Obowiązujące akty prawne:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obowiązujące akty prawne:"

Transkrypt

1 1. WSTĘP 1.1. Cel i zakres opracowania Celem Raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie Obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 Wrocław Warszawa Białystok Suwałki granica państwa w granicach gmin: Nowinka, Augustów, miasto Augustów, jest określenie wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze i kulturowe wzdłuż jej planowanego przebiegu. Raport stanowi integralną część wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zakres raportu i jego struktura są zgodne z wymogami prawnymi, w szczególności z art. 52 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z dnia 27 kwietnia 2001 r) z późn. zmianami (ustawa z dn. 18 maja 2005, Dz. U. Nr 113, poz. 954). W nawiązaniu do cytowanych aktów prawnych oraz 2 ust.1 pkt. 29 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a także szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikacją przedsięwzięć do sporządzania raportów oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 257, poz z 3 grudnia 2004 r), analizowaną Obwodnicę Augustowa należy uznać za rodzaj przedsięwzięcia znacząco oddziaływujący na środowisko, w tym na środowisko obszaru Natura 2000 Puszcza Augustowska (ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody, Dz. U. nr 92 poz 880; Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, Dz. U. nr 229 poz. 2313). Prezentowany raport stanowi też rodzaj kompilacji i syntezy licznych ekspertyz, opinii, wcześniejszych raportów wraz z aneksami, które powstały na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat w trakcie prac studialnych i projektowych związanych z obwodnicą Augustowa Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu Obowiązujące akty prawne: Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (DZ. U. Nr 62 póz. 627) - z późniejszymi zmianami. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, póz. 717). Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89/94 póz. 414) - z późniejszymi zmianami. 4

2 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz.U. Nr 80, póz. 721). Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 92, póz. 880). Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001r. (Dz. U. Nr 115, póz. 1229) z późniejszymi zmianami. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, póz. 628) z późniejszymi zmianami Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. nr 63, poz. 638) ze zmianami. Ustawa z dnia 15 lutego 1962 roku o ochronie dóbr kultury (tekst jednolity: Dz.U. Z 2000 roku, nr 98, póz. 1150). Ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. nr. 16, póz. 78). Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz.U. nr 101, poz. 444) ze zmianami. Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. nr 63, póz. 639) ze zmianami. Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27, póz. 96) z późniejszymi zmianami. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. nr 81, poz.351) ze zmianami. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz.U. Nr 128, poz.1334 z dn r.). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raport o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. nr 257, poz. 2573). Rozporządzenie Ministra Kultury w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych z dnia 9 czerwca 2004r. (Dz.U. Nr 150, póz. 1579). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 168,póz. 1763). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz.U. Nr 87, póz. 796). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 1, póz. 12). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 178, póz. 1841). 5

3 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 2003 roku w sprawie standardów emisyjnych z instalacji [Dz.U. nr 163, póz. 1584]. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001 roku w sprawie określania rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie (Dz.U. nr 92, poz.1029). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz.U. Nr 165, póz. 1359). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, póz. 1206). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, póz. 2313). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, póz. 1765). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, póz. 1764). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. Nr 220, póz. 2237). Obowiązujące konwencje międzynarodowe: Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego (Konwencja Ramsar) z dnia 2 lutego 1971 roku Konwencja ratyfikowana przez Polskę w 1977 roku. (Dz.U. Nr 7, póz. 24 i 25). Konwencja o ochronie dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk naturalnych (Konwencja Berneńska) z 10 września Konwencja ratyfikowana przez Polskę w 1996 roku. (Dz. U. nr 58, poz. 263 i 264). Konwencja o różnorodności biologicznej (Konwencja z Rio) z dnia 5 czerwca 1992 roku. Konwencja ratyfikowana przez Polskę w dniu 31 sierpnia 1995 roku (Dz.U. nr 184, póz. 1533). Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt (Konwencja Boń-ska) z dnia 23 czerwca 1979 roku (Dz. U. nr 2 póz. 17). Materiały projektowe, opracowania branżowe: Aneks do projektu budowlanego Budowa obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 granica państwa - Wrocław - Białystok - Suwałki - granica państwa od miejscowości Gatne do skrzyżowania dróg krajowych nr 8 i 61 w Augustowie". Badania techniczne do koncepcji programowej drogi Obwodnica Augustowa w ciągu drogi krajowej Nr 19 Suwałki-Białystok-Rzeszów odcinek: wariant I i IV, wyk: ROLEX" Sp. z o.o. Białystok, luty 1997 r; Badania podłoża gruntowego zbudowanego z gruntów organicznych dla potrzeb ekspertyzy na temat Wpływów obwodnicy m. Augustowa na stosunki wodne w dolinie rzeki Rospudy", ROLEX Sp. z o.o., listopad 2001 r.; Budowa obwodnicy Augustowa - opinia o projekcie koncepcyjnym, wyk. Instytut Badawczy Dróg i Mostów Pracownia Projektowo-Innowacyjna, Warszawa 2002 r; 6

4 Budowa mostu technologicznego wraz z pomostem roboczym dla budowy mostu stałego przez dolinę rzeki Rospudy na obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8; Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o., Warszawa, grudzień 2004; Dokumentacja projektowa na budowę obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej Nr 8. Założenia technologiczne dla budowy mostu przez dolinę rzeki Rospudy, Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o., Warszawa, czerwiec 2003 r.; Dokumentacja z badań geotechnicznych. Temat: Most - estakada przed dolinę rzeki Rospudy w ciągu Obwodnicy Augustowa od km do km 6+028,,,SALIX' s.c. Usługi Geologiczne, Białystok, 2002 r.; Dokumentacja projektowa na budowę obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej Nr 8. Załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o., Warszawa, luty 2004; Lokalizacja i typy przejść dla zwierząt na drodze krajowej nr 8 (Obwodnica Augustowa). Jedrzejewski W., Zawadzka B., Borowik T., i inni. ZBS PAN, Białowieża Mapa Geologiczna Polski w skali l : A - Mapa Utworów Powierzchniowych Ark. Ełk, Ark. Sokółka i Ark. Suwałki; Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali l : Ark. jak wyżej; Mapy Topograficzne w skali l : Ark. Nowinka, Ark. Augustów, Ark. Bargłów Kość.; Mapy Topograficzne w skali l : Ark. Sucha Wieś, Nowinka, Białobrzegi, Augustów, Rutki Stare, Szczebra, Janówka, Jeziorki, Bryzgiel, Walne; Obliczenia hydrologiczno - hydrauliczne światła mostu na rzece Rospuda w km obwodnicy Augustowa, W. Bolesta, Warszawa, marzec 2003 r.; Ocena warunków geotechnicznych w dolinie rzeki Rospudy pod budowę projektowanej obwodnicy Augustowa wzdłuż trasy wariantu I i IV-go, wyk: ROLEX" Sp z o.o. Białystok, luty-marzec 1996 r; Ocena odziaływania na środowisko" OBWODNICY AUGUSTOWA, wyk. AREO" Zakład Ekspertyz Ochrony Powietrza i EKO-GEO" Zakład Usług Projektowych Białystok-Suwałki kwiecień1997 Ocena oddziaływania na środowisko wariantów projektowanej obwodnicy Augustowa w zakresie szczególnej ochrony przyrody i krajobrazu", wyk. Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów Sp z o.o. TRANSPROJEKT - WARSZAWA", Warszawa, luty 1998 r; Ocena pod względem ekologicznym koncepcji obwodnicy Augustowa, W. Jankowski, Suwałki 1999 r.; Ocena wpływu ciągów komunikacyjnych szybkiego ruchu na drzewostany położone w bezpośrednim ich sąsiedztwie. Malzahn E., 2001 IBL, Białowieża. Opinia Techniczna dotycząca możliwości budowy obwodnicy Augustowa w obszarze dolin rzecznych Zelwianki i Rospudy, wyk: ROLEX" Sp z o.o. Białystok 1995 r; Opinia geotechniczna dot. przeprawy mostowej przez rzekę Rospudę wzdłuż odcinka wariantu IV, wyk: SALIX" s.c. Białystok, lipiec 2001 r; Opinia geotechniczna dot. przeprawy przez rzekę Rospudę wariant techn. Ula" estakada pięcioprzęsłowa, wyk: SALIX" s.c. Białystok, sierpień 2001 r; 7

5 Opinia na temat technologii budowy przeprawy mostowej przez dolinę rzeki Rospudy, A. Jarominiak, Rzeszów, 20 sierpnia 2003 r.; Opinia założeń technologicznych budowy mostu przez dolinę rzeki Rospudy (opracowanych w czerwcu 2003 r. przez Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt-Warszawa) w zakresie uwarunkowań ochrony środowiska, J. Borzyszkowski, A. Kuśmierz, Warszawa, styczeń 2004 r.; Profile otworów studziennych w m.: Olszanka, Nowinka, Szczebra, Augustów, Żarnowo, Janówka (Zał. nr 9-19); Projekt Budowlany Budowa Obwodnicy Augustowi. Tom 1 i 2. Transprojekt Warszawa ; Przewodnik Natura Siedliska i ostoje ptaków ginących w Polsce; Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków; Wiedza i Życie, 2004 r.; Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej S 8 granica państwa - Wrocław - Warszawa -Białystok - Suwałki - gr. państwa w granicach gmin: Nowinka, Augustów, miasto Augustów" do postępowania celem uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wyk. AREO" s.c. Zakład Ekspertyz Ochrony Środowiska, Białystok luty 2002 r; Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie Obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej Nr 8 granica państwa - Wrocław - Warszawa - Białystok - Suwałki - granica państwa w granicach gmin: Nowinka, Augustów, miast Augustów" wymagany do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę drogi, Areo s.c. Zakład Ekspertyz Ochrony Środowiska, kwiecień 2004; Raport o oddziaływaniu na środowisko - Aneks do raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Augustów a w ciągu drogi krajowej nr 8 granica państwa - Wrocław - Warszawa - Białystok -Suwałki - granica państwa, w granicach gmin: Nowinka, Augustów, miasto Augustów; Białystok Sprawozdanie z badań fizyko-chemicznych nr 268/2004 wód opadowych odprowadzanych z wylotów ciągów oczyszczających na autostradzie A-4 odcinek B: granica woj. Dolnośląskiego Prądy. Zespół pomiarowy i laboratorium ZPU HI-EKO & Inst.. Chemii i Technologii Nafty i Węgla Politechniki Wrocławskiej. Opole 2004; Wpływ obwodnicy miasta Augustowa na stosunki wodne w dolinie rzeki Rospuda. W. Mioduszewski, MUZ Falenty 2001; Wyniki archeologicznych badań rozpoznawczych na trasie planowanej obwodnicy miasta Augustowa od km do km ,55 w ciągu drogi krajowej nr 8. Brzozowski J., Ejdulis A., Mankowicz R., Siemaszko J. Muzeum Okręgowe w Suwałkach, Literatura: ADAMOWSKI W., KECZYŃSKI A., Miodokwiat krzyżowy Herminium monorchis i jego ochrona w projektowanym rezerwacie Rospuda W: Parki narodowe i Rezerwaty przyrody, tom 17, nr 2, s BAZA danych dot. obszarów Natura Ministerstwo Środowiska. BOGACKI M., Współczesne sandry na przedpolu Skeidararjokull (Islandia) i plejstoceńskie sandry w Polsce Północno-Wschodniej. Wyd. Uniw. Warsz. BRZOZOWSKI J., Pradzieje w: Województwo suwalskie. Przeszłość, teraźniejszość, perspektywy, red. J. Kopciał, Suwałki, s Pradzieje BRZOZOWSKI J., IWANOWSKA G., OKULICZ - KOZARYN J., SIEMASZKO J., Dzieje zasiedlenia Suwalszczyzny od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza. w: Przewodnik LXIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Warszawa, s

6 FERENS B., WASILEWSKI J Fauna słodkowodna Polski. 5. Ptaki (Aves). PWN. Warszawa- Poznań. GĘBCZYŃSKA Z., RACZYŃSKI J Sytuacja łosia Alces alces (L.) w Polsce, zagrożenia i program odbudowy jego populacji. Chrońmy przyrodę ojczystą : GŁOWACIŃSKI Z. (red.) Polska czerwona księga zwierząt. PWRiL. Warszawa. GŁOWACIŃSKI Z., Profus P Głuszec (Tetrao urogallus). W: Głowaciński Z. (red.). Polska czerwona księga zwierząt. PWRiL. Warszawa. GROMADZKI M. (red.) Ptaki. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 7 (część l), s T. 8 (część II), s HAGEMEIJER W.J.M., Blair M.J. (red.) The EBCC Atlas of European Breeding Birds. Their distribution and abundance. T. and A.D. Poyser. London. JASKANIS D., Ewidencja archeologicznych dóbr kultury, [w:] Ewidencja, eksploracja i dokumentacja w praktyce konserwatorstwa archeologicznego", red. Z. Kobyliński. Zeszyty GK.Z, z. l. Warszawa. JĘDRZEJOWSKI W., NOWAK S., et all Zwierzęta a drogi. ZBS PAN, Białowieża. KARCZMARZ K., SOKOŁOWSKI A. W., Projektowany rezerwat torfowiskowy Rospuda w Puszczy Augustowskiej /w:/ Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 19, nr 6, s KLECZKOWSKI A. S. 1988, Regionalizacja słodkich wód podziemnych Polski w zmodyfikowanym ujęciu. Materiały Ogólnopolskiego IV Sympozjum Aktualne Problemy Hydrogeologii, Wyd. Instytutu Morskiego, Gdańsk, KLECZKOWSKI A. S. (red.) Mapa Obszarów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) wymagających szczególnej ochrony, 1: , Akademia Górniczo - Hutnicza, Kraków. KONDRACKI J., Geografia regionalna Polski. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa. KONOPKA M.,1984. Instrukcja ewidencji stanowisk archeologicznych. Metoda badań powierzchniowych (Archeologiczne Zdjęcie Polski), Warszawa. MALZAHN E., Ocena zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska leśnego Puszczy Białowieskiej. Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa, Seria A, Nr 885. Warszawa. MATUSZKIEWICZ J.M., Zespoły leśne Polski. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa. MAZUROWSKI R., Metodyka archeologicznych badań powierzchniowych, Warszawa-Poznań. SIDŁO P., BŁASZKOWSKA B. & CHYLARECKI P. (red.) Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce. OTOP: Warszawa METODY prognozowania hałasu komunikacyjnego PIOŚ-IOŚ, Warszawa 1996 łącznie z programem komputerowym - H_DROG for Windows 4.0. MIZERA T Bielik. Monografie przyrodnicze. Wyd. Lubuskiego Klubu Przyrodników. Świebodzin, OKULICZ J., Pradzieje ziem pruskich od późnego paleolitu do VII w. n.e.", Wrocław-Warszawa- Kraków-Gdańsk. PAWLACZYK P., KEPEL A., JAROS R., DZIĘCIOŁOWSKI R., WYLĘGAŁA P., SZUBERT A., SIDŁO P.O. Propozycja optymalnej sieci obszarów Natura 2000 w Polsce - Shadow List". Warszawa PUGACEWICZ E Populacja orlika krzykliwego (Aquila pomarina) na Nizinie Północnopodlaskiej. Not. Orn. 55: POLSKI Atlas Ornitologiczny Instrukcja zapisu obserwacji i wypełniania formularzy atlasowych. Komunikat 2, SO IE PAN, Gdańsk. PUGACEWICZ E Ptaki lęgowe Puszczy Białowieskiej. Wyd. PTOP. Białowieża. TOMIAŁOJĆ L Badania ilościowe nad synantropijną awifauną lęgową Legnicy i okolic. Acta Orn. 12: Raport o stanie środowiska województwa podlaskiego w latach oprac. Inspekcja Ochrony Środowiska WIOŚ w Białymstoku, SAWICKA-SIARKIEWICZ H., Ograniczanie zanieczyszczeń w spływach powierzchniowych z dróg. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa. TOMIAŁOJĆ L., STAWARCZYK T Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. Wrocław, 870 s. SIEMASZKO J., Stone Agę settiement in the Lega Yalley microregion of north- east Poland. 9

7 European Journal of Archaeology, 2, 3, London, Thousand Oaks, CA and New Delhi. SIEMASZKO J., The Szczebra 14 Site. A key to understanding the Palaeolithic in the northeastem part of Europę or another mystery? Liefuvos Archeohgija, 19, Yilnius. SIEMASZKO J., Dziesięć i pół tysiąca lat temu w Miłukach, Z Otchłani Wieków", 56, nr 4, s SULGOSTOWSKA Z., Augustów - Wójtowskie Włóki, woj. suwalskie. Osada paleolityczna i neolityczna. Wiadomości Archeologiczne t.xliii, z. 2, s SOKOŁOWSKI A. W., Flora roślin naczyniowych rezerwatu Rospuda w Puszczy Augustowskiej /w:/ Parki narodowe i Rezerwaty przyrody, tom 9, nr 1, s SOKOŁOWSKI A. W., Miodokwiat krzyżowy Herminium monorchis w Puszczy Augustowskiej /w:/ Chrońmy przyrodę ojczystą, 44, nr 4, s SOKOŁOWSKI A. W., Zbiorowiska roślinne projektowanego rezerwatu Rospuda w Puszczy Augustowskiej /w:/ Ochrona Przyrody, nr 53, s SOKOŁOWSKI A. W., KOT J., Przyroda województwa suwalskiego, Suwałki 1996, s TRAMPLER T. i in Regionalizacja przyrodniczo-leśna Polski na podstawach ekologicznoprzyrodniczych. TOMIAŁOJĆ L Uwagi o stosowaniu ocen "częstości" i liczebności ptaków. Prz. zool. 15, 1: TOMIAŁOJĆ L., STAWARCZYK T Awifauną Polski. Rozmieszczenie, liczebność, zmiany. PTPP "pro Natura", Wrocław. TUCKER G.M., HEATH M.F., TOMIAŁOJĆ L., GRIMMET R.F.A. (red.) Birds in Europę. Their conservation status. BirdLife International. Cambridge. WUCZYŃSKI A Charakterystyka awifauny lęgowej drobnych zadrzewień śródpolnych na Równinie Wrocławskiej. Not. Orn. 56: WYKAZ obszarów planowanych do sieci Natura UNDEP/GRID Warszawa. WYTYCZNE obliczania stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego wraz z programem komputerowym AERO ZAWADZKI J., SUDNIK W., ZAWADZKA D Głuszec i cietrzew w Puszczy Augustowskiej. Łowiec Polski. ZIELIŃSKI T., Sandry Polski północno-wschodniej osady i warunki sedymentacji. Uniw. Śląski, Katowice. 2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DROGOWEGO 2.1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia Zakres i granice terenu przedsięwzięcia Projektowana obwodnica Augustowa jest zlokalizowana na terenie administrowanym przez Starostwo Powiatowe w Augustowie i leży na terenie Gminy Nowinka, Gminy Augustów i Miasta Augustów. Obejmuje zachodnią stronę miasta Augustów omijając strefę jezior. Początek zadania przyjęto w km istniejącej drogi Nr 8, koniec na połączeniu dróg Nr 8 i Nr 61 Augustów - Warszawa. Projektowana obwodnica omija skupiska zabudowy, jedynie w miejscowościach Mazurki, Topiłówka, Szczeberka, Gatno I, zbliża się do zabudowy mieszkalnej, w minimalnym stopniu dzieląc tereny istniejących siedlisk. 10

8 Projektowana budowa Obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej Nr 8 na odcinku od km (= istniejącej drogi Nr 8) do km ,55 przebiega przez tereny trzech jednostek administracyjnych: gminy Nowinka, gminy Augustów i miasta Augustów (Zał. 1). W granicach gminy Nowinka długość drogi wynosi ok. 5,5 km. Obwodnica rozpoczyna się w miejscowości Gatno na istniejącej drodze Nr 8, następnie w kierunku zachodnim wchodzi na tereny rolnicze i przebiega przez miejscowości Poniatowo, Gatno I i Szczeberka. Komunikacja do tych miejscowości realizowana będzie poprzez istniejące drogi gminne i powiatowe, przechodzące nad obwodnicą wiaduktami, a do pól projektowanymi drogami dojazdowymi, wzdłuż trasy zasadniczej. Na terenie gminy Nowinka projektowana obwodnica przecina bezkolizyjnie drogi: powiatowe (km 1+610,00 i 3+968,44), gminne (km 0+798,31 i 2+821,39), dojazd do wiaduktu w ciągu drogi leśnej (km 4+485,05). Przed miejscowością Szczeberka przewiduje się budowę mostu na rzece Szczeberka (km 3+317,46). Za miejscowością Szczeberka obwodnica na długości ok m. wchodzi na tereny leśne Puszczy Augustowskiej (Natura 2000). Na odcinku km 1+610,00 obwodnicy zaprojektowano skrzyżowanie skanalizowane do rozdziału ruchu tranzytowego na obwodnicę i ruchu lokalnego do Augustowa. W wariancie docelowym przewidziany jest węzeł bezkolizyjny. W granicach gminy Augustów długość drogi wynosi ok. 5,1 km. Na lewym brzegu doliny rzeki Rospudy inwestycja wchodzi na teren gm. Augustów (km 5+550). przekraczając dolinę rzeki Rospudy. Przekroczenie doliny Rospudy na całej jej szerokości zaprojektowano, estakadą zbudowaną z 10 przęseł. Do km planowana droga biegnie przez tereny Puszczy Augustowskiej, stanowiące obszar Natury 2000, a następnie skrajem lasu i terenów rolniczych ( ). Trasa obwodnicy omija miejscowości Topiłówka i Mazurki miejscami zbliżając się do pojedynczych zabudowań. Granica gminy Augustów przebiega na rzece Kamienny Bród (Zelwianka) w km , na której przewidziany jest most. Na terenie gminy Augustów projektowana obwodnica przecina bezkolizyjnie drogi lokalne: 11

9 w ciągu drogi leśnej w km 6+758,11, w km 8+948,94, w ciągu drogi leśnej w km ,95. W granicach miasta Augustów długość drogi wynosi ok. 6,5 km. Na rzece Kamienny Bród rozpoczyna się obszar B" ochrony uzdrowiskowej miasta Augustów. W dalszym biegu projektowana obwodnica przechodzi obok zabudowy przemysłowej oraz terenów przeznaczonych pod usługi, a następnie biegnie przez tereny upraw polowych, użytków zielonych i projektowanych zalesień. W końcowym odcinku obwodnicy rozciągają się tereny upraw rolnych, z których część przeznaczona jest pod obiekty usługowe. drogi: Na terenie miasta Augustów projektowana obwodnica przecina bezkolizyjnie drogę krajową nr 16 relacji Ogrodniki - Augustów - Olsztyn - Grudziądz w km ,37; drogę wojewódzką nr 664 Augustów - Raczki w km ,20 drogę gminną w km ,85; Punkt końcowy obwodnicy znajduje się w rejonie ,55 km, tj. za skrzyżowaniem z drogą krajową Nr 61 Warszawa - Ostrołęka - Łomża - Augustów, w tym miejscu przewiduje się budowę ronda o średnicy 50 m, a w dalszej perspektywie dwupoziomowy węzeł drogowy Obiekty mostowe na trasie obwodnicy Most na rzece Szczeberka został zaprojektowany jako konstrukcja jednoprzęsłowa z płytą żelbetową. Na obiekcie będzie jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu po 3,50 m każdy, dwa pasy awaryjne po 2.00 m szerokości każdy, opaski 2 x 0.30 m oraz chodnik z barierami sztywnymi 2x0,80 m. Całkowita szerokość obiektu wynosić będzie 13,20 m. Oś mostu tworzy z osią projektowanej obwodnicy kąt Całkowita powierzchnia mostu wynosi F = 13.2 x 20.8 = m 2. Płyta pomostu oparta będzie na przyczółkach za pośrednictwem 2x3 łożyska na każdym przyczółku w rozstawie 4.0 m. Każdy z przyczółków posadowiony będzie na 8 palach wierconych o długości 16.0 m każdy. W etapie docelowym przewiduje się dwie oddzielne jezdnie, z czego wybudowana w I etapie poprowadzi ruch w kierunku Suwałk, natomiast pod drugą jezdnię wybudowany zostanie niezależny drugi obiekt. Obciążenie przejazdu klasa A obciążenia wg PN-85/S

10 Przejście mostowe przez dolinę Rospudy. Projekt budowlany przewiduje przekroczenie całej doliny estakadą dziesięcioprzęsłową, w postaci dwudźwigarowego obiektu stalowego, zespolonego z żelbetową płytą o rozpiętościach przęseł i długości L = 42,35 m+8x53,9 m+42,35 m = 517,54 m i rozstawie dźwigarów głównych wynosi c =10 m oraz wysokości h od 7,7 m 11,3 m mierząc od powierzchni jezdni na moście. Szerokość całkowitą obiektu zaprojektowano na B = 20,11 m, na którą składają się: jezdnia w krawężnikach 2x8,60 m, zabudowy chodnikowe z barierami sztywnymi 2x0,85 m pas rozdziału o szerokości 0.81 m z barierą SP-01. Powierzchnia całkowita obiektu ograniczona krawędziami pomostu wynosi F = 20,11 m x 517,54 m = 10407,73 m 2. Obciążenie użytkowe: klasa A wg. PN-85/S oraz pojazd specjalny Stanag 150. Ustrój niosący zaprojektowano jako konstrukcję dwudźwigarową, związaną, o rozstawie dźwigarów głównych c = 10 m. Dźwigary powiązano poprzecznicami w rozstawie, co 3,85 m sztywną poprzecznicą ze wspornikami współpracującymi z żelbetową płytą pomostu. Płyta oparta na dźwigarach i poprzecznicach ma stałą grubość 30 cm pomiędzy dźwigarami i zwiększa się do 36 cm w polu nad dźwigarem głównym. Ustrój będzie oparty na podporach za pośrednictwem dwóch łożysk. Podpory pośrednie będą monolityczne, żelbetowe, posadowione na palach związanych ławą żelbetową. Wody opadowe z estakady będą odprowadzane ściekami przykrawężnikowymi do żeliwnych wpustów mostowych i dalej kanalizacją z rur żeliwnych Dn=300 w kierunku do przyczółków. W przyczółkach rury kanalizacyjne są połączone z rurami prowadzonymi w nasypie do studzienek kanalizacyjnych systemu odwodnienia. Przejście mostowe przez rzekę Kamienny Bród. Przejście zostało zaprojektowane jako obiekt mostowy o rozpiętości przęseł 12,0 + 18,0+ 12,0 m. Na dojazdach do mostu, na odcinkach występowania gruntów nienośnych projektuje się wykonanie rusztu z pali drewnianych średnicy ok. 35 cm, zwieńczonych geosiatką. Poziom pali po wbiciu będzie znajdował się na rzędnej 121,30 m n.p.m., to jest 3,2-4,3 m poniżej poziomu jezdni i ok. 50 cm poniżej stanu niskiej wody gruntowej. Pale będą górą usztywnione kleszczami z połowizn Ф 25 cm, połączonych śrubami ocynkowanymi. Pale i kleszcze nie będą zabezpieczane żadnym środkiem chroniącym przed korozją biologiczną, z uwagi na ich całkowite zanurzenie w wodzie. Pale w rozstawie, co 1,5 i 2,0m, będą wbijane za pomocą kafara 13

11 hydraulicznego z tłumikiem hałasu. Na tej konstrukcji zostanie ułożony materac geosyntetyczny z dwoma warstwami mineralnymi o grubości po 25 cm, przedzielonej geotekstylem. Na tak przygotowanym podłożu będzie sypany nasyp Parametry techniczne obwodnicy i dróg towarzyszących Dla obwodnicy w projekcie budowlanym przyjęto w następujące parametry techniczne: Klasa drogi S droga ekspresowa; Prędkość projektowa 100 km/h; Szerokość jezdni w l etapie realizacji 7.0 m; Szerokość jezdni w etapie docelowym 2 x 7.0 m; Szerokość utwardzonych poboczy w etapie docelowym 2 x 2.5 m; Szerokość utwardzonych poboczy w l etapie realizacji 2 x 2.0 m; Szerokość pobocza nieutwardzonego -1,25 m; Szerokość pasa rozdziału w etapie docelowym 4.0 m; Obciążenie nawierzchni 115kN/oś; Kategoria ruchu docelowo KR-6; Minimalna szerokość w liniach rozgraniczających 30 m; Minimalna odległość na zatrzymanie 242 m; Maksymalne pochylenie niwelety 2,397% (włączenie do istn. drogi nr 8); Obiekty inżynierskie (mosty, przepusty, tunele) obciążenie klasy A oraz obciążenie pojazdem specjalnym typu STANAG 150. Przekroje normalne na drogach towarzyszących Relacja i kategoria drogi Krajowa 16 Wojewódzka Droga Dojazdy do pól Droga klasa techniczna G Z L D D szerokość jezdni m 5.0 m 5,0 m (3,5 m) (3,5 m) szerokość korony 16, m 8.0 m 5.0 m m prędkość projektowa 60 km/h 60 km/h 40 km/h 40 km/h 40 km/h kategoria ruchu KR-4 KR-3 KR-2 KR-1 KR-1 Obiekty inżynierskie nad obwodnicą są projektowane w dostosowaniu do klas technicznych dróg wraz z rozwiązaniem docelowym pod drugą jezdnię. Przejście przez dolinę rzeki Rospudy ma nastąpić dziesięcioprzęsłową estakadą" przez całą szerokość doliny na długości 516 m. Przekroczenie doliny Rospudy już w I etapie będzie realizowane jako droga dwujezdniowa dla wariantu konstrukcji dwudźwigarowej. Na obwodnicy zaprojektowano następującą konstrukcje nawierzchni: warstwa ścieralna, mieszanka mineralno - asfaltowa SMA - 5 cm, 14

12 warstwa wiażąca, beton asfaltowy - 8 cm, górna warstwa podbudowy z betonu asfaltowego -18 cm, dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - 20 cm, grunt stabilizowany cementem R = 2,5 MPa - 15 cm, warstwa mrozoochronna (w zależności od grupy nośności podłoża) - 25, 40 i 55 cm. Konstrukcje nawierzchni na drogach towarzyszących projektowanej obwodnicy Konstrukcja nawierzchni Droga krajowa nr 61 Droga krajowa nr 16 Droga wojewódzka nr 664 Droga powiatowa nr odcinek wschodni Droga powiatowa nr odcinek wschodni drogi nr Drogi gminne Dojazdy do wiaduktów w ciągu dróg leśnych Dojazdy do dróg rolnych i leśnych Kategoria ruchu KR-5; warstwa ścieralna oraz warstwa wiążąca z betonu asfaltowego; górna warstwa podbudowy z betonu asfaltowego - 14 cm; podłoże gruntowe ulepszone, stabilizowane mechanicznie - 20 cm oraz stabilizowane cementem (R = 2,5 MPa, gr. 15 cm); warstwa mrozoochronna (CBR>20 %-gr. 25 cm); całkowita grubość konstrukcji-84 cm. Kategoria ruchu KR-3; warstwa ścieralna oraz warstwa wiążąca z betonu asfaltowego; górna warstwa podbudowy z betonu asfaltowego - 7 cm; warstwa mrozoochronna (gr. 20 cm). Kategoria ruchu KR-3; Nakładka na istniejącą nawierzchnię: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego -gr. 5 cm i warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego - gr. 10 cm; poszerzenie obustronne z tłucznia kamiennego. Kategoria ruchu KR-4; warstwa ścieralna oraz warstwa wiążąca z betonu asfaltowego; górna warstwa podbudowy z betonu asfaltowego - 10 cm; podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie - 20 cm oraz stabilizowane cementem (R = 2,5 MPa, gr. 15 cm); warstwa mrozoochronna (CBR>20 %-gr- zależna od rodzaju podłoża). Kategoria ruchu KR-2; Nakładka na istniejącą nawierzchnię: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego i warstwa ugięcia z betonu asfaltowego; podbudowa z tłucznia kamiennego; podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie - 20 cm; warstwa mrozoochronna (CBR>20 %-gr. - zależna od rodzaju podłoża). Kategoria mchu KR-2; Nakładka na istniejącą nawierzchnię: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego i warstwa wiążąca z betonu asfaltowego. Kategoria mchu KR-1; Nakładka na istniejącą nawierzchnię: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego i warstwa wiążąca z betonu asfaltowego; podbudowa z kruszywa łamanego; warstwa mrozoochronna (CBR>20 %-gr. - zależna od rodzaju podłoża). Konstrukcja nawierzchni na dojazdach do gruntów rolnych i leśnych przebiegających przez tereny Puszczy Augustowskiej; nawierzchnia żwirowa - dwuwarstwowa o grubości 30 cm. 15

13 Skrzyżowania Projektowana obwodnica Augustowa przecina sieć dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Podzieli ona tereny pól, łąk i lasów na dwie części wschodnią i zachodnią. Dla zapewnienia komunikacji przewiduje się bezkolizyjne przejazdy w ciągu powyższych dróg. Dla drogi krajowej Nr 16 przewiduje się w km wiadukt nad obwodnicą, a dla drogi wojewódzkiej Nr 664 wiadukt w ciągu obwodnicy (w wariancie docelowym węzeł typu karo"). Do przekroczenia drogi krajowej Nr 664 Raczki-Augustów zaprojektowano skrzyżowanie jako wiadukt w ciągu drogi ekspresowej. Włączenia obwodnicy Augustowa do drogi nr 8 na początku i końcu inwestycji projektuje się jako skrzyżowanie skanalizowane oraz średnie" rondo. Na trasie przewidziano ogólnie 11 obiektów związanych z przekraczaniem obwodnicy drogami niższej rangi. Projektowane wiadukty w ciągu obwodnicy będą w przewadze wykonane w wariancie docelowym od razu pod drugą jezdnię, realizowaną w II etapie budowy. Wiadukty nad drogami towarzyszącymi będą miały konstrukcję obiektów 3 - lub 4 - przęsłowych z betonu sprężonego lub żelbetową. Obsługę pól i innych terenów rolniczych będą zapewniały drogi dojazdowe oraz bezkolizyjne przejazdy przez drogi leśne jako wiadukty nad obwodnicą. Większość tych dróg przecina obwodnicę bezkolizyjnie górą, za wyjątkiem drogi wojewódzkiej (gdzie w układzie docelowym zaprojektowany został węzeł typu karo") oraz drogi powiatowej nr 40822, która w I etapie budowy włącza się do obwodnicy poprzez skrzyżowanie skanalizowane (docelowo węzeł dwupoziomowy). Również droga krajowa nr 61 krzyżuje się na obecnym etapie w jednym poziomie (rondo średnie), natomiast w etapie docelowym przewiduje się budowę węzła drogowego Przepusty W projekcie przewidziano budowę 110 przepustów pod obwodnicą, drogami dojazdowymi oraz innymi (gminnymi, powiatowymi, leśnymi), a 15 przepustów oprócz funkcji hydrologiczno - hydraulicznych będzie spełniać także funkcję ekologiczną jako przejścia dla małej i średniej zwierzyny. Umożliwią to odpowiednie półki umieszczone w przepustach powyżej zwierciadła wody. W licznych przypadkach zaprojektowano przepusty stalowe, gdyż typowe przepusty żelbetowe, np. w miejscach, gdzie występują dojazdy do gruntów rolnych i leśnych, wymagałyby rozszerzenia osi dojazdów i powodowałoby większą zajętość terenu. Projektowana obwodnica 16

14 przecina na swym przebiegu 27 rowów melioracyjnych (w tym dwa rowy przecinają drogę powiatową). Przepusty pod obwodnicą zaprojektowano na klasę obciążenia A. Również pod drogą krajową nr 16 zaprojektowano dwa przepusty o klasie obciążenia A stalowy oraz żelbetowy Pod pozostałymi projektowanymi drogami oraz dojazdami do gruntów rolnych i leśnych przewiduje się budowę 73 szt. przepustów żelbetowych i z blach falistych. Przepusty ekologiczne. Na całym odcinku obwodnicy zaprojektowano 12 przepustów bez cieków wodnych wyłącznie dla przejścia zwierzyny średniej i małej typu SPD l a. Wszystkie przepusty są zaprojektowane z blachy falistej średnicy 100 cm. Ruch zwierząt na przejściu odbywać się będzie po 20 cm warstwie gruntu. Przepusty zlokalizowane są w km: 0+900; 1+900; 4+300; 5+250; 6+163,46; 7+750; 9+200; 9+550; ,16; ; i ,39. Przepusty na rowach melioracyjnych. W projekcie budowlanym przewidziano 50 przepustów na rowach melioracyjnych. Światła przepustów wynikają z obliczeń hydraulicznych oraz warunków odpływu wód w istniejących rowach odbiornikach nadmiaru wód z terenów zmeliorowanych. Rzędne posadowienia zapewniają swobodny przepływ wody z istniejącej sieci melioracyjnej oraz rowów i rurociągów przydrożnych obwodnicy Kolizje z obecnym sposobem użytkowania terenu i urządzeniami infrastruktury technicznej Powierzchnia zajęta przez przedsięwzięcie. Zgodnie z przedłożonym projektem budowlanym planowana obwodnica Augustowa biegnie po nowych terenach, które dotychczas były wykorzystywane jako grunty rolne, leśne, oraz wody powierzchniowe. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmin, przez które przebiega inwestycja, dokonują lub już dokonały przeklasyfikowania tych terenów na cele nierolnicze i nieleśne, obejmujące nie tylko pas drogowy, ale również obiekty infrastruktury drogowej i obsługi ruchu tranzytowego. 17

15 Klasyfikacja gruntów i ich powierzchnie objęte realizacją obwodnicy Charakterystyka dotychczasowego wykorzystania terenów objętych inwestycją Powierzchnie w granicach gmin [ha] Nowinka Augustów miasta Augustów Grunty rolne kl III Grunty leśne ,1864 Grunty rolne kl IV Grunty rolne kl V i VI - grunty organiczne Grunty kl III Grunty kl IV Grunty kl V Grunty kl VI Wody powierzchniowe Użytki zielone kl IV Użytki zielone kl V Łącznie w granicach gminy Łącznie przedsięwzięcie ha Przewidziana powierzchnia terenu dla realizacji obwodnicy na całej długości w liniach rozgraniczających ustalonych wynosi m 2, w tym powierzchnia nawierzchni dróg: obwodnica m 2, drogi krajowe i wojewódzka m 2, drogi powiatowe m 2, drogi gminne m 2, dojazdy do gruntów rolnych i leśnych m 2. Urządzenia elektroenergetyczne. Według projektu budowlanego w rejonie projektowanej obwodnicy występują następujące linie elektroenergetyczne, które będą kolidowały z robotami drogowymi: linia napowietrzna średniego napięcia przecinający linię projektowanej obwodnicy w początkowej fazie jej przebiegu w miejscowości Szczepki; linia napowietrzna niskiego napięcia wzdłuż drogi Gatno II Sokolne; linia napowietrzna średniego napięcia wzdłuż drogi dojazdowej nr 3; linia napowietrzna średniego napięcia w km drogi 1+893; linia napowietrzna średniego napięcia w km drogi ; linia napowietrzna wysokiego napięcia na skrzyżowaniu z drogą nr 16 i w km obwodnicy ; linia napowietrzna średniego napięcia w km obwodnicy ; 18

16 linia napowietrzne - kablowa niskiego napięcia w km obwodnicy ; linia napowietrzna wysokiego napięcia w km obwodnicy ; zgrupowanie 3 linii średniego napięcia - napowietrznych w km ; linia napowietrzna średniego napięcia, przecinająca linię projektowanej Obwodnicy w końcowej fazie jej przebiegu, w rejonie ronda na skrzyżowaniu drogi nr 8 i 61. Przewidziano usunięcie kolizyjnych napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego i niskiego napięcia. Słupy, które kolidują bezpośrednio z obwodnicą zostaną przeniesione w inne miejsca. Przebudowie ulegną linie o łącznej długości 5732 m. Przewidywana przebudowa linii zostanie wykonana przed robotami drogowymi. Projekt przewiduje także budowę stacji transformatorowych i odcinków linii SN dla zasilania energią elektryczną oświetlenia drogowego oraz odbiorców indywidualnych w Augustowie i miejscowości Gatne. Urządzenia telekomunikacyjne. W projekcie przewidziano przebudowę wielu odcinków linii telekomunikacyjnych kablowych doziemnych i kanalizacji kablowych, polegających na zmianie trasy, zmianie usytuowania słupków, przebudowie wysokościowej, budowie linii kanałowych telekomunikacyjnych itp. Wzdłuż istniejących dróg krajowych, powiatowych, gminnych i lokalnych są ułożone linie telekomunikacyjne. Linie te zbliżają się lub krzyżują z projektowaną obwodnicą, zjazdami oraz drogami serwisowymi. Wytypowano 11 miejsc kolizji. Według projektu budowlanego przebudowie ulegną: kanalizacja kablowa, kable światłowodowe (położone w ziemi i kanalizacji kablowej), kable z żyłami metalowymi (zarówno ziemne, jak w kanalizacji). Projekt przewiduje wybudowanie w trzech miejscach krótkich odcinków kanalizacji kablowej, trzy- lub cztero- otworowej, składającej się z rur polietylenowych. Rury te stworzą ciągi, które będą połączone ze sobą w studniach kablowych. Pod drogami o utwardzonej nawierzchni przewiduje się umieszczanie kabli w rurach osłonowych (układanie rur bez naruszania nawierzchni metodą przewiertu sterowanego), a w pozostałych wypadkach metodą wykopu otwartego, połówkowego. Kolizje 19

17 urządzeń telekomunikacyjnych zostaną usunięte przed przystąpieniem do prac drogowych ziemnych. Zakres przebudowy sieci telekomunikacyjnych obejmuje: budowę kanalizacji 4-,i 3- otworowej na długości około 450,0m, przebudowę kabli światłowodowych na długości około 2300,0m, przebudowę kabli metalowych na łącznej długości około 5600,0 m. Przebudowa wodociągów. Przebieg obwodnicy koliduje z istniejącymi wodociągami przy drodze wojewódzkiej nr 664 Raczki Augustów oraz przy drodze nr 8 w kierunku na Sokolne i drogą gminną. Zaprojektowano przebudowę istniejącego wodociągu PCV Dn 80, kolidującego z drogą nr 8 i z drogą gminną. Wodociąg PCV przy drodze wojewódzkiej nr 664 Augustów Raczki, kolidujący z obwodnicą i rowem melioracyjnym, zaprojektowano z rur PE Dn 160 wraz z rurą ochronną stalową lub PP Pragma Dn 250. Przy każdej kolizji po obu stronach drogi zaprojektowano zasuwy bezgniazdowe Dn 150 z obudową i skrzynką uliczną. Na każdym z wykonanych odcinków sieci wodociągowej zostaną wykonane ciśnieniowe próby szczelności, ich dezynfekcja podchlorynem sodu, płukanie wodą oraz analizy bakteriologiczne wody. Przebudowa urządzeń melioracyjnych. Na odcinkach obwodnicy w km do zaprojektowano przebudowę urządzeń poprzez: demontaż odcinków zbieraczy i sączków ceramicznych w pasie obwodnicy i dróg dojazdowych, zaślepienie rurociągów wchodzących na pas drogowy, ułożenie rurociągu PCV Ф 80 mm z podłączeniem do studzienki, ułożenie rurociągu PCV Ф 100 mm pod drogą dojazdową nr 14 z wylotem do rowu przydrożnego, podłączenie sączków ceramicznych Ф 5 cm do rurociągów z PCV, ułożenie rurociągu PCV Ф 80 mm w dziale drenarskim nr 56 pod drogą dojazdową nr 14 z podłączeniem sączków. Na odcinku obwodnicy w km do zaprojektowano : przebudowę ze zmianą trasy odcinków rowów w obrębie pasa drogowego w miejscach projektowanych przepustów, przebudowę istniejących rurociągów drenarskich ceramicznych i betonowych 20

18 na rurociągi PCV, w celu przejęcia wód powierzchniowych z projektowanych przepustów i rurociągów pod obwodnicą, konserwację rowów w obrębie pasa drogowego oraz na odcinkach po 100 mb w kierunku odpływu, zaślepienie pojedynczych rurociągów ceramicznych w pasie drogowym. Kolizje z istniejącymi obiektami o charakterze kulturowym. W trakcie badań archeologicznych, prowadzonych w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski (AZP), odkryto na trasie projektowanej obwodnicy Augustów w jej bliskim sąsiedztwie 9 stanowisk archeologicznych. W wyniku badań powierzchniowych, wykonanych na zlecenie GDDKiA w Białymstoku, odkryto kolejnych 6 stanowisk archeologicznych. Ostateczna liczba stanowisk po przeprowadzeniu weryfikacyjnych badań powierzchniowych wyniosła 14. Kolizje z istniejącą zielenią i lasami. W ramach robót przygotowawczych zajdzie konieczność usunięcia zieleni kolidującej z robotami drogowymi, w tym: 1303 szt. drzew (1958 pni) w projektowanym pasie drogowym, 65 szt. pozostałości po drzewach, 1,3 ha krzewów i zarośli w projektowanym pasie drogowym. Budowa obwodnicy spowoduje także prawie całkowite zniszczenie istniejącej roślinności naturalnej w pasie drogowym. Dotyczy to w szczególności obszarów leśnych na obszarze Natura 2000, gdzie nastąpią wycinki drzew. Powierzchnia terenów zniszczonych wyniesie około 30 ha. W dolinie rzeki Rospudy zostanie zdegradowana stosunkowo mała powierzchnia torfowisk, ze względu na zastosowaną technologię budowy mostu Dane ruchowe przyjęte do obliczeń Natężenie ruchu przyjęto zgodnie z przedstawioną Prognozą ruchu drogowego do 2020, wykonaną w ramach opracowania Koncepcji Projektowej odcinka obwodnicy Augustowa, w oparciu o pomiar generalny z roku 2000 oraz prognozy wzrostu liczby podróży, wykonaną przez Transprojekt Warszawa. W obliczeniach perspektywicznego natężenia uwzględniono wpływ głównych tras komunikacyjnych wjazdowych i wyjazdowych, co przedstawiono w tabeli wraz z 21

19 charakterystyką i parametrami ruchu. Na podstawie danych z pomiaru generalnego scharakteryzowano rodzajową strukturę ruchu na nowo projektowanym odcinku obwodnicy na rok Prognozę natężenia i struktury ruchu na zamiejskiej sieci dróg krajowych i na trasie projektowanej obwodnicy przedstawiono poniżej. Natężenie i struktura ruchu pojazdów wg pomiaru generalnego w 2000 r. droga nr 8 Augustów - Augustów - Augustów - Augustów - Przejście 1 Przejście 2 Olszanka Suchowola Rok 2000 Natężenie ruchu % pojazdów ciężkich Rok 2020 Natężenie ruchu Na podstawie danych z pomiaru generalnego scharakteryzowano również rodzajową strukturę ruchu na projektowanym odcinku obwodnicy. Przebieg obwodnicy został podzielony na odcinki charakterystyczne, na których panują podobne warunki pod względem położenia, natężenia i struktury ruchu. Prognozowany ruch na odcinku obwodnicy Augustowa odcinek nowoprojektowany 2020 Rok prognozy Olszanka - Augustów OBWODNICA Rajgród - Ruch Prognoza Wzbudzony Prognoza Prognoza Natężenie ruchu poj. rz./dobę % pojazdów ciężkich 17.0 % 17.0% Struktura ruchu przyjęta w % pojazdów rzeczywistych samochód osobowy samochód dostawczy samochód ciężarowy < samochód ciężarowy > autobus rolnicze Opis analizowanych wariantów Wariant najkorzystniejszy dla środowiska Przebieg obwodnicy Augustowa był przedmiotem wieloletnich analiz i wszechstronnych rozważań. W pierwszej połowie lat 90-tych analizowano trasę przebiegu obwodnicy w II alternatywach i 4 wariantach: I alternatywa przewidywała przejście przez teren Puszczy Augustowskiej na północny zachód od miasta z wykorzystaniem istniejącej drogi Gatno Suwałki, 22

20 II alternatywa była zgodna z kierunkiem istniejącej drogi Augustów Raczki Suwałki. Jej dwukrotna analiza wykazała ogromne trudności techniczne, wysokie koszty i konflikty społeczne związane: - z zajęciem dużych obszarów upraw rolnych; - z dużą ingerencją w istniejące układy własnościowe gruntów rolnych, przecięcie działek; - z pogorszeniem jakości produkcji rolniczej na dużych obszarach gruntów rolnych, znajdujących się w strefie sanitarnej drogi; - z dużą ilością wyburzeń zabudowy; - z niekorzystnym przebiegiem trasy w stosunku do dużej wsi Janówka,w odległości około 400 m od zabudowy oraz rozcięcie trasą innych 5 wsi. Alternatywa II została odrzucona, a Prezydium Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko przy Ministrze Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa wstępnie, pozytywnie zaopiniowało przebieg obwodnicy według alternatywy I. W konsekwencji tej opinii opracowano 4 warianty przebiegu trasy: Wariant I prowadził przez najbardziej naturalne fragmenty Puszczy Augustowskiej i wkraczał na obszar misy zarośniętego jeziora w obrębie doliny Rospudy, o miąższości gruntów organicznych około 30 m. Szerokość przejścia przez dolinę Rospudy wynosiła 450 m. Wariant II przebiegał przez obszar misy jeziora o równie wysokiej miąższości gruntów organicznych, to jest pokładów torfów i gytii. Szerokość przejścia przez dolinę Rospudy wynosiła 1050 m. Wariant III dzielił działki rolne wsi Topiłówka i grunty organiczne o wysokiej miąższości. Szerokość przejścia przez dolinę Rospudy wynosiła 1100 m. Wariant IV uzgodniony przebiega przez zwężenie doliny pomiędzy dawnymi misami jeziornymi, gdzie miąższości torfów ulega istotnemu spłyceniu i w strefie pasa drogowego nie przekracza 5 m. Szerokość przejścia przez dolinę Rospudy wynosi 500 m. Warianty I, II i III zostały odrzucone, z uwagi na bardzo niekorzystne warunki gruntowe (płynne gytie i torfy o miąższości ponad 24 m) oraz przewidywane duże straty przyrodnicze. Wskazuje na to m.in. Ocena pod względem ekologicznym koncepcji obwodnicy Augustowa (Jankowski W. 1999). Przeprowadził on analizę oraz 23

21 ocenę wszystkich czterech wariantów przebiegu trasy, ze względu na wartości przyrodnicze (naturalność krajobrazu i biocenoz, różnorodność siedlisk, zbiorowisk i gatunków, unikatowość, wartość ochronną, rolę fizjocenotyczną, wielkość składników krajobrazu) oraz stopień nieopłacalności inwestycji (ominięcie obszarów zabudowy wiejskiej, budowa mostów, przejścia przez obszary podmokłe, skrzyżowania z istniejącymi drogami, sąsiedztwo stref ochronnych gniazd, sąsiedztwo jezior, stanowiska chronione flory na trasie, wycinka drzewostanów, torfowisko Rospudy). Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, iż warianty I, II i III będą wywierały większy, negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze oraz są mniej opłacalne, niż wariant IV. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że wskazywanie potrzeby ponowienia takiej analizy w stosunku do wszystkich wariantów, w nawiązaniu do nowych przepisów i zgodnie z kryteriami, jakie zastosowano przy analizie wariantu inwestycyjnego (IV) w Aneksie do raportu oddziaływania na środowisko Obwodnicy Augustowa na obszarze Natura 2000 Puszcza Augustowska (2005), jest nieuzasadnione również w świetle obecnej wiedzy o dolinie Rospudy. Wszystkie odrzucone warianty biegną przez dawne baseny jeziorne z głębokimi torfami i nieskonsolidowanymi osadami jeziornymi oraz przechodzą na dłuższych odcinkach przez tereny o wysokiej różnorodności florystycznej, która jest jednocześnie wskaźnikiem równie wysokiej różnorodności i mozaikowości siedlisk. W tym kontekście należy się spodziewać, że bogactwo awifauny lęgowej i liczba stanowisk będą istotnie wyższe, niż w wariancie IV. Istotny jest również fakt, iż warianty I i II biegną przez torfowiska wysokie (uroczyska Kalinowszczyzna i Porzecznik) oraz w bezpośrednim sąsiedztwie gniazda orła bielika, którego stanowisko zostało odkryte w trakcie prac nad cytowanym wcześniej Aneksem (Zał.2). Obecny wariant inwestycyjny został wypracowany i wynegocjowany w licznych spotkaniach z mieszkańcami terenów, objętych projektowanym przebiegiem trasy jako wariant IV L. Wariant IV L powstał po uwzględnieniu protestów mieszkańców wsi Mazurki, w efekcie odsunięcia pierwotnej trasy w głąb lasu, z dala od pól uprawnych i funkcjonującego młyna. Wariant ten został zaakceptowany przez Prezydium Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko przy Ministrze Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w dniu 2 czerwca 1997 r. i stanowił podstawę do sporządzenia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie przebiegu obwodnicy, tj. miasta i gminy Augustów oraz gminy Nowinka. 24

22 Projekty te zostały poddane, zgodnie z procedurą ustawy o planowaniu przestrzennym, społecznym konsultacjom. Protesty i skargi właścicieli gruntów nie zgadzających się na planowany przebieg obwodnicy w trakcie procedury planistycznej, zostały w konsekwencji oddalone i odrzucone przez Najwyższy Sąd Administracyjny, a przedmiotowe plany uchwalone, co przesądziło na tym etapie o przebiegu obwodnicy. Na podstawie ostatecznych uchwał Rad Gmin, obwodnica Augustowa została wprowadzona do planów zagospodarowania przestrzennego, stanowiących prawo miejscowe (na części terenów miasta Augustów w dniu 30 grudnia 1999 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Augustowie Nr XV/126/99, Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 4 poz. 37 z dnia r; na części terenów gminy Augustów zatwierdzonym w dniu 30 czerwca 2000 r. Uchwałą Rady Gminy w Augustowie Nr XVI/104/2000, Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 21 poz. 284 z dnia r; na części terenów gminy Nowinka zatwierdzonym w dniu 29 czerwca 1999 r. Uchwałą Rady Gminy w Nowince Nr IX/62/99, Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 26 poz. 414 z dnia r). Wobec kolejnych protestów mieszkańców i organizacji pozarządowych, podnoszących szkodliwy wpływ tego odcinka drogi na tereny cenne przyrodniczo, zwłaszcza bagiennej doliny rzeki Rospudy, ponownie poddano szczegółowej analizie ustalony przebieg trasy. Problem ten, między innymi, rozstrzygała Wojewódzka Komisja Ochrony Przyrody, uznając potrzebę budowy obwodnicy Augustowa, pod warunkiem zastosowania rozwiązań technicznych ograniczających zmiany w środowisku przyrodniczym i zapewniających niezmienność układu stosunków wodnych w dolinie rzeki Rospudy. W związku z tym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowała koncepcję projektowanych 5 wariantów budowy mostu przez dolinę rzeki. Koncepcja dotyczyła najbardziej newralgicznego i kontrowersyjnego elementu obwodnicy, tj. przejścia przez dolinę Rospudy szerokości 500 m. Zaproponowano następujące rozwiązania technologiczne: most łukowy o rozpiętości przęsła L = 60 m nad rzeką z nasypem ziemnym na pozostałej części doliny o długości 460 m, most belkowy trzyprzęsłowy o rozpiętości przęseł L = 80 m z nasypem ziemnym na pozostałej części doliny o długości 450 m, estakada 10-przęsłowa o rozpiętości przęseł i długości L = 516 m bez nasypu ziemnego, estakada 5-przęsłowa o rozpiętości przęseł i długości L = 246 m z nasypem ziemnym o długości 270 m, przejście tunelowe o długości L = 1000 m. 25

23 Koncepcja została poddana na wniosek Wojewody dodatkowej analizie, określającej jej wpływ na stan uwilgotnienia doliny, opartej o prace badawcze obejmujące rozpoznanie warunków hydrologicznych jak i geotechnicznych w dolinie Rospudy. ( Przegląd ekologiczny wariantów koncepcji projektowych budowy mostu przez rzekę Rospuda w ciągu obwodnicy Augustowa, Areo 2001; Budowa mostu technologicznego wraz z pomostem roboczym dla budowy mostu stałego przez dolinę rzeki Rospudy na obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8, Transprojekt-Warszawa grudzień 2004; Dokumentacja z badań geotechnicznych. Temat: Most - estakada przed dolinę rzeki Rospudy w ciągu Obwodnicy Augustowa od km do km 6+028,,,SALIX' Białystok 2002; Obliczenia hydrologiczno - hydrauliczne światła mostu na rzece Rospuda w km obwodnicy Augustowa, W. Bolesta, Warszawa 2003 r.; Opinia geotechniczna dot. przeprawy przez rzekę Rospudę wariant techn. Ula" estakada pięcioprzęsłowa, SALIX Białystok sierpień 2001 r; Opinia na temat technologii budowy przeprawy mostowej przez dolinę rzeki Rospudy, A. Jarominiak, Rzeszów 2003 r.; Opinia założeń technologicznych budowy mostu przez dolinę rzeki Rospudy 2003 Transprojekt-Warszawa; Wpływ obwodnicy miasta Augustowa na stosunki wodne w dolinie rzeki Rospuda. W. Mioduszewski, MUZ Falenty 2001). Przeprowadzone badania, analizy i obliczenia wykazały, iż przejście przez rzekę będzie możliwe estakadą 10-przęsłową na całej szerokości doliny, gdyż nie spowoduje istotnych zmian w położeniu i dynamice wód gruntowych, a tym samym nie nastąpi przesuszenie siedlisk hydrogenicznych w dolinie rzeki. Kolejnym konsultacjom społecznym przedsięwzięcie zostało poddane w postępowaniu prowadzonym przez Burmistrza Augustowa. w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, zmierzającym do wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wszystkie zgłaszane uwagi i wnioski były rozpatrywane w trakcie postępowania z udziałem społeczeństwa, na zasadach określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska, przy uzgadnianiu przedsięwzięcia z Wojewodą w zakresie ochrony środowiska, a później przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. (Burmistrz Miasta Augustowa dnia , wydał decyzję znak AGP-7331/29/02/03 ustającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 granica państwa Kudowa Zdrój - Wrocław - Warszawa - Białystok -Suwałki - granica państwa na odcinku od miejscowości Szczepki Gatne II w km do skrzyżowania dróg krajowych nr 8 i drogi nr 61 Warszawa - Ostrołęka Łomża - Augustów oraz budowie obiektów inżynierskich i dróg dojazdowych, przebudowie istniejących dróg wraz z towarzyszącą infrastrukturą jako I etap budowy obwodnicy, tzn. jedna nitka przyszłej dwu jezdniowej drogi ekspresowej z docelowym przejściem dwujezdniowym przez dolinę Rospudy 10-cio przęsłową estakadą; data uprawomocnienia decyzji 14 stycznia 2003r.). Opisany wariant uzgodniony stał się wariantem inwestycyjnym, dla którego uruchomiono procedury związane z przygotowaniem przedsięwzięcia: wykupem gruntów, pracami geodezyjnymi, opracowaniem projektów budowlanych, opracowaniem raportów OOŚ itp. 26

24 Wariant zerowy polegający na zaniechaniu przedsięwzięcia W toku wariantowania brano też pod uwagę zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego oraz wnioski mieszkańców Augustowa, dotyczące bezwzględnej konieczności budowy obwodnicy, z uwagi na fakt, iż zaniechanie jej realizacji niesie za sobą określone negatywne konsekwencje. Wariant zerowy (zaniechanie inwestycji) oznacza, iż przez miasto Augustów przejeżdżać będzie w ciągu doby około 3 tysiące pojazdów ciężarowych, zwiększając ponadnormatywne zanieczyszczenia miasta tlenkami azotu, powodując nadmierny hałas i drgania dynamiczne niszczące pobliskie budynki. Wzrastające natężenie ruchu prowadzi również do rosnącej stale liczby wypadków drogowych, podczas których giną ludzie (w 2004 r. niemal dwukrotny wzrost w stosunku do lat poprzednich). Rosnący trend niekorzystnych zjawisk wpływa znacząco na obniżenie jakości i bezpieczeństwa życia mieszkańców miasta. Wszystko to ma miejsce w znanej miejscowości wypoczynkowej i uzdrowiskowej. Utrzymywanie się tej sytuacji zagraża statusowi uzdrowiska i może doprowadzić do poważnych konfliktów społecznych, np. blokady międzynarodowego ruchu tranzytowego pojazdów ciężarowych w kierunku przejść w Ogrodnikach i Budzisku, które znajdują się w ścisłej czołówce krajowej pod względem liczby przejeżdżających rocznie pojazdów. Opisana sytuacja Augustowa ma istotne implikacje w procedurze oceny przypadków, w których przedsięwzięcie (obwodnica) może być realizowane, pomimo znaczących oddziaływań na obszar Natura Ostatnia faza oceny zawiera bowiem pytanie, czy istnieją imperatywne przyczyny, wynikające z nadrzędnego interesu publicznego: ochroną zdrowia, ochroną bezpieczeństwa ludzi. W sytuacji ich istnienia, zgoda na realizację przedsięwzięcia na obszarze Natura 2000, w tym wypadku w obszarze Puszczy Augustowskiej, może być udzielona, pod warunkiem zastosowania stosownych środków kompensujących. Zestawienie danych dotyczących wypadków drogowych i natężenia ruchu drogowego na drodze krajowej nr 8 Wypadki w latach Droga krajowa nr 8 Warszawa Białystok Budzisko (na odcinku zarządzanym przez GDDKiA O/Białystok): Wypadki w tym: w m. Augustów 110 Zabici 377 w tym: w m. Augustów 12 Ranni w tym: w m. Augustów

25 W roku 2004 na drodze krajowej nr 8 zginęło 46 osób, co oznacza ponad 2-krotny wzrost ilości zabitych w stosunku do roku Jest to niemal połowa zabitych z ogółu ofiar na wszystkich pozostałych drogach krajowych, zarządzanych przez Oddział GDDKiA i prawie 1/4 zabitych z ogółu ofiar na wszystkich drogach województwa podlaskiego w 2004 roku. Wypadki w roku 2005 (I-VIII) Droga krajowa nr 8 (cała na terenie Oddziału): 80 wypadków (29 zabitych i 102 rannych) oraz 728 kolizji w tym: odcinek Białystok Augustów 23 wypadki (10 zabitych i 31 rannych) oraz 81 kolizji; m. Augustów: 7 wypadków (2 zabitych i 8 rannych) oraz 92 kolizje Natężenie ruchu na drodze nr 8 Generalny Pomiar Ruchu 2005, dane z dnia 18 maja (pomiar całodobowy): Białystok wylot w kierunku Augustowa: poj./dobę (2 906 poj. ciężarowych) Przejście przez m. Augustów: poj./dobę (4 086 poj. ciężarowych) Natężenie ruchu na Przejściu Granicznym w Budzisku. Jest to drugie, co do wielkości, przejście graniczne dla ruchu towarowego w Polsce (po Świecku). Cały ruch pojazdów, związany z przejściem granicznym w Budzisku, przejeżdża przez Augustów. W roku 2004 PG Budzisko przekroczyło ogółem około 1,2 mln pojazdów, w tym prawie 80 tysięcy pojazdów ciężkich. Jak wskazuje utrzymująca się tendencja wzrostu natężenia ruchu, wartości te za rok 2005 będą znacznie wyższe. Wzrost natężenia ruchu w 2004 roku, w stosunku do roku 2003, wyniósł 31,5% ogółem i 28% w zakresie pojazdów ciężkich. W bieżącym roku (2005) widoczny jest bardzo intensywny wzrost ilości pojazdów przekraczających granicę w Budzisku. W miesiącach: styczeń maj o około %, w stosunku do analogicznego okresu roku 2004 (przed wejściem Polski do UE), w miesiącach czerwiec wrzesień średnio o ok. 40% na miesiąc. 28

26 3. OPIS ŚRODOWISKA 3.1. Elementy przyrodnicze środowiska Położenie na tle systemu regionalizacji przyrodniczej Regionalizacja fizycznogeograficzna według J. Kondrackiego (1998) W nawiązaniu do podziału dziesiętnego Polski, obszar objęty opracowaniem znajduje się w obrębie Regionu Pojezierza Litewskiego (842.7) w Mezoregionie Równiny Augustowskiej (842.74). Regionalizacja przyrodniczo-leśna T.Trampera sytuuje obszar w II Krainie Mazursko- Podlaskiej, w Dzielnicy Puszczy Augustowskiej. Regiony geobotaniczne według J. M. Matuszkiewicza (2001). Według tego podziału obszar badań należy do Działu Północnego Mazursko-Białoruskiego, Krainy Augustowskiej. Dział Północno Mazursko-Białoruski wyróżnia się występowaniem niżowych zbiorowisk borów świerkowych: zespołów Sphagno girgensohnii-piceetum (świerczyna na torfie) i Querco-Piceetum (wilgotny bór mieszany świerkowodębowy). Ponadto niemal wszystkie naturalne zbiorowiska roślinne na obszarze tego działu wykształcają się w specyficznych odmianach, którym nadawana jest nazwa odmiana subborealna. Odnosi się to szczególnie do grądów (Tilio-Carpinetum), borów sosnowych, borów mieszanych i olsów (Carici elongatae-alnetum) Budowa geologiczna Szczegółowe dane dotyczące budowy podłoża i warunków geologicznoinżynierskich w podłożu zwierają opracowania tekstowe, tabelaryczne i graficzne zamieszczone w dokumentacji geotechnicznej i geologicznej. Trasa Obwodnicy przebiega przez obszar o urozmaiconej budowie geologicznej utworów powierzchniowych, lecz powtarzalnej kombinacji jednostek geomorfologicznokrajobrazowych: pagórkowatej moreny dennej, z towarzyszącą jej mozaiką nieckowatych obniżeń wytopiskowych i pojeziernych wypełnionych obecnie torfami; falistej równiny wodnolodowcowej z rynnami lodowcowymi (szlak sandrowy Rospudy, Zelwianki) płaskich obniżeń wytopiskowych wypełnionych osadami mineralnymi i organicznymi oraz dolin rzecznych z torfami, rzadziej aluwiami. Największe znaczenie w formowaniu wymienionych jednostek miały procesy związane z obecnością na tym terenie lądolodu Wisły. Po ustąpieniu lodowca istotną rolę odegrała erozja holoceńska i ewolucja rynien lodowcowych z jeziorami, prowadząca do ich przekształcenia w baseny wypełnione osadami, z dużym udziałem pokryw organicznych. Poniżej przedstawiono zwięzłą charakterystykę 29

27 głównych jednostek geomorfologicznych. Szlak sandrowy Rospudy rozpoczyna się w rejonie Jeziora Czarnego na wysokości około 180 m n.p.m (Fig.1). W części dystalnej osiąga wysokość 130 m n.p.m. Szerokość sandru w miejscach przewężeń wynosi około 0,3-0,4 km, w najszerszym miejscu dochodzi do 4-5 km. Szlak sandrowy Rospudy dzieli się na dwa różne morfologicznie odcinki: północny od źródeł do jeziora Bolesty i południowy od jeziora Bolesty do Augustowa. Południową część stanowi rozległy poziom sandrowy wznoszący się od 130 m n.p.m. w okolicach Augustowa, do 164 m n.p.m. pomiędzy Raczkami i jeziorem Bolesty. Jest on rozcięty głęboką doliną Rospudy, wykorzystującą w południowej części rynnę jeziora o tej samej nazwie. Dno doliny znajduje się na wysokości m n.p.m. Akumulacja osadów wodnolodowcowych budujących sandr od Raczek do Augustowa odbywała się bądź w rozległej szczelinie, bądź pomiędzy bryłami lodu martwego. Materiał fluwioglacjalny, występujący w rozszerzeniach rynny głównej i w rynnach bocznych, jest na ogół gruboziarnisty i słabo wysegregowany. Południowa część sandru znajduje się w strefie objętej fazą leszczyńską zlodowacenia bałtyckiego. Podobną genezę ma obniżenie doliny Zelwianki (Kamienny Bród), którą przekracza obwodnica na południowym skraju Puszczy Augustowskiej. 30

28 Fig.1. Szlak sandrowy doliny Rospudy na tle sandru augustowskiego. 1- sandry, 2- jeziora Pagórkowata morena denna. Sandr Rospudy jest otoczony terenami przeważnie gliniastej moreny dennej o rzeźbie drobnopagórkowej z licznymi formami kemowymi i i licznymi, zabagnionymi, obniżeniami terenu genezy wytopiskowej. Tereny moreny dennej leżą 5-10 m niżej, niż obszary piasków sandrowych, które od północy i południa graniczą z gliniastymi równinami wysokimi i stromymi krawędziami Z tą granicą genetyczno-litologiczną wiąże się zasadniczo odmienny sposób użytkowania terenu: tereny piaszczysto-żwirowe sandru są zalesione i stanowią fragment Puszczy Augustowskiej; tereny gliniastej moreny dennej są wylesione i użytkowane rolniczo, jedynie fragment takiego krajobrazu w rejonie wsi Mazurki i Topiłówka pozostał w obrębie kompleksu leśnego. 31

Droga ekspresowa S-8 na odcinku Augustów-Suwałki

Droga ekspresowa S-8 na odcinku Augustów-Suwałki Droga ekspresowa S-8 na odcinku Augustów-Suwałki Trasa Augustów-Suwałki a Via Baltica Trasa Augustów-Suwałki to część planowanej transeuropejskiej trasy tranzytowej Via Baltica. Będzie to najkrótsza droga

Bardziej szczegółowo

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 I.47. Droga nr 442 m. Chocz. 47 Droga nr 442 m. Chocz Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat pleszewski Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem

Bardziej szczegółowo

INWESTOR GMINA I MIASTO ULANÓW UL RYNEK ULANÓW

INWESTOR GMINA I MIASTO ULANÓW UL RYNEK ULANÓW PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Tanewska- Podbór Odc. 1 w km 0+000 do 0+097,70 Odc.2 w km 0+822 do 1+065,50 Odc. 3 w km 0+000 do 0+075,50 INWESTOR GMINA I MIASTO ULANÓW UL

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Elbląska. 3. Tabela objętości humusu ul. Elbląska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Elbląska. 5. Wykaz współrzędnych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu Przebudowy drogi gruntowej na działce nr 82 w m. Darskowo gmina Złocieniec ( układ lokalny km )

OPIS TECHNICZNY. do projektu Przebudowy drogi gruntowej na działce nr 82 w m. Darskowo gmina Złocieniec ( układ lokalny km ) OPIS TECHNICZNY do projektu Przebudowy drogi gruntowej na działce nr 82 w m. Darskowo gmina Złocieniec ( układ lokalny km 0+000 0+770 ) 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Projekt techniczny został opracowany przez

Bardziej szczegółowo

OPIS Do Planu Zagospodarowania Terenu dla Opracowania : "BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ PRZY DZIAŁCE NR 544 w WOLI KOPCOWEJ (ul.

OPIS Do Planu Zagospodarowania Terenu dla Opracowania : BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ PRZY DZIAŁCE NR 544 w WOLI KOPCOWEJ (ul. 1 OPIS Do Planu Zagospodarowania Terenu dla Opracowania : "BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ PRZY DZIAŁCE NR 544 I. PODSTAWA OPRACOWANIA 1. Projekt opracowano w oparciu o : Umowa z Gminą MASŁÓW. Mapę geodezyjną

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi gminnej Gutarzewo - Podsmardzewo. na odcinku od km 0+000,00 do km 3+262,80. OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej Gutarzewo - Podsmardzewo. na odcinku od km 0+000,00 do km 3+262,80. OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego wykonawczego przebudowy drogi gminnej Gutarzewo - Podsmardzewo. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy dla

Bardziej szczegółowo

BUDOWA AUTOSTRADY A4. Węzeł Dębica-Pustynia - Węzeł Rzeszów Zachodni km km

BUDOWA AUTOSTRADY A4. Węzeł Dębica-Pustynia - Węzeł Rzeszów Zachodni km km BUDOWA AUTOSTRADY A4 Węzeł Dębica-Pustynia - Węzeł Rzeszów Zachodni km 537+550 km 570+300 UKŁAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW DROGOWYCH Parametry przekroju autostrady: Klasa techniczna: autostrada

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do dokumentacji technicznej na wykonanie odbudowy drogi powiatowej nr 3230 D Granica Państwa - Nowa Morawa

OPIS TECHNICZNY. Do dokumentacji technicznej na wykonanie odbudowy drogi powiatowej nr 3230 D Granica Państwa - Nowa Morawa Dotyczy części projektu dla zadania Odbudowa drogi powiatowej nr 3230D Granica Państwa Nowa Morawa Bolesławów Stronie Śląskie, km 2+233,56 do 3+060,17 II etap [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.].

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu 1. Przedmiot inwestycji. OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi dojazdowej dla obsługi strefy ekonomicznej na terenie miejscowości Gorzyce wraz z odwodnieniem

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.Nazwa inwestycji przebudowa drogi gminnej, nr C Łowiczek - Łowiczek km 0+007, ,00

OPIS TECHNICZNY. 1.Nazwa inwestycji przebudowa drogi gminnej, nr C Łowiczek - Łowiczek km 0+007, ,00 OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego na przebudowę drogi gminnej, nr 160729C Łowiczek - Łowiczek, na odcinku o łącznej długości 0,993 km, od km 0+007,00 do km 1+000,00. I. Część opisowa, ogólna 1.Nazwa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZY OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZY OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu remontu nawierzchni drogi gminnej położonej na działkach nr 6, 32, 34, 994 i 47 stanowiących dojazd do wsi Tyliczki. 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest remont

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Zarządzanie i Doradztwo - Budownictwo Lądowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr...1... DOKUMENTACJA TECHNICZNA Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0450T odcinek Węgrzynów

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO I. CZĘŚĆ OPISOWA...2

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO I. CZĘŚĆ OPISOWA...2 Projekt Wykonawczy 1 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWA RONDA W MIEJSCOWOŚCI KROŚCIENKO NA POŁĄCZENIU DRÓG: WOJEWÓDZKIEJ NR 969 NOWY TARG NOWY SĄCZ, POWIATOWEJ NR K1636 KROŚCIENKO SZCZAWNICA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NA REMONT DRÓG GMINNYCH W KRZEWIU W GMINIE GRYFÓW ŚLĄSKI GMINA GRYFÓW ŚLĄSKI. Ulica Rynek GRYFÓW ŚLĄSKI

PROJEKT BUDOWLANY NA REMONT DRÓG GMINNYCH W KRZEWIU W GMINIE GRYFÓW ŚLĄSKI GMINA GRYFÓW ŚLĄSKI. Ulica Rynek GRYFÓW ŚLĄSKI PROJEKT BUDOWLANY NA REMONT DRÓG GMINNYCH W KRZEWIU W GMINIE GRYFÓW ŚLĄSKI INWESTOR: GMINA GRYFÓW ŚLĄSKI Ulica Rynek 1 59-620 GRYFÓW ŚLĄSKI Opracował: inż. Jarosław Samulski... Jelenia Góra, Grudzień 2009

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Projektu przebudowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Armii Krajowej wraz z budową parkingów i oświetlenia 1.

OPIS TECHNICZNY. Projektu przebudowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Armii Krajowej wraz z budową parkingów i oświetlenia 1. OPIS TECHNICZNY Projektu przebudowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Armii Krajowej wraz z budową parkingów i oświetlenia 1. TEMAT OPRACOWANIA Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 128/1, 128/18, 128/2

Bardziej szczegółowo

Droga ekspresowa S8 na odcinku Augustów - Suwałki

Droga ekspresowa S8 na odcinku Augustów - Suwałki Droga ekspresowa S8 na odcinku Augustów - Suwałki Trasa Augustów Suwałki a Via Baltica Trasa Augustów - Suwałki to część planowanej transeuropejskiej trasy tranzytowej Via Baltica. Będzie to najkrótsza

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY I. PODSTAWA OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY I. PODSTAWA OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY I. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania dokumentacji technicznej pn. Budowa drogi dojazdowej do posesji w miejscowości Wojcieszyn gm. Nowogard w technologii powierzchniowego utrwalenia

Bardziej szczegółowo

Gmina Dołhobyczów Dołhobyczów, ul. Spółdzielcza 2a, pow. Hrubieszów PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI HULCZE GMINA DOŁHOBYCZÓW

Gmina Dołhobyczów Dołhobyczów, ul. Spółdzielcza 2a, pow. Hrubieszów PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI HULCZE GMINA DOŁHOBYCZÓW Pracownia Projektów Drogowych PPD 22-600 Tomaszów Lub. ul. Kościuszki 110 S.C. INWESTOR: ADRES: Gmina Dołhobyczów 22-540 Dołhobyczów, ul. Spółdzielcza 2a, pow. Hrubieszów NAZWA ZADANIA: PRZEBUDOWA DROGI

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część opisowa 1. Strona tytułowa 2. Karta zawartości opracowania 3. Opis techniczny 4. Decyzja PZD.DM.5563/111/2011 5. Uzgodnienie PZD.DM.5563/179/2011 6. Oświadczenie projektanta

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja projektowa Określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz warunków i lokalizacji ich wykonania.

Dokumentacja projektowa Określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz warunków i lokalizacji ich wykonania. Załącznik nr 3 do SIWZ Dokumentacja projektowa Określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz warunków i lokalizacji ich wykonania. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej ul. Zwycięstwa w Pionkach

Bardziej szczegółowo

Do decyzji Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki z dnia 12 marca 2008 r. znak: OŚ /06/2009

Do decyzji Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki z dnia 12 marca 2008 r. znak: OŚ /06/2009 Załącznik nr 1 Do decyzji Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki z dnia 12 marca 2008 r. znak: OŚ.7624-20/06/2009 Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na budowie zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W RAFAŁOWIE

PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W RAFAŁOWIE PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W RAFAŁOWIE Temat Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w Rafałowie, działka nr 90 Adres inwestycji Rafałów, działka nr 90, gmina Godziesze Wielkie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO MODERNIZACJA (PRZEBUDOWA) DROGI GMINNEJ TRANSPORTU ROLNICZEGO NR 010103 C KLOCEK - BARŁOGI W KM 0 + 000 0 + 700 Długość odcinka : 0,700 km 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU p.t.:,, PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1314 O GRA-MAR (BĄKÓW JAMY STACJA KOLEJOWA JAMY) W M. JAMY OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU p.t.:,, PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1314 O GRA-MAR (BĄKÓW JAMY STACJA KOLEJOWA JAMY) W M. JAMY OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA, ZAKRES I DANE OGÓLNE Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1314 O w miejscowości Jamy. Podstawę opracowania stanowią następujące dokumenty

Bardziej szczegółowo

tel./ fax. (0-14) BIURO PROJEKTOWE tel. kom PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI GŁOWACZOWA W KM 0+500, ,00

tel./ fax. (0-14) BIURO PROJEKTOWE tel. kom PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI GŁOWACZOWA W KM 0+500, ,00 ARCHIKOM 39-200 Dębica, ul. Parkowa1 adres e-mail : archikom@vp.pl tel./ fax. (0-14) 692 68 56 BIURO PROJEKTOWE tel. kom. 0-608 385 193 TEMAT: PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI GŁOWACZOWA W KM 0+500,00 1+040,00

Bardziej szczegółowo

Remont drogi gminnej Nr T Bidziny koło Goraja.

Remont drogi gminnej Nr T Bidziny koło Goraja. db projekt Konrad Gądek Egz. 4 ul. Wschodnia 2 28-200 STASZÓW Tel. 0 505 148 991 PROJEKT BUDOWLANY (ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT) Remont drogi gminnej Nr 004542T Bidziny koło Goraja.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU Z A K Ł A D B U D O W L A N O D R O G O W Y BUD-DROG ZDZISŁAW HARAF 33-300 NOWY SĄCZ, UL. BOLESŁAWA PRUSA 24a tel./fax /0-18/ 443-90-90 www.bud-drog.pl e-mail: buddrog@o2.pl biuro@bud-drog.pl NIP 734-000-12-84

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO DOKUMENTACJI PRZEBUDOWY DROGI

I. OPIS DO DOKUMENTACJI PRZEBUDOWY DROGI I. OPIS DO DOKUMENTACJI PRZEBUDOWY DROGI SPIS TREŚCI I. OPIS... 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 3. LOKALIZACJA... 4. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU... 4.1. JEZDNIA... 4.4.

Bardziej szczegółowo

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA)

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) 1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY Materiały wyjściowe: Decyzja

Bardziej szczegółowo

Gmina: Gołańcz (m. Morakowo), Wągrowiec (m. Wągrowiec) Celem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 241 na odcinku Morakowo - Wągrowiec

Gmina: Gołańcz (m. Morakowo), Wągrowiec (m. Wągrowiec) Celem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 241 na odcinku Morakowo - Wągrowiec I.19. Droga nr 241 Morakowo- Wągrowiec. 19 Droga nr 241 Morakowo- Wągrowiec Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat: wągrowiecki Gmina: Gołańcz (m. Morakowo), Wągrowiec

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Zamojska. 3. Tabela objętości humusu ul. Zamojska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Zamojska. 5. Wykaz drzew do

Bardziej szczegółowo

Projekt przebudowy drogi gminnej nr L w miejscowości Siedliska

Projekt przebudowy drogi gminnej nr L w miejscowości Siedliska Dro-Koncept Biuro Projektów Drogowych Krzysztof Sławiński ul. F. Araszkiewicza 88, 20-834 Lublin tel. 887 142 027, e-mail: drokoncept@gmail.com TYTUŁ OPRACOWANIA: Projekt przebudowy drogi gminnej nr 103275L

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa drogi gminnej (ul. Jeziorna) na odcinku Borowo Sitno. Kartuzy. Gmina Kartuzy ul. Hallera Kartuzy

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa drogi gminnej (ul. Jeziorna) na odcinku Borowo Sitno. Kartuzy. Gmina Kartuzy ul. Hallera Kartuzy MAXPROJEKT Mateusz Jezierski ul.świętopełka 28, 81-524 Gdynia biuro@maxprojekt.gda.pl, tel./fax 58 345 25 60 NIP 586-112-71-53 PRZEDMIAR ROBÓT Temat projektu: Miejscowość: Zleceniodawca: Budowa drogi gminnej

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Do projektu przebudowy drogi gminnej nr G Skrzetuszewo - Imiołki gmina Kiszkowo pow. Gniezno

Opis techniczny. Do projektu przebudowy drogi gminnej nr G Skrzetuszewo - Imiołki gmina Kiszkowo pow. Gniezno Opis techniczny Do projektu przebudowy drogi gminnej nr. 284021G Skrzetuszewo - Imiołki gmina Kiszkowo pow. Gniezno 1. Dane ogólne Projekt przewiduje przebudowę drogi gminnej nr. 284021G Skrzetuszewo Imiołki

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1. mgr inż. Jerzy Koziołek Żywiec ul. Powstańców Śląskich 2 tel.kom

Egzemplarz nr 1. mgr inż. Jerzy Koziołek Żywiec ul. Powstańców Śląskich 2 tel.kom 1 34-300 Żywiec ul. Powstańców Śląskich 2 tel.kom. 509146248 e-mail: koziolek@epoczta.pl Inwestycja: Remont drogi gminnej nr G000002 Wieprz Kościół Górki- Twierdza od km 0+006.5 do km 2+234 Dokumentacja:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU PREZENTUJE

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU PREZENTUJE ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU PREZENTUJE MAPA Z SIECIĄ DRÓG Sied dróg wojewódzkich opolszczyzny obejmuje 947 km dróg w ciągach których zlokalizowane są 153 obiekty mostowe i około 800 przepustów drogowych

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Podstawa opracowania: Ustawa z dnia 3 października 2008 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Toruńska. 3. Tabela objętości humusu ul. Toruńska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Toruńska. 5. Wykaz drzew do

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część opisowa: 1. Przedmiot inwestycji 2. Podstawa opracowania 3. Zakres zamierzenia 4. Opis stanu istniejącego 5. Opis stanu projektowanego 6. Konstrukcje nawierzchni 7. Zestawienie

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Z A K Ł A D U S Ł U G T E C H N I C Z N Y C H DROGO-PROJEKT s.c. 63-500 Ostrzeszów ul. Piastowska 14a/16 P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 101533D.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis techniczny 1. Przedmiot opracowania 2. Istniejące zagospodarowanie terenu 2.1. Droga na dojazdach 2.2. Most 3. Projektowane zagospodarowanie terenu 3.1. Zakres przewidywanych

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Gostyń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Gostyń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 I.45. Droga nr 434 m. Gostyń. 45 Droga nr 434 m. Gostyń Powiat gostyński Lokalizacja przedsięwzięcia Gmina: Gostyń (m. Gostyń, Krajewice) Gmina: Piaski (Podrzecze, Grabonóg, Piaski) Charakterystyka ogólna

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy m. Świeca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy m. Świeca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444 I.50. Droga nr 444 m. Świeca. 50 Droga nr 444 m. Świeca Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat ostrowski Gmina: Odolanów (Świeca, Huta, Mościska) Celem inwestycji

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka z o.o Wrocław, ul. Opolska lok.1

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka z o.o Wrocław, ul. Opolska lok.1 BPBK BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka z o.o. 52-010 Wrocław, ul. Opolska 11-19 lok.1 Znak rej.: S66-2/2010 Zleceniodawca (Inwestor): Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Żyrardów

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. INFORMACJE OGÓLNE. Inwestor: Powiat Wyszkowski, Aleja Róż 2, Wyszków. Nazwa i adres inwestycji:

OPIS TECHNICZNY 1. INFORMACJE OGÓLNE. Inwestor: Powiat Wyszkowski, Aleja Róż 2, Wyszków. Nazwa i adres inwestycji: OPIS TECHNICZNY 1. INFORMACJE OGÓLNE Inwestor: Powiat Wyszkowski, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków Nazwa i adres inwestycji: Planowana inwestycja pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W na odcinku od drogi

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Wykaz współrzędnych punktów głównych. 5. Wykaz lokalizacji zjazdów. 6. Tabela robót ziemnych. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa drogi gminnej nr ul. Parkowa w miejscowości Bieliny NR DZIAŁKI.OBRĘB NR 0006 BIELINY

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa drogi gminnej nr ul. Parkowa w miejscowości Bieliny NR DZIAŁKI.OBRĘB NR 0006 BIELINY PROJEKT BUDOWLANY Przebudowa drogi gminnej nr 102843 ul. Parkowa w miejscowości Bieliny NR DZIAŁKI.OBRĘB NR 0006 BIELINY INWESTOR Gmina i Miasto Ulanów ul. Rynek 5 37-410 Ulanów KODY CPV wspólny język

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa... str. 1 2. Spis zawartości opracowania... str. 2 3. Opis techniczny... str. 3-5 4. Zestawienie projektowanych znaków... str. 6 5. Plan orientacyjny skala

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPIS TREŚCI I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 3. LOKALIZACJA... 4. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W GODZIESZACH MAŁYCH

PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W GODZIESZACH MAŁYCH PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W GODZIESZACH MAŁYCH Temat Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w Godzieszach Małych, działki nr 1111 i 1112 Adres inwestycji Godziesze Małe, działki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis techniczny

Spis treści. Opis techniczny Spis treści I Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot Inwestycji 3. Istniejący stan zagospodarowania działki 4. Projektowane zagospodarowanie działki 5. Parametry techniczne i przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPIS TREŚCI I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 3 1. Podstawa opracowania... 3 2. Przedmiot inwestycji... 3 3. Stan istniejący zagospodarowania terenu... 3 4. Projektowane zagospodarowanie terenu...

Bardziej szczegółowo

Obwodnica Augustowa ma długość 34,23 km, a wraz z łącznikiem od węzła Suwałki Południe do istniejącej drogi krajowej nr 8 36,6 km.

Obwodnica Augustowa ma długość 34,23 km, a wraz z łącznikiem od węzła Suwałki Południe do istniejącej drogi krajowej nr 8 36,6 km. Obwodnica Augustowa nareszcie gotowa Kilkanaście minut przed północą w czwartek 7 listopada, pierwsze pojazdy wjechały na obwodnicę Augustowa. Tym samym począwszy od nocy z 6 na 7 listopada tranzyt omija

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zawartość projektu:

PROJEKT BUDOWLANY. Zawartość projektu: PROJEKT BUDOWLANY Temat: Przebudowa drogi powiatowej nr 1580P na odcinku Damasławek Dąbrowa gr. woj. kujawsko-pomorskiego (Janowiec Wlkp.) Inwestycja obejmuje działki nr: 430/2 obręb: Damasławek, 78, 100,

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania OPIS TECHNICZNY PRZEDMIAR ROBÓT MAPA SYTUACYJNA RYS. NR 1 MAPA EWIDENCYJNA RYS. NR 2 7, MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA ZAKRES ROBÓT RYS. 8 15 PRZEKRÓJ POPRZECZNY P-1 RYS. NR 16 PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UPROSZCZONY STARA WIEŚ - WOLA CHOJNATA GMINA BIAŁA RAWSKA POWIAT RAWSKI WOJ. ŁÓDZKIE UL. JANA PAWŁA II BIAŁA RAWSKA

PROJEKT UPROSZCZONY STARA WIEŚ - WOLA CHOJNATA GMINA BIAŁA RAWSKA POWIAT RAWSKI WOJ. ŁÓDZKIE UL. JANA PAWŁA II BIAŁA RAWSKA Zakład Robót Ogólnobudowlanych i Drogowych mgr inż. Edward Grzegorzewski EGZ NR 1 ul. Łódzka 46 / 13 97-300 Piotrków Trybunalski PROJEKT UPROSZCZONY Nazwa obiektu: REMONT DROGI GMINNEJ STARA WIEŚ - WOLA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY EGZ. ZADANIE: DZIAŁKI: Nr 375 INWESTOR; GMINA WIZNA PLAC RAGINISA WIZNA PROJEKTOWAŁ:

PROJEKT BUDOWLANY EGZ. ZADANIE: DZIAŁKI: Nr 375 INWESTOR; GMINA WIZNA PLAC RAGINISA WIZNA PROJEKTOWAŁ: EGZ. PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SREBROWO-RUTKI W DZIAŁKI: Nr 375 INWESTOR; GMINA WIZNA PLAC RAGINISA 35 18-430 WIZNA PROJEKTOWAŁ: SPRAWDZIŁ: UL. WYSZYŃSKIEGO 2A/64 18-400 ŁOMŻA

Bardziej szczegółowo

17.11.2009 na posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze DKiA przyjęto STE dla drogi S6.

17.11.2009 na posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze DKiA przyjęto STE dla drogi S6. S6 Goleniów - Koszalin I. Podstawowe informacje o inwestycji - długość 116,9 km - obecny etap w przygotowaniu - lata realizacji po roku 2013 etap zrealizowany: studium techniczno ekonomiczne: 10.2009 17.11.2009

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BRANŻA DROGOWA

OPIS TECHNICZNY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BRANŻA DROGOWA OPIS TECHNICZNY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BRANŻA DROGOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Opis techniczny BRANŻA DROGOWA: 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Istniejące zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY I. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania dokumentacji technicznej pn. Budowa ciągu pieszo - jezdnego wraz z chodnikami przy ul. Poniatowskiego w Nowogardzie stanowią: - umowa zawarta

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 3. PODSTAWOWE PARAMETRY ULICY BUKOWEJ.

OPIS TECHNICZNY 3. PODSTAWOWE PARAMETRY ULICY BUKOWEJ. OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. umowa i uzgodnienia z Zamawiającym. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

Bardziej szczegółowo

Firma Projektowo Usługowa PLANPROF inż. Michał Kubiński Sierakowice, ul. Ceramiczna 5 NIP: mobile:

Firma Projektowo Usługowa PLANPROF inż. Michał Kubiński Sierakowice, ul. Ceramiczna 5 NIP: mobile: inż. Michał Kubiński 44-156 Sierakowice, ul. Ceramiczna 5 NIP: 638-112-87-04 mobile: 500 017 959 e-mail: biuro.planprof@wp.pl www.planprof.wwwi.pl inż. Michał Kubiński 44-156 Sierakowice, ul. Ceramiczna

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany drogowy przebudowy drogi gminnej nr 550142P, ul. Okrężna w miejscowości Krzykosy. 2. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Gmina: Szamotuły (m. Szamotuły), Pniewy ( m. Pniewy) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy Pniew i Szamotuł (DW 184)

Gmina: Szamotuły (m. Szamotuły), Pniewy ( m. Pniewy) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy Pniew i Szamotuł (DW 184) I.12. Przebudowa układu komunikacyjnego Wronki- autostrada A2. 12 Przebudowa układu komunikacyjnego Wronki- autostrada A2 Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Dokumentacja projektowa, uproszczona. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Masanów Młynik etap III, gm.

PROJEKT BUDOWLANY. Dokumentacja projektowa, uproszczona. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Masanów Młynik etap III, gm. PROJEKT BUDOWLANY Dokumentacja projektowa, uproszczona TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR BRANŻA KOD CPV PROJEKTOWAŁ Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Masanów Młynik etap III, m. Masanów, gmina Sieroszewice,

Bardziej szczegółowo

Projekt. tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla oznakowania na czas budowy drogi ekspresowej S-7 Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański

Projekt. tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla oznakowania na czas budowy drogi ekspresowej S-7 Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla oznakowania na czas budowy drogi ekspresowej S-7 Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański Projekt nr S7.1/29/17 PROJEKTANT: Grzegorz Graban Gdańsk, luty

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OPISOWA... 3 CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 7

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OPISOWA... 3 CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 7 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 4 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 4 3. ZAKRES OPRACOWANIA (BRANŻA DROGOWA)... 4 4. STAN ISTNIEJĄCY... 4 5. STAN PROJEKTOWANY... 5 CZĘŚĆ RYSUNKOWA...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W m. MARIANOWO GMINA DOMINOWO POWIAT ŚREDZKI * WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Działki nr ewid. Marianowo 231 CPV 45233124-4 Inwestor : Gmina

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja inwestycji

Lokalizacja inwestycji Lokalizacja inwestycji Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w województwie mazowieckim, powiecie garwolińskim na terenach gminy Garwolin, Górzno, Sobolew i Trojanów. Niniejszy zakres budowy jest

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów Kujawski. ABRYS Technika Sp. z o.o.

Bibliografia. Akty prawne. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów Kujawski. ABRYS Technika Sp. z o.o. Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań,

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Wiejskiej na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Spacerowej w Łomiankach SPIS ZAWARTOŚCI

Przebudowa ulicy Wiejskiej na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Spacerowej w Łomiankach SPIS ZAWARTOŚCI SPIS ZAWARTOŚCI 1. PLAN ORIENTACYJNY 2. OPIS TECHNICZNY 3. PRZEKROJE NORMALNE 4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA 1:500 5. PRZEDMIAR ROBÓT 6. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA 7. ZAŚWIADCZENIE PROJEKTANTA Z

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja inwestycji. Opis zamiaru Inwestycyjnego

Lokalizacja inwestycji. Opis zamiaru Inwestycyjnego Opis "Obsługa komunikacyjna inwestycji zlokalizowanych na działkach o nr 207, 195/2, 218/26, 218/25, 218/24, 218/23, 218/21, 218/19, 218/18 obr. 8 Śródmieście w rejonie ul. Wita Stwosza, ul. Kątowej i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY przebudowy drogi gminnej wewnętrznej Droga dojazdowa do Piekarni km do 0+383,50 w Kraczkowej

PROJEKT TECHNICZNY przebudowy drogi gminnej wewnętrznej Droga dojazdowa do Piekarni km do 0+383,50 w Kraczkowej PROJEKT TECHNICZNY przebudowy drogi gminnej wewnętrznej Droga dojazdowa do Piekarni km 0+065 do 0+383,50 w Kraczkowej Na działkach gruntowych o nr ew : 2093/10, 2092, 2093/12, 2093/ obręb - Kraczkowa Inwestor:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis techniczny II. III. Przedmiar robót Rysunki Rys. nr 1 Plan orientacyjny skala 1:10 000 Rys. nr 2 Plan sytuacyjny skala 1:500 Rys. nr 3 Przekroje normalne skala 1:50, 1:20

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Przebudowa drogi powiatowej nr 2502L na odcinku od km 1+498,00 do km 1+952,00 w miejscowości Borysów. Lokalizacja robót:

PROJEKT WYKONAWCZY. Przebudowa drogi powiatowej nr 2502L na odcinku od km 1+498,00 do km 1+952,00 w miejscowości Borysów. Lokalizacja robót: GAJEWSKI MARCIN PROJEKTY DROGOWE UL. Kołłątaja 8/27A 24-100 Puławy NIP: 811-161-45-54 PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa drogi powiatowej nr 2502L na odcinku od km 1+498,00 do km 1+952,00 w miejscowości Borysów

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Rokitno - Podlipie

OPIS TECHNICZNY. do projektu przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Rokitno - Podlipie OPIS TECHNICZNY do projektu przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Rokitno - Podlipie 1. Cel i zakres opracowania. Celem opracowania jest przebudowa /modernizacja/ drogi dojazdowej do gruntów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZAŁĄCZNIK NR 9 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zadanie: Adres: Nazwy i kody: kod wiodący: uzupełniające: Przebudowa dojazdu od ul. Sobieskiego do siedziby ZUM Skierniewice ul. Sobieskiego Obręb geodezyjny:

Bardziej szczegółowo

Docelowa organizacji ruchu

Docelowa organizacji ruchu 2015 w Kłodzku Docelowa organizacji ruchu po przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 3016D Pieszyce Sokolec Docelowa organizacja ruchu po przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 3016D Spis treści 1. Inwestor...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pod nazwą:

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pod nazwą: OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 2804 L Modliborzyce BłaŜek w lokalizacji od km 3+410 do km 5+728 od km 3+400,00 do km 5+575,00

Bardziej szczegółowo

Odbudowa drogi gminnej Nr 107271 L od km 1+590 do km 1+650 i od km 1+700 do 1+790 w miejscowości Krzczonów Trzeci

Odbudowa drogi gminnej Nr 107271 L od km 1+590 do km 1+650 i od km 1+700 do 1+790 w miejscowości Krzczonów Trzeci 1 Odbudowa drogi gminnej Nr 107271 L od km 1+590 do km 1+650 i od km 1+700 do 1+790 w miejscowości Krzczonów Trzeci Obiekt położony na działce Nr 427 w miejscowości Krzczonów obręb Krzczonów Trzeci Kolonia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego PRODIM PRODIM Marta Maruszak ul. Z. Krasińskiego 35 lok. 34, 01-784 Warszawa tel./faks: (22) 6634051 tel. kom.: 0607510929 e-mail: lm@prodim.com.pl NIP 525-226-97-67 REGON 141726383 INWESTOR: Gmina Radzymin

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE I NADZORY MAWIKON

USŁUGI PROJEKTOWE I NADZORY MAWIKON USŁUGI PROJEKTOWE I NADZORY MAWIKON S.C. K. MAJTCZAK, W. WIECHNO 99-300 KUTNO, ul. Plac Wolności 14, tel.:604 416 983; 504 219 414 e-mail: krzysiekmaja@wp.pl, witw2006@wp.pl NIP: 775 261 84 56; REGON:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLA Y. ADRES : Droga gminna nr B -w Turówce Nowej gmina Suwałki

PROJEKT BUDOWLA Y. ADRES : Droga gminna nr B -w Turówce Nowej gmina Suwałki PROJEKT BUDOWLA Y OBIEKT : Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 101995B Przez wieś Turówka owa od drogi powiatowej nr1117b do km 1+352.56 w Turówce owej w gminie Suwałki Nr. dz. geod. obiekt Turówka Nowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia..

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia.. UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG z dnia.. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część dz. nr 2/1 w obrębie geodezyjnym Kalwa, gmina Stary Targ

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: I.8. Droga nr 178 odc. DW 174- Czarnków. 8 Droga nr 178 odc. DW 174- Czarnków Lokalizacja przedsięwzięcia Powiat: czarnkowsko- trzcianecki Gmina: Czarnków (m. Czarnków) Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie Załącznik Nr 1 Wykaz najważniejszych aktów prawnych Prawodawstwo polskie Ustawy i Rozporządzenia o charakterze ogólnym Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Opis stanu istniejącego. 4. Opis stanu projektowanego

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Opis stanu istniejącego. 4. Opis stanu projektowanego OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 1. Rozporządzenie MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 1999 r. z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY W JAROSŁAWICACH

PROJEKT TECHNICZNY W JAROSŁAWICACH PROJEKT TECHNICZNY 1 CZĘŚĆ 1 OPISOWA Opis techniczny 2 CZĘŚĆ 2 RYSUNKOWA 1 Obiekt: Inwestor: Nazwa opracowania: Droga gminna Gmina Tuczępy, Tuczępy 35, 28-124 Tuczępy Dokumentacja techniczna 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Budowa obwodnicy m. Łomianek na odc. Brukowa Rolnicza śladem Kościelna Droga. Łomianki, dn r.

Budowa obwodnicy m. Łomianek na odc. Brukowa Rolnicza śladem Kościelna Droga. Łomianki, dn r. Budowa obwodnicy m. Łomianek na odc. Brukowa Rolnicza śladem Kościelna Droga Łomianki, dn. 19.12.2016 r. Cel koncepcji Celem koncepcji jest wybranie 4 optymalnych wariantów przebiegu obwodnicy miasta Łomianek

Bardziej szczegółowo

Remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sanok

Remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sanok Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2252R ul. Jagiellońska w m. Sanok na odcinku od km 0+185 0+410 (strona lewa) Działka Nr ewid. : 1011 OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI: 1 PRZEDMIOT PROJEKTU... 4 2

Bardziej szczegółowo

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Urząd Gminy Nowinka 16-304 Nowinka 33, woj. podlaskie tel. 87 641-95-20, fax. 87 641-96-60, e-mail: ugnowinka@poczta.onet.pl System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009.... (imię i nazwisko/nazwa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2 1. Przedmiot opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Stan istniejący... 3 4. Parametry techniczne... 4 5. Rozwiązania sytuacyjne... 4 6. Projektowana niweleta...

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY TERENOWEJ JEDNOSTKI EKSPLOATACJI W OPOLU - WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Projekt wykonawczy Roboty drogowe

BUDOWA SIEDZIBY TERENOWEJ JEDNOSTKI EKSPLOATACJI W OPOLU - WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Projekt wykonawczy Roboty drogowe Spis treści BUDOWA SIEDZIBY TERENOWEJ JEDNOSTKI EKSPLOATACJI W OPOLU I. Część opisowa 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 1.1. Podstawy opracowania... 3 1.2. Przedmiot inwestycji... 3 2. OKREŚLENIE GRANIC TERENU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa nawierzchni ul. Jasnej w Ostrowie Wielkopolskim (od ul. Jankowskiego do al. Solidarności) ul. Jasna. Ostrów Wielkopolski

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa nawierzchni ul. Jasnej w Ostrowie Wielkopolskim (od ul. Jankowskiego do al. Solidarności) ul. Jasna. Ostrów Wielkopolski PROJEKT BUDOWLANY Branża : drogowa Obiekt : Przebudowa nawierzchni ul. Jasnej w Ostrowie Wielkopolskim (od ul. Jankowskiego do al. Solidarności) Adres: Ostrów Wielkopolski ul. Jasna Inwestor : Miejski

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ NR F UL. TOPOLOWEJ I UL. FIRMOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RUDNO

OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ NR F UL. TOPOLOWEJ I UL. FIRMOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RUDNO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ NR. 003701F UL. TOPOLOWEJ I UL. FIRMOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RUDNO 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Planowane przedsięwzięcie to inwestycja drogowa polegająca

Bardziej szczegółowo

Gmina Sompolno (Sompolinek, Ośno Górne, Ośno Dolne) Celem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 269 na odcinku Sompolinek - Lubotyń

Gmina Sompolno (Sompolinek, Ośno Górne, Ośno Dolne) Celem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 269 na odcinku Sompolinek - Lubotyń I.31. Droga nr 269 odc. Sompolinek Lubotyń. 31 Droga nr 269 odc. Sompolinek Lubotyń Powiat koniński Lokalizacja przedsięwzięcia Gmina Sompolno (Sompolinek, Ośno Górne, Ośno Dolne) Powiat kolski Gmina Babiak

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 2943 UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku

UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Racławice Wielkie. Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Z A K Ł A D U S Ł U G T E C H N I C Z N Y C H DROGO-PROJEKT s.c. 63-500 Ostrzeszów ul. Piastowska 14a/16 P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 101549D.

Bardziej szczegółowo