Przepisy szczegółowe do REGULAMINU STUDIÓW na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przepisy szczegółowe do REGULAMINU STUDIÓW na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki"

Transkrypt

1 Przepisy szczegółowe do REGULAMINU STUDIÓW na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, dotyczące uzyskiwania dyplomów ukończenia magisterskich studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej obowiązujący od roku akademickiego 2012/2013 do 2013/2014 dla kierunku Architektura i Urbanistyka obowiązujący od roku akademickiego 2013/2014 dla kierunku Architektura Dyplom magisterski Dowodem ukończenia studiów II stopnia na kierunku Architektura i Urbanistyka (Architektura) jest dyplom poświadczający uzyskanie tytułu magistra inżyniera architekta. Promotor 1. Pracę dyplomową student wykonuje pod kierunkiem uprawnionego nauczyciela akademickiego promotora. 2. Promotorem pracy dyplomowej może być zatrudniony w Politechnice Krakowskiej nauczyciel akademicki architekt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora. 3. Współpromotorem pracy dyplomowej może być inny samodzielny nauczyciel akademicki PK. Dziekan może wyrazić zgodę, na wniosek promotora, na współpromotorstwo pracy dyplomowej nauczyciela akademickiego posiadającego stopień doktora. 4. Współpromotorem pracy dyplomowej może być także współpracujący z WA samodzielny pracownik akademicki z uczelni zagranicznej lub krajowej. Promotor z WA winien uzyskać akceptację dziekana dla swojej współpracy ze współpromotorem spoza WA. Wybór promotora 1. Student wybiera promotora pracy dyplomowej z ogłoszonej przez dziekana listy potencjalnych promotorów. 2. Student zgłasza chęć wykonania pracy dyplomowej (z określonym tematem pracy) bezpośrednio do promotora poprzez złożenie odpowiedniego formularza (druk:#1 Zgłoszenie do promotora pracy dyplomowej) do końca 2 semestru (semestru zimowego) studiów II stopnia. Promotor przekazuje listę zaakceptowanych dyplomantów do dziekanatu. Promotor nie może prowadzić więcej niż 20 prac dyplomowych. 3. Brak zgłoszenia w tym terminie do promotora oznacza rezygnację studenta z podjęcia pracy dyplomowej w danym roku akademickim. 4. Ostateczną listę dyplomantów przynależnych poszczególnym promotorom ustala dziekan i podaje do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem 3 semestru (semestru letniego) studiów. Recenzent 1. Praca dyplomowa jest recenzowana przez nauczyciela akademickiego będącego samodzielnym pracownikiem nauki. 2. Recenzenta powołuje dziekan. Konsultacje dyplomowe 1. Praca dyplomowa winna uzyskać konsultacje specjalistyczne z zakresu związanego bezpośrednio z tematyką projektu. 2. Konsultantem projektu nie może być ani promotor ani recenzent pracy dyplomowej. Tematy prac dyplomowych 1. Tematy prac dyplomowych dotyczą projektowania z zakresu:

2 2 architektury architektury i urbanistyki konserwacji zabytków architektury i urbanistyki planowania przestrzennego Temat winien określać rozwiązywane zadanie teoretyczne i zadanie projektowe. 2. Ogólne tematy prac dyplomowych potencjalni promotorzy podają do wiadomości studentów przed rozpoczęciem 3 semestru studiów. Tematy winny określać zadania teoretyczne i zadanie projektowe. 3. Ostateczne ustalenie tematu pracy dyplomowej następuje w pierwszych dniach zajęć z przedmiotu Projektowanie dyplomowe. Zakres opracowania magisterskiej pracy dyplomowej 1. Praca dyplomowa jest pracą projektową składającą się z części rysunkowej oraz części pisemnej. Student rozwiązuje zarówno problem teoretyczny jak i projektowy. 2. Przyjmuje się minimalny zakres opracowania rysunkowej części pracy dyplomowej: w przypadku jednego studenta 8 plansz 100 x 70 cm, w przypadku pracy zespołowej dwóch studentów 14 plansz 100 x 70 cm. 3. Prace dyplomowe z zakresu architektury i konserwacji zbytków winny zawierać prezentację rozwiązań technicznych. Obowiązkowym minimalnym zakresem jest przedstawienie, na osobnej planszy, opisanego przekroju pionowego przez budynek obejmującego zewnętrzną ścianę budynku od fundamentów do zwieńczenia, przeprowadzony w charakterystycznym miejscu projektowanej budowli w skali 1 : 20, z zaznaczeniem jego lokalizacji na rysunkach. W pracach dyplomowych z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego wyżej wymienionym rozwiązaniom odpowiadają detale urbanistyczne przedstawione w odpowiednich skalach. 1. Obowiązkowym jest przedstawienie na osobnej planszy idei projektu przy pomocy odręcznego rysunku perspektywicznego. 5. W pracach dyplomowych z zakresu architektury i urbanistyki obowiązkowym jest przedstawienie idei projektu przy pomocy makiety. 6. Sposób prezentacji projektu dowolny, jednoznacznie przedstawiający koncepcję; technika trwała. Podstawowe rysunki należy wykonać czarną kreską na jasnym tle. 7. Część pisemna pracy dyplomowej winna prezentować ideę oraz rozwiązania projektowe i powinna zawierać: esej będący opisem idei projektu prezentujący wiedzę studenta na temat rozwiązywanego problemu, opis techniczny do projektu dyplomowego, wszystkie plansze projektu dyplomowego zmniejszone do formatu A-4 Objętość pisemnych opracowań winna wynosić około 20 stron tekstu normatywnego maszynopisu, poza ewentualnymi ilustracjami oraz planszami projektu dyplomowego. 8. Część pisemna projektu dyplomowego winna posiadać kartę tytułową w języku polskim i angielskim opracowaną wg podanego wzoru (druk # 3: Wzór karty tytułowej projektu dyplomowego) 9. Część pisemna winna zawierać streszczenie w języku polskim i angielskim 10. Do części pisemnej projektu należy dołączyć 2 kopie cyfrowego zapisu (format pdf.) całości projektu dyplomowego (płyty CD lub DVD). Jedną kopię należy przekazać do Dziekanatu WA, drugą zaś archiwizować w jednostce dydaktycznej WA, w której praca dyplomowa była wykonywana. Egzamin dyplomowy 1. Harmonogram sesji egzaminów dyplomowych ogłasza się przed rozpoczęciem semestru dyplomowego w nawiązaniu do uchwały rady wydziału dotyczącej organizacji ostatniego semestru studiów. 2. Egzamin dyplomowy przeprowadzany jest w terminie wyznaczonym przez dziekana.

3 3 Szczegółowy terminarz sesji dyplomowej ze składem komisji egzaminacyjnych ogłaszany jest na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www WA PK na tydzień przed sesją. 3. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie zaliczenia wszystkich semestrów studiów zgodnie z planem studiów oraz złożenie w dziekanacie wniosku o dopuszczenie do egzaminu na dwa tygodnie przed sesją dyplomową (druk #2: Dopuszczenie do egzaminu dyplomowego). Wniosek zawiera oświadczenie dyplomanta o ukończeniu projektu dyplomowego poświadczone przez promotora, recenzenta i konsultanta. 4. Egzamin dyplomowy student składa przed komisją egzaminacyjną powołaną przez dziekana. Komisji przewodniczy dziekan lub wyznaczony przez dziekana profesor lub doktor habilitowany. Do komisji egzaminacyjnej jest zapraszany w roli egzaminatora zewnętrznego architekt posiadający uprawnienia do projektowania - nie będący pracownikiem Wydziału Architektury PK. 5. Egzamin dyplomowy składa się z trzech części: a. Prezentacji pracy dyplomowej przez dyplomanta b. Odpowiedzi na pytania komisji egzaminacyjnej związane bezpośrednio z tematyką projektu c. Odpowiedzi na pytania z zagadnień egzaminacyjnych zawartych w zestawie pytań zatwierdzonym przez radę wydziału, dotyczące wybranych problemów z zakresu kierunku Architektura i Urbanistyka (Architektura). Ustalenia dodatkowe 1. Niniejszy regulamin obowiązuje począwszy od roku akademickiego Decyzja o wyróżnieniach podejmowana jest każdorazowo poprzez głosowanie Rady Wydziału w oparciu o przedstawiony ranking. 3. Przyznawanie innych nagród za prace dyplomowe regulują odrębne regulaminy. 4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują ustalenia aktualnego REGULAMINU STUDIÓW na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Załączniki do regulaminu druki i formularze #1: Zgłoszenie do promotora #2: Podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego #3: Wzór karty tytułowej projektu dyplomowego

REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH

REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademia Marynarki Wojennej REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE I i II STOPNIA Niniejszy regulamin jest stosowany wraz z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale InŜynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej

Zasady prowadzenia prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale InŜynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej Zasady prowadzenia prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale InŜynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej zatwierdzone przez Radę Wydziału InŜynierii Produkcji Uchwałą nr.

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej Niniejszy regulamin określa organizację i tok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. Obowiązuje studentów

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Warszawa 27 stycznia 2015 r. Wymogi dotyczące prac na tytuł licencjata i zakres egzaminu licencjackiego Kierunek Ekonomia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH

Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH Standardy i zasady zostały opracowane zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 (Dz. U. nr 164, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 40/2014 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Regulamin określa zasady studiów podyplomowych w DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ Jego postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 38/12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 38/12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 38/12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zasad przygotowania prac dyplomowych oraz zdawania egzaminów dyplomowych w Akademii

Bardziej szczegółowo

Inżynierska praca dyplomowa

Inżynierska praca dyplomowa Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunki: Mechanika i Budowa Maszyn Automatyka i Robotyka Mechatronika Inżynieria Mechaniczna i

Bardziej szczegółowo

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego Regulamin przeprowadzania postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie. 2. Niniejsze standardy obejmują prace magisterskie oraz licencjackie, napisane na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie.

1 Wprowadzenie. 2. Niniejsze standardy obejmują prace magisterskie oraz licencjackie, napisane na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie. Uchwała Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie standardów przygotowywania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie uchwala

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej I.

ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej I. ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej (zatwierdzone przez Radę Wydziału w dniu 10.12.2008 r.) I. Wymogi formalne 1.

Bardziej szczegółowo

Seminarium licencjackie Praca licencjacka

Seminarium licencjackie Praca licencjacka Seminarium licencjackie Praca licencjacka Seminarium licencjackie obejmuje 30 godz. zajęć w semestrze letnim. Opiekunem seminarium licencjackiego jest promotor pracy licencjackiej. PRACA LICENCJACKA Wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania stawiane pracom dyplomowym na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej

Wymagania stawiane pracom dyplomowym na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej Wymagania stawiane pracom dyplomowym na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej Uchwała Nr 356/96 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z 28 listopada 1996 r. dotycząca nadawania tytułów

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2014/2015

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2014/2015 Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2014/2015 Od dnia 1 lipca 2014 r. można składać wnioski o przyznanie studentom stypendiów ministra za wybitne

Bardziej szczegółowo

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Maciej Sydor Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Poznań 2014 Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego prof. dr hab. Waldemar Uchman Redaktor Działu dr hab. Andrzej Krauss Konsultacja naukowa prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO SPOŁECZNA. Wydział Zarządzania ZASADY PROWADZENIA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO I PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH.

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO SPOŁECZNA. Wydział Zarządzania ZASADY PROWADZENIA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO I PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH. WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO SPOŁECZNA 07 401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 15 tel./fax 0 29 769 10 34 e mail: wses@wses.edu.pl www.wses.edu.pl Wydział Zarządzania ZASADY PROWADZENIA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO I

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE SYSTEM EDUKACJI W POLSCE MARZEC 2014 1. Populacja uczących się i język nauczania W grudniu 2012 r. liczba osób w wieku poniżej 29 lat wynosiła 14 150 000, co stanowiło 36,7 % ogółu ludności. Językiem nauczania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik opracowany na podstawie przewodnika Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów i Suplement do Dyplomu wydanego w roku 2004

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy magisterskiej

Standardy pracy magisterskiej Standardy pracy magisterskiej Praca magisterska jest pracą dyplomową studenta studiów drugiego stopnia, korespondującą z sylwetką absolwenta określoną w standardach nauczania i planie studiów na kierunku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 131 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 131 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 9 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 131 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 9 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2013/2014

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2013/2014 Warszawa, dn. 27 czerwca 2013 r. Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2013/2014 Od dnia 1 lipca 2013 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o

Bardziej szczegółowo

Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia

Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia Wymagania dotyczące pracy magisterskiej Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia Wprowadzenie: Praca magisterska, pisana pod kierunkiem opiekuna naukowego powinna

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. (Dz. U. z dnia 15 listopada 2011 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. (Dz. U. z dnia 15 listopada 2011 r.) Dz.U.2011.243.1445 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 243 14384 Poz. 1445 1445 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie

Bardziej szczegółowo