu niegraniczneg Zatwierdzam: Łódź, dnia

2 1 Infrmacje gólne Tryb zamówienia: przetarg niegraniczny Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania Łódź Sp.z.. Adres zamawiająceg: ul. Tkarzewskieg 2, Łódź. Telefn/Faks: / Adres strny internetwej: Pdstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Praw zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r Nr 113, pz. 759) zwana w dalszej części specyfikacji ustawą. 2 Opis przedmitu zamówienia Przedmitem zamówienia jest dstawa kmpleksweg systemu mnitrwania pjazdów i zabudwy wraz z prgramwaniem d pjazdów wymieninych w zał. nr 1 w tym: System GPS 24 pjazdy, Terminale 23 pjazdy, 2.1 System mnitrwania pracy pjazdu i zabudwy, bazujący na technlgii GPS ma zapewnić c najmniej: 1. lkalizację pjazdu pdczas uruchamiania zasypu z dkładnścią d 5 metrów, 2. mnitring tras punkty nie rzadziej niż c 100 i nie rzadziej niż c 6 sekund raz c 15º w przypadku zmiany azymutu 3. Mnitrwanie pracy mechanizmu załadunkweg [wg wykazu pjazdów] 4. Mnitrwanie twarcie dwłka [wg wykazu pjazdów] 5. Pmiar paliwa za pmcą snd ciśnieniwych lub przepływmierzy, psiadających hmlgację Ministra Transprtu lub równważną wg wykazu pjazdów [wg wykazu pjazdów] 6. Pmiar brtów silnika [wg wykazu pjazdów] 7. Wykrywanie załączania przystawki hydraulicznej [wg wykazu pjazdów] 2.2 Oprgramwanie d zarządzania i mnitrwania fltą pjazdów: 1. Oprgramwanie pwinn zapewniać integrację z mapami cyfrwymi, systemem GPS, kmputerami pkładwymi w pjazdach 2. Oprgramwanie pwinn psiadać funkcję biura bsługi klienta raz mduł dyspzytra i mduł prjektwania tras cyklicznych 3. Oprgramwanie pwinn umżliwiać ptymalizację tras (z mżliwścią wybru rdzaju trasy tj. najkrótsza, najszybsza, najtańsza), 4. Oprgramwanie d mnitringu musi zapewniać bieżący pdgląd danych raz umżliwiać archiwizację danych przez niegraniczny kres czasu. 5. Funkcjnalnści jakie musi zapewnić system: lkalizacja pjazdów, 2

3 histria przebytej trasy, zliczanie przebytej drgi, ptymalizacja tras (z mżliwścią wybru rdzaju trasy tj. najkrótsza, najszybsza, najtańsza), zliczanie czasów jazdy i pstjów, zliczanie ilści uruchmień silnika, rejestracja i analizy zużycia paliwa, w tym tankwań i upustów, wizualizacja i raprtwania czujników pdłącznych d urządzenia, definiwanie własnych bszarów na mapie. Ekspzycja na mapie cyfrwej aktualneg płżenia pjazdu w terenie, wizualizacja zmian pzycji pjazdu, kierunku przemieszczania raz jeg prędkści, infrmacja bieżącym stanie pracy silnika, mnitrwanie pzimu paliwa w zbirniku (zbirnikach) paliwa, mżliwść bserwacji na mapie, jedncześnie wszystkich pjazdów Zamawiająceg wypsażnych w urządzenia systemu GPS, graficzne ślady tras pjazdu za dwlny kres, czasy przejazdów, przebyte dległści raz miejsca i czasy pstjów, zmiany pzimu paliwa w zbirniku (zbirnikach) paliwa wraz ze wskazaniem czasu, ilści i miejsca zdarzenia, sumaryczny czas pracy pjazdów raz kierwców, identyfikwanych w systemie GPS, zarządzanie czasem pracy kierwców, łączny czas pracy i ilść załączeń urządzeń (np. pmpa, silnik), skalwanie mapy dla wybraneg bszaru (funkcja zm), wprwadzanie na mapie zmian wskazanych przez Zamawiająceg (POI, bszary), nanszenie nwych warstw na mapy, śledzenie tych samych lub różnych, chwilwych parametrów pjazdów, na wielu stanwiskach w tym samym czasie z wykrzystaniem interfejsu graficzneg i z funkcjnalnścią zdefiniwaną ddzielnie dla każdeg peratra, mżliwść nieprzerwanej rejestracji danych eksplatacyjnych pjazdu w przypadku zaniku sygnału GPS, mżliwść zlkalizwania wskazaneg pjazdu w dwlnej chwili (zgdnie z załżnym interwałem czaswym i pprzez zapytanie pzycję), mżliwść kreślenia na mapie przebytej trasy (wraz z miejscami pstju) przez pszczególne pjazdy, przedstawianie histrii przebytej trasy w frmie tabelarycznej raz graficznej, tabelaryczne zestawienie infrmacji czasie pracy pszczególnych pjazdów, ilści przejechanych kilmetrów, ilści zużyteg paliwa, czasie pracy urządzenia ddatkweg, mżliwść ustalania granic bszarów, w których mgą pruszać się pjazdy raz - przesyłanie w czasie rzeczywistym danych lkalizacji pjazdu i stanie czujników d wyznacznych stanwisk kmputerwych Zamawiająceg zgdnie z załżnym interwałem czaswym lub p zaistnieniu kreślneg zdarzenia, System musi umżliwiać generwanie raprtów w takim układzie w jakim zstał zaprjektwany szabln. 3

4 Wyknanie szablnu raprtu musi być mżliwe d wyknania przez dwlneg przeszklneg pracwnika Zamawiająceg ile psiada dpwiednie uprawnienia w prgramwaniu. Mdyfikacja szablnów raprtów musi być mżliwa w zakresie nie mniejszym niż: układ, klejnść i widcznść klumn danych mżliwść wprwadzanie ddatkwych klumn z bliczeniami z wykrzystaniem frmuł matematycznych zdefiniwanymi przez użytkwnika mżliwść dwlneg frmatwania kmórek raprtów, w tym frmatwanie zależne d wartści kmórki, tzw. frmatwanie warunkwe mżliwść definiwania własnych wykresów w raprcie (wybór wartści na siach raz spsbu prezentacji) mżliwść definiwania własnych nagłówków i pdsumwań zawierających m.in. frmuły matematyczne/statystyczne wizualne dstswanie widku raprtu d ptrzeb użytkwnika, w tym mżliwść zastswania własnej grafiki (np. lgtypu), klrystyki czy frmatwania tabel archiwizację danych przez kres minimum 3 lat, 6. Działanie biura bsługi klienta pwinn w szczególnści umżliwiać: wprwadzania danych kntrahentów, psesji, bszaru (gmina), infrmacji umwach (czasie trwania) i wynikających z nich wywzach jednrazwych i cyklicznych, kreślanie czy kntrahent deklaruje selektywną zbiórkę dpadów raz wprwadzanie infrmacji wydanych wrkach d segregacji dpadów znakwanych kdami kreskwymi raz pjemnikach znakwanych transpnderami RFID przydział zlecenia na wywóz dpadów wizualizwać na mapie wszystkie wprwadzne dane adreswe (kntrahenci, psesje, punkty własne), umżliwiać definiwanie własnych stref na pdstawie pdziału administracyjneg (wjewództwa, pwiaty, gminy) lub na pdstawie znaczenia strefy wielkątem, mżliwść wydrębniania (filtrwania) danych d wydruków i glądanych na ekranie, Filtrwanie pwinn dbywać się p kluczwych danych i słwnikach pdziału klienta. autmatycznie kreślać przynależnść wprwadznych lkalizacji d stref pdgląd wszystkich wyknanych dla klienta usług prjektwanie harmngramów dla zleceń cyklicznych 7. Mduł dyspzytrski wspierający pdejmwanie decyzji lgistycznych musi umżliwiać: wizualizację wszystkich zadań w wybranym zakresie dat (d daty d daty) na cyfrwej mapie, mżliwść knfiguracji zleceń tak aby etykietę, klr, rzmiar i kształt wizualizwać zależnie d parametrów zlecenia (adres, termin wyknania, przypisana brygada, typ usługi, rdzaj pjemnika, prirytet), wizualizację becneg stanu pjazdów wypsażnych w GPS na mapie cyfrwej w szczególnści: płżenia, stanu (pstój, jazda, kierunek i prędkść ewentualneg ruchu), wizualizacja pracy urządzeń mnitrwanych zabudwy przydzielanie zleceń dla pszczególnych brygad i pjazdów p przydziale wydruk plecenia wywzu lub 4

5 trasówki, budwanie tras przez przeciąganie ikny zadań z mapy na dpwiednią trasę, autmatyczne wyznaczenie i ptymalizację z uwzględnieniem parametrów pjazdów (wyskść, DMC, szerkść), mżliwść rejestracji definiwanych przez Zamawiająceg (dla każdeg pjazdu ddzielnie) kmunikatów, które wysyłają kierwcy (minimum 10 kmunikatów) 8. Mduł prjektwania tras cyklicznych ma na celu wsparcie prjektwania harmngramów dla śmieciarek, musi umżliwiać: wizualizację zadań cyklicznych na cyfrwej mapie, mżliwść knfiguracji zleceń tak aby etykietę, klr, rzmiar i kształt wizualizwać zależnie d parametrów zlecenia (adres, częsttliwść wyknania, najbliższy termin wyknania, przypisana brygada, typ usługi, ilść i rdzaj próżnianych pjemników w danym kresie: dzień/tydzień/miesiąc/rk), mżliwść zaznaczenia na mapie punktów w zaznacznym bszarze lub dwlnych punktów przez kliknięcie, mżliwść przypisywania punktów d tras przez przeciąganie ikny punktu d dpwiedniej trasy, autmatyczne wyznaczenie i ptymalizację z uwzględnieniem parametrów pjazdów (wyskść, DMC, szerkść). 9. Wyknawca pwinien udstępnić dkumentację dtyczącą interfejsów integracyjnych tak, aby w przyszłści Zamawiający mógł g wykrzystać d integracji z innymi systemami. Wymaganą technlgią integracji są tzw. Webserwisy (Web Services) z kmunikatami XML. Interfejs musi umżliwiać: wprwadzanie/edycję zleceń d systemu dyspzytrskieg (wraz ze statusem, prirytetem itp.) pzyskanie danych bieżącym stanie pjazdów (współrzędne gegraficzne, zalgwany kierwca i pasażerwie, prędkść, kierunek ruchu, stan paliwa, praca urządzeń itp.), pzyskanie danych archiwalnych z dwlneg zakresu czasu dla dwlneg pjazdu/kierwcy, pzyskanie danych wszystkich raprtów generwanych przez system, wprwadzanie/edycję/pzyskanie danych z karttek kierwców, pjazdów d systemu (integracja tych karttek), eksprt danych ksztwych (czas realizacji, dystans, czas pracy urządzeń ddatkwych itp.) dla pszczególnych i wywzów, infrmwanie przebiegach, czasach pracy, ilściach wyknanych zleceń, czasach pracy urządzeń ddatkwych, przydzielanie zleceń d pjazdów i kierwców, wizualizację zleceń na mapie wspólnie z lkalizacją i stanem pjazdów i maszyn, rzliczanie zleceń raprt efektywnści zawierający wybrane dane z GPS jak i zleceń (przebiegi, czasy pracy, ilść wyknanych zleceń), kntrlę i weryfikację zgdnści między przydzielnymi zleceniami a zleceniami wyknanymi, imprtwanie danych z zewnętrznych systemów d niniejszeg systemu; szczególnie z systemy bsługi klientów (punkty dbiru, terminy dbirów). 10. Mduł mapwy: 5

6 mapa musi być integralną częścią aplikacji klienckiej nie mże być ddzielną aplikacją, mapa musi zawierać szczegółwy plan wszystkich miast w Plsce wraz z numeracją i kdami pcztwymi, mapa musi przy planwaniu tras uwzględniać infrmacje : nśnści dróg i ulic wyskści wiaduktów jednkierunkwści dróg i ulic mapa musi umżliwiać traswanie z uwzględnieniem parametrów DMC i wyskści pjazdów raz infrmacji drgach zawartych w pkt. 10 ppkt 3, mduł mapwy musi działać tak, by wszelkie prezentacje mapwe dbywały się w brębie wdrażaneg systemu przez Wyknawcę. Nie dpuszcza się kniecznści eksprtu danych mapwych d zewnętrznej aplikacji mapwej. Zamawiający umżliwi Wyknawcy zestawianie płączenia VPN d sieci prywatnej w celu szybkiej reakcji w przypadku prblemów związanych z działaniem prgramwania. Wszystkie licencje muszą być niegraniczne czasw W ramach licencji muszą zstać dstarczne również licencje mapy i wszystkie inne elementy Oprgramwanie musi działać na systemie peracyjnym Windws XP lub nwszym Oprgramwanie musi mieć mżliwść pracy z niegranicznym archiwum 2.3 Pzstałe warunki: 1. Niewielkich rzmiarów sbisty identyfikatr kierwcy będący również nśnikiem danych (brelk, pendrive). Nśnik ten musi zawierać pełną kpię danych z rejestratra. 2. Nśnik ten musi każdrazw przy umieszczeniu w rejestratrze zgrywać pełną kpię danych z rejestratra, 3. Funkcjnalnść ffline - każdy rejestratr musi mieć mżliwść dczytu przez nśnik danych kierwcy, 4. Mżliwść rzbudwy systemu identyfikacji kierwców i drużyn system party na technlgii RFID bez kniecznści wymiany rejestratrów, 5. Mżliwść dczytu danych z sbistych identyfikatrów kierwców przez przystswane d teg czytniki (pprzez USB - działające z kmputerami z systemem Windws XP/lub nwszy), 6. Mżliwść współpracy z peratrem i kartami SIM Zamawiająceg, 7. Mżliwść pmiaru paliwa ze standardweg pływaka, wykrywanie kradzieży paliwa. 8. Mżliwść knfiguracji (przez Zamawiająceg) gęstści rejestracji danych zależneg d czasu raz dystansu ddzielnie dla pstjów i jazd, 9. Mżliwść rejestracji definiwanych przez Zamawiająceg (dla każdeg pjazdu ddzielnie) kmunikatów które wysyłają kierwcy (minimum 10 kmunikatów), 10. Zamawiający nie mże pnsić żadnych ddatkwych ksztów z tytułu eksplatacji systemu lub jakiejklwiek jeg części przez cały kres 36 miesięcy. Opłaty za transmisję danych przez 36 miesięcy z rejestratrów GPS pwinny zstać wliczny w cenę systemu. 11. Usuwanie awarii w systemach pkładwych i zamntwanych urządzeniach: a. Czas reakcji serwisu: max. D 48 gdzin b. Czas usunięcia usterki max. 2 dni rbcze Czas, którym mwa w pkt. a liczny będzie d daty zgłszenia awarii mailem lub faksem. 6

7 12. Instalacja urządzeń na pjazdach bjętych gwarancją nie mże pwdwać utraty gwarancji. 13. Aplikacja musi mieć mżliwść imprtu lkalizacji klientów z zewnętrznych źródeł danych z zachwaniem przepisów chrnie danych sbwych. 14. Ilść licencji prgramwania: Wyknawca jest dpwiedzialny za przeprwadzenie szkleń, które swim zakresem będą bejmwały: Szklenie z zakresu budwy i bsługi urządzeń mntwanych w pjazdach. Szklenie z zakresu bsługi ferwaneg Systemu Zarządzania Fltą. Szklenie dla administratrów Systemu Zarządzania Fltą. Szklenie dla sób rzwijających system. Szklenia pwinny być prwadzne na terenie MPO Łódź Sp. z.. Jeżeli Wyknawca uzna, iż ptrzebne są ddatkwe szklenia, które pzwlą na lepsze i pełniejsze wykrzystanie systemu pwinien je uwzględnić w swje fercie. 16. Przedmit zamówienia wg Wspólneg Słwnika Zamówień (CPV): Glbalne systemy nawigacji i pzycjnwania. 17. Główne miejsce realizacji zamówienia: MPO Łódź Sp. z.., Łódź ul. Tkarzewskieg Urządzenia jak i cały system zaferwany przez wyknawcę w tym również urządzenia mbilne muszą być kmpatybilne z całym systemem i wszystkimi urządzeniami już zamntwanymi u wyknawcy. Opis systemu psiadaneg i funkcjnująceg u Zamawiająceg znajduje się w załączniku nr 8. 3 Opis przygtwania ferty 3.1 Warunki, które muszą być spełnine przez Wyknawcę, aby ubiegać się zamówienie 1 Psiadają uprawnienia d wyknywania kreślnej działalnści, jeśli przepisy wymagają psiadanie takich uprawnień. 2 Dyspnują dpwiednim ptencjałem technicznym raz sbami umżliwiającymi wyknanie przedmitu zamówienia zgdnie z SIWZ raz zawartą umwą. 3 Znajdują się w sytuacji eknmicznej i finanswej zapewniającej wyknanie zamówienia: 3.1 każdy Wyknawca musi psiadać ubezpieczenie d dpwiedzialnści cywilnej w zakresie prwadznej działalnści na kwtę nie mniejszą niż zł (dwieście tysięcy zł), 4. Dyspnują dpwiednią wiedzą i dświadczeniem zapewniającym należyte wyknanie przedmitu zamówienia. 4.1 Każdy wyknawca musi wykazać w wykazie dstaw zrealizwane, w kresie statnich 3 lat przed terminem złżenia fert, a jeśli kres działalnści jest krótszy, w tym kresie, główne dstawy w rzumieniu 1 ust. 1 pkt 3 rzprządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie rdzajów dkumentów, jakie mże żądać zamawiający, raz frm, w jakich te dkumenty mgą być składane, plegające na dstawie i całkwitym wdrżeniu systemu d mnitrwania i zarządzania fltą pjazdów w tym: wyknaniem minimum trzech dstaw, plegających na dstawie i całkwitym wdrżeniu systemu d mnitrwania i zarządzania fltą pjazdów, przy czym każda z dstaw musi dtyczyć minimum 20-tu pjazdów raz każda dstawa musi być na kwtę minimum złtych brutt raz, 7

8 Na ptwierdzenie należyteg wyknania wykazanych dstaw i mntaży należy załączyć dkumenty ptwierdzające należyte ich wyknanie zgdnie z pkt. 4.2 SIWZ. Każdy wyknawca musi wskazać czy w kresie statnich 3 lat przed terminem złżenia fert, wystąpiły dstawy i wdrżenia niewyknane lub wyknane nienależycie, w rzumieniu 1 ust. 4 rzprządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie rdzajów dkumentów, jakie mże żądać zamawiający, raz frm, w jakich te dkumenty mgą być składane. Zamawiający uzna, że pwyższy warunek udziału w pstępwaniu jest spełniny a Wyknawca gwarantuje należyte wyknanie udzielaneg zamówienia, gdy wszystkie wykazane przez Wyknawcę dstawy wyknał lub wyknuje należycie. 5. Nie pdlegają wykluczeniu z pstępwania udzielenie zamówienia. 6. Wyknawca plegający na ptencjale innych pdmitów musi udwdnić Zamawiającemu, że będzie dyspnwał zasbami niezbędnymi d realizacji umwy zgdnie z zasadami zawartymi w ustawie Praw Zamówień Publicznych. Zbwiązanie d udstępnienia ptencjału lub inny dkument ptwierdzający udstepnienie ptencjału musi być pdpisany przez pdmit udstępniający zgdnie z reprezentacją. Z zbwiązania, którym mwa wyżej muszą wynikać następujące infrmacje: zakres dstępnych wyknawcy zasbów inneg pdmitu, spsób wykrzystania zasbów inneg pdmitu, przez wyknawcę, przy wyknywaniu zamówienia, charakter stsunku, jaki będzie łączył wyknawcę z innym pdmitem, zakres i kres udziału inneg pdmitu przy wyknywaniu zamówienia. 7. Ocena spełnienia przez wyknawców w/w warunków dknana będzie zgdnie z frmułą spełnia nie spełnia na pdstawie treści złżnych dkumentów i świadczeń kreślnych w pkt. 10 SIWZ. 3.2 Zawartść ferty dkumenty ptwierdzające spełnienie warunków udziału w pstępwaniu 1. Frmularz ferty, wg załączneg d specyfikacji wzru (zał. nr 3). 2. Dwód wpłaty wadium. 3. Oświadczenie wyknawcy spełnieniu warunków udziału w pstępwaniu w związku z art. 22 i 24 prawa zamówień publicznych, wg załączneg d Specyfikacji wzru (zał. nr 4). 4. Aktualny dpis z właściweg rejestru lub z centralnej ewidencji i infrmacji działalnści gspdarczej, jeżeli drębne przepisy wymagają wpisu d rejestru lub ewidencji wystawine nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania fert, jeżeli z przepisu wynika bwiązek wpisu wyknawcy d rejestru. Osby fizyczne muszą złżyć świadczenie, że nie są w stanie likwidacji, i że nie głszn ich upadłści (zał. nr 4). 5. Zaświadczenie właściweg naczelnika urzędu skarbweg ptwierdzających, że wyknawca nie zalega z płacaniem pdatków, płat, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwlnienie, drczenie lub rzłżenie na raty zaległych płatnści lub wstrzymanie w całści wyknania decyzji właściweg rganu - wystawinych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania fert. 6. Zaświadczenie właściweg ddziału Zakładu Ubezpieczeń Spłecznych lub Kasy Rlniczeg Ubezpieczenia Spłeczneg ptwierdzających, że wyknawca nie zalega z płacaniem składek na ubezpieczenie zdrwtne lub spłeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwlnienie, drczenie lub rzłżenie na raty 8

9 zaległych płatnści lub wstrzymanie w całści wyknania decyzji właściweg rganu - wystawine nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania fert. 7. Infrmacje z Krajweg Rejestru Karneg alb równważne zaświadczenia właściweg rganu sądweg lub administracyjneg kraju pchdzenia sby w zakresie kreślnym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 8 raz punkt ustawy, wystawinych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania fert. 8. Infrmacja z Krajweg Rejestru Karneg w zakresie kreślnym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawina nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania fert. 9. Wykaz wyknanych, a w przypadku dstaw kreswych lub ciągłych również wyknywanych, głównych dstaw, w kresie statnich trzech lat przed upływem terminu składania fert, a jeżeli kres prwadzenia działalnści jest krótszy - w tym kresie wzru (zał. nr 5). 10. Dwdy, w rzumieniu 1 ust. 2 rzprządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie rdzajów dkumentów, jakie mże żądać zamawiający, raz frm, w jakich te dkumenty mgą być składane, ptwierdzające, że dstawy pisane w pkt SIWZ zstały wyknane lub są wyknywane należycie z tym, że w dniesieniu d nadal wyknywanych dstaw pświadczenie pwinn być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania fert. 11. Dkumentacja techniczna, knfiguracyjna raz eksplatacyjna ferwanych urządzeń wchdzących w skład przedmitu zamówienia, umżliwiającą weryfikację ich parametrów technicznych, w tym: a. Karty katalgwe ferwanych urządzeń wraz z parametrami technicznymi, ftgrafie, rysunki. Opisy spsbu i miejsca mntażu urządzeń mntwanych w pjeździe, takich jak rejestratry i anteny GPS, urządzenia rejestrujące, sndy pmiaru paliwa, czujniki, anteny itp. b. Opisy spsbu mntażu i zabezpieczenia urządzeń raz spsbu mntażu przewdów elektrycznych łączących urządzenia przed uszkdzeniem i dstępem niepwłanych sób. c. Dkumentacja ferwanej Aplikacji analitycznej wchdzącej w skład przedmitu zamówienia, umżliwiająca weryfikację jej funkcjnalnści, w tym: i. Dkument prezentujący w spsób pglądwy działanie funkcjnalnść raz eksplatację systemu wraz z przykładwymi zrzutami ekranwymi, ferwaneg przez Wyknawcę przedmitu zamówienia, zgdneg z SIWZ,. ii. Instrukcje bsługi Aplikacji analitycznej, a w szczególnści instrukcję generwania Raprtów i Zestawień których mwa w niniejszym SIWZ. iii. Opis architektury całeg systemu wraz z API umżliwiający dalszą integrację z innymi usługami. 12. Wypełnine i pdpisane przez wyknawców występujących wspólnie (spółka cywilna, knsrcjum) pełnmcnictw dla wyknawcy widąceg (lidera). 13. Opłacną plisę OC d prwadznej działalnści na sumę ubezpieczenia wskazaną w punkcie Oświadczenie pwiązaniach kapitałwych / lista pdmitów należących d tej samej grupy kapitałwej (zał. nr 6) 15. Zaakceptwany przez pdpis wzór umwy (zał. nr 7) 16. W przypadku gdy Wyknawca plega na wiedzy i dświadczeniu, ptencjale technicznym, sbach zdlnych d wyknania zamówienia lub zdlnściach finanswych innych pdmitów, zbwiązany jest n przedstawić pisemne zbwiązanie tych pdmitów, d ddania mu d dyspzycji niezbędnych zasbów na kres krzystania 9

10 z nich przy wyknywaniu zamówienia. Zbwiązanie d udstępnienia ptencjału lub inny dkument ptwierdzający udstepnienie ptencjału musi być pdpisany przez pdmit udstępniający zgdnie z reprezentacją. Z zbwiązania, którym mwa wyżej muszą wynikać następujące infrmacje: zakres dstępnych wyknawcy zasbów inneg pdmitu, spsób wykrzystania zasbów inneg pdmitu, przez wyknawcę, przy wyknywaniu zamówienia, charakter stsunku, jaki będzie łączył wyknawcę z innym pdmitem, zakres i kres udziału inneg pdmitu przy wyknywaniu zamówienia. 17. W przypadku knsrcjum każdy uczestnik knsrcjum musi wykazać spełnienie warunków wymieninych w pkt czyli złżyć dkumenty wymienine w pkt raz a w przypadku pzstałych warunków człnkwie knsrcjum mgą spełniać je łącznie. 18. Jeżeli wyknawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania pza terytrium Rzeczypsplitej Plskiej zbwiązany jest d złżenia dkumentów wymieninych w 2 ust. 3 raz w 3 Rzprządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie rdzajów dkumentów, jakich mże żądać zamawiający d wyknawcy, raz frm w jakich te dkumenty mgą być składane. 19. W przypadku udzielenia zamówienia knsrcjum Zamawiający przed pdpisaniem umwy zastrzega sbie praw żądania umwy regulującej współpracę wyknawców wchdzących w skład knsrcjum zgdnie z art. 23 ust. 4 ustawy PZP. 3.3 Spsób składania fert 1 Oferty należy składać w nieprzejrzystych, szczelnych, trwale zamkniętych i nienarusznych kpertach lub pakwaniach. Kperta lub pakwanie mają być znaczne pieczęcią wyknawcy i zaadreswane d Zamawiająceg: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania Łódź Sp. z.., Łódź, ul. Tkarzewskieg 2. Śrdek kperty (pakwania) ma być patrzny napisem: Oferta na mdernizację i wdrżenie nweg systemu GPS - uzupełnienie. Nie twierać przed r. 2 Oferta ma być sprządzna w języku plskim, każdy Wyknawca mże złżyć tylk jedną fertę, fertę składa się pd rygrem nieważnści w frmie pisemnej, treść ferty musi dpwiadać treści SIWZ. Oferta musi być pdpisana przez Wyknawcę zgdnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalnści gspdarczej lub przez pełnmcnika umcwaneg zgdnie z zasadami reprezentacji. 3 Oferta pwinna być pnumerwana i ułżna w klejnści przedstawinej w punkcie 3.2 SIWZ. 4 Załączne d ferty dkumenty muszą być złżne w frmie pisemnych ryginałów lub kpii pdpisanych lub pświadcznych za zgdnść z ryginałem przez Wyknawcę zgdnie z zasadami reprezentacji, z wyłączeniem świadczeń spełnianiu warunków uczestnictwa w pstępwaniu raz braku pdstaw d wykluczenia z pstępwania, które muszą być w frmie ryginału. Zamawiający zastrzega sbie praw żądania przedstawienia ryginału lub ntarialnie pświadcznej kpii dkumentu wyłącznie wtedy, gdy złżna przez Wyknawcę kpia dkumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwści c d jej prawdziwści. Pełnmcnictwa muszą być złżne w frmie ryginału lub kpii pświadcznej ntarialnie. 5 W przypadku zastswania przez Zamawiająceg wezwania d uzupełnienia dkumentów, przewidzianeg w art. 26 ust.3 ustawy PZP, uzupełnine dkumenty muszą być złżne w frmie kreślnej w pkt SIWZ. 6 W przypadku Wyknawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia raz w przypadku pdmitów 10

11 udstępniających swój ptencjał i birących udział w realizacji zamówienia, kpie dkumentów dtyczących Wyknawców lub tych pdmitów muszą być pświadczane za zgdnść z ryginałem przez Wyknawcę lub pdmity, któreg dkumenty dtyczą. Wyknawcy są zbwiązani dkładnie zapznać się i zastswać d wszystkich instrukcji, frmularzy i warunków umwy i specyfikacji zawartych w niniejszej Specyfikacji Isttnych Warunków Zamówienia. 3.4 Spsby przumiewania się raz sby uprawnine d kntaktu 1 Zamawiający i wyknawcy przumiewają się w pstępwaniu pisemnie, faksem lub drgą elektrniczną. Oferta raz wszystkie dkumenty dłączne d ferty, a także dkumenty uzupełniane w trybie art. 26 ust. 3 ustawy PZP, muszą być złżna w frmie pisemnych ryginałów alb kpii pświadcznej za zgdnść z ryginałem. Inne świadczenia, wniski, zawiadmienia raz infrmacje przekazane za pmcą faksu lub drgą elektrniczną uważa się za złżne w terminie, jeżeli ich treść dtarła d adresata przed upływem terminu. W przypadku braku ptwierdzenia trzymania wiadmści przez wyknawcę Zamawiający uznaje, że pism wysłane na nr faksu lub adres pczty elektrnicznej pdany przez wyknawcę, zstał mu dręczne w spsób umżliwiający wyknawcy zapznanie się z jeg treścią. Ddatkwe wyjaśnienia i infrmacje dtyczące zamówienia mżna trzymać w gdz. d 08:00 d 15:00 pd wymieninymi niżej numerami telefnów, lub sbiście w siedzibie zamawiająceg. 2 Osbami uprawninymi d kntaktwania się z wyknawcami są: Imię Nazwisk Telefn Wiesław Spychalski wew. 259 kwestie merytryczne Rafał Krgulecki wew. 184 Przemysław Przychdzeń wew Oferty częściwe, wariantwe, zamówienia uzupełniające 1. Zamawiający nie dpuszcza składania fert częściwych. 2. Zamawiający nie dpuszcza składania fert wariantwych. 3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 3.6 Infrmacje walutach, w jakich mgą być prwadzne rzliczenia między zamawiającym a wyknawcą Wszelkie rzliczenia będą prwadzne w walucie plskiej: złty plski (PLN). 3.7 Wadium Oferta składana przez Wyknawcę musi być zabezpieczna wadium w wyskści zł (słwnie: sześć tysięcy zł). Dpuszczalne frmy wadium : Pieniądz (przelew na rachunek bankwy wskazany przez zamawiająceg). Pręczenia bankwe lub pręczenia spółdzielczej kasy szczędnściw kredytwej, z tym, że pręczenie kasy jest zawsze pręczeniem pieniężnym 11

12 Gwarancje bankwe Gwarancje ubezpieczeniwe Pręczenia udzielane przez pdmity, których mwa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listpada 2000 r. utwrzeniu Plskiej Agencji Rzwju Przedsiębirczści (Dz.U. Nr 109, pz z późn. zm.). Wadium w frmie pieniężnej Wyknawca wpłaci przelewem na knt Zamawiająceg w: Bank Peka SA III O/Łódź nr Wadium w pzstałych frmach należy złżyć w ryginale w ddzielnej kpercie razem z fertą z znaczeniem Wadium. Kserkpię ptwierdzenia wniesienia wadium w frmie pieniężnej lub kserkpię wadium wniesineg w frmie innej niż pieniężna należy dłączyć d ferty. Oferta nie zabezpieczna akceptwalną frmą wadium zstanie drzucna bez rzpatrywania. Wyknawca, który nie wniesie wadium zstanie wykluczny z pstępwania. Pzstałe infrmacje dtyczące wadium: 1 Wadium wnsi się przed upływem terminu składania fert. 2 Wadium będzie zwrócne w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 rku Praw zamówień publicznych. W przypadku wadium wniesineg w pieniądzu zwrt nastąpi przelewem na rachunek bankwy wskazany na piśmie przez zamawiająceg, a wniesineg w innej frmie w kasie zamawiająceg. 3 Wadium wnszne w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankwy wskazany przez zamawiająceg, przy czym data i gdzina wpływu pieniędzy na rachunek zamawiająceg, jest uznana jak data i gdzina wpłacenia wadium. 4 Gwarancje ubezpieczeniwe lub gwarancje bankwe złżne jak zabezpieczenie wadium muszą psiadać kres ważnści nie krótszy niż kres związania fertą, (pd rygrem wykluczenia wyknawcy z pstępwania) raz umżliwiać zamawiającemu trzymanie kreślnej kwty wadium bez jakichklwiek warunków wstępnych i na jeg pierwsze wezwanie 5 Zwrt wadium nastąpi, jeśli zaistnieje jedna z klicznści wymieninych w art. 46 ustawy. 4 Isttne warunki zamówienia Termin realizacji: d 30 dni d dnia zawarcia umwy 4.1 Rękjmia i gwarancja Wymagana rękjmia i gwarancja dla przedmitu zamówienia: Min. 36 miesiące dla wszystkich urządzeń wchdzących w skład Systemu licząc d daty pdpisania prtkłu dbiru kńcweg, Min. 24 miesięcy dla aplikacji systemu licząc d daty pdpisania prtkłu dbiru kńcweg. 4.2 Termin świadczenia usługi dstępu d Systemu Pd pjęciem termin świadczenia usługi dstępu d Systemu rzumie się: 12

13 zapewnienie aktualizacji systemu pisanych pniżej w punkcie 4.4, zapewnienie świadczenie usług telekmunikacyjnych w zakresie kmunikacji pjazdów z Systemem (GPRS/LTE). Zdefiniwany pwyżej termin świadczenia usługi dstępu d Systemu pwinien wynsić 36 miesięcy licząc d daty pdpisania dbiru kńcweg. 4.3 Termin płatnści Termin płatnści wynsi 30 dni d daty pdpisania prtkłu zdawcz dbirczeg i trzymania prawidłw wystawinej faktury, p dknaniu dbiru przez Zamawiająceg pprzez pdpisanie prtkłu zdawcz dbirczeg. 4.4 Aktualizacje W ramach wynagrdzenia muszą być zawarte aktualizacje systemu, które muszą zawierać m.in.: aktualizację map (systemu map) tak, aby zawierały najnwszą dstępną wersję map, aktualizację systemu, ze względu na zmianę prawa w kresie świadczenie dstępu d Systemu, wszelkie krytyczne pprawki systemu naprawiające krytyczne błędy mające wspływ na stabilnść, bezpieczeństw czy wydajnść Systemu, aktualizację systemu ze względu na aktualizację/zmianę pszczególnych kmpnentów wykrzystywanych w systemie, 4.5 Licencja i interfejs Systemu Wyknawca udziela Zamawiającemu licencji niewyłącznej na wszystkie mduły prgramwe Systemu. Jedncześnie Wyknawca świadcza, że: przedmit umwy nie jest bciążny jakimiklwiek prawami lub rszczeniami sób trzecich, a zawarcie niniejszej umwy nie wymaga uzyskania zgdy sób trzecich, wszelkie płaty licencyjne pbierane są raz (są wliczne w cenę Systemu / przedmitu umwy) i są ne bezterminwe. 4.6 Inne Wymaga się również, aby : 1 Wyknawca, z którym Zamawiający pdpisze umwę, dstarczył szczegółwy ksztrys wszelkich prac związanych z instalacją ddatkwych urządzeń w pjazdach raz infrastrukturze Zamawiająceg. 2 Wyknawca, z którym Zamawiający pdpisze umwę, dstarczył szczegółwy cennik urządzeń, snd, mdułów, itp. zamntwanych pdczas realizacji niniejszeg zamówienia. 3 Istniała mżliwść dkupienia p zakńczeniu przetargu i wdrżeniu Systemu wszelkich urządzeń wymaganych przez System / zamntwanych w ramach niniejszeg zamówienia (np. ze względu na uszkdzenie, kradzież, dkupienie nwych pjazdów, itp.). 3.1 Cena w/w urządzeń w przyszłści nie mże jednak przekraczać cen urządzeń zamntwanych pdczas przetargu 10% raz przy uwzględnieniu wskaźnika inflacji publikwaneg przez GUS. 13

14 3.2 Urządzenia muszą być również dstępne dla strn trzecich (np. dealera samchdów) na warunkach zdefiniwanych w 3.1 niniejszeg rzdziału. 4 Wszelkie dane zgrmadzne przez System są własnścią Zamawiająceg. 5 Termin i miejsce składania fert Oferty należy składać w siedzibie Zamawiająceg: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania Łódź Spółka z.., Łódź, ul. Tkarzewskieg 2 w sekretariacie Spółki w nieprzekraczalnym terminie d r. d gdz Oferty złżne p tym terminie lub w innym miejscu nie będą rzpatrywane. 6 Termin i miejsce twarcia fert Zamawiający twrzy kperty z fertami w dniu r. gdz w swjej siedzibie (sala knferencyjna). Otwarcie fert jest jawne. 7 Termin związania fertą Składający fertę pzstaje nią związany przez kres 60 dni. Bieg terminu rzpczyna się wraz z upływem terminu twarcia fert. Zamawiający mże zwrócić się d Wyknawców wyrażenie zgdy na przedłużenie terminu związania fertą znaczny czas. 8 Opis spsbu bliczenia ceny 1 Cenę ferty należy kreślić: 1.1 jak cenę ryczałtwą kmpletnej dstawy - bez pdziału na wartści zależne d wielkści zamówienia, bejmującą kszty transprtu, ubezpieczenia twaru, płaty pśrednie (kszty załadunku i rzładunku, itp.). Cena musi uwzględniać pdatek d twarów i usług, a także wszystkie wymagania Zamawiająceg kreślne w SIWZ, 2 Za najkrzystniejszą zstanie uznana ferta, która spełnia wszystkie wymagania przedstawine w niniejszej Specyfikacji i uzyska największą ilść punktów w parciu pdane pwyżej kryteria wybru. 3 Cena ferty wskazana przez Wyknawcę w Frmularzu fertwym nie mże ulec zmianie. Kryteria ceny fert W niniejszym przetargu ferty będą ceniane według następujących kryteriów: Cena ferty 100 % 14

15 Cena ferty punkty za t kryterium będą przyznawane na pdstawie ceny fertwej pdanej w frmularzu fertwym. Wyknawca, który zaprpnuje najniższą cenę trzyma 100 pkt., pzstali wyknawcy dpwiedni mniej punktów, według wzru: C = (Cmin / Cx ) 100 pkt. gdzie: Cmin - najniższa cena ferwana spśród wszystkich fert Cx - cena ferty badanej 9 Zmiana Oferty 1 Wyknawca mże wprwadzać zmiany, pprawki i uzupełnienia d złżnych fert pd warunkiem, że zamawiający trzyma pisemne pwiadmienie wprwadzeniu zmian przed upływem terminu składania fert. 2 Pwiadmienie wprwadzeniu zmian musi być złżne według takich samych wymagań, jak składana ferta dpwiedni znakwana dpiskiem ZMIANA. 3 Wyknawca ma praw przed upływem terminu składania fert wycfać się 4 z pstępwania pprzez złżenie pisemneg pwiadmienia (według takich samych zasad, jak wprwadzenie zmian i pprawek) z napisem na kpercie WYCOFANIE. 5 Kperty znaczne napisem WYCOFANIE będą twierane w pierwszej klejnści i p stwierdzeniu pprawnści pstępwania wyknawcy raz zgdnści ze złżnymi fertami, kperty fert wycfanych nie będą twierane. 6 Kperty znaczne dpiskiem ZMIANA zstaną twarte przy twieraniu ferty wyknawcy, który wprwadził zmiany i p stwierdzeniu pprawnści prcedury dknywania zmian zstaną dłączne d ferty. 10 Pstanwienia kńcwe 1 Zamawiający zawiera umwę w sprawie zamówienia publiczneg w terminie nie krótszym niż 5 dni d dnia przekazania zawiadmienia wybrze ferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania fertą. W przypadku zaistnienia klicznści przewidzianych w art. 94 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający dkna zawarcia umwy w terminie krótszym niż 5 dni. Pdpisanie umwy nastąpi w siedzibie zamawiająceg. W przypadku gdy wyknawcą, któremu przyznan zamówienie jest spółka cywilna lub knsrcjum, przed pdpisaniem umwy d siedziby zamawiająceg musi być dstarczna umwa spółki lub knsrcjum. 2 Isttne warunki umwy kreślne zstały we wzrze umwy stanwiącej załącznik nr. 9 d SIWZ. 11 Odwłania i skarga d sądu Śrdki chrny prawnej przysługują Wyknawcy, a także innemu pdmitwi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia raz pniósł lub mże pnieść szkdę w wyniku naruszenia przez Zamawiająceg przepisów ustawy Praw zamówień publicznych. Śrdki chrny prawnej wbec głszenia zamówieniu raz Specyfikacji Isttnych Warunków Zamówienia przysługują również rganizacjm wpisanym na listę, której mwa w art. 154 pkt 5 ustawy Praw zamówień publicznych. 15

16 Odwłanie przysługuje wyłącznie d niezgdnej z przepisami ustawy czynnści Zamawiająceg pdjętej w pstępwaniu udzielenie zamówienia lub zaniechania czynnści, d której Zamawiający jest zbwiązany na pdstawie ustawy. Odwłanie pwinn wskazywać czynnść lub zaniechanie czynnści Zamawiająceg, której zarzuca się niezgdnść z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, kreślać żądania raz wskazywać klicznści faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie dwłania. Odwłanie wnsi się d Prezesa Izby w frmie pisemnej alb elektrnicznej patrznej bezpiecznym pdpisem elektrnicznym weryfikwanym za pmcą ważneg kwalifikwaneg certyfikatu. Odwłujący przesyła kpię dwłania Zamawiającemu przed upływem terminu d wniesienia dwłania w taki spsób, aby mógł n zapznać się z jeg treścią przed upływem teg terminu. Odwłanie wnsi się w terminie 10 dni d dnia przesłania infrmacji czynnści Zamawiająceg stanwiącej pdstawę jeg wniesienia jeżeli zstały przesłane w spsób kreślny w art. 27 ust. 2., alb w terminie 15 dni jeżeli zstały przesłane w inny spsób. Odwłanie wbec treści głszenia zamówieniu, raz Specyfikacji Isttnych Warunków Zamówienia wnsi się w terminie 10 dni d zamieszczenia głszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji isttnych warunków zamówienia na strnie internetwej Odwłanie wbec innych czynnści niż kreślne pwyżej wnsi się w terminie 10 dni d dnia, w którym pwzięt lub przy zachwaniu należytej starannści mżna był pwziąć wiadmść klicznściach stanwiących pdstawę jeg wniesienia. Na rzeczenie Izby strnm raz uczestnikm pstępwania dwławczeg przysługuje skarga d sądu. Skargę wnsi się d sądu kręgweg właściweg dla siedziby alb miejsca zamieszkania zamawiająceg. Skargę wnsi się za pśrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni d dnia dręczenia rzeczenia Izby, przesyłając jedncześnie jej dpis przeciwnikwi skargi. Złżenie skargi w placówce pcztwej peratra publiczneg jest równznaczne z jej wniesieniem. 12 Infrmacja pdwyknawcach Jeżeli w trakcie wyknywania przedmitu zamówienia wyknawca będzie zlecał usługi innym pdmitm (pdwyknawcm), zbwiązany jest złżyć świadczenie którym mwa w frmularzu fertwym w pkt. 5. W przypadku braku świadczenia w tym zakresie zamawiający przyjmuje, że całść zamówienia będzie wyknywana przez wyknawcę. 13 Załączniki 1 Załącznik nr 1 wykaz pjazdów eksplatwanych przez Zamawiająceg 2 Załącznik nr 2 wykaz użytkwników systemu 3 Załącznik nr 3 frmularz fertwy 4 Załącznik nr 4 świadczenia wyknawcy 5 Załącznik nr 5 wykaz wyknanych dstaw 6 Załącznik nr 6 Oświadczenie pwiązaniach kapitałwych / lista pdmitów 16

17 7 Załącznik nr 7 Wzór umwy 8 Załącznik nr 8 Opis psiadaneg przez Zamawiająceg systemu i urządzeń 17

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr pstępwania 65/BAF-VI/PN/11 Tryb pstępwania : Przetarg niegraniczny Przedmit: Zakup urządzeń sieciwych Zamawiający : Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa fantmów d cdziennej kntrli jakści urządzeń d pzycjnwania pacjenta, znak

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Rybnik: Leasing sprzętu serwerweg wraz z sprzętem i prgramwaniem Numer głszenia: 314130-2011; data zamieszczenia: 30.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www2.ipipan.waw.pl/index.php/pl/glszenia-tp/zam-publ Warszawa: Usługi htelwe, gastrnmiczne, wynajem sal

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgora.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgora.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgra.pl/ Zielna Góra: DOSTAWA URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu otomoto

Regulamin serwisu otomoto Regulamin serwisu tmt 1. Pstanwienia wstępne 1. Regulamin kreśla zasady świadczenia przez Grupę Allegr usług na rzecz użytkwników Internetu, w tym przedsiębirców zajmujących się sprzedażą hurtwą i detaliczną

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem d 6 samchdów słuŝbwych wraz z kierwcą na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Spis treści I. Pdstawwe parametry usługi raz Architektura WAN.... 2 II. Łącza d Internetu.... 10 III. Zarządzanie i mnitrwanie sieci WAN.... 15 IV. Pzim

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin].

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin]. Regulamin LITERIA.pl Kisk internetwy, działający pd adresem www.literia.pl [dalej: Kisk], należy d Ringier Axel Springer Plska Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, ul. Dmaniewska 52, kd pcztwy 02-672, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Szczecin: Przeprwadzenie szkleń i egzaminów IPMA na pzimie C i D dla beneficjentów statecznych prjektu Prfesjnalny Zachdnipmrski Manager - szklenia IPMA, realizwaneg przez Szczecińską Fundację Edukacji

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia Załącznik nr 2 d Zaprszenia d udziału w dialgu technicznym Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Warszawa, 17 czerwca 2014 Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) etap dialgu techniczneg infrmacje

Bardziej szczegółowo

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot.

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot. Warunki Ogólne 1. Struktura 1.1 Uczestniczymy w kntraktach spreadbetting, kntraktach typu cfd raz spt na pdstawie: - niniejszych warunków, nazywanych Warunkami Ogólnymi. Warunki Ogólne dtyczą spread bettingu,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pwiat.nwy-sacz.pl Nwy Sącz: ZP.272.2.2014 Zamówienie na dstawę licencji niegranicznych czasw

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i produkcja kampanii reklamowej oraz zakup mediów na potrzeby jej emisji.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i produkcja kampanii reklamowej oraz zakup mediów na potrzeby jej emisji. ZAPYTANIE OFERTOWE Plska Knfederacja Pracdawców Prywatnych Lewiatan, w ramach prjektu Pprawa wizerunku przedsiębirców, współfinanswaneg ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH US2413 Wydanie: 2.06 Data: 203.2006 KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH Zgdneg w wymaganiami nrmy: PN - EN ISO 9001:2001 OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ ZATWIERDZIŁ Stanwisk

Bardziej szczegółowo