INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA"

Transkrypt

1 INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA w K a t o w i c a c h D e l e g a t u r a w B i e l s k u - B i a ł e j I N F O R M A C J A O STANIE ŚRODOWISKA NA TERENIE MIASTA BIELSKO-BIAŁA WG DANYCH ZA ROK 2010 Bielsko Biała, maj 2011 r.

2 MONITORING ŚRODOWISKA Stan czystości środowiska jest przedmiotem stałych badań wchodzących w skład systemu Państwowego Monitoringu Środowiska, realizowanego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, w którego strukturze funkcjonujemy jako Delegatura. Badania te prowadzone są zgodnie z Programem Państwowego Monitoringu Środowiska dla województwa śląskiego na lata I. Monitoring powietrza atmosferycznego Zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. Nr 25 z 2008 roku, poz. 150 j.t. z późn. zm, ) oceny są dokonywane w strefach, w tym w aglomeracjach. Na terenie województwa śląskiego zostało wydzielonych 5 stref zgodnie z założeniami do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (stanowiącej transpozycję Dyrektywy 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy), przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 16 listopada 2010 r. Strefy, w których dokonuje się oceny zostały przedstawione na Ryc. 1 oraz wymienione poniżej: strefa śląska, aglomeracja górnośląska, aglomeracja rybnicko-jastrzębska, miasto Bielsko-Biała, miasto Częstochowa. 1

3 Ryc.1. Aglomeracje, miasta i strefy, dla których dokonuje się oceny jakości powietrza. Miasto Bielsko-Biała tworzy osobną strefę, której przypisano kod PL2403. Podstawę klasyfikacji stref stanowi (zgodnie z art. 89 w/w ustawy) dopuszczalny poziom substancji w powietrzu oraz dopuszczalny poziom stężeń powiększony o margines tolerancji z dozwolonymi przypadkami przekroczeń, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. (Dz. U. nr 47. poz.281) w sprawie poziomów stężeń niektórych substancji w powietrzu oraz założeniach do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (stanowiącej transpozycję Dyrektywy 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy), przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 16 listopada 2010 r.). 2

4 Ocenę dla każdej strefy wykonuje się dla zanieczyszczeń wymienionych w tabeli poniżej. Określa się również klasę ogólną strefy oraz działania wynikające z klasyfikacji. Tab.1. Wartości kryterialne do klasyfikacji stref dla terenu kraju w roku 2010 Substancja Okres uśredniania wyników pomiarów Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu [µg/m 3 ] Dopuszczalna częstość przekraczania dopuszczalnego poziomu w roku Benzen rok kalendarzowy 5 - Dwutlenek azotu Dwutlenek siarki jedna godzina razy rok kalendarzowy 40 - jedna godzina razy 24 godziny razy Ołów rok kalendarzowy 0,5 - Ozon 8 godzin dni* Pył zawieszony PM godziny razy rok kalendarzowy 40 - Tlenek węgla 8 godzin Wartość marginesu tolerancji dla wymienionych w tabeli substancji jest równa 0. *liczba dni z przekroczeniami poziomu dopuszczalnego w roku kalendarzowym, uśredniona w ciągu ostatnich trzech lat Tab.2. Klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomów stężeń zanieczyszczeń Poziomy stężeń Klasa strefy Wymagane działania nie przekraczające wartości dopuszczalnej* A brak powyżej wartości dopuszczalnej* lecz nie przekraczający wartości dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji B określenie obszarów przekroczeń wartości dopuszczalnych powyżej wartości dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji* C określenie obszarów przekroczeń wartości dopuszczalnych oraz wartości dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji opracowanie programu ochrony powietrza POP * z uwzględnieniem dozwolonych częstości przekroczeń określonych w RMŚ w sprawie dopuszczalnych poziomów stężeń niektórych substancji w powietrzu 3

5 Tab.3. Poziomy docelowe dla niektórych substancji w powietrzu, zróżnicowane ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin, termin ich osiągnięcia, oznaczenia numeryczne tych substancji, okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarów oraz dopuszczalne częstości przekraczania tych poziomów. Nazwa substancji (numer CAS) Okres uśredniania wyników pomiarów Poziom docelowy substancji w powietrzu Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu docelowego w roku Termin osiągnięcia docelowego poziomu substancji w powietrzu Arsen b) ( ) a) rok 6 c) ng/m Benzo(α)piren b) ( ) a) rok 1 c) ng/m Kadm b) ( ) a) rok 5 c) ng/m Nikiel b) ( ) a) rok 20 c) ng/m Ozon ( ) a) okres weget. (IV- 31 VII) 8 godzin e) 120 c) e) µg/m 3 25 dni f) 2010 d) g) h) µg/m 3 *h a) oznaczenie numeryczne substancji b) całkowita zawartość tego pierwiastka w pyle zawieszonym PM10, a dla benzo(α)pirenu całkowita zawartość benzo(α)pirenu w pyle zawieszonym PM10 c) poziom docelowy ze względu na ochronę zdrowia ludzi d) poziom docelowy ze względu na ochronę roślin e) maksymalna średnia ośmiogodzinna spośród wszystkich średnich kroczących, obliczanych ze średnich jednogodzinnych w ciągu doby f) liczba dni z przekroczeniem poziomu docelowego w roku kalendarzowym uśredniona w ciągu kolejnych trzech lat g) wyrażony jako AOT 40 która oznacza sumą różnic pomiędzy stężeniem średnim jednogodzinnym wyrażonym w µg/m 3 *h h) wartość uśredniona dla kolejnych pięciu lat Dziewiąta roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim, obejmująca 2010 rok określa dla strefy miasto Bielsko-Biała (kod strefy PL2403) dopuszczalne poziomy substancji: ze względu na ochronę zdrowia ze względu na ochronę roślin. Ocenę wykonano w oparciu o: 1). Całoroczne serie badań na włączonej do sieci Śląskiego Monitoringu, automatycznej stacji monitoringu w Bielsku-Białej przy ul. Kossak-Szczuckiej 19. 2). Stacje manualne monitoringu zanieczyszczeń pyłowych zlokalizowane w Bielsku-Białej przy ul. Kossak-Szczuckiej (pył PM10) oraz Sterniczej (pył PM2,5) 3). Całoroczne serie wyników z pasywnych pomiarów benzenu zlokalizowanych w Bielsku-Białej przy ul. 3 maja. W związku z lokalizacją punktu pomiarowego przy ciągu komunikacyjnym oceniono, że bardziej reprezentatywny dla całego miasta Bielska-Białej jest wynik modelowania 4

6 matematycznego średniorocznej wartości benzenu. Od 2011 punkt pomiaru benzenu znajduje się przy ul. Sterniczej. 4). Wartości uzyskane na podstawie modelowania matematycznego - opracowanie Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach 5). Pomiary na stacji w innej strefie. 6). Analogie do wyników pomiarów (stężeń) w innym obszarze. Dla wszystkich substancji podlegających ocenie, strefy zaliczono do jednej z poniższych klas: klasa A - jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie nie przekraczały odpowiednio poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów celów długoterminowych, klasa B - jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie przekraczały poziomy dopuszczalne, lecz nie przekraczały poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji, klasa C - jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie przekraczały poziomy dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy ten margines jest określony, klasa D1 - jeżeli stężenia ozonu w powietrzu na jej terenie nie przekraczały poziomu celu długoterminowego, klasa D2 - jeżeli stężenia ozonu na jej terenie przekraczały poziom celu długoterminowego. Tab.4. Stężenie wybranych zanieczyszczeń zmierzone na stacjach monitoringu w Bielsku-Białej Średnie stężenie substancji [µg/m 3 ] Adres stacji PM10 PM 2,5 SO 2 NO 2 NO Ozon Benzen ul. Kossak- Szczuckiej 47* - 15,9 23,9 6,8 50,1 - ul. Sternicza ,1 * 96 przypadków przekroczeń wartości dopuszczalnych Wyniki notowane na stacji przy ul. Kossak-Szczuckiej w 2010 roku dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach: 5

7 Tab.5. Średnioroczne wartości dopuszczalne dla mierzonych zanieczyszczeń w 2010 roku Zanieczyszczenia Dopuszczalna wartość średnioroczna dla terenów zwykłych Pył zaw. PM10 [µg/m 3 ] Pył zaw. PM 2,5 [µg/m 3 ] SO 2 [µg/m 3 ] NO 2 [µg/m 3 ] Ozon [µg/m 3 ] * 40** 120** * - wartości dopuszczalne od r. (dla SO 2 poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin) ** - maksymalna średnia ośmiogodzinna spośród średnich kroczących w ciągu doby Po dokonaniu oceny strefy z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia ludności stwierdzono: brak przekroczeń dopuszczalnych wartości stężeń średniorocznych dla zanieczyszczeń: SO 2, NO 2, CO, Pb, As, Cd, Ni, benzenu oraz ozonu dla tych zanieczyszczeń stwierdzono klasę wynikową: A przekroczenie dopuszczalnej wartości średniorocznej stężenia pyłu zawieszonego PM10-47 µg/m 3, (przy dopuszczalnej wartości 40 µg/m 3 ), co stanowi wzrost o 13% w stosunku do roku poprzedniego, przekroczenie dopuszczalnej liczby dni z ponadnormatywnymi wartościami średniodobowymi pyłu zawieszonego PM10 w Bielsku-Białej - na stacji tła miejskiego 96 przypadków przekroczeń (przy wartości dopuszczalnej 35 dni w roku). Wartości te wzrosły o 7% w stosunku do roku 2009, od 2010 roku wykonywane są pomiary stężeń pyłu PM2,5 - wartości średnie stężeń pyłu PM2,5 w 2010 roku wyniosły 42 µg/m3, ponadnormatywne stężenie benzo-α-pirenu w strefie Miasta Bielsko-Biała - 6,9 ng/m 3 (przy wartości docelowej 1,0 ng/m 3 ) - bez zmian w stosunku do 2009 roku Ze względu na przekroczenia wartości dopuszczalnej benzo-α-pirenu i pyłu PM10 oraz ponadnormatywną ilość dni z przekroczeniami wartości dopuszczalnych dla pyłu PM10 ustanowiono klasę łączną dla strefy: C porównując z 2009 rokiem polepszyła się klasa strefy badana pod względem ozonu (w 2009 miasto Bielsko-Biała posiadało klasę wynikową C, obecnie A) Do głównych przyczyn wystąpienia przekroczeń pyłu zawieszonego PM10, PM2,5, i benzo(a)pirenu należą: w okresie zimowym j - emisja z indywidualnego ogrzewania budynków, w okresie letnim - bliskość głównych dróg z intensywnym ruchem, 6

8 emisja wtórna zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni odkrytych, np. dróg, chodników, boisk, niekorzystne warunki meteorologiczne, występujące podczas powolnego rozprzestrzeniania się emitowanych lokalnie zanieczyszczeń, w związku z małą prędkością wiatru (poniżej 1,5 m/s) napływ zanieczyszczenia z innej strefy lub spoza kraju. Analiza stężeń 24 godzinnych pyłu zawieszonego PM10, przekraczających wartość dopuszczalną i średnich prędkości wiatru, wykazuje również występowanie niekorzystnych warunków rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń (w Bielsku-Białej, ul. Kossak-Szczuckiej w 97% przypadków). Szczególnie niekorzystne warunki meteorologiczne wystąpiły w sezonie zimowym. Rozkłady prędkości wiatru poniżej 1,5 m/s oraz stężeń 24 godzinnych pyłu zwieszonego PM10 przekraczające poziom dopuszczalny dla Bielska-Białej przedstawiono na Ryc.2. Ryc. 2. Rozkłady prędkości wiatru poniżej 1,5 m/s oraz 24 godzinnych stężeń pyłu zawieszonego PM10 przekraczające poziom dopuszczalny 50 µg/m3 w Bielsku-Białej w okresie Strefy klasy C zostały zakwalifikowane do programów ochrony powietrza (POP), w zakresie substancji, których dotyczyło przekroczenie. Ocena ogólna strefy nie uległa zmianie w stosunku do poprzedniego roku. II. Monitoring hałasu w środowisku W 2010 roku nie prowadzono monitoringowych pomiarów hałasu w środowisku na terenie miasta Bielsko-Biała. 7

9 III. Monitoring pól elektromagnetycznych Zgodnie z programem Państwowego Monitoringu Środowiska na rok 2010 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach przeprowadził badania monitoringowe pól elektromagnetycznych w mieście Bielsko-Biała. Podstawę badań stanowi Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. Nr 221, Poz. 1645). P1 Ryc. 3. Położenie punktu pomiarowego na terenie miasta Bielsko-Biała (źródło: Pomiary dotyczyły pól elektromagnetycznych w przedziale częstotliwości 100 khz 3 GHz (składowej elektrycznej E) w środowisku, w miejscach dostępnych dla ludności. W Bielsku-Białej na os. Grunwaldzkim w odległości mniejszej niż 300 m od punkty pomiarowego zlokalizowane są stacje bazowe telefonii komórkowej. Na podstawie pomiarów obliczono średnią arytmetyczną wartości skutecznych natężeń pola elektrycznego (E), która w żadnym z dwóch pomiarów nie przekroczyła wartości dopuszczalnej 7[V/m], określonej w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania i dotrzymywania tych poziomów (Dz.U. Nr 192, poz 1883). 8

10 Tab.6. Wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych częstotliwości 100 khz 3 GHz w środowisku Punkt pomiarowy poziomów Natężenie pola elektrycznego Niepewność pomiaru l.p. pól elektromagnetycznych E **) [V/m] U E 0,95 [db] w środowisku 1. Bielsko-Biała, os. Grunwaldzkie 0,60 2,5 E ** [V/m] średnia wartość arytmetyczna wartości skutecznych natężeń pól elektrycznych promieniowania elektromagnetycznego w zakresie częstotliwości100 khz 3 GHz, w danym punkcie obserwacji w środowisku. IV. Monitoring wód powierzchniowych Na terenie miasta Bielsko-Biała w 2010 roku prowadzony był następujący monitoring wód powierzchniowych: 1. operacyjny (w 1 punkcie kontrolno-pomiarowym) 2. badawczy (w 2 punktach kontrolno-pomiarowych) 3. wód powierzchniowych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności (w 3 punktach kontrolnopomiarowych) Ad. 1 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. Dz. U. nr 162, poz.1008, w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, przedstawiamy klasyfikację (opracowaną przez WIOŚ Delegaturę w Bielsku-Białej) wszystkich wskaźników jakości wód oznaczanych w punktach pomiarowo-kontrolnych oraz klasyfikację poszczególnych grup wskaźników jakości wody. Ocena ma charakter wstępny, ponieważ na chwilę obecną nie dysponujemy jeszcze wynikami analiz wskaźników biologicznych, opracowywanych przez podwykonawcę. Klasyfikację jakości wód powierzchniowych w monitoringu diagnostycznym i operacyjnym wykonuje się porównując wyznaczone wartości stężeń poszczególnych wskaźników jakości wody z określonymi wartościami granicznymi. Dla każdego wskaźnika fizykochemicznego jakości wody (wspomagającego elementy biologiczne) oraz wskaźnika z grupy substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, zmierzonych z częstotliwością jeden raz na miesiąc, wyznacza się wartość stężenia odpowiadającą percentylowi 90, a w przypadku mniejszej częstotliwości badań - przyjmuje się najmniej korzystną wartość stężenia. Dla wskaźników określających stan chemiczny, w zależności od ich rodzaju, wyznacza się stężenie maksymalne lub średnie. 9

11 Wapienica Biała SIEĆ MONITORINGOWA WÓD POWIERZCHNIOWYCH NA TERENIE MIASTA BIELSKO-BIAŁA W ROKU Kromparek 5 Krzywa 2 Biała Straconka Olszówka Wapienica - poniżej zbiornika w Wapinicy (MOPI) 2. Wapienica - poniżej oczyszczalni w Wapienicy (MB) 3. Olszówka - powyżej szpitala (MOPI) 4. Straconka - poniżej źródełka (MOPI) 5. Krzywa - ujście do Białej (MB) 6. Kromparek - ujście do Białej (MO) miasto Bielsko-Biała rzeka punkt pomiarowy

12 Zaklasyfikowanie każdego z badanych wskaźników biologicznych do jednej z pięciu klas jakości oraz porównanie ich z otrzymanymi wynikami wskaźników fizykochemicznych pozwala określić stan lub potencjał ekologiczny badanego cieku, który w odniesieniu do stanu chemicznego określa ogólny stan wód. Na terenie miasta Bielsko-Biała, w ramach monitoringu operacyjnego, prowadzono badania w jednym punkcie kontrolno-pomiarowym, Kromparek ujście do Białej. Dla grupy wskaźników fizykochemicznych (wspierającej elementy biologiczne) określono odpowiedni potencjał, odpowiadający klasie przyjętej dla wskaźnika wchodzącego w skład grupy i mającego najmniej korzystne stężenie. W badanym punkcie, zarówno w grupie substancji fizykochemicznych, jak i grupie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, stwierdzono potencjał dobry. Wyniki klasyfikacji w monitoringu operacyjnym przedstawiono w tabeli 7: 11

13 Tab. 7. Ocena stanu wód w punktach monitoringu operacyjnego w roku 2010 na terenie miasta Bielsko-Biała Klasyfikacja wskaźników i elementów jakości wód ELEMENTY FIZYKOCHEMICZNE Lp Nazwa jcw Kod jcw Kod ppk Nazwa punktu pomiarowokontrolnego Typ abiotyczny Silnie zmieniona lub sztuczna jcw (T/N) Ppk zamyka jcw (T/N) ELEMENTY BIOLOGICZNE Fitoplankton - chlorofil a Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO) 1/ Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny MIR) Klasa elementów biologicznych 1. Stan fizyczny 2. Warunki tlenowe 3. Zasolenie 5. Substancje biogenne Temperatura Zawiesina ogólna Tlen rozpuszczony BZT5 ChZT-Mn OWO ChZT-Cr Przewodność w 20o Substancje rozpuszcz. Siarczany Chlorki Wapń Magnez Odczyn ph Azot amonowy Azot Kjeldahla Azot azotanowy Azot ogólny 4. Zakwaszenie Fosfor ogólny Klasa elementów fizykochemicznych (1-5) Substancje szczególnie szkodliwe- specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne STAN/ STAN CHEMI- POTENCJAŁ CZNY EKOLOGICZNY STAN 11 Kromparek PLRW PL01S1301_1694 Kromparek - ujście do Białej 6 T T I II I II I I I I I I I II II I I II II b.d. n.b. n.b. stan/potencjał ekologiczny I stan bdb / potencjał maks. I b.d. brak danych II stan db / potencjał db II III stan / potencjał umiarkowany III n.b. nie badano IV stan / potencjał słaby IV V stan / potencjał zły V stan / potencjał ekologiczny (grupa substancji fizykochemicznych oraz grupa specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntentycznych) I stan bdb / potencjał maks. I Stan bdb / potencjał maks. dla grupy specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych przyjmuje II stan db / potencjał db II się jedynie wtedy, gdy ocena el. biol. i fizykochem. wskaże poniżej stanu / potencjału na stan bdb / potencjał maks. PSD dobrego PPD stan chemiczny (grupa chemicznych wskaźników jakości wody) DOBRY PSD stan dobry poniżej stanu dobrego

14 Ad. 2 W roku 2010, na terenie miasta Bielsko-Biała, w ramach monitoringu badawczego, kontrolowana była jakości wody w 2 punktach pomiarowo-kontrolnych: Krzywa ujście do Białej oraz Wapienica poniżej oczyszczalni w Wapienicy. Uwagę zwraca przede wszystkim duża, w stosunku do 2009 roku, poprawa jakości wody, w punkcie Wapienica poniżej oczyszczalni w Wapienicy, mogąca mieć związek z zamknięciem w 2010 roku pobliskiej oczyszczalni ścieków. Decyzją Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia r. wstrzymano użytkowanie instalacji mechanicznochemiczno-biologicznej oczyszczalni ścieków należącej do BIO EKO TECH Sp. Z o.o. w Bielsku- Białej przy ul. Regera 84 w związku z jej negatywnym oddziaływaniem na środowisko oraz wprowadzaniem ścieków do wód rzeki Wapienicy bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego. Jednocześnie ustalono termin bezpiecznego zakończenia użytkowania instalacji na dzień r. Pismem z dnia r. Spółka BIO EKO TECH wystąpiła z wnioskiem o przedłużenie terminu bezpiecznego zakończenia użytkowania instalacji. W uzasadnieniu strona podniosła, iż ze względu na konieczność zapewnienia funkcjonowania zakładów przyłączonych do oczyszczalni niezbędne jest przedłużenie terminu jej prac, co pozwoli na podłączenie się w/w do miejskiej sieci kanalizacyjnej. WIOŚ po wyważeniu interesu środowiska i interesu społecznego podmiotów korzystających z oczyszczalni uznał, że wniosek o zmianę terminu zakończenia użytkowania instalacji zasługuje na uwzględnienie i wyznaczył nowy termin na dzień r. Niemniej jednak od dnia r. znacznie zmniejszył się ładunek ścieków odprowadzanych do środowiska z uwagi na odłączanie się kolejnych podmiotów korzystających z oczyszczalni. W punkcie Krzywa ujście do Białej nie zaobserwowano poprawy w stosunku do roku poprzedniego. Porównawczą ocenę jakości wody dla obu punktów w latach 2009 i 2010 zestawiono w tabeli 8. 12

15 Tab.8. Ocena wód w punktach monitoringu badawczego wód powierzchniowych zlokalizowanych na terenie miasta Bielsko-Biała w latach 2009 i ELEMENTY FIZYKOCHEMICZNE Nazwa punktu pomiarowo-kontrolnego Wapienica poniżej oczyszczalni w Wapienicy Rok badań Temperatura 1. Stan fizyczny Zawiesina ogólna Tlen rozpuszczony 2. Warunki tlenowe BZT5 OWO Przewodność w 20o 3. Zasolenie Substancje rozpuszcz. Siarczany Chlorki 4. Zakwaszenie Odczyn ph Azot amonowy 5. Substancje biogenne Azot Kjeldahla Azot azotanowy Azot ogólny Fosfor ogólny Klasa elementów fizykochemicznych (1-5) Substancje szczególnie szkodliwe - specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne) 2009 I I I PPD I I I I I I PPD PPD II I II PPD II 2010 I I I II I I I I I I II II II I I II II Krzywa ujście do Białej 2009 I PPD I PPD II I I I I II PPD PPD II PPD PPD PPD II 2010 I PPD I PPD PPD I II I I I PPD PPD II PPD II PPD II I II PPD potencjał maksymalny potencjał dobry poniżej potencjału dobrego Ad. 3. Na terenie miasta Bielsko-Biała, w roku 2010, badane były 3 punkty kontrolno-pomiarowe pod kątem wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, zgodnie z rozporządzeniem MŚ z dnia r. Dz. U. nr 204, poz Na podstawie uzyskanych w omawianym roku sprawozdawczym wyników badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wód powierzchniowych oraz w oparciu o przeprowadzoną ocenę ich jakości wg wymagań zawartych w załączniku nr 1 do rozporządzenia przyjęto dla każdego analizowanego punktu odpowiednią kategorię jakości wód: kategoria A 1 woda wymagająca prostego uzdatniania fizycznego, kategoria A 2 woda wymagająca typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego, kategoria A 3 woda wymagająca wysokosprawnego uzdatniania fizycznego i chemicznego 13

16 Wykaz punktów pomiarowych badanych pod kątem wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przedstawiono poniżej: Tab. 9. Ocena wód pod kątem wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. L.p. Nazwa punktu pomiarowego km rzeki Kategoria jakości wody w 2010 roku Wskaźniki nie odpowiadające kategoriom jakości wody 1 Wapienica - poniżej zbiornika w Wapienicy 17,4 A2 2 Olszówka - powyżej szpitala 2,2 poza A3 ogólna liczba bakterii coli 3 Straconka - poniżej źródełka 3,9 A2 Na ogólną liczbę badanych punktów, dwa z nich otrzymały kategorię A2 (Wapienica - poniżej zbiornika w Wapienicy, Straconka poniżej źródełka), a tylko w jednym punkcie, Olszówka powyżej szpitala, w wyniku zanieczyszczenia bakteriologicznego, woda nie została zakwalifikowana do żadnej z trzech kategorii. V. Monitoring wód podziemnych. W roku 2010, Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy, przeprowadził na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, badania wód podziemnych. Na terenie miasta Bielsko-Biała, w ramach sieci krajowej, oceniono wody podziemne w 1 punkcie pomiarowokontrolnym. Punkt ten badany był po raz pierwszy, w związku z czym nie ma możliwości odniesienia aktualnych wyników oceny do wyników z lat poprzednich. Ocenę wykonano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz.U. Nr 143 poz. 896). Wyniki klasyfikacji przedstawiono w tabeli 10. Tab. 10. Ocena wód podziemnych w monitoringu krajowym dla punktu na terenie miasta Bielsko-Biała. L.P. Numer punktu Nazwa punktu JCWPd Stratygrafia ujętej warstwy Klasa jakości 2010 Wskaźniki odpowiadające poszczególnym klasom jakości 1) 2010 II klasa III klasa IV klasa V klasa Powiat Gmina Współrzedne geograficzne PUWG 1992 X_92 Y_ /K Bielsko-Biała 143 K1 V PEV, temp., O2, Se NH4 B, F, Na, HCO3 Bielsko-Biała Bielsko-Biała , ,02 JCWPd Jednolita część wód podziemnych Poziomy wodonośne: K - kreda 14

17 15

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011 wykonana zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku

Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku Adam Zarembski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku WYDZIAŁ MONITORINGU www.gdansk.wios.gov.pl Pomorski Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie KROSNO listopad 2016 Monitoring jakości powietrza Wojewódzki inspektor ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

POWIETRZE. 1. Presja POWIETRZE

POWIETRZE. 1. Presja POWIETRZE 9 1. Presja Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest emisja antropogeniczna, na którą składa się emisja z działalności przemysłowej, z sektora bytowego oraz emisja komunikacyjna. W strukturze całkowitej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI 90-006 Łódź, ul. Piotrkowska 120 WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 Opracowali: Włodzimierz Andrzejczak Barbara Witaszczyk Monika Krajewska

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 24 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 24 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz. 1031 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 2) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK Renata Pałyska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych

Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych Leszek Ośródka Kościerzyna, 13 stycznia 214 r. Uzdrowiska w Polsce 2 Lokalizacja miejscowości

Bardziej szczegółowo

TARGI POL-ECO-SYSTEM 2015 strefa ograniczania niskiej emisji 27-29 października 2015 r., Poznań

TARGI POL-ECO-SYSTEM 2015 strefa ograniczania niskiej emisji 27-29 października 2015 r., Poznań Anna Chlebowska-Styś Wydział Monitoringu Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 1. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska. 2. Podstawy prawne monitoringu powietrza w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badań jakości powietrza wykonanych ambulansem pomiarowym w Tarnowskich Górach w dzielnicy Osada Jana w dniach

Sprawozdanie z badań jakości powietrza wykonanych ambulansem pomiarowym w Tarnowskich Górach w dzielnicy Osada Jana w dniach WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH DELEGATURA W CZĘSTOCHOWIE ul. Rząsawska 24/28 tel. (34) 369 41 20, (34) 364-35-12 42-200 Częstochowa tel./fax (34) 360-42-80 e-mail: czestochowa@katowice.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA PODSTAWIE BADAŃ PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA

STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA PODSTAWIE BADAŃ PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA PODSTAWIE BADAŃ PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA Rzeszów, maj 2016 r. CO TO JEST PAŃSTWOWY

Bardziej szczegółowo

Monitoring jakości powietrza. Włodarczyk Natalia

Monitoring jakości powietrza. Włodarczyk Natalia Monitoring jakości powietrza Włodarczyk Natalia Łódź 2014 2 Plan Prezentacji Uregulowania prawne systemu oceny jakości powietrza Rozporządzenie MŚ z 24.08.2012r. Poziomy dopuszczalne Poziomy docelowe Poziomy

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu / potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i ocena stanu wód rzecznych.

Ocena stanu / potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i ocena stanu wód rzecznych. Ocena stanu jednolitych części powierzchniowych wód płynących (w tym zbiorników zaporowych) w 2013 roku, z uwzględnieniem monitoringu w latach 2011 i 2012. Zgodnie z zapisami Ramowej Dyrektywy Wodnej podstawowym

Bardziej szczegółowo

Rok Ocena fizyko-chemiczna Poniżej Potencjału Dobrego Potencjał ekologiczny Stan chemiczny. Ocena eutrofizacji Stwierdzono (MIR, PO 4 )

Rok Ocena fizyko-chemiczna Poniżej Potencjału Dobrego Potencjał ekologiczny Stan chemiczny. Ocena eutrofizacji Stwierdzono (MIR, PO 4 ) Nazwa cieku: Górny Kanał Notecki Dorzecze: Odry Region wodny: Warty Powiat: bydgoski Gmina: Białe Błota Długość cieku: 25,8 km Typ cieku: 0 ciek sztuczny Nazwa jednolitej części wód: Górny Kanał Notecki

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w Polsce na tle Europy

Jakość powietrza w Polsce na tle Europy Monitoring jakości powietrza w systemie Państwowego Monitoringu Środowiska Jakość powietrza w Polsce na tle Europy PODSYSTEMY: 1. Monitoring jakości powietrza 2. Monitoring jakości wód 3. Monitoring jakości

Bardziej szczegółowo

2. Informacje ogólne o województwie lubelskim

2. Informacje ogólne o województwie lubelskim 1. Wstęp Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska opracował kolejną, trzynastą już, roczną ocenę jakości powietrza w województwie lubelskim sporządzoną na podstawie art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Warszawa, maj 2015 r. Jak oceniamy jakość powietrza? Strefy Substancje ochrona zdrowia: dwutlenek siarki - SO 2, dwutlenek

Bardziej szczegółowo

Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3

Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 Poznań 2007 1. Wstęp Na mocy art. 88 ustawy Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

Zanieczyszczenie: PYŁ ZAWIESZONY PM2,5 pomiary automatyczne i manualne

Zanieczyszczenie: PYŁ ZAWIESZONY PM2,5 pomiary automatyczne i manualne ZŁĄCZNIK NR 1 LIST STCJI I STNOWISK ORZ WYNIKI POMIRÓW, WYKORZYSTNYCH N POTRZEBY ROCZNEJ OCENY JKOŚCI POWIETRZ W WOJEWÓDZTWIE ZCHODNIOPOMORSKIM Z 2012 ROK Tabela 1 Tabela 1a Tabela 2 Tabela 2a Tabela

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w Polsce dziś i jutro

Ocena jakości powietrza w Polsce dziś i jutro Ocena jakości powietrza w Polsce dziś i jutro Barbara Toczko Departament Monitoringu, Ocen i Prognoz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Białystok, 5 grudnia 2006 r. System oceny jakosci powietrza w

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Szczecińska: Miasto Koszalin:

Aglomeracja Szczecińska: Miasto Koszalin: ZAŁĄCZNIK NR 3 DOKUMENTACJA WYNIKÓW OBLICZEŃ MODELOWYCH IMISJI NA POTRZEBY ROCZNEJ OCENY JAKOŚCI POWIETRZA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - RAPORT ZA 2010 ROK Aglomeracja Szczecińska: Mapa 1 Aglomeracja

Bardziej szczegółowo

5.1. Stan czystości powietrza wg pomiarów Fundacji Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej.

5.1. Stan czystości powietrza wg pomiarów Fundacji Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej. 5. Stan powietrza Jakość powietrza atmosferycznego Główne źródła zanieczyszczeń do powietrza na terenie Gdańska: - komunikacja - ruch pojazdów (emisja liniowa), - ogrzewanie indywidualne (emisja powierzchniowa),

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH

JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2010-2015 Prezentacja przygotowana w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach, na posiedzenie Zespołu ds. uchwały antysmogowej w woj. śląskim.

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2013

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2013 INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2013 Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez WIOŚ według zasad określonych

Bardziej szczegółowo

OCENA ROCZNA, KLASYFIKACJA STREF, OBSZARY PRZEKROCZEŃ NA DOLNYM ŚLĄSKU W 2015 ROKU

OCENA ROCZNA, KLASYFIKACJA STREF, OBSZARY PRZEKROCZEŃ NA DOLNYM ŚLĄSKU W 2015 ROKU Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu OCENA ROCZNA, KLASYFIKACJA STREF, OBSZARY PRZEKROCZEŃ NA DOLNYM ŚLĄSKU W 2015 ROKU na podstawie Państwowego Monitoringu Środowiska Ocena 2015 r. Wrocław,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Zbiorcze zestawienie klas stref dla poszczególnych zanieczyszczeń - ochrona zdrowia... 19

SPIS TREŚCI Zbiorcze zestawienie klas stref dla poszczególnych zanieczyszczeń - ochrona zdrowia... 19 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 1 2. Informacje ogólne o województwie lubelskim... 3 3. Opis systemu oceny... 7 4. Klasy stref i wymagane działania wynikające z oceny. 9 5. Wyniki oceny i klasyfikacji stref według

Bardziej szczegółowo

Danuta Krysiak Poznań 2016

Danuta Krysiak Poznań 2016 Jakość powietrza w województwie wielkopolskim na podstawie danych WIOŚ Poznań Danuta Krysiak Poznań 2016 Zakres prezentacji 1. Państwowy Monitoring Środowiska 2. Wielkopolska sieć monitoringu jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU OCENA WSTĘPNA JAKOŚĆI POWIETRZA POD KĄTEM ZAWARTOŚCI ARSENU, KADMU, NIKLU I BENZO(A)PIRENU W PYLE PM10 ORAZ DOSTOSOWANIA SYSTEMU OCENY DO WYMAGAŃ DYREKTYWY

Bardziej szczegółowo

Rozdział 9 stanowi podsumowanie pracy oraz zawiera wnioski końcowe z przeprowadzonej oceny jakości powietrza w regionie. W 10 rozdziale zestawiono

Rozdział 9 stanowi podsumowanie pracy oraz zawiera wnioski końcowe z przeprowadzonej oceny jakości powietrza w regionie. W 10 rozdziale zestawiono Spis treści 1.Wstęp... 2 2. Podstawy prawne wykonania oceny jakości powietrza... 4 3. Wartości kryterialne obowiązujące w ocenie jakości powietrza za rok 214... 6 3.1. Kryteria dla SO 2, NO 2, CO, benzenu,

Bardziej szczegółowo

Rok Ocena fizyko-chemiczna Poniżej potencjału dobrego Ocena hydromorfologiczna. Stan Chemiczny

Rok Ocena fizyko-chemiczna Poniżej potencjału dobrego Ocena hydromorfologiczna. Stan Chemiczny Nazwa cieku: Prusina Dorzecze: Wisła Region wodny: Dolna Wisła RZGW: Gdańsk Powiat: świecki Gmina: Świecie nad Wisłą Długość cieku: 28,9 km Powierzchnia zlewni: 191,2 km 2 Typ cieku: 20 rzeka nizinna żwirowa

Bardziej szczegółowo

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Joanna Jędras Wydział Monitoringu Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach 1 marca 2017 roku Plan prezentacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Stan środowiska w Bydgoszczy

Stan środowiska w Bydgoszczy Stan środowiska w Bydgoszczy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w 2005 r. w oparciu o automatyczną stację pomiarową zlokalizowaną przy ul. Warszawskiej kontynuował ciągły monitoring

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim Andrzej Miluch Marta Bursztynowicz Natalia Bykowszczenko Szczecin, 31 marca 2017 r. Roczna ocena

Bardziej szczegółowo

UMWD, IRT Konferencja: Razem dla czystego powietrza na Dolnym Śląsku Wrocław, 26 lipca 2016 r.

UMWD, IRT Konferencja: Razem dla czystego powietrza na Dolnym Śląsku Wrocław, 26 lipca 2016 r. UMWD, IRT Konferencja: Razem dla czystego powietrza na Dolnym Śląsku Wrocław, 26 lipca 2016 r. Zakres prezentacji Stan powietrza w Europie / Polsce problemy Jakość powietrza na Dolnym Śląsku na podstawie

Bardziej szczegółowo

2. Jakość wód w rzekach

2. Jakość wód w rzekach STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE JASIELSKIM W 212 R. 5 2. Jakość wód w rzekach Badania i ocena jakości wód powierzchniowych, realizowane w ramach systemu Państwowego monitoringu środowiska, wykonywane zostały

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez WIOŚ według zasad określonych

Bardziej szczegółowo

I. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W opracowaniu przedstawiono stan jakości powietrza w województwie

I. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W opracowaniu przedstawiono stan jakości powietrza w województwie I. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W opracowaniu przedstawiono stan jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim na podstawie danych z 211 r., uzyskany

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2011

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2011 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 00-716 WARSZAWA fax: 22 651 06 76 ul. Bartycka 110A e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60 http://www.wios.warszawa.pl ROCZNA

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM za 2010 r.

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM za 2010 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM za 2010 r. Opracowano w Wydziale Monitoringu Środowiska Zatwierdził: Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Źródło: http://wios.warszawa.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/aktualnosci/1176,aktualnosci-z-31032016-r-informacja-dot-zakupu-przez-s amorzady-nowych-stacji-pom.html

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja wskaźników wód powierzchniowych województwa podlaskiego w punktach pomiarowo-kontrolnych

Klasyfikacja wskaźników wód powierzchniowych województwa podlaskiego w punktach pomiarowo-kontrolnych INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU Klasyfikacja wskaźników wód powierzchniowych województwa podlaskiego w punktach pomiarowo-kontrolnych na podstawie badań

Bardziej szczegółowo

Problemy zanieczyszczenia powietrza w Polsce i innych krajach europejskich

Problemy zanieczyszczenia powietrza w Polsce i innych krajach europejskich Problemy zanieczyszczenia powietrza w Polsce i innych krajach europejskich Barbara Toczko Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 15 listopada 2012 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Danuta Krysiak Nowy Tomyśl, wrzesień 2016

Danuta Krysiak Nowy Tomyśl, wrzesień 2016 Państwowy Monitoring Środowiska Monitoring jakości powietrza Danuta Krysiak Nowy Tomyśl, wrzesień 216 Zakres prezentacji 1. Państwowy Monitoring Środowiska 2. Wielkopolska sieć monitoringu jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE www.wios.szczecin.pl PIĘCIOLETNIA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA ZA LATA 2002-2006 POD KĄTEM SO 2, NO 2, NO X, PM10, Pb, CO,

Bardziej szczegółowo

Rok Ocena bakteriologiczna* Ocena fizyko-chemiczna Ocena hydromorfologiczna Potencjał ekologiczny Stan Chemiczny

Rok Ocena bakteriologiczna* Ocena fizyko-chemiczna Ocena hydromorfologiczna Potencjał ekologiczny Stan Chemiczny Nazwa cieku: Wda Dorzecze: Wisła Region wodny: Dolna Wisła RZGW: Gdańsk Powiat: świecki Gmina: Świecie nad Wisłą Długość cieku: 198,0 km Powierzchnia zlewni: 2322,3 km 2 Typ cieku: 19 rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W 2008 ROKU

INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W 2008 ROKU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W TARNOWIE INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W 2008 ROKU Zatwierdził Opracowanie: Dział Monitoringu Środowiska Delegatury WIOŚ w Tarnowie Kierownik

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez WIOŚ według zasad określonych

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie

Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie XII Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw CZYSTE POWIETRZE W WARSZAWIE jako efekt polityki energetycznej miasta Warszawa, 23 października 2015

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE RZESZÓW W ASPEKCIE WPŁYWU WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ

JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE RZESZÓW W ASPEKCIE WPŁYWU WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE RZESZÓW W ASPEKCIE WPŁYWU WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ Rzeszów, październik 217 r.

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego Zarząd Województwa Śląskiego Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji Katowice

Bardziej szczegółowo

2. Informacje ogólne o województwie lubelskim

2. Informacje ogólne o województwie lubelskim 1. Wstęp Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przedstawia dwunastą roczną ocenę jakości powietrza w województwie lubelskim sporządzoną na podstawie art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu środowiska na terenie powiatu dzierżoniowskiego opracowana na podstawie badań monitoringowych przeprowadzonych w 2009 r.

Ocena stanu środowiska na terenie powiatu dzierżoniowskiego opracowana na podstawie badań monitoringowych przeprowadzonych w 2009 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU DELEGATURA W WAŁBRZYCHU 58 300 WAŁBRZYCH, ul. A. MICKIEWICZA 16, tel. (074) 84-233-22, 84-248-24, fax (074) 84-233-05 E-mail: 1) walb@wroclaw.pios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP OCENA JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO OCENA STANU WÓD POWIERZCHNIOWYCH... 13

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP OCENA JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO OCENA STANU WÓD POWIERZCHNIOWYCH... 13 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. OCENA JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO... 4 3. OCENA STANU WÓD POWIERZCHNIOWYCH... 13 4. OCENA STANU WÓD PODZIEMNYCH... 22 5. OCENA POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W ŚRODOWISKU...

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2012

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2012 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 00-716 WARSZAWA fax: 22 651 06 76 ul. Bartycka 110A e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60 http://www.wios.warszawa.pl ROCZNA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA MIASTA TARNOWA w 2010 roku

INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA MIASTA TARNOWA w 2010 roku Informacja o stanie środowiska w 2010 roku 1 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W TARNOWIE INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA MIASTA TARNOWA w 2010 roku Opracowanie: Dział Monitoringu

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNY ZŁEJ JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWODZTWIE ŚLĄSKIM ORAZ SPOSÓB INFORMOWANIA O JAKOŚCI POWIETRZA

PRZYCZYNY ZŁEJ JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWODZTWIE ŚLĄSKIM ORAZ SPOSÓB INFORMOWANIA O JAKOŚCI POWIETRZA PRZYCZYNY ZŁEJ JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWODZTWIE ŚLĄSKIM ORAZ SPOSÓB INFORMOWANIA O JAKOŚCI POWIETRZA Tadeusz Sadowski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach Monitoring powietrza w województwie

Bardziej szczegółowo

5. Stan powietrza Jakość powietrza atmosferycznego

5. Stan powietrza Jakość powietrza atmosferycznego 5. Stan powietrza 5.1. Jakość powietrza atmosferycznego Głównymi źródłami zanieczyszczeń do powietrza na terenie a są: - komunikacja - ruch pojazdów (emisja liniowa), - ogrzewanie indywidualne (emisja

Bardziej szczegółowo

Rok Ocena bakteriologiczna* Ocena fizyko-chemiczna Poniżej potencjału dobrego Ocena hydromorfologiczna. Stan Chemiczny

Rok Ocena bakteriologiczna* Ocena fizyko-chemiczna Poniżej potencjału dobrego Ocena hydromorfologiczna. Stan Chemiczny Nazwa cieku: Ryszka Dorzecze: Wisła Region wodny: Dolna Wisła RZGW: Gdańsk Powiat: świecki Gmina: Świecie nad Wisłą Długość cieku: 20,3 km Powierzchnia zlewni: 120,6 km 2 Typ cieku: 17 potok nizinny piaszcz.

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w województwie lubuskim na podstawie badań WIOŚ

Jakość powietrza w województwie lubuskim na podstawie badań WIOŚ Jakość powietrza w województwie lubuskim na podstawie badań WIOŚ Zielona Góra, 4 października 2016 r. jest częścią rządowej administracji zespolonej Wojewody Lubuskiego na obszarze województwa lubuskiego.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA OCENA STANU I POTENCJAŁU EKOLOGICZNEGO I CHEMICZNEGO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH PŁYNĄCYCH ZAGROŻONYCH NIEOSIĄGNIĘCIEM CELÓW ŚRODOWISKOWYCH (BADANYCH W

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu środowiska na terenie powiatu dzierżoniowskiego opracowana na podstawie badań monitoringowych przeprowadzonych w 2008 r.

Ocena stanu środowiska na terenie powiatu dzierżoniowskiego opracowana na podstawie badań monitoringowych przeprowadzonych w 2008 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU DELEGATURA W WAŁBRZYCHU 58 300 WAŁBRZYCH, ul. A. MICKIEWICZA 16, tel. (074) 84-233-22, 84-248-24, fax (074) 84-233-05 E-mail: 1) walb@wroclaw.pios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Diagnoza: Stan środowiska w 2014 r.

Diagnoza: Stan środowiska w 2014 r. Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020 Diagnoza: Stan środowiska w 2014 r. Lokalna Grupa Działania Dolina Raby Stan jakości powietrza Na podstawie opracowania WIOŚ w Krakowie: i miesięcznych biuletynów o

Bardziej szczegółowo

I. Pobieranie próbek. Lp. Wykaz czynności Wielkość współczynnika

I. Pobieranie próbek. Lp. Wykaz czynności Wielkość współczynnika Koszty i wykaz badań wykonywanych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Poznaniu 1. Stawka podstawowa wynosi 40,41 zł. 2. Wyliczenie kosztów usługi następuje w sposób następujący: koszt usługi

Bardziej szczegółowo

OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2010

OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2010 OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2010 Raport opracowano w Wydziale Monitoringu Środowiska WIOŚ w Olsztynie przez: Tomasza Zalewskiego Warmińsko-Mazurski Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W 2009 ROKU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE DELEGATURA W JAŚLE SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W 2009 ROKU Stanowisko pomiarowe: ŻYDOWSKIE Jasło, luty 2010 r. 1. Położenie i najbliższe

Bardziej szczegółowo

OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2011

OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2011 OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2011 Raport opracowano w Wydziale Monitoringu Środowiska WIOŚ w Olsztynie przez: Tomasza Zalewskiego Warmińsko-Mazurski Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Stan środowiska w województwie śląskim i na terenie miasta Jaworzna w 2008 roku

Stan środowiska w województwie śląskim i na terenie miasta Jaworzna w 2008 roku Stan środowiska w województwie śląskim i na terenie miasta Jaworzna w 2008 roku Przygotowano w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego Zarząd Województwa Śląskiego Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz. 1034 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 września 2012 r.

Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz. 1034 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 września 2012 r. DZIENNIK USTAW ZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz. 1034 OZPOZĄDZENIE MINISTA ŚODOWISKA 1) z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego Zarząd Województwa Śląskiego Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SANITARNYM POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2009 ROKU

RAPORT O STANIE SANITARNYM POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2009 ROKU WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KATOWICACH 40-957 Katowice, ul. Raciborska 39, tel. (32) 351 23 00, fax. (32) 351 23 18 RAPORT O STANIE SANITARNYM POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2009

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM za 2012 r.

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM za 2012 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM za 2012 r. Opracowano w Wydziale Monitoringu Środowiska Zatwierdził: Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 4 do PROGRAMU PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2013 2015

Aneks nr 4 do PROGRAMU PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2013 2015 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi Aneks nr 4 do PROGRAMU PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2013 2015 Przedkładam Zatwierdzam Piotr Maks Wojewódzki Inspektor

Bardziej szczegółowo

MIASTO TARNÓW w 2012 roku

MIASTO TARNÓW w 2012 roku WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W TARNOWIE WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W TARNOWIE INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA MIASTO TARNÓW w 2012

Bardziej szczegółowo

Stan czystości powietrza wg pomiarów Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej.

Stan czystości powietrza wg pomiarów Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej. 5.2.2. Stan czystości powietrza wg pomiarów Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej. I. Charakterystyka stacji pomiarowych W roku 27, w ramach Regionalnego Monitoringu Atmosfery

Bardziej szczegółowo

Wstępna ocena jakości powietrza pod kątem As, Cd, Ni i B(a)P w PM10 w woj. pomorskim

Wstępna ocena jakości powietrza pod kątem As, Cd, Ni i B(a)P w PM10 w woj. pomorskim WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU Wstępna ocena jakości powietrza pod kątem arsenu (As), kadmu (Cd), niklu (Ni) i benzo-a-pirenu (B(a)P) w pyle zawieszonym PM 10 w województwie pomorskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA MIASTA TARNÓW w 2009 roku

INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA MIASTA TARNÓW w 2009 roku WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W TARNOWIE INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA MIASTA TARNÓW w 2009 roku Opracowanie: Dział Monitoringu Środowiska Autorzy: mgr inż. Maria Ogar

Bardziej szczegółowo

Wody zawarte w morzach i oceanach pokrywają ok.71 % powierzchni Ziemi i stanowią 97,5 % hydrosfery. Woda słodka to ok.2,5% całkowitej ilości wody z

Wody zawarte w morzach i oceanach pokrywają ok.71 % powierzchni Ziemi i stanowią 97,5 % hydrosfery. Woda słodka to ok.2,5% całkowitej ilości wody z Wody zawarte w morzach i oceanach pokrywają ok.71 % powierzchni Ziemi i stanowią 97,5 % hydrosfery. Woda słodka to ok.2,5% całkowitej ilości wody z czego ok. 1 / 3 zawarta jest wodach podziemnych, rzekach,

Bardziej szczegółowo

P o m i a r y z a n i e c z y s z c z e n i a p o w i e t r z a

P o m i a r y z a n i e c z y s z c z e n i a p o w i e t r z a P o m i a r y z a n i e c z y s z c z e n i a p o w i e t r z a Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Paweł Ciećko VI Klimatyczne Forum Metropolitalne Kraków 14-15 grudnia 2017 r. Państwowy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Zbiorcze zestawienie klas stref dla poszczególnych zanieczyszczeń - ochrona zdrowia... 23

SPIS TREŚCI Zbiorcze zestawienie klas stref dla poszczególnych zanieczyszczeń - ochrona zdrowia... 23 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 1 2. Informacje ogólne o województwie lubelskim... 3 3. Opis systemu oceny... 7 4. Klasy stref i wymagane działania wynikające z oceny. 9 5. Strefy w województwie lubelskim. 10

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Przemyślu STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE LUBACZOWSKIM W 2011 ROKU

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Przemyślu STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE LUBACZOWSKIM W 2011 ROKU Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Przemyślu STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE LUBACZOWSKIM W 2011 ROKU Przemyśl, listopad 2012 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...2 2. Informacje ogólne...2

Bardziej szczegółowo

System pomiarów jakości powietrza w Polsce

System pomiarów jakości powietrza w Polsce System pomiarów jakości powietrza w Polsce Pomiary i oceny jakości powietrza Podstawa prawna: Przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzenia wykonawcze określają system prawny w jakim funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

Wyniki pomiarów jakości powietrza prowadzonych metodą pasywną w Kolonowskiem w 2014 roku

Wyniki pomiarów jakości powietrza prowadzonych metodą pasywną w Kolonowskiem w 2014 roku WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU Wyniki pomiarów jakości powietrza prowadzonych metodą pasywną w Kolonowskiem w 2014 roku Opole, luty 2015 r. 1. Podstawy formalne Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ORAZ SPOSÓB INFORMOWANIA O JAKOŚCI POWIETRZA

JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ORAZ SPOSÓB INFORMOWANIA O JAKOŚCI POWIETRZA JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ORAZ SPOSÓB INFORMOWANIA O JAKOŚCI POWIETRZA Prezentacja przygotowana w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach, na spotkanie w Ostrawie w dniach

Bardziej szczegółowo

AM1 85,1 98, ,2 AM2 97,8 97, ,3 AM3 97,3 98,7-96,0 97,0 98,6 AM5 96,5 92,2 96,0-95,5 96,2 AM8 98,5 97,8 98,4-96,1 98,7

AM1 85,1 98, ,2 AM2 97,8 97, ,3 AM3 97,3 98,7-96,0 97,0 98,6 AM5 96,5 92,2 96,0-95,5 96,2 AM8 98,5 97,8 98,4-96,1 98,7 5.2.2. Stan czystości powietrza wg pomiarów Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej. I. Charakterystyka stacji pomiarowych W roku 26 w ramach Regionalnego Monitoringu Atmosfery

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku RADA POWIATU CHOJNICKIEGO Jarosław Stańczyk Naczelnik Wydziału Monitoringu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku RADA POWIATU CHOJNICKIEGO Jarosław Stańczyk Naczelnik Wydziału Monitoringu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku RADA POWIATU CHOJNICKIEGO 28.03.2013. Jarosław Stańczyk Naczelnik Wydziału Monitoringu www.gdansk.wios.gov.pl www.gios.gov.pl sekr@gdansk.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie wykonywał badania:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie wykonywał badania: Monitoring jezior w latach 2010-2012 Program badań realizowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie był zgodny z Programem Państwowego Monitoringu Środowiska województwa mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

I. POWIETRZE. Średnie roczne stężenie dwutlenku azotu w największych miastach województwa

I. POWIETRZE. Średnie roczne stężenie dwutlenku azotu w największych miastach województwa I. POWIETRZE W 2009 stężenie dwutlenku siarki, tlenku węgla, benzenu, ołowiu, arsenu, kadmu, niklu oraz ozonu spełniały kryteria ustanowione w celu ochrony zdrowia ludzkiego. Również spełnione były wymagania

Bardziej szczegółowo

POWIETRZE INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu

POWIETRZE INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA POWIETRZE 2014 r. Obowiązek wykonywania pomiarów i oceny jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza Projekt z dnia 30 stycznia 2008 r. OZPOZĄDZENIE MINISTA ŚODOWISKA 1) z dnia w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza Na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), zarządza się co następuje: Rozporządzenie nr Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia... w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Małej Panwi Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

WM.0344.1.2015 Kraków, 24.09.2015 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE

WM.0344.1.2015 Kraków, 24.09.2015 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE WM.0344.1.2015 Kraków, 24.09.2015 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE INFORMACJA O ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W OKRESIE 1-31 LIPCA 2015 ROKU Opracował Wydział

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie wykonywał badania:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie wykonywał badania: Monitoring jezior w latach 2010-2013 Program badań realizowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie w latach 2010-2013 był zgodny z Programem Państwowego Monitoringu Środowiska województwa

Bardziej szczegółowo

Ocena wód powierzchniowych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia

Ocena wód powierzchniowych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU Ocena wód powierzchniowych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia w województwie podlaskim w 2015

Bardziej szczegółowo

Zespół autorski: Maria Ogar, Teresa Prajsnar, Teresa Reczek

Zespół autorski: Maria Ogar, Teresa Prajsnar, Teresa Reczek Informacja o stanie środowiska w 216 roku Opracowano w Dziale Monitoringu Środowiska Delegatury WIOŚ w Tarnowie Zespół autorski: Maria Ogar, Teresa Prajsnar, Teresa Reczek TARNÓW, sierpień 217 2 Informacja

Bardziej szczegółowo

OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2012

OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2012 OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2012 Raport opracowano w Wydziale Monitoringu Środowiska WIOŚ w Olsztynie przez: Tomasza Zalewskiego Warmińsko-Mazurski Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy opracowane wyniki pomiarów stężeń zanieczyszczeń, natomiast szczegółowe zestawienie danych zawiera załącznik nr 1.

Poniżej prezentujemy opracowane wyniki pomiarów stężeń zanieczyszczeń, natomiast szczegółowe zestawienie danych zawiera załącznik nr 1. Sprawozdanie z pomiarów jakości powietrza wykonanych w I półroczu 14 roku zgodnie z zawartymi porozumieniami pomiędzy Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Krakowie a gminami: Miasto Nowy Targ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W TARNOWIE ZA 2015 ROK

INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W TARNOWIE ZA 2015 ROK INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W TARNOWIE ZA 2015 ROK Sierpień 2016 r. 1. MONITORING JAKOŚCI POWIETRZA O stanie zanieczyszczenia atmosfery w Tarnowie decyduje emisja z miasta, emisja z okolicznych powiatów

Bardziej szczegółowo

1. Podsystem monitoringu jakości powietrza

1. Podsystem monitoringu jakości powietrza Spis treści Wprowadzenie... 2 1. Podsystem monitoringu jakości powietrza...3 2. Podsystem monitoringu jakości... 12 2.1. Monitoring jakości powierzchniowych...12 2.2. Monitoring jakości podziemnych...30

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W POWIECIE SZCZECINECKIM W 2010 ROKU

INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W POWIECIE SZCZECINECKIM W 2010 ROKU INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W POWIECIE SZCZECINECKIM W 2010 ROKU Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Szczecin 2011 rok 2 SPIS TREŚCI str. I. OCENA STANU ŚRODOWISKA W POWIECIE SZCZECINECKIM

Bardziej szczegółowo