Techniki zarządzania i prowadzenia efektywnej działalności zagranicznej w przedsiębiorstwie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Techniki zarządzania i prowadzenia efektywnej działalności zagranicznej w przedsiębiorstwie"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe nr 808 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2009 Studia Doktoranckie Wydziału Finansów Techniki zarządzania i prowadzenia efektywnej działalności zagranicznej w przedsiębiorstwie 1. Wstęp W dobie globalizacji rynków i integracji z Unią Europejską rozwój działalności zagranicznej jest naturalnym czynnikiem rozwoju firm i gospodarki. W wielu analizach można spotkać się z poglądem, że aby przetrwać w dłuższym odcinku czasowym, polska firma powinna eksportować. Podkreśla się w nich, że działalność zagraniczna stanowi część strategii rynkowej przedsiębiorstw zmierzających do maksymalizacji swoich zysków w długim okresie, a eksport i inwestycje zagraniczne są traktowane jako czynnik utrzymania konkurencyjnej pozycji 1. Zainicjowanie eksportu wymaga odpowiedniego zaangażowania określonych komórek firmy, ponieważ efektywny eksport jest niełatwy i kosztowny. Wymaga dobrego produktu, dobrej znajomości technik zarządzania i prowadzenia działalności eksportowej, jak również swobodnego poruszania się na rynkach zagranicznych. Zanim przedsiębiorca podejmie decyzję o rozpoczęciu działalności eksportowej, powinien dobrze się zastanowić, czy wie, jak taką działalność rozpocząć, oraz czy firma jest przygotowana do jej prowadzenia. 1 B. Olszewska, Przedsiębiorstwo a rynki zagraniczne [w:] Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1997, s. 291.

2 74 Działania związane z eksportem możemy podzielić na dwie grupy. Pierwsza jest związana z techniką handlu zagranicznego i należą do niej wszelkie działania organizacyjno-przygotowawcze takie jak sprawdzenie kontrahenta, zabezpieczenie transakcji, ustalenie warunków płatności, sporządzenie kontraktu oraz dokumentów wysyłkowych. Druga grupa czynności, nieco bardziej abstrakcyjna, związana jest z marketingiem międzynarodowym i wymaga umiejętności innego rodzaju. Celem niniejszej pracy jest próba analizy pierwszej grupy działań poprzez wskazanie dostępnych na rynku instrumentów finansowych i instytucji wspierających polski eksport. Poznanie zagadnienia od tej właśnie strony pozwoli polskiemu przedsiębiorcy stwierdzić, że jest przygotowany do zainicjowania i bezpiecznego prowadzenia działalności zagranicznej w przedsiębiorstwie. 2. Instytucje wspierające polskich eksporterów Każdy przedsiębiorca, który rozpoczyna sprzedaż zagraniczną, powinien pamiętać, że nie jest osamotniony w swoim zamierzeniu. Dzieje się tak, ponieważ rozwój eksportu jest postrzegany jako jeden z głównych motorów napędzających gospodarkę i leży w kręgu zainteresowania państwa, które samo stwarza instrumenty wspierające politykę eksportową. Dlatego właśnie działalność w zakresie handlu zagranicznego warto zaczynać z pomocą firm zajmujących się obsługą, wspieraniem bądź promocją działalności eksportowej w sposób profesjonalny. Do takich organizacji w Polsce należą: wydziały ekonomiczno-handlowe przy polskich ambasadach dostarczają różnorakich informacji z konkretnych rynków; izby handlowe umożliwiają nawiązywanie kontaktów pomiędzy biznesmenami; Krajowa Izba Gospodarcza jednym z ważniejszych jej zadań jest współpraca międzynarodowa, wspieranie eksportu i promocja gospodarcza; Krajowa Izba Gospodarcza udziela porad prawnych, dokonuje legalizacji dokumentów handlowych oraz wydaje karnety ATA 2 ; Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jej zadaniem jest zarządzanie funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i rozwój zasobów ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw; wraz z instytucjami współpracującymi PARP prowadzi również unijne programy wspierające eksport; sierpnia 2006 r.

3 Techniki zarządzania i prowadzenia 75 wywiadownie gospodarcze ułatwiają sprawdzenie i trafny wybór partnera za granicą; jednostki certyfikujące ułatwiają nadanie produktowi certyfikatu zgodności CE (zgodności wyrobu z regulacjami UE, które mają do tego wyrobu zastosowanie) oraz wymaganych certyfikatów jakości; kancelarie patentowe zajmują się ochroną produktu przed skopiowaniem; adwokat czuwa nad właściwym sporządzeniem kontraktu z klientem, tak aby zawierał wszelkie niezbędne elementy, w tym pozwalające uniknąć kwestii spornych; Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA w Polsce od 1991 r. zajmuje się ubezpieczaniem sprzedaży zagranicznej realizowanej na warunkach kredytu kupieckiego; pozwala zredukować ryzyko związane z prowadzeniem transakcji z zagranicznym partnerem handlowym poprzez ocenę wiarygodności płatniczej kontrahenta oraz zabezpieczenie na wypadek bankructwa kontrahenta lub braku płatności spowodowanego problemami finansowymi; KUKE SA zabezpiecza należności od kontrahentów z ponad 190 krajów świata, w tym z 28 krajów o podwyższonym ryzyku, m.in. Białorusi, Rosji, Ukrainy, wykonując w tym zakresie zadania zlecone Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych 3 ; bank rządowy (Bank Gospodarstwa Krajowego) 4 za swą misję bank uznaje wspieranie rozwoju gospodarki i przedsiębiorczości, co czyni m.in. poprzez prowadzenie rządowych programów wspierania eksportu, np. kredyt dla nabywcy stosowany od lat w krajach OECD, przeznaczony na finansowanie eksportu polskich towarów i usług inwestycyjnych, udzielany bankom z kraju importera maksymalnie do 85% wartości kontraktu na okres od 2 do 7 lat 5 ; bank komercyjny umożliwia realizację zapłaty oraz oferuje szereg innych usług i instrumentów potrzebnych eksporterom do realizacji transakcji zagranicznych jak akredytywa, inkaso, faktoring itp.; agencja celna podmiot uprawniony do dokonywania przed organami celnymi wszelkich czynności przewidzianych w Kodeksie celnym w imieniu swoich klientów sierpnia 2006 r. 4 Historia BGK sięga roku 1924, kiedy to z inicjatywy ówczesnego premiera i ministra skarbu Władysława Grabskiego został wydany dekret prezydenta Rzeczypospolitej powołujący bank do życia sierpnia 2006 r. 6 Ustawa Kodeks celny, Dz.U nr 75, poz. 802, art. 256 par. 1.

4 76 3. Formy rozliczeń w handlu zagranicznym 3.1. Płatność gotówkowa Kontrakt międzynarodowy z reguły jest znacznie bardziej ryzykowny niż krajowy. Im bardziej rynek zagraniczny odbiega od rynku krajowego, tym trudniejszy jest proces wchodzenia na niego i utrzymania się na nim. B. Olszewska w jednej ze swoich prac pisze, że stały, choćby niewielki eksport wyciska piętno na strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa. W pierwszym rzędzie dotyczy to wyodrębnienia komórek zajmujących się techniczną, bieżącą obsługą transakcji eksportowych. Wzrost eksportu lub jego stabilizacja wymagają jednak kolejnych przedsięwzięć organizacyjnych, polegających na tworzeniu komórek planujących, koordynujących eksport z pozostałymi strefami działalności 7. Ponieważ obecnie około 80% handlu światowego prowadzone jest z odroczonym terminem płatności, źródła powyższego stwierdzenia można szukać chociażby w gruntownej analizie elementów, które składają się na kontrakt zagraniczny realizowany z odroczonym terminem płatności, które to elementy łącznie wpływają na niezwykłą złożoność zagadnienia. W handlu międzynarodowym istnieje wiele sposobów realizowania płatności za dostarczony towar czy wykonaną usługę. Jeżeli dysponujemy silną i ugruntowaną na rynku marką, można pokusić się o żądanie od importera przedpłaty za dostarczony towar. Zyskujemy wtedy pewność finansową, narażając się jednak na utratę kontraktu w przypadku braku zaufania importera do naszej firmy lub braku możliwości realizowania kontraktu na takich warunkach przez importera. Należy jednak pamiętać, że za stosowanie takiej konserwatywnej polityki przedsiębiorstwo z reguły płaci niższą niż możliwa sprzedażą 8. Zapłata z góry jest stosowana raczej sporadycznie w kontaktach z kontrahentami z krajów UE, nadal jednak jest często spotykana w przypadku eksportu towarów poza granice UE. Poza pozbawioną ryzyka przedpłatą rynek wypracował kilka bardziej ryzykownych i skomplikowanych rozwiązań, które jednak pozwalają stosować elastyczniejszą politykę kredytową wobec importera 9. Wybór najbardziej odpowiedniej dla przedsiębiorstwa formy rozliczeń z reguły jest wypadkową dwóch elementów: stosowanej przez eksportera strategii polityki kredytowej oraz praktyk i strategii importera. 7 B. Olszewska, op. cit., s M. Sierpińska, D. Wędzki, Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1998, s Ibidem, s. 148.

5 Techniki zarządzania i prowadzenia Akredytywa dokumentowa Akredytywa dokumentowa jest uznawanym za stosunkowo bezpieczny instrumentem rozliczeń transakcji zagranicznych, stosowanym najczęściej wtedy, gdy eksporter nie ma zaufania do swojego kontrahenta. Jest to zobowiązanie banku, podjęte na zlecenie importera, do wypłacenia eksporterowi określonej sumy w zamian za złożenie przez niego w przewidzianym terminie dokumentów określonych w treści akredytywy 10. Bank importera, który otrzymuje zlecenia otwarcia akredytywy, korzysta za granicą z pomocy banku pośredniczącego, będącego zazwyczaj bankiem eksportera. Mimo że bank otwiera akredytywę w związku z umową kupna-sprzedaży, jest ona jego zobowiązaniem samoistnym i niezależnym od tej umowy 11. Oznacza to, że rozwiązanie w ostatniej chwili umowy przez importera nie stanowi zagrożenia dla eksportera, ponieważ zobowiązanie podjął bank, a nie importer. Aby jednak uzyskać pewność otrzymania zapłaty w terminie, eksporter musi przedstawić w banku dokumenty zgodne z treścią akredytywy, dotyczące towaru i stwierdzające jego wysłanie. Praktyka pokazuje jednak, że przedsiębiorcy często popełniają tutaj błędy i dostarczając do banku dokumenty niezgodne z treścią akredytywy, narażają się na opóźnienie w przekazaniu przez bank zapłaty. Zobowiązanie banku do wypłacenia eksporterowi należności z akredytywy może być odwołalne (akredytywa odwołalna) lub nieodwołalne (akredytywa nieodwołalna). Pierwsza oznacza, że może ona być zmieniona lub odwołana przez wystawiający ją bank bez zgody uczestników rozliczeń. Akredytywa nieodwołana może być zmieniona wyłącznie za zgodą wszystkich stron i to ona jest najczęściej stosowana w obrocie międzynarodowym. Teoria i praktyka stosowania akredytywy rozróżnia dodatkowo akredytywę potwierdzoną przez bank pośredniczący (bank eksportera), który po zbadaniu przedłożonych dokumentów towarowych dokonuje natychmiastowej wypłaty na rzecz eksportera, oraz akredytywę niepotwierdzoną, gdy bank pośredniczący jedynie wysyła dokumenty do banku importera, a ten przekazuje zapłatę 12. Należy jednak zaznaczyć, że akredytywa nie jest popularnym i korzystnym narzędziem dla importerów, ponieważ muszą oni przed otrzymaniem towaru uruchomić środki na zapłatę. Najczęściej odbywa się to w ten sposób, że bank otwierający akredytywę blokuje odpowiednią kwotę środków importera, co może z kolei spowodować utratę jego płynności finansowej. 10 D. Marciniak-Neider, Rozliczenia w handlu międzynarodowym, PWE, Warszawa 2004, s W.L. Jaworski, Z. Krzyżkiewicz, B. Kosiński, Banki rynek, operacje, polityka, Poltext, Warszawa 1997, s Ibidem, s. 184.

6 Inkaso dokumentowe Inkaso dokumentowe to operacja polegająca na wydaniu importerowi dokumentów dotyczących towaru w zamian za zapłatę lub zabezpieczenie przyszłej zapłaty. Zleceniodawcą transakcji jest sprzedający. Po wysłaniu towaru eksporter składa w banku dokumenty dotyczące towaru, wcześniej określone w umowie pomiędzy kontrahentami, tj. fakturę, dokument przewozowy, świadectwo kontroli jakości, czasami również polisę ubezpieczeniową oraz zlecenie inkasowe. Bank wydaje dokumenty po zainkasowaniu należności lub w przypadku sprzedaży z odroczonym terminem zapłaty po zabezpieczeniu zapłaty np. w postaci akceptacji weksla wystawionego przez sprzedającego (inkaso akceptacyjne) albo przekazania weksla własnego przez importera 13. Właśnie w zależności od tego, czy importer wykupuje dokumenty natychmiast, czy dopiero po pewnym czasie, mówimy o inkasie gotówkowym (D/P collection documents against payment) lub inkasie terminowym (D/A collection documents against acceptance) 14. Należy mieć jednak na uwadze, że choć całą transakcję nadzoruje bank, eksporter nie ma żadnej gwarancji, że importer wykupi dokumenty, co może narazić eksportera na znaczące koszty związane z logistyczną organizacją wysyłki: koszty magazynowania i koszty ściągnięcia towaru z powrotem do kraju. Inkasowa forma rozliczenia chroni eksportera jedynie przed wydaniem towaru importerowi, zanim uiści on zapłatę, nie chroni jednak przez opóźnieniem lub brakiem zapłaty. Z tego względu inkaso dokumentowe nie jest zbyt korzystną formą rozliczenia płatności dla eksportera. W celu uniknięcia takiej sytuacji można zastosować tzw. inkaso gwarantowane, w którym eksporter dla zabezpieczenia się przed ryzykiem niewykupienia dokumentów w terminie żąda gwarancji bankowej. Udziela jej bank importera, a jeżeli importer nie wykupi dokumentów, musi je wykupić bank, który takiej gwarancji udzielił. Zastosowanie inkasa z gwarancją banku zbliża tą formę rozliczeń do akredytywy dokumentowej, ponieważ w obydwu przypadkach mamy do czynienia z zobowiązaniem banku do uiszczenia należności eksporterowi Płatność w rachunku otwartym Płatność w rachunku otwartym to najpowszechniejsza metoda w UE w handlu pomiędzy stałymi partnerami i stanowi najkorzystniejszą formę rozliczeń dla importera, wiąże się bowiem z zapłatą za towar po upływie pewnego czasu, nie jest to jednak rozwiązanie bezpieczne dla eksportera, który nie ma żadnej gwarancji, że importer zapłaci za wysłany towar. W literaturze wskazuje się tutaj jesz- 13 Ibidem, s I. Sobol, Faktoring międzynarodowy sposób na finansowanie eksportu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 40.

7 Techniki zarządzania i prowadzenia 79 cze jedno źródło ryzyka, które może się zrealizować w postaci utraty płynności finansowej, podobnie zresztą jak w przypadku inkasa terminowego czy akredytywy z odroczonym terminem płatności 15. Ponieważ obecnie około 80% handlu światowego jest prowadzone z odroczonym terminem płatności, rynek wypracował dodatkowe instrumenty, z których należałoby korzystać w celu zmniejszenia ryzyka braku otrzymania zapłaty, a w konsekwencji utraty płynności finansowej. Wśród nich najczęściej stosowane są: przyjęcie od importera weksla, który można oprotestować w razie nieuiszczenia płatności w określonym terminie, przyjęcie gwarancji zapłaty wierzytelności handlowych, ubezpieczenie kredytu kupieckiego i zastosowanie faktoringu. 4. Formy zabezpieczenia sprzedaży w kredycie kupieckim 4.1. Weksel Weksel w obrocie zagranicznym pełni bardzo ważną funkcję. Dzieje się tak dzięki ujednoliceniu w skali międzynarodowej zasad posługiwania się wekslem, co niezmiernie ułatwia obrót gospodarczy. Jedynie w krajach anglosaskich występują pewne różnice w stosowaniu i formie weksla. Typowa operacja w handlu międzynarodowym z zastosowaniem weksla ma następujący przebieg: 1. Za dostarczony towar eksporter otrzymuje weksel zaakceptowany przez importera (tzw. akcept) lub jego własny weksel (tzw. sola). 2. Eksporter dyskontuje weksel w banku i otrzymuje należność pomniejszoną przez bank o odsetki dyskonta. 3. Bank, który zdyskontował weksel, może go odstąpić jako dewizę lub przedstawić importerowi do wykupienia w terminie płatności. Słuszne z punktu widzenia bezpieczeństwa całej transakcji jest dodatkowe zabezpieczenie w postaci poręki wekslowej (awalu) znanego banku zagranicznego. Wówczas łatwiej jest znaleźć bank chętny do zdyskontowania awalizowanego akceptu Gwarancja zapłaty wierzytelności handlowych Gwarancja zapłaty wierzytelności handlowych to instrument, który zabezpiecza eksportera przed brakiem płatności lub przed opóźnieniem w regulowaniu płatności przez importera. Stronami w gwarancji w handlu zagranicznym są trzy podmioty 17 : 15 Ibidem, s W.L. Jaworski, Z. Krzyżkiewicz, B. Kosiński, op. cit., s J. Kukiełka, Gwarancje ubezpieczeniowe, Przegląd Ubezpieczeń 1998, nr 2(11), s

8 80 eksporter (beneficjent), który żąda zabezpieczenia wykonania zobowiązania przez wykonawcę; importer (zleceniodawca), który ma wykonać zobowiązanie i przedstawić zabezpieczenie; gwarant (bank, zakład ubezpieczeń), który na podstawie zlecenia importera wystawia gwarancję na rzecz beneficjenta. Ze względu na fakt, że gwarancje wystawiane są przez wyspecjalizowane instytucje finansowe wyłącznie dla podmiotów o bardzo dobrej sytuacji finansowej, dla eksportera są one potwierdzeniem wiarygodności podmiotu, za który zagwarantowano. Gwarancję zapłaty wierzytelności handlowych charakteryzuje istnienie trzech relacji 18 : między eksporterem a importerem istnieje tzw. umowa podstawowa, dająca eksporterowi prawo żądania wykonania zobowiązania pieniężnego przez importera; między gwarantem a importerem istnieje umowa (umowa o gwarancję), na podstawie której gwarant wystawia gwarancję na rzecz eksportera oraz ma prawo roszczenia zwrotnego do importera w przypadku realizacji uprawnień z gwarancji przez eksportera; trzecia relacja to stosunek pomiędzy gwarantem a eksporterem (umowa gwarancyjna), który definiuje prawa i obowiązki stron, przy czym po stronie eksportera leżą głównie prawa, natomiast po stronie gwaranta skupiają się głównie obowiązki. Importer zleceniodawca Umowa podstawowa Eksporter beneficjent Zlecenie wydania gwarancji Gwarant (ubezpieczyciel, bank) Gwarancja Rys. 1. Relacje zachodzące pomiędzy podmiotami gwarancji zapłaty wierzytelności handlowych Źródło: opracowanie własne. Udzielając gwarancji, gwarant nie zwalnia importera od odpowiedzialności. Ta forma zabezpieczenia ma na celu redukcję ryzyka braku płatności za wysłany 18 Ibidem, s. 12.

9 Techniki zarządzania i prowadzenia 81 towar lub opóźnień w realizacji płatności. Sens ekonomiczny gwarancji zapłaty wierzytelności handlowych sprowadza się do tego, że w zamian za opłatę umiarkowanej prowizji lub składki ubezpieczeniowej bank lub zakład ubezpieczeń przyjmuje w miejsce importera rolę gwaranta terminowej i kwotowej zapłaty określonych należności. Instrument ten pozwala więc kupującemu uzyskać odroczone terminy płatności, a dostawcy daje gwarancję otrzymania zapłaty bez względu na późniejszą kondycję finansową jego kontrahenta. Obowiązek przejęcia zobowiązań handlowych przez gwaranta powstaje z chwilą nieuregulowania zobowiązań wobec importera, w terminie określonym w umowie kupna-sprzedaży 19. Omówione powyżej formy rozliczeń w handlu zagranicznym wiążą się z wieloma niedogodnościami, gdyż uzyskanie korzystniejszych warunków przez jedną ze stron kontraktu zawsze następuje kosztem drugiego kontrahenta. Prezentuje to rys. 2. Siła nabywcza eksportera Ryzyko kredytowe importera Płatność w rachunku otwartym Inkaso D/A wysoka wysokie Inkaso D/P Płatność w rachunku otwartym zabezpieczona gwarancją zapłaty wierzytelności handlowych Akredytywa dokumentowa Przedpłata niska niskie Rys. 2. Formy płatności z punktu widzenia eksportera i importera Źródło: I. Sobol, op. cit., s Faktoring Faktoring jest instrumentem, który pozwala pogodzić interesy stron kontraktu. Jest definiowany jako przeniesienie wierzytelności handlowych z wierzyciela na faktora, który równocześnie zobowiązuje się do ściągnięcia tych wierzytelności 19 Materiały reklamowe TUiR Hestia Insurance, s. 28.

10 82 nawet w przypadku trudności płatniczych dłużników. Faktoring jest więc równocześnie formą finansowania należności, gwarancją zabezpieczającą przedsiębiorstwo przed ryzykiem ich ściągnięcia, a także operacją rozliczeniową polegającą na inkasowaniu należności 20. W praktyce jednak występują różne formy faktoringu, które w zależności od treści umowy pomiędzy faktorantem a faktorem w różnym zakresie realizują powyższe funkcje. W przypadku gdy faktor nabywa należności faktoranta bez prawa regresu, czyli przyjmuje na siebie pełne ryzyko niewypłacalności dłużnika, mówimy o faktoringu pełnym (właściwym). Jeżeli natomiast faktor zachowuje prawo regresu wobec faktora, czyli może żądać od niego zwrotu zaliczki w sytuacji, gdy dłużnik nie ureguluje zobowiązania, mówimy o tzw. faktoringu niepełnym (niewłaściwym). Faktoring jest instrumentem niezwykle dogodnym dla stron, ponieważ importer korzysta z odroczonego terminu zapłaty, a eksporter rozwiązuje problemy związane z udzieleniem kredytu kupieckiego importerowi, organizując sobie alternatywne źródło finansowania. Dzięki faktoringowi eksporter zwiększa swoją konkurencyjność na rynkach międzynarodowych, gdyż nie musi się domagać od importera przedpłaty czy otwarcia akredytywy dokumentowej 21. Może się jednak zdarzyć w przypadku wierzytelności eksportowych, że faktor odmówi finansowania w postaci faktoringu, ponieważ nie zna zagranicznych kontrahentów czy specyfiki danego rynku za granicą. W takiej sytuacji należałoby się zastanowić, która z funkcji faktoringu ma w danej transakcji największe znaczenie dla eksportera: jeżeli decyzja o zawarciu faktoringu wynika z obawy o bezpieczeństwo transakcji, czyli przedsiębiorca kierował się funkcją del credere 22 faktoringu (przejęcie przez faktora ryzyka niewypłacalności dłużnika), należy rozważyć inny instrument finansowy, a mianowicie ubezpieczenie kredytu kupieckiego; jeżeli za faktoringiem przemawiała funkcja finansowania faktoranta, należy rozważyć inny instrument finansowy ubezpieczenie kredytu kupieckiego z cesją praw do ewentualnego odszkodowania z takiej umowy ubezpieczenia na faktora Ubezpieczenie kredytu kupieckiego Przedmiotem ubezpieczenia należności eksportowych są wierzytelności pieniężne przysługujące firmie z tytułu kontraktów eksportowych na dostawy towarów lub usług. Ubezpieczone mogą być zarówno płatności występujące w obro- 20 W.L. Jaworski, Z. Krzyżkiewicz, B. Kosiński, op. cit., s I. Sobol, op. cit., s Ibidem, s. 10.

11 Techniki zarządzania i prowadzenia 83 cie zagranicznym w formie kredytu kupieckiego, jak i inkasa dokumentowego 23. Ubezpieczenie kredytu kupieckiego ma na celu udzielenie krajowym podmiotom gospodarczym ochrony na wypadek strat poniesionych w trakcie realizacji kontraktu eksportowego, które mogą powstać zarówno przed wysyłką towarów lub realizacją usług (tzw. ryzyko produkcji), jak i po wysyłce towarów lub realizacji usług (ryzyko kredytu) 24. Ryzyko związane z ubezpieczeniem kredytu można podzielić na dwie grupy 25 : 1) ryzyko handlowe: prawnie stwierdzona niewypłacalność kredytobiorcy, niewypłacalność domniemana (czas zwłoki zazwyczaj 180 dni), nieprzyjęcie przez kredytobiorcę towarów lub usług, lecz nie z winy kredytodawcy, 2) ryzyko niehandlowe: polityczne, np. wojny, rewolucje, strajki, akty terrorystyczne, katastrofalne, tzn. klęski żywiołowe, ryzyko dłużnika publicznego, ryzyko kursowe. Decyzję o zawarciu umowy ubezpieczenia ubezpieczyciel uzależnia od rodzaju dominującego ryzyka. Za kraje, w których dominuje ryzyko handlowe, uznaje się państwa zrzeszone w OECD. Za kraje o podwyższonym ryzyku, gdzie dominuje ryzyko niehandlowe, uznaje się: Algierię, Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Birmę (Myanmar), Dominikanę, Ekwador, Gambię, Gujanę, Irak, Iran, Kazachstan, Kirgistan, Kubę, Libię, Macedonię, Mołdowę, Mongolię, Nigerię, Pakistan, Rosję, Serbię i Czarnogórę, Somalię, Turkmenistan, Ukrainę, Uzbekistan, Wenezuelę, Wietnam 26. W Polsce instytucją wyspecjalizowaną w prowadzeniu tego typu ubezpieczeń jest Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE SA), która ma mandat na prowadzenie gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń kontraktów eksportowych krótko-, średnio- i długoterminowych od ryzyka nie- 23 K. Szymańska, Jak i gdzie ubezpieczyć majątek firmy, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 1997, s Vademecum pośrednika ubezpieczeniowego, red. T. Sangowski, SAGA Print, Poznań 1996, s M. Krawczyk, Ubezpieczenie kredytu jako metoda zabezpieczenia jego spłaty [w:] Zagadnienia handlu zagranicznego, red. K. Budzowski, S. Wydymus, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1998, s

12 84 handlowego oraz średnio- i długoterminowych od ryzyka handlowego 27. Schemat działania ubezpieczenia kredytu kupieckiego przedstawia rys. 3. Importer nr 2 Importer nr 1 Importer nr 3 Portfel odbiorców zagranicznych Kontrakt eksportowy Kontrakt eksportowy Kontrakt eksportowy brak płatnośći Umowa ubezpieczenia kredytu kupieckiego wypłata odszkodowania za kontrahenta nr 3 (85 90% wartości faktury) Ubezpieczyciel Regres do kontrahenta Rys. 3. Formy płatności z punktu widzenia eksportera i importera Źródło: opracowanie własne. Ubezpieczenie kredytu pozwala uniknąć efektu domina, czyli sytuacji, gdy niewypłacalność jednego dłużnika powoduje kłopoty jego kredytodawców, a te powodują zachwianie pozycji następnych podmiotów. Ubezpieczenie kredytów eksportowych daje firmom dodatkowe korzyści, a mianowicie zwiększa ich wiarygodność przy staraniu się o kredyt bankowy, prawo do odszkodowania bowiem, wynikające z umowy ubezpieczenia, może być przedmiotem cesji na rzecz banku finansującego eksportera. W takim przypadku przedmiotem ubezpieczenia są przysługujące ubezpieczonemu (faktorowi) należności faktoringowe (wierzytelności lub ich części wykupione przez faktora na podstawie umowy faktoringu), niezapłacone przez dłużnika w terminach i kwotach wynikających z faktur. Umowa ubezpieczenia należności faktoringowych może być zawarta: pomiędzy zakładem ubezpieczeń a faktorantem na rzecz faktora, pomiędzy zakładem ubezpieczeń a faktorem (umowa generalna). 27 W. Zysk, Ocena bieżącej działalności i perspektywy rozwoju Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. [w:] Zagadnienia handlu zagranicznego, red. K. Budzowski, S. Wydymus, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1998, s. 166.

13 Techniki zarządzania i prowadzenia 85 Importer nr 2 Faktor Portfel odbiorców zagranicznych Importer nr 1 Importer nr 3 Kontrakt eksportowy Umowa ubezpieczenia kredytu kupieckiego Kontrakt eksportowy Eksporter Ubezpieczyciel Kontrakt eksportowy brak płatnośći Eksporter zawiera umowę faktoringu Regres do kontrahenta nr 3 Faktor skupuje ubezpieczone wierzytelności od eksportera Cesja praw do odszkodowania z umowy ubezpieczenia na faktora Wypłata odszkodowania za kontrahenta nr 3 do faktora Rys. 4. Schemat działania umowy ubezpieczenia należności faktoringowych umowa pomiędzy zakładem ubezpieczeń a faktorantem na rzecz faktora Źródło: opracowanie własne. Schemat na rys. 4 może odzwierciedlać następujący przypadek: Firma X z branży spożywczej prowadząca dotychczas niewielką sprzedaż na rynkach zagranicznych stosująca jako formę rozliczenia głównie przedpłatę nawiązuje kontakt z nowym kontrahentem z Rumunii. Z wstępnych rozmów wynika, że istnieje możliwość nawiązania współpracy, a deklarowana miesięczna sprzedaż pozwoliłaby wykorzystać wolne moce produkcyjne. Aby móc realizować kontrakt takiej wielkości, eksporter musi znaleźć dodatkowe źródło finansowania. Kontrahent nie akceptuje jednak rozliczeń gotówkowych i nie będzie ponosił kosztów innych zabezpieczeń. 1. Z dostępnych form rozliczeń wykluczona zostaje: przedpłata, akredytywa, gwarancja zapłaty wierzytelności handlowych. 2. Eksporter rezygnuje również z inkasa dokumentowego, ponieważ nie zna kontrahenta i obawia się, czy dokumenty zostaną wykupione. Dodatkowo biorąc pod uwagę krótki termin przydatności eksportowanych towarów, obawia się ewentualnych strat w przypadku niewywiązania się kontrahenta z umowy. 3. Eksporter udaje się do banku z zamiarem zawarcia umowy na faktoring pełny, co pozwoliłoby mu uzyskać środki na realizację transakcji i zabezpieczyć się przed brakiem płatności ze strony kontrahenta.

14 86 4. Bank informuje, że w swojej ofercie nie ma usługi faktoringu pełnego na Rumunię, ale w przypadku zabezpieczenia tych należności rozważy zawarcie takiej umowy. 5. Eksporter udaje się do firmy specjalizującej się w zabezpieczaniu kredytu kupieckiego w transakcjach zagranicznych; firma ta po zbadaniu wiarygodności kontrahenta i przyznaniu limitu kredytowego podpisuje z eksporterem umowę ubezpieczenia kredytu kupieckiego. 6. Do umowy kredytu kupieckiego sporządzany jest aneks, w którym eksporter ceduje prawa do ewentualnych odszkodowań na faktora. 7. Faktor podpisuje umowę faktoringu pełnego z eksporterem. W przypadku braku płatności ze strony kontrahenta w ustalonym terminie firma ubezpieczeniowa rozpoczyna windykację należności. Jeżeli windykacja jest bezskuteczna, następuje wypłata odszkodowania na rzecz faktora. 5. Podsumowanie W ostatnich latach obserwujemy w Polsce dynamiczny wzrost sprzedaży zagranicznej. Mając na uwadze, że na świecie około 80% transakcji dokonuje się w odroczonym terminie płatności, należy się spodziewać, że ta tendencja utrwali się w niedalekiej przyszłości również na rynku polskim. Niestety, niesie to ze sobą zagrożenie dla eksporterów, a szczególnie dla małych i średnich firm, które udzielając kredytu kupieckiego, narażają się na utratę płynności finansowej. Ochrona przed tego typu sytuacjami jest możliwa dzięki profesjonalnym instytucjom, które próbując nadążać za skomplikowanym procesem handlu zagranicznego, rozwijają różnorakie instrumenty finansowe. W gestii eksportera pozostaje natomiast wybór odpowiedniej do sytuacji i możliwości formy rozliczeń i narzędzia finansowania. Często bywa również tak, że nawet świadomy i przemyślany dobór instrumentu finansowego nie daje jeszcze gwarancji sukcesu, ponieważ próba jego uzyskania kończy się porażką z przyczyn formalnoprawnych. Tak może się zdarzyć na przykład w przypadku próby uzyskania faktoringu międzynarodowego na kontrakty realizowane z kontrahentami z krajów rozwijających się. Należy jednak zaznaczyć, że 15 lat gospodarki wolnorynkowej wykształciło w polskich przedsiębiorcach instynkt przezornego podejścia do handlu międzynarodowego i nawet jeżeli w wielu jeszcze przypadkach nie dysponują doświadczeniem w zakresie dostępnych mechanizmów wspomagających działalność zagraniczną, umiejętnie starają się poszukiwać wiedzy na ten temat.

15 Techniki zarządzania i prowadzenia 87 Literatura Jaworski W.L., Krzyżkiewicz Z., Kosiński B., Banki rynek, operacje, polityka, Poltext, Warszawa Krawczyk M., Ubezpieczenie kredytu jako metoda zabezpieczenia jego spłaty [w:] Zagadnienia handlu zagranicznego, red. K. Budzowski, S. Wydymus, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków Kukiełka J., Gwarancje ubezpieczeniowe, Przegląd Ubezpieczeń 1998, nr 2. Marciniak-Neider D., Rozliczenia w handlu międzynarodowym, PWE, Warszawa Olszewska B., Przedsiębiorstwo a rynki zagraniczne [w:] Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław Vademecum pośrednika ubezpieczeniowego, red. T. Sangowski, SAGA Print, Poznań Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa Sobol I., Faktoring międzynarodowy sposób na finansowanie eksportu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków Szymańska K., Jak i gdzie ubezpieczyć majątek firmy, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk Ustawa Kodeks celny, Dz.U nr 75, poz. 802, art. 256 par. 1. Zysk W., Ocena bieżącej działalności i perspektywy rozwoju Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., Zagadnienia handlu zagranicznego, red. K. Budzowski, S. Wydymus, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków Techniques for Managing and Conducting Effective Foreign Business in Enterprises This article constitutes a compendium of basic knowledge that a Polish entrepreneur deciding to undertake business abroad should have at his disposal. In the first part of the article, the author presents the organs and institutions supporting Polish exporters and identifies the main problems that can arise when cooperating with foreign trade partners. The second part of the article is devoted to existing forms of accounting for foreign transactions, with emphasis on the strong and weak points of each solution. In the final part of the article, the author describes the possible ways of securing foreign transactions with deferred payment periods, such as: bills of exchange, guarantees, factoring, and trade credit insurance.

PKO Bank Polski jako aktywny uczestnik procesu rozliczania i zabezpieczania transakcji eksportowych

PKO Bank Polski jako aktywny uczestnik procesu rozliczania i zabezpieczania transakcji eksportowych PKO Bank Polski jako aktywny uczestnik procesu rozliczania i zabezpieczania transakcji eksportowych Departament Produktów Finansowania Handlu Wrocław, 16.05.2012 Formy rozliczeń i zabezpieczeń transakcji

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym. Program Rozwoju Eksportu

Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym. Program Rozwoju Eksportu Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym Program Rozwoju Eksportu Agenda 1. Cele przedsiębiorstw w działaniach eksportowych 2. Ryzyka w handlu zagranicznym 3. Ryzyko sprzedaży z odroczonym

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty trade finance

Wybrane aspekty trade finance Wybrane aspekty trade finance Kalisz, 24.02.2015 Miasto, data prezentacji Transakcje finansowania handlu: 1) Akredytywa dokumentowa Akredytywa dokumentowa to produkt, którego przeznaczeniem jest rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis

Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Obszary kształtowania i zapewniania bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Bezpieczne wejście na nowe rynki zbytu ubezpieczenia kredytowe Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Zygmunt Kostkiewicz, prezes zarządu KUKE S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorcy instrumenty finansowe (zabezpieczenie transakcji handlu zagranicznego) Olsztyn, 12 czerwca 2015 r.

Wsparcie przedsiębiorcy instrumenty finansowe (zabezpieczenie transakcji handlu zagranicznego) Olsztyn, 12 czerwca 2015 r. Wsparcie przedsiębiorcy instrumenty finansowe (zabezpieczenie transakcji handlu zagranicznego) Olsztyn, 12 czerwca 2015 r. Ryzyko transakcji w handlu zagranicznym EKSPORTER Kontrakt na dostawę towarów

Bardziej szczegółowo

Program. Jak bezpiecznie realizować międzynarodowe transakcje handlowe 28.11.2013. Przeprowadzenie szkolenia ma także na celu:

Program. Jak bezpiecznie realizować międzynarodowe transakcje handlowe 28.11.2013. Przeprowadzenie szkolenia ma także na celu: Program Jak bezpiecznie realizować międzynarodowe transakcje handlowe 28.11.2013 Dla wielu przedsiębiorców ogromnym wyzwaniem jest zminimalizowanie lub eliminacja wszelkiego ryzyka związanego z zabezpieczaniem

Bardziej szczegółowo

Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem. Program Rozwoju Eksportu.

Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem. Program Rozwoju Eksportu. Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem Program Rozwoju Eksportu. Współpraca z ubezpieczycielem profilaktyka i niwelowanie strat tradycyjna rola ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

Kredyt kupiecki w działalności eksportowej. Warszawa, 15 września 2009 r.

Kredyt kupiecki w działalności eksportowej. Warszawa, 15 września 2009 r. Kredyt kupiecki w działalności eksportowej Warszawa, 15 września 2009 r. Ryzyko sprzedaŝy z odroczonym terminem płatności SprzedaŜ towarów lub świadczenie usług z odroczonym terminem płatności (kredyt

Bardziej szczegółowo

Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32

Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32 Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32 2 Bank Gospodarstwa Krajowego jako państwowa instytucja finansowa o dużej wiarygodności specjalizuje się w obsłudze sektora finansów publicznych. Zapewnia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny handel z gwarancją zapłaty

Bezpieczny handel z gwarancją zapłaty Bezpieczny handel z gwarancją zapłaty Kim jesteśmy Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna (KUKE) prowadzi działalność już od ponad 20 lat. q jest firmą polską z przeważającym udziałem

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego World Food Warsaw

Ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego World Food Warsaw Ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego World Food Warsaw Próg zgłoszenia do ubezpieczenia Saldo należności od poszczególnych kredytobiorców Zgłoszeni w celu ustalenia limitów kredytowych Klienci nazwani

Bardziej szczegółowo

Krajowe i lokalne instrumenty wsparcia ubezpieczeniowego i finansowego ekspansji na rynek turecki

Krajowe i lokalne instrumenty wsparcia ubezpieczeniowego i finansowego ekspansji na rynek turecki Krajowe i lokalne instrumenty wsparcia ubezpieczeniowego i finansowego ekspansji na rynek turecki Katarzyna Smołka, Manager Regionu Katowice, 19.03.2013 r. Obszar ryzyka w transakcjach handlowych Towar

Bardziej szczegółowo

KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA (KUKE)

KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA (KUKE) KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA (KUKE) KIM JESTEŚMY? KUKE prowadzi działalność od 1991 roku i:. jest firmą polską z przeważającym udziałem Skarbu Państwa, ubezpiecza należności

Bardziej szczegółowo

KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą. Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie

KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą. Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie Kim jesteśmy? KUKE jest spółką akcyjną z przeważającym udziałem

Bardziej szczegółowo

Możliwości wspierania polskiego eksportu oferowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego

Możliwości wspierania polskiego eksportu oferowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego Możliwości wspierania polskiego eksportu oferowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących

Bardziej szczegółowo

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu Faktoring w KUKE Finance Finansujemy rozwój Twojego biznesu Chcesz rozwijać swoją firmę, ale potrzebna do tego gotówka jest zamrożona w niezapłaconych fakturach? Potrzebujesz wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

Instrumenty Wspierania Eksportu w ramach Rządowego Programu Wspierania Eksportu

Instrumenty Wspierania Eksportu w ramach Rządowego Programu Wspierania Eksportu 2010 Instrumenty Wspierania Eksportu w ramach Rządowego Programu Wspierania Eksportu Andrzej Ślączko Departament Wspierania Handlu Zagranicznego Warszawa, 20 października 2010r. BGK wspiera polski eksport

Bardziej szczegółowo

AKREDYTYWA DOKUMENTOWA

AKREDYTYWA DOKUMENTOWA AKREDYTYWA DOKUMENTOWA Marta Bonder-Majewska Specjalista, MenedŜer Produktu Biuro Produktów Finansowania Handlu, Bank Pekao S.A. ElŜbieta Sajewicz Starszy Ekspert, Certified Documentary Credit Specialist

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego

Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego Paweł Rogosz, Dyrektor Departament Wspierania Handlu Zagranicznego Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 9 czerwca 2011 r. BGK podstawowe

Bardziej szczegółowo

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw Michał Wójcik Kierownik Zespołu Produktów Finansowych Biuro Produktów Finansowania Handlu, Bank Pekao SA Warszawa, piątek, 6 marca 2009 AGENDA Istota transakcji,

Bardziej szczegółowo

Finansowe wsparcie dla eksportu towarów i usług budowlanych

Finansowe wsparcie dla eksportu towarów i usług budowlanych Finansowe wsparcie dla eksportu towarów i usług budowlanych Karol Rozenberg Departament Wspierania Eksportu V Konferencja dla Budownictwa 21.05.2013 r. Plan prezentacji 1. Bank Gospodarstwa Krajowego.

Bardziej szczegółowo

Polski eksport ze wsparciem KUKE. Andrzej Rasiński Dyrektor Ds. Sprzedaży KUKE SA w Poznaniu

Polski eksport ze wsparciem KUKE. Andrzej Rasiński Dyrektor Ds. Sprzedaży KUKE SA w Poznaniu Polski eksport ze wsparciem KUKE Andrzej Rasiński Dyrektor Ds. Sprzedaży KUKE SA w Poznaniu Kim jesteśmy? KUKE jest spółką akcyjną z przeważającym udziałem Skarbu Państwa Ministerstwo Finansów 87,85% Bank

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w konstruowaniu kontraktów eksportowych Współpraca z bankiem

Dobre praktyki w konstruowaniu kontraktów eksportowych Współpraca z bankiem Dobre praktyki w konstruowaniu kontraktów eksportowych Współpraca z bankiem Weronika Wichrowska Warszawa, 19 marca 2012 r. Kontrakt jest ważnym elementem oferty i procesu sprzedaży Dobrze napisany kontrakt,

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia gwarancyjne transakcji handlowych w obrocie międzynarodowym (akredytywy standby, gwarancje bankowe, ubezpieczeniowe, poręczenia)

Zabezpieczenia gwarancyjne transakcji handlowych w obrocie międzynarodowym (akredytywy standby, gwarancje bankowe, ubezpieczeniowe, poręczenia) Zabezpieczenia gwarancyjne transakcji handlowych w obrocie międzynarodowym (akredytywy standby, gwarancje bankowe, ubezpieczeniowe, poręczenia) Miejsce: Warszawa Termin: 20-21.06.2016, poniedziałek (10.00-16.00)

Bardziej szczegółowo

SpiS treści Wstęp Rozdział pierwszy Ryzyko krajowe eksportera Rozdział drugi Rodzaje zagranicznego ryzyka eksportera

SpiS treści Wstęp Rozdział pierwszy Ryzyko krajowe eksportera Rozdział drugi Rodzaje zagranicznego ryzyka eksportera Spis treści Wstęp...11 Rozdział pierwszy Ryzyko krajowe eksportera...13 1. Wprowadzenie...13 2. Źródła ryzyka w transakcjach eksportowych...16 3. Rodzaje ryzyka krajowego eksportera...16 3.1. Ryzyko związane

Bardziej szczegółowo

Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA. Koszalin, dnia 11.04.2013r.

Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA. Koszalin, dnia 11.04.2013r. Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA Koszalin, dnia 11.04.2013r. Co to jest faktoring? Z pojęciem faktoringu wiążą się trzy podmioty. Każdy z nich w różnych opracowaniach dotyczących usługi faktoringu

Bardziej szczegółowo

HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE

HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE Finansowanie handlu zagranicznego Formy płatności Kredyty eksportowe Faktoring Forfaiting Prefinansowanie eksportu / importu Kredyt eksportowy Kredyty kupieckie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie współpracy z Chinami - skutecznie i bezpiecznie. Warszawa 5.09.2014

Finansowanie współpracy z Chinami - skutecznie i bezpiecznie. Warszawa 5.09.2014 Finansowanie współpracy z Chinami - skutecznie i bezpiecznie Warszawa 5.09.2014 1 HANDEL ZAGRANICZNY SKUTECZNIE I BEZPIECZNIE Ryzyko handlowe Ryzyko polityczne Ryzyko walutowe Ryzyko kredytowe Ryzyko stopy

Bardziej szczegółowo

Faktoring. European Commission Enterprise and Industry

Faktoring. European Commission Enterprise and Industry Faktoring European Commission Enterprise and Industry Title of the presentation Faktoring 09.04.2010 Date 2 2 Dostawca towarów lub / i usług. Faktorant Odbiorca towarów lub / i usług Dłużnik zapłata Wyspecjalizowana

Bardziej szczegółowo

Departament Finansowania Handlu Zagranicznego

Departament Finansowania Handlu Zagranicznego Departament Finansowania Handlu Zagranicznego Warszawa, 2016 Z BGK przyszłość zaczyna się dziś Misją BGK jest wspieranie rozwoju społecznogospodarczego Polski oraz sektora finansów publicznych w realizacji

Bardziej szczegółowo

Rodzaje wsparcia wymiany handlowej w obszarze działalności ubezpieczeniowej KUKE Maciej Poprawski Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis

Rodzaje wsparcia wymiany handlowej w obszarze działalności ubezpieczeniowej KUKE Maciej Poprawski Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Rodzaje wsparcia wymiany handlowej w obszarze działalności ubezpieczeniowej KUKE Maciej Poprawski Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Anna Pawlak Dyrektor Biura Polis i Gwarancji Gwarantowanych przez

Bardziej szczegółowo

Narzędzia wspomagające zarządzanie wierzytelnościami - czym się charakteryzują? Co zapewniają?

Narzędzia wspomagające zarządzanie wierzytelnościami - czym się charakteryzują? Co zapewniają? Narzędzia wspomagające zarządzanie wierzytelnościami - czym się charakteryzują? Co zapewniają? Gdy mówimy o efektywnym zarządzaniu wierzytelnościami, należy rozpocząć analizę już na etapie ich powstawania.

Bardziej szczegółowo

Jak chronić naleŝności i zabezpieczać przed ryzykiem utraty płynności finansowej

Jak chronić naleŝności i zabezpieczać przed ryzykiem utraty płynności finansowej Jak chronić naleŝności i zabezpieczać przed ryzykiem utraty płynności finansowej Jolanta Czekalska, Dyrektor Biura Terenowego KUKE S.A. w Katowicach Katowice, 25.06.2013 r. Obszar ryzyka w transakcjach

Bardziej szczegółowo

Kredyt czy faktoring?

Kredyt czy faktoring? Kredyt czy faktoring? Przedsiębiorco! Nie wiesz, którą formę finansowania wybrać? Oto checklista przejdź przez nią krok po kroku, a dowiesz się, kiedy warto skorzystać z kredytu, a kiedy z faktoringu.

Bardziej szczegółowo

Wspieranie eksportowej działalności MSP w Banku Gospodarstwa Krajowego

Wspieranie eksportowej działalności MSP w Banku Gospodarstwa Krajowego 2010 Wspieranie eksportowej działalności MSP w Banku Gospodarstwa Krajowego Jerzy Kurella Wiceprezes Zarządu Warszawa, 20 października 2010 BGK podstawowe informacje o Banku (1/2) Warszawa, 20 października

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Łukasz Sadowski Piotr Brewczak Jaki jest średni roczny wzrost faktoringu w ostatnich 3 latach? Branża faktoringowa

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur

RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur Wyniki badania dotyczącego sposobów postępowania polskich mikro- i małych przedsiębiorstw w stosunku do kontrahentów nieprzestrzegających terminów płatności

Bardziej szczegółowo

Faktoring w branży Automotive

Faktoring w branży Automotive Zwiększenie płynności finansowej oraz zabezpieczenie transakcji z odbiorcami. Faktoring w branży Automotive IFIS Finance Sp. z o.o. Michał Szumski Regionalny Dyrektor Sprzedaży Sytuacja w branży Automotive

Bardziej szczegółowo

Dr Tadeusz T. Kaczmarek WZORY DOKUMENTÓW STOSOWANYCH W TRANSAKCJACH HANDLU ZAGRANICZNEGO

Dr Tadeusz T. Kaczmarek WZORY DOKUMENTÓW STOSOWANYCH W TRANSAKCJACH HANDLU ZAGRANICZNEGO Dr Tadeusz T. Kaczmarek WZORY DOKUMENTÓW STOSOWANYCH W TRANSAKCJACH HANDLU ZAGRANICZNEGO Gdańsk 2000 1 Spis treści Wprowadzenie...5 Część I - Korespondencja handlowa 1. Zapytanie ofertowe...9 2. Oferta

Bardziej szczegółowo

8. Rola ministra właściwego do spraw finansów publicznych Minister właściwy do spraw finansów publicznych nadzoruje realizację programu rządowego.

8. Rola ministra właściwego do spraw finansów publicznych Minister właściwy do spraw finansów publicznych nadzoruje realizację programu rządowego. Wspieranie polskiego eksportu poprzez udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytów dla zagranicznych nabywców polskich towarów i usług lub ich banków z ochroną ubezpieczeniową Korporacji Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych Wyniki badania dotyczącego sposobów radzenia sobie z utratą płynności przez polskie mikro- i małe przedsiębiorstwa, udzielające

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany - J.Deszcz 2013-03-02

Rynek Budowlany - J.Deszcz 2013-03-02 Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych RYNEK BUDOWLANY Usługi bankowe i ubezpieczeniowe na rynku budowlanym Zakres usług bankowych dla przedsiębiorstw (budowlanych)

Bardziej szczegółowo

Neurosprzedaż, czyli anatomia sprzedaży faktoringu. Poznań, 8 maja 2014 r.

Neurosprzedaż, czyli anatomia sprzedaży faktoringu. Poznań, 8 maja 2014 r. Neurosprzedaż, czyli anatomia sprzedaży faktoringu Poznań, 8 maja 2014 r. więcej o faktoringu więcej o sprzedaży Ile kosztuje faktoring? Komu zaproponować faktoring? Jak wygląda proces sprzedażowy w BFS?

Bardziej szczegółowo

Departament Finansowania Handlu Zagranicznego. Warszawa, 2015

Departament Finansowania Handlu Zagranicznego. Warszawa, 2015 Departament Finansowania Handlu Zagranicznego Warszawa, 2015 Z BGK przyszłośćzaczyna siędziś MisjąBGK jest wspieranie rozwoju społecznogospodarczego Polski oraz sektora finansów publicznych w realizacji

Bardziej szczegółowo

Finansowe Wspieranie Eksportu. Rządowy Program

Finansowe Wspieranie Eksportu. Rządowy Program Finansowe Wspieranie Eksportu Rządowy Program Warszawa 2015 Agenda 1. Bank Gospodarstwa Krajowego 2. Rządowy Program Finansowe Wspieranie Eksportu 3. Krótkoterminowe instrumenty wspierania eksportu 4.

Bardziej szczegółowo

Gwarancja ubezpieczeniowa to forma usługi finansowej, którą oferują firmy ubezpieczeniowe swoim klientom.

Gwarancja ubezpieczeniowa to forma usługi finansowej, którą oferują firmy ubezpieczeniowe swoim klientom. Gwarancja ubezpieczeniowa to forma usługi finansowej, którą oferują firmy ubezpieczeniowe swoim klientom. Przypomnijmy. Gwarancje ubezpieczeniowe są produktem finansowym, którym posługują się firmy ubezpieczeniowe.

Bardziej szczegółowo

Gwarancja ubezpieczeniowa PZU jako zabezpieczenie przedsięwzięcia realizowanego w ramach PPP. Biuro Ubezpieczeń Finansowych PZU SA

Gwarancja ubezpieczeniowa PZU jako zabezpieczenie przedsięwzięcia realizowanego w ramach PPP. Biuro Ubezpieczeń Finansowych PZU SA Gwarancja ubezpieczeniowa PZU jako zabezpieczenie przedsięwzięcia realizowanego w ramach PPP Biuro Ubezpieczeń Finansowych PZU SA Wrocław, 22.09.2010 CZYNNIKI MAKROEKONOMICZNE Tekst [24 pkt.] [RGB 0; 0;

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Ocena ryzyka kontraktu Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Plan prezentacji Główne rodzaje ryzyka w działalności handlowej i usługowej przedsiębiorstwa Wpływ udzielania

Bardziej szczegółowo

Gwarancja de minimis

Gwarancja de minimis Gwarancja de minimis wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r., jest jedynym bankiem państwowym w Polsce Misją BGK jest sprawna i efektywna

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Warszawa, lipiec 2013r. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wykupu

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Leasing i factoring jako alternatywne źródła pozyskiwania kapitału. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć:

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Leasing i factoring jako alternatywne źródła pozyskiwania kapitału. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć: KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Leasing i factoring jako alternatywne źródła pozyskiwania kapitału. Cel ogólny kształcenia: zapoznanie z wybranymi aspektami kredytowania firmy. Cele szczegółowe zajęć: 1) wyjaśnić

Bardziej szczegółowo

NAZWA. Autor: Marzena Wiśniewska

NAZWA. Autor: Marzena Wiśniewska JAK UBEZPIECZYĆ KREDYT Nazwa NAZWA Programu PROGRAMU KUPIECKI? Główne segmenty ryzyka, np.: Ubezpieczenie mienia odpowiedzialności. Główne segmenty ryzyka, np.: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności.

Bardziej szczegółowo

GWARANCJE. w Banku BGŻ S.A.

GWARANCJE. w Banku BGŻ S.A. GWARANCJE w Banku BGŻ S.A. Informacje ogólne Bank BGŻ jest jednym z 10 największych banków w Polsce. Od ponad 30-lat aktywnie działamy na rynku. Jesteśmy bankiem uniwersalnym. Oferujemy produkty i usługi

Bardziej szczegółowo

Poznaj faktoring w Idea Money

Poznaj faktoring w Idea Money Świat jest mały......ale za duży na niejasności Poznaj faktoring w LINIA F Infolinia: 801 700 802 Zobacz więcej na www.ideamoney.pl CO TO JEST FAKTORING? Istotą usługi faktoringowej jest finansowanie niewymagalnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2001 r. Nr 73, poz. 762, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych

Bardziej szczegółowo

Rola instrumentów bankowych i ubezpieczeniowych w ograniczaniu ryzyka handlowego przedsiębiorstw

Rola instrumentów bankowych i ubezpieczeniowych w ograniczaniu ryzyka handlowego przedsiębiorstw ZESZYTY NAUKOWE POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING Nr 4 (53) 2010 Anna Maria Olkiewicz Rola instrumentów bankowych i ubezpieczeniowych w ograniczaniu ryzyka handlowego przedsiębiorstw Role of bank

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia finansowe jako instrument zmniejszający ryzyko utraty płynności finansowej

Ubezpieczenia finansowe jako instrument zmniejszający ryzyko utraty płynności finansowej Zeszyty Naukowe nr 848 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2011 Studia Doktoranckie Wydziału Finansów Ubezpieczenia finansowe jako instrument zmniejszający ryzyko utraty płynności finansowej 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego faktoring jest jednym D z korzystniejszych sposobów na zwiększenie płynności finansowej?

Dlaczego faktoring jest jednym D z korzystniejszych sposobów na zwiększenie płynności finansowej? TAI Press 0812160195102 Gazeta Prawna - Dodatek C z dnia 2008-12-30 Dlaczego faktoring jest jednym D z korzystniejszych sposobów na zwiększenie płynności finansowej? Faktoring przez długi czas nie był

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE KLIENTÓW BIZNESOWYCH. Produkty bankowe dla firm

FINANSOWANIE KLIENTÓW BIZNESOWYCH. Produkty bankowe dla firm FINANSOWANIE KLIENTÓW BIZNESOWYCH Produkty bankowe dla firm Źródła zewnętrzne finansowania przedsiębiorstwa Przejdziemy teraz do omówienia takich źródeł zewnętrznych jak: Kredyty Faktoring Leasing Środki

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOSTĘPNYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOSTĘPNYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOSTĘPNYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA Wg stanu z 1 lipca 2010 r. Lp. Podstawa prawna Forma Beneficjenci PROMOCJA, SZKOLENIA, BAZY DANYCH (14) 1. Portal promocji eksportu PAIiIZ OK. 2. Serwis

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI W OBROCIE KRAJOWYM

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI W OBROCIE KRAJOWYM BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI W OBROCIE KRAJOWYM Warszawa, lipiec 2013r. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wykupu przez Bank Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Łukasz Sadowski Kierownik Zespołu SprzedaŜy Jak działa faktoring? Krok 1 - SprzedaŜ towaru i wystawienie faktury Dostawca dostarcza towar, bądź usługę

Bardziej szczegółowo

Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym. Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r.

Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym. Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r. Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r. Oferta Banku Gospodarstwa Krajowego dla Przedsiębiorców, Fundacji

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela oprocentowania, Opłat

Bardziej szczegółowo

Finansowe Wspieranie Eksportu

Finansowe Wspieranie Eksportu Finansowe Wspieranie Eksportu Karol Rozenberg Departament Finansowania Handlu Zagranicznego GO IRAN Warszawa 2015 1 1. Bank Gospodarstwa Krajowego Informacje ogólne Utworzony w 1924 r. 100% własność państwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań.

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Analiza struktury budżetów jednostek samorządu terytorialnego pozwala na stwierdzenie, iż sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność inwestora za zapłatę wynagrodzenia

Odpowiedzialność inwestora za zapłatę wynagrodzenia Odpowiedzialność inwestora za zapłatę wynagrodzenia (investor s liability for payment the remuneration) I. RYZYKO PO STRONIE WYKONAWCY. Realizacja inwestycji budowlanej siłą rzeczy wymaga zaangażowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne 1 1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE OFERT FAKTORINGOWYCH

ZESTAWIENIE OFERT FAKTORINGOWYCH ZESTAWIENIE OFERT FAKTORINGOWYCH Arvato services Polska Bibby Financial Services Sp. z o.o. Znaczenie wieku firmy i wielkości jej obrotów Minimum rok firmy. Wielkość obrotów ma wpływ na koszty Limity min

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Rabczyńska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie

Aleksandra Rabczyńska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie Aleksandra Rabczyńska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży wydobywczej Working paper JEL Classification: A10 Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

UMOWA HANDLOWA. zwanym dalej Dystrybutorem, a ... ... zwanym w dalszej części umowy Partnerem reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA HANDLOWA. zwanym dalej Dystrybutorem, a ... ... zwanym w dalszej części umowy Partnerem reprezentowanym przez: 1... 2... Strona 1 UMOWA HANDLOWA Zawarta dnia 17.01.2011 w Warszawie, pomiędzy Piotrem Bukowskim 1 prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną pod numerem 390330 w ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 9

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 9 Ćwiczenia 9 Faktoring polega na nabywaniu przez wyspecjalizowane instytucje faktoringowe (faktorów) w ciągu długiego czasu krótkoterminowych wierzytelności dostawców towarów lub usług (faktorantów) i świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Faktoring restrukturyzacyjny

Faktoring restrukturyzacyjny Faktoring restrukturyzacyjny dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol Katedra Finansów SGH w Warszawie Miejsce faktoringu restrukturyzacyjnego wśród rodzajów faktoringu Kryteria podziału transakcji faktoringowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej Spis treści Wstęp Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej 1.1. Bank jako pośrednik finansowy i dostawca płynności 1.2. Segmentacja działalności

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe finansowanie handlu zagranicznego

Krótkoterminowe finansowanie handlu zagranicznego Wywóz towarów za granicę związany jest z problemem jego finansowania. Uczestnikami finansowania eksportu są najczęściej: eksporter, zagraniczny importer i banki. W rozliczeniach międzynarodowych obrotów

Bardziej szczegółowo

Obrót bezgotówkowy. Teresa Bartel CKU Gdańsk

Obrót bezgotówkowy. Teresa Bartel CKU Gdańsk Obrót bezgotówkowy Obrót bezgotówkowy przychody i rozchody środków pienięŝnych realizowane za pośrednictwem i pod kontrolą banków. rozliczenia bezgotówkowe występują w postaci zapisów na rachunkach bankowych.

Bardziej szczegółowo

Anna Żelezna UBEZPIECZENIA EKSPORTOWE. Wprowadzenie

Anna Żelezna UBEZPIECZENIA EKSPORTOWE. Wprowadzenie Anna Żelezna UBEZPIECZENIA EKSPORTOWE Wprowadzenie W dobie globalizacji oraz ścisłej integracji m. in. z krajami należącymi do Unii Europejskiej zmianie uległo wiele aspektów związanych z wymianą międzynarodową.

Bardziej szczegółowo

K. Ladra, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw z branży 10-Manufacture of food products

K. Ladra, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw z branży 10-Manufacture of food products K. Ladra, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw z branży 10-Manufacture of food products Słowa kluczowe: finanse krótkoterminowe, finanse przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Bankowość Zajęcia nr 3

Bankowość Zajęcia nr 3 Motto zajęć: "za złoty dukat co w słońcu błyszczy" Bankowość Zajęcia nr 3 Działalność kredytowo-pożyczkowa banków Kredyt Umowa kredytu: Prawo bankowe art. 69; Umowa pożyczki: Kodeks cywilny art. 720. Umowa

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2010 Bezpieczne wejście na nowe rynki zbytu Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Narzędzia ekspansji międzynarodowej w XXI wieku Anna Pawlak Dyrektor Biura Polis i Gwarancji Gwarantowanych przez Skarb

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1. Sposób Klasyfikacji Klienta 1. ERSTE Securities Polska S.A.. (Firma

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Część IV: Kredyty, pożyczki, gwarancje, dyskonto weksli, faktoring Obowiązuje od 01.12.2016r. a) Opłaty i prowizje pobierane za czynności bankowe związane z finansowaniem działalności gospodarczej Lp.

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A.

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. 21.08.2014 1. KDPW_CCP zgodnie ze swoją Polityką inwestycyjną przyjętą w drodze uchwały Zarządu KDPW_CCP S.A. inwestuje następujące rodzaje aktywów:

Bardziej szczegółowo

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary Spis treści 1. Kim jesteśmy 2. Zalety leasingu jako formy finansowania 3. Leasing operacyjny, leasing finansowy 3. Co oferujemy Klientowi 4. Przewagi konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

Czeki i weksle. Maria Chołuj

Czeki i weksle. Maria Chołuj Czeki i weksle Maria Chołuj 1 Czeki Czek pisemne zlecenie bezwzględnego wypłacenia określonej kwoty, wydane bankowi przez posiadacza rachunku bankowego. Podstawą prawną funkcjonowania czeków w Polsce jest

Bardziej szczegółowo

Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie

Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie Z opublikowanych na początku kwietnia tego roku danych wynika, że obroty firm faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów (PZF) wzrosły

Bardziej szczegółowo

Gwarancja Ubezpieczeniowa

Gwarancja Ubezpieczeniowa Gwarancja Ubezpieczeniowa Jak zmniejszyć ryzyko inwestycji/projektu i dobrze je zabezpieczyć Biuro Ubezpieczeń Finansowych PZU SA Warszawa, 05.03.2009 Narodowa Strategia Spójności na lata 2007-2013 P L

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Gwarancja bankowa w praktyce

Gwarancja bankowa w praktyce Gwarancja bankowa w praktyce Miejsce: Warszawa Termin: 14.06.2016, wtorek, 09.30-15.30 Masz pytania odnośne tego szkolenia? Skontaktuj się z nami: 22 / 845 52 53, agnieszkskomorucha@jgt.pl Opis: Gwarancja

Bardziej szczegółowo

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A.

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. zatwierdzona uchwałą nr 135/XI/2015 Zarządu PGE Dom Maklerski S.A. z dnia 25 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

Zmiany regulacji instrumentów finansowych wspierania eksportu w Polsce w związku z integracją z Unią Europejską

Zmiany regulacji instrumentów finansowych wspierania eksportu w Polsce w związku z integracją z Unią Europejską Zeszyty Naukowe nr 794 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2009 Katedra Handlu Zagranicznego Zmiany regulacji instrumentów finansowych wspierania eksportu w Polsce w związku z integracją z Unią Europejską

Bardziej szczegółowo

Na podbój zagranicznych rynków!

Na podbój zagranicznych rynków! Na podbój zagranicznych rynków! Pytanie #1 Dlaczego tylko 8% MŚP prowadzi działalność eksportową? Ryzyko #1 Co jeżeli klient nam nie zapłaci? Produkty BGK dla eksporterów: Bank Gospodarstwa Krajowego udziela

Bardziej szczegółowo

Wsparcie działalności zagranicznej polskich przedsiębiorstw: Iran

Wsparcie działalności zagranicznej polskich przedsiębiorstw: Iran polskich przedsiębiorstw: Iran Konferencja Iran post sanctions Warszawa, 2 września 2016 Finansowe wspieranie eksportu / ekspansji Wsparcie ze strony Grupy BGK Wspieranie polskich przedsiębiorców na rynkach

Bardziej szczegółowo

Przelew wierzytelności z umowy o dofinansowanie na rzecz banku kredytującego

Przelew wierzytelności z umowy o dofinansowanie na rzecz banku kredytującego Przelew wierzytelności z umowy o dofinansowanie na rzecz banku kredytującego W artykule przedstawiamy Państwu procedurę postępowania Instytucji Wdrażającej bądź Instytucji Pośredniczącej II Stopnia w zakresie

Bardziej szczegółowo

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Marek 2011 Agenda - Zarządzanie kapitałem obrotowym Znaczenie kapitału obrotowego dla firmy Cykl gotówkowy Kapitał obrotowy brutto i netto.

Bardziej szczegółowo