PROTOKÓŁ NR 07/2011 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 22 września 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ NR 07/2011 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 22 września 2011 r."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR 07/2011 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 22 września 2011 r. Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Gminy Łomża, ul. M.C. Skłodowskiej 1a, Obrady rozpoczęto o godz , zakończono o godz Przewodniczył - Sławomir Zacharczyk Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego. Protokołował Artur Marek inspektor ds. administracyjnych. W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji: - 6 członków Komisji Rozwoju Gospodarczego, - 4 członków Komisji Rewizyjnej, - 3 członków Komisji Oświaty i Kultury. (lista obecności stanowi załącznik nr 1-3 do protokołu: łącznie 13 radnych) Zaproszeni goście: 1. Jacek Nowakowski Wójt Gminy, 2. Barbara Sobczyńska Wanke Sekretarz Gminy, 3. Zofia Brokowska Skarbnik Gminy, 4. Tomasz Walczuk Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska, 5. Krystyna Lipińska inspektor, 6. Antoni Szepietowski inspektor. (lista gości stanowi załącznik nr 4 do protokołu) Pkt. 1 Na przewodniczącego obrad zgłoszono radnego Sławomira Zacharczyka, który wyraził zgodę. Wniosek został przyjęty poprzez aklamację. Przewodniczący dokonał otwarcia posiedzenia. Powitał członków wszystkich komisji i zaproszonych gości. Pkt. 2 Przewodniczący stwierdził, że w obradach komisji bierze udział 13 radnych, 6 z Komisji Rozwoju Gospodarczego, 3 z Komisji Oświaty i Kultury i 4 z Komisji Rewizyjnej zatem obrady są prawomocne. Pkt. 3 Przewodniczący odczytał porządek obrad i zapytał czy są do niego uwagi. Radny Kłys zawnioskował o dodanie punktu dotyczącego Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie porządku obrad ze zgłoszoną zmianą. W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych. Za głosowało 13 radnych. Porządek został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Łomża na 2012 rok, 1

2 b) zmian w budżecie na 2011 rok, c) zmiany określonych wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, d) wyboru ławników, e) wyrażenia zgody na zbycie przez Wójta Gminy Łomża nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne gminy. 5. Dyskusja nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym. 6. Sprawy różne. 7. Zamknięcie obrad. Pkt 4.a Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy. Powiedziała o podstawowych celach Programu oraz o zadaniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Radny Lutostański stwierdził, że jest wydawanych zbyt dużo koncesji na sprzedaż alkoholu oraz zwrócił uwagę na współpracę z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień, który kiedyś pomagał ludziom po terapii odwykowej w znalezieniu pracy oraz na młodzież coraz częściej sięgającą po alkohol. Wójt powiedział o swojej działalności w Powiatowej Radzie Zatrudnienia i obniżonych środkach finansowych na pomoc ludziom bezrobotnym. W pierwszej kolejności pomoc udzielana jest ludziom najbardziej potrzebującym. Radny Kłys zwrócił się o przybliżenie informacji na temat działalności Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i jej składu. Wójt i Sekretarz powiedzieli, że w skład Komisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami i znajdują się w niej cztery osoby oraz przedstawili zakres ich działania. Radny Zacharczyk odniósł się do wypowiedzi radnego Lutostańskiego na temat pijącej młodzieży stwierdzając, że problem jest bardziej złożony i zależy od zwyczajów młodych ludzi, a zmniejszenie ilości punktów sprzedaży alkoholu, nie przyniesie wg radnego pożądanych efektów. Radny podkreślił, że uwaga Komisji powinna skupić się na kontroli punktów sprzedaży alkoholu. Podkreślił również rolę społeczną w reagowaniu na sprzedaż i udostępnianie alkoholu nieletnim, czyli na popełniane przestępstwo. Wśród radnych wywiązała się dyskusja na temat problemu alkoholowego wśród młodzieży, reakcji rodziców i ewentualnych sposobach jego rozwiązania. Radny Nieciecki stwierdził, że środki przeznaczane na organizację kolonie dla dzieci w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi, należałoby przeznaczyć na faktyczna pomoc uzależnionym np. w formie zatrudnienia. Wójt stwierdził, ze środki jakie są w dyspozycji, przeznaczane są głównie na działalność świetlic, zajęcia pozalekcyjne w szkołach, wycieczki i pomoc dla dzieci. Zatrudnienie bezrobotnych z tych środków stanowiłoby naruszenie przepisów. Radny Kłys powiedział o projektach unijnych skierowanych na aktywizację osób bezrobotnych. O godz obrady opuściła radna Jałowiecka. Obecnych pozostało 12 radnych. Po przeprowadzonej dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały. W głosowaniu jawnym udział wzięło 12 radnych. Za pozytywną opinią głosowało 10 radnych, 2 wstrzymało się od głosu. Większością głosów projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 2

3 w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Łomża na 2012 rok stanowi załącznik nr 5 do protokołu Pkt 4.b: Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. Powiedziała m.in. o zmianie w planie wydatków pomiędzy działami na zadania własne polegającej na przeniesieniu kwoty zł przeznaczonej na remont budynku garażu w miejscowości Puchały. Uwag nie zgłoszono. Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały. W głosowaniu jawnym udział wzięło 12 radnych. Za pozytywną opinią głosowało 12 radnych. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie. Pkt 4.c: w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok stanowi załącznik nr 6 do protokołu Projekt uchwały przedstawiła inspektor Sierzputowska. Korekta uchwały wynika ze zmiany ustawy o działalności leczniczej, która wpływa na treść informacji i deklaracji podatku od nieruchomości. Uwag nie zgłoszono. Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przedstawionego projektu uchwały. W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych. Za pozytywną opinia głosowało 6 radnych, 1 przeciwko, 6 wstrzymało się od głosu. Większością głosów wyrażono pozytywną opinię. w sprawie zmiany określonych wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych stanowi załącznik nr 7 do protokołu Pkt 4.d: Projekt uchwały przedstawiła inspektor Pazik. Omówiona została procedura wyboru ławników, zapotrzebowanie zgłoszone przez Prezesa Sądu Okręgowego, wymogi formalne kandydatów. Zgłaszanie kandydatów trwało do 30 czerwca 2011 r., nabór był otwarty, zgłoszono 12 kandydatów na 10 miejsc. Przedstawiono kandydatów. Szczegółowo omówiono procedurę głosowania tajnego, które zostanie przeprowadzone na sesji. Radni zgłosili zapytania o szczegóły związane z procedurą głosowania, na które odpowiedzi udzieliła inspektor Pazik. Po udzielonych wyjaśnieniach Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały. W głosowaniu jawnym udział wzięło 12 radnych. Za głosowało 11 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. Projekt uchwały został większością głosów zaopiniowany pozytywnie. w sprawie wyboru ławników stanowi załącznik nr 8 do protokołu 3

4 Pkt 4.e: Projekt uchwały omówił Wójt Nowakowski. Zgoda na sprzedaż wymienionej w projekcie działki była już wyrażona przez radę 2 lata temu. Został ogłoszony przetarg i nieruchomość została sprzedana, jednak podczas procedur notarialnych okazało się, że zmiana numeracji działek jaka zaszła od momentu zgody rady na sprzedaż do odbytego przetargu może mieć wpływ na jego ważność. W związku z tym, po zasięgnięciu opinii prawnika, przedstawiony zostaje projekt w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż omawianej nieruchomości już ze zmienioną numeracją i po unieważnieniu przetargu. Uwag nie zgłoszono. Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały. W głosowaniu jawnym udział wzięło 12 radnych. Za głosowało 12 radnych. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany jednogłośnie. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Wójta Gminy Łomża nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne gminy stanowi załącznik nr 9 do protokołu Pkt 5: Radna Boguska, zgodnie z wcześniej zgłaszana interpelacją, zwróciła się o ujęcie w planie remontu przepustów w miejscowości Jarnuty. Zapytała również, kto odpowiada za konserwację rowu tam przebiegającego. Do zgłoszonej sprawy odniósł się inspektor Szepietowski. Stwierdził, że w pierwszej kolejności należałoby oczyścić rów i sprawdzić skuteczność takiego rozwiązania. Konserwacją omawianego rowu zajmuje się Spółka Wodna. Radna Boguska powiedziała o nierzetelnie wykonywanych pracach przez Spółkę Wodną przy konserwacji omawianego rowu. Wypowiedziała się również na temat kosztorysu sporządzonego na odnowę rowu i stwierdziła, że kwota w nim przewidziana może pójść na marne, a okazać się może konieczne zwiększenie przepustów. Inspektor Szepietowski przytoczył podobny problem jaki miał miejsce we wsi Modzele Wypychy. Tam również postulowano o przebudowę przepustu, a skutecznym sposobem okazało się oczyszczenie i odmulenie rowu. Podkreślił również, że są to problemy, którymi zgodnie z właściwością zajmuje się Spółka Wodna. Gmina może udzielić dotacji spółce na podstawie właściwej uchwały Rady Gminy. Radny Nieciecki wyraził opinię, że samo oczyszczenie rowu w Jarnutach, przy dużych opadach deszczu nie wystarczy. Do obrad powróciła radna Jałowiecka. Obecnych 13 radnych. Radni podjęli również temat odkrzaczania terenów przy drogach. Swoje zapotrzebowania w tym temacie zgłosiła radna Jałowiecka. Radny Kłys stwierdził, że wiele tego typu spraw można załatwić we własnym zakresie, społecznie. Radny Chiliński wyraził opinię, że zasadnym byłby zakup przez gminę własnego sprzętu do odkrzaczania, odśnieżania czy czyszczenia rowów. Wójt Nowakowski na przykładzie innej gminy przedstawił korzyści z posiadania własnej równiarki. Możliwe byłoby zatrudnienia do jej obsługi pracownika. Koszty zostałyby znacznie obniżone. Radni poparli koncepcję, aby w wydatkach na przyszły rok uwzględnić zakup równiarki. Wójt przedstawił również informację w sprawie podpisania porozumienie z PSE w sprawie przebiegu linii 400 kv i umiejscowienia stacji rozdzielczej na terenach inwestycyjnych 4

5 Podgórza. Do sprzedaży w przetargu planowanych jest około 10 ha terenów wraz z nieużytkami. Radny Kłys zapytał o inwestycje jakie będą wykonane z zaplanowanej w budżecie kwoty zł. Inspektor Lipińska przedstawiła informację na temat etapów na jakich znajdują się poszczególne inwestycje drogowe: Ul. Krótka w Starych Kupiskach projekt został wykonany, droga została wydzielona z prywatnych gruntów na podstawie specustawy, odszkodowania zostały właścicielom gruntów wypłacone, więcej nakładów w najbliższym czasie się tam nie przewiduje; Ul. Łąkowa w Starych Kupiskach projekt drogi został wykonany na podstawie specustawy i tym samym został uregulowany jej stan prawny, został wytyczony pas drogowy o szerokości 7 m., odszkodowania za grunty zostały wypłacone, przeciąga się kwestia wypłaty odszkodowania za jedną z nieruchomości, ponieważ jej właścicielka zaskarża wydane w tej sprawie decyzje, łączny koszt sporządzenia dokumentacji wraz z odszkodowaniami na tą drogę około 100 tys. zł; Ul. Leśna łącznie z Lipową w Wygodzie sporządzony jest projekt i można obecnie występować do organów o decyzję zezwalającą na realizacje budowy jednak dalsze postępowanie wstrzymało zaplanowane przez rejon energetyczny umiejscowienia w pasie tej drogi linii energetycznych i oświetlenia, sytuację w tym miejscu komplikuje dodatkowo nieuregulowany od lat stan prawny jednej z działek, w których miałyby być umiejscowione urządzenia energetyczne; Ul. Leśna w Starych Kupiskach wydane jest już pozwolenie na budowę, sprawę wstrzymuje Starostwo Powiatowe, które nie wydało do tej pory, mimo upływu terminu ani jednej decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęte grunty; Przebudowa drogi Gać Puchały odcinek od drogi wojewódzkiej do powiatowej jest na ukończeniu, wykonanie odcinka z Gaci do Puchał zależne od decyzji radnych; Ul. Łąkowa w Konarzycach naprawa skarpy, koszt zł. Przebudowa ul. Leśnej we wsi Podgórze projekt jest opracowany w całości, trwa postępowanie zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, do końca października uzyskane zostaną operaty wodno-prawne na wszystkie przepusty tam się znajdujące, po tych procedurach gmina wystąpi o pozwolenie na budowę, po jego uzyskaniu potrzebne będą decyzje Starostwa o odszkodowaniach za grunty; Ul. Kolejowa w Wygodzie jest na takim samym etapie jak ul. Leśna w Podgórzu, zaprojektowane jest tam również oświetlenie, ogłoszenie przetargu zależne od decyzji radnych; Ul. Polna w Podgórzu dokumentacja jest całkowicie sporządzona i w najbliższym czasie można będzie występować o pozwolenie na budowę; Przebudowa ul. Sosnowej w Wygodzie zrobiona jest dokumentacja i można występować o pozwolenie na realizacje inwestycji drogowej, problem stanowi tam wgrodzenie się mieszkańców, od 80 cm do 2 m., w drogę, aby zrealizować inwestycję niezbędne jest przesunięcie ogrodzeń, odbędzie się w tej sprawie zebranie z mieszkańcami; Droga Wygoda Stare Modzele w najbliższych dniach ogłoszony zostanie przetarg na budowę; Ul. Wiejska we wsi Stara Łomża przy Szosie dokumentacja jest sporządzona, obecnie oczekiwany jest operat wodno-prawny na rów odwadniający, po jego uzyskaniu będzie można występować o decyzje zezwalającą na inwestycję; Przebudowa ul. Lipowej w Giełczynie gotowe są projekty, oczekiwany jest operat wodno-prawny do końca października, po ich uzyskaniu będzie można występować o decyzje zezwalającą na budowę; 5

6 Ul. Owocowa w Konarzycach po przetargu można rozpoczynać roboty, w tym roku prace powinny zostać skończone; Ul. Brzozowa, Świerkowa, Wiśniowa, Janowska w Starych Kupiskach projekty są na ukończeniu; Odwodnienie ul. Słonecznej we wsi Stara Łomża przy Szosie zadanie ukończone; Odwodnienie drogi w między Zosinem a Starą Łomżą prace trwają; Dofinansowanie przebudowy drogi stara Łomża Rybno podjęta została nowa uchwała intencyjna i potrzebne jest nowe porozumienie ze Starostwem, wysłane zostało pismo w tej sprawie, na które do tej pory nie ma odpowiedzi; Droga Konarzyce Łochtynowo przyszedł na nią projekt, który w ogóle nie uwzględniał kwestii odwodnienia, został odesłany do usunięcia usterek. /informacja stanowi załącznik Nr 10 do protokołu/ Radna Marusa zapytała o ul. Spokojną w Wygodzie. Inspektor Lipińska odpowiedziała, że jest ona uwzględniona w ramach projektu na ul. Sosnową. Wójt przedstawił informację na temat przygotowywanych projektach o pozyskanie środków z tzw. schetynówki, z których można uzyskać dofinansowanie w wysokości 30%. Ze względu na swoja specyfikę, rozważane są trzy projekty: droga Gać Puchały, ul. Ładna w Starych Kupiskach i ul. Leśna w Starych Kupiskach. Inspektor Lipińska przedstawiła kryteria jakie będą decydowały o przyznaniu punktów potrzebnych do uzyskaniu dotacji. Radni, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie opowiedzieli się za skierowaniem projektu ul. Leśnej w Starych Kupiskach do wnioskowania o udzielenie dotacji z tzw. schetynówki. Wójt odczytał wniosek Ochotniczej Straży z Kupisk o zakup samochodu pożarniczego do jednostki /załącznik Nr 11 do protokołu/ oraz wniosek mieszkańców Starych Kupisk o dofinansowanie kursów MPK z Kupisk do Łomży /załącznik Nr 12 do protokołu/. Kwestia zakupu samochodu pożarniczego zostanie przedyskutowana na posiedzeniu komisji poświęconemu projektowi budżetu na przyszły rok. W kwestii linii MPK radny Kłys zaproponował, aby porozumieć się z Nowogrodem i ewentualnie współfinansować jej kurs. Wójt zwrócił uwagę, że przy decyzji o dofinansowaniu kursu, pozostałe wioski w pobliżu Łomży również będą mogły zwrócić się o podobną pomoc. Należy porozmawiać z przedstawicielami MPK o ewentualnych kosztach. Pkt 6: Radny Zacharczyk podjął kwestie organizacyjne związane z zaplanowanym objazdem dróg gminnych wspólnie z przedstawicielami Starostwa Powiatowego i Powiatowego Zarządu Dróg. Zgłoszono radnego Kłysa, który uzyskał poparcie w przeprowadzonym głosowaniu jawnym. Radni zgłosili konkretne drogi do przeglądu /załącznik Nr 13 do protokołu/. Pkt 7: W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący obrad zamknął obrady o godz Protokołował: Artur Marek Łomża, 22 września 2011 r. Przewodniczył: Sławomir Zacharczyk 6

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Sesję rozpoczęto o godz. 10 10, zakończono o godz. 13 45. Ustawowy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLI.2014 z sesji Rady Gminy Zagrodno odbytej 21 maja 2014 r. w świetlicy remizy OSP w Zagrodnie.

Protokół Nr XLI.2014 z sesji Rady Gminy Zagrodno odbytej 21 maja 2014 r. w świetlicy remizy OSP w Zagrodnie. Protokół Nr XLI.2014 z sesji Rady Gminy Zagrodno odbytej 21 maja 2014 r. w świetlicy remizy OSP w Zagrodnie. W sesji uczestniczyło 15 radnych na stan 15. Ponadto udział wzięli: -----------------------------

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVII z XXXVII sesji Rady Gminy Dąbrówka zdnia28 1ipca 2014 roku

Protokół Nr XXXVII z XXXVII sesji Rady Gminy Dąbrówka zdnia28 1ipca 2014 roku Protokół Nr XXXVII z XXXVII sesji Rady Gminy Dąbrówka zdnia28 1ipca 2014 roku Posiedzenie odbyło się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dąbrówce i trwało od godz. 9.15 do godz. 1200. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 16 kwietnia 2015 r.

Protokół Nr 8/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 16 kwietnia 2015 r. Protokół Nr 8/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 16 kwietnia 2015 r. W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta Nidzicki - Grzegorz Napiwodzki, Wicestarosta Lech Brzozowski, członkowie Zarządu:

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 0052/XVIII/08 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ

PROTOKÓŁ NR 0052/XVIII/08 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ PROTOKÓŁ NR 0052/XVIII/08 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ z dnia 5 września 2008 roku UCHWAŁA NR XVIII/134/08 UCHWAŁA NR XVIII/135/08 UCHWAŁA NR XVIII/136/08 UCHWAŁA NR XVIII/137/08 UCHWAŁA NR XVIII/138/08

Bardziej szczegółowo

Pan Paweł Siwak Pan Wójt Pan Paweł Siwak Pan Przewodniczący Komisji Pan Paweł Siwak Pan Przewodniczący Komisji Pan Paweł Siwak- Pan Wójt

Pan Paweł Siwak Pan Wójt Pan Paweł Siwak Pan Przewodniczący Komisji Pan Paweł Siwak Pan Przewodniczący Komisji Pan Paweł Siwak- Pan Wójt P R O T O K Ó Ł Nr 17 /08 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury odbytego w dniu 09 grudnia 2008 roku w Urzędzie Gminy Sieroszewice Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R.

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R. PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00. zakończyła się o godz. 16:12 Z DNIA 29 MARCA 2007 R. W Sesji uczestniczyli Radni zgodnie z listą obecności,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LIV/14. Ad.3 Przyjęcie protokołu Nr LII/14 z dnia 30.01.2014r. Protokół był wyłożony w Biurze Rady, nie było uwag. Przyjęto.

Protokół Nr LIV/14. Ad.3 Przyjęcie protokołu Nr LII/14 z dnia 30.01.2014r. Protokół był wyłożony w Biurze Rady, nie było uwag. Przyjęto. Protokół Nr LIV/14 z LIV sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 27 marca 2014r. w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. św. Jana 10 w Pabianicach. Stan radnych -23 Obecnych 23 (zał. Nr 1) płyta CD

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2012-2020.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2012-2020. PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim ds. zdrowia i opieki społecznej, edukacji, kultury, sportu i porządku publicznego oraz Komisji ds. ds. finansów i budżetu, rolnictwa i

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU Porządek obrad: 1. Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocności sesji Rady Gminy Reńska Wieś. 2. Funkcjonowanie jednostek Ochotniczych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku

Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku Przewodniczący Komisji Jerzy Grygiel o godz. 18 00 dokonał otwarcia posiedzenia. Powitał członków

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 2/2015. posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego, z dnia 19 lutego 2015 roku

PROTOKÓŁ NR 2/2015. posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego, z dnia 19 lutego 2015 roku W posiedzeniu uczestniczyli: PROTOKÓŁ NR 2/2015 posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego, z dnia 19 lutego 2015 roku 1. Bazylewski Krzysztof, Przewodniczący Komisji 2. Derehajło Teresa, członek

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r.

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Rozpoczęcie Sesji: godz. 9.00 Zakończenie Sesji: godz. 12.40 Miejsce Sesji: sala konferencyjna nr 11 Urzędu

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta BRM.0012.3.12.2012.KJ Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 13.12.2012 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r.

Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r. RADA MIASTA RYBNIKA ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK Rybnik, dnia 15.10.2014 r. ISO 9001:2008 Or.0002.9.2014 2014-257642 Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC BRM.0012.3.8.2011.KJ Protokół Nr 8/11 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 21.07.2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl FUNDUSZ SOŁECKI w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich www.sllgo.pl Publikacja Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach powstała w programie

Bardziej szczegółowo

1 lipca wystartowało. Wielkich inwestycji ciąg dalszy

1 lipca wystartowało. Wielkich inwestycji ciąg dalszy ISSN 1426-770X Nakład 6000 egz. MIESIĘCZNIK NR 6/205 CZERWIEC 2009 W numerze: Wójt Kiwit w ogniu pytań mieszkańców gminy nadzwyczajna sesja rad: powiatu, miasta i gminy Ciechanów Laurka dla MOSiR Archeolodzy

Bardziej szczegółowo

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi:

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi: L IULETYN Nr 202 WYDAWCA: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach egzemplarz bezpłatny wwwpobiedziskapl 26032015 r Niechciane drogi str 2 Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i

Bardziej szczegółowo

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA ne raficz nt onfro kie K ńcuc otog acje F IV Ła wa, zjerst cji y r f z Poka u i styliza jaż

Bardziej szczegółowo

Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku

Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku Obecni radni wg listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu sesji. Nieobecni radni Krzysztof Gnacy, Andrzej

Bardziej szczegółowo

NR 3 ROK I 6 CZERWIEC 2014 ISSN 2353-2777 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

NR 3 ROK I 6 CZERWIEC 2014 ISSN 2353-2777 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA www.radziemice.gmina.pl e-mail: kwartalnikradziemicki@wp.pl NR 3 ROK I 6 CZERWIEC 2014 ISSN 2353-2777 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Międzynarodowy Dzień Dzień Dziecka Dziecka obchodzony obchodzony

Bardziej szczegółowo