I. STUDIA NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM UW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. STUDIA NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM UW"

Transkrypt

1 1 I. STUDIA NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM UW STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PEDAGOGIKA Wydział Pedagogiczny od roku akademickiego 2007/2008, w ramach studiów stacjonarnych na kierunku Pedagogika proponuje Studia pierwszego stopnia w pięciu specjalnościach, w trzech pedagogicznych i dwóch pedagogicznych nauczycielskich: Specjalności pedagogiczne: Animacja społeczno-kulturalna Andragogika Praca socjalna z dzieckiem i rodziną Specjalności pedagogiczne nauczycielskie: Edukacja wczesnoszkolna Ogólnopedagogiczna SCHEMAT STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Studenci specjalności pedagogicznych zdobywają kwalifikacje do pracy pedagogicznej w instytucjach i organizacjach edukacyjnych, społecznych i kulturalnych. Studia nauczycielskie (zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym) odbywają się w dwóch specjalnościach: głównej i dodatkowej. Dwie wymienione w powyższym schemacie specjalności nauczycielskie są dla studentów Wydziału Pedagogicznego specjalnościami głównymi. Pedagogika wczesnoszkolna zapewnia kwalifikacje do pracy w zawodzie nauczyciela w klasach I-III w szkole podstawowej, Specjalność ogólnopedagogiczna daje przede wszystkim kwalifikacje do pracy w charakterze pedagoga szkolnego.

2 Jednocześnie studenci maja prawo i obowiązek wyboru jednej z sześciu specjalności dodatkowych: Edukacja plastyczna Literaturoznawczo-językoznawcza* Opiekuńczo-wychowawcza Pedagogika przedszkolna Terapia pedagogiczna Wczesne nauczanie języka angielskiego 2 SCHEMAT STUDIÓW NAUCZYCIELSKICH PIERWSZEGO STOPNIA (linie wskazują możliwe kombinacje specjalności głównej i specjalności dodatkowych) Koncepcja studiów zakłada wiele możliwości zaplanowania swojego wykształcenia zawodowego przez studentów, którzy wybrali specjalności nauczycielskie (tj. Pedagogikę wczesnoszkolną lub Specjalność ogólnopedagogiczną). Wybierając jedną z szerokiego wachlarza specjalności dodatkowych, zarówno przyszli nauczyciele klas I-III, jak i pedagodzy szkolni mogą zdobyć równocześnie kwalifikacje pracowników świetlic szkolnych, nauczycieli języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjach, nauczycieli przedszkolnych, nauczycieli plastyki, specjalistów w zakresie terapii pedagogicznej, a studiujący pedagogikę wczesnoszkolną również kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w klasach I-III. Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata, studentów obowiązuje zaliczenie wymaganej przez wybrane specjalności liczby godzin i uzyskanie 180 punktów. * studia wspólne z Wydziałem Polonistyki UW

3 II. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Program Studiów pierwszego stopnia składa się z następujących modułów: Studium podstaw edukacji (w skład którego wchodzą przedmioty kształcenia ogólnego i przedmioty podstawowe) Studium kierunkowe Studium specjalnościowe i specjalizacyjne Studium wiedzy humanistyczno-społecznej Praktyki Studium dyplomowe Opis modułów wspólnych dla wszystkich specjalności znajduje się poniżej, opisy Studium specjalnościowego i specjalizacyjnego oraz praktyk zostały umieszczone w szczegółowych charakterystykach poszczególnych specjalności. Nazwy przedmiotów Studium podstaw edukacji (wspólne dla wszystkich specjalności) Rok I Rok II Rok III Godz. Punkty Godz. Punkty Godz. Punkty Wybrane zagadnienia z filozofii 60 6 E Wprowadzenie do psychologii 60 6 E Wprowadzenie do pedagogiki 60 6 E Historia wychowania 60 6 E Pedagogika społeczna 60 4 ZO Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania Teoretyczne podstawy wychowania 30 3 E 30 3 E Podstawy dydaktyki ogólnej 30 3 E Wprowadzenie do socjologii 60 6 E Metody badań pedagogicznych Psychologia rozwojowa i osobowości Socjologia wychowania 30 3 E Pedagogika pracy 30 2 ZO Etyka zawodowa 15 1 ZO 3

4 4 Język obcy E Wychowanie fizyczne Z RAZEM Nazwy przedmiotów Studium kierunkowe (wspólne dla wszystkich specjalności) Godz. Rok III Punkty Forma zaliczenia Edukacja zdrowotna Patologie społeczne Media w edukacji RAZEM 90 6 Studium wiedzy humanistyczno-społecznej (przedmioty do wyboru) Nazwa zajęć Godz. Forma Pkt zaliczenia Dzieje wychowania w XIX i XX w. 60 E 6 Ewaluacja instytucji edukacyjnych 60 E 6 Fakultet 30 ZO 2 Fakultety na innych wydziałach UW 30 ZO 2 Filozofia współczesna 30 ZO 2 Konwersatoria związane z kursami 30 ZO 2 Lektorium tekstów pedagogicznych 30 ZO 2 Pedagogika kultury 30 E 3 Pedagogika seksualna 45 E 4 Pedeutologia 30 ZO 2 Profilaktyka wad rozwojowych i chorób 30 ZO 2 Promocja zdrowia psychicznego 45 ZO 3 Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży 60 E 6 Seminarium pedagogiczne 60 ZO 4 Teoria wychowania estetycznego 30 E 3 Wstęp do wiedzy o rodzinie 30 ZO 2 Wstęp do wiedzy o sztuce 60 E 6 Wykład monograficzny 30 ZO 2 Razem Studium dyplomowe (wspólne dla wszystkich specjalności) Nazwy przedmiotów Rok II Rok III Forma Godz. Punkty Godz. Punkty zaliczenia Seminarium dyplomowe Z Obrona pracy w terminie 5 Razem

5 5 III. SPECJALNOŚCI PEDAGOGICZNE (nienauczycielskie) 1. ANIMACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA WYMAGANIA OGÓLNE Studia trwają 3 lata (6 semestrów). Łączna liczba godzin zajęć wynosi godzin praktyk. Studia przeznaczone dla osób otwartych, komunikatywnych, zainteresowanych pracą kulturalną, socjalną i edukacyjną w środowiskach lokalnych. Program studiów obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, które stanowią podstawę uzyskania niezbędnego zakresu wiedzy i umiejętności do pełnienia roli animatora społeczno-kulturalnego. SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwenci studiów uzyskują tytuł licencjata w zakresie Animacji społecznokulturalnej i mają możliwość kontynuowania studiów na dwuletnich studiach uzupełniających, umożliwiających uzyskanie magisterium w zakresie pedagogiki. Absolwenci studiów mogą podejmować pracę w samorządach lokalnych i administracji państwowej, stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach pozarządowych, domach, centrach i ośrodkach kultury, klubach, świetlicach, placówkach edukacyjnych, organizacjach młodzieżowych, instytucjach turystycznych, domach parafialnych i wspólnotach wyznaniowych, mediach lokalnych, agencjach dokumentacji życia społecznego i kulturalnego, polonijnych ośrodkach kultury i środowiskach mniejszości narodowych oraz wielu innych. STUDIUM PODSTAW EDUKACJI (patrz część II) STUDIUM KIERUNKOWE (patrz część II) UWAGA studenci tej specjalności mają szerszy program przedmiotu Media w edukacji 60 godzin STUDIUM WIEDZY HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNEJ (patrz część II) STUDIUM DYPLOMOWE (patrz część II) STUDIUM SPECJALIZACYJNE I SPECJALNOŚCIOWE Nazwa zajęć Rok I Rok II Rok III Godz. Pkt Godz. Pkt Godz. Pkt Forma zaliczenia Aktywne metody kształcenia Animacja grup zadaniowych Animacja grupy metodami pedagogiki zabawy

6 6 Antropologia kulturowa 45 4 E Edukacja środowiskowa Instytucje społeczeństwa obywatelskiego Komunikacja społeczna w środowisku lokalnym Marketing w organizacjach niekomercyjnych Podstawy pracy socjalnej Podstawy prawa samorządowego Podstawy wiedzy o animacji społecznokulturalnej Poradnictwo Poznawanie środowiska Problemy opieki nad dzieckiem Psychologia społeczna 30 3 E Warsztat kompetencji interpersonalnych 1 Warsztat kompetencji interpersonalnych 2 Wstęp do wiedzy o rodzinie Wstęp do wiedzy o sztuce 60 6 E Razem STUDIUM UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH Rok I Rok II Rok III Nazwa zajęć Forma zaliczenia Godz. Pkt. Godz. Pkt. Godz. Pkt. Praktyka indywidualna 30 2 Z Praktyka środowiskowa 60 4 ZO Praktyka dyplomowa ZO Analiza doświadczeń 15 1 Z Razem Zajęcia specjalności Animacji społeczno-kulturalnej zestawienie

7 7 Standardy dla kierunku Blok zajęć Liczba godzin Liczba punktów Przedmioty kształcenia ogólnego i przedmioty podstawowe ( ) Studium podstaw edukacji Przedmioty kierunkowe (90) Studium kierunkowe Przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe Studium wiedzy humanistyczno-społecznej (w tym zajęcia ogólnouniwersyteckie i tzw. przedmiot do wyboru Maksimum 400 Maksimum 24 Studium dyplomowe Praktyki Studium umiejętności praktycznych Razem

8 8 2. EDUKACJA USTAWICZNA I ANDRAGOGIKA WYMAGANIA OGÓLNE Studia zawodowe trwają 3 lata (6 semestrów). Łączna liczba godzin zajęć wynosi godzin praktyk. SYLWETKA ABSOLWENTA Specjalność przygotowuje studentów do pracy z ludźmi dorosłymi w dwóch obszarach: edukacji ustawicznej i pracy zawodowej. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności, które pozwolą im podjąć pracę z ludźmi dorosłymi na szeroko pojętym rynku edukacyjnym (m.in. w działach szkoleniowych różnych przedsiębiorstw, firmach szkoleniowych, portalach edukacyjnych, organizacjach pozarządowych, itp.) oraz jako trenerzy, autorzy programów, specjaliści w działach związanych z zarządzaniem karierą i rozwojem zawodowym. Absolwent specjalizacji w zakresie edukacji ustawicznej i andragogiki będzie posiadał rozległą wiedzę na temat: 1. teoretycznych podstaw kształcenia i uczenia się dorosłych (szczególnie edukacji ustawicznej i całożyciowego uczenia się) 2. koncepcji wyjaśniających efektywne funkcjonowanie człowieka w przestrzeni pracy zawodowej 3. instytucjonalnej edukacji dorosłych w Polsce, w innych państwach Unii Europejskiej oraz wybranych krajach świata 4. metod i technik kształcenia w pozaszkolnych formach edukacji dorosłych (szkolenia, treningi, warsztaty o charakterze komercyjnym). Ponad to absolwent specjalizacji zdobędzie kompetencje w zakresie: 1. przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z dorosłymi z zastosowaniem aktywnych metod kształcenia 2. zastosowania nowoczesnych technologii w edukacji dorosłych (e-learningu, nauczania zdalnego, zastosowania pakietów multimedialnych) 3. procedur optymalizowania funkcjonowania człowieka w sytuacjach zawodowych 4. efektywnego poszukiwania pracy i kreowania własnej kariery zawodowej 5. tworzenia programów kształcenia w kontekście szczególnych sytuacji edukacyjnych (konfliktu, wykluczenia, autoedukacji). STUDIUM PODSTAW EDUKACJI (patrz część II) STUDIUM KIERUNKOWE (patrz część II) STUDIUM WIEDZY HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNEJ (patrz część II) STUDIUM DYPLOMOWE (patrz część II) STUDIUM SPECJALNOŚCIOWO-SPECJALIZACYJNE

9 Nazwa zajęć Rok I Rok II Rok III Godz. Pkt Godz. Pkt Godz. Pkt Forma zaliczenia Analiza potrzeb edukacyjnych w firmie Andragogika 60 5 E Człowiek w procesie pracy Doradztwo zawodowe 60 4 ZO Edukacja dorosłych w Polsce Edukacja dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym 45 3 ZO Kształtowanie kompetencji komunikacyjnej 60 4 ZO Metodyka pracy dydaktycznej z ludźmi dorosłymi 60 4 ZO Negocjacje i techniki rozwiązywania konfliktów Marketing w edukacji dorosłych Procesy autoedukacji Teoretyczne podstawy edukacji ustawicznej 60 5 E Teoria organizacji i zarządzania 30 3 E Współczesne technologie w edukacji dorosłych 30 3 E Wybrane zagadnienia komercyjnej edukacji dorosłych Razem STUDIUM UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH Rok I Rok II Rok III Nazwa zajęć Godz. Pkt. Godz. Pkt. Godz. Pkt. Praktyka studyjna 30 2 Z Praktyka zawodowa w wybranych instytucjach edukacji dorosłych Forma zaliczenia 60 4 ZO Praktyka dyplomowa ZO Analiza doświadczeń 15 1 Z Razem

10 10 3. PRACA SOCJALNA Z DZIECKIEM I RODZINĄ WYMAGANIA OGÓLNE Studia zawodowe trwają 3 lata (6 semestrów). Łączna liczba godzin zajęć wynosi godzin praktyk. Studia licencjackie przygotowują pedagogów społecznych do pracy socjalnej i opiekuńczowychowawczej z rodzinami, dziećmi, młodzieżą i grupami społecznymi w środowisku lokalnym. Celem tej pracy jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi człowieka w środowisku oraz pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i społecznych. Założeniem studiów jest równoległe realizowanie programu teoretycznego, zdobywania umiejętności praktycznych i kształtowania kompetencji personalnych. Każdy z przedmiotów zakorzeniony jest w wiedzy teoretycznej i w środowisku społecznym i realizowany na terenie Uniwersytetu oraz instytucji, organizacji bądź służb środowiskowych, tj. powiązanych z Wydziałem placówek praktyk. SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwenci studiów mogą podejmować pracę w lokalnych służbach socjalnych, środowiskowych formach pomocy, ośrodkach i poradniach wspierających rodzinę, instytucjach wychowawczych, opiekuńczych, resocjalizacyjnych. Są przygotowani do tworzenia projektów w dziedzinie pomocy społecznej i mogą być kreatorami i animatorami działań na rzecz dzieci, rodzin i środowiska lokalnego. Posiadają kompetencje potrzebne do pracy ramach organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, służb samorządowych, instytucji i organizacji społecznych. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata na kierunku pedagogika w zakresie Specjalności praca socjalna z dzieckiem i rodziną.. I rok II rok III rok Ogółem Przedmioty kształcenia ogólnego 705 Wybrane zagadnienia filozofii Wprowadzenie do socjologii Metody badań pedagogicznych Etyka Metody badań pedagogicznych Język obcy Dowolnie 240 Wychowanie fizyczne Dowolnie 120 Przedmioty do wyboru poza Wydziałem Przedmioty podstawowe 450 Biomedyczne podstawy rozwoju Historia wychowania Wprowadzenie do pedagogiki Teoretyczne podstawy wychowania Podstawy dydaktyki ogólnej Wprowadzenie do psychologii Psychologia rozwojowa i osobowości Socjologia wychowania Pedagogika społeczna Pedagogika pracy Przedmioty kierunkowe 90

11 11 Edukacja zdrowotna Patologie społeczne Media w edukacji Przedmioty specjalizacyjne 675 Polityka społeczna Podstawy prawne pracy socjalnej Wiedza o rodzinie Opieka nad dziećmi Diagnozowanie potrzeb społ-wych Poradnictwo społeczno-wych Praca socjalna Metody pracy z dziećmi Metody pracy z rodzinami Podstawy resocjalizacji Laboratorium specjalizacyjne Profilaktyka uzależnień Projekt socjalny tworzenie, realizacja, ewaluacja Analiza doświadczeń Warsztat umiejętności wychowawczych Warsztat pracy z grupą Terapia młodzieży uzależnionej Rodzinne uwarunkowania przystosowani Zjawisko krzywdzenia dzieci Trening komunikacji Trening negocjacji i mediacji Warsztat kompetencji interpersonalnych Przedmioty do wyboru ze studium wiedzy 210 humanistyczno-społecznej Seminarium Liczba godzin dla licencjatu 2220 Praktyki Liczba godzin z praktykami 2520

12 12 IV. SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE GŁÓWNE: 1. SPECJALNOŚĆ OGÓLNOPEDAGOGICZNA WYMAGANIA OGÓLNE Nauczycielskie studia zawodowe na kierunku pedagogika specjalność ogólnopedagogiczna trwają nie mniej niż 3 lata (6 semestrów). Łączna liczba godzin zajęć wynosi 2385 (2205 oraz 180 godzin praktyk). SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata w zakresie dwóch specjalności nauczycielskich: Specjalności ogólnopedagogicznej i drugiej wybranej spośród specjalności nauczycielskich dodatkowych. Dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społecznokulturowego kontekstu kształcenia, wychowania czy pracy opiekuńczej oraz do konstruowania własnego rozwoju zawodowego. Opanował praktyczne umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Studia są podstawą do zdobycia rzetelnego przygotowania zawodowego, rozwinięcia umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Absolwent uzyskuje nauczycielskie kwalifikacje zawodowe pedagoga szkolnego oraz dodatkowe kwalifikacje zawodowe w ramach nauczycielskiej specjalności dodatkowej. Jest przygotowany do pracy w szkole podstawowej i gimnazjum jako pedagog szkolny. STUDIUM PODSTAW EDUKACJI (patrz część II) STUDIUM KIERUNKOWE (patrz część II) STUDIUM WIEDZY HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNEJ (patrz część II) STUDIUM DYPLOMOWE (patrz część II) STUDIUM SPECJALNOŚCIOWE I SPECJALIZACYJNE Nazwa przedmiotu Godz. Zal/egz Pkt Antropologia kulturowa 45 E 4 Dydaktyka ogólna 30 ZO 2 Edukacja kulturalna 30 ZO 2 Elementy prawa dla pedagogów 30 ZO 2 Logika 15 ZO 1 Pedagogika ogólna 45 E 4 Polityka oświatowa 30 ZO 2 Psychologia społeczna 30 ZO 2 Translatorium 30 ZO 4 Emisja głosu 30 ZO 2 Metody współpracy z rodzicami 30 ZO 2 Metodyka pracy pedagoga szkolnego 30 ZO 2 Podstawy diagnozy i terapii pedagogicznej 60 ZO 4

13 13 Technologia informacyjna 30 ZO 2 Razem PRAKTYKI obowiązuje 180 godz. na dwóch specjalnościach (głównej i dodatkowej) Nazwy przedmiotów Godz. Praktyka indywidualna Praktyka dyplomowa 90 Analiza doświadczeń Praktyka nauczycielska w zakresie drugiej specjalności 90 Razem SPECJALNOŚĆ PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA WYMAGANIA OGÓLNE Studia zawodowe na kierunku pedagogika trwają 3 lata (6 semestrów). Łączna liczba godzin zajęć wynosi około , w tym godzin określonych w standardach nauczania. Główna specjalność nauczycielska przygotowuje do nauczania w klasach I III. Absolwenci specjalności uzyskują licencjat w zakresie dwóch specjalności nauczycielskich: Pedagogiki wczesnoszkolnej i drugiej wybranej spośród specjalności nauczycielskich dodatkowych. SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwent: wspiera rozwój uczniów, potrafi indywidualizować proces nauczania, zaspokajać szczególne potrzeby edukacyjne uczniów, organizować życie społeczne na poziomie klasy, w sposób kompetentny przekazuje wiedzę oraz samodzielnie ją pogłębia i aktualizuje, skutecznie prowadzi zajęcia edukacyjne, rozbudza zainteresowania poznawcze oraz wspiera rozwój intelektualny uczniów przez umiejętny dobór metod aktywizujących, środków dydaktycznych i form organizacyjnych, samodzielnie tworzy i weryfikuje projekty edukacyjne, kieruje własnym rozwojem zawodowym i osobowym oraz rozumie potrzebę doskonalenia także we współpracy z innymi nauczycielami; zna zasady i formy współpracy z rodzicami i społecznością lokalną, posługuje się przepisami prawa dotyczącego systemu oświaty oraz statusu zawodowego nauczycieli. posługuje się technologią informacyjną w gromadzeniu materiałów przygotowywaniu materiałów do zajęć, a także w pracy zawodowej); zna języki obce w stopniu umożliwiającym skuteczne porozumiewanie i doskonalenie zawodowe.

14 14 STUDIUM PODSTAW EDUKACJI (patrz część II) STUDIUM KIERUNKOWE (patrz część II) STUDIUM WIEDZY HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNEJ (patrz część II) STUDIUM DYPLOMOWE (patrz część II) STUDIUM SPECJALNOŚCIOWE I SPECJALIZACYJNE Nazwa zajęć Godz. Punkty ROK I ROK II ROK III Współczesne koncepcje edukacji 60 E 6 6 wczesnoszkolnej Dydaktyka 30 ZO 2 2 Edukacja językowa małego dziecka 60 E 6 6 Edukacja matematyczna 60 E 6 6 Edukacja przyrodnicza 30 ZO 2 2 Edukacja muzyczna 30 ZO 2 2 Ocenianie w szkole 30 ZO 2 2 Plastyka w kształceniu zintegrowanym 30 ZO 2 2 Projektowanie zajęć edukacyjnych 30 ZO 2 2 Podstawy diagnozy i terapii pedagogicznej 60 ZO 4 4 Współpraca z rodzicami 30 ZO 2 2 Elementy logopedii 30 ZO 1 1 Emisja głosu 30 ZO 2 2 Literatura dla dzieci 30 E 3 3 Podstawy pedagogiki przedszkolnej 30 ZO 1 1 Prawo oświatowe 30 ZO 2 2 Psychopedagogika rozwoju dziecka 30 ZO 1 1 Trening umiejętności wychowawczych 30 ZO 1 1 Technologia informacji 30 ZO 2 2 RAZEM ZAJĘCIA DO WYBORU - 4 PKT STUDIUM UZUPEŁNIAJĄCE Nazwa zajęć Godziny Punkty Co warto więcej wiedzieć o czytaniu 30 2 Drama w kształceniu zintegrowanym 30 2 Edukacja teatralna małego dziecka 30 2 Elementy muzykoterapii w pracy pedagoga 60 4 Muzyka i ruch 60 4 Pracownia problemów wychowania 30 2 Programy zintegrowane w edukacji dzieci z kl.0 III 30 2 Wychowanie dziecka w środowisku społecznym 60 4 PRAKTYKI - obowiązkowe 180 godz. dla dwóch specjalności

15 15 Nazwa zajęć Godz. Pkt Rok I Rok II Rok III Praktyka nauczycielska ciągła w kl I. semestr 45 ZO 2 2 IV Praktyka nauczycielska dyplomowa w kl. II- 45 ZO 2 2 III, semestr V Praktyka nauczycielska w zakresie drugiej 90 ZO 4 4 specjalności Łącznie ZESTAWIENIE GODZIN I PUNKTÓW Przedmioty Liczba godzin Liczba punktów Kształcenia ogólnego i podstawowe Kierunkowe 90 6 Specjalność główna Specjalność dodatkowa Studium dyplomowe Praktyki Razem

16 16 V.SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE DODATKOWE: EDUKACJA PLASTYCZNA Specjalność dodatkowa dla studentów, którzy wybrali Specjalność ogólnopedagogiczną lub Pedagogikę wczesnoszkolną. Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych problematyką sztuki i wychowania,dają kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela plastyki w szkole podstawowej i gimnazjum oraz w innych placówkach oświatowo-wychowawczych Absolwent studiów jest wyposażony: -w wiedzę ogólnopedagogiczną, podstawy wiedzy psychologicznej i socjologicznej oraz wiedzę o sztuce i kulturze, -w praktyczne umiejętności w zakresie edukacji plastycznej, -w umiejętności w zakresie kreowania i doskonalenia metodycznego warsztatu pracy nauczyciela. Absolwenci otrzymują tytuł: Pedagogika wczesnoszkolna z nauczaniem plastyki; Specjalność ogólnopedagogiczna z nauczaniem plastyki. Program specjalności Edukacja plastyczna Nazwa zajęć (przedmiot) Godziny Forma zal Sztuka i wychowanie 45 E Edukacja kulturalna 30 E Wybrane zagadnienia z historii i teorii sztuki 60 E Sztuka współczesna 30 ZO Metody upowszechniania kultury plastycznej 15 ZO Metodyka edukacji plastycznej 60 ZO Problemy formy i wyobraźni plastycznej 30 ZO Plastyka zajęcia warsztatowe 180 ZO Razem 450 LITERATUROZNAWCZO-JĘZYKOZNAWCZA Specjalność dodatkowa dla studentów, którzy wybrali Specjalność ogólnopedagogiczną lub Pedagogikę wczesnoszkolną. Absolwenci specjalności uzyskują licencjat w zakresie dwóch specjalności nauczycielskich: Pedagogiki wczesnoszkolnej i Specjalności literaturoznawczojęzykoznawczej lub Specjalności ogólnopedagogicznej i Specjalności literaturoznawczojęzykoznawczej. Absolwenci, którzy wybrali specjalność główną Pedagogika wczesnoszkolna uzyskują kwalifikacje do pracy w szkole podstawowej w klasach I-III oraz nauczania języka polskiego na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum, mogą pełnić także funkcję doradców metodycznych, są też przygotowani do pracy jako specjaliści w zakresie rozwoju i edukacji w

17 wieku wczesnoszkolnym w wydawnictwach, redakcjach czasopism, literatury dla dzieci i programów multimedialnych, programach TV. Absolwenci, którzy wybrali główną Specjalność ogólnopedagogiczną, posiadają wymagane kwalifikacje do pracy jako pedagog szkolny i oraz nauczania języka polskiego na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. Mogą pełnić także funkcję doradców metodycznych. Program specjalności Literaturoznawczo-językowej L.p. Nazwa przedmiotu Liczba godzin 1. Poetyka i analiza dzieła literackiego Praca pisemna Zalicze nie Kultura języka polskiego Gramatyka opisowa języka polskiego 4. Historia literatury polskiej epoki dawne Historia literatury polskiej XIX w Historia literatury polskiej XX w Metodyka literatury Metodyka języka Podręczniki szkolne 30 2 Suma pkt Egzamin OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA Specjalność opiekuńczo-wychowawcza jest drugą specjalnością na studiach nauczycielskich. Daje przyszłym nauczycielom edukacji początkowej, a także studentom specjalności nauczycielskiej ogólnopedagogicznej przygotowującej do pracy w charakterze pedagoga szkolnego możliwość zdobycia drugiej specjalności w zakresie opiekuńczo-wychowawczym. Zajęcia prowadzone w ramach tej specjalności pozwalają studentom uzyskać kompetencje wymagane do pracy opiekuńczo-wychowawczej i prowadzenia zajęć w świetlicach szkolnych. Specjalność poszerza przygotowanie nauczycieli o umiejętności wychowawcze w pracy z grupami dzieci i młodzieży, animacji społeczno-kulturalnej, rozpoznawanie zagrożeń rozwojowych i zagrożenia uzależnieniem, oraz zaspakajania potrzeb dzieci, szczególnie z grup ryzyka. Absolwent Pedagogiki wczesnoszkolnej bądź nauczycielskiej Specjalności ogólnopedagogicznej wybierający dodatkową Specjalność opiekuńczo-wychowawczą uzyska uprawnienia zawodowe do pracy w świetlicach szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach.

18 Absolwent tej specjalności będzie przygotowany zarówno do pracy opiekuńczowychowawczej w świetlicy szkolnej, jak i do prowadzenia zajęć animacyjnych i wspierających rozwój wychowanków świetlicy, a także do rozpoznawania sytuacji trudnych dziecka i rodziny i organizowania odpowiedniego wsparcia na terenie szkoły. Absolwenci uzyskają tytuł licencjata w zakresie specjalności: Pedagogika wczesnoszkolna z pedagogiką opiekuńczo wychowawczą, bądź Specjalność ogólnopedagogiczna z pedagogiką opiekuńczo-wychowawczą. Program specjalności opiekuńczo-wychowawczej Przedmioty specjalizacyjne 435 godz. Nazwa kursu I ROK II ROK III ROK Razem Opieka nad dziećmi Poradnictwo społeczno-wychowawcze Pomoc pedagogiczno-psychologiczna Metody pracy z dziećmi Podstawy pracy socjalnej Podstawy wiedzy o animacji społeczno - kulturalnej Podstawy resocjalizacji Laboratorium specjalizacyjne Profilaktyka uzależnień Organizacje dzieci i młodzieży Warsztat umiejętności wychowawczych Warsztat pracy z grupą Rodzinne uwarunkowania przystosowani Zjawisko krzywdzenia dzieci Trening komunikacji Warsztat kompetencji interpersonalnych PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA Specjalność dodatkowa dla studentów, którzy wybrali Specjalność ogólnopedagogiczną lub wczesnoszkolną. Studia przygotowują kandydatów do pracy w zawodzie nauczyciela przedszkola. Planowane obniżenie wieku rozpoczynania nauki szkolnej do 6 lat, objęcie dzieci 5-letnich obowiązkową opieką przedszkolną i konieczność upowszechniania edukacji przedszkolnej wymaga przygotowania nauczycieli, którzy będą mogli zapewnić ciągłość oddziaływań edukacyjnych. Absolwent tej specjalności zdobywa wiedzę i umiejętności dotyczące rozwoju i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym. Absolwent studiów otrzymuje tytuł licencjata w zakresie dwóch specjalności nauczycielskich: Pedagogiki wczesnoszkolnej i pedagogiki przedszkolnej; Specjalności ogólnopedagogicznej i pedagogiki przedszkolnej. Absolwent jest przygotowany do działalności edukacyjnej nie tylko z dziećmi, ale także z ich

19 rodzinami; potrafi współpracować ze środowiskiem lokalnym na rzecz zapewnienia dzieciom korzystnych warunków rozwoju. Może zatem podjąć następującą pracę: nauczyciela w przedszkolach publicznych i niepublicznych; doradcy pedagogicznego w środowisku lokalnym w zakresie problematyki rodzin z małymi dziećmi; lidera współpracy pomiędzy przedszkolem i szkołą. Program specjalności Pedagogika przedszkolna Nazwa zajęć Godz. Punkty Rok I Rok II Rok III Psychopedagogika rozwoju dziecka. 30 E 3 3 Pedagogika przedszkolna 30 E 3 3 Rozwijanie języka dziecka w przedszkolu 30 ZO 2 2 Dziecko i matematyka 30 ZO 2 2 Dziecko i muzyka 30 ZO 2 2 Dziecko i sztuka 30 ZO 2 2 Dziecko i przyroda 30 ZO 2 2 Dziecko w świecie teatru 45 ZO 3 3 Muzyka i ruch 30 ZO 2 2 Monitorowanie rozwoju dziecka 45ZO 3 3 Projektowanie indywidualnych programów 60 ZO 4 4 rozwoju i edukacji Wychowanie dziecka w środowisku społecznym ZO Pracownia problemów wychowania 30 ZO 2 2 Razem TERAPIA PEDAGOGICZNA Specjalność dodatkowa dla studentów, którzy wybrali Specjalność Ogólnopedagogiczną lub Wczesnoszkolną Absolwenci specjalności uzyskują licencjat w zakresie dwóch specjalności nauczycielskich: Pedagogiki wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną; Specjalności ogólnopedagogicznej z terapią pedagogiczną. Absolwent przygotowany jest do kompleksowej realizacji wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych zadań placówek społeczno opiekuńczych i dydaktycznych. Dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną w rozumieniu istoty funkcji wychowawczo opiekuńczo pedagogicznych terapeutycznych oraz ich realizacji w pracy z dziećmi. Potrafi wspierać rozwój uczniów, indywidualizować proces wspierania edukacyjnego, zaspokajać specjalne potrzeby edukacyjne dzieci, organizować dla nich zajęcia terapeutyczne wspomagające oddziaływanie dydaktyczne szkoły. Absolwent potrafi także współpracować z nauczycielami i rodzicami oraz społecznością lokalną, a zwłaszcza placówkami pełniącymi specjalistyczną opiekę nad uczniem.

20 Dodatkowa specjalność przygotowuje do diagnozy zaburzeń zachowania (ADHD, dysleksja,dyskalkulia, dysortografia, dysgrafia) oraz planowania i prowadzenia zajęć terapeutycznych wspomagających rozwój i edukację dziecka. Program specjalności Terapia pedagogiczna Nazwa zajęć Elementy terapii pedagogicznej Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami mowy Diagnoza pedagogiczna dzieci z trudnościami edukacyjnymi Rok I Rok II Rok III I s II s I s II s I s II s x 30 3 E x x 60 6 E x Drama x Integracja społeczna x Profilaktyka pedagogiczna x Psychologia kliniczna x 30 3 E Terapia baśnią x 15 1 ZO Terapia przez sztukę x 60 4 ZO Terapia dzieci z zaburze niami emocjonalnymi Terapia dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu Terapia dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki x 30 3 E x x 60 4 ZO x 15 1 ZO Trening interpersonalny x Razem WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO Kandydaci na studia pedagogiczne zainteresowani edukacją dziecka w wieku 3-10 lat z proponowanych przez Wydział Pedagogiczny możliwości mogą wybrać kierunek pedagogiczny z edukacją początkową i wczesnym nauczaniem języka angielskiego. Propozycja ta skierowana jest do tych osób, które po studiach chcą podjąć pracę w charakterze nauczyciela w przedszkolu lub szkole podstawowej (klasy I-III), posiadającego

21 również przygotowanie teoretyczne i praktyczne do nauczania języka angielskiego małych dzieci. Oferta skierowana jest także do kandydatów planujących podjąć pracę w innych instytucjach oświatowo-kulturalnych, gdzie niezbędna jest wiedza psychologicznopedagogiczna dotycząca małego dziecka oraz kompetencje w zakresie języka angielskiego. Absolwenci specjalności uzyskują licencjat w zakresie dwóch specjalności nauczycielskich: Pedagogiki wczesnoszkolnej i Wczesnego nauczania języka angielskiego i nabywają uprawnienia do pracy w przedszkolu, w szkole w klasach I-III oraz nauczania języka angielskiego na tym poziomie edukacji. Studenci tej specjalności zdobywają rzetelną wiedzę z zakresu psychologii i pedagogiki, edukacji początkowej (wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe), metodyki nauczania języka angielskiego oraz biegłą znajomość języka angielskiego. 21 STUDIUM PODSTAW EDUKACJI (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO I PRZEDMIOTY PODSTAWOWE) (patrz część II) UWAGA: Z puli przedmiotów Studium wycofano język obcy, który jest zaliczany w ramach specjalności dodatkowej. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE (patrz część II) PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE: PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA (opis jak wyżej) DODATKOWA SPECJALNOŚĆ- Nauczanie j. angielskiego/ dzieci 5-6-letnie i kl.i-iii szkoły podstawowej Nazwa zajęć Godz. Forma zalicz. Punkty ROK I Godz/pkt. ROK II Godz./pkt. ROK III Godz./pkt Jęz. Angielski 390E /4 150/6 120/4 Metodyka nauczania j. angielskiego 60 E 6 30/2 30/2 Fonetyka praktyczna 60 E 6 30/2 30/2 Wybrane techniki pracy na lekcjach jęz. 60 E 6 30/2 30/2 angielskiego Łącznie /6 240/12 150/8 Fakultety ( z listy poniżej do wyboru min. 90 godz. 6 pkt.) Angielska literatura dziecięca 30 ZO 2 American Study-amerykańska kultura 30 ZO 2 popularna British Study-elementy kultury 30 ZO 2 angielskiej Praca własna z językiem - zajęcia w 30 ZO 2 szkole Ocena aktualnych materiałów dydaktycznych/prezentacje wydawnictw 15 ZO 1

22 22 Content and language integrated learning 30 ZO 2 Razem STUDIUM DYPLOMOWE (patrz część II) STUDIUM UZUPEŁNIAJĄCE - ZAJĘCIA DO WYBORU - 4 PKT (patrz część II) ZESTAWIENIE GODZIN I PUNKTÓW Przedmioty Liczba godzin Liczba punktów Kształcenia ogólnego i podstawowe Kierunkowe 90 6 Specjalność główna Specjalność dodatkowa Fakultety ( dedykowane) 90 6 Studium uzupełniające 90 6 Studium dyplomowe Praktyki Razem

23 23 VI. SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE OGÓLNOPEDAGOGICZNA I PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA JAKO SPECJALNOŚCI DODATKOWE DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU FILOLOGII POLSKIEJ 1. SPECJALNOŚĆ OGÓLNOPEDAGOGICZNA Nazwa przedmiotu Godz. Zal/egz pkt Dydaktyka ogólna 30 ZO 2 Elementy prawa dla pedagogów 30 ZO 2 Etyka zawodowa 15 ZO 1 Historia wychowania 60 E 6 Metody pracy z rodzicami 30 ZO 2 Metodyka pracy pedagoga szkolnego 30 ZO 2 Pedagogika ogólna 45 E 4 Podstawy diagnozy i terapii pedagogicznej 60 ZO 4 Polityka oświatowa 30 ZO 2 Socjologia wychowania 30 ZO 2 Teoretyczne podstawy wychowania 30 ZO 2 Wprowadzenie do pedagogiki 60 E 6 Razem PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA Nazwa zajęć Godz. ROK Forma Punkty I zalicz. 60 E 6 6 ROK II Współczesne koncepcje edukacji wczesnoszkolnej Dydaktyka 30 ZO 2 2 Edukacja językowa małego dziecka 60 E 6 6 Edukacja matematyczna 60 E 6 6 Edukacja przyrodnicza 30 ZO 2 2 Edukacja muzyczna 30 ZO 2 2 Ocenianie w szkole 30 ZO 2 2 Plastyka w kształceniu zintegrowanym 30 ZO 2 2 Projektowanie zajęć edukacyjnych 30 ZO 2 2 Podstawy diagnozy i terapii pedagogicznej 60 ZO 4 4 Współpraca z rodzicami 30 ZO 2 2 Razem ROK III

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 67/2016/17 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UCHWAŁA NR 67/2016/17 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 35 UCHWAŁA NR 67/2016/17 RADY WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w programach studiów I i II stopnia Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty Semestr I zimowy rok 1 Pedagogika ogólna Psychologia ogólna Socjologia ogólna

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 2 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych 4 4 Współczesne problemy socjologii

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba punktów 1 1900-104-TOn1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Diagnoza i terapia pedagogiczna z Edukacją zdrowotną Rok 1 1 Język obcy 4 2 Wychowanie fizyczne 0 3 Technologie informacyjne 3 4 Teoretyczne podstawy wychowania 11

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Marek Kowalczyk sobota, 14 sierpnia :44 - Poprawiony poniedziałek, 03 października :32

Wpisany przez Marek Kowalczyk sobota, 14 sierpnia :44 - Poprawiony poniedziałek, 03 października :32 Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych KIERUNEK PEDAGOGIKA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną pedagogika resocjalizacyjna

Bardziej szczegółowo

SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW STACJONARNYCH i NIESTACJONARNYCH I-go STOPNIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA

SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW STACJONARNYCH i NIESTACJONARNYCH I-go STOPNIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW STACJONARNYCH i NIESTACJONARNYCH I-go STOPNIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA Absolwent dysponuje podstawową wiedzą ogólno-pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 014/015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba 1 1900-10-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 ćwiczenia 30 1900-110-TOs1

Bardziej szczegółowo

3 15 15 E 05.9 pedagogicznej 2 Metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej z dzieckiem z trudnościami w nauce czytania i pisania

3 15 15 E 05.9 pedagogicznej 2 Metodyka pracy korekcyjno kompensacyjnej z dzieckiem z trudnościami w nauce czytania i pisania Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Edukacja elementarna ze specjalnością dodatkową do wyboru: język obcy lub terapia psychopedagogiczna forma studiów - stacjonarne nabór 2015 2018 Semestr I (limit

Bardziej szczegółowo

Seminarium lub Konwersatorium do wybranego wykładu S/K 16 Pedagogika ogólna W 16 Moduł nauk pedagogicznych II

Seminarium lub Konwersatorium do wybranego wykładu S/K 16 Pedagogika ogólna W 16 Moduł nauk pedagogicznych II Studia niestacjonarne II stopnia specjalność Animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie wielokulturowym Nazwa modułu Przedmioty Liczba Liczba Forma Rok Forma Liczba godzin punktów

Bardziej szczegółowo

Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK 2012/2013

Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK 2012/2013 Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK Teoretyczne podstawy wychowania do psychologii Podstawy dydaktyki ogólnej do socjologii Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Bardziej szczegółowo

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014 Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 29) 1 Filozofia 6 45 15 E 08.1 2 Psychologia ogólna

Bardziej szczegółowo

Dopuszczalny deficyt punktów

Dopuszczalny deficyt punktów Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć Forma zaliczenia Liczba godzin zajęć 1. Wstęp do pedagogiki wyk. egz. 15 2 2. Wstęp do pedagogiki ćw. z-o 15 1 3. Systemy pedagogiczne 4. Systemy pedagogiczne ćw. z-o 15

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba punktów 1 1900-104-TOn1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład

Bardziej szczegółowo

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia niestacjonarne nabór

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia niestacjonarne nabór Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia niestacjonarne nabór 2011-2014 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 30) 1 Filozofia 6 45 15 E 08.1 2 Psychologia

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Pedagogika, studia pierwszego stopnia Opis kierunku i specjalności Studia na kierunku

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil praktyczny, 2016/2017

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil praktyczny, 2016/2017 Kierunek PEDAGOGIKA, profil praktyczny, 06/07 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną i innowacyjnymi metodami terapii dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Rok

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II. ECTS ECTS Filozofia 30 30 Filozofia E 2 3

Studia stacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II. ECTS ECTS Filozofia 30 30 Filozofia E 2 3 Nabór 0 I ROK I II I II w ć w ć w ć ECTS ECTS Filozofia Filozofia E 3 w ECTS Etyka i deontologia pedagoga Etyka i deontologia pedagoga Psychologia ogólna Psychologia ogólna E 3 Psychologia rozwojowa i

Bardziej szczegółowo

Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ

Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ Ogółem PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA PLAN STUDIÓW W LEGNICY dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Kierunek: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Forma zaliczenia 1 1900-10-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 1900-110-TOs1 tyka dla pedagoga konwersatorium

Bardziej szczegółowo

Ogółem liczba godzin z tego sem I sem II. Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ

Ogółem liczba godzin z tego sem I sem II. Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ Ogółem PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA PLAN STUDIÓW W LEGNICY dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Kierunek: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy)

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa modułu y Nazwa Semestr OGÓLNOUC ZELNIANY Kultura

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia niestacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia niestacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia niestacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe przedmioty obowiązkowe realizowane wg Uchwały Senatu UO przedmioty

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE ROCZNYM

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE ROCZNYM -learning Rok I Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne PLAN STUDIÓ UKŁADZI ROCZNYM iedza o języku 9 6 15 x 2 Literatura i media dla dzieci 9 9 1 Podstawy edukacji matematycznej 24 24 x 4 Podstawy edukacji środowiskowej

Bardziej szczegółowo

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12 część wspólna dla wszystkich specjalności Lp Moduły przedmiotowe Obowiązuje od roku akademickiego: 2010 / 2011 Suma godzin / ECTS Sem. I Sem. II Sem. III Sem. IV Sem. V Sem. VI A OGÓLNE 30 195 225 8 2

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe przedmioty obowiązkowe realizowane wg Uchwały Senatu UO przedmioty

Bardziej szczegółowo

Język obcy Ćw ZOC. Wykład ogólnouczelniany W ZOC. II Język obcy Ćw ZOC 2 15 III Język obcy Ćw.

Język obcy Ćw ZOC. Wykład ogólnouczelniany W ZOC. II Język obcy Ćw ZOC 2 15 III Język obcy Ćw. Rok studiów Semestr Nazwa modułu Moduł ogólnouniwersytecki moduł treści podstawowych i kierunkowych Program studiów w roku akademickim 2017/2018 Kierunek: Pedagogika Specjalna Poziom kształcenia: studia

Bardziej szczegółowo

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole)

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PEDAGOGIKA 3. Oferowane specjalności: animacja kultury z arteterapią, edukacja

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

PLAN NAUCZANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 110/2006 LATA STUDIÓW: 2004 2005 2005 2006

PLAN NAUCZANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 110/2006 LATA STUDIÓW: 2004 2005 2005 2006 PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 110/2006 LATA STUDIÓW: 2004 2005 2005 2006 2006-2007 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW:

PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 2005 2006 2006 2007 2007-2008 STUDIA STACJONARNE Załącznik do Uchwały Nr 121/2006 z dnia 27 09 2006 r. KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program

Bardziej szczegółowo

Przedmioty w siatce: 12/13z Pedagogika Studia. I stopnia Moduł Język angielski British & American studies - elementy kultury angielskiej

Przedmioty w siatce: 12/13z Pedagogika Studia. I stopnia Moduł Język angielski British & American studies - elementy kultury angielskiej Studia I stopnia Moduł Język angielski British & American studies - elementy kultury angielskiej Content and language integrated learning Fonetyka praktyczna JA Gramatyka opisowa JA Literatura dziecięca

Bardziej szczegółowo

1. Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych W E Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych Ćw. Z 9

1. Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych W E Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych Ćw. Z 9 Załącznik nr Pedagogika wczesnoszkolna I ROK STUDIÓW: I Semestr: Plan studiów NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: PEDAGOGIKA II stopień Studia niestacjonarne I Pedagogika ogólna O 1 Metodologia pedagogiki i

Bardziej szczegółowo

I. Opis 1. Sylwetka absolwenta Humanistyka w szkole. Polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie umie

I. Opis 1. Sylwetka absolwenta Humanistyka w szkole. Polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie umie I. Opis 1. Sylwetka absolwenta Absolwent studiów I stopnia na kierunku Humanistyka w szkole. Polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie ma wiedzę o języku, literaturze, historii i kulturze, w tym

Bardziej szczegółowo

Animacja zabawy Etyka zawodowa i ochrona własności intelektualnej

Animacja zabawy Etyka zawodowa i ochrona własności intelektualnej -learning PLAN STUDIÓ UKŁADZI SMSTRALNYM Semestr I Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne iedza o języku 15 10 25 x 2 Podstawy edukacji matematycznej 40 40 x 4 Podstawy edukacji środowiskowej 35 35 x 4 Plastyka

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK

Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II Filozofia 18 18 Filozofia 2 3 tyka i deontologia pedagoga 18 tyka i deontologia pedagoga 2 Psychologia ogólna 18 18 Psychologia ogólna 2 3 Psychologia rozwojowa

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Kierunek: PEDAGOGIKA od roku akademickiego 2013/2014 I W/WS II C/K/L/P/P Z/S PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA III PW/PE/ KZ Rozkład godzin I rok II rok

Bardziej szczegółowo

Rok 3 Lp Przedmiot ECTS 1 Teoretyczne podstawy kształcenia 3 2 Pedagogika społeczna 2

Rok 3 Lp Przedmiot ECTS 1 Teoretyczne podstawy kształcenia 3 2 Pedagogika społeczna 2 Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Warsztatem współpracy z rodziną Rok 1 1 Język obcy 4 2 Wychowanie fizyczne 0 3 Technologie

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Logopedia szkolna z terapią pedagogiczną forma studiów - stacjonarne nabór

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Logopedia szkolna z terapią pedagogiczną forma studiów - stacjonarne nabór Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Logopedia szkolna z terapią pedagogiczną forma studiów - stacjonarne nabór 2015 2018 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 28) 1 Filozofia 6 30 15

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Lp. Wydział: NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek: PEDAGOGIKA Rodzaj zajęć: I W/WS II Przedmiot kod forma zal. po semestrze * C/K/L/P/ PZ/S III PW/PE/KZ PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA I rok semestr 2

Bardziej szczegółowo

Edukacja elementarna i integracyjna

Edukacja elementarna i integracyjna wykłady realizowane wspólnie z profilem ogólnoakademickim Forma zaliczenia Egz/ zal po sem. Humanistyczny/Pedagogigki Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK: PEDAGOGIKA STUDIA

Bardziej szczegółowo

Pedagogika. studia I stopnia

Pedagogika. studia I stopnia Pedagogika studia I stopnia Studia pozwalają zdobyć podstawową wiedzę pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Pedagogika resocjalizacyjna forma studiów - niestacjonarne nabór

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Pedagogika resocjalizacyjna forma studiów - niestacjonarne nabór Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Pedagogika resocjalizacyjna forma studiów - niestacjonarne nabór 2013 2016 Semestr I (limit 33) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 33) 1 Filozofia 6 30 15 E 08.1 2

Bardziej szczegółowo

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna Edukacja elementarna i integracyjna

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna Edukacja elementarna i integracyjna wykłady realizowane wspólnie z profilem ogólnoakademickim Forma zaliczenia Egz/ zal po sem. Humanistyczny/Pedagogigki Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK: PEDAGOGIKA STUDIA

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU PEDAGOGIKA WRAZ Z SYLWETKĄ ABSOLWENTA

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU PEDAGOGIKA WRAZ Z SYLWETKĄ ABSOLWENTA Załącznik nr 3 do Uchwały nr 4/2016 RWNHiS z dnia 15.02.2016 r. CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU PEDAGOGIKA WRAZ Z SYLWETKĄ ABSOLWENTA Studia na kierunku pedagogika prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki i socjoterapii z elementami terapii uzależnień

Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki i socjoterapii z elementami terapii uzależnień Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki i socjoterapii z elementami terapii uzależnień Program kształcenia na kierunku Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW 2. SYLWETKA ABSOLWENTA 3. PLAN STUDIÓW

1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW 2. SYLWETKA ABSOLWENTA 3. PLAN STUDIÓW Dwuletnie studia II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Nauczanie i popularyzacja fizyki, specjalizacje: Nauczycielska; Dydaktyka i popularyzacja fizyki 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Celem specjalności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW MODUŁ 1. PODSTAWOWY

PROGRAM STUDIÓW MODUŁ 1. PODSTAWOWY PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: W y d z i a ł P e d a g o g i k i i P s y c h o l o g i i 2. Nazwa kierunku: p e d a g o g i k a 3. Oferowane specjalności:

Bardziej szczegółowo

STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ Studia podyplomowe STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

Przedmioty/moduły. Emisja głosu 1 0,5 1 0,5. Ochrona własności intelektualnej 1 0,5 1 0,5. Technologia informacyjna 3 1,5 3 1,5

Przedmioty/moduły. Emisja głosu 1 0,5 1 0,5. Ochrona własności intelektualnej 1 0,5 1 0,5. Technologia informacyjna 3 1,5 3 1,5 PROGRAM STUDIÓW - część A I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PEDAGOGIKA 3. Oferowane specjalności: animacja kultury z arteterapią,

Bardziej szczegółowo

Kierunek Pedagogika - studia dzienne. semestr 1

Kierunek Pedagogika - studia dzienne. semestr 1 Program studiów na kierunku pedagogika dla wszystkich specjalnoci studia dzienne i zaoczne Zgodnie z uchwał Rady Głównej Szkolnictwa Wyszego wyrónia si dwa podstawowe bloki zaj: - blok I kanon obowizkowy

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Lp. Wydział: NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek: PEDAGOGIKA Rodzaj zajęć: I W/WS II Przedmiot kod forma zal. po semestrze * C/K/L/P/ PZ/S III PW/PE/KZ PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Rozkład godzin

Bardziej szczegółowo

Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe

Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Terapia pedagogiczna i socjoterapia WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Opis kierunku Terapia pedagogiczna z socjoterapią (3 semestry) - studia podyplomowe w NODN EURO

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW 2. SYLWETKA ABSOLWENTA

1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW 2. SYLWETKA ABSOLWENTA Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Nauczanie i popularyzacja fizyki, specjalizacje: Nauczycielska; Dydaktyka i popularyzacja fizyki 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Celem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W13, K_W15, K_W16, K_W17 K_U13, K_U14, K_U15, K_U17, K_U18, K_U19, K_U20 K_K01, K_K03, K_K08

PROGRAM STUDIÓW K_W13, K_W15, K_W16, K_W17 K_U13, K_U14, K_U15, K_U17, K_U18, K_U19, K_U20 K_K01, K_K03, K_K08 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 18/2014 Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii z dnia 20.03.2014r. PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wy d z i a ł P e d a g o g

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Socjoterapia

Studia Podyplomowe. Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

II stopień SYLWETKA ABSOLWENTA: Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna

II stopień SYLWETKA ABSOLWENTA: Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna 1. Studenci zdobywają wiedzę z teoretycznych podstaw w zakresie pedagogiki penitencjarnej, pedagogiki czasu wolnego, gerontopedagogiki. Posiadają uporządkowaną wiedzę

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych

Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych została założona w 2002 roku. Jest uczelnią niepubliczną wpisana do rejestru MNiSW pod nr 236 (polon.nauka.gov.pl). Obecnie siedzibą uczelni jest Łódż, a od 1 października 2017 roku siedziba zostanie przeniesiona

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną

Nazwa studiów podyplomowych: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną Nazwa studiów podyplomowych: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną Jednostka organizacyjna uczelni: Wydział Nauk Pedagogicznych Adres, telefon, e-mail organizatora studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny Kierunek: komunikacja promocyjna i kryzysowa Specjalność: poradnictwo logopedyczne

Wydział Filologiczny Kierunek: komunikacja promocyjna i kryzysowa Specjalność: poradnictwo logopedyczne Wydział Filologiczny Kierunek: komunikacja promocyjna i kryzysowa Specjalność: poradnictwo logopedyczne studia pierwszego stopnia studia stacjonarne od roku akademickiego 2015/2016 A semestr 1 semestr

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne I-II semestr tok ogólny w systemie USOS zajęć 1 1900-102-n2 Antropologia kulturowa wykład 10 4 Z//O 1900-117-n2 Badania historyczne w pedagogice konwersatorium

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy)

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa modułu y Nazwa Semestr OGÓLNOUCZELNIANY PODSTAWOWY/KIERUNKOWY

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej, praktycznej i empirycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA LICENCJACKIE semestr I

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA LICENCJACKIE semestr I NA semestr I W C L W C L P W C L W C L P 1 Filozofia (filozofia) Z Z 30 15 Z Z 30 15 4 2 Socjologia (socjologia) E 45 E 30 5 3 Pedagogika ogólna (pojęcia i systemy pedagogiczne) E Z 30 15 E Z 20 10 5 4

Bardziej szczegółowo

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA Pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo wychowawcza SYLWETKA ABSOLWENTA: Pedagogika resocjalizacyjna przygotowuje

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Edukacji Artystycznej PROGRAM KSZTAŁCENIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Edukacji Artystycznej PROGRAM KSZTAŁCENIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY Instytut Edukacji Artystycznej PROGRAM KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ Kod kierunku

Bardziej szczegółowo

1 semestr W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS

1 semestr W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS W K/S ECTS Kierunek studiów: LOGOPEDA Z JĘZYKEM POLSKM nauczycielska Poziom kształcenia: studia stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne A. Przedmioty podstawowe Liczba, forma zajęć,

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.36.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 marca 2015 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie pedagogiczne WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR w Pile- Studia podyplomowe

Przygotowanie pedagogiczne WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR w Pile- Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR w Pile- Studia podyplomowe Opis kierunku Przygotowanie pedagogiczne - studia podyplomowe w NODN EURO CREATOR Studia 3-semestralne,

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA Studia kwalifikacyjne Opis procesu kształcenia (założenia organizacyjne)

PODYPLOMOWE STUDIA ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA Studia kwalifikacyjne Opis procesu kształcenia (założenia organizacyjne) Adresat studiów: PODYPLOMOWE STUDIA ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA Studia kwalifikacyjne Opis procesu kształcenia (założenia organizacyjne) O przyjęcie na studia Zintegrowana edukacja

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr)

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Termin: 25.03.2017; 22.04.2017 godz. 9:00 Czas trwania 3 semestry (kwalifikacyjne) Łączna

Bardziej szczegółowo

Minima programowe dla studentów MISH obowiązujące od roku akad. 2009/10. dla kierunków:

Minima programowe dla studentów MISH obowiązujące od roku akad. 2009/10. dla kierunków: Minima programowe dla studentów MISH obowiązujące od roku akad. 2009/10 dla kierunków: I. Profilaktyka społeczna i resocjalizacja studia pierwszego i drugiego stopnia II. Praca socjalna studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

1 dr hab. G. Kiedrowicz Zabawy i gry ruchowe WF

1 dr hab. G. Kiedrowicz Zabawy i gry ruchowe WF Harmonogram sesji egzaminacyjnej w Katedrze Pedagogiki i Psychologii w semestrze letnim 2013/2014 studia stacjonarne i niestacjonarne Lp. Nazwisko wykładowcy Przedmiot Termin egzaminu zaliczenia Sala 1

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018 (profil ogólnoakademicki) * Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności w ćw k l egz zal w ćw k l egz zal 1 Filozoficzne podstawy pedagogiki 9 9 WZ/ZO 4 2 Wstęp do pedagogiki 3 Teoretyczne

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na III i IV etapie edukacyjnym

Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na III i IV etapie edukacyjnym Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na III i IV etapie edukacyjnym Studia adresowane są do absolwentów filologii angielskiej (dowolnego

Bardziej szczegółowo

Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne

Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne Pedagogika - I rok II stopnia studia stacjonarne I semestr - tok ogólny 1900-122-s2 1900-117-s2 Współczesne problemy socjologii Badania historyczne w pedagogice zajęć 1 wykład 15 3 konwersatorium 15 3

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PRACY Z DORADZTWEM ZAWODOWYM (studia II stopnia stacjonarne)

PEDAGOGIKA PRACY Z DORADZTWEM ZAWODOWYM (studia II stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe PEDAGOGIKA PRACY Z DORADZTWEM ZAWODOWYM (studia II stopnia stacjonarne) przedmioty obowiązkowe realizowane wg Uchwały Senatu UO przedmioty specjalnościowe

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM pedagogika, specjalność: wychowanie małego dziecka studia stacjonarne I stopnia

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM pedagogika, specjalność: wychowanie małego dziecka studia stacjonarne I stopnia semestr I zajęcia dydaktyczne obligatoryjne PLAN STUDIÓ UKŁADZIE SEMESTRALNYM pedagogika, specjalność: wychowanie małego dziecka studia stacjonarne I stopnia Historia filozofii 30 30 1 3 Filozofia wychowania

Bardziej szczegółowo

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole)

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PRACA SOCJALNA 3. Oferowane specjalności: 4. Poziom kształcenia: STUDIA

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.35.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 marca 2016 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

Zal. z Wykład 15 2 człowieka. Wykład konwers. Zajęcia laboratoryjne

Zal. z Wykład 15 2 człowieka. Wykład konwers. Zajęcia laboratoryjne I semestr PRACA SOCJALNA I ROK, STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Nazwa przedmiotu Liczba godzin Liczba punktów 1900-100-PRSn1 Wybrane zagadnienia z filozofii społecznej 1900-101-PRSn1 Wprowadzenie do pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Socjoterapia

Studia Podyplomowe Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

Terapia pedagogiczna z socjoterapią

Terapia pedagogiczna z socjoterapią Terapia pedagogiczna z socjoterapią Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7777 Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 3 700,00 zł Cena netto za godzinę 10,57 zł Cena brutto za godzinę 10,57 Możliwe

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE ROCZNYM

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE ROCZNYM PLAN STUDIÓ UKŁADZI ROCZNYM Rok I Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne /- iedza o języku 5 5 10 2 Literatura i media dla dzieci 5 5 1 Podstawy edukacji matematycznej 10 8 18 x 3 Podstawy edukacji środowiskowej

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów

I. Część ogólna programu studiów I Część ogólna programu studiów Wstęp Studia na kierunku pedagogika umiejscowione są w obszarze nauk humanistycznych(h) i społecznych (S) Program studiów dla prowadzonej w uczelni specjalności praca kulturalno-oświatowa

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PEDAGOGIKA STUDIA STACJONARNE

PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PEDAGOGIKA STUDIA STACJONARNE zajęcia realizowane z profilem praktycznym Forma zaliczenia Egz/ zal po sem. Humanistyczny/Pedagogigki Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PEDAGOGIKA STUDIA STACJONARNE specjalność/i:

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku INSTYTUT PEDAGOGIKI

Akademia Pomorska w Słupsku INSTYTUT PEDAGOGIKI Specjalności do wyboru w roku akadem. 2011/12 Specjalność: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (specjalność nauczycielska) : Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku "pedagogika", specjalność:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH Oferta edukacyjna APS skrót 2014-03-26 WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH Kierunek PEDAGOGIKA studia stacjonarne 1. Animacja społeczno kulturowa (nauczycielska) 2. Edukacja dorosłych i BHP 3. Doradztwo zawodowe

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Lp NAZWA PRZEDMIOTU EGZAMIN PRACA KONTROLNA RAZEM GODZINY ZAJĘĆ

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza

Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza Spis programo w: STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA - STOPIEŃ I ROK I STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA - STOPIEŃ I Specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą STUDIA STACJONARNE PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo