REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ DLA KLIENTÓW Z SEGMENTU MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ DLA KLIENTÓW Z SEGMENTU MIKROPRZEDSIĘBIORSTW"

Transkrypt

1 REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ DLA KLIENTÓW Z SEGMENTU MIKROPRZEDSIĘBIORSTW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. [Charakter prawny Regulaminu wzorzec umowy] Niniejszy Regulamin Udzielania Gwarancji i Poręczeń dla Klientów z segmentu Mikroprzedsiębiorstw ( Regulamin ), stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego ( KC ), ustalony przez Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie ( Bank ) na mocy uchwały Zarządu Banku. Regulamin niniejszy stanowi integralną część Umowy. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu i Umowy, stosuje się postanowienia Umowy [Sposób udostępniania Regulaminu] Bank udostępnia Klientowi Regulamin poprzez doręczenie Regulaminu Klientowi przed zawarciem Umowy [Podpisanie Regulaminu] Niezależnie od obowiązywania Regulaminu na podstawie art. 384 KC, Bank może zażądać, aby Klient dodatkowo złożył oświadczenie o akceptacji Regulaminu poprzez złożenie podpisu pod treścią Regulaminu [Definicje] Określenia pisane dużymi literami, użyte w Umowie i Regulaminie, mają dla celów związanych z Umową następujące znaczenie: Bank Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, Beneficjent osoba, na rzecz której Bank udzieli lub udzielił Gwarancji realizując Zlecenie lub udzielił Poręczenia, Gwarancja jednostronne, pisemne zobowiązanie Banku zaciągnięte w celu zabezpieczenia zobowiązań Zleceniodawcy wobec Beneficjenta, stwierdzające, że po spełnieniu określonych warunków zapłaty, Bank wykona świadczenie pieniężne na rzecz Beneficjenta - bezpośrednio albo za pośrednictwem innego banku. Gwarancja jest wystawiana na podstawie Umowy Gwarancji zawieranej ze Zleceniodawcą, Klient lub Zleceniodawca Kurs Banku Poręczenie Prawo Bankowe Promesa udzielenia Gwarancji/Poręczenia, Promesa podmiot, na zlecenie którego Bank udzielił Gwarancji lub Poręczenia lub wystawił promesę udzielenia Gwarancji/Poręczenia, kurs wymiany walut, odpowiednio kupna lub sprzedaży, obowiązujący w Banku w dniu dokonywania przez Bank przeliczenia walut, pisemne zobowiązanie Banku do zapłaty na rzecz Beneficjenta (wierzyciela) określonej w dokumencie kwoty pieniężnej w przypadku nie wywiązania się przez Zleceniodawcę (dłużnika) z jego zobowiązań wobec Beneficjenta, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2012r., poz. 1376, z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, pisemne przyrzeczenie Banku, że po spełnieniu przez Zleceniodawcę określonych w Promesie warunków Bank wystawi Gwarancję/Poręczenie, której istotne elementy oraz termin wystawienia Gwarancji/Poręczenia podane są w Promesie Przedmiot Zabezpieczenia Rachunek Bieżący lub Rachunek Klienta Rachunek Kredytowy lub Rachunek Banku rzeczy lub prawa (aktywa), na których zostało ustanowione Zabezpieczenie o charakterze rzeczowym, rachunek bieżący Klienta prowadzony przez Bank, wewnętrzne konto ewidencyjne Banku, służące do ewidencji księgowej Wierzytelności Banku wynikających z Umowy Gwarancji/Poręczenia, Regulamin niniejszy Regulamin udzielania Gwarancji i Poręczeń dla klientów z segmentu mikroprzedsiębiorstw,, Spłata Wierzytelności Banku lub Spłata Strona Internetowa Banku spełnienie świadczenia pieniężnego na rzecz Banku przez Klienta albo innego Zobowiązanego w wykonaniu Umowy Gwarancji lub Umowy Poręczenia lub w związku z Umową, strona internetowa Banku, powszechnie dostępna pod adresem Strony Bank oraz Klient zawierający Umowę Gwarancji lub Umowę Poręczenia, Taryfa Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla mikroprzedsiębiorstw i 1

2 Umowa Gwarancji REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ wspólnot mieszkaniowych, umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy Bankiem a Klientem lub pisemne zlecenie Klienta zaakceptowane przez Bank Umowa Gwarancji), na podstawie której Bank wystawia Gwarancję na zlecenie Klienta, Umowa Poręczenia umowa, na mocy której Bank zobowiązuje się względem wierzyciela Klienta wykonać zobowiązanie Klienta na wypadek, gdyby Klient nie wykonał zobowiązania. Oświadczenie Banku o udzieleniu poręczenia wymaga dla swej skuteczności zachowania formy pisemnej. Oświadczenie woli Klienta może być wyrażone w każdej formie, również w formie dorozumianej, Warunki Wstępne warunki określone w Regulaminie lub w Umowie, które Klient jest zobowiązany spełnić przed wystawieniem Gwarancji lub przed udzieleniem Poręczenia, Wierzytelności Banku wierzytelności (należności) pieniężne Banku wobec Klienta z tytułu Umowy Gwarancji lub Umowy Poręczenia lub pozostające w związku z Umową, Realizacja lub Realizacja Gwarancji/Poręczenia spełnienie przez Bank świadczenia pieniężnego na rzecz Beneficjenta, do którego Bank jest zobowiązany z tytułu udzielenia Gwarancji/Poręczenia, Zabezpieczenie udzielone przez Klienta lub osobę trzecią zabezpieczenie Spłaty Wierzytelności Banku, ułatwiające ich przymusowe dochodzenie przez Bank, Zadłużenie Przeterminowane Zlecenie lub Zlecenie Udzielenia Gwarancji/Poręczenia Wierzytelności Banku z tytułu Gwarancji/Poręczenia zrealizowanej(ych) ze środków Banku, niespłacone przez Klienta w terminie, od kwoty której Bank może pobierać odsetki za opóźnienie wg podwyższonej stopy oprocentowania, dyspozycja złożona przez Zleceniodawcę, wskazująca istotne postanowienia Gwarancji/Poręczenia, której udzielenie Zleceniodawca zleca Bankowi, Zleceniodawca Klient, który zlecił Bankowi udzielenie Gwarancji lub Poręczenia, Zobowiązany Klient lub inna osoba odpowiedzialna osobiście lub rzeczowo za spłatę Wierzytelności Banku, w szczególności gwarant, poręczyciel, dłużnik hipoteczny, zastawca, cedent, przewłaszczający, kaucjodawca lub dłużnik Banku z tytułu innego rodzaju Zabezpieczenia lub z tytułu przejęcia albo przystąpienia do długu. 2. RODZAJE GWARANCJI BANKOWYCH UDZIELANYCH PRZEZ BANK Bank wystawia na rzecz Klientów z segmentu mikroprzedsiębiorstw następujące rodzaje Gwarancji: 2.1. Gwarancje spłaty kredytu 2.2. Gwarancje płatności 2.3. Gwarancje zwrotu zaliczki 2.4. Gwarancje przetargowe (wadialne) 2.5. Gwarancje dobrego wykonania umowy 2.6. Gwarancje zapłaty za towar/usługę 2.7. Gwarancje celne 2.8. Gwarancje tranzytowe według Wspólnej/Wspólnotowej Procedury Tranzytowej (pojedyncze i generalne) 2.9. Gwarancje zapłaty czynszu Gwarancje zabezpieczające zobowiązania z tytułu rękojmi regwarancje wystawiane, na Zlecenie Klienta, na rzecz innego banku w celu zabezpieczenia gwarancji udzielonej przez ten bank. 2

3 3. ZLECENIE UDZIELENIA GWARANCJI 3.1. Bank udziela Gwarancji na Zlecenie Klientów posiadających Rachunek Bieżący w Banku 3.2. Zleceniodawca Gwarancji sporządza Zlecenie udzielenia Gwarancji na obowiązującym w Banku specjalnym formularzu Zlecenie udzielenia Gwarancji bankowej. Zlecenie udzielenia Poręczenia sporządza się na formularzu Zlecenia udzielenia Gwarancji bankowej Zlecenie powinno być podpisane przez osoby upoważnione do składania, w imieniu Zleceniodawcy, oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych. Zleceniodawca składa Zlecenie na piśmie w Oddziale prowadzącym Rachunek Bieżący Zleceniodawcy Zlecenie udzielenia Gwarancji lub Poręczenia powinno określać w szczególności: nazwę (nazwisko) Zleceniodawcy, jego siedzibę (adres), nr KRS i NIP, wierzytelność, która ma być zabezpieczona Gwarancją lub Poręczeniem, jej szczegółowy opis, rodzaj Gwarancji/Poręczenia, kwotę gwarantowaną, walutę i termin ważności Gwarancji, pełną nazwę (nazwisko) Beneficjenta oraz banku Beneficjenta, zakres uprawnień i obowiązków BOŚ S.A. jako gwaranta lub poręczyciela, propozycję prawnego zabezpieczenia Gwarancji/Poręczenia, wysokość obciążających Zleceniodawcę zobowiązań wobec banków z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek pieniężnych oraz uzyskanych gwarancji, poręczeń i akredytyw, numer Rachunku Bieżącego podstawowego Zleceniodawcy prowadzony przez Oddział przyjmujący zlecenie, numer rachunku bieżącego podstawowego Zleceniodawcy prowadzony przez inny bank lub inny Oddział BOŚ S.A sposób przesyłania listu gwarancyjnego (bezpośrednio do Beneficjenta czy za pośrednictwem wskazanego banku zagranicznego); informację czy gwarancję ma wystawić BOŚ S.A. czy bank zagraniczny korespondent na zlecenie Banku i inne warunki Do Zlecenia Zleceniodawca winien, w szczególności dołączyć: dokumenty dotyczące statusu prawnego i sytuacji finansowej Zleceniodawcy niezbędne do dokonania oceny zdolności kredytowej Zleceniodawcy, umowę (kopię umowy), kontrakt, z której wynika wierzytelność lub inny dokument stanowiący podstawę zobowiązania (wstępne ustalenia kontraktowe wraz z warunkami płatności zaakceptowane przez strony kontraktu), kopie wymaganych zezwoleń. Jeżeli dokumenty, z których wynika wierzytelność, są sporządzone w języku innym niż polski lub angielski, Zleceniodawca powinien załączyć tłumaczenie na język polski, treść gwarancji, jeżeli została wstępnie ustalona z Beneficjentem, kopię wyliczenia kwoty gwarancji dokonanego przez Główny Urząd Ceł lub właściwy urząd celny oraz wykaz krajów beneficjentów gwarancji, w przypadku gwarancji tranzytowych, inne dokumenty, których przedłożenie Bank uzna za niezbędne w danej sprawie. 4. UDZIELENIE GWARANCJI i PORĘCZENIA 4.1. [Warunki Wstępne] O ile Umowa nie stanowi inaczej, Bank udziela Gwarancji na podstawie zaakceptowanego przez Bank Zlecenia i na warunkach określonych w Zleceniu, po łącznym spełnieniu poniższych Warunków Wstępnych: [zawarcie Umowy] zawarcia Umowy w sposób prawnie wiążący dla Stron, [prowizje i opłaty] zapłaty przez Klienta wszelkich prowizji i opłat, [Zabezpieczenia] ustanowienia oraz dostarczenia dowodów ustanowienia uzgodnionych Zabezpieczeń, o ile Umowa nie stanowi inaczej, [Umowa z Beneficjentem] dostarczenie Bankowi kopii umowy zawartej z Beneficjentem lub innego dokumentu wystawionego przez Beneficjenta potwierdzającego istnienie zobowiązania, które Gwarancja ma zabezpieczać, [zgody wewnętrzne] wyrażenia zgody na zawarcie Umowy przez właściwe organy Klienta bądź inne podmioty - w przypadkach wymaganych przez obowiązujące przepisy lub regulacje wewnętrzne Klienta, [zgody zewnętrzne] przedłożenia wszelkich zezwoleń (w tym dewizowych), licencji oraz innych oświadczeń osób trzecich, o ile jest to niezbędne dla zawarcia Umowy, [oświadczenie o poddaniu się egzekucji] złożenia przez Klienta oraz innych niż Klient dłużników Banku z tytułu Zabezpieczenia, oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ust. 2 Prawa bankowego, 3

4 4.2. [Charakter Warunków Wstępnych] Bank może zwolnić Klienta od obowiązku spełnienia poszczególnych Warunków Wstępnych [Odstąpienie od Umowy] Bank zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy Gwarancji, jeżeli przed wystawieniem Gwarancji a) Klient zakończył lub zaprzestał (zawiesił) prowadzenia działalności gospodarczej, b) ogłoszono likwidację Klienta, c) zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości Klienta albo wszczęto wobec niego postępowanie naprawcze - w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Bank wiadomości o zajściu któregokolwiek ze zdarzeń opisanych powyżej [Poręczenie] Warunki wymienione w pkt oraz postanowienie pkt stosuje się odpowiednio do udzielania przez Bank Poręczeń według przepisów Kodeksu cywilnego [Gwarancje terminowe] Bank udziela wyłącznie Gwarancji terminowych [Prawo do odmowy udzielenia Gwarancji lub Poręczenia] Bank zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia Gwarancji lub Poręczenia bez podania uzasadnienia. 5. PROMESA UDZIELENIA GWARANCJI/PORĘCZENIA 5.1. Na Zlecenie Zleceniodawcy Bank może wystawić Promesę udzielenia Gwarancji/Poręczenia Bank może wystawić Promesę udzielenia Gwarancji lub Poręczenia po złożeniu przez Klienta: zlecenia wydania Promesy na druku Zlecenia udzielenia Gwarancji, dokumentów finansowych niezbędnych dla dokonania oceny zdolności kredytowej Zleceniodawcy zgodnie z zasadami obowiązującymi dla transakcji objętych ryzykiem kredytowym, kopii umowy lub umowy przedwstępnej, która określa przedmiot Gwarancji, oświadczenia Klienta w sprawie ewentualnych propozycji prawnych form Zabezpieczenia, innych dokumentów Bank, na wniosek Klienta składającego Zlecenie wydania Promesy, może przesłać Promesę przyszłemu Beneficjentowi Udzielona przez Bank Promesa zachowuje swoją ważność przez czas w niej określony Promesa zawiera istotne elementy Gwarancji/Poręczenia oraz termin, w którym Bank wystawi Gwarancję/Poręczenie Udzielenie Promesy jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej Zleceniodawcy Udzielenie przez Bank Gwarancji/Poręczenia przyrzeczonej w Promesie jest uzależnione od: spełnienia przez Zleceniodawcę wszystkich warunków udzielenia Gwarancji/Poręczenia wskazanych w Promesie, uzyskania przez Zleceniodawcę pozytywnej oceny zdolności kredytowej. 6. PORĘCZENIA CYWILNOPRAWNE I WEKSLOWE (AWALE) 6.1. Poręczenie cywilnoprawne udzielane przez Bank jest pisemnym zobowiązaniem do zapłaty na rzecz Beneficjenta (wierzyciela) określonej w dokumencie kwoty pieniężnej w przypadku nie wywiązania się przez Zleceniodawcę (dłużnika) z jego zobowiązań wobec Beneficjenta Do poręczeń cywilnoprawnych BOŚ S.A. stosuje przepisy Kodeksu cywilnego Poręczenie cywilnoprawne jest ściśle powiązane z umową zawartą pomiędzy Beneficjentem a Zleceniodawcą, która stanowi podstawę udzielenia poręczenia przez Bank, z czego wynika, że: Bank może podnosić wobec Beneficjenta Poręczenia wszelkie zarzuty, jakie przysługują Zleceniodawcy, zakres zobowiązania Banku jest wyznaczony zakresem zobowiązania Zleceniodawcy, o ile Poręczenie wydane przez Bank nie zostało ograniczone do konkretnej kwoty, w przypadku, gdy umowa zawarta pomiędzy Beneficjentem a Zleceniodawcą staje się nieważna, poręczenie Banku również traci swoją ważność Przedmiotem Poręczenia może być całość wierzytelności lub jej oznaczona część. W przypadku Poręczenia za spłatę kredytu, Bank poręcza spłatę kredytu wraz z odsetkami i innymi należnościami, jeżeli w treści poręczenia nie została wskazana kwota poręczenia Bank udziela Poręczenia za spłatę wierzytelności przyszłej wskazanej w sposób nie budzący wątpliwości, jednak do wysokości z góry oznaczonej Bank udziela wyłącznie Poręczeń terminowych. 4

5 6.7. W Poręczeniu Bank każdorazowo wskazuje termin, do którego przyjmuje odpowiedzialność za spłatę zobowiązania. Termin ten nie może być dłuższy niż miesiąc po ustalonym terminie zapłaty zobowiązania, wynikającym z umowy stanowiącej podstawę udzielenia Poręczenia Przepisy niniejszego Regulaminu dotyczące poręczeń bankowych stosuje się także do poręczeń zagranicznych, tj. w przypadkach, gdy Zleceniodawca (rezydent) zleci Bankowi udzielenie poręczenia na rzecz nierezydenta (osoba, podmiot) Poręczenie wekslowe (awal) udzielone przez Bank na zlecenie Zleceniodawcy określa odpowiedzialność Banku, jako poręczyciela za dług osoby podpisanej na wekslu. Poręczenie wekslowe jest zobowiązaniem: akcesoryjnym - Bank odpowiada tak samo jak ten, za kogo poręczył; zobowiązanie Banku jako Poręczyciela wygasa z chwilą ustania zobowiązania poręczonego samoistnym - zobowiązanie Banku jest ważne, chociażby nawet zobowiązanie, za które poręczył, było nieważne z jakiejkolwiek przyczyny z wyjątkiem wady formalnej, solidarnym Bank odpowiada za zapłatę weksla solidarnie z innymi dłużnikami wekslowymi za sumę, za którą poręczył oraz może po wykupieniu weksla dochodzić roszczenia zwrotnego w całości od osób, które złożyły na wekslu podpis przez Bankiem, bezwarunkowym zapłata weksla przez Bank jako Poręczyciela nie może być uzależniona od żadnego warunku lub świadczenia wzajemnego Poręczenie wekslowe (awal) stanowi zobowiązanie Banku powstałe w wyniku umieszczenia na wekslu lub przedłużku wyrazu poręczam, gwarantuję, per aval lub innego zwrotu równoznacznego oraz złożenia podpisów przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań wekslowych w imieniu Banku, pod stemplem firmowym Banku Awal jest poręczeniem zapłaty całości lub części sumy wekslowej, złożonym przez Bank na wekslu za akceptanta weksla trasowanego lub za wystawcę weksla własnego, lub za inną osobę zobowiązaną z weksla Bank udziela awalu na wekslu zawierającym wszystkie elementy niezbędne do jego ważności (zupełnym) - wystawionym na urzędowych blankietach wekslowych (dotyczy weksli wystawionych w Polsce) Bank nie udziela awalu dla weksli in blanco. 7. PROWIZJE I INNE KOSZTY 7.1. [Prowizje] Rodzaj i wysokość prowizji należnych Bankowi z tytułu udzielenia Gwarancji lub Poręczenia określa Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla mikroprzedsiębiorstw i wspólnot mieszkaniowych. Bank jest uprawniony do pobrania prowizji w ciężar Rachunku Bieżącego. Uprawnienie Banku do pobrania prowizji nie wygasa wskutek nie pobrania prowizji przez Bank w terminie. Bank może pobierać w szczególności następujące prowizje: prowizję za rozpatrzenie Zlecenia udzielenia Gwarancji/Poręczenia- płatna jednorazowo w dniu złożenia Zlecenia udzielenia Gwarancji/Poręczenia, prowizję przygotowawczą (prowizję za wystawienie Gwarancji/Poręczenia) płatną jednorazowo w dniu podpisania Umowy Gwarancji (lub w innym terminie wskazanym w Umowie Gwarancji)/ w dniu udzielenia przez Bank Poręczenia, prowizję za wystawienie Promesy udzielenia Gwarancji/Poręczenia, prowizję za korzystanie z Gwarancji/Poręczenia płatną w okresach trzymiesięcznych w okresie ważności Gwarancji. Sposób i terminy płatności prowizji za korzystanie z Gwarancji określa Umowa, prowizje i opłaty za wprowadzenie zmian warunków Umowy Gwarancji/Umowy Poręczenia płatne, gdy zmiana warunków Umowy następuje z inicjatywy / na wniosek Klienta, inne prowizje określone w Umowie lub Taryfie, związane z obsługą Gwarancji/Poręczenia W przypadku niewywiązania się przez Klienta ze zobowiazań wynikających z Umowy Gwarancji, Bank jest uprawniony do pobrania prowizji w ciężar Rachunku Bieżącego lub innego rachunku Klienta prowadzonego przez Bank, w wysokości kwoty prowizji wynikającej z Taryfy, podwyższonej zgodnie z postanowieniami Umowy Gwarancji [Prawo Banku do prowizji i opłat] Wpłacone prowizje i opłaty nie podlegają zwrotowi. Zapłacone prowizje nie podlegają zwrotowi także w wypadku niewykorzystania udzielonej Gwarancji W przypadku braku na Rachunku Bieżącym środków wystarczających na pokrycie wymagalnych zobowiązań z tytułu prowizji należnych w związku z udzieleniem Gwarancji/Poręczenia Zleceniodawca dokona płatności na rzecz Banku z tytułu należnych prowizji każdorazowo w terminie nie dłuższym niż 3 (słownie: trzy) dni robocze od daty otrzymania wezwania Banku [Prawo Banku do zmiany Taryfy] Bank zastrzega sobie prawo do zmiany Taryfy opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla mikroprzedsiębiorstw i wspólnot 5

6 mieszkaniowych. Zmiana stawek opłat i prowizji określonych w Taryfie opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla mikroprzedsiębiorstw i wspólnot mieszkaniowych jest uzależniona od zaistnienia przynajmniej jednego z następujących czynników: a) zmiany zakresu lub formy realizacji określonych czynności/usług, b) zmiany stopnia pracochłonności czynności, c) zmiany poziomu inflacji, d) zmiany warunków rynkowych działania Banku. Taryfa jest dostępna w siedzibie Banku oraz na Stronie Internetowej Banku. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Taryfie, Klientowi przysługuje, w ciągu 14 dni od daty wprowadzenia przez Bank zmian do Taryfy, prawo do wypowiedzenia Umowy. Klient może wypowiedzieć Umowę z 30 dniowym okresem wypowiedzenia, licząc od daty złożenia w Banku oświadczenia o wypowiedzeniu. Niewypowiedzenie Umowy w podanym terminie oznacza zaakceptowanie zmiany Taryfy. W przypadku wypowiedzenia Umowy w związku z niezaakceptowaniem przez Klienta zmian do Taryfy, do upływu okresu wypowiedzenia obowiązują stawki określone w dotychczasowej Taryfie [Koszty Zabezpieczenia] Koszty ustanowienia, utrzymywania, zmiany oraz zwolnienia Zabezpieczenia ponosi w całości Klient. Bank ma prawo obciążyć Klienta wszelkimi uzasadnionymi kosztami, które poniesie w związku z udzielaniem, zwalnianiem, zmianą lub realizacją Zabezpieczeń, w szczególności kosztów pomocy prawnej, kosztów sądowych, notarialnych, składowych, przechowania, wyceny, transportu i ochrony Przedmiotów Zabezpieczenia oraz pozyskiwania dokumentów z odpowiednich rejestrów, w tym koszty pośrednictwa osób trzecich [Dodatkowe koszty finansowania] W przypadku, gdy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zostanie na Bank nałożony obowiązek tworzenia, odprowadzania lub utrzymywania szczególnych rezerw, funduszy specjalnych, depozytów lub opłat w związku z udzieleniem Gwarancji lub Poręczenia, Bank jest uprawniony do zmiany określonej w Umowie prowizji lub sposobów jej naliczania, odpowiednio do obowiązków wprowadzonych przez te przepisy. Zmiany te nie stanowią zmiany Umowy i obowiązują od dnia doręczenia Klientowi przez Bank stosownego zawiadomienia, chyba że zawiadomienie wskaże termin późniejszy, stosownie do terminów nałożenia na Bank powyższych obowiązków. 8. REALIZACJA GWARANCJI 8.1. Żądanie wypłaty z tytułu udzielonej Gwarancji musi określać podstawę żądania oraz zawierać oświadczenie Beneficjenta Gwarancji dotyczące wystąpienia okoliczności upoważniającej go do żądania wypłaty Po otrzymaniu żądania wypłaty z Gwarancji Bank wzywa Zleceniodawcę do bezzwłocznego złożenia potwierdzenia zasadności roszczenia wraz ze zleceniem zapłaty lub udokumentowania braku słuszności roszczenia Bank jako Gwarant jest uprawniony do podjęcia samodzielnie ostatecznej decyzji w sprawie wypłaty z Gwarancji Gdy otrzymane przez Bank roszczenie zostało zgłoszone z Gwarancji bezwarunkowej, świadczenia na rzecz Beneficjenta Bank dokonuje na pierwsze pisemne żądanie, z uwzględnieniem postanowień pkt 8.1. i 8.2., chyba że Zleceniodawca udowodnił, że wykonał w pełni swe zobowiązanie wobec Beneficjenta. W tym przypadku Bank niezwłocznie wyjaśnia sprawę z Beneficjentem Gdy roszczenie zostało zgłoszone z Gwarancji warunkowej Bank wykonuje świadczenie po stwierdzeniu spełnienia przez Beneficjenta warunków wskazanych w Gwarancji W przypadku złożenia w Banku przez Beneficjenta żądania wypłaty z Gwarancji, Zleceniodawca zobowiązany jest zapewnić, aby na Rachunku Bieżącym zgromadzone zostały, w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia przez Bank, środki w wysokości wystarczającej na dokonanie wypłaty z Gwarancji, chyba że Zleceniodawca udowodnił, że spełnił świadczenie na rzecz Beneficjenta Bank realizuje Gwarancję zgodnie z treścią Gwarancji Bank jest uprawniony do pobrania z Rachunku Bieżącego środków celem dokonania wypłaty z Gwarancji. Jeżeli, w terminie wskazanym w pkt 8.6., Zleceniodawca nie zapewni na Rachunku Bieżącym środków w kwocie wystarczającej do dokonania wypłaty z Gwarancji, Bank wypłaci żądaną kwotę z własnych środków, o czym niezwłocznie poinformuje Zleceniodawcę na piśmie bądź drogą elektroniczną. Jeżeli środki zgromadzone na Rachunku Bieżącym są niewystarczające do dokonania pełnej wypłaty z Gwarancji, Bank wypłaci żądaną kwotę częściowo ze środków zgromadzonych na Rachunku Bieżącym, a częściowo z własnych środków Roszczenie z Gwarancji zgłoszone po terminie ważności Gwarancji nie jest przez Bank uwzględniane. O fakcie zgłoszenia takiego roszczenia Bank zawiadamia Zleceniodawcę informując, że wobec wygaśnięcia terminu ważności Gwarancji, spełnienie roszczenia przez Bank jest niemożliwe. 9. SPŁATA WIERZYTELNOŚCI BANKU 9.1. W przypadku Realizacji przez Bank Gwarancji/Poręczenia w całości lub częściowo z własnych środków Zleceniodawca zobowiązany jest, na pierwsze żądanie Banku, do zwrotu na Rachunek Banku kwoty wypłaconej przez Bank z własnych środków na rzecz Beneficjenta wraz z wszelkimi kosztami poniesionymi przez Bank (np. prowizje banku zagranicznego, koszty wysyłki, różnice kursowe). O ile Umowa nie stanowi inaczej, Zleceniodawca zobowiązany jest zwrócić Bankowi kwotę wypłaconą Beneficjentowi wraz z kosztami w terminie trzech dni roboczych od dnia doręczenia Zleceniodawcy żądania Banku Niedokonanie przez Zleceniodawcę Spłaty Wierzytelności Banku w terminie wskazanym w pkt powoduje, że należność Banku z tytułu Realizacji Gwarancji/Poręczenia wraz z wszelkimi kosztami staje się Zadłużeniem Przeterminowanym. Stopa procentowa obowiązująca dla Zadłużenia Przeterminowanego jest określona w uchwale 6

7 Zarządu Banku i obowiązuje w okresach, za które oprocentowanie przeterminowane jest naliczane. Wysokość oprocentowania przeterminowanego podawana jest w komunikacie udostępnianym w Placówkach Banku, z zastrzeżeniem, że wysokość ta nie może być wyższa niż czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego NBP. Zmiana stopy odsetek od Zadłużenia Przeterminowanego nie stanowi zmiany Umowy i obowiązuje od dnia ogłoszenia nowej wysokości stopy odsetek od Zadłużenia Przeterminowanego W przypadku niedokonania przez Beneficjenta Spłaty Wierzytelności w terminie wskazanym w pkt Bank będzie uprawniony do pobrania z Rachunku Bieżącego kwoty stanowiącej Wierzytelność Banku, a w razie braku środków na Rachunku Bieżącym z innego rachunku Klienta prowadzonego przez Bank [Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym] Bank jest uprawniony do obciążania Rachunku Bieżącego oraz wszelkich innych rachunków prowadzonych przez Bank na rzecz Klienta kwotami Wierzytelności Banku, w szczególności kwotą wypłaconą na rzecz Beneficjenta Gwarancji, kwotami należnych prowizji i opłat, kwotą przeterminowanych należności Banku, wszelkimi kosztami, w tym kosztami windykacji Jeżeli Rachunek Bieżący lub inny rachunek Zleceniodawcy, z którego Bank zamierza zaspokoić swoją Wierzytelność, jest prowadzony w innej walucie, niż waluta zobowiązania, wówczas Bank dokona odpowiedniego przewalutowania, zgodnie z obowiązującymi w Banku zasadami wymiany i konwersji walut, z zastosowaniem Kursów Banku, obowiązującej w dacie obciążenia, przy czym: jeżeli rachunek prowadzony jest w złotych, a zobowiązanie jest wyrażone w innej walucie wymienialnej, Bank obciąży taki rachunek równowartością złotową zobowiązania, stosując kurs sprzedaży dla waluty zobowiązania; jeżeli rachunek prowadzony jest w walucie wymienialnej, a zobowiązanie jest wyrażone w innej walucie wymienialnej, Bank ustali równowartość zobowiązania w złotych, po kursie sprzedaży dla waluty zobowiązania, i obciąży wskazany rachunek równowartością zobowiązania w walucie rachunku, ustaloną z zastosowaniem kursu kupna; jeżeli rachunek prowadzony jest w innej walucie wymienialnej, a zobowiązanie jest wyrażone w złotych, wówczas Bank obciąży taki rachunek równowartością zobowiązania w walucie rachunku, ustaloną z zastosowaniem kursu kupna dla waluty, w jakiej prowadzony jest rachunek Za datę zapłaty należności uważana będzie data obciążenia Rachunku Bieżącego lub innego rachunku Zleceniodawcy, wybranego przez Bank, a w przypadku braku środków na Rachunku Bieżącym lub innym rachunku Zleceniodawcy prowadzonym w Banku - dzień wpływu środków pieniężnych na wskazany Rachunek Banku. Kwoty należne Bankowi od Zleceniodawcy, których płatność przypada w dniu nie będącym dniem roboczym, będą wymagalne w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu [Powiadomienie Zobowiązanych] Jeżeli Klient nie zwróci na Rachunek Banku kwoty wypłaconej z Gwarancji w terminie wskazanym w pkt. 9.1., Bank powiadomi niezwłocznie na piśmie wszystkie osoby będące dłużnikami Banku z tytułu Zabezpieczenia oraz może podjąć czynności windykacyjne [Zaliczenie Spłat] Bank zastrzega sobie następującą kolejność zaliczania Spłat na poczet swoich należności: koszty windykacji i inne opłaty poniesione przez Bank za Klienta, prowizje i inne opłaty, odsetki przeterminowane, kapitał wypłacony przez Bank z tytułu realizacji Gwarancji/Poręczenia [Windykacja] W przypadku zlecenia przez Bank prowadzenia windykacji wymagalnych należności podmiotowi zewnętrznemu na podstawie zawartej z takim podmiotem umowy, Bank obciąży Klienta kosztami windykacji prowadzonej przez podmiot zewnętrzny. 10. ZABEZPIECZENIE [Ustanowienie Zabezpieczenia] Klient jest zobowiązany do ustanowienia Zabezpieczenia określonego w Umowie. Ustanowienie zabezpieczenia oznacza dostarczenie Bankowi odpowiedniego, satysfakcjonującego Bank, dokumentu stwierdzającego prawnie skuteczne ustanowienie Zabezpieczenia lub przekazanie Bankowi Przedmiotu Zabezpieczenia, stosownie do rodzaju Zabezpieczenia i postanowień umów dotyczących ustanowienia Zabezpieczenia [Dodatkowe Zabezpieczenie] Bank może żądać, a Klient jest zobowiązany ustanowić dodatkowe Zabezpieczenia, jeżeli wystąpi którykolwiek z poniższych przypadków: pogorszenie, w ocenie Banku, zdolności kredytowej Klienta, utrata lub istotne zmniejszenie wartości dotychczasowych Zabezpieczeń, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Bank jest zobowiązany w związku z udzieleniem Gwarancji/Poręczenia do utworzenia lub zwiększenia kwoty utworzonych rezerw celowych, [Realizacja Zabezpieczeń] W przypadku Realizacji przez Bank Gwarancji/Poręczenia i niedokonania przez Klienta Spłaty Wierzytelności z tego tytułu w terminie wskazanym w pkt Bank jest uprawniony do podjęcia czynności zmierzających do zaspokojenia swojej Wierzytelności z Zabezpieczeń. Wybór kolejności realizacji Zabezpieczeń i sposobu zaspokojenia Wierzytelności Banku oraz przedmiotu egzekucji należy do Banku. 7

8 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE [Korespondencja. Dane adresowe] Z zastrzeżeniem postanowienia pkt korespondencja pomiędzy Stronami jest prowadzona w formie pisemnej, na adresy wskazane w Umowie bądź w późniejszym zawiadomieniu, z zastrzeżeniem, że zmiana danych identyfikujących Strony oraz danych adresowych obowiązuje drugą Stronę od dnia doręczenia jej pisemnego zawiadomienia i nie stanowi zmiany Umowy [Doręczenie przez pocztę] Pismo przesłane przez Bank pocztą na ostatni znany adres Klienta uważa się za skutecznie doręczone z dniem pokwitowania odbioru przesyłki albo z dniem pierwszego awiza pocztowego w przypadku zwrotu przesyłki przez pocztę z adnotacją adresat nieznany, adresat wyprowadził się lub podobną [Język korespondencji] Korespondencja pomiędzy Stronami prowadzona jest w języku polskim [Siła Wyższa] Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z przerwy w jego działalności spowodowanej działaniem siły wyższej, rozruchami, zamieszkami wewnętrznymi, powstaniami, wojnami lub jakimikolwiek przyczynami będącymi poza jego kontrolą, jak również strajkami, lokautami lub protestami pracowniczymi o jakimkolwiek charakterze [Klauzula salwatoryjna] W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień Umowy było, w całości lub w części, niezgodne z przepisami prawa, nieważne lub niepraktyczne w realizacji, lub stało się takim w przyszłości, inne postanowienia Umowy pozostają w mocy. Każda wynikła stąd luka w Umowie, a także obecnie istniejąca luka zostanie wypełniona przez postanowienie najbliższe celowi gospodarczemu Umowy [Prawo właściwe] Prawem właściwym dla Umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. W zakresie nieuregulowanym Umową stosuje się w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Bankowego [Właściwość sądu] Wszelkie spory wynikające lub pozostające w związku z Umową poddane zostają pod jurysdykcję sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Banku [Załączniki] Załączniki do Umowy, w tym oświadczenie o poddaniu się egzekucji, wszelkie umowy związane z Umową oraz inne umowy i dokumenty związane z ustanawianiem Zabezpieczeń stanowią integralną część Umowy [Zmiana Regulaminu] Bank zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Umowy [Udostępnienie zmienionego Regulaminu] Aktualny Regulamin udostępniany jest do wiadomości Klientów w Placówkach Banku i zamieszczany na Stronie Internetowej Banku Informacja o zmianach Regulaminu, zawierająca tekst zmienianego Regulaminu, wraz ze wskazaniem daty publikacji na stronie internetowej Banku udostępniana jest do wiadomości Klientów w Placówkach Banku i zamieszczana na Stronie Internetowej Banku [Obowiązywanie Regulaminu] Jeżeli w terminie 14 dni od daty publikacji na Stronie Internetowej Banku informacji o zmianie Regulaminu, Klient nie wypowie Umowy, zmieniony Regulamin obowiązuje od dnia jego wprowadzenia przez Bank, tj. od daty wejścia w życie stosownego wewnętrznego aktu normatywnego Banku. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta z powodu zmiany Regulaminu, do dnia jej rozwiązania zastosowanie ma dotychczasowy Regulamin. 8

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A.

Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A. Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A. październik 2014 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa obowiązujące w Credit Agricole Bank Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7

Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7 Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW (POŻYCZEK) FINANSOWYCH PRZEZ IDEA BANK SA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A.

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Załącznik nr 1 do Umowy Faktoringu nr z dnia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin Faktoringu ALIOR BANK SA, zwany dalej Regulaminem i reguluje

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank - Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Postanowienia ogólne

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Postanowienia ogólne REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania z rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych.

Bardziej szczegółowo

powierzchni użytkowej) o charakterze usługowym/biurowym lub mieszanym usługowo/biurowym,

powierzchni użytkowej) o charakterze usługowym/biurowym lub mieszanym usługowo/biurowym, Załącznik 5 do ZW A/300/12 Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Osoby uprawnione do otrzymania Pożyczki Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 2 1. PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Regulamin kredytów i pożyczek hipotecznych Banku DnB NORD Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w mbanku S.A.

Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w mbanku S.A. Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w mbanku S.A. Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Część I Rachunek bankowy bieżący i pomocniczy Wpłaty i wypłaty gotówkowe Lokaty

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna

Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Załącznik 5 do ZW A/067/14 Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Osoby uprawnione do otrzymania Pożyczki Rozdział

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RABIE WYŻNEJ Załącznik do Protokołu nr 16/2013 Zarządu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ . REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i użytkowania karty kredytowej określa zasady przyznawania limitu kredytowego i wydawania kart

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Lubartowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bank Spółdzielczy w Lubartowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 72/2012 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 10 października 2012 roku Bank Spółdzielczy w Lubartowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady i warunki udzielania, wykorzystywania oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały nr 29/Z/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia 19.10.20122012 Zarządu Banku BPS S.A. dni 2012r. REGULAMIN RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych Visa Business dla Przedsiębiorców

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych Visa Business dla Przedsiębiorców REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Business dla Przedsiębiorców Rozdział I Zakres stosowania, definicje oraz zmiana Regulaminu 1 Bank oferuje Klientom następujące typy Kart: a) Karta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania z rachunków bankowych dla

Bardziej szczegółowo

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696 obowiązujące od dnia 16 lipca 2013 r. na mocy uchwały Zarządu Rozdział I. DEFINICJE 1. 1) Poniższe pojęcia, użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Leasingu, należy rozumieć następująco: a) Dostawca

Bardziej szczegółowo

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH. Warszawa, styczeń 2011 r.

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH. Warszawa, styczeń 2011 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Warszawa, styczeń 2011 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Rachunek

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 47/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grabowie z dnia 19.09.2012r. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH, WYDAWANIA

Bardziej szczegółowo

BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w MultiBanku

BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w MultiBanku BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w MultiBanku Łódź, wrzesień 2003 Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Otwarcie Rachunku... 3 III.

Bardziej szczegółowo