Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach Wykład 2 Polityka kredytowa i zarządzanie należnościami. dr inż. Karolina Mazur, prof.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach Wykład 2 Polityka kredytowa i zarządzanie należnościami. dr inż. Karolina Mazur, prof."

Transkrypt

1 Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach Wykład 2 Polityka kredytowa i zarządzanie należnościami dr inż. Karolina Mazur, prof. UZ

2 Cykl operacyjny kapitału obrotowego netto Polityka kredytowa Okres utrzymania zapasów Okres spływu należności Cykl operacyjny kapitału obrotowego netto Okres regulowania zobowiązań Okres konwersji gotówki

3 Strategie polityki kredytowej Strategia agresywna: Nastawiona na maksymalizację wielkości sprzedaży, Stosowane są stosunkowo długie terminy płatności, Stosowana jest łagodna polityka ściągania należności. Strategia konserwatywna Nastawiona na minimalizację należności przeterminowanych i nieściągalnych, Charakteryzuje się krótkimi terminami płatności, Wymagania stawiane klientom oparte są na stosowaniu prawnych zabezpieczeń należności. Strategia elastyczna Ma charakter pośredni, Zależy od warunków otoczenia.

4 Rodzaje instrumentów polityki kredytowej Instrumenty polityki kredytowej Warunki płatności Opusty cenowe Limity kredytu Zabezpieczenia

5 Instrumenty polityki kredytowej -warunki płatności Zaliczka Stosowana jedynie w stosunku do klientów dużego ryzyka Płatność kasowa Klient płaci pełną cenę w momencie zakupu, stosowana przy dużym ryzyku Krótki termin płatności Związany z tzw. skontem kasowym i limitem kredytu dla niewielkich transakcji Standardowy termin płatności Dla klientów o umiarkowanym i małym ryzyku Jeśli klient składa zamówienie optymalne Jeśli taka jest polityka stosowana w branży Długi termin płatności Dla klientów o umiarkowanym lub małym ryzyku Stanowi formę wynagrodzenia klienta Termin ściągania należności Termin płatności powiększony o tolerowany termin przekroczenia Karne odsetki

6 Instrumenty polityki kredytowej - opusty cenowe Opust hurtowy Za ilość, Odpowiedni dla każdej klasy ryzyka Skonto kasowe Za przyspieszenie płatności Opust sezonowy Stosowany poza szczytem sprzedaży Dla klientów o niskim i umiarkowanym ryzyku Opust funkcjonalny udzielany w zamian za pełnienie określonych funkcji np. dystrybucyjnych czy promocyjnych związanych z ofertą sprzedaży.

7 Instrumenty polityki kredytowej - limity kredytu Kredyt rewolwingowy (odnawialny) jest wielokrotnie zaciągany i spłacany w trakcie trwania umowy kredytowej Kredyt w rachunku otwartym jest uprawnieniem posiadacza rachunku i jednocześnie kredytobiorcy do zadłużenia się w tym rachunku na warunkach określonych w umowie kredytowej, limit kredytu zależy od wolumenu danej transakcji, Kredyt ratalny Kontrahent spłaca swoje zobowiązania względem firmy w kilku ratach Stosowane jest przy dużych zamówieniach Kredyt dokumentowy Dotyczy transakcji zagranicznych gdzie np. bank jest gwarantem

8 Instrumenty polityki kredytowej - zabezpieczenia Zabezpieczenia wierzytelności Osobiste Rzeczowe

9 Zabezpieczenia osobiste Poręczenie, Weksel in blanco i poręczenie wekslowe, Gwarancja bankowa, Przelew wierzytelności (na osobę trzecią), Przystąpienie do długu (przez osobę trzecią).

10 Zabezpieczenia rzeczowe Zastaw (pozwala dysponować zastawnikowiwierzycielowi), Zastaw rejestrowy (korzysta zastawcawłaściciel przedmiotu zastawu), Hipoteka, Przewłaszczenie na zabezpieczenie (przenosi prawo własności), Kaucja (np. środki pieniężne).

11 Ryzyko kredytowe Składają się na nie trzy elementy elementy: Prawdopodobieństwo niedotrzymania Straty w wypadku niedotrzymania Korelacji niedotrzymania (ważne przy modelowaniu ryzyka)

12 Metody analizy ryzyka kredytowego Metody analizy ryzyka kredytowego Metody ilościowe Metody jakościowe Metody mieszane

13 Analiza ryzyka kredytowego metody ilościowe Selekcja zbioru zmiennych do modelu Obliczenie prawdopodobieństwa należności nieściągalnych Określenie parametrów modelu Ustalenie klas ryzyka kredytowego

14 Analiza ryzyka kredytowego metody Zalety: ilościowe (tzw. credit scoring) obiektywizm uzyskanych wyników (dzięki sformalizowanym procedurom), możliwość ustalania prawdopodobnych należności nieściągalnych Wady: brak informacji jakościowych dokładność w odniesieniu do krótkiego okresu

15 Analiza ryzyka kredytowego metody jakościowe Bazują na obserwacji zjawisk i związków przyczynowo-skutkowych, których nie można skwantyfikować Wady: brak procedury selekcji danych, subiektywność wyników

16 Analiza ryzyka kredytowego metody mieszane Wykorzystują dane mierzalne i niemierzalne Są najczęściej stosowane w praktyce

17 Metoda punktowa Jest metodą mieszaną Oparta jest na bilansie i rachunku zysków i strat Wykorzystuje wskaźniki analizy finansowej Stosowany także przez BIK Wartości graniczne są wyznaczane na podstawie : Średnich branżowych Danych historycznych Wartości normatywnych

18 Metoda punktowa - procedura Ustalenie wartości wskaźników Przyporządkowanie wartościom punktów Sumowanie celem ustalenia całkowitego ryzyka kredytowego Odszukanie przedziału ryzyka w tabeli Określenie prawdopodobieństwa powstania należności nieściągalnych

19 Metoda punktowa

20 Metoda punktowa Obliczany jest wskaźnik poziomu należności nieściągalnych: WPNN = należn. nieściągalne w danej klasie ryzyka należn. ogółem w i tej klasie ryzyka Nazwa klasy ryzyka kredytowego Przedziały klas ryzyka (w punktach) Wskaźnik ryzyka kredytowego Klasa małego ryzyka P1 Klasa umiarkowanego P2 ryzyka Klasa miarkowanego P3 ryzyka wymagającego kontroli Klasa dużego ryzyka P4 Klasa bardzo dużego ryzyka P5

21 Metoda standardu kredytowego Obejmuje pięć standardów kredytowych: ogólną charakterystykę klienta - dobrą reputację, odpowiedzialność, przewidywalność zachowań zdolność finansową klienta (płynność, rentowność, zadłużenie i aktywność) pokrycie kapitałowe (wysokość nadwyżki kapitałów własnych nad zobowiązaniami) jakość aktywów (trwałość, czyli nowoczesność mt, postać rzeczowa, łatwość upłynnienia majątku obrotowego) ogólne warunki otoczenia (fazę cyklu koniunkturalnego, zdolności rozwojowe branży, politykę rządu)

22 Metoda standardu kredytowego Źródło: Sierpińska M., Wędzki D., s. 158

23 Metoda standardu kredytowego Zalety: podejście kompleksowe, dokładność, lepsze wyodrębnienie klas ryzyka Wady: złożoność

24 Metoda scoringowa MDA (ang. multiple-discriminant analysis), wykorzystywane są do przewidywania problemów finansowych, w tym ryzyka utraty zdolności kredytowej Y=A 1 X 1 +A 2 X 2 + +AnXn Y punktowa ocena jakości kredytu A1, A2,..., AN - współczynnik korelacji odpowiednich czynników (zmiennych niezależnych) z rzetelnością zapłaty, X1, X2,..., XN - zmienne niezależne (np. wskaźniki płynności, zadłużenia, długość okresu współpracy Liczba punktów Y Zalecenie Poniżej 5 Nie udzielać kredytu 6-10 Udzielić kredytu na 7 dni.

25 Podejście inwestycyjne- wstęp Co to jest NPV? Jak je obliczaliśmy?

26 NPV

27 Podejście inwestycyjne Sprzedaż na kredyt wiąże się z ponoszeniem wydatków, Wydatki te w następnych okresach powinny powodować wzrost wpływów Korzyści są otrzymywane z opóźnieniem, w związku z tym ich wartość bieżąca jest mniejsza, Wpływy powinny pokryć koszty wynikające z powstania należności nieściągalnych, Dla każdego wariantu polityki kredytowej można oszacować przepływy operacyjne, inwestycyjne i finansowe.

28 Podejście inwestycyjne NPV j = C j Q j + P j Q j (1 NN j ) (1 + i) t NPV i - wartość bieżąca netto sprzedaży przy odroczonym terminie płatności o t dni, dla j-tej polityki, P j - cena jednostkowa netto dla j-tej polityki kredytowej, C j - koszt jednostkowy zmienny (w firmie handlowej wartość zakupionych towarów), Q j - liczba sprzedanych jednostek dla j-tej polityki kredytowej, NN j - udział należności nieściągalnych przy danej polityce sprzedaży dla j-tej polityki kredytowej, i - dzienny koszt kapitału dla j-tej polityki kredytowej, t j - okres kredytowania w dniach w j-tej polityce kredytowej.

29 Podejście inwestycyjne Obliczanie NPV NPV = (1 R) S 1+i DSO -S(1-O)-K gdzie: S - wartość sprzedaży, (1 - R) - prawdopodobieństwo zapłaty, R ryzyko tego, że nie nastąpi zapłata S/(1 + i DSO) - wartość należności po uwzględnieniu inflacji lub kosztów kapitału zaangażowanego w finansowanie kredytu kupieckiego, i stopa procentowa (dzienna) DSO - (Days Sales Outstanding) wskaźnik wyrażający liczbę dni sprzedaży, za którą nie zainkasowano gotówki (inaczej wskaźnik rotacji należności w dniach), O- marża zysku na sprzedaży S (1 - O) - koszt operacyjny sprzedaży, K - koszt informacji o kliencie oraz zabezpieczeń prawno-majątkowych kredytu kupieckiego. Jeżeli NPV przyjmie wartość wyższą od zera, spełniony jest warunek konieczny opłacalności udzielanego kredytu. Polityka kredytowa, która nie zapewnia dodatniego NPV, może być stosowana jedynie czasowo

30 RYZYKO NOWEGO KLIENTA

31 Podejście inwestycyjne analiza nowego klienta Analiza nowo pozyskanego klienta: R max < i DSO [ K S ] Gdzie: S -wartość przychodów ze sprzedaży, O marża zysku na sprzedaży (rentowność sprzedaży K - koszt informacji o kliencie oraz zabezpieczeń prawno-majątkowych kredytu kupieckiego Należy obliczyć ryzyko R dla danego klienta Jeśli ryzyko nowego klienta R jest niższe niż R max to NPV będzie dodatnie

32 DSO

33 Ustalanie okresu inkasowania należności DSO- days of sales outstanding - liczba dni sprzedaży, za którą nie zainkasowano gotówki, liczba dni sprzedaży niezapłaconej Metody obliczania DSO metoda, w której wykorzystuje się do obliczeń średnią, dzienną sprzedaż, metoda LIFO (Last In, First Out) ostatnie przyszło, pierwsze wyszło metoda średniej ważonej (Weighted Average Method)

34 Obliczanie DSO metoda dziennej sprzedaży DSO obliczane jest jako należności na koniec okresu podzielone przez sprzedaż dzienną Gdzie: Sprzedaż dzienna = S i -sprzedaż w i-tym okresie n-liczba okresów n i=1 S i n 30

35 Obliczanie DSO metoda LIFO sprzedaż kolejnych miesięcy traktuje się jako 30 dniowe warstwy, poprzez odejmowanie warstw następuje wyzerowanie należności DSO LIFO = t k + N k i=1 S i S k+1 gdzie: t-liczba dni warstwy sprzedaży k-liczba okresów, w których różnica między należnościami ogółem a sprzedażą kolejnych okresów jest większa niż sprzedaż następnego okresu N- należności suma sprzedaży kolejnych okresów k i=1 S i

36 Obliczanie DSO metoda średniej ważonej średnia arytmetyczna ważona udziałów poszczególnych grup należności w należnościach ogółem DSO średnia_ważona = n i=1 u i d i Gdzie: u i -udział i-tego rodzaju należności w należnościach ogółem d i -średni czas przeterminowania danych należności

37 SKONTA

38 W polityce kredytowej istotny jest koszt określonych decyzji finansowych

39 Skonto kasowe Skonto kasowe to opust, jaki otrzymuje odbiorca, jeśli dokona płatności w określonym terminie odroczonym. Np. 2/10, EOM, net 30 - skonto za dokonanie w ciągu miesiąca wielu małych zamówień, można otrzymać 2% opustu za płatność w ciągu 10 dni przed końcem miesiąca, Lub 2/10, prox, net 30 2% opustu gdy płatność nastąpi w ciągu 10 dni przed końcem danego miesiąca

40 Koszt skonta kasowego: Skonto kasowe - koszt k = r 100 r 365 z y Gdzie: r-procentowa wielkość opustu udzielonego kontrahentowi (np. 3%), z -przyjęty w przedsiębiorstwie termin płatności (np. 30 dni), y- okres skrócenia płatności objęty skontem (np. 15 dni), k = =75% Oznacza to, ze skonto odpowiada rocznej stopie procentowej w wysokości 75%

41 Terminy ściągania zależności Służą do określania parametrów skonta Metoda zalecana przez DBS: c = z + z 3 Gdzie: c- termin ściągania należności, z- termin płatności przyjęty w transakcji (np. 14 dni) C=(14+5)=19 W przypadku kredytu ratalnego: c = 2 m 3 Gdzie: c- termin ściągania należności, m-liczba rat kredytu ratalnego (np. 6 rat miesięcznych) c=4 miesiące, czyli czwarta rata

42 Maksymalny opust za płatność Określa graniczną wartość opustu za płatność, jaka się opłaca 1 d maxi = i DSO y Gdzie: d maxi -maksymalny opust za płatność i-dzienna stopa procentowa, DSO- obliczane ze pomocą LIFO lub średniej ważonej y-okres płatności objęty skontem

43 SKONTO -KORZYŚCI Z UWOLNIENIA ŚRODKÓW

44 Korzyści uzyskane ze zwolnienia środków zamrożonych w zapasach (korzyści z przyspieszonej sprzedaży) G 1 = E Q a I 2 I a i DSO y Gdzie: G 1 -korzyść uzyskana ze zmniejszenia zapasów DSO- cykl należności, i-dzienna stopa procentowa, y-okres płatności objęty skontem, E-obniżka zapasów z tytułu np. wzrostu zamówienia, Q a -zamówienie inne niż optymalne zamówienie, I zapas wyrobu i-tego asortymentu (ilościowo), I a zapas wyrobu i-tego asortymentu (wartościowo)

45 ŚCIĄGANIE NALEŻNOŚCI

46 Techniki szybkiego ściągania należności Skup i sprzedaż należności Faktoring Forfaiting Windykacja

47 Przelew należności Podstawa prawna: Kodeks Cywilny art przeniesienie wierzytelności z majątku dotychczasowego wierzyciela do majątku osoby trzeciej Podmioty biorące udział w cesji: Cedent (dotychczasowy wierzyciel) Cesjonariusz (podmiot, na który jest przelewana wierzytelność) Dłużnik

48 Przelew należności Z powodu przelewu należności zamieniają się na gotówkę przed terminem płatności Następuje skrócenie rotacji należności (OSN) Następuje zmniejszenie zapotrzebowanie na kapitał zewnętrzny

49 Rodzaje przelewu wierzytelności Kryterium: odpłatność przelewu Kryterium: definitywność Kryterium: umiejscowienie ryzyka Odpłatny Nieodpłatny Definitywny Powierniczy (na zabezpieczenie) Z zachowaniem regresu Bez prawa regresu

50 Opłaty pobierane przez cesjonariusza Prowizja. Zależy od: Pracochłonności czynności wykonawczych Ryzyka transakcji wierzytelności Okresu płatności wierzytelności Kwoty wierzytelności (%) Dyskonto. Zależy od: Kwoty wierzytelności (%) Okresu płatności Wysokości stopy procentowej

51 Zarządzanie należnościami - faktoring Faktorant Dłużnik Spłata wierzytelności Dochodzenie należności Faktor

52 Rodzaje faktoringu Faktoring właściwy (pełny) strony podpisują umowę przelewu wierzytelności a ryzyko przejmuje faktor Faktoring niepełny (niewłaściwy) w przypadku niewypłacalności dłużnika wierzytelność wraca do faktoranta

53 Etapy faktoringu 1. Analiza sytuacji finansowej potencjalnego klienta (faktoranta) 2. Nabycie wierzytelności przez faktora (z dyskontem) 3. Dłużnik rozlicza się z faktorem (pełna kwota należności) 4. Faktor udostępnia faktorantowi raport o stanie należności 5. W przypadku braku zapłaty od kontrahenta, faktor podejmuje czynności windykacyjne

54 Faktoring-podstawowe funkcje Funkcja finansowania działalności Funkcja usługowa (administracyjna), Funkcja gwarancyjne (del credere, przejęcie ryzyka od faktoranta)

55 Faktoring - koszty Prowizja za przejęcie ryzyka (dyskonto) -1 do 4% wartości wierzytelności, Oprocentowanie (faktor udziela faktorantowi kredytu pod zastaw należności) - oprocentowanie zbliżone jest do bankowego, Prowizje przygotowawcze 0,1-3% wartości Prowizje administracyjne (np. długi księgowe, doradcze, monitorowanie dłużników) od 0,3 do 10%

56 Opłaty faktoringowe Prowizja Odsetki Opłaty dodatkowe Prowizja przygotowawcza (f. administracyjna) Prowizja administracyjna (f. administracyjna) Prowizja za del credere (f. zabezpieczająca) Odsetki zwykłe (f. finansowania) Odsetki umowne (okres tolerancji) (f. finansowania) Odsetki umowne (od umownego terminu) (f. finansowania) Odsetki umowne-dodatkowe kredytowanie (f. finansowania) Odsetki przeterminowane (f. finansowania) Opłata wstępna (f. administracyjna) Opłata za zmianę warunków umowy (f. administracyjna) Opłata za raporty w wywiadowni (f. administracyjna) Opłata za pomoc w windykacji (f. administracyjna) Opłata za korekty faktur (f. administracyjna)

57 Forfaiting Powstał na bazie faktoringu w latach 20 ubiegłego stulecia, Początkowo dotyczył transakcji zagranicznych Pierwotnie obejmował pełne przeniesienie ryzyka (forfait z fr. bez ryzyka )

58 Forfaiting Forfaiter (nabywca wierzytelności) Dłużnik Forfaitysta (forfetysta zbywca wierztelności)

59 Rodzaje forfaitingu Wypłacalność dłużnika: Występowanie usług dodatkowych Liczba podmiotów uczestniczących Zasięg terytorialny: Zawiadomienie dłużnika Właściwy (przejęcie ryzyka) Niewłaściwy Z usługami Bez usług Bezpośredni, Pośredni Krajowy, Zagraniczny Jawny (z zawiadomieniem) Ukryty (bez zawiadomienia)

60 Różnica pomiędzy faktoringiem a forfaitingiem Główna funkcja: finansowanie działalności przedsiębiorstwa poprzez wykupienie jego wierzytelności przez bank lub inną wyspecjalizowaną firmę. Różnice: transakcje forfaitingowe są silnie powiązane z wymianą międzynarodową i dotyczą przede wszystkim wierzytelności średnio- i długoterminowych faktoring dotyczy wierzytelności krótkoterminowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych Faktoring występuje w dwóch formach: z regresem lub bez regresu (w drugim przypadku stron skupująca wierzytelności przejmuje je wraz z ryzykiem niewypłacalności dłużników). Natomiast forfaiting występuje tylko w wersji bez regresu (dlatego jego przedmiotem są wyłącznie wierzytelności zabezpieczone za pomocą m.in. akredytywy dokumentowej, weksla lub gwarancji bankowej) W forfaitingu nie mają zastosowania dodatkowe usługi związane z zarządzaniem należnościami, m.in. monitoring odbiorców, sprawdzenie wierzytelności i wypłacalności finansowej kontrahentów, jak ma to miejsce w przypadku faktoringu z regresem Faktoring dedykowany jest przede wszystkim tym firmom, które prowadzą powtarzające się transakcje z wieloma stałymi kontrahentami Z forfaitingu korzystają firmy posiadające średnio- i długoterminowe wierzytelności, gdzie wiarygodność dłużnika nie budzi wątpliwości. Forfaiting najczęściej służy do finansowania kontraktów obejmujących dobra inwestycyjne (maszyny i urządzenia), a także surowce i towary notowane na giełdach (np. węgiel, ropa, gaz czy zboża). Forfaiting może dotyczyć tylko jednorazowych kontraktów, ale o znacznej wartości.

61 Windykacja należności Kończy etap ściągania należności Może mieć dwie formy: Wewnętrzną przez własną organizację Zewnętrzną - przez wyspecjalizowaną firmę windykacyjną

62 Mechanizmy windykacji Znam-nie znam (długi oddaje się znajomym) Podobny-niepodobny dłużnik jest bardziej podatny na perswazję osoby podobnej, Sąsiad-obcy Ładny-brzydki skuteczna perswazja osoby ładnej, Ubiera się/mówi tak samo Kobieta-mężczyzna

63 Literatura Sierpińska M., Wędzki D. (1999), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa

Polityka kredytowa. Zarządzanie należnościami i źródła finansowania krótkoterminowego. Kredyt kupiecki. Dr Tomasz Słoński

Polityka kredytowa. Zarządzanie należnościami i źródła finansowania krótkoterminowego. Kredyt kupiecki. Dr Tomasz Słoński Polityka kredytowa Zarządzanie należnościami i źródła finansowania krótkoterminowego Dr Tomasz Słoński 1. Rabaty (wielkość rabatów i okres który uprawnia do ich uzyskania) 2. Okres kredytowania (okres

Bardziej szczegółowo

Polityka kredytowa przedsiębiorstwa a ubezpieczenie ryzyka kredytu

Polityka kredytowa przedsiębiorstwa a ubezpieczenie ryzyka kredytu ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 786 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 64/1 (2013) s. 97 108 Polityka kredytowa przedsiębiorstwa a ubezpieczenie ryzyka kredytu Sylwia Bożek *, Izabela

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP Marek Matejun, Katarzyna Szymańska Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 5.1. Podstawowe zasady i źródła finansowania małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie

Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie Marek Gola * Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie Wstęp Dobra kondycja finansowa przedsiębiorstwa, jego sukcesy, ale także i reputacja zależą w dużej mierze od płynności

Bardziej szczegółowo

STANDARD EDUKACYJNY SPECJALIZACJI ANALIZA KREDYTOWA I FUNDAMENTALNA ZESTAW PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH

STANDARD EDUKACYJNY SPECJALIZACJI ANALIZA KREDYTOWA I FUNDAMENTALNA ZESTAW PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH OCENA EFEKTYWNOŚCI ZAMIERZEŃ ROZWOJOWYCH I INWESTYCYJNYCH 1. Jakie są obowiązki i prawa Kredytobiorcy i Kredytodawcy, jaka jest rola warunków dodatkowych (tzw. covenants) zawartych w umowie kredytu? 2.

Bardziej szczegółowo

JAK POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ. Jak poprawić płynność finansową w firmie

JAK POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ. Jak poprawić płynność finansową w firmie JAK POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ W FIRMIE Jak poprawić płynność finansową w firmie 1 2 Jak poprawić płynność finansową w firmie Faktoring Spis treści Rynek faktoringu w Polsce i na świecie...4 Definicja

Bardziej szczegółowo

Faktoring z szansą na przyszłość

Faktoring z szansą na przyszłość 28 FAKTORING Faktoring z szansą na przyszłość Faktoring jako jedna z metod kontrolowania płynności finansowej stale zyskuje nowych zwolenników. Obecnie nie jest to już mało znana nowość, z której korzystają

Bardziej szczegółowo

17. Procedury kredytowe. Spis treści

17. Procedury kredytowe. Spis treści Spis treści 17. Procedury kredytowe... 1 17.1 Dokumentacja kredytowa klienta i jej weryfikacja... 2 17.2 Analiza wskaźnikowa i credit-scoring... 3 17.3 Komitety kredytowe i umowa kredytowa... 4 18. Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 29 30 (795 796) 6 19 sierpnia 2013 r. cena 33,80 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 29 30 (795 796) 6 19 sierpnia 2013 r. cena 33,80 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak wycenić małe przedsiębiorstwo W NASTĘPNYM NUMERZE: Czy świadczenia z zfśs są opodatkowane UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 29 30 (795 796) 6 19

Bardziej szczegółowo

LUDZIE KONCEPCJE PRAKTYKA. ABC Faktoringu. czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury. Partner merytoryczny

LUDZIE KONCEPCJE PRAKTYKA. ABC Faktoringu. czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury. Partner merytoryczny KONCEPCJE PRAKTYKA ABC Faktoringu czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury Partner merytoryczny Sposób na płynność Niepewna sytuacja gospodarcza na europejskich i światowych rynkach, powracające

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Mirosław Kurek FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Bilans przedsiębiorstwa Podstawowym sprawozdaniem finansowym w przedsiębiorstwie o największym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWO WSPOMAGANE ZARZĄDZANIE GOTÓWKĄ W MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWIE

KOMPUTEROWO WSPOMAGANE ZARZĄDZANIE GOTÓWKĄ W MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWIE KOMPUTEROWO WSPOMAGANE ZARZĄDZANIE GOTÓWKĄ W MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWIE Anna KIWAŁA Streszczenie: W opracowaniu przedstawiono model zarządzania gotówką w małym przedsiębiorstwie oraz praktyczne wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej

Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej Henryk Dąbrowski Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej Podjęcie działalności gospodarczej wymaga zaangażowania składników majątkowych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PLANOWANIE FINANSOWE 9 ROZDZIAŁ 2. ANALIZA FINANSOWA 43

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PLANOWANIE FINANSOWE 9 ROZDZIAŁ 2. ANALIZA FINANSOWA 43 SPIS TREŚCI WSTĘP 7 ROZDZIAŁ 1. PLANOWANIE FINANSOWE 9 1.1. Istota planowania finansowego w przedsiębiorstwie 9 1.2. Etapy planowania 17 1.3. Hierarchia planów organizacyjnych 19 1.3.1. Planowanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE KLIENTÓW BIZNESOWYCH. Produkty bankowe dla firm

FINANSOWANIE KLIENTÓW BIZNESOWYCH. Produkty bankowe dla firm FINANSOWANIE KLIENTÓW BIZNESOWYCH Produkty bankowe dla firm Źródła zewnętrzne finansowania przedsiębiorstwa Przejdziemy teraz do omówienia takich źródeł zewnętrznych jak: Kredyty Faktoring Leasing Środki

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V DZIURA, CZYLI SKĄD WZIĄĆ BRAKUJĄCE PIENIĄDZE?

ROZDZIAŁ V DZIURA, CZYLI SKĄD WZIĄĆ BRAKUJĄCE PIENIĄDZE? ROZDZIAŁ V DZIURA, CZYLI SKĄD WZIĄĆ BRAKUJĄCE PIENIĄDZE? ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA GOSPODARCZEGO, CZYLI SKĄD WZIĄĆ PIENIĄDZE? W trakcie analizy opłacalności planowanego przedsięwzięcia okazuje

Bardziej szczegółowo

Pytania do egzaminu "Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF)" (część pisemna)

Pytania do egzaminu Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF) (część pisemna) 1. WIEDZA 1.1. SYSTEM BANKOWY 1. SYSTEM BANKOWY OBEJMUJE NASTęPUJąCE GRUPY BANKóW: 2. NA CZYM POLEGA FUNKCJA EMISYJNA BANKU CENTRALNEGO? 3. NA CZYM POLEGA FUNKCJA BANKU BANKóW NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO?

Bardziej szczegółowo

Faktoring sposobem na pozbycie się wierzytelności

Faktoring sposobem na pozbycie się wierzytelności Faktoring sposobem na pozbycie się wierzytelności Michał Kołtuniak 19-08-2008 Faktoring pozwala firmie nie tylko przetrwać trudne momenty, lecz takŝe zwiększyć przejrzystość finansową, poprawić płynność

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki. Klasyfikacja i organizacja ewidencji rozrachunków. należności zobowiązania

Rozrachunki. Klasyfikacja i organizacja ewidencji rozrachunków. należności zobowiązania Rozrachunki dr Tomasz Gabrusewicz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, tomasz.gabrusewicz@ue.poznan.pl www.gabrusewicz.pl Klasyfikacja i organizacja ewidencji rozrachunków Kryteria podziału Rodzaje rozrachunków

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Kredyt jako kategoria ekonomiczna

Kredyt jako kategoria ekonomiczna Dr Wojciech Misiak Warszawa dn. 13.11.2011 r. 1 Kredyt jako kategoria ekonomiczna 1. Istota kredytu. Stosunek kredytowy, jako specyficzna kategoria ekonomiczna rozwinął się ze stosunku wymiennego kupna

Bardziej szczegółowo

WYBRANE FORMY FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA

WYBRANE FORMY FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA Beata Granosik Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Stosowanej Politechnika Koszalińska WYBRANE FORMY FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA Każda inwestycja rzeczowa wymaga zgromadzenia odpowiedniego kapitału do jej

Bardziej szczegółowo

Analiza spółek giełdowych

Analiza spółek giełdowych Analiza spółek giełdowych Warszawa, kwiecień 2008 1 Azimutus S.A. Azimutus działa od 2003 roku, w obszarach doradztwa strategicznego i transakcji kapitałowych, utrzymując aktywny 19-osobowy zespół z doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE 1. Definicje banków: Bank jako przedsiębiorstwo Bank to przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega wyłącznie na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

WSTĘP KREDYTY OBROTOWE

WSTĘP KREDYTY OBROTOWE WSTĘP Banki udzielają przedsiębiorcom kredytów na finansowanie ich działalności gospodarczej. Kredyty te można podzielić w w różny sposób w zależności od przyjętego kryterium. Biorąc pod uwagę przedmiot

Bardziej szczegółowo

Krystian Zawadzki. Praktyczne możliwości wykorzystania faktoringu jako źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce 1. WSTĘP

Krystian Zawadzki. Praktyczne możliwości wykorzystania faktoringu jako źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce 1. WSTĘP Krystian Zawadzki Praktyczne możliwości wykorzystania faktoringu jako źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce 1. WSTĘP Chroniczny brak kapitału jest jedną z największych bolączek polskich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE ANALIZA WSKAŹNIKOWA Analiza wskaźnikowa jest to metoda badań analitycznych polegająca na obliczaniu wskaźników na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych i ich ocenie porównawczej w czasie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo