Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1

2 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1.1 Konkurs dla kół naukowych Diamond Project jest częścią Programu Edukacyjnego Ticket to Your Future. 1.2 Organizatorem konkursu Diamond Project, zwanym dalej Konkursem, jest spółka Infosys BPO Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Pomorskiej 106 w Łodzi , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, KRS , kapitał zakładowy zł, NIP , zwana dalej Organizatorem. 1.3 Organizator działa w ramach projektu systemowego Biznes dla edukacji. 1.4 Zgłoszenia i udział w Konkursie są nieodpłatne i dobrowolne. 1.5 Diamond Project polega na stworzeniu przez koło / bądż oragnizację studencką projektu akcji promocyjno-informacyjnej, która związana będzie z budowaniem pozytywnego wizerunku firmy Infosys. 1.6 Nagrodą w Konkursie jest kwota w wysokości do zł. Jest to maksymalna kwota dofinansowania, którą może otrzymać zwycięskie koło. Organizator podkreśla, że ostateczna wysokość nagrody będzie zależeć od przedstawionego event planu i kosztorysu. Grant ma być przeznaczony na realizację zwycięskiego projektu w oparciu o umowę zawartą przez uczestnika z organizatorem. 1.7 Organizator zaznacza, że osoba odpowiedzialna za projekt wybrany przez przewodniczącego (lub przez głosowanie) członek koła.

3 1.8 Laureat ma obowiązek rozliczenia się z nagrody w ciągu 14 dni od upływu terminu wykonania projektu, rozumianego zgodnie z brzmieniem pkt Konkurs trwa od 17 listopada 2013 r. Do Ogłoszenie wyników i wyłonienie zwycięzców nastąpi dn r. Organizator zakłada, że wybrany projekt powinien zostać zrealizowany przez koło naukowe, które wygra Konkurs do r. Istnieje możliwość przedłużenia ostatecznego terminu wykonania projektu (jeśli zwycięzca uzyska zgodę Organizatora). Rozdział 2. Zasady rekrutacji i uczestnictwa w Konkursie Diamond Project 2.1 Do Konkursu mogą przystąpić koła studenckie / organizacje studenckie, zarejestrowane/ lub działajace na terenie: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka Oragnizator zastrzega sobie prawo do przyjęcia koła studenckiego spoza wyżej wymienionej listy. 2.2 Warunkiem kwalifikacji do programu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego, na adres Formularze należy przesyłać do r. (jest to nieprzekraczalny termin). Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie strony internetowej

4 2.3 Aby wziąć udział w Konkursie, po zakwalifikowaniu, należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunk - tj. stworzonego projektu konkursowego przez Organizatora, na potrzeby konkursu oraz realizacji projektu 2.4 Koła nieprzestrzegające zasad zawartych w Regulaminie, w tym niespełniające warunków udziału i kwalifikacji w Konkursie, mogą zostać wykluczone z udziału w Konkursie. 2.5 Przez zarejestrowane rozumiemy wypełnienie formularza i przesłanie go drogą elektroniczną na adres organizatora Przed wypisaniem wyżej wymienionych dokumentów przedstawiciele koła odpowiedzialni za realizację projektu mają obowiązek zapoznać się z materiałami na temat Diamond Project dostępnymi na stronie jak również w całości przeczytać ten regulamin. 2.6 W konkursie rozpatrywane będą formularze jedynie tych kół, które na bieżąco składają sprawozdania ze swojej działalności. Rozdział 3. Etapy konkursu 3.1. Konkurs podzielony jest na 4 etapy. I ETAP 1. Koła zgłaszają chęć wzięcia udziału w konkursie poprzez wysłanie wiadomości zawierającej formularz zgłoszeniowy z informacjami: dane kontaktowe, profil koła, dotychczasowa działalność koła.

5 2. Uczestnicy otrzymują wiadomość zwrotną z podziękowaniem za chęć wzięcia udziału w Konkursie i oczekują na dalsze instrukcje od organizatora. II ETAP 1. Po zakończeniu procesu rejestracji kół, Organizator informuje (drogą elektroniczną) o dalszych działaniach, jakie należy przedsięwziąć, by przejść do kolejnego etapu konkursu: 2. Zadanie pierwsze polega na stworzeniu krótkiej prezentacji (w formie dowolnej np. video, animacja, plakat, prezentacja itp.) projektu zachęcającego Organizatora do zapoznania się z całością planu oraz opis przewidywanych form promocji. Prezentacja powinna zawierać: krótki brief pomysłu, określenie formy rodzaju działania, jakie koło chciałoby podjąć w ramach konkursu Diamond Project. 3. Określenie standardów form reklamowych: video, animacja, animowany banner - maksymalny czas trwania prezentacji organizator określa na 5 minut, format nie większy niż 20 mb, plakat - B2/B3, prezentacja Power Point max. 10 slajdów, inne formy prezentacji (np. Prezi) max. 20 slajdów. (W przypadku chęci zrealizowania krótkiej formy reklamowej w postaci innej niż wyżej wymienione, prosimy o kontakt z organizatorem konkursu, w celu ustalenia specyfikacji technicznej). Po przesłaniu briefów przez koła Organizator dokona wstępnej selekcji zgłoszeń.

6 III ETAP 1. Zadanie drugie polega na napisaniu i wysłaniu do Organizatora Konkursu pełnego, szczegółowego opisu projektu (na podstawie wzoru event planu). Na opis ten składają się: logo/oprawa graficzna projektu, informacje ogóle, cele i założenia przedsięwzięcia, opis wydarzenia, określenie grupy docelowej, analiza SWOT, przewidywane formy promocji, budżet, podsumowanie i ocena przedsięwzięcia. 2. Organizator przesyła do osób odpowiedzialnych za realizację projektu wzór event planu. 3. Komisja wyłoni pięć kół laureatów. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany liczby laureatów. IV ETAP 1. Zadanie trzecie to prezentacja projektu przed komisją, w której skład wejdą: Justyna Płatek (reprezentant Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami), Joanna Chaberska i Katarzyna Starzyńska (pracownicy firmy Infosys) oraz Justyna Czupiłka i Dorota Jachowicz. Dwóch przedstawicieli reprezentujących każde z wybranych kół zostanie zaproszonych do siedziby firmy Infosys. Każda dwuosobowa grupa w ciągu 20 minut musi zaprezentować projekt. Po prezentacji przewidziane jest 10 minut na pytania komisji. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany osób, które wchodzą w skład komisji.

7 2. Cechy projektu, które mają kluczowe znaczenie przy ocenianiu na tym etapie Konkursu to m.in.: a. innowacyjność - oryginalność, b. sposób pozycjonowania Infosys, c. zasięg promocyjny, d. zgodność z polityką firmy. 3. Po obejrzeniu wszystkich prezentacji komisja wybierze zwycięskie koło. W trakcie obrad komisji uczestnicy zostaną oprowadzeni po firmie i zapoznają się z polityką Infosysu. 4. Po obradach wyłoniony zostanie zwycięzca koło, którego projekt będzie wcielany w życie. Laureat otrzyma do zł na realizację przedstawionej propozycji. Rozdział 4 Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i o prawach autorskich Osoby wysyłające zgłoszenie do konkursu powinny podpisać oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i o prawach autorskich na potrzeby przeprowadzenia konkursu. Treść oświadczeń: Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Wysyłając formularz zgłoszeniowy wyrażam zgodę przetwarzanie moich danych osobowych takich jak. zawartych w zgłoszeniu przez Infosys BPO Poland Sp. z o.o. w Łodzi na potrzeby przeprowadzenia Konkursu Diamond Project, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Wysyłając formularz zgłoszeniowy oświadczam, że:

8 1. Zapoznałem się z Regulaminem konkursu Diamond Project i akceptuję jego postanowienia. 2. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatora Konkursu zgłoszonych w Konkursie treści zgodnie z regulaminem. 3. Wyrażam zgodę na przesyłanie na adres koła naukowego informacji o przedsięwzięciach organizowanych przez firmę Infosys, a także ofert pracy i ofert stażowych. 4. Zostałem poinformowany, że podawanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. 5. Zostałem poinformowany, że mam prawo do wglądu do podanych danych, a także żądania ich poprawienia albo usunięcia. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników konkursu jest Infosys BPO Poland Sp. z o.o. w Łodzi, ul. Pomorska 106, Łódź. Dane osobowe uczestników sa przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki technicznie i organizacyjnie zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy danych mają jedynie osoby w tym celu upoważnione przez Infosys BPO Poland Sp. z o,o, Rozdział 5 Rozwiązanie konkursu postanowienia końcowe 5.1. W ramach konkursu wybranych i nagrodzonych zostanie 5-6 najlepszych kół W dniu rozstrzygnięcia ( r.) odbędzie się spotkanie członków komisji z przedstawicielami wybranych kół naukowych, podczas którego wyłoniony zostanie

9 zwycięzca konkurencji. Harmonogram finału zostanie wysłany do wybranych kół, które przeszły III etap konkursu Nagrodę główną - należy przeznaczyć na realizację prezentowanego przed komisją projektu. Zwycięzca przed wykonaniem projektu podpisuje umowę z organizatorem konkursu spółką Infosys Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie Konkursu. Powyższy dokument wchodzi w życie dn r We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela Organizator pod adresem

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości REGULAMIN KONKURSU Inżynier Przyszłości 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Inżynier Przyszłości zwany dalej ( Konkurs ) 2. Konkurs jest prowadzony przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków 1. Organizator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem Promocji organizowanego pod nazwą "Festiwal wypieków", zwanego dalej "Konkursem" jest Brand Support Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jaki z Ciebie Bródka?, zwanego dalej Konkursem, jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Polo TV Najbardziej Energetyczny Uczestnik Disco Star3

Regulamin Konkursu Polo TV Najbardziej Energetyczny Uczestnik Disco Star3 Regulamin Konkursu Polo TV Najbardziej Energetyczny Uczestnik Disco Star3 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Najbardziej Energetyczny Uczestnik Disco Star 3 rozgrywanego na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU "DRAGONS DEN - JAK ZOSTAĆ MILIONEREM"

REGULAMIN PROGRAMU DRAGONS DEN - JAK ZOSTAĆ MILIONEREM I. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU "DRAGONS DEN - JAK ZOSTAĆ MILIONEREM" 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki i zasady udziału w audycji "Dragons Den - jak zostać milionerem"

Bardziej szczegółowo

procesu, marketingu lub organizacji. Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Do Innowacyjnych Rozwiązań zaliczają się: a.

procesu, marketingu lub organizacji. Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Do Innowacyjnych Rozwiązań zaliczają się: a. POLITYKA INWESTYCJNA Wsparcie dla Catmood w zakresie tworzenia nowych innowacyjnych przedsiębiorstw realizowanego w ramach Działania 3.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 przez Catmood

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Akademia Video 1 Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu jest Grupa ONET.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu smartdom Powiedz to wspak (dalej zwanego Konkursem jest M2.0 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Karwińskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CALYPSO FITNESS & WELLNESS CENTER WILANÓW

REGULAMIN KONKURSU CALYPSO FITNESS & WELLNESS CENTER WILANÓW Warszawa, 08.01.2014 REGULAMIN KONKURSU CALYPSO FITNESS & WELLNESS CENTER WILANÓW I. ZASADY OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu (dalej także jako: Konkurs ) pod nazwą Poczuj siłę motywacji, jest spółka GG

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu: Wygraj kampanię reklamową dla swojego regionu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu: Wygraj kampanię reklamową dla swojego regionu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu: Wygraj kampanię reklamową dla swojego regionu 1 Postanowienia ogólne Organizatorem konkursu jest Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02 672) przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ŁASKIE BOCIANY 2013. organizowanego przez ATLAS Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU ŁASKIE BOCIANY 2013. organizowanego przez ATLAS Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU ŁASKIE BOCIANY 2013 organizowanego przez ATLAS Sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs ŁASKIE BOACIANY 2013 zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. "Akademia Giełdowa IX" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Akademia Giełdowa IX 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU "Akademia Giełdowa IX" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: (a) Grze należy przez to rozumieć Grę Giełdową Akademii Giełdowej IX, organizowany na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin konkursu stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój"

REGULAMIN KONKURSU Jedyny taki Dodge może być Twój REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój" I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jedyny taki Dodge może być Twój" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Wypieki idealne (dalej również: Konkurs ) oraz przyrzekającym nagrodę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu: Wygraj kampanię reklamową dla swojego regionu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu: Wygraj kampanię reklamową dla swojego regionu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu: Wygraj kampanię reklamową dla swojego regionu 1 Postanowienia ogólne Organizatorem konkursu jest Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02 672) przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

II. Kategoria Małopolski Debiut Przedsiębiorczości Społecznej 2015 (Debiut 2015)

II. Kategoria Małopolski Debiut Przedsiębiorczości Społecznej 2015 (Debiut 2015) Załącznik do Zarządzenia nr ARES-000-1/15 Dyrektora ROPS w Krakowie z dnia 1.04.2015 r. REGULAMIN KONKURSU Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2015 1. Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ "

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ " Zaprojektuj autorską kolekcję drzwi, paneli podłogowych i systemów ściennych. Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Lubelskie Rymy" ("Regulamin") Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Lubelskie Rymy (Regulamin) Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Lubelskie Rymy" ("Regulamin") 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki konkursu Lubelskie Rymy, zwany dalej Konkursem. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych

Bardziej szczegółowo