Informator Studia podyplomowe Strategiczna Komunikacja Marki, III edycja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator Studia podyplomowe Strategiczna Komunikacja Marki, III edycja"

Transkrypt

1 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Informator Studia podyplomowe Strategiczna Komunikacja Marki, III edycja (październik wrzesień 2016) Współpraca merytoryczna: Patronat medialny: Studia rekomendowane przez:

2 Spis treści I. Założenia studiów... 3 II. Program studiów... 6 III. Sylwetki wykładowców... 8 IV. Ramowe treści kształcenia z poszczególnych przedmiotów Moduł I. Wzmacnianie własnego potencjału (54 godz.) Trening kreatywnego myślenia warsztat (10 godz.) English for Media&Advertising konwersatorium (30 godz.) Sztuka prezentacji, czyli jak sprzedać strategię warsztat (8 godz.) Semiotyka kultury wykład (6 godz.) Moduł II. Marka i konsument (37 godz.) Psychologia marki poznawcze i emocjonalne mechanizmy warsztat (15 godz.) Wizerunki i pozycjonowanie marek w badaniach marketingowych = warsztat (10 godz.) Historia marki wykład (4 godz.) Style konsumpcji wykład (8 godz.) Moduł III. Analiza strategiczna z elementami planowania (55 godz.) Badania społeczne i marketingowe ćwiczenia (15 godz.) Analiza strategiczna marki I. Analiza funkcjonowania marki warsztat (8 godz.) Analiza strategiczna marki II. Analiza otoczenia konkurencyjnego warsztat (8 godz.) Analiza strategiczna marki III. Poznanie konsumenta warsztat (8 godz.) Pozycjonowanie marki warsztat (8 godz.) Narzędzia wspomagające opracowanie strategii warsztat (8 godz.) Moduł IV. Komunikacja marki komunikacja strategii (36 godz.) Typy strategii komunikacji - wykład + warsztat (12 godz.) Metody planowania kampanii wykład (4 godz.) Jak formułować cele strategii komunikacji? warsztat (8 godz.) Rola insightów konsumenckich w komunikacji marki warsztat (8 godz.) Idea marki idea komunikacji warsztat (8 godz.) Moduł V. Wdrażanie strategii komunikacji (46 godz.) Komunikacja marki w nowych mediach warsztat (10 godz.) Formy komunikacji marketingowej warsztat (10 godz.) Komunikacja marki w mediach warsztat (10 godz.) Brief mediowy jak go dobrze przygotować warsztat (8 godz.) Brief kliencki i kreatywny jak go dobrze przygotować warsztat (8 godz.) V. Sylwetka absolwenta studiów

3 I. Założenia studiów Nazwa studiów podyplomowych: Strategiczna komunikacja marki Czas trwania jednej edycji studiów podyplomowych: 228 godzin / 2 semestry Punkty ECTS: 60 Terminy zajęć: soboty i niedziele Przewidziana liczba uczestników: 22 Limit przyjęć na studia podyplomowe: 44 Cel studiów podyplomowych: Cele studiów podyplomowych Strategiczna komunikacja marki jest zdobycie przez uczestników (w relatywnie krótkim czasie - jednego roku) wszechstronnej wiedzy oraz umiejętności, które umożliwią wykonywanie pracy na stanowiskach wymagających strategicznego planowania komunikacji marki, jak: strategic planner/brand planner, media planner, specjalista/kierownik ds. komunikacji marketingowej czy menedżer ds. marki (brand manager) w agencjach reklamowych, domach mediowych i działach marketingu firm z różnych branż. Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli akademickich oraz doświadczonych pracowników z branży medialno-reklamowej w oparciu o najnowszą wiedzę z zakresu opracowywania i wdrażania strategii komunikacji marketingowej. Zakres tematyczny: Moduł I. Wzmacnianie własnego potencjału (54 godz.) 1. Trening kreatywnego myślenia. 2. English for Media&Advertising. 3. Sztuka prezentacji, czyli jak sprzedać strategię. 4. Semiotyka kultury. Moduł II. Marka i konsument (37 godz.) 1. Psychologia marki poznawcze i emocjonalne mechanizmy. 2. Wizerunki i pozycjonowanie marek w badaniach marketingowych. 3. Historia marki. 4. Style konsumpcji. Moduł III. Analiza strategiczna marki z elementami planowania (55 godz.) 1. Badania społeczne i marketingowe. 2. Analiza strategiczna marki I. Analiza funkcjonowania marki. 3. Analiza strategiczna marki II. Analiza otoczenia konkurencyjnego. 4. Analiza strategiczna marki III. Poznanie konsumenta. 5. Pozycjonowanie marki. 6. Narzędzia wspomagające opracowanie strategii. 3

4 Moduł IV. Komunikacja marki komunikacja strategii (36 godz.) 1. Typy strategii komunikacji. 2. Metody planowania kampanii. 3. Jak formułować cele strategii komunikacji? 4. Rola insightów konsumenckich w komunikacji marki. 5. Idea marki idea komunikacji. Moduł V. Wdrażanie strategii komunikacji (46 godz.) 1. Formy komunikacji marketingowej rodzaje, cele, działania, efektywność. 2. Komunikacja marki w nowych mediach. 3. Komunikacja marki w mediach. 4. Brief mediowy jak go dobrze przygotować. 5. Brief kliencki i kreatywny jak go dobrze przygotować. Charakterystyka studiów: Od kilku lat w praktyce gospodarczej coraz większą uwagę przywiązuje się do wiedzy i odpowiednich umiejętności związanych z planowaniem strategicznym. Problematyka ta znalazła uznanie nie tylko w działalności marketingowej dużych zachodnich korporacji, odnoszących sukcesy rynkowe polskich przedsiębiorstw, ale także w większości agencji reklamowych i interaktywnych, domów mediowych czy różnego rodzaju firm specjalizujących się w doradztwie z zakresu strategii komunikacji marketingowej. Zdobycie takiej wiedzy i umiejętności zwykle jest procesem długotrwałym, wymagającym kilku lat praktyki zawodowej i elementem praktycznie ciągłego doszkalania się w tym zakresie. Ambicją twórców studiów podyplomowych Strategiczna komunikacja marki stało się, aby niezbędną wiedzę i umiejętności przekazać jej uczestnikom w trakcie rocznych zajęć. Podczas nich słuchacze zapoznają się z całym procesem strategicznym, umożliwiającym rozumienie, przygotowanie oraz wdrożenie strategii komunikacji dla określonej marki (od briefu klienta, przez analizę zachowań konsumenta i konkurencji, po planowanie działań reklamowych w różnych mediach). Nabędą również wysokie umiejętności analityczne, syntezowania problemów marki oraz umiejętności strategiczne i kreatywne. Studia skierowane są do osób, które pracują, rozpoczynają bądź planują pracę w branży marketingowej/reklamowej, np. w agencjach reklamowych i interaktywnych, domach mediowych, instytutach badawczych lub firmach, w których odpowiadają za promocję marki po stronie klienta. Adresatami studiów są również osoby zainteresowane zdobyciem najnowszej wiedzy oraz poznaniem skutecznych narzędzi niezbędnych w pracy wymagającej wiedzy z zakresu opracowywania strategicznej komunikacji marki. Warunki rekrutacji: O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń (przesłanie wymaganych dokumentów) oraz wpłata czesnego (istnieje możliwość rozłożenia czesnego na dwie raty). Kandydaci powinni posiadać 4

5 znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B1. Rekrutacja trwa aż do wyczerpania limitu miejsc. Istnieje możliwość wpisania na listę rezerwową. Sposób weryfikacji i dokumentacji efektów kształcenia na studiach podyplomowych 1. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia założonych w poszczególnych modułach określone są w sylabusach zatwierdzonych wraz z planami studiów przez Radę Wydziału Humanistycznego. Sylabus precyzuje metody weryfikacji efektów, dostosowując metody weryfikacji do określonych treści i liczby godzin: a) w przypadku przedmiotów kończących się egzaminem Egzamin może mieć formę pisemną lub ustną. O formie egzaminu oraz sposobie zaliczenia prowadzący ma obowiązek poinformować studentów w trakcie pierwszych zajęć z przedmiotu. W przypadku egzaminu ustnego student otrzymuje (lub zapisuje) na kartce pytania, na której może sporządzić konspekt odpowiedzi. W przypadku egzaminu pisemnego prowadzący ma obowiązek przedstawić do wglądu studentowi ocenioną pracę. Zarówno prace pisemne, jak i dokumentacja z egzaminu ustnego podlegają archiwizacji. Zaliczenie egzaminu na ocenę pozytywną możliwe jest, kiedy student: wykazuje się znajomością wiedzy zawartą w literaturze podstawowej (podaną w sylabusie), opanował przynajmniej w stopniu dostatecznym wszystkie umiejętności przewidziane programem przedmiotu, ćwiczone na zajęciach oraz wykazał dostateczną umiejętność obserwowania i analizowania otaczających zjawisk, z którymi jako absolwent będzie miał styczność w praktycznej działalności; b) w przypadku zaliczeń z przedmiotów, które nie kończą się egzaminem Podstawą zaliczenia może być praca pisemna przygotowywana indywidualnie lub w grupach (np. test, projekt, referat, itp.), zaliczenie ustne albo obecność. O sposobie zaliczenia decyduje prowadzący zajęcia i umieszcza to w sylabusie. c) Podczas zaliczeń i egzaminów stosuje się następującą skalę ocen: bardzo dobry 5,0 plus dobry 4,5 dobry 4,0 plus dostateczny 3,5 dostateczny 3,0 niedostateczny 2,0 zaliczenie bez oceny zal. 2. Absolwenci studiów otrzymają dyplom poświadczający ukończenie studiów po uzyskaniu zaliczeń z wszystkich zajęć objętych programem studiów oraz zdaniu z pozytywnym wynikiem egzaminu końcowego. Na podstawie par. 14, ust. 1 Regulaminu Studiów Podyplomowych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie na ocenę wyniku końcowego studiów podyplomowych składają się: - średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z egzaminów z wagą 0,6; - ocena egzaminu końcowego z łączną wagą 0,4. 5

6 W świadectwie ukończenia studiów podyplomowych wpisuje się ostateczny wynik studiów podyplomowych wyrównany do następującej oceny według zasady: od 4,75 - bardzo dobry, od 4,25 do 4,74 - plus dobry, od 3,75 do 4,24 - dobry, od 3,25 do 3,74 - plus dostateczny, od 2,75 do 3,24 dostateczny Przy odbiorze dyplomu podbiera się dodatkową opłatę w wysokości 30 zł za wydanie dyplomu. II. Program studiów I semestr (123 godz.) Przedmiot l. godz. Prowadzący Forma zajęć 1. Trening kreatywnego myślenia 10 mgr Monika Gregorczuk warsztat Forma zaliczenia obecność + projekt ECTS 3 2. English for Media&Advertising 3. Semiotyka kultury 15 mgr Małgorzata Wójtowicz konwersatorium obecność + test zaliczeniowy 6 Dr Seweryn Rudnicki wykład obecność Psychologia marki poznawcze i emocjonalne mechanizmy 15 dr Małgorzata Styśko- Kunkowska warsztat test zaliczeniowy 5. Historia marki 4 mgr Marcin Wójtowicz wykład obecność 1 dr Dorota Żuchowska- obecność + 6. Style konsumpcji 8 wykład 2 Skiba esej 7. Wizerunki i pozycjonowanie marek w badaniach marketingowych 8. Badania społeczne i marketingowe 9. Analiza strategiczna marki I. Analiza funkcjonowania marki 10. Analiza strategiczna marki II. Analiza otoczenia konkurencyjnego 11. Analiza strategiczna marki III. Poznanie konsumenta 10 dr Małgorzata Styśko- Kunkowska warsztat 15 dr Seweryn Rudnicki ćwiczenia 8 mgr Łukasz Skotnicki warsztat 8 mgr Łukasz Skotnicki warsztat 8 mgr Maciej Klas warsztat obecność + ćw. w trakcie zajęć obecność + ćw. w trakcie zajęć obecność + praca pisemna obecność + praca pisemna obecność/prac a pisemna

7 12. Pozycjonowanie marki 8 mgr Rober Michalik warsztat obecność Narzędzia mgr Anna Kiljan- obecność + wspomagające 8 warsztat 2 Szydełko projekt opracowanie strategii Semestr II (105 godz.) przedmiot 1. English for Media&Advertising 2. Typy strategii komunikacji 3. Metody planowania kampanii 4. Jak formułować cele strategii komunikacji? 5. Rola insightów konsumenckich w komunikacji marki 6. Idea marki idea komunikacji 7. Formy komunikacji marketingowej rodzaje, cele, działania, efektywność 8. Komunikacja marki w nowych mediach 9. Komunikacja marki w mediach 10. Sztuka prezentacji, czyli jak sprzedać strategię l. godzin 15 8 prowadzący mgr Małgorzata Wójtowicz mgr Robert Michalik mgr Kornelia Radzięta Forma Forma zajęć zaliczenia obecność + konwersatorium test zaliczeniowy egzamin wykład [4] pisemny warsztat [4] obecność 4 mgr Kornelia Radzięta wykład obecność 1 8 mgr Maciej Klas warsztat mgr Katarzyna Sochacka mgr Katarzyna Sochacka mgr Anna Kiljan- Szydełko mgr Anna Kiljan- Szydełko mgr Magda Kolenkiewicz warsztat warsztat warsztat obecność, projekt projekt grupowy ECTS projekt grupowy 2 projekt strategii warsztat kolokwium 3 warsztat 8 mgr Marcin Wójtowicz warsztat test+praca zaliczeniowa praca zaliczeniowa w formie prezentacji Brief mediowy jak go dobrze przygotować 8 mgr Magda Kolenkiewicz warsztat praca zaliczeniowa Brief kliencki i kreatywny jak go dobrze przygotować 8 mgr Maciej Klas warsztat obecność, praca zaliczeniowa 2 7

8 III. Sylwetki wykładowców Robert Michalik (Agencja Reklamowa S4) magister ekonomii, Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego na Wydziale Zarządzania (kierunek: Zarządzanie i Marketing, specjalizacja: Marketing); opiekun merytoryczny Studiów Podyplomowych Strategiczna Komunikacja Marki. Obecnie doktorant marketingu na UE w Krakowie. Ukończył również Studia Podyplomowe na AGH w Krakowie w zakresie Negocjacji i techniki kierowania zespołem oraz Public Relations. Od 2004 roku pracuje jako Strategic Planning Director w kilku agencjach reklamowych: Schulz Brand Friendly, Demo Effective Launching, a obecnie w Agencji Reklamowej S4. Wcześniej zajmował stanowiska związane z marketingiem, np. Senior Strategic Planner (Agencja reklamowa Schulz Brand Friendly), Specjalista ds. marketingu w firmie Pro-Gum i Przedsiębiorstwo Geologiczne S.A. Od kilkunastu lat łączy pracę naukową z praktyką marketingową. Jest autorem (lub współautorem) ponad 30 publikacji na temat marketingu, strategii komunikacji, reklamy w prasie specjalistycznej, branżowej, np. Marketing i Rynek, Marketing w Praktyce, Brief, BusinessWeek Polska i wydawnictwach naukowych (Zeszyty Naukowe UE w Krakowie). W swojej pracy zawodowej opracował (i współtworzył) wiele strategii reklamowych (oraz strategii marek) dla znanych polskich i zagranicznych firmy, np. Tesco Polska, Royal Unibrew, Polpharma, Mlekovita, Roca Polska, Praktiker, Porta Drzwi, Unimil, Urząd Miasta w Łodzi, Radomiu, Augustowie, Banki Spółdzielcze, BOŚ Bank, US Pharmacia, Polfa Kutno czy Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice. Był również prelegentem na wielu konferencjach poświęconych tematyce marketingu czy reklamy organizowanych przez Informedia Polska ( Innowacyjny Packaging, Reklama suplementów diety, Alkohole i tytoń reklama wyrobów alkoholowych, Health claims zasady promowania produktów farmaceutycznych ). Prowadził szkolenia, m.in. dla pracowników działu marketingu firmy Tesco ( Strategie komunikacji ), pracowników agencji reklamowych Schulz Brand Friendly, Demo Effective Launching, S4 z zakresu Praw marketingu, Strategii reklamowych oraz warsztaty dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego (Koło Naukowe na Wydziale Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej). Zajmuje się także pracą dydaktyczną, prowadząc zajęcia na Uniwersytecie Pedagogicznym KEN w Krakowie z przedmiotu: Praktyczne aspekty kampanii reklamowych. Ponadto jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). Naukowo i zawodowo interesuje się reklamą, strategią, badaniami marketingowymi, ekonomią behawioralną, psychologią ewolucyjną, teorią wojny - podejściem interdyscyplinarnym do szeroko rozumianego marketingu. Marcin Wójtowicz (Geting Bank) Dyrektor marketingu; opiekun merytoryczny Studiów Podyplomowych Strategiczna Komunikacja Marki. Zajmuje się poszukiwaniem trafnych insightów niezależnie od kanału komunikacji. Do obszaru jego odpowiedzialności należy tworzenie strategii obecności firm i marek w Internecie, rozwój zintegrowanej strategii komunikacji oraz mechanik promocyjnych w nowych mediach. Od 7 lat zajmuje się strategią komunikacji. Swoje kompetencje rozwijał w obszarach ATL oraz BTL w agencjach Tequila Polska, OS3 multimedia i K2. Do tej pory pracował nad rozwojem strategii marketingowych m. in. dla LG Electronics, Hochland, Leroy Merlin, Kinder Country, Real czy Knorr. Monika Gregorczuk (freelancer) - trener, mediator, psychoterapeuta. Ukończyła psychologię w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Kardynała S. Wyszyńskiego w Warszawie. Licencjonowany trener I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Absolwentka Szkoły Treningu Warsztatu i Treningu Psychologicznego oraz Szkoły Psychoterapii przy Ośrodku INTRA w Warszawie oraz Szkoły Trenerów Wszechnicy UJ w Krakowie. Posiada kwalifikacje mediatora Polskiego Centrum Mediacji. Jest autorką wielu programów szkoleniowych dla firm oraz organizacji pozarządowych, ekspertem w dziedzinie komunikacji interpersonalnej oraz asertywności. Prowadzi treningi interpersonalne i asertywności, warsztaty umiejętności radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów 8

9 oraz liczne szkolenia dla firm, między innymi z obsługi klienta, umiejętności sprzedażowych, zarządzania zespołem oraz systemu ocen pracowniczych. Zajmuje się również edukacją oraz superwizją trenerów i zespołów trenerskich. Pracuje jako terapeuta indywidualny i grupowy. Małgorzata Wójtowicz (Sawicki LLB Linguistics of Law&Business) - absolwentka Wydziału Filologii Angielskiej Uniwersytetu Śląskiego (psycholingwistyka) oraz studiów podyplomowych z zakresu tłumaczeń prawno-ekonomicznych. Wieloletni nauczyciel akademicki i tłumacz. Autorka pracy naukowej z zakresu psycholingwistyki: Inteligencja w świetle zjawiska bilingwizmu naturalnego i współautorka słownika Prawo Upadłościowe i Naprawcze. Odpowiedzialna za działania PR i tłumaczenie listy dialogowej do filmu zrealizowanego przez Telewizję Polską pt. Please find - Henryk Mikołaj Górecki, który otrzymał nominację w kategorii najlepszy film dokumentalny do Polskich Nagród Filmowych Orły W czasie wieloletniej kariery zawodowej współpracowała z uczelniami wyższymi w Warszawie, Krakowie i Katowicach, urzędami, sądami i międzynarodowymi kancelariami prawnymi. Pracuje z pasją i wciąż poszukuje nowych metod efektywnej komunikacji łączących rozwój osobisty z nauką języka. Od wielu lat zajmuje się pracą dydaktyczną w zakresie dyskursu prawnego, translatoryki oraz języka angielskiego wykorzystywanego w szeroko rozumianym świecie biznesu. Na zajęciach aktywizuje słuchaczy do efektywnego działania i realizowania wyznaczonych celów. Dr Małgorzata Styśko-Kunkowska (Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski) adiunkt, zajmuje się psychologią zachowań konsumenckich, w tym psychologicznymi aspektami wpływu marek na przetwarzanie informacji. Od 1998 roku we współpracy z agencjami badawczymi jest niezależnym konsultantem zajmującym się marketingowymi i społecznymi badaniami jakościowymi dotyczącymi między innymi komunikacji reklamowej oraz wizerunków i pozycjonowania marek. Dr Dorota Żuchowska-Skiba (Wydział Humanistyczny AGH w Krakowie) - adiunkt w Katedrze Socjologii Gospodarki i Komunikowania Społecznego na Wydziale Humanistycznym AGH. Jej zainteresowania naukowe łączą analizę mediów masowych, zwłaszcza nowych mediów, w perspektywie działań zbiorowych podejmowanych w rzeczywistości społecznej i wirtualnej. Koncentruje się na nowych ruchach społecznych powstających w przestrzeni Internetu i nowych formach aktywności społecznej, publicznej i obywatelskiej w dobie społeczeństwa sieci. Dr Seweryn Rudnicki (Wydział Humanistyczny AGH w Krakowie) - socjolog i psycholog, adiunkt na Akademii Górniczo-Hutniczej opiekun merytoryczny studiów podyplomowych z zakresu badań marketingowych. Jako badacz lub kierownik badań uczestniczył w kilkudziesięciu projektach badawczych (ilościowych i jakościowych) dla różnych branż, kierował też działem badań w think tanku. Obecnie stosuje podejście semiotyczne w badaniach marketingowych dla klientów biznesowych i bada zastosowanie nauk społecznych w gospodarce. Łukasz Skotnicki (Agencja Interaktywna Insignia) - Kieruje zespołem strategii w agencji interaktywnej INSIGNIA. Ma ponad siedmioletnie doświadczenie zawodowe - w strategii oraz badaniach konsumenckich. Po stronie agencji pracował przy projektach dla klientów między innymi z branży finansowej, energetycznej, retail oraz FMCG. Jako analityk ds. badań konsumenckich w Customer Insight Unit w Tesco Polska zajmował się planowaniem i realizacją projektów badań jakościowych oraz ilościowych. Prowadził szkolenia i warsztaty z obszarów zastosowania badań jakościowych w reklamie, metod etnograficznych w praktyce marketingowej oraz strategii komunikacji reklamowej - zarówno dla studentów jak i pracowników działów 9

10 marketingu. Doświadczony moderator - zarówno w prowadzeniu IDI, FGI, jak również badań etnograficznych. Absolwent socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Maciej Klaś (Ogilvy and Mather Advertising) - senior strategic planner, absolwent socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Reklamy i Marketingu na Polish Open University. Pracował w renomowanych międzynarodowych agencjach reklamowych takich jak Euro RSCG (obecnie Havas Worldwide) oraz Ogilvy and Mather Advertising (pracuje obecnie). Pracował dla takich marek komercyjnych jak: PKN ORLEN, Citroen, Allegro, Allianz, Philips, Kulczyk and Silverstein Properties, Auchan, LECH, Vichy, Bobovita, Hortex, Isover, Bakoma TWIST, Platinum Motor OIL, BP GAS. Współautor dokumentu Zasady Komunikacji marki POLSKA przygotowanego dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych i przyjętego przez Radę Promocji Polski. W zakresie marketingu terytorialnego realizował: Strategia Zarządzania Marką Radom, Strategia Marki i Promocji miasta Łódź, Strategia Marki Augustów, Strategia Marki Miasta Gdańsk, Strategia Marki Województwa Podkarpackiego, Strategia Komunikacji Województwa Pomorskiego. Anna Kiljan-Szydełko (OPCOM) absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W branży reklamowej pracuje od 2005 r. Przez 5 lat zajmowała się planowaniem mediów do kampanii reklamowych m.in. dla takich marek, jak: Żabka, Verbena, Horalky (Góralki), Wilanów ONE. Od 2010 r. zajmuje się planowaniem zarówno kompleksowych strategii działań internetowych, jak i strategii komunikacji do pojedynczych kampanii. Wybrane marki: Bosch (AGD), Siemens (AGD), Cif, CECED. Autorka artykułów w prasie branżowej. Kornelia Radzięta (Agencja Reklamowa S4) absolwentka socjologii na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (specjalność: multimedia i komunikacja społeczna) oraz Zarządzania Personelem w Krakowskiej Szkole Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W branży reklamowej od 4 lat, od samego początku związana z działem strategii. Pierwsze kroki stawiała agencji reklamowej Schulz Brand Friendly. Początkowo jako stażystka, a następnie jako samodzielny strateg odpowiadała za obsługę strategiczną marek: Mitsubishi, Vitax, Tetley, Fervex. Współpracowała również z Eskadra Group, gdzie opiekowała się między innymi brandami: Honda, BP Polska, Plus czy Factory. W ramach współpracy z agencją prowadziła warsztaty strategiczne dla klientów oraz kooperowała z domami mediowymi i agencjami badawczymi przy realizacji projektów. Od kwietnia 2012 roku jako strategic planner w Agencji Reklamowej S4 odpowiada za opiekę nad stałymi klientami (m.in. Union Investment, Credit Agricole, MAN) i pracuje przy projektach przetargowych. Autorka oraz współautorka publikacji m.in. dla Media Marketing Polska, Packaging, onet.pl. Prywatnie pasjonatka fotografii i entuzjastka dobrej kuchni. Katarzyna Sochacka (OPCOM) - absolwentka kulturoznawstwa, specjalizacja Filmoznawstwo na UJ w Krakowie oraz Public Relations w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie. Opiekuje się zespołem kreatywnym jako senior copywriterka w Agencji Interaktywnej Insignia. Od ponad 5 lat związana z agencjami reklamowymi, właścicielka butiku kreatywnego. Tworzy strategie kreatywne i holistyczne kampanie reklamowe. Pracowała między innymi dla marek: Plus, Simplus, 36,6, Muzodajnia, Always, Onet, Gingers, Nestle, WSE, Knorr, Avivia, Bank BGK, Siemens, Bosch, WWF, Cif. Tworzy dla Klientów strategie kreatywne i platformy komunikacji dla wybranych marek. Publikowała w prasie branżowej. Specjalizuje się w kanałach komunikacji ATL, BTL Interactive oraz w działaniach z zakresu PR. 10

11 Magda Kolenkiewicz (Dom mediowy Starcom) - absolwentka socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Z branżą mediową związana od 2002 r. Przez pierwsze dwa lata pracowała w domu mediowym Mindshare Polska. W 2004 r. dołączyła do Starcomu. Od samego początku rozwijała swoje kompetencje w zespole obsługującym firmę Kraft Foods Polska. Przeszła wszystkie stopnie kariery od media plannera do account directora, gdzie pełni tę funkcję do dzisiaj. Współtworzyła kampanie nagradzane i wyróżniane na kluczowych, polskich i zagranicznych konkursach reklamowych tj. Festival of Media, Effie Awards czy Media Trendy. Obecnie zajmuje stanowisko dyrektora zarządzającego domu mediowego Starcom. Prywatnie jest pasjonatką literatury reportażowej, koneserką wina i podróży po Azji, a wolny czas najchętniej spędza ze swoim synkiem, w gronie rodziny i przyjaciół. 11

12 IV. Ramowe treści kształcenia z poszczególnych przedmiotów Moduł I. Wzmacnianie własnego potencjału (54 godz.) Trening kreatywnego myślenia warsztat (10 godz.) Prowadząca: Monika Gregorczuk Zajęcia maja na celu poruszenie wyobraźni, czyli przełamanie spojrzenia na rzeczywistość życia, zjawisk, problemów w sposób mniej schematyczny czy rutynowy i nadanie nowych znaczeń rzeczom oczywistym. Uczestnicy poszerzą swoją wiedzę na temat pojęcia kreatywność, poznają kryteria twórczości i cechy twórczych osobowości. W czasie warsztatów będą rozwijać swoje twórcze myślenie, wyobraźnię i intuicję. Będą doświadczać procesu generowania oryginalnych pomysłów, niestereotypowego podchodzenia do problemów, wykorzystywania fantazji w pracy umysłowej i szukania nowych, różnorodnych rozwiązań. - zapoznanie z definicją kreatywności - zapoznanie z kryteriami twórczości - zapoznanie z cechami osób twórczych - umiejętność wydobywania i podnoszenia swojego twórczego potencjału (zyskanie twórczej swobody) - umiejętność pokonywania schematów w myśleniu - umiejętność poszukiwania i generowania oryginalnych rozwiązań w życiu codziennym i zawodowym Kompetencje: Kreatywność jest umiejętnością, której każdy może się nauczyć, ćwiczyć ją i wykorzystywać. Kiedy konkurowanie w dziedzinie cen jest niemożliwe, podstawą konkurencji staje się stworzenie nowej wartości, a to wymaga zaangażowania w rozwijanie kompetencji kreatywności. Kreatywność jest potrzebna do umożliwienia zmian, rozwoju i wytyczania nowych kierunków. Doświadczenie własnej kreatywności wzmacnia poczucie zaufania do własnych możliwości i zdolności, daje poczucie kompetencji English for Media&Advertising konwersatorium (30 godz.) Prowadząca: Małgorzata Wójtowicz Zajęcia są realizowane w formie konwersatorium i mają na celu wprowadzenie studentów w dyskurs mediów i reklamy. Celem zajęć jest przyswojenie podstawowej orientacji w zakresie leksyki nowoczesnej angielszczyzny wykorzystywanej w mediach i retoryki reklamy. Wszystkim tekstom towarzyszą ćwiczenia leksykalne, pozwalające na opanowanie terminologii i poprawne wykorzystanie języka w zakresie różnych rodzajów komunikacji językowej, poznanie słownictwa w 12

13 celu swobodnego wyrażania złożonych opinii i sądów. Wprowadzono również sztukę przygotowania profesjonalnej prezentacji w oparciu o zasady ZEN. Przyswojenie terminologii wykorzystywanej w codziennej pracy w domu mediowym lub agencji reklamowej w środowisku międzykulturowym, w którym język angielski traktowany jest jako uniwersalne medium komunikacji. Zapoznanie się z technikami tworzenia (auto)prezentacji, sztuką negocjacji oraz analizą reklamy, rolą taboo i humoru w przekazie medialnym. Przyswojenie i doskonalenie umiejętności analizy reklamy na poziomie lingwistycznym i interkulturowym; rozwijanie kluczowych umiejętności receptywnych i produktywnych; doskonalenie i ćwiczenie umiejętności językowych niezbędnych do efektywnej komunikacji z klientem w środowisku międzykulturowym- korespondencja, prezentacje, negocjacje, uczestniczenie w spotkaniach, feedback, networking. Kompetencje (interpersonalne, społeczne): Doskonalenie kompetencji interpersonalnych, społecznych i komunikacyjnych na różnych poziomach: przekazu perswazyjnego (reklama), poziomu interakcji (brief, feedback), poziomu wspólnoty (komunikacja w celu lepszego poznania się, wymiana przekonań, konwencji, doświadczeń) Sztuka prezentacji, czyli jak sprzedać strategię warsztat (8 godz.) Prowadzący: Marcin Wójtowicz Zajęcia mają przygotować studentów do skutecznego przedstawiania swoich pomysłów, idei i strategii. Zajęcia skupią się na podstawowym narzędziu sprzedaży pomysłów w agencji reklamowej prezentacji. Kurs skupia się przede wszystkim na zrozumieniu przez studentów istoty i roli prezentacji w dzisiejszym świecie biznesu. Studenci zdobędą wiedzę z zakresu skutecznego prezentowania z dużym naciskiem na prezentacje biznesowe i strategiczne. Przyswoją wiedzę składająca się z teorii sprzedaży, perswazji oraz dobrych i skutecznych praktyk wynikających z doświadczenia prowadzącego. Przygotowanie profesjonalnej prezentacji Syntezowanie myśli Sztuka prezentacji przed klientem oraz publicznością Efektywne korzystanie z programu Power Point Kompetencje (społeczne, interpersonalne): Studenci będą przygotowani do tego, aby przy pomocy narzędzia jakim jest prezentacja skutecznie przekazywać (sprzedawać) pomysły i idee związane z marką, biznesem i komunikacją. 13

14 Studenci będą w pełni gotowi do reprezentowania firmy na zewnątrz na konferencjach i spotkaniach branżowych. Odpowiednie podejście do prezentacji pozwoli wesprzeć ich merytoryczną wiedzę. Studenci będą przygotowani do przyjęcia roli doradcy dla swoich klientów, którzy oczekują konkretnych propozycji działań (synteza) i poszukują specjalistów, którzy potrafią w sposób prosty i przejrzysty przygotować prezentację w oparciu o zebrany materiał (analiza) Semiotyka kultury wykład (6 godz.) Prowadzący: dr Seweryn Rudnicki W trakcie kursu słuchacze zostaną zapoznani z podstawowymi ideami i koncepcjami współczesnej semiotyki/semiologii, pojęciami znaku i znaczenia, typami i funkcjami znaków w kulturze a szczególnie w kulturze współczesnej. Obszar omawianych zagadnień będzie obejmował metaforycznie rozumianą mapę ludzkich zmysłów : od semiotyki wzroku (obrazu) poprzez semiotykę dotyku, smaku, słuchu aż po semiotykę mowy ludzkiej. Celem zajęć jest przede wszystkim dostarczenie wiedzy dotyczącej funkcjonowania wybranych systemów semiotycznych i symbolicznych, szczególnie systemu językowego, a także narzędzi metodologicznych służących ich analizie i interpretacji. Teoretyczne koncepcje wsparte będą materiałem ilustracyjnym (fotografie, dzieła plastyczne) i przykładami analiz z kultury popularnej. - student wie, jakie są podstawowe elementy znakowe funkcjonujące w kulturze dawnej i współczesnej; - student zna aktualne problemy kulturowe (religijne, etniczne, światopoglądowe); - student zna podstawowe teorie znaku z punktu widzenia logiki, semiotyki, antropologii etc. - student umie analizować różne wytwory współczesnej kultury; - student umie interpretować i twórczo oceniać różne wytwory współczesnej kultury; - student umie samodzielnie wypowiadać własne sądy na tematy związane ze współczesną kulturą w formie ustnej i pisemnej Kompetencje (społeczne, interpersonalne): - student umie publicznie wypowiadać się na tematy związane ze współczesną kulturą; - student rozwijaj krytycyzm wobec rozmaitych wytworów współczesnej kultury Moduł II. Marka i konsument (37 godz.) Psychologia marki poznawcze i emocjonalne mechanizmy warsztat (15 godz.) Prowadząca: dr Małgorzata Styśko-Kunkowska Marki są nie tylko narzędziem marketingowym, ale pełnią także ważną rolę w psychologicznym (poznawczym i emocjonalnym) funkcjonowaniu jednostek. Z jednej strony ułatwiają podejmowanie decyzji w wielu sytuacjach, z drugiej strony służą jednostce w celu wyrażania siebie i ochronie 14

15 własnego ja, a mechanizmy ich oddziaływania często pozostają na poziomie utajonym. Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z podstawowymi koncepcjami i badaniami pozwalającymi zrozumieć psychologiczną rolę marki w poznawczym i emocjonalnym funkcjonowaniu jednostki. W ramach zajęć studenci poznają wybrane teorie i wyniki badań psychologiczne dotyczące poznawczych i emocjonalnych mechanizmów funkcjonowania marek w umysłach konsumentów, w tym m.in. model Marki opartej na wiedzy konsumenckiej Kellera, teorię utajonej wiedzy o marce Tietje i Brunel, teorię marki jako heurystyki Mahaswarna, Mackie i Chaiken, teorię symbolicznego znaczenia marek Fournier, koncepcje różnego rodzaju atrybutów i korzyści, koncepcję osobowości marki Aaker, itp.. W trakcie zajęć uczestnicy nauczą się odnosić konkretne teorie do realnych marek i doświadczeń konsumenckich w celu lepszego zrozumienia poznawanych mechanizmów. Kompetencje: Uczestnicy będą rozumieli implikacje omawianych teorii dla funkcjonowania konsumentów w relacjach z markami Wizerunki i pozycjonowanie marek w badaniach marketingowych = warsztat (10 godz.) Prowadząca: dr Małgorzata Styśko-Kunkowska Jak ludzie postrzegają konkretne marki, jakie treści i emocjonalne znaczenia niosą dla nich marki, jak w ich umysłach marki plasują się na tle innych, jak ocenić siłę marki? Jak to badać, biorąc pod uwagę, że mechanizmy oddziaływania często pozostają na poziomie utajonym? Zajęcia mają na celu rozwinięcie wiedzy uczestników na temat jakościowych i ilościowych metod stosowanych w badaniach marketingowych w celu określenia jak konsumenci spostrzegają marki i ich rolę. W trakcie kursu uczestnicy zapoznają się z praktycznymi aspektami stosowanych metod badań marketingowych w celu lepszego zrozumienia ich zastosowania i wyników. Dzięki zajęciom, uczestnicy rozwiną wiedzę na temat jakościowych i ilościowych metod stosowanych w badaniach marketingowych w celu określenia jak konsumenci spostrzegają marki i ich rolę, ze szczególnych uwzględnieniem kulis realizacji takich badań. Uczestnicy zajęć będę potrafili wskazać sposób realizacji i zastosowanie wybranych metod służących określeniu wizerunków i pozycjonowania marek. Kompetencje: Studenci będą rozumieli zalety i ograniczenia wybranych technik i metod badawczych, jakościowych i ilościowych w badaniach wizerunku i pozycjonowania marek. 15

16 Historia marki wykład (4 godz.) Prowadzący: Marcin Wójtowicz Zajęcia mają na celu przybliżyć studentom historię rozwoju komunikacji marki w dwóch obszarach: podstawowych paradygmatów i teorii marketingowych oraz przykładów największych kampanii, które do dzisiaj stanowią punkt odniesienia dla dzisiejszych działań. Studenci przyswoją wiedzę na temat mechanizmów i procesów, które przyczyniły się do stworzenia współczesnego modelu działań marketingowych i reklamowych. Zapoznają się z najważniejszymi działaniami kształtującymi branżę oraz konsumenta. Wnioskowanie na bazie wiedzy historycznej, Przewidywanie trendów, Poznanie narzędzi do analizy historycznej. Kompetencje (Interpersonalne, społeczne): Zdobyta wiedza ułatwi przygotowanie strategii komunikacji. Studenci na bazie danych historycznych i benchmarkowania będą mogli uniknąć błędów oraz zastosować sprawdzone już mechanizmy Style konsumpcji wykład (8 godz.) Prowadząca: dr Dorota Żuchowska-Skiba Zajęcia mają ukazać różnorodność stylów życia we współczesnym społeczeństwie konsumpcyjnym. Zarządzanie samym sobą w dobie społeczeństwa konsumpcyjnego stawia przed nami nowe wyzwania. Konsumpcjonizm jest utożsamiany z powstaniem układu społecznego w którym zaspakajanie ludzkich potrzeb, pragnień i tęsknot jest siłą napędową społeczeństwa, dlatego analiza takiego typu społeczeństwa i stymulowanego przez niego wzoru konsumpcji jest dziś niezwykle cenne. studenci nabędą wiedzę dotycząca aspektów definicyjnych społeczeństwa konsumpcyjnego i stylu studenci zdobędą wiedzę dotyczącą najważniejszych koncepcji dotyczących współczesnej kultury i pojmowania w niej czasu studenci zapoznają się z teoriami dotyczącymi posiadania i gromadzenia dóbr z perspektywy teorii płynnej nowoczesności. Studenci zdobywają wiedzę na temat nowych zjawisk konsumpcyjnych studenci zdobędą podstawowe narzędzia do analizy społeczeństwa konsumpcyjnego podczas kursu analizowane będą przypadki wpływu obecnej sytuacji społecznej na przemiany w obrębie stylów życia studenci zdobywają umiejętność rozpoznawania i analizy współczesnych zjawisk społecznych, takich jak: kultura terazistyczna, kultura pośpiechu, czas puentylistyczny i koniec geografii 16

17 Kompetencje: studenci poznają wszystkie podstawowe przemiany współczesnego świata w ramach kursu studenci nauczą się dostrzegać i analizować wpływ otoczenia społecznego na kształtowanie własnych potrzeb studenci nauczą się zwracać uwagę na teksty kultury płynące z całego świata Moduł III. Analiza strategiczna z elementami planowania (55 godz.) Badania społeczne i marketingowe ćwiczenia (15 godz.) Prowadzący: dr Seweryn Rudnicki Celem zajęć jest wprowadzenie słuchaczy w obszar badań marketingowych. Omawiane będą obszary i sposoby ich wykorzystywania, zasady przygotowywania i prowadzenia projektów badawczych, stosowane metody i techniki, zasady analizy danych, sposoby oceny jakości badań oraz przebieg współpracy z firmą badawczą. Wiedza na temat etapów procesu badawczego, rodzajów i zasad wykorzystywania metod i technik badawczych, zasad doboru próby, zbierania i analizy danych (w badaniach marketingowych) Umiejętność zaprojektowania i realizacji prostego badania marketingowego. Umiejętność oceny jakości i interpretacji wyników badania. Umiejętność komunikowania się na temat badań (w tym współpracy z firmą badawczą). Kompetencje: Kompetencje komunikacyjne, związane ze współpracą w zespole oraz myśleniem analitycznym Analiza strategiczna marki I. Analiza funkcjonowania marki warsztat (8 godz.) Prowadzący: Łukasz Skotnicki Bardzo ważnym elementem właściwego zarządzania i pracą nad współczesnymi markami jest umiejętność kontrolowania sytuacji, w jakiej się znajdują, a tym samym znajomość metod i narzędzi, które wspierają ten proces. Trudno wyobrazić sobie skuteczne działania marketingowe, które nie są poparte odpowiednią wiedzą na temat sytuacji w jakiej znajduje się marka, którą prowadzimy - czy to po stronie działu marketingu klienta czy zespołu strategii w agencji reklamowej. W związku z tym głównym celem zajęć jest po pierwsze dostarczenie uczestnikom wiedzy teoretycznej na temat metod oraz narzędzi stosowanych podczas analizy funkcjonowania różnorodnych marek. Po drugie, zajęcia mają umożliwić nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych w realizacji procesu analizy funkcjonowania, sytuacji oraz kondycji marki. 17

18 Zajęcia przybiorą zróżnicowaną formę (wykład, omówienie case studies, dyskusja w formie burzy mózgów, praca indywidualna oraz grupowa). Uczestnicy zapoznają się z różnorodnymi kontekstami z jakim wiąże się prowadzenie analizy funkcjonowania marek. Nabędą również wiedzę na temat metod oraz narzędzi niezbędnych do jej prowadzenia, sposobów monitorowania sytuacji marki, a także określania jej pozycji na tle marek konkurencyjnych. Uczestnicy zapoznają się z procesem przeprowadzania analiz strategicznych funkcjonowania różnorodnych marek a także wyznaczania celów i kierunków na potrzeby strategii oraz zarządzania marką. Kompetencje (interpersonalne, społeczne): Oprócz okazji do pogłębienia kompetencji w zakresie pracy w grupie czy publicznych wypowiedzi, uczestnicy będą mieli również okazję poznać krytyczne podejście do problemu kondycji wybranych globalnych marek Analiza strategiczna marki II. Analiza otoczenia konkurencyjnego warsztat (8 godz.) Prowadzący: Łukasz Skotnicki Systematyczne gromadzenie i analizowanie informacji na temat konkurencji daje bardzo dużą wiedzę służącą kształtowaniu strategii działań firmy, a także wspiera proces zarządzania marką. Brak systematycznych działań analitycznych pod kątem monitorowania otoczenia konkurencyjnego może prowadzić do utraty pozycji rynkowej marki, co zwykle wiąże się ze stratami finansowymi firmy. Głównym celem zajęć będzie przede wszystkim dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat metod oraz narzędzi analizy otoczenia konkurencyjnego. Zajęcia mają również za zadanie przedstawić praktyczne podejście do prowadzenia procesu analizy konkurencji - od zidentyfikowania niezbędnych danych, po wybór metody pozyskiwania, zebranie i analizę, aż do wyciągnięcia wniosków, przedstawienia możliwych rekomendacji oraz wytyczenia kierunków działania. Zajęcia będą mieć zróżnicowaną formę (wykład, omówienie przykładów i case studies, dyskusja w formie burzy mózgów, praca indywidualna oraz grupowa). Uczestnicy zapoznani zostaną z problematyką analizy konkurencji na potrzeby tworzenia strategii oraz zarządzania marką. Nabędą wiedzę na temat celów i funkcji prowadzenia działań związanych z monitorowaniem otoczenia konkurencyjnego. Poznają podstawowe oraz niestandardowe wykorzystywane w tym celu metody i narzędzia. Uczestnicy zajęć będą mieli możliwość prześledzenia procesu analizy otoczenia konkurencyjnego na przykładzie istniejących globalnych a także polskich marek. Wprowadzeni zostaną również w tematykę formułowania wniosków oraz rekomendacji w oparciu o wyniki analiz. 18

19 Kompetencje: Pogłębienie kompetencji w zakresie pracy w grupie oraz niestandardowego podejścia do rozwiązywania problemów Analiza strategiczna marki III. Poznanie konsumenta warsztat (8 godz.) Prowadzący: Maciej Klas Poznanie konsumenta jest jednym z filarów tworzenia skutecznej strategii marketingowej, na każdym jej etapie począwszy od dobrego rozeznania w makrotrendach społeczno-ekonomicznych, przez syntetyczne ujęcie wyników badań jakościowych i ilościowych, kończąc na umiejętności określania potężnych potrzeb, na które marka ma odpowiadać oraz prawdziwych i odkrywczych insightów, będących bazą czy to dla całościowego pozycjonowania, czy konkretnych rozwiązań komunikacyjnych. Poznanie motywacji i potrzeb konsumenta stanowi bowiem często klucz do sukcesu (bądź niestety także porażki) całej, nawet najbardziej rozbudowanej strategii marketingowej. Słuchacze poznają przede wszystkim różne źródła wiedzy o konsumencie, pomagające w jego dogłębnym zrozumieniu i tworzeniu skutecznych strategii marketingowych. Na zajęciach omówione zostaną zarówno różnego rodzaju aktualne trendy konsumenckie (oraz podane zostaną źródła, gdzie szukać ich najnowszych edycji), jak i teorie wspierające proces planowania strategicznego (w tym różne teorie potrzeb oraz procesów poznawczych). Słuchacze zrozumieją możliwości i ograniczenia, jakie dają różnego rodzaju techniki badań marketingowych, będą także rozumieć wagę różnicy między klasycznym (traktowanym już jako artefakt, choć nadal stosowanym) demograficznym opisem grupy celowej a głębokim, prawdziwym insightem konsumenckim, wykraczającym poza twarde dane ilościowe. Zajęcia pozwolą słuchaczom przede wszystkim na reinterpretację danych dostępnych z badań różnego typu tak, by mogły one posłużyć zarówno jako twarda baza strategii marketingowych, jak i inspirująca trampolina dla oryginalnych i przełomowych strategii komunikacji. Na zajęciach przedstawione też zostaną różne sposoby prezentacji profili konsumentów, wykorzystywane w prezentacjach w agencjach reklamowych, co pozwoli słuchaczom na tworzenie ciekawych i odkrywczych portretów psychograficznych. Kompetencje (interpersonalne, społeczne): Poznanie konsumenta wymaga zarówno zaawansowanych kompetencji analitycznych, pozwalających spojrzeć poza słupki i wykresy, w jakie zaopatrują badania rynku, jak i umiejętności syntezy danych z wielu różnych źródeł od znajomości trendów przez badania konsumenckie na obserwacji nawet mało znaczących faktów społecznych kończąc. Rozwinięcie tych umiejętności to jeden z głównych celów zajęć Pozycjonowanie marki warsztat (8 godz.) Prowadzący: Robert Michalik W gospodarce wolnorynkowej trudno sobie wyobrazić skuteczną komunikację marki nie opartą na jej pozycjonowaniu. Oczywiście źródeł sukcesu marki może być wiele, np. wysoka jakość towaru, odpowiednio dobrany asortyment produktowy (architektura marki) czy umiejętnie prowadzona 19

20 polityka cenowa. Jednak Al Reis i Jack Trout uważają, że w dzisiejszym świecie, w dobie zaostrzonej konkurencji, trzeba uwzględnić najważniejsze źródło sukcesu marki, czyli właściwe pozycjonowanie produktu/usługi. Pozycjonowanie marki w najprostszym ujęciu to nic innego, jak działanie zmierzające do ulokowania marki w świadomości potencjalnego klienta na tle konkurencji. Jeśli zaś mowa o umiejscowieniu marki w świadomości, to jednym z najlepszych narzędzi komunikacji marketingowej nadającym się do zrealizowania tego zadania jest reklama. Z tej perspektywy widoczne są istotne związki pomiędzy pozycjonowaniem a poszczególnymi instrumentami promocji (np. reklamą, public relations, promocją sprzedaży). Marki, które chcą kształtować pożądaną percepcję mają do dyspozycji różne możliwości, jeśli chodzi o pozycjonowanie. Mogą wybrać dla siebie odpowiedni rodzaj pozycjonowania (np. symboliczny, względem konkurencji), albo spośród wielu sposobów pozycjonowania realizować ten najwłaściwszy (np. pozycjonowanie ze względu na atrybuty kategorii produktowej, synergię, sposób użytkowania produktu). Ale wybór odpowiedniego pozycjonowania w praktyce marketingowej nie jest prosty. Sprawę dodatkowo komplikuje rozwój samej koncepcji pozycjonowania. Można na nią popatrzeć, zarówno z wąskiej, jak i z szerszej perspektywy. Mając na uwadze powyższe dylematy prowadzący zajęcia (warsztaty) z przedmiotu: Pozycjonowanie marki stawia sobie następujące cele: 1. Przekazać słuchaczom przedmiotu wiedzę i umiejętności niezbędne do zidentyfikowania pozycjonowania marki na podstawie jej komunikacji marketingowej; 2. Przekazać słuchaczom przedmiotu odpowiednio usystematyzowaną wiedzę i dostarczyć praktycznych umiejętności pozwalających na stworzenie skutecznego pozycjonowania marki, dzięki wykorzystaniu instrumentów promocji. Zatem zachowanie odpowiednich proporcji pomiędzy przekazaniem niezbędnej wiedzy na temat pozycjonowania marki (z punktu widzenia komunikacji marketingowej) a nabyciem praktycznych umiejętności (przeważająca część zajęć) przez słuchaczy stanowi istotę przedmiotu: Pozycjonowanie marki. Po ukończeniu warsztatów uczestnik: Wiedza rozumie istotę pozycjonowania z punktu widzenia komunikacji marketingowej zna rodzaje, sposoby oraz wymiary pozycjonowania, które marketerzy wykorzystują w praktycznej działalności reklamowej Umiejętności potrafi zidentyfikować pozycjonowanie marki w oparci o jej komunikację marketingową (kampanię reklamową) umie wskazać przykłady skutecznego lub błędnego pozycjonowania marek w praktyce gospodarczej potrafi swobodnie operować terminologią za zakresu wiedzy dotyczącej pozycjonowania marki Kompetencje (interpersonalne, społeczne): 20

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Informator Studia podyplomowe Strategiczna Komunikacja Marki

Informator Studia podyplomowe Strategiczna Komunikacja Marki Wydział Humanistyczny Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Informator Studia podyplomowe Strategiczna Komunikacja Marki (październik 2013- wrzesień 2014) Współpraca merytoryczna:

Bardziej szczegółowo

Absolwenci specjalności Public Relations pracować w następujących obszarach:

Absolwenci specjalności Public Relations pracować w następujących obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie) SPECJALNOŚĆ: public relations PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące:

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące: PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) SPECJALNOŚĆ: public relations FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : II stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Wzornictwo studia I stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku Wzornictwo studia I stopnia Efekty kształcenia dla kierunku Wzornictwo studia I stopnia Oznaczenia: KW kierunkowe efekty kształcenia dla Wzornictwa studia I stopnia W kategoria wiedzy w efektach kształcenia U kategoria umiejętności

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE 1.1.1 Zachowania organizacyjne I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P9 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

MARKETING MIAST I REGIONÓW

MARKETING MIAST I REGIONÓW 1.1.1 Marketing miast i regionów I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE MARKETING MIAST I REGIONÓW Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: HiM_PS1 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Akademia Rozwoju Kariery 2014 Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Akademia Rozwoju Kariery 2014 Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Akademia Rozwoju Kariery 2014 Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 02.07.2014, godz. 10.00-15.00 s. 415, AIP ul. Bankowa 14, Lipiec 2014 r. Zasady pracy zespołowej Capgemini, p. Anna Pałka

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Studia I stopnia Kierunek: politologia Profil praktyczny I. Postanowienia ogólne 1 1. Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia studentów na kierunku politologia.

Bardziej szczegółowo

Sylabus. Praktyka 2: rok II, semestr III Praktyka 3: rok II, semestr III

Sylabus. Praktyka 2: rok II, semestr III Praktyka 3: rok II, semestr III Sylabus Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu Praktyka 2 Typ modułu obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod modułu PPWSZ-FA-1-212-jn Kierunek, kierunek: filologia 5 specjalność,

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Komunikacja marketingowa i PR

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Komunikacja marketingowa i PR KARTA KURSU (realizowanego w module ) SOCIAL MEDIA (SM) (nazwa ) Nazwa Komunikacja marketingowa i PR Nazwa w j. ang. Marketing communications and public relations Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator mgr

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: dziennikarstwo i komunikacja społeczna. SPECJALNOŚĆ: Fotografia i film. FORMA STUDIÓW: niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: II

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: dziennikarstwo i komunikacja społeczna. SPECJALNOŚĆ: Fotografia i film. FORMA STUDIÓW: niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: II PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: dziennikarstwo i komunikacja społeczna SPECJALNOŚĆ: Fotografia i film FORMA STUDIÓW: niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: II PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 69 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie na poziomie drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Profil absolwenta MARKETING COMMUNICATIONS MANAGER MENEDŻER D.S. KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ opracowanie i wdrażanie innowacyjnych strategii komunikacji marketingowej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1

STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizują STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University - studia

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa Kod przedmiotu 04.7-WZ-ZarzD-IMPP-Ć-S15_pNadGenTJS7H Wydział

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Podstawy marketingu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE PODSTAWY MARKETINGU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P14 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych oraz Międzywydziałowych Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 2 do uchwały nr 182/09/2013 Senatu UR z 26 września 2013 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Marketing kultury Rok akademicki: 2014/2015 Kod: HKL-1-503-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Kulturoznawstwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE 1.1.1 Badania rynkowe i marketingowe I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P15 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Program specjalności dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ nt. EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Opiekun specjalności: dr Artur Sajnóg Katedra

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Rozwój osobisty- studia coachingu

Studia podyplomowe Rozwój osobisty- studia coachingu Załącznik do Uchwały Rady Instytutu INHS w Płocku Nr /16 z dnia 8 września 16 roku Studia podyplomowe Rozwój osobisty- studia coachingu I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia zawodowe inżynierskie, licencjackie, magisterskie.

Bardziej szczegółowo

KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH

KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH 1 1. Kierunek studiów KULTUROZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 2. Obszar / obszary kształcenia. Kierunek studiów Kulturoznawstwo i wiedza o mediach należy do

Bardziej szczegółowo

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI.

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Studia menedżerskie WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga od menedżerów zdolności do osiągania

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne Jednostka prowadząca kierunek studiów: Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Kierunek studiów: Bezpieczeństwo wewnętrzne Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Profil absolwenta MARKETING COMMUNICATION MANAGER menedżer/ekspert/doradca w zakresie komunikacji

Bardziej szczegółowo

Zajęcia na module marketingowym prowadzą pracownicy Katedry Marketingu i Handlu

Zajęcia na module marketingowym prowadzą pracownicy Katedry Marketingu i Handlu Zajęcia na module marketingowym prowadzą pracownicy Katedry Marketingu i Handlu MODUŁ MARKETINGOWY Jaki j e s t cel k s z t a ł c e n i a na m o d u l e? Naszym celem jest przekazanie studentom specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: PUBLIC RELATIONS SPECJALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

Medialne mechanizmy reklamy Kod przedmiotu

Medialne mechanizmy reklamy Kod przedmiotu Medialne mechanizmy reklamy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Medialne mechanizmy reklamy Kod przedmiotu 15.3-WP-PEDP-MMR-W-S14_pNadGenWWLVO Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych)

ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych) ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych) GRUPA DOCELOWA: Szkolenie skierowane jest do osób zatrudnionych w mikro przedsiębiorstwach na stanowiskach kierownika średniego i wyższego szczebla, menadżera

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ Przewodnik po szkoleniu specjalizacyjnym

ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ Przewodnik po szkoleniu specjalizacyjnym ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ 2017 Przewodnik po szkoleniu specjalizacyjnym Organizacja pomocy społecznej S Z K O L E N I E S P E C J A L I Z A C Y J N E Program szkolenia jest zgodny z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA PRZEDMIOTU

Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Marketing w kulturze. Kulturoznawstwo. ogólnoakademicki. dr Aleksandra Norkowska. zaliczenie z oceną

OPIS PRZEDMIOTU. Marketing w kulturze. Kulturoznawstwo. ogólnoakademicki. dr Aleksandra Norkowska. zaliczenie z oceną Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA ANIMATOR PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH W PROCESIE REWITALIZACJI

PROGRAM KSZTAŁCENIA ANIMATOR PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH W PROCESIE REWITALIZACJI PROGRAM KSZTAŁCENIA ANIMATOR PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH W PROCESIE REWITALIZACJI 1) Nazwa studiów podyplomowych ANIMATOR PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH W PROCESIE REWITALIZACJI 2) Opis Studia podyplomowe Animator projektów

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów nauki o rodzinie należy do obszarów

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Profil absolwenta Absolwenci specjalności są przygotowani do: pracy na stanowiskach menedżerów i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX planowanie i

Bardziej szczegółowo

Szkolenie SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON EFEKTYWNA SPRZEDAŻ. Najpierw ludzie kupują ludzi a potem ich produkty, usługi

Szkolenie SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON EFEKTYWNA SPRZEDAŻ. Najpierw ludzie kupują ludzi a potem ich produkty, usługi EFEKTYWNA SPRZEDAŻ Szkolenie SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON Najpierw ludzie kupują ludzi a potem ich produkty, usługi I. Dlaczego właśnie ten projekt szkoleniowy? W ofercie naszego szkolenia nacisk został

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

Kierowanie zespołami ludzkimi Kod przedmiotu

Kierowanie zespołami ludzkimi Kod przedmiotu Kierowanie zespołami ludzkimi - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kierowanie zespołami ludzkimi Kod przedmiotu 14.9-WP-PSD-KZL Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Drogi studencie! Dziękujemy, że zainteresowała Cię oferta Katedry Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego!

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE. Kreacja skutecznej reklamy. tel: ; fax: ;

SZKOLENIE. Kreacja skutecznej reklamy. tel: ; fax: ; SZKOLENIE Kreacja skutecznej reklamy tel: +48 22 100-48-96; fax: +48 22 300-52-79; e-mail: biuro@akademiaasap.pl TRENERZY DORADCY TRENERZY i KONSULTANCI NASZA MISJA DOSTARCZENIE RZETELNEJ INFORMACJI POZWALAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. Obowiązkowy. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język:

Karta przedmiotu. Obowiązkowy. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język: Karta przedmiotu Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Seminarium doktorskie Marketing i jego rola we współczesnym biznesie Tryb studiów: niestacjonarne Obowiązkowy Kod przedmiotu: Rok studiów:

Bardziej szczegółowo

Doradztwo personalne

Doradztwo personalne Kierunek Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rok akademicki 2012/2013 RETORYKA STOSOWANA stopień pierwszy studia stacjonarne Forma zajęć: Doradztwo personalne ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Reklama w internecie Rocznik studiów 2012/2013 Wydział Wydział

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Menedżerskie dla MŚP

STUDIA PODYPLOMOWE. Menedżerskie dla MŚP STUDIA PODYPLOMOWE Menedżerskie dla MŚP Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 280 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: dr Leszek Pruszkowski Koszt studiów podyplomowych: 1400 zł - semestr

Bardziej szczegółowo

Psychologia sprzedaży

Psychologia sprzedaży Psychologia sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/04/5005/8977 Cena netto 300,00 zł Cena brutto 369,00 zł Cena netto za godzinę 50,00 zł Cena brutto za godzinę 61,50 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Metody Badań Methods of Research

Metody Badań Methods of Research AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO KOŹMIŃSKI UNIVERSITY SYLABUS PRZEDMIOTU NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 SEMESTR letni NAZWA PRZEDMIOTU/ NAZWA PRZEDMIOTU W JEZYKU ANGIELSKIM KOD PRZEDMIOTU LICZBA PUNKTÓW ECTS Metody

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Socjoterapia

Studia Podyplomowe. Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

Specjalność Menedżer Sportu i Rekreacji. Wychowanie Fizyczne - studia II stopnia

Specjalność Menedżer Sportu i Rekreacji. Wychowanie Fizyczne - studia II stopnia Specjalność Menedżer Sportu i Rekreacji Wychowanie Fizyczne - studia II stopnia Jaki jest idealny kandydat? Zainteresowany kształtowaniem nowoczesnego rynku sportu i rekreacji. Zainteresowany marketingiem

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Analiza i Eksploracja Danych Rynkowych i Marketingowych. Podstawa prawna

STUDIA PODYPLOMOWE. Analiza i Eksploracja Danych Rynkowych i Marketingowych. Podstawa prawna STUDIA PODYPLOMOWE Analiza i Eksploracja Danych Rynkowych i Marketingowych Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 250 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: dr Paweł Kaczmarczyk Koszt studiów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU 1. Nazwa studiów podyplomowych: Akademia trenerów biznesu 2. Zwięzły opis kierunku Studia podyplomowe Akademia trenerów biznesu prowadzone

Bardziej szczegółowo

Cel: Moduł ma na celu przygotowanie do zawodu Superwizor w ramach zagadnień związanych z psychologią sportu.

Cel: Moduł ma na celu przygotowanie do zawodu Superwizor w ramach zagadnień związanych z psychologią sportu. 1. SUPERWIZJA INDYWIDUALNA I GRUPOWA W PSYCHOLOGII SPORTU Jeśli jesteś studentem lub studentką dwóch ostatnich semestrów jednolitych studiów magisterskich na kierunku Psychologia, interesujesz się psychologią

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla kierunku Socjologia Absolwent studiów I-ego stopnia na kierunku Socjologia:

Opis efektów kształcenia dla kierunku Socjologia Absolwent studiów I-ego stopnia na kierunku Socjologia: Symbol Opis efektów kształcenia dla kierunku Socjologia Absolwent studiów I-ego stopnia na kierunku Socjologia: WIEDZA S1_W01 Posiada podstawową wiedzę dotyczącą elementarnych pojęć socjologicznych, budowy

Bardziej szczegółowo

Menedżer Fitness & Wellness

Menedżer Fitness & Wellness Menedżer Fitness & Wellness Studia Podyplomowe Zostań pierwszym w Polsce Dyplomowanym Menedżerem Fitness & Wellness. Kreowanie standardów zarządzania sportem poprzez edukowanie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia Załącznik nr 2 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia drugiego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Rachunkowość budżetowa. Podstawa prawna: Liczba godzin: 330. Kierownik studiów: dr Mariola Szewczyk Jarocka

STUDIA PODYPLOMOWE. Rachunkowość budżetowa. Podstawa prawna: Liczba godzin: 330. Kierownik studiów: dr Mariola Szewczyk Jarocka STUDIA PODYPLOMOWE Rachunkowość budżetowa Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 330 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: dr Mariola Szewczyk Jarocka Koszt studiów podyplomowych: 1200

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM AKADEMII ROZWOJU KARIERY w 2015 roku

HARMONOGRAM AKADEMII ROZWOJU KARIERY w 2015 roku Akademia Rozwoju Kariery 2015 HARMONOGRAM AKADEMII ROZWOJU KARIERY w 2015 roku 01.07.2015 Lider doskonały czyli jak przewodzić zespołom... 3 08.07.2015- Sztuka tworzenia wizerunku. Czyli jak pewnością

Bardziej szczegółowo

Pedagogika medialna - opis przedmiotu

Pedagogika medialna - opis przedmiotu Pedagogika medialna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogika medialna Kod przedmiotu 03.4-WP-PEDP-PMed-W-S14_pNadGenI2SUL Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Rola i znaczenie mediów oraz nowych technologii informatycznych we współczesnym społeczeństwie

Rola i znaczenie mediów oraz nowych technologii informatycznych we współczesnym społeczeństwie Nazwa modułu: Rola i znaczenie mediów oraz nowych technologii informatycznych we współczesnym Rok akademicki: 2016/2017 Kod: HSO-1-521-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Socjologia Specjalność:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Psychologiczne koszty sukcesu w zarządzaniu./ Moduł 175..: Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Psychologiczne koszty sukcesu w zarządzaniu./ Moduł 175..: Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi. SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Psychologiczne koszty sukcesu w zarządzaniu./ Moduł 175..: Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi. 2. Nazwa przedmiotu w języku

Bardziej szczegółowo

Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Zarządzania i Komunikacji Społecznej 1. 2. WYDZIAŁ JEDNOSTKA PROWADZĄCA STUDIA PODYPLOMOWE (Instytut, Katedra, Zakład) NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 3. OBSZAR KSZTAŁCENIA Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytut Spraw Publicznych Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

kod programu studiów Wydział Humanistyczny nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40%

kod programu studiów Wydział Humanistyczny nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40% PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Humanistyczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Podstawy PR Rocznik studiów 2012/2013 Wydział Wydział Stosowanych

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015

Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015 Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015 Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE KAMPANII DIGITAL

PLANOWANIE KAMPANII DIGITAL SZKOLENIE DEDYKOWANE BROSZURA INFORMACYJNA PLANOWANIE KAMPANII DIGITAL Naucz się tworzyć skuteczne i angażujące kampanie w internecie! Dowiedz się, jak planować skuteczne i angażujące kampanie w internecie.

Bardziej szczegółowo

The power of PEOPLE pierwsza w Polsce certyfikacja D3

The power of PEOPLE pierwsza w Polsce certyfikacja D3 The power of PEOPLE pierwsza w Polsce certyfikacja D3 Chcesz podnieść swoją konkurencyjność i wyróżnić się na rynku? Certyfikat D3 368 C 355 C C-0 M-0 Y-0 K-60 368 C 355 C PANTON 424 C 292 C 285 C K-100

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE P R O G R A M Y K S Z T A Ł C E N I A S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE KRAKÓW 2015 1 Spis treści NARZĘDZIA WEB 2.0 W SEKTORZE PUBLICZNYM

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Marketing Marketing Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and production engineering Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo