Techniki zarządzania i prowadzenia efektywnej działalności zagranicznej w przedsiębiorstwie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Techniki zarządzania i prowadzenia efektywnej działalności zagranicznej w przedsiębiorstwie"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe nr 808 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2009 Studia Doktoranckie Wydziału Finansów Techniki zarządzania i prowadzenia efektywnej działalności zagranicznej w przedsiębiorstwie 1. Wstęp W dobie globalizacji rynków i integracji z Unią Europejską rozwój działalności zagranicznej jest naturalnym czynnikiem rozwoju firm i gospodarki. W wielu analizach można spotkać się z poglądem, że aby przetrwać w dłuższym odcinku czasowym, polska firma powinna eksportować. Podkreśla się w nich, że działalność zagraniczna stanowi część strategii rynkowej przedsiębiorstw zmierzających do maksymalizacji swoich zysków w długim okresie, a eksport i inwestycje zagraniczne są traktowane jako czynnik utrzymania konkurencyjnej pozycji 1. Zainicjowanie eksportu wymaga odpowiedniego zaangażowania określonych komórek firmy, ponieważ efektywny eksport jest niełatwy i kosztowny. Wymaga dobrego produktu, dobrej znajomości technik zarządzania i prowadzenia działalności eksportowej, jak również swobodnego poruszania się na rynkach zagranicznych. Zanim przedsiębiorca podejmie decyzję o rozpoczęciu działalności eksportowej, powinien dobrze się zastanowić, czy wie, jak taką działalność rozpocząć, oraz czy firma jest przygotowana do jej prowadzenia. 1 B. Olszewska, Przedsiębiorstwo a rynki zagraniczne [w:] Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1997, s. 291.

2 74 Działania związane z eksportem możemy podzielić na dwie grupy. Pierwsza jest związana z techniką handlu zagranicznego i należą do niej wszelkie działania organizacyjno-przygotowawcze takie jak sprawdzenie kontrahenta, zabezpieczenie transakcji, ustalenie warunków płatności, sporządzenie kontraktu oraz dokumentów wysyłkowych. Druga grupa czynności, nieco bardziej abstrakcyjna, związana jest z marketingiem międzynarodowym i wymaga umiejętności innego rodzaju. Celem niniejszej pracy jest próba analizy pierwszej grupy działań poprzez wskazanie dostępnych na rynku instrumentów finansowych i instytucji wspierających polski eksport. Poznanie zagadnienia od tej właśnie strony pozwoli polskiemu przedsiębiorcy stwierdzić, że jest przygotowany do zainicjowania i bezpiecznego prowadzenia działalności zagranicznej w przedsiębiorstwie. 2. Instytucje wspierające polskich eksporterów Każdy przedsiębiorca, który rozpoczyna sprzedaż zagraniczną, powinien pamiętać, że nie jest osamotniony w swoim zamierzeniu. Dzieje się tak, ponieważ rozwój eksportu jest postrzegany jako jeden z głównych motorów napędzających gospodarkę i leży w kręgu zainteresowania państwa, które samo stwarza instrumenty wspierające politykę eksportową. Dlatego właśnie działalność w zakresie handlu zagranicznego warto zaczynać z pomocą firm zajmujących się obsługą, wspieraniem bądź promocją działalności eksportowej w sposób profesjonalny. Do takich organizacji w Polsce należą: wydziały ekonomiczno-handlowe przy polskich ambasadach dostarczają różnorakich informacji z konkretnych rynków; izby handlowe umożliwiają nawiązywanie kontaktów pomiędzy biznesmenami; Krajowa Izba Gospodarcza jednym z ważniejszych jej zadań jest współpraca międzynarodowa, wspieranie eksportu i promocja gospodarcza; Krajowa Izba Gospodarcza udziela porad prawnych, dokonuje legalizacji dokumentów handlowych oraz wydaje karnety ATA 2 ; Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jej zadaniem jest zarządzanie funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i rozwój zasobów ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw; wraz z instytucjami współpracującymi PARP prowadzi również unijne programy wspierające eksport; sierpnia 2006 r.

3 Techniki zarządzania i prowadzenia 75 wywiadownie gospodarcze ułatwiają sprawdzenie i trafny wybór partnera za granicą; jednostki certyfikujące ułatwiają nadanie produktowi certyfikatu zgodności CE (zgodności wyrobu z regulacjami UE, które mają do tego wyrobu zastosowanie) oraz wymaganych certyfikatów jakości; kancelarie patentowe zajmują się ochroną produktu przed skopiowaniem; adwokat czuwa nad właściwym sporządzeniem kontraktu z klientem, tak aby zawierał wszelkie niezbędne elementy, w tym pozwalające uniknąć kwestii spornych; Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA w Polsce od 1991 r. zajmuje się ubezpieczaniem sprzedaży zagranicznej realizowanej na warunkach kredytu kupieckiego; pozwala zredukować ryzyko związane z prowadzeniem transakcji z zagranicznym partnerem handlowym poprzez ocenę wiarygodności płatniczej kontrahenta oraz zabezpieczenie na wypadek bankructwa kontrahenta lub braku płatności spowodowanego problemami finansowymi; KUKE SA zabezpiecza należności od kontrahentów z ponad 190 krajów świata, w tym z 28 krajów o podwyższonym ryzyku, m.in. Białorusi, Rosji, Ukrainy, wykonując w tym zakresie zadania zlecone Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych 3 ; bank rządowy (Bank Gospodarstwa Krajowego) 4 za swą misję bank uznaje wspieranie rozwoju gospodarki i przedsiębiorczości, co czyni m.in. poprzez prowadzenie rządowych programów wspierania eksportu, np. kredyt dla nabywcy stosowany od lat w krajach OECD, przeznaczony na finansowanie eksportu polskich towarów i usług inwestycyjnych, udzielany bankom z kraju importera maksymalnie do 85% wartości kontraktu na okres od 2 do 7 lat 5 ; bank komercyjny umożliwia realizację zapłaty oraz oferuje szereg innych usług i instrumentów potrzebnych eksporterom do realizacji transakcji zagranicznych jak akredytywa, inkaso, faktoring itp.; agencja celna podmiot uprawniony do dokonywania przed organami celnymi wszelkich czynności przewidzianych w Kodeksie celnym w imieniu swoich klientów sierpnia 2006 r. 4 Historia BGK sięga roku 1924, kiedy to z inicjatywy ówczesnego premiera i ministra skarbu Władysława Grabskiego został wydany dekret prezydenta Rzeczypospolitej powołujący bank do życia sierpnia 2006 r. 6 Ustawa Kodeks celny, Dz.U nr 75, poz. 802, art. 256 par. 1.

4 76 3. Formy rozliczeń w handlu zagranicznym 3.1. Płatność gotówkowa Kontrakt międzynarodowy z reguły jest znacznie bardziej ryzykowny niż krajowy. Im bardziej rynek zagraniczny odbiega od rynku krajowego, tym trudniejszy jest proces wchodzenia na niego i utrzymania się na nim. B. Olszewska w jednej ze swoich prac pisze, że stały, choćby niewielki eksport wyciska piętno na strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa. W pierwszym rzędzie dotyczy to wyodrębnienia komórek zajmujących się techniczną, bieżącą obsługą transakcji eksportowych. Wzrost eksportu lub jego stabilizacja wymagają jednak kolejnych przedsięwzięć organizacyjnych, polegających na tworzeniu komórek planujących, koordynujących eksport z pozostałymi strefami działalności 7. Ponieważ obecnie około 80% handlu światowego prowadzone jest z odroczonym terminem płatności, źródła powyższego stwierdzenia można szukać chociażby w gruntownej analizie elementów, które składają się na kontrakt zagraniczny realizowany z odroczonym terminem płatności, które to elementy łącznie wpływają na niezwykłą złożoność zagadnienia. W handlu międzynarodowym istnieje wiele sposobów realizowania płatności za dostarczony towar czy wykonaną usługę. Jeżeli dysponujemy silną i ugruntowaną na rynku marką, można pokusić się o żądanie od importera przedpłaty za dostarczony towar. Zyskujemy wtedy pewność finansową, narażając się jednak na utratę kontraktu w przypadku braku zaufania importera do naszej firmy lub braku możliwości realizowania kontraktu na takich warunkach przez importera. Należy jednak pamiętać, że za stosowanie takiej konserwatywnej polityki przedsiębiorstwo z reguły płaci niższą niż możliwa sprzedażą 8. Zapłata z góry jest stosowana raczej sporadycznie w kontaktach z kontrahentami z krajów UE, nadal jednak jest często spotykana w przypadku eksportu towarów poza granice UE. Poza pozbawioną ryzyka przedpłatą rynek wypracował kilka bardziej ryzykownych i skomplikowanych rozwiązań, które jednak pozwalają stosować elastyczniejszą politykę kredytową wobec importera 9. Wybór najbardziej odpowiedniej dla przedsiębiorstwa formy rozliczeń z reguły jest wypadkową dwóch elementów: stosowanej przez eksportera strategii polityki kredytowej oraz praktyk i strategii importera. 7 B. Olszewska, op. cit., s M. Sierpińska, D. Wędzki, Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1998, s Ibidem, s. 148.

5 Techniki zarządzania i prowadzenia Akredytywa dokumentowa Akredytywa dokumentowa jest uznawanym za stosunkowo bezpieczny instrumentem rozliczeń transakcji zagranicznych, stosowanym najczęściej wtedy, gdy eksporter nie ma zaufania do swojego kontrahenta. Jest to zobowiązanie banku, podjęte na zlecenie importera, do wypłacenia eksporterowi określonej sumy w zamian za złożenie przez niego w przewidzianym terminie dokumentów określonych w treści akredytywy 10. Bank importera, który otrzymuje zlecenia otwarcia akredytywy, korzysta za granicą z pomocy banku pośredniczącego, będącego zazwyczaj bankiem eksportera. Mimo że bank otwiera akredytywę w związku z umową kupna-sprzedaży, jest ona jego zobowiązaniem samoistnym i niezależnym od tej umowy 11. Oznacza to, że rozwiązanie w ostatniej chwili umowy przez importera nie stanowi zagrożenia dla eksportera, ponieważ zobowiązanie podjął bank, a nie importer. Aby jednak uzyskać pewność otrzymania zapłaty w terminie, eksporter musi przedstawić w banku dokumenty zgodne z treścią akredytywy, dotyczące towaru i stwierdzające jego wysłanie. Praktyka pokazuje jednak, że przedsiębiorcy często popełniają tutaj błędy i dostarczając do banku dokumenty niezgodne z treścią akredytywy, narażają się na opóźnienie w przekazaniu przez bank zapłaty. Zobowiązanie banku do wypłacenia eksporterowi należności z akredytywy może być odwołalne (akredytywa odwołalna) lub nieodwołalne (akredytywa nieodwołalna). Pierwsza oznacza, że może ona być zmieniona lub odwołana przez wystawiający ją bank bez zgody uczestników rozliczeń. Akredytywa nieodwołana może być zmieniona wyłącznie za zgodą wszystkich stron i to ona jest najczęściej stosowana w obrocie międzynarodowym. Teoria i praktyka stosowania akredytywy rozróżnia dodatkowo akredytywę potwierdzoną przez bank pośredniczący (bank eksportera), który po zbadaniu przedłożonych dokumentów towarowych dokonuje natychmiastowej wypłaty na rzecz eksportera, oraz akredytywę niepotwierdzoną, gdy bank pośredniczący jedynie wysyła dokumenty do banku importera, a ten przekazuje zapłatę 12. Należy jednak zaznaczyć, że akredytywa nie jest popularnym i korzystnym narzędziem dla importerów, ponieważ muszą oni przed otrzymaniem towaru uruchomić środki na zapłatę. Najczęściej odbywa się to w ten sposób, że bank otwierający akredytywę blokuje odpowiednią kwotę środków importera, co może z kolei spowodować utratę jego płynności finansowej. 10 D. Marciniak-Neider, Rozliczenia w handlu międzynarodowym, PWE, Warszawa 2004, s W.L. Jaworski, Z. Krzyżkiewicz, B. Kosiński, Banki rynek, operacje, polityka, Poltext, Warszawa 1997, s Ibidem, s. 184.

6 Inkaso dokumentowe Inkaso dokumentowe to operacja polegająca na wydaniu importerowi dokumentów dotyczących towaru w zamian za zapłatę lub zabezpieczenie przyszłej zapłaty. Zleceniodawcą transakcji jest sprzedający. Po wysłaniu towaru eksporter składa w banku dokumenty dotyczące towaru, wcześniej określone w umowie pomiędzy kontrahentami, tj. fakturę, dokument przewozowy, świadectwo kontroli jakości, czasami również polisę ubezpieczeniową oraz zlecenie inkasowe. Bank wydaje dokumenty po zainkasowaniu należności lub w przypadku sprzedaży z odroczonym terminem zapłaty po zabezpieczeniu zapłaty np. w postaci akceptacji weksla wystawionego przez sprzedającego (inkaso akceptacyjne) albo przekazania weksla własnego przez importera 13. Właśnie w zależności od tego, czy importer wykupuje dokumenty natychmiast, czy dopiero po pewnym czasie, mówimy o inkasie gotówkowym (D/P collection documents against payment) lub inkasie terminowym (D/A collection documents against acceptance) 14. Należy mieć jednak na uwadze, że choć całą transakcję nadzoruje bank, eksporter nie ma żadnej gwarancji, że importer wykupi dokumenty, co może narazić eksportera na znaczące koszty związane z logistyczną organizacją wysyłki: koszty magazynowania i koszty ściągnięcia towaru z powrotem do kraju. Inkasowa forma rozliczenia chroni eksportera jedynie przed wydaniem towaru importerowi, zanim uiści on zapłatę, nie chroni jednak przez opóźnieniem lub brakiem zapłaty. Z tego względu inkaso dokumentowe nie jest zbyt korzystną formą rozliczenia płatności dla eksportera. W celu uniknięcia takiej sytuacji można zastosować tzw. inkaso gwarantowane, w którym eksporter dla zabezpieczenia się przed ryzykiem niewykupienia dokumentów w terminie żąda gwarancji bankowej. Udziela jej bank importera, a jeżeli importer nie wykupi dokumentów, musi je wykupić bank, który takiej gwarancji udzielił. Zastosowanie inkasa z gwarancją banku zbliża tą formę rozliczeń do akredytywy dokumentowej, ponieważ w obydwu przypadkach mamy do czynienia z zobowiązaniem banku do uiszczenia należności eksporterowi Płatność w rachunku otwartym Płatność w rachunku otwartym to najpowszechniejsza metoda w UE w handlu pomiędzy stałymi partnerami i stanowi najkorzystniejszą formę rozliczeń dla importera, wiąże się bowiem z zapłatą za towar po upływie pewnego czasu, nie jest to jednak rozwiązanie bezpieczne dla eksportera, który nie ma żadnej gwarancji, że importer zapłaci za wysłany towar. W literaturze wskazuje się tutaj jesz- 13 Ibidem, s I. Sobol, Faktoring międzynarodowy sposób na finansowanie eksportu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 40.

7 Techniki zarządzania i prowadzenia 79 cze jedno źródło ryzyka, które może się zrealizować w postaci utraty płynności finansowej, podobnie zresztą jak w przypadku inkasa terminowego czy akredytywy z odroczonym terminem płatności 15. Ponieważ obecnie około 80% handlu światowego jest prowadzone z odroczonym terminem płatności, rynek wypracował dodatkowe instrumenty, z których należałoby korzystać w celu zmniejszenia ryzyka braku otrzymania zapłaty, a w konsekwencji utraty płynności finansowej. Wśród nich najczęściej stosowane są: przyjęcie od importera weksla, który można oprotestować w razie nieuiszczenia płatności w określonym terminie, przyjęcie gwarancji zapłaty wierzytelności handlowych, ubezpieczenie kredytu kupieckiego i zastosowanie faktoringu. 4. Formy zabezpieczenia sprzedaży w kredycie kupieckim 4.1. Weksel Weksel w obrocie zagranicznym pełni bardzo ważną funkcję. Dzieje się tak dzięki ujednoliceniu w skali międzynarodowej zasad posługiwania się wekslem, co niezmiernie ułatwia obrót gospodarczy. Jedynie w krajach anglosaskich występują pewne różnice w stosowaniu i formie weksla. Typowa operacja w handlu międzynarodowym z zastosowaniem weksla ma następujący przebieg: 1. Za dostarczony towar eksporter otrzymuje weksel zaakceptowany przez importera (tzw. akcept) lub jego własny weksel (tzw. sola). 2. Eksporter dyskontuje weksel w banku i otrzymuje należność pomniejszoną przez bank o odsetki dyskonta. 3. Bank, który zdyskontował weksel, może go odstąpić jako dewizę lub przedstawić importerowi do wykupienia w terminie płatności. Słuszne z punktu widzenia bezpieczeństwa całej transakcji jest dodatkowe zabezpieczenie w postaci poręki wekslowej (awalu) znanego banku zagranicznego. Wówczas łatwiej jest znaleźć bank chętny do zdyskontowania awalizowanego akceptu Gwarancja zapłaty wierzytelności handlowych Gwarancja zapłaty wierzytelności handlowych to instrument, który zabezpiecza eksportera przed brakiem płatności lub przed opóźnieniem w regulowaniu płatności przez importera. Stronami w gwarancji w handlu zagranicznym są trzy podmioty 17 : 15 Ibidem, s W.L. Jaworski, Z. Krzyżkiewicz, B. Kosiński, op. cit., s J. Kukiełka, Gwarancje ubezpieczeniowe, Przegląd Ubezpieczeń 1998, nr 2(11), s

8 80 eksporter (beneficjent), który żąda zabezpieczenia wykonania zobowiązania przez wykonawcę; importer (zleceniodawca), który ma wykonać zobowiązanie i przedstawić zabezpieczenie; gwarant (bank, zakład ubezpieczeń), który na podstawie zlecenia importera wystawia gwarancję na rzecz beneficjenta. Ze względu na fakt, że gwarancje wystawiane są przez wyspecjalizowane instytucje finansowe wyłącznie dla podmiotów o bardzo dobrej sytuacji finansowej, dla eksportera są one potwierdzeniem wiarygodności podmiotu, za który zagwarantowano. Gwarancję zapłaty wierzytelności handlowych charakteryzuje istnienie trzech relacji 18 : między eksporterem a importerem istnieje tzw. umowa podstawowa, dająca eksporterowi prawo żądania wykonania zobowiązania pieniężnego przez importera; między gwarantem a importerem istnieje umowa (umowa o gwarancję), na podstawie której gwarant wystawia gwarancję na rzecz eksportera oraz ma prawo roszczenia zwrotnego do importera w przypadku realizacji uprawnień z gwarancji przez eksportera; trzecia relacja to stosunek pomiędzy gwarantem a eksporterem (umowa gwarancyjna), który definiuje prawa i obowiązki stron, przy czym po stronie eksportera leżą głównie prawa, natomiast po stronie gwaranta skupiają się głównie obowiązki. Importer zleceniodawca Umowa podstawowa Eksporter beneficjent Zlecenie wydania gwarancji Gwarant (ubezpieczyciel, bank) Gwarancja Rys. 1. Relacje zachodzące pomiędzy podmiotami gwarancji zapłaty wierzytelności handlowych Źródło: opracowanie własne. Udzielając gwarancji, gwarant nie zwalnia importera od odpowiedzialności. Ta forma zabezpieczenia ma na celu redukcję ryzyka braku płatności za wysłany 18 Ibidem, s. 12.

9 Techniki zarządzania i prowadzenia 81 towar lub opóźnień w realizacji płatności. Sens ekonomiczny gwarancji zapłaty wierzytelności handlowych sprowadza się do tego, że w zamian za opłatę umiarkowanej prowizji lub składki ubezpieczeniowej bank lub zakład ubezpieczeń przyjmuje w miejsce importera rolę gwaranta terminowej i kwotowej zapłaty określonych należności. Instrument ten pozwala więc kupującemu uzyskać odroczone terminy płatności, a dostawcy daje gwarancję otrzymania zapłaty bez względu na późniejszą kondycję finansową jego kontrahenta. Obowiązek przejęcia zobowiązań handlowych przez gwaranta powstaje z chwilą nieuregulowania zobowiązań wobec importera, w terminie określonym w umowie kupna-sprzedaży 19. Omówione powyżej formy rozliczeń w handlu zagranicznym wiążą się z wieloma niedogodnościami, gdyż uzyskanie korzystniejszych warunków przez jedną ze stron kontraktu zawsze następuje kosztem drugiego kontrahenta. Prezentuje to rys. 2. Siła nabywcza eksportera Ryzyko kredytowe importera Płatność w rachunku otwartym Inkaso D/A wysoka wysokie Inkaso D/P Płatność w rachunku otwartym zabezpieczona gwarancją zapłaty wierzytelności handlowych Akredytywa dokumentowa Przedpłata niska niskie Rys. 2. Formy płatności z punktu widzenia eksportera i importera Źródło: I. Sobol, op. cit., s Faktoring Faktoring jest instrumentem, który pozwala pogodzić interesy stron kontraktu. Jest definiowany jako przeniesienie wierzytelności handlowych z wierzyciela na faktora, który równocześnie zobowiązuje się do ściągnięcia tych wierzytelności 19 Materiały reklamowe TUiR Hestia Insurance, s. 28.

10 82 nawet w przypadku trudności płatniczych dłużników. Faktoring jest więc równocześnie formą finansowania należności, gwarancją zabezpieczającą przedsiębiorstwo przed ryzykiem ich ściągnięcia, a także operacją rozliczeniową polegającą na inkasowaniu należności 20. W praktyce jednak występują różne formy faktoringu, które w zależności od treści umowy pomiędzy faktorantem a faktorem w różnym zakresie realizują powyższe funkcje. W przypadku gdy faktor nabywa należności faktoranta bez prawa regresu, czyli przyjmuje na siebie pełne ryzyko niewypłacalności dłużnika, mówimy o faktoringu pełnym (właściwym). Jeżeli natomiast faktor zachowuje prawo regresu wobec faktora, czyli może żądać od niego zwrotu zaliczki w sytuacji, gdy dłużnik nie ureguluje zobowiązania, mówimy o tzw. faktoringu niepełnym (niewłaściwym). Faktoring jest instrumentem niezwykle dogodnym dla stron, ponieważ importer korzysta z odroczonego terminu zapłaty, a eksporter rozwiązuje problemy związane z udzieleniem kredytu kupieckiego importerowi, organizując sobie alternatywne źródło finansowania. Dzięki faktoringowi eksporter zwiększa swoją konkurencyjność na rynkach międzynarodowych, gdyż nie musi się domagać od importera przedpłaty czy otwarcia akredytywy dokumentowej 21. Może się jednak zdarzyć w przypadku wierzytelności eksportowych, że faktor odmówi finansowania w postaci faktoringu, ponieważ nie zna zagranicznych kontrahentów czy specyfiki danego rynku za granicą. W takiej sytuacji należałoby się zastanowić, która z funkcji faktoringu ma w danej transakcji największe znaczenie dla eksportera: jeżeli decyzja o zawarciu faktoringu wynika z obawy o bezpieczeństwo transakcji, czyli przedsiębiorca kierował się funkcją del credere 22 faktoringu (przejęcie przez faktora ryzyka niewypłacalności dłużnika), należy rozważyć inny instrument finansowy, a mianowicie ubezpieczenie kredytu kupieckiego; jeżeli za faktoringiem przemawiała funkcja finansowania faktoranta, należy rozważyć inny instrument finansowy ubezpieczenie kredytu kupieckiego z cesją praw do ewentualnego odszkodowania z takiej umowy ubezpieczenia na faktora Ubezpieczenie kredytu kupieckiego Przedmiotem ubezpieczenia należności eksportowych są wierzytelności pieniężne przysługujące firmie z tytułu kontraktów eksportowych na dostawy towarów lub usług. Ubezpieczone mogą być zarówno płatności występujące w obro- 20 W.L. Jaworski, Z. Krzyżkiewicz, B. Kosiński, op. cit., s I. Sobol, op. cit., s Ibidem, s. 10.

11 Techniki zarządzania i prowadzenia 83 cie zagranicznym w formie kredytu kupieckiego, jak i inkasa dokumentowego 23. Ubezpieczenie kredytu kupieckiego ma na celu udzielenie krajowym podmiotom gospodarczym ochrony na wypadek strat poniesionych w trakcie realizacji kontraktu eksportowego, które mogą powstać zarówno przed wysyłką towarów lub realizacją usług (tzw. ryzyko produkcji), jak i po wysyłce towarów lub realizacji usług (ryzyko kredytu) 24. Ryzyko związane z ubezpieczeniem kredytu można podzielić na dwie grupy 25 : 1) ryzyko handlowe: prawnie stwierdzona niewypłacalność kredytobiorcy, niewypłacalność domniemana (czas zwłoki zazwyczaj 180 dni), nieprzyjęcie przez kredytobiorcę towarów lub usług, lecz nie z winy kredytodawcy, 2) ryzyko niehandlowe: polityczne, np. wojny, rewolucje, strajki, akty terrorystyczne, katastrofalne, tzn. klęski żywiołowe, ryzyko dłużnika publicznego, ryzyko kursowe. Decyzję o zawarciu umowy ubezpieczenia ubezpieczyciel uzależnia od rodzaju dominującego ryzyka. Za kraje, w których dominuje ryzyko handlowe, uznaje się państwa zrzeszone w OECD. Za kraje o podwyższonym ryzyku, gdzie dominuje ryzyko niehandlowe, uznaje się: Algierię, Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Birmę (Myanmar), Dominikanę, Ekwador, Gambię, Gujanę, Irak, Iran, Kazachstan, Kirgistan, Kubę, Libię, Macedonię, Mołdowę, Mongolię, Nigerię, Pakistan, Rosję, Serbię i Czarnogórę, Somalię, Turkmenistan, Ukrainę, Uzbekistan, Wenezuelę, Wietnam 26. W Polsce instytucją wyspecjalizowaną w prowadzeniu tego typu ubezpieczeń jest Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE SA), która ma mandat na prowadzenie gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń kontraktów eksportowych krótko-, średnio- i długoterminowych od ryzyka nie- 23 K. Szymańska, Jak i gdzie ubezpieczyć majątek firmy, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 1997, s Vademecum pośrednika ubezpieczeniowego, red. T. Sangowski, SAGA Print, Poznań 1996, s M. Krawczyk, Ubezpieczenie kredytu jako metoda zabezpieczenia jego spłaty [w:] Zagadnienia handlu zagranicznego, red. K. Budzowski, S. Wydymus, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1998, s

12 84 handlowego oraz średnio- i długoterminowych od ryzyka handlowego 27. Schemat działania ubezpieczenia kredytu kupieckiego przedstawia rys. 3. Importer nr 2 Importer nr 1 Importer nr 3 Portfel odbiorców zagranicznych Kontrakt eksportowy Kontrakt eksportowy Kontrakt eksportowy brak płatnośći Umowa ubezpieczenia kredytu kupieckiego wypłata odszkodowania za kontrahenta nr 3 (85 90% wartości faktury) Ubezpieczyciel Regres do kontrahenta Rys. 3. Formy płatności z punktu widzenia eksportera i importera Źródło: opracowanie własne. Ubezpieczenie kredytu pozwala uniknąć efektu domina, czyli sytuacji, gdy niewypłacalność jednego dłużnika powoduje kłopoty jego kredytodawców, a te powodują zachwianie pozycji następnych podmiotów. Ubezpieczenie kredytów eksportowych daje firmom dodatkowe korzyści, a mianowicie zwiększa ich wiarygodność przy staraniu się o kredyt bankowy, prawo do odszkodowania bowiem, wynikające z umowy ubezpieczenia, może być przedmiotem cesji na rzecz banku finansującego eksportera. W takim przypadku przedmiotem ubezpieczenia są przysługujące ubezpieczonemu (faktorowi) należności faktoringowe (wierzytelności lub ich części wykupione przez faktora na podstawie umowy faktoringu), niezapłacone przez dłużnika w terminach i kwotach wynikających z faktur. Umowa ubezpieczenia należności faktoringowych może być zawarta: pomiędzy zakładem ubezpieczeń a faktorantem na rzecz faktora, pomiędzy zakładem ubezpieczeń a faktorem (umowa generalna). 27 W. Zysk, Ocena bieżącej działalności i perspektywy rozwoju Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. [w:] Zagadnienia handlu zagranicznego, red. K. Budzowski, S. Wydymus, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1998, s. 166.

13 Techniki zarządzania i prowadzenia 85 Importer nr 2 Faktor Portfel odbiorców zagranicznych Importer nr 1 Importer nr 3 Kontrakt eksportowy Umowa ubezpieczenia kredytu kupieckiego Kontrakt eksportowy Eksporter Ubezpieczyciel Kontrakt eksportowy brak płatnośći Eksporter zawiera umowę faktoringu Regres do kontrahenta nr 3 Faktor skupuje ubezpieczone wierzytelności od eksportera Cesja praw do odszkodowania z umowy ubezpieczenia na faktora Wypłata odszkodowania za kontrahenta nr 3 do faktora Rys. 4. Schemat działania umowy ubezpieczenia należności faktoringowych umowa pomiędzy zakładem ubezpieczeń a faktorantem na rzecz faktora Źródło: opracowanie własne. Schemat na rys. 4 może odzwierciedlać następujący przypadek: Firma X z branży spożywczej prowadząca dotychczas niewielką sprzedaż na rynkach zagranicznych stosująca jako formę rozliczenia głównie przedpłatę nawiązuje kontakt z nowym kontrahentem z Rumunii. Z wstępnych rozmów wynika, że istnieje możliwość nawiązania współpracy, a deklarowana miesięczna sprzedaż pozwoliłaby wykorzystać wolne moce produkcyjne. Aby móc realizować kontrakt takiej wielkości, eksporter musi znaleźć dodatkowe źródło finansowania. Kontrahent nie akceptuje jednak rozliczeń gotówkowych i nie będzie ponosił kosztów innych zabezpieczeń. 1. Z dostępnych form rozliczeń wykluczona zostaje: przedpłata, akredytywa, gwarancja zapłaty wierzytelności handlowych. 2. Eksporter rezygnuje również z inkasa dokumentowego, ponieważ nie zna kontrahenta i obawia się, czy dokumenty zostaną wykupione. Dodatkowo biorąc pod uwagę krótki termin przydatności eksportowanych towarów, obawia się ewentualnych strat w przypadku niewywiązania się kontrahenta z umowy. 3. Eksporter udaje się do banku z zamiarem zawarcia umowy na faktoring pełny, co pozwoliłoby mu uzyskać środki na realizację transakcji i zabezpieczyć się przed brakiem płatności ze strony kontrahenta.

14 86 4. Bank informuje, że w swojej ofercie nie ma usługi faktoringu pełnego na Rumunię, ale w przypadku zabezpieczenia tych należności rozważy zawarcie takiej umowy. 5. Eksporter udaje się do firmy specjalizującej się w zabezpieczaniu kredytu kupieckiego w transakcjach zagranicznych; firma ta po zbadaniu wiarygodności kontrahenta i przyznaniu limitu kredytowego podpisuje z eksporterem umowę ubezpieczenia kredytu kupieckiego. 6. Do umowy kredytu kupieckiego sporządzany jest aneks, w którym eksporter ceduje prawa do ewentualnych odszkodowań na faktora. 7. Faktor podpisuje umowę faktoringu pełnego z eksporterem. W przypadku braku płatności ze strony kontrahenta w ustalonym terminie firma ubezpieczeniowa rozpoczyna windykację należności. Jeżeli windykacja jest bezskuteczna, następuje wypłata odszkodowania na rzecz faktora. 5. Podsumowanie W ostatnich latach obserwujemy w Polsce dynamiczny wzrost sprzedaży zagranicznej. Mając na uwadze, że na świecie około 80% transakcji dokonuje się w odroczonym terminie płatności, należy się spodziewać, że ta tendencja utrwali się w niedalekiej przyszłości również na rynku polskim. Niestety, niesie to ze sobą zagrożenie dla eksporterów, a szczególnie dla małych i średnich firm, które udzielając kredytu kupieckiego, narażają się na utratę płynności finansowej. Ochrona przed tego typu sytuacjami jest możliwa dzięki profesjonalnym instytucjom, które próbując nadążać za skomplikowanym procesem handlu zagranicznego, rozwijają różnorakie instrumenty finansowe. W gestii eksportera pozostaje natomiast wybór odpowiedniej do sytuacji i możliwości formy rozliczeń i narzędzia finansowania. Często bywa również tak, że nawet świadomy i przemyślany dobór instrumentu finansowego nie daje jeszcze gwarancji sukcesu, ponieważ próba jego uzyskania kończy się porażką z przyczyn formalnoprawnych. Tak może się zdarzyć na przykład w przypadku próby uzyskania faktoringu międzynarodowego na kontrakty realizowane z kontrahentami z krajów rozwijających się. Należy jednak zaznaczyć, że 15 lat gospodarki wolnorynkowej wykształciło w polskich przedsiębiorcach instynkt przezornego podejścia do handlu międzynarodowego i nawet jeżeli w wielu jeszcze przypadkach nie dysponują doświadczeniem w zakresie dostępnych mechanizmów wspomagających działalność zagraniczną, umiejętnie starają się poszukiwać wiedzy na ten temat.

15 Techniki zarządzania i prowadzenia 87 Literatura Jaworski W.L., Krzyżkiewicz Z., Kosiński B., Banki rynek, operacje, polityka, Poltext, Warszawa Krawczyk M., Ubezpieczenie kredytu jako metoda zabezpieczenia jego spłaty [w:] Zagadnienia handlu zagranicznego, red. K. Budzowski, S. Wydymus, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków Kukiełka J., Gwarancje ubezpieczeniowe, Przegląd Ubezpieczeń 1998, nr 2. Marciniak-Neider D., Rozliczenia w handlu międzynarodowym, PWE, Warszawa Olszewska B., Przedsiębiorstwo a rynki zagraniczne [w:] Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław Vademecum pośrednika ubezpieczeniowego, red. T. Sangowski, SAGA Print, Poznań Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa Sobol I., Faktoring międzynarodowy sposób na finansowanie eksportu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków Szymańska K., Jak i gdzie ubezpieczyć majątek firmy, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk Ustawa Kodeks celny, Dz.U nr 75, poz. 802, art. 256 par. 1. Zysk W., Ocena bieżącej działalności i perspektywy rozwoju Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., Zagadnienia handlu zagranicznego, red. K. Budzowski, S. Wydymus, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków Techniques for Managing and Conducting Effective Foreign Business in Enterprises This article constitutes a compendium of basic knowledge that a Polish entrepreneur deciding to undertake business abroad should have at his disposal. In the first part of the article, the author presents the organs and institutions supporting Polish exporters and identifies the main problems that can arise when cooperating with foreign trade partners. The second part of the article is devoted to existing forms of accounting for foreign transactions, with emphasis on the strong and weak points of each solution. In the final part of the article, the author describes the possible ways of securing foreign transactions with deferred payment periods, such as: bills of exchange, guarantees, factoring, and trade credit insurance.

KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA (KUKE)

KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA (KUKE) KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA (KUKE) KIM JESTEŚMY? KUKE prowadzi działalność od 1991 roku i:. jest firmą polską z przeważającym udziałem Skarbu Państwa, ubezpiecza należności

Bardziej szczegółowo

Faktoring z szansą na przyszłość

Faktoring z szansą na przyszłość 28 FAKTORING Faktoring z szansą na przyszłość Faktoring jako jedna z metod kontrolowania płynności finansowej stale zyskuje nowych zwolenników. Obecnie nie jest to już mało znana nowość, z której korzystają

Bardziej szczegółowo

Transport, ubezpieczenia i spedycja w handlu międzynarodowym. poradnik dla przedsiębiorców

Transport, ubezpieczenia i spedycja w handlu międzynarodowym. poradnik dla przedsiębiorców 2011 Transport, ubezpieczenia i spedycja w handlu międzynarodowym poradnik dla przedsiębiorców Transport, ubezpieczenia i spedycja w handlu międzynarodowym poradnik dla przedsiębiorców Ekspertyza powstała

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP Marek Matejun, Katarzyna Szymańska Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 5.1. Podstawowe zasady i źródła finansowania małych i średnich

Bardziej szczegółowo

JAK POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ. Jak poprawić płynność finansową w firmie

JAK POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ. Jak poprawić płynność finansową w firmie JAK POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ W FIRMIE Jak poprawić płynność finansową w firmie 1 2 Jak poprawić płynność finansową w firmie Faktoring Spis treści Rynek faktoringu w Polsce i na świecie...4 Definicja

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny obrót gospodarczy

Bezpieczny obrót gospodarczy Bezpieczny obrót gospodarczy czyli jak ograniczać ryzyko handlowe w transakcjach krajowych i eksportowych Poradnik dla przedsiębiorców Warszawa, 2006 Autorzy: Jacek Kukiełka Marek Matusiak Janusz Brzozowski

Bardziej szczegółowo

Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie

Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie Marek Gola * Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie Wstęp Dobra kondycja finansowa przedsiębiorstwa, jego sukcesy, ale także i reputacja zależą w dużej mierze od płynności

Bardziej szczegółowo

LUDZIE KONCEPCJE PRAKTYKA. ABC Faktoringu. czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury. Partner merytoryczny

LUDZIE KONCEPCJE PRAKTYKA. ABC Faktoringu. czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury. Partner merytoryczny KONCEPCJE PRAKTYKA ABC Faktoringu czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury Partner merytoryczny Sposób na płynność Niepewna sytuacja gospodarcza na europejskich i światowych rynkach, powracające

Bardziej szczegółowo

WYBRANE FORMY FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA

WYBRANE FORMY FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA Beata Granosik Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Stosowanej Politechnika Koszalińska WYBRANE FORMY FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA Każda inwestycja rzeczowa wymaga zgromadzenia odpowiedniego kapitału do jej

Bardziej szczegółowo

Polityka kredytowa przedsiębiorstwa a ubezpieczenie ryzyka kredytu

Polityka kredytowa przedsiębiorstwa a ubezpieczenie ryzyka kredytu ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 786 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 64/1 (2013) s. 97 108 Polityka kredytowa przedsiębiorstwa a ubezpieczenie ryzyka kredytu Sylwia Bożek *, Izabela

Bardziej szczegółowo

Ryzyko walutowe oraz instrumenty zarządzania nim na przykładzie przedsiębiorstw gospodarki morskiej

Ryzyko walutowe oraz instrumenty zarządzania nim na przykładzie przedsiębiorstw gospodarki morskiej Ireneusz Miciuła * Ryzyko walutowe oraz instrumenty zarządzania nim na przykładzie przedsiębiorstw gospodarki morskiej Wstęp Proces globalizacji i idące za tym zmiany w warunkach gospodarowania i konkurowania

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność ubezpieczyciela w ubezpieczeniu kredytu kupieckiego. Wybrane aspekty

Odpowiedzialność ubezpieczyciela w ubezpieczeniu kredytu kupieckiego. Wybrane aspekty Wybrane aspekty ubezpieczenia kredytu kupieckiego ROBERT DANKIEWICZ Odpowiedzialność ubezpieczyciela w ubezpieczeniu kredytu kupieckiego. Wybrane aspekty W artykule zwrócono uwagę na gospodarcze znaczenie

Bardziej szczegółowo

Newsletter 1/2014. interpretacje informacje porady

Newsletter 1/2014. interpretacje informacje porady Newsletter 1/2014 Każdy z naszych Klientów może być pewny, że gdziekolwiek na świecie postanowi rozwijać swoją działalność, będzie mógł skorzystać z pełnego zakresu usług doradczych, zgodnie ze swoimi

Bardziej szczegółowo

TRADYCYJNE I NOWOCZESNE METODY ZABEZPIECZEŃ TERMINOWYCH TRANSAKCJI W NADLEŚNICTWIE

TRADYCYJNE I NOWOCZESNE METODY ZABEZPIECZEŃ TERMINOWYCH TRANSAKCJI W NADLEŚNICTWIE 1 TRADYCYJNE I NOWOCZESNE METODY ZABEZPIECZEŃ TERMINOWYCH TRANSAKCJI W NADLEŚNICTWIE Krzysztof Adamowicz http://www.lp.gov.pl/members/mat/aktualnosci/zabezp_transakcji adamowiczk@wp.pl Akademia Rolnicza

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE dr inż. Małgorzata Smolarek dr Joanna Dzieńdziora Instytut Zarządzania i Ekonomii, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W

Bardziej szczegółowo

Przykładowe opracowanie, o charakterze edukacyjnym, dotyczące Strategii Zarządzania ryzykiem kursowym w Chemia Sp. z o.o. 1

Przykładowe opracowanie, o charakterze edukacyjnym, dotyczące Strategii Zarządzania ryzykiem kursowym w Chemia Sp. z o.o. 1 Przykładowe opracowanie, o charakterze edukacyjnym, dotyczące Strategii Zarządzania ryzykiem kursowym w Chemia Sp. z o.o. 1 Spis treści Luty 2008 1. WSTĘP... 2 2. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM... 2 2.1.

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny rozwój MSP dzięki faktoringowi. 5 11 grudnia 2014 r. FAKTORING DLA MSP

Dynamiczny rozwój MSP dzięki faktoringowi. 5 11 grudnia 2014 r. FAKTORING DLA MSP 34 FAKTORING DLA MSP Dynamiczny rozwój MSP dzięki faktoringowi Płynność finansowa, czyli zdolność przedsiębiorstwa do dokonywania zakupów niezbędnych dla jego funkcjonowania towarów i usług oraz do płacenia

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym

Bardziej szczegółowo

10 (80) Październik 2005

10 (80) Październik 2005 10 (80) Październik 2005 LEASING ALTERNATYWA DLA KREDYTU BANKOWEGO WYWIADOWNIA GOSPODARCZA ANIOŁOWIE BIZNESU ALTERNATYWNE ŹRÓDŁO KAPITAŁU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW BEZPIECZNY KOSMETYK PROJEKTY EUROPEJSKIE Biuletyn

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa

Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa FAKTORING czym różni się od kredytu obrotowego czy kasy fiskalne napedzą koniunkturę w branży leasingowej profesjonalne zarządzanie flotą optymalizuje firmowe budżety KREDYT TECHNOLOGICZNY FAKTORING LEASING

Bardziej szczegółowo

Instrumenty prawne określające praktykę handlu książką w Polsce

Instrumenty prawne określające praktykę handlu książką w Polsce Instrumenty prawne określające praktykę handlu książką w Polsce analiza przygotowana przez Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Polska Książka (opracował: Jędrzej Maciejewski) Kraków, październik 2011 Spis

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU

PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU Dobry kredytobiorca charakteryzuje się trzema podstawowymi cechami: (1) zdolnością kredytową, tzn. zdolnością do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z

Bardziej szczegółowo

Krystian Zawadzki. Praktyczne możliwości wykorzystania faktoringu jako źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce 1. WSTĘP

Krystian Zawadzki. Praktyczne możliwości wykorzystania faktoringu jako źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce 1. WSTĘP Krystian Zawadzki Praktyczne możliwości wykorzystania faktoringu jako źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce 1. WSTĘP Chroniczny brak kapitału jest jedną z największych bolączek polskich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

FINANSE. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich

FINANSE. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich FINANSE Podręcznik dla studentów studiów licencjackich Jan Śliwa FINANSE Podręcznik dla studentów studiów licencjackich Recenzent doc. dr Sławomir Wymysłowski Redakcja tekstu Bogumił Paszkiewicz Projekt

Bardziej szczegółowo

FaKTOrinG. & LeasinG

FaKTOrinG. & LeasinG Faktoring czy kredyt? Wybór zależy od potrzeb fi rmy NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Nieruchomości Wybierz korzystną formę fi nansowania Kredyt vs Leasing Leasing to więcej

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

Ryzyko walutowe w działalności małych i średnich polskich przedsiębiorstw eksportowych

Ryzyko walutowe w działalności małych i średnich polskich przedsiębiorstw eksportowych 2012 Ryzyko walutowe w działalności małych i średnich polskich przedsiębiorstw eksportowych Ryzyko walutowe w działalności małych i średnich polskich przedsiębiorstw eksportowych WARSZAWA 2012 Ryzyko walutowe

Bardziej szczegółowo