Sterowanie adaptacyjne silnikiem PMSM z dowolnym rozkładem strumienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sterowanie adaptacyjne silnikiem PMSM z dowolnym rozkładem strumienia"

Transkrypt

1 Prmysłw OSIOŁEK Poltchn Łó, Instytut Automty Strown ptcyjn slnm PS owolnym rołm strumn Strscn. W rtyul prstwono lgorytm strown ptcyjngo slnm mgnsm trwłym owolnym rołm strumn. Do synty lgorytmu stosowno moyfowną mtoę ptcyjngo wstcngo cłown. Zn wrtośc prąów w osch wyncn są gon są msymlnj wrtośc momntu n mpr - PA. Prwność lgorytmu lustrują wyn uysn n ro symulcj omputrowj. Abstrct. hs ppr prsnts n lgorthm for pt control of PS motor wth ny strbuton of th flux. h mof pt bcstppng mtho ws us for synthss of control lgorthm. h rfrnc currnts r trmn by th prncpl of mxmum toru pr mpr PA. Smulton rsults wr monstrt for th r systm unr chosn rton contons. (Apt control of PS motor wth ny strbuton of th flux). Słow lucow: mto wstcngo cłown, sln mgnsm trwłym, mto PA, mol pryblżon. Kywors: bcstppng, PS motor, PA mtho, proxmton mols. o:0.95/p Wstęp W osttnch ltch możmy obsrwowć wrost stosown slnów bscotowych mgnsm trwłym (ng. prmnnt mgnt synchronous motor PS). Cor cęścj njują stosown w obrbrch strownych numrycn or w npę pojów ltrycnych. Wrost prtycnych stosowń npęów slnm PS jst poytowny lm prycynm []: wysoą sprwnoścą w cłym rs pręośc obrotowj, użą prcążlnoścą momntm wnętrnym, srom rsm pręośc obrotowj mnjsym wymrm w porównnu slnm nucyjnym. Węsość lgorytmów strown slnm PS ł snusolny roł strumn mgntycngo w slnu. N uwglęnn wyżsych hrmoncnych strumn (roł nsnusolny) prow o powstn tętnń momntu ltromgntycngo. Występown tętnń prow o pogorsn włścwośc ynmcnych npęu. ętnn momntu prnosą sę n tętnn pręośc obrotowj. to uż ncn w srwonpęch, powoując mnjsn ołnośc poycjonown, or w npęch pojów wywołując npożąn wbrcj. Sposób rucj pulscj momntu w slnch PS możn polć n w grupy: bujący n mchncnych moyfcjch sln [], wyorystujący moyfcję ułu lub lgorytmu strown [-6]. W slnch głębonym mgnsm (IPS) ooło 0-0% cłgo gnrowngo momntu ltromgntycngo stnow momnt rlutncyjny. Aby móc go wyorystć nlży wygnrowć różną o r wrtość ną prąu w os. Njlpj w tym clu wyorystć mtoę msymlngo momntu n mpr PA (ng. mxmum toru pr mpr) [7,8]. to t mnmluj jnocśn strty w m pry nym momnc ltromgntycnym. Do synty lgorytmu strown ostł wyorystn ptcyjn wrsj mtoy wstcngo cłown (ng. pt bcstppng) - AB [9]. to jst powonm stosown w synt lgorytmów strown bro sroj grupy ułów nlnowych. Z powonm jst łącon mtom stucnj ntlgncj w clu wylmnown nlnowj prmtrycj obtu strown or torą ułów ornych w clu mnjsn wpływu łócń. Z wglęu n roową nturę mto AB jst cęsto stosown w synt prw strown w ułch npęowych [0]. W osttnch ltch pono, ż w mto AB możn w nturlny sposób wyorystć nformcję o ogrncnch sygnłów strujących, rcywstych wrtulnych, w prwch ptcj. Elmnuj to ft nmrngo wrostu ptownych prmtrów w trc prbywn sygnłów strujących n ogrncnch []. Dużym utrunnm w stosownu mtoy AB jst oncność wyncn pochonj wrtulngo strown w żym rou. Prow to, pry ułch wyżsych ręów, o wybuchu nłu oblcń w oljnych roch. Koncność oblcń pochonj wrtulnych prw strown możn wylmnowć stosując fltry różncując []. Powl to tż wprowć w wrtulnych strownch słn n różncowln węsjąc orność cłgo ułu strown. Fltry tgo roju ostły użyt w prstwonj mto. Spowoown jst to trunoścą w polcnu pochonj nych wrtośc prąów w osch. Są on wyncn pr lgorytm, w trc tórgo oblcn są wsyst prwst pwngo wlomnu stn cwrtgo. Algorytm wync wsyst prwst wybr tn spłnjący otow wrun. Z tgo powou truno jst wyncyć nltycną postć nych wrtośc prąów lub nlżłoby wyncyć ctry wrnty lgorytmu strown, l żgo prwst oln. W prwsj cęśc rtyułu prstwono mol mtmtycny sln IPS owolnym rołm strumn or lgorytm wyncn prwstów wlomnu stn cwrtgo. W rugj cęśc sno syntę lgorytmu strown wr sm mtoy PA w rowżnym prypu. W osttnj cęśc rtyułu prstwono wyn symulcyjn potwrjąc słusność rowżń tortycnych or wnos ońcow. ol mtmtycny sln Po stosownu trnsformcj Pr chowującj moc równn ynm prąów w współręnych wrn pryjmą postć (). Pry wyprownu równń () pryjęto łożn o owolnym roł strumn o mgnsów trwłych or bru nsycn obwou mgntycngo. W równnch () wlośc φ φ PZEGĄD EEKOECHNICZNY, ISSN ,. 90 N 6/0 0

2 orślją moyfowny strumń o mgnsów trwłych są orślon lżnoścą (). () t t s s u u g nucyjnośc w współręnych wrn, s rystncj fow, prąy w osch, u u npęc strując w osch, pręość ltrycn wrn. ψm ψm θ () ψm ψm θ g ψ m ψ m strumn o mgnsów trwłych w osch, θ ąt ltrycny wrn. omnt ltromgntycny jst gnrowny wług lżnośc: () p g p lcb pr bgunów. Dynm cęśc mchncnj sn jst ponżsym równnm: () θ θ t t p t t p g momnt orowy/łócjący, θ ąt mchncny wrn, pręość mchncn wrn, momnt bwłnośc. Wlość orśl wsyst momnty orow ołując n sln, łącn momntm trc. W nnjsym rtyul wyorystno sttycny mol trc uwglęnnm ftu Strbc trcm lpm. Pry tch łożnch momnt trc sny jst lżnoścą: (5) sgn B t c s c s g c momnt trc Culomb, s momnt trc Strbc, s pręość Strbc, B współcynn trc lpgo. ównn () (5) stnową mol sln, tóry bę użyty w lsj cęśc rtyułu o synty lgorytmu strown. Wory Frrr'go Z nly mtmtycnj womo, ż nltycn wyrżn prwstów równn wlomnowgo jnj mnnj stnj tylo l wlomnów stn -. Z oncnoścą rowąn równn wlomnowgo stn cwrtgo spotymy sę w ułch npęowych w prypu wyncn nych wrtośc prąów mtoą PA. Istnj l sposobów wyncn prwstów wlomnu stn [0]. ną nch jst mto Frrr'go. owżmy wlomn o postc: W x x (6) 0 x x x g 0 - rcywst współcynn wlomnu. Wprowźmy oncn (7) α 8, 56 β żl β jst równ ro, wty prwst wlomnu (6) wync sę lżnośc (8) x ± żl β jst różn o r, wty prwst wlomnu (6) są n lżnoścą y (9) x g y jst wyncn w ponżsy sposób: 5 P U jsl U 0 y 6 U 5 U Q jsl U 0 6 P, Q 08 8 U Q Q P 7 y Fltr różncujący Głównym nm fltru różncującgo [] jst wygnrown pochonj wrtulngo strown, tór sę pojw w żym rou mto wstcngo cłown. Ops w prstrn stnu fltru m postć: (0) f f f f st f f st (u) f f g f f prmtry projtow fltru. Funcj st st są funcjm nsycn, tór orśl lżność I f x I () st I (x) x f x < I I f x I Fltr sny równnm (0) () m w wżn cchy: powl gnrowć cągłą pochoną sygnłu wjścowgo, tż w prypu gy sygnł wjścowy jst ncągły, wprow ogrncn n fltrowną wrtość sygnłu wjścowgo, n sybość mn fltrownj wrtośc sygnłu wjścowgo or ogrnc psmo cęstotlwośc fltrownj wrtośc sygnłu wjścowgo. Zlżnośc (0) ow schmt bloowy prstwony n rysunu. 0 PZEGĄD EEKOECHNICZNY, ISSN ,. 90 N 6/0

3 ys.. Schmt bloowy fltru różncującgo W prypu gy ogrncn w lżnośc (0) są ntywn trnsmtncj męy poscgólnym mnnym stnu wjścm mją postć: G s s () s G s s W prypu osttcn sybgo fltru możn pryjąć, ż () u, u Strown poycyjn Clm lgorytmu strown bę śln nj głj trjtor położn wrn θ. Dfnujmy błą śln nj trjtor położn () or błą fltrowny (5) mnn bę fnown w lsj cęśc rtyułu. óżncując (5) wyorystnm prwsgo równn () otrymmy (6) g wrtuln strown, n wrtość pręośc ątowj. Wybrmy prwo wrtulngo strown or pochoną mnnj w postc: (7) θ g otn prmtr projtowy. Uwglęnjąc (7) lżność (6) pryjmuj postć: (8) θ Pochon trcgo równn (8), uwglęnjąc lżnośc () () pryjm postć: (9) p θ p p Złóżmy, ż możmy pronowć l nnnych funcj (9) mol pryblżon (0) p p g wtor nnnych prmtrów, l tórych stnj tymln wrtość mnmlując błą pryblżn, wtor nnych funcj, błą pryblżn (,,). Wprowźmy oncn () A, g n wrtośc prąów, fltrown wrtośc prąów gnrown fltry sn lżnoścą (0) wlośc sm oncją stymty nnnych prmtrów. Wyorystując lżnośc (0) () równn (9) możn psć jo θ θ pa p p pa pa pa () pa pa P P P pa pa pa W prwsym równnu w lżnośc () wrtulnym strownm są n wrtośc prąów. śl wprowmy oncn () pa to możmy wlość potrtowć jo pojync wrtuln strown, tór bę mło wymr momntu sły. Zn wrtośc prąów ostną PZEGĄD EEKOECHNICZNY, ISSN ,. 90 N 6/0 05

4 06 PZEGĄD EEKOECHNICZNY, ISSN ,. 90 N 6/0 wybrn gon są msymlngo momntu n mpr (PA). śl wybrmy prwo strown or pochoną mnnj jo () P θ to lżność () pryjm postć: (5) pa pa P pa pa pa p p θ - Koljnym tpm synty lgorytmu strown jst orśln równń ynm błęów otwrn fltrownych nych wrtośc prąów. W tym clu wyncmy pochon prwsgo ruggo równn () wyorystnm lżnośc (), (0) (), osttcn otrymując (6) u u śl wybrmy prw strown jo (7) pa pa u pa pa u to lżność (6) prybr postć: (8) pa pa pa pa Osttnm rom synty jst orśln prw ptcj stymownych prmtrów. Prw ptcj ostną orślon w rcu o nlę lpunowsą. W tym clu wybrmy funcję punow w postc: (9) Γ Γ Γ V g Γ otno orślon mcr prmtrów projtowych, otn prmtry projtow. śl wybrmy prw ptcj w postc: (0) P p p Wty pochon funcj punow (9) bę orślon lżnoścą () V g () Z lżnośc () wyn, ż błęy,, są osttcn jnostjn ogrncon (ultmtly unformly boun - UUB) []. to PA śl wźmmy po uwgę lżność () () to wć, ż l ngo momntu ngo możn wybrć różną ombncję prąów nych. W prstwonym rowąnu prąy n są wyncn mtoy msymlngo momntu n mpr (mxmum toru pr mpr - PA) [8]. W rowżnym prypu wsźn jośc m postć: () ), ( ogrncn równoścow stnow lżność () w tórj jst trtown jo wrtość n. W clu rowąn t postwongo n tymlcj tworymy lgrngn o postc: () pa λ g λ jst mnożnm grng. Stosując wrun oncn stnn strmum otrymujmy uł trch równń nlnowych

5 (5) λ λ λpa λpa 0 pa 0 0 owąnm ułu równń (6) są n wrtośc prąów (6) λ λ A λ A λ λ A λ A mnożn grng wyncmy jo prwst wlomnu A λ A (7) A A A λ λ A Z lżnośc (6) (7) ostnmy ctry pry prąów nych. Z pośró tych ctrch rowąń wybrmy to rowąn rcywst, tór pwn mnjsą wrtość wsźn (). Bn symulcyjn W clu bn prwnj prcy prstwongo lgorytmu ostł buowny own mol symulcyjny wyorystnm ptu tlb-smuln. Sln w cs symulcj mł nstępując prmtry: p, 8, mh, 0, mh, 0,67Ω, 0,005 gm. Złożono, ż sln pos trpolny roł strumn, tórgo mpltu wynos Ψ m 0,79 Wb. N tj postw wyncono prbg słowych strumn mgntycngo w osch. Prbg wynconych strumn prstwono n rysunch. Ors mn tych strumn jst sścorotnoścą ąt ltrycngo. Dl t wynconych strumn stworono mol romyt ctrm strojonym prmtrm. A Algorytm wr srg prmtrów projtowych l ch strojn n jst bro trun. Prmtry,, owją sybość n błęów śln. Prmtry występując w prwch ptcj owją sybość stymcj nnnych prmtrów. ys.. Zlżność strumn φ o ąt ltrycngo N rysunu prstwono pryłowy prbg ąt ngo, ntomst pryłowy prbg momntu orowgo pono n rysunu 5. ys.. Kąt ny θ. Prbg mn fltrowngo błęu położn pono n rysunu 6. Wyn ngo, ż uży błą pocątowy n sybo w stn us ustlonym poostj ogrncony. ysun 7 lustruj prbg błęów otwrn prąów w osch. Prbg t obrują prwną prcę pętl rgulcj prąu. Błęy poostją ogrncon co jst gon wynm otrymnym n ro symulcj. N rysunu 8 prstwono prbg mn wybrnych ptownych prmtrów. Wyn nch, ż w cs prcy prmtry poostją ogrncon. ys.. Zlżność strumn φ o ąt ltrycngo Prprowono srg symulcj różnym wrtoścm prmtrów projtowych w różnych stnch prcy npęu: roruch, nwrót, prc różnym wrtoścm pręośc. Prprowono tż tsty l różnych obcążń momntm orowym: soow mny momntu, płny momnt pry roruchu nwroc, cągły, mnjący sę momnt w cs prcy npęu stłą pręoścą. ys.5. omnt orowy. PZEGĄD EEKOECHNICZNY, ISSN ,. 90 N 6/0 07

6 Koljnym tpm prc bę prtstown sngo lgorytmu n rcywstym npę. Dls prc tortycny bęą sę rowć w runu możlwośc wylmnown pomru pręośc stąpn jj wrtoścą stymowną cy tż wyorystn nformcj o ogrncnch sygnłów strujących n tp synty lgorytmu strown. Innym możlwym runm lsych bń jst wyorystn w cs projtown lgorytmu ynmcnych mol trc tch j mol ugr lub xwll. Pownno to prwć jość otwrn nych wrtośc położn cy tż pręośc. ys.6. Fltrowny błą położn ys.7. Błęy otwrn prąów ys.8. Aptown wrtośc prmtrów Posumown Clm nnjsgo rtyułu było prstwn lgorytmu strown slnm IPS nsnusolnym rołm strumn. Nowoścą lgorytmu jst wyorystn fltrów różncując o gnrcj pochonj nych wrtośc prąów. Powl to wyorystn różnych mto ch gnrcj br oncnośc posn nltycnj lżnośc orśljącj ch wrtośc. Omwny lgorytm strown powl strowć npęm nwt w prypu nnjomośc prmtrów sln wyjątm lcby pr bgunów. Prstwon wyn bń symulcyjnych uowonły prwną prcę pronowngo lgorytmu potwrły rultty bń tortycnych. IEAUA [] Król E., Sln mgnsm trwłym or sln Inucyjn cynn obnżjąc sprwność, Zsyty Problmow syny Eltrycn, 80 (008), -6 [] Chu W.Q., Zhu Z.Q., ucton of On-o oru ppls n Prmnnt gnt Synchronous chns by Impro Swng. IEEE rnsctons On gntcs, 9 (0), n.7, 8-85 [] Flllr D., Nguyn N.K., Wr P., Sturtr G., Abslm D. O., rclé., A Slf-rnng Soluton for oru ppl ucton for Nonsnusol Prmnnt-gnt otor Drs Bs on Artfcl Nurl Ntwors, IEEE rnsctons On Inustrl Elctroncs 6 (0), n., [] Promthong S., Konghrun., A PW chnu to nm oru ppl n BDC otor for ow-cost Applctons, 0th Intrntonl Confrnc on ECICON (0), -6 [5] Yun Y., Augr F., oron l., osy S., Hubrt., oru ppl ucton n Prmnnt gnt Synchronous chns Usng Angl-Bs Itrt rnng Control, 8th Annul Confrnc on IEEE Inustrl Elctroncs Socty IECON (0), 58-5 [6] ontro..b.a., Olr r A.A., Agur., Sngott E.., Elctromgntc oru ppl n Cpr osss ucton n Prmnnt gnt Synchronous chns, Eurn rnsctons On Elctrcl Powr, (0) [7] Km S., Yoon Y.D., Sul S.K., I K., xmum oru pr Ampr (PA) Control of n IP chn Bs on Sgnl Injcton Consrng Inuctnc Sturton, IEEE rnsctons On Powr Elctroncs, 8 (0), n., [8] Kbńs., Krwc., Oprogrmown o wyncn nly wyrsu ołowgo msyny mgnsm trwłym, VIII Krjow onfrncj Nuow Strown w Enrgoltronc Npę Eltrycnym SENE (007), [9] Krstc., Knlloulos I., Kootoc P. V., Nonlnr n Apt Control Dsgn, Nw Yor: Wly, 995 [0] Kbńs., rjn K., O strownu typ pt bcstppng l slnów głębonym mgnsm, VII Krjow onfrncj Nuow Strown w Enrgoltronc Npę Eltrycnym SENE (005), 7- [] Dong W., Frrll.A., Polycrpou.., Djpc V., Shrm., Commn Fltr Apt Bcstppng, IEEE rnsctons on Control Systms chnology 0 (0), n., [] Khll H., Nonlnr Systms, Prntc Hll, (00) Autory: r nż. Prmysłw osoł, Poltchn Łó, Instytut Automty, ul. Stfnowsgo 8/, Łóź, E- ml: 08 PZEGĄD EEKOECHNICZNY, ISSN ,. 90 N 6/0

Przepływ zleceń a kurs walutowy badanie mikrostruktury międzybankowego kasowego rynku złotego

Przepływ zleceń a kurs walutowy badanie mikrostruktury międzybankowego kasowego rynku złotego nk Krd 5 5 www.nkkrd.np.p www.nkndcrd.np.p Prpłw cń kur wuow dn mkrorukur mędnkowgo kowgo rnku łogo Krn ń Ndłn: 7 kwn r. Zkcpown: pc r. rcn W rku prdwono wnk mprcngo dn mkrorukur mędnkowgo kowgo rnku łogo

Bardziej szczegółowo

Proces decyzyjny: 1. Sformułuj jasno problem decyzyjny. 2. Wylicz wszystkie możliwe decyzje. 3. Zidentyfikuj wszystkie możliwe stany natury.

Proces decyzyjny: 1. Sformułuj jasno problem decyzyjny. 2. Wylicz wszystkie możliwe decyzje. 3. Zidentyfikuj wszystkie możliwe stany natury. Proces decyzyny: 1. Sformułu sno problem decyzyny. 2. Wylcz wszyste możlwe decyze. 3. Zdentyfu wszyste możlwe stny ntury. 4. Oreśl wypłtę dl wszystch możlwych sytuc, ( tzn. ombnc decyz / stn ntury ). 5.

Bardziej szczegółowo

formator rekrutacyjny 2014/2015 studia I stopnia www.wsiz.rzeszow.pl

formator rekrutacyjny 2014/2015 studia I stopnia www.wsiz.rzeszow.pl stud I stpn szczgółwy ps frty ktulnj n rk kdmck 2014/2015 znjduj sę n strn ntrntwj 2014/2015 frmtr druk: lstpd 2013 www.wsz.rzszw.pl rkrutcyjny SPIS TREŚCI 4 6 8 10 11 13 16 18 20 23 25 27 29 31 33 36

Bardziej szczegółowo

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania E P a W M O V M, ( ), - I S S N - Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania skali egzaminacyjnej,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK -.,_ ~ \ r' ' ...

DZIENNIK -.,_ ~ \ r' ' ... ŁODZ WydntF tork 30 ktn śr mj 985 roku 00 0897 J Rok X Nr ndku 35004 _P N 02087707 DZENNK Kl _ J W 0 ROCZNCĘ f/ f \ Echo b l rónż n oś śc pr Goś l tym prypk u n ujmnym bo budąc n rn: dumn obunru Ch o mr

Bardziej szczegółowo

Grafy hamiltonowskie, problem komiwojażera algorytm optymalny

Grafy hamiltonowskie, problem komiwojażera algorytm optymalny 1 Grfy hmiltonowski, problm komiwojżr lgorytm optymlny Wykł oprcowny n postwi książki: M.M. Sysło, N.Do, J.S. Kowlik, Algorytmy optymlizcji yskrtnj z progrmmi w języku Pscl, Wywnictwo Nukow PWN, 1999 2

Bardziej szczegółowo

WYBRANE METODY ANALIZY WIELOKRYTERIALNEJ W OCENIE UŻYTECZNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH

WYBRANE METODY ANALIZY WIELOKRYTERIALNEJ W OCENIE UŻYTECZNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH ZESZYTY NAUKOE UNIERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 656 STUDIA INFORMATICA NR 8 011 LUIZA FABISIAK Unwersytet Szczecńs PAEŁ ZIEMBA Zchodnopomors Unwersytet Technologczny w Szczecne YBRANE METODY ANALIZY IELOKRYTERIALNEJ

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne w przykładach

Metody numeryczne w przykładach Metody umerycze w przyłdch Podręcz Poltech Lubels Poltech Lubels Wydzł Eletrotech Iformty ul. Ndbystrzyc 38A -68 Lubl Bet Pńczy Edyt Łus J Sor Teres Guz Metody umerycze w przyłdch Poltech Lubels Lubl Recezet:

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń.

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-5895CW Prz rozpozęim korzystni z urzązni nlży przzytć ninijszy Poręznik szykij osługi, w lu przprowzni prwiłowj konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA Ostrzżni informują,

Bardziej szczegółowo

Gazeta informacyjna Biebrzańskiego Parku Narodowego numer 18 wiosna, lato 2015

Gazeta informacyjna Biebrzańskiego Parku Narodowego numer 18 wiosna, lato 2015 Gzet nforjn Bbrzńgo Pru Nrodowego nuer 18 won lto 2015 Fot Dre Krp 2015 Ro Su w Bbrzń Pru Nrodow J Dutz Su popolt Pn dś to bł rb terz to nwet płotę ężo złpć! tego tpu oentrze orz zęśj pojwją ę prz wędh

Bardziej szczegółowo

7.5.1. Ruch bryły swobodnej

7.5.1. Ruch bryły swobodnej 751 Ruch brł swobone Swobona brła stwna ma w prestren seść stopn swobo o oreślena e ruchu potreba seścu równań ruchu Ruch brł możem robć na ruch śroa mas wwołan pre ałane wetora głównego sł ewnętrnch obrót

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU WRZESIEN` POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE. stan istniej¹cy i perspektywy rozwoju

ANALIZA RYNKU WRZESIEN` POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE. stan istniej¹cy i perspektywy rozwoju IADPG Instytut Anliz Dignz i Prgnz Gspdrczych Al. Ppie Jn Pw³ II 42 70-415 Szczecin Tel/fx 091 46 46 949 www.idipg.pl ANALIZA RYNKU POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE stn istniej¹cy i perspektywy rzwju

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

PUCHaCZÓW. wieści z gminy. Ruszyły nowe inwestycje NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744

PUCHaCZÓW. wieści z gminy. Ruszyły nowe inwestycje NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744 PUCHCZÓW iści z gminy NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744 Mrzc Kiciń 2013 Nr 10(2/2013) Trs 1 ok 42 km Trs 2 ok 30 km Trs 3 ok 35 km Trs 4 ok 44 km Trs 5 ok 21 km Trs 6 ok 36 km BEZPŁATNY DWUMIESIĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R E-14

Ć W I C Z E N I E N R E-14 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA ELEKTRYCZNOŚCI I MAGNETYZMU Ć W I C Z E N I E N R E-14 WYZNACZANIE SZYBKOŚCI WYJŚCIOWEJ ELEKTRONÓW

Bardziej szczegółowo

Bocznica Wielkiego. CENA 10 Zl W PALACU ZJAZDÓW NA KREMLU ROZPO- CZĘ:LO SIĘ. W PONIEDZIAl.iEK UROCZYSTE POSIEDZENIE KOMITETU CENTRALNEGO KPZR,

Bocznica Wielkiego. CENA 10 Zl W PALACU ZJAZDÓW NA KREMLU ROZPO- CZĘ:LO SIĘ. W PONIEDZIAl.iEK UROCZYSTE POSIEDZENIE KOMITETU CENTRALNEGO KPZR, ODZ Rok XLJ sopd ore 987 roku PL N 877 6 (248) Hr ndeksu 6 Pźdernk Bocnc ekego CNA Z ZJ RPULK! FDRACJ ROYJKJ OBCN Ą TRAN PART ROLUCJ OJNY PRACY PRZODONCY PRACY YBTN NAUKOCY TÓRCY KULTURY DOÓDCY RADZCKJ

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie PA6. Badanie działania regulatora PID zaimplementowanego w sterowniku S7-1200 firmy Siemens

Ćwiczenie PA6. Badanie działania regulatora PID zaimplementowanego w sterowniku S7-1200 firmy Siemens INSYU AUOMAYKI i ROBOYKI WYDZIAŁ MECHARONIKI - laboratorium Ćwiczni PA6 Badani działania rgulatora PID zaimplmntowango w strowniu S7-00 firmy Simns Instrucja laboratoryjna Opracowani : dr inż. Danuta Holjo

Bardziej szczegółowo

Final frontiers. Final frontiers. Vocabulary 1. out of. Prepositions of movement. out of across into under down towards along away from over

Final frontiers. Final frontiers. Vocabulary 1. out of. Prepositions of movement. out of across into under down towards along away from over pst ontinuous prft - Znjomość środów języowyh ozumini tstów pisnyh tp ozumini z słuhu pilot poli offir nurs journlist thr stwys prdis isnds isni łownitwo łuhni gowni ustn som food zytni Znjomość funji języowyh

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akdemi órniczo-hutnicz im. Stnisłw Stszic w Krkowie Wydził Elektrotechniki, Automtyki, Informtyki i Inżynierii Biomedycznej Ktedr Elektrotechniki i Elektroenergetyki Rozprw Doktorsk Numeryczne lgorytmy

Bardziej szczegółowo

Atom jednoelektronowy ( atom wodoru) energia potencjalna. -operator Laplace a

Atom jednoelektronowy ( atom wodoru) energia potencjalna. -operator Laplace a Ato noktonowy to woou ngi potncn W pzypku tou woou Z ąo tnowi poton o łunku D Z> to zonizowny Z- kotni Opto Hiton V p H gzi z y x p p p p z y x z y x -opto pc z y x Z-iczb toow piwitk iczb potonów w ąz

Bardziej szczegółowo

y 2 K PAK v o l. 5 4, r 1 2 / 2 0 0 8 869 Jausz ŚWIERZOWICZ 1, K r zy szt o f A D A CZY K, Ro m a A. T A B IS Z 3 1 POLITECHNIKA RZESZOWSKA I. IG NACEG O Ł U KASIEWICZA, ZAKŁ AD INF OR ATY KI W ZARZĄ D

Bardziej szczegółowo

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital Seri TL93* Digitl Seri ML93* Digitl EUROPEAN UNION ECOLABEL Awre to goos or servies whih meet the environmentl requirements of the EU eolelling sheme Spis treśi INSTALOWANIE TELEWIZORA Śroki ostrożnośi...

Bardziej szczegółowo

~ Konferencje posła Piłsudskiego

~ Konferencje posła Piłsudskiego : eno nunero O Qroszg OPLATA POCZTOA USZCZONA RYCJALTEM eno o6eo oer no sfr Jef ECZORNY LSTROANY Rok V LóDŻ CZARTEK 27go MARCA 93 R Dorzec autobusoy aoz NR 86 CENA NUMERU to GROSZY chce ybuoac ega na6

Bardziej szczegółowo

Etyka procesów sieci Petriego w wietle teorii ladów

Etyka procesów sieci Petriego w wietle teorii ladów U n i w e r s y t e t W r s z w s k i Wydził Mtemtyki, Informtyki i Mehniki Etyk proesów siei Petriego w wietle teorii ldów rozprw doktorsk Jonn Jółkowsk Uniwersytet Mikołj Kopernik w Toruniu Wydził Mtemtyki

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2011, Oeconomica 285 (62), 27 36

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2011, Oeconomica 285 (62), 27 36 FOLIA POMEAAE UIVESITATIS TECHOLOGIAE STETIESIS Fola Pomer. Unv. Technol. Stetn. 20, Oeconomca 285 (62), 27 36 Aneta Becer AALIZA OZWOJU WOJEWÓDZTW POLSKI POD WZGLĘDEM WYKOZYSTAIA TECHOLOGII ICT THE DEVELOPMET

Bardziej szczegółowo

D!IENNIK PO!..!TY'J7.:NY, S':I:)t. :: :n 'J'( I LITER!\CK ~

D!IENNIK PO!..!TY'J7.:NY, S':I:)t. :: :n 'J'( I LITER!\CK ~ BUDOJtlY lczyznę zgodą i pracq 192! r GBDa pojedynczsgo numeru ii mk J:ok Zi1łożoi" lil91 REDAKC' w todz TELEFON AJ HOiu ki Ni l" ~ ' ' D!ENNK PO!!TY'J7:NY S'::)t :: :n 'J'( LTER!\CK ~ Wtoro dnia 10 maja

Bardziej szczegółowo

Zbiory rozmyte. Teoria i zastosowania we wnioskowaniu aproksymacyjnym

Zbiory rozmyte. Teoria i zastosowania we wnioskowaniu aproksymacyjnym Zior rozmte Teori i zstosowni we wniosowniu prosmcjnm PODSTWOWE POJĘCI Motwcje Potrze opisni zjwis i pojęć wielozncznch i niepreczjnch użwnch swoodnie w jęzu nturlnm np. wso tempertur młod człowie średni

Bardziej szczegółowo

DOK. info. Raport o dokumentach. I kwartał 2013 r. www.dokumentyzastrzezone.pl. Patronat. Patronat honorowy. Organizator.

DOK. info. Raport o dokumentach. I kwartał 2013 r. www.dokumentyzastrzezone.pl. Patronat. Patronat honorowy. Organizator. info DOK Rpor o dokunch I kwrł 213 r. Pron honorowy Pron Współprc Orgnizor Uczsnicy Kpnii Inforcyjnj Sysu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE: Bnki Spółdzlcz i Bnk BPS W Sys DOKUMENTY ZASTRZEŻONE uczsniczą prw wszysk

Bardziej szczegółowo

Clearswift. CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp z o.o. http://www.cc.com.pl/ http://www.mimesweeper.pl/

Clearswift. CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp z o.o. http://www.cc.com.pl/ http://www.mimesweeper.pl/ Jak zrealizować system C on ten t S ec u rity d la kilku ( n astu ) tysię c y u ż ytkown ikó w? - rozwią zan ia f irmy Clearswift CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp z o.o. http://www.cc.com.pl/ Rakowiecka

Bardziej szczegółowo