REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ DLA KLIENTÓW Z SEGMENTU MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ DLA KLIENTÓW Z SEGMENTU MIKROPRZEDSIĘBIORSTW"

Transkrypt

1 REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ DLA KLIENTÓW Z SEGMENTU MIKROPRZEDSIĘBIORSTW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. [Charakter prawny Regulaminu wzorzec umowy] Niniejszy Regulamin Udzielania Gwarancji i Poręczeń dla Klientów z segmentu Mikroprzedsiębiorstw ( Regulamin ), stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego ( KC ), ustalony przez Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie ( Bank ) na mocy uchwały Zarządu Banku. Regulamin niniejszy stanowi integralną część Umowy. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu i Umowy, stosuje się postanowienia Umowy [Sposób udostępniania Regulaminu] Bank udostępnia Klientowi Regulamin poprzez doręczenie Regulaminu Klientowi przed zawarciem Umowy [Podpisanie Regulaminu] Niezależnie od obowiązywania Regulaminu na podstawie art. 384 KC, Bank może zażądać, aby Klient dodatkowo złożył oświadczenie o akceptacji Regulaminu poprzez złożenie podpisu pod treścią Regulaminu [Definicje] Określenia pisane dużymi literami, użyte w Umowie i Regulaminie, mają dla celów związanych z Umową następujące znaczenie: Bank Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, Beneficjent osoba, na rzecz której Bank udzieli lub udzielił Gwarancji realizując Zlecenie lub udzielił Poręczenia, Gwarancja jednostronne, pisemne zobowiązanie Banku zaciągnięte w celu zabezpieczenia zobowiązań Zleceniodawcy wobec Beneficjenta, stwierdzające, że po spełnieniu określonych warunków zapłaty, Bank wykona świadczenie pieniężne na rzecz Beneficjenta - bezpośrednio albo za pośrednictwem innego banku. Gwarancja jest wystawiana na podstawie Umowy Gwarancji zawieranej ze Zleceniodawcą, Klient lub Zleceniodawca Kurs Banku Poręczenie Prawo Bankowe Promesa udzielenia Gwarancji/Poręczenia, Promesa podmiot, na zlecenie którego Bank udzielił Gwarancji lub Poręczenia lub wystawił promesę udzielenia Gwarancji/Poręczenia, kurs wymiany walut, odpowiednio kupna lub sprzedaży, obowiązujący w Banku w dniu dokonywania przez Bank przeliczenia walut, pisemne zobowiązanie Banku do zapłaty na rzecz Beneficjenta (wierzyciela) określonej w dokumencie kwoty pieniężnej w przypadku nie wywiązania się przez Zleceniodawcę (dłużnika) z jego zobowiązań wobec Beneficjenta, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2012r., poz. 1376, z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, pisemne przyrzeczenie Banku, że po spełnieniu przez Zleceniodawcę określonych w Promesie warunków Bank wystawi Gwarancję/Poręczenie, której istotne elementy oraz termin wystawienia Gwarancji/Poręczenia podane są w Promesie Przedmiot Zabezpieczenia Rachunek Bieżący lub Rachunek Klienta Rachunek Kredytowy lub Rachunek Banku rzeczy lub prawa (aktywa), na których zostało ustanowione Zabezpieczenie o charakterze rzeczowym, rachunek bieżący Klienta prowadzony przez Bank, wewnętrzne konto ewidencyjne Banku, służące do ewidencji księgowej Wierzytelności Banku wynikających z Umowy Gwarancji/Poręczenia, Regulamin niniejszy Regulamin udzielania Gwarancji i Poręczeń dla klientów z segmentu mikroprzedsiębiorstw,, Spłata Wierzytelności Banku lub Spłata Strona Internetowa Banku spełnienie świadczenia pieniężnego na rzecz Banku przez Klienta albo innego Zobowiązanego w wykonaniu Umowy Gwarancji lub Umowy Poręczenia lub w związku z Umową, strona internetowa Banku, powszechnie dostępna pod adresem Strony Bank oraz Klient zawierający Umowę Gwarancji lub Umowę Poręczenia, Taryfa Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla mikroprzedsiębiorstw i 1

2 Umowa Gwarancji REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ wspólnot mieszkaniowych, umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy Bankiem a Klientem lub pisemne zlecenie Klienta zaakceptowane przez Bank Umowa Gwarancji), na podstawie której Bank wystawia Gwarancję na zlecenie Klienta, Umowa Poręczenia umowa, na mocy której Bank zobowiązuje się względem wierzyciela Klienta wykonać zobowiązanie Klienta na wypadek, gdyby Klient nie wykonał zobowiązania. Oświadczenie Banku o udzieleniu poręczenia wymaga dla swej skuteczności zachowania formy pisemnej. Oświadczenie woli Klienta może być wyrażone w każdej formie, również w formie dorozumianej, Warunki Wstępne warunki określone w Regulaminie lub w Umowie, które Klient jest zobowiązany spełnić przed wystawieniem Gwarancji lub przed udzieleniem Poręczenia, Wierzytelności Banku wierzytelności (należności) pieniężne Banku wobec Klienta z tytułu Umowy Gwarancji lub Umowy Poręczenia lub pozostające w związku z Umową, Realizacja lub Realizacja Gwarancji/Poręczenia spełnienie przez Bank świadczenia pieniężnego na rzecz Beneficjenta, do którego Bank jest zobowiązany z tytułu udzielenia Gwarancji/Poręczenia, Zabezpieczenie udzielone przez Klienta lub osobę trzecią zabezpieczenie Spłaty Wierzytelności Banku, ułatwiające ich przymusowe dochodzenie przez Bank, Zadłużenie Przeterminowane Zlecenie lub Zlecenie Udzielenia Gwarancji/Poręczenia Wierzytelności Banku z tytułu Gwarancji/Poręczenia zrealizowanej(ych) ze środków Banku, niespłacone przez Klienta w terminie, od kwoty której Bank może pobierać odsetki za opóźnienie wg podwyższonej stopy oprocentowania, dyspozycja złożona przez Zleceniodawcę, wskazująca istotne postanowienia Gwarancji/Poręczenia, której udzielenie Zleceniodawca zleca Bankowi, Zleceniodawca Klient, który zlecił Bankowi udzielenie Gwarancji lub Poręczenia, Zobowiązany Klient lub inna osoba odpowiedzialna osobiście lub rzeczowo za spłatę Wierzytelności Banku, w szczególności gwarant, poręczyciel, dłużnik hipoteczny, zastawca, cedent, przewłaszczający, kaucjodawca lub dłużnik Banku z tytułu innego rodzaju Zabezpieczenia lub z tytułu przejęcia albo przystąpienia do długu. 2. RODZAJE GWARANCJI BANKOWYCH UDZIELANYCH PRZEZ BANK Bank wystawia na rzecz Klientów z segmentu mikroprzedsiębiorstw następujące rodzaje Gwarancji: 2.1. Gwarancje spłaty kredytu 2.2. Gwarancje płatności 2.3. Gwarancje zwrotu zaliczki 2.4. Gwarancje przetargowe (wadialne) 2.5. Gwarancje dobrego wykonania umowy 2.6. Gwarancje zapłaty za towar/usługę 2.7. Gwarancje celne 2.8. Gwarancje tranzytowe według Wspólnej/Wspólnotowej Procedury Tranzytowej (pojedyncze i generalne) 2.9. Gwarancje zapłaty czynszu Gwarancje zabezpieczające zobowiązania z tytułu rękojmi regwarancje wystawiane, na Zlecenie Klienta, na rzecz innego banku w celu zabezpieczenia gwarancji udzielonej przez ten bank. 2

3 3. ZLECENIE UDZIELENIA GWARANCJI 3.1. Bank udziela Gwarancji na Zlecenie Klientów posiadających Rachunek Bieżący w Banku 3.2. Zleceniodawca Gwarancji sporządza Zlecenie udzielenia Gwarancji na obowiązującym w Banku specjalnym formularzu Zlecenie udzielenia Gwarancji bankowej. Zlecenie udzielenia Poręczenia sporządza się na formularzu Zlecenia udzielenia Gwarancji bankowej Zlecenie powinno być podpisane przez osoby upoważnione do składania, w imieniu Zleceniodawcy, oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych. Zleceniodawca składa Zlecenie na piśmie w Oddziale prowadzącym Rachunek Bieżący Zleceniodawcy Zlecenie udzielenia Gwarancji lub Poręczenia powinno określać w szczególności: nazwę (nazwisko) Zleceniodawcy, jego siedzibę (adres), nr KRS i NIP, wierzytelność, która ma być zabezpieczona Gwarancją lub Poręczeniem, jej szczegółowy opis, rodzaj Gwarancji/Poręczenia, kwotę gwarantowaną, walutę i termin ważności Gwarancji, pełną nazwę (nazwisko) Beneficjenta oraz banku Beneficjenta, zakres uprawnień i obowiązków BOŚ S.A. jako gwaranta lub poręczyciela, propozycję prawnego zabezpieczenia Gwarancji/Poręczenia, wysokość obciążających Zleceniodawcę zobowiązań wobec banków z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek pieniężnych oraz uzyskanych gwarancji, poręczeń i akredytyw, numer Rachunku Bieżącego podstawowego Zleceniodawcy prowadzony przez Oddział przyjmujący zlecenie, numer rachunku bieżącego podstawowego Zleceniodawcy prowadzony przez inny bank lub inny Oddział BOŚ S.A sposób przesyłania listu gwarancyjnego (bezpośrednio do Beneficjenta czy za pośrednictwem wskazanego banku zagranicznego); informację czy gwarancję ma wystawić BOŚ S.A. czy bank zagraniczny korespondent na zlecenie Banku i inne warunki Do Zlecenia Zleceniodawca winien, w szczególności dołączyć: dokumenty dotyczące statusu prawnego i sytuacji finansowej Zleceniodawcy niezbędne do dokonania oceny zdolności kredytowej Zleceniodawcy, umowę (kopię umowy), kontrakt, z której wynika wierzytelność lub inny dokument stanowiący podstawę zobowiązania (wstępne ustalenia kontraktowe wraz z warunkami płatności zaakceptowane przez strony kontraktu), kopie wymaganych zezwoleń. Jeżeli dokumenty, z których wynika wierzytelność, są sporządzone w języku innym niż polski lub angielski, Zleceniodawca powinien załączyć tłumaczenie na język polski, treść gwarancji, jeżeli została wstępnie ustalona z Beneficjentem, kopię wyliczenia kwoty gwarancji dokonanego przez Główny Urząd Ceł lub właściwy urząd celny oraz wykaz krajów beneficjentów gwarancji, w przypadku gwarancji tranzytowych, inne dokumenty, których przedłożenie Bank uzna za niezbędne w danej sprawie. 4. UDZIELENIE GWARANCJI i PORĘCZENIA 4.1. [Warunki Wstępne] O ile Umowa nie stanowi inaczej, Bank udziela Gwarancji na podstawie zaakceptowanego przez Bank Zlecenia i na warunkach określonych w Zleceniu, po łącznym spełnieniu poniższych Warunków Wstępnych: [zawarcie Umowy] zawarcia Umowy w sposób prawnie wiążący dla Stron, [prowizje i opłaty] zapłaty przez Klienta wszelkich prowizji i opłat, [Zabezpieczenia] ustanowienia oraz dostarczenia dowodów ustanowienia uzgodnionych Zabezpieczeń, o ile Umowa nie stanowi inaczej, [Umowa z Beneficjentem] dostarczenie Bankowi kopii umowy zawartej z Beneficjentem lub innego dokumentu wystawionego przez Beneficjenta potwierdzającego istnienie zobowiązania, które Gwarancja ma zabezpieczać, [zgody wewnętrzne] wyrażenia zgody na zawarcie Umowy przez właściwe organy Klienta bądź inne podmioty - w przypadkach wymaganych przez obowiązujące przepisy lub regulacje wewnętrzne Klienta, [zgody zewnętrzne] przedłożenia wszelkich zezwoleń (w tym dewizowych), licencji oraz innych oświadczeń osób trzecich, o ile jest to niezbędne dla zawarcia Umowy, [oświadczenie o poddaniu się egzekucji] złożenia przez Klienta oraz innych niż Klient dłużników Banku z tytułu Zabezpieczenia, oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ust. 2 Prawa bankowego, 3

4 4.2. [Charakter Warunków Wstępnych] Bank może zwolnić Klienta od obowiązku spełnienia poszczególnych Warunków Wstępnych [Odstąpienie od Umowy] Bank zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy Gwarancji, jeżeli przed wystawieniem Gwarancji a) Klient zakończył lub zaprzestał (zawiesił) prowadzenia działalności gospodarczej, b) ogłoszono likwidację Klienta, c) zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości Klienta albo wszczęto wobec niego postępowanie naprawcze - w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Bank wiadomości o zajściu któregokolwiek ze zdarzeń opisanych powyżej [Poręczenie] Warunki wymienione w pkt oraz postanowienie pkt stosuje się odpowiednio do udzielania przez Bank Poręczeń według przepisów Kodeksu cywilnego [Gwarancje terminowe] Bank udziela wyłącznie Gwarancji terminowych [Prawo do odmowy udzielenia Gwarancji lub Poręczenia] Bank zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia Gwarancji lub Poręczenia bez podania uzasadnienia. 5. PROMESA UDZIELENIA GWARANCJI/PORĘCZENIA 5.1. Na Zlecenie Zleceniodawcy Bank może wystawić Promesę udzielenia Gwarancji/Poręczenia Bank może wystawić Promesę udzielenia Gwarancji lub Poręczenia po złożeniu przez Klienta: zlecenia wydania Promesy na druku Zlecenia udzielenia Gwarancji, dokumentów finansowych niezbędnych dla dokonania oceny zdolności kredytowej Zleceniodawcy zgodnie z zasadami obowiązującymi dla transakcji objętych ryzykiem kredytowym, kopii umowy lub umowy przedwstępnej, która określa przedmiot Gwarancji, oświadczenia Klienta w sprawie ewentualnych propozycji prawnych form Zabezpieczenia, innych dokumentów Bank, na wniosek Klienta składającego Zlecenie wydania Promesy, może przesłać Promesę przyszłemu Beneficjentowi Udzielona przez Bank Promesa zachowuje swoją ważność przez czas w niej określony Promesa zawiera istotne elementy Gwarancji/Poręczenia oraz termin, w którym Bank wystawi Gwarancję/Poręczenie Udzielenie Promesy jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej Zleceniodawcy Udzielenie przez Bank Gwarancji/Poręczenia przyrzeczonej w Promesie jest uzależnione od: spełnienia przez Zleceniodawcę wszystkich warunków udzielenia Gwarancji/Poręczenia wskazanych w Promesie, uzyskania przez Zleceniodawcę pozytywnej oceny zdolności kredytowej. 6. PORĘCZENIA CYWILNOPRAWNE I WEKSLOWE (AWALE) 6.1. Poręczenie cywilnoprawne udzielane przez Bank jest pisemnym zobowiązaniem do zapłaty na rzecz Beneficjenta (wierzyciela) określonej w dokumencie kwoty pieniężnej w przypadku nie wywiązania się przez Zleceniodawcę (dłużnika) z jego zobowiązań wobec Beneficjenta Do poręczeń cywilnoprawnych BOŚ S.A. stosuje przepisy Kodeksu cywilnego Poręczenie cywilnoprawne jest ściśle powiązane z umową zawartą pomiędzy Beneficjentem a Zleceniodawcą, która stanowi podstawę udzielenia poręczenia przez Bank, z czego wynika, że: Bank może podnosić wobec Beneficjenta Poręczenia wszelkie zarzuty, jakie przysługują Zleceniodawcy, zakres zobowiązania Banku jest wyznaczony zakresem zobowiązania Zleceniodawcy, o ile Poręczenie wydane przez Bank nie zostało ograniczone do konkretnej kwoty, w przypadku, gdy umowa zawarta pomiędzy Beneficjentem a Zleceniodawcą staje się nieważna, poręczenie Banku również traci swoją ważność Przedmiotem Poręczenia może być całość wierzytelności lub jej oznaczona część. W przypadku Poręczenia za spłatę kredytu, Bank poręcza spłatę kredytu wraz z odsetkami i innymi należnościami, jeżeli w treści poręczenia nie została wskazana kwota poręczenia Bank udziela Poręczenia za spłatę wierzytelności przyszłej wskazanej w sposób nie budzący wątpliwości, jednak do wysokości z góry oznaczonej Bank udziela wyłącznie Poręczeń terminowych. 4

5 6.7. W Poręczeniu Bank każdorazowo wskazuje termin, do którego przyjmuje odpowiedzialność za spłatę zobowiązania. Termin ten nie może być dłuższy niż miesiąc po ustalonym terminie zapłaty zobowiązania, wynikającym z umowy stanowiącej podstawę udzielenia Poręczenia Przepisy niniejszego Regulaminu dotyczące poręczeń bankowych stosuje się także do poręczeń zagranicznych, tj. w przypadkach, gdy Zleceniodawca (rezydent) zleci Bankowi udzielenie poręczenia na rzecz nierezydenta (osoba, podmiot) Poręczenie wekslowe (awal) udzielone przez Bank na zlecenie Zleceniodawcy określa odpowiedzialność Banku, jako poręczyciela za dług osoby podpisanej na wekslu. Poręczenie wekslowe jest zobowiązaniem: akcesoryjnym - Bank odpowiada tak samo jak ten, za kogo poręczył; zobowiązanie Banku jako Poręczyciela wygasa z chwilą ustania zobowiązania poręczonego samoistnym - zobowiązanie Banku jest ważne, chociażby nawet zobowiązanie, za które poręczył, było nieważne z jakiejkolwiek przyczyny z wyjątkiem wady formalnej, solidarnym Bank odpowiada za zapłatę weksla solidarnie z innymi dłużnikami wekslowymi za sumę, za którą poręczył oraz może po wykupieniu weksla dochodzić roszczenia zwrotnego w całości od osób, które złożyły na wekslu podpis przez Bankiem, bezwarunkowym zapłata weksla przez Bank jako Poręczyciela nie może być uzależniona od żadnego warunku lub świadczenia wzajemnego Poręczenie wekslowe (awal) stanowi zobowiązanie Banku powstałe w wyniku umieszczenia na wekslu lub przedłużku wyrazu poręczam, gwarantuję, per aval lub innego zwrotu równoznacznego oraz złożenia podpisów przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań wekslowych w imieniu Banku, pod stemplem firmowym Banku Awal jest poręczeniem zapłaty całości lub części sumy wekslowej, złożonym przez Bank na wekslu za akceptanta weksla trasowanego lub za wystawcę weksla własnego, lub za inną osobę zobowiązaną z weksla Bank udziela awalu na wekslu zawierającym wszystkie elementy niezbędne do jego ważności (zupełnym) - wystawionym na urzędowych blankietach wekslowych (dotyczy weksli wystawionych w Polsce) Bank nie udziela awalu dla weksli in blanco. 7. PROWIZJE I INNE KOSZTY 7.1. [Prowizje] Rodzaj i wysokość prowizji należnych Bankowi z tytułu udzielenia Gwarancji lub Poręczenia określa Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla mikroprzedsiębiorstw i wspólnot mieszkaniowych. Bank jest uprawniony do pobrania prowizji w ciężar Rachunku Bieżącego. Uprawnienie Banku do pobrania prowizji nie wygasa wskutek nie pobrania prowizji przez Bank w terminie. Bank może pobierać w szczególności następujące prowizje: prowizję za rozpatrzenie Zlecenia udzielenia Gwarancji/Poręczenia- płatna jednorazowo w dniu złożenia Zlecenia udzielenia Gwarancji/Poręczenia, prowizję przygotowawczą (prowizję za wystawienie Gwarancji/Poręczenia) płatną jednorazowo w dniu podpisania Umowy Gwarancji (lub w innym terminie wskazanym w Umowie Gwarancji)/ w dniu udzielenia przez Bank Poręczenia, prowizję za wystawienie Promesy udzielenia Gwarancji/Poręczenia, prowizję za korzystanie z Gwarancji/Poręczenia płatną w okresach trzymiesięcznych w okresie ważności Gwarancji. Sposób i terminy płatności prowizji za korzystanie z Gwarancji określa Umowa, prowizje i opłaty za wprowadzenie zmian warunków Umowy Gwarancji/Umowy Poręczenia płatne, gdy zmiana warunków Umowy następuje z inicjatywy / na wniosek Klienta, inne prowizje określone w Umowie lub Taryfie, związane z obsługą Gwarancji/Poręczenia W przypadku niewywiązania się przez Klienta ze zobowiazań wynikających z Umowy Gwarancji, Bank jest uprawniony do pobrania prowizji w ciężar Rachunku Bieżącego lub innego rachunku Klienta prowadzonego przez Bank, w wysokości kwoty prowizji wynikającej z Taryfy, podwyższonej zgodnie z postanowieniami Umowy Gwarancji [Prawo Banku do prowizji i opłat] Wpłacone prowizje i opłaty nie podlegają zwrotowi. Zapłacone prowizje nie podlegają zwrotowi także w wypadku niewykorzystania udzielonej Gwarancji W przypadku braku na Rachunku Bieżącym środków wystarczających na pokrycie wymagalnych zobowiązań z tytułu prowizji należnych w związku z udzieleniem Gwarancji/Poręczenia Zleceniodawca dokona płatności na rzecz Banku z tytułu należnych prowizji każdorazowo w terminie nie dłuższym niż 3 (słownie: trzy) dni robocze od daty otrzymania wezwania Banku [Prawo Banku do zmiany Taryfy] Bank zastrzega sobie prawo do zmiany Taryfy opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla mikroprzedsiębiorstw i wspólnot 5

6 mieszkaniowych. Zmiana stawek opłat i prowizji określonych w Taryfie opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla mikroprzedsiębiorstw i wspólnot mieszkaniowych jest uzależniona od zaistnienia przynajmniej jednego z następujących czynników: a) zmiany zakresu lub formy realizacji określonych czynności/usług, b) zmiany stopnia pracochłonności czynności, c) zmiany poziomu inflacji, d) zmiany warunków rynkowych działania Banku. Taryfa jest dostępna w siedzibie Banku oraz na Stronie Internetowej Banku. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Taryfie, Klientowi przysługuje, w ciągu 14 dni od daty wprowadzenia przez Bank zmian do Taryfy, prawo do wypowiedzenia Umowy. Klient może wypowiedzieć Umowę z 30 dniowym okresem wypowiedzenia, licząc od daty złożenia w Banku oświadczenia o wypowiedzeniu. Niewypowiedzenie Umowy w podanym terminie oznacza zaakceptowanie zmiany Taryfy. W przypadku wypowiedzenia Umowy w związku z niezaakceptowaniem przez Klienta zmian do Taryfy, do upływu okresu wypowiedzenia obowiązują stawki określone w dotychczasowej Taryfie [Koszty Zabezpieczenia] Koszty ustanowienia, utrzymywania, zmiany oraz zwolnienia Zabezpieczenia ponosi w całości Klient. Bank ma prawo obciążyć Klienta wszelkimi uzasadnionymi kosztami, które poniesie w związku z udzielaniem, zwalnianiem, zmianą lub realizacją Zabezpieczeń, w szczególności kosztów pomocy prawnej, kosztów sądowych, notarialnych, składowych, przechowania, wyceny, transportu i ochrony Przedmiotów Zabezpieczenia oraz pozyskiwania dokumentów z odpowiednich rejestrów, w tym koszty pośrednictwa osób trzecich [Dodatkowe koszty finansowania] W przypadku, gdy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zostanie na Bank nałożony obowiązek tworzenia, odprowadzania lub utrzymywania szczególnych rezerw, funduszy specjalnych, depozytów lub opłat w związku z udzieleniem Gwarancji lub Poręczenia, Bank jest uprawniony do zmiany określonej w Umowie prowizji lub sposobów jej naliczania, odpowiednio do obowiązków wprowadzonych przez te przepisy. Zmiany te nie stanowią zmiany Umowy i obowiązują od dnia doręczenia Klientowi przez Bank stosownego zawiadomienia, chyba że zawiadomienie wskaże termin późniejszy, stosownie do terminów nałożenia na Bank powyższych obowiązków. 8. REALIZACJA GWARANCJI 8.1. Żądanie wypłaty z tytułu udzielonej Gwarancji musi określać podstawę żądania oraz zawierać oświadczenie Beneficjenta Gwarancji dotyczące wystąpienia okoliczności upoważniającej go do żądania wypłaty Po otrzymaniu żądania wypłaty z Gwarancji Bank wzywa Zleceniodawcę do bezzwłocznego złożenia potwierdzenia zasadności roszczenia wraz ze zleceniem zapłaty lub udokumentowania braku słuszności roszczenia Bank jako Gwarant jest uprawniony do podjęcia samodzielnie ostatecznej decyzji w sprawie wypłaty z Gwarancji Gdy otrzymane przez Bank roszczenie zostało zgłoszone z Gwarancji bezwarunkowej, świadczenia na rzecz Beneficjenta Bank dokonuje na pierwsze pisemne żądanie, z uwzględnieniem postanowień pkt 8.1. i 8.2., chyba że Zleceniodawca udowodnił, że wykonał w pełni swe zobowiązanie wobec Beneficjenta. W tym przypadku Bank niezwłocznie wyjaśnia sprawę z Beneficjentem Gdy roszczenie zostało zgłoszone z Gwarancji warunkowej Bank wykonuje świadczenie po stwierdzeniu spełnienia przez Beneficjenta warunków wskazanych w Gwarancji W przypadku złożenia w Banku przez Beneficjenta żądania wypłaty z Gwarancji, Zleceniodawca zobowiązany jest zapewnić, aby na Rachunku Bieżącym zgromadzone zostały, w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia przez Bank, środki w wysokości wystarczającej na dokonanie wypłaty z Gwarancji, chyba że Zleceniodawca udowodnił, że spełnił świadczenie na rzecz Beneficjenta Bank realizuje Gwarancję zgodnie z treścią Gwarancji Bank jest uprawniony do pobrania z Rachunku Bieżącego środków celem dokonania wypłaty z Gwarancji. Jeżeli, w terminie wskazanym w pkt 8.6., Zleceniodawca nie zapewni na Rachunku Bieżącym środków w kwocie wystarczającej do dokonania wypłaty z Gwarancji, Bank wypłaci żądaną kwotę z własnych środków, o czym niezwłocznie poinformuje Zleceniodawcę na piśmie bądź drogą elektroniczną. Jeżeli środki zgromadzone na Rachunku Bieżącym są niewystarczające do dokonania pełnej wypłaty z Gwarancji, Bank wypłaci żądaną kwotę częściowo ze środków zgromadzonych na Rachunku Bieżącym, a częściowo z własnych środków Roszczenie z Gwarancji zgłoszone po terminie ważności Gwarancji nie jest przez Bank uwzględniane. O fakcie zgłoszenia takiego roszczenia Bank zawiadamia Zleceniodawcę informując, że wobec wygaśnięcia terminu ważności Gwarancji, spełnienie roszczenia przez Bank jest niemożliwe. 9. SPŁATA WIERZYTELNOŚCI BANKU 9.1. W przypadku Realizacji przez Bank Gwarancji/Poręczenia w całości lub częściowo z własnych środków Zleceniodawca zobowiązany jest, na pierwsze żądanie Banku, do zwrotu na Rachunek Banku kwoty wypłaconej przez Bank z własnych środków na rzecz Beneficjenta wraz z wszelkimi kosztami poniesionymi przez Bank (np. prowizje banku zagranicznego, koszty wysyłki, różnice kursowe). O ile Umowa nie stanowi inaczej, Zleceniodawca zobowiązany jest zwrócić Bankowi kwotę wypłaconą Beneficjentowi wraz z kosztami w terminie trzech dni roboczych od dnia doręczenia Zleceniodawcy żądania Banku Niedokonanie przez Zleceniodawcę Spłaty Wierzytelności Banku w terminie wskazanym w pkt powoduje, że należność Banku z tytułu Realizacji Gwarancji/Poręczenia wraz z wszelkimi kosztami staje się Zadłużeniem Przeterminowanym. Stopa procentowa obowiązująca dla Zadłużenia Przeterminowanego jest określona w uchwale 6

7 Zarządu Banku i obowiązuje w okresach, za które oprocentowanie przeterminowane jest naliczane. Wysokość oprocentowania przeterminowanego podawana jest w komunikacie udostępnianym w Placówkach Banku, z zastrzeżeniem, że wysokość ta nie może być wyższa niż czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego NBP. Zmiana stopy odsetek od Zadłużenia Przeterminowanego nie stanowi zmiany Umowy i obowiązuje od dnia ogłoszenia nowej wysokości stopy odsetek od Zadłużenia Przeterminowanego W przypadku niedokonania przez Beneficjenta Spłaty Wierzytelności w terminie wskazanym w pkt Bank będzie uprawniony do pobrania z Rachunku Bieżącego kwoty stanowiącej Wierzytelność Banku, a w razie braku środków na Rachunku Bieżącym z innego rachunku Klienta prowadzonego przez Bank [Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym] Bank jest uprawniony do obciążania Rachunku Bieżącego oraz wszelkich innych rachunków prowadzonych przez Bank na rzecz Klienta kwotami Wierzytelności Banku, w szczególności kwotą wypłaconą na rzecz Beneficjenta Gwarancji, kwotami należnych prowizji i opłat, kwotą przeterminowanych należności Banku, wszelkimi kosztami, w tym kosztami windykacji Jeżeli Rachunek Bieżący lub inny rachunek Zleceniodawcy, z którego Bank zamierza zaspokoić swoją Wierzytelność, jest prowadzony w innej walucie, niż waluta zobowiązania, wówczas Bank dokona odpowiedniego przewalutowania, zgodnie z obowiązującymi w Banku zasadami wymiany i konwersji walut, z zastosowaniem Kursów Banku, obowiązującej w dacie obciążenia, przy czym: jeżeli rachunek prowadzony jest w złotych, a zobowiązanie jest wyrażone w innej walucie wymienialnej, Bank obciąży taki rachunek równowartością złotową zobowiązania, stosując kurs sprzedaży dla waluty zobowiązania; jeżeli rachunek prowadzony jest w walucie wymienialnej, a zobowiązanie jest wyrażone w innej walucie wymienialnej, Bank ustali równowartość zobowiązania w złotych, po kursie sprzedaży dla waluty zobowiązania, i obciąży wskazany rachunek równowartością zobowiązania w walucie rachunku, ustaloną z zastosowaniem kursu kupna; jeżeli rachunek prowadzony jest w innej walucie wymienialnej, a zobowiązanie jest wyrażone w złotych, wówczas Bank obciąży taki rachunek równowartością zobowiązania w walucie rachunku, ustaloną z zastosowaniem kursu kupna dla waluty, w jakiej prowadzony jest rachunek Za datę zapłaty należności uważana będzie data obciążenia Rachunku Bieżącego lub innego rachunku Zleceniodawcy, wybranego przez Bank, a w przypadku braku środków na Rachunku Bieżącym lub innym rachunku Zleceniodawcy prowadzonym w Banku - dzień wpływu środków pieniężnych na wskazany Rachunek Banku. Kwoty należne Bankowi od Zleceniodawcy, których płatność przypada w dniu nie będącym dniem roboczym, będą wymagalne w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu [Powiadomienie Zobowiązanych] Jeżeli Klient nie zwróci na Rachunek Banku kwoty wypłaconej z Gwarancji w terminie wskazanym w pkt. 9.1., Bank powiadomi niezwłocznie na piśmie wszystkie osoby będące dłużnikami Banku z tytułu Zabezpieczenia oraz może podjąć czynności windykacyjne [Zaliczenie Spłat] Bank zastrzega sobie następującą kolejność zaliczania Spłat na poczet swoich należności: koszty windykacji i inne opłaty poniesione przez Bank za Klienta, prowizje i inne opłaty, odsetki przeterminowane, kapitał wypłacony przez Bank z tytułu realizacji Gwarancji/Poręczenia [Windykacja] W przypadku zlecenia przez Bank prowadzenia windykacji wymagalnych należności podmiotowi zewnętrznemu na podstawie zawartej z takim podmiotem umowy, Bank obciąży Klienta kosztami windykacji prowadzonej przez podmiot zewnętrzny. 10. ZABEZPIECZENIE [Ustanowienie Zabezpieczenia] Klient jest zobowiązany do ustanowienia Zabezpieczenia określonego w Umowie. Ustanowienie zabezpieczenia oznacza dostarczenie Bankowi odpowiedniego, satysfakcjonującego Bank, dokumentu stwierdzającego prawnie skuteczne ustanowienie Zabezpieczenia lub przekazanie Bankowi Przedmiotu Zabezpieczenia, stosownie do rodzaju Zabezpieczenia i postanowień umów dotyczących ustanowienia Zabezpieczenia [Dodatkowe Zabezpieczenie] Bank może żądać, a Klient jest zobowiązany ustanowić dodatkowe Zabezpieczenia, jeżeli wystąpi którykolwiek z poniższych przypadków: pogorszenie, w ocenie Banku, zdolności kredytowej Klienta, utrata lub istotne zmniejszenie wartości dotychczasowych Zabezpieczeń, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Bank jest zobowiązany w związku z udzieleniem Gwarancji/Poręczenia do utworzenia lub zwiększenia kwoty utworzonych rezerw celowych, [Realizacja Zabezpieczeń] W przypadku Realizacji przez Bank Gwarancji/Poręczenia i niedokonania przez Klienta Spłaty Wierzytelności z tego tytułu w terminie wskazanym w pkt Bank jest uprawniony do podjęcia czynności zmierzających do zaspokojenia swojej Wierzytelności z Zabezpieczeń. Wybór kolejności realizacji Zabezpieczeń i sposobu zaspokojenia Wierzytelności Banku oraz przedmiotu egzekucji należy do Banku. 7

8 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE [Korespondencja. Dane adresowe] Z zastrzeżeniem postanowienia pkt korespondencja pomiędzy Stronami jest prowadzona w formie pisemnej, na adresy wskazane w Umowie bądź w późniejszym zawiadomieniu, z zastrzeżeniem, że zmiana danych identyfikujących Strony oraz danych adresowych obowiązuje drugą Stronę od dnia doręczenia jej pisemnego zawiadomienia i nie stanowi zmiany Umowy [Doręczenie przez pocztę] Pismo przesłane przez Bank pocztą na ostatni znany adres Klienta uważa się za skutecznie doręczone z dniem pokwitowania odbioru przesyłki albo z dniem pierwszego awiza pocztowego w przypadku zwrotu przesyłki przez pocztę z adnotacją adresat nieznany, adresat wyprowadził się lub podobną [Język korespondencji] Korespondencja pomiędzy Stronami prowadzona jest w języku polskim [Siła Wyższa] Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z przerwy w jego działalności spowodowanej działaniem siły wyższej, rozruchami, zamieszkami wewnętrznymi, powstaniami, wojnami lub jakimikolwiek przyczynami będącymi poza jego kontrolą, jak również strajkami, lokautami lub protestami pracowniczymi o jakimkolwiek charakterze [Klauzula salwatoryjna] W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień Umowy było, w całości lub w części, niezgodne z przepisami prawa, nieważne lub niepraktyczne w realizacji, lub stało się takim w przyszłości, inne postanowienia Umowy pozostają w mocy. Każda wynikła stąd luka w Umowie, a także obecnie istniejąca luka zostanie wypełniona przez postanowienie najbliższe celowi gospodarczemu Umowy [Prawo właściwe] Prawem właściwym dla Umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. W zakresie nieuregulowanym Umową stosuje się w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Bankowego [Właściwość sądu] Wszelkie spory wynikające lub pozostające w związku z Umową poddane zostają pod jurysdykcję sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Banku [Załączniki] Załączniki do Umowy, w tym oświadczenie o poddaniu się egzekucji, wszelkie umowy związane z Umową oraz inne umowy i dokumenty związane z ustanawianiem Zabezpieczeń stanowią integralną część Umowy [Zmiana Regulaminu] Bank zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Umowy [Udostępnienie zmienionego Regulaminu] Aktualny Regulamin udostępniany jest do wiadomości Klientów w Placówkach Banku i zamieszczany na Stronie Internetowej Banku Informacja o zmianach Regulaminu, zawierająca tekst zmienianego Regulaminu, wraz ze wskazaniem daty publikacji na stronie internetowej Banku udostępniana jest do wiadomości Klientów w Placówkach Banku i zamieszczana na Stronie Internetowej Banku [Obowiązywanie Regulaminu] Jeżeli w terminie 14 dni od daty publikacji na Stronie Internetowej Banku informacji o zmianie Regulaminu, Klient nie wypowie Umowy, zmieniony Regulamin obowiązuje od dnia jego wprowadzenia przez Bank, tj. od daty wejścia w życie stosownego wewnętrznego aktu normatywnego Banku. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta z powodu zmiany Regulaminu, do dnia jej rozwiązania zastosowanie ma dotychczasowy Regulamin. 8

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. [Charakter prawny Regulaminu wzorzec umowy] Niniejszy Regulamin Udzielania Gwarancji ( Regulamin ), z zastrzeżeniem Par.

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne 1 1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -...

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... reprezentowanego przez... zwanym dalej Bankiem" oraz Gminą Wierzbica,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Załącznik do Uchwały nr 72/R/2014 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 grudnia 2014 r. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Wejherowo, grudzień 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Przyjęto Uchwałą nr 47/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 18.06.2014r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23.06.2014r. Jednocześnie traci moc Uchwała nr 4/2014 z dnia 22.01.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, styczeń 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101/2011 Zarządu BS Rzepin z dnia 14 grudnia 2011 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Rzepin, grudzień 2011r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN udzielania pożyczek i kredytów przez Euro Bank S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania pożyczek i kredytów osobom fizycznym przez Euro Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Przemkowie,

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Warszawa, lipiec 2013r. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wykupu

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt. W dniu... została zawarta umowa, której stronami są:

UMOWA. o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt. W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Załącznik nr 1 do Regulaminu UMOWA o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Narodowy Bank Polski, zwany dalej NBP, z

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych

Ogólne warunki umów o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki umów o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne....................................................................................1

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI PRZEZ INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI PRZEZ INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI PRZEZ INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP Postanowienia ogólne 1 1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI W OBROCIE KRAJOWYM

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI W OBROCIE KRAJOWYM BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI W OBROCIE KRAJOWYM Warszawa, lipiec 2013r. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wykupu przez Bank Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr... ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS...,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy Pożyczkodawca Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: SuperGrosz

Bardziej szczegółowo

GWARANCJA PRZETARGOWA (WADIUM) GWARANT:...

GWARANCJA PRZETARGOWA (WADIUM) GWARANT:... GWARANCJA PRZETARGOWA (WADIUM) GWARANT: (Nazwa Banku, Instytucji Finansowej, Zakładu Ubezpieczeń, itp.) BENEFICJENT/ZAMAWIAJĄCY: SKARB PAŃSTWA 2 Regionalna Baza Logistyczna w Warszawie NIP: 952-20-99-597,

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU NR... (projekt )

UMOWA KREDYTU NR... (projekt ) UMOWA KREDYTU NR... (projekt ) zawarta w... w dniu... między Bankiem..., z siedzibą w...(wpisanym przez Sąd Rejonowy......) Oddział w..., zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez: 1.... 2.... a Gminą

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1325) USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON Wzór umowy W dniu... 2012 r. pomiędzy: Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON 750147768, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łowickiego w imieniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ Międzynarodowego Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1

REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ Międzynarodowego Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1 REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ Międzynarodowego Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1 Postanowienia niniejszego Regulaminu określają podstawowe zasady i tryb postępowania

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu MZS.ZP.3411/20/12. Częstochowa, dnia, 05.10.2012 r. Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu Wyjaśnienia nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym w trybie

Bardziej szczegółowo

UMOWA FINANSOWANIA ZAKUPU SPRZĘTU nr POSUM/ZP pn/1/2015 z dnia 2015 r.

UMOWA FINANSOWANIA ZAKUPU SPRZĘTU nr POSUM/ZP pn/1/2015 z dnia 2015 r. Zawarta pomiędzy: UMOWA FINANSOWANIA ZAKUPU SPRZĘTU nr POSUM/ZP pn/1/2015 z dnia 2015 r. POZNAŃSKIM OŚRODKIEM SPECJALISTYCZNYM USŁUG MEDYCZNYCH z siedzibą w Poznaniu (61-696) Al. Solidarności 36 REGON:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik Nr 4 W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez :...... zwanym dalej Bankiem a Gminą i Miastem Czerwionka Leszczyny, 44-230 Czerwionka Leszczyny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO 1 Kredytów w rachunku bankowym VAT- Konto udziela Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie rolnikom i osobom prowadzącym działy specjalne produkcji

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 4 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

UMOWA (PROJEKT) NR... o udzieleniu kredytu w walucie polskiej

UMOWA (PROJEKT) NR... o udzieleniu kredytu w walucie polskiej Załącznik nr 3 UMOWA (PROJEKT) NR... o udzieleniu kredytu w walucie polskiej W dniu... pomiędzy wybranym w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. o kredyt długoterminowy w kwocie 900 000 zł

UMOWA Nr. o kredyt długoterminowy w kwocie 900 000 zł UZ.271.14.2013 PROJEKT Załącznik 5 do SIWZ UMOWA Nr. o kredyt długoterminowy w kwocie 900 000 zł zawarta w dniu..2013 r. między gminą Karczmiska z siedzibą w Karczmiskach przy ul. Centralnej 17, REGON

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne 1. Regulamin pożyczek Mikrokasa S. A., zwany dalej regulaminem, określa zasady udzielania pożyczki przez Mikokasa S. A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. -WZÓR- Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Nr PF. 271.02.2013 UMOWA KREDYTOWA Nr 02/2013 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA KREDYTU TERMOMODERNIZACYJNEGO Nr.../...

WARUNKOWA UMOWA KREDYTU TERMOMODERNIZACYJNEGO Nr.../... Załącznik nr 4 do SIWZ PROJEKT WARUNKOWA UMOWA KREDYTU TERMOMODERNIZACYJNEGO Nr.../... zawarta w... w dniu... między Bankiem..., zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym przez:....... a Gminą Ropczyce...

Bardziej szczegółowo

... miejsce wystawienia 1 data wystawienia 2 suma wekslowa 3

... miejsce wystawienia 1 data wystawienia 2 suma wekslowa 3 Załącznik nr 1 Wzór weksla własnego......... miejsce wystawienia 1 data wystawienia 2 suma wekslowa 3... zapłac 4 za ten weksel własny na zlecenie data płatności 5... osoba na zlecenie której weksel ma

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego Zał. Nr 2 Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez : zwanym dalej Bankiem a Gminą Wierzbica, 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73, Regon : 670224054

Bardziej szczegółowo

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 88 5361 Poz. 499 499 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Ostrowi Mazowieckiej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Ostrowi Mazowieckiej B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Ostrowi Mazowieckiej (Pieczęć Wnioskodawcy) ZLECENIE UDZIELENIA GWARANCJI / PORĘCZENIA* I. Dane do Wniosku 1. Wniosek o udzielenie: Gwarancji Gwarancji stanowiącej regwarancję

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Szybka Pożyczka we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym Załącznik nr 4 do siwz UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym zawarta w Kielcach w dniu.... 2010 roku pomiędzy: zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Kielckim

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela oprocentowania, Opłat

Bardziej szczegółowo

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy:

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: BGR.Z.271.3.2014 UMOWA BGR/272- /2014 W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: Gminą Komprachcice REGON 531413082, NIP 9910471296 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Pawła Smolarek zwaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR U M O W A

Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR U M O W A U M O W A Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR zawarta w dniu.. w Kielcach pomiędzy: Powiatem Kieleckim Starostwem Powiatowym w Kielcach z siedzibą przy ul. Wrzosowa 44, 25 211 Kielce, NIP 9591645790, REGON 291009372,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu BSZK w Kraśniku Nr 10/2007 z dnia 11. 12. 2007 roku BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU R E G U L A M I N przyjmowania lokat za pośrednictwem Centrum Usług

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. Panem/Panią, zamieszkałą/ym w miejscowości,, przy ul., o nr pesel, zwanym dalej,,pożyczkodawcą

UMOWA POŻYCZKI. Panem/Panią, zamieszkałą/ym w miejscowości,, przy ul., o nr pesel, zwanym dalej,,pożyczkodawcą UMOWA POŻYCZKI zawarta dnia r. w miejscowości pomiędzy: Panem/Panią, zamieszkałą/ym w miejscowości,, przy ul., o nr pesel, zwanym dalej,,pożyczkodawcą a zwaną dalej,,pożyczkobiorcą. Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1 z dnia 21 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1 z dnia 21 kwietnia 2011 r. Dodatek specjalny Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (22) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl www.wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu krótkoterminowego nr...

Umowa kredytu krótkoterminowego nr... Umowa kredytu krótkoterminowego nr...... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS..., NIP:..., kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w Kielcach w dniu...2012r. pomiędzy:... (Nazwa Banku/adres/oddział) zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 21.09.2016 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WO.271.26.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW Z SEGMENTU MIKROPRZEDSIĘBIORSTW I WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

REGULAMIN UDZIELANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW Z SEGMENTU MIKROPRZEDSIĘBIORSTW I WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH REGULAMIN UDZIELANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW Z SEGMENTU MIKROPRZEDSIĘBIORSTW I WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. [Charakter prawny Regulaminu wzorzec umowy] Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO Załącznik nr 10 WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO NR. Zawarta w dniu 2012 roku w Kawęczynie, na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO Niniejsza umowa kredytu samochodowego (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

NIP 796-00-12-187 tel. : 048-36-15-285, 36-15-284 REGON: 000315086 fax.: 048-361-52-13 RSS/ZPiZ/P-53/06 Radom, 31.07.2006 r.

NIP 796-00-12-187 tel. : 048-36-15-285, 36-15-284 REGON: 000315086 fax.: 048-361-52-13 RSS/ZPiZ/P-53/06 Radom, 31.07.2006 r. RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 RADOM ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; marzena_barwicka@wp.pl NIP 796-00-12-187 tel.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Szybka Pożyczka Sp z o. o. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr

Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr zawarta w dniu... pomiędzy: Powiatem Śremskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują: 1.... 2.... przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

1) ogłoszono upadłość Kredytobiorcy, 2) wszczęto wobec Kredytobiorcy postępowanie układowe, ugodowe lub upadłościowe,

1) ogłoszono upadłość Kredytobiorcy, 2) wszczęto wobec Kredytobiorcy postępowanie układowe, ugodowe lub upadłościowe, UMOWA Nr -Wzór Zał. nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... pomiędzy... wpisana do... - wysokość kapitału akcyjnego -... reprezentowanego przez... zwanym dalej Bankiem" oraz..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRZEZ SGB-BANK S.A. POLECEŃ WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM

REGULAMIN REALIZACJI PRZEZ SGB-BANK S.A. POLECEŃ WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM Załącznik do Uchwały nr 396/2011 Zarządu SGB-Banku S.A. z dnia 19 grudnia 2011 r. REGULAMIN REALIZACJI PRZEZ SGB-BANK S.A. POLECEŃ WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM Poznań, grudzień 2011 S P I S T R E Ś C I

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. R E G U L A M I N Funduszu Poręczeń Kredytowych Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin jest wzorcem umowy w rozumieniu art. 384 k.c., stosowanym przez Grudziądzkie

Bardziej szczegółowo

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Sławomir Turkowski NOWOCZESNA I SKUTECZNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Aspekty prawne i ekonomiczne Warszawa 2012 2 vademecum wierzyciela NOWOCZESNA I SKUTECZNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Aspekty

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym Załącznik nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu pomiędzy: Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez z siedzibą w Ząbkach zwanym dalej Zamawiającym a Bankiem z siedzibą w zwanym dalej Bankiem, w

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Załącznik Nr 1 do Decyzji Wiceprezesa Zarządu Alior Bank S.A kierującego Pionem Rozwoju nr 90/2014 z dnia 17 lipca 2014r. Obowiązuje: W przypadku umów zawartych od 21lipca 2014 od dnia zawarcia umowy,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA... 1. Poręczamy spłatę kredytu/pożyczki wraz z kosztami finansowymi zaciągniętego w dniu Umową.. Nr.. przez:...

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA... 1. Poręczamy spłatę kredytu/pożyczki wraz z kosztami finansowymi zaciągniętego w dniu Umową.. Nr.. przez:... Oświadczenie poręczyciela - poręczenie za dług istniejący OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA 1) (imię, nazwisko, adres, numer dowodu, PESEL) 2) (imię, nazwisko, adres, numer dowodu, PESEL) 1 1. Poręczamy spłatę

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KREDYT Nr FN.I /2009

UMOWA O KREDYT Nr FN.I /2009 UMOWA O KREDYT Nr FN.I.3054-1/2009 Załącznik nr 4 zawarta w dniu... grudnia 2009 r. pomiędzy GMINĄ MNIÓW, 26-080 Mniów,ul. Centralna 9 Regon: 291010346, NIP: 959-167-95-18 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA - projekt. kredytu długoterminowego. W dniu.. została zawarta umowa dostawy (zwana dalej Umową ) między:

UMOWA - projekt. kredytu długoterminowego. W dniu.. została zawarta umowa dostawy (zwana dalej Umową ) między: UMOWA - projekt kredytu długoterminowego W dniu.. została zawarta umowa dostawy (zwana dalej Umową ) między: 1. Gminą Zapolice, Plac Strażacki 5, Zapolice (98-161), reprezentowaną przez: Wójta Jana Zaborowskiego,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (projekt)

UMOWA Nr... (projekt) zał. nr 3 do SIWZ.ZP.f.272.1.2014 UMOWA Nr... (projekt) zawarta w dniu w Przytyku pomiędzy: Gminą Przytyk z siedzibą w Przytyku ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk REGON 670223936, NIP 948-238-04-24 Reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę}

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1.POLI INVEST Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Lityńskiego 12 lok. 34 zarejestrowaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ POLFUND FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ POLFUND FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH S.A. REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ POLFUND FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH S.A. PREAMBUŁA Postanowienia niniejszego regulaminu określają zasady udzielania poręczeń przez POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.

Bardziej szczegółowo

o kapitale zakładowym w kwocie... oraz kapitale wpłaconym w kwocie...

o kapitale zakładowym w kwocie... oraz kapitale wpłaconym w kwocie... UMOWA Nr - Zał. nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... r. w... pomiędzy... wpisana do... o kapitale zakładowym w kwocie... oraz kapitale wpłaconym w kwocie... reprezentowany przez.........

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: VIVUS FINANCE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WINDYKACYJNA. Zmień zwyczaj pożyczaj!

INSTRUKCJA WINDYKACYJNA. Zmień zwyczaj pożyczaj! Projekt Zmień zwyczaj - pożyczaj! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania pożyczek INSTRUKCJA WINDYKACYJNA do projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Lokaty dwuwalutowe

Regulamin Lokaty dwuwalutowe Regulamin Lokaty dwuwalutowe Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania transakcji...3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem Umowa Nr W dniu... 2011 r. pomiędzy: Województwem Łódzkim, z siedzibą w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 8, o numerze statystycznym REGON 472057626 i numerze identyfikacji podatkowej NIP 7251739344, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Natychmiastowe transakcje wymiany walut. Warszawa Październik 2012 r.

Regulamin. Natychmiastowe transakcje wymiany walut. Warszawa Październik 2012 r. Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut Warszawa Październik 2012 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zasady zawierania transakcji...4 1. Zawieranie transakcji z Klientami,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne. Artykuł 1 Cel

Rozdział I. Postanowienia ogólne. Artykuł 1 Cel Regulamin Funduszu Poręczeń Kredytowych Podlaskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (PFP) utworzonego ze środków pochodzących z wykorzystanej dotacji, w rozumieniu art. 6b ust.

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

I. Ustalenie Funduszu Poręczeń

I. Ustalenie Funduszu Poręczeń REGULAMIN ZASAD I TRYBU UDZIELANIA PORĘCZEŃ PRZEZ FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O. W JELENIEJ GÓRZE Na podstawie Umowy Spółki z dnia 14 sierpnia 2001 z późniejszymi zmianami ustala się Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ UDZIELANEJ PRZY POMOCY POŚREDNIKA KREDYTOWEGO SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ UDZIELANEJ PRZY POMOCY POŚREDNIKA KREDYTOWEGO SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ UDZIELANEJ PRZY POMOCY POŚREDNIKA KREDYTOWEGO SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Szybka Pożyczka Sp z o. o. we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Strona 1 z 5 REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Wymiany Walut dla Klientów Indywidualnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Czeki i weksle. Maria Chołuj

Czeki i weksle. Maria Chołuj Czeki i weksle Maria Chołuj 1 Czeki Czek pisemne zlecenie bezwzględnego wypłacenia określonej kwoty, wydane bankowi przez posiadacza rachunku bankowego. Podstawą prawną funkcjonowania czeków w Polsce jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo