Prezentacja Kancelarii w zakresie obsługi prawnej oraz windykacji wierzytelności

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prezentacja Kancelarii w zakresie obsługi prawnej oraz windykacji wierzytelności"

Transkrypt

1 Prezentacja Kancelarii w zakresie obsługi prawnej oraz windykacji wierzytelności

2 Kancelaria Prawna Stigma Office... Rozwiązanie dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb Szanowni Państwo! Kancelaria Prawna Stigma Office świadczy profesjonalną obsługę prawną zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Zgłaszając się do naszej kancelarii, możecie mieć Państwo pewność, że napotkacie kompetentnych i pomocnych specjalistów świadczących pomoc prawną w języku polskim oraz angielskim. Dochodzenie sprawiedliwości nie musi oznaczać dużych kłopotów ani dużych kosztów. Wyceniamy te usługi rozsądnie, tak, aby Klient zawsze uzyskał odpowiednią ilość czasu i uwagi oraz satysfakcjonujące go rozwiązanie. Atutem kancelarii jest połączenie dogłębnej wiedzy z doświadczeniem i kreatywnością w doradztwie prawnym, które umożliwiają rozwiązywanie Państwa problemów prawnych. Praktyka firmy obejmuje cały obszar prawa cywilnego, gospodarczego, prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa podatkowego oraz sporów sądowych. W Kancelarii Stigma Office bardzo silnie rozwinięte są ponadto działy windykacji sądowej oraz doradztwa podatkowego, co dopełnia komplementarność świadczonych przez nas usług. Udzielamy także pomocy prawnej zarówno polskim jak i zagranicznym podmiotom gospodarczym w zakresie prawa polskiego. Będąc blisko biznesu prawnicy Stigma Office potrafią sprostać wszystkim oczekiwaniom. Naszą misją jest rzetelna i fachowa obsługa każdego Klienta. Poniżej mogą Państwo zapoznać się ze schematem działania naszej Kancelarii:

3 Klienci Biznesowi Prowadzenie działalności gospodarczej jest nierozerwalnie związane z koniecznością zmagania się z problemami natury prawnej. Powszechny dostęp do źródeł prawa jedynie pozornie ułatwia samodzielną ocenę sytuacji prawnej. Doradztwo, które świadczymy pozwala zabezpieczyć Państwa interes prawny na każdym etapie prowadzonej działalności gospodarczej. W ramach usługi dbamy o Państwa dobro i bezpieczeństwo prawne oraz o poczucie komfortu i dostępu do aktualnych informacji w powierzonych sprawach. Stara zasada mówi: do skutecznego prowadzenia własnego biznesu, poza pomysłem i kapitałem, potrzeba czterech rzeczy: sprytnego księgowego, uczciwego bankiera, rzetelnego brokera ubezpieczeniowego i co najważniejsze dobrego prawnika. Korzystając z usług naszej Kancelarii mają Państwo gwarancję skutecznej ochrony swoich interesów w relacjach z klientami, partnerami biznesowymi oraz współpracownikami i zleceniodawcami. Obsługa prawna Klienta Biznesowego obejmuje, w szczególności: - Sporządzanie oraz analiza prawna umów, - Tworzenie regulaminów, zarządzeń wewnętrznych, - Reprezentację przed sądem w sprawach cywilnych oraz gospodarczych, - Sporządzanie opinii prawnych, - Windykację należności pieniężnych, - Prowadzenie negocjacji z kontrahentami, Postępowanie ugodowe, - Kompleksową pomoc prawną przy zarządzaniu przedsiębiorstwem, - Reprezentację na zgromadzeniach wspólników oraz obsługę prawną organów spółek, - Reprezentację podmiotów w postępowaniu upadłościowym oraz naprawczym poprzez przygotowywanie w szczególności wniosków o ogłoszenie upadłości, zgłoszeń wierzytelności, jak również reprezentacja wierzycieli na zgromadzeniach wierzycieli, - Sporządzenie opinii oraz ekspertyz prawnych z zakresu prawa podatkowego, - Doradztwo w zakresie planowania transakcji pod kątem optymalizacji podatkowej, - Przygotowanie i negocjowanie umów pod kątem optymalnych rozwiązań podatkowych, -Prowadzenie postępowań przed urzędami skarbowymi, izbami skarbowymi, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, -Uzyskiwanie odszkodowań z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Kontrahenta,

4 Usługi świadczone przez Stigma Office Świadczymy pomoc prawną z zakresu: Prawa Cywilnego - (doradztwo prawne z zakresu wszystkich działów prawa cywilnego, w szczególności ochrony własności, zniesienia współwłasności, zasiedzenia, naruszenia posiadania, sporządzanie oraz analiza prawna umów, reprezentacja przed sądem w sprawach cywilnych oraz gospodarczych, sporządzanie opinii prawnych) Prawa Spółek handlowych - (doradztwo przy wyborze odpowiedniej formy działalności gospodarczej, zakładanie oraz rejestracja spółek prawa handlowego, w tym sporządzenie umowy spółki oraz kompleksowe przeprowadzenie postępowania rejestrowego, kompleksowa pomoc prawna przy zarządzaniu przedsiębiorstwem, reprezentacji na zgromadzeniach wspólników oraz obsługa prawna organów spółek, prowadzenie negocjacji z kontrahentami) Prawa Nieruchomości - (doradztwo prawne przy nabywaniu, zbywaniu i zagospodarowywaniem nieruchomości, doradztwo prawne przy korzystaniu, zarządzaniu oraz kredytowaniu nieruchomości, pomoc prawna w tym reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych oraz sądowych) Prawa Administracyjnego - (reprezentacja przed organami administracji państwowej i samorządowej, w szczególności w sprawach o wydanie pozwoleń na budowę, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu innych zezwoleń oraz koncesji wymaganych odrębnymi przepisami prawa administracyjnego, jak również w sprawach środowiskowych) Prawa Własności Intelektualnej - (doradztwo w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, pomoc prawna przy polubownym rozstrzyganiu sporów o naruszenie własności przemysłowej i intelektualnej, analiza prawna dotyczącą procedur zgłaszania znaku towarowego, wzoru przemysłowego i użytkowego oraz patentu, pomoc prawna w postępowaniach sądowych z zakresu naruszenia własności przemysłowej, w szczególności dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia patentu, czy też praw ochronnych, sporządzanie umów o przeniesienie majątkowych praw autorskich) Prawa Pracy - (sporządzanie umów o pracę, regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania oraz innych aktów wewnętrznych związanych z prawem pracy, pomoc prawna przy polubownym rozstrzyganiu sporów pracowniczych, prowadzenie sporów sądowych o roszczenia ze stosunku pracy, w szczególności sporów dotyczących niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę, sporów o mobbing lub dyskryminację, reprezentacja przedsiębiorcy przed sądem w sprawach z zakresu prawa pracy oraz przed Państwową Inspekcją Pracy)

5 Prawo Podatkowe Obsługa Klienta Biznesowego obejmuje także pomoc z zakresu Prawa Podatkowego Mamy pełną świadomość tego, iż nowoczesna Kancelaria Prawna, w szczególności zaadresowane do przedsiębiorców, zawsze musi uwzględniać skutki oraz konsekwencje podatkowe proponowanych dla Klienta rozwiązań. Dlatego właśnie szeroko rozumiane prawo podatkowe traktujemy za niezwykle istotną w naszej praktyce gałąź prawa. Opracowujemy opinie i ekspertyzy prawne z zakresu prawa podatkowego, w treści których oceniamy propozycje rozwiązań określonych problemów podatkowych lub też przedstawiamy projekty własnych rozwiązań w zakresie optymalizacji obciążeń publiczno-prawnych. Prowadziliśmy i prowadzimy postępowania przed urzędami skarbowymi, izbami skarbowymi, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Zakres wykonywanych usług: - bieżące konsultacje podatkowe w formie pisemnych opinii lub konsultacji telefonicznych, - jednorazowe lub periodyczne przeglądy podatkowe (tax review i due diligence), - wsparcie związane z optymalizacją podatkową prowadzonej działalności i poszukiwaniem najbardziej efektywnych rozwiązań na przyszłość, - sporządzanie dokumentacji podatkowej dla transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, - bieżące porady podatkowe dla podmiotów gospodarczych oraz osób indywidualnych, - sporządzanie opinii i wyjaśnień z zakresu prawa podatkowego, - sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej z zakresu prawa podatkowego; - obsługa sporów podatkowych: udział w kontroli podatkowej i skarbowej, sporządzanie zastrzeżeń do protokołów kontroli podatkowej, sporządzanie odwołań od decyzji podatkowych, sporządzanie skarg do sądów administracyjnych, reprezentowanie podatników przed organami podatkowymi i skarbowymi oraz przed sądami administracyjnymi, - optymalizacja podatkowa w zakresie krajowego oraz międzynarodowego prawa podatkowego, - doradztwo w zakresie cen transferowych (transfer pricing), w tym przygotowywanie dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi i analizę rynkową (porównawczą) stosowanych cen, - szkolenia podatkowe wedle potrzeb klientów, - ocenę ryzyka związanego z odpowiedzialnością karnoskarbową.

6 Windykacja Skuteczna windykacja należności. Naszą cechą jest szybkie i skuteczne odzyskiwanie Państwa należności. Zapraszamy do kontaktu z nami i sprawdzenia jak skutecznie działamy. W ramach działalności oferujemy Państwu szereg możliwości umożliwiających ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie ryzyka związanego z realizacją płatności w obrocie gospodarczym. Nasze działania cechują się szybkością i zdecydowaniem. Skuteczność naszego działania zapewnia zespół prawników wykorzystujących nowoczesne metody pracy gwarantujących prowadzenie działań sprawnie i skutecznie a przede wszystkim w ramach i na podstawie przepisów prawa. Windykujemy szybko, skutecznie i zgodnie z prawem. Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie zarządzania wierzytelnościami. W procesie windykacji należności staramy się być alternatywą dla windykacji masowej proponując indywidualne podejście do każdej zleconej nam sprawy. Kompleksowa obsługa prawna windykacji należności obejmuje m.in. - Windykację polubowną - Windykację sądową - Postępowanie egzekucyjne - Doradztwo prawne - Zarządzanie wierzytelnościami

7 Klienci Indywidualni O pomoc prawną zwracają się do nas nie tylko firmy, ale także osoby prywatne. Z myślą o problemach prawnych dnia codziennego, nasze usługi obejmują przede wszystkim udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych oraz umów, prowadzenie negocjacji oraz reprezentowanie Klientów przed sądami, urzędami oraz instytucjami. Najważniejszymi zasadami którymi kieruje się kancelaria są: - uczciwość i lojalność wobec Naszych Klientów, przejawiająca się w owocnej współpracy dostarczającej klientom zadowolenia i satysfakcji. Pomagamy w zleceniach wymagających dogłębnej znajomości prawa cywilnego, prawa odszkodowań i ubezpieczeń, oraz prawa spadkowego. Kompleksowa obsługa prawna osób fizycznych obejmuje m.in.: - opracowywanie i opiniowanie wszelkich umów: najmu, dzierżawy, o pracę, kupna - sprzedaży, użyczenia, poręczenia, darowizny, weksli, cesji praw, cesji wierzytelności - interpretację ustaw, przepisów, kodeksów; komentarzy prawnych, - prowadzenie spraw spadkowych, - doradztwo prawne w zakresie prawna autorskiego oraz prawa własności intelektualnej, - doradztwo prawne z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, - sporządzanie wszelkiego rodzaju pism procesowych, w tym apelacji oraz zażaleń, - uwłaszczenia, wywłaszczenia, wywłaszczenia przymusowe - zastępstwa procesowego w sprawach alimentacyjnych między małżonkami, w tym zarówno dotyczących zaspokajania potrzeb rodziny, jak i wynikających z obowiązku alimentacyjnego po rozwiązaniu związku małżeńskiego, - bieżącego doradztwa w sprawach o rozwód i separację, - doradztwo prawne przy nabywaniu, zbywaniu i zagospodarowywaniu nieruchomości, - reprezentacja przed organami administracji państwowej i samorządowej, w szczególności w sprawach o wydanie pozwoleń na budowę, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu innych zezwoleń oraz koncesji wymaganych odrębnymi przepisami prawa administracyjnego, jak również w sprawach środowiskowych

8 Odszkodowania Kancelaria Prawna Stigma Office zapewnia Swoim Klientom dostęp do specjalistycznych usług prawnych w celu szybkiego i skutecznego uzyskania odszkodowania w możliwie najwyższej wysokości. W wielu przypadkach wysokość odszkodowań wypłacanych przez firmy ubezpieczeniowe, jest rażąco zaniżana w stosunku do realnych możliwości uzyskania przysługującego poszkodowanemu świadczenia. Często zdarza się, iż osoby poszkodowane nie zdają sobie sprawy z możliwości dochodzenia zadośćuczynienia lub odszkodowania od firm ubezpieczeniowych. Brak świadomości dotyczącej możliwości dochodzenia przysługujących świadczeń powoduje, iż poszkodowani godzą się na rażąco zaniżane kwoty nie wiedząc, iż przysługuje im dużo wyższe świadczenie. Naszym celem jest pomoc w wyegzekwowaniu właściwego zadośćuczynienia i odszkodowania w związku z wyrządzoną szkodą. Kancelaria Stigma Office świadczy obsługę prawną zarówno na etapie postępowania polubownego jak i w fazie postępowania sądowego, w którym zapewnia swoim Klientom obsługę profesjonalnego pełnomocnika. Poprzez dokonanie kompleksowej analizy sprawy, określamy wysokość należnego odszkodowania, a także pomagamy skompletować niezbędne dokumenty. Świadczymy szybkie oraz skuteczne uzyskanie odszkodowania, z tytułu: Wypadku komunikacyjnego, Szkody majątkowej, Śmierci osoby najbliższej, Wypadku przy pracy, Choroby zawodowej, Błędu w sztuce lekarskiej, Szkody z tytułu wywłaszczenia, Niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, Szkody z tytułu wadliwego wykonywania władzy publicznej, Zdarzeń objętych zakresem umów ubezpieczenia dobrowolnego, Prowadzonej działalności gospodarczej,

9 Klienci, którzy nam zaufali Prawnicy Kancelarii Prawnej Stigma Office prowadzili obsługę prawną następujących podmiotów gospodarczych: - Metro Real Estate Management Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, - Opel Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (obecnie: GMAC Bank Polska S.A), - GBS Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, - LHI Leasing Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, - Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, - Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Immobilien Leasing, - Deloitte & Touche Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, - Hanza Leasing Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, - Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe s.c., - Gdańskie Towarzystwo Inwestycyjne Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku, - Torus Spółka z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku, - Futura Leasing Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, - ACP Pharma Spółka Akcyjna, - Wirtualna Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, - Komercyjne Centrum Płatnicze Spółka z o.o. (założone przez SwedGiro AB), - Zarządca Kompensacji Stoczni Gdynia S.A., - Energetyka Wisłosłan Spółka z o.o. z siedzibą w Nowej Dębie, - Centromor Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, - PCOK Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, - Browar AMBER z siedzibą w Bielkówku, - Europejskie Centrum Kultury i Edukacji Hanza Art. sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, - Hydrosat SA sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, - Stowarzyszenie Muzyczne FORZA z siedzibą w Gdańsku, - Smile Reprezent z siedzibą w Gdyni, - Klinika Kurban z siedzibą w Gdańsku.

10 Porozmawiajmy o Państwa potrzebach... Każdy Klient, to odrębna sprawa, inna wrażliwość i potrzeba znalezienia indywidualnego rozwiązania Dane kontaktowe: Stigma Office Kancelaria Prawna Al. Grunwaldzka 494/4a Gdańsk NIP: REGON: Tel. / Fax: Kom.:

Prezentacja Kancelarii w zakresie obsługi prawnej oraz windykacji wierzytelności

Prezentacja Kancelarii w zakresie obsługi prawnej oraz windykacji wierzytelności Prezentacja Kancelarii w zakresie obsługi prawnej oraz windykacji wierzytelności Kancelaria Prawna Stigma Office... Rozwiązanie dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb Szanowni Państwo! Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. ul. Głogowska 100/6; 60-263 Poznań kancelaria@kdadp.pl; www.kdadp.pl,

Bardziej szczegółowo

BCC2014 Edycja 12. Firmy doradcze i kancelarie prawnicze

BCC2014 Edycja 12. Firmy doradcze i kancelarie prawnicze BCC2014 Edycja 12 Firmy doradcze i kancelarie prawnicze BCC Firmy doradcze i kancelarie prawnicze Wydawnictwa Business Centre Club: GAZETA BCC Klubowy miesięcznik BCC o sprawach najważniejszych dla polskich

Bardziej szczegółowo

OWU. Prawo & Pomoc. Ubezpieczenie ochrony prawnej. Postanowienia ogólne

OWU. Prawo & Pomoc. Ubezpieczenie ochrony prawnej. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

Jak otworzyć biznes w Polsce

Jak otworzyć biznes w Polsce Jak otworzyć biznes w Polsce Każdy może prowadzić mały biznes i każdy może prowadzić duży biznes. Trudne jest dopiero przejście z małego do dużego biznesu. Wprowadzenie Spis treści. Biznes plan i strategia

Bardziej szczegółowo

DORADCA PODATKOWY to pewność działania w zmiennych warunkach

DORADCA PODATKOWY to pewność działania w zmiennych warunkach DORADCA PODATKOWY to pewność działania w zmiennych warunkach Szanowni Panstwo, warunkiem efektywnego zarządzania finansami są m.in. optymalne i bezpieczne rozwiązania podatkowe, księgowe i płacowe. Kancelaria

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUG PRAWNICZYCH

OFERTA USŁUG PRAWNICZYCH WHERE LAW MEETS BUSINESS Ł. Kulicki, N. Młynarczyk Spółka Cywilna ul. Bracka 11/13 lok. 93, 00-501 Warszawa NIP: 7010403565, REGON: 146969096 www.km-legal.com.pl KONTAKT: biuro@km-legal.com.pl OFERTA USŁUG

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ Spis treści Rozdział I Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej 3 Postanowienia ogólne 3 Warunki ubezpieczenia 4 Sposób korzystania z ubezpieczenia ochrony prawnej 6 Sposób korzystania z ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Oferta OPTYMANI Biura Doradczo Księgowego w zakresie świadczenia usług księgowych, doradztwa gospodarczego oraz pozyskiwania dotacji dla firm

Oferta OPTYMANI Biura Doradczo Księgowego w zakresie świadczenia usług księgowych, doradztwa gospodarczego oraz pozyskiwania dotacji dla firm Polecane przez RZETELNEBIURO.PL OFERTA Oferta OPTYMANI Biura Doradczo Księgowego w zakresie świadczenia usług księgowych, doradztwa gospodarczego oraz pozyskiwania dotacji dla firm Rzeszów, czerwiec 2015

Bardziej szczegółowo

OPTANT Accounting. Rachunkowość Kadry Płace Prawo Podatki Szkolenia

OPTANT Accounting. Rachunkowość Kadry Płace Prawo Podatki Szkolenia OPTANT Accounting Rachunkowość Kadry Płace Prawo Podatki Szkolenia Rozumiemy potrzeby klientów OPTANT Accounting świadczy kompleksowe usługi z zakresu outsourcingu usług księgowych oraz administracji kadr

Bardziej szczegółowo

INWESTOWANIE W POLSCE

INWESTOWANIE W POLSCE T R I N I T Y T R U S T, F A C I L I T A T I O N & C L O S U R E WARSZAWA KRAKÓW INWESTOWANIE W POLSCE CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA WROCŁAW BUKARESZT SOFIA PRAGA Trinity Corporate Services Sp. z o.o. Siedziba:

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne Komisja Nadzoru Finansowego Wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych Warszawa, czerwiec 2014 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista wytycznych...

Bardziej szczegółowo

AKMA BROKERS SP. Z O.O.

AKMA BROKERS SP. Z O.O. AKMA BROKERS SP. Z O.O. Przedmiot działalności: Siedziba główna: Usługi brokera ubezpieczeniowego. Zezwolenie nr 227 Ministra Finansów potwierdzone decyzją Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń z dnia

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja dobrych praktyk dla Doradców kredytowych

Rekomendacja dobrych praktyk dla Doradców kredytowych Rekomendacja dobrych praktyk dla Doradców kredytowych Kredyty hipoteczne Niniejsza Rekomendacja została przyjęta przez Zarząd Związku Banków Polskich w dniu 15 lipca 2014 roku Niniejsza Rekomendacja została

Bardziej szczegółowo

BIZNES W ROSJI WPHI Moskwa, lipiec 2013

BIZNES W ROSJI WPHI Moskwa, lipiec 2013 BIZNES W ROSJI WPHI Moskwa, lipiec 2013 2013 WPHI w Moskwie WPHI Moskwa, lipiec 2013 Opracowanie: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Moskwie: Anna Madej, Anna Masajło, Piotr Masajło, Michał Szymczuk

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Jullissima sp. z o.o., ul. Kasprzaka 20 lok. 91-078 Łódź, Poland NIP 7272771005, REGON: 100999058, kapitał zakładowy: 50 000 PLN KRS: 0000351721 XX

Jullissima sp. z o.o., ul. Kasprzaka 20 lok. 91-078 Łódź, Poland NIP 7272771005, REGON: 100999058, kapitał zakładowy: 50 000 PLN KRS: 0000351721 XX Jullissima sp. z o.o., ul. Kasprzaka 20 lok. 91-078 Łódź, Poland NIP 7272771005, REGON: 100999058, kapitał zakładowy: 50 000 PLN KRS: 0000351721 XX Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009)

RAPORT PÓŁROCZNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009) RAPORT PÓŁROCZNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009) Wrocław, 04.08.2009 r. Spis treści I. List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy... 4 II. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Open Finance Doradcy z zasadami

Open Finance Doradcy z zasadami Open Finance Doradcy z zasadami GWA RAN ZAS CJA AD! Firma Open Finance stosuje rekomendację dobrych praktyk dla doradców kredytowych przyjętą przez Związek Firm Doradztwa Finansowego oraz Związek Banków

Bardziej szczegółowo

13 19 grudnia 2013 r.

13 19 grudnia 2013 r. 13 19 grudnia 2013 r. 25 26 13 19 grudnia 2013 r. NAJLEPSZE PRODUKTY DLA BIZNESU Najlepsze produkty dla biznesu Firmy, które rosną, dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje

Bardziej szczegółowo

City Broker Sp. z o. o. 60-808 Poznań ul. J. Zeylanda 3/1

City Broker Sp. z o. o. 60-808 Poznań ul. J. Zeylanda 3/1 Oferta świadczenia usługi serwisu brokerskiego City Broker Sp. z o. o. 60-808 Poznań ul. J. Zeylanda 3/1 City Broker Sp. z o.o. ul. Zeylanda 3/1, 60-808 Poznań Spis treści 1. WSTĘP... 3 1.1. KIM JEST BROKER...3

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul.

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wrocław, 30.04.2015 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

oradca prezesa spółki z o.o.

oradca prezesa spółki z o.o. T e m a t n u m e r u oradca maj czerwiec, nr 2 (123) ISSN 2353-429X prezesa spółki z o.o. DP r a w o z a r z ą d z a n i e f i n a n s e ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW ZWOŁANIE ORAZ PRZEPROWADZENIE Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES

PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES PRZEJRZYSTY BIZNES SZANSĄ NA SUKCES KONSUMENCIE znaj swoje prawa PRZEDSIĘBIORCO działaj legalnie nie daj się oszukać szanuj klienta www.skarzysko.powiat.pl/bezpieczny-biznes PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Bardziej szczegółowo

MiFID broszura informacyjna

MiFID broszura informacyjna MiFID broszura informacyjna dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1. Przewodnik po MiFID 4 I. Co to jest MiFID? 4 II. Proces świadczenia usług inwestycyjnych 4 A. Przed świadczeniem

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Warszawie

z siedzibą w Warszawie MINERAL MIDRANGE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, serii B oraz praw do akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A.

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A. RAPORT ZA ROK OBROTOWY 2013/14 Warszawa/czerwiec 1 2014 Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013/14 (okres od 01.04.2013 do 31.03.2014)

Bardziej szczegółowo