Nowy porządek. czy bałagan? str Z prac Rady nadzorczej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowy porządek. czy bałagan? str. 6-7. Z prac Rady nadzorczej"

Transkrypt

1 lipiec 2013r., nr 34 Nowy porządek czy bałagan? Od pierwszego lipca obowiązuje znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Niestety, nowy śmieciowy porządek rodzi się w bólach. REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII str. 6-7 RaPoRT RoZlicZenie Z prac Rady nadzorczej Zgodnie z sugestiami zgłoszonymi przez mieszkańców, podczas tegorocznego Walnego Zgromadzenia Członków GSM rozpoczynamy publikowanie na łamach naszej gazety informacji o pracach Rady Nadzorczej. Raporty ukazywać się będą raz na kwartał. Dokonano rozliczenia różnicy powstałej między zaliczkowymi opłatami na poczet centralnego ogrzewania, a faktycznymi kosztami przypadającymi na poszczególne lokale w danym budynku, w okresie od 1 lipca 2012r. do 30 czerwca 2013r. str. 3 str. 4 Z życia osiedli Pionierzy ważne sprawy czekają na remonty str. 5 Wszystko o ubezpieczeniach mieszkań przy czynszu str. 8-9

2 2 Aktualności Raport Sekcji Windykacji Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju za pierwsze półrocze 2013r. REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII - 36 spraw zostało przekazanych do Działu Radców Prawnych GSM, w celu skierowania do sądu pozwów o nakaz zapłaty na łączną kwotę ,71 zł, z czego - 47 spraw z roku poprzedniego i roku bieżącego Dział Radców Prawnych przekazał do sądu w celu uzyskania nakazu zapłaty, na łączną kwotę ,56 zł; - 6 spraw oczekuje na tytuł wykonawczy na kwotę ,90 zł; - 40 spraw uzyskało nieprawomocny tytuł wykonawczy na kwotę ,07 zł; - wycofano 1 pozew z uwagi na spłatę zadłużenia. Wystosowano: - 67 upomnień do osób z zadłużeniem powyżej trzech miesięcy, ostatecznych wezwań do zapłaty do osób posiadających zadłużenie przekraczające okres trzech miesięcy, - 29 pism informujących, że w przypadku nieuregulowania zadłużenia czynszowego w terminie 14 dni GSM wystąpi do Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju z wnioskiem o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej do ksiąg wieczystych. Do dnia r. przyjęto od 150 dłużników deklaracje i pisma dotyczące spłaty zadłużenia czynszowego w ratach. Deklaracje te są na bieżąco kontrolowane i monitorowane przez pracowników Sekcji Windykacji pod kątem efektywności spłaty zadłużenia. - 47,34% dłużników wywiązuje się solidnie i regularnie z zadeklarowanych przez siebie warunków spłaty zobowiązań finansowych wobec spółdzielni, - 21,33% wywiązuje się z nich jedynie częściowo, - 31,33% nie przestrzega obowiązków wynikających z treści zawartej ze Spółdzielnią ugody. W okresie od marca do czerwca 2013r., Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa za pośrednictwem zewnętrznej firmy windykacyjnej Deptor-Windykacja, odzyskała kwotę zadłużenia w wysokości ,09 zł. W okresie od kwietnia do czerwca 2013r., Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa za pośrednictwem zewnętrznej firmy Mediator Sądowy, odzyskała kwotę zadłużenia w wysokości ,29 zł. Jednocześnie informujemy, że kolejna zewnętrzna firma windykacyjna z Warszawy Biuro Odzyskiwania Należności w okresie od kwietnia do czerwca 2013r. odzyskała 2 824,31 zł. W okresie od 2012r. do 30 czerwca 2013r. przejęto 11 lokali mieszkalnych - kwota zadłużenia wynosi ,44 zł i zostanie odzyskana po rozliczeniu, i po sprzedaży mieszkań w drodze przetargu. Pochwalili nas w mediach Telewizja TVS poinformowała widzów o zakończeniu projektu Jessica w Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej. Jessica działa. Pierwszy projekt w Jastrzębiu - Zdroju zakończony. REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Zakończyła się realizacja pierwszego projektu w ramach Mechanizmu JESSI- CA w województwie śląskim. To inwestycja Rewitalizacja pięciu placów zabaw wraz z budową kortu tenisowego, dwóch boisk do gry w badmintona i ringo oraz instalacja monitoringu na terenie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju. Dzięki projektowi udało się zrewitalizować pięć placów zabaw znajdujących się na terenie należącym do Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju i stworzyć przestrzeń rekreacyjno- -sportową. Zbudowano kort tenisowy i dwa boiska do gry w bad- -mintona oraz ringo. Wprowadzono monitoring na niezagospodarowanych obecnie i niszczejących terenach - min. na ulicach, przy których powstały place zabaw i boiska w ramach projektu, a także tam, gdzie istnieją już place zabaw. Wartość projektu wyniosła ponad 1mln 200 tys. zł, z czego 900 tys. zł to pożyczka z programu Jessica... - to usłyszeli widzowie TVS. Wydawca Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Graniczna 1 centrala: (032) Redaktor naczelny: Jerzy Filar Skład: F-Press, Mikołów Druk: Agora Poligrafia, Tychy ul. Towarowa 4 Biuletyn informacyjny Twoja Spółdzielnia został zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Gliwicach w rejestrze dzienników i czasopism pod pozycja Pr 314. REKLAMA: ,

3 lipiec marzec nr 34 nr REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Zgodnie z sugestiami zgłoszonymi przez mieszkańców, podczas tegorocznego Walnego Zgromadzenia Członków GSM rozpoczynamy publikowanie na łamach naszej gazety informacji o pracach Rady Nadzorczej. Raporty ukazywać się będą raz na kwartał. Z PRAC RADY NADZORCZEJ REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII W drugim kwartale tego roku (kwiecień, maj, czerwiec) Rada Nadzorcza odbyła sześć posiedzeń, z tego dwa przed Walnym Zgromadzeniem Członków, a cztery po nim. Podjęto 11 uchwał. W związku z zakończeniem kadencji poprzedniej Rady i wyborem jej nowego składu przez WZCz, na posiedzeniu, trzeciego czerwca, nastąpiło ukonstytuowanie nowowybranej Rady Nadzorczej na kadencję Obecny dziewięcioosobowy skład Rady Nadzorczej GSM: 1. Zbigniew Podmagórski przewodniczący, 2. Waldemar Kapłon zastępca przewodniczącego, przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej, 3. Grażyna Szczuka sekretarz, 4. Andrzej Matusiak przewodniczący Komisji Rewizyjnej, 5. Franciszek Cichoń przewodniczący Komisji Gospodarczej, 6. Stanisław Hola członek, 7. Marian Placha członek, 8. Wiesława Kosowska członek, 9. Mirosław Lęga członek. Pierwsze pięć z wymienionych osób stanowi Prezydium Rady Nadzorczej. Powołano trzy komisje: 1. Komisja Rewizyjna w składzie: Andrzej Matusiak, Wiesława Kosowska, Mirosław Lęga, Waldemar Kapłon. 2. Komisja Gospodarcza w składzie: Franciszek Cichoń, Waldemar Kapłon, Marian Placha, Grażyna Szczuka, Stanisław Hola, Wiesława Kosowska, Mirosław Lęga. 3. Komisja Statutowo-Regulaminowa w składzie: Waldemar Kapłon, Zbigniew Podmagórski, Grażyna Szczuka, Stanisław Hola. W związku z prośbą Wiesławy Frysztackiej o przeniesienie do pracy w innej spółdzielni, Rada Nadzorcza odwołała ją z zajmowanej funkcji i przeprowadziła konkurs na stanowisko zastępcy prezesa do spraw ekonomicznych głównego księgowego. W wyniku dokonanego wyboru od 15 lipca tego roku funkcję tą pełni Monika Tomczyk. głównymi tematami posiedzeń RADY NADZORCZEJ były, m.in.: - analiza wyników gospodarczo-finansowych za pierwszy kwartał 2013, - analiza rozliczeń zakończonych zadań termomodernizacyjnych budynków Kurpiowska 3, 4, 10; Kaszubska 12 i Krakowska wraz z zatwierdzeniem dopłat dla nieczłonków, - wprowadzenie aneksem nr 3 zmiany w Regulaminie rozliczania poboru wody i odprowadzenia ścieków w lokalach mieszkalnych i użytkowych GSM w Jastrzębiu-Zdroju, - wprowadzenie aneksem nr 1 zmiany w Regulaminie gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz zasad gospodarki finansowej GSM w Jastrzębiu-Zdroju wynikającej z ustaleń polustracyjnych, - omówienie przebiegu WZCz i przegłosowanych uchwał, wnioski oraz zgłaszane problemy. - rozpatrzono pisma kierowane do RN i odpowiednio skierowano je do wykonania, udzielenia odpowiedzi lub podjęto decyzje w podnoszonych sprawach. W terenie: Prezydium RN dokonało wizji oględzin osiedla Armii Krajowej w sprawach dotyczących parkingu oraz chodnika, natomiast Komisja Gospodarcza wizytowała rejon ul. Katowickiej w sprawach dot. placu zabaw, budowy wjazdu dla niepełnosprawnych, parkingu, oświetlenia oraz przycinki drzew. Spostrzeżenia i sugestie przekazano Zarządowi.

4 4 Ważne sprawy ROZLICZENIA Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jastrzębiu - Zdroju informuje, że działając w oparciu o regulamin rozliczania kosztów zakupu i dostawy ciepła do budynków oraz rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie, dokonano rozliczenia różnicy powstałej między zaliczkowymi opłatami na poczet centralnego ogrzewania, a faktycznymi kosztami przypadającymi na poszczególne lokale w danym budynku, w okresie od 1 lipca 2012r. do 30 czerwca 2013r. Rozliczone ciepło W przypadku, gdy rzeczywiste koszty dostawy ciepła do danego budynku są wyższe od naliczonych opłat za centralne ogrzewanie, to lokatorzy tego budynku zobowiązani są do pokrycia powstałej różnicy rozliczonej proporcjonalnie do m 2 powierzchni użytkowej mieszkania w miesiącu otrzymania rozliczenia c.o. wnosząc ją wraz z bieżącym czynszem mieszkaniowym. Natomiast w przypadku, gdy rzeczywiste koszty dostawy ciepła do danego budynku są niższe od naliczonych opłat za c.o. to różnicę Spółdzielnia rozliczy z lokatorami tego budynku proporcjonalnie do m 2 powierzchni użytkowej mieszkań i zaliczy ją na poczet bieżących opłat czynszowych w miesiącu otrzymania rozliczenia centralnego ogrzewania, tj. w lipcu br. Koszty c.o. na zasobach GSM za omawiany okres rozliczeniowy wy- niosły łącznie ,19 zł. Faktyczne koszty c.o. przypadające na m² powierzchni użytkowej na poszczególnych budynkach kształtują się następująco: w 23 przypadkach są wyższe od wznoszonych zaliczek na poczet c.o., na 29 budynkach są równe lub na granicy wysokości wznoszonych zaliczek, a na pozostałych 45 budynkach koszty są niższe od miesięcznych zaliczek wnoszonych z tytułu centralnego ogrzewania. Średnie faktyczne koszty c.o. wynoszą od 2,04 zł/m²/m-c do 3,87 zł/m²/m-c. W związku ze szczegółową analizą przewidywanych kosztów i dochodów z c.o. na sezon rozliczeniowy 2012/2013 Ponad 13 mln zł wyniósł łączny koszt centralnego ogrzewania w zasobach GSM w 23 budynkach koszt c.o. był wyższy od wniesionych zaliczek w 29 budynkach koszt c.o. okazały się równe kwocie zaliczek w 45 budynkach koszt c.o. okazał się niższy od wpłaconych zaliczek na niektórych budynkach od r. konieczne było wprowadzenie nowych zaliczek wnoszonych w opłatach czyn- -szowych na pokrycie kosztów c.o. Nowe zaliczki uwzględniały coroczną zmianę taryfy ciepła opracowanej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., które od r. wprowadziło nowe stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe (MW) i opłaty zmiennej za usługi przesyłowe (GJ). Jednocześnie informujemy, że Spółka Energetyczna Jastrzębie S.A. wprowadziła nowe ceny ciepła począwszy od 1 sierpnia 2013r. i powyższe zmiany będą uwzględnione w analizie senonu rozliczeniowego 2013/2014. Podsumowując rozliczenie w/w sezonu obserwujemy, że na ostateczne koszty c.o., które ponoszą Spółdzielcy znaczny wpływ, pomimo wzrostu kosztów dostawy ciepła niezależnych od Spółdzielni mają: postępująca termomodernizacja budynków oraz różnorodne działania Spółdzielni w kierunku racjonalnej i oszczędnej gospodarki ciepłem. REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

5 lipiec marzec nr 34 nr Z życia osiedli Okres wakacyjny jest tym momentem w działalności każdego zarządu osiedla w którym składa się wnioski remontowe do budżetu miasta na przyszły rok, a więc w tym przepadku Sprawę tę omawiano na zarządzie, podczas dyżuru 16 lipca, gdzie poddano analizie dotychczasową realizację planów remontowych 2013 z uwzględnieniem tego, co jeszcze do końca roku zostanie wykonane. Pionierzy REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII czekają na remonty W tym roku mogą jeszcze oczekiwać na dalszy cząstkowy remont nawierzchni chodnikowej mieszkańcy ulicy Kaszubskiej. Wymiana tego chodnika trwa już od kilku lat i jest realizowana fragmentami. Wszyscy mamy nadzieję, że w końcu zostanie całkowicie zakończona. Rozpoczną się także prace związane z przebudową napowietrznej linii energetycznej. W osiedlu jest zabudowanych bardzo dużo starych słupów energetycznych z napowietrznym okablowaniem oświetlenia naszych ulic. Rozwiązania tego typu funkcjonują od czasu, kiedy powstawało Osiedle Pionierów. Zostanie postawionych ok. 50 nowych lamp ulicznych. Należy się liczyć z tym, że osiedle będzie mocno rozkopane, jeżeli tak można delikatnie to ująć. Nie znajduje dobrego klimatu na rozpoczęcie prac: Remont kanalizacji deszczowej ulicy Mazowieckiej z wymianą nawierzchni wraz z wyprofilowaniem wylotu ulic Pomorskiej i Łowickiej. Wymiana nawierzchni chodnikowej była już w planach budżetowych miasta na lata 2012 i miała być zrealizowana w 2013 roku z uprzednim remontem kanalizacji deszczowej. Wniosek ponawiamy z nadzieją, że znajdzie on pomyślny finał w roku Drugim ważnym wnioskiem jest kontynuacja przebudowy ulicy Podhalańskiej. Ulica Podhalańska jest dwupasmówką na odcinku od ul. Cieszyńskiej do Mazowieckiej. Nasz wniosek idzie w kierunku dalszej przebudowy odcinka od ul. Mazowieckiej do Zielonej, który jest odcinkiem drogi jednopasmowej wraz z przebudową świateł z ul. Arki Bożka. Jeżeli wniosek znajdzie poparcie we władzach miasta będzie musiał być wykonany najpierw projekt przebudowy tego odcinka. Dość długą listę wniosków mieszkańców otwiera także przebudowa i remont ulicy Pomorskiej z bardzo brzydkim odcinkiem chodnika na wprost garaży. Dzierżawiony teren przy starym targowisku od dawna prosi o remont parkingu przy ulicy Arki Bożka. Wniosek o rozbudowę parkingu przy kościele NMP Matki Kościoła ma już swój historyczny wymiar. Troska rodziców o estetyczny wygląd elewacji i schodów szkoły podstawowej wyraża się we wniosku: Remont schodów i placu przed wejściem do Szkoły Podstawowej nr 6. Troską mieszkańców jest także dawna TRÓJKA przy Alei Piłsudskiego od strony budynków Śląska psująca wizerunek miasta. Z myślą o dzieciach zgłoszono także wniosek: Budowa wielofunkcyjnego placu do zabaw z piłką za Przychodnią Zdrowia ul. Łowicka. W związku z brakiem miejsc parkingowych zgłoszono także likwidację zbędnego chodnika przy ulicy Mazurskiej naprzeciw Szkoły Podstawowej nr 5, obok Restauracji 1. Zarząd Osiedla Pionierów nie ma żadnego wpływu na realizację wniosków. W jego kompetencji jest tylko zebranie i przekazanie wniosków mieszkańców do Urzędu Miasta oraz radnym. To tam toczą się rozmowy i dyskusje nad znalezieniem kompromisu, by pogodzić potrzeby z możliwościami. To tam dzielone są środki będące w budżecie miasta, by żadne sołectwo czy też osiedle nie zostało pokrzywdzone w niezbędnych remontach i inwestycjach. Bolesław Lepczyński, wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla Źródło: strona internetowa osiedla Pionierów REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Centra Dietetyczne Naturhouse w Jastrzębiu-Zdroju: Al. Piłsudskiego 18 A, tel , kom ul. 11 listopada 17, tel , kom

6 6 Śmieciowa rewolucja Największe absurdy ustawy śmieciowej : 1. System gospodarki odpadowej został oparty o ustawę o utrzymaniu porządku i czystości, w której można doszukać się niezgodności z Konstytucją i innymi ustawami. Taka ustawa powinna zostać zaskarżona w Trybunale Konstytucyjnym. 2. Ustawa ta stoi w sprzeczności między innymi z ustawą o gospodarce komunalnej. 3. Nowy system jest bardzo restrykcyjny w stosunku do nieruchomości zamieszkałych, czyli do zwykłych domów jedno i wielorodzinnych, a bardzo ulgowo traktuje podmioty gospodarcze, czyli największych wytwórców, najbardziej problematycznych odpadów. 4. W sposób opisany w ustawie system musi być drogi, znacznie droższy niż obecnie obowiązujący w naszych spółdzielniach. System ten nie zakłada jednak wzrostu jakości świadczonych usług, a jedynie znaczny wzrost kosztów nie przeznaczanych wprost na sam odbiór i unieszkodliwianie odpadów. Musiały pow- -stać drogie i przeinwestowane instalacje regionalne, które generując obecnie bardzo wysoki poziom kosztów amortyzacji, muszą mieć bardzo drogie cenniki przyjęcia odpadów. Instalacji takich jest najczęściej jedna dwie na region, więc może się okazać, że znaczne odległości do takiej instalacji będą generowały wysokie koszty transportu. Koszt administrowania systemem przez gminę też musi być znaczny, ze względu na nałożenie na gminy wielu obowiązków w tych kwestiach. 5. W przypadku świadczenia usług przez prywatną firmę, mieszkańcy muszą liczyć się z tym, że forma świadczenia takiej usługi nastawiona będzie na osiągnięcie maksymalnego zysku przez właściciela, a nie na właściwe wykonanie i dokładność. 6. Czy system będzie sprawny i tani zależy w chwili obecnej głównie od uczciwości oraz wiedzy merytorycznej i praktycznej w kwestii gospodarki odpadami urzędników naszego magistratu. 7. System zbierania opłat proponowany w ustawie i preferowany przez nasz UM może spowodować lawinowe narastanie zadłużenia Spółdzielni i ponoszenia kosztów przez mieszkańców rzetelnie wywiązujących się ze swoich obowiązków za tych którzy nie chcą płacić. Od pierwszego lipca obowiązuje znowelizow i porządku w gminach. Niestety, nowy śmie Nowy po czy bał Przepisy nakładają odpowiedzialność za brak złożenia przez nas deklaracji w imieniu Kolejną sporną kwestią są opłaty za odbiór za prowadzenie polityki od- padowej na gminy. niektóre samorządy radzą sobie z tym lepiej, inne gorzej. Ocenę przebiegu śmieciowej rewolucji w jastrzębiu-zdroju pozostawiamy Państwu. warto jednak pamiętać o tym, że w naszym mieście niektórych błędów można było uniknąć przyjmując rozwią- zania instytucji, które w radzeniu sobie ze śmieciami mają największe doświadczenie, czyli spółdzielniami mieszkaniowymi. Spółdzielców. ale jakim PRaweM MaMy składać deklarację za Mieszkańca, który jest OdRębnyM właścicielem lokalu? taka OsOba jest PaRtneReM dla urzędu Miasta, a nie dla nas. śmieci. Jeśli Zarząd zapłaci magistratowi za wszystkich swoich członków, a część z nich nie wniesie opłaty, to kto ureguluje należności dłużników? Kto poniesie koszty windykacji tych kwot? Otóż w takich sytuacjach za nieuczciwych lokatorów płacą Ci, którzy są rzetelni i uczciwi. Na to nie ma naszej zgody! Ale stało się inaczej, choć początkowo liczyliśmy na to, że dla dobra mieszkańców, samorządowcy będą współpracować ze spółdzielcami. Doszło do kilku spotkań władz miasta z przedstawicielami GSM. Proponowaliśmy, żeby skorzystano z naszych doświadczeń. Mówiliśmy, że mamy właściwą hierarchię działań, umyte i zdezynfekowane kontenery, posprzątane i zabezpieczone rejony składowania śmieci, rozwiązane problemy z segregacją. I co? Dostaliśmy informację, że nasze sugestie zostaną poddane analizie i włączone do procesu podejmowania decyzji. Niestety, żaden z naszych wniosków i sugestii nie zostały uwzględnione. Jakie tego będą konsekwencje? Właśnie ruszyły kontrole w całej Polsce, które zapewne zawitają także do jastrzębskich spółdzielni. Niewykluczone, że otrzymamy karę REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

7 lipiec marzec nr 34 nr ana ustawa o utrzymaniu czystości ciowy porządek rodzi się w bólach. rządek Więcej szczegółów na temat rewolucji śmieciowej w Jastrzębiu - Zdroju i jej konsekwencjach dla spółdzielni mieszkaniowych w naszym mieście, znajdziecie Państwo w specjalnej, bezpłatnej gazetce, która ukaże się wkrótce. REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII agan? Oto kilka z propozycji, które zgłosiliśmy władzom miasta i które naszym zdaniem usprawniłyby system odbioru śmieci i utrzymania czystości w Jastrzębiu Zdroju. Niestety, nie zostały one uwzględnione. - Zróżnicowania stawek dla nieruchomości jednorodzinnych i wielorodzinnych. Sejmowa autopoprawka do ustawy dają taką możliwość, ale Jastrzębie-Zdrój z niej nie skorzystało. Chociaż jest ogromna różnica w kosztach (kilometry, czas, środki, nakład pracy) przy oczyszczeniu 250 domków rodzinnych w porównaniu z budynkiem na 250 rodzin. - Pojemniki na śmieci powinny być własnością firmy wywożącej śmieci. Niestety, w Jastrzębiu -Zdroju pojemniki musimy sami kupić. Co to oznacza? Wydatek i kolejne konsekwencje. Gdyby firma musiała podstawić swoje pojemniki, dbałaby o ich serwis i czystość. A o nasze kto zadba? - Dokładne zdefiniowanie pojęcia segregacja. Co się stanie, jeżeli operator śmieciarki znajdzie szklane butelki w pojemniku na odpady zmieszane? Doniesie, tam gdzie trzeba, że mieszkańcy nie segregują, a więc powinni płacić wyższą stawkę. A rozwiązanie było proste. Do dokumentacji przetargowej wystarczyło wnieść zapis mówiący o tym, że firma startująca w przetargu musi posiadać sortownię odpadów i dokonywać ostatecznej selekcji, za co otrzyma te posortowane elementy do swojej dyspozycji. REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

8 8 Ważne sprawy Ubezpieczenia mieszkań Szanowni Państwo, Walne Zgromadzenie członków naszej spółdzielni, które odbyło się w dniach r. pozytywnie zagłosowało za wprowadzeniem ubezpieczenia lokali mieszkalnych przy czynszu (Uchwała Walnego Zgromadzenia nr 18/2013). Przy 245 głosujących - za opowiedziało się 219 osób, przeciw 26. W ślad za podjętą uchwałą przez Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza w dniu r. podjęła Uchwałę nr 66/2013, wprowadzającą: dla wszystkich lokali mieszkalnych będących w zasobach Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju, opłatę dodatkową w wysokości 3,00 zł/miesięcznie, pobieraną wraz z czynszem tzw. ubezpieczenie mieszkań przy czynszu - począwszy od 01 listopada 2013r. Osoby nie zainteresowane ofertą są zobowiązane do złożenia pisemnej rezygnacji z ubezpieczenia mieszkań przy czynszu i dostarczenia jej do administracji lub sekretariatu w siedzibie GSM. Druk rezygnacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały. W myśl podjętej uchwały Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przeprowadził przetarg w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie firmy ubezpieczeniowej. W wyniku negocjacji Zarząd GSM rekomenduje ofertę Bezpieczny Dom w UNIQA T. U. S.A. Oferta firmy została sporządzona w oparciu o Filar Bezpieczny dom - Ogólne warunki ubezpieczenia mienia ze składką płatną miesięcznie, zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. Nr 262/2012 z dnia 19 grudnia 2012r., stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 15 stycznia 2013r. Niejednokrotnie mieszkanie i rzeczy jakie się w nim znajdują są najcenniejszym dorobkiem naszego życia, a niespodziewane zdarzenie może spowodować jego częściową lub całkowitą utratę. Aby się przed nim zabezpieczyć warto posiadać zabezpieczenie w postaci polisy ubezpieczeniowej, która złagodzi skutki niepożądanych zdarzeń. Stąd też, nasza propozycja. Ideą takiej formy ubezpieczenia jest wynegocjowanie, jak najlepszych warunków za niewielką, rozsądną składkę - ubezpieczenie w grupie jest zdecydowanie tańsze niż ubezpieczenie indywidualne. Opisane niżej ubezpieczenie z tak dużym zakresem, przy zakupie indywidualnym ze składką płatną jednorazowo, kosztuje około 100 złotych na rok, a rozłożenie tej kwoty na raty powoduje dalszy wzrost kosztu składki. Nasza propozycja zamyka się kosztem 36,00 zł rocznie z rozłożoną składką na raty, których wysokość miesięcznie wynosi 3,00 zł. Otrzymują Państwo ubezpieczenie, które w całości pokrywa skutki prawdopodobnych zdarzeń, w efekcie których mogą powstać możliwe do przewidzenia szkody oraz dodatkowe świadczenia i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Poniżej przedstawiamy Państwu przedmiot i zakres ubezpieczenia w ramach wynegocjowanej oferty ze szczegółowym opisem zakresu ubezpieczenia. Oferta obejmuje: 1. ubezpieczenie mienia w zakresie: a) ruchomości domowe, b) stałe elementy wyposażenia mieszkania, c) Zewnętrzne elementy anten satelitarnych, d) szyby w lokalu. Ruchomości domowe - będące własnością Ubezpieczonego: a) urządzenia domowe, meble, sprzęt gospodarstwa domowego, dywany, wykładziny, przedmioty i zapasy gospodarstwa domowego, b) odzież i inne przedmioty osobistego użytku, c) sprzęt elektroniczny, audiowizualny, fotograficzny, komputerowy oraz instrumenty muzyczne, aparaty telefoniczne wszelkiego rodzaju, d) gotówka i inne środki płatnicze krajowe i zagraniczne, papiery wartościowe, w tym akcje oraz obligacje, e) wyroby ze srebra, złota, platyny, kamieni szlachetnych oraz biżuteria z metali lub substancji szlachetnych, monety złote i srebrne nie będące środkami płatniczymi, dzieła sztuki oraz zbiory kolekcjonerskie, f) rowery, wózki inwalidzkie nie podlegające rejestracji, sprzęt turystyczny, sportowy i rehabilitacyjny oraz części # zamienne do samochodów, motorowerów i motocykli, g) sprzęt ogrodniczy oraz sprzęt do majsterkowania, h) urządzenia warsztatów chałupniczych, i) a także zwierzęta domowe, takie jak: psy, koty, ptaki, ryby w akwariach, za wyjątkiem zwierząt utrzymywanych w celach hodowlanych lub handlowych, j) mienie wypożyczone - ruchomości domowe czasowo znajdujące się w posiadaniu. Ubezpieczonego na podstawie użyczenia lub wypożyczenia przez pracodawcę, organizację sportową, społeczną, klub, wypożyczalnię lub inną jednostkę pod warunkiem, że fakt użyczenia lub wypożyczenia został odpowiednio udokumentowany albo potwierdzony przez tę jednostkę; nie obejmuje ruchomości domowych, które zostały użyczone lub wypożyczone w ramach prowadzonej działalności gospodarczej; Stałe elementy lokalu mieszkalnego - elementy wyposażenia lokalu mieszkalnego zamontowane lub wbudowane na stałe, w szczególności: a) meble wbudowane, obudowy instalacji i grzejników, b) schody wewnętrzne, antresole, c) stolarka okienna i drzwiowa wraz z oszkleniem, zamknięciami i urządzeniami zabezpieczającymi, d) urządzenia instalacji sygnalizacji alarmowej, klimatyzacyjnej, e) piece, kominki i inne systemy grzewcze, f) elementy instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, elektrycznych, gazowych, g) powłoki malarskie, tynki, wykładziny sufitów, ścian, podłóg, słupów trwale związanych z podłożem, h) zewnętrzne elementy anten satelitarnych umocowane trwale na ścianie budynku lub domu mieszkalnego, i) stałe wyposażenie: - kuchni (zestawy mebli kuchennych tzw. eurokuchnie, kuchnia gazowa, elektryczna, węglowa, zmywarka, zlewozmywak z baterią i szafką zlewozmywakową, instalacja wyciągowa), - łazienki i wc (wanna i umywalka z bateriami, miska klozetowa z urządzeniem spłukującym, pisuar, osłony węzłów sanitarnych, bidet z baterią, brodzik lub inna zabudowa z prysznicem); Suma ubezpieczenia dla ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia na jeden lokal mieszkalnym wynosi 9.000,00 zł. Wysokość szkody w mieniu ustala się według udokumentowanej przez Ubezpieczongo wartości przedmiotu szkody, w razie braku takiego udokumentowania według cen rynkowych obowiązujących w dniu ustalenia odszkodowania (zgodnie z 15 OWU). Brak konsumpcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania. Odnawia się w kolejnym miesiącu ochrony. Zgodnie z 5 Ogólnych warunków ubezpieczenia UNIQA TU S.A. odpowiada za szkody polegające na utracie, zanieczyszczeniu, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonych przedmiotów spowodowane wskutek następujących zdarzeń: Ruchomości domowe 1. Zdarzenia losowe: pożar, deszcz nawalny, dym, grad, huk ponaddźwiękowy, huragan, lawina, katastrofa bu-

9 lipiec marzec nr 34 nr przy czynszu dowlana, osuwanie się ziemi, zapadanie się ziemi, powódź, sadza, śnieg, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu lądowego, upadek statku powietrznego, wybuch, zalanie, przepięcie i przetężenie. 2. Kradzież z włamaniem, rabunek. 3. Wandalizm. Stałe elementy lokalu (z wyłączeniem zewnętrznych elementów anten satelitarnych) 1. Zdarzenia losowe: pożar, deszcz nawalny, dym, grad, huk ponaddźwiękowy, huragan, lawina, katastrofa budowlana, osuwanie się ziemi, zapadanie się ziemi, powódź, sadza, śnieg, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu lądowego, upadek statku powietrznego, wybuch, zalanie, przepięcie i przetężenie. 2. Kradzież z włamaniem, rabunek. 3. Wandalizm. Zewnętrzne elementy anten satelitarnych Zdarzenia losowe: deszcz nawalny, dym, grad, huk ponaddźwiękowy, huragan, katastrofa budowlana, lawina, pożar, powódź, sadza, śnieg, osuwanie się ziemi, zapadanie się ziemi, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu lądowego, upadek statku powietrznego, wybuch, zalanie. Suma ubezpieczenia dla zewnętrznych elementów anten satelitarnych wynosi 700,00 zł na jeden lokal mieszkalny. Brak konsumpcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania. Odnawia się w kolejnym miesiącu ochrony. Szyby okienne i drzwiowe znajdujące się w lokalu mieszkalnym również są objęte ochroną ubezpieczeniową od stłuczenia. Suma ubezpieczenia dla szyb okiennych i drzwiowych wynosi 2.000,00 zł na jeden lokal mieszkalny. Brak konsumpcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania. Odnawia się w kolejnym miesiącu ochrony. 2. Świadczenia dodatkowe to: a) koszty akcji ratowniczej (dla każdej grupy mienia) - 100% SU danej grupy mienia; b) koszty rozbiórki i uprzątnięcia pozostałości po szkodzie 10% SU danej grupy mienia; c) koszty wymiany lub naprawy zabezpieczeń po kradzieży z włamaniem 1.000,00 zł; d)koszty wymiany zamków do lokalu mieszkalnego po rabunku kluczy 100,00 zł; e) koszty usunięcia przyczyny awarii 1.500,00 zł; f) koszty wymiany dokumentów po kradzieży z włamaniem lub rabunku 1.000,00 zł; g) koszty składowania 10% SU; i) koszty postępowania sądowego lub pojednawczego do wysokości stawek minimalnych określonych w przepisach regulujących wysokość opłat za czynności adwokata lub radcy prawnego przed organami wymiaru sprawiedliwości - max 100% SG OC ,00 zł. Brak konsumpcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania. Odnawia się w kolejnym miesiącu ochrony. 3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Suma ubezpieczenia wynosi ,00 zł na jeden lokal (50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia/miesiąc). Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkodę osobową lub rzeczową wyrządzoną przez niego Poszkodowanemu czynem niedozwolonym (odpowiedzialność deliktowa) w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego, będącego następstwem wypadku ubezpieczonego zaistniałego w okresie ubezpieczenia. W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej mieszczą się szkody dotyczące zalań, sąsiada lub sąsiadów, których przyczyny mogą być bardzo różne. Może to być wąż odpływu wody z pralki, który jest np. wkładany do wanny. Przy silnym strumieniu wody może się zdarzyć, że zsunie się na podłogę i zaleje nie tylko nas, ale też i sąsiadów. Podobne w skutkach może być pęknięcie węża w pralce pod ciśnieniem wody lub awaria pralki. Również wtedy, gdy odkręcimy kurki podczas przerwy w dostawie wody i zapomnimy je zakręcić może dojść do zalania. Koszty naprawy wyrządzonych szkód ponosimy nie tylko wtedy, gdy wyniknęły one z naszej winy, ale również wtedy, gdy powstały one z winy osób, za które jesteśmy odpowiedzialni. Zalanie jednego sąsiada, który mieszka pod nami, piętro niżej lub kilku w pionie naszego mieszkania, jest bardzo kosztowne. Bo to od nas, sąsiad z dołu będzie żądał naprawienia szkody. Podobnie będzie wtedy, gdy firma ubezpieczeniowa, w której ubezpieczony jest sąsiad z dołu wypłaci mu odszkodowanie, bo to od nas ta firma zażąda pieniędzy tytułem roszczenia regresowego czyli pieniądze, które otrzymał nasz sąsiad z dołu my będziemy musieli wpłacić do jego firmy ubezpieczeniowej. I wtedy bardzo przydaje się ubezpieczenie przy czynszu, bo to z niego zostaną wypłacone wszystkie pieniądze, i te które mielibyśmy zapłacić tytułem naprawienia szkody naszemu sąsiadowi, i te które mielibyśmy zapłacić firmie ubezpieczeniowej naszego sąsiada. Warto o tym pamiętać, że za niewielką składkę możemy liczyć w takich sytuacjach na nasze ubezpieczenie przy czynszu. W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej mieszczą się również szkody wyrządzone przez nasze dzieci. Każdy z nas, kto ma dzieci, wie że nie jesteśmy w stanie przewidzieć ciekawych pomysłów jakie mogą zrodzić się w ich głowach. A ich konsekwencje mogą nadszarpnąć budżet domowy. Przykładem może być wybita piłką szyba w oknie mieszkania lub w drzwiach wejściowych do bloku czy w samochodzie sąsiada czy zarysowanie karoserii. W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej mieszczą się również szkody wyrządzone przez nasze zwierzęta. Często słyszymy o przypadkach pogryzienia przez psy. Co wiąże się z koniecznością pokrycia nie tylko kosztów leczenia poszkodowanego, które mogą być bardzo wysokie, ale także innych zasądzonych wyrokiem sądu. Dlatego też, biorąc powyższe zdarzenia pod uwagę, które jesteśmy niejako w stanie przewidzieć i te, o których nigdy byśmy nawet nie pomyśleli, że mogą się nam przydarzyć, warto skorzystać z oferty ubezpieczenia mieszkania przy czynszu. Jest to dogodny, szeroki i nader przystępny cenowo sposób na to, aby ustrzec się przed konsekwencjami niepożądanych zdarzeń. Ważne w ubezpieczeniu mieszkań przy czynszu jest to, że brak konsumpcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania - co odnosi się do wszystkich ryzyk i ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej. Co oznacza, że suma ubezpieczenia odnawia się w kolejnym miesiącu. To jest, jeżeli w danym miesiącu zostanie nam wypłacone odszkodowanie np ,00 zł z sumy ubezpieczenia 9.000,00 zł, to w następnym miesiącu mamy do wykorzystania z ochrony ubezpieczeniowej dalej 9.000,00 zł. Jednak, abyśmy mogli skorzystać z tej atrakcyjnej oferty, zdecydowana większość mieszkańców w zasobach naszej spółdzielni musiałaby do tego ubezpieczenia przystąpić. Ponieważ, tak niska wysokość składki uzależniona jest od liczby lokali mieszkalnych, które zdecydują się przystąpić do ubezpieczenia mieszkania przy czynszu. Oczywiście, macie Państwo wolny wybór i możecie z opłacania tej składki zrezygnować, ale czy warto? Poniżej przedstawiamy porównanie oferty ubezpieczenia przy czynszu do ubezpieczenia indywidualnego, oferowanego przez GSM (dane są danymi rzeczywistymi z polis zawieranych). Jak widać powyżej - mniejszy zakres ubezpieczenia za większą składkę. Znacznie większy zakres ubezpieczenia i niska składka przemawiają na korzyść ubezpieczenia przy czynszu. Warto skorzystać z tej możliwości i przystąpić do ubezpieczenia mieszkań przy czynszu. Jeżeli korzystacie Państwo z indywidualnego ubezpieczenia zachęcamy do przypomnienia sobie ogólnych warunków ubezpieczenia indywidualnego, które Państwo posiadacie obecnie i porównania ich do tych, które proponujemy. Pełny tekst Ogólnych Warunków Ubezpieczenia znajdziecie Państwo na stronie internetowej spółdzielni: w zakładce - Ubezpieczenie mieszkań przy czynszu. Zachęcamy do zapoznania się z nim. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po opłaceniu pierwszej raty składki z ubezpieczenia indywidualnego i trwa do końca okresu za jaki opłacono składkę tj. do końca miesiąca za jaki opłacono składkę. Z tej formy ubezpieczenia z powodzeniem, korzystają już mieszkańcy w ponad tysiącu - (>1.000) spółdzielni mieszkaniowych na terenie kraju. Dodatkowo Zarząd GSM wynegocjował dla ubezpieczonych mieszkańców specjalne zniżki w wysokości do 10% przy zawieraniu ubezpieczeń komunikacyjnych i do 20% w ubezpieczeniach majątkowych. Jesteśmy przekonani, że oferta ta spełni Państwa oczekiwania i bardzo dobrze sprawdzi się również i u nas. Czy Państwo przystąpicie do tego ubezpieczenia, czy też nie, jest to tylko i wyłącznie Państwa wybór. Jeżeli będzie mniejsza, niż zakładana na początku, liczba chętnych do skorzystania z oferty ubezpieczenia przy czynszu, to Ubezpieczyciel prawdopodobnie zaktualizuje swoją propozycję. Jak Państwo widzą wszystko zależy od Was, naszych Mieszkańców. Bądźmy mądrzy przed szkodą. Jeżeli jednak nie przekonaliśmy Państwa do naszej propozycji, zamieszczamy rezygnację z przystąpienia do ubezpieczenia przy czynszu. Prosimy o wycięcie zamieszczonego druku i dostarczenie go do Administracji osiedli lub sekretariatu w siedzibie GSM.

10 10 Nasze nieruchomości REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Szkoły Kontynuujemy cykl, w którym prezentujemy mapki lokalizacyjne nieruchomości należących do GSM. W tym numerze prezentujemy mapki nieruchomości opatrzonymi numerami: 22, 23, 24, 25 i 26. Jastrzębie Zdrój, ul. Wrocławska 6 tel./fax Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe: Technik górnik Technik mechanik Technik elektryk Szkoły Policealne: Technik BHP Technik ochrony Opiekun w Domu Pomocy Liceum Ogólnokształcące Informacje od poniedziałku do piątku Sekretariat w prawo od wejścia (pytać o panią dyrektor Białas) NIERUCHOMOŚĆ NR 22 - ul. Krakowska 5-15, 2-12, 14-24, REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

11 lipiec marzec nr 34 nr REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII USUWANIE WGNIECEŃ SAMOCHODOWYCH BEZ LAKIEROWANIA Marketing: Usługa: Oddziały: Orzesze - Zawada, ul. Wyzwolenia 20 b i Salon Samochodowy marki Peugeot w Rybniku ul. Żwirowa 2 NIERUCHOMOŚĆ NR 23 - ul. Krakowska 1-3 NIERUCHOMOŚĆ NR 24 - ul. Katowicka 5-7, 9-11 NIERUCHOMOŚĆ NR 25 - ul. Katowicka NIERUCHOMOŚĆ NR 26 - ul. Katowicka 4-22

12 marzec 2013 nr. 30 lipiec 2013 nr 32 Reklama 12

OWU. Dom & Szczęście. Ubezpieczenie DOM Plus. Postanowienia ogólne

OWU. Dom & Szczęście. Ubezpieczenie DOM Plus. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi RS 0000001201, NIP 7270126358 apitał zakładowy i wpłacon

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mieszkań i Domów Jednorodzinnych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mieszkań i Domów Jednorodzinnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mieszkań i Domów Jednorodzinnych KOD: C-MD-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia

Bardziej szczegółowo

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Dyskutujmy zgodnie z procedurą 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, jeżeli odbiega on od zagadnienia będącego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ DOM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ DOM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ DOM obowiązują od 1 listopada 2014 roku zatwierdzone uchwałą nr 01/16/2014 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń SA z 29 września 2014 roku POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny Dom w InterRisk

Bezpieczny Dom w InterRisk OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczny Dom w InterRisk POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczny Dom w InterRisk, zwane dalej owu, mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY GRUDZIEŃ 2014 1902 2012 Spółdzielnia Mieszkaniowa STRZECHA w Bielsku-Białej Pomnik na rogu ul. Wiśniowej i Jesionowej, przedstawiający matkę z malutkim dzieckiem, potocznie zwany

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA "BEZPIECZNY DOM" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNY DOM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA "BEZPIECZNY DOM" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia "Bezpieczny Dom" zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia mienia od ognia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w gospodarstwie rolnym, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do stosunków umownych ubezpieczenia powstałych między TUZ Towarzystwem Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

HDI to znak towarowy należący do TUiR WARTA S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI TWÓJ DOM

HDI to znak towarowy należący do TUiR WARTA S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI TWÓJ DOM Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI TWÓJ DOM DZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Co obejmuje ubezpieczenie? 1 1. W oparciu o niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI TWÓJ DOM (zwane dalej OWU) można zawrzeć

Bardziej szczegółowo

Aegon dla Domu. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15

Aegon dla Domu. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15 Aegon dla Domu OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15 N Sam najlepiej wiesz, jak wiele osiągnąłeś już w swoim życiu... Twoje cztery kąty, Twoje w nich rzeczy Ile kosztowało Cię to trudu, pieniędzy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA DOM 24+ SPIS TREŚCI: Rozdział I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 2 Co można ubezpieczyć... 2 Rozdział II. SŁOWNICZEK...

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA DOM 24+ SPIS TREŚCI: Rozdział I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 2 Co można ubezpieczyć... 2 Rozdział II. SŁOWNICZEK... OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA DOM 24+ SPIS TREŚCI: Rozdział I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 2 Co można ubezpieczyć... 2 Rozdział II. SŁOWNICZEK... 2 Co oznaczają poszczególne pojęcia... 2 Rozdział III.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku własnego jak i powierzonego oraz

Bardziej szczegółowo

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INWESTYCJI BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE TWOJA INWESTYCJA (883) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia inwestycji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA RODZINA II (19044)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA RODZINA II (19044) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA RODZINA II (19044) SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 Definicje 3 Zakres ubezpieczenia 6 Wyłączenia generalne 6 Suma ubezpieczenia 7 Składka ubezpieczeniowa 7 Zawarcie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia DZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Ogólne Warunki Ubezpieczenia DZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia WARTA DOM PLUS DZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Co obejmuje ubezpieczenie? 1 1. W oparciu o niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia WARTA DOM PLUS (zwane dalej OWU) można zawrzeć

Bardziej szczegółowo

OWU. Dom & Szczêœcie. Ubezpieczenie Twój DOM Plus. Rozdział I - POSTANOWIENIA OGÓLNE WSPÓLNE

OWU. Dom & Szczêœcie. Ubezpieczenie Twój DOM Plus. Rozdział I - POSTANOWIENIA OGÓLNE WSPÓLNE UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

jak w dniu poprzedzającym wydarzenie się szkody, przy uwzględnieniu faktycznego stopnia zużycia, powiększona o koszty zwykłego transportu

jak w dniu poprzedzającym wydarzenie się szkody, przy uwzględnieniu faktycznego stopnia zużycia, powiększona o koszty zwykłego transportu Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań i domów Mój Apartament nr 4/12 Witamy w AVIVie Dziękujemy za wybranie ubezpieczenia w Avivie. Obok ubezpieczeń mieszkaniowych oferujemy również ubezpieczenia komunikacyjne,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA MÓJ DOM (19050)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA MÓJ DOM (19050) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA MÓJ DOM (19050) SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 17 Definicje 17 Przedmiot ubezpieczenia 20 Zakres ubezpieczenia 20 Wyłączenia odpowiedzialności 21 Koszty dodatkowe

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW, MIESZKAŃ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM DOM I RODZINA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW, MIESZKAŃ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM DOM I RODZINA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW, MIESZKAŃ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM DOM I RODZINA SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA WSPÓLNE...3 Postanowienia ogólne...3 Definicje główne...3 Zawarcie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 1

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 1 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 1 Kod: c-h1-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Hestia 1 Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczny Dom Komfort

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczny Dom Komfort SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE str 1 Ustalenia wstępne str 1 Definicje str 1 ROZDZIAŁ II - PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA str 3 Przedmiot ubezpieczenia str 3 Miejsce ubezpieczenia str

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA 7 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA 7 ASSISTANCE

SPIS TREŚCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA 7 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA 7 ASSISTANCE Infolinia 801 107 107*, 58 555 5 555 *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora www.ergohestia.pl SPIS TREŚCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA 7 3 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA 7 ASSISTANCE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO (21021)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO (21021) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO (21021) SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 Definicje 3 Przedmiot ubezpieczenia 6 Wyłączenia generalne 6 Suma ubezpieczenia 7 Składka ubezpieczeniowa 7

Bardziej szczegółowo

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań 2 Niniejsza publikacja została opracowana w ramach projektu Z prawem pod jednym dachem współfinansowanego przez Instytut Spraw Publicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 WSTĘP 1. REALIZACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z USTANOWIENIEM ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI 2. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

materiały na WZ WSM 2015 r.

materiały na WZ WSM 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROKU 2014 Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Elbląska 14 01-737 Warszawa KRS: 0000074605, REGON: 000489811 Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PROAMA DLA FIRM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PROAMA DLA FIRM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PROAMA DLA FIRM Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne 2 Rozdział II. Ubezpieczenie mienia 4 Sekcja I. Postanowienia wspólne 4 Sekcja II. Ubezpieczenie mienia od zdarzeń

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA SIEDZIBA: 02-793 Warszawa, ul. H. Raabego 13 Regon 012114579, NIP 5261033426, www.tuw.pl, e-mail:tuw@tuw.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA Spis treści Postanowienia ogólne 1 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo