Rola skojarze w kreowaniu wizerunku jednostki terytorialnej The role of associations in creating the image of a territorial unit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rola skojarze w kreowaniu wizerunku jednostki terytorialnej The role of associations in creating the image of a territorial unit"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 mgr Marcin Chrz cik Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Rola skojarze w kreowaniu wizerunku jednostki terytorialnej The role of associations in creating the image of a territorial unit Streszczenie: Z o ony i d ugofalowy proces kreowania wizerunku tak specyficznego podmiotu, jakim jest jednostka terytorialna, zak ada przede wszystkim wypracowanie jego rozpoznawalno- ci. Fakt, i owa rozpoznawalno powinna by jednoznacznie pozytywna, przyjmuje si - i s usznie - jako niekwestionowany, oczywisty cel podejmowanych dzia a wizerunkowych. Nie bez powodu w wi kszo ci uj teoretycznych wizerunek miasta definiuje si w kategoriach skomplikowanego zbioru wytworów mentalnych i to w a nie na bazie wytworów, jakimi s skojarzenia, zachodzi proces identyfikacji wizerunku jednostek terytorialnych. W artykule omówiono pozytywne i negatywne aspekty skojarze zwi zanych z procesami komunikacyjnymi jednostek terytorialnych. S owa kluczowe: marketing terytorialny, promocja, wizerunek, komunikacja, skojarzenia, wierzenia, wra enia Abstract: The complex and long-term process of creating an image of such a specific subject as a territorial unit, primarily involves the development of its recognition. The fact that this recognition should be overwhelmingly positive - and rightly so - is the undisputed, obvious objective of all the activities of creating the image. There's a reason why in most of theoretical concepts, an image of the city is defined in terms of a complex set of "mental creations", and it is underlined that the process of a city identification is based on associations. This article is about the positive and negative aspects of the associations connected with the city processes of communication. Key words: territorial marketing, promotion, image, communication, association, belief, experience Wst p W obecnych czasach, charakteryzuj cych si stale rosn c konkurencj pomi dzy jednostkami terytorialnymi, marketing terytorialny staje si coraz bardziej istotnym aspektem. Dziedzina ta nieustaj co si rozszerza, w adze dostrzegaj potrzeb kreowania i promowania wizerunku miast, która z pewno ci ma wp yw na osi gni cie sukcesu.

2 298 M. Chrz cik Wychodz c naprzeciw temu zapotrzebowaniu, jednostki terytorialne korzystaj z instrumentów promocyjnych, z nadziej, i zostan one zauwa- one nie tylko w kraju, ale i za granic, a tak e przyci gn zarówno turystów, jak i inwestorów. Instrumentami najcz ciej wykorzystywanymi w tych dzia aniach s : reklama, public relations, promocja sprzeda y, oraz sprzeda osobista. Istota marketingu terytorialnego i promocji jednostki terytorialnej Wspó czesne definicje marketingu ró ni si tym od definicji wcze- niejszych, uwa anych za tradycyjne, tym i akcentuj i okre laj szczególnie szeroko przedmiot jego zainteresowa. Tak wi c wed ug Ph. Kotlera, marketing wyst puje wsz dzie tam, gdzie ma miejsce proces wymiany warto ci mi dzy jednostkami czy grupami 1. Marketing, w uj ciu ogólnym, postrzegany jest w wielu przypadkach, jako proces zarz dzania, który pozwala rozpoznawa, przewidywa i zaspokaja potrzeby oraz pragnienia klientów. Przyjmuj c takie rozumienie definicji marketingu terytorialnego mo na zdefiniowa go, jako rynkow koncepcj zarz dzania jednostk osadnicz - jako zarz dzanie zmierzaj ce do zaspokojenia potrzeb i pragnie mieszka ców 2. H. Meffert wyodr bnia analiz marketingow, planowanie marketingowe i kontrol marketingow jako cz ci sk adowe ca ej procedury oddzia- ywania na nowe rynki, której celem jest wymiana okre lonych korzy ci 3. Nie sprecyzowa on jednak bli ej podmiotów marketingu terytorialnego, jak równie charakteru oraz przedmiotu tych korzy ci. Okre li natomiast ró ne uj cia w formie pi ciu aspektów: filozoficznym, informacyjnym, strategiczno- -operacyjnym, ró nicowania dzia a oraz koordynowania planowania dzia a 4. Marketing terytorialny jeszcze do niedawna nie istnia w wiadomo ci polskich w adz. Dzi marketing terytorialny sta si bardzo wa nym elementem w kreowaniu wizerunkiem miasta. Opracowanie przez miasto strategii marketingowej jest dzi konieczno ci, a nie wyborem 5. Przedstawiony przez A. Szromnika poni szy schemat wyodr bnia dziedziny powi zane z marketingiem terytorialnym. Wyró nione zosta y w tym przypadku: marketing dóbr inwestycyjnych, marketing idei oraz mar- 1 Ph. Kotler, Marketing: analiza, planowanie, wdra anie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa 1994, s A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2008, s W. Ku nar, Wdra anie marketingu terytorialnego na poziomie gminy jako innowacyjna forma zarz dzania jednostk terytorialn, [w:] (red.) S. Makarski, Transfer wiedzy i dzia a innowacyjnych w obszarze agrobiznesu, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s T. Markowski, Marketing miasta, [w:] (red.) T. Markowski, Marketing terytorialny, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2002, s T. Doma ski, Marketing terytorialny, [w:] (red.) T. Domia ski, Marketing terytorialny strategiczne wyzwania dla miast i regionów, Centrum Bada i Studiów Francuskich Instytutu Studiów Mi dzynarodowych Uniwersytet ódzki, ód 1997, s. 19. Seria: Administracja i Zarz dzanie (25)2013 ZN nr 98

3 Rola skojarze w kreowaniu wizerunku jednostki terytorialnej 299 keting us ug. Na marketing dóbr inwestycyjnych, czyli czynników wytwórczych, sk adaj si : zasoby naturalne i surówce, nieruchomo ci, infrastruktura oraz sprz t produkcyjny. Maj one charakter ci le zwi zany z konkretnym miejscem, s tak e trwa ym elementem terytorium, podkre laj cym jego atrakcyjno. Natomiast marketing idei, nazywany równie spo ecznym, wynika ze specyficznych cech b d interesów okre lonej jednostki terytorialnej. Jednak e najbardziej powi zanym z marketingiem terytorialnym jest marketing us ug, poniewa jego dzia ania zorientowane s na ca y rynek, podmioty lokalne, klientów masowych, wybrane grupy b d jednostki 6. Rys. 1. Marketing terytorialny a inne sektorowe dziedziny marketingu ród o: A. Szromnik, Marketing terytorialny, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Kraków 2007, s. 30. G ównym celem, jakim kieruje si marketing terytorialny, jest wywieranie wp ywu na opinie, post powanie i zachowanie potencjalnych grup docelowych. Wywieranie wp ywu kampaniami marketingowymi na mieszka ców, inwestorów czy turystów ma na celu kszta towanie ich pogl dów na temat danej jednostki terytorialnej. Kszta tuje si je za pomoc instrumentów i dzia- a marketingowych. Proces ten wyra a algorytm efektów spo ecznych. Cele marketingu terytorialnego dzielimy na cele kierunkowe i operacyjne 7. Cele kierunkowe posiadaj cechy strategiczne i maj charakter uniwersalny. Pierwszym celem jest rozbudowywanie us ug, szczególnie tych, które sprawiaj trudno ci mieszka com miasta. Kolejny cel ma za zadanie tworzenie wizerunku miasta, natomiast ostatni uatrakcyjnienie w stosunku do innych miast swojej pozycji 8. 6 A. Szromnik, Marketing, op. cit., s Ibidem. 8 A. Szromnik, Marketing, op. cit., s. 23. ZN nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie (25)2013

4 300 M. Chrz cik Cele operacyjne wi si przede wszystkim z wewn trznymi priorytetami miasta, jednakmog by skierowane równie do osób z zewn trz w celu poznania ich kryteriów w ocenianiu danej jednostki. Stworzenie jak najlepszego sposobu komunikowania si w adz miasta z ich mieszka cami i przedsi biorcami ma na celu poznanie postawy spo ecze stwa wobec wdra anych zmian oraz ich zadowolenia z warunków panuj cy w mie cie 9. Promocja natomiast, najpro ciej mówi c,jest oddzia ywaniem na konsumentów w celu dokonania zakupu, czyli dopost powania zgodnie z za o- eniami strategicznymi nadawcy 10. K. liwi ska okre la promocj, jako rodzaj komunikacji w sferze zaspokajania potrzeb. Jej g ównym zadaniem jest wp ywanie na potencjalnych klientów i nabywców tak, aby spowodowa wzrost popytu na produkty sprzedawane przez dan firm. Promocja odpowiada tak e za przep yw informacji mi dzy klientem, a producentem. Jest to pewnego rodzaju dialog marketingowypomi dzy konsumentem, a przedsi biorstwem. Promocja zbudowana jest z konkretnego planu dzia a, jak równie bod ców zachodz cych pomi dzy nadawc a odbiorc 11. Definicja promocji wed ug T. Sztuckiego stanowi wp yw przedsi biorstwa, b d jednostki terytorialnej, na odbiorców, który umo liwia przekazywanie informacji w celu zwi kszenia poziomu wiedzy na temat produktów oraz przedsi biorstwa, a tak e wytworzenia odpowiednich preferencji na rynku dla przedsi biorstwa. Dzi ki promocji przedsi biorstwo komunikuje si z otoczeniem, co umo liwia mu wzrost popytu na wytwarzane towary 12. Inna definicja promocji mówi, i reprezentuje ona jeden z elementów marketingu-mix. Mieszanka promocyjna sk ada si z narz dzi nazywanych promotion-mix, nazywanym tak e mixem promocyjnym. W sk ad tej mieszanki promocyjnej wchodz reklama, promocja sprzeda y, sprzeda osobista i public relations. Te elementy s wykorzystywane m.in. do informowania potencjalnych konsumentów o wietno ci produktu b d us ugi, zach cenia konsumentów do spróbowania, jak równie do przypominania klientom jakie korzy ci uzyskaj poprzez zakup produktu oferowanego przez przedsi biorstwo 13. Promocja w marketingu terytorialnym posiada cztery g ówne cele: informowanie, które odpowiada za przekazywanie danych o istnieniu, lokalizacji i wszelkich atrakcji jednostki terytorialnej, przekonywanie, które s u y g ównie ukazywaniu zalet, czy unikatowych cech, które p yn z korzystania z oferty, której przewag akcentujemy, przy porównaniach z konkurencj, 9 Ibidem, s K. Bia ecki, Podstawy marketingu, Oficyna Wydawnicza WSHiP, Warszawa 2002, s K. liwi ska, Marketingowe instrumenty komunikowania si przedsi biorstwa z rynkiem, Wyd. l skiej Wy szej Szko y Zarz dzania, Katowice 1999, s T. Sztucki, Promocja, Wyd. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999, s K. Przyby owski (i in.), Marketing, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998, s Seria: Administracja i Zarz dzanie (25)2013 ZN nr 98

5 Rola skojarze w kreowaniu wizerunku jednostki terytorialnej 301 Wizerunek przyci ganie, które ma na celu nak anianie potencjalnych nabywców do korzystania z oferty, m.in. tury ci, sportowcy, inwestorzy itp. pozycjonowanie, polegaj ce na budowaniu pozytywnego wizerunku miejsca, w którym mieszcz si wszystkie wra enia, odczucia i opinie, jakie maj o nim odbiorcy, które umo liwiaj odró nianie ich od obszarów konkurencyjnych. W obecnych warunkach jednostki terytorialne staj si aktywnymi uczestnikami rynku, a wi c racjonalna ocena jest tylko cz ci powodzenia rynkowego. Na wp yw przy podejmowaniu decyzji zwi zanych z wyborem miejsca pracy, wypoczynku, czy inwestycji ma czynnik o charakterze niematerialnym, czyli wizerunek (image) jednostki osadniczej 14. T. Sztucki charakteryzuje wizerunek jako obraz, na który sk adaj si : wiarygodno, zasi g dzia ania, udzia w rynku, poziom cen produktów, solidno, niezawodno, etyka oraz poczucie spo ecznej odpowiedzialno ci upowszechniane za pomoc promocji i public relations 15. Z kolei M. Lalli i W. Pager uwa aj, i wizerunek jednostki terytorialnej jest zewn trzn form jego wyobra enia jako ca o ci, jest obrazem, który zosta ukszta towany poprzez bezpo rednie i po rednie kontakty z danym miastem w umys ach jego mieszka ców lub cz onków innych grup spo ecznych. Nie chodzi przy tym o ogólne wra enie i sposób postrzegania miasta przez rodowisko zewn trzne, ale o pewien stypizowany i zwaloryzowany jego substrat 16. A. Szromnik wypracowa definicj, wed ug której wizerunek miasta jest ca okszta tem subiektywnych wyobra e rzeczywisto ci, wytworzonych w umys ach ludzkich, jako efekt percepcji, oddzia ywania rodków przekazu i nieformalnych przekazów informacyjnych 17. Wskazuje on jednocze nie na nast puj ce w a ciwo ci wizerunku miasta: jest on kategori zindywidualizowan, nie jest sta y, kszta towany jest w d ugim przedziale czasu, jest cech z o on wewn trznie, mo e zwi ksza lub zmniejsza konkurencyjno miasta, jego identyfikacja wymaga specjalnych bada marketingowych 18. Wizerunek jednostki terytorialnej tworzy si w taki sam sposób jak wizerunek firmy, b d marki, a tak e spe nia tak sam rol. Oznacza to, i mo na wykorzysta podobne koncepcje dzia a marketingowych, które od- 14 Ibidem. 15 T. Sztucki, Promocja. Sztuka pozyskiwania nabywców, Placet, Warszawa 1995, s A. Szromnik, Marketing terytorialny, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Kraków 2008, s A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2008, s Ibidem, s ZN nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie (25)2013

6 302 M. Chrz cik nosz si do np. danej marki produktów. Pami tajmy jednak, e polityka promocyjna musi skupia si na miejscu, który tworzy dany produkt miejski, a nie na mie cie jako produkcie 19. Rola skojarze w kreowaniu wizerunku jednostki terytorialnej Kreowanie wizerunku jednostki terytorialnej polega na zestawieniu faktycznych jej elementów, dost pnych podmiotowi promocji w trakcie dzia- a promocyjnych. Do tworzenia ofert wykorzystuje si czynniki lokalizacyjne takie, jak po o enie, rodowisko naturalne, profil gospodarczy. Wykorzystane s tak e planowane zamierzenia, czas ich realizacji, mo liwo ci pozyskania ich dla przysz ych nabywców. Wa ne jest tak e okre lenie kosztów poniesionych przez potencjalnego klienta w celu zdobycia oferty. Czym musi charakteryzowa si, aby zosta zaakceptowanym przez mieszka ców miasta, jakim dysponowa bud etem, a wreszcie, jaki profil gospodarczy jest potrzebny lokalnym w adzom i mieszka com 20. Sie nieprzypadkowych i przypadkowych, zasadnych lub mniej zasadnych konotacji porz dkuj my lowe schematy, które wypracowuj w umys ach ludzi okre lony obraz. Nie zawsze b dzie on pozytywny mo e si okaza ca kowicie neutralny lub wr cz negatywny regu jest natomiast jego wybiórczy, uproszczony i silnie zindywidualizowany charakter 21. Wykszta cony w spo ecznej percepcji pozytywny wizerunek miasta przyczynia si do rozwoju gospodarki lokalnej, poniewa wp ywa na wzmocnienie pozycji danego o rodka na tle konkurencyjnych jednostek terytorialnych. Jest te swoist warto ci, o któr nieustannie powinna si troszczy w adza lokalna, dzi ki czemu decyduje bowiem o jego popularno ci, jako docelowego miasta do zamieszkania, sp dzenia wakacji, podj cia edukacji czy te lokalizacji dzia alno ci gospodarczej 22. Wizerunek mo e dawa równie poczucie presti u np. w przypadku, gdy mieszkamy w bogatej dzielnicy. Pe ni on tak e funkcje na rzecz w adz lokalnych, jak i samego miejsca. Z pewno ci pozytywny wizerunek wp ywa korzystnie na budowanie zaufania do w adz lokalnych miasta. Dobrze oceniona oferta danej jednostki terytorialnej przyczynia si do wzrostu zainteresowania miastem oraz jego rozwoju, gdy wzrasta liczba nowych mieszka ców, turystów, inwestorów, jak równie stwarza mo liwo organizacji imprez o ró nym charakterze. 19 S. Dudek-Ma kowska, Wizerunek Warszawy w dzia aniach promocyjnych w adz lokalnych i wiadomo ci spo ecznej, Wydawnictwo UW, Warszawa, s ; M. Czornik, Promocja miasta, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2000, s Ibdem, s A. Grzegorczyk, A. Kochaniec i in., Kreowanie wizerunku miast, [w:] (red.) M. Kostaszuk- -Romanowska, Rola pozytywnych i negatywnych skojarze w kreowaniu wizerunku miasta, Wyd. Wy sza Szko a Promocji, Warszawa 2010, s A. uczak, Wizerunek miasta jako element strategii marketingowej, [w:] (red.) T. Markowski, Marketing terytorialny, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2002, s Seria: Administracja i Zarz dzanie (25)2013 ZN nr 98

7 Rola skojarze w kreowaniu wizerunku jednostki terytorialnej 303 Ponadto wykszta cenie pozytywnego wizerunku jednostki terytorialnej pe ni tak e wa n rol w rodowisku zamieszkuj cej je spo eczno ci. Pozytywne postrzeganie miejsca swojego zamieszkania mo e sprzyja zmianom postaw mieszka ców, wp yn na wzrost ich poczucia satysfakcji z faktu zamieszkiwania w mie cie, a tak e na wzrost ich poczucia przynale no ci do miejskiej wspólnoty 23. Pozytywny obraz miasta sprzyja równie budowaniu silnych wi zi z w asnym miejscem zamieszkania, wzmaga aktywno mieszka ców i ich ch do uczestniczenia w kreowaniu lokalnej przestrzeni yciowej 24. W przypadku otoczenia wewn trznego, negatywnych opinii nie nale y traktowa jako kanalizuj cego dzia ania promocyjne dowodu nieprzychylnego nastawienia mieszka ców do w asnego miasta. Nawet w najbardziej pesymistycznym uj ciu pozostaj one wiadectwem nie tylko (lub nie tyle) frustracji lokalnego rodowiska, ale tak e autentycznej troski o wizerunek miejsca, w którym si mieszka, yje i pracuje. Z kolei negatywne opinie otoczenia zewn trznego nale a oby odczytywa przede wszystkim jako sygna z ej lub zaniedbanej polityki informacyjnej jednostki terytorialnej, które zapewne ma si czym pochwali, a jednak takich dzia a nie podejmuje 25. Skojarzenia negatywne niew tpliwie warto w strategii wizerunkowej uwzgl dnia konotuj one przecie zainteresowanie danym o rodkiem, stwarzaj c naturalne pod o e do budowania wyobra e pozytywnych. Procedur przekuwania wad w zalety nale y zatem traktowa jako konsekwentn reinterpretacj wyj ciowego obrazu miasta obudowywanie, a wi c równowa enie nieprzychylnych opinii wiarygodnymi informacjami, przenosz cymi komunikat pozytywny. Proces ten nie polega bowiem na wymy laniu wizerunku miastu, ale na tworzeniu koncepcji cz cej i uspójniaj cej jego rzeczywiste atrybuty 26. Podsumowanie Ukazanie pozytywnych i negatywnych skojarze zwi zanych z jednostk terytorialn, jak równie zdiagnozowanie przyczyn braku jakichkolwiek skojarze umo liwia precyzyjne scharakteryzowanie przestrzeni warto- ci oraz atrybutów stanowi cych o jej komponentach. Skupienie si jedynie na pozytywnych skojarzeniach, a zignorowanie tych mniej przychylnych, a zarazem niewygodnych, jest najprostszym przyk adem zaklinania rzeczywisto ci, która ju w fazie przygotowywania promocji wytwarza wr cz z konieczno ci nieprawdziwy obraz jednostki terytorialnej, jako produktu. D ugofalowe skutki takiej strategii mog si okaza bardzo niekorzystne. 23 E. Gli ska, M. Florek, A. Kowalewska, Wizerunek, op. cit., s A. uczak, Wizerunek miasta, Samorz d Terytorialny 2001, nr 1-2, s A. Grzegorczyk, A. Kochaniec i in., Kreowanie wizerunku miast, [w:] (red.) M. Kostaszuk- -Romanowska, Rola pozytywnych i negatywnych skojarze w kreowaniu wizerunku miasta, Wyd. Wy sza Szko a Promocji, Warszawa 2010, s Ibidem. ZN nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie (25)2013

8 304 M. Chrz cik Bibliografia Bia ecki K., Podstawy marketingu, Oficyna Wydawnicza WSHiP, Warszawa Czornik M., Promocja miasta, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice Doma ski T., Marketing terytorialny, [w:] (red.) T. Domia ski, Marketing terytorialny strategiczne wyzwania dla miast i regionów, Centrum Bada i Studiów Francuskich Instytu Studiów Mi dzynarodowych Uniwersytet ódzki, ód Dudek-Ma kowska S., Wizerunek Warszawy w dzia aniach promocyjnych w adz lokalnych i wiadomo ci spo ecznej, Wydawnictwo UW, Warszawa. Grzegorczyk A., Kochaniec A. i in., Kreowanie wizerunku miast, [w:] (red.) M. Kostaszuk-Romanowska, Rola pozytywnych i negatywnych skojarze w kreowaniu wizerunku miasta, Wyd. Wy sza Szko a Promocji, Warszawa Kotler Ph., Marketing: analiza, planowanie, wdra anie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa Ku nar W., Wdra anie marketingu terytorialnego na poziomie gminy jako innowacyjna forma zarz dzania jednostk terytorialn, [w:] (red.) S. Makarski, Transfer wiedzy i dzia a innowacyjnych w obszarze agrobiznesu, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów uczak A., Wizerunek miasta jako element strategii marketingowej, [w:] (red.) T. Markowski, Marketing terytorialny, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa Markowski T., Marketing miasta, [w:] (red.) T. Markowski, Marketing terytorialny, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa Przyby owski K. (i in.), Marketing, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa Szromnik A., Marketing terytorialny, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Kraków Szromnik A., Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków Sztucki T., Promocja, Wyd. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa liwi ska K., Marketingowe instrumenty komunikowania si przedsi biorstwa z rynkiem, Wyd. l skiej Wy szej Szko y Zarz dzania, Katowice Seria: Administracja i Zarz dzanie (25)2013 ZN nr 98

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek Wybór rynku docelowego Istota segmentacji Do rzadkości należy sytuacja, w której jedno przedsiębiorstwo odnosi znaczne sukcesy w sprzedaży wszystkiego dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

społeczna odpowiedzialność biznesu?

społeczna odpowiedzialność biznesu? SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 31 stycznia 2012 r. dr Justyna Szumniak-Samolej Samolej mgr Maria Roszkowska-Śliż 1. WPROWADZENIE Z czym kojarzy się Państwu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji 9 Plan działania Komunikacja w procesie tworzenia i wdrażania lokalnej strategii rozwoju jest warunkiem nieodzownym w osiąganiu założonych efektów. Podstawowym warunkiem w planowaniu skutecznej jest jej

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu BADANIE RYNKU Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski Katedra Innowacji i Marketingu LUDZIE MUSZĄ KUPOWAĆ. ale mogą wybierać Fazy procesu zarządzania marketingowego zawierają: Badanie rynku Analiza rynku docelowego

Bardziej szczegółowo

Z ACZE Z NIE I K LI L E I NTA T

Z ACZE Z NIE I K LI L E I NTA T Wykład 5. ZNACZENIE KLIENTA W SYSTEMACH JAKOŚCI 1 1. Ogólna charakterystyka obsługi klientów: Obsługa klienta jest złożonym pojęciem, ujmującym kształtowanie relacji z klientem oraz zdolność zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT.

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT. Gliwice, 07.12. 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług doradczych w zakresie wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy

Bardziej szczegółowo

Turystyka wiejska i agroturystyka Kielce 2009. Zarz dzanie marketingowe ofert turystyczn na obszarach wiejskich. dr Danuta Dudkiewicz

Turystyka wiejska i agroturystyka Kielce 2009. Zarz dzanie marketingowe ofert turystyczn na obszarach wiejskich. dr Danuta Dudkiewicz Turystyka wiejska i agroturystyka Kielce 2009 Zarz dzanie marketingowe ofert turystyczn na obszarach wiejskich dr Danuta Dudkiewicz 1 Ph. Kotler: miertelne grzechy marketingu brak dostatecznej znajomo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne 1 Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne Koszty jakości to termin umowny. Pojęcie to nie występuje w teorii kosztów 1 oraz nie jest precyzyjnie zdefiniowane ani przez teoretyków, ani

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik hotelarstwa 422402 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi

Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi INSPIRACJA: Sieci Najpiękniejszych Wsi Francja, Walonia, Włochy, Quebek, Japonia, Hiszpania, Rumunia, Saksonia) INSPIRACJA: SIEĆ NAJPIĘKNIEJSZYCH WSI Francji Ochrona

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania Według opublikowanych na początku tej dekady badań Demoskopu, zdecydowana większość respondentów (74%) przyznaje, że w miejscowości, w której mieszkają znajdują się nośniki reklamy zewnętrznej (specjalne,

Bardziej szczegółowo

I. Charakterystyka przedsiębiorstwa

I. Charakterystyka przedsiębiorstwa I. Charakterystyka przedsiębiorstwa Firma odzieżowa jest spółką cywilną zajmującą się produkcją odzieży i prowadzeniem handlu hurtowego w całym kraju. Jej siedziba znajduje się w Chorzowie, a punkty sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Świadomość, która obala stereotypy. Ewa Kucharczyk-Deja, Małgorzata Biadoń, ŚDS nr 2 w Warszawie

Świadomość, która obala stereotypy. Ewa Kucharczyk-Deja, Małgorzata Biadoń, ŚDS nr 2 w Warszawie Świadomość, która obala stereotypy Ewa Kucharczyk-Deja, Małgorzata Biadoń, ŚDS nr 2 w Warszawie Plan prezentacji 1. Jak to się zaczęło? 2. Komu to pomoże? 3. Choroby psychiczne stereotypy. 4. Opinie Polaków

Bardziej szczegółowo

Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing

Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

Temat. Skala dzia a. Program zdrowotny. Program zdrowotny

Temat. Skala dzia a. Program zdrowotny. Program zdrowotny Michał Brzeziński 1 z 6 Skala dzia a Program zdrowotny Dzia ania wieloletnie Dzia ania wieloo rodkowe Nie tylko interwencje medyczne Interwencje medyczne prewencja Interwencje edukacyjne profilaktyka Interwencje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r.

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. druk nr 478a w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej w Radomiu oraz Klubu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA Specjalność: PSYCHOLOGIA DIALOGU MIĘDZYLUDZKIEGO Studia: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE I. ORGANIZACJA PRAKTYKI Edycja 2014 1. Praktyka zawodowa na

Bardziej szczegółowo

Marketing usług transportowych

Marketing usług transportowych Marketing usług transportowych Marketing to: zintegrowany zbiór instrumentów związanych z badaniem rynku i kształtowaniem go tak, aby osiągnąć wytyczone przez firmę cele. Marketing-mix to zbiór narzędzi

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 1. PODSTAWY KONCEPCYJNE MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO

CZĘŚĆ 1. PODSTAWY KONCEPCYJNE MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO Marketing bezpośredni. Koncepcja, zarządzanie, instrumenty. Autor: Mariusz Trojanowski Wstęp CZĘŚĆ 1. PODSTAWY KONCEPCYJNE MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO 1. Istota i reguły marketingu bezpośredniego 1.1. Mity

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie społeczne pracownika

Zabezpieczenie społeczne pracownika Zabezpieczenie społeczne pracownika Swoboda przemieszczania się osób w obrębie Unii Europejskiej oraz możliwość podejmowania pracy w różnych państwach Wspólnoty wpłynęły na potrzebę skoordynowania systemów

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego

Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego dr Artur J. Ko uch Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego UR w Krakowie Ka de zorganizowane dzia

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG Realokacja rodków w ramach 4. osi priorytetowej PO IG dr Anna Kacprzyk Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Gospodarki Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy w województwie pomorskim

Gaz łupkowy w województwie pomorskim Gaz łupkowy w województwie pomorskim 1 Prezentacja wyników badania Samorządów, partnerów Samorządu Województwa Pomorskiego oraz koncesjonariuszy Charakterystyka grup 2 18% 82% Samorządy Partnerzy SWP n=63

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE (*wypełnienie obowiązkowe) imię i nazwisko*: tel. / faks: e-mail*: wyrażam

Bardziej szczegółowo

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r.

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r. Zadania polityki pomocy społecznej i polityki rynku pracy w zwalczaniu wykluczenia społecznego Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa Warszawa, 18.11.2010 r. Piotr B dowski2010

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ I I. TECHNIKUM - PODSTAWOWE INFORMACJE

CZEŚĆ I I. TECHNIKUM - PODSTAWOWE INFORMACJE Ogólny opis zawartości informacji dotyczących kierunków kształcenia. CZEŚĆ I I. TECHNIKUM - PODSTAWOWE INFORMACJE Technikum jest średnią szkołą zawodową przygotowującą uczniów do egzaminu maturalnego oraz

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Działanie 9.5 PO KL Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Kielce, 6 września 2013 PRZEDMIOT KONKURSU Projekty określone dla

Bardziej szczegółowo

18,2% 13,6% 9,1% 4,5% przestrzeganie norm etycznych

18,2% 13,6% 9,1% 4,5% przestrzeganie norm etycznych Stowarzyszenie Środowisko dla Niepełnosprawnych Eko Salus zrealizowało kolejny projekt z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu: Zainwestuj w Świat zobacz, że warto, współfinansowany z programu grantowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/356/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23. 12.2008r sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach

Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41/10 Starosty Kieleckiego z dnia 24 maja 2010 w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego oraz Procedur

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów 1 Autor: Aneta Para Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów Jak powiedział Günter Verheugen Członek Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

2014-09-26. Spotkanie Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej 25 września 2014

2014-09-26. Spotkanie Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej 25 września 2014 Spotkanie Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej 25 września 2014 Rola wojewódzkich zespołów ds. ekonomii społecznej - przegląd rozwiązań w innych województwach oraz informacja

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Formy w przedsiębiorstwach przemysłowych Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Rodzaj zajęć: Wykład, ćwiczenia,

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZIE-1-210-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZIE-1-210-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Badania marketingowe Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZIE-1-210-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka

Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka mł. insp. dr hab. Agata Tyburska Zakład Zarządzania Kryzysowego Wyższa

Bardziej szczegółowo

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego U M O W A nr RP -.. o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020

Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020 Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020 Definicja Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11. września 2006 r. Szanowna Pani LUIZA GZULA-FELISZEK Agencja Obsługi Nieruchomości ZAMEK Błonie, ul. Łąki 119,

Warszawa, dnia 11. września 2006 r. Szanowna Pani LUIZA GZULA-FELISZEK Agencja Obsługi Nieruchomości ZAMEK Błonie, ul. Łąki 119, Warszawa, dnia 11. września 2006 r. Szanowna Pani LUIZA GZULA-FELISZEK Agencja Obsługi Nieruchomości ZAMEK Błonie, ul. Łąki 119, OPINIA PRAWNA DLA AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI ZAMEK NA TEMAT PRAWA CZŁONKÓW

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Na podstawie art. 95a ustawy

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie WÓJT GMINY RYJEWO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zmiany treści zarządzenia Nr 45/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola samorządowego prowadzonych przez Gminę Tyszowce

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY JANOWIEC. z dnia 12 grudnia 2014 r.

Lublin, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY JANOWIEC. z dnia 12 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY JANOWIEC z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury

Bardziej szczegółowo

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku,

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku, UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia jest wypełnieniem delegacji ustawowej zapisanej w art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016. Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r.

Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016. Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r. Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016 Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r. Raport o rozwoju społeczno-gospodarczym, regionalnym i przestrzennym. Zgodnie z zapisem art. 35b

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji?

Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji? Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji? 2 Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników Wygenerowany przychód Zakaz podwójnego finansowania Trwałość projektu Kontrola po zakończeniu realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA. Strategia budowania i promocji marki turystycznej Gminy Kościelisko załącznik nr 2: Plan Działań ZADANIA: PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE: TERMIN:

WSPÓŁPRACA. Strategia budowania i promocji marki turystycznej Gminy Kościelisko załącznik nr 2: Plan Działań ZADANIA: PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE: TERMIN: WSPÓŁPRACA Stworzenie katalogu aktywności turystycznych, dostępnych na terenie Gminy, systematyzującego ofertę i budującego wizerunek Gminy, zgodny z wytycznymi Strategii Wykorzystanie gminnego systemu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Studia niestacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Kierunek studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II / semestr 4 Specjalność Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI projekt z dnia 18.11.2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia...2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przejazdu strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA EUROPEJSKI INSTYTUT INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

FUNDACJA EUROPEJSKI INSTYTUT INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ FUNDACJA EUROPEJSKI INSTYTUT INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ (fragment statutu) Celem Fundacji jest: a) tworzenie efektu synergii pomiędzy projektami realizowanymi na poziomie krajowym i w innych regionach; b)

Bardziej szczegółowo

Jak wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach wpływa na ich bieżącą działalność oraz pozycję rynkową? - przykład FAKRO -

Jak wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach wpływa na ich bieżącą działalność oraz pozycję rynkową? - przykład FAKRO - Jak wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach wpływa na ich bieżącą działalność oraz pozycję rynkową? - przykład FAKRO - Firma FAKRO FAKRO jest prywatna firmą rodzinną powstałą w 1991 r. Właścicielem oraz

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. 2. 3. 4. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy niż 3 lata w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych 1 Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych Opracowanie w ramach projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych.

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Uzasadnienie Nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie legitymacji służbowych policjantów (Dz. U. nr 241 poz. 2091 z późn. zm.) wynika ze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców ZSO w Skwierzynie

Regulamin Rady Rodziców ZSO w Skwierzynie Regulamin Rady Rodziców ZSO w Skwierzynie 1. Rada rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną, powołaną do :reprezentowania rodziców wobec dyrektora szkoły i rady pedagogicznej, ułatwienia szkole współpracy

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

KALKULATOR KOSZTÓW ZANIECHANIA prezentacja narzędzi. Barbara Kucharska, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Warszawa, 23 marca 2015.

KALKULATOR KOSZTÓW ZANIECHANIA prezentacja narzędzi. Barbara Kucharska, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Warszawa, 23 marca 2015. KALKULATOR KOSZTÓW ZANIECHANIA prezentacja narzędzi Barbara Kucharska, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Warszawa, 23 marca 2015. Nowe podejście Punktem wyjścia - samodzielność życiowa stan niezależności

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim

Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim III Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją I Monitoringiem Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim Badanie w ramach projektu pn. Opolskie Obserwatorium Terytorialne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Załącznik nr 5 Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów turystyka

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE 1 PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE LITERATURA: 2 Hans Christian Pfohl Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania Instytut Logistyki i Magazynowania,

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2016. Ośrodek Rozwoju Edukacji Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa www.ore.edu.pl. Konsultacja merytoryczna Valentina Todorovska-Sokołowska

Warszawa 2016. Ośrodek Rozwoju Edukacji Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa www.ore.edu.pl. Konsultacja merytoryczna Valentina Todorovska-Sokołowska Konsultacja merytoryczna Valentina Todorovska-Sokołowska Redakcja i korekta Elżbieta Gorazińska Projekt okładki, redakcja techniczna i skład Barbara Jechalska W projekcie graficznym wykorzystano elementy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1469/2012

Zarządzenie Nr 1469/2012 Zarządzenie Nr 1469/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu Płockiej Karty Familijnej 3+ w ramach Programu Płocka Karta Familijna 3+ Na podstawie art. 7 ust 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin reklamy produktów leczniczych na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku

Regulamin reklamy produktów leczniczych na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku Regulamin reklamy produktów leczniczych na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie BHP

Prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie BHP Prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie BHP Cele wykładu Poznanie: - poznanie obowiązków pracodawcy w zakresie BHP i ich źródło. - poznanie praw i obowiązków pracownika w zakresie BHP i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68

Bardziej szczegółowo