Doradca podatkowy w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych redakcja naukowa Jan Paweł Tarno

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Doradca podatkowy w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych redakcja naukowa Jan Paweł Tarno"

Transkrypt

1 Doradca podatkowy w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych redakcja naukowa Jan Paweł Tarno Ewa Cisowska-Sakrajda, Katarzyna Defecińska-Tomczak Magdalena Sieniuć, Agnieszka Suławko-Karetko Jan Paweł Tarno, Joanna Wyporska-Frankiewicz Warszawa 2012

2 5 Spis treści Wykaz skrótów 17 Rozdział 1 Doradca podatkowy (Jan Paweł Tarno) Charakter zawodu doradcy podatkowego Treść usług z zakresu doradztwa podatkowego Zakres podmiotowy świadczenia usług doradztwa podatkowego Kryteria wpisu na listę Obowiązki charakterystyczne dla zawodu zaufania publicznego Obowiązek przestrzegania obowiązujących norm prawnych i zasad etyki Stałe podnoszenie kwalifikacji Obowiązek dochowania tajemnicy zawodowej Odpowiedzialność odszkodowawcza doradcy podatkowego Pozostałe zasady wykonywania zawodu doradcy podatkowego Doradca podatkowy jako zawód zaufania publicznego Uprawnienie doradcy podatkowego do reprezentowania uczestników w postępowaniu egzekucyjnym w administracji Istota działania w postępowaniu przez pełnomocnika Zdolność doradcy podatkowego do bycia pełnomocnikiem Zakres pełnomocnictwa Podstawa prawna udzielenia pełnomocnictwa Rodzaje pełnomocnictwa Substytucja Wielość pełnomocników Pełnomocnictwo do doręczeń 32

3 Pozycja procesowa strony reprezentowanej przez doradcę podatkowego Wnioski Zróżnicowanie pozycji procesowej poszczególnych rodzajów pełnomocników profesjonalnych Podstawowa droga przystąpienia do korporacji zawodowej doradców podatkowych Kierunek proponowanych zmian legislacyjnych 40 Rozdział 2 Wprowadzenie do egzekucji administracyjnej (Jan Paweł Tarno) Pojęcie i cel postępowania egzekucyjnego w administracji Przedmiot postępowania egzekucyjnego Zakres regulacji Źródła obowiązków podlegających egzekucji administracyjnej należności pieniężnych Stosunek postępowania egzekucyjnego w administracji do innych postępowań Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji 47 Rozdział 3 Podmioty administracyjnego postępowania egzekucyjnego (Agnieszka Suławko-Karetko) Kategorie podmiotów postępowania egzekucyjnego w administracji Organ egzekucyjny Wierzyciel Zobowiązany Prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, organizacja społeczna Inne podmioty biorące udział w postępowaniu egzekucyjnym Organ rekwizycyjny Egzekutor (poborca skarbowy) Organy pomocnicze i organy asystencyjne Dłużnik zajętej wierzytelności Biegły Podmioty mogące być reprezentowane w postępowaniu egzekucyjnym przez doradcę podatkowego Zagadnienia przedmiotowe 57

4 Zagadnienia podmiotowe Zagadnienia ustrojowe Podmioty niemogące być reprezentowane w postępowaniu egzekucyjnym przez doradcę podatkowego 62 7 Rozdział 4 Zasady ogólne postępowania egzekucyjnego (Joanna Wyporska-Frankiewicz) Zasada prawnego obowiązku prowadzenia egzekucji Zasada stosowania środków egzekucyjnych przewidzianych w ustawie Zasada celowości Zasada stosowania środka egzekucyjnego najmniej uciążliwego dla zobowiązanego Zasada niezbędności postępowania egzekucyjnego Zasada poszanowania minimum egzystencji Zasada zagrożenia Zasada niezależności stosowania środków egzekucyjnych od środków represyjnych Zasada prawdy obiektywnej Zasada zachowania pewnych względów wobec zobowiązanego Zasada gospodarnego prowadzenia egzekucji Zasada stosowania środków egzekucyjnych prowadzących bezpośrednio do wykonania obowiązku 77 Rozdział 5 Przebieg postępowania egzekucyjnego (Joanna Wyporska-Frankiewicz) Uwagi wstępne Tytuł wykonawczy Czynności egzekucyjne Postanowienia w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego Zawieszenie postępowania egzekucyjnego Umorzenie postępowania egzekucyjnego Zbieg egzekucji Zbieg egzekucji administracyjnej z egzekucją sądową Zbieg egzekucji administracyjnych Koszty egzekucyjne 101

5 8 Rozdział 6 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych Charakter prawny administracyjnych środków egzekucyjnych (Jan Paweł Tarno) Egzekucja z pieniędzy (Joanna Wyporska-Frankiewicz) Zagadnienia wprowadzające Dobrowolne uiszczenie pieniędzy poborcy skarbowemu oraz odebranie pieniędzy Dobrowolna zapłata zobowiązanego na wezwanie poborcy skarbowego Brak odpowiedzi zobowiązanego na wezwania przez poborcę skarbowego do zapłaty Uwagi końcowe Egzekucja z wynagrodzenia za pracę (Joanna Wyporska-Frankiewicz) Zagadnienia wprowadzające Czynności organu egzekucyjnego stosującego środek w postaci egzekucji z wynagrodzenia za pracę Zajęcie wynagrodzenia za pracę Chwila zajęcia wynagrodzenia za pracę i charakter tej czynności Egzekucja ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej (Joanna Wyporska-Frankiewicz) Zagadnienia wprowadzające Czynności organu egzekucyjnego stosującego środek w postaci egzekucji ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej Zawiadomienie o zajęciu organu rentowego Zawiadomienie zobowiązanego o zajęciu Chwila zajęcia świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej i charakter tej czynności Odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących egzekucji z wynagrodzenia za pracę Podsumowanie Egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych (Ewa Cisowska-Sakrajda) Zakres przedmiotowy egzekucji Zajęcie wierzytelności pieniężnej z rachunku bankowego 125

6 Moment zajęcia wierzytelności pieniężnej Skuteczność zajęcia wierzytelności z rachunków bankowych Skutki zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego Ograniczenia zakazu wypłat z zajętego rachunku bankowego Kolejność realizacji zajęć wierzytelności Zbieg egzekucji do wierzytelności z rachunku bankowego Umorzenie dokumentu, bez którego okazania nie można realizować wierzytelności z rachunku bankowego Odpowiedzialność banków innych niż bank, w którym nastąpiło zajęcie rachunku bankowego, placówek pocztowych i innych podmiotów uprawnionych do dokonywania wypłat Odpowiednie stosowanie przepisów o egzekucji wierzytelności z rachunku bankowego związanego z dokumentem do egzekucji z wkładów oszczędnościowych gromadzonych w spółdzielczych kasach oszczędnościowokredytowych Egzekucja z praw z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych oraz wierzytelności z rachunków pieniężnych (Jan Paweł Tarno) Egzekucja z papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych (Jan Paweł Tarno) Egzekucja z weksla (Agnieszka Suławko-Karetko) Egzekucja z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej (Agnieszka Suławko-Karetko) Pojęcie własności intelektualnej Zdolność egzekucyjna praw własności intelektualnej Prawa podlegające egzekucji Wyłączenia Zajęcie praw własności intelektualnej Przesłanki skuteczności zajęcia Oszacowanie wartości przedmiotu egzekucji Egzekucja z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (Katarzyna Defecińska-Tomczak) Egzekucja z ruchomości (Magdalena Sieniuć) Etapy egzekucji z ruchomości Zajęcie ruchomości Sprzedaż ruchomości 155 9

7 Zbywanie przedmiotów stanowiących zabytek Egzekucja z nieruchomości (Magdalena Sieniuć) Przedmiot egzekucji z nieruchomości Etapy egzekucji z nieruchomości Zajęcie nieruchomości Opis i oszacowanie nieruchomości Sprzedaż w drodze licytacji publicznej Postanowienie o przybiciu Przyznanie własności nieruchomości Podział kwoty uzyskanej z egzekucji Umorzenie postępowania egzekucyjnego z nieruchomości Egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych i pozostałych praw majątkowych (Ewa Cisowska -Sakrajda) Egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych Zakres przedmiotowy egzekucji z innych wierzytelności pieniężnych Zajęcie wierzytelności pieniężnej Zawiadomienie o zajęciu wierzytelności Moment zajęcia wierzytelności pieniężnej Skutki zajęcia wierzytelności pieniężnej Status dłużnika zajętej wierzytelności Kontrola Odpowiedzialność dłużnika zajętej wierzytelności Egzekucja z pozostałych praw majątkowych Zakres przedmiotowy egzekucji z pozostałych praw majątkowych Zajęcie praw majątkowych Wymogi formalne protokołu zajęcia prawa majątkowego i protokołu odbioru dokumentu Egzekucja należności pieniężnych od państwowych jednostek budżetowych (Katarzyna Defecińska-Tomczak) 173 Rozdział 7 Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym (Katarzyna Defecińska-Tomczak) Wprowadzenie Zarzuty w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej 177

8 Przedmiot i cel zaskarżenia Podmiot uprawniony do wniesienia zarzutów Termin do wniesienia zarzutów Wymagania co do treści zarzutów Podstawy wniesienia zarzutów (podstawy zaskarżenia) Wpływ wniesienia zarzutów na bieg postępowania egzekucyjnego Stanowisko wierzyciela co do zarzutów Zakres postępowania wyjaśniającego Postanowienie organu egzekucyjnego w sprawie zarzutów Zażalenie na postanowienie w sprawie zarzutów Zarzuty a wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego i odstąpienie od czynności egzekucyjnych Zażalenie na postanowienie Postanowienia zaskarżalne zażaleniem Organ właściwy do rozpatrzenia zażalenia Legitymacja do wniesienia zażalenia Tryb i termin wniesienia zażalenia Wpływ wniesienia zażalenia na bieg postępowania egzekucyjnego i na wykonanie zaskarżonego postanowienia Badanie dopuszczalności zażalenia i zachowania terminu do wniesienia zażalenia Zakres postępowania wyjaśniającego przed organem drugiej instancji i rodzaje jego rozstrzygnięć Skarga na czynności egzekucyjne Podmioty podejmujące czynności egzekucyjne Czynność egzekucyjna jako przedmiot skargi Podmiot uprawniony do wniesienia skargi na czynności egzekucyjne Skarga na czynności egzekucyjne jako podanie. Termin do wniesienia skargi Tryb rozpatrzenia skargi na czynności egzekucyjne Uwzględnienie skargi na czynności egzekucyjne Zażalenie na postanowienie o oddaleniu skargi na czynności egzekucyjne Skarga na przewlekłość postępowania

9 Skarga na bezczynność wierzyciela Wniosek o wznowienie postępowania i wniosek o stwierdzenie nieważności postanowienia Stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego o trybach nadzwyczajnych weryfikacji decyzji w postępowaniu egzekucyjnym Wznowienie postępowania w sprawie zakończonej ostatecznym postanowieniem Stwierdzenie nieważności postanowienia Znaczenie nadzwyczajnych trybów weryfikacji postanowień wydanych w postępowaniu egzekucyjnym Wniosek o wyłączenie rzeczy lub prawa majątkowego spod egzekucji Podmiot uprawniony do wystąpienia z żądaniem wyłączenia rzeczy lub prawa majątkowego spod egzekucji Prawny charakter terminu wystąpienia z wnioskiem o wyłączenie rzeczy lub prawa majątkowgo spod egzekucji Przedstawienie lub powołanie dowodów we wniosku o wyłączenie rzeczy lub prawa majątkowego spod egzekucji Uchylenie czynności egzekucyjnych wskutek wpłaty do depozytu Rozstrzygnięcie wniosku o wyłączenie rzeczy lub prawa majątkowego spod egzekucji Ochrona tymczasowa w postępowaniu z wniosku o wyłączenie rzeczy lub prawa majątkowego spod egzekucji Skarga do sądu administracyjnego Powództwo przeciwegzekucyjne osoby trzeciej Powództwo przeciwegzekucyjne zobowiązanego 232 Rozdział 8 Udzielanie pomocy obcemu państwu oraz korzystanie z pomocy obcego państwa w egzekucji administracyjnej (Ewa Cisowska-Sakrajda) Idea międzynarodowej pomocy prawnej w dochodzeniu należności pieniężnych Zasady ogólne międzynarodowej pomocy prawnej Zasada wzajemności Zasada pośredniości udzielania pomocy prawnej w dochodzeniu należności pieniężnych Zasada przeliczania dochodzonych należności pieniężnych Zasada ponoszenia przez organ wykonujący wydatków związanych z udzielaną pomocą międzynarodową 239

10 Zasada stosowania drogi elektronicznej Zasada równego traktowania należności polskich i zagranicznych wierzycieli Zasada stosowania własnego prawa (lex fori) Zasada niezbędności Zasada adekwatności należności pieniężnych polskich i zagranicznych wierzycieli Zasada pisemności Zasada tłumaczenia pism i dokumentów objętych wnioskiem o udzielenie pomocy Podmioty międzynarodowej pomocy prawnej Minister Finansów Obce państwo Wierzyciel Podmioty zobowiązane do wykonania obowiązku Organ egzekucyjny Przedmiot międzynarodowej pomocy prawnej Przesłanki dopuszczalności międzynarodowej pomocy prawnej Fazy postępowania w sprawie międzynarodowej pomocy prawnej Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia międzynarodowej pomocy prawnej Pośredniczenie w udzielaniu międzynarodowej pomocy prawnej Pośredniczenie w dostarczaniu informacji Pośredniczenie w powiadomieniu o czynnościach i orzeczeniach administracyjnych oraz sądowych Pośredniczenie w egzekucji należności pieniężnych Pośredniczenie w zabezpieczeniu należności pieniężnych Realizacja wniosku o udzielenie pomocy w dochodzeniu należności pieniężnych Wykonanie wniosku o udzielenie informacji Wykonanie wniosku o powiadomienie Wykonanie wniosku o egzekucję Wszczęcie postępowania egzekucyjnego Ulgi w spłacie należności pieniężnych zagranicznych wierzycieli Zawieszenie postępowania egzekucyjnego

11 Kontynuacja postępowania egzekucyjnego Zabezpieczenie należności pieniężnej w razie wniesienia zarzutów Zaspokojenie roszczeń zobowiązanego z tytułu nienależnie wyegzekwowanych kwot oraz przyznanego odszkodowania Bezprzedmiotowość wniosku o dochodzenie należności pieniężnych Zaprzestanie działań zmierzających do wyegzekwowania należności pieniężnych Ograniczenie egzekucji zagranicznej należności pieniężnych Zwrot nienależnie wyegzekwowanych należności pieniężnych zagranicznych wierzycieli Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zagranicznych należności pieniężnych Wykonanie obowiązku Strata (dochód) polskiego wierzyciela Podział kwoty uzyskanej z egzekucji Szczególne kompetencje polskiego wierzyciela należności pieniężnych Wykonanie wniosku o zabezpieczenie zagranicznych należności pieniężnych Zakończenie postępowania w sprawach międzynarodowej pomocy prawnej Formy działania w postępowaniu w sprawach międzynarodowej pomocy prawnej Sposoby udzielania międzynarodowej pomocy prawnej Udzielenie informacji Powiadamianie o czynnościach i orzeczeniach Egzekucja należności pieniężnych Zabezpieczenie należności pieniężnych Środki ochrony prawnej zobowiązanego podmiotu w postępowaniu w sprawach pomocy prawnej w dochodzeniu należności pieniężnych Zastrzeżenia co do zagranicznego tytułu wykonawczego lub objętych tym tytułem należności pieniężnych (zarzuty) Zastrzeżenia do rozstrzygnięcia obcego państwa o zabezpieczeniu lub samych należności pieniężnych 278

12 Działania zobowiązanego zmierzające do zakwestionowania dochodzonych należności pieniężnych polskiego wierzyciela lub wystawionego tytułu wykonawczego Roszczenie z tytułu nienależnie wyegzekwowanych kwot Roszczenie z tytułu przyznanego odszkodowania Wydatki związane z prowadzeniem postępowań w sprawach międzynarodowej pomocy w dochodzeniu należności pieniężnych Kontrola odmowy udzielenia międzynarodowej pomocy prawnej Rozdział 9 Doradca podatkowy w postępowaniu zabezpieczającym w sprawach z zakresu egzekucji należności pieniężnych (Magdalena Sieniuć) Istota i cel postępowania zabezpieczającego w sprawach z zakresu egzekucji należności pieniężnych Przebieg postępowania zabezpieczającego Wszczęcie postępowania zabezpieczającego Przyjęcie zarządzenia zabezpieczenia do wykonania Dokonanie zabezpieczenia należności pieniężnych (wykonanie zabezpieczenia) Pozostałe uprawnienia orzecznicze organu egzekucyjnego (uchylenie albo zmiana sposobu lub zakresu zabezpieczenia, uchylenie zabezpieczenia, przedłużenie terminu zabezpieczenia) Przekształcenie zajęcia zabezpieczającego w zajęcie egzekucyjne Koszty postępowania zabezpieczającego Pomoc prawna udzielana przez doradcę podatkowego na poszczególnych etapach postępowania zabezpieczającego w sprawach z zakresu egzekucji należności pieniężnych Znaczenie pomocy prawnej udzielanej przez doradcę podatkowego w postępowaniu zabezpieczającym dotyczącym egzekucji należności pieniężnych 300 Bibliografia 303 Indeks przedmiotowy 311

13

14 Wykaz skrótów 17 Wykaz skrótów Akty prawne k.s.h. k.c. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) k.k. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) Konstytucja RP Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) konwencja Konwencja wiedeńska o prawie traktatów, sporządzona wiedeńska w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r. (Dz. U. z 1990 r. Nr 74, poz. 439) k.p. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) k.p.a. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz z późn. zm.) k.p.c. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz z późn. zm.) nowela z 2000 r. ustawa z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych, ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 122, poz z późn. zm.) nowela z 2001 r. ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 1368) nowela z 2003 r. ustawa z dnia 10 września 2003 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 193, poz. 1884) nowela ustawa z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie niektórych ustaw z czerwca 2006 r. w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 133, poz. 935)

15 Wykaz skrótów 18 nowela z września 2006 r. ustawa z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 187, poz z późn. zm.) nowela z 2010 r. ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 122, poz. 826) nowela z grudnia 2010 r. ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz o zmianie ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 18 z późn. zm.) o.p. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) p.p.s.a. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz z późn. zm.) pr. adwok. ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz z późn. zm.) pr. bank. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) pr. cel. ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 z późn. zm.) rozporządzenie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. z 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 137, poz z późn. zm.) rozporządzenie rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej nr 1290/2005 (Dz. Urz. UE L 209 z , s. 1, z późn. zm.) rozporządzenie rozporządzenie Komisji (WE) nr 885/2006 z dnia 21 czerwca nr 885/ r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) 1290/2005 w zakresie akredytacji agencji płatniczych i innych jednostek, jak również rozliczania rachunków EFRG i EFRROW (Dz. Urz. UE L 171 z , s. 90) rozporządzenie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października z 2006 r r. w sprawie postępowania przy korzystaniu z pomocy obcego państwa w dochodzeniu określonych należności pieniężnych (Dz. U. Nr 192, poz z późn. zm.) TEWEA Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej z dnia 25 marca 1957 r. (Dz. Urz. UE C 84 z , s. 1, wersja skonsolidowana) TFUE Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z dnia 25 marca 1957 r. (Dz. Urz. UE C 83 z , s. 47, wersja skonsolidowana) Traktat z Lizbony Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską z dnia 13 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. UE C 306 z , s. 1, z późn. zm.) TUE Traktat o Unii Europejskiej z dnia 7 lutego 1992 r. (Dz. Urz. UE C 83 z , s. 13, wersja skonsolidowana)

16 TWE u.d.p. u.e.r. u.f.p. u.p.e.a. (ustawa egzekucyjna) u.r.p. u.s.k.o.k. u.s.u.s. Wykaz skrótów Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z dnia 25 marca 1957 r. (Dz. Urz. UE C 321E z , s. 37, wersja skonsolidowana) ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 213) ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz z późn. zm.) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz z późn. zm.) ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 z późn. zm.) ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 1, poz. 2 z późn. zm.) ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz z późn. zm.) 19 Wykaz dyrektyw dyrektywa dyrektywa Rady 76/308/EWG z dnia 15 marca 1976 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy dochodzeniu roszczeń wynikają- 76/308/EWG cych z operacji będących częścią systemu finansowania Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji dla Rolnictwa oraz opłat rolnych i ceł (Dz. Urz. WE L 73 z , s. 18; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 1, s. 44) dyrektywa dyrektywa Komisji 77/794/EWG z dnia 4 listopada 1977 r. 77/794/EWG dotycząca szczegółowych zasad implementacji niektórych postanowień dyrektywy 76/308/EWG z dnia 15 marca 1976 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy dochodzeniu roszczeń wynikających z operacji będących częścią systemu finansowania Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji dla Rolnictwa dyrektywa 2001/44/WE dyrektywa 2002/94/WE oraz opłat rolnych i ceł (Dz. Urz. WE L 333 z , s. 11) dyrektywa Rady 2001/44/WE z dnia 15 czerwca 2001 r. zmieniająca dyrektywę 76/308/EWG w sprawie wzajemnej pomocy przy windykacji roszczeń wynikających z czynności stanowiących część systemu finansowania Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz opłat rolnych i ceł oraz w odniesieniu do podatku od wartości dodanej i podatków akcyzowych (Dz. Urz. WE. L 175 z , s. 17; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 12, s. 27) dyrektywa Komisji 2002/94/WE z dnia 9 grudnia 2002 r. ustalająca szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów dyrektywy Rady 76/308/EWG w sprawie wzajemnej pomocy

17 20 Wykaz skrótów dyrektywa 2008/55/WE przy windykacji roszczeń dotyczących niektórych opłat, ceł, podatków i innych środków (Dz. Urz. WE L 337 z , s. 41; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 12, s. 299, z późn. zm.) dyrektywa Rady 2008/55/WE z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących niektórych opłat, ceł, podatków i innych obciążeń (Dz. Urz. UE L 150 z , s. 28) Czasopisma i inne ATDP Administracja Teoria, Dydaktyka, Praktyka Biul. Skarb. Biuletyn Skarbowy CBOSA Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych GSP-Prz.Orz. Gdańskie Studia Prawnicze Przegląd Orzecznictwa KRDP Krajowa Rada Doradców Podatkowych KRS Krajowy Rejestr Sądowy M. Pod. Monitor Podatkowy NP Nowe Prawo NSA Naczelny Sąd Administracyjny ONSA WSA Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych OSNC Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna OSNP Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych OSP Orzecznictwo Sądów Polskich POP Przegląd Orzecznictwa Podatkowego PL Przegląd Legislacyjny PiP Państwo i Prawo PPE Przegląd Prawa Egzekucyjnego PPW Prawo Papierów Wartościowych Pr. Bank. Prawo Bankowe Prob. Egz. Problemy Egzekucji Prok. i Pr. Prokuratura i Prawo Prz. Pod. Przegląd Podatkowy PS Przegląd Sądowy RPEiS Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Sł. Prac. Służba Pracownicza SN Sąd Najwyższy TS Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dawniej Europejski Trybunał Sprawiedliwości) WSA wojewódzki sąd administracyjny / Wojewódzki Sąd Administracyjny ZNSA Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego

18 Paweł Tarno Jan Paweł Tarno 21 Rozdział 1 Doradca podatkowy Jan 1.1. Charakter zawodu doradcy podatkowego Treść usług z zakresu doradztwa podatkowego W myśl art. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 213) świadczenie usług z zakresu doradztwa podatkowego obejmuje: 1) udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami; 2) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie; 3) sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie; 4) reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1. Z przepisu tego wynika jednoznacznie, że doradcy podatkowi są uprawnieni do występowania w roli pełnomocników stron również w postępowaniu egzekucyjnym w administracji w sprawach należności podatkowych i celnych 1. Uprawnienie do występowania w charakterze pełnomocnika procesowego strony zarówno w postępowaniu podatkowym, w postępowaniu egzekucyjnym 1 Wszelkie wątpliwości w tej kwestii usunęła nowelizacja ustawy o doradztwie podatkowym dokonana na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 122, poz. 826). Dodać należy, że nowelizacja ta zrealizowała postulaty, które od dawna były formułowane w literaturze przedmiotu. Por. np. J.P. Tarno, Doradca podatkowy w postępowaniu sądowoadministracyjnym potrzeba zmian, cz. 1, Doradca Podatkowy 2008, nr 2, s ; tenże, Doradca podatkowy w postępowaniu sądowoadministracyjnym potrzeba zmian, cz. 2, Doradca Podatkowy 2008, nr 3, s

19 Rozdział 1. Doradca podatkowy 22 w administracji, jak i w postępowaniu przed sądem administracyjnym ma zapewnić doradcom podatkowym sprawne i efektywne wykonywanie czynności z zakresu doradztwa podatkowego. Przy tym nie uważa się za świadczenie doradztwa podatkowego czynności wykonywanych w imieniu i na rzecz podatnika przez osoby uprawnione, zgodnie z odrębnymi przepisami, do prowadzenia ksiąg rachunkowych, polegających wyłącznie na prowadzeniu ksiąg rachunkowych bądź innych ksiąg i ewidencji do celów podatkowych oraz sporządzaniu zeznań i deklaracji na podstawie danych wynikających z tych ksiąg Zakres podmiotowy świadczenia usług doradztwa podatkowego Należy z całą mocą podkreślić, że zawodowe wykonywanie czynności doradztwa podatkowego zastrzeżone jest wyłącznie dla podmiotów uprawnionych w rozumieniu ustawy. Prawo do ich wykonywania doradcy podatkowi nabywają po spełnieniu warunków w niej przewidzianych. W art. 3 u.d.p. zawarty został katalog podmiotów uprawnionych do osobistego świadczenia usług doradztwa podatkowego, który obejmuje: 1) osoby fizyczne wpisane na listę doradców podatkowych; 2) adwokatów; 3) radców prawnych oraz 4) biegłych rewidentów 2. W ten sposób ustawodawca ustanowił prawny zakaz ich świadczenia przez inne podmioty niż wymienione w ustawie. Przepis ten ma charakter stanowiący w stosunku do osób fizycznych wpisanych na listę doradców podatkowych. Natomiast w pozostałym zakresie ma charakter odsyłający 3, ponieważ odsyła do uregulowań prawnych zawartych w odrębnych ustawach 4, określających zasady funkcjonowania innych korporacji powołanych w szczególności do udzielania (świadczenia) pomocy prawnej mającej na celu ochronę prawną podmiotów, na których rzecz jest ona wykonywana. Jednocześnie w art. 4 u.d.p. zawarto zamknięty katalog form organizacyjnych, w których doradcy podatkowi, radcy prawni lub biegli rewidenci mogą świadczyć usługi doradztwa podatkowego Kryteria wpisu na listę Podjęcie decyzji przez Krajową Radę Doradców Podatkowych o wpisie osoby fizycznej na listę doradców podatkowych uzależniono od łącznego 2 Ci ostatni nie mają uprawnienia do reprezentowania stron w postępowaniach administracyjnych i w postępowaniu sądowoadministracyjnym. 3 Komentarz do ustawy o doradztwie podatkowym, red. W. Modzelewski, Warszawa 2001, s Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz z późn. zm.); ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 z późn. zm.); ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 z późn. zm.).

20 Jan Paweł Tarno spełnienia warunków określonych w art. 6 u.d.p. Od kandydata wymaga się zatem, żeby: 1) miał pełną zdolność do czynności prawnych; 2) korzystał z pełni praw publicznych; 3) był nieskazitelnego charakteru 5 i swoim dotychczasowym postępowaniem dawał rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu doradcy podatkowego; 4) miał wyższe wykształcenie; 5) odbył w Polsce 2-letnią praktykę zawodową; 6) złożył z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego 6 ; 7) wystąpił z wnioskiem o wpis na listę nie później niż w okresie 3 lat od daty zdania egzaminu na doradcę podatkowego. Od obowiązku odbycia praktyki zawodowej i złożenia egzaminu zwolnione są osoby, które są członkami Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego lub mają stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych lub nauk ekonomicznych w zakresie prawa finansowego lub finansów (art. 6 ust. 2 u.d.p.). Wymagania te korespondują z warunkami, jakie musi spełnić adwokat (art. 65 pr. adwok.) czy radca prawny (art. 24 u.r.p.). Są to warunki, których spełnienie ma zapewnić rękojmię prawidłowego wykonywania danego zawodu, a zwłaszcza fachowe i rzetelne świadczenie usług polegających na udzielaniu profesjonalnej pomocy prawnej. Ostatecznym momentem wyznaczającym datę, od której osoba spełniająca wszystkie wskazane warunki ma prawo do świadczenia usług doradztwa podatkowego, jest dzień wpisu jej na listę. Dopiero z tą chwilą świadczenie usług doradztwa podatkowego oraz posługiwanie się tytułem doradcy podatkowego jest prawnie dopuszczalne. Wpis na listę ma zatem charakter wpisu konstytutywnego i tak jak w przypadku innych zawodów prawniczych następuje po złożeniu ślubowania przed organem samorządu zawodowego, w tym wypadku KRDP. Postawienie wysokich wymagań dotyczących przyjęcia do zawodu wcale nie powinno dziwić, jeżeli wziąć pod uwagę charakter świadczonych przez te korporacje usług. Świadczenie pomocy prawnej przez adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych jest bowiem szczególnym rodzajem działalności usługowej, w której osoby te zobowiązują się względem swoich mocodawców nie do osiągnięcia określonego rezultatu, lecz do starannego i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy prowadzenia powierzonej im sprawy, tak żeby mocodawca nie poniósł szkody na skutek nieznajomości prawa. Przesądzają o tym przepisy prawa wskazujące przykładowy katalog czynności składających się na istotę tych 23 5 Mało precyzyjne pojęcie nieskazitelności charakteru ma bogate orzecznictwo, wywodzące się z innych ustaw korporacyjnych por. E. Sibrecht -Ośka, D. Trzaska, Komentarz do ustawy o doradztwie podatkowym, Warszawa 1997, s. 60. Można powtórzyć za orzeczeniem Sądu Najwyższego, że wprawdzie w grę wchodzi w tym wypadku przesłanka prawna podlegająca ocenie, tym niemniej ocena ta nie może być dowolna, w każdym wypadku musi opierać się na ustalonych faktach i podlegać kontroli sądowoadministracyjnej co do jej zgodności z prawem wyrok SN z dnia 4 listopada 1998 r., III RN 162/98, OSNP 1999, nr 17, poz Kandydat musi dołączyć do wniosku stosowne dokumenty potwierdzające te fakty, czyli zaświadczenie o zdaniu egzaminu i ukończeniu praktyki zawodowej.

Przygotowane przez Księgarnia FREL Przygotowane przez Księgarnie FREL

Przygotowane przez Księgarnia FREL  Przygotowane przez Księgarnie FREL Kodeks postępowania administracyjnego ze schematami wyd. 2. (2015) Wojciech Piątek, Wojciech Sawczyn, ISBN 978-83-264-9202-0 SPIS TREŚCI Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI Autorzy: Wojciech Chróścielewski, Jan Paweł Tarno Część pierwsza POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE ROZDZIAŁ I. Zagadnienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad Spis treści Wykaz skrótów CZĘŚĆ PIERWSZA ZAGADNIENIA OGÓLNE Rozdział pierwszy Geneza i rozwój postępowania administracyjnego i sądownictwa administracyjnego 1. Europa 2. Polska A. Okres międzywojenny B.

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA:

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA: 21 października 2015 r., 1 stycznia 2016 r., 1 lipca 2016 r., 1 stycznia 2017 r. - ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Systemu ZEFIR2

Specyfikacja Systemu ZEFIR2 Specyfikacja Systemu ZEFIR2 Załącznik Nr 2 Wymagania dotyczące danych sprawozdawczych z zakresu działania Departamentu Administracji Podatkowej część 2 Nr Nazwa sprawozdania Informacje szczegółowe 17 Sposób

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa............................................... Wykaz skrótów............................................ Wykaz literatury........................................... XIII XV XIX Część I. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Wykaz użytych skrótów. Wykaz aktów prawnych dot. egzekucji administracyjnej

Spis treści. Wstęp. Wykaz użytych skrótów. Wykaz aktów prawnych dot. egzekucji administracyjnej Spis treści Wstęp Wykaz użytych skrótów Wykaz aktów prawnych dot. egzekucji administracyjnej I. Zadania wierzyciela w zakresie likwidacji zaległości pieniężnych II. Wzory pism, postanowień i zażaleń sporządzanych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XV XVII XXIII Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA

EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA 1 DZIAŁANIA PRZEDEGZEKUCYJNE Ponieważ podatnik może po prostu przegapić termin zapłaty, naczelnik urzędu skarbowego jako wierzyciel nieuregulowanego zobowiązania, przed wystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Wprowadzenie... 13 Jurysdykcyjne postępowanie administracyjne... 15 1. Przekształcenie stosunków administracyjnoprawnych... 17 2. Charakterystyka postępowań administracyjnych... 18 3. Rodzaje postępowań

Bardziej szczegółowo

Instrukcja egzekucyjna dla urzędów gmin i miast oraz biur związków międzygminnych 121 wzorów

Instrukcja egzekucyjna dla urzędów gmin i miast oraz biur związków międzygminnych 121 wzorów Zofia Wojdylak-Sputowska Arkadiusz Jerzy Sputowski Instrukcja egzekucyjna dla urzędów gmin i miast oraz biur związków międzygminnych 121 wzorów ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE OGÓLNE PODATKOWE EGZEKUCYJNE I PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI, WYD.15

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE OGÓLNE PODATKOWE EGZEKUCYJNE I PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI, WYD.15 POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE OGÓLNE PODATKOWE EGZEKUCYJNE I PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI, WYD.15 Autorzy: Szubiakowski M., Wierzbowski M., Wiktorowska A. Red. M. Wierzbowski Rozdział I. Istota i rozwój

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE POSTĘOWANIE ADMINISTRACYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE POSTĘOWANIE ADMINISTRACYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE UNIWERSYTET GDAŃSKI KATEDRA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE POSTĘOWANIE ADMINISTRACYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE (ramowy program wykładu i ćwiczeń 1 ) kierunek: PRAWO i ADMINISTRACJA,

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG ROZDZIAŁ I. Geneza i rozwój postępowania administracyjnego ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIII XV XIX Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE

Spis treści. Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowa............................................................. 15 Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Wstęp CZĘŚĆ PIERWSZA SKARGA DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Wstęp CZĘŚĆ PIERWSZA SKARGA DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO SPIS TREŚCI Wykaz skrótów................................................... 15 Wstęp......................................................... 17 CZĘŚĆ PIERWSZA SKARGA DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowoadministracyjnym

ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowoadministracyjnym Spis treści Wykaz skrótów Przedmowa Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu i prawa o postępowaniu sądowo ROZDZIAŁ II. Zasady podstawowe postępowania oraz postępowania

Bardziej szczegółowo

Egzekucja z rachunków bankowych. Paweł Pyzik

Egzekucja z rachunków bankowych. Paweł Pyzik Egzekucja z rachunków bankowych Paweł Pyzik Egzekucja z rachunków bankowych sądowa egzekucja z rachunku bankowego prowadzona przez komornika sądowego administracyjna egzekucja z rachunku bankowego prowadzona

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... Wykaz autorów...

Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... Wykaz autorów... XI XV XVII Rozdział I. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego... 1. Charakterystyka zagadnienia... 2. Przyznawanie prawa do świadczeń z funduszu

Bardziej szczegółowo

2.1. Zagadnienia ogólne Istota, geneza i struktura ustawy Ordynacja podatkowa Zakres zastosowania Ordynacji podatkowej

2.1. Zagadnienia ogólne Istota, geneza i struktura ustawy Ordynacja podatkowa Zakres zastosowania Ordynacji podatkowej Ordynacja podatkowa. Źródła i wykładnia prawa podatkowego. Red.: Aneta Kaźmierczyk Wykaz skrótów Przedmowa Rozdział 1. Źródła i wykładnia prawa 1.1. Źródła prawa podatkowego 1.1.1. Charakterystyka zamkniętego

Bardziej szczegółowo

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Autorzy: Barbara Adamiak i Janusz Borkowski. Wykaz skrótów. Przedmowa

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Autorzy: Barbara Adamiak i Janusz Borkowski. Wykaz skrótów. Przedmowa Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Autorzy: Barbara Adamiak i Janusz Borkowski Wykaz skrótów Przedmowa Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym

Bardziej szczegółowo

Postępowanie egzekucyjne w administracji z uwględnieniem nowelizacji od 08 września 2016

Postępowanie egzekucyjne w administracji z uwględnieniem nowelizacji od 08 września 2016 Postępowanie egzekucyjne w administracji z uwględnieniem nowelizacji od 08 września 2016 Miejsce: Warszawa Termin: 20-21.10.2016, czwartek (10.00-16.00) - piątek (09.00 15.00) Masz pytania odnośne tego

Bardziej szczegółowo

Organ jednostki samorządu terytorialnego wierzycielem naleŝności pienięŝnych wzory pism, postanowień i zarządzeń z objaśnieniami

Organ jednostki samorządu terytorialnego wierzycielem naleŝności pienięŝnych wzory pism, postanowień i zarządzeń z objaśnieniami Zofia Wojdylak-Sputowska Arkadiusz Jerzy Sputowski Organ jednostki samorządu terytorialnego wierzycielem naleŝności pienięŝnych wzory pism, postanowień i zarządzeń z objaśnieniami ODDK Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów 9. Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13

Wykaz skrótów 9. Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13 Spis treści Wykaz skrótów 9 Wprowadzenie 11 Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13 Rozdział II. Postępowanie administracyjne zagadnienia ogólne 15 1. System prawa administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 107/IX/2014. Krajowej Rady Radców Prawnych. z dnia 11 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 107/IX/2014. Krajowej Rady Radców Prawnych. z dnia 11 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 107/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

IZBA KOMORNICZA W RZESZOWIE PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH 2017 ZAJĘCIA SEMINARYJNE II ROK APLIKACJI. - komponenty kultury pracy egzekucji

IZBA KOMORNICZA W RZESZOWIE PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH 2017 ZAJĘCIA SEMINARYJNE II ROK APLIKACJI. - komponenty kultury pracy egzekucji IZBA KOMORNICZA W RZESZOWIE PROGRAM SZKOLENIA APLIKANTÓW KOMORNICZYCH 2017 ZAJĘCIA SEMINARYJNE II ROK APLIKACJI 10.01.2017 Kolokwium pisemne 12.00-19.00 14.01.2017 Dyscyplina i kultura pracy. Wybrane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Wykaz skrótów............................................... 13 Wstęp........................................................ 17 ROZDZIAŁ I. Rys historyczny instytucji służących zabezpieczeniu majątku

Bardziej szczegółowo

Egzekucja wierzytelności

Egzekucja wierzytelności Dariusz Budnik Egzekucja wierzytelności instruktaż skutecznego postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego w obrocie gospodarczym Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Charakterystyka ogólna. Podmiot i przedmiot zabezpieczenia Postępowanie zabezpieczające

Postępowanie cywilne. Charakterystyka ogólna. Podmiot i przedmiot zabezpieczenia Postępowanie zabezpieczające Postępowanie cywilne Postępowanie zabezpieczające Charakterystyka ogólna Środek zapewnienia ochrony prawnej stron i uczestników postępowania Postępowanie pomocnicze wobec postępowania rozpoznawczego Odrębna

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XV Dział I. Ordynacja podatkowa. Zobowiązania i postępowanie podatkowe... 1 Rozdział I. Interpretacje w sprawach podatkowych (art. 14a 14p OrdPU)... 1 1. Wniosek podatnika

Bardziej szczegółowo

Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa.

Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa. Procedury administracyjne (KPA), organy I i II instancji Podstawowe zasady postępowania administracyjnego konstytucyjne podstawy procedury administracyjnej zasada praworządności (art. 6 Kpa) Organy administracji

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Postępowanie administracyjne dla studentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) DSW we Wrocławiu

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Postępowanie administracyjne dla studentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) DSW we Wrocławiu Dr Krzysztof Sobieralski Wrocław, dnia 8 marca 2014 r. Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Postępowanie administracyjne dla studentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) DSW we Wrocławiu 1. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

ZAŻALENIE. na postanowienie o umorzeniu dochodzenia z dnia ( )

ZAŻALENIE. na postanowienie o umorzeniu dochodzenia z dnia ( ) Katowice, dnia ( ) r. L.Dz.W../2015 Sygn. RO-12/UPR4/2014/AF Sąd Rejonowy Zamiejscowy z siedzibą w P. za pośrednictwem: Prokuratura Rejonowa w T. Ośrodek Zamiejscowy w P. sygn. akt. 5 Ds 234/15 ZAŻALENIE

Bardziej szczegółowo

Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową. Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach

Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową. Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach zabezpieczonych hipoteką przymusową Skutki wyroku TK z dnia 8 października

Bardziej szczegółowo

Postępowanie egzekucyjne w administracji - zmiany od 01 lipca i od 08 września 2016

Postępowanie egzekucyjne w administracji - zmiany od 01 lipca i od 08 września 2016 Postępowanie egzekucyjne w administracji - zmiany od 01 lipca i od 08 września 2016 Miejsce: Warszawa Termin: 25-26.08.2016, czwartek (10.00-16.00) - piątek (09.00 15.00) Masz pytania odnośne tego szkolenia?

Bardziej szczegółowo

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych Komentarz Anna Ostrowska Kamil Sikora Wydanie 1 Stan prawny na 1 stycznia 2012 roku Warszawa 2012 Poszczególne części komentarza opracowali: Anna Ostrowska:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowa do siódmego wydania........................................ 15 Przedmowa do czwartego wydania.......................................

Bardziej szczegółowo

Zmiany deregulacyjne w ustawie o doradztwie podatkowym

Zmiany deregulacyjne w ustawie o doradztwie podatkowym Zmiany deregulacyjne w ustawie o doradztwie podatkowym 10 sierpnia 2014 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne

Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne Prowadzący: Michał Krawczyk Partner Zarządzający kancelarii Krawczyk i Wspólnicy www.krawczyk-legal.com Specyfika windykacji bankowej?

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 września 2015 r. Poz. 1302 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Konstrukcja prawna pełnomocnictwa procesowego

Spis treści. Konstrukcja prawna pełnomocnictwa procesowego Wykaz skrótów................................. 13 Przedmowa.................................... 15 Część pierwsza Konstrukcja prawna pełnomocnictwa procesowego Rozdział I. Prawo do wsparcia i reprezentacji............

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura...

Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura... Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura... IX XI XV Część I. Uwagi wstępne... 1 Część II. Wymagania formalne wspólne dla środków zaskarżenia... 9 1. Uwagi wstępne... 11 2. Wymagania spełniania warunków

Bardziej szczegółowo

PRAWO PODATKOWE. Autor: Zbigniew Ofiarski

PRAWO PODATKOWE. Autor: Zbigniew Ofiarski PRAWO PODATKOWE Autor: Zbigniew Ofiarski WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP Część pierwsza ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE Rozdział I. ISTOTA PODATKU I PRAWA PODATKOWEGO 1. Podatek jako kategoria ekonomiczna i prawna 2. Podatki

Bardziej szczegółowo

USTAWA O DORADZTWIE PODATKOWYM. pod redakcją Adama Mariańskiego

USTAWA O DORADZTWIE PODATKOWYM. pod redakcją Adama Mariańskiego USTAWA O DORADZTWIE PODATKOWYM pod redakcją Adama Mariańskiego Warszawa 2010 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...7 Przedmowa...11 Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym...15 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część Spis treści Autorzy... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI XIII Część I. Wzory pism procesowych... 1 Rozdział 1. Wzory pism w postępowaniu pojednawczym przed sądem pracy i zakładową komisją pojednawczą...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XVII. Wykaz najważniejszej literatury... Przedmowa... XXV

Spis treści. Wykaz skrótów... XVII. Wykaz najważniejszej literatury... Przedmowa... XXV Wykaz skrótów... XVII Wykaz najważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXV Rozdział I. Pojęcie i rodzaje procedur administracyjnych... 1 1. Rodzaje norm prawa administracyjnego... 1 2. Pojęcie normy

Bardziej szczegółowo

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe Katalog usług 1 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja danych identyfikacyjnych osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej aktualizacja zmiana dane osoba fizyczna 2 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH

KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH KOMENTARZ Edyta Gapska Warszawa 2013 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 11 Rozdział 1. Pojęcie kosztów postępowania w sprawach cywilnych 13 Rozdział 2. Koszty sądowe

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 24 lipca 2015 r. Druk nr 1020 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne... 21

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne... 21 Wykaz skrótów.......................................................... 15 Od Autorów............................................................. 17 ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne............................................

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja procedury egzekucyjnej w administracji -

Nowelizacja procedury egzekucyjnej w administracji - FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 8 sierpnia 2016 roku na szkolenie na temat: Nowelizacja procedury egzekucyjnej w administracji - postępowanie egzekucyjne po zmianach wprowadzonych ustawą

Bardziej szczegółowo

1.1. Wykorzystanie ksiąg wieczystych dla zabezpieczenia wierzytelności bankowych

1.1. Wykorzystanie ksiąg wieczystych dla zabezpieczenia wierzytelności bankowych Tytuł: Bank w sądzie. Hipoteka po nowelizacji oraz bankowe tytuły egzekucyjne (wyd. II) Autorzy: Bartosz Łopalewski, Paweł Cetnarowski Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2011 Opis: Działalność każdego

Bardziej szczegółowo

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód doradcy podatkowego jest pod kodem

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód doradcy podatkowego jest pod kodem Wymagania Potrzebne dokumenty Zakres tematyczny egzaminu na doradcę podatkowego Przeprowadzanie egzaminów Praktyka zawodowa Wpis na listę doradców podatkowych Czynności doradztwa podatkowego Zakres usług

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... Wykaz skrótów...

Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Ustawa o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych Rozdział 1. Rozpoznawanie spraw gospodarczych... 1 Art. 1. Sąd gospodarczy... 1 Art. 2. Pojęcie sprawy gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

Wznowienie postępowania

Wznowienie postępowania Wznowienie postępowania Nadzwyczajny środek prawny Dr Ewa Pierzchała Uniwersytet Opolski Trwałość decyzji Każda decyzja administracyjna wydana w sprawie z zakresu administracji publicznej przez uprawniony

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie podatkami miarą sukcesu menedżera finansowego

Zarządzanie podatkami miarą sukcesu menedżera finansowego Program: Zarządzanie podatkami miarą sukcesu menedżera finansowego I. PODATKI POŚREDNIE (7 godz.) 1. Zasady opodatkowania podatkiem VAT aportów. 2. Opodatkowanie reprezentacji i reklamy. 3. Obowiązek podatkowy

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015

Plan zajęć dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /IX/14 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu z dnia 18 grudnia 2014 r. Plan zajęć dla I roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2015 Liczba Data godzin Temat

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE KOMENTARZ Dariusz Zawistowski 2. wydanie Warszawa 2013 Stan prawny na 1 marca 2013 r. Wydawca Magdalena Stojek-Siwińska Redaktor prowadzący Adam

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH WYKAZ ZAGADNIEŃ OMAWIANYCH W OBRĘBIE POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA KOLOKWIUM ROCZNYM I R O K U A P L I K A C J I W ROKU SZKOLENIOWYM 2010 I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI

Bardziej szczegółowo

Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII

Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII Część A. Pytania 1 Rozdział I. Postępowanie cywilne zagadnienia wstępne 3 1.1. Pojęcie i zasady postępowania cywilnego 3 1.2. Relacje postępowania cywilnego do innych postępowań

Bardziej szczegółowo

o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej[1]

o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej[1] U S T A W A z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej[1] Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc Sygn. akt V CZ 161/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 28 marca 2012 r. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc w sprawie z powództwa Alicji

Bardziej szczegółowo

Sądownictwo administracyjne. Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe

Sądownictwo administracyjne. Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe Sądownictwo administracyjne Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe Sądownictwo administracyjne ISTOTA I USTRÓJ SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH Istota sądownictwa administracyjnego Sądownictwo administracyjne zapewnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 16 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 16 grudnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 278 16061 Poz. 1636 1636 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku marszałka województwa

Bardziej szczegółowo

2) uzasadnione wydatki stron, w tym z tytułu ustanowienia w sprawie jednego obrońcy lub pełnomocnika.

2) uzasadnione wydatki stron, w tym z tytułu ustanowienia w sprawie jednego obrońcy lub pełnomocnika. ozdział 68. Przepisy ogólne Art. 616 [Zakres kosztów] 1. Do kosztów procesu należą: 1) koszty sądowe, 2) uzasadnione wydatki stron, w tym z tytułu ustanowienia w sprawie jednego obrońcy lub pełnomocnika.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów...

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów... Wstęp................................................. XIII Wykaz skrótów........................................... Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 939)................ 1

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Podatkowe Ciągłe zmiany w systemie podatkowym wymagają nieustannej aktualizacji posiadanej wiedzy. Na studiach omawiane są najnowsze akty prawne, co pozwala uporządkować posiadane wiadomości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 101 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 17 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 101 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 17 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 101 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2.

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. Postanowienie sądu o podjęciu sprawy w trybie nieprocesowym;

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W ADMINISTRACJI

POSTĘPOWANIE W ADMINISTRACJI POSTĘPOWANIE W ADMINISTRACJI SEMESTR I L.p. TEMAT Zagadnienia 1 Postępowania administracyjnego rola i istota postępowania administracyjnego pojęcie postępowania administracyjne cechy postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR IX/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie Nr XVI/145/2012 z dnia 13 marca

Bardziej szczegółowo

ZOBOWIĄZANIA I POSTĘPOWANIE PODATKOWE DR JAROSŁAW WIERZBICKI SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

ZOBOWIĄZANIA I POSTĘPOWANIE PODATKOWE DR JAROSŁAW WIERZBICKI SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE ZOBOWIĄZANIA I POSTĘPOWANIE PODATKOWE DR JAROSŁAW WIERZBICKI SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE UKŁAD WYKŁADU Podmioty stosunków prawno-podatkowych; Obowiązek a zobowiązanie podatkowe; Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Możliwość rejestracji znaków towarowych zawierających nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej (Polska, PL, RP)

Możliwość rejestracji znaków towarowych zawierających nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej (Polska, PL, RP) I. Zmiany w ustawie Prawo własności przemysłowej. Możliwość rejestracji znaków towarowych zawierających nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej (Polska, PL, RP) Zakaz rejestracji znaków towarowych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA I POWIATU LĘBORSKIEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LĘBORKU. Rozdział I Postanowienia ogólne

PROCEDURY WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA I POWIATU LĘBORSKIEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LĘBORKU. Rozdział I Postanowienia ogólne PROCEDURY WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA I POWIATU LĘBORSKIEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LĘBORKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Terminologia na użytek niniejszej procedury: 1. Należność cywilnoprawna

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 3/05

Uchwała z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 3/05 Uchwała z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 3/05 Sędzia SN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Barbara Myszka Sędzia SN Marek Sychowicz Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Skarbu

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji na dzień 30 września 2015 r.

Wykaz publikacji na dzień 30 września 2015 r. dr hab. Marcin Walasik Zakład Postępowania Cywilnego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Wykaz publikacji na dzień 30 września 2015 r. 1. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego

Bardziej szczegółowo

POBÓR I EGZEKUCJA - PODSTAWOWE ZAGADNIENIA

POBÓR I EGZEKUCJA - PODSTAWOWE ZAGADNIENIA POBÓR I EGZEKUCJA - PODSTAWOWE ZAGADNIENIA Zasady ogólne Zasady postępowania oraz środki przymusu, jakie mogą być stosowane przez administracyjne organy egzekucyjne w celu doprowadzenia do wykonania przez

Bardziej szczegółowo

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/ I Wydział Cywilny w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ 1. Naruszenie posiadania 200 zł 2. Opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu 200 zł 3. Ustalenie wstąpienia w stosunek najmu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13. Wstęp str. 17

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13. Wstęp str. 17 Spis treści Wykaz skrótów str. 13 Wstęp str. 17 Rozdział I Wszczęcie egzekucji z nieruchomości str. 19 1. Właściwość komornika str. 19 2. Wniosek o wszczęcie egzekucji str. 21 2.1. Uwagi ogólne str. 21

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność gospodarczą

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność gospodarczą Urząd Skarbowy w Jaworze K-042/1 Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność Obowiązuje od 18.04.2011 r. I. Kogo dotyczy Osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn Sygn. akt I UK 470/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 kwietnia 2015 r. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn w sprawie z odwołania B.

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 20 maja 2011 r., III CZP 14/11

Uchwała z dnia 20 maja 2011 r., III CZP 14/11 Uchwała z dnia 20 maja 2011 r., III CZP 14/11 Sędzia SN Jacek Gudowski (przewodniczący) Sędzia SN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) Sędzia SN Marian Kocon Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Jerzego

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 1 Spis slajdów

Bardziej szczegółowo

Podatnik, chcąc zaliczyć wierzytelność bezpośrednio do kosztów musi posiadać określoną przez prawo podstawę dokumentacyjną.

Podatnik, chcąc zaliczyć wierzytelność bezpośrednio do kosztów musi posiadać określoną przez prawo podstawę dokumentacyjną. Podatnik, chcąc zaliczyć wierzytelność bezpośrednio do kosztów musi posiadać określoną przez prawo podstawę dokumentacyjną. W praktyce obrotu gospodarczego nierzadkim zjawiskiem są zatory płatnicze oraz

Bardziej szczegółowo

Doradca podatkowy Jan

Doradca podatkowy Jan Paweł Tarno Jan Paweł Tarno 21 Rozdział 1 Doradca podatkowy Jan 1.1. Charakter zawodu doradcy podatkowego 1.1.1. Treść usług z zakresu doradztwa podatkowego W myśl art. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 listopada 2013 r. Poz. 1356 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 20 listopada 2013 r. Poz. 1356 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 listopada 2013 r. Poz. 1356 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wzorów wniosków o udzielenie pomocy kierowanych

Bardziej szczegółowo

Wierzytelności w firmie

Wierzytelności w firmie Dariusz Budnik, Damian Cyman, Edward Juchniewicz, Rafał Mroczkowski, Małgorzata Stwoł, Aleksandra Zaręba Wierzytelności w firmie zabezpieczenia, obrót, monitoring, windykacja sądowa, egzekucja Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym Od Autorów Wprowadzenie...

Spis treści. Wykaz skrótów Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym Od Autorów Wprowadzenie... Spis treści Spis treści Wykaz skrótów........................................................... 11 Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym.......................... 15 Od Autorów..............................................................

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1.

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. 7 Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. Pojęcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Owczarek SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Owczarek SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) Sygn. akt II CZ 57/12 POSTANOWIENIE Dnia 20 lipca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Owczarek SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiębiorca może otrzymać ulgę w spłacie zobowiązań na rzecz ZUS?

Czy przedsiębiorca może otrzymać ulgę w spłacie zobowiązań na rzecz ZUS? Czy przedsiębiorca może otrzymać ulgę w spłacie zobowiązań na rzecz ZUS? Osoby prowadzące działalność gospodarczą niejednokrotnie dotyka problem braku środków na opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Prezes SN Tadeusz Ereciński (przewodniczący) SSN Jacek Gudowski SSN Karol Weitz (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak

UCHWAŁA. Prezes SN Tadeusz Ereciński (przewodniczący) SSN Jacek Gudowski SSN Karol Weitz (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak Sygn. akt III CZP 104/14 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 lutego 2015 r. Prezes SN Tadeusz Ereciński (przewodniczący) SSN Jacek Gudowski SSN Karol Weitz (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach Artykuł 1 Artykuł 2

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach Artykuł 1 Artykuł 2 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Rys historyczny... 17 Rodzaje obligacji... 22 Źródła prawa o obligacjach... 39 Funkcje obligacji... 42 Tytuł ustawy... 54 Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa i postępowania administracyjnego

Podstawy prawa i postępowania administracyjnego REFORMA 2012 Podstawy prawa i postępowania administracyjnego Joanna Ablewicz, Anna Kociołek-Pęksa, Władysław Pęksa, Emilia Rucińska-Sech, Jarosław Wierzbicki Kwalifikacja A.68.2 Podręcznik do nauki zawodu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE ZMIAN W USTAWACH O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW I O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH (Dz. U. z 2015 r., poz.

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE ZMIAN W USTAWACH O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW I O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH (Dz. U. z 2015 r., poz. SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE ZMIAN W USTAWACH O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW I O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH (Dz. U. z 2015 r., poz. 1302) Zmiany w zakresie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015 Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015 I. 1. Pojęcie prawa finansowego i finansów publicznych. 2. Finanse publiczne a finanse prywatne.

Bardziej szczegółowo

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI OFERTA WSPÓŁPRACY

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI OFERTA WSPÓŁPRACY Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej Stachowiak WINDYKACJA NALEŻNOŚCI OFERTA WSPÓŁPRACY Kancelaria: Biuro Windykacji: Rynek 46/47 lok. 5 ul. Sztabowa 76B 60-116 Wrocław 53-310 Wrocław tel. (071) 369 90 70

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o doradztwie odszkodowawczym

Projekt ustawy o doradztwie odszkodowawczym ZAKRES REGULACJI Projektowana ustawa powinna regulować co najmniej następujące zagadnienia: 1. warunki i zasady wykonywania doradztwa, 2. organizacje samorządu doradców zawód doradcy odszkodowawczego NIE

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej 1)

U S T A W A. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej 1) Projekt z dnia U S T A W A o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej 1) Art. 1. Ustawa określa właściwość organów w zakresie

Bardziej szczegółowo